Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Tiểu học Giáo án thể dục vnen lớp 1...

Tài liệu Giáo án thể dục vnen lớp 1

.DOC
83
1139
101

Mô tả:

Lôùp 1 TUAÀN: 1 Ngaøy daïy: Tieát : Baøi 1: TOÅ CHÖÙC LÔÙP – TROØ CHÔI (Tieát:1) I / Muïc tieâu: - Phoå bieán noäi dung taäp luyeän bieân cheá toå, choïn ban caùn söï chuyeân moân. Yeâu caàu bieân cheá nhöõng quy ñònh cô baûn. - Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi”.Yeâu caàu bieát vaø tham gia ñöôïc vaøo troø chôi. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ - Phöông tieän: Coøi, tranh, aûnh caùc con vaät. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG 1) Phaàn môû ñaàu: - GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Chuyeån thaønh 3 haøng ngang. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Ñöùng voã tay vaø haùt. - Giaäm chaân taïi choã theo nhòp 1 – 2. 2) Phaàn cô baûn: - Gv phaân bieân cheá toå taäp luyeän, choïn ban caùn söï chuyeân moân. (Lôùp tröôûng vaø caùc toå vieân) - Phoå bieán noäi quy taäp luyeän + Taäp hôïp ngoaøi saân vôùi söï ñieàu khieån cuûa caùn söï. + Trang phuïc goïn gaøng, ñi giaøy. + Baét daàu giôø hoïc ai muoán ra vaøo phaûi xin pheùp. - HS söûa lai trng phuïc - Troø chôi “Dieät caùc con vaât coù haïi” - GV neâu teân troø chôi hoûi caùc con vaät coù haïi maø caùc em bieát. Sau ñoù haïi caùc con vaät coù lôïi. - Caùch chôi: Khi neâu teân caùc con vaät coù haïi thì hoâ ñoàng thanh “Dieät! Dieät! Dieät”.Neáu neâu teân caùc con vaät coù lôïi thì ñöùng im ai hoâ dieät laø sai. sau ñoù cho HS 1 ÑLÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 2 – 3phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt  2 – 4phuùt 1 – 2phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2 – 3phuùt 5 – 8phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  1 – 2phuùt Lôùp 1 chôi thöû roài chôi thieät. 3) Phaàn keát thuùc: - Ñöùng voã tay vaø haùt. - GV cuøng HS heä thoáng baøi. - GV nhaän xeùt giôø hoïc. - Keát thuùc: “Giaûi taùn” HS hoâ “Khoeû”û 1 – 2phuùt 1 – 2phuùc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Ngaøy daïy: Tieát : Baøi:1 TOÅ CHÖÙC LÔÙP – TROØ TRÔI (Tieát 2) I/ Muïc tieâu: -Tieáp tuïc phoå bieán noäi quy taäp luyeän, bieân cheá toå hoïc taäp, choïn caùn söï boä moân. YC HS bieát ñöôïc nhöõng quy ñònh cô baûn ñeå thöïc hieän giôø TD. -Tieáp tuïc chôi: “Dieät caùc con vaät coù haïi”, YC bieát tham gia ñöôïc vaøo troø chôi. II/ Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Treân saân tröôøng. -GV chuaån bò 1 coøi, tranh caùc con vaät. III/ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG 2 PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC Lôùp 1 1)Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp lôùp, cho quay thaønh haøng ngang. Phoå bieán ND-YC baøi hoïc. -HS voå tay + haùt. -HS giaäm chaân ñeám theo nhòp 1-2,1-2, …… 2)Phaàn cô baûn: -Bieân cheá toå taäp luyeän, choïn caùn söï boä moân.(Neáu tieát 1 chöa choïn ñöôïc CSBM thì tieát naøy thöïc hieän). -Tieáp tuïc phoå bieán noäi quy taäp luyeän: +Phaûi taäp hôïp ôû ngoaøi saân döôùi söï ñieàu khieån cuûa caùn söï. +Trang phuïc phaûi goïn gaøng, ñi giaøy (deùp coù quay haäu). Khoâng ñi deùp leâ. +Muoán ra, vaøo lôùp phaûi xin pheùp. -GV cho HS söa laïi trang phuïc. -Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” - GV neâu teân troø chôi hoûi caùc con vaät coù haïi maø caùc em bieát. Sau ñoù haïi caùc con vaät coù lôïi. - Caùch chôi: Khi neâu teân caùc con vaät coù haïi thì hoâ ñoàng thanh “Dieät! Dieät! Dieät”.Neáu neâu teân caùc con vaät coù lôïi thì ñöùng im ai hoâ dieät laøsai. sau ñoù cho HS chôi thöû roài chôi thieät. 