Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Giáo án mầm non 18 24 tháng tuổi...

Tài liệu Giáo án mầm non 18 24 tháng tuổi

.PDF
44
22992
185

Mô tả:

THÁNG THỨ 2 ( Tháng 9-2013) CHỦ ĐỀ: BÉ BIẾT NHIỀU THỨ Thời gian 2 tuần: từ ngày 03/09/2013 đến 13/09/2013 - Vệ sinh, thông thoáng phòng nhóm, chuẩn bị ghế ngồi, nước uống cho trẻ. - Cô đón trẻ vui vẻ, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng. - Chơi xếp chồng các khối gỗ, lồng hộp, chơi với búp bê, bóng, ô tô… - Trò chuyện, xem tranh các bộ phận cơ thể. Điểm danh: - Gọi tên trẻ, vào sổ theo dõi trẻ. Thể dục sáng: “Ồ sao bé không lắc” Đón trẻ: Tên hoạt Thứ 2 động Hoạt Vận động: động có BTPTC:ồ sao bé chủ đích không lắc. VĐCB:Đi có mang vật trên tay TC:Tìm đồ dùng đồ chơi Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Âm nhạc: Nghe hát:”Lời chào buổi sáng”. Tích hợp: chơi Nghe âm thanh Tích hợp: trò trò chơi: tặng to-nhỏ chơi:bé em tập đồ chơi cho búp Tích hợp: tặng nói bê quà cho búp bê -Góc phân vai: -Góc phân vai: -Góc phân vai: Chơi ở -Góc phân vai: tắm cho bé, cho tắm cho bé, cho tắm cho bé, cho tắm cho bé, gócbé ăn. bé ăn. cho bé ăn. Thao tác bé ăn. -Góc HĐVĐV: -Góc HĐVĐV: -Góc HĐVĐV: -Góc vai Tháo lắp vòng Tháo lắp vòng Xếp nhà cho HĐVĐV: Xếp búp bê nhà cho búp bê -Góc xem tranh: -Góc xem tranh: -Góc xem tranh: -Góc xem xem tranh các bộ xem tranh các xem tranh các tranh: xem phận cơ thể bộ phận cơ thể bộ phận cơ thể tranh các bộ phận cơ thể Vệ sinhăn trưa - ngủ trưa Cho trẻ xem Nghe hát:” Lời Vệ sinh- Trò chuyện về bản Xem tranh bé và các bạn ở lớp băng đĩa chào buổi ăn chiều thân, tên trẻ. Xem tranh các bộ Xem tranh các sáng” - Hoạt phận cơ thể. bộ phận cơ thể. Trò chơi: tặng động đồ chơi cho TC:Bong bóng xà chiều phòng. búp bê. Nhận biết tập nói: Nhận biết các bộ phận cơ thể trẻ. Thơ: Đi dép. Trả trẻ: - Vệ sinh, thay quần áo sạch, mát cho trẻ. - Giao trả trẻ và đồ dùng cá nhân cho phụ huynh. - Thu dọn đồ dùng, kiểm tra quạt, điện, đóng phòng nhóm. Thứ 6 Hoạt động với đồ vật: Tháo lắp vòng. Tròchơi:”Cùng múa vui”. -Góc phân vai: tắm cho bé, cho bé ăn. -Góc HĐVĐV: Xếp nhà cho búp bê -Góc xem tranh: xem tranh các bộ phận cơ thể Chơi: Chơi: Tháo lắp vòng Thø 3 , ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2013 §ãn trÎ - Trß chuyÖn - ThÓ dôc buæi s¸ng - §iÓm danh - §ãn trÎ: C« ®ãn trÎ vui vÎ niÒm në, nh¾c trÎ chµo c«, chµo bè mÑ - Trß chuyÖn: VÒ c¸c bé phËn c¬ thÓ: + Tay con ®©u. Ch©n ®©u? + M¾t ®©u. MiÖng ®©u? + §Çu ®©u .Tai ®©u?... C« gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh. Thể dục sáng: “Ồ sao bé không lắc”, tập 2-3 lần -Yªu cÇu: + TrÎ biÕt tªn bµi tËp vµ tËp theo c« tõng ®éng t¸c. + Th«ng qua bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc cho trÎ. + TrÎ ngoan tham gia tËp cïng c«. -ChuÈn bÞ: - X¾c x«, nÒn nhµ s¹ch sÏ. -H­íng dÉn: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng: - Cho trÎ lµm ®éng t¸c chim bay mét vßng s©n tËp. Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng: - Cho trÎ ®øng tự do trước mặt cô. + Động tác 1: Cầm hai tai, nghiêng sang phải, trái. + Động tác 2,4,6: hai tay thay nhau đưa thẳng về trước,khom mình. + Động tác 3: Hai tay chống hông, nghiêng sang phải, trái. + Động tác 5: khom mình,hai tay nắm hai đầu gối đưa sang phải, trái. + Động tác7:hai tay giơ cao, quay một vòng. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: - C« cho trÎ ®i quanh s©n mét vßng. Ho¹t ®éng cña trÎ -TrÎ khëi ®éng theo c« h­íng dÉn -Quan s¸t vµ tËp cïng c« -§i nhÑ nhµng . Nhận biết tập nói: NhËn biÕt mét sè bé phËn c¬ thÓ *Yªu cÇu: - KiÕn thøc: + TrÎ nhËn biÕt, gäi tªn mét sè bé phËn c¬ thÓ . - Kü n¨ng: + TrÎ ph¸t ©m ®­îc mét sè bé phËn c¬ thÓ. - Th¸i ®é: + Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n, vÖ sinh c¸c bé phËn c¬ thÓ *ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ c¸c bé phËn c¬ thÓ - Bµi h¸t, TC vÒ c¸c bé phËn c¬ thÓ *H­íng dÉn: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn, noi ve cac bo phan cua co the bup be. - TrÎ tù kÓ - Cho trÎ kÓ mét sè bé phËn c¬ thÓ trÎ. *Ho¹t ®éng2: NhËn biÕt mét sè bé phËn c¬ thÓ *Dam thoai: cho tre quan sat tranh. Hoi tre tu - Tra loi tong quat den chi tiet: + Tranh gi day? + C« hái c¸c bé phËn: ®Çu, tai,m¾t, mòi, miÖng, tay, ch©n ®©u? Cho trÎ chØ, nãi vµ lµm mét vµi ®éng t¸c ( l¾c - Chu y. ®Çu, vÉy tay...) - Co noi lai tu tong quat den chi tiet: Co the nguoi co: ®Çu, tai, m¾t, mòi, miÖng, tay, ch©n, bung, lung. - Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh c¸c bé phËn c¬ - Luyen tap theo su huong dan thÓ cua co. * Ho¹t ®éng 3: Luyen tap chi vao dung cac bo phan co the tre: co noi bo phan nao thi tre chi - Ch¬i trß ch¬i vao bo phan do. * Ho¹t ®éng 4: -Tro choi: be em tap noi. Ch¬i “DÊu tay, dÊu ch©n”. H¸t bµi h¸t nãi vÒ c¸c bé phËn c¬ thÓ. Hoạt động góc : Bé biết nhiều thứ I.Mục đích-yêu cầu: - Trẻ biết cách chơi, chơi đúng góc, tích cực, hứng thú.Rèn kỹ năng xem tranh, biet lap vong vao, thao vong ra. - Giáo dục trẻ biết làm những việc vừa sức, không tranh giành đồ chơi. - Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp. II. Chuẩn bị-Tổ chức hoạt động: Tên hoạt động Chuẩn bị -Dẫn dắt giới Mô hình thiệu các góc búp bê. chơi.Hát “Em búp bê”. -Góc phân vai: trò chơi”Tắm cho bé, cho bé ăn”. -Góc xem tranh: xem tranh các bộ phận trên cơ thể. -Góc HĐVĐV: Tháo lắp vòng Nhận xét trẻ. Cách chơi nhà - Hát “Em búp bê”dẫn trẻ đến nhà em búp bê: em búp bê vừa mới đi học về , đến lớp em được chơi, được học nhiều thứ, bây giờ cho em búp bê tắm, rồi cho búp bê ăn…Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi, cách chơi và dặn trẻ trong và sau khi chơi. - Cho trẻ vào góc chơi. Búp bê, khăn, -Cô đến nhóm chơi hướng dẫn thau, thìa ,bát đồ trẻ chơi và chơi cùng trẻ.Cô đặt chơi, bàn, ghế các câu hỏi đơn giản để trẻ trả cho trẻ ngồi. lời: chau lam gi day? Cho be an bang gi?... Sau đó cho trẻ đổi vai chơi giữa bạn tắm cho búp bê và bạn cho búp bê ăn . Tranh các bộ -Cô đến hướng dẫn trẻ cách lật phận trên cơ sách nhẹ nhàng, đặt các câu hỏi thể.Bàn, ghế cho về nội dung tranh để trẻ trả lời: trẻ ngồi. cai gi day? Dau dau? Tay dau?...Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. Bệ giá gỗ, vòng -Cô hướng dẫn trẻ chơi và cùng cho moi tre. chơi với trẻ.Nếu trẻ chưa biết, cô hướng dẫn trẻ.Nhắc trẻ không giành đồ chơi.Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. - Cô dẫn trẻ từ các góc đến góc phân vai xem và nhận xét.Sau đó cô nhận xét về thái độ chơi của trẻ. Khen những trẻ chơi tốt, ngoan; nhắc nhở, động viên những trẻ chơi chưa tốt. Nội dung bổ sung lần chơi sau Hoạt động chiều : Xem tranh be va cac ban trong lop. Quan sát tranh các bộ phận cơ thể. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… Thø 4 , ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2013 §ãn trÎ - Trß chuyÖn -TDS - §iÓm danh - §ãn trÎ: C« ®ãn trÎ vui vÎ niÒm në, nh¾c trÎ chµo bè mÑ, chµo c«, chµo c¸c b¹n. - Trß chuyÖn: + S¸ng nay ai ®­a con ®Õn líp? + Tªn con lµ g×? Tªn c« lµ g× ? + Con là con bè nµo? Con là con mÑ nµo? Gi¸o dôc trÎ ngoan v©ng lêi c« gi¸o, v©ng lêi bè mÑ Thể dục sáng: Bài “ Ồ sao bé không lắc”: tập 2-3 lần Nghe ®äc th¬: *Môc ®Ých: - KiÕn thøc: Di dep + TrÎ biÕt tªn bµi th¬, chó ý l¾ng nghe c« ®äc th¬. - Kü n¨ng: + TrÎ nãi ®­îc tªn bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái cña c« . - Th¸i ®é: + TrÎ ngoan, nghe lêi c« gi¸o. *ChuÈn bÞ: - Néi dung bµi th¬, tranh minh ho¹ , c©u hái ®µm tho¹i. *H­íng dÉn: Ho¹t ®éng cña c« * Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn + S¸ng nay ai ®­a con ®Õn líp? + Me mua cho con nhung gi? Cã mét bµi th¬ rÊt hay nãi vÒ doi dep day. * Ho¹t ®éng 2:Dam thoai: - Co gioi thieu tranh, hoi tre: + Tranh gi day? + Trong tranh co gi? + Ban co gi? + Dep dep khong? Hoi tap the sau do hoi ca nhan. * Ho¹t ®éng 3:Nghe ®äc th¬ - C« ®äc th¬ lÇn 1 : Nãi l¹i tªn bµi th¬. - §äc lÇn 2: Cho trÎ nãi theo c« tªn bµi th¬. §äc kÕt hîp xem tranh - Lien he thuc te va giao duc. * Hoat ®éng 4: KÕt thóc - Choi tro choi : tang do choi cho bup be. Co huong dan va cung choi voi tre Hoạt động góc : Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ lêi theo ý trÎ… -Tra loi - L¾ng nghe vµ chó ý xem tranh -Choi tro choi Bé biết nhiều thứ I.Mục đích-yêu cầu: - Trẻ biết cách chơi, chơi đúng góc, tích cực, hứng thú.Rèn kỹ năng xem tranh, xếp nhà bằng các khối gỗ… - Giáo dục trẻ biết làm những việc vừa sức, không tranh giành đồ chơi. - Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp. II. Chuẩn bị-Tổ chức hoạt động: Tên hoạt động Chuẩn bị Cách chơi -Dẫn dắt giới Mô hình thiệu các góc búp bê. chơi.Hát “Em búp bê”. -Góc phân vai: trò chơi”Tắm cho bé, cho bé ăn” -Góc xem tranh: xem tranh các bộ phận trên cơ thể. nhà - Hát “Em búp bê”dẫn trẻ đến nhà em búp bê: em búp bê vừa mới đi học về , đến lớp em được chơi, được học nhiều thứ, bây giờ cho em búp bê tắm, rồi cho búp bê ăn…Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi, cách chơi và dặn trẻ trong và sau khi chơi. - Cho trẻ vào góc chơi. Búp bê, khăn, -Cô đến nhóm chơi hướng dẫn thau, thìa ,bát đồ trẻ chơi và chơi cùng trẻ.Cô đặt chơi, bàn, ghế các câu hỏi đơn giản để trẻ trả cho trẻ ngồi. lời. Sau đó cho trẻ đổi vai chơi giữa bạn tắm cho búp bê và bạn cho búp bê ăn . Tranh các bộ -Cô đến hướng dẫn trẻ cách lật phận trên cơ sách nhẹ nhàng, đặt các câu hỏi thể.Bàn, ghế cho về nội dung tranh để trẻ trả trẻ ngồi. lời.Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. -Góc Các khối gỗ, búp HĐVĐV:Xếp bê. nhà cho búp bê. Nhận xét trẻ. -Cô hướng dẫn trẻ chơi và cùng chơi với trẻ.Nếu trẻ chưa biết xếp, cô hướng dẫn trẻ.Nhắc trẻ không giành đồ chơi.Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. - Cô dẫn trẻ từ các góc đến góc phân vai xem và nhận xét về sản phẩm của trẻ.Sau đó cô nhận xét về thái độ chơi của trẻ.Khen những trẻ chơi tốt, ngoan;nhắc nhở, động viên những trẻ chơi chưa tốt. Hoạt động chiều : Cho tre xem bang dia. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY Nội dung bổ sung lần chơi sau 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… Thø 5 , ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2013 Khai giảng năm học mới 2013-2014 Thø 6 , ngµy 06 th¸ng 09 n¨m 2013 Thể dục sáng: Bài “ Ồ sao bé không lắc”: tập 2-3 lần HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT: Tháo lắp vòng I.Mục đích-yêu cầu: 1.Kiến thức: Trẻ biết một tay giữ bệ giá gỗ,một tay cầm vòng, dùng ngón tay cái và ngón trỏ lắp từng vòng vào que cắm trên bệ giá gỗ và tháo từng vòng ra. 2. Kỹ năng:Rèn sự khéo léo của tay. 3.Giáo dục: Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, lễ phép.Không giành đồ chơi. 4.Phát triển: Phát triển ngôn ngữ. II. Chuẩn bị: Bệ giá gỗ, vòng. III. Tổ chức hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.Hoạt động 1: Cho trẻ chơi : “chim bay, cò bay” , sau đó vào Chơi trò chơi cùng cô ghế ngồi. 2.Hoạt động 2: - Giới thiệu bài “Tháo lắp vòng”. Gioi thieu do dung: be gia go, cac vong. - Làm mẫu: Cô vừa thực hiện vừa nói : mot tay giu be gia go, mot tay cam vong lắp lan luot vòng vào, sau do thao lan luot vong ra. - Cho một trẻ lên thực hiện thử. 3.Hoạt động 3: - Trẻ thực hiện. Co phat do dung cho tre. Trong khi tre thuc hien co huong dan, nhac nho, dong vien tre lam dung bai tap. - Hoi tre:+ Day la cai gi? + Chau dang lam gi? 4.Hoạt động 4: Cho trẻ hát múa: Cùng múa vui. Hoạt động góc : Hoạt động chiều : Chú ý Tháo lắp vòng Trả lời Hát múa cùng cô. Bé biết nhiều thứ ( Thuc hien nhu thu 4) Chơi:Tháo lắp vòng ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… Thứ 2, ngày 0 9 tháng 09 năm 2013 Thể dục sáng: Bài “ Ồ sao bé không lắc”: tập 2-3 lần -Yªu cÇu: + TrÎ biÕt tªn bµi tËp vµ tËp theo c« tõng ®éng t¸c. + Th«ng qua bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc cho trÎ. + TrÎ ngoan tham gia tËp cïng c«. -ChuÈn bÞ: - X¾c x«, nÒn nhµ s¹ch sÏ. -H­íng dÉn: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng: - Cho trÎ lµm ®éng t¸c chim bay mét vßng s©n tËp. Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng: - Cho trÎ ®øng tự do trước mặt cô. + Động tác 1: Cầm hai tai, nghiêng sang phải, trái. + Động tác 2,4,6: hai tay thay nhau đưa thẳng về trước,khom mình. + Động tác 3: Hai tay chống hông, nghiêng sang phải, trái. + Động tác 5: khom mình,hai tay nắm hai đầu gối đưa sang phải, trái. + Động tác7:hai tay giơ cao, quay một vòng. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: - C« cho trÎ ®i quanh s©n mét vßng. Ho¹t ®éng cña trÎ -TrÎ khëi ®éng theo c« h­íng dÉn -Quan s¸t vµ tËp cïng c« -§i nhÑ nhµng . Phát triển vận động: BTPTC: Ồ sao bé không lắc VĐCB: §i trong ®­êng hÑp cã mang vËt trªn tay TCVĐ: Tim do dung do choi *YÒu cÇu: - KiÕn thøc: + Trẻ tập BTPTC cùng cô .TrÎ biÕt ®i trong ®­êng hÑp cã mang vËt trªn tay, tre biet tim va lay duoc do dung do choi quen thuoc. - Kü n¨ng: + TrÎ ®i ®­îc trong ®­êng hÑp cÇm vËt trªn tay kh«ng lµm r¬i vËt. - Th¸i ®é: + TrÎ ngoan nghe lêi c« gi¸o, ch¨m chØ tËp luyÖn *ChuÈn bÞ: - VÏ 2 ®­êng th¼ng song song c¸ch nhau 40 cm lµm ®­êng hÑp, mét sè ®å ch¬i, bãng - Sµn tËp s¹ch sÏ. *H­íng dÉn: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®énh cña trÎ 1. Khëi ®éng: - Cho trÎ ®i vßng trßn, di nhanh di cham. Sau - TrÎ khëi ®éng theo c« h­íng dÉn đó chuyển hoạt động tập BTPTC. 2. Träng ®éng: - TrÎ tËp theo c« a. BTPTC: Bµi “Ồ sao bé không lắc” + Động tác 1: Cầm hai tai, nghiêng sang phải, trái + Động tác 2,4,6: hai tay thay nhau đưa thẳng về trước,khom mình + Động tác 3: Hai tay chống hông, nghiêng sang phải, trái + Động tác 5: khom mình,hai tay nắm hai đầu gối đưa sang phải, trái + Động tác7:hai tay giơ cao, quay một vòng. b. VĐCB: §i trong ®­êng hÑp cã mang vËt trªn tay. - Cho trÎ ®øng ®éi h×nh 2 hµng ngang - C« giíi thiÖu tªn bµi tËp, ®å dïng ®Ó tËp - C« tËp mÉu: - Chó ý xem c« tËp + LÇn 1 trän vÑn kh«ng gi¶i thÝch + LÇn 2: Gi¶i thÝch “ C« cÇm 1 ®å ch¬i, ®øng tr­íc v¹ch xuÊt ph¸t khi cã hiÖu lÖnh th× c« ®i th¼ng vÒ phÝa tr­íc, m¾t nh×n th¼ng kh«ng dÉm vµo v¹ch khi ®i hÕt ®­êng c« bá ®å ch¬i vµo ræ vµ vÒ ®øng cuèi hµng” + C« lµm mÉu lÇn 3: nhu lan 1 - Cho lÇn l­ît trÎ lªn thùc hiÖn (c« quan s¸t - TrÎ thùc hiÖn ®éng viªn, gióp ®ì trÎ). Mçi trÎ thùc hiÖn 2 lÇn c. Trò chơi:Tim do dung do choi - Co dua cho tre xem do dung, do choi, goi -Choi tro choi cho tre nho lai ten, tieng keu, roi de moi vat vao mot cho khac nhau. Sau do co hoi tre do choi do o dau? De tre di tim. Khi tre tim thay co khen tre va cho tre choi voi do choi. 3. Håi tÜnh: Cho trÎ ®i 1 vßng phong tap. - §i nhÑ nhµng Hoạt động góc: Bé biết nhiều thứ I.Mục đích-yêu cầu: - Trẻ biết cách chơi, chơi đúng góc, tích cực, hứng thú.Rèn kỹ năng xem tranh, biet lap vong vao, thao vong ra. - Giáo dục trẻ biết làm những việc vừa sức, không tranh giành đồ chơi. - Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp. II. Chuẩn bị-Tổ chức hoạt động: Tên hoạt động Chuẩn bị -Dẫn dắt giới Mô hình thiệu các góc búp bê. chơi.Hát “Em búp bê”. -Góc phân vai: trò chơi”Tắm cho bé, cho bé ăn”. -Góc xem tranh: xem tranh các bộ phận trên cơ thể. -Góc HĐVĐV: Tháo lắp vòng Nhận xét trẻ. Cách chơi nhà - Hát “Em búp bê”dẫn trẻ đến nhà em búp bê: em búp bê vừa mới đi học về , đến lớp em được chơi, được học nhiều thứ, bây giờ cho em búp bê tắm, rồi cho búp bê ăn…Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi, cách chơi và dặn trẻ trong và sau khi chơi. - Cho trẻ vào góc chơi. Búp bê, khăn, -Cô đến nhóm chơi hướng dẫn thau, thìa ,bát đồ trẻ chơi và chơi cùng trẻ.Cô đặt chơi, bàn, ghế các câu hỏi đơn giản để trẻ trả cho trẻ ngồi. lời: chau lam gi day? Cho be an bang gi?... Sau đó cho trẻ đổi vai chơi giữa bạn tắm cho búp bê và bạn cho búp bê ăn . Tranh các bộ -Cô đến hướng dẫn trẻ cách lật phận trên cơ sách nhẹ nhàng, đặt các câu hỏi thể.Bàn, ghế cho về nội dung tranh để trẻ trả lời: trẻ ngồi. cai gi day? Dau dau? Tay dau?...Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. Bệ giá gỗ, vòng -Cô hướng dẫn trẻ chơi và cùng cho moi tre. chơi với trẻ.Nếu trẻ chưa biết, cô hướng dẫn trẻ.Nhắc trẻ không giành đồ chơi.Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. - Cô dẫn trẻ từ các góc đến góc phân vai xem và nhận xét.Sau đó cô nhận xét về thái độ chơi của trẻ. Khen những trẻ chơi tốt, ngoan; nhắc nhở, động viên những trẻ chơi chưa tốt. Nội dung bổ sung lần chơi sau Hoạt động chiều : Trò chuyện về bản thân, tên trẻ. Quan sát tranh các bộ phận cơ thể. Trò chơi: Bong bóng xà phòng. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… Thø 3 , ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2013 Thể dục sáng: “Ồ sao bé không lắc”, tập 2-3 lần Nhận biết tập nói: NhËn biÕt mét sè bé phËn c¬ thÓ *Yªu cÇu: - KiÕn thøc: + TrÎ nhËn biÕt, gäi tªn mét sè bé phËn c¬ thÓ . - Kü n¨ng: + TrÎ ph¸t ©m ®­îc mét sè bé phËn c¬ thÓ. - Th¸i ®é: + Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n, vÖ sinh c¸c bé phËn c¬ thÓ *ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ c¸c bé phËn c¬ thÓ - Bµi h¸t, TC vÒ c¸c bé phËn c¬ thÓ *H­íng dÉn: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn, noi ve cac bo phan cua co the bup be. - Cho trÎ kÓ mét sè bé phËn c¬ thÓ trÎ. *Ho¹t ®éng2: NhËn biÕt mét sè bé phËn c¬ thÓ *Dam thoai: cho tre quan sat tranh. Hoi tre tu tong quat den chi tiet: + Tranh gi day? + C« hái c¸c bé phËn: ®Çu, tai,m¾t, mòi, miÖng, tay, ch©n ®©u? Cho trÎ chØ, nãi vµ lµm mét vµi ®éng t¸c ( l¾c ®Çu, vÉy tay...) - Co noi lai tu tong quat den chi tiet: Co the nguoi co: ®Çu, tai, m¾t, mòi, miÖng, tay, ch©n, bung, lung. - Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh c¸c bé phËn c¬ thÓ. * Ho¹t ®éng 3: Luyen tap chi vao dung cac bo phan co the tre: co noi bo phan nao thi tre chi vao bo phan do. * Ho¹t ®éng 4: -Tro choi: be em tap noi. Ch¬i “DÊu tay, dÊu ch©n”. H¸t bµi h¸t nãi vÒ c¸c bé phËn c¬ thÓ. Hoạt động góc : - TrÎ tù kÓ - Tra loi - Chu y. - Luyen tap theo su huong dan cua co. - Ch¬i trß ch¬i Bé biết nhiều thứ ( Thuc hien nhu thu 2) Hoạt động chiều : Xem tranh be va cac ban trong lop. Quan sát tranh các bộ phận cơ thể. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… Thø 4 , ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2013 Thể dục sáng: Bài “ Ồ sao bé không lắc”: tập 2-3 lần Nghe ®äc th¬: Di dep *Môc ®Ých: - KiÕn thøc: + TrÎ biÕt tªn bµi th¬, chó ý l¾ng nghe c« ®äc th¬. - Kü n¨ng: + TrÎ nãi ®­îc tªn bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái cña c« . - Th¸i ®é: + TrÎ ngoan, nghe lêi c« gi¸o. *ChuÈn bÞ: - Néi dung bµi th¬, tranh minh ho¹ , c©u hái ®µm tho¹i. *H­íng dÉn: Ho¹t ®éng cña c« * Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn + S¸ng nay ai ®­a con ®Õn líp? + Me mua cho con nhung gi? Cã mét bµi th¬ rÊt hay nãi vÒ doi dep day. * Ho¹t ®éng 2:Dam thoai: - Co gioi thieu tranh, hoi tre: + Tranh gi day? + Trong tranh co gi? + Ban co gi? + Dep dep khong? Hoi tap the sau do hoi ca nhan. * Ho¹t ®éng 3:Nghe ®äc th¬ - C« ®äc th¬ lÇn 1 : Nãi l¹i tªn bµi th¬. - §äc lÇn 2: Cho trÎ nãi theo c« tªn bµi th¬. §äc kÕt hîp xem tranh - Lien he thuc te va giao duc. * Hoat ®éng 4: KÕt thóc Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ lêi theo ý trÎ… -Tra loi - L¾ng nghe vµ chó ý xem tranh - Choi tro choi : tang do choi cho bup be. Co huong dan va cung choi voi tre Hoạt động góc : -Choi tro choi Bé biết nhiều thứ I.Mục đích-yêu cầu: - Trẻ biết cách chơi, chơi đúng góc, tích cực, hứng thú.Rèn kỹ năng xem tranh, xếp nhà bằng các khối gỗ… - Giáo dục trẻ biết làm những việc vừa sức, không tranh giành đồ chơi. - Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp. II. Chuẩn bị-Tổ chức hoạt động: Tên hoạt động Chuẩn bị Cách chơi -Dẫn dắt giới Mô hình thiệu các góc búp bê. chơi.Hát “Em búp bê”. -Góc phân vai: trò chơi”Tắm cho bé, cho bé ăn” -Góc xem tranh: xem tranh các bộ phận trên cơ thể. nhà - Hát “Em búp bê”dẫn trẻ đến nhà em búp bê: em búp bê vừa mới đi học về , đến lớp em được chơi, được học nhiều thứ, bây giờ cho em búp bê tắm, rồi cho búp bê ăn…Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi, cách chơi và dặn trẻ trong và sau khi chơi. - Cho trẻ vào góc chơi. Búp bê, khăn, -Cô đến nhóm chơi hướng dẫn thau, thìa ,bát đồ trẻ chơi và chơi cùng trẻ.Cô đặt chơi, bàn, ghế các câu hỏi đơn giản để trẻ trả cho trẻ ngồi. lời. Sau đó cho trẻ đổi vai chơi giữa bạn tắm cho búp bê và bạn cho búp bê ăn . Tranh các bộ -Cô đến hướng dẫn trẻ cách lật phận trên cơ sách nhẹ nhàng, đặt các câu hỏi thể.Bàn, ghế cho về nội dung tranh để trẻ trả trẻ ngồi. lời.Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. -Góc Các khối gỗ, búp HĐVĐV:Xếp bê. nhà cho búp bê. Nhận xét trẻ. -Cô hướng dẫn trẻ chơi và cùng chơi với trẻ.Nếu trẻ chưa biết xếp, cô hướng dẫn trẻ.Nhắc trẻ không giành đồ chơi.Sau đó cho trẻ đổi nhóm chơi. - Cô dẫn trẻ từ các góc đến góc phân vai xem và nhận xét về sản Nội dung bổ sung lần chơi sau phẩm của trẻ.Sau đó cô nhận xét về thái độ chơi của trẻ.Khen những trẻ chơi tốt, ngoan;nhắc nhở, động viên những trẻ chơi chưa tốt. Hoạt động chiều : Cho tre xem bang dia. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… Thø 5 , ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2013 Âm nhạc: Nghe hát: “Lời chào buổi sáng” Nghe âm thanh to-nhỏ (sửa ngày 3/11/2013) I.Mục đích-yêu cầu: 1.Kiến thức: Trẻ thích nghe hát, lắng nghe cô hát và vỗ tay theo bài hát“Lời chào buổi sáng”. Nghe âm thanh to, nhỏ. 2. Kỹ năng:Thể hiện tình cảm khi nghe hát, phân biệt được âm thanh to, nhỏ. 3.Giáo dục: Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, lễ phép. 4.Phát triển: Phát triển cảm xúc âm nhạc, phát triển ngôn ngữ. II. Chuẩn bị: -Đàn( Dm). -Xắc xô cho cô và mỗi trẻ. -Mô hình bé chào bố mẹ đi học: búp bê trai, gái, búp bê nhỏ, cặp sách, nhà, xe máy, bàn nhựa, đĩa quả, mặt trời, gà trống đồ chơi… -Mô hình cô và các bạn ở lớp: búp bê, bàn ghế, lọ hoa đồ chơi. -Mô hình sinh nhật búp bê: rổ, bóng nhựa, chùm bóng thật, bánh sinh nhật, hộp quà, hoa, quả đồ chơi… III. Tổ chức hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.Hoạt động 1: -Cho trẻ chơi : “gà gáy”, hát gà trống đến mô Chơi trò chơi cùng cô. hình nhà búp bê chào bố mẹ đi học, trò chuyện. -Hát :”đi một hai” cho trẻ vào ghế ngồi. 2.Hoạt động 2:Nghe hát: - Giới thiệu mô hình cô và các bạn ở lớp. Trò Lắng nghe chuyện:giới thiệu bài hát: “Lời chào buổi sáng”. - Cô đàn và hát cho trẻ nghe 1 lần Nghe cô hát “Lời chào buổi Hát múa minh họa 2 lần sáng”. - Cho trẻ hát múa cùng cô 1 lần Hát cùng cô. - Hỏi trẻ:+ cô và các con vừa hát múa bài gì? Trả lời. + Khi đi học con phải làm gì? + Chào bố mẹ thế nào? - Cô hát và múa lại bài hát 1 lần. - Nhận xét và giáo dục trẻ. Hát “ cô và mẹ” chuyển hoạt động. 3.Hoạt động 3:Nghe âm thanh to- nhỏ: - Cô giới thiệu xắc xô, cho trẻ nói” xắc xô”. Chú ý Cô vỗ to, nhỏ cho trẻ nghe, sau đó cho trẻ vỗ to, Vỗ tay to, nhỏ.Gõ dụng cụ nhỏ cùng cô, phát dụng cụ cho trẻ vỗ to, nhỏ . âm nhạc to, nhỏ. - Cô nhận xét, hỏi lại trẻ về hoạt động vừa thực hiện. Hát “bóng tròn to” chuyển hoạt động. Trả lời 4.Hoạt động 4: -Cho trẻ chơi: Tặng đồ chơi cho bé. -Cô phát bóng cho trẻ đến tặng sinh nhật bé: Chơi trò chơi. hát: chúc mừng sinh nhật. Hoạt động góc : Bé biết nhiều thứ ( Thuc hien nhu thu 4) Hoạt động chiều : Nghe hát: “Lời chào buổi sáng”. Chơi: Tặng đồ chơi cho bup be. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… Thứ 6, ngày13 tháng 9 năm 2013 Thể dục sáng: Bài “ Ồ sao bé không lắc”: tập 2-3 lần HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT: Tháo lắp vòng I.Mục đích-yêu cầu: 1.Kiến thức: Trẻ biết một tay giữ bệ giá gỗ,một tay cầm vòng, dùng ngón tay cái và ngón trỏ lắp từng vòng vào que cắm trên bệ giá gỗ và tháo từng vòng ra. 2. Kỹ năng:Rèn sự khéo léo của tay. 3.Giáo dục: Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, lễ phép.Không giành đồ chơi. 4.Phát triển: Phát triển ngôn ngữ. II. Chuẩn bị: Bệ giá gỗ, vòng. III. Tổ chức hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.Hoạt động 1: Cho trẻ chơi : “chim bay, cò bay” , sau đó vào Chơi trò chơi cùng cô ghế ngồi. 2.Hoạt động 2: - Giới thiệu bài “Tháo lắp vòng”. Gioi thieu do Chú ý dung: be gia go, cac vong. - Làm mẫu: Cô vừa thực hiện vừa nói : mot tay giu be gia go, mot tay cam vong lắp lan luot vòng vào, sau do thao lan luot vong ra. - Cho một trẻ lên thực hiện thử. 3.Hoạt động 3: - Trẻ thực hiện. Co phat do dung cho tre. Trong khi tre thuc hien Tháo lắp vòng co huong dan, nhac nho, dong vien tre lam dung bai tap. - Hoi tre:+ Day la cai gi? + Chau dang lam gi? 4.Hoạt động 4: Cho trẻ hát múa: Cùng múa vui. Hoạt động góc : Hoạt động chiều : Trả lời Hát múa cùng cô. Bé biết nhiều thứ ( Thuc hien nhu thu 4) Chơi:Tháo lắp vòng ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Biện pháp: …………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan