Tài liệu Đtm nhà máy bột giấy tẩy trắng văn năng - bắc ninh

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 358 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐTM Nhà máy bột giấy tẩy trắng Văn Năng - Bắc Ninh
TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Më ®Çu ........................................................................................................................................................................... 3 1. XuÊt xø cña dù ¸n ......................................................................................... 3 2. C¬ së ph¸p luËt thùc hiÖn DTM ...................................................................... 4 3. Tæ chøc thùc hiÖn ......................................................................................... 4 Ch−¬ng I: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n .................................................................................................................................. 7 1.1. Tªn dù ¸n: ...................................................................................................... 7 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: ................................................................................. 7 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n ..................................................................................... 7 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án ..................................................................... 8 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án ................................................................................ 8 1.4.2 Quy m« cña c¸c h¹ng môc x©y dùng cña Dù ¸n ................................ 16 Ch−¬ng II :§iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng vµ kinh tÕ - x· héi ............................................................................ 18 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr−êng ................................................................ 18 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất ..................................................................... 18 2.2. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc x©y dùng dù ¸n ............... 20 2.2.1. Hiện trạng môi trường không khí ...................................................... 20 2.2.2. Hiện trạng môi trường nước .............................................................. 22 2.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi .............................................................................. 25 Ch−¬ng III :§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ............................................................................................................ 28 3.1. Nguån g©y t¸c ®éng .................................................................................... 28 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ................................ 28 3.3.2. Rñi ro m«i tr−êng .......................................................................... 39 Ch−¬NG IV:C¸C BIÖN PH¸P GI¶M THIÓU t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i tr−êng ................ 40 4.1. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong qu¸ tr×nh x©y dùng ..................... 40 4.1.1. C¸c biÖn ph¸p b¾t buéc ®èi víi c¸c chñ ®Çu t− khi thùc thi dù ¸n trªn c«ng tr−êng ............................................................................................ 40 4.2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cã h¹i ............................................ 41 4.2.1. BiÖn ph¸p khèng chÕ « nhiÔm trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ..... 41 4.2.2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ........... 42 Ch−¬ng V : Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng ............................................................................. 51 Ch−¬ng VI: C¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng, ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ................... 52 6.1. Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng................................................. 52 6.2. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ............................................. 