Tài liệu Giáo án luyện tập tin học khối 3

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 5129 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Ngày soạn: 21/09/2015 Tuần 5 Trường TH Lê Hồng Phong Ngày dạy: 23/09/2015 tiết 5 Lớp dạy: 3E PHẦN I. TÌM HIỂU VỀ WINDOWS Bài 5. Tìm hiểu về thư mục và tệp tin I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Học sinh được tìm hiểu về khái niệm thư mục và tệp tin. - Biết sử dụng thư mục và tệp tin. 2. Kỹ năng: - Biết tạo thư mục và tệp tin riêng trong ổ dữ liệu. - Biết sử dụng thư mục và tệp tin để lưu trữ dữ liệu. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra máy tính và phần mềm Netop school . Kiểm tra bài cũ - Giáo viên gọi từng học sinh trả lời các câu hỏi sau: Câu 1. Sử dụng Windows Explorer, em có thể làm những gì? a) Xem, quản lí, sao chép, di chuyển dữ liệu c) Cả a và b đều sai Đáp án d - Giáo viên nhận xét. b) Di chuyển, tìm kiếm và đổi tên dữ liệu d) Cả a và b đều đúng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Ổn định. - Học sinh trả lời. - Học sinh cả lớp dùng đồ dùng dạy học để đưa ra đáp án. Câu 2. Nối ý giữa hai cột sao cho phù hợp. Cột A Cột B a) Extra Large Icons 1) Biểu tượng lớn b) Large Icons 2) Biểu tượng nhỏ c) Medium Icons 3) Biểu tượng vừa d) Small Icons 4) Biểu tượng rất lớn - Học sinh trả lời. - Học sinh cả lớp dùng đồ dùng dạy học để đưa ra đáp án. Đáp án: a – 4; b – 1; c – 3; d – 2. - Giáo viên nhận xét. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 8 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Câu 3. Học sinh lên máy thực hành tìm kiếm dữ liệu trong computer\Local Disk (C):\Program Files các tệp tin sau: Windows.exe, excel.exe? - Giáo viên nhận xét. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Khái niệm về tệp tin Tệp tin là sản phẩm của người sử dụng máy tính. Tên tệp tin bao gồm hai phần: Phần tên và phần mở rộng, được ngăn cách bởi dấu chấm. - Giáo viên giới thiệu các tệp tin của những chương trình khác nhau. Ví dụ: “baitap.doc”; “ngoinhacuaem.bmp”. - Trong đó tên baitap và ngoinhacuaem do người dùng tự đặt, còn phần mở rộng còn gọi là đuôi tệp tin do máy tự đặt. - Ban đầu tên tệp tin chỉ có 8 ký tự và phần mở rộng có 3 ký tự, hiện nay tên tệp tin có đội dài tuỳ thuộc vào hệ thống tê tệp tin và hệ điều hành, và có thể đặt tên tiếng Việt. - Giáo viên hướng dẫn học sinh Hoạt động 2: Khái niệm về thư mục - Thư mục là một dạng tệp tin đặc biệt có công dụng như một ngăn chứa, được dùng trong việc quản lí và sắp xếp các tệp tin. Thư mục có thể chứa các thư mục con và tệp tin khác. +Phân loại thư mục: *Thư mục gốc: Là thư mục lớn nhất, chứa tất cả các thư mục khác. Ví dụ: C:\> là thư mục gốc. *Thư mục cha là thư mục chứa các thư mục khác. Ví dụ: Thư mục Windows là thư mục cha của thư mục System32. *Thư mục con là thư mục nằm trong thư mục cha. Ví dụ: Thư mục System32 chính là thư mục con của thư mục Windows. *Thư mục rỗng là thư mục không chứa gì trong trong nó cả. - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 3: Khái niệm đường dẫn Giáo viên hướng dẫn học sinh: - Đường dẫn chính là địa chỉ chính xác của một thư mục, một tệp tin tính từ thư mục gốc. Đường dẫn liệt kê các thư mục cha của đối tượng. Ví dụ: Lớp 3A tạo thư mục 3A trong ổ đĩa D, tạo tiếp Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trường TH Lê Hồng Phong - Học sinh thực hành. - Học sinh nhận xét. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh quan sát. - Học sinh thực hành theo mẫu. -Học sinh thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. - Quan sát và lắng nghe. - Học sinh thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh quan sát và lắng nghe. - Thực hành theo mẫu. Trang 9 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong thư mục hoanganh trong thư mục 3A, trong thư mục hoanganh tạo thư mục hinhve, trong thư mục hinhve lưu tệp tranhve.bmp - Trao đổi với bạn học những gì - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát đường dẫn mình đã làm được và chưa làm được. - Giáo viên giới thiệu dung lượng tệp tin thường được sử dụng KB (Kylobyte, đọc là “kí-lô-bai”), MB (Megabyte, đọc là “mê-ga-bai”), TB (Terabyte, đọc là “tê-ra-bai”). Trong đó, 1024KB = 1MB, 1024MB= 1GB, 1024GB=1TB. Hoạt động 4: Em tự khám phá Em mở windows explorer cho biết thư mục Program Files trong đường dẫn C:\ Program Files có bao nhiêu thư mục con? - Giáo viên quan sát và hướng dẫn học sinh. Hoạt động 5: Trải nghiệm Dùng thanh địa chỉ trong windows explorer để ghi lại đường dẫn của tệp tin Penguin.jpg được để trong thư mục Pictures, thư mục Sample Picturers. - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 6: Nhận xét - Học sinh lắng nghe. - Thực hành theo nhóm. - Trao đổi và thảo luận nhóm. - Học sinh thực hành -Lắng nghe. - Học sinh đánh giá bạn học. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Quan sát và lắng nghe. - Học sinh có thể tự tạo một thư mục trong ổ D để lưu trữ dữ liệu của riêng mình, và về nhà giúp bố mẹ quả lí thư mục một cách gọn gàn và dễ tìm nhất. - Tệp tin (hoặc thư mục) được lưu trong một vị trí thì không được tên giống nhau, Tệp tin cha (hoặc thư mục cha) có thể đặt tên giống tệp tin con (hoặc thư mục con). Tên tệp tin (hoặc thư mục) có thể đặt tuỳ ý nhưng không được dùng các ký tự sau trong tệp tin: \/:?”<>|, tên tệp tin (hoặc thư mục) không dài quá 255 kí tự. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 10 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Ngày soạn: 28/09/2015 Tuần 6 Trường TH Lê Hồng Phong Ngày dạy: 30/09/2015 tiết 6 Lớp dạy: 3E PHẦN I. TÌM HIỂU VỀ WINDOWS Bài 6. Quản lí thư mục và tệp tin I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em làm quen và thực hành các thao tác với thư mục và tệp tin. - Biết tạo, xoá, đổi tên, sao chép, di chuyển tệp tin và thư mục. 2. Kỹ năng: - Biết tạo thư mục học tập riêng cho bản thân. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập gồm bông hoa trả lời câu hỏi với các đáp án: a, b, c, d, Đ, S, đáp án nào đúng thì học sinh đưa đáp án đó ra. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. Kiểm tra bài cũ - Học sinh quan sát và lắng nghe. - Giáo viên gọi từng học sinh trả lời các câu hỏi sau: Câu 1. Thư mục cha có thể trùng tên với thư mục con - Học sinh trả lời. hoặc tệp tin được không? - Học sinh cả lớp dùng đồ dùng a) Có b) Không dạy học để đưa ra đáp án. Đáp án a - Giáo viên nhận xét. Câu 2. Em nên lưu dữ liệu trên ổ đĩa C, ổ đĩa D hay ổ - Học sinh trả lời. đĩa E? - Học sinh cả lớp dùng đồ dùng a) ổ đĩa C, ổ đĩa D b) ổ đĩa C, ổ đĩa E dạy học để đưa ra đáp án. c) ổ đĩa D, ổ đĩa E Đáp án: c - Giáo viên nhận xét. - Học sinh thực hành. Câu 3. Học sinh thực hành tìm đường dẫn C:\Program - Học sinh nhận xét. Files\Microsoft Office trong ổ đĩa C - Giáo viên nhận xét. Bài mới: Hoạt động 1: Tạo thư mục và đổi tên thư mục 1. Tạo thư mục -Học sinh quan sát Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 11 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong - Tại vị trí muốn tạo thêm thư mục con. - Nhấp chuột phải xong nhấp chuột trái chọn new folder trong menu đổ xuống. Hoặc nhấp chuột trái vào lệnh new folder trong windows explorer. Gõ tên thư -Thực hành theo hướng dẫn của mục mới và nhấn phím Enter. giáo viên. 2. Đổi tên tệp tin hay thư mục - Nhấn chọn vào tên thư mục hay tệp tin muốn đổi tên. - Nhấn phím F2. - Gõ tên mới và nhấn phím enter. - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 2: Di chuyển tệp tin – thư mục Gợi ý: - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực: + Nhấp chuột phải vào tệp tin, thư mục muốn di chuyển, nhấp chuột trái vào dòng Cut từ thực đơn xổ xuống. + Di chuyển đến thư mục muốn chuyển đến, nhấp chuột phải, xong nhấp chuột trái vào dòng Paste từ thực đơn xổ xuống. - Học sinh trao đổi với bạn những thao tác mình làm được và chưa làm được. - Học sinh nhận xét. - Quan sát và lắng nghe. Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh thực hành theo mẫu. - Học sinh tự thực hành và trao đổi kết quả với bạn cùng lớp. - Quan sát và lắng nghe. - Học sinh trao đổi với bạn những thao tác mình làm được và chưa làm được. - Giáo viên nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm - Quan sát và lắng nghe. Trang 12 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong - Về nhà hãy thực hành tạo thư mục học tập của mình, sau đó sắp xếp dữ liệu học tập một cách phù hợp nhất. - Em dùng phím tắt thay cho các lệnh: Copy = Ctrl +C Cut = Ctrl +X Paste = Ctrl +P Ngày soạn: 06/10/2015 Tuần 7 Ngày dạy: 07/10/2015 tiết 7 Lớp dạy: 3E PHẦN I. TÌM HIỂU VỀ WINDOWS Bài 6. Quản lí thư mục và tệp tin I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em làm quen và thực hành các thao tác với thư mục và tệp tin. - Biết tạo, xoá, đổi tên, sao chép, di chuyển tệp tin và thư mục. 2. Kỹ năng: - Biết tạo thư mục học tập riêng cho bản thân. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập gồm bông hoa trả lời câu hỏi với các đáp án: a, b, c, d, Đ, S, đáp án nào đúng thì học sinh đưa đáp án đó ra. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. Hoạt động 3: Sao chép tệp tin – Thư mục Giáo viên hướng dẫn học sinh các thao tác: -Học sinh quan sát Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 13 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong + Nhấp chuột phải vào tệp tin, thư mục muốn di chuyển, nhấp chuột trái vào dòng Copy từ thực đơn xổ xuống. + Di chuyển đến thư mục muốn chuyển đến, nhấp -Thực hành theo hướng dẫn của chuột phải, xong nhấp chuột trái vào dòng Paste từ giáo viên. thực đơn xổ xuống. - Học sinh trao đổi với bạn những thao tác mình làm được và chưa làm được. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 4: Xoá tệp tin- Thư mục - Khi xoá tệp tin hay thư mục, dữ liệu bị xoá sẽ được di chuyển vào thùng rác Recycle Bin. Muốn xoá tệp tin hay thư mục, em thực hiện các bước sau: + Chọn tệp tin hay thư mục cần xoá. + Nhấn phím Delete (Del), nhấn nút Yes để thực hiện. Để phục hồi lại lệnh xoá, em nhấp chuột vào vùng trống tại nơi vừa xoá dữ liệu, chọn Undo Delete - Quan sát và lắng nghe. Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh thực hành theo mẫu. - Học sinh tự thực hành và trao đổi kết quả với bạn cùng lớp. - Quan sát và lắng nghe. - Học sinh trao đổi với bạn những thao tác mình làm được và chưa làm được. Hoạt động 5: Tự khám phá - Học sinh tự thực hành và trao Tại ổ D, em tạo thư mục “bai tap” trong thư mục “khoi đổi kết quả với bạn cùng lớp. 3”, tạo các thư mục “bai 1”, “bai 2”, “bai 3”, “bai 4”, “bai 5”, “bai 6”, “bai 7”, “bai 8”. - Quan sát và lắng nghe. - Đổi tên các thư mục “bai 1”, “bai 2”, “bai 3”, “bai 4”, “bai 5”, “bai 6”, “bai 