3) Phaàn keát thuùc: - Ñöùng voã tay vaø haùt. - GV cuøng HS heä thoáng baøi - GV nhaän xeùt giôø hoïc. - Keát thuùc: “Giaûi taùn” HS hoâ “Khoeû”û 3 2 – 4phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 – 4phuùt  1 – 2phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2 – 3phuùt 5 – 8phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Lôùp 1 TUAÀN: 2 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 2 : TROØ CHÔI – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ (Tieát 1) I / Muïc tieâu: -OÂn troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi”.Yeâu caàu bieát vaø tham gia ñöôïc vaøo troø chôi. -Laøm quen vôùi taäp hôïp haøng doïc,doùng haøng. Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái ñuùng. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, tranh, aûnh caùc con vaät. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG 1) Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. -GV nhaéc laïi noäi dung trang phuïc cuûa HS. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp 1 – 2. 2 ) Phaàn cô baûn: -Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc: +GV hoâ khaåu leänh cho moät toå ra laøm maãu. Sau ñoù cho laøm caû lôùp, roài giaûi taùn, taäp hôïp laïi. +GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Troø chôi “Dieät caùc con vaât coù haïi” -GV neâu teân troø chôi hoûi theâm caùc con vaät coù haïi maø caùc em bieát. Sau ñoù haïi caùc con vaät coù lôïi. Sau ñoù cho HS chôi thöû roài chôi thieät. GD HS yeâu caùc con vaät coù lôïi. 3) Phaàn keát thuùc: -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc.Keát thuùc: “Giaûi taùn” HS hoâ “Khoeû”û. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. 4 2 – 3phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 10 – 12phuùt PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  5 – 8phuùt x x x x x x x  x 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Lôùp 1 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 2 : TROØ CHÔI – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ (Tieát 2) I / Muïc tieâu: -Tieáp tuïc oân chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi”.Yeâu caàu bieát vaø tham gia ñöôïc vaøo troø chôi. -Thöïc haønh luyeän taäp. Taäp hôïp haøng doïc,doùng haøng. Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái ñuùng. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, tranh, aûnh caùc con vaät. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG 1) Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. -GV nhaéc laïi noäi dung trang phuïc cuûa HS. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp 1 – 2. 2 ) Phaàn cô baûn: -Thöïc haønh taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc: +GV hoâ khaåu leänh cho moät toå ra laøm maãu. Sau ñoù cho laøm caû lôùp, roài giaûi taùn, taäp hôïp laïi. +GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Troø chôi “Dieät caùc con vaât coù haïi” -GV neâu teân troø chôi hoûi theâm caùc con vaät coù haïi maø caùc em bieát. Sau ñoù haïi caùc con vaät coù lôïi. Sau ñoù cho HS chôi thöû roài chôi thieät. GD HS yeâu caùc con vaät coù lôïi. 5 2 – 3phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 10 – 12phuùt PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  5 – 8phuùt x x x x x x x x x  x x x Lôùp 1 3) Phaàn keát thuùc: -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc.Keát thuùc: “Giaûi taùn” HS hoâ “Khoeû”û. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt 1 – 2phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  TUAÀN: 3 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 3 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 1) I /Muïc tieâu: -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng .Yeâu caàu taäp hôïp ñuùng choã, nhanh. -Laøm quen vôùi ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ñuùng theo khaåu leänh ôû möùc töông ñoái ñuùng. -OÂn troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”. Yeâu caàu tham gia troø chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, tranh, aûnh caùc con vaät. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG 1 ) Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán 2 – 3 phuùt noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. 1 – 2 phuùt -Ñöùng voã tay vaø haùt. 1 – 2 phuùt -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp 1 – 2. 2 / Phaàn cô baûn: 10–12 -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc: phuùt +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. 6 PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Taäp caû lôùp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Lôùp 1 +Tö theá ñöùng nghieâm: GV ñieàu khieån vaø 1 – 2phuùt laøm maãu cho HS xem. GV taïm thôøi hoâ thoâi GV ñieàu khieån chung ñeå HS ñöùng bình thöôøng . x x x x x x x x -Tö theá ñöùng nghæ GV daäy töông töï nhö 1 – 2phuùt x x x x x x x x ñoäng taùc ñöùng nghieâm. x x x x x x x x -Taäp phoái hôïp: Nghieâm, nghæ. 1 – 2phuùt  -Taäp phoái hôïp: taäp hôïp haøng doïc, doùng 2 – 4phuùt x x x haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ GV hoâ giaûi x x taùn roài taäp hôïp laïi x  x -Troø chôi “Dieät caùc con vaât coù haïi” 5 –6phuùt x x +GV neâu teân troø chôi hoûi theâm caùc con x x x vaät coù haïi maø caùc em bieát. Sau ñoù haïi caùc con vaät coù lôïi. Sau ñoù cho HS chôi thöû roài chôi thieät. GD HS yeâu caùc con vaät coù lôïi. x x x x x x x x 3 ) Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x 1 – 2phuùt - Giaäm chaân taïi choã theo nhòp. x x x x x x x x 1 – 2phuùt -GV cuøng HS heä thoáng baøi.  1 – 2phuùt -GV nhaän xeùt giôø hoïc. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 3 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 2) I /Muïc tieâu: -Thöïc haønh luyeän taäp. Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng .Yeâu caàu taäp hôïp ñuùng choã, nhanh. -Thöïc haønh luyeän taäp ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ñuùng theo khaåu leänh ôû möùc töông ñoái ñuùng. -Tieáp tuïc oân troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”. Yeâu caàu tham gia troø chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, tranh, aûnh caùc con vaät. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG 1 ) Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán 2 – 3 phuùt noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. 1 – 2 phuùt -Ñöùng voã tay vaø haùt. 7 PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp 1 -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp 1 – 2. 1 – 2 phuùt  2 / Phaàn cô baûn: Taäp caû lôùp 10–12 -Luyeän taäp thöïc haønh taäp hôïp haøng doïc, x x x x x x x x phuùt doùng haøng doïc: x x x x x x x x +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt x x x x x x x x söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng  ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. +Tö theá ñöùng nghieâm: GV ñieàu khieån vaø 1 – 2phuùt GV ñieàu khieån chung laøm maãu cho HS xem. GV taïm thôøi hoâ thoâi x x x x x x x x ñeå HS ñöùng bình thöôøng . x x x x x x x x -Tö theá ñöùng nghæ GV daäy töông töï nhö 1 – 2phuùt x x x x x x x x ñoäng taùc ñöùng nghieâm. -Thöïc haønh taäp phoái hôïp: Nghieâm, nghæ. 1 – 2phuùt  -Thöïc haønh taäp phoái hôïp: taäp hôïp haøng 2 – 4phuùt x x x doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ x x GV hoâ giaûi taùn roài taäp hôïp laïi x  x 5 –6phuùt -Troø chôi “Dieät caùc con vaât coù haïi” x x +GV neâu teân troø chôi hoûi theâm caùc con x x x vaät coù haïi maø caùc em bieát. Sau ñoù haïi caùc con vaät coù lôïi. Sau ñoù cho HS chôi thöû roài chôi thieät. GD HS yeâu caùc con vaät coù lôïi. x x x x x x x x 3 ) Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x 1 – 2phuùt - Giaäm chaân taïi choã theo nhòp. x x x x x x x x 1 – 2phuùt  -GV cuøng HS heä thoáng baøi. 1 – 2phuùt -GV nhaän xeùt giôø hoïc. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. TUAÀN: 4 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 4 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 1) I / Muïc tieâu: -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ .Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät töï. -Hoïc quay phaûi, qauy traùi . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc quay ñuùng höôùng vaø xoay theo khaåu leänh. -OÂn troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”. Yeâu caàu tham gia troø chôi chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ 8 Lôùp 1 -Phöông tieän: Coøi, tranh, aûnh caùc con vaät. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG 1 )Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. Taäp hôïp hai haøng doïc sau ñoù chuyeån thaønh haøng ngang. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp 1 – 2, 1 – 2,…… 2 )Phaàn cô baûn: -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ: +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Quay phaûi, qauy traùi: GV hoûi xem ñaâu laø beân phaûicho caùc em giô tay nhaän bieát höôùng. Sau ñoù cho caùc em xoay ñieàu khieån vaø laøm maãu cho HS xem. -Taäp phoái hôïp: taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi. GV hoâ giaûi taùn roài taäp hôïp laïi -Troø chôi “Dieät caùc con vaât coù haïi” +GV neâu teân troø coâ HS nhaéc laïi caùch chôi, quy ñònh chôi. Sau ñoù cho HS chôi thöû roài chôi thieät. GD HS yeâu caùc con vaät coù lôïi. 3 ) Phaàn keát thuùc: -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc, ñaùnh giaù. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. Ngaøy daïy: Tieát: 9 PHÖÔNG PHAÙP CHÖÙC x x x x x x x 2 – 3phuùt x x x x x x x x x x x x x x 1 – 2phuùt x 1 – 2 phuùt  Taäp caû lôùp 10 – x x x x x x x 12phuùt x x x x x x x 2 - 3 laàn x x x x x x x 1 – 2 phuùt 1 – 2 phuùt 2– 4 phuùt 2 – 3 phuùt 5 –6 phuùt 1 – 2 phuùt 1 – 2 phuùt 1 – 2 phuùt TOÅ x x x x x x  GV ñieàu khieån chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Lôùp 1 Baøi 4 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 2) I / Muïc tieâu: -Thöïc haønh luyeän taäp. Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ .Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät töï. - Thöïc haønh luyeän taäp quay phaûi, qauy traùi . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc quay ñuùng höôùng vaø xoay theo khaåu leänh. -Tieáp tuïc oân troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”. Yeâu caàu tham gia troø chôi chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, tranh, aûnh caùc con vaät. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG 1 )Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. Taäp hôïp hai haøng doïc sau ñoù chuyeån thaønh haøng ngang. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Giaäm chaân taïi choã theo nhòp 1 – 2, 1 – 2,…… 2 )Phaàn cô baûn: -Luyeän taäp thöïc haønh taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ: +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Thöïc haønh quay phaûi, qauy traùi: GV hoûi xem ñaâu laø beân phaûicho caùc em giô tay nhaän bieát höôùng. Sau ñoù cho caùc em xoay ñieàu khieån vaø laøm maãu cho HS xem. -Thöïc haønh taäp phoái hôïp: taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi. GV hoâ giaûi taùn roài taäp hôïp laïi -Troø chôi “Dieät caùc con vaât coù haïi” 10 PHÖÔNG PHAÙP CHÖÙC x x x x x x x 2 – 3phuùt x x x x x x x x x x x x x x 1 – 2phuùt x 1 – 2 phuùt  Taäp caû lôùp 10 – x x x x x x x 12phuùt x x x x x x x 2 - 3 laàn x x x x x x x 1 – 2 phuùt 1 – 2 phuùt 2– 4 phuùt 2 – 3 phuùt 5 –6 phuùt TOÅ x x x x x x  GV ñieàu khieån chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x Lôùp 1 +GV neâu teân troø coâ HS nhaéc laïi caùch chôi, quy ñònh chôi. Sau ñoù cho HS chôi thöû roài chôi thieät. GD HS yeâu caùc con vaät 1 – 2 phuùt coù lôïi. 1 – 2 phuùt 1 – 2 phuùt 3 ) Phaàn keát thuùc: -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc, ñaùnh giaù. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. x x x x x x x x x x x x x x x x  TUAÀN: 5 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 5 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 1) I /Muïc tieâu: -OÂn moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät tö vaø kó luaät traät töï hôn. -Laøm quen troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG 1 )Phaàn môû ñaàu: -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc quanh saân taäp. 2 )Phaàn cô baûn: -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi: + Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. + Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. 11 ÑLÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP CHÖÙC x x x x x x x 2 – 3phuùt x x x x x x x x x x x x x x 1 – 2 phuùt x 1 – 2 phuùt  Taäp caû lôùp x x x x x x x 10 – x x x x x x x 12phuùt x x x x x x x 2 - 3 laàn 8 –10 TOÅ x x x x x x  GV ñieàu khieån chung x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp 1 -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” phuùt x x x x x x x x  + GV neâu teân troø, chæ vaøo hình veõ giaûi Nhaø Tr thích caùch chôi. GV laøm maãu cho HS xem, x x x sau ñoù cho HS chôi thöû. Caùch chôi:Caùc em laàn löôït ñi treân 0 0 0 töøng “vieân ña”ù töø nhaø ñeán tröôøng khi ñi khoâng böôùc chaân leäch ra khoûi vieân ñaù neáu x x x x x x x x böôùc leäch coi nhö bò ngaõ. Sau ñoù cho HS ñi x x x x x x x x theo chieàu ngöôïc laïi. x x x x x x x x 1 – 2 phuùt 3 )Phaàn keát thuùc: 1 – 2 phuùt -Ñöùng voã tay vaø haùt.  1 – 2 phuùt -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc, ñaùnh giaù. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 5 :ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 2) I /Muïc tieâu: -Luyeän taäp thöïc haønh moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät tö vaø kó luaät traät töï hôn. -Tieáp tuïc laøm quen vôùi troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x 1 )Phaàn môû ñaàu: x x x x x x x x -GV taäp hôïp thaønh 3 haøng doïc. Phoå bieán 2 – 3phuùt x x x x x x x x noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. 1 – 2 phuùt x -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc 1 – 2 phuùt  quanh saân taäp. Taäp caû lôùp 2 )Phaàn cô baûn: 12 Lôùp 1 -Luyeän taäp thöïc haønh taäp hôïp haøng 10 – x x x x x x x x doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng 12phuùt x x x x x x x x nghæ, quay phaûi, quay traùi: 2 - 3 laàn x x x x x x x x + Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän  xeùt söûa sai. GV ñieàu khieån chung + Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp x x x x x x x x tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân x x x x x x x x döông. x x x x x x x x -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” 8 –10  + GV neâu teân troø, chæ vaøo hình veõ giaûi phuùt Nhaø Tr thích caùch chôi. GV laøm maãu cho HS xem, x x x sau ñoù cho HS chôi thöû. Caùch chôi:Caùc em laàn löôït ñi treân 0 0 0 töøng “vieân ña”ù töø nhaø ñeán tröôøng khi ñi khoâng böôùc chaân leäch ra khoûi vieân ñaù neáu x x x x x x x x böôùc leäch coi nhö bò ngaõ. Sau ñoù cho HS ñi x x x x x x x x theo chieàu ngöôïc laïi. x x x x x x x x 3 )Phaàn keát thuùc: 1 – 2 phuùt -Ñöùng voã tay vaø haùt.  1 – 2 phuùt -GV cuøng HS heä thoáng baøi. 1 – 2 phuùt -GV nhaän xeùt giôø hoïc, ñaùnh giaù. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. TUAÀN: 6 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 6: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 1) I / Muïc tieâu: -OÂn moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät tö vaø kó luaät traät töï hôn. -Hoïc daøn haøng , doàn haøng . Yeâu caàu thöïc hieân ôû möùc cô baûn ñuùng -OÂn troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG Ñ13 PHÖÔNG PHAÙP TOÅ Lôùp 1 LÖÔÏNG CHÖÙC x x x x x x x x 2 – 3phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x 1 – 2 phuùt x 1 – 2 phuùt  Taäp caû lôùp 1 – 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x 10 – 12 x x x x x x x x phuùt  2 - 3 laàn GV ñieàu khieån chung cho Hsdaøn haøng , doàn haøng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 – 4 phuùt  Nhaø Tr x x x 5 – 6 phuùt 1)Phaàn môû ñaàu: -GV nhaän lôùp Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc quanh saân taäp 40 m. -Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 2 )Phaàn cô baûn: -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi: +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Daøn haøng, doàn haøng:GV vöøa laøm maãu vöøa giaûi thích. Sau ñoù cho HS taäp xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV nhaän xeùt boå sung. -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” +GV neâu teân troø, chæ vaøo hình veõ nhaéc 0 0 0 laïi caùch chôi, quy ñònh chôi sau ñoù cho HS chôi thöû, roài chôi chính thöùc x x x x x x x x 3 )Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x 1 – 2 phuùt -Ñöùng voã tay vaø haùt. x x x x x x x x 1 – 2 phuù t -GV cuøng HS heä thoáng baøi. 1 – 2 phuùt  -GV nhaän xeùt giôø hoïc, ñaùnh giaù. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 6: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 2) I / Muïc tieâu: -Luyeän taäp thöïc haønh moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät tö vaø kó luaät traät töï hôn. -Thöïc haønh luyeän taäp daøn haøng , doàn haøng . Yeâu caàu thöïc hieân ôû möùc cô baûn ñuùng 14 Lôùp 1 -Tieáp tuïc oân troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x 2 – 3phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x 1 – 2 phuùt x 1 – 2 phuùt  Taäp caû lôùp 1 – 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x 10 – 12 x x x x x x x x phuùt  2 - 3 laàn GV ñieàu khieån chung cho Hsdaøn haøng , doàn haøng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 – 4 phuùt  Nhaø Tr x x x 5 – 6 phuùt 1)Phaàn môû ñaàu: -GV nhaän lôùp Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc quanh saân taäp 40 m. -Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 2 )Phaàn cô baûn: -Thöïc haønh luyeän taäp. Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi: +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Luyeän taäp thöïc haønh. Daøn haøng, doàn haøng:GV vöøa laøm maãu vöøa giaûi thích. Sau ñoù cho HS taäp xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV nhaän xeùt boå sung. -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” 0 0 0 +GV neâu teân troø, chæ vaøo hình veõ nhaéc laïi caùch chôi, quy ñònh chôi sau ñoù cho HS x x x x x x x x chôi thöû, roài chôi chính thöùc x x x x x x x x 1 – 2 phuùt 3 )Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x 1 – 2 phuù t -Ñöùng voã tay vaø haùt. 1 – 2 phuùt  -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc, ñaùnh giaù. -Veà nhaø: Taäp hôïp laïi haøng doïc. TUAÂN: 7 15 Lôùp 1 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 7: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 1) I /Muïc tieâu: -OÂn moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät töï. -OÂn troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG ÑLÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x 1)Phaàn môû ñaàu: x x x x x x x x -GV nhaän lôùp phoå bieán ND – YC baøi 2 – 3phuùt x x x x x x x x hoïc. 1 – 2 phuùt x -Ñöùng voã tay vaø haùt. 1 – 2 phuùt -Chaïy nheï nhaøng quanh saân taäp 40 m.  -Ñi theo voøng troøn hít thôû saâu -Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 2 ) Phaàn cô baûn: -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi: +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Daøn haøng, doàn haøng: HS taäp xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV nhaän xeùt boå sung. -Thi taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, quay phaûi, quay traùi,daøn haøng, doàn haøng. Toå naøo nhanh toå ñoù thaéng cuoäc. -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” GV neâu teân troø, chæ vaøo hình veõ nhaéc laïi caùch chôi, quy ñònh chôi sau ñoù cho HS chôi thöû, roài chôi chính thöùc. GV giaùm saùt quaù trình HS chôi. 16 1 – 2 phuùt 10 – 12phuùt 2 - 3 laàn Taäp caû lôùp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV ñieàu khieån chung cho HS daøn haøng , doàn haøng 3 – 4 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 – 6 phuùt  Nhaø Tr x x x 3 – 4 phuùt 1 – 2 phuùt 1 – 2 phuùt 0 0 0 Lôùp 1 3 ) Phaàn keát thuùc: -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc. -Veà nhaø: Taäp quay phaûi quay traùi. 1 – 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 7: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI (Tieát 2) I /Muïc tieâu: -Luyeän taäp thöïc haønh moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. Yeâu caàu taäp hôïp cô baûn ñuùng choã, nhanh, traät töï. -Tieáp tuïc oân troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. II /Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x 1)Phaàn môû ñaàu: x x x x x x x x -GV nhaän lôùp phoå bieán ND – YC baøi 2 – 3phuùt x x x x x x x x hoïc. 1 – 2 phuùt x -Ñöùng voã tay vaø haùt. 1 – 2 phuùt -Chaïy nheï nhaøng quanh saân taäp 40 m.  -Ñi theo voøng troøn hít thôû saâu -Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 2 ) Phaàn cô baûn: -Thöïc haønh taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi: +Laàn 1 GV ñieàu khieån cho HS, nhaän xeùt söûa sai. +Laàn 2–3 GV höôùng daãn cho lôùp tröôûng ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Luyeän taäp thöïc haønh daøn haøng, doàn haøng: HS taäp xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV nhaän xeùt boå sung. 17 ÑLÖÔÏNG 1 – 2 phuùt 10 – 12phuùt 2 - 3 laàn 3 – 4 phuùt 3 – 4 phuùt Taäp caû lôùp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV ñieàu khieån chung cho HS daøn haøng , doàn haøng x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp 1 -Thi taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, quay phaûi, quay traùi,daøn haøng, doàn haøng. Toå naøo nhanh toå ñoù thaéng cuoäc. -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” GV neâu teân troø, chæ vaøo hình veõ nhaéc laïi caùch chôi, quy ñònh chôi sau ñoù cho HS chôi thöû, roài chôi chính thöùc. GV giaùm saùt quaù trình HS chôi. 3 ) Phaàn keát thuùc: -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc. -Veà nhaø: Taäp quay phaûi quay traùi. Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 8: 5 – 6 phuùt x x x x x x x x  Nhaø Tr x x x 1 – 2 phuùt 0 0 0 1 – 2 phuùt x x x x x x x x 1 – 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x  TUAÀN:8 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ THEÅ DUÏC REØN LUYEÂN TÖ THEÁ CÔ BAÛN (Tieát 1) I / Muïc tieâu: -OÂn moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. Yeâu caàu thöïc hieän ôû möùc töong ñoái chính xaùc - Laøm quen vôùi tö theá cô baûn vaø ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc. Yeâu caàu thöïc hieän ôû möùc cô baûn ñuùng. -OÂn troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. II / Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG 1) Phaàn môû ñaàu: -GV nhaän lôùp phoå bieán ND – YC baøi hoïc. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp:1-2,118 Ñ -LÖÔÏNG 2 – 3Phuùt 1–2 Phuùt 1 – 2 Phuùt PHÖÔNG CHÖÙC x x x x x x x x x x x x PHAÙP TOÅ x x x x x x x x x x x x x Lôùp 1 2,…… -Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 2) Phaàn cô baûn: -Thi taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi: GV ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -OÂn daøn haøng, doàn haøng: HS taäp xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV nhaän xeùt boå sung. -Tö theá ñuùng cô baûn: GV laøm maãu giaûi thích “Ñuùng theo tö theá cô baûn ...baét ñaàu”.” Thoâi!” HS taäp khoaûng 3laàn -Ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc: Daïy töông töï. -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” GV neâu teân troø chôi chæ vaøo hình veõ nhaéc laïi caùch chôi, quy ñònh chôi sau ñoù cho HS chôi thöû, roài chôi chính thöùc. GV giaùm saùt quaù trình HS chôi. 3) Phaàn keát thuùc: -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc. -Veà nhaø: Taäp quay phaûi quay traùi. Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 8: 2 – 3 Phuùt 10–12 Phuùt 2 - 3 laàn 3 – 4 Phuùt 3 – 4 Phuùt 3 – 4 Phuùt 5 – 6 Phuùt  Taäp caû lôùp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV ñieàu khieån chung cho HS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Nhaø Tr x x x 0 0 0 1 – 2 Phuùt 1 – 2 Phuùt 1 – 2 Phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ THEÅ DUÏC REØN LUYEÂN TÖ THEÁ CÔ BAÛN (Tieát 2) I / Muïc tieâu: -Luyeän taäp thöïc haønh moät soá kyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. YC thöïc hieän ôû möùc töong ñoái chính xaùc - Luyeän taäp thöïc haønh caùc tö theá cô baûn vaø ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc. Yeâu caàu thöïc hieän ôû möùc cô baûn ñuùng. -Tieáp tuïc oân troø chôi : “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. 19 Lôùp 1 II / Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch seõ -Phöông tieän: Coøi, duïng cuï keû chôi troø chôi. III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG Ñ -LÖÔÏNG 1) Phaàn môû ñaàu: -GV nhaän lôùp phoå bieán ND – YC baøi hoïc. -Ñöùng voã tay vaø haùt. -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp:1-2,12,…… -Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 2) Phaàn cô baûn: -Thöïc haønh taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi: GV ñieàu khieån. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Luyeän taäp thöïc haønh, daøn haøng, doàn haøng: HS taäp xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV nhaän xeùt boå sung. -Tö theá ñuùng cô baûn: GV laøm maãu giaûi thích “Ñuùng theo tö theá cô baûn ...baét ñaàu”.” Thoâi!” HS taäp khoaûng 3laàn -Ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc: Daïy töông töï. -Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” GV neâu teân troø chôi chæ vaøo hình veõ nhaéc laïi caùch chôi, quy ñònh chôi sau ñoù cho HS chôi thöû, roài chôi chính thöùc. GV giaùm saùt quaù trình HS chôi. 3) Phaàn keát thuùc: -Ñöùng voã tay vaø haùt. -GV cuøng HS heä thoáng baøi. -GV nhaän xeùt giôø hoïc. -Veà nhaø: Taäp quay phaûi quay traùi. 20 2 – 3Phuùt 1–2 Phuùt 1 – 2 Phuùt 2 – 3 Phuùt 10–12 Phuùt 2 - 3 laàn 3 – 4 Phuùt 3 – 4 Phuùt 3 – 4 Phuùt 5 – 6 Phuùt PHÖÔNG CHÖÙC x x x x x x x x x x x x PHAÙP TOÅ x x x x x x x x x x x x x  Taäp caû lôùp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV ñieàu khieån chung cho HS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Nhaø Tr x x x 0 0 0 1 – 2 Phuùt 1 – 2 Phuùt 1 – 2 Phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan