Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước thải thuộc da và đề xuất mô hình xử...

Tài liệu Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước thải thuộc da và đề xuất mô hình xử lý nước thải thuộc da

.PDF
54
322
93

Mô tả:

Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước thải thuộc da và đề xuất mô hình xử lý nước thải thuộc da
§å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Më ®Çu §Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña con ng−êi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh tÕ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ m¹nh mÏ. Tuy nhiªn, ®iÒu ®ã l¹i ph¸t sinh nh÷ng tiªu cùc ®Õn m«i tr−êng, lµm suy tho¸i m«i tr−êng ®Êt, n−íc, kh«ng khÝ, lµm c¹n kiÖt tµi nguyªn thiªn nhiªn, ¶nh h−ëng ®Õn hÖ sinh th¸i. B¶n th©n con ng−êi ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hÖ qu¶ tõ nh÷ng viÖc lµm cña m×nh nh−: khan hiÕm nguån n−íc s¹ch, lò lôt, h¹n h¸n… Do ®ã, ngµy nay nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr−êng kh«ng xa l¹ víi con ng−êi, h¬n thÕ nã cßn trë thµnh vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ hÕt søc cÇn thiÕt cña toµn cÇu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ cña ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn, nhiÒu khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ra ®êi, nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh. V× thÕ, hµng ngµy khèi l−îng n−íc th¶i kh«ng nhá ®−îc th¶i ra nguån tiÕp nhËn mµ ch−a qua hÖ thèng xö lý. §iÒu nµy lµm m«i tr−êng ngµy cµng bÞ « nhiÔm trÇm träng. N−íc th¶i ngµnh thuéc da còng kh«ng n»m ngoµi sù ¶nh h−ëng tíi m«i tr−êng vµ søc khoÎ céng ®ång. §Ó cã mét tÊm da thµnh phÈm, tõ mét tÊm da sèng nguyªn liÖu ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi ho¸ lý phøc t¹p, sö dông nhiÒu n−íc, ho¸ chÊt, chÊt tæng hîp, chÊt tù nhiªn. Hçn hîp c¸c ho¸ chÊt d− thõa, c¸c s¶n phÈm chuyÓn ho¸ tõ chóng vµ c¸c cÆn b· ë d¹ng hoµ tan hay ph©n t¸n trong n−íc cïng t¹o ra c¸c chÊt th¶i láng, chÊt th¶i r¾n vµ chÊt th¶i khÝ. ë mçi c«ng ®o¹n kh¸c nhau th× dßng th¶i ®Òu cã ®Æc tr−ng vÒ thµnh phÇn chÊt « nhiÔm riªng: c«ng ®o¹n håi t−¬i, ng©m v«i, tÈy l«ng th× n−íc th¶i mang tÝnh kiÒm. Trong c«ng ®o¹n lµm xèp, thuéc th× n−íc th¶i l¹i mang tÝnh axit. §Æc biÖt, trong n−íc th¶i thuéc da cã chøa mét l−îng lín Cr3+ vµ S2- ph¸t sinh tõ c¸c ho¸ chÊt sö dông trong qu¸ tr×nh thuéc g©y ¶nh h−ëng nghiªm träng tíi m«i tr−êng sinh th¸i. Th¸i ThÞ YÕn 1 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®Ò tµi “§iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc th¶i thuéc da vµ ®Ò xuÊt m« h×nh xö lý n−íc th¶i thuéc da t¹i ph©n x−ëng thuéc da ViÖn Nghiªn cøu Da- Giµy” ®−îc lùa chän trong ®å ¸n nµy. Néi dung ®Ò tµi nµy tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò chÝnh sau: - T×m kiÕm tµi liÖu, thu thËp sè liÖu liªn quan ®Õn c«ng nghÖ thuéc da. - TiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc ®Þa t¹i ph©n x−ëng: §Þa ®iÓm, t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ph©n x−ëng vµ hiÖn tr¹ng nguån th¶i t¹i ph©n x−ëng - ThÝ nghiÖm ®−a ra kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nguån n−íc th¶i cña ph©n x−ëng - §Ò xuÊt m« h×nh xö lý n−íc th¶i t¹i ph©n x−ëng Th¸i ThÞ YÕn 2 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Ch−¬ng i: tæng quan I.1. Giíi thiÖu ngµnh thuéc da I.1.1. T×nh h×nh thuéc da trong n−íc Tr−íc nh÷ng n¨m 90 ngµnh c«ng nghiÖp thuéc da chñ yÕu sö dông c«ng nghÖ truyÒn thèng, lµm b»ng thñ c«ng, thiÕt bÞ th« s¬ l¹c hËu. Ho¸ chÊt ®a phÇn tù pha chÕ tõ nguyªn liÖu trong n−íc (chÊt thuéc Cr«m, c¸c lo¹i dÇu, tanin thùc vËt, ho¸ chÊt trau chuèt,…) c¸c s¶n phÈm da thuéc chÊt l−îng thÊp chñ yÕu phôc vô cho quèc phßng vµ c«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ, quan hÖ giao l−u víi n−íc ngoµi cßn rÊt h¹n chÕ Tõ nh÷ng n¨m 90 trë l¹i ®©y, c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá lÎ s¶n l−îng thÊp, tËp trung thµnh lµng nghÒ (Phó Thä Hoµ - Tp. HCM, Phè Nèi - H−ng Yªn…) nh÷ng c¬ së kh¸c n»m r¶i r¸c ë c¸c vïng trong c¶ n−íc. Theo thèng kª thuéc da ViÖt Nam, míi chØ s¶n xuÊt ®−îc17 triÖu sqft/n¨m, trªn tæng n¨ng lùc cña c¸c c¬ së thuéc da kho¶ng 30 triÖu tÊn/n¨m, b»ng kho¶ng 25% nhu cÇu. 80 tiÖu sqft da thuéc theo nhu cÇu cña thÞ tr−êng trong n−íc bao gåm 3 lo¹i lµ: da tr©u, bß, lîn và sö dông da c¸ sÊu, ®µ ®iÓu. Cã thÓ nãi viÖc ph¸t triÓn lµng nghÒ ®· lµm cho bé mÆt n«ng th«n ®æi míi, nh−ng kÌm theo ®ã lµ hiÖn t−îng « nhiÔm m«i tr−êng ë nhiÒu n¬i ®· ®Õn møc b¸o ®éng. Lµng nghÒ ë n−íc ta phÇn lín tæ chøc theo hé gia ®×nh, truyÒn nghÒ theo kiÓu kÌm cÆp, lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh vµ kh«ng ®−îc trang bÞ kiÕn thøc m«i tr−êng vµ an toµn lao ®éng. N¬i s¶n xuÊt chÕ biÕn th−êng cïng ë n¬i gia ®×nh sinh ho¹t. Trong n−íc cã hai lµng nghÒ thuéc da næi tiÕng ®ã lµ lµng nghÒ thuéc da ë H−ng Yªn vµ lµng nghÒ thuéc da Phó Thä Hoµ thµnh phè Hå ChÝ Minh n¬i cã tíi 60% c«ng viÖc lµ s¶n xuÊt thñ c«ng, chØ cã 37% lµ trang bÞ nöa c¬ khÝ song hÇu hÕt s¶n xuÊt t¹i gia ®×nh, mçi n¨m s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng tr¨m tÊn da nguyªn liÖu, tõ ®ã ®æ ra hµng chôc tÊn phÕ th¶i r¾n, hµng ngh×n m3 n−íc kh«ng ®−îc xö lÝ lµm « nhiÔm m«i tr−êng ®Êt, n−íc, kh«ng khÝ. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do sö dông mét sè l−îng lín ho¸ chÊt trong qu¸ tr×nh thuéc vµ trau chuèt da. Trong sè c¸c ho¸ chÊt ®ã Cr«m ®−îc coi lµ chÊt g©y « nhiÔm vµ tån t¹i l©u nhÊt trong s¶n phÈm da, trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp Cr3+ cã thÓ chuyÓn sang Th¸i ThÞ YÕn 3 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT d¹ng Cr6+ g©y nguy hiÓm cho søc khoÎ céng ®ång. C¸c chÊt kh¸c nh− sulphua natri, phÈm Azo ®éc tÝnh vµ c¸c dung m«i h÷u c¬… còng g©y « nhiÔm vµ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn søc khoÎ ng−êi lao ®éng vµ ng−êi d©n. D−íi ®©y lµ b¶ng ph©n tÝch n−íc th¶i tõ c«ng nghÖ thuéc da ®Ó s¶n xuÊt 1 tÊn da nguyªn liÖu: B¶ng 1. KÕt qu¶ ph©n tÝch n−íc th¶i tõ c«ng nghÖ thuéc da Th«ng sè KÕt qu¶ ph©n tÝch PH mg/l 6-10 TCVN 5945 – 2005 (lo¹i B) COD BOD5 SS mg/l mg/l mg/l 600- 800 400- 600 400- 550 6-9 80 50 Cr3+ mg/l 2-4 100 1 (Nguån: ch−¬ng tr×nh m«i tr−êng US - AEP vµ HHDG Tp.HN) B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy c¸c th«ng sè « nhiÔm n−íc th¶i cña c¸c nhµ m¸y thuéc da n−íc ta rÊt cao. C¸c chØ tiªu ®Òu v−ît qu¸ tiªu chuÈn n−íc lo¹i B (TCVN 5945 – 2005) cô thÓ: + COD v−ît qu¸: 7,5 – 10 lÇn + BOD5 v−ît qu¸: 8 – 12 lÇn + SS v−ît qu¸: 4 – 5 lÇn I.1.2. T×nh h×nh thuéc da ngoµi n−íc Ngµy nay, c«ng nghÖ vËt liÖu trªn thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ, ngµy cµng xuÊt hiÖn nh÷ng vËt liÖu míi víi nh÷ng ®Æc tr−ng kh¸ tèt. Nh−ng cho ®Õn nay, vÉn ch−a cã vËt liÖu nµo cã thÓ thay thÕ ®−îc da thuéc, do thiÕu nh÷ng ®Æc tÝnh tù nhiªn quý b¸u nh−: mÒm m¹i, thÊm må h«i, hîp vÖ sinh, bÒn ch¾c, bÒ mÆt ®Ñp. Tõ nh÷ng −u ®iÓm trªn mµ nhu cÇu thuéc da trªn thÕ giíi rÊt lín, n¨m 1998 nhu cÇu thÞ tr−êng thÕ giíi lµ 16 tû sqft, n¨m 2005 lµ 17 tû sqft, n¨m 2010 dù tÝnh ®¹t 20 tû sqft. Mét sè n−íc ®ang dÉn ®Çu vÒ da thuéc: ý, Ên §é, Trung Quèc... nh÷ng n−íc nµy ®Òu cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn mang l¹i n¨ng suÊt cao, c¸c dßng th¶i l¹i th©n thiÖn víi m«i tr−êng h¬n. §Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh thuéc da, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®· cã nhiÒu ch−¬ng tr×nh hç trî c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn trong viÖc s¶n xuÊt da theo h−íng b¶o vÖ m«i tr−êng. §¬n cö lµ ch−¬ng Th¸i ThÞ YÕn 4 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT tr×nh s¶n xuÊt da s¹ch h¬n ë Ch©u ¸ do UNIDO tµi trî. Ch−¬ng tr×nh nµy triÓn khai nh»m trî gióp mét sè n−íc Ch©u ¸ nh−: In®«nªxia, Nªpan, Bangladesh, Srilanka trong viÖc s¶n xuÊt da thuéc ®ßng thêi b¶o vÖ m«i tr−êng. I.2. C«ng nghÖ thuéc da I.2.1. Nguyªn liÖu chÝnh [4] §Æc thï cña ngµnh thuéc vÉn tËp trung vµo s¶n phÈm da cña mét sè loµi nh−: tr©u, bß, cõu, lîn, c¸ sÊu vµ mét sè loµi kh¸c. Thuéc da cã nghÜa lµm thay ®æi da ®éng vËt sao cho bÒn nhiÖt, kh«ng cøng gißn khi l¹nh, kh«ng bÞ nh¨n vµ thèi r÷a khi Èm vµ nãng. Da ®éng vËt gåm 4 líp: Líp ngoµi cïng lµ líp l«ng, líp kÕ tiÕp lµ biÓu b× (epidermis), tiÕp ®ã lµ líp b× cËt (corium) cã cÊu t¹o c¸c protein d¹ng sîi collagen, elastin vµ líp cuèi cïng lµ líp b¹c nh¹c, mì. Trong 4 líp trªn chØ cã líp thø 3 lµ líp cËt ®−îc sö dông cho thuéc da. C¸c líp kh¸c ®−îc t¸ch khái líp cËt b»ng qu¸ tr×nh c¬ häc, ho¸ häc. Líp da cËt ®−îc thuéc b»ng chÊt thuéc tannin, Crom ®Ó chuyÓn ho¸ da sèng thµnh da thµnh phÈm cã ®é bÒn, kh«ng bÞ ph©n huû tr«ng ®iÒu kiÖn b×nh th−êng. H×nh 1. CÊu tróc da ®éng vËt I.2.2. C«ng nghÖ thuéc da [11] D©y chuyÒn s¶n xuÊt thuéc da cã thÓ chia lµm 3 d©y chuyÒn nhá t−¬ng øng víi 3 lo¹i s¶n phÈm: thuéc da mÒm, thuéc da cøng vµ thuéc da l«ng( trong Th¸i ThÞ YÕn 5 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT ®ã thuéc da l«ng chiÕm rÊt Ýt chØ ®¸p øng víi mét l−îng nhá phôc vô cho viÖc lµm thó nhåi b«ng cho nªn chñ yÕu tËp trung vµo thuéc da mÒm vµ thuéc da cøng). Do l−îng nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm cña tõng giai ®o¹n lµ kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn tiÖn ë c¸c phÇn tiÕp theo, l−îng ho¸ chÊt, n−íc vµ c¸c nguyªn liÖu kh¸c sö dông trong c¸c c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®−îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m(%) so víi l−îng da nguyªn liÖu. S¬ ®å c«ng nghÖ thuéc da ®−îc thÓ hiÖn nh− h×nh 2. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt da thuéc gåm c¸c b−íc sau: B¶o qu¶n da nguyªn liÖu Da nguyªn liÖu ®−îc thu mua tõ c¸c tØnh vµ trong ®Þa bµn thµnh phè, th−êng biÕn ®éng theo mïa trong n¨m. §Ó b¶o ®¶m nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh cho s¶n xuÊt, da cÇn ®−îc dù tr÷, thêi gian l−u kho th−êng lµ mét th¸ng. V× thÕ da cÇn ®−îc b¶o qu¶n ®Ó kh«ng bÞ c«n trïng, vi khuÈn x©m nhËp lµm gi¶m chÊt l−îng nguyªn liÖu. Da sèng ®−îc b¶o qu¶n b»ng ph−¬ng ph¸p muèi da, thùc hiÖn t¹i x−ëng hoÆc ë c¸c ®iÓm thu mua. Tr−íc khi muèi, cÇn lo¹i hÕt phÇn thÞt cßn l¹i sau khi lét, cÇn röa cho ®ì bÈn. Muèi ®Ó b¶o qu¶n da lµ muèi ¨n, tØ lÖ sö dông lµ 300kg/tÊn da sèng. Tû lÖ nµy chØ ¸p dông khi muèi trªn da. Tæng l−îng muèi sö dông phô thuéc vµo thêi gian b¶o qu¶n( 1 tuÇn thay muèi 1 lÇn). Khi b¶o qu¶n l©u, cÇn ®Þnh kú ®¶o trén da. Khi thêi tiÕt nãng Èm, cã thÓ sö dông chÊt diÖt s©u bä nh− Na2SiF6 víi liÒu l−îng rÊt nhá. Röa Da nguyªn liÖu ®−îc röa trong c¸c thiÕt bÞ nh− thïng quay hay thïng b¸n nguyÖt ®Ó lo¹i muèi vµ nh÷ng t¹p chÊt nh− ®Êt, c¸t, huyÕt, ph©n, r¸c b¸m vµo da. L−îng n−íc sö dông lµ 200- 250% tÝnh theo da nguyªn liÖu. Röa trong 30 phót. Håi t−¬i C«ng ®o¹n nµy cã t¸c dông ®Ó da lÊy l¹i l−îng n−íc ®· mÊt do b¶o qu¶n. Qu¸ tr×nh còng ®−îc thùc hiÖn trong thiÕt bÞ kiÓu thïng quay. Thêi gian håi t−¬i trung b×nh: 12 giê, cã thÓ thay ®æi tuú theo nhiÖt ®é m«i tr−êng. C¸c t¹p chÊt vµ muèi tiÕp tôc ®−îc lo¹i bá trong c«ng ®o¹n nµy. Nguyªn liÖu ®Ó chÕ biÕn: N−íc: 200- 250% (TÝnh theo % träng l−îng da nguyªn liªu) Th¸i ThÞ YÕn 6 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Mét sè ho¸ chÊt cÇn thiÕt: NaHCO3( 0,2- 2g/lit); NaCl 1 g/l. T¸c nh©n håi t−¬i: 1 g/l (ChÊt nhò ho¸ hoÆc chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt) TÈy l«ng, röa Lµ qu¸ tr×nh ho¸ häc thùc hiÖn trong cïng thiÕt bÞ håi t−¬i, sö dông sulfua Natri (Na2S) ®Ó lµm láng ch©n l«ng, hoÆc hoµ tan chóng thµnh d¹ng nh·o. Mét t¸c dông n÷a lµ më cÊu tróc sîi cña da. Thêi gian tÈy l«ng: 18 giê. Nguyªn liÖu ho¸ chÊt ®Ó tÈy: N−íc 200% ( c«ng nghÖ míi sö dông l¹i n−íc trong c«ng ®o¹n håi t−¬i) V«i bét CaO 6- 8%, Na2S 2,5- 3% Röa: thùc hiÖn ngay sau tÈy l«ng, röa 2 lÇn, tØ lÖ n−íc röa 200%/ lÇn röa. N¹o thÞt Môc ®Ých ®Ó lo¹i bá b¹c nh¹c ë mÆt thÞt cña da. Sau ®ã xÐn riÒm b»ng dao cÇm tay. Ng©m v«i §−a da ®· n¹o trë l¹i thiÕt bÞ ph¶n øng ( håi t−¬i, tÈy l«ng) hoÆc bÓ chøa n−íc v«i cò. Trong kh©u nµy, c¸c protein kh«ng cã d¹ng sîi bÞ ph©n huû. Thêi gian ng©m v«i trong 24 giê. Nguyªn liÖu: N−íc 250%, v«i CaO 1% XÎ Thùc hiÖn trªn m¸y xÎ, chia tÊm da thµnh hai phÇn theo chiÒu dµy, gåm phÇn cËt vµ v¸ng. TØ lÖ khèi l−îng gi÷a hai phÇn nh− sau: - §èi víi da thuéc mÒm: CËt 55- 60% vµ v¸ng 40- 45% - §èi víi da thuéc cøng: CËt 70- 65% vµ v¸ng 30- 35% Tuy nhiªn, tû lÖ trªn cßn hoµn toµn phô thuéc vµo tõng lo¹i da thµnh phÈm. TÈy v«i Thùc hiÖn trong thiÕt bÞ ph¶n øng d¹ng thïng quay( kh«ng cïng víi thiÕt bÞ thùc hiÖn nh÷ng kh©u tr−íc), hay trong bÓ cã sôc khÝ ®Ó ®¶o trén, víi môc ®Ých lo¹i bá v«i ra khái da. Sau khi kÕt thóc ph¶n øng, tiÕn hµnh röa b»ng n−íc. N−íc vµ ho¸ chÊt sö dông ®Ó tÈy ( tÝnh theo % khèi l−îng da): - N−íc röa: 150- 200% - N−íc ®Ó tÈy v«i: 100- 150% Th¸i ThÞ YÕn 7 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT - Muèi (NH4)2SO4 hoÆc NH4Cl: 2,5%: NaHSO3 0,5% Lµm mÒm Giai ®o¹n nµy nh»m ®Ó ph©n huû protein d¹ng sîi elastin, t¸c ®éng ®Õn cÊu tróc da b»ng xóc t¸c men ®Ó t¹o ®é mÒm m¹i, ®é chun trªn mÆt cËt cho s¶n phÈm. Thêi gian thùc hiÖn 30- 40 phót trong cïng thiÕt bÞ tÈy v«i( lo¹i thïng quay). Nguyªn liÖu: TÝnh theo da v«i - N−íc: 100%- 150% ë nhiÖt ®é: 37- 38oC - Enzym: Men tæng hîp oropon hoÆc men vi sinh (enzym): 0,5- 2% ( peroly) Röa s¹ch sau khi lµm mÒm da, kho¶ng 45 phót. Lµm xèp Thùc hiÖn trong cïng thiÕt bÞ lµm mÒm, bæ xung axit ®Ó ®iÒu chØnh pH trong da ®Ó ®¹t kh¶ n¨ng xuyªn thÊu cña c¸c chÊt thuéc trong nh÷ng giai ®o¹n chÕ biÕn sau. Ho¸ chÊt: N−íc 100%, NaCl 8%, H2SO4 1%, HCOOH 0,8% PH: 2,8-3, thêi gian: 180 phót Thuéc Lµ qu¸ tr×nh hãa häc biÕn chÊt collagen( thµnh phÇn chñ yÕu cña da sèng) thµnh chÊt kh«ng bÞ thèi r÷a. Cã 2 lo¹i h×nh ®−îc thùc hiÖn nh− sau: - Thuéc cr«m Thuéc cr«m dïng ®Ó s¶n xuÊt da mÒm, ®−îc thùc hiÖn ë ngay trong thïng quay chøa dung dÞch lµm xèp. Dung dÞch chÊt thuéc: Cr(OH)SO4, nång ®é 8% ( 25- 26% Cr2O3). Thêi gian qu¸ tr×nh tuú thuéc mÆt hµng ( tõ 4- 24 giê). ChÊt n©ng pH (khi thuéc xong): Na2CO3, formate Natri, muèi cña axit dicarboxylic: 0,1- 0,5%, pH kÕt thóc lµ 3,8- 4,2. NÕu s¶n phÈm cÇn gi÷ trong kho hoÆc ®em b¸n ë d¹ng −ít th× dïng chÊt chèng mèc (0,1%). - Thuéc Tanin Thuéc tanin dïng ®Ó s¶n xuÊt da thuéc, ®−îc tiÕn hµnh trong thïng quay (1 ngµy) hay trong bÓ chøa( kho¶ng 45 ngµy). ChÊt thuéc lµ tanin ®−îc trÝch ly tõ thùc vËt. TØ lÖ sö dông 15- 30% tanin c«ng nghiªp. Th¸i ThÞ YÕn 8 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Còng nhiÒu chÊt thuéc kh¸c cã thÓ thay thÕ cho c¸c chÊt thuéc trªn nh−ng Ýt sö dông v× ®éc nh− muèi zircon, formal®ehyde. Glutaraldehyde. Khi qu¸ tr×nh thuéc kÕt thóc, th× röa da: 150% n−íc. Ðp n−íc Thùc hiÖn trªn m¸y Ðp n−íc ®Ó lo¹i bá chÊt láng trong da. XÎ da Trong tr−êng hîp kh«ng tiÕn hµnh xÎ da tr−íc khi tÈy v«i. Bµo Thùc hiÖn trªn m¸y bµo ®Ó t¹o ®é dµy ®ång ®Òu trªn toµn bé tÊm da. ChÊt th¶i lµ mïn bµo cña da thuéc. Trung hoµ, thuéc l¹i, nhuém, ¨n dÇu Trong qu¸ tr×nh ho¸ lý thùc hiÖn tuÇn tù trong cïng chÊt láng chøa trong thïng quay ®Ó t¹o thµnh mµu s¾c, c¶m quan vµ nh÷ng ®Æc tÝnh cña da thuéc. Thùc hiÖn trong 6- 8 tiÕng. N−íc sö dông 150- 200%( mçi mÎ). Ho¸ chÊt trong tõng qu¸ tr×nh: - Trung hoµ: kiÒm nhÑ 1%- 1,5%, syntan trung hoµ 1,5- 2,5%; Khi ®−îc th× röa: 2 lÇn( 150% n−íc/ lÇn) - Thuéc l¹i: syntan 4%- 8%, (Tamin thùc vËt), muèi Cr 42 ®é kiÒm( 4%) - Nhuém: thuèc nhuém, axit formic 1%- 2%. - ¡n dÇu: DÇu thùc vËt, ®éng vËt, dÇu tæng hîp ®· ®−îc sulfua ho¸ hay sulfat ho¸ víi liÒu l−îng 3- 20%, pH kÕt thóc: 3,8. SÊy vµ hoµn thµnh Da ®−îc ®−a vµo m¸y Ðp ®Ó v¾t n−íc, ®−a sang m¸y ty ®Ó khö c¸c nÕp gÊp c¨ng lªn khung ®−a sÊy trong hÇm sÊy thæi kh«ng khÝ nãng hay sÊy ch©n kh«ng. Trong c«ng ®o¹n hoµn thµnh tiÕp tôc gia c«ng theo tr×nh tù sau: - Håi Èm vµ vß b»ng m¸y vß hay quay ®Ëp trong thïng quay. - Xö lý bÒ mÆt b»ng c¬ häc nh− mµi, ch¶i bôi, lµ. - Trau chuèt da: phñ mÆt cËt, phun s¬n, chÊt bãng, in lµ t¹o mÆt cËt bãng ®Ñp, cã h×nh thøc cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña s¶n phÈm. Nguyªn liÖu trau chuèt ®a d¹ng, trong ®ã c¸c chÊt d¹ng nhò t−¬ng ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c chÊt t¹o mµng nh− polime (Polyuretan, polystyron, polyacrylic, butadien styron…) hoµ tan trong dung m«i vµ trén thªm víi n−íc. Th¸i ThÞ YÕn 9 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT D−íi ®©y lµ s¬ ®å c«ng nghÖ ngµnh thuéc da: Da B¶o Röa håi TÈy C¾t Ng©m XÎ TÈy v«i Lµm Lµm Ðp Thuéc Thuéc ¨n dÇu Da thuéc mÒm Ðp n−íc Ty Bµo Trau Trung hoµ, thuéc l¹i, nhu«m, ¨n dÇu Håi Èm, vß Ðp, ty SÊy SÊy NÐn, Ph©n Da thuéc cøng H×nh 2. S¬ ®å c«ng nghÖ thuéc da (Thuéc da mÒm vµ da cøng) Th¸i ThÞ YÕn 10 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT I.3. ¶nh h−ëng cña n−íc th¶i thuéc da tíi m«i tr−êng N−íc th¶i thuéc da nÕu kh«ng ®−îc xö lý sÏ g©y t¸c ®éng lín tíi nguån tiÕp nhËn. N−íc chøa hµm l−îng chÊt h÷u c¬ cao lµm gi¶m l−îng «xy hoµ tan trong n−íc, gi¸n tiÕp ¶nh h−ëng tíi ®êi sèng c¸c loµi thuû sinh sèng trong n−íc. N−íc th¶i chøa hµm l−îng chÊt r¾n l¬ löng d¹ng v« c¬ vµ h÷u cao gåm c¸c thµnh phÇn v«i, l«ng, thÞt lµm dßng tiÕp nhËn bÞ vÈn ®ôc vµ sa l¾ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c loµi ®éng vËt sèng nh− c¸, c¸c loµi phï du ®ang tån t¹i ë dßng s«ng. C¸c muèi v« c¬ tan lµm t¨ng ®é mÆn cña n−íc, t¨ng ¸p suÊt thÈm thÊu vµ ®é cøng cña n−íc. MÇu tèi cña n−íc th¶i lµm nguån tiÕp nhËn cã mÇu, lµm gi¶m qu¸ tr×nh quang hîp cña c¸c lo¹i rong t¶o. B¶ng 2. Th«ng sè « nhiÔm khi thuéc mét tÊn da nguyªn liÖu Th«ng sè §¬n vÞ: Kg BOD5 70-80 COD 200-220 SS 100-140 Tæng l−îng Nit¬ 10-13 Sulphide 8-9 Cr«m III 4-6 Muèi (NaCl) 150-170 Muèi Sunphat 30-40 Mì 35-50 40-50m3 N−íc th¶i (Nguån: Tµi liÖu nghiªn cøu c«ng nghÖ thuéc da n−íc ngoµi) ¶nh h−ëng cña n−íc th¶i chøa sunfua: §−îc t¹o ra do sù ph©n huû Protein trong da sèng vµ tõ l−îng Na2S sö dông trong chÕ biÕn. Nguån th¶i nµy sÏ g©y nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i: Th¸i ThÞ YÕn 11 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT + Gi¶m l−îng oxy trong n−íc do xÈy ra qu¸ tr×nh oxy hãa sulfua trong n−íc. + KhÝ sulfua hydro vµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ nh− mercaptan sulfua g©y mïi trong kh«ng khÝ khi ph¸t t¸n. + Muèi kÕt tña lµm n−íc cã mµu sÉm. + C¸c c«ng tr×nh b»ng thÐp, bÓ chøa, vËt liÖu bÞ ¨n mßn v× axit sulfñic lo·ng t¹o ra tõ sulfua bÞ oxy ho¸ do ho¹t ®éng cña sinh vËt. ¶nh h−ëng cña n−íc th¶i chøa Crom: Trong qu¸ tr×nh thuéc cã chøa hµm l−îng Crom d− ë d¹ng Cr+3 g©y dÞ øng cho da, g©y c¶m øng víi mét sè chøc n¨ng c¬ thÓ nh− trong ¶nh h−ëng cña insulin g©y s¬ cøng ®éng m¹ch, nÕu cã l−îng lín th× cã thÓ g©y bÖnh ung th−. + Sù cã mÆt cña Crom lµm gi¶m kh¶ n¨ng lµm s¹ch n−íc cña VSV. + NÕu n−íc th¶i thuéc da ngÊm vµo ®Êt sÏ lµm ®Êt c»n cçi do chøa hµm l−îng NaCl cao, ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng n−íc ngÇm. I.3. Mét sè th«ng sè quan träng khi ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc I.3.1. ChØ sè pH ChØ sè pH lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu cÇn kiÓm tra víi chÊt l−îng n−íc cÊp vµ n−íc th¶i. Gi¸ trÞ pH cho phÐp ®iÒu chØnh ®−îc l−îng ho¸ chÊt sö dông trong qu¸ tr×nh xö lý n−íc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p nh− ®«ng tô ho¸ häc, khö trïng hoÆc trong qu¸ tr×nh xö lý n−íc th¶i b»ng ph−¬ng ph¸p sinh häc. Sù thay ®æi gi¸ trÞ pH trong n−íc cã thÓ dÉn tíi sù thay ®æi vÒ thµnh phÇn c¸c chÊt trong n−íc do qu¸ tr×nh hoµ tan hoÆc kÕt tña. MÆt kh¸c, nã còng thóc ®Èy hay ng¨n chÆn nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc, sinh häc x¶y ra trong n−íc. I.3.2. §é axit §é axit cña n−íc trong tù nhiªn lµ do CO2 hoµ tan trong n−íc hoÆc c¸c axit v« c¬ g©y ra. KhÝ CO2 cã thÓ cã trong n−íc do hÊp thô tõ kh«ng khÝ: CO2 + H2O => H2CO3 => H+ + HCO3- =>H+ + CO3(pH = 5) (pH = 8.3) HoÆc do qu¸ tr×nh oxi ho¸ sinh häc c¸c chÊt h÷u c¬ trong n−íc t¹o thµnh CO2 vµ n−íc. Th¸i ThÞ YÕn 12 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT I.3.3. Mµu s¾c Mµu s¾c cña n−íc lµ do c¸c chÊt bÈn trong n−íc g©y nªn. Mµu s¾c cña n−íc ¶nh h−ëng nhiÒu tíi qu¸ tr×nh sö dông n−íc, lµm ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng s¶n phÈm. I.3.4. §é ®ôc §é ®ôc cña n−íc lµ do c¸c h¹t r¾n l¬ löng, c¸c chÊt h÷u c¬ ph©n r· hoÆc do c¸c ®éng thùc vËt sèng trong n−íc g©y nªn. §é ®ôc lµm gi¶m kh¶ n¨ng truyÒn ¸nh s¸ng trong n−íc, ¶nh h−ëng tíi qu¸ tr×nh quang hîp d−íi n−íc, g©y mÊt c¶m quan khi sö dông n−íc, ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng s¶n phÈm. C¸c vi khuÈn g©y bÖnh cã thÓ x©m nhËp vµo c¸c h¹t r¾n, nÕu kh«ng ®−îc khö trïng cã thÓ sÏ trë thµnh vi khuÈn g©y bÖnh trong n−íc. I.3.5. Hµm l−îng chÊt r¾n ChÊt r¾n tån t¹i trong n−íc d−íi hai d¹ng: C¸c chÊt v« c¬ ë d¹ng tan (c¸c muèi hoµ tan), hoÆc kh«ng tan (®Êt, ®¸ ë d¹ng huyÒn phï). C¸c chÊt h÷u c¬ - vi sinh vËt, t¶o, ®éng vËt nguyªn sinh vµ c¸c chÊt h÷u c¬ tæng hîp nh− ph©n bãn, chÊt th¶i c«ng nghiÖp, chÊt th¶i sinh ho¹t… ChÊt r¾n ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng n−íc khi sö dông cho sinh ho¹t, cho s¶n xuÊt, c¶n trë hoÆc tiªu tèn nhiÒu ho¸ chÊt trong qu¸ tr×nh xö lý. 1.3.6. Hµm l−îng oxi hoµ tan (DO) Hµm l−îng oxi hoµ tan trong n−íc: lµ l−îng oxi tõ kh«ng khÝ cã thÓ hoµ tan vµo n−íc trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt x¸c ®Þnh. Oxi hoµ tan trong n−íc sÏ tham gia vµo qu¸ tr×nh trµo ®æi chÊt, duy tr× n¨ng l−îng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, sinh s¶n vµ t¸i s¶n xuÊt cho c¸c vi sinh vËt sèng d−íi n−íc. Hµm l−îng oxi hoµ tan trong n−íc gióp ta ®¸nh gi¸ ®−îc chÊt l−îng n−íc. VÒ mÆt ho¸ häc, oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi n−íc vµ ®é hoµ tan cña oxi trong n−íc phô thuéc nhiÖt ®é vµ ¸p xuÊt. Møc oxi hoµ tan trong n−íc tù nhiªn vµ n−íc th¶i phô thuéc vµo møc ®é « nhiÔm chÊt h÷u c¬, vµo ho¹t ®éng cña thÕ giíi thuû sinh, c¸c ho¹t ®éng ho¸ sinh, Th¸i ThÞ YÕn 13 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT ho¸ häc vµ vËt lý cña n−íc. Trong m«i tr−êng n−íc bÞ « nhiÔm nÆng, oxi ®−îc dïng cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ sinh vµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu oxi trÇm träng. Ph©n tÝch chØ sè oxi hoµ tan (DO) lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ sù « nhiÔm cña n−íc vµ gióp ta ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. I.3.7. ChØ sè BOD (Nhu cÇu oxi ho¸ sinh ho¸ - Biological Oxigen Demand), [2] Nhu cÇu oxi ho¸ sinh ho¸ hay lµ nhu cÇu oxi sinh häc th−êng viÕt t¾t lµ BOD, lµ l−îng oxi cÇn thiÕt ®Ó oxi c¸c chÊt h÷u c¬ cã trong n−íc b»ng vi sinh vËt (chñ yÕu lµ vi khuÈn) ho¹i sinh, hiÕu khÝ. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc gäi lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ sinh häc. Hîp chÊt h÷u c¬ + O2 vsv CO2 + H2O + Sinh khèi ChØ sè BOD lµ mét trong nh÷ng th«ng sè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é « nhiÔm cña n−íc do c¸c chÊt h÷u c¬ cã thÓ bÞ vi sinh vËt ph©n huû. BOD biÓu thÞ mét c¸ch gi¸n tiÕp l−îng chÊt h÷u c¬ cã trong n−íc cã thÓ bÞ ph©n huû b»ng vi sinh vËt. BOD ®−îc sö dông réng r·i trong kü thuËt m«i tr−êng nh»m x¸c ®Þnh gÇn ®óng l−îng oxi cÇn thiÕt ®Ó ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ b»ng biÖn ph¸p sinh häc cã trong n−íc th¶i. 1.3.8. ChØ sè COD (Nhu cÇn oxi ho¸ häc – Chemical oxigen Demand), [2], [4] COD ®−îc ®Þnh nghÜa lµ l−îng oxi cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh oxi ho¸ ho¸ häc c¸c chÊt h÷u c¬ trong n−íc thµnh CO2 vµ H2O. COD biÓu thÞ l−îng chÊt h÷u c¬ cã thÓ oxi ho¸ b»ng con ®−êng ho¸ häc. ChØ sè COD cã gi¸ trÞ cao h¬n BOD v× nã bao gåm c¶ l−îng chÊt h÷u c¬ kh«ng thÓ bÞ oxi ho¸ b»ng vi sinh vËt. ChØ sè nµy ®−îc dïng réng r·i ®Ó ®Æc tr−ng cho hµm l−îng chÊt h÷u c¬ cña n−íc th¶i vµ sù « nhiÔm cña n−íc tù nhiªn. 1.3.9. c¸c chØ tiªu vi sinh n−íc lµ mét ph−¬ng tiÖn lan truyÒn c¸c nguån bÖnh vµ trong thùc tÕ c¸c bÖnh l©y lan qua m«i tr−êng n−íc lµ nguyªn nh©n chÝnh g©y ra bÖnh tËt, nhÊt lµ Th¸i ThÞ YÕn 14 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT t¹i c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. ChÊt l−îng vÒ mÆt vi sinh vËt cña n−íc th−êng ®−îc biÓu hiÖn b»ng nång ®é cña vi sinh chØ thÞ, ®ã lµ nh÷ng vi sinh khuÈn kh«ng g©y bÖnh, vÒ nguyªn t¾c th× ®ã lµ nhãm trùc khuÈn. Th«ng sè biÓu thÞ ®−îc sö dông réng r·i nhÊt lµ chØ sè E-coli. C¸c vi khuÈn d¹ng trùc khuÈn ®Æc tr−ng gåm escherichice coli vµ fecalstrep tococci chung sèng. Trong kh¶o s¸t chÊt l−îng n−íc ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i x¸c ®Þnh sè vi khuÈn coliform ®Ó xem cã ®¹t tiªu chuÈn hay kh«ng. C¸c loµi rong t¶o lµm n−íc cã mµu xanh, khi thèi r÷a l¹i lµm t¨ng l−îng chÊt h÷u c¬ trong n−íc. C¸c chÊt h÷u c¬ nµy ph©n huû sÏ tiªu thô oxi hoµ tan, g©y hiÖn t−îng thiÕu oxi trong n−íc vµ lµm « nhiÔm nguån n−íc. I.4. C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc th¶i N−íc th¶i ®−îc ph©n thµnh 2 lo¹i chñ yÕu lµ n−íc th¶i sinh ho¹t vµ n−íc th¶i c«ng nghiÖp. Tuy nhiªn v× tÝnh chÊt ®Æc thï cña mçi lo¹i n−íc th¶i dÉn ®Õn nh÷ng t¸c ®éng kh¸c nhau ®Õn m«i tr−êng, cÇn ®ßi hái c¸ch xö lý riªng. Cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc th¶i nãi chung nh− sau: - Ph−¬ng ph¸p c¬ häc - Ph−¬ng ph¸p hãa lý - Ph−¬ng ph¸p hãa häc - Ph−¬ng ph¸p sinh häc I.4.1 Ph−¬ng ph¸p xö lý c¬ häc Ph−¬ng ph¸p xö lý c¬ häc sö dông nh»m môc ®Ých t¸ch c¸c t¹p chÊt kh«ng hoµ tan trong n−íc vµ mét phÇn c¸c chÊt ë d¹ng keo ra khái n−íc th¶i. C¸c ph−¬ng ph¸p c¬ häc th−êng ®−îc dïng lµ: Song ch¾n r¸c, c¸c lo¹i bÓ l¾ng, bÓ läc, bÓ vít dÇu… Xö lý c¬ häc cã thÓ lo¹i bá kho¶ng 60% c¸c t¹p chÊt kh«ng hoµ tan cã trong n−íc th¶i. I.4.2. Ph−¬ng ph¸p xö lý ho¸ lý §©y lµ ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông réng r·i trong xö lý n−íc th¶i ®Æc biÖt lµ xö lý n−íc th¶i c«ng nghiÖp Th¸i ThÞ YÕn 15 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT I.4.2.1. Ph−¬ng ph¸p keo tô [4] Qu¸ tr×nh l¾ng c¬ häc chØ cã thÓ t¸ch ®−îc c¸c h¹t chÊt r¾n huyÒn phï cã kÝch th−íc ≥ 1 - 2 mm, c¸c h¹t nhá h¬n ë d¹ng keo kh«ng thÓ l¾ng ®−îc. §Ó t¸ch c¸c h¹t ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶ b»ng ph−¬ng ph¸p l¾ng cÇn t¨ng kÝch th−íc cña chóng nhê sù t¸c ®éng t−¬ng hç gi÷a c¸c h¹t ph©n t¸n, liªn kÕt thµnh tËp hîp c¸c h¹t nh»m lµm t¨ng vËn tèc l¾ng cña chóng. Muèn nh− vËy ®Çu tiªn ph¶i trung hoµ ®iÖn tÝch cña c¸c h¹t keo sau ®ã míi liªn kÕt chóng víi nhau. Qu¸ tr×nh trung hoµ ®iÖn tÝch ®−îc gäi lµ qu¸ tr×nh ®«ng tô, qu¸ tr×nh t¹o thµnh c¸c b«ng lín tõ c¸c h¹t nhá gäi lµ qu¸ tr×nh keo tô nhê c¸c chÊt keo tô. §©y lµ ph−¬ng ph¸p xö lý hiÖu qu¶ víi n−íc th¶i c«ng nghiÖp víi gi¸ thµnh xö lý phï hîp nªn ®−îc xö dông réng r·i hiÖn nay . I.4.2.2.Ph−¬ng ph¸p tuyÓn næi Th−êng ®−îc sö dông ®Ó t¸ch c¸c t¹p chÊt ph©n t¸n kh«ng tan, tù l¾ng kÐm nh−ng cã kh¶ n¨ng kÕt dÝnh vµo c¸c bät khÝ næi trªn bÒ mÆt n−íc. I.4.2.3. Ph−¬ng ph¸p trao ®æi ion Ph−¬ng ph¸p trao ®æi ion thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ion ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c ion trªn bÒ mÆt cña chÊt r¾n trao ®æi víi ion cã cïng ®iÖn tÝch trong dung dÞch khi tiÕp xóc víi nhau. C¸c chÊt nµy gäi lµ ionit (chÊt trao ®æi ion), chóng hoµn toµn kh«ng tan trong n−íc. C¸c chÊt trao ®æi ion cã thÓ cã nguån gèc v« c¬, h÷u c¬, tù nhiªn, hay tæng hîp. Ph−¬ng ph¸p nµy cho phÐp thu håi c¸c chÊt cã gi¸ trÞ vµ møc ®é lµ s¹ch cao. Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p nµy cã gi¸ thµnh cao nªn Ýt ®−îc sö dông I.4.2.4. Ph−¬ng ph¸p trung hoµ [2], [4] N−íc th¶i nãi chung vµ n−íc th¶i c«ng nghiÖp nãi riªng th−êng cã gi¸ trÞ pH kh¸c nhau. §Ó æn ®Þnh gi¸ trÞ pH phï hîp víi c«ng ®o¹n xö lý tiÕp theo nh− (xö lý keo tô, hoÆc xö lý sinh häc) th× pH ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh vÒ d¶i pH phï hîp víi qu¸ tr×nh xö lý ®ã C¸c ho¸ chÊt th−êng dïng ®Ó trung hoµ lµ c¸c dung dÞch axit , muèi axit , dung dÞch kiÒm hoÆc oxit kiÒm ®Ó trung hoµ dung dÞch n−íc th¶i . Th¸i ThÞ YÕn 16 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT I.4.2.5. Ph−¬ng ph¸p hÊp phô Xö lý n−íc th¶i b»ng ph−¬ng ph¸p hÊp phô lµ qu¸ tr×nh t¸ch c¸c chÊt « nhiÔm hoµ tan khái n−íc th¶i dùa trªn sù chuyÓn pha gi÷a pha r¾n vµ pha láng hay pha khÝ. C¸c chÊt hÊp phô th−êng ®−îc dïng nh−: than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t hoÆc d¹ng bét, silicagen, ®Êt sÐt ho¹t tÝnh, keo nh«m hoÆc chÊt tæng hîp … I.4.3. Ph−¬ng ph¸p ho¸ häc Ph−¬ng ph¸p hãa häc cïng víi c¸c ph−¬ng ph¸p hãa lý ®−îc dïng ®Ó thu håi c¸c chÊt hoÆc khö c¸c chÊt cã ¶nh h−ëng xÊu ®èi víi giai ®o¹n lµm s¹ch sinh häc sau nµy. Ph−¬ng ph¸p hãa häc dùa trªn c¬ së lµ c¸c ph¶n øng hãa häc, c¸c qu¸ tr×nh lý hãa diÔn ra gi÷a chÊt « nhiÔm víi c¸c chÊt hãa chÊt bæ sung vµo. C¸c ph¶n øng x¶y ra cã thÓ lµ ph¶n øng oxy hãa khö, c¸c ph¶n øng t¹o chÊt kÕt tña hoÆc c¸c ph¶n øng ph©n hñy. Ph−¬ng ph¸p hãa häc gåm: • Ph−¬ng ph¸p trung hßa • Ph−¬ng ph¸p kÕt tña • Ph−¬ng ph¸p oxy hãa- khö • Ph−¬ng ph¸p ®iÖn hãa (oxy hãa – khö ®iÖn hãa) I.4.4. Ph−¬ng ph¸p xö lý sinh häc [2] Xö lý n−íc th¶i b»ng ph−¬ng ph¸p sinh häc lµ qu¸ tr×nh lµm s¹ch c¸c chÊt bÈn dùa vµo chÝnh ho¹t ®éng cña c¸c vi sinh vËt cã kh¶ n¨ng sö dông c¸c chÊt h÷u c¬ vµ mét sè chÊt kho¸ng lµm nguån dinh d−ìng t¹o n¨ng l−îng vµ x©y dung sinh khèi. Qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ nhê vi sinh vËt gäi lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ sinh ho¸. Tuú thuéc vµo lo¹i n−íc th¶i vµ vi sinh vËt sö dông ®Ó xö lý n−íc th¶i ( vi sinh vËt hiÕu khÝ hay kÞ khÝ ) mµ sö dông ph−¬ng ph¸p xö lý sinh häc hiÕu khÝ hay ph−¬ng ph¸p xö lý sinh häc yÕm khÝ . Ph−¬ng tr×nh trao ®æi chÊt h÷u c¬ nhê c¸c vi sinh vËt kþ khÝ vµ hiÕu khÝ Th¸i ThÞ YÕn 17 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT §iÒu kiÖn hiÕu khÝ: (CHO)nNS + O2 CO2 + H2O + TÕ bµo vi sinh vËt + C¸c s¶n phÈm dù tr÷ 40% + NH4- + N¨ng l−îng + NO3- + SO4- §iÒu kiÖn kþ khÝ: (CHO)nNS Th¸i ThÞ YÕn - O2 CO2 + H2O + TÕ bµo vi sinh vËt + C¸c s¶n phÈm dù tr÷ 5% + C¸c chÊt trung gian +CH4 + H2 70% 5% + NH4 + H2S + N¨ng l−îng 18 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Ch−¬ng II: ®èi t−îng néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu II.1. §èi t−îng nghiªn cøu N−íc th¶i cña thuéc da cña ph©n x−ëng thuéc da – ViÖn Nghiªn cøu DaGiÇy víi c¸c ®Æc tr−ng vÒ thµnh phÇn « nhiÔm. II.2. Môc ®Ých nghiªn cøu - §Ò xuÊt m« h×nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i thuéc da phï hîp víi ®Æc tÝnh n−íc th¶i thuéc da t¹i ph©n x−ëng ViÖn Nghiªn cøu Da - GiÇy vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông thùc tÕ ë ViÖt Nam. - ChÊt l−îng n−íc th¶i sau xö lý ®¹t TCVN 5945 – 2005, lo¹i B. II.