Tài liệu Hiện trạng môi trường tỉnh đồng nai 2003

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 383 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai 2003
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Ñoàng Nai laø moät tænh thuoäc vuøng Ñoâng Nam Boä vaø naèm trong Vuøng Kinh teá Troïng ñieåm phía Nam, tænh coù vò trí ñòa lyù raát thuaän lôïi: + + + + Phía Baéc giaùp tænh Laâm Ñoàng vaø Bình Döông. Phía Nam giaùp tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu Phía Ñoâng giaùp tænh Bình Thuaän Phía Taây giaùp Thaønh phoá Hoà Chí Minh Theo nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai naêm 2003, dieän tích töï nhieân cuûa tænh laø 5.894,73 km2, daân soá laø 2.149.030 ngöôøi, löïc löôïng lao ñoäng doài daøo (chæ tính rieâng trong tænh ñaõ coù 1.007.217 ngöôøi). Coäng vôùi öu theá veà vò trí ñòa lyù, taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù neân Ñoàng Nai ñaõ ñaåy nhanh ñöôïc toác ñoä phaùt trieån kinh teá vôùi ngaønh chuû löïc laø coâng nghieäp. Hieän nay, Ñoàng Nai laø moät trong nhöõng ñòa phöông ñi ñaàu trong caû nöôùc veà phaùt trieån coâng nghieäp noùi rieâng vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung. N .V Trong naêm 2003, neàn nhieät ñoä trung bình cuûa tænh coù xu höôùng giaûm so vôùi naêm 2002, coù thaùng giaûm coøn 24,10C (thaáp nhaát trong 3 naêm trôû laïi ñaây). Trong khi ñoù löôïng möa trung bình naêm taêng cao, caù bieät vaøo thaùng 9/2003 löôïng möa trung bình leân ñeán 681,4mm (cao nhaát trong voøng 3 naêm trôû laïi ñaây). Möïc nöôùc treân soâng Ñoàng Nai taïi thöôïng nguoàn giaûm so vôùi caùc naêm, möïc nöôùc thaáp nhaát ghi nhaän ñöôïc taïi traïm Taø Laøi thaùng 12/2003 xuoáng chæ coøn 102,5m so vôùi maët nöôùc bieån, möùc giaûm möïc nöôùc thaáp nhaát trung bình so vôùi 3 naêm trôû laïi ñaây laø 7m. X T M Tænh Ñoàng Nai goàm 11 ñôn vò haønh chính, trong ñoù Tp. Bieân Hoaø laø trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoaù cuûa tænh. Ngoaøi ra coøn caùc Tx. Long Khaùnh, huyeän Long Thaønh, Nhôn Traïch, Thoáng Nhaát, Vónh Cöûu, Xuaân Loäc, Traûng Bom, Caåm Myõ, Ñònh Quaùn, Taân Phuù. Trong naêm 2003, toång GDP cuûa tænh theo giaù hieän haønh laø 20.111 tyû ñoàng (taêng 16% so vôùi naêm 2002). Trong ñoù khu vöïc kinh teá trong nöôùc chieám 67,3% vaø khu vöïc kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chieám 32,7%. Trong thaønh phaàn kinh teá trong nöôùc, kinh teá ngoaøi quoác doanh chieám tyû troïng cao (gaàn 60%), trong ñoù kinh teá caù theå chieám ñeán gaàn 70%. Trong GDP cuûa tænh, ngaønh coâng nghieäp – xaây döïng cuûa tænh laø 56,2% (vôùi toác ñoä taêng so vôùi naêm 2002 laø 17%), ngaønh noâng laâm ngö nghieäp chieám 17,6% vaø ngaønh thöông maïi dòch vuï chieám 26,2%. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa tænh naêm 2003 laø 9,35 trieäu ñoàng (taêng 4% so vôùi naêm 2002). 1 Ngaønh coâng nghieäp vaãn laø ngaønh muõi nhoïn cuûa tænh, giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp treân ñòa baøn (gía thöïc teá) gia taêng maïnh haøng naêm. Trong naêm 2003, giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp ñaït 66.220,5 nghìn tyû ñoàng (taêng 19,5% so vôùi naêm 2002 vaø taêng 56,8% so vôùi naêm 2000). Trong cô caáu ngaønh coâng nghieäp, ngaønh saûn xuaát thöïc phaåm vaø ñoà uoáng luoân daãn ñaàu veà soá löôïng cô sôû vaø gía trò saûn xuaát (chieám 47,8% soá cô sôû coâng nghieäp vaø ñoùng goùp 20,6% giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp toaøn tænh). Toác ñoä phaùt trieån ngaønh noâng nghieäp laø 7,6% vaø ñaït giaù trò 5.967 tyû ñoàng naêm 2003. Hai thaønh phaàn kinh teá muõi nhoïn