Tài liệu Đtm khu công nghiệp vừa và nhỏ- dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật kcn vừa và nhỏ

  • Số trang: 150 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 70

Mô tả:

ĐTM Khu công nghiệp vừa và nhỏ- Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN vừa và nhỏ
môc lôc Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................ 5 Më ®Çu, XuÊt xø Dù ¸n, c¸c c¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt, tæ chøc thùc hiÖn §TM 6 1. XuÊt xø cña Dù ¸n ........................................................................................................ 6 2. c¬ së ph¸p luËt vµ kü thuËt lËp b¸o c¸o ®tm ............................................................. 6 2.1 C¸c c¨n cø ph¸p luËt.................................................................................................. 6 2.2 C¸c c¨n cø kü thuËt.................................................................................................... 7 3. Tæ chøc thùc hiÖn ®tm ................................................................................................. 7 3.1 Tæ chøc thùc hiÖn ....................................................................................................... 7 3.2 Danh s¸ch c¸c c¸n bé tham gia lËp b¸o c¸o §TM .................................................. 7 3.3 Quy tr×nh thùc hiÖn §TM Dù ¸n ............................................................................. 8 Ch−¬ng 1. M« t¶ tãm t¾t Dù ¸n x©y dùng Vµ kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá Nh©n Hßa – Ph−¬ng LiÔu ............................................................................ 8 1.1 Tªn Dù ¸n .................................................................................................................... 8 1.2 chñ Dù ¸n..................................................................................................................... 8 1.3 VÞ trÝ ®Þa lý cña Dù ¸n ................................................................................................ 9 1.4 TÝnh chÊt vµ quy m« cña KCN võa vµ nhá nh©n hoµ - ph−¬ng liÔu...................... 9 1.4.1 TÝnh chÊt quy ho¹ch cña KCN .............................................................................. 9 1.4.2 Quy m« cña KCN ................................................................................................. 10 1.5 néi dung chñ yÕu cña Dù ¸n .................................................................................... 10 1.5.2 Quy ho¹ch giao th«ng .......................................................................................... 11 1.5.3 Qui ho¹ch hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i ................................................................... 16 1.5.5 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cÊp ®iÖn: ................................................................................. 20 1.5.6 Quy ho¹ch hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c................................................................. 21 1.5.7 Quy ho¹ch thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n ......................................................... 22 1.5.8 Lao ®éng trong KCN ............................................................................................ 23 1.5.9 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ Dù ¸n ...................................................................................... 25 1.5.10 C¬ cÊu vèn ®Çu t− cña Dù ¸n ............................................................................. 26 Ch−¬ng 2. §iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng ................................................................... 28 vµ kinh tÕ x· héi cña khu vùc Dù ¸n ............................................................................ 28 2.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn ..................................................................................................... 28 2.1.1 §iÒu kiÖn ®Þa h×nh ................................................................................................. 28 2.1.2 §iÒu kiÖn khÝ hËu .................................................................................................. 28 2.1.3 §iÒu kiÖn thuû v¨n vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh: ........................................................ 29 2.1.4 §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ x· héi: .................................................................................. 29 2.1.5 §iÒu kiÖn vÒ kiÕn tróc quy ho¹ch: ....................................................................... 30 2.1.6 HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt: ....................................................................................... 30 2.2 HiÖn tr¹ng m«i tr−êng khu vùc Dù ¸n ................................................................... 