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu II.3.1. Ph−¬ng ph¸p thu thËp tæng hîp vµ xö lý sè liÖu Tµi liÖu phôc vô ®å ¸n tèt nghiÖp nµy ®−îc thu thËp tõ nguån thø cÊp vµ s¬ cÊp. Tµi liÖu sau khi thu thËp ®−îc ph©n tÝch tæng hîp l¹i phôc vô cho ®å ¸n. Tµi liÖu tõ nguån thø cÊp gåm: - Sè liÖu thuéc da chung cña ViÖt Nam vµ thÕ giíi - Tµi liÖu vÒ ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc th¶i - Tµi liÖu vÒ ho¸ chÊt vµ nguyªn liÖu thuéc da - Tµi liÖu sæ tay thuéc da - Tõ c¸c website vÒ ngµnh thuéc da t¹i ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi. Tµi liÖu s¬ cÊp ®−îc thu thËp th«ng qua kh¶o s¸t, ®iÒu tra. II.3.2. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, kh¶o s¸t Qu¸ tr×nh ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc ®Þa nh»m kh¼ng ®Þnh l¹i tÝnh chÝnh x¸c cña nh÷ng tµi liÖu thø cÊp còng nh− c¸c sè liÖu, th«ng tin thu thËp ®−îc. §ång thêi, ph−¬ng ph¸p nµy cßn ®em l¹i cho ng−êi thùc hiÖn ®Ò tµi cã mét c¸i nh×n toµn diÖn vµ thùc tÕ h¬n vÒ vÊn ®Ò m×nh ®ang nghiªn cøu. Nh÷ng ý t−ëng míi, nh÷ng vÊn ®Ò míi bæ sung cho kho¸ luËn còng th−êng ®−îc n¶y sinh tõ c«ng ®o¹n nµy. Th¸i ThÞ YÕn 19 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n ®· ®iÒu tra kh¶o s¸t c¸c vÊn ®Ò sau: - T×m hiÓu chung vÒ ph©n x−ëng: ®Þa diÓm, diÖn tÝch vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn - L−u l−îng n−íc th¶i - HiÖn tr¹ng nguån th¶i - C«ng t¸c m«i tr−êng t¹i ph©n x−ëng II.3.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch phßng thÝ ngiÖm C¸c th«ng sè ph©n tÝch: Nhu cÇu oxy ho¸ ho¸ häc cña n−íc – COD [2] Nhu cÇu oxy ho¸ ho¸ häc ( COD – chemical «xygen Demand) lµ l−îng oxy cÇn thiÕt ®Ó oxy ho¸ ho¸ häc c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ cã thÓ oxy ho¸ ho¸ häc ®−îc ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. Th«ng sè nµy cã ý nghÜa trong viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é « nhiÔm cña n−íc th¶i còng nh− ®é s¹ch cña n−íc ®· qua xö lý. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch: ph−¬ng ph¸p håi l−u ®ãng Nguyªn t¾c ph©n tÝch: sö dông chÊt oxy ho¸ m¹nh ( dung dÞch K2r2O7 trong m«i tr−êng acid m¹nh) ®Ó oxy ho¸ toµn bé c¸c hîp chÊt cã trong n−íc th¶i, sau ®ã x¸c ®Þnh l−îng chÊt oxy h¸ m¹nh cßn d− ®Î suy ra nhu cÇu oxy ho¸ häc. C¸c ho¸ chÊt sö dông: + Dung dÞch chuÈnKali Bicromat K2r2O7 0,25N + Dung dÞch H2SO4 : Hoµ tan 5,5g Ag2SO4 tinh khiÕt vµo 1kg acid H2SO4 ®Ëm ®Æc + Tinh thÓ hoÆc bét muèi HgSO4 (lo¹i tinh khiÕt ph©n tÝch) + Dung dÞch chuÈn muèi amoni s¾t sulfat (NH4)2Fe(SO4)2 0,025N (dung dÞch FAS) + ChÊt chØ thÞ Ferolin: Hoµ 0,7g FeSO4trong n−íc, thªm 1,10 – phanalthrolin, l¾c cho ®Õn tan hÕt, pha lo·ng thµnh 100ml + Dung dÞch hçn hîp: pha acid H2SO4 ®· cã Ag2SO4 vµ dung dÞch K2Cr2O7 0,25N theo tû lÖ 3:1 Th¸i ThÞ YÕn 20 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT + Dung dÞch chuÈn KHP: hoµ tan 0,4251g kali hi®ro phtalat ®· ®−îc sÊy kh« ë 1050C vµo trong n−íc vµ ®Þnh møc ®Õn 100ml. Dung dÞch nµy cã gi¸ trÞ COD lý thuyÕt lµ 500mg/l. Dông cô: + Pipet 2ml, 5ml. B×nh ®Þnh møc 50ml, 100ml + ThiÕt bÞ ®un mÉu Tubetests Heater + èng ®un mÉu chÞu nhiÖt 16 x 100mm + B×nh nãn chuÈn ®é cì 50ml C¸ch tiÕn hµnh: Cho vµo èng ®un chÞu nhiÖt chuyªn dông 1ml dung dÞch K2r2O7 0,25N, 3ml dung dÞch H2SO4 ®©m ®Æc ®· bæ sung l−îng thÝch hîp Ag2SO4. Cho thªm vµo èng ®un mét l−îng HgSO4 ( tû lÖ 1:10). Cho thªm 2ml mÉu cÇn ph©n tÝch vµo èng ®un vµ l¾c ®Òu ( cÇn pha lo·ng mÉu nÕu cÇn ®Ó gi¸ trÞ COD cña mÉu kh«ng v−ît qu¸ 1000ml/l). §un èng trong vßng 2h ë 1500C, sau ®ã ®Ó nguéi vÒ nhiÖt ®é phµng. ChuÈn l−îng K2Cr2O7 d− b»ng dung dÞch FAS 0,025N. Lµm t−¬ng tù víi mÉu tr¾ng thay 2ml mÉu b»ng 2ml n−íc cÊt. Xö lý kÕt qu¶: COD = (Vo − Vm) × N × 8 × 1000 × k , mg / l 2 Trong ®ã: Vo: ThÓ tÝch FAS tiªu tèn khi ph©n tÝch mÉu tr¾ng, ml Vm: ThÓ tÝch FAS tiªu tèn khi chuÈn ®é mÉu ph©n tÝch, ml N: Nång ®é dung dÞch FAS, ®−îc chuÈn l¹i hµng ngµy, N 8: §−¬ng l−îng gam cña oxy, ®lg 2: MÉu thÓ tÝch ®· lÊy, ml k: HÖ sè pha lo·ng Nhu cÇu oxy ho¸ sinh ho¸ cña n−íc – BOD [2] Nhu cÇu oxy ho¸ sinh ho¸ ( BOD – Biochemical Oxygen Demand) lµ l−în oxy cÇn thiÕt ®Ó oxy ho¸ c¸c chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ cã thÓ ây ho¸ sinh ho¸ ®−îc ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch: ph−¬ng ph¸p dïng b×nh oxytop Th¸i ThÞ YÕn 21 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p: qu¸ tr×nh oxy ho¸ sinh häc cña n−íc th¶i t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng lµ CO2, sensor ®iÖn tö g¾n trªn b×nh oxytop. Cã chøc n¨ng xö lý tÝn hiÖu gi¶m ¸p do khÝ CO2 bÞ hÊp thô bëi h¹t kiÒm m¹nh ®Ó ®a ra gi¸ trÞ BOD cña n−íc th¶i. C¸c lo¹i ho¸ chÊt cÇn thiÕt: + Dung dÞch muèi phètph¸t pH = 7,2 + Dung dÞch MgSO4.7H2O ( 2,25g/100ml) + Dung dÞch CaCl2 (2,75g/100ml) + Dung dÞch FeCl3.6H2O (0,025g/100) + H¹t kiÒm NaOH Dông cô: + B×nh oxytop + Con khuÊy, m¸y khuÊy tõ + Tñ ®iÒu nhiÖt C¸ch tiÕn hµnh: LÊy vµo b×nh oxytop mét l−îng mÉu thÝch hîp, cho con khuÊy tõ vµo trong b×nh, ®Æt l½ng cao su vµ cho thªm h¹t kiÒm NaOH, råi vÆn n¾p cã chø bé vi xö lý. Gi÷ mÉu oqr nhiÖt ®é 200C trong 5 ngµy. Sau 5 ngµy ®äc gi¸ trÞ trªn m¸y. Xö lý sè liÖu: BOD = (BODm – BOD0) x f x k, mg/l Trong ®ã: BODm: Gi¸ trÞ BOD ®äc ®−îc øng víi gi¸ trÞ cÇn ph©n tÝch, mg/l BOD0: Gi¸ trÞ BOD ®äc ®−îc øng víi mÉu tr¾ng, mg/l f: HÖ sè pha lo·ng ( øng víi l−îng mÉu cho vµo b×nh chän theo b¶ng) k: HÖ sè pha lo·ng cña mÉu (nÕu kh«ng pha lo·ng th× k = 1) Th¸i ThÞ YÕn 22 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT ChÊt r¾n l¬ löng SS: ChÊt r¾n l¬ löng lµ ®¹i l−îng biÓu thÞ thµnh phÇn c¸c h¹t cÆn tån t¹i ë d¹ng l¬ löng trong n−íc th¶i, nã kh«ng thÓ l¾ng ®−îc trong c¸c bÓ l¾ng th«ng th−êng. ChÊt r¾n l¬ löng lµ phÇn tæng phÇn chÊt r¾n cßn l¹i sau khi läc víi kÝch th−íc lç läc nhÊt ®Þnh vµ sÊy kh« ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: Ph−¬ng ph¸p khèi l−îng Nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p: Läc mét thÓ tÝch n−íc th¶i nhÊt ®Þnh trªn giÊy läc, sau ®ã x¸c ®Þnh phÇn khèi l−îng giÊy läc t¨ng thªm do phÇn cÆn l¬ löng bÞ gi÷ l¹i, tõ ®ã suy ra gi¸ trÞ cÆn l¬ löng. Dông cô: + B×nh ®Þnh møc 25ml, 50ml, 100ml + GiÊy läc + Tñ sÊy + C©n ph©n tÝch + PhÔu läc whatman C¸ch tiÕn hµnh: SÊy giÊy läc ë 1500C ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, c©n giÊy läc ®Ó x¸c ®Þnh giÊy läc ban ®Çu. Läc mét thÓ tÝch n−íc th¶i qua giÊy. SÊy vµ c©n giÊy ®· läc ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, c©n giÊy läc ®Ó x¸c ®Þnh khèi l−îng giÊy läc sau läc. Xö lý sè liÖu: SS = ( m1 − m0 ) × 1000 , mg / l V Trong ®ã: m1: khèi l−îng giÊy läc sau khi läc, mg m0: khèi l−îng giÊy läc tr−íc khi läc, mg V: thÓ tÝch n−íc th¶i ®· läc. ml Th¸i ThÞ YÕn 23 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Ngoµi 3 ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh trªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu cßn sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c chØ sè ®o nhanh cña n−íc th¶i. NhiÖt ®é vµ pH cña n−íc th¶i ®−îc ®o b»ng m¸y ®o pH riªng. X¸c ®Þnh hµm l−îng sulfua: TiÕn hµnh x¸c ®Þnh hµm l−îng sunfua theo tiªu chuÈn ViÖt Nam 45671988. Nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p: X¸c ®Þnh H2S vµ muèi cña nã t¹o thµnh kÕt tña CdS, PbS. Hoµ tan kÕt tña b»ng dung dÞch iot. Sau ®ã chuÈn ®ä l−îng iot d− b»ng thiosulfat. Dông cô: + B×nh nãn, buret, pipet + axit clohi®ric tinh khiÕt, dung dÞch 1:1 + Cadmi axetat dung dÞch 10% + Natri thiosunfat, dung dÞch 0,01N + Iot 0,01N + Tinh bét, dung dÞch 0,5% X¸c ®Þnh s¬ bé: NÕu ph©n tÝch ngay sau khi lÊy mÉu kh«ng cÇn cè ®Þnh mÉu. LÊy 20ml n−íc thö, axit ho¸ b»ng HCl 1/1, thªm mét l−îng nhá dung dÞch iot 0,01N cho ®Õn khi xuÊt hiÖn mµu vµng, chuÈn ®é ng−îc l−îng iot d− b»ng dung dÞch natri thiosunlfat 0,01N. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c: Dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch s¬ bé, ta lÊy mét l−îng n−íc cã chøa tõ 5 – 20 mg sulfua. Thªm vµo ®Êy mét l−îng ®ñ cadmi axetat. §Ó yªn cho tíi khi kÕt tña l¾ng xuèng. Läc kÕt tña vµ röa tña cÈn thËn b»ng n−íc nãng. KÕt tña sau khi läc röa chuyÓn vµo b×nh nãn, dung tÝch 250ml. Thªm vµo ®ã 25 – 50ml dung dÞch iot 0.01N vµ axit ho¸ dung dÞch ®ã b»ng 5ml axit clohi®ric. ChuÈn ®é iot d− b»ng natri thiosunfat 0,01N( ghi sè ml) KÕt qu¶: Hµm l−îng H2S (X) tÝnh b»ng mg/l theo c«ng thøc: Th¸i ThÞ YÕn 24 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT X = [(a – b) x 0,17 x 1000]/ V Trong ®ã: a: dung l−îng iot 0,01N, ml b: dung l−îng dung dÞch natri thiosunfat, ml V: thÓ tÝch n−íc lÊy ®Ó ph©n tÝch, ml 0,17: sè mg H2S t−¬ng ®−¬ng víi 1ml dung dÞch iot 0,01N. X¸c ®Þnh hµm l−îng Cr: TiÕn hµnh x¸c ®Þnh hµm l−îng Crom theo TCVN 4574 - 88 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: Ph−¬ng ph¸p thÓ tÝch C¸ch tiÕn hµnh: Cho vµo b×nh nãn 25ml mÉu n−íc. Pha b»ng n−íc cÊt ®Õn 300ml, thªm 15ml axit sulfuric, 3ml axit nitric, 0,2 ml b¹c nitrat 2,5% vµ 0,5 g amoni pesunfat. §ung nãng hçn hîp ®Õn s«i vµ ®Ó s«i 10 phót, lóc ®ã tÊt c¶ Cr trong n−íc th¶i chuyÓn thµnh Cr6+ vµ dung dÞch cã mµu vµng. Lµm l¹nh dung dÞch ë nhiÖt ®é phßng. Thªm vµo ®ã 3 ®Õn 4 giät dung dÞch ferolin diphenylamin vµ chuÈn ®é b»ng dung dÞch muèi s¾t amonisunfat ®Õn khi chuyÓn mµu cña chØ thÞ. Xö lý kÕt qu¶: Hµm l−îng Cr (X) tÝnh b»ng mg/l theo c«ng thøc: X= (a x K x 1,73 x 1000)/V Trong ®ã: a: Khèi l−îng dung dÞch muèi s¾t II amonisunfat 0,1N tiªu phÝ khi chuÈn ®é, ml K: hÖ sè hiÖu chØnh cña nång ®é muèi Fe2+ 0,1N V: khèi l−îng n−íc lÊy ®Ó chuÈn ®Ó ph©n tÝch, ml 1,73: sè mg/l Cr t−¬ng øng víi 1ml dung dÞch muèi s¾t amoni sunfat 0,1N. II.3.4. Kh¶o s¸t chÊt l−îng n−íc ®Çu vµo: ChÊt l−îng n−íc th¶i ®−îc kh¶o s¸t t¹i 2 ®iÓm chÝnh nh− sau: + MÉu 1: N−íc th¶i lÊy ë kh©u tÈy l«ng ng©m v«i cho ®Õn tr−íc kh©u thuéc + MÉu 2: N−íc th¶i lÊy ra tõ c«ng ®o¹n thuéc Th¸i ThÞ YÕn 25 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Ch−¬ng III: KÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ vμ ®Ò xuÊt m« h×nh t¹i ph©n x−ëng thuéc da viÖn nghiªn cøu da – giμy III.1. KÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t III1.1. Th«ng tin chung vÒ ph©n x−ëng ViÖn Nghiªn cøu Da - GiÇy lµ c¬ quan nghiªn cøu c«ng nghÖ, chuyªn ngµnh Da – GiÇy thuéc Bé C«ng Th−¬ng. Tõ khi thµnh lËp n¨m 1973 ®Õn nay, ViÖn ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh da giÇy ViÖt Nam. Víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®−îc ®Çu t− n¨ng lùc nghiªn cøu c«ng nghÖ thuéc da cña ViÖn ®· vµ ®ang ®−îc n©ng cao, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm da thuéc cã chÊt l−îng cao tõ nguån nguyªn liÖu thÊp cÊp trong n−íc ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng. Lµ n¬i thö nghiÖm c¸c lo¹i ho¸ chÊt míi cña c¸c h·ng ®Ó khuyÕn c¸o cho c¸c doanh nghiÖp ®−îc biÕt vµ lùa chän cho phï hîp, ®Æc biÖt lµ ho¸ chÊt an toµn kh«ng g©y ®éc h¹i cho s¶n phÈm vµ « nhiÔm m«i tr−êng. HiÖn nay, diÖn tÝch ®Êt do ViÖn qu¶n lý ®ang sö dông 1.727,2 m2 t¹i 160 Hoµng Hoa Th¸m, T©y Hå, Hµ Néi. Ph©n x−ëng thuéc da lµ x−ëng thùc nghiÖm cña ViÖn nghiªn cøu Da – GiÇy. Ph©n x−ëng ®−îc thµnh lËp n¨m 1989, ph©n x−ëng thuéc da n»m ngay t¹i diÖn tÝch ®Êt cña ViÖn Nghiªn cøu Da GiÇy. Ph©n x−ëng hiÖn chØ cã 21 c«ng nh©n viªn nh−ng hµng n¨m ®· s¶n xuÊt ®−îc 25000 sqft da thµnh phÈm tõ nhiÒu lo¹i da nguyªn liÖu kh¸c nhau: da bß, da ®µ ®iÓu, da c¸ sÊu. III.1.