cuûa ngaønh noâng nghieäp laø chaên nuoâi gia suùc (chieám 26,1% giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp) vaø troàng caây coâng nghieäp laâu naêm (chieám 23,9%). Toång möùc baùn leû haøng hoùa dòch vuï trong naêm 2003 laø 9.714 tyû ñoàng, taêng 14,1% so vôùi naêm 2002. Trong ñoù thöông maïi dòch vuï khu vöïc tö nhaân caù theå vaø hoãn hôïp chieám tyû troïng cao nhaát 80,97%, trong khi ñoù khoái taäp theå (hôïp taùc xaõ) ñoùng goùp raát thaáp trong cô caáu thöông maïi dòch vuï (22,7 tyû ñoàng, chieám 2%). N Thöïc hieän nhieäm vuï quaûn lyù Nhaø nöôùc veà moâi tröôøng haøng naêm, Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai ñaõ tieán haønh xaây döïng baùo caùo Hieän traïng moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai naêm 2004. Baùo caùo naøy nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù hieän traïng vaø dieãn bieán moâi tröôøng, cung caáp cô sôû khoa hoïc vaø thöïc tieãn ñeå xem xeùt caùc taùc ñoäng tieâu cöïc vaø tích cöïc cuûa phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ñoái vôùi moâi tröôøng vaø kieán nghò vôùi caùc caáp nhöõng vaán ñeà cuï theå caàn quan taâm giaûi quyeát, nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån beàn vöõng tænh nhaø cuõng nhö cuûa ñaát nöôùc. .V X T Theo tinh thaàn Coâng vaên soá 314/BTNMT-MT cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Baùo caùo Hieän traïng moâi tröôøng naêm nay seõ khoâng trình baøy toång quan, daøn traûi maø taäp trung vaøo caùc vaán ñeà moâi tröôøng böùc xuùc, caùc vaán ñeà caàn quan taâm vaø öu tieân giaûi quyeát nhaát. Trong tröôøng hôïp cuï theå ôû tænh Ñoàng Nai, caùc vaán ñeà moâi tröôøng böùc xuùc laø : OÂ nhieãm moâi tröôøng ñoâ thò, caùc khu coâng nghieäp, caùc löu vöïc soâng, hoà, caùc laøng ngheà, suy thoaùi caùc vuøng ñaát ngaäp nöôùc…. Ngoøai ra,baùo caùo cuõng seõ ñaùnh giaù hieäu quaû vaø toàn taïi trong coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng ñeå töø ñoù coù caùc kieán nghò cuõng nhö ñeà xuaát caùc giaûi phaùp ñaùp öùng cuï theå trong thôøi gian tôùi. M Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai naêm 2004 do Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai chuû trì thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Trung taâm Coâng ngheä Moâi tröôøng (Hoäi Baûo veä Thieân nhieân vaø Moâi tröôøng Vieät Nam), Phoøng Moâi tröôøng, Trung taâm Quan traéc vaø Kyõ thuaät Moâi tröôøng (Sôû taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng Ñoàng Nai). Ngoaøi ra, Sôû TN-MT tænh Ñoàng Nai coøn nhaän ñöôïc söï phoái hôïp, giuùp ñôõ cuûa caùc ñôn vò nhö: Sôû Xaây döïng, Sôû NN&PTNT, Sôû Y Teá, Sôû Coâng nghieäp, caùc phoøng Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng Thaønh phoá, thò xaõ vaø caùc huyeän thuoäc tænh Ñoàng Nai. 2 BAÛN ÑOÀ HAØNH CHÍNH TÆNH ÑOÀNG NAI N .V X T M 3 N .V PHAÀN I: HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG TÆNH ÑOÀNG NAI X T M 4 CHÖÔNG I HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI CAÙC ÑOÂ THÒ I.1 TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN ÑOÂ THÒ TÆNH ÑOÀNG NAI Naêm 2003 laø naêm baûn leà cuûa keá hoaïch 5 naêm (2001 – 2005) phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh Ñoàng Nai. Trong naêm 2003 vaø ñaàu naêm 2004, tænh ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu quan troïng trong phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Nhieàu döï aùn ñaàu tö xaây döïng haï taàng ñoâ thò ñöôïc trieån khai, boä maët caùc ñoâ thò ngaøy moät vaên minh, saïch ñeïp hôn. Phaùt trieån coâng nghieäp vaø môû roäng ñoâ thò ñaõ keùo theo söï gia taêng daân soá ñoâ thò, trong