Tài liệu Đtm- dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng công thanh

  • Số trang: 147 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 635 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐTM- Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh
ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦ U..................................................................................................................................10 1.Xuất xứ của dự án...................................................................................................10 2.Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 11 -Tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập:....................................................................15 3.Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM.......................................................17 4.Tổ chức thức hiện ĐTM.........................................................................................17 Bả ng 1.Các cán bộ tham gia thự c hiệ n ĐTM......................................................................18 Chươ ng 1.................................................................................................................................19 MÔ TẢ TÓM TẮ T DỰ ÁN......................................................................................................19 1.1.Tên dự án.............................................................................................................. 19 1.2.Chủ dự án.............................................................................................................19 1.3.Vị trí địa lý của dự án..........................................................................................19 Bả ng 1.1. Toạ độ các đ iể m góc khu vự c mỏ.......................................................................19 1.4.Nội dung chủ yếu của dự án................................................................................20 Bả ng 1.2. Tổ ng mứ c đầ u tư và nguồ n vố n đầu tư củ a dự án..........................................20 Hỉnh 1. Sơ đồ tổ chức quản lý của mỏ......................................................................21 Bả ng 1.3. Bố trí lao độ ng......................................................................................................21 Bả ng 1.4. Các thông số trong biên giớ i khai trườ ng..........................................................27 Bả ng 1.5. Trữ lượ ng trong biên giớ i khai trườ ng thuộ c khu I.........................................27 Bả ng 1.6. Trữ lượ ng trong biên giớ i khai trườ ng thuộ c khu II........................................28 Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ khai thác sét...................................................................33 Bả ng 1.7. Lị ch khai thác mỏ đá sét theo thờ i gian.............................................................33 Bả ng 1.8. Tổ ng hợ p các thông số củ a HTKT......................................................................36 Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống khai thác lớp bằng...........................................................37 Bả ng 1.9. Thông số kỹ thuậ t củ a máy xúc ..........................................................................37 Bả ng 1.10. Tính nă ng kỹ thuậ t củ a máy gạ t công suấ t 130CV........................................39 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -1/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh Bả ng 1.11. Thiế t bị phụ c vụ khai thác củ a dự án...............................................................42 Bả ng 1.12. Tổ ng hợ p công suấ t tiêu thụ đ iệ n.....................................................................43 1.5. Tiến độ thực hiện dự án......................................................................................45 Bả ng 1.12. Tiế n độ thự c hiệ n dự án....................................................................................45 - Thờ i gian dự kiế n đ i vào khai thác chính thức củ a dự án: năm 2012..........................45 ...................................................................................................................................................46 Hình 1.1. Vị trí khu vực triển khai dự án.................................................................46 Chương 2.................................................................................................................... 47 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI....................47 2.1.Đ iề u kiệ n tự nhiên và môi trườ ng.................................................................................47 Bả ng 2.1. Đặ c trư ng nhiệ t độ củ a khu vự c dự án..............................................................54 Bả ng 2.2. Đặ c trư ng độ ẩ m không khí khu vực Dự án....................................................55 Hình 2.1. Hoa gió tổng hợp tại trạm Tỉnh Gia, Thanh Hóa (1990-2009)...............56 Bả ng 2.3. Bả ng tổ ng hợ p tố c độ gió và hướ ng gió.............................................................56 Bả ng 2.4. Mộ t số cơ n bão ả nh hưở ng tạ i Thanh Hóa (1985-2007)..................................57 Bả ng 2.5. Hệ sinh thái khu vực thực hiệ n dự án................................................................59 Bả ng 2.6. Vị trí lấ y mẫ u không khí.....................................................................................59 1.................................................................................................................................................60 19022’070” – 105035’256”......................................................................................................60 2.................................................................................................................................................60 19023’106” - 105035’584”.......................................................................................................60 3.................................................................................................................................................60 19022’887” - 105035’007”.......................................................................................................60 4.................................................................................................................................................60 KK4..........................................................................................................................................60 Khu vự c mỏ thuộ c xã Tân Trườ ng, huyện Tĩ nh Gia.........................................................60 19024’690” – 105036’892”......................................................................................................60 5.................................................................................................................................................60 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -2/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh KK5..........................................................................................................................................60 Phía Bắ c mỏ đ á sét ..........................................................................60 190240569” – 105036’331”.....................................................................................................60 6.................................................................................................................................................60 KK6..........................................................................................................................................60 Phía Nam – đầ u mỏ đ á sét khu II .......................................................................60 19024’809” – 105036’027”......................................................................................................60 7.................................................................................................................................................60 KK7..........................................................................................................................................60 Phía Nam – cuố i mỏ đ á sét khu II ......................................................................60 190 24’096” – 105036’899”.....................................................................................................60 8.................................................................................................................................................60 19024’533” – 105036’772”......................................................................................................60 9.................................................................................................................................................60 19034’233” – 105036’471”......................................................................................................60 10...............................................................................................................................................60 19034’240” – 105036’469”......................................................................................................60 Bả ng 2.7. Kế t quả phân tích chấ t lượ ng môi trườ ng không khí....................................60 Bả ng 2.8. Kế t quả phân tích chấ t lượ ng môi trườ ng không khí....................................60 35...............................................................................................................................................60 85...............................................................................................................................................60 0,9-2,6.......................................................................................................................................60 1,3-2,4.......................................................................................................................................60 62...............................................................................................................................................60 0,194..........................................................................................................................................60 0,029..........................................................................................................................................60 0,002..........................................................................................................................................60 0,98............................................................................................................................................60 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -3/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh 0,039..........................................................................................................................................60 0,013..........................................................................................................................................60 0,091..........................................................................................................................................60 0,98............................................................................................................................................60 Bả ng 2.9. Vị trí lấ y mẫ u nướ c mặ t......................................................................................61 Bả ng 2.10. Kế t quả phân tích chấ t lượ ng nướ c mặ t.........................................................61 Bả ng 2.11. Vị trí lấ y mẫ u nướ c dướ i đấ t...........................................................................62 Bả ng 2.12. Kế t quả phân tích chấ t lượ ng nướ c dướ i đấ t...............................................63 Bả ng 2.13. Chấ t lượ ng đấ t tạ i khu vực thực hiệ n dự án..................................................64 2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội....................................................................................64 * Thông tin về các hộ dân bị di dờ i......................................................................................70 Đ oàn khả o sát thự c hiệ n phỏ ng vấ n nông hộ các hộ dân trong khu vực thực hiện dự án. Kế t quả đ iề u tra đượ c thể hiệ n ở phiế u phỏ ng vấ n hộ dân được kèm ở phụ lục. 70 Chươ ng 3.................................................................................................................................71 Đ ÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘ NG MÔI TRƯỜ NG...................................................................71 3.1. Đánh giá tác động...............................................................................................71 Bả ng 3.1. Nguồ n gây tác độ ng có liên quan đế n chấ t thả i trong giai đoạn xây dựng cơ bả n............................................................................................................................................71 Bả ng 3.2. Nguồ n gây tác độ ng không liên quan đế n chấ t thải trong giai đoạn xây dựng cơ bả n.......................................................................................................................................72 Bả ng 3.3. Khố i lượ ng bố c xúc vậ n chuyển..........................................................................72 Bả ng 3.4. Hệ số kể đế n loạ i mặ t đườ ng - s........................................................................73 Bả ng 3.5. Hệ số để kể đế n kích thướ c bụ i – k..................................................................73 Bả ng 3.6. Nồ ng độ ô nhiễ m bụ i khuế ch tán từ quá trình đào đắp, bốc xúc..................75 Bả ng 3.7. Hệ số phát thả i đố i vớ i độ ng cơ sử dụ ng dầ u DO............................................75 Bả ng 3.8. Dự báo lượ ng khí thả i phát ra củ a các phươ ng tiệ n thi công.........................76 Bang ̉ 3.9. Mức ôn ̀ cuả môṭ số loaị thiêt́ bị thi công theo khoang ̉ cach ́ ..............................77 Bả ng 3.10. Tả i lượ ng các chấ t ô nhiễ m trong nướ c thả i sinh hoạ t..................................78 Bả ng 3.11. Tả i lượ ng các chấ t ô nhiễ m trong nướ c thả i sinh hoạ t củ a công nhân thi công dự án (30 ngườ i)....................................................................................79 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -4/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh Bang ̉ 3.12. Thanh ̀ phân ̀ rać thaỉ sinh hoaṭ ............................................................................81 Bả ng 3.13. Mộ t số loạ i chấ t thả i nguy hạ i phát sinh trong giai đoạn thi công...............81 Bả ng 3.14. Nguồ n gây tác độ ng có liên quan đế n chấ t thả i trong giai đoạn khai thác. 83 Bả ng 3.15. Nguồ n gây tác độ ng không liên quan đế n chấ t thải trong giai đoạn khai thác...........................................................................................................................................84 Bả ng 3.16. Hệ số tả i lượ ng ô nhiễ m đố i vớ i các loạ i xe củ a mộ t số chấ t ô nhiễ m chính ...................................................................................................................................................85 Bả ng 3.17. Bả ng tổ ng hợ p ướ c tính tả i lượ ng khí thả i, bụ i do hoạ t động vậ n tả i.......85 Bả ng 3.18. Nồ ng độ các chấ t ô nhiễ m do các phươ ng tiệ n vậ n chuyể n trong khu vực ...................................................................................................................................................87 Bang ̉ 3.19. Mức ôn ̀ cuả môṭ số loaị thiêt́ bị thi công theo khoang ̉ cach ́ ............................88 Bả ng 3.20. Tả i lượ ng các chấ t ô nhiễ m trong nướ c thả i sinh hoạ t củ a cán bộ công nhân viên hoạ t độ ng tạ i mỏ (59 ngườ i)...............................................................................89 Bả ng 3.21. Thành phầ n nước thả i tạ i hồ lắ ng tạ i mỏ sét Long Giàn..............................90 Bả ng 3.22. Thố ng kê thành phầ n CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án..............................................................................................................................................92 Bả ng 