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt t¹i ph©n x−ëng HiÖn nay, c«ng nghÖ thuéc da ®ang ¸p dông t¹i ph©n x−ëng lµ c«ng nghÖ truyÒn thèng, nguyªn liÖu chñ yÕu lµ da bß. D−íi ®©y lµ quy tr×nh c«ng nghÖ thuéc da bß cña ph©n x−ëng: Th¸i ThÞ YÕn 26 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Dßng vµo: nguyªn phô liÖu Muèi, chÊt s¸t trïng, Na2SiF6 N−íc, NaCl, NaHCO3, chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt Na2S, N−íc, Ca(OH)2 Khoa CNSH&MT Da t−¬i Röa, b¶o qu¶n, −íp muèi N−íc th¶i: chøa m¸u, chÊt h÷u c¬, protein, chÊt bÐo ChÊt th¶i r¾n: bïn, ®Êt, c¸t, ph©n Röa, håi t−¬i N−íc th¶i chøa NaCl, m¸u, SS, DS, chÊt h÷u c¬ dÔ ph©n huû Bïn cÆn chøa chÊt h÷u c¬ TÈy l«ng, ng©m v«i XÐn mÐp, n¹o thÞt vµ xÎ N−íc, NH4Cl, NaHSO3 Dßng ra: dßng th¶i TÈy v«i, lµm mÒm N−íc th¶i: kiÒm chøa NaCl, v«i, l«ng, chÊt h÷u c¬, Na2S CTR: l«ng, bïn cÆn chøa chÊt h÷u c¬, v«i KhÝ th¶i: chøa H2S, SO2 C¸c ®Çu mÈu da( nguyªn liÖu s¶n xuÊt gelatine), thÞt N−íc th¶i kiÒm chøa v«i, c¸c ho¸ chÊt, protein, chÊt h÷u c¬ KhÝ: NH3 N−íc, HCOOH, NaCl, H2SO4 Lµm xèp N−íc th¶i cã tÝnh axit, chøa NaCl, c¸c axit… Muèi crom, Na2CO3, tamin, chÊt diÖt khuÈn Thuéc da N−íc th¶i chøa cr«m vµ chÊt thuéc tamin thùc vËt Bïn chøa crom, tanin thùc vËt Ðp n−íc, ty Bµo N−íc th¶i chøa cr«m, chÊt thuéc tanin, tÝnh axit Phoi bµo, mïn da N−íc, NaOH, Tanin, muèi cr«m, thuèc nhuém, axit focmic, dÇu ®éng thùc vËt Trung hoµ, thuéc l¹i, nhu«m, ¨n dÇu N−íc th¶i chøa c¸c ho¸ chÊt cr«m, dÇu, tanin, cã mµu, tÝnh axit H¬i n−íc, chÊt phñ bÓ mÆt (oxit kim lo¹i), s¬n, chÊt t¹o mµng Hoµn thiÖn, Ðp, sÊy, xÐn mÐp, ®¸nh bãng N−íc Ðp chøa c¸c chÊt thuéc da, chÊt phñ bÒ mÆt, thuéc nhuém, KL nÆng MÈu da thuéc, bét da Bôi da, dung m«i h÷u c¬, h¬i Èm Da thµnh phÈm H×nh 3. C¸c c«ng ®o¹n thuéc da vµ dßng chÊt th¶i Th¸i ThÞ YÕn 27 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Víi c«ng nghÖ nh− tr×nh bµy ë h×nh 3, hµng n¨m ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®· cã nhiÒu cã g¾ng ®Ó ®¹t ®−îc n¨ng suÊt lao ®éng tèt nhÊt cho dï quy m« cña ph©n x−ëng cßn nhá hÑp. B¶ng 3. T×nh h×nh s¶n xuÊt hµng n¨m vµ hµng th¸ng cña ph©n x−ëng TT S¶n phÈm §¬n vÞ N¨m 2008 Quý I n¨m 2009 1 Da bß sqft 13000 3000 2 Da c¸ sÊu sqft 5000 1300 3 Da ®µ ®iÓu sqft 7000 1500 (Nguån: theo thèng kª cña x−ëng thuéc da VNCDG) III.1.3. C¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo [11] Nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo mµ ph©n x−ëng sö dông chñ yÕu lµ da bß, da ®µ ®iÓu, da c¸ sÊu tuú theo ®¬n ®Æt hµng. Da bß: Da bß lµ mét trong nh÷ng nguån da ®−îc ®−a vµo s¶n xuÊt da thuéc, chiÕm kho¶ng 70% l−îng da nguyªn liÖu. Da bß cã träng l−îng tõ 13 ®Õn 30 kg hoÆc lín h¬n. Da thu ®−îc tõ da bª cã träng l−îng tõ 6- 11kg. Da bß tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn cã khÝ hËu «n ®íi chÊt l−îng cao h¬n so víi da bß á n−íc ®ang ph¸t triÓn cã khÝ hËu nhiÖt ®íi. Da c¸ sÊu: Da c¸ sÊu xuÊt b¸n cho ph©n x−ëng ë d¹ng da −íp muèi, sau khi ®· n¹o s¹ch líp b¹c nh¹c. Nguån nguyªn liÖu nµy ph©n x−ëng thu mua ë trong n−íc, mét sè tØnh Nam bé ®· nu«i c¸ sÊu ®Ó lÊy thÞt vµ cung cÊp da. Da c¸ sÊu ®−îc chia lµm 2 lo¹i theo diÖn tÝch: lo¹i lín vµ lo¹i nhá. Lo¹i da c¸ sÊu nhá ®−îc −a chuéng h¬n. Nguån da c¸ sÊu nhá vµ dµi cã nguån gèc chñ yÕu tõ Ch©u Phi. Da ®µ ®iÓu: Da ®µ ®iÓu còng lµ nguån nguyªn liÖu ®−îc ®−a vµo ®Ó s¶n xuÊt thuéc da. §a phÇn nguån da ®µ ®iÓu ®−îc nhËp tõ n−íc ngoµi. §Æc ®iÓm cña da ®µ ®iÓu lµ cã cÊu tróc sîi ch¾c. §©y còng lµ nguån nguyªn liÖu ®−îc sö dông ë ph©n x−ëng thuéc da ViÖn Nghiªn cøu Da – GiÇy. Th¸i ThÞ YÕn 28 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Møc sö dông da nguyªn liÖu vµ ho¸ chÊt t¹i ph©n x−ëng thÓ hiÖn ë b¶ng 4: B¶ng4. Tiªu thô ho¸ chÊt vµ nguyªn liÖu th« t¹i ph©n x−ëng TT Lo¹i ®Çu vµo §¬n vÞ N¨m 2008 Quý I n¨m 2009 1 Da nguyªn liÖu TÊn - Da bß 41,6 9,6 - Da ®µ ®iÓu 16 4,16 - Da c¸ sÊu 22,4 4,8 2 Ho¸ chÊt TÊn 20 4,64 3 N−íc m3 3600 835,2 (Nguån: theo thèng kª cña x−ëng thuéc da VNCDG) Ghi chó: 1kg = 1,25 sqft 250 kg da thµnh phÈm/1 tÊn da nguyªn liÖu 250 kg hãa chÊt/ 1 tÊn da nguyªn liÖu (kh«ng tÝnh l−îng muèi sö dông trong qóa tr×nh b¶o qu¶n) 45 m3 n−íc/1 tÊn da nguyªn liÖu Trong thêi gian thùc tËp t¹i ph©n x−ëng, th«ng qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra cho thÊy hiÖn nay nguån nguyªn liÖu mµ ph©n x−ëng sö dông ®Ó thuéc lµ da bß. III.1.4. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng t¹i ph©n x−ëng Qu¸ tr×nh thuéc da t¹o ra nhiÒu chÊt th¶i ë 3 d¹ng chñ yÕu: r¾n, láng, khÝ. Cô thÓ c¸c chÊt th¶i trªn ph¸t sinh tõ c¸c nguån sau: ChÊt th¶i r¾n: ChÊt th¶i r¾n c«ng ®o¹n thuéc da chñ yÕu lµ da tr−íc thuéc vµ da sau thuéc. Víi da tr−íc thuéc dÔ bÞ ph©n huû sinh häc g©y mïi h«i thèi, da sau thuéc khã ph©n huû sinh häc. ChÊt th¶i r¾n tõ qu¸ tr×nh thuéc da ph¸t sinh kho¶ng 450 kg/tÊn da nguyªn liÖu, bao gåm: RiÒm da: 35% V¸ng da: 25% Mïn bµo: 5% Th¸i ThÞ YÕn 29 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Bôi da: 5% Bïn n−íc th¶i (kho¶ng 40% kh«): 30% (Nguån: B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ViÖn Nghiªn cøu Da GiÇy) HiÖn t¹i nguån chÊt th¶i r¾n t¹i ph©n x−ëng được thu gom và ký hợp đồng với c«ng ty m«i trường đ« thị địa phương thu gom và vận chuyển đến nơi quy định đảm bảo kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng. Chất thải nguy hại sẽ ký hợp đồng với c«ng ty m«i trường cã chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định của ph¸p luật. KhÝ th¶i: KhÝ th¶i ph¸t sinh tõ qu¸ tr×nh thuéc da bao gåm: c«ng ®o¹n tÈy l«ng, ng©m v«i, qu¸ tr×nh tÈy l«ng, lµm mÒm da, tÈy mì, sÊy, trau chuèt. + H¬i acid: H2SO3, HCOOH, C2H5OH + H¬i dung m«i: Butanol, butyl acetat, ethylbenzen, isobutyl acetat, methylbutyl xeton, toluen, tricloro ethylen. + H2S: ph¸t th¶i tõ n−íc th¶i vµ chÊt th¶i r¾n chøa sulfua + NH3: Ph¸t sinh tõ c¸c bÓ ng©m v«i, tõ hÖ thèng dÉn n−íc th¶i chøa NH4+ Theo sæ tay kü thuËt thuéc da Ên hµnh n¨m 2001 cø mçi tÊn da nguyªn liÖu sÏ ph¸t sinh ra mét l−îng khÝ « nhiÔm VOC lµ: 40kg/tÊn da nguyªn liÖu. Víi ®Æc tÝnh khÝ th¶i nh− trªn sÏ g©y nguy h¹i ®Õn søc kháe cña ng−êi lao ®éng vµ khu d©n c− xung quanh ViÖn nªn ph©n x−ëng ®· cã biÖn ph¸p xö lý lµ dïng ph−¬ng ph¸p th¸p hÊp phô xö lý h¬i dung m«i nµy. N−íc th¶i: N−íc th¶i ngµnh thuéc da chia lµm 2 lo¹i chÝnh: N−íc th¶i chøa sunfua vµ n−íc th¶i chøa Crom. N−íc th¶i ph¸t sinh tõ hÇu hÕt c¸c c«ng ®o¹n thuéc da nh−: B¶o qu¶n da nguyªn liÖu, håi t−¬i, tÈy l«ng ng©m v«i, thuéc, hoµn thiÖn. N−íc th¶i ë c¸c c«ng ®o¹n kh¸c nhau th× mang nh÷ng ®Æc tr−ng riªng cña tõng c«ng ®o¹n: + N−íc th¶i ë c«ng ®o¹n håi t−¬i cã mµu vµng lôc chøa c¸c protein tan nh− albumin, c¸c chÊt bÈn b¸m vµo da vµ cã hµm l−îng muèi NaCl cao.Do cã Th¸i ThÞ YÕn 30 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT chøa l−îng lín c¸c chÊt h÷u c¬ ë d¹ng tan vµ l¬ löng, ®é pH thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn nªn n−íc th¶i ë giai ®o¹n nµy rÊt nhanh bÞ thèi r÷a. + N−íc th¶i ë c«ng ®o¹n ng©m v«i vµ khö l«ng cã tÝnh kiÒm cao do m«i tr−êng ng©m da trong v«i ®Ó khö l«ng cã ®é pH thÝch hîp tõ 11 ®Õn 12,5. N−íc th¶i c«ng ®o¹n nµy chøa muèi NaCl, v«i, chÊt r¾n l¬ löng, sunfua. + C«ng ®o¹n khö v«i vµ lµm mÒm da n−íc th¶i mang tÝnh kiÒm, cã chøa hµm l−îng chÊt h÷u c¬ cao do Protein cña da tan vµo n−íc vµ hµm l−îng nit¬ ë d¹ng amon hay ammoniac. + C«ng ®o¹n lµm xèp, c¸c ho¸ chÊt sö dông lµ axit axªtic, axit sunfuric vµ axit formic. Qu¸ tr×nh lµm xèp g¾n liÒn víi c«ng ®o¹n thuéc Cr«m. N−íc th¶i c«ng ®o¹n nµy mang tÝnh axit cao. + N−íc th¶i c«ng ®o¹n thuéc mang tÝnh axit vµ cã hµm l−îng (Cr3+) cao kho¶ng 100 ®Õn 200 mg/l nÕu thuéc b»ng Cr. NÕu thuéc b»ng tannin kho¶ng 600 ®Õn 2000 mg/l. N−íc th¶i thuéc Cr cã mµu xanh, cßn n−íc th¶i thuéc tanin cã mµu tèi, mïi khã chôi. + C«ng ®o¹n Ðp n−íc, nhuém, trung hoµ, ¨n dÇu, hoµn thiÖn th−êng lµ nhá vµ gi¸n ®o¹n. N−íc th¶i chøa c¸c chÊt thuéc, thuèc nhuém, l−îng dÇu mì d−. Th¸i ThÞ YÕn 31 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Bảng 5. §Þnh l−îng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho mét tÊn da nguyªn liÖu Da thµnh phÈm: 200 – 250 kg BOD ≈ 100 kg COD ≈ 230 – 250 kg SS ≈ 150kg Cr3+ ≈ 5– 6kg SO32- ≈ 10kg N−íc: 45 m3 Ho¸ chÊt: 250 kg (kh«ng tÝnh l−îng muèi sö dông) N−íc: 45 m3 ChÊt th¶i r¾n ≈ 450–730 kg Da nguyªn liÖu: 1 tÊn KhÝ ≈ 40 kg Ch−a thuéc: RiÒm ≈120kg V¸ng ≈ 70 – 350 kg §· thuéc: ≈ 225kg V¸ng Mïn bµo RiÒm da §· nhuém hoÆc hoµn thiÖn: Mïn da ≈ 2kg RiÒm ≈ 30kg Bïn sau xö lý (≈ 40 % kh«) ≈ 50 kg VOC §Æc ®iÓm n−íc th¶i thuéc da lµ mµu ®en, mïi h«i, hµm l−îng BOD, COD, SS cao. HiÖn t¹i, nguån nước thải t¹i ph©n x−ëng thuéc da ®−îc x¶ ra ngoài kh«ng qua l¾ng, läc, xö lý, g©y bèc