ñoù chuû yeáu laø gia taêng cô hoïc. Trong naêm 2003, daân soá ñoâ thò tænh Ñoàng Nai laø 675.154 ngöôøi (taêng 19.166 ngöôøi so vôùi naêm 2002). N Hieän treân ñòa baøn tænh coù gaàn 50 döï aùn xaây döïng caùc khu daân cö môùi, hieän ñaïi ñang ñöôïc trieån khai xaây döïng. Trong ñoù phaàn lôùn taäp trung vaøo caùc ñoâ thò nhö Tp. Bieân Hoøa, Nhôn Traïch, Vónh Cöûu vaø Long Thaønh. Hôn nöõa, vöøa qua Thuû töôùng chính phuû ñaõ ra quyeát ñònh naâng caáp thò traán Long Khaùnh leân thaønh Thò xaõ vaø thaønh laäp hai huyeän môùi laø Traûng Bom vaø Caåm Myõ treân cô sôû chia taùch caùc huyeän Thoáng Nhaát, Long Khaùnh vaø Xuaân Loäc. .V X T Tænh Ñoàng Nai ñaõ pheâ duyeät quy hoaïch toång theå phaùt trieån heä thoáng ñoâ thò vaø caùc khu daân cö taäp trung treân ñòa baøn tænh ñeán naêm 2020 (Quyeát ñònh soá 67/QÑ.CT.UBT ngaøy 07/01/2003). Theo ñoù, tænh seõ coù 2 thaønh phoá (1 ñoâ thò loaïi I, 1 ñoâ thò loaïi II), 1 thò xaõ (ñoâ thò loaïi III), 02 ñoâ thò loaïi IV vaø 16 ñoâ thò loaïi V vaøo giai ñoaïn 2010 – 2020. I.2 M HIEÄN TRAÏNG CAÁP NÖÔÙC TAÏI CAÙC ÑOÂ THÒ TÆNH ÑOÀNG NAI Hieän nay cuøng vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ veà kinh teá xaõ hoäi vaø söï gia taêng daân soá taïi caùc ñoâ thò treân ñòa baøn tænh thì nhu caàu cung caáp nöôùc saïch cuõng ngaøy moät cao. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu söû duïng nöôùc cuûa ngöôøi daân ñoâ thò thì UBND tænh ñaõ vaø ñang chæ ñaïo caùc ban ngaønh thöïc hieän nhieàu chöông trình thieát thöïc nhaèm cung caáp nöôùc saïch, quaûn lyù vaø baûo veä nguoàn taøi nguyeân nöôùc maët, nöôùc ngaàm. Theo baùo caùo cuûa Sôû Xaây Döïng trong chöông trình toå chöùc trieån khai thöïc hieän chæ thò soá 04/2004/CT-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà ñaåy maïnh coâng taùc quaûn lyù caáp nöôùc vaø tieâu thuï nöôùc saïch thì hieän traïng heä thoáng caáp nöôùc taïi caùc ñoâ thò tænh Ñoàng Nai nhö sau : - Hieän nay, toång coâng suaát cuûa toaøn boä heä thoáng caáp nöôùc trong toaøn tænh Ñoàng Nai laø 239.800 m3/ngaøy (trong ñoù söû duïng nguoàn nöôùc maët laø 184.400 m3/ngaøy vaø nguoàn nöôùc ngaàm laø 55.400 m3/ngaøy) bao goàm : 5 + Nhaø maùy nöôùc Thieän Taân : 100.000 m3/ngaøy + Nhaø maùy nöôùc Bieân Hoaø : 36.000 m3/ngaøy + Nhaø maùy nöôùc Long Bình : 30.000 m3/ngaøy + Nhaø maùy nöôùc Vónh An : 2.000 m3/ngaøy + Xí nghieäp nöôùc Xuaân Loäc : 3.000 m3/ngaøy + Xí nghieäp nöôùc Long Khaùnh 7.000 m3/ngaøy + Nhaø maùy nöôùc Taâm Höng Hoaø : 3.000 m3/ngaøy + Traïm caáp nöôùc thoâ Hoaù An : 6.000 m3/ngaøy + Traïm caáp nöôùc xaõ Baøu Haøm 300 m3/ngaøy + Traïm caáp nöôùc xaõ Soâng Ray 300 m3/ngaøy + Traïm caáp nöôùc Ñaïi Phöôùc – Phuù Höõu : 800 m3/ngaøy N + Nhaø maùy nöôùc Vieät Thaêng Long : 5.000 m3/ngaøy .V + Nhaø maùy nöôùc KCN Nhôn Traïch I : 15.000 m3/ngaøy + Nhaø maùy nöôùc KCN Amata 2.000 m3/ngaøy + Nhaø maùy nöôùc ngaàm Vedan : 20.000 m3/ngaøy X T + Nhaø maùy nöôùc ngaàm Tuy Haï – Nhôn Traïch : 10.000 m3/ngaøy - Hieän nay, thaønh phoá Bieân Hoaø coù tyû leä hoä daân ñöôïc duøng nöôùc maùy ñaït 77,70 %. Coù 25/26 phöôøng xaõ trong thaønh phoá coù nguoàn nöôùc maùy cung caáp ñeán ñòa baøn (Coøn 01 xaõ chöa coù nguoàn nöôùc maùy cuûa Coâng ty caáp nöôùc Ñoàng Nai laø xaõ Taân Haïnh). Moät soá phöôøng ñaõ coù heä thoáng caáp nöôùc nhöng chöa ñaùp öùng ñöôïc soá daân söû duïng maø chæ cung caáp ñöôïc ôû möùc 10 – 40% soá daân nhö xaõ Hieäp Hoaø, Hoaù An, Taân Vaïn, Traûng Daøi, Taân Hieäp, Long Bình, Long Bình taân, Taân Bieân, Taân Hoaø, Hoá Nai. M - Caùc trung taâm huyeän, thò taán, thò xaõ ñaõ coù heä thoáng caáp nöôùc nhö: Thò xaõ Long Khaùnh, thò traán Gia Ray (Xuaân Loäc), thò traán Vónh An (Vónh Cöûu), trung taâm huyeän Nhôn Traïch. - Tình hình söû duïng nöôùc taïi caùc thò traán, thò xaõ hieän nay nhö sau : + Nhaø maùy nöôùc Taâm Höng Hoaø – Xuaân Loäc ñaõ söû duïng ñöôïc 28% so vôùi coâng suaát; + Nhaø maùy nöôùc Gia Ray – Xuaân Loäc ñaõ söû duïng ñöôïc 54% coâng suaát; + Nhaø maùy nöôùc Long Khaùnh ñaõ söû duïng 85% coâng suaát; + Nhaø maùy nöôùc nöôùc ngaàm Tuy Haï – Nhôn Traïch ñaõ söû duïng ñöôïc 66% coâng suaát; + Nhaø maùy nöôùc Vónh An ñaõ söû duïng 39% coâng suaát; + Traïm caáp nöôùc Soâng Ray – Xuaân Loäc ñaõ söû duïng ñöôïc 26% coâng suaát; 6 + Traïm Baøu Haøm – Traûng Bom ñaõ söû duïng 64% coâng suaát; + Traïm Ñaò phöôùc-Phuù höõu – Nhôn Traïch ñaõ söû duïng ñöôïc 74% coâng suaát. - Caùc trung taâm huyeän Taân Phuù, Ñònh Quaùn, Thoáng Nhaát, Long Thaønh, Caåm Myõ vaø Traûng Bom ñang trieån khai xaây döïng heä thoáng caáp nöôùc taäp trung. Toaøn boä daân cö trong caùc khu vöïc naøy hieän ñang söû duïng nöôùc chuû yeáu töø caùc nguoàn töï khai thaùc töø caùc gieáng do daân cö töï khoan, gieáng ñaøo, töø nguoàn nöôùc möa vaø caùc nguoàn nöôùc maët khaùc. I.3 HIEÄN TRAÏNG THU GOM, XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI VAØ THOAÙT NÖÔÙC ÑOÂ THÒ I.3.1. Tình hình tieâu thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi sinh hoaït ñoâ thò (1). Khu vöïc ñoâ thò Bieân Hoøa: Hieän nay heä thoáng thoaùt nöôùc ñoâ thò Bieân Hoaø bao goàm möông hôû ñaäy baèng taám ñan beâ toâng chieám khoaûng 40%, coáng thoaùt nöôùc chæ chieám 50 - 60%. Nöôùc möa, nöôùc thaûi ñöôïc daãn töø möông, coáng thaûi thaúng vaøo soâng Caùi vaø ra soâng Ñoàng Nai, ra ruoäng, ra hoà vaø caùc suoái chaûy qua caùc phöôøng trong ñoâ thò. Hieän taïi Bieân Hoøa coù 18 ñieåm xaû nöôùc tröïc tieáp ra soâng Ñoàng Nai, taäp trung chuû yeáu taïi 3 phöôøng laø phöôøng Hoaø Bình (5 ñieåm), Thanh Bình (8 ñieåm) vaø Quyeát Thaéng (4 ñieåm). Caùc ñieåm coøn laïi xaû vaøo suoái Raïch Lung roài cuõng ñoå ra soâng Ñoàng Nai. Caùc cöûa xaû coù ñöôøng kính töø 400 ñeán 1.000 mm. N .V X T Caùc truïc ñöôøng chính trong thaønh phoá haàu heát ñeàu coù möông hoaëc coáng thoaùt nöôùc, chuû yeáu taäp trung ôû 5 phöôøng noäi oâ. Toång chieàu daøi heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa 5 phöôøng khoaûng 17,6 km. Trong ñoù heä thoáng coáng laø 10,5 km coøn laïi laø möông coù naép ñan beâ toâng. Hieän nay nhieàu ñoaïn möông bò vôõ, bò hoûng ñan beâ toâng, moät soá ñoaïn bò taéc ngheït do raùc thaûi. Nhieàu heûm lôùn trong caùc phöôøng coù heä thoáng thoaùt nöôùc khoâng ñaûm baûo do möông thoaùt trong nhaø thaáp hôn möông thoaùt ngoaøi ñöôøng phoá, caùc heûm nhoû chuû yeáu laø thoaùt nöôùc beà maët. Soá heûm coù möông thoaùt nöôùc naèm chuû yeáu ôû caùc phöôøng Hoaø Bình, Thanh Bình, Trung Duõng, Quyeát Thaéng vaø chieám tæ leä 70 - 80%. Rieâng phöôøng Quang Vinh vaø Taân Mai coù tôùi 80 90% soá heûm thoaùt nöôùc treân beà maët ñöôøng. M Do chaát löôïng heä thoáng möông, coáng thoaùt nöôùc chöa ñaûm baûo, ñaëc bieät chöa ñuû soá löôïng ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu xaû thaûi vaø tieâu thoaùt neân khu vöïc trung taâm thaønh phoá Bieân Hoaø vaãn coøn tình traïng ngaäp uùng ôû moät soá ñieåm vaøo muøa möa. Phöôøng Quyeát Thaéng, Quang Vinh vaø Trung Duõng laø 3 phöôøng coù soá ñieåm ngaäp khaù saâu, trung bình töø 40 – 50 cm. Caù bieät coù khu vöïc Taäp ñoaøn 29 thuoäc phöôøng Quang Vinh coù nôi ngaäp saâu 70 – 80 cm. Caùc phöôøng coøn laïi cuûa thaønh phoá Bieân Hoaø coù ñòa hình cao, coù tæ leä phaân boá daân cö thöa, quyõ ñaát ruoäng vöôøn coøn nhieàu neân vieäc tieâu thoaùt nöôùc thöôøng laø töï chaûy theo ñòa hình ra soâng suoái hoaëc töï thaám. 