7”, “bai 8” thành mục “mon hoc 1”, “mon hoc 2”, “mon hoc 3”, “mon hoc 4”, “mon hoc 5”, “mon hoc 6”, “mon hoc 7”, “mon hoc 8” Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 14 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Hoạt động 5: Trải nghiệm Tại ổ D, Tạo thư mục “di hoc”, trong thư mục “di hoc” tạo các thư mục con lần lượt là: “sach vo”, “dung cu hoc tap”. - Tại thư mục “sach vo” tạo các thư mục con lần lượt là: “sach”, “vo”. - Tại thư mục “sach” tạo các thư mục con lần lượt là: “sach toan”, “sach Tieng Viet”. - Tiến hành sao chép hai thư mục con lần lượt là: “sach toan”, “sach Tieng Viet” sang thư mục “vo” và đổi tên là “vo toan”, “vo Tieng Viet” Hoạt động 6: Học sinh tự nhận xét Trường TH Lê Hồng Phong - Thực hành theo nhóm. - Trong quá trình thực hành, học sinh quan sát và rút ra kinh nghiệm và bài học. - Học sinh cùng bạn tự đánh giá. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Về nhà hãy thực hành tạo thư mục học tập của mình, sau đó sắp xếp dữ liệu học tập một cách phù hợp nhất. - Quan sát và lắng nghe. - Em dùng phím tắt thay cho các lệnh: Copy = Ctrl +C Cut = Ctrl +X Paste = Ctrl +P Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 15 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong Ngày soạn: 13/10/2015 Tuần 8 Ngày dạy: 14/10/2015 tiết 8 Lớp dạy: 3E PHẦN I. TÌM HIỂU VỀ WINDOWS Bài 7. Thùng rác của máy tính I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em làm quen và sử dụng công cụ thùng rác của máy tính (Recycle Bin). - Biết khôi phục dữ liệu trên đĩa cứng đã lỡ xoá. 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng thành thạo thùng rác của máy tính. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. Kiểm tra bài cũ - Học sinh quan sát và lắng nghe. - Giáo viên gọi từng học sinh trả lời các câu hỏi sau: Câu 1. Di chuyển thư mục và tệp tin. Em dùng lệnh - Học sinh trả lời. Cut và Paste, đúng hay sai? - Học sinh cả lớp dùng đồ dùng a) Đúng b) Sai dạy học để đưa ra đáp án. Đáp án a - Giáo viên nhận xét. Câu 2. Học sinh thực hành di chuyển, cắt và xoá dữ - Học sinh thực hành. liệu - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu Recycle Bin - Giáo viên giới thiệu biểu tượng thùng rác trên màn hình desktop. - Đây là công cụ giúp người dùng lấy lại các dữ liệu đã xoá. Hoạt động 2: Sử dụng thùng rác Recycle Bin - Học sinh quan sát và lắng nghe. - Giáo viên giới thiệu về thùng rác của máy tính 1. Làm sạch thùng rác - Em xoá dữ liệu càng nhiều thì thùng rác càng Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 16 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong đầy. Do đó, sau một thời gian em cần làm sạch thùng rác để lấy lại dung lượng trống Các bước thực hiện: - Quan sát và thực hành. +Em nhấp chuột phải lên biểu tượng thùng rác rồi chọn Empty Recycle Bin. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. 2. Lấy lại file, folder từ thùng rác - Quan sát và lắng nghe. - Giáo viên hướng dẫn thực hành: + Em mở thùng rác, chọn tìm dữ liệu cần lấy lại, rồi chọn Restore, hoặc chọn Cut rồi thực hiện Paste vào ổ đĩa, thư mục cần chọn. - Học sinh thực hành theo mẫu. - Giáo viên nhận xét. 3. Thiết lập thùng rác cho từng ổ đĩa - Giáo viên hướng dẫn thực hành: +Em nhấn chuột phải lên thùng rác rồi chọn - Học sinh tự thực hành và trao Properties. Ở cửa sổ Recycle Bin Properties, đổi kết quả với bạn cùng lớp. chọn tên ổ đĩa rồi tích chọn Don’t move files to the Recycle Bin. Remove files immediately - Quan sát và lắng nghe. when deleted (các file sẽ được gỡ bỏ ngay sau khi em ra lệnh xoá), nhấn nút OK. - Học sinh trao đổi với bạn những thao tác mình làm được và chưa làm được. - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 3: Tự khám phá Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 17 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong Giáo viên hướng dẫn học sinh các thao tác: - Em có thể làm mất hoặc hiển thị các biểu tượng - Học sinh tự thực hành. Recycle Bin trên màn hình Desktop bằng các thao tác sau: Nhấp chuột phải trên biểu tượng thùng rác, chọn Personalize, chọn lệnh Change Desktop Incon (thay đổi các biểu tượng trên Desktop), bỏ dấu chọn tại mục Recycle Bin và nhấp chuột vào nút OK. - Em có thể làm mất hoặc hiển thị dòng lệnh Recycle Bin trong cửa sổ Windows Explore bằng các thao tác - Trong quá trình thực hành, học sai: Mở cửa sổ Windows Explore, nhấp chuột phải lên sinh quan sát và rút ra kinh vùng màu trắng của khung Navigation pane, chọn lệnh nghiệm và bài học. Show all folders. -Giáo viên nhận xét. Hoạt động 4: Học sinh tự nhận xét - Học sinh cùng bạn tự đánh giá. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Về nhà hãy thực hành xoá và lấy lại dữ liệu. Nếu em nhấn dữ phím Shift trong khi xoá dữ liệu thì dữ liệu bị xoá không nằm trong thùng rác. Dữ liệu nằm trên ổ đĩa - Quan sát và lắng nghe. mềm, đĩa CD, đĩa USB bị xoá sẽ không nằm trên thùng rác, muốn dữ liệu nằm trong thùng rác thì em thực hiện thao tác di chuyển dữ liệu. Ngày soạn: 20/10/2015 Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Ngày dạy: 21/10/2015 Trang 18 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong Tuần 9 tiết 9 Lớp dạy: 3E PHẦN I. TÌM HIỂU VỀ WINDOWS Bài 8. Bài tập thực hành I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em vận dụng kỹ năng đã học để làm bài kiểm tra. 2. Kỹ năng: - Biết thực hành các bài tập. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. - Học sinh quan sát và lắng nghe. Bài mới:Bài kiểm tra gợi ý 1. Khởi động Windows Explorer, trong thư mục - Quan sát và thực hành theo Desktop tạo một thư mục đặt tên là hoc sinh. nhóm. 2. Trong thư mục hoc sinh tạo hai thư mục: giai tri và hoc tap. 3. Trong thư mục giai tri tạo hai thư mục: xem phim và nghe nhac. 4. Trong thư mục hoc tap tạo hai thư mục: toan và tieng viet. 5. Khởi động Notepad, tạo tệp tin văn bản có tên bai tho.txt sau đó lưu vào thư mục Desktop\ hoc sinh với nội dung như sau: Ca dao tục ngữ Việt Nam Muon biet phai noi Muon goi phai hoc Tien hoc le Hau hoc van 6. Copy tệp tin bai tho.txt (Desktop\ hoc sinh\ bai tho.txt) sang thư mục Desktop\ hoc sinh\hoc tap\tieng viet\. 7. Tìm trên ổ đĩa C:\Windows\System 32 tệp tin tên là Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 19 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột calc.exe. Copy tệp tin calc.exe sang thư mục toan (Desktop\ hoc sinh\hoc tap\toan\). 8. Đổi tên tệp tin calc.exe thành tinh toan.exe, đổi tên bai tho.txt thành mua thu cua em.txt. 9. Vào thư mục Music và thực hiện sao chép 3 tệp tin nhạc vào thư mục Desktop\ hoc sinh\giai tri\nghe nhac\. 10. Đổi tên thư mục hoc sinh (Desktop\ hoc sinh) thành tên thật của học sinh. - Giáo viên nhận xét. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Về nhà hãy thực hành các bước tạo file dữ liệu, lưu trữ, sao chép, di chuyển… để củng cố bài học. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trường TH Lê Hồng Phong - Học sinh trao đổi với bạn những thao tác mình làm được và chưa làm được. - Trong quá trình thực hành, học sinh quan sát và rút ra kinh nghiệm và bài học. - Quan sát và lắng nghe. Trang 20 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong Ngày soạn: 27/10/2015 Tuần 10 Ngày dạy: 28/10/2015 tiết 10 Lớp dạy: 3E PHẦN II. BÀN PHÍM MÁY TÍNH Bài 9. Những điều em đã học I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em ôn lại kiến thưc thức đã học về bàn phím máy tính. - Biết các hàng phím trên bàn phím. 2. Kỹ năng: - Biết kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. Bài mới: - Học sinh quan sát và lắng nghe. Hoạt động 1: Tìm hiểu về bàn phím - Học sinh quan sát và lắng nghe. - Giáo viên giới thiệu bàn phím máy tính. Hỏi? + Có các loại phím nào trên bàn phím? ………………………………………………………… + Hàng phím cơ bản gồm những phím nào? ………………………………………………………… - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. + Tại sao ta gọi chúng là những hàng phím cơ bản? - Học sinh trả lời. ………………………………………………………… - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. - Quan sát và lắng nghe. Hoạt động 2: Nhận xét và so sánh Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 21 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột - Giáo viên giới thiệu về các hàng phím của máy tính và cách sử dụng bàn phím máy tính. Sau đó, đặt câu hỏi cho học sinh: Phím chữ F và phím chữ J có gì khác so với các phím còn lại? tại sao chúng lại khác nhau? ………………………………………………………… Theo em ta nên đặt tay trên bàn phím và trên chuột như thế nào cho đúng cách? Em hãy làm mẫu. ………………………………………………………… Đặt tay trên bàn phím đúng cách sẽ giúp em điều gì? ………………………………………………………… - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 3: Thực hành hàng phím cơ bản Khởi động phần mềm TeachTyping, sau đó chọn Take A Test Chọn bài Test: Key Learning 1 Chọn take Test Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành -Giáo viên nhận xét. Hoạt động 4: Học sinh tự nhận xét Trường TH Lê Hồng Phong - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh thực hành theo mẫu. - Học sinh tự thực hành và trao đổi kết quả với bạn cùng lớp. - Học sinh cùng bạn tự đánh giá. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Quan sát và lắng nghe. - Về nhà hãy thực hành gõ phím bằng 10 ngón với phần mềm TeachTyping. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 22 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong Ngày soạn: 03/11/2015 Tuần 11 Ngày dạy: 04/11/2015 tiết 11 Lớp dạy: 3E PHẦN II. BÀN PHÍM MÁY TÍNH Bài 10. Hàng phím trên I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em ôn lại kiến thưc thức đã học về bàn phím máy tính. - Biết các hàng phím trên bàn phím. 2. Kỹ năng: - Biết kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. Bài mới: - Học sinh quan sát và lắng nghe. Hoạt động 1: Tìm hiểu về bàn phím - Học sinh quan sát và lắng nghe. - Giáo viên giới thiệu bàn phím máy tính. Hỏi? + Có các loại phím nào trên bàn phím? ………………………………………………………… + Hàng phím cơ bản gồm những phím nào? ………………………………………………………… - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. + Tại sao ta gọi chúng là những hàng phím cơ bản? - Học sinh trả lời. ………………………………………………………… - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. - Quan sát và lắng nghe. Hoạt động 2: Nhận xét và so sánh Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 23 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột - Giáo viên giới thiệu về các hàng phím của máy tính và cách sử dụng bàn phím máy tính. Sau đó, đặt câu hỏi cho học sinh: Phím chữ F và phím chữ J có gì khác so với các phím còn lại? tại sao chúng lại khác nhau? ………………………………………………………… Theo em ta nên đặt tay trên bàn phím và trên chuột như thế nào cho đúng cách? Em hãy làm mẫu. ………………………………………………………… Đặt tay trên bàn phím đúng cách sẽ giúp em điều gì? ………………………………………………………… - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 3: Thực hành hàng phím cơ bản Khởi động phần mềm TeachTyping, sau đó chọn Take A Test Chọn bài Test: Key Learning 1 Chọn take Test Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành -Giáo viên nhận xét. Hoạt động 4: Học sinh tự nhận xét Trường TH Lê Hồng Phong - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét. - Học sinh thực hành theo mẫu. - Học sinh tự thực hành và trao đổi kết quả với bạn cùng lớp. - Học sinh cùng bạn tự đánh giá. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Quan sát và lắng nghe. - Về nhà hãy thực hành gõ phím bằng 10 ngón với phần mềm TeachTyping. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 24 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong Ngày soạn: 10/11/2015 Tuần 12 Ngày dạy: 11/11/2015 tiết 12 Lớp dạy: 3E PHẦN II. BÀN PHÍM MÁY TÍNH Bài 11. Hàng phím trên I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em biết cách sử dụng các ngón tay từ hàng phím cơ bả để gõ hàng phím trên. - Biết các hàng phím trên bàn phím. 2. Kỹ năng: - Biết kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. Bài mới: - Học sinh quan sát và lắng nghe. Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét - Học sinh quan sát và lắng nghe. Hoạt động 2: Thực hành - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành: + Đặt tay ở hàng phím cơ sở. + Các ngón tay đặt đúng theo yêu cầu, kho gõ các phím ở hàng phím trên thì vươn ngon tay lên rồi gõ, gõ phím xong lại đưa về vị trí hàng phím cơ sở. Quy tắc gõ phím: - Quan sát và lắng nghe. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 25 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong - Học sinh thực hành theo mẫu. - Học sinh tự thực hành và trao đổi kết quả với bạn cùng lớp. - Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt thực hành các bài: - Học sinh cùng bạn tự đánh giá. 8. Learning v, b, n, and m 9. Learning x, c, . and , 10. Learning z and ‘ - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 3: Học sinh tự nhận xét - Quan sát và lắng nghe. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Về nhà hãy thực hành gõ phím bằng 10 ngón với phần mềm TeachTyping. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 26 Phòng giáo dục & đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Trường TH Lê Hồng Phong Ngày soạn: 16/11/2015 Tuần 13 Ngày dạy: 18/11/2015 tiết 13 Lớp dạy: 3E PHẦN II. BÀN PHÍM MÁY TÍNH Bài 12. Thực hành bàn phím kết hợp I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có: 1. Kiến thức: - Em biết các cách rèn luyện kĩ năng gõ bàn phím thông qua trò chơi thi đua. - Biết các hàng phím trên bàn phím. 2. Kỹ năng: - Biết kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: Học tại phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp. - Kiểm tra phần mềm Netop School. - Ổn định. Bài mới: - Học sinh quan sát và lắng nghe. Hoạt động 1: Khởi động các trò chơi rèn luyện - Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động phần mềm TeachTyping, sau đó chọn Play A Game. Nhấp chuột trái để chọn trò chơi mà em thích. - Học sinh quan sát và lắng nghe. Hoạt động 2: Tìm hiểu các trò chơi rèn luyện - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành: + Trò chơi câu cá: Đây là trò chơi rèn luyện hàng phím số. - Học sinh thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên: Lê Như Huyền Trâm Trang 27
- Xem thêm -