mïi khã chÞu, ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng d©n c− xung quanh, g©y « nhiÔm m«i tr−êng. III.2. KÕt qu¶ thùc nghiÖm Víi l−îng n−íc tiªu thô kho¶ng 3600 m3/n¨m t−¬ng ®−¬ng víi l−u l−îng th¶i kho¶ng 10 m3/ngµy®ªm bao gåm: + N−íc th¶i chøa sulfua: 6 m3/ ngµy®ªm + N−íc th¶i chø Crom vµ n−íc röa da: 4 m3/ ngµy®ªm §Æc ®iÓm n−íc th¶i thuéc da qua c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nh− sau: Th¸i ThÞ YÕn 32 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT B¶ng6. KÕt qu¶ ph©n tÝch hµm l−îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i thuéc da t¹i ph©n x−ëng STT ChÊt « nhiÔm 1 pH 2 COD (KMNO4) §¬n vÞ C«ng ®o¹n TCVN: 5945- Ng©m v«i Thuéc cr«m 2005, cét B 11,7 3,8 5,5-9 mg/l 3.700 2.400 80 3 BOD5 mg/l 2.320 1.000 50 4 SS mg/l 3.120 2.070 100 5 Cr3+ mg/l - 5.000 1 6 S2- mg/l 25 - 0,5 Tõ kÕt qu¶ b¶ng 6 cho thÊy chÊt l−îng n−íc th¶i thuéc da bÞ « nhiÔm cao, c¸c chØ tiªu BOD5, COD, SS, Cr3+, S2- ®Òu v−ît qu¸ nhiÒu lÇn so víi tiªu chuÈn N−íc th¶i c«ng nghiÖp TCVN: 5945 – 2005, cét B. + COD cao h¬n so víi tiªu chuÈn : 30 – 46,27 lÇn + BOD5 cao h¬n so víi tiªu chuÈn: 20 – 46,4 lÇn + SS cao h¬n so víi tiªu chuÈn: 20 – 31 lÇn + Cr3+ cao h¬n so víi tiªu chuÈn: 5000 lÇn + S2- cao h¬n so víi tiªu chuÈn: 50 lÇn Dùa trªn kÕt qña ph©n tÝch ®Çu ra cña n−íc th¶i s¶n xuÊt t¹i ph©n x−ëng thuéc, ®å ¸n ®· tiÕn hµnh xö lý nguån n−íc th¶i nµy trong phßng thÝ nghiÖm cña Trung t©m C«ng nghÖ M«i tr−êng ViÖn nghiªn cøu Da - GiÇy. C¸c b−íc xö lý nh− sau: B−íc 1: Xö lý sunfua: • X¸c ®Þnh hµm l−îng sunfua cã trong n−íc th¶i ®Çu vµo: TiÕn hµnh: - LÊy 25 ml n−íc th¶i , thªm 20 ml ch× axetat 5% ( dïng ch× axetat thay cadmi axetat) Th¸i ThÞ YÕn 33 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT - §Ó yªn cho kÕt tña l¾ng xuèng, läc vµ röa kÕt tña b»ng n−íc nãng. KÕt tña sau läc röa chuyÓn vµo b×nh nãn dung tÝch 250 ml - Thªm 28 ml dung dÞch Iot d− b»ng natrithiosufat 0,01N vµ oxy ho¸ dung dÞch ®ã b»ng 5ml HCl. - ChuÈn ®é Iot d− b»ng natrithiosunfat 0,01N hÕt: 24,1 ml KÕt qu¶: TÝnh hµm l−îng H2S (X): X = [(a – b) x 0,17 x 1000]/ V Trong ®ã: a: dung l−îng iot 0,01N, ml b: dung l−îng dung dÞch natri thiosunfat, ml V: thÓ tÝch n−íc lÊy ®Ó ph©n tÝch, ml 0,17: sè mg H2S t−¬ng ®−¬ng víi 1ml dung dÞch iot 0,01N X = [(28 – 24,1) x 0,17 x 1000]/ 25 = 26,52 (mg/l) VËy hµm l−îng sunfua trong n−íc th¶i: 25 (mg/l) • Khö sulfua: C¸c muèi sulfat Fe2+ cã thÓ ®−îc dïng ®Ó t¸ch sulfua khái n−íc th¶i ng©m v«i. Nh−ng l¹i cã nh−îc ®iÓm lín ®ã lµ: Sunfua s¾t kÕt tña g©y ra mµu tèi sÉm cho c¸c chÊt bÞ kÕt tô nÕu kh«ng ®−îc sa l¾ng tèt sÏ t¹o mµu ®en cho n−íc th¶i(kÕt qu¶ lµm thùc nghiÖm). V× vËy sö dông ph−¬ng ph¸p oxy ho¸ sulfua b»ng kh«ng khÝ víi muèi Mn2+®em l¹i hiÖu qu¶ h¬n. L−îng sulfua cã trong n−íc th¶i: 25mg/l, Dïng m¸y ®o pH kiÓm tra thÊy: pH = 11 TiÕn hµnh : - §iÒu chØnh pH cña n−íc th¶i vÒ pH = 5 b»ng dung dÞch axit sunfuric 63% (H2SO4 63%), hÕt kho¶ng 8 – 9 (l/m3) n−íc th¶i. Theo lý thuyÕt th× l−îng axit hÕt 6 (l/m3) nh−ng do trong n−íc th¶i cã dung dÞch t¹o ®Öm NH4+/NH3 vµ mét phÇn axit ngÊm vµo c¸c chÊt r¾n l¬ löng. Nªn l−îng axit tiªu tèn h¬n thùc tÕ lµ 8 – 9 (l/m3) Th¸i ThÞ YÕn 34 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT - Khi n−íc th¶i cã pH = 5, tiÕn hµnh thªm xóc t¸c MnSO4 víi nång ®é 50mg/l n−íc th¶i, tøc lµ dïng 1 lÝt MnSO4 50mg/l cho 1m3 n−íc th¶i. - TiÕn hµnh sôc khÝ trong kho¶ng 2h + L−îng khÝ cÇn sôc: 2,5l/g sunfua - TÈm giÊy thÊm b»ng dung dÞch Pb(CH3COO)2, nhá mét giät th¶i vµo, nÕu giÊy chuyÓn sang mµu ®en th× S2- vÉn cßn, nÕu thÊy kh«ng chuyÓn mµu th× l−îng S2- trong n−íc th¶i cßn l¹i víi nång ®é rÊt thÊp hÇu nh− kh«ng cßn. Sau mét thêi gian tiÕn hµnh trong phßng thÝ nghiÖm xö lý sunfua, kÕt qu¶ thu ®−îc nh− sau: B¶ng 7. KÕt qu¶ xö lý sunfua Thêi gian LÇn thÝ sôc khÝ (giê) nghiÖm 2,5 2 1 Tr−íc xö lý (mg/l) Sau xö lý (mg/l) 1 0,09 2 0,1 3 0,098 1 0,1 2 0,098 3 1,5 Nång ®é S2- 25 0,101 1 0,9 2 0,95 3 1 1 1,5 2 1,52 3 1,505 TCVN 5945 – 2005 (cét B) cña S2- 0,5 mg/l Nh×n vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trªn ta thÊy, thêi gian sôc khÝ cµng l©u th× hµm l−îng S2- cã trong n−íc th¶i ®Çu ra cµng gi¶m nh−ng ®Õn kho¶ng thêi gian 2 giê th× qu¸ tr×nh oxy ho¸ S2- ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng nªn sôc khÝ thªm 0,5 giê th× Th¸i ThÞ YÕn 35 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT hµm l−îng S2- gi¶m rÊt nhá. Do vËy, ®å ¸n chän thêi gian sôc khÝ ®Ó oxy ho¸ S2lµ 2 giê. B−íc 2: KÕt tña cr«m • X¸c ®Þnh hµm l−îng Cr3+ trong n−íc th¶i ®Çu vµo: TiÕn hµnh: - Cho vµo b×nh nãn 25ml mÉu n−íc th¶i. Pha b»ng n−íc cÊt ®Õn 300ml. Thªm 15ml axit sulfuric, 3ml axit nitric, 0,2 ml b¹c nitrat 2,5% vµ 0,5g amoni pesunfat. - §ung nãng hçn hîp ®Õn s«i vµ ®Ó s«i 10 phót, lóc ®ã tÊt c¶ Cr trong n−íc th¶i chuyÓn thµnh Cr6+ vµ dung dÞch cã mµu vµng. - Lµm l¹nh dung dÞch ë nhiÖt ®é phßng. Thªm vµo ®ã 3 ®Õn 4 giät dung dÞch ferolin diphenylamin vµ chuÈn ®é b»ng dung dÞch muèi s¾t amonisunfat ®Õn khi chuyÓn mµu cña chØ thÞtiªu tèn:81118,5 ml KÕt qu¶: Hµm l−îng Cr (X) tÝnh b»ng mg/l theo c«ng thøc: X= (a x K x 1,73 x 1000)/V Trong ®ã: a: Khèi l−îng dung dÞch muèi s¾t II amonisunfat 0,1N tiªu phÝ khi chuÈn ®é, ml K: hÖ sè hiÖu chØnh cña nång ®é muèi Fe2+ 0,1N ( K = 0,0089) V: khèi l−îng n−íc lÊy ®Ó chuÈn ®Ó ph©n tÝch, ml 1,73: sè mg/l Cr t−¬ng øng víi 1ml dung dÞch muèi s¾t amoni sunfat 0,1N VËy hµm l−îng Cr3+ trong n−íc th¶i ®Çu vµo: X = (8118,5 x 0,0089 x1,73 x1000)/25 = 5000 (mg/l) • Quá trình xử lý Cr3+ trong nước thải TiÕn hµnh Hµm l−îng Crom cã trong n−íc th¶i ®Çu vµo: 5000 mg/l Dïng m¸y ®o pH x¸c ®Þnh: pH = 11 Th¸i ThÞ YÕn 36 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT - ChØnh pH cña n−íc th¶i vÒ pH = 8,5 – 9 b»ng dung dÞch NaOH 20% ®Ó kÕt tña Cr3+ ë d¹ng Crom (III) hi®roxit x¶y ra. L−îng NaOH ®· tiªu tèn kho¶ng 30 (l/m3) n−íc th¶i. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm mét sè lÇn thu ®−îc kÕt qu¶ b¶ng d−íi ®©y. B¶ng 8. KÕt qu¶ xö lý Cr3+ pH 7 8 LÇn thÝ nghiÖm Nång ®é Cr3+ Tr−íc xö lý Sau xö lý 2005 (cét B) (mg/l) (mg/l) cña Cr3+ 1 105 2 102 3 105,5 1 24,1 2 23 3 8,5 9 TCVN 5945 – 5000 23,9 1 0,9 2 1 3 0,94 1 0,9 2 0,96 3 0,9 1 mg/l Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ lµm thÝ nghiÖm trªn ta thÊy, gÝa trÞ pH cµng cao th× hµm l−îng cr«m cã trong n−íc th¶i cµng gi¶m vµ t¹i gi¸ trÞ pH=8,5-9 th× hµm l−îng cr«m ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp. B−íc 3: Qu¸ tr×nh keo tô TiÕn hµnh: - LÊy vµo cèc 250ml chÝnh x¸c 200ml n−íc th¶i, cho con khuÊy vµo cèc. §Æt cèc lªn m¸y khuÊy tõ, tiÕn hµnh khuÊy nhanh víi tèc ®é 300vßng/phót. Th¸i ThÞ YÕn 37 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT - §iÒu chØnh pH cña n−íc th¶i sau qu¸ tr×nh khö sulfua vÒ pH = 8,5 – 9 b»ng dung dÞch NaOH 20%, kho¶ng 1,5 – 2 l/m3 n−íc th¶i. - Cho vµo cèc hµm l−îng chÊt keo tô lµ PAC, polymer (A1O1) thay ®æi sao cho hµm l−îng chÊt keo tô n»m trong kho¶ng 50mg/l – 500mg/l. TiÕp tôc khuÊy nhanh trong thêi gian 90 gi©y. Sau thêi gian khÊy nhanh gi¶m tèc ®é khuÊy, sau 5 phót khuÊy chËm th× ngõng khuÊy ®Ó l¾ng trong 2h. KÕt qu¶: CÆn l¬ löng: (SS) ®−îc xö lý mét c¸ch hiÖu qu¶ nhê c¸c h¹t b«ng keo kÐo xuèng. III.3. §Ò xuÊt m« h×nh c«ng nghÖ III.3.1. §Ò xuÊt m« h×nh c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i t¹i ph©n x−ëng thuéc da ViÖn Nghiªn cøu Da – GiÇy. Dùa vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t t¹i ph©n x−ëng thuéc da ®· ®−îc tr×nh bµy ë phÇn trªn cho thÊy ®Æc tÝnh n−íc th¶i thuéc da ®−îc hîp bëi c¸c dßng th¶i cã tÝnh chÊt kh¸c nhau (dßng mang tÝnh axit, dßng mang tÝnh kiÒm) nªn c¸c chÊt « nhiÔm trong dßng th¶i cã thÓ ph¶n øng víi nhau. VËy ®Ó qu¸ tr×nh xö lý ®¹t hiÖu qu¶ cao, cÇn ph©n luång dßng th¶i chøa S2- vµ Cr3+ sau ®ã míi xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ lý kÕt hîp ph−¬ng ph¸p sinh häc. §å ¸n nµy chØ tËp trung vµo xö lý ho¸ lý, xö lý sinh häc chØ lµ phô trî nh»m lo¹i bá chÊt h÷u c¬ hoµ tan mét c¸ch triÖt ®Ó. D−íi ®©y lµ m« h×nh c«ng nghÖ ®Ò xuÊt: Th¸i ThÞ YÕn 38 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Ho¸ chÊt ®iÒu N−íc th¶i Läc r¸c chøa sulfua MnSO4, KhÝ chØnh pH Bể khử BÓ ®iÒu hoµ BÓ gom sunfua Ho¸ chÊt keo tô FeSO4, NaOH Läc r¸c BÓ gom BÓ l¾ng kÕt tña Cr(OH)3 Kh Ý Bïn tuÇn hoµn CÆn Cr(OH)3 BÓ keo tô vµ l¾ng 1 Bïn N−íc t¸ch bïn N−íc th¶i chøa crom BÓ aerotank BÓ l¾ng 2 CÆn ®em xö lý S©n ph¬i bïn Bïn ®em ®i ch«n lÊp N−íc sau khi xö lý (TCVN 5945: 2005- Cét B) H×nh 4. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ hÖ thèng xö lý n−íc th¶i thuéc da III.3.2. ThuyÕt minh d©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i thuéc da Hai dßng th¶i sunfua vµ Crom ®−îc xö lý theo mÎ v× qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c phu l«ng thuéc kh«ng liªn tôc. C¸c b−íc xö lý tiÕp theo th× ¸p dông xö lý liªn tôc ®−îc. N−íc th¶i ®−îc ph©n thµnh 2 dßng: Dßng th¶i chøa crom: theo hÖ thèng tho¸t n−íc riªng ®i qua song ch¾n r¸c th« ®Ó lo¹i cÆn bÈn, ®−a th¼ng ®Õn bÓ gom, sau ®ã ch¶y sang bÓ kÕt tña cho hãa chÊt FeSO4 ®Ó khö Cr6+ thµnh Cr3+ vµ NaOH ®Ó t¨ng pH lªn tíi 9 t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¶n øng kÕt tña x¶y ra: Cr3+ + Th¸i ThÞ YÕn OH- 39 => Cr(OH)3 ↓ MSSV: 505303074 KhÝ §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT T¹i bÓ l¾ng lo¹i kÕt tña Cr(OH)3, phÇn n−íc trong ®−îc ®−a qua bÓ ®iÒu hoµ ®Ó tiÕp tôc xö lý. Bïn cÆn Cr(OH)3 ®−îc ®−a ®i xö lý theo quy ®Þnh cña chÊt th¶i nguy h¹i. Dßng th¶i chøa sulfua: ®−a qua song ch¾n r¸c ®Ó lo¹i bá thÞt mì vµ ®−îc ®−a trùc tiÕp ®Õn bÓ khö sulfua. S tån t¹i trong n−íc th¶i d¹ng S2-, ph−¬ng ph¸p khö ¸p dông lµ ph−¬ng ph¸p oxy ho¸, chÊt xóc t¸c lµ MnSO4 ®Ó lo¹i sulfua. N−íc th¶i tõ c«ng ®o¹n tÈy l«ng, ng©m v«i qua bÓ khö sulfua sÏ cã hµm l−îng sunfua kh«ng cao n÷a. Ph¶n øng x¶y ra nh− sau: S2- + 2O2 => SO42- Sau khi xö lý côc bé 2 dßng th¶i sunfua vµ Crom th× chóng ®−îc hoµ nhËp t¹i bÓ ®iÒu hoµ nh»m ®iÒu hoµ l−u l−îng, nång ®é vµ æn ®Þnh pH t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh xö lý sinh häc tiÕp theo ®−îc thuËn lîi. TiÕp theo n−íc th¶i ®−îc ®−a vµo bÓ keo tô t¹o b«ng víi chÊt keo tô