52 6.2.1. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý m«i tr−êng ...................................................... 52 6.2.1.1. KÕ ho¹ch qu¶n lý m«i tr−êng cho dù ¸n ....................................... 52 6.2.1.2. Thùc hiÖn qu¶n lý m«i tr−êng ....................................................... 54 6.2.2. Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr−êng ..................................................... 56 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN MANG TÍNH THAM KHẢO Ch−¬ng VII : DùTÀI to¸n LIỆU kinh phÝCHỈ cho c¸c c«ng tr×nh m«iCHẤT tr−êng ......................................................................... 58 Ch−¬ng VIII : ChØ dÉn nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ .......................................... 60 8.1. Nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu .................................................................. 60 8.1.1. Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o ...................................................... 60 8.1.2. Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu chñ dù ¸n t¹o lËp .......................................... 60 8.2. Ph−¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh §TM ............................................... 60 8.2.1. Ph−¬ng ph¸p kÕ thõa .......................................................................... 60 8.2.2. Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc ®Þa .......................................................... 61 8.2.3. Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia .................................................................... 61 8.2.4. Ph−¬ng ph¸p dù b¸o ........................................................................... 61 8.2.5. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng ....................................................... 61 8.2.6. Ph−¬ng ph¸p tæng hîp ........................................................................ 61 8.3. §¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c¸c ph−¬ng ph¸p ®· sö dông ........................ 61 8.4. NhËn xÐt vÒ møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ ........................... 62 kÕt luËn .................................................................................................... 63 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n Chính sách mở cửa đầu tư là chính sách xuyên suốt trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực để phát triển,trong những năm qua, chính nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển quan trọng. Trong 10 năm trở lại đây, ngành sản xuất giấy trong nước đã có những bước phát triển quan trọng cùng với sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Công ty TNHH Văn Năng tiền nhân là tổ hợp sản xuất giấy và bột giấy các loại, với hơn 10 năm hoạt động và phát triển dưới mô hình sản xuất giấy, trước nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển năm 2005, các thành viên của Công ty thống nhất tổ chức lại tổ hợp dưới hình thức công ty TNHH. Chỉ qua một thời gian hoạt động, Công ty TNHH Văn Năng đã vươn lên trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về sản xuất giấy các loại, sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh đáng kể thị trường trong nước. Hiện nay, Công ty là bạn hàng chủ của các Công ty, nhà máy trên toàn quốc với hệ thống Đại lý bán hàng trên toàn quốc. Hàng năm, công ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, hoạt động của Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và ổn định, nâng cao mức thu nhập thường xuyên và ổn định mức sống cho hơn 80 lao động. Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập phát triển bằng chính năng lực của ngành công nghiệp trong nước, Công ty đã có những bước đi tiên phong trong quá trình này, tạo được uy tín lớn đối với khách hàng và các đối tác cũng như chính quyền địa phương. Vốn đầu tư tái sản xuất luôn tăng trưởng ở mức hai con số qua các năm, tạo điều kiện cho công ty có những tích luỹ quan trọng về năng lực vốn, công nghệ kinh nghiệm để triển khai quy mô dự án lớn hơn. Chính vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường cho “Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắngVăn Năng-Phong Khê- Yên Phong, Bắc Ninh” do Công ty TNHH Văn Năng làm chủ đầu tư là hết sức cần thiết, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; cũng như phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. C¬ së ph¸p luËt thùc hiÖn ®tm 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. 3. Nghị quyết số 41- NQ/ TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” ( Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam ) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 5. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 6. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 7. Báo cáo Nghiên cứu khả thi “Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng” tại Yên Phong, Bắc Ninh của Công ty TNHH Văn Năng. 3. Tæ chøc thùc hiÖn Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng” Yên Phong, Bắc Ninh do Công ty TNHH Văn Năng làm chủ đầu tư, phối hợp với “Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh” lập Báo cáo ĐTM. - Cơ quan tư vấn : Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. - Trạm trưởng : Nguyễn Đại Đồng. - Địa chỉ liên hệ : Số 11 Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa – Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Số điện thoại : 0241. 874 125 Số Fax: 0241.811.257. Trình tự thực hiện DTM bao gồm các bước sau: B¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù khoa häc ®−îc nhãm chuyªn gia thèng nhÊt nh− sau : 1. Thu thËp, nghiªn cøu tµi liÖu, th«ng tin, sè liÖu cã liªn quan ®Õn Dù ¸n vµ khu vùc triÓn khai Dù ¸n. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀIlÊy LIỆU MANG CHẤT KHẢO 2. §o ®¹c, mÉuCHỈ vµ ph©n tÝchTÍNH ®¸nh gi¸ hiÖnTHAM tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc Dù ¸n vµ khu vùc xung quanh (®Êt, n−íc, kh«ng khÝ….). 3. Nghiªn cøu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù b¸o nh÷ng t¸c ®éng cã lîi vµ cã h¹i, trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, tr−íc m¾t vµ l©u dµi do ho¹t ®éng cña Dù ¸n tíi m«i tr−êng vËt lý (kh«ng khÝ, n−íc, ®Êt, tiÕng ån), ®èi víi tµi nguyªn thiªn nhiªn (gåm tµi nguyªn n−íc, nguån n−íc, tµi nguyªn ®Êt, hÖ sinh th¸i…), ®èi víi m«i tr−êng kinh tÕ, x· héi (gåm søc kháe céng ®ång, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, sinh ho¹t…). 4. Tæ chøc lÊy ý kiÕn cña UBND x· Phong Khª vµ ®¹i diÖn cña céng ®ång d©n c− n¬i triÓn khai Dù ¸n. 5. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, c¸c ph−¬ng ¸n x©y dùng vµ s¶n xuÊt nh»m lµm h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh h−ëng bÊt lîi vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cã h¹i, ph¸t huy cao nhÊt c¸c lîi Ých do ho¹t ®éng cña Dù ¸n ®em l¹i. 6. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh x©y dùng, lËp dù to¸n kinh phÝ phôc vô cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr−êng. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu ®iÒu tra vµ c¸c th«ng tin Dù ¸n, ®¬n vÞ t− vÊn ®· x©y dùng B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n ®Çu t− nhµ m¸y s¶n xuÊt bét giÊy tÈy tr¾ng t¹i Yªn Phong, B¾c Ninh. Bảng 1:Danh sách các thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường Stt Tên thiết bị Nước SX C¸c thiÕt bÞ lÊy mÉu khÝ vµ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 VN 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Bơm lấy mẫu nước Water Samling Pump Mỹ 7 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 8 Máy so màu UV/Ví Lamda12 Mỹ Các thiết bị phân tích các kim loại nặng trong nước 9 Máy cực phổ VN Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM STT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1 Nguyễn Đại Đồng Cử nhân Trạm trưởng - Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 2 Trần Thanh Nam Kỹ sư Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 3 Phan Khắc Huê Kỹ sư Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 4 Nguyễn Thị Mai Th.s Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 5 Vũ Thị Huyên Cử nhân Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng I: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng – Phong Khê Bắc Ninh. 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: -Công ty TNHH Văn Năng. -Địa chỉ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh. -Người đại diện: Ông. Nguyễn Anh Chức. Chức vụ: Giám đốc Công ty. -Điện thoại : 0241. 