31 2.2.1 HiÖn tr¹ng m«i tr−êng kh«ng khÝ ....................................................................... 31 2.2.2 HiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc ................................................................................ 35 Ch−¬ng 3. §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n ........................................... 39 3.1 C¸c nguån g©y t¸c ®éng chñ yÕu cña Dù ¸n ......................................................... 39 3.1.1 Nguån g©y t¸c ®éng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i. ................................................. 39 3.1.2 Nguån g©y t¸c ®éng kh«ng liªn quan ®Õn chÊt th¶i: ........................................ 56 3.2 C¸c t¸c ®éng m«i tr−êng chñ yÕu cña Dù ¸n. ........................................................ 59 3.2.1 §¸nh gi¸ t¸c ®éng trong giai ®o¹n quy ho¹ch. ................................................... 59 3.2.2 §¸nh gi¸ t¸c ®éng trong giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng. ...................................... 61 3.2.3 §¸nh gi¸ t¸c ®éng trong giai ®o¹n vËn hµnh KCN ........................................... 67 Ch−¬ng 4. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu, ................................................... 83 phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i tr−êng .................................................................... 83 4.1 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu trong quy ho¹ch KCN ................................. 83 4.1.1 Lùa chän c¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp. ................................................................... 83 4.1.2 Gi¶m thiÓu t¸c ®éng tõ ph©n khu chøc n¨ng cña KCN ................................... 83 4.1.3 Gi¶m thiÓu t¸c ®éng tõ quy ho¹ch kiÕn tróc c¶nh quan. .................................. 85 4.2 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu trong giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng KCN ................................................................................................................... 87 4.2.1 §Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng: ............................................................................... 87 4.2.2 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu trong qu¸ tr×nh san nÒn ................................................. 87 4.2.3 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr−êng kh«ng khÝ. ..................................... 88 4.2.4 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr−êng n−íc ............................................... 88 4.2.5 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm do c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn....................... 89 4.2.6 BiÖn ph¸p kiÓm so¸t « nhiÔm do chÊt th¶i r¾n trong x©y dùng. ...................... 89 4.2.7 BiÖn ph¸p kiÓm so¸t « nhiÔm do dÇu mì th¶i. .................................................. 89 4.2.8 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng kh¸c............................................................ 90 4.3 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu trong giai ®o¹n vËn hµnh Khu c«ng nghÖp. 90 4.3.1 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong xö lý n−íc cÊp. ........................................ 90 4.3.2 CÊp n−íc tuÇn hoµn vµ sö dông l¹i n−íc cho KCN .......................................... 91 4.3.3 Gi¶m thiÓu « nhiÔm do n−íc m−a ch¶y trµn trªn khu vùc .............................. 94 4.3.4 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm n−íc th¶i c«ng nghiÖp ...................................... 94 4.3.6 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm n−íc th¶i sinh ho¹t ......................................... 103 4.3.7 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr−êng kh«ng khÝ .................................... 104 4.3.8 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm do tiÕng ån vµ ®é rung .................................... 115 4.3.9 BiÖn ph¸p thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n cña KCN....................................... 116 4.4 Phßng ngõa vµ øng phã sù cè « nhiÔm m«i tr−êng. ............................................ 118 4.4.1 BiÖn ph¸p phßng chèng ch¸y næ. ....................................................................... 118 4.4.2 BiÖn ph¸p chèng sÐt. ........................................................................................... 119 4.4.3 BiÖn ph¸p kiÓm so¸t gi¶m thiÓu chÊt th¶i........................................................ 119 Ch−¬ng 5. Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng ................................... 120 5.1 Cam kÕt chung ........................................................................................................ 120 5.2 Cam kÕt tu©n thñ c¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch ....................................................... 120 5.3 cam kÕt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu trong giai ®o¹n ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng ............................................................................................. 121 5.4 cam kÕt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu trong giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng KCN. ......................................................................... 121 5.5 cam kÕt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu trong giai ®o¹n vËn hµnh KCN ..................................................................................................................... 121 5.6 cam kÕt tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn m«i tr−êng ....................................................... 122 5.7 cam kÕt qu¶n lý vµ kiÓm so¸t « nhiÔm m«i tr−êng ............................................. 123 Ch−¬ng 6. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ....................................... 124 6.1 Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng ......................................................... 124 6.2 Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng .................................................... 125 6.2.1 Môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ........................... 125 6.2.2 Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng trong giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng KCN ...................................................................................................................... 125 6.2.3 Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng trong giai ®o¹n vËn hµnh KCN................... 127 6.2.4 Gi¸m s¸t chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ vµ tiÕng ån ................................. 128 6.2.5 Gi¸m s¸t m«i tr−êng n−íc ................................................................................. 130 6.2.6. Gi¸m s¸t chÊt l−îng m«i tr−êng ®Êt................................................................. 131 6.2.7 Tæ chøc gi¸m s¸t m«i tr−êng.............................................................................. 132 6.2.7 Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t− trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt .................................. 132 6.2.8 Thùc hiÖn b¸o c¸o m«i tr−êng ........................................................................... 134 6.2.9 KiÓm tra, thanh tra m«i tr−êng KCN .............................................................. 134 Ch−¬ng 7. Dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh m«i tr−êng .................................... 136 7.1. Dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng ...................................... 136 7.2. Dù to¸n kinh phÝ cho vËn hµnh c¸c c«ng tr×nh xö lý MT ................................. 137 7.3. Dù to¸n kinh phÝ gi¸m s¸t m«i tr−êng ................................................................ 137 Ch−¬ng 8. Tham vÊn ý kiÕn céng ®ång ...................................................................... 138 8.1. thùc hiÖn tham vÊn ý kiÕn céng ®ång .................................................................. 138 8.2 ý kiÕn cña UBND x· Nh©n Hoµ vµ x· Ph−¬ng LiÔu ........................................... 138 8.3 ý kiÕn cña UBMTTQ x· Nh©n Hoµ vµ x· Ph−¬ng LiÔu ..................................... 139 8.4 ý kiÕn cña nh©n d©n x· Nh©n Hoµ vµ x· Ph−¬ng LiÔu ....................................... 139 Ch−¬ng 9. Nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ................... 141 9.1 Nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu cña Dù ¸n .......................................................... 141 9.1.1 Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o ..................................................................... 141 9.1.2 Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu chñ Dù ¸n t¹o lËp......................................................... 142 9.2 Ph−¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh ®tm ........................................................ 142 9.2.1 C¸c ph−¬ng ph¸p ¸p dông ................................................................................. 142 9.2.2 ThiÕt bÞ quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i tr−êng ®−îc sö dông.............................. 143 9.3 NhËn xÐt vÒ møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ ................................... 144 9.4 §¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c¸c ph−¬ng ph¸p ®· sö dông ............................... 144 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ................................................................................................... 146 Lêi nãi ®Çu B¾c Ninh n»m trong vïng kinh tÕ träng ®iÓm cña ®ång b»ng B¾c Bé, cã nhiÒu lîi thÕ trong viÖc ph¸t triÓn KTXH nh−: hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng t−¬ng ®èi hoµn chØnh víi tuyÕn ®−êng Quèc lé 1A vµ 1B, quèc lé 18, c¸c ®−êng vµnh ®ai Hµ Néi, hÖ thèng ®−êng s¾t quèc gia (Hµ Néi- L¹ng S¬n) vµ c¸c m¹ng l−íi h¹ tÇng kh¸c nh− cÊp ®iÖn, cÊp n−íc vµ giao th«ng liªn l¹c. B¾c Ninh ®−îc coi nh− lµ cöa ngâ ph¸t triÓn kinh tÕ cña thñ ®« Hµ Néi. Theo quy ho¹ch c«ng nghiÖp tØnh B¾c Ninh ®Õn n¨m 2020, B¾c Ninh sÏ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c KCN tËp trung nh»m thu hót vèn ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc víi môc ®Ých ®Èy m¹nh tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña tØnh theo h−íng CNH-H§H. Víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi vµ trong n−íc ®Çu t− vµo c¸c KCN trªn ®Þa bµn tØnh, UBND tØnh B¾c Ninh ®· ban hµnh GiÊy phÐp sè 1514/UBND/CN.XDCB ngµy 19/11/2007 v/v C«ng ty CP Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng xin ®Çu t− x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu t¹i khu ®Êt x· Nh©n Hoµ vµ x· Ph−¬ng LiÔu. Qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ ho¹t ®éng cña KCN tÊt yÕu sÏ cã t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr−êng. Do ®ã, c¸c t¸c ®éng nµy cÇn ®−îc ®¸nh gi¸, xem xÐt ®óng ®¾n, ®Çy ®ñ ngay tõ kh©u lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi nh»m ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, qu¶n lý, c¬ chÕ chÝnh s¸ch hîp lý… nh»m BVMT vµ h−íng tíi môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ BVMT, C«ng ty cæ phÇn Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng (chñ ®Çu t− dù ¸n x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu) ®· phèi hîp cïng Tr¹m Quan tr¾c vµ Ph©n tÝch m«i tr−êng B¾c Ninh tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cho dù ¸n ®Ó tr×nh c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ BVMT thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt. Më ®Çu XuÊt xø Dù ¸n, c¸c c¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt, tæ chøc thùc hiÖn §TM 1. XuÊt xø cña Dù ¸n ViÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c KCN tËp trung trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Ninh lµ nhu cÇu cÊp thiÕt, nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña tØnh B¾c Ninh tíi n¨m 2020. §©y chÝnh lµ b−íc ®ét ph¸ quan träng nh»m thu hót nguån vèn tõ c¸c nhµ ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc vµo tØnh B¾c Ninh, gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña tØnh. Tr−íc nhu cÇu thùc tÕ trong lÜnh vùc ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña tØnh B¾c Ninh, Dù ¸n x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng KCN cïng víi viÖc nghiªn cøu x©y dùng mét m«i tr−êng ®Çu t− hÊp dÉn gãp phÇn ®Æc biÖt quan träng trong viÖc t¹o dùng ra KCN Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu hoµn chØnh. Tõ ®ã t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi, hÊp dÉn, cã søc hót cao ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− trong vµ ngoµi ®Þa bµn vµo viÖc ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y, nhµ x−ëng s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸, s¶n phÈm vµ gãp phÇn ®Èy m¹nh sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cho huyÖn QuÕ Vâ nãi riªng vµ tØnh B¾c Ninh nãi chung, gãp phÇn to lín trong viÖc thùc hiÖn chñ tr−¬ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña huyÖn QuÕ Vâ vµ tØnh B¾c Ninh. 2. c¬ së ph¸p luËt vµ kü thuËt lËp b¸o c¸o ®tm 2.1 C¸c c¨n cø ph¸p luËt - LuËt b¶o vÖ m«i tr−êng ®−îc Quèc héi n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29/11/2005 vµ ®−îc Chñ tÞch n−íc ký lÖnh c«ng bè vµo ngµy 12/12/2005 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/7/2006. - NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP ngµy 09/08/2006 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc h−íng dÉn thi hµnh mét sè §iÒu cña LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng. - Th«ng t− sè 08/2006/TT-BTNMT ngµy 08/09/2006 cña Bé Tµi nguyªn m«i tr−êng vÒ viÖc H−íng dÉn ®¸nh gi¸ m«i tr−êng chiÕn l−îc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr−êng. - QuyÕt ®Þnh sè 12/Q§-TU ngµy 03/02/2000 cña Ban Th−êng vô TØnh uû B¾c Ninh vÒ x©y dùng ph¸t triÓn KCN , KCN -tiÓu thñ c«ng nghiÖp. - QuyÕt ®Þnh sè 2328/Q§-UBND ngµy 22/11/2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh B¾c Ninh vÒ viÖc giao cho C«ng ty CP ®Çu t− Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng lµm chñ ®Çu t− x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng KCN; - QuyÕt ®Þnh sè 338/Q§-SXD ngµy 29/09/2007 cña Së x©y dùng TØnh B¾c Ninh vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/2000 KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu - HuyÖn QuÕ Vâ; - C«ng v¨n sè 1514/UBND-CN.XDCB ngµy 19/11/2007 cña V¨n phßng UBND TØnh B¾c Ninh vÒ viÖc lµm chñ ®Çu t− x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu, huyÖn QuÕ Vâ; 2.2 C¸c c¨n cø kü thuËt - Dù ¸n x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu, huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh. - Niªn gi¸m thèng kª 2006 tØnh B¾c Ninh. - B¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së Dù ¸n x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu, huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh. - KÕt qu¶ ®o ®¹c, ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc triÓn khai Dù ¸n do Tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i tr−êng B¾c Ninh thùc hiÖn th¸ng 01/2008. - C¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña nhµ n−íc vÒ néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ®èi víi Dù ¸n ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 3. Tæ chøc thùc hiÖn ®tm 3.1 Tæ chøc thùc hiÖn B¸o c¸o §TM Dù ¸n x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu ®−îc thùc hiÖn theo nghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP ngµy 09 th¸ng 08 n¨m 2006 cña chÝnh phñ vµ th«ng t− 08/2006/TT-BTNMT ngµy 08 th¸ng 09 n¨m 2006 cña Bé tµi nguyªn vµ M«i tr−êng. C¬ quan chñ tr× thùc hiÖn: - C«ng ty cæ phÇn Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng - Tæng gi¸m ®èc: NguyÔn Duy Khanh C¬ quan t− vÊn: - Trung t©m quan tr¾c tµi nguyªn vµ m«i tr−êng B¾c Ninh - Gi¸m ®èc: NguyÔn §¹i §ång - §Þa chØ: Sè 11 ®−êng Hai Bµ Tr−ng – TP B¾c Ninh – tØnh B¾c Ninh. 3.2 Danh s¸ch c¸c c¸n bé tham gia lËp b¸o c¸o §TM - KS Dương Thị Chung – Phụ trách phòng Tư vấn- KTMT - KS Trần Chung – Quản lý kỹ thuật phòng Quan trắc MT - KS Trần Thanh Nam Cán bộ phòng Tư vấn- KTMT - §Æng Tr−êng Giang- C¸n bé phßng t− vÊn – KTMT Ths §ç Quèc Ch©n –Trung t©m c«ng nghÖ xö lý m«i tr−êng Bé t− lÖnh hãa häc - TS. NguyÔn ThÞ Hµ - Phã khoa M«i tr−êng tr−êng §¹i häc KHTN Hµ Néi. - Ths. Ph¹m ViÖt §øc - Trung t©m c«ng nghÖ xö lý MT Bé t− lÖnh hãa häc. 3.3 Quy tr×nh thùc hiÖn §TM Dù ¸n Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña luËt B¶o vÖ m«i tr−êng n¨m 2005 vµ NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP cña ChÝnh phñ, b¸o c¸o §TM ®−îc thùc hiÖn víi c¸c b−íc sau: Bước 1: Nghiên cứu báo cáo dự án “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Nhân Hoà – Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh”. Bước 2: Nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực dự án. Bước 3: Khảo sát, đo đạc và đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án. Bước 4: Xác định các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động, phân tích đánh giá các tác động của dự án tới Môi trường. Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của dự án. Bước 6: Xây dựng các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. Bước 7: Lập dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường của dự án. Bước 8: Tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng. Bước 9: Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Bước 10: Trình thẩm định báo cáo ĐTM dự án. Ch−¬ng i. M« t¶ tãm t¾t Dù ¸n x©y dùng Vµ KINH DOANH H¹ TÇNG kcn VõA Vµ Nhá NH¢N HßA–PH¦¥NG lIÔU 1.1 Tªn Dù ¸n –Dù ¸n x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu– 1.2 chñ Dù ¸n - Tªn c¬ quan chñ Dù ¸n: C«ng ty cæ phÇn Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng - Tæng gi¸m ®èc: NguyÔn Duy Khanh - Địa chỉ trụ sở của công ty: Tầng 8, tòa nhà VCCI , số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 04.5771983 Fax: 04.5771985 1.3 VÞ trÝ ®Þa lý cña Dù ¸n Khu ®Êt triÓn khai Dù ¸n x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu víi tæng diÖn tÝch quy ho¹ch lµ 80,178ha n»m trªn ®Þa bµn hµnh chÝnh cña x· Nh©n Hoµ vµ x· Ph−¬ng LiÔu, huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh. Ph¹m vi, ranh giíi x©y dùng Dù ¸n: PhÝa B¾c gi¸p ®Êt canh t¸c PhÝa Nam gi¸p ®Êt canh t¸c PhÝa §«ng gi¸p TL 279 PhÝa T©y gi¸p ®Êt canh t¸c. (S¬ ®å vÞ trÝ khu ®Êt xem phÇn phô lôc) 1.4 TÝnh chÊt vµ quy m« cña KCN võa vµ nhá nh©n hoµ - ph−¬ng liÔu 1.4.1 TÝnh chÊt quy ho¹ch cña KCN TÝnh chÊt cña Dù ¸n lµ x©y dùng KCN võa vµ nhá, ®a ngµnh cña huyÖn QuÕ Vâ, lµ mét phÇn cña quy ho¹ch tæng thÓ KCN - ®« thÞ huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh. KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu sÏ lµ n¬i ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ h¹ tÇng x· héi cho ng−êi lao ®éng trong KCN. KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu cã c¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp tËp trung bao gåm c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp Ýt g©y « nhiÔm m«i tr−êng nh− c¬ khÝ, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng.v.v. ®¸p øng yªu cÇu thu hót ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc. C¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp dù kiÕn cña KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu nh− sau: - C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thñy s¶n vµ thùc phÈm - C«ng nghiÖp nhÑ vµ hµng tiªu dïng - D−îc phÈm, thuèc thó y thøc ¨n gia sóc - C«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng - C«ng nghiÖp s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, c¬ khÝ HiÖn t¹i, trong qui ho¹ch KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu ®· cã c¸c doang nghiÖp vµo ®Çu t− ®ã lµ Tr−êng trung cÊp nghÒ ¢u L¹c; C«ng ty S¬n Sunny; Nhµ m¸y X× dÇu §Õ V−¬ng; Nhµ m¸y g¹ch tuy nen B¶o Léc chiÕm kho¶ng 35ha. 1.4.2 Quy m« cña KCN Quy m« x©y dùng cña KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu lµ 80,178ha thuéc x· Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu, huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh. 1.5 néi dung chñ yÕu cña Dù ¸n 1.5.1 C¸c ph−¬ng ¸n c¬ cÊu qui ho¹ch - C¸c c«ng tr×nh dÞch vô ®−îc bè trÝ tËp trung chñ yÕu t¹i khu vùc trôc ®−êng TL279 vµ cã c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng riªng cho tõng khu c«ng nghiÖp t¹i mçi khu vùc cã lo¹i h×nh c«ng nghiÖp kh¸c nhau. - C¸c khu vùc nhµ m¸y ®−îc bè trÝ däc tuyÕn ®−êng chÝnh cña khu c«ng nghiÖp vµ ph©n thµnh c¸c khu vùc sau: Khu vùc c¸c nhµ m¸y cã kh¶ n¨ng g©y ®éc h¹i ®−îc bè trÝ cuèi h−íng giã. TiÕp gi¸p víi khu c«ng nghiÖp nµy lµ khu vùc c¸c nhµ m¸y Ýt cã kh¶ n¨ng g©y ®éc h¹i vµ ®Çu h−íng giã lµ khu c«ng nghiÖp s¹ch. Tû träng cña lo¹i c«ng nghiÖp Ýt ®éc h¹i ®−îc bè trÝ nhiÒu nhÊt. - C¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®−îc bè trÝ trong khu c«ng nghiÖp ph©n theo nhãm ngµnh c«ng nghiÖp vµ møc ®é kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm ®Ó tiÖn viÖc b¶o vÖ chÊt l−îng s¶n phÈm còng nh− b¶o vÖ m«i tr−êng. - Ph©n t¸ch gi÷a khu trung t©m dÞch vô, khu vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp s¹ch vµ khu vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng g©y ®éc h¹i lµ c¸c r¶i c©y xanh c¸ch ly. - Ph−¬ng ¸n më trôc ®−êng tõ ®−êng 291 vµo khu c«ng nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ giao dÞch. - M¹ng l−íi ®−êng hîp lý, tiÕt kiÖm nh−ng vÉn ®¶m b¶o l−u th«ng, ®¶m b¶o tiªu chuÈn qui ph¹m x©y dùng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng linh ho¹t c¸c nhu cÇu vÒ diÖn tÝch nhµ m¸y. Trôc c¶nh quan theo h−íng §«ng T©y ®−îc qui ho¹ch hîp lý ®Ó thùc sù trë thµnh trôc c¶nh quan chÝnh cña khu c«ng nghiÖp. KÕt hîp víi trôc c¶nh quan chÝnh nµy lµ c¸c trôc vu«ng gãc t¹o ra nh÷ng yÕu tè thÈm mü cao trong khu c«ng nghiÖp. Bảng 1. C¬ cÊu c©n b»ng ®Êt ®ai cña KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ Ph−¬ng LiÔu Lo¹i ®Êt STT Tæng DiÖn tÝch (ha) 80,178 tû lÖ CD(%) 100% 1 2 3 4 6 7 §Êt x©y dùng nhµ m¸y §Êt giao th«ng §Êt c©y xanh §Êt c¸c c«ng tr×nh dÞch vô, c«ng céng §Êt c«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt §Êt tr−êng dËy nghÒ 41,44 8,748 5,18 6,39 51,7 10,9 6,5 8,0 1,25 1,6 17,17 21,4 Tuy nhiªn trong 80,178ha cña KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu ®· cã gÇn 35ha ®−îc sö dông. Cßn l¹i 45,37ha n»m trong ph¹m vi cña dù ¸n. D−íi ®©y lµ c¬ cÊu sö dông 45,37ha: Bảng 2. C¬ cÊu sö dông 45,37ha cßn l¹i cña KCN võa vµ nhá Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu STT Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch ( ha) Tû lÖ (%) 1 §Êt x©y dùng nhµ m¸y 30,05 66.23 2 §Êt giao th«ng 4,40 9.70 3 §Êt c©y xanh 5,20 11.46 4 §Êt qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ dÞch vô c«ng céng 3,44 7.58 5 §Êt c«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt 2,28 5.03 Tæng céng 45,37 100 1.5.2 Quy ho¹ch giao th«ng 1.5.2.1 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ®−êng: Gi¶i ph¸p x©y dùng: - Khu c«ng nghiÖp sÏ më 04 cæng ra vµo bao gåm 2 cæng chÝnh vµ 2 cæng phô, t¹i c¸c ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña TL279, bªn trong khu c«ng nghiÖp cã c¸c tuyÕn ®−êng néi bé ®¶m b¶o giao th«ng thuËn lîi cho c¸c xe cã träng t¶i lín bªn c¹nh ®ã lµ hÖ thèng biÓn b¸o gãp phÇn quan träng trong viÖc ph©n luång giao th«ng trong khu c«ng nghiÖp. - §−êng giao th«ng ®èi ngo¹i: - §−êng D-1 (TL279) ®o¹n cã ®−êng gom: + + + + - §−êng D-1 (TL279) ®o¹n kh«ng cã ®−êng gom: + + + - BÒ réng lé giíi: 25m(kh«ng tÝnh ®−êng gom) MÆt ®−êng: 16m HÌ: 7m (1bªn) Gi¶i ph©n c¸ch víi ®−êng gom 2m BÒ réng lé giíi: 30m MÆt ®−êng: 16m HÌ: 7m x2 §−êng N-3: + + + BÒ réng lé giíi: 19,5m MÆt ®−êng: 10,5m HÌ: 6m x2 - §−êng giao th«ng khu c«ng nghiÖp: • §−êng D-2: + BÒ réng lé giíi: 15.50m + MÆt ®−êng: 7,5m + HÌ: 4m x2 + + + + • §−êng N-1: BÒ réng lé giíi: 36m MÆt ®−êng: 7,5m x2 R¶i c©y xanh ph©n c¸ch: 9m HÌ: 6m x2 Giai ®o¹n 1: 570,9 m Giai ®o¹n 2: 117 m • §−êng N-2 + BÒ réng lé giíi: 29m + MÆt ®−êng: 2 x7.5m + R¶i c©y xanh ph©n c¸ch: 4m + HÌ: 5m x2 Giai ®o¹n 1: 577.4m m Giai ®o¹n 2: 133.7 m • §−êng gom G-1 + BÒ réng lé giíi: 14.5m + MÆt ®−êng: 7,5 + HÌ 1 bªn: 7m • §−êng D-3 (giai ®o¹n 2) + BÒ réng lé giíi: 14.5m + MÆt ®−êng: 7,5m + HÌ 1 bªn: 7m + ChiÒu dµi: 1201m Dù kiÕn c¸c tuyÕn ®−êng khu vùc thiÕt kÕ mÆt ®−êng r¶i b»ng ®¸ d¨m (sái) gia cè nhùa, t¶i träng tÝnh to¸n: H10, trÞ sè tèi thiÓu c¶u m«®un ®µn håi yªu cÇu:12.000N/cm2. Bảng 3. Tæng hîp khèi l−îng m¹ng l−íi giao th«ng TT H¹ng môc A Giao th«ng ®èi ngo¹i §−êng D-1 (TL279) ®o¹n cã ®−êng gom(theo Mc44) §−êng D-1(®o¹n kh«ng cã ChiÒu dµi (m) BÒ réng ®−êng (m) MÆt 1 2 HÌ PC Tæng DiÖn tÝch (m2) MÆt HÌ PC 947 16 7 2 25 23666 6626 1893.3 Tæng 263821 32186 683 16 14 0 30 20493 9563 0.0 30056 3 B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ®−êng gom)(Mc4’-4’) §−êng N3(Mc 2-2) Giao th«ng côm c«ng nghiÖp Giai ®o¹n 1 §−êng D-2(®−êng trôc chÝnh Mc 5-5) §−êng N-1(®−êng trôc chÝnh Mc 1-1) §−êng N-2(Mc 3-3) §−êng Gom G-1(Mc4-4) B·I ®ç xe 1 B·I ®ç xe 2 Giai ®o¹n 2 §−êng N-1(®−êng trôc chÝnh Mc 1-1) §−êng N-4 Mc 1-1)theo c¹nh phÝa B¾c cum CN §−êng N-2(Mc 3-3) §−êng D-3(Mc 2-2) Tæng céng (A+B) 720 5019 10.5 9 19.5 14033 6477 0.0 2923 828 7.5 8 571 15 577 947 20510 201579 0 15.5 12426 9940 7455.3 87457 29821 12 9 36 8563 6850 20550.7 35964 15 7.5 10 7 9 0 29 14.5 5196 7100 5196 6626 0.0 0.0 2167 117 15 12 9 36 4211 1404 1052.8 10393 13726 5065 4988 114122 6668 715 15 12 9 36 25745 8582 6436.3 40763 134 1202 17621 9 10.5 9 9 0 12 18 31.5 2406 37849 161688 1203 10814 73283 0.0 4418.8 51807.2 3609 63082 284331 1.5.2.2 Gi¶i ph¸p tæ chøc giao th«ng tuyÕn ®−êng: - B×nh ®å tæ chøc giao th«ng tuyÕn ®−êng ®−îc thiÕt kÕ theo ®iÒu lÖ b¸o hiÖu ®−êng bé 22TCN 237 - 01 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. - V¹ch tÝn hiÖu vµ biÓn b¸o giao th«ng trªn ®−êng cã tèc ®é <60km/h. - MÆt ®−êng cÊp cao A1 1.5.2.3 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ san nÒn: Nguyªn t¾c thiÕt kÕ: - TËn dông tèi ®a ®Þa h×nh tù nhiªn, h¹n chÕ tèi ®a khèi l−îng ®µo ®¾p, thi c«ng ®Êt. - §¶m b¶o tho¸t n−íc mÆt thuËn lîi (Tho¸t n−íc mÆt tù ch¶y) - Phï hîp víi cao ®é nÒn ®· ®−îc khèng chÕ cña c¸c khu vùc l©n cËn. - Kinh phÝ cho c«ng t¸c chuÈn bÞ kü thuËt hiÖu qu¶ nhÊt. Gi¶i ph¸p san nÒn: - B¸m s¸t qui ho¹ch chung ®· x¸c ®Þnh cho tõng khu vùc, sö dông tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. Kinh phÝ cho c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng kinh tÕ nhÊt. - LÊy cao ®é nÒn khèng chÕ h< 5,3m lµ cao ®é cña ®−êng tØnh 279. - Tæng khèi l−îng ®Êt ®¾p: w = 1.517.274 m3 - Cao ®é khèng chÕ nÒn khu vùc 4,5m < h < 5,3m. - §é dèc nÒn: i ≤ 0,005 vÒ phÝa cã cèng tho¸t n−íc mÆt. - §é dèc nÒn ®−êng: i ≤ 0,008. Tr−íc khi san lÊp cÇn bãc bá líp bïn nh·o, ®Êt h÷u c¬ trªn bÒ mÆt vµ trong lßng c¸c m−¬ng r·nh. Khèi l−îng ®Êt h÷u c¬ nµy sÏ san lÊp vµo c¸c khu vùc c©y xanh trong côm c«ng nghiÖp vµ mét phÇn ®Ó ®¾p lÒ ®−êng. 1.5.2 Quy ho¹ch tho¸t n−íc m−a Chän hÖ thèng tho¸t: M¹ng l−íi th¶i ®Òu theo m¹ng l−íi ®−êng ®¶m b¶o 100% vµ tho¸t n−íc nhanh, kh«ng g©y óng ngËp. Chän hÖ thèng m−a riªng, ho¹t ®éng theo chÕ ®é tù ch¶y L−u vùc vµ h−íng tho¸t n−íc: HÖ thèng tho¸t m−a vµ hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. Sau khi n−íc th¶i ®−îc xö lý ®¶m b¶o tiªu chuÈn th¶i ë tr¹m xö lý (®Çu mèi ®Æt ë phÝa Nam cña khu c«ng nghiÖp) sÏ ®−îc tho¸t chung cïng n−íc m−a ra hÖ kªnh m−¬ng tiªu phÝa T©y B¾c (chñ ®Çu t− sÏ thùc hiÖn më réng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp), råi ch¶y ra tr¹m b¬m Kim §«i. H−íng tho¸t n−íc chñ yÕu theo h−íng §«ng Nam ®Õn T©y B¾c. Chän kÕt cÊu cèng: - HÖ thèng ga tho¸t n−íc m−a ®−îc x©y dùng ven theo c¸c trôc ®−êng. §Ó tho¸t n−íc nhanh, triÖt ®Ó vµ ®¶m b¶o ®é dèc thuû lùc, chän chñng lo¹i cèng trßn bªt«ng cèt thÐp vµ cèng hép BTCT. - C¸c cèng qua ®−êng sö dông cèng trßn BTCT D300 ®é s©u èng h>0,7m - GiÕng kü thuËt, giÕng thu n−íc m−a lÊy theo qui ph¹m 4449-87. - HÖ thèng tho¸t n−íc ®−îc x©y dùng ®ång bé bao gåm: tuyÕn cèng, giÕng thu n−íc m−a, giÕng kiÓm tra, hè ga vµ cöa x¶. TÝnh thuû lùc hÖ thèng cèng chÝnh: ¸p dông c«ng thøc: Q=q.F.ψ .α (1/s) - Q: L−u l−îng ch¶y qua cèng (1/s) q: C−êng ®é m−a tÝnh to¸n tra biÓu ®å m−a khu vùc B¾c Ninh do viÖn Qui ho¹ch ®« thÞ – N«ng th«n lËp. (1/s/ha) . - ψ : HÖ sè dßng ch¶y phô thuéc vµo mÆt phñ lÊy trung b×nh = 0,5 – 0,6 - F : DiÖn tÝch l−u vùc (ha) - α : HÖ sè m−a rµo lÊy b»ng = 1 khi diÖn tÝch l−u vùc tÝnh to¸n nhá h¬n 200ha. Chän chu kú trµn cèng c¸c trôc ®−êng chÝnh, khu c«ng nghiÖp P=3. Bảng 4. Thèng kª khèi l−îng x©y dùng hÖ thèng tho¸t n−íc m−a TT H¹ng môc §.vÞ tÝnh Khèi l−îng A M−¬ng n¾p ®an BTCT 1 BxH=600x800 m 2887 2 BxH=800x1000 m 1261 3 BxH=800x1200 m 1450 4 BxH=1000x1200 m 1281 5 BxH=1200x1500 m 520 6 BxH=1500x1800 m 560 B GiÕng thu C¸I 173 C GiÕng kü thô©t C¸i 13 1.5.3 Qui ho¹ch hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i Gi¶i ph¸p tho¸t n−íc: - HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i khu c«ng nghiÖp Nh©n Hoµ - Ph−¬ng LiÔu ®−îc thiÕt kÕ m¹ng l−íi tho¸t n−íc riªng hoµn toµn víi hÖ thèng tho¸t n−íc m−a. N−íc th¶i ®−îc thu theo mét hÖ thèng cèng riªng biÖt b»ng bª t«ng cèt thÐp. - C¸c lo¹i n−íc th¶i c«ng nghiÖp cña c¸c xÝ nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp ph¶i ®−îc xö lý s¬ bé ®Õn giíi h¹n tiªu chuÈn cho phÐp (lo¹i C cña TCVN 59452005), tr−íc khi x¶ ra hÖ thèng cèng thu gom cña khu c«ng nghiÖp vµ ®−îc dÉn vÒ tr¹m xö lý tËp trung (diÖn tÝch tr¹m xö lý tËp trung kho¶ng 1,25ha) ®¹t TCVN B 5945-2005. - N−íc bÈn c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, dÞch vô cho khu c«ng nghiÖp ®−îc thu gom b»ng hÖ thèng tho¸t n−íc trong nhµ vµ ®−îc xö lý s¬ bé råi x¶ trùc tiÕp vµo giÕng thu trªn m¹ng l−íi tho¸t n−íc th¶i ®−êng phè. - N−íc th¶i tõng l« ®Êt xÝ nghiÖp vµ kho tµng sau khi qua xö lý s¬ bé ®Õn tiªu chuÈn cho phÐp còng ®−îc x¶ th¼ng vµo giÕng thu trªn m¹ng l−íi ®−êng phè, bè trÝ cho mçi l« ®Êt xÝ nghiÖp kho¶ng 2 giÕng thu - Trªn c¸c trôc ®−êng bè trÝ giÕng thu n−íc th¶i víi kho¶ng c¸ch tõ 30-40 m ®Ó ®¶m b¶o phôc vô cho mäi l« ®Êt vµ tr¸nh giao c¾t nhiÒu víi ®−êng d©y, ®−êng èng kü thuËt kh¸c. ChiÒu s©u ch«n tèi thiÓu lµ 1,20 mÐt ®Ó ®¶m b¶o tho¸t n−íc ra khái c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ®−îc dÔ dµng thuËn lîi tr¸nh ph¶i dïng tr¹m b¬m n¨ng chuyÓn côc bé. + M¹ng l−íi cèng tho¸t n−íc th¶i: - M¹ng l−íi ®−êng cèng tho¸t n−íc ph¶i ®−îc bè trÝ däc theo c¸c tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ. C¸c tuyÕn cèng ®−îc x©y dùng vÒ mét phÝa bªn ®−êng. Ph¹m vi phôc vô bao gåm toµn khu vùc dù ¸n. - M¹ng l−íi sö dông cèng BTCT cã ®−êng kÝnh D300mm ®Õn 500mm. n−íc bÈn tõ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp sau khi ®−îc xö lý s¬ bé ®Õn tiªu chuÈn lo¹i C cña TCVN 5945-2005 sÏ ®−îc x¶ vµo hÖ thèng cèng tho¸t bÈn ®−êng phè. HÖ thèng cèng tho¸t n−íc th¶i ®−êng phè tËp trung n−íc th¶i vÒ tr¹m xö lý n−íc th¶i sau khi xö lý ®¹t tiªu chuÈn ®−îc ®æ vµo ®−êng cèng tho¸t n−íc th¶i chung vµ ®æ ra s«ng. - HÖ thèng cèng tho¸t n−íc th¶i ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù ch¶y nh»m môc tiªu gi¶m thiÓu kinh phÝ ®Çu t− x©y dùng c¸c tr¹m b¬m t¨ng ¸p. Bảng 5. B¶ng thèng kª khèi l−îng ®Çu t− XD hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i TT H¹ng môc ®Çu t− §¬n vÞ tÝnh Tæng sè khèi l−îng 1 Cèng BTCT D300 m 3813 2 Cèng BTCT D400 m 2665 3 Cèng BTCT D4500 m 870 4 Cèng BTCT D500 m 1074 5 GiÕng kü thuËt ct 18 6 Nhµ vÖ sinh c«ng céng CT 2 1.5.4 Qui ho¹ch hÖ thèng cÊp n−íc Nguån n−íc: - T¹i khu vùc khu c«ng nghiÖp th× nguån n−íc duy nhÊt lµ nguån n−íc ngÇm, ®Ó khai th¸c nguån n−íc nµy cÇn cã mét sè giÕng khoan vµ mét tr¹m xö lý n−íc cã c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó cã thÓ cung cÊp ®ñ n−íc cho khu c«ng nghiÖp Tiªu chuÈn cÊp n−íc vµ nhu cÇu sö dông n−íc. - C¨n cø vµo ®Þnh h−íng qui ho¹ch khu c«ng nghiÖp - ®« thÞ dÞch vô n¨m 2020. - C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc vµ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m ban hµnh, lùa chän tiªu chuÈn sö dông n−íc nh− sau: - ChÊt l−îng n−íc: §¹t tiªu chuÈn n−íc sinh ho¹t do nhµ n−íc ban hµnh - Tiªu chuÈn tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo qui chuÈn qui ph¹m, qui m« c«ng tr×nh vµ tiªu chuÈn qui ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi t−îng vµ s¶n xuÊt. - Tiªu chuÈn cÊp n−íc sinh ho¹t: q=120l/ng−êi.ngµy ®ªm. - Khu vùc s¶n xuÊt: Tiªu chuÈn dïng n−íc 20 ®Õn 45m3/ha ngµy ®ªm. - Khu c«ng céng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c: TÝnh b»ng 15% nhu cÇu khu vùc s¶n xuÊt. - §Êt c©y xanh: Tiªu chuÈn t−íi 1 l/m3/ngµy ®ªm. - Khu kü thuËt: Tiªu chuÈn dïng n−íc 20 m3/ha ngµy ®ªm. - Dù phßng: LÊy b»ng 20% tæng l−îng n−íc dïng cho c¸c nhu cÇu. TÝnh to¸n nhu cÇu dïng n−íc. Bảng 6. B¶ng thèng kª nhu cÇu dïng n−íc. TT 1 2 3 4 5 6 Lo¹i ®Êt Tæng §Êt x©y dùng nhµ m¸y §Êt giao th«ng §Êt c©y xanh §Êt c¸c c«ng tr×nh dÞch vô, c«ng céng §Êt c«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt §Êt tr−êng dËy nghÒ Dù phßng DiÖn tÝch (ha) 80.178 41.44 8.748 5.18 6.39 1.25 17.17 ChØ tiªu (m3/ha) l−îng n−íc (m3) 45 10 30 3052.43 1864.8 87.48 155.4 20 127.8 20 25 30 10% 515.1 276.85 Nh− vËy nhu cÇu dïng n−íc cho côm c«ng nghiÖp lµ 3000m3/ng®. Ph−¬ng ¸n cÊp n−íc cho khu c«ng nghiÖp: - V× t¹i khu vùc khu c«ng nghiÖp ch−a cã nhµ m¸y cÊp n−íc s¹ch do ®ã cÇn x©y dùng nhµ m¸y n−íc cã c«ng suÊt 3000m3/ng® ®Ó phôc vô cho c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt còng nh− c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ t−íi cho diÖn tÝch c©y xanh... - HÖ thèng ®−êng èng dÉn n−íc sö dông èng PE Class PN10 cã ®−êng kÝnh tõ 100 ®Õn 300mm. §é s©u ®Æt èng 0.7m Bảng 7. B¶ng thèng kª khèi l−îng ®Çu t− x©y dùng hÖ thèng cÊp n−íc TT H¹ng môc ®Çu t− §¬n vÞ tÝnh KL A PhÇn x©y dùng nguån 1 §−êng èng D300 M 145 2 §−êng èng D250 M 1472 3 §−êng èng D200 M 5494 4 ThiÕt bÞ phô tïng % èng 5 Hè van c¸c lo¹i Hè 16 B Dù phßng Hè 20 1.5.5 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cÊp ®iÖn: Phô t¶i ®iÖn cho khu c«ng nghiÖp: Bảng 8. B¶ng thèng kª phô t¶i ®iÖn TT Lo¹i ®Êt DiÖn DiÖn tÝch tÝch sµn (ha) (m2) ChØ tiªu C«ng §¬n vÞ suÊt (KV) Tæng 24683.62 1 §Êt nhµ m¸y 41.44 2 §Êt giao th«ng 3 300 KW/ha 12432 8.748 15 KW/ha 131.22 §Êt c©y xanh 5.18 30 KW/ha 155.4 4 §Êt c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh, dich vô 6.39 46008 25 W/m2 sµn 1150.2 5 §Êt c«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt 1.25 3125 100 KW/ha 6 §Êt dù ¸n tr−êng dËy nghÒ 17.17 154530 40 W/m2sµn 6181.2 7 §Êt dù kiÕn ph¸t triÓn 13.81 150 KW/ha 2071.5 10 % 2437.1 Dù phßng 37296 125
- Xem thêm -