7 (2). Khu vöïc caùc ñoâ thò khaùc: - Thò xaõ Long Khaùnh coù 20,358 km heä thoáng möông vaø coáng thoaùt nöôùc, nöôùc möa vaø nöôùc thaûi sinh hoaït theo heä thoáng naøy chaûy veà suoái Caûi vaø suoái Reát. - Thò traán Long Thaønh coù khoaûng 5 km ñöôøng coáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi sinh hoaït chung vaø ñoå veà suoái Quaùn Thuû - Thò traán Traûng Bom coù toång coäng 6,84 km ñöôøng coáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi vaø thaûi ra hoà Suoái Ñaù. - Thò traán Gia Ray coù 7,9 km ñöôøng coáng thoaùt nöôùc doïc theo caùc tuyeán Ql 1, TL 766 vaø ñöôøng vaønh ñai. Nguoàn tieáp nhaän laø Hoà Nuùi Le vaø suoái Gia Maên. - Thò traán Taân Phuù: coù 26 km coáng raõnh thoaùt nöôùc, chuû yeáu thoaùt vaøo caùc vuøng truõng hoaëc caùc suoái nhoû laân caän. N - Ñoâ thò Nhôn Traïch: Hieän nay khu vöïc trung taâm huyeän Nhôn Traïch ñaõ ñöôïc ñaàu tö heä thoáng coáng thoaùt nöôùc, chuû yeáu taäp trung taïi khu vöïc haønh chính trung taâm, caùc khu daân cö môùi vaø khu vöïc Long Thoï – Phöôùc An. .V Caùc thò traán, thò töù coøn laïi, tình hình thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi sinh hoaït chöa ñöôïc quan taâm ñaàu tö. X T Moät soá khu vöïc taïi caùc ñoâ thò vaãn coøn tình traïng ngaäp uùng nhö taïi khu vöïc tröôùc Nhaø vaên hoaù trung taâm huyeän Long thaønh, ñoaïn naøy thöôøng raát hay ngaäp nöôùc moãi khi coù möa lôùn, chieàu daøi ñoaïn ngaäp khoaûng 100 meùt; Khu vöïc thò traán Vónh An chæ coù moät heä thoáng coáng thoaùt nhoû neân khu vöïc naøy cuõng thöôøng hay bò ngaäp uùng bôûi caùc traän möa lôùn…, tình hình ngaäp uùng cuõng thöôøng xaûy ra ôû caùc chôï cuûa caùc thò traán. M Hieän nay UBND tænh ñaõ quy hoaïch toång theå heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø veä sinh moâi tröôøng cho ñoâ thò vaø KCN thuoäc ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoaø(giai ñoaïn 2003 – 2020) taïi quyeát ñònh soá1891/QÑ.CT.UBT ngaøy 21/5/2004. Ñaõ trieån khai thöïc hieän caùc döï aùn caûi taïo vaø naïo veùt caùc suoái Baø Boät, Taân Mai, suoái Linh vaø döï aùn caûi taïi heä thoáng thoaùt nöôùc caùc phöôøng noäi oâ thaønh phoá Bieân Hoaø nhö phöôøng Thanh Bình, Quang Vinh ñeå giaûi quyeát tình traïng nghaäp uùng cho thaønh phoá. Nhìn chung, tình hình tieâu thoaùt nöôùc trong caùc ñoâ thò treân ñòa baøn tænh noùi chung vaø thaønh phoá Bieân Hoaø noùi rieâng hieän nay ñaõ ñöôïc caûi thieän ñaùng keå so vôùi caùc naêm tröôùc. Heä thoáng coáng, möông thoaùt nöôùc ñöôïc ñaàu tö caûi taïo naâng caáp vaø phaùt trieån môùi song song vôùi heä thoáng giao thoâng vaø vieäc hình thaønh caùc khu daân cö môùi. 8 I.3.2. Tình hình xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò Hieän nay nöôùc thaûi sinh hoaït taïi taát caû caùc ñoâ thò chöa ñöôïc xöû lyù taäp trung. Nöôùc thaûi taïi caùc hoä gia ñình ñöôïc cho thaám töï nhieân hoaëc ñöôïc xöû lyù baèng beå töï hoaïi roài thaûi ra caùc vuøng ñaát truõng, soâng suoái, hoà… Ñaùng chuù yù laø caùc cô sôû saûn xuaát, thöông maïi dòch vuï vaø chaên nuoâi naèm raõi raùc trong caùc ñoâ thò, nöôùc thaûi töø caùc loaïi hình naøy coù thaønh phaàn vaø tính chaát oâ nhieãm cao nhöng phaàn lôùn vaãn chöa ñöôïc xöû lyù vaø thaûi thaúng ra caùc nguoàn tieáp nhaän. Tính chaát oâ nhieãm do nöôùc thaûi ñoâ thò coù theå ghi nhaän ñöôïc töø keát quaû phaân tích 03 suoái chính treân ñòa baøn Thaønh phoá Bieân Hoøa (laø nguoàn tieáp nhaän chính nöôùc thaûi ñoâ thò) ñöôïc laáy maãu vaø phaân tích vaøo thaùng 6 naêm 2004 vaø ñöôïc ñöa ra trong baûng 1. Baûng 1. Keát quaû phaân tích nöôùc maët taïi moät soá vò trí treân ñòa baøn Tp. Bieân Hoaø. N Keát quaû TCVN 59421995 (loaïi B) M1 M2 M3 1 pH 7,6 6,8 7,3 5,5 – 9 2 DO mgO2/l 6,0 >= 2 0,1 0,1 3 BOD5 mgO2/l 6 < 25 82 723 4 COD mgO2/l 8 < 35 176 1.309 5 TSS mg/l 80 120 150 460 6 TDS mg/l 399 177 1.036 + 7 N-NH4 mg/l 24,1 24,1 83,4 8 N-NO3 mg/l 0,12 0,58 0,12 15 9 N-NO2 mg/l 0,011 0,020 0,05 0,089 10 Toång P mg/l 6,54 0,16 25,20 11 Toång Fe mg/l 2 4,71 3,66 6,54 12 Daàu môõ mg/l 0,3 55,3 0,55 6,10 2 6 6 13 Coliform MPN/100ml 6,4×10 10.000 9,3×10 7,5×10 Nguoàn : Trung taâm Quan traéc vaø Kyõ thuaät Moâi tröôøng - thaùng 6/2004 Ghi chuù: M1 : Maãu nöôùc maët taïi suoái Saên Maùu M2 : Maãu nöôùc maët taïi suoái Baø Luùa M3 : Maãu nöôùc maët taïi suoái Linh, laáy maãu vaoø giôø cao ñieåm luùc xaû thaûi. Stt Chæ tieâu Ñôn vò .V X T M Qua soá lieäu quan traéc ôû baûng 1 cho thaáy: Hieän nay chaát löôïng nöôùc maët taïi moät soá con suoái chính tieáp nhaän nöôùc thaûi sinh hoaït töø thaønh phoá Bieân Hoaø laø chöa ñaït tieâu chuaån cho pheùp, ñaëc bieät laø chaát löôïng nöôùc maët taïi caùc suoái Saên Maùu vaø Suoái Linh. 9 Chæ tieâu TSS vöôït Tieâu chuaån töø 1,5 – 5,7 laàn; Toång Fe taïi taát caû caùc suoái ñeàu vöôït töø 1,8 – 3,5 laàn; chæ tieâu daàu môõ ôû caùc suoái ñeàu cao hôn TCCP nhieàu laàn, caù bieät chæ tieâu naøy taïi suoái Saên Maùu vöôït tieâu chuaån tôùi 184 laàn; BOD vaø COD cuõng vöôït tieâu chuaån raát cao. Chæ tieâu BOD vöôït 3,2 laàn ñoái vôùi suoái Saên Maùu vaø vöôït 29 laàn ñoái vôùi suoái Linh; COD vöôït 5 laàn (suoái Saên Maùu) vaø vöôït gaàn 40 laàn (suoái Linh). Rieâng chæ tieâu N-NO2 chæ vöôït nheï (gaàn 2 laàn) ôû suoái Baø Luùa. Chæ tieâu DO ôû caû suoái Linh vaø suoái Saên Maùu ñeàu thaáp hôn TCCP ñeán 20 laàn (noàng ñoä ghi nhaän ñöôïc laø 0,1 mg/l). Ñaëc bieät chæ tieâu Coliform vöôït TCCP raát cao, gaáp 750 laàn ôû suoái Linh vaø vöôït 930 laàn ôû suoái Saên Maùu. Keát quaû noùi treân ñaõ phaûn aùnh ñöôïc phaàn naøo veà tình hình oâ nhieãm do nöôùc thaûi ñoâ thò Bieân Hoaø. Rieâng veà möùc ñoä oâ nhieãm ñöôïc ñaùnh giaù ôû ñaây coù theå chæ mang tính cuïc boä do taàn suaát quan traéc coøn ít, chöa lieân tuïc, hoaëc coù theå thôøi ñieåm laáy maãu gaëp giôø cao ñieåm (VD : nöôùc suoái Linh ñöôïc quan traéc luùc trôøi naéng, suoái noâng, ñuùng vaøo thôøi ñieåm xaû thaûi cuûa caùc hoä daân soáng ven suoái). N Ñeå giaûm bôùt tình traïng oâ nhieãm treân, hieän nay theo chæ ñaïo cuûa UBND tænh, Ngaønh Xaây döïng ñang xuùc tieán trieån khai döï aùn thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït cho caùc phöôøng noäi oâ thaønh phoá Bieân Hoøa (Bao goàm caùc phöôøng Thanh Bình, Trung Duõng, Hoøa Bình, Quang Vinh, Quyeát Thaéng, vaø caùc phöôøng lieàn keà: Thoáng Nhaát, Taân Mai, Tam Hieäp, Taân Tieán). Döï aùn naøy do Coâng ty Nöôùc vaø Moâi tröôøng Vieät Nam thöïc hieän vôùi quy moâ tính toaùn cho löu vöïc khoaûng 740 ha – coù tính daøi haïn ñeán naêm 2020 cho 1020 ha. Vôùi kinh phí döï kieán khoaûng 314,8 tæ ñoàng töø nguoàn voán vay keát hôïp nguoàn ngaân saùch cuûa tænh. Hieän nay, Coâng ty Nöôùc vaø Moâi tröôøng Vieät Nam ñang khaûo saùt ñieàu tra xaây döïng 01 traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung vôùi coâng suaát 24.000m3/ngaøy ñeâm taïi phía Ñoâng Nam Tp. Bieân Hoøa (phöôøng Tam Hieäp) gaàn ñieåm hôïp löu cuûa Suoái Linh vôùi nhaùnh soâng Caùi cuûa Soâng Ñoàng Nai. .V X T I.4 M TÌNH HÌNH THU GOM VAØ XÖÛ LYÙ CTR SINH HOÏAT ÑOÂ THÒ I.4.1. Hieän traïng thu gom raùc thaûi sinh hoaït taïi caùc ñoâ thò (1). Khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa: Thaønh phoá Bieân Hoaø vôí soá daân 512.580 ngöôøi, bao goàm 27 phöôøng xaõ vôùi 95.089 hoä. Hieän nay, Coâng ty Dòch vuï Moâi tröôøng Ñoâ thò Bieân Hoaø chòu traùch nhieäm thu gom raùc coâng coäng treân ñòa baøn 21 phöôøng xaõ trong thaønh phoá, rieâng phöôøng Taân Vaïn töï thu gom vaø xöû lyù raùc thaûi. Löôïng raùc thu gom ñöôïc treân ñòa baøn haøng naêm khoâng ngöøng taêng leân, cuï theå theo thoáng keâ cuûa Coâng ty naêm 2003 löôïng raùc thu gom ñöôïc khoaûng 175.200 m3. Trong thöïc teá löôïng raùc phaùt sinh haøng ngaøy treân ñòa baøn thaønh phoá coøn lôùn hôn raát nhieàu. Theo thoáng keâ cuûa Coâng ty thì hieän nay tình hình thu gom raùc ñoâ thò treân ñòa baøn caùc phöôøng nhö baûng 2. 10 Baûng 2. Tình hình thu gom raùc thaûi sinh hoaït treân ñòa baøn Tp. Bieân Hoaø (*) Tyû leä thu Tyû leä thu Stt Teân Phöôøng Soá hoä gom(%) gom(%) 1 An Bình 5.450 55,28 15 Taân Hoaø 4.980 30,02 2 Bình Ña 2.532 64,69 16 Taân Mai 4.029 33,90 3 Böûu Long 3.256 52,79 17 Taân Phong 5.335 58,65 4 Hoá Nai 4.803 29,07 18 Taân Tieán 2.504 74,20 5 Hoaù An 2.324 10,80 19 Thanh Bình 1.298 62,79 6 Hoaø Bình 1.612 79,34 20 Thoáng Nhaát 3.510 72,74 7 L.Bình Taân 5.356 21 Traûng Daøi 5.561 20,97 8 Long Bình 6.946 21,84 22 Trung Duõng 3.345 74,71 9 Quang Vinh 2.879 63,25 23 Taân Vaïn 2.030 0 10 Quyeát Thaéng 2.798 91,60 24 Böûu Hoaø 2.925 0 11 Tam Hieäp 5.877 52,75 25 Xaõ Bình Hoøa 0 12 Tam Hoaø 2.842 59,96 26 Xaõ Hieäp Hoaø 2.458 0 13 Taân Bieân 5.267 12,93 27 Xaõ Taân Haïnh 1.409 0 14 Taân Hieäp 3.763 45,63 Toång,/bình quaân 37.523 39 Nguoàn : Coâng ty Dòch vuï Moâi tröôøng Ñoâ thò thaønh phoá Bieân Hoaø, 2003. (*): Nhöõng phöôøng/xaõ do Coâng ty Dòch vuï Moâi tröôøng Ñoâ thò thaønh phoá Bieân Hoaø thu gom Stt Teân Phöôøng Soá hoä N .V X T Nhö vaäy, qua soá lieäu thoáng keâ ôû baûng 2 cho thaáy trong toång soá 95.089 hoä coù treân ñòa baøn thì hieän nay Coâng ty Dòch vuï Moâi tröôøng ñoâ thò Bieân Hoaø môùi chæ thu gom ñöôïc khoaûng 37.523 hoä töông ñöông vôùi 39% soá hoä phaùt sinh raùc thaûi sinh hoaït haøng ngaøy. M Haøng ngaøy Coâng ty DVMTÑT thu gom ñöôïc moät löôïng raùc khoaûng 500 – 550m3. Trong soá 37.523 hoä ñöôïc thu gom raùc thì soá hoä maø coâng ty thu ñöôïc tieàn laø khoaûng 30.300 hoä. Qua baùo caùo, Coâng ty cho bieát hieän nay caùc phöôøng xaõ ñaõ töï toå chöùc thu gom ñöôïc khoaûng 3.200 hoä vaø ngoaøi ra caùc toå chöùc tö nhaân cuõng tham gia vaøo maïng löôùi thu gom vôùi soá hoä ñöôïc thu gom laø 5.100 hoä, naâng toång soá hoä ñöôïc thu gom raùc treân ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoaø taêng leân 45.823 hoä, töông ñöông vôùi tyû leä 48%. Dieän tích maët ñöôøng ñöôïc queùt doïn vaø thu gom raùc haøng ngaøy treân ñòa baøn thaønh phoá hieän nay khoaûng 581.313 m2. Raùc sau khi ñöôïc coâng ty thu gom seõ ñöôïc chuyeån tieáp ñeán xe eùp raùc chuyeân duøng roài vaän chuyeån veà baõi raùc ôû phöôøng Traûng Daøi ñeå xöû lyù. Ngoaøi vieäc thu gom raùc ôû caùc khu vöïc coâng coäng, caùc chôï, tröôøng hoïc, raùc sinh hoaït ôû caùc cô quan vaø ñôn vò saûn xuaát kinh doanh…Coâng ty DVMTÑT coøn tieán haønh thu gom raùc thaûi coâng nghieäp khoâng nguy haïi. Hieän nay coâng ty ñang thu gom ôû 08 chôï vaø khoaûng 190 ñôn vò SXKD thuoäc caùc KCN treân ñòa baøn Tp. Bieân Hoaø vaø caùc vuøng laân caän. 11 (2). Taïi thò xaõ Long Khaùnh vaø caùc thò traán thò töù khaùc treân ñòa baøn caùc huyeän : - Thò xaõ Long Khaùnh: Hieän nay raùc thaûi treân ñòa baøn thò xaõ do DNTN Truùc Anh ñaûm nhaän vieäc thu gom vaø xöû lyù. Löôïng raùc thaûi thu gom haøng ngaøy laø 46 taán vaø ñem taäp trung taïi baõi raùc möôùn cuûa noâng tröôøng vaø baõi raùc môùi quy hoaïch Suoái Tre (20 ha) - Huyeän Nhôn