828250 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n -Vị trí của Dự án thuộc Cụm CN Phong Khê II, trên địa bàn thôn Ngô Khê, Xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. -Diện tích khu đất nghiên cứu của dự án 15.000 m2 (Mười lăm nghìn mét vuông). Các mặt tiếp giáp của dự án như sau: - Phía Đông giáp Công ty Thuận Khang . - Phía Nam giáp đê sông Ngũ Huyện Khê. - Phía Bắc giáp QL 18. - Phía Tây Bắc giáp Công ty Phú Thịnh. *Sơ đồ vị trí của Dự án: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI chủ LIỆUyếu CHỈ MANG 1.4. Nội dung của dự ánTÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án a. Mục tiêu dự án: Mục đích về hiệu quả kinh tế: - Đầu tư và tăng trưởng vốn đầu tư- tái đầu tư mở rộng sản xuất. - Góp phần tăng thu nhập ngân sách địa phương, phát triển theo quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành của tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch ngành giấy của Chính phủ. - Tăng thu nhập cho người lao động địa phương và các dịch vụ xã hội đi kèm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. - Cải thiện cơ cấu kinh tế khu vực phù hợp quy hoạch phát triển chung của Tỉnh. Mục đích về hiệu quả xã hội: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng được triển khai với một quy mô và phạm vi như đã tính toán nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp giấy Phong Khê II sẽ góp phần không nhỏ đến các lợi ích mà xã hội thu được, thông qua đó giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động các sản phẩm của Công ty sẽ dần thay thế hàng nhập khẩu, góp phần nâng cao tỷ lệ hàng nội địa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. b. Nội dung dự án * Phương án đầu tư: 1. Diện tích sử dụng đất của dự án Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng sẽ xây dựng trên diện tích đất thuộc khu vực Cụm CN Phong Khê II trên địa bàn thôn Ngô Khê, xã Phong Khê, huyện Yên Phong, Bắc Ninh trên cơ sở đầu tư các hạng mục công trình xây dựng như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN LIỆU CHỈ MANG TÍNHcủa CHẤT BảngTÀI 2: Các hạng mục công trình dự ánTHAM KHẢO TT Các hạng mục công trình Diện tích Khu nhà kho nguyên liệu m2 m2 2.500 Khu nhà kho thành phẩm m2 1.500 1 Khu nhà xưởng nồi cầu, lò hơi, bể, tháp clo,.... 2 3 4 Đơn vị tính Khu nhà văn phòng điều hành 2 m 2 4.000 200 5 Hạng mục phụ trợ khác(nhà xe, nhà bảo vệ, trạm biến áp, trạm xử lý nước) m 600 6 Các công trình khác (đường giao thông nội bộ, cây xanh, hồ điều hoà, sân....) m2 6.200 Tổng m2 15.000 - Tổng diện tích xây dựng chiếm 58,66% diện tích đất. 2.Vốn đầu tư Bảng 3: Tổng vốn đầu tư của Công ty Vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư TT Nội dung Thành tiền A Tổng vốn đầu tư (B +C) 30.097.200.000 Trong đó Vốn tự có 10.097.200.000 Vốn vay 20.000.000.000 B Vốn cố định 18.160.000.000 Trong đó Vốn tự có 3.160.000.000 Vốn vay 15.000.000.000 C Vốn lưu động 11.937.200.000 Trong đó Vốn tự có 6.937.200.000 Vốn vay 5.000.000.000 Tỷ lệ (%) 100 33,55 66,45 100 17,41 82,59 100 58,11 41,89 3. Số lượng lao động tuyển dụng bổ sung Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ sử dụng số lượng lao động là: 36 lao động trực tiếp, 15 lao động gián tiếp. Dự kiến tăng 20% lao động các năm sau. Tổng cộng cả dự án của Công ty sử dụng khoảng 60 – 80 lao động. 4. Quy mô sản xuất TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT KHẢO Với mức vốn khoảng 30 tỷ, dự án sản xuấtTHAM bột giấy được xác định với quy mô vừa theo công suất của toàn bộ Nhà máy. Công ty triển khai xây dựng nhà máy làm 3 phân xưởng: + Phân xưởng sản xuất + Kho nguyên phụ liệu và thành phẩm + Nhà điều hành và các công trình phụ trợ Xưởng sản xuất và các khu vực chức năng thực hiện một nhiệm vụ sản xuất trên cơ sở sự chỉ đạo chung của Ban giám đốc và Phòng kỹ thuật theo tiến độ toàn bộ hệ thống sản xuất của Công ty. Dự kiến khi Dự án đi vào hoạt động, công suất sản xuất như sau: Năm hoạt động 1 2 3 4 5 Công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất (tấn/tháng) 900 900 900 900 900 Mức sử dụng (% công suất của dây chuyền) 80 90 100 100 100 Khối lượng sản phẩm trong 1 tháng (tấn/tháng) 720 810 900 900 900 Khối lượng sản phẩm trong 1 năm (tấn/năm) 8640 9720 10800 10800 10800 5. Chương trình sản xuất Dự án khi triển khai đi vào hoạt động sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhà xưởng; thời gian dự kiến khoảng 03 tháng. - Giai đoạn 2: Đây là giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử và vận hành toàn bộ nhà máy. Việc sản xuất sẽ không phát huy hết công suất của Dự án, ước đạt khoảng 80 % (thời gian dự kiến khoảng 01 tháng). TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÍNH THAM KHẢO vàoMANG hoạt động ổnCHẤT định và mở rộng thị trường. Khi hoạt - Giai TÀI đoạnLIỆU 3: ĐiCHỈ động đã đi vào ổn định, sản lượng dự kiến đạt 90-100% công suất máy trong vòng 02 năm. 6. Công nghệ và trang thiết bị, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất a. Công nghệ Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy hiện đại của Trung Quốc, Hàn Quốc, thuê các chuyên gia giám sát quá trình xây dựng hạ tầng, lắp đặt thiết bị, máy móc chuyển giao công nghệ. Máy móc thiết bị sẽ được bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/lần/ Trong trường hợp phải sửa chữa hay nâng cấp trang thiết bị máy móc, công ty sẽ trích các quỹ để thực hiện. Toàn bộ các vấn đề chuyển giao công nghệ, bảo hành máy móc thiết bị, phương án sửa chữa, bảo hành chi tiết theo Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị. Dưới đây là sơ đồ các công đoạn chủ yếu của quá trình công nghệ: Nguyên liệu Bơm ra bể cao thành phẩm Chặt - nấu Sàng lọc bằng hệ thống phân ly Hệ thống bơm, trộn Tổng hợp hoá chất Sơ đồ 1.1 Sơ đồ các công đoạn chủ yếu của quá trình công nghệ Quy trình công nghệ: Nguyên liệu được đưa vào bể tròn làm sạch, chạy qua hệ thống nghiền bằng máy phân ly sau đó bơm lên bể cao 10 m để trộn đều, chuyển sang hệ thống sàng lọc-sau đó được đưa vào hệ thống trộn hoá chất, tiếp tục được đưa vào bể khuấy – bơm ra bể cao đưa về thành phầm dạng bột lỏng sệt. *ChuÈn bÞ nguyªn liÖu: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN CHỈ CHẤT THAM KHẢO NguyªnTÀI liÖuLIỆU ë d¹ng c©y,MANG m¶nh, TÍNH cµnh tËp kÕt t¹i s©n chøa nguyªn liÖu ®−îc xÕp thµnh ®èng cao tõ 3m – 4m, réng tõ 10m – 15m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng ph¶i ®¶m b¶o réng tèi thiÓu 10m ®Ó bèc dì, vËn chuyÓn dÔ dµng vµ phßng ho¶ ho¹n. Tõ b·i chøa, nguyªn liÖu ®−îc chuyÓn ®Õn c¸c m¸y m¶nh d¹ng ®Üa đÓ chÆt thµnh m¶nh. M¶nh ®−îc chÆt theo kÝch th−íc dµi tõ 15mm-30mm vµ dµy tõ 1,5mm-3,5mm. M¶nh sau khi chÆt ®−îc ®−a qua thiÕt bÞ sµng m¶nh nh»m lo¹i bá c¸c m¶nh kh«ng ®óng kÝch cì. M¶nh ®¹t yªu cÇu ®−îc ®−a ®Õn s©n chøa m¶nh vµ cung cÊp cho c¸c nåi nÊu bét. M¶nh kh«ng ®¹t yªu cÇu ®−îc thu gom mang ®i chÆt l¹i. Sö dông dÞch ®en sau khi nÊu ®Ó phun l…m Èm m¶nh nh»m môc ®Ých chèng nÊm mèc vµ gi¶m l−îng xót cÇn sö dông trong qu¸ tr×nh nÊu bét. *NÊu bét: ChuÈn bÞ ho¸ chÊt vµ n−íc: NaOH r¾n ®−îc hoµ tan trong n−íc t¹i thïng hoµ xót. Sau khi xót hoµ tan hoµn toµn, tiÕn hµnh bæ sung n−íc nh»m ®¹t ®−îc dung dÞch cã nång ®é 80 g/l-100 g/l. Dung dÞch xót ®−îc b¬m lªn thïng kÕ l−îng ®Æt phÝa trªn nåi nÊu vµ gi÷a dung dung dÞch xót tr−íc khi nÊu ë nhiÖt ®é 70-800C. N¹p m¶nh nguyªn liÖu, ho¸ chÊt vµ n−íc vµo c¸c nåi nÊu dung tÝch 25 m3. Sau khi n¹p ®ñ nguyªn liÖu, tiÕn hµnh n¹p xót vµ bæ sung n−íc theo quy tr×nh ®· ®−îc x¸c lËp. Sau ®ã ®ãng n¾p nåi vµ chuÈn bÞ h¬i gia nhiÖt cho nÊu bét. Qu¸ tr×nh gia nhiÖt cho nåi nÊu th−êng kÐo dµi kho¶ng 2h 10’ vµ ®−îc chia lµm 03 giai ®o¹n: giai ®o¹n thø nhÊt ®−îc x«ng h¬i n©ng nhiÖt lªn tíi 1300C; giai ®o¹n thø 02 ®−îc gia nhiÖt ®Õn 1700C. Sau khi ®¹t thêi gian b¶o «n ë nhiÖt ®é nÊu, më van x¶ khÝ ®Ó gi¶m ¸p suÊt trong nåi ®¹t 2,5 kG/cm2 –3 kG/cm2. Khi qu¸ tr×nh gi¶m ¸p kÕt thóc, van g¾n ®−êng èng x¶ bét tõ c¸c nåi nÊu tíi th¸p phãng ®−îc më vµ bét ®−îc x¶ vµo th¸p phãng bét. Mét chu kú nÊu kÐo dµi kho¶ng 6,7h kÓ c¶ thêi gian n¹p liÖu. Nh− vËy, mçi ngµy mét nåi nÊu cã thÓ nÊu ®−îc h¬n 03 mÎ bét. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈS¬ MANG CHẤTs¶n THAM ®å 1.2TÍNH Quy tr×nh xuÊt KHẢO S¶n phÈm Nguyªn liÖu (tre, nøa…) M¸y röa l−íi ChÆt m¶nh Röa ch©n kh«ng Sµng m¶nh CÊp m¶nh Nåi cÇu Th¸p Hypo 2 DÞch ®en lo·ng bæ sung Röa ch©n kh«ng Th¸p phãng Th¸p Hypo 1 VÝt t¶i bét Röa ch©n kh«ng VÝt v¾t bét DÞch ®en Th¸p Ðp BÓ bét 1 Röa ch©n kh«ng VÝt t¶i bét Th¸p tÈy Clo kh«ng VÝt v¾t bét BÓ bét nÊu kh«ng BÓ bét 1 Röa ch©n kh«ng C« ®Æc ch©n kh«ng BÓ tr−íc b¬m Sµng ¸p lùc Sµng rung TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO *Ðp v¾t dÞch ®en: Bét tõ th¸p phãng ®−îc vËn chuyÓn tíi vÝt v¾t bét s¬ cÊp b»ng vÝt t¶i bét. D−íi t¸c dông cña c¸c trôc vÝt, c¸c m¶nh bét, bã sîi ®−îc chµ x¸t ph©n t¸ch thµnh x¬ sîi riªng biÖt, bét ®−îc v¾t tõ ®é kh« 15%-20% lªn tíi ®é kh« 30%-40%. Sau ®ã bét ®−îc x¶ vµo bÓ chøa vµ ®−îc pha lo·ng b»ng dÞch ®en tíi nång ®é kho¶ng 10% tr−íc khi vµo Ðp v¾t ë m¸y Ðp thø cÊp. Mét phÇn dÞch ®en tõ m¸y Ðp v¾t thø cÊp ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh nÊu bét, mét phÇn ®−îc sö dông ®Ó pha lo·ng bét tr−íc khi vµo m¸y Ðp thø cÊp, mét phÇn ®−îc sö dông ®Ó b¶o qu¶n m¶nh, phÇn dÞch cßn l¹i ®−îc ®−a ®i xö lý trong hÖ thèng xö lý n−íc th¶i. *Röa vµ lµm s¹ch bét: Bét tõ vÝt v¾t Ðp thø cÊp ®−îc x¶ xuèng bÓ chøa vµ ®−îc pha lo·ng b»ng dÞch röa tõ thiÕt bÞ c« ®Æc tíi nång ®é tõ 01 ®Õn 03 % tr−íc khi vµo röa t¹i thiÕt bÞ röa bét d¹ng phin läc ch©n kh«ng. Trªn l« röa ch©n kh«ng bét ®−îc röa s¹ch khái c¸c hîp chÊt ho¸ häc, lignhin vµ c¸c chÊt h÷u c¬ hoµ tan trong qu¸ tr×nh nÊu bét. Bét tõ phin läc ®−îc ®−a ®i lµm s¹ch trªn hÖ thèng sµng bét hai giai ®o¹n trong ®ã giai ®o¹n s¬ cÊp ®−îc thùc hiÖn trªn mét thiÕt bÞ sµng ¸p lùc vµ giai ®o¹n thø cÊp ®−îc thùc hiÖn trªn thiÕt bÞ sµng rung. Bét tèt ®−îc röa vµ c« ®Æc trªn thiÕt bÞ c« ®Æc. Bét th¶i ë sµng s¬ cÊp ®−îc sµng l¹i ë sµng thø cÊp. Bét th¶i tõ sµng thø cÊp ®−îc thu gom vµ sö dông lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt giÊy cac t«ng, bao gãi. Sau ®ã bét tèt ®−îc röa b»ng n−íc s¹ch nãng nh»m lµm s¹ch bét tèi ®a khái c¸c chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ tr−íc khi vÒ chøa trong bÓ chøa bét tr−íc tÈy tr¾ng. *TÈy tr¾ng bét giÊy: Bét tõ bÓ chøa tr−íc tÈy tr¾ng ®−îc tÈy theo quy tr×nh gåm 04 giai ®o¹n: Giai ®o¹n tÈy b»ng Clo nguyªn tè, giai ®o¹n trÝch ly kiÒm b»ng H2O2 vµ hai giai ®o¹n tÈy tr¾ng b»ng hypoclorit natri. Bét sau mçi giai ®o¹n tÈy tr¾ng ®Òu ®−îc röa s¹ch trªn c¸c thiÕt bÞ röa bét d¹ng phin läc ch©n kh«ng. §iÒu kiÖn c«ng nghÖ cña c¸c giai ®o¹n tÈy tr¾ng bét nh− sau: -Giai ®o¹n clo ho¸: +Nång ®é bét: 8-10%. +Møc dïng Clo: 4% theo Cl-. +NhiÖt ®é th−êng. +pH ®Çu: 2 +Thêi gian l−u: 60’ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN CHẤT THAM KHẢO -GiaiTÀI ®o¹nLIỆU kiÒmCHỈ ho¸ MANG víi H OTÍNH : 2 2 +Nång ®é bét: 9-10%. +Møc dïng NaOH: 3% theo NaOH. +Møc dïng H2O2: 1%. +NhiÖt ®é : 700 )C. +pH cuèi: 10,5 +Thêi gian l−u: 90’ -Giai ®o¹n tÈy tr¾ng b»ng hypoclorit natri lÇn 1: +Nång ®é bét: 9-10%. +Møc dïng NaClO: 3% theo Cl-. +NhiÖt ®é: 400 0C. +pH cuèi: 10 +Thêi gian l−u: 90’ -Giai ®o¹n tÈy tr¾ng b»ng hypoclorit natri lÇn 2: +Nång ®é bét: 9-10%. +Møc dïng NaClO: 1% theo Cl-. +NhiÖt ®é: 400 0C. +pH cuèi: 10 +Thêi gian l−u: 90’ *Röa vµ Ðp tÊm bét: Bét tõ bÓ chøa sau tÈy tr¾ng ®−îc b¬m lªn hßm ®iÒu tiÕt l−îng bét cho m¸y röa l−íi ®«i. M¸y röa l−íi ®«i ho¹t ®éng theo nguyªn lý läc vµ Ðp dÞch. Bét tõ hßm ®iÒu tiÕt chÈy lªn l−íi, sau giai ®o¹n tho¸t dÞch tù do, c¸c cÆp Ðp 1,2 vµ 3 t¹o lùc Ðp nh»m tho¸t dÞch triÖt ®Ó h¬n. Bét sau Ðp cã ®é kh« kho¶ng 30-35%, d¹ng tÊm dµy, c¸c tÊm bét cã thÓ gÊp vµ xÕp thñ c«ng thµnh ®èng t¹i kho chøa hoÆc giao ngay cho kh¸ch hµng. b. Trang thiết bị, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất * Trang thiết bị TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN LIỆUsách CHỈcác MANG TÍNH CHẤT THAM BảngTÀI 4: Danh loại máy moc thiết bị phục KHẢO vụ dự án TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tên máy móc, thiết bị Máy công tác Ống inox Lò hơi Van an toàn và dây dẫn điện Bơm nước, bơm bộ inox Máy cô đặc Bộ khuấy Nồi cầu Tháp Clo Đơn vị tính Chiếc Hệ thống Chiếc Hệ thống Hệ thống Chiếc Bộ Quả Chiếc Số lượng 3 1 1 1 1 4 4 4 3 Ghi chú Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu * Nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất Bảng 5: Danh sách các loại nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất Nguyên nhiên Đơn vị Số Ghi chú TT liệu tính/tấn SP lượng I Nguyên liệu 1 Nước m3 10 2 Xút tạ 1.8-2.0 Clo láng kg 40 3 Hypoclorit natri kg 40 4 H2O2 kg 22 5 6 Nguyên liệu chính Tấn 02 Các loại dăm tre, nứa, gỗ (bạch đàn, keo,...) II Nhiên liệu 1 Điện Kwh 600 2 Than Tấn 0.6 1.4.2 Quy m« cña c¸c h¹ng môc x©y dùng cña Dù ¸n Quy m« cña c¸c h¹ng môc h¹ tÇng kü thuËt trong khu vùc nghiªn cøu ®−îc thÓ hiÖn trong hå s¬ quy ho¹ch. Sau ®©y lµ mét sè nÐt chÝnh cña tõng h¹ng môc cô thÓ: a) San nÒn ViÖc san nÒn ®−îc thùc hiÖn theo c¸c b¶n vÏ quy ho¹ch chiÒu cao san nÒn ®· ®uîc phª duyÖt. Khèi l−îng ®Êt vËn chuyÓn ®Õn ®Ó san vµ ®¾p nÒn ®¹t ®Õn c¸c cao ®é thiÕt kÕ: 20.000-25.000 m3. - Khèi l−îng bãc ®Êt xÊu, ®Êt h÷u c¬: 7.500 -12.500 m3. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN LIỆU C«ngTÀI t¸c san nÒnCHỈ cÇnMANG ph¶i ®¹tTÍNH ®−îc CHẤT mét sè THAM yªu cÇuKHẢO kü thuËt sau: NÒn ®−îc xö lý bãc líp ®Êt h÷u c¬ tõ 0,3 - 0,5 m so víi nÒn hiÖn tr¹ng ë khu vùc cã nÒn hiÖn tr¹ng lµ ruéng hoÆc n¹o vÐt hÕt bïn ®èi víi nÒn hiÖn tr¹ng lµ ao hå vµ kªnh m−¬ng sau ®ã ®¾p ®Êt cÊp phèi ®åi ®Õn ®é cao thiÕt kÕ, t−íi n−íc vµ ®Çm chÆt víi hÖ sè K=0,98. §èi víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc th× nÒn sÏ ®−îc san lÊp vµ xö lý côc bé tuú theo møc ®é vÒ sù æn ®Þnh cña nÒn cña tõng lo¹i c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng trªn ®ã. Theo kÕ ho¹ch th× viÖc thi c«ng trong qu¸ tr×nh san lÊp mÆt b»ng kÐo dµi trong thêi gian 3 th¸ng. Nh− vËy, c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n diÔn ra trªn c«ng tr−êng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn côc bé m«i tr−êng trong mét thêi gian kh«ng dµi nªn møc ®é ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng ®Õn kh«ng khÝ bªn ngoµi dù ¸n kh«ng nhiÒu, mÆt kh¸c c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu ®−îc chñ ®Çu t− chÊp hµnh tèt, do ®ã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm côc bé sÏ gi¶m ®¸ng kÓ. b) HÖ thèng tho¸t n−íc m−a HÖ thèng tho¸t n−íc m−a cña nhµ m¸y chñ yÕu ®−îc tho¸t vÒ kªnh tiªu n−íc cña x· sau ®ã ®æ vµo hÖ thèng S«ng Ngò HuyÖn Khª. KÕt cÊu hÖ thèng tho¸t n−íc m−a b»ng g¹ch x©y cã d¹ng m−¬ng n¾p ®an, ®Æt trªn theo nguyªn t¾c tù ch¶y. KÝch th−íc tõ 400 x 600 mm. T¹i c¸c ®iÓm nèi cèng thùc hiÖn theo nguyªn t¾c b»ng ®Ønh. c) HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i cña nhµ m¸y gåm n−íc th¶i sinh ho¹t vµ n−íc th¶i s¶n xuÊt ®−îc x©y dùng bª t«ng ho¸ cèt thÐp. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng II §iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng vµ kinh tÕ - x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr−êng 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất * §Æc ®iÓm ®Þa chÊt: Trªn ph¹m vi l·nh thæ B¾c Ninh cã mÆt c¸c lo¹i ®¸ tõ Cambri ®Õn §Ö tø, song nh×n chung c¸c thµnh t¹o Kainoz«i phñ kh«ng hoµn chØnh lªn c¸c thµnh t¹o cæ cña tØnh B¾c Ninh. §©y lµ thµnh t¹o chiÕm −u thÕ vÒ ®Þa tÇng l·nh thæ, c¸c thµnh t¹o Tri¸t ph©n bè hÇu hÕt ë c¸c dÉy nói cña tØnh B¾c Ninh, thµnh phÇn th¹ch häc chñ yÕu lµ c¸t kÕt, bét kÕt xen kÏ nhau, xen kÑp cßn cã c¸c t¹p cuéi kÕt, s¹n kÕt. Khu vùc triÓn khai dù ¸n lµ ruéng lóa thuéc x· Phong Khª, huyÖn Yªn Phong, tØnh B¾c Ninh. Sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho thÊy vÞ trÝ nµy cã nÒn mãng ®Þa chÊt c«ng tr×nh t−¬ng ®èi æn ®Þnh, ®¶m b¶o ®é chÞu lùc cho viÖc x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh l©u dµi. 2.1.2. §Æc ®iÓm khÝ t−îng, thuû v¨n (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh n¨m 2005) Khu vùc Dù ¸n mang ®Çy ®ñ ®Æc tr−ng cña khÝ hËu ®ång b»ng B¾c Bé - khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa Èm, cã sù ph©n ho¸ theo hai mïa chÝnh vµ hai mïa chuyÓn tiÕp. Mïa hÌ kÐo dµi tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9, khÝ hËu nãng Èm, m−a nhiÒu. Mïa ®«ng kÐo dµi tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau chÞu ¶nh h−ëng cña khÝ hËu nhiÖt ®íi lôc ®Þa ®· biÕn tÝnh nhiÒu trong qu¸ tr×nh di chuyÓn song vÉn cßn kh¸ l¹nh. 2.1.2.1. NhiÖt ®é kh«ng khÝ N»m trong vïng nhiÖt ®íi, khu vùc Dù ¸n quanh n¨m ®−îc tiÕp nhËn mét l−îng bøc x¹ rÊt dåi dµo trªn nÒn nhiÖt ®é cao. NhiÖt ®é kh«ng khÝ hµng n¨m dao ®éng trong kho¶ng tõ 23,5 - 25,10 0C. Th¸ng cã nhiÖt ®é trung b×nh thÊp nhÊt lµ th¸ng 1 (nhiÖt ®é tõ 15,7-18,40 0C), th¸ng cã nhiÖt ®é trung b×nh lín nhÊt lµ th¸ng 7 (nhiÖt ®é tõ 28,8-30,7 0C). Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa trong năm ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát tán các chất gây ô nhiễm trong không khí. Nhiệt độ không khí càng cao thì tố độ phản ứng hoá học càng xảy ra nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên giá trị nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình bay hơi và ảnh hưởng tới quá trình trao đổi nhiệt và sức khoẻ của con người. 2.1.2.2. L−îng m−a TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀIh−ëng LIỆU cña CHỈc¸c MANG CHẤT ChÞu ¶nh hoµn TÍNH l−u biÓn, khuTHAM Dù ¸n KHẢO cã ®é Èm kh«ng khÝ kh¸ lín. §é Èm t−¬ng ®èi trung b×nh c¸c th¸ng trong n¨m lu«n lín h¬n 70%, ®é Èm t−¬ng ®èi cao nhÊt trung b×nh vµo kho¶ng 94-98% vµo c¸c th¸ng ®Çu n¨m (hay cã m−a phïn) vµ cuèi mïa hÌ (m−a nhiÒu nhÊt). L−îng m−a hµng n¨m trung b×nh ®¹t kho¶ng 1224 - 1640 mm/n¨m trong ph«ng chung cña l−îng m−a hµng n¨m thuéc c¸c tØnh miÒn B¾c. Mïa m−a kÐo dµi tõ th¸ng IV ®Õn th¸ng X. L−îng m−a lín, chiÕm 80-85% tæng l−îng m−a c¶ n¨m. Trong mïa hÌ do th−êng xuyªn cã m−a rµo vµ d«ng c−êng ®é m−a nhiÒu khi rÊt lín, sù ph©n bè kh«ng ®Òu theo thêi gian vµ kh«ng gian dÔ g©y ngËp óng cho khu vùc. Mïa kh« kÐo dµi tõ th¸ng XI n¨m tr−íc ®Õn th¸ng III n¨m sau, l−îng m−a Ýt, sè ngµy m−a chØ chiÕm xÊp xØ 30% sè ngµy m−a trong n¨m vµ chñ yÕu vµo thêi kú ®Çu vµ cuèi vô ®«ng xu©n. M−a nhá vµ m−a phïn nhiÒu ngµy lµm ®é Èm cao. 2.1.2.3. Sè giê n¾ng trong n¨m Tæng sè giê n¾ng trong n¨m dao ®éng tõ 1183 giê - 1429 giê, th¸ng cã nhiÒu giê n¾ng nhÊt trong n¨m lµ th¸ng7 &th¸ng 8, th¸ng cã Ýt giê n¾ng nhÊt lµ th¸ng 1. 2.1.2.4. Giã vµ h−íng giã B¾c Ninh n»m trong vïng giã mïa nªn h−íng thÞnh hµnh thay ®æi theo mïa trong n¨m, chªnh lÖch gi÷a th¸ng m¹nh nhÊt vµ th¸ng cã giã yÕu nhÊt lµ 1m/s. Giã vµ h−íng giã lµ nh©n tè quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t t¸n vµ lan truyÒn c¸c chÊt trong khÝ quyÓn. VËn tèc giã cµng lín th× kh¶ n¨ng lan truyÒn c¸c yÕu tè « nhiÔm cµng lín. Tèc ®é giã cµng nhá th× kh¶ n¨ng ph¸t t¸n chÊt « nhiÔm cµng kÐm, c¸c chÊt « nhiÔm sÏ tËp trung ë xung quanh nguån th¶i. B¶ng 6: Tèc ®é giã vµ h−íng giã thÞnh hµnh theo c¸c mïa Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tèc ®é giã trung b×nh (m/s) 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,5 1,0 1,5 1,2 1,0 1,8 Tèc ®é giã cùc ®¹i (m/s) 8,0 8,0 10,0 7,0 14,0 12,0 12,0 14,0 14,0 10,0 12,0 8,0 H−íng giã thÞnh hµnh §«ng B¾c §«ng B¾c §«ng B¾c §«ng B¾c-§«ng Nam §«ng B¾c §«ng B¾c §«ng-T©y Nam B¾c §«ng Nam T©y Nam-T©y B¾c §«ng B¾c Nam-§«ng Nam §«ng B¾c-§«ng §«ng B¾c TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM (Nguån: Niªn gi¸m thèngKHẢO kª tØnh B¾c Ninh n¨m 2005) 2.1.2.5. B·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi Thời kỳ hoạt động của bão ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ là từ tháng 7 đến tháng 10, tháng 8 là tháng có nhiều bão nhất. Bão gây ra gió rất mạnh và mưa lớn, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất của nhân dân, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Vận tốc trung bình 16m/s, lượng mưa thường vượt 150 mm có khi tới 500 - 600 mm. 2.1.2.6. Bøc x¹ mÆt trêi Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong vùng, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất gây ô nhiễm. Tầng bức xạ trung bình hàng ngày ở Bắc Ninh là 100 - 120 Kcal/cm2, các tháng có bức xạ cao nhất là các tháng màu hè (tháng 6 và tháng 7) và thấp nhất là các tháng mùa Đông. Chế độ bức xạ mặt trời tương đối ổn định qua các năm. Tổng số giờ nắng trong năm xấp xỉ 2000 giờ. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt bằng phương pháp sinh học. 2.2. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc x©y dùng dù ¸n 2.2.1. Hiện trạng môi trường không khí Trên khu vực mặt bằng xây dựng dự án, đoàn cán bộ khảo sát của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường đã tiến hành xác định, lựa chọn các vị trí lấy mẫu ,đo đạc, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án. Vị trí lấy mẫu, đo đạc, phân tích, để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực chính trong và ngoài mặt bằng dự án: 3 mẫu. Phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích và tần xuất theo quy định của Cục Bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên & Môi trường và phân tích theo TCVN (đã nêu ở phần mở đầu). Kết quả phân tích đánh giá Từ kết quả trên, báo cáo tổng hợp các thành phần bụi khói, các tác nhân hóa học trong môi trường xung quanh tại khu vực mặt bằng dự án như sau:
- Xem thêm -