lµ PAC, polymer (A1O1) ®Ó khö SS. HiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy lµ SS gi¶m trªn 90%. Sau khi xö lý b−íc 1, n−íc th¶i cña nhµ m¸y thuéc da vÉn cßn chøa mét l−îng nhá c¸c chÊt h÷u c¬ ë d¹ng hoµ tan nªn ph¶i tiÕn hµnh xö lý tiÕp ë bÓ aerotank ®Ó dßng th¶i ®¹t hiÖu qu¶ xö lý cao h¬n. Vi sinh hiÕu khÝ sÏ ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ cã trong n−íc th¶i, hiÖu suÊt xñ lý ®¹t gÇn 90%. Sau thêi gian l−u n−íc ë bÓ bïn ho¹t tÝnh, n−íc th¶i ®−îc ®−a qua bÓ l¾ng 2 ®Ó t¸ch bïn ra khái n−íc. PhÇn bïn tõ c¸c bÓ l¾ng ®ît 1, ®ît 2 sÏ ®−îc dÉn ra s©n ph¬i bïn. Bïn sau khi ph¬i ®−îc th¶i bá, phÇn n−íc t¸ch bïn sÏ quay trë l¹i bÓ ®iÒu hoµ. III.3.3. Lùa chän bÓ chøa vµ thiÕt bÞ - Song ch¾n r¸c: Môc ®Ých: Lo¹i bá c¸c t¹p chÊt næi vµ l¬ löng cã kÝch th−íc lín. N−íc th¶i tõ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt sÏ theo hÖ thèng m−¬ng dÉn ch¶y vÒ ng¨n tiÕp nhËn qua song ch¾n r¸c. Song ch¾n r¸c (Inox) sÏ g¹t r¸c cã kÝch th−íc lín, m¶nh da vôn, l«ng… + §−êng kÝnh song ch¾n r¸c chän: d = 10 mm Th¸i ThÞ YÕn 40 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh: b = 15 mm + Gãc nghiªng cña song ch¾n r¸c so víi ph−¬ng ngang lµ 600 Víi ph−¬ng ph¸p lÊy r¸c b»ng thñ c«ng, r¸c ®−îc thu håi vµ chuyÓn ®Õn b·i vÖ sinh thÝch hîp. - BÓ gom: CÇn thiÕt kÕ thªm 2 bÓ gom ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh xö lý theo mÎ cña n−íc th¶i chøa Sunfua vµ Crom. + ThÓ tÝch bÓ gom n−íc th¶i chøa Sunfua: 4,5 m3 + ThÓ tÝch bÓ gom n−íc th¶i chøa Crom: 6,5 m3 - BÓ khö sunfua: N−íc th¶i chøa sufua sÏ ®−îc thu vµo bÓ chøa, trong bÓ cã sôc kh«ng khÝ ®Ó oxy ho¸ sulfua cã sö dông chÊt xóc t¸c lµ MnSO4. §©y lµ c«ng nghÖ rÎ vµ ®¬n gi¶n ®Ó lo¹i sulfua. Cã thÓ ¸p dông lo¹i sulfua b»ng c¸c ph¶n øng oxy ho¸ víi c¸c chÊt nh− peroxyt hydro, pemanganat kali. Nh−ng ph−¬ng ph¸p nµy chi phÝ cao h¬n vÒ ho¸ chÊt. Cã thÓ kÕt tña muèi Fe2(SO4)3, FeCl2. Ph−¬ng ph¸p nµy tuy rÎ tiÒn nh−ng n−íc bÞ sÉm mµu. L−u l−îng n−íc th¶i: Q = 6 (m3/ ngµy®ªm) = 0,25 (m3/ h) Thêi gian l−u: Th¸i ThÞ YÕn t = 3h = 180 (phót) (theo kinh nghiÖm) 41 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Chän bÓ cã thÓ tÝch: V = 3 (m3) Chän kÝch th−íc bÓ: chiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao = 2 x 1,5 x 1 (m3) Sè mÎ xö lý: 2 mÎ Thêi gian kÕt tña: 20 (phót) Thêi gian x¶ n−íc: 40 (phót) VËy tæng thêi gian xö lý 2 mÎ: (180 + 20 + 40) x 2 = 480 (phót) = 8h - BÓ kÕt tña Crom: Bæ sung ho¸ chÊt NaOH ®iÒu chØnh pH, FeSO4 cã t¸c dông chuyÓn Cr6+ thµnh Cr3+ ®Ó qu¸ tr×nh kÕt tña Cr(OH)3 diÔn ra. N−íc sau xö lý ®−îc dÉn tíi bÓ ®iÒu hoµ hoµ trén víi dßng th¶i ®· khö sulfua. L−u l−îng n−íc th¶i: Q = 4 m3/ ngµy ®ªm = 0,2 (m3/h) Thêi gian l−u: t = 2h = 120 (phót) (th«ng sè kinh nghiÖm) ThÓ tÝch bÓ chän: V = 2,5 (m3) KÝch th−íc bÓ: chiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao = 1,7 x 1,5 x 1(m3) Sè mÎ xö lý: 2 mÎ Thêi gian sa l¾ng: 10 (phót) Thêi gian x¶ n−íc: 30 (phót) VËy tæng thêi gian xö lý 2 mÎ: (120 + 10 + 30) x 2 = 320 (phót) = 5,3h - BÓ ®iÒu hoµ: Môc ®Ých: ®iÒu hßa l−u l−îng vµ thµnh phÇn n−íc th¶i nh»m t¨ng hiÖu qu¶ xö lý cña hÖ thèng. Sau khi qua song ch¾n r¸c, n−íc th¶i ch¶y vµo bÓ ®iÒu hßa. T¹i ®©y cã l¾p ®Æt hÖ thèng khuÊy trén b»ng kh«ng khÝ nÐn nh»m t¨ng c−êng møc ®é ®ång ®Òu cña n−íc th¶i vÒ thµnh phÇn tr−íc khi vµo c¸c c«ng ®o¹n xö lý tiÕp theo. ViÖc sôc kh«ng khÝ nÐn cßn cã t¸c dông chèng l¾ng cÆn l¬ löng ®Ó tr¸nh lµm gi¶m thÓ tÝch lµm viÖc h÷u Ých cña bÓ vµ tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng ph©n hñy yÕm khÝ trong thêi gian n−íc th¶i l−u t¹i bÓ, g©y ph¸t sinh mïi khã chÞu. L−u l−îng n−íc th¶i: = 10 m3/ ngµy ®ªm = 0,42 (m3/ h) Thêi gian l−u: 4h Th¸i ThÞ YÕn 42 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT ThÓ tÝch bÓ: V = 0,42 x 4 =1,68 (m3) Chän hÖ sè an toµn: 1,3 ThÓ tÝch bÓ chän: V = 1,3 x 1,68 = 2,2( m3) Chän kÝch th−íc bÓ lµ: chiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao = 1,5 x 1,5 x 1(m3) - BÓ keo tô vµ l¾ng: Trong tr−êng hîp hµm l−îng chÊt r¾n ë d¹ng l¬ löng, khã l¾ng mµ qu¸ tr×nh ph©n hñy b»ng biÖn ph¸p sinh häc hÇu nh− chØ gi¶i quyÕt ®−îc chÊt h÷a c¬ d¹ng hßa tan. Nh÷ng chÊt r¾n l¬ löng nµy tån t¹i trong n−íc cßn cao, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng n−íc th¶i sau khi xö lý ®¹t yªu cÇu ph¶i cã bÓ keo tô. ChÊt keo tô ë d¹ng kÕt b«ng sÏ kÐo c¸c chÊt l¬ löng vµo ng¨n l¾ng. Ho¸ chÊt keo tô sö dông lµ PAC, polime A101. L−u l−îng n−íc th¶i: = 10 (m3/ ngµy ®ªm) = 0,42 (m3/ h) Thêi gian l−u: 6h ThÓ tÝch bÓ keo tô:V = Q x t = 2,52 (m3) Chän hÖ sè an toµn: 1,3 Chän thÓ tÝch bÓ ®Ó x©y: V = 1,3 x 2,52 = 3,3 (m3) Chän kÝch th−íc bÓ lµ: ChiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao = 2 x 1,5 x 1,1(m3) - BÓ aerotank: Môc ®Ých: Lo¹i bá c¸c chÊt h÷u c¬ hßa tan trong n−íc. N−íc th¶i sau khi ®−îc xö lý s¬ bé cßn chøa ®¸ng kÓ l−îng chÊt h÷u c¬ hoµ tan. BÓ aerotank cã nhiÖm vô tiÕp tôc lo¹i bá c¸c chÊt h÷u c¬ cßn l¹i trong n−íc th¶i ë d¹ng hoµ tan. T¹i bÓ nµy n−íc th¶i ®−îc sôc khÝ liªn tôc nh»m cung cÊp oxy ®Ó tiÕp tôc ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ hoµ tan b»ng bïn ho¹t tÝnh. Kh«ng khÝ ®−îc cÊp tõ hÖ thèng m¸y thæi khÝ. L−îng khÝ cÊp sao cho hµm l−îng oxy hoµ tan lu«n ë gi¸ trÞ ≥ 2mg/l. N−íc th¶I lÉn bïn ho¹t tÝnh sau mét thêi gian l−u t¹i bÓ aerotank ®−îc dÉn sang bÓ l¾ng 2. Th¸i ThÞ YÕn 43 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT ThÓ tÝch bÓ: Vb = Q.θ c . ( So − S ) .Y X .(1 + kd .θ c ) (m3) [4] Trong đã: Vb: thể tÝch bể aeroten, m3 Q: l−u l−îng cña n−íc th¶i ®Çu vµo, Q= 10 (m3/ngµy ®ªm) X: nång ®é chÊt r¾n l¬ löng bay h¬i ®−îc duy tr× trong bÓ aeroten, X= 2000 mg/l θ c : tuæi cña bïn ho¹t tÝnh, θ c = 4-15 ngày, chọn θ c = 10 ngày kd: h»ng sè ph©n huû néi bµo, chọn kd = 0,055 ngày-1 Y: hÖ sè ®ång ho¸, Y = 0,4-0,8 mgMLSS/mgBOD5, chọn Y = 0,5 mgMLSS/mgBOD5 S0 :l−îng BOD5 ban ®Çu cña bÓ: S0 = S1V1 + S 2V2 (2320.6 + 1000.4) = = 1972(mg / l ) V1 + V2 6+4 S: Hµm l−îng BOD5 ®Çu ra: 50 (mg/l) ( B¶ng 3) V= (10 × 10(1792 − 50) × 0,5) = 28,01(m 3 ) 2000 × (1 + 0,055 × 10) Chän hÖ sè an toµn: 1,1 ThÓ tÝch bÓ: 1,1 x 28,01 = 30,8 (m3) Thêi gian l−u: t = V 28,01 = = 2,8(h) Q 10 Chän kÝch th−íc bÓ lµ: ChiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao = 5 x 3 x 2 (m3) BÓ l¾ng 2: Môc ®Ých: T¸ch nhanh bïn ho¹t tÝnh ra khái n−íc N−íc th¶i sau giai ®o¹n xö lý sinh häc hiÕu khÝ ®−îc ®−a ®Õn bÓ l¾ng cuèi nh»m ch¾n gi÷ bïn sinh ra trong giai ®o¹n xö lý sinh häc. L−îng bïn ho¹t tÝnh ®−îc t¸i sö dông mét phÇn, phÇn bïn thõa ®−îc hót ®Þnh kú mang ch«n lÊp. Th¸i ThÞ YÕn 44 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT 2 3 n−íc ra n−íc vµo 4 1 8 5 7 6 Chó thÝch: 1. èng dÉn n−íc vµo 2. M¸ng thu 3. Vßi phun 4. èng n−íc ra 5. TÊm h−íng dßng 6. èng x¶ cÆn 7. Vïng chøa cÆn 8. èng trung t©m bïn th¶i BÓ cã cÊu t¹o b»ng bª t«ng cèt thÐp, g¹ch, h×nh trô víi ®¸y h×nh chãp. VËn tèc n−íc th¶i vµo bÓ víi vËn tèc kh«ng qu¸ 30 mm/s. Thêi gian l−u trong bÓ tõ 45 – 120 phót. §−êng kÝnh bÓ: 2 (m) ChiÒu cao phÇn h×nh trô: 3 (m) ChiÒu cao vïng l¾ng tõ 1 – 2(m). §−êng kÝnh èng trung t©m: 0,4 (m) ThÓ tÝch: 25 (m3) DiÖn tÝch l¾ng 12 (m2) ThiÕt bÞ xö lý : STT BÓ chøa vµ thiÕt bÞ §¬n vÞ Sè l−îng 1 B¬m n−íc th¶i ®Æt ch×m chÞu ho¸ chÊt ChiÕc 2 2 M¸y sôc khÝ ®Æt næi c«ng suÊt 3,7 ChiÕc 2 3 ThiÕt bÞ ph¶n øng t¹o b«ng m3 25 4 M« t¬ khuÊy C¸i 3 5 Thïng pha ho¸ chÊt C¸i 4 6 Thïng pha ho¸ chÊt g¾n m«t¬ Bé 4 7 ThiÕt bÞ kiÓm tra chÊt l−îng n−íc Bé 1 8 B¬m ®Þnh l−îng C¸i 4 9 B¬m bïn C¸i 1 Th¸i ThÞ YÕn 45 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ KÕt luËn: Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i trung t©m thuéc da ViÖn Nghiªn cøu Da – GiÇy, víi c¸c thÝ nghiÖm xö lý n−íc th¶i vµ viÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t t¹i ph©n x−ëng, t«i ®· hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “§iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc th¶i thuéc da vµ ®Ò xuÊt m« h×nh xö lý n−íc th¶i thuéc da t¹i ph©n x−ëng thuéc da ViÖn Nghiªn cøu Da- Giµy”. §¹t c¸c kÕt qu¶ sau: - T×m hiÓu hiÖn tr¹ng « nhiÔm cña nguån n−íc th¶i t¹i ph©n x−ëng - TiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm ®−a ra kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nguån n−íc th¶i cña ph©n x−ëng vµ c¸c thÝ nghiÖm xö lý sunfua vµ Crom. - §Ò xuÊt c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i phï hîp víi ®Æc tÝnh cña n−íc th¶i cïng ®iÒu kiÖn thùc tÕ ¸p dông t¹i ph©n x−ëng: Ph−¬ng ph¸p xö lý ho¸ lý kÕt h¬p xö lý sinh häc. N−íc th¶i sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn n−íc lo¹i B, theo TCVN 5945 – 2005. KiÕn nghÞ: T«i rÊt mong c«ng nghÖ míi sím ®−îc ¸p dông réng r·i trong thùc tÕ t¹i c¸c ph©n x−ëng, nhµ m¸y thuéc da nh»m gãp phÇn gi¶m ®¸ng kÓ « nhiÔm do n−íc th¶i tõ qu¸ tr×nh thuéc g©y ra. Th¸i ThÞ YÕn 46 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Tμi liÖu tham kh¶o A. Tµi liÖu tiÕng viÖt 1. Hoµng HuÖ- Xö lý n−íc th¶i. NXB X©y Dùng. Hµ néi 1996 2. L−¬ng §øc PhÈm: C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i b»ng ph−¬ng ph¸p sinh häc. Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc2001. 3. NguyÔn §øc L−îng, NguyÔn ThÞ Thuú D−¬ng. C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i- NXB §HQG- TPHCM 2003. 4. TrÇn V¨n Nh©n, Ng« ThÞ Nga. Gi¸o tr×nh C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i. NXB Khoa häc vµ kü thuËt, Hµ néi, 2002. 5. TrÞnh ThÞ Thanh, TrÇn Yªm, §ång Kim Loan. Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ m«i tr−êng, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ néi, 2003. 6. B¸o c¸o héi nghÞ khoa häc lÇn thø nhÊt- §å S¬n- 2003- Nxb KHKT 7. C¸c tiªu chuÈn nhµ n−íc ViÖt Nam vÒ m«i tr−êng. TËp 1- ChÊt l−îng n−íc. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc- Kü thuËt, 1995. 8. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng ViÖt Nam n¨m 2003- Bé tµi nguyªn m«i tr−êng 9. Policacrylamit- Ho¸ häc vµ øng dông. Tµi liÖu giíi thiÖu cña c«ng ty TNHH Ho¸ häc øng dông, Hµ néi, 2001. 11. Sæ tay C«ng nghÖ thuéc da, ViÖn Nghiªn cøu Da GiÇy, 1998 12. TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o khoa häc t¹i héi nghÞ m«i tr−êng toµn quèc, 1998. B. Tµi liÖu tiÕng anh 13. J.Ludvik,Chrome management in the Tanyard, UNIDO, tháng 8 năm 2000 14. JRB Associates Leather and Leather products (SIC 31), 1982 15. Schlert, Pankner: JALCA 667, 2000, P422. 16. Water pollution Control Techonogy REA- NewYork 1980 17. JGAZO a Kol, Vseobecna a anorganicka, chemia, ALFA, Bratislava, 1985, st606. C. Tµi liÖu m¹ng 17. http://www.cepis.ops-oms.org/mu 18. www/fulltext/repind 60/aloy/html. Th¸i ThÞ YÕn 47 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Tõ viÕt t¾t BOD: Nhu cÇu oxy ho¸ sinh ho¸ ( BOD – Biochemical Oxygen Demand) COD: Nhu cÇu oxy ho¸ ho¸ häc ( COD – chemical «xygen Demand) SS: Hµm l−îng chÊt th¶i r¾n l¬ löng TCVN: Tiªu chuÈn ViÖt Nam PVC: Polyvinylchloride PAC: Poly Aluminium Cloride VNCDG: ViÖn Nghiªn cøu Da – GiÇy Th¸i ThÞ YÕn 48 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Phô lôc Tiªu chuÈn viÖt Nam 5945 - 2005 Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i c«ng nghiÖp TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Th«ng sè NhiÖt ®é pH BOD5 (200C) COD ChÊt r¾n l¬ löng Asen Cadimi Ch× Clo d− Crom (VI) Crom (III) DÇu mì kho¸ng DÇu ®éng thùc vËt §ång KÏm Mangan Niken Photpho h÷u c¬ Photpho tæng sè S¾t Tetracloetylen ThiÕc Thuû ng©n Tæng Nit¬ Tricloetylen Amoniac (tÝnh theo N) Florua Phenola Sunfua Xianua Tæng ho¹t ®é phãng x¹ α Tæng ho¹t ®é phãng x¹ β Coliform Th¸i ThÞ YÕn §¬n vÞ o C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 49 40 6 ®Õn 9 20 50 50 0.05 0.01 0.1 1 0.05 0.2 KPH§ 5 0.2 1 0.2 0.2 0.2 4 1 0.02 0.2 0.005 30 0.05 0.1 1 0.001 0.2 0.05 0.1 1 5000 Gi¸ trÞ giíi h¹n 40 45 5.5 ®Õn 9 5 ®Õn 9 50 100 100 400 100 200 0.1 0.5 0.02 0.5 0.5 1 2 2 0.1 0.5 1 2 1 5 10 30 1 5 2 5 1 5 1 2 0.5 1 6 8 5 10 0.1 0.1 1 5 0.005 0.01 60 60 0.3 0.3 1 10 2 5 0.05 1 0.5 1 0.1 0.2 0.1 1 10000 - MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT ¶nh 1. N−íc th¶i sau khi xö lý keo tô: ¶nh 2. N−íc th¶i tr−íc vµ sau xö lý Th¸i ThÞ YÕn 50 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT LêI C¶M ¥N T«i xin bμy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi ThS. Bïi Ngäc Khoa. Trung t©m c«ng nghÖ m«i tr−êng - ViÖn Nghiªn cøu Da – GiÇy ®· tËn t×nh h−íng dÉn vμ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vμ hoμn thμnh ®å ¸n nμy. §ång thêi t«i xin c¶m ¬n tËp thÓ c¸c c¸n bé trung t©m C«ng nghÖ M«i tr−êng, ViÖn Nghiªn cøu Da – GiÇy ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó t«i hoμn thμnh ®å ¸n nμy. T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa C«ng nghÖ sinh häc vμ M«i tr−êng – Tr−êng §¹i häc d©n lËp Ph−¬ng §«ng, nh÷ng ng−êi ®· d¹y dç vμ gióp ®ì t«i rÊt nhiÒu trong nh÷ng n¨m häc tËp vμ nghiªn cøu t¹i tr−êng. Cuèi cïng t«i xin c¶m ¬n b¹n bÌ cïng ng−êi th©n ®· gióp ®ì vμ ®éng viªn t«i trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vμ hoμn thμnh ®å ¸n nμy. Hμ Néi th¸ng 5 n¨m 2009 Sinh viªn Th¸i ThÞ YÕn Th¸i ThÞ YÕn 51 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Danh môc b¶ng B¶ng 1. KÕt qu¶ ph©n tÝch n−íc th¶i tõ c«ng nghÖ thuéc da ................................ 4 Bảng 2. Thông số ô nhiễm khi thuộc một tấn da nguyªn liệu ........................... 11 B¶ng 3. T×nh h×nh s¶n xuÊt hµng n¨m vµ hµng th¸ng cña ph©n x−ëng ............... 28 B¶ng 4. Tiªu thô ho¸ chÊt vµ nguyªn liÖu th« t¹i ph©n x−ëng ............................ 29 Bảng 5. §Þnh l−îng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho mét tÊn da nguyªn liÖu.................... 32 B¶ng 6. KÕt qu¶ ph©n tÝch hµm l−îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i thuéc da t¹i ph©n x−ëng .................................................................................................... 33 B¶ng 7. KÕt qu¶ xö lý sunfua .............................................................................. 35 B¶ng 8. KÕt qu¶ xö lý Cr3+................................................................................... 37 Danh môc h×nh H×nh 1. CÊu tróc da ®éng vËt................................................................................5 H×nh 2. S¬ ®å c«ng nghÖ thuéc da.......................................................................10 H×nh 3. C¸c c«ng ®o¹n thuéc da vµ dßng chÊt th¶i..............................................27 H×nh 4. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ hÖ thèng xö lý n−íc th¶i thuéc da................39 Th¸i ThÞ YÕn 52 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT Môc lôc Më ®Çu....................................................................................................................................... 1 Ch−¬ng i: tæng quan ...................................................................................................... 3 I.1. Giíi thiÖu ngµnh thuéc da ........................................................................... 3 I.1.1. T×nh h×nh thuéc da trong n−íc ............................................................. 3 I.2.2. C«ng nghÖ thuéc da ............................................................................. 5 I.3. ¶nh h−ëng cña n−íc th¶i thuéc da tíi m«i tr−êng ................................... 11 I.3. Mét sè th«ng sè quan träng khi ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc ...................... 12 I.3.1. ChØ sè pH ............................................................................................ 12 I.3.2. §é axit ................................................................................................ 12 I.3.3. Mµu s¾c .............................................................................................. 13 I.3.4. §é ®ôc ................................................................................................ 13 I.3.5. Hµm l−îng chÊt r¾n ............................................................................ 13 1.3.6. Hµm l−îng oxi hoµ tan (DO) ............................................................. 13 I.3.7. ChØ sè BOD (Nhu cÇu oxi ho¸ sinh ho¸ - Biological Oxigen Demand) ...................................................................................................... 14 1.3.8. ChØ sè COD (Nhu cÇn oxi ho¸ häc – Chemical oxigen Demand) ..... 14 1.3.9. c¸c chØ tiªu vi sinh ............................................................................ 14 I.4. C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc th¶i ............................................................. 15 I.4.1 Ph−¬ng ph¸p xö lý c¬ häc ................................................................... 15 I.4.2. Ph−¬ng ph¸p xö lý ho¸ lý ................................................................... 15 I.4.2.1. Ph−¬ng ph¸p keo tô .................................................................... 16 I.4.2.2.Ph−¬ng ph¸p tuyÓn næi ................................................................. 16 I.4.2.3. Ph−¬ng ph¸p trao ®æi ion ............................................................. 16 I.4.2.4. Ph−¬ng ph¸p trung hoµ ............................................................... 16 I.4.2.5. Ph−¬ng ph¸p hÊp phô ................................................................... 17 I.4.3. Ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ......................................................................... 17 I.4.4. Ph−¬ng ph¸p xö lý sinh häc .............................................................. 17 Ch−¬ng II: ®èi t−îng néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.......... 19 Th¸i ThÞ YÕn 53 MSSV: 505303074 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH&MT II.1. §èi t−îng nghiªn cøu .............................................................................. 19 II.2. Môc ®Ých nghiªn cøu ............................................................................... 19 II.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ......................................................................... 19 II.3.1. Ph−¬ng ph¸p thu thËp tæng hîp vµ xö lý sè liÖu ............................... 19 II.3.2. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, kh¶o s¸t ......................................................... 19 II.3.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch phßng thÝ ngiÖm .......................................... 20 II.3.4. Kh¶o s¸t chÊt l−îng n−íc ®Çu vµo .................................................... 25 Ch−¬ng III: KÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ vµ ®Ò xuÊt m« h×nh t¹i ph©n x−ëng thuéc daviÖn nghiªn cøu da – giµy .............. 26 III.1. KÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t ...................................................................... 26 III1.1. Th«ng tin chung vÒ ph©n x−ëng ....................................................... 26 III.1.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt t¹i ph©n x−ëng .................................................. 26 III.1.3. C¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo ................................................................. 28 III.1.4. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng t¹i ph©n x−ëng ............................................ 29 III.2. KÕt qu¶ thùc nghiÖm ............................................................................. 32 III.3. §Ò xuÊt m« h×nh c«ng nghÖ ................................................................... 38 III.3.1. §Ò xuÊt m« h×nh c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i t¹i ph©n x−ëng thuéc da ViÖn Nghiªn cøu Da – GiÇy. ................................................................... 38 III.3.2. ThuyÕt minh d©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i thuéc da ........ 39 III.3.3. Lùa chän bÓ chøa vµ thiÕt bÞ ............................................................ 40 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ................................................................................................. 46 Tµi liÖu tham kh¶o ....................................................................................................... 47 Th¸i ThÞ YÕn 54 MSSV: 505303074
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng