Tài liệu Giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 8053 |
  • Lượt tải: 66

Mô tả:

Ngày soạn: 10/08/2013 Ngày dạy: 2a - 13/08/2013 Tuần 1 Tiết 1: Giới thiệu chương trình trò chơi “ diệt các con vật có hại” I. Mục tiêu: - Giới thiệu nôi dung học. Biết được một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 2. - Tập hợp hàng dọc,dóng hàng điểm số. Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm số đúng số của mình. II. địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Sân TD vệ sinh an toàn nơi tập, an toàn tập luyện. - Phương tiện: 1 còi. III. Tiến trình * Khởi động: - Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Cán sự lớp cho cả lớp khởi động các khớp : Cổ, vai, cổ tay, cổ chân, hông, gối, vặn thân sang hai bên. Giáo viên quan sát, vừa nhắc nhở và cùng khởi động cùng học sinh. - Giáo viên giới thiệu nội dung, nêu mục đích và yêu cầu của hoạt động. NộI DUNG 1 GiớI THIệU CHƯƠNG TRìNH A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên giới thiệu chương trình học môn Thể dục lớp 2 cho học sinh nắm được. - Giáo viên nhắc lại một số quy định trong giờ Thể dục. Học sinh chú ý lắng nghe. - Gọi 1 - 2 học sinh lên nhắc lại cho cả lớp cùng nhớ - Phân công tổ tập luyện. Giáo viên nêu dự kiến sau đó cho cả lớp thống nhất ý kiến. - Giáo viên nêu các nội dung cần thực hiện trong cả năm của môn học cho học sinh cả lớp cùng nắm bắt được. B, hoạt động thực hành - Chia tổ cho học sinh thảo luận nhắc lại những nội dung đã được học và phổ biến trong tiết học. - Các tổ báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương tổ thực hiện tốt. - Tập trung lớp theo đội hình trò chơi. Giáo viên nêu tên trò chơi , hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi, những quy định của trò chơi, sau đó cho 4 - 5 học sinh lên chơi thử làm mẫu. Giáo viên hướng dẫn , giải thích thêm cho học sinh nắm được cách chơi của trò chơi sau đó cho học sinh chơi chính thức. * Thả lỏng. -1- - Giáo viên hớng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Học sinh biết và nắm bắt đợc những nội quy, yêu cầu cần có trong tiết học Thể dục. - Giờ ra chơi hoặc sau giờ học, học sinh cùng nhau chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” Ngày soạn: 18/08/2014 Ngày dạy: 2a - 21/08/2014 -2- Tiết 2: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số I. Mục tiêu: - Tập hợp hàng dọc,dóng hàng điểm số. Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm số đúng số của mình. II. địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Sân TD vệ sinh an toàn nơi tập, an toàn tập luyện. - Phương tiện: 1 còi. III. Tiến trình * Khởi động: - Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Cán sự lớp cho cả lớp khởi động các khớp : Cổ, vai, cổ tay, cổ chân, hông, gối, vặn thân sang hai bên. Giáo viên quan sát, vừa nhắc nhở và cùng khởi động cùng học sinh. - Giáo viên giới thiệu nội dung, nêu mục đích và yêu cầu của bài học. NộI DUNG 1 ôn tập đhđn A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại một số quy định trong giờ Thể dục. Học sinh chú ý lắng nghe. - Gọi 1 - 2 học sinh lên nhắc lại cho cả lớp cùng nhớ. - Giáo viên nhắc lại cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, cách báo cáo, xin phép ra vào lớp cho cả lớp cùng nắm bắt được - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập . nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. B, hoạt động thực hành - Chia tổ cho học tập luyện. Giao cho các tổ trưởng tự quản các thành viên trong tổ của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các tổ báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương tổ thực hiện tốt. * Trò chơi Diệt các con vật có hại. - Tập trung lớp theo đội hình trò chơi. Giáo viên nêu tên trò chơi , hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi, những quy định của trò chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1 - 2 lần. Giáo viên hướng dẫn , giải thích thêm cho học sinh nắm được cách chơi của trò chơi sau đó cho học sinh chơi chính thức. * Thả lỏng. - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng -3- - Học sinh biết và nhớ lại được cách thức tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Giờ ra chơi hoặc sau giờ học, học sinh cùng nhau chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” . Tuần 2 Ngày soạn: 17/08/2013 Ngày dạy: 2a - 20/08/2013 Tiết 3: dàn hàng ngang, dồn hàng -4- Trò chơi “ qua đường lội ” I. Mục tiêu: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng ngang, dồn hàng. Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí (thấp trên cao dưới), biết dóng thẳng hàng dọc, biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng ngang, dồn hàng (có thể còn chậm) - Trò chơi “Qua đường lội”. Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. II. địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Sân TD vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi. III. Tiến trình * Khởi động: - Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Cán sự lớp cho cả lớp khởi động các khớp : Cổ, vai, cổ tay, cổ chân, hông, gối, vặn thân sang hai bên. Giáo viên quan sát, vừa nhắc nhở và cùng khởi động cùng học sinh. - Cho học sinh chơi trò chơi Có chúng em - Giáo viên giới thiệu nội dung, nêu mục đích và yêu cầu của bài học. NộI DUNG 1 ôn tập đhđn A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Gọi 1 - 2 học sinh lên nhắc lại cho cả lớp cùng nhớ. - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập . nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. B, hoạt động thực hành - Chia tổ cho học tập luyện. Giao cho các tổ trưởng tự quản các thành viên trong tổ của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các tổ báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương tổ thực hiện tốt. - Giáo viên cho các tổ thi đua với nhau mỗi tổ 1 lần do cán sự tổ điều khiển. Giáo viên và các tổ còn lại quan sát và đưa ra nhận xét. * Trò chơi Qua đường lội. - Tập trung lớp theo đội hình trò chơi. Giáo viên nêu tên trò chơi , hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi, những quy định của trò chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1 - 2 lần. Giáo viên hướng dẫn , giải thích thêm cho học sinh nắm được cách chơi của trò chơi sau đó cho học sinh chơi chính thức. -5- * Thả lỏng. - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Học sinh biết và nhớ lại được cách thức tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Học sinh nhớ lại cách chơi và tham gia chơi vào trò chơi được . Ngày soạn: 19/08/2013 Ngày dạy: 2a - 22/08/2013 Tiết 4: dàn hàng ngang, dồn hàng Trò chơi “ nhanh lên bạn ơi ” -6- I. Mục tiêu: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng ngang, dồn hàng. Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí (thấp trên cao dưới), biết dóng thẳng hàng dọc, biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. II. địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Sân TD vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân trò chơi, 2 quả bóng. III. Tiến trình * Khởi động: - Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Cán sự lớp cho cả lớp khởi động các khớp : Cổ, vai, cổ tay, cổ chân, hông, gối, vặn thân sang hai bên. Giáo viên quan sát, vừa nhắc nhở và cùng khởi động cùng học sinh. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cho học sinh ôn tập lại cách chào và báo cáo khi giáo viên nhận lớp . NộI DUNG 1 ôn tập đhđn A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải, trái, dàn hàng ngang, dồn hàng. - Gọi 1 - 2 học sinh lên nhắc lại cho cả lớp cùng nhớ. - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập . nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. B, hoạt động thực hành - Chia tổ cho học tập luyện. Giao cho các tổ trưởng tự quản các thành viên trong tổ của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các tổ báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương tổ thực hiện tốt. - Giáo viên cho các tổ thi đua với nhau mỗi tổ 1 lần do cán sự tổ điều khiển. * Trò chơi Nhanh lên bạn ơi. - Giáo viên nêu tên trò chơi , hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi, những quy định của trò chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1 - 2 lần. Giáo viên hướng dẫn , giải thích thêm cho học sinh nắm được cách chơi của trò chơi sau đó cho học sinh chơi chính thức. * Thả lỏng. - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. -7- C, hoạt động ứng dụng - Học sinh biết và nhớ lại được cách thức tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Nhớ lại cách chơi và tham gia chơi vào trò chơi được . Ngày soạn: 24/08/2013 Ngày dạy: 2a - 27/08/2013 Tiết 5: Tuần 3 quay phải - trái -8- trò chơi “ nhanh lên bạn ơi” I. Mục tiêu: - Học mới quay phải, quay trái. Bước đầu biết cách thực hiện quay phải, quay trái. - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Biết cách chơi và thực hiện được theo yêu cầu của trò chơi. II. địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sân TD, vệ sinh an toàn nơi tập, an toàn tập luyện. - Phương tiện: 1 còi và kẻ sân cho chơi trò chơi, cờ đích. III. Tiến trình * Khởi động: - Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Giáo viên cho học sinh ôn tập lại cách chào và báo cáo khi giáo viên nhận lớp . NộI DUNG 1 đội hình đội ngũ A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải, trái, dàn hàng ngang, dồn hàng. - Gọi 1 - 2 học sinh lên nhắc lại cho cả lớp cùng nhớ. - Học mới quay phải, quay trái. Giáo viên làm mẫu và giải thich động tác. Học sinh chú ý lắng nghe. - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập . nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. B, hoạt động thực hành - Chia tổ cho học tập luyện. Giao cho các tổ trưởng tự quản các thành viên trong tổ của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các tổ báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương tổ thực hiện tốt. - Giáo viên cho các tổ thi đua với nhau mỗi tổ 1 lần do cán sự tổ điều khiển. - Giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác quay phải, quay trái, sau đó hô cho học sinh tập. + Chia tổ cho học sinh tự tập luyện kĩ thuật động tác quay phải, quay trái. + Giáo viên quan sát và đi sửa sai cho từng tổ. - Sau khi học sinh tập luyện xong giáo viên nhắc lại cách tập của kĩ thuật động tác quay phải, quay trái. C, hoạt động ứng dụng -9- - Sau hoạt động này giúp học sinh xác đinh được phương hướng bên nào la bên phải, bên nào la bên trái. NộI DUNG 2 Trò chơi vận động A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần rồi cho chơi chính thức. B, hoạt động thực hành - Tất cả học sinh đều là trọng tài, giáo viên là tổng trọng tài quan sát và bảo đảm an toàn trong khi chơi cho học sinh. Trong khi chơi giáo viên có thể cùng với học sinh đưa ra những hình thức khen thưởng cho những nhóm chơi tốt cũng như những nhóm chơi chưa tốt. * Thả lỏng sau khi chơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Sau bài học học sinh có thể cùng nhau chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” trong những lúc sau giờ học hoặc trong giờ ra chơi. Ngày soạn: 06/09/2014 Ngày dạy: 2a - 09/09/2014 Tiết 6: quay phải, quay trái động tác vươn thở và tay - 10 - I. Mục tiêu: - Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “Qua đường lội”.Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. II. Địa điểm – phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ an toàn sân chơi. - Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi. III. Tiến trình * Khởi động: - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Trò chơi khởi động . NộI DUNG 1 đội hình đội ngũ Bài thể dục phát triển chung A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác quay phải, quay trái. Học sinh quan sát. lắng nghe. - Gọi 1 - 2 học sinh lên nhắc lại cho cả lớp cùng nhớ. - Học mới kĩ thuật động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Giáo viên làm mẫu và giải thích động tác. Học sinh chú ý lắng nghe. - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập . nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. B, hoạt động thực hành - Chia tổ cho học tập luyện. Giao cho các tổ trưởng tự quản các thành viên trong tổ của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các tổ báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương tổ thực hiện tốt. - Giáo viên cho các tổ thi đua với nhau mỗi tổ 1 lần do cán sự tổ điều khiển. - Giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung cho học sinh nhớ rõ, sau đó hô cho học sinh tập. + Chia tổ cho học sinh tự tập luyện kĩ thuật động tác vươn thỏ và động tác tay của bài thể dục phát triển chung. + Giáo viên quan sát và sửa sai cho từng nhóm tập. C, hoạt động ứng dụng - 11 - - Học sinh biết và bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. NộI DUNG 2 Trò chơi vận động A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần rồi cho chơi chính thức. B, hoạt động thực hành - Tất cả học sinh đều là trọng tài, giáo viên là tổng trọng tài quan sát và bảo đảm an toàn trong khi chơi cho học sinh. Trong khi chơi giáo viên có thể cùng với học sinh đưa ra những hình thức khen thưởng cho những nhóm chơi tốt cũng như những nhóm chơi chưa tốt. * Thả lỏng sau khi chơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Sau bài học học sinh có thể cùng nhau chơi trò chơi “qua đường lội” trong những lúc sau giờ học hoặc trong giờ ra chơi. Ngày soạn: 08/9/2014 Ngày dạy: 2a - 11/9/2014 Tiết 7: động tác chân trò chơI “ kéo cưa lừa xẻ” I. Mục tiêu: - 12 - - Động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung (Chưa yêu cầu cao khi tập luyện các động tác) - Chơi trò chơi “Kéo cưa lửa xẻ”. Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi II. Địa điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn sân tập. - Phương tiện: Một còi. III. Tiến trình * Khởi động: - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Đi thường theo vòng tròn vah hít thở sâu . NộI DUNG 1 Bài thể dục phát triển chung A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Học sinh quan sát. lắng nghe. - Học mới kĩ thuật động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Giáo viên làm mẫu và giải thích động tác. Học sinh chú ý lắng nghe. - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập . nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. B, hoạt động thực hành - Chia nhóm cho học tập luyện hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Giao cho các nhóm trưởng tự quản các thành viên trong nhóm của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các nhóm báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương nhóm thực hiện tốt. - Giáo viên cho các nhóm thi đua với nhau mỗi nhóm 1 lần do nhóm trưởng điều khiển. - Giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác chân của bài thể dục phát triển chung cho học sinh nhớ rõ, sau đó hô cho học sinh tập. + Chia nhóm cho học sinh tự tập luyện kĩ thuật động tác chân của bài thể dục phát triển chung. + Giáo viên quan sát và sửa sai cho từng nhóm tập. C, hoạt động ứng dụng - Học sinh biết và bước đầu biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung. - 13 - NộI DUNG 2 Trò chơi vận động A, HOạT ĐộNG CƠ BảN * Trò chơi kéo cưa lửa xẻ - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần rồi cho chơi chính thức. B, hoạt động thực hành - Tất cả học sinh đều là trọng tài, giáo viên là tổng trọng tài quan sát và bảo đảm an toàn trong khi chơi cho học sinh. Trong khi chơi giáo viên có thể cùng với học sinh đưa ra những hình thức khen thưởng cho những nhóm chơi tốt cũng như những nhóm chơi chưa tốt. * Thả lỏng sau khi chơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Sau bài học học sinh có thể cùng nhau chơi trò chơi “kéo cưa lửa xẻ” trong những lúc sau giờ học hoặc trong giờ ra chơi. Ngày soạn : 02/9/2013 Ngày dạy : 2a - 05/9/2013 Tiết 8: động tác lườn trò chơI “ kéo cưa lừa xẻ” I. Mục tiêu: - 14 - - Động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Biết cách thực hiện 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung (Chưa yêu cầu cao khi tập luyện các động tác) - Chơi trò chơi “Kéo cưa lửa xẻ”. Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi II. Địa điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn sân tập. - Phương tiện: Một còi III. Tiến trình * Khởi động: - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Đi thường theo vòng tròn vah hít thở sâu . NộI DUNG 1 Bài thể dục phát triển chung A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Học sinh quan sát. lắng nghe. - Học mới kĩ thuật động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Giáo viên làm mẫu và giải thích động tác. Học sinh chú ý lắng nghe. - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập . nhắc nhở, sửa sai cho học sinh. B, hoạt động thực hành - Chia nhóm cho học tập luyện hai động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Giao cho các nhóm trưởng tự quản các thành viên trong nhóm của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các nhóm báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương nhóm thực hiện tốt. - Giáo viên cho các nhóm thi đua với nhau mỗi nhóm 1 lần do nhóm trưởng điều khiển. - Giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác lườn của bài thể dục phát triển chung cho học sinh nhớ rõ, sau đó hô cho học sinh tập. + Chia nhóm cho học sinh tự tập luyện kĩ thuật động tác lườn của bài thể dục phát triển chung. + Giáo viên quan sát và sửa sai cho từng nhóm tập. C, hoạt động ứng dụng - Học sinh biết và bước đầu biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung. - 15 - NộI DUNG 2 Trò chơi vận động A, HOạT ĐộNG CƠ BảN * Trò chơi kéo cưa lửa xẻ - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần rồi cho chơi chính thức. B, hoạt động thực hành - Tất cả học sinh đều là trọng tài, giáo viên là tổng trọng tài quan sát và bảo đảm an toàn trong khi chơi cho học sinh. Trong khi chơi giáo viên có thể cùng với học sinh đưa ra những hình thức khen thưởng cho những nhóm chơi tốt cũng như những nhóm chơi chưa tốt. * Thả lỏng sau khi chơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Sau bài học học sinh có thể cùng nhau chơi trò chơi “kéo cưa lửa xẻ” trong những lúc sau giờ học hoặc trong giờ ra chơi. Ngày soạn: 07/9/2013 Ngày dạy: 2a - 10/9/2013 Tiết 9: Tuần 5 Chuyển đội hình hàng dọc Thành đội hình vòng tròn và ngược lại ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung - 16 - I. Mục tiêu - Động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Biết cách thực hiện 4 đông tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung (Chưa yêu cầu thuộc thứ tự từng động tác của bài thể dục) - Chơi trò chơi “Kéo cưa lửa xẻ”. Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi II. Địa điểm, Phương tiện. - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn sân tập. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi. III. Tiến trình * Khởi động: - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Đi thường theo vòng tròn vah hít thở sâu . NộI DUNG 1 Bài thể dục phát triển chung A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Học sinh quan sát. lắng nghe. - Học kĩ thuật động tác chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. B, hoạt động thực hành - Chia nhóm cho học tập luyện các động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Giao cho các nhóm trưởng tự quản các thành viên trong nhóm của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các nhóm báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương nhóm thực hiện tốt. - Giáo viên cho các nhóm thi đua với nhau mỗi nhóm 1 lần do nhóm trưởng điều khiển. - Học kĩ thuật chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại dưới sự điều khiển của giáo viên. C, hoạt động ứng dụng - Học sinh biết và bước đầu biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. NộI DUNG 2 - 17 - Trò chơi vận động A, HOạT ĐộNG CƠ BảN * Trò chơi kéo cưa lửa xẻ - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần rồi cho chơi chính thức. B, hoạt động thực hành - Tất cả học sinh đều là trọng tài, giáo viên là tổng trọng tài quan sát và bảo đảm an toàn trong khi chơi cho học sinh. Trong khi chơi giáo viên có thể cùng với học sinh đưa ra những hình thức khen thưởng cho những nhóm chơi tốt cũng như những nhóm chơi chưa tốt. * Thả lỏng sau khi chơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Sau bài học học sinh có thể cùng nhau chơi trò chơi “kéo cưa lửa xẻ” trong những lúc sau giờ học hoặc trong giờ ra chơi. Ngày soạn: 09/9/2013 Ngày dạy: 2a - 12/9/2013 Tiết 10: động tác bụng chuyển đội hình hàng ngang Thành đội hình vòng tròn và ngược lại - 18 - I. Mục tiêu: - Động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung. Biết cách thực hiện 5 đông tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung (Chưa yêu cầu thuộc thứ tự từng động tác của bài thể dục) - Chơi trò chơi “Kéo cưa lửa xẻ”. Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi II. Địa điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn sân tập. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kể sân trò chơi. III. Tiến trình * Khởi động: - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu . NộI DUNG 1 Bài thể dục phát triển chung A, HOạT ĐộNG CƠ BảN - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Học sinh quan sát. lắng nghe. - Học kĩ thuật động tác bụng của bài thể dục phát triển chung. - Học kĩ thuật chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. B, hoạt động thực hành - Chia nhóm cho học tập luyện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Giao cho các nhóm trưởng tự quản các thành viên trong nhóm của mình. Giáo viên bao quát chung, quan sát sửa sai cho học sinh. - Các nhóm báo cáo kết quả. Giáo viên nhận xét, biểu dương nhóm thực hiện tốt. - Giáo viên cho các nhóm thi đua với nhau mỗi nhóm 1 lần do nhóm trưởng điều khiển. - Giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác bụng của bài thể dục phát triển chung cho học sinh nhớ rõ, sau đó hô cho học sinh tập. + Chia nhóm cho học sinh tự tập luyện kĩ thuật động tác lườn của bài thể dục phát triển chung. + Giáo viên quan sát và sửa sai cho từng nhóm tập. - Học kĩ thuật chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại dưới sự điều khiển của giáo viên. C, hoạt động ứng dụng - 19 - - Học sinh biết và bước đầu biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung. NộI DUNG 2 Trò chơi vận động A, HOạT ĐộNG CƠ BảN * Trò chơi kéo cưa lửa xẻ - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần rồi cho chơi chính thức. B, hoạt động thực hành - Tất cả học sinh đều là trọng tài, giáo viên là tổng trọng tài quan sát và bảo đảm an toàn trong khi chơi cho học sinh. Trong khi chơi giáo viên có thể cùng với học sinh đưa ra những hình thức khen thưởng cho những nhóm chơi tốt cũng như những nhóm chơi chưa tốt. * Thả lỏng sau khi chơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng nhẹ nhàng, tích cực. C, hoạt động ứng dụng - Sau bài học học sinh có thể cùng nhau chơi trò chơi “kéo cưa lửa xẻ” trong những lúc sau giờ học hoặc trong giờ ra chơi. Ngày soạn: 14/09/2013 Ngày dạy: 2a - 17/09/2013 Tiết 11: Tuần 6 ôn 5 động tác Của bài thể dục phát triển chung I. Mục tiêu: - 20 -
- Xem thêm -