3.23. Bả ng kiể m tra tác độ ng trong quá khai thác mỏ............................................97 Bả ng 3.24. Bả ng ma trậ n tác độ ng củ a quá trình khai thác mỏ đ á sét...........................98 Bả ng 3.25. Bả ng tổ ng hợ p các tác độ ng ..............................................................................99 3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá...............................101 Chươ ng 4...............................................................................................................................103 BIỆ N PHÁP GIẢ M THIỂ U TÁC ĐỘ NG XẤU, PHÒNG NGỪA....................................103 VÀ Ứ NG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜ NG..............................................................................103 4.1. Đối với tác động xấu.........................................................................................103 Hình 4.1. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn......................................................................106 Hình 4.2. Thùng chứa rác thải ...............................................................................109 Bả ng 4. 2. Chi phí đền bù và giả i phóng mặ t bằng.........................................................111 Bả ng 4.3. Hiệ u quả xử lý củ a hồ lắ ng vớ i 2 chỉ tiêu là dầ u mỡ và TSS........................115 Hình 4.3. Quy trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại mỏ........................116 4.2. Đối với sự cố môi trường..................................................................................122 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -5/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh Chươ ng 5...............................................................................................................................125 CHƯƠ NG TRÌNH QUẢ N LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.......................................125 5.1. Chương trình quản lý môi trường...................................................................125 Bả ng 5.1. Dự toán kinh phí các mộ t số công trình BVMT.............................................128 Bả ng 5.2. Tổ ng hợ p các tác độ ng và biệ n pháp giả m thiể u...........................................129 5.2. Chương trình giám sát môi trường..................................................................131 Bả ng 5.3. Đơ n giá mộ t số chỉ tiêu phân tích môi trường................................................135 CHƯƠ NG 6...........................................................................................................................138 THAM VẤ N Ý KIẾN CỘ NG ĐỒ NG...................................................................................138 6.1. Ý kiến của UBND..............................................................................................138 6.2. Ý kiển của UBMTTQ........................................................................................140 6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ đầu tư trước các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã....................................................141 KẾ T LUẬ N VÀ KIẾN NGHỊ..............................................................................................143 1. Kết luận................................................................................................................143 2. Kiến nghị..............................................................................................................144 3. Cam kết thực hiện ...............................................................................................144 PHỤ LỤ C..............................................................................................................................147 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -6/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh DANH MỤC BẢNG Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -7/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh DANH MỤC HÌNH Hỉ nh 1. Sơ đồ tổ chứ c quả n lý củ a mỏ................................................................................21 Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ khai thác sét.............................................................................33 Hình 1.2. Sơ đồ hệ thố ng khai thác lớ p bằng....................................................................37 Hình 1.1. Vị trí khu vự c triể n khai dự án..........................................................................46 Hình 2.1. Hoa gió tổ ng hợ p tạ i trạ m Tỉ nh Gia, Thanh Hóa (1990-2009)........................56 Hình 4.1. Mô hình bể tự hoạ i 3 ngă n...............................................................................106 Hình 4.2. Thùng chứ a rác thả i ...........................................................................................109 Hình 4.3. Quy trình thu gom và xử lý nướ c thả i sinh hoạt tại mỏ................................116 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -8/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATLĐ BTC BTNMT BXD CHXHCNVN CNVC CP CTNH CTR Đ ĐTM GTGT HTKT KHQLMT KK KT-XH NM NN NXB PCCC QCVN QCXDVN QĐ QLNN SK TB TCCP TCVN : An toàn lao động : Bộ Tài Chính : Bộ Tài nguyên Môi trường : Bộ Xây dựng : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Công nhân viên chức : Cổ phần : Chất thải nguy hại : Chất thải rắn : Đất : Đánh giá tác động : Giá trị gia tăng : Hệ thống khai thác : Kế hoạch quản lý môi trường : Không khí : Kinh tế - Xã hội : Nước mặt : Nước ngầm : Nhà xuất bản : Phòng cháy chữa cháy : Quy chuẩn Việt Nam : Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : Quyết định : Quản lý nhà nước : Sức khỏe : Trung bình : Tiêu chuẩn cho phép : Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng TDTT THCS THPT TLGN TNHH TW UB UBMTTQ UBND VH VHVN WHO XDCB : Thể dục thể thao : Trung học cơ sở : Trung học phổ thông : Thủy lực gầu ngược : Trách nhiệm hữu hạn : Trung ương : Ủy ban : Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc : Ủy ban nhân dân : Văn hóa : Văn hóa văn nghệ : Tổ chức Y tế Thế giới : Xây dựng cơ bản Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -9/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Với đường lối và chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường Quốc tế. Bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu đá sét cho sản xuất xi măng của Nhà máy xi măng Công Thanh, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh có chủ trương khai thác mỏ đá sét khu vực xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và khu vực xã Tân Trường huyện Tĩnh Gia làm nguyên liệu cho Nhà máy. Với mục tiêu tận dụng tài nguyên sẵn có ở địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy xi măng, đồng thời tạo thêm việc làm ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên Công ty. Mỏ đá nằm trong quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản làm xi măng tại Việt Nam (Quyết định 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020). Căn cứ vào quy mô, công suất và hình thức đầu tư, dự án Đầu tư khai thác đá sét làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Mục đích thành lập của Báo cáo ĐTM: + Trên cơ sở các biện pháp, công suất khai thác của dự án đầu tư, hiện trạng môi trường nền của khu mỏ, Báo cáo sẽ dự báo và đánh giá các tác động môi trường tiềm tàng chính của dự án lên môi trường xung quanh. + Phân tích một cách có căn cứ khoa học những tác động có lợi, có hại mà dự án gây ra cho môi trường trong khu vực. + Xây dựng và đề xuất các biện pháp tổng hợp để bảo vệ môi trường, xử lý một cách hợp lý mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường của khu vực dự án nói riêng, cũng như trong khu vực. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -10/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh + Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và cải tạo môi trường cảnh quan khu mỏ sau khi kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ. Dự án Đầu tư khai thác đá sét cho Nhà máy xi măng Công Thanh là dự án mới. Công ty CP Xi măng Công Thanh là đơn vị phê duyệt dự án đầu tư. Dự án không nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất. 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường  Văn bản pháp luật • Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 (Luật số 52/2005/QH); • Luật khoáng sản số 47/L/CTN được Quốc hội khóa 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996; • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; • Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 11, kỳ họp thứ 4, có hiệu lực ngày 01/07/2004; • Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 11, kỳ họp thứ 4, có hiệu lực ngày 01/07/2004; • Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 6, ngày 25 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực ngày 1/07/2010. • Nghị định 149/2007/NĐ-CP về khai thác và sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; • Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; • Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Khoáng sản và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khoáng sản; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -11/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường; • Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. • Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; • Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính Phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; • Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; • Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; • Nghị định số 07/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2009, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; • Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -12/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh • Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; • Quyết định 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; • Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại; • Thông tư số 05/2008/TT - BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; • Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004 ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; • Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004 ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về thu tiền sử dụng đất; • Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ TNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; • Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006, về hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại; • Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; • Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -13/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh • Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; • Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường; • Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; • Thông tư số 67/2008/BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;  Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng • QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; • QCVN 02:2008/BCT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN; • QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; • QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; • QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; • QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; • QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; • QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -14/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh • QCVN 15:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất; • QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; • QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; • QCXDVN 01: 2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng; • QCVN 04:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. • Quyết định 3733:2002-QĐ-BYT của Bộ Y tế: Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc, 7 thông số vệ sinh lao động; • QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; • QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; • TCVN 5326:2008 – Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên; • TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình cấp nước; • TCXDVN 7957:2008 - Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế;  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo -Tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập: • Thuyết minh dự án: Đầu tư khai thác đá sét làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. • Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án: Đầu tư khai thác đá sét làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. • Tổng sơ đồ phát triển Ngành Khoáng sản Việt Nam đến năm 2010 và dự báo đến 2020. -Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo: Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -15/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh • Cấp Nước. Xử lý nước thiên nhiên cấp cho sinh hoạt và công nghiệp (Tập 2), Trịnh Xuân Lai (2002), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. • Đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản và tác động của chúng đến môi trường tự nhiên tại một số vùng trọng điểm, Lê Như Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 1995. • Đánh giá tác động môi trường: Phương pháp & ứng dụng, 2000, Lê Trình, NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội. • Giáo trình Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, 2005, Hồ Sỹ Giao, Hà Nội. • Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, 2002, Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga, NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội. • Kiểm toán môi trường, 2006, Phạm Thị Việt Anh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. • Lựa chọn các phương pháp và công nghệ xử lý nước thải phù hợp trong điều kiện Việt Nam, Tuyển tập các báo cáo khoa học tại hội nghị môi trường toàn quốc, 1998, Trần Hiếu Nhuệ, Hà Nội. • Lựa chọn giải pháp thoát nước và xử lý nước thải chi phí thấp, bền vững, Hội thảo Môi trường sức khỏe - Hiệu quả năng lượng trong xây dựng biến đổi khí hậu, 2008, Nguyễn Việt Anh, Hà Nội. • Môi trường không khí, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2003, Phạm Ngọc Đăng, Hà Nội. • Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 2-3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004, Trần Ngọc Chấn, Hà Nội. • Sổ tay Xử lý nước (Tập 1 + 2), Trung tâm đào tạo ngành Nước và Môi trường, NXB Xây dựng, 1999, Hà Nội. • Tài liệu hướng dẫn kiểm toán và giảm thiểu khí thải và chất thải công nghiệp, 1999, Cục Môi trường, Hà Nội. • Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXB Xây Dựng, 2000, Trịnh Xuân Lai, Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -16/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh • Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, 1999, Trần Hiếu Nhuệ, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội. • Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, George Tchobanoglous, Franklin L. Burton and H. David Stensel, McGaraw-Hill, 1991, New York. • Xác định hệ số phát thải-Một chỉ số hữu ích phục vụ công tác quản lý môi trường, Nguyễn Xuân Trường,http://www.nea.gov.vn/tapchi/toanvan/032k8-19.htm. • Xử lý chất thải hữu cơ, 2003, Nguyễn Đức Lương và Nguyễn Thị Thuỳ Dương, NXB Đại học Quốc Gia, Tp. Hồ Chí Minh. • Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002, Trần Đức Hạ, Hà Nội. • Xử Lý Nước Thải, 1996, Hoàng Huệ, NXB Xây dựng, Hà Nội. 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM -Phương pháp mạng lưới Dựa vào đặc điểm kỹ thuật của Dự án và điều kiện tự nhiên, KT – XH tại vùng dự án để thiết lập một mạng lưới các tác động và hậu quả do các tác động đó tạo ra. Sơ đồ mạng lưới này nhằm định hướng cho các nghiên cứu sâu hơn về các tác động của dự án. -Phương pháp lập bảng kiểm tra Dựa vào các hoạt động của dự án cũng như đặc điểm môi trường để xây dựng nên một bảng kiểm tra (check-list) nhằm xác định các tác động tiềm tàng và kiến nghị các biện pháp giảm thiểu. -Phương pháp đánh giá nhanh Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất năm 1993 nhằm đánh giá nhanh tải lượng các chất ô nhiễm (khí thải, chất thải rắn và nước thải) do dự án tạo ra. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trên Thế giới để xác định rõ các nguồn gây ô nhiễm. 4. Tổ chức thức hiện ĐTM  Chủ đầu tư: Công ty CP Xi măng Công Thanh Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -17/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh  Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Môi trường Thăng Long. Trụ sở chính: 26/1 ngõ Toàn Thắng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội + Văn phòng: 59 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội + Điện thoại: 0913.232.740/ 04.3.851.0480/ 04.22.422.104 + Giám đốc: Nguyễn Đắc Dương  Danh sách thành viên tham gia lập ĐTM Bảng 1.Các cán bộ tham gia thực hiện ĐTM TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành/Chức vụ Cơ quan - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh 1 Lương Tú Chinh 2 Nguyễn Đắc Dương Thạc sĩ 3 4 5 Nguyễn Chí Công Nguyễn Quốc Mạnh Vũ Đức Toàn Kĩ sư Cử nhân Tiến sĩ Khoa học quản lý môi trường/Giám đốc Môi trường Môi trường Công nghệ môi trường 6 Nguyễn Kim Ngọc Kĩ sư Môi trường 7 Thái Thị Yến Kĩ sư Công nghệ Môi trường 8 9 10 Nhữ Thị Phương Thảo Nguyễn Hồng Quang Ngô Trà Mai Kĩ sư PGS.Tiến sĩ Tiến sĩ Thủy văn – Môi trường Vật lý/Phó Viện trưởng Khoa học môi trường Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Môi trường Thăng Long Viện Vật lý-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trong quá trình thực hiện chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan sau: - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. - UBND tỉnh Thanh Hóa. - UBND huyện Như Thanh. - UBND huyện Tĩnh Gia. - UBND xã Thanh Kỳ - UBND xã Tân Trường. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -18/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên dự án Dự án Đầu tư khai thác đá sét làm nguyên liệu cho Nhà máy Xi măng Công Thanh 1.2. Chủ dự án Công ty CP Xi măng Công Thanh - Đại diện: Ông Lương Tú Chinh Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM - Điện thoại: 08 - 39151606-07-08 1.3. Fax: 08 - 39151604-05 Vị trí địa lý của dự án Khu mỏ đá sét thuộc xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia và xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, nằm cạnh mỏ đá sét Thanh Kỳ. Xung quanh mỏ đá là các khu vực đất đồi trồng cây hàng năm và lâu năm. Trong khu vực dự án có đất ở nông thôn và các đất thuộc diện đền bù của 95 hộ. Số hộ di dời theo phương án đền bù là 30 hộ. Phương án đền bù, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng là một dự án riêng, không thuộc phạm vi của báo cáo ĐTM. Khu vực thực hiện dự án có các khe suối nhỏ, thời điểm khảo sát, đa số các khe khô cạn, một vài khe suối có lưu lượng rất nhỏ. Hồ Kim Giao nằm ở phía Đông Bắc, các khu mỏ sét II 300m. Từ mỏ theo đường liên xã, liên thôn tới mặt bằng Nhà máy khoảng 1,5 km. Mỏ có tổng diện tích khoảng 187.71 ha, mỏ được chia làm 2 khu. Khu 1 nằm ở phía Tây Bắc có diện tích 77 ha. Khu 2 nằm ở phía Đông Nam có diện tích 110.71 ha. Các khu được giới hạn bởi các điểm góc với toạ độ trên bản đồ 1:50000 và 1:5000 hệ VN 2000 trong bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng đất được xác định cơ bản là 211,09 ha. Trong đó diện tích chiếm dụng của khai trường là 176,95ha, diện tích chiếm dụng bãi thải là 30,7ha, diện tích đất chiếm dụng cho các nhu cầu khác khoảng 3,44 ha. Bảng 1.1. Toạ độ các điểm góc khu vực mỏ Khu đá sét 1 TT Tên điểm 1 F Kinh tuyến 105° múi chiếu 3° Kinh tuyến 105° múi chiếu 6° X (m) Y (m) X (m) Y (m) 2143701.990 567425.340 2143058.815 567405.110 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -19/147- ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh Khu đá sét 1 2 G 3 H 4 I 5 J Khu đá sét 2 TT Tên điểm 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E Kinh tuyến 105° múi chiếu 3° 2144462.340 566265.750 2143863.270 566187.810 2143406.840 566614.650 2143214.980 567065.850 Kinh tuyến 105° múi chiếu 3° X (m) Y (m) 2141887.456 568361.703 2142692.867 567895.854 2143340.105 567639.358 2142788.913 567087.665 2141358.640 567876.668 Kinh tuyến 105° múi chiếu 6° 2143818.937 566245.868 2143220.047 566167.952 2142763.754 566594.664 2142571.951 567045.728 Kinh tuyến 105° múi chiếu 6° X (m) Y (m) 2141244.825 568341.192 2142049.995 567875.483 2142697.039 567619.064 2142146.012 567067.537 2140716.168 567856.303 (Nguồn: Thuyết minh dự án) 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1. Mục tiêu của dự án Chủ động nguồn nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh; Việc đầu tư mở các mỏ khai thác đá vôi, đá sét bên cạnh Nhà máy không những chủ động trong công tác quản lý cung cấp nguyên vật liệu cho Nhà máy mà còn có giá thành rẻ do cự ly vận tải ngắn, giảm được chi phí đầu vào cho mỗi tấn xi măng so với nhập khẩu hoặc do các đơn vị khác trong nước cung cấp. Quy mô khai thác của mỏ được xác định trên cơ sở công suất của Nhà máy xi măng Công Thanh với công suất 3.750.000 tấn clinke/năm. 1.4.2. Hình thức đầu tư và quản lý dự án Đây là dự án đầu tư mới 100%. Vốn đầu tư: 100% vốn trong nước. Hình thức quản lý dự án: Công ty CP Xi măng Công Thanh là chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Bảng 1.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án TT Các chỉ tiêu chủ yếu Giá trị trước thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế 2.875.804.14 75.696.382.554 0 I Tổng mức đầu tư 72.881.034.414 1 Chi phí xây dựng 2.356.727.000 235.673.000 2.537.440.000 2 Chi phí thiết bị 21.475.234.000 2.147.523.40 0 23.622.757.400 3 Chi phí đền bù GPMB và tái định cư 37.145.903.890 - 37.145.903.890 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Môi trường Thăng Long -20/147-
- Xem thêm -