Tài liệu Đánh giá tác động môi trườngthủy điện krông hnăng

  • Số trang: 181 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 456 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trườngThủy Điện Krông Hnăng
Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT MỤC LỤC MỞ ĐẦU...........................................................................................................................................................12 MỞ ĐẦU...........................................................................................................................................................12 Bảng 1: Sơ đồ khai thác bậc thang thủy điện sông Ba...................................................................................12 Bảng 1: Sơ đồ khai thác bậc thang thủy điện sông Ba..................................................................................12 - Hồ An Khê.................................................................................................................................................12 Bảng 2: Danh sách những người tham gia thực hiện ....................................................................................15 Bảng 2: Danh sách những người tham gia thực hiện ....................................................................................15 CHƯƠNG 1......................................................................................................................................................16 CHƯƠNG 1......................................................................................................................................................16 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..............................................................................................................................16 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..............................................................................................................................16 1.1. TÊN DỰ ÁN ........................................................................................................................................16 1.1. TÊN DỰ ÁN ........................................................................................................................................16 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN.............................................................................................................16 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN.............................................................................................................16 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN..............................................................................................................16 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN..............................................................................................................16 1.3.1. Hồ chứa..........................................................................................................................................16 1.3.2. Khu mặt bằng xây dựng công trình................................................................................................16 1.3.3. Mỏ vật liệu.....................................................................................................................................17 1.3.4. Khu tái định canh, định cư.............................................................................................................17 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN..................................................................................................18 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN..................................................................................................18 1.4.1. Quy mô hạng mục công trình và công nghệ:.................................................................................18 - Ngoài ra còn các bãi trữ cát nhỏ phục vụ nhu cầu bê tông tại các trạm trộn bê tông thời gian trữ 5 ÷ 7 ngày...............................................................................................................................................................22 Bảng 1.1: Các thông số chính dự án thuỷ điện Krông Hnăng........................................................................24 Bảng 1.1: Các thông số chính dự án thuỷ điện Krông Hnăng.......................................................................24 Thông số.......................................................................................................................................................24 Dung tích chết Wc........................................................................................................................................24 Bảng 1.2: Một số thông số đặc trưng của phương án dự kiến........................................................................26 Bảng 1.2: Một số thông số đặc trưng của phương án dự kiến.......................................................................26 1.4.2. Biện pháp thi công chính...............................................................................................................26 1.4.3. Khối lượng thi công chính xây dựng công trình............................................................................28 Bảng 1.3. Bảng tổng hợp khối lượng công tác chính phương án kiến nghị...................................................26 Bảng 1.3. Bảng tổng hợp khối lượng công tác chính phương án kiến nghị...................................................26 1.4.4. Mô tả quá trình vận hành công trình ..................................................................................28 1.4.5. Các hạng mục công trình khác.......................................................................................................29 Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất khu TĐC - ĐC..........................................................................................29 Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất khu TĐC - ĐC.........................................................................................29 1.5. VỐN ĐẦU TƯ......................................................................................................................................30 1.5. VỐN ĐẦU TƯ......................................................................................................................................30 1.6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN...........................................................................................................30 1.6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN...........................................................................................................30 CHƯƠNG 2......................................................................................................................................................31 CHƯƠNG 2......................................................................................................................................................31 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI.............................................................31 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI.............................................................31 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG......................................................................................31 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG......................................................................................31 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất...............................................................................................................31 Bảng 2.1. Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm thấm tại hiện trường...............................................................35 Bảng 2.1. Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm thấm tại hiện trường...............................................................35 2.1.2. Đặc trưng khí tượng - thủy văn......................................................................................................39 Bảng 2.2. Đặc trưng nhiệt độ không khí lưu vực sông Ea Krông Hnăng (0C)...............................................40 Bảng 2.2. Đặc trưng nhiệt độ không khí lưu vực sông Ea Krông Hnăng (0C)..............................................40 Bảng 2.3. Đặc trưng độ ẩm không khí tương đối tại các trạm khí tượng.......................................................41 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 1 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT Bảng 2.3. Đặc trưng độ ẩm không khí tương đối tại các trạm khí tượng.......................................................41 trong và lân cận lưu vực sông Ea Krông Hnăng (%).....................................................................................41 trong và lân cận lưu vực sông Ea Krông Hnăng (%).....................................................................................41 Bảng 2.4: Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực Ea Krông Hnăng.......................................................41 Bảng 2.4: Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực Ea Krông Hnăng.......................................................41 Bảng 2.5: Số ngày mưa trung bình tháng tại trạm khí tượng M’Đrăk...........................................................42 Bảng 2.5: Số ngày mưa trung bình tháng tại trạm khí tượng M’Đrăk...........................................................42 Bảng 2.6: Vận tốc gió ứng với các tần suất tại trạm Khí tượng M'Đrăk........................................................42 Bảng 2.6: Vận tốc gió ứng với các tần suất tại trạm Khí tượng M'Đrăk........................................................42 Bảng 2.7: Lượng bốc hơi trung bình tháng tại các trạm khí tượng................................................................43 Bảng 2.7: Lượng bốc hơi trung bình tháng tại các trạm khí tượng................................................................43 trên lưu vực Sông Ea Krông Hnăng (mm).....................................................................................................43 trên lưu vực Sông Ea Krông Hnăng (mm)....................................................................................................43 Bảng 2.8: Tổn thất bốc hơi lưu vực ứng với tuyến đập I...............................................................................43 Bảng 2.8: Tổn thất bốc hơi lưu vực ứng với tuyến đập I...............................................................................43 Bảng 2.9: Các đặc trưng hình thái lưu vực sông tính đến tuyến đập..............................................................43 Bảng 2.9: Các đặc trưng hình thái lưu vực sông tính đến tuyến đập.............................................................43 sông Ea Krông Hnăng...................................................................................................................................43 sông Ea Krông Hnăng..................................................................................................................................43 Bảng 2.10: Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến đập thuỷ điện Krông Hnăng................................................44 Bảng 2.10: Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến đập thuỷ điện Krông Hnăng...............................................44 Bảng 2.11: Dòng chảy bình quân tháng, năm tuyến đập I thuỷ điện Krông Hnăng.......................................45 Bảng 2.11: Dòng chảy bình quân tháng, năm tuyến đập I thuỷ điện Krông Hnăng.......................................45 Bảng 2.12: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại các trạm thuỷ văn lân cận............................................................47 Bảng 2.12: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại các trạm thuỷ văn lân cận............................................................47 Bảng 2.13: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại tuyến đập I...................................................................................47 Bảng 2.13: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại tuyến đập I...................................................................................47 Bảng 2.14: Đỉnh lũ thiết kế các tháng mùa kiệt tại tuyến đập I.....................................................................47 Bảng 2.14: Đỉnh lũ thiết kế các tháng mùa kiệt tại tuyến đập I.....................................................................47 Bảng 2.15: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng...........................................................................................48 Bảng 2.15: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng..........................................................................................48 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên.............................................................................48 Bảng 2.16: Kết quả phân tích tiếng ồn khu vực dự án...................................................................................48 Bảng 2.16: Kết quả phân tích tiếng ồn khu vực dự án...................................................................................48 Bảng 2.17: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án..............................................................50 Bảng 2.17: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án..............................................................50 Bảng 2.18: Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án......................................................................50 Bảng 2.18: Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án......................................................................50 Bảng 2.18 (tiếp): Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án.............................................................51 Bảng 2.18 (tiếp): Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án............................................................51 Bảng 2.19: Bảng phân cấp xói mòn của Whischmeier và Smith .................................................................54 Bảng 2.19: Bảng phân cấp xói mòn của Whischmeier và Smith .................................................................54 Bảng 2.20: Lượng đất mất do xói mòn trên lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng................................................54 Bảng 2.20: Lượng đất mất do xói mòn trên lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng...............................................54 2.1.4. Hiện trạng môi trường sinh thái....................................................................................................55 Bảng 2.21: Danh mục một số loài thực vật quý hiếm trong lưu vực..............................................................59 Bảng 2.21: Danh mục một số loài thực vật quý hiếm trong lưu vực.............................................................59 của công trình thuỷ điện Krông Hnăng.........................................................................................................59 của công trình thuỷ điện Krông Hnăng.........................................................................................................59 Afzelia xylocarpa.........................................................................................................................................59 Bảng 2.22: Phân loại động vật lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng...................................................................60 Bảng 2.22: Phân loại động vật lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng...................................................................60 Bảng 2.23: Danh sách các loài động vật rừng quý hiếm trong lưu vực.........................................................61 Bảng 2.23: Danh sách các loài động vật rừng quý hiếm trong lưu vực.........................................................61 Macaca fascicularis......................................................................................................................................61 M. nemetrima...............................................................................................................................................61 Macaca mulatta............................................................................................................................................61 Hylobates concolor.......................................................................................................................................61 Cuon alpinus.................................................................................................................................................62 Ursus malayanus..........................................................................................................................................62 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT Ursus thibetanus...........................................................................................................................................62 Lutra perspicillata.........................................................................................................................................62 Arctictis binturong........................................................................................................................................62 P. pardus.......................................................................................................................................................62 Tragulus javanicus........................................................................................................................................62 Cervus eldi...................................................................................................................................................62 Cervus porcinus............................................................................................................................................62 Bos banteng..................................................................................................................................................63 Bos gaurus ...................................................................................................................................................63 Capricornis sumatraensis..............................................................................................................................63 Manis pentadactyla.......................................................................................................................................63 Petaurista petaurista......................................................................................................................................63 Ratufa bicolor...............................................................................................................................................63 Lophura diardi..............................................................................................................................................63 Nettpus coromandelianus.............................................................................................................................63 Rheinartia ocellata........................................................................................................................................64 Pavo muticus imperator................................................................................................................................64 Columba punicea..........................................................................................................................................64 Buceros bicornis...........................................................................................................................................64 Reptilia.........................................................................................................................................................64 Gekko gecko.................................................................................................................................................64 Physignathus cocincinus...............................................................................................................................64 Varanus salvator...........................................................................................................................................64 Python molurus............................................................................................................................................64 Python reticulatus.........................................................................................................................................64 Ptyas korros..................................................................................................................................................65 Bungarus fasciatus........................................................................................................................................65 Najanaja.......................................................................................................................................................65 Ophiophagus hannah....................................................................................................................................65 Indotestudo elongata.....................................................................................................................................65 Pelodiscus sinensis.......................................................................................................................................65 Palea steindachneri.......................................................................................................................................65 Bảng 2.24: Danh sách thực vật nổi khu vực thuỷ điện Krông Hnăng (6/2003)............................................67 Bảng 2.24: Danh sách thực vật nổi khu vực thuỷ điện Krông Hnăng (6/2003)............................................67 Lyngbya birgei G.M.S.Smith........................................................................................................................67 Bảng 2.25: Danh sách động vật nổi khu vực ................................................................................................67 Bảng 2.25: Danh sách động vật nổi khu vực ................................................................................................67 thuỷ điện Krông Hnăng (tháng 6/2003).........................................................................................................67 thuỷ điện Krông Hnăng (tháng 6/2003)........................................................................................................67 Trùng bánh xe Rotatoria...............................................................................................................................67 Giáp xác chân chèo Copepoda......................................................................................................................67 Bảng 2.26: Danh sách động vật đáy sông Ea Krông Hnăng tháng 6/2003.....................................................68 Bảng 2.26: Danh sách động vật đáy sông Ea Krông Hnăng tháng 6/2003....................................................68 8. Macrobrachium pilimanus........................................................................................................................68 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI.........................................................................................................70 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI.........................................................................................................70 2.2.1. Điều kiện kinh tế............................................................................................................................70 Bảng 2.27: Sản xuất nông nghiệp các xã.......................................................................................................71 Bảng 2.27: Sản xuất nông nghiệp các xã......................................................................................................71 thuộc khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng (năm 2005).............................................................................71 thuộc khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng (năm 2005)............................................................................71 Bảng 2.28: Hiện trạng sử dụng đất các xã vùng dự án..................................................................................72 Bảng 2.28: Hiện trạng sử dụng đất các xã vùng dự án..................................................................................72 2.2.2. Điều kiện xã hội.............................................................................................................................73 Bảng 2.29: Số liệu về diện tích dân cư các xã vùng dự án.............................................................................73 Bảng 2.29: Số liệu về diện tích dân cư các xã vùng dự án............................................................................73 CHƯƠNG 3......................................................................................................................................................74 CHƯƠNG 3......................................................................................................................................................74 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 3 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................................................................................74 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................................................................................74 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG..................................................................................................................74 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG..................................................................................................................74 3.1.1. Nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công................................................................................74 Bảng 3.1: Hệ số phát thải do các phương tiện giao thông trên công trường .................................................74 Bảng 3.1: Hệ số phát thải do các phương tiện giao thông trên công trường .................................................74 theo trọng tải.................................................................................................................................................74 theo trọng tải.................................................................................................................................................74 Bảng 3.2: Hệ số phát thải các khí thải...........................................................................................................75 Bảng 3.2: Hệ số phát thải các khí thải...........................................................................................................75 Bảng 3.3: Thải lượng khí phái thải do các hoạt động đào đắp đất đá............................................................75 Bảng 3.3: Thải lượng khí phái thải do các hoạt động đào đắp đất đá............................................................75 Bảng 3.4: Tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc, phương tiện .................................................................77 Bảng 3.4: Tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc, phương tiện .................................................................77 trong quá trình thi công công trình ở khoảng cách 15m................................................................................77 trong quá trình thi công công trình ở khoảng cách 15m................................................................................77 Bảng 3.5: Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí....................................................78 Bảng 3.5: Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí....................................................78 Bảng 3.6: Tiếng ồn của các máy móc, phương tiện khi có sự cộng hưởng ở mức lớn nhất tại khoảng cách 15m...............................................................................................................................................................78 Bảng 3.6: Tiếng ồn của các máy móc, phương tiện khi có sự cộng hưởng ở mức lớn nhất tại khoảng cách 15m...............................................................................................................................................................78 Bảng 3.7: Tiêu chuẩn tiếp xúc với tiếng ồn (TCVN 3985-1999)...................................................................78 Bảng 3.7: Tiêu chuẩn tiếp xúc với tiếng ồn (TCVN 3985-1999)..................................................................78 Bảng 3.8: Nguồn phát sinh chất thải khí, bụi, tiếng ồn giai đoạn thi công.....................................................79 Bảng 3.8: Nguồn phát sinh chất thải khí, bụi, tiếng ồn giai đoạn thi công.....................................................79 Bảng 3.9: Thành phần và chất lượng nước thải sinh hoạt..............................................................................80 Bảng 3.9: Thành phần và chất lượng nước thải sinh hoạt.............................................................................80 Bảng 3.10: Dự báo thải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt...............................................81 Bảng 3.10: Dự báo thải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt...............................................81 Bảng 3.11 : Bảng tổng hợp nguồn phát sinh, đối tượng, quy mô và mức độ tác động của các chất thải rắn, lỏng, khí........................................................................................................................................................75 Bảng 3.11 : Bảng tổng hợp nguồn phát sinh, đối tượng, quy mô và mức độ tác động của các chất thải rắn, lỏng, khí........................................................................................................................................................75 Bảng 3.12: Thống kê hiện trạng sử dụng đất trong vùng ảnh hưởng.............................................................77 Bảng 3.12: Thống kê hiện trạng sử dụng đất trong vùng ảnh hưởng.............................................................77 thuỷ điện Krông Hnăng.................................................................................................................................77 thuỷ điện Krông Hnăng................................................................................................................................77 3.1.2. Nguồn gây tác động giai đoạn đầu tích nước và vận hành công trình...........................................79 Bảng 3.13: Tổng sinh khối trong vùng lòng hồ Krông Hnăng (tấn)..............................................................81 Bảng 3.13: Tổng sinh khối trong vùng lòng hồ Krông Hnăng (tấn)..............................................................81 Bảng 3.14: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng...........................................................................................82 Bảng 3.14: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng..........................................................................................82 Bảng 3.15: Lượng bùn cát lắng đọng cho hoạt động hồ chứa tuyến đập I.....................................................82 Bảng 3.15: Lượng bùn cát lắng đọng cho hoạt động hồ chứa tuyến đập I.....................................................82 Bảng 3.16: Kết quả tính toán dự báo sạt lở hồ công trình thuỷ điện Krông Hnăng........................................83 Bảng 3.16: Kết quả tính toán dự báo sạt lở hồ công trình thuỷ điện Krông Hnăng.......................................83 3.1.3. Sự cố môi trường do dự án gây ra..................................................................................................89 - Các nguyên nhân có thể làm vỡ đê quai: ................................................................................................90 - Các nguyên nhân có thể làm vỡ đập khi vận hành: ..............................................................................90 3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG.............................................................................................90 3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG.............................................................................................90 3.2.1. Đối tượng, quy mô bị tác động giai đoạn thi công.........................................................................90 Bảng 3.17: Kết quả tính độ ồn của hoạt động nổ mìn và ..............................................................................91 Bảng 3.17: Kết quả tính độ ồn của hoạt động nổ mìn và ..............................................................................91 các thiết bị máy móc theo khoảng cách tới nguồn.........................................................................................91 các thiết bị máy móc theo khoảng cách tới nguồn.........................................................................................91 3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động giai đoạn đầu tích nước và vận hành...........................................93 3.2.3. Đối tượng, quy mô bị tác động do sự cố môi trường.....................................................................95 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 4 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG......................................................................................................................95 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG......................................................................................................................95 3.3.1. Đánh giá tác động..........................................................................................................................95 Bảng 3.18: Tổng hợp cơ cấu dân tộc các hộ bị ảnh hưởng............................................................................99 Bảng 3.18: Tổng hợp cơ cấu dân tộc các hộ bị ảnh hưởng............................................................................99 phải TĐC - ĐC khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng................................................................................99 phải TĐC - ĐC khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng................................................................................99 Bảng 3.19: Bảng khối lượng thiệt hại về nhà cửa, công trình kiến trúc.......................................................100 Bảng 3.19: Bảng khối lượng thiệt hại về nhà cửa, công trình kiến trúc.......................................................100 dự án thuỷ điện Krông Hnăng.....................................................................................................................100 dự án thuỷ điện Krông Hnăng.....................................................................................................................100 Bảng 3.20: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 1.................................................................................104 Bảng 3.20: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 1.................................................................................104 Bảng 3.21: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 2.................................................................................104 Bảng 3.21: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 2.................................................................................104 Bảng 3.22: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu TĐC - ĐC 4 buôn công trình thuỷ điện Krông Hnăng đến năm 2010..............................................................................................................................................104 Bảng 3.22: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu TĐC - ĐC 4 buôn công trình thuỷ điện Krông Hnăng đến năm 2010..............................................................................................................................................104 Bảng 3.23: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P...............................................................................................111 Bảng 3.23: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P...............................................................................................111 trong hồ Krông Hnăng khi phân huỷ sinh khối...........................................................................................111 trong hồ Krông Hnăng khi phân huỷ sinh khối...........................................................................................111 Bảng 3.24: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P...............................................................................................111 Bảng 3.24: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P...............................................................................................111 trong nước hồ Krông Hnăng khi hồ tích nước.............................................................................................111 trong nước hồ Krông Hnăng khi hồ tích nước............................................................................................111 3.3.2. Kết luận ......................................................................................................................................117 Bảng 3.25: Diễn biến tổng hợp về môi trường trong trường hợp thực hiện dự án.......................................121 Bảng 3.25: Diễn biến tổng hợp về môi trường trong trường hợp thực hiện dự án.......................................121 3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG....................................................................................125 3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG....................................................................................125 3.4.1. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp...................................................................................125 3.4.2. Những điều còn chưa chắc chắn trong đánh giá, đề xuất.............................................................127 CHƯƠNG 4....................................................................................................................................................129 CHƯƠNG 4....................................................................................................................................................129 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU............................................................................................129 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU............................................................................................129 PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG............................................................................129 PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG............................................................................129 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÔNG TRÌNH......................129 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÔNG TRÌNH......................129 4.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải...............................................................129 Nguồn tiếp nhận nước thải là sông Ea Krông Hnăng. Vì vậy, để hạn chế ô nhiễm môi trường nước, nước thải này được thu gom vào bể phốt để xử lý, lắng lọc trước khi thải ra sông. .............................130 4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải....................................................133 Bảng 4.1: Khối lượng đầu tư xây dựng tái định cư - định canh...................................................................135 Bảng 4.1: Khối lượng đầu tư xây dựng tái định cư - định canh...................................................................135 Bảng 4.2: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC - ĐC....................................................................................136 Bảng 4.2: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC - ĐC....................................................................................136 4.1.3. Biện pháp giảm thiều môi trường nước ......................................................................................141 4.1.3.2. Chương xử lý bom mìn, vật nổ ................................................................................................142 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TÍCH NƯỚC VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH........................................................................................................................................................142 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TÍCH NƯỚC VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH........................................................................................................................................................142 4.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do thay đổi chế độ dòng chảy.....................................................142 4.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do sạt lở, tái tạo bờ hồ, bồi lắng lòng hồ....................................143 4.2.4. Xói lở bờ và đáy sông khu vực sau nhà máy...............................................................................143 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 5 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG................................................143 4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG................................................143 4.3.1. Tác động do cháy nổ....................................................................................................................143 4.3.2. Tác động do vỡ đê quai, vỡ đập...................................................................................................143 4.4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG.............................................................................................144 4.4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG.............................................................................................144 CHƯƠNG 5....................................................................................................................................................145 CHƯƠNG 5....................................................................................................................................................145 CAM KẾT THỰC HIỆN ...............................................................................................................................145 CAM KẾT THỰC HIỆN ...............................................................................................................................145 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ...............................................................................................145 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ...............................................................................................145 5.1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU LUẬT..........................................................................................................145 5.1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU LUẬT..........................................................................................................145 5.2. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG................................................................145 5.2. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG................................................................145 CHƯƠNG 6....................................................................................................................................................147 CHƯƠNG 6....................................................................................................................................................147 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, ............................................................................................147 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, ............................................................................................147 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.................................................................147 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.................................................................147 6.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG.............................................................147 6.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG.............................................................147 6.1.1. Công tình xử lý chất thải rắn .......................................................................................................147 - Công trình xử lý chất thải sinh hoạt: hố chôn thải sinh hoạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, việc xử lý rác thải sinh hoạt phải được tiến hành đúng theo quy trình công nghệ. Tiến độ thực hiện: Trong năm chuẩn bị xây dựng.............................................................................................................................................147 - Công trình xử lý hất thải công nghiệp xây dựng: Xây dựng các bãi trữ và bãi thải vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiến độ thực hiện thực hiện năm chuẩn bị xây dựng......................................147 6.1.2. Chương trình giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước.....................................................................147 - Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của dự án ra sông. Tiến độ thực hiện công trình xử lý nước thải sinh hoạt đồng thời với tiến độ thi công các hạng mục công trình phụ trợ (nhà ở công nhân, nhà quản lý vận hành)..............................147 - Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của dự án ra sông. Tiến độ thực hiện công trình xử lý nước thải sinh hoạt đồng thời với tiến độ thi công các hạng mục công trình phụ trợ (nhà ở công nhân, nhà quản lý vận hành)..............................147 - Chương trình thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ: Thực hiện các biện pháp thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ trước khi tích nước. ....................................................................................................................................147 - Chương trình thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ: Thực hiện các biện pháp thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ trước khi tích nước. ....................................................................................................................................147 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.......................................................147 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.......................................................147 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường................................................................................................147 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường...............................................................................................148 CHƯƠNG 7....................................................................................................................................................153 CHƯƠNG 7....................................................................................................................................................153 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG...........................................................153 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG...........................................................153 7.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG....................................................................................153 7.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG....................................................................................153 7.1.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt............................................................................................153 7.1.2. Công trình xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp xây dựng ........................................153 7.1.3. Chương trình thu dọn lòng hồ......................................................................................................153 7.1.4. Công trình xử lý bom mìn, vật nổ ...............................................................................................153 7.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG................................................................................153 7.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG................................................................................153 7.2.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công công trình................................................153 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 6 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 7.2.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành công trình.............................................155 Bảng 7.1: Khái toán chi phí các hoạt động bảo vệ môi trường....................................................................155 Bảng 7.1: Khái toán chi phí các hoạt động bảo vệ môi trường....................................................................155 CHƯƠNG 8....................................................................................................................................................157 CHƯƠNG 8....................................................................................................................................................157 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG............................................................................................................157 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG............................................................................................................157 8.1. Ý kiến của UBND các xã và UBMTTQ các xã và Ban Quản Lý KBTTN EA SÔ..............................157 8.1. Ý kiến của UBND các xã và UBMTTQ các xã và Ban Quản Lý KBTTN EA SÔ..............................157 UBND xã Ea Ly ; UBMTTQ xã Ea Ly.................................................................................................157 UBND xã Ea Sô; UBMTTQ xã Ea Sô .................................................................................................157 CHƯƠNG 9....................................................................................................................................................159 CHƯƠNG 9....................................................................................................................................................159 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ................................................................................159 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ................................................................................159 VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.................................................................................................................159 VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.................................................................................................................159 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU.......................................................................................159 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU.......................................................................................159 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo................................................................................................159 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án, tư vấn tạo lập...................................................................159 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......160 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......160 9.2.1. Danh mục các phương pháp sử dụng...........................................................................................160 9.2.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng.........................................................161 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ.................................162 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ.................................162 9.3.1. Nhận xét chung............................................................................................................................162 9.3.2. Các rủi ro về sự cố môi trường khi không triển khai dự án và thực hiện dự án..........................162 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................................................164 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................................................164 PHỤ LỤC........................................................................................................................................................167 PHỤ LỤC........................................................................................................................................................167 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 7 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT DANH MỤC BẢNG BẢNG 1: SƠ ĐỒ KHAI THÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN SÔNG BA......................................................12 BẢNG 2: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ........................................................15 BẢNG 1.1: CÁC THÔNG SỐ CHÍNH DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG.........................................24 BẢNG 1.2: MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN.......................................26 BẢNG 1.3. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHÍNH PHƯƠNG ÁN KIẾN NGHỊ..........26 BẢNG 1.4. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU TĐC - ĐC........................................................................29 BẢNG 2.1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THẤM TẠI HIỆN TRƯỜNG.........................35 BẢNG 2.2. ĐẶC TRƯNG NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ LƯU VỰC SÔNG EA KRÔNG HNĂNG (0C)........40 BẢNG 2.3. ĐẶC TRƯNG ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TƯƠNG ĐỐI TẠI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG.............41 TRONG VÀ LÂN CẬN LƯU VỰC SÔNG EA KRÔNG HNĂNG (%)........................................................41 BẢNG 2.4: LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM LƯU VỰC EA KRÔNG HNĂNG....................41 BẢNG 2.5: SỐ NGÀY MƯA TRUNG BÌNH THÁNG TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG M’ĐRĂK.....................42 BẢNG 2.6: VẬN TỐC GIÓ ỨNG VỚI CÁC TẦN SUẤT TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG M'ĐRĂK................42 BẢNG 2.7: LƯỢNG BỐC HƠI TRUNG BÌNH THÁNG TẠI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG.........................43 TRÊN LƯU VỰC SÔNG EA KRÔNG HNĂNG (MM).................................................................................43 BẢNG 2.8: TỔN THẤT BỐC HƠI LƯU VỰC ỨNG VỚI TUYẾN ĐẬP I...................................................43 BẢNG 2.9: CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH THÁI LƯU VỰC SÔNG TÍNH ĐẾN TUYẾN ĐẬP......................43 SÔNG EA KRÔNG HNĂNG...........................................................................................................................43 BẢNG 2.10: ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY NĂM TẠI TUYẾN ĐẬP THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG......44 BẢNG 2.11: DÒNG CHẢY BÌNH QUÂN THÁNG, NĂM TUYẾN ĐẬP I THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG ...........................................................................................................................................................................45 BẢNG 2.12: LƯU LƯỢNG ĐỈNH LŨ THIẾT KẾ TẠI CÁC TRẠM THUỶ VĂN LÂN CẬN...................47 BẢNG 2.13: LƯU LƯỢNG ĐỈNH LŨ THIẾT KẾ TẠI TUYẾN ĐẬP I.......................................................47 BẢNG 2.14: ĐỈNH LŨ THIẾT KẾ CÁC THÁNG MÙA KIỆT TẠI TUYẾN ĐẬP I...................................47 BẢNG 2.15: LƯỢNG BÙN CÁT ĐẾN HỒ KRÔNG HNĂNG......................................................................48 BẢNG 2.16: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TIẾNG ỒN KHU VỰC DỰ ÁN.........................................................48 BẢNG 2.17: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DỰ ÁN.........................50 BẢNG 2.18: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC DỰ ÁN....................................50 BẢNG 2.18 (TIẾP): KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC DỰ ÁN........................51 BẢNG 2.19: BẢNG PHÂN CẤP XÓI MÒN CỦA WHISCHMEIER VÀ SMITH .....................................54 BẢNG 2.20: LƯỢNG ĐẤT MẤT DO XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG......54 BẢNG 2.21: DANH MỤC MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TRONG LƯU VỰC........................59 CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG...................................................................................59 BẢNG 2.22: PHÂN LOẠI ĐỘNG VẬT LƯU VỰC THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG..................................60 BẢNG 2.23: DANH SÁCH CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG QUÝ HIẾM TRONG LƯU VỰC.................61 BẢNG 2.24: DANH SÁCH THỰC VẬT NỔI KHU VỰC THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG (6/2003).........67 BẢNG 2.25: DANH SÁCH ĐỘNG VẬT NỔI KHU VỰC .............................................................................67 THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG (THÁNG 6/2003).........................................................................................67 BẢNG 2.26: DANH SÁCH ĐỘNG VẬT ĐÁY SÔNG EA KRÔNG HNĂNG THÁNG 6/2003....................68 BẢNG 2.27: SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC XÃ......................................................................................71 THUỘC KHU VỰC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG (NĂM 2005).................................................71 BẢNG 2.28: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC XÃ VÙNG DỰ ÁN........................................................72 BẢNG 2.29: SỐ LIỆU VỀ DIỆN TÍCH DÂN CƯ CÁC XÃ VÙNG DỰ ÁN.................................................73 BẢNG 3.1: HỆ SỐ PHÁT THẢI DO CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG ...74 THEO TRỌNG TẢI.........................................................................................................................................74 BẢNG 3.2: HỆ SỐ PHÁT THẢI CÁC KHÍ THẢI.........................................................................................75 BẢNG 3.3: THẢI LƯỢNG KHÍ PHÁI THẢI DO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO ĐẮP ĐẤT ĐÁ.....................75 BẢNG 3.4: TIẾNG ỒN PHÁT SINH BỞI MỘT SỐ MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN ...................................77 TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH Ở KHOẢNG CÁCH 15M...........................................77 BẢNG 3.5: ĐỘ ỒN CẦN BỔ SUNG KHI CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG XẢY RA TẠI MỘT VỊ TRÍ...........78 BẢNG 3.6: TIẾNG ỒN CỦA CÁC MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN KHI CÓ SỰ CỘNG HƯỞNG Ở MỨC LỚN NHẤT TẠI KHOẢNG CÁCH 15M.......................................................................................................78 BẢNG 3.7: TIÊU CHUẨN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN (TCVN 3985-1999)................................................78 BẢNG 3.8: NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI KHÍ, BỤI, TIẾNG ỒN GIAI ĐOẠN THI CÔNG...........79 BẢNG 3.9: THÀNH PHẦN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT.............................................80 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 8 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT BẢNG 3.10: DỰ BÁO THẢI LƯỢNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM CÓ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT 81 BẢNG 3.11 : BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN PHÁT SINH, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ VÀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT THẢI RẮN, LỎNG, KHÍ......................................................................................75 BẢNG 3.12: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG VÙNG ẢNH HƯỞNG.......................77 THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG......................................................................................................................77 BẢNG 3.13: TỔNG SINH KHỐI TRONG VÙNG LÒNG HỒ KRÔNG HNĂNG (TẤN)...........................81 BẢNG 3.14: LƯỢNG BÙN CÁT ĐẾN HỒ KRÔNG HNĂNG......................................................................82 BẢNG 3.15: LƯỢNG BÙN CÁT LẮNG ĐỌNG CHO HOẠT ĐỘNG HỒ CHỨA TUYẾN ĐẬP I............82 BẢNG 3.16: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN DỰ BÁO SẠT LỞ HỒ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG.............................................................................................................................................................83 BẢNG 3.17: KẾT QUẢ TÍNH ĐỘ ỒN CỦA HOẠT ĐỘNG NỔ MÌN VÀ ..................................................91 CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC THEO KHOẢNG CÁCH TỚI NGUỒN.........................................................91 BẢNG 3.18: TỔNG HỢP CƠ CẤU DÂN TỘC CÁC HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG................................................99 PHẢI TĐC - ĐC KHU VỰC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG.........................................................99 BẢNG 3.19: BẢNG KHỐI LƯỢNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC.............100 DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG.......................................................................................................100 BẢNG 3.20: KẾT QUẢ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI KHU TĐC 1...........................................................104 BẢNG 3.21: KẾT QUẢ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI KHU TĐC 2...........................................................104 BẢNG 3.22: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHU TĐC - ĐC 4 BUÔN CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG ĐẾN NĂM 2010........................................................................................104 BẢNG 3.23: DỰ BÁO HÀM LƯỢNG BOD5, N, P......................................................................................111 TRONG HỒ KRÔNG HNĂNG KHI PHÂN HUỶ SINH KHỐI.................................................................111 BẢNG 3.24: DỰ BÁO HÀM LƯỢNG BOD5, N, P......................................................................................111 TRONG NƯỚC HỒ KRÔNG HNĂNG KHI HỒ TÍCH NƯỚC.................................................................111 BẢNG 3.25: DIỄN BIẾN TỔNG HỢP VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN....................................................................................................................................................................121 BẢNG 4.1: KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÁI ĐỊNH CƯ - ĐỊNH CANH...................................135 BẢNG 4.2: CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TĐC - ĐC...................................................................136 BẢNG 7.1: KHÁI TOÁN CHI PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG..................................155 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 9 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Hình 1 : Hình 2 : Hình 3: Hình 4 : Hình 5 : Sơ đồ vị trí công trình thuỷ điện Krông Hnăng. Tổng mặt bằng xây dựng công trình. Bảng kê các hạng mục khu phụ trợ Sơ đồ vị trí - liên hệ vùng quy hoạch điểm dân cư nông thôn các khu TĐC - ĐC. Sơ đồ mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Buôn Zô. Sơ đồ mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Buôn Hoang, Buôn Pa, Hình 6 : Buôn Năng. Hình 7 : Sơ đồ địa chất khu vực công trình. Hình 8 : Bản đồ đẳng trị mưa năm lưu vực sông Ea Krông Hnăng. Hình 9 : Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước, không khí công trình. Hình 10 : Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất vùng lòng hồ. Hình 11 : Sơ đồ các khu bảo tồn thiên nhiên khu vực công trình. Hình 11a : Ranh giới và phạm vi khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trong khu vực lòng hồ Hình 12 Sơ đồ phân vùng ổn định và tái tạo bờ hồ. Hình 13 Sơ đồ tính toán trượt lở bờ hồ. Hình 14 Sơ đồ vị trí quan trắc, giám sát môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 10 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ĐTM KBTTN MNDBT QL DAĐT BCNCKT TKKT TKKT.1 UBND UBMTTQ TĐC - ĐC MBCT BQLDA NMTĐ TCVN : : : : : : : : : : : : : : : Đánh giá tác động môi trường Khu bảo tồn thiên nhiên Mực nước dâng bình thường Quốc lộ Dự án đầu tư Báo cáo nghiên cứu khả thi Thiết kế kỹ thuật Thiết kế kỹ thuật - giai đoạn 1 Uỷ ban nhân dân Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Tái định cư - định canh Mặt bằng công trình Ban quản lý dự án Nhà máy thuỷ điện Tiêu chuẩn Việt Nam Báo cáo đánh giá tác động môi trường 11 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT MỞ ĐẦU Báo cáo này thay thế cho báo cáo “Đánh giá tác động môi trường” thuỷ điện Krông Hnăng xuất bản tháng 12 năm 2006. Báo cáo này đã được chỉnh sửa theo nội dung công văn số 1706/BTNMT-TĐ ngày 09/05/2007 về việc “Sửa chữa, bổ sung báo cáo ĐTM Dự án thuỷ điện Krông Hnăng” của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo ý kiến của Hội đồng thẩm định ngày 27/04/2007. 1. Xuất xứ của dự án Theo dự báo của Viện Năng lượng, nhu cầu điện thương phẩm đến năm 2010 là 98 tỷ kWh, đến năm 2015 là 158,7 tỷ kWh và đến năm 2020 lên đến 228 tỷ kWh. Như vậy, theo “tổng sơ đồ về phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 20012010 có xét đến triển vọng đến năm 2020” do Bộ Công nghiệp trình Chính phủ, từ nay cho đến 2020 Việt Nam phải xây dựng mới 85 nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt 33.973 MW để đảm bảo nhu cầu điện năng trong nước. Sông Ba là một sông lớn, có trữ năng lý thuyết ước tính 10 tỉ kWh, năng lượng khai thác kinh tế khoảng 3 tỉ kWh. Trong báo cáo "Quy hoạch bậc thang thuỷ điện trên sông Ba", sông Ea Krông Hnăng được đánh giá là sông nhánh lớn thứ hai của sông Ba có tiềm năng xây dựng một công trình thuỷ điện. Trong Qui hoạch điện V giai đoạn 2001-2010 được phê duyệt theo Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg ngày 22/06/2001 và hiệu chỉnh theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 21/03/2003, dự án thủy điện Krông Hnăng trên sông Ea Krông Hnăng (xem hình 1) thuộc hệ thống sông Ba. Bảng 1: Sơ đồ khai thác bậc thang thủy điện sông Ba TT Tên công trình MNDBT (m) Nlm (MW) Ghi chú I Các công trình trên dòng chính sông Ba 163,0 1 Thủy điện An khê - Kanak Đang được xây dựng - Hồ An Khê 427,50 - Hồ Kanak 515,00 2 Thủy điện Đakrông 365,00 40,0 DAĐT 3 Thủy điện Sông Ba Thượng 220,00 26,0 4 Thủy điện Sông Ba Hạ 105,00 240,0 Đang được xây dựng II Các công trình trên phụ lưu cấp 1 5 Thủy điện Iayun thượng 46,0 - Iayun thượng 1 685,00 28,0 - Iayun thượng 2 490,00 18,0 6 Thủy điện H’Chan 410,00 12,0 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 12 Thuỷ điện Krông Hnăng TT 7 8 9 10 TKKT Tên công trình MNDBT (m) Nlm (MW) Ghi chú Thủy điện H’Mun 320,00 15,0 Thủy điện Iayun hạ 3,0 Đã được xây dựng Thủy điện Krông Hnăng 255,00 64,0 TKKT Thủy điện sông Hinh 209,00 70,0 Đã được xây dựng Với sản lượng điện trung bình hàng năm 247,72 triệu kWh, thủy điện Krông Hnăng sẽ góp phần làm giảm lượng điện thiếu hụt ở các giờ cao điểm vào mùa khô của các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và các tỉnh miền Trung - miền Nam nói chung. Như vậy, việc xây dựng công trình thuỷ điện Krông Hnăng là cần thiết và phù hợp với sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Chính phủ. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền duyệt dự án đầu tư: Bộ Công nghiệp Dự án thuỷ điện Krông Hnăng đã được Bộ Công nghiệp xem xét, trình Chính phủ cho phép đầu tư, tại công văn số 1384/CV-NLDK ngày 26/3/2004. Chính phủ đã có văn bản số 746 CP-CN ngày 31/5/2004 “V/v cho phép đầu tư thủy điện Krông Hnăng” và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển Điện sông Ba là chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Giai đoạn DAĐT của Dự án (trước đây là giai đoạn BCNCKT) đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại quyết định số 2840/QĐ-NLDK ngày 29/10/2004 “V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Krông Hnăng”. 2. Cơ sở pháp lý của việc đánh giá tác động môi trường - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. - Luật Đất đai của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/07/2004. - Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/05/1998, có hiệu lực từ ngày 01/01/1999. - Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/04/2005. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ v/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường v/v hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 13 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT - Quyết định số 35/2002/QĐ ngày 25/06/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên Môi trường) v/v công bố danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. - Văn bản số 558/CP-CN ngày 6/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ v/v thông qua báo cáo tiền khả thi dự án thuỷ điện Krông Hnăng. - Quyết định số 40/2003/QĐ-TTg ngày 21/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ v/v hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 trong đó có danh mục công trình thuỷ điện Krông Hnăng. - Quyết định số 4087/QĐ-BCN ngày 13/12/2005 của Bộ Công nghiệp v/v phê duyệt TKKT giai đoạn 1 công trình thuỷ điện Krông Hnăng, tỉnh Đăk Lăk và Phú Yên. - Công văn số 2163/UBND-NL ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh Đăk Lăk v/v đề nghị thoả thuận chuyển đổi rừng. - Công văn số 742/CV-NN, NL ngày 03/07/2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Đăk Lăk v/v chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình thuỷ điện Krông Hnăng. - Công văn số 2620/BNN-KL ngày 11/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng KBTTN Ea Sô. - Biên bản họp ngày 10/02/2006 v/v thống nhất nội dung phương án TĐCĐC công trình thuỷ điện Krông Hnăng. - Công văn số 91/CV-UBND ngày 03/04/2007 của UBND huyện M’Đrăk v/v thoả thuận thống nhất phương án TĐC -ĐC công trình thuỷ điện Krông Hnăng. - Công văn số 408/STC-CSVG ngày 30/3/2007 của Sở Tài chính, UBND tỉnh Đăk Lăk v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi NN thu hồi đất để xây dựng thuỷ điện Krông Hnăng. - Công văn số 1181/UBND-NLN ngày 17/04/2007 của UBND tỉnh Đăk Lăk v/v ý kiến đối với phương án TĐC - ĐC công trình thuỷ điện Krông Hnăng. - Công văn số 399/BCH-TH ngày 17/05/2007 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk v/v trả lời khả năng tồn lưu chất độc hoá học trong vùng dự án Krông Hnăng. 3. Tổ chức thực hiện ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuỷ điện Krông Hnăng giai đoạn TKKT do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện sông Ba - chủ Dự án - chủ trì Báo cáo đánh giá tác động môi trường 14 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT thực hiện. Cơ quan tư vấn cho chủ đầu tư là Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 phối hợp với các chuyên gia chuyên ngành khác thuộc: Viện Địa lý, Viện Địa chất và Môi trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cơ quan tư vấn: Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 Giám đốc: Phạm Minh Sơn Địa chỉ liên hệ: số 11 - Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hoà Điện thoại: 058.220405 Fax: 058.824208 Bảng 2: Danh sách những người tham gia thực hiện TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HỌ VÀ TÊN TS. Đặng Kim Nhung TS. Lại Huy Anh Th.S. Tống Phúc Tuấn KSC. Nguyễn Bá Nhuận KS. Nguyễn Thị Hiền KS. Vũ Thu Lan Th.S. Lê Văn Hương KS. Phạm Việt Hoà KS. Huỳnh Nhung TS. Hồ Thanh Hải TS. Nguyễn Văn Sáng KS. Trần Văn Luyện KS. Đặng Phương Hảo KS. Hoàng Trung Phong Th.S. Đoàn Thị Thu Hà KS. Nguyễn Khắc Tuấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường 15 ĐƠN VỊ Viện Địa chất và Môi trường Viện Địa lý Viện Địa lý Viện Địa chất và Môi trường Viện Địa lý Viện Địa lý Viện Địa chất và Môi trường Viện Địa lý Viện Địa chất và Môi trường Viện ST - TNSV Viện ST - TNSV Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Công trình thuỷ điện Krông Hnăng 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN Chủ dự án: Công ty Đầu tư và Phát triển Điện sông Ba. Giám đốc: Phạm Phong Địa chỉ liên hệ: số 230 - Đường Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 0511.653592 Fax: 0511.617767 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Dự án thuỷ điện Krông Hnăng là dự án thuỷ điện độc lập nằm trên sông Ea Krông Hnăng. Dự án là một trong 10 bậc thang thuỷ điện trên hệ thống sông Ba, cách đuôi hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ (thuỷ điện cuối cùng trong bậc thang thuỷ điện) khoảng 15km theo đường sông. Dự án thuỷ điện Krông Hnăng thuộc địa phận xã Ea Ly - huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên, xã Ea Sô - huyện Ea Kar và xã Cư Prao - huyện M’Đrăk - tỉnh Đăk Lăk, cách thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên gần 90km về phía Tây. Dự án chiếm dụng một phần đất (519ha) của KBTTN Ea Sô (thuộc phân khu hành chính, dịch vụ, sản xuất) và làm ngập 2,665km đường tỉnh lộ 645. Không có công trình tôn giáo, di tích lịch sử, công trình văn hoá nào bị ảnh hưởng bởi công trình thuỷ điện Krông Hnăng. Vị trí của khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng xem hình 1, hình 2. 1.3.1. Hồ chứa Hồ chứa nằm trên địa phận thuộc 2 xã Ea Sô - huyện Ea Kar và xã Cư Prao huyện M’Đrăk - tỉnh Đăk Lăk. Phần hồ chứa trên địa phận xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk nằm trong phân khu hành chính, dịch vụ, sản xuất KBTTN Ea Sô. Phần hồ chứa trên địa phận xã Cư Prao, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk thuộc địa phận thôn 1, 2, 3, buôn Năng, Buôn Zô, Buôn Hoang, Buôn Pa. 1.3.2. Khu mặt bằng xây dựng công trình 1.3.2.1. Tuyến đập chính - Tuyến đập chính: dự kiến được xây dựng trên sông Ea Krông Hnăng thuộc địa phận 2 xã Ea Sô - huyện Ea Kar và xã Cư Prao - huyện M’Đrăk - tỉnh Đăk Lăk, có tọa độ địa lý (điểm thuộc vị trí đập trên sông): X = 577.226,930; Y = 1.431.142,280 (VN2000). Vai tuyến đập hai bên bờ sông đặt trên đất chưa sử dụng. Xung quanh vị trí tuyến đập không có cụm dân cư sinh sống, chỉ có một vài hộ nhỏ lẻ canh tác cách vị trí tuyến đập khoảng 300-500m. - Tuyến đập tràn: đặt ở vai trái đập chính, thuộc địa phận xã Ea Sô - huyện Ea Kar - tỉnh Đăk Lăk. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 16 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 1.3.2.2. Tuyến năng lượng - Tuyến năng lượng bao gồm: + Cửa lấy nước, một phần đường hầm dẫn nước nằm trên địa phận thuộc xã Cư Prao, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk. + Một phần đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy và kênh xả, trạm phân phối điện nằm trên địa phận thuộc xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Phần này đều nằm trên vùng đất chưa sử dụng. Dọc theo tuyến đường hầm khu vực cắt đường tỉnh lộ 645 chỉ có rải rác vài hộ dân cư sinh sống. 1.3.2.3. Khu phụ trợ Khu phụ trợ bờ phải nằm trên địa phận thôn 2/4 thuộc xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Khu vực này không có dân cư sinh sống, rải rác có một số hộ đang canh tác. Khu phụ trợ bờ trái nằm trên địa phận thuộc xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk. Khu vực này nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, không có dân cư sinh sống. 1.3.3. Mỏ vật liệu Mỏ đá - Mỏ đá số 1: nằm giữa đập chính và tuyến áp lực 1, gần bờ sông Ea Krông Hnăng thuộc thôn 2/4 xã Ea Ly huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên. - Mỏ đá dự phòng: nằm gần bờ sông Ea Krông Hnăng, cách tuyến đập chính khoảng 910m về phía hạ lưu, cách mỏ đá số 1 khoảng 700m về phía hạ lưu Trong và quanh khu vực mỏ đá không có dân cư sinh sống. Mỏ đất Mỏ đất số 3; 4a; 6 nằm gần nhau, ngoài vùng hồ chứa, thuộc khu đất trồng màu, sát đường tỉnh lộ 645, thuộc thôn 2/4, Tân Bình, Tân Sơn xã Ea Ly huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên. Khoảng cách từ mỏ đất đến cụm dân cư (khoảng 4-5hộ) gần nhất thuộc thôn Tân Bình khoảng 1.000 - 1.500m. Mỏ cát - Mỏ cát Buôn Bưng: nằm bên bờ phải sông Ba gần bàu Hà Lầm thuộc địa phận xã Ea Lâm huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên. 1.3.4. Khu tái định canh, định cư Dự án bố trí 2 khu tái định canh, định cư đều thuộc xã Cư Prao, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk. Địa điểm bố trí tái định canh, định cư xem hình 4, quy mô như sau: * Khu TĐC - ĐC số 1: Khu TĐC - ĐC số 1 bố trí cho những hộ bị ảnh hưởng thuộc buôn Zô và những hộ có nguyện vọng thuộc thôn 1, 2, 3 (xem hình 5). Khu TĐC - ĐC số 1 có diện tích 255,6ha nằm về phía Nam khu dân cư thôn 1 hiện nay, cách đường liên xã (đường đất) đi huyện M’Đrăk 1,5km về phía Nam. Phía Bắc giáp lòng hồ, phía Nam vượt qua đường tránh ngập một khoảng 300m, phía Đông giáp lòng hồ. Khu này cách nơi ở cũ của các hộ ảnh hưởng khoảng 1.000 - 1.500m, cách nơi ở cũ các hộ bị ảnh hưởng thuộc buôn Zô khoảng 6.000 - 7.000m. Diện tích dành cho khu tái định cư là 23,45ha, còn lại tài đất tái định canh. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 17 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT * Khu TĐC - ĐC số 2: Khu TĐC - ĐC số 2 bố trí cho những hộ bị ảnh hưởng thuộc buôn Năng, buôn Hoang, buôn Pa (xem hình 6). Khu TĐC - ĐC số 2 có diện tích 455,93ha, nằm bên trái trục đường từ cầu Đăk Phú vào Buôn Pa, nằm liền kề và trải rộng về phía đông Buôn Hoang và Buôn Pa, phía Tây giáp lòng hồ. Khu này cách nơi ở cũ của các hộ ảnh hưởng khoảng 1.000 - 2.000m. Diện tích dành cho khu tái định cư là 27,83ha, còn lại là đất tái định canh. Các vị trí tái định cư, định canh trên đảm bảo về tính ổn định, an toàn về môi trường sống cho các hộ dân tái định cư, định canh. 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN * Phạm vi pháp lý của dự án (i) Dự án đầu tư xây dựng những hạng mục công trình sau: hồ chứa, đập chính, đập tràn xả lũ, tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực) nhà máy, kênh xả nhà máy, trạm biến áp nhà máy. (ii) Những hạng mục không thuộc phạm vi đầu tư xây dựng của dự án: đường dây đấu nối hệ thống điện từ trạm biến áp nhà máy tới lưới điện khu vực. Đối với dự án này chỉ tiến hành đánh giá tác động môi trường đối với các hạng mục (i), hạng mục (ii) thuộc phạm vi của dự án khác. 1.4.1. Quy mô hạng mục công trình và công nghệ: * Những hạng mục thuộc dự án Các hạng mục công trình chính của phương án kiến nghị (phương án I) như sau: 1.4.1.1. Các hạng mục công trình chính a) Hồ chứa - Hồ chứa thuỷ điện Krông Hnăng có diện tích mặt hồ là 13,67 km 2 ứng với MNDBT 255m. Dung tích toàn bộ 171,6 triệu m 3, dung tích hữu ích 112,3 triệu m 3. Chiều dài hồ theo sông khoảng 13km, chiều rộng trung bình khoảng 1.500 - 2.000m. b) Đập chính Đập chính có kết cấu là đất đồng chất. Chiều dài đập tính theo đỉnh là 1.095m, bề rộng đỉnh đập 10m, chiều cao đập lớn nhất là 48,6m, cao trình đỉnh đập là 258,2m. Mái dốc thượng lưu m = 3,0; 3,5;4.0 gồm 3 cơ, chiều rộng mỗi cơ 5m, bố trí đống đá đổ tận dụng ở thượng lưu để giảm khối lượng đất đắp khai thác từ mỏ. Mái dốc hạ lưu m = 2,75; 3,0; 3,25 gồm 3 cơ, chiều rộng 2 cơ ở cao trình 248,2m và 225,0m là 5m, riêng cơ ở cao trình 238,2m rộng 10m để bố trí đường tỉnh lộ 465. Mái thượng lưu gia cố bằng đá xây dày 30cm, hình thức tiêu nước bằng lăng trụ đá hạ lưu và ốp mái. c) Đập tràn xả lũ Đập tràn bằng bê tông cốt thép M250 và M300 đặt ở vai trái đập chính trên nền đá cứng lớp IIB. Đập tràn có mặt cắt thực dụng, tiêu năng mặt, cao độ mũi hắt 230,0m. Đập gồm 4 khoang, chiều rộng thông thủy mỗi khoang 12 m. Cao trình ngưỡng tràn 241,0m, cao trình đỉnh tường biên 258,9m. Tràn được bố trí 4 cửa van cung, kích thước cửa van (12x14)m, được nâng hạ bằng xi lanh thủy lực. Phai sửa chữa bố trí ở thượng lưu, vận hành bằng cầu trục di động 20 tấn, kho chứa phai sửa chữa được bố trí phía phải đập tràn. Trụ pin bằng bê tông cốt thép, chiều rộng trụ Báo cáo đánh giá tác động môi trường 18 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT pin 3m. Khả năng xả của đập tràn Q = 6.124,3 m 3/s, tương ứng với mực nước thượng lưu lớn nhất 257,4m. Nối tiếp sau đập tràn là hố xói, tim hố xói cách mũi phun tràn 57,5m. Chiều rộng toàn bộ tràn là 62m. d) Cụm công trình chuyển nước suối Hố Nai Ngưỡng đập dâng Hố Nai được bố trí tại cao trình 273,0m. Cống xả cát khẩu độ 1x1m, cao trình ngưỡng cống 270,0m. Cống lấy nước khẩu độ 0,8x0,8m, cao độ ngưỡng cống 271,0m. Sau cống lấy nước là kênh dẫn mặt cắt hình chữ nhật, chiều dài kênh 895m, khẩu độ 1x1,35m bằng bê tông cốt thép M200, dạng kênh hộp hở có thanh giằng, một số đoạn bố trí kênh hộp kín để tràn lũ. Lưu lượng thiết kế qua kênh dẫn Q=1,92m3/s. Trên kênh có bố trí các công trình tiêu và chuyển nước như tràn vào, tràn ra, và các công trình chuyển nước như xi phông, dốc nước, bậc nước, cống qua đường. e) Tuyến năng lượng Theo phương án kiến nghị, tuyến năng lượng được bố trí các hạng mục sau: * Kênh dẫn vào cửa nhận nước: có mặt cắt hình thang. Độ dốc đáy kênh i = 0,0005. Cao trình đáy cuối kênh 232,0m; chiều rộng đáy kênh 10,0m. Độ dốc mái kênh m = 0,25 - 1,5. Chiều dài toàn bộ kênh là 400,0m. Mái kênh qua đất không gia cố vì tiết diện kênh đã mở rộng để vận tốc nước trong kênh không gây xói. * Cửa nhận nước: bằng bê tông cốt thép M250 đặt trên nền đá cứng lớp IIB. Cao trình ngưỡng cửa lấy nước 233,5m, cao trình đỉnh cửa nhận nước 258,8m. Cửa nhận nước gồm 1 khoang, lấy nước vào đường hầm áp lực có đường kính Dtr=5,0m, bố trí 1 cửa van vận hành. Trước van vận hành bố trí trụ pin phụ ở giữa, đặt lưới chắn rác 2x(4,5x8,5)m, vận tốc dòng chảy qua lưới chắn rác được giới hạn là v = 1,0 - 1,1m/s. * Đường hầm áp lực: nối tiếp với cửa nhận nước, có đường kính D = 5m, độ dốc i = 0,0106, vỏ hầm bằng BTCT M200 đặt trên nền đá cứng lớp IIB, chiều dày trung bình 0,4m, chiều dài 1.982m. Đoạn gần cuối của đường hầm là tháp điều áp, cuối đường hầm là nhà van. Vận tốc dòng chảy có áp trong đường hầm là v = 3,5 đến 4,5m/s. * Tháp điều áp: hình thức nửa chìm, nửa nổi; đường kính trong tháp 11m. Kết cấu tháp bằng BTCT M250, bên trong có bọc thép dày 8mm. * Đường ống áp lực: nối tiếp với nhà van cuối đường hầm áp lực, ống áp lực bằng thép, đường kính trong D tr = 4,0m. Chiều dày thay đổi từ 14 - 22mm. Chiều dài đường ống là 311,6m. Khớp co giãn nhiệt độ và lỗ thăm được bố trí trên đoạn đường ống này. Trên đoạn đường ống được bố trí các mố néo và mố đỡ, các mố này được đặt trên lớp IB, IIA, độ dốc đọan đường ống thay đổi theo địa hình để giảm khối lượng đào. * Nhà máy thuỷ điện: có kết cấu kiểu hở bằng bê tông cốt thép đặt trên nền đá cứng lớp IIA, ở vị trí cuối cửa ra đường ống áp lực. Nhà máy gồm 2 tổ máy thuỷ lực với tuốc bin Francis, kiểu buồng xoắn công tác PO170/803, công suất lắp là 64MW. Cao trình đặt tuốc bin là 131,50 m. Cao trình gian máy 140,75 m. Cao trình gian lắp ráp lấy bằng cao trình chống lũ 146,50 m. Trong nhà máy bố trí cầu trục khẩu độ 12,50 m, tổng sức nâng 160 tấn. Hạ lưu bố trí cầu trục chân dê phục vụ cho Báo cáo đánh giá tác động môi trường 19 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT công việc nâng hạ cửa van hạ lưu. Máy biến áp tăng bố trí tại sàn cao trình 146,50m ở ngay phía sau nhà máy. Kích thước nhà máy (dài x rộng ) = 51,0x15,0m. * Kênh xả: bố trí sau nhà máy, có mặt cắt hình thang. Cao trình đáy đầu kênh 133,0m. độ dốc đáy kênh i = 0,0002. Chiều rộng đáy kênh 18m, mái kênh m = 1,5, chiều dài kênh 215,5m. Đoạn đầu được gia cố bằng bê tông, đoạn sau gia cố bằng đá lát khan. f) Trạm phân phối điện ngoài trời Trạm phân phối điện ngoài trời 110kV được bố trí ở gần đường vận hành đi vào nhà máy. Cao trình đặt trạm 185m. Kích thước phần bố trí thiết bị trong hàng rào (56x 60) m. g) Kênh dẫn dòng thi công và đê quai * Kênh dẫn dòng (lòng sông thu hẹp): Sau khi đắp đê quai dọc hình thành kênh dẫn dòng tại lòng sông, tim kênh dẫn dòng cách tuyến tràn 511,5m. Đáy kênh ở cao trình 213,0m, chiều dài kênh 600,0m, bề rộng đáy kênh B = 30,0m, (sau khi dỡ bỏ đê quai dọc bề rộng đáy kênh là 55,0m) hệ số mái kênh m=2,5. Mái kênh được gia cố bằng rọ đá kích thước 0,5x1,0x2,0m. * Đê quai ngăn sông: + Đê quai thượng lưu: Tim đê quai nằm cách mép thượng lưu chân đập chính 44,0m, cao trình đỉnh 226,0m, chiều rộng đỉnh B = 10,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3 hệ số mái hạ lưu m = 1,5, chiều dài L = 302,0m . + Đê quai hạ lưu: Tim đê quai nằm cách mép hạ lưu chân đập chính 40,0m, cao trình đỉnh 215,5m, chiều rộng đỉnh B=8,0m, hệ số mái thượng lưu m=2,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,0, chiều dài L = 244,0m. + Đê quai dọc: Chiều dài theo tim 718,0m bề rộng đỉnh 5,0m; hệ số mái thượng lưu m = 2,0; hệ số mái hạ lưu m = 1,5; cao trình đỉnh 217,5m. Đê quai dọc được đắp bằng đất tận dụng, mái thượng lưu gia cố bằng đá đổ dày 1,0m. * Cống dẫn dòng: + Cống dẫn dòng nằm trong thân đập, phía trái lòng sông, cao trình cửa vào cống 207,0m, cao trình cửa ra 206,7m, độ dốc đáy cống i = 0,001. Cống có tiết diện hình chữ nhật kích thước BxH = 5x5m, chiều dài cống 330,0m, nối tiếp với cống là kênh dẫn thượng lưu cống và kênh ra hạ lưu cống. + Kênh dẫn thượng lưu cống có chiều rộng đáy Bk = 10,0m, độ dốc đáy kênh i = 0,10, chiều dài kênh dẫn L = 88,16m, hệ số mái m = 0,5. + Kênh ra hạ lưu cống có chiều rộng đáy B k = 10,0m, độ dốc đáy kênh i = 0,10 (dốc về phía thượng lưu). chiều dài kênh ra L = 47,0m, hệ số mái m = 0,5. 1.4.1.2. Mỏ vật liệu và các công trình phụ trợ a) Các mỏ vật liệu xây dựng * Mỏ cát (mỏ cát Buôn Bưng) Mỏ cát nằm bên bờ phải sông Ba, thuộc Buôn Bưng, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Mỏ cát có dạng bãi bồi lòng sông, có diện tích khoảng 11,7ha, chiều dày tầng có ích 8,5m, trữ lượng mỏ khoảng 1,87 triệu m 3, cách tuyến đập khoảng 30 km về phía Bắc. Tầng có ích nằm ngay trên mặt. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 20
- Xem thêm -