Traïch: Khu vöïc haønh chính trung taâm do moät HTX ñaûm nhaän vieäc thu gom. Moät soá xaõ khaùc ñaõ hình thaønh HTX thu gom nhöng chæ thu gom ñoå taïm taïi caùc khu vöïc troáng hoaëc truõng maø chöa coù hình thöùc xöû lyù. Toång löôïng raùc thu gom khoaûng 20 taán/ngaøy. - Thò traán Ñònh Quaùn: hieän coù moät xe caûi tieán haøng ngaøy thu gom raùc taïi khu vöïc trung taâm. Löôïng raùc thu gom ñöôïc vaøo khoaûng 2-3 taán/ngaøy (chieám 20-30% löôïng raùc). Toaøn boä raùc thu gom ñöôïc ñoå taïi caùc hoá ñaøo cuûa caùc raãy vaø laáp ñaát, khoâng coù hình thöùc xöû lyù naøo. - Thò traán Vónh An: Tình hình thu gom raùc taïi Vónh An chæ taäp trung taïi caùc chôï vaø khu vöïc trung taâm thò traán. Löôïng raùc thu gom ñöôïc haøng ngaøy khoaûng 6 taán. Trong ñoù 5 taán raùc töø caùc chôï vaø khoaûng 1 taán raùc töø caùc khu daân cö thò traán. Ban quaûn lyù chôï ñaûm traùch vieäc thu gom raùc khu vöïc chôï, UBND Thò traán ñaûm traùch vieäc thu gom raùc taïi caùc khu daân cö. Toaøn boä löôïng raùc thu gom ñem taäp trung taïi khu ñaát troáng ôû khu phoá 3 (ñaõ quy hoaïch vôùi dieän tích 2 ha) vaø tieán haønh laáp ñaát laïi maø khoâng qua baát kyø hình thöùc xöû lyù naøo. N .V - Thò traán Long Thaønh: Löôïng raùc thu gom ñöôïc haøng ngaøy do Trung taâm dòch vuï vaø Quaûn lyù ñoâ thò ñaûm nhaän laø khoaûng 15 taán (trong ñoù thu gom töø caùc chôï laø 8 taán). Toaøn boä löôïng raùc thu gom ñöôïc ñöa veà baõi raùc taïm thôøi taïi khu Lieân Kim Sôn. X T - Thò traán Gia Ray: HTX Dòch vuï VSMT Xuaân Loäc laø ñôn vò thu gom raùc taïi thò traán Gia Ray. Hieän nay HTX coù 5 xe ñaåy tay, 1 xe eùp raùc vaø 1 xe caûi tieán. Toaøn boä löôïng raùc thu gom ñem ñoå taïi baõi raùc cuûa huyeän vôùi hình thöùc ñoát thuû coâng. M - Thò traán Taân Phuù: Löôïng raùc thu gom haøng ngaøy treân ñòa baøn vaøo khoaûng 12 m3/ngaøy do HTX Dòch vuï thöông maïi Phuù Loäc ñaûm nhaän. Raùc ñöôïc thu gom chuû yeáu taïi chôï vaø khu vöïc trung taâm vaø ñem ñoå taïi baõi choân laáp cuûa huyeän. - Thò traán Traûng Bom: hieän nay huyeän ñaõ ñaàu tö 1 xe eùp raùc phuïc vuï vieäc thu gom taïi caùc tuyeán ñöôøng chính. I.4.2. Hieän traïng xöû lyù raùc thaûi taïi caùc ñoâ thò Baõi raùc Traûng Daøi, thaønh phoá Bieân Hoøa baét ñaàu hoaït ñoäng töø naêm 1995, khoâng coù haøng raøo baûo veä vaø laø baõi raùc hôû vôùi löôïng raùc khoâng ngöøng taêng theo moãi naêm. Hieän nay raùc thaûi sinh hoaït chuû yeáu ñöôïc ñoå loä thieân gaàn nhö toaøn boä dieän tích khu ñaát taïo thaønh töøng ñoáng cao töø 5 ñeán 10m khoâng coù lôùp ñaát bao phuû beà maët. Moät phaàn dieän tích naèm caïnh ñöôøng giao thoâng ñöôïc söû duïng ñeå choân laáp raùc thaûi coâng nghieäp khoâng nguy haïi. 12 Hieän nay tình hình oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa baõi raùc laø raát ñaùng lo ngaïi. Maëc duø haøng ngaøy coâng ty vaãn thöôøng xuyeân phaûi doïn baõi, san uûi raùc, phun cheá phaåm EM (50 lít/ngaøy) vaø voâi nhöng muøi hoâi vaãn khaù naëng, ruoài nhaëng nhieàu. Coâng taùc quaûn lyù baõi raùc cuõng gaêïp raát nhieàu khoù khaên. Beân caïnh coâng taùc PCCC, kieåm soaùt xe ra vaøo coøn phaûi deïp traät töï ñoái vôùi khoaûng 100 ngöôøi daân thu löôïm ve chai vaø caùc loaïi raùc taùi söû duïng, hoï laø nhöõng ngöôøi kieám soáng nhôø baõi raùc. Hieän nay tình hình oâ nhieãm caàn quan taâm nhaát ôû baõi raùc Traûng Daøi laø muøi hoâi thoái phaùt sinh töø baõi raùc, löôïng nöôùc raùc khoâng ñöôïc xöû lyù moät phaàn töï thaám vaøo ñaát vaø moät phaàn chaûy ra raïch laân caän coù khaû naêng gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc ngaàm vaø nöôùc maët. Theo noäi dung Quyeát ñònh 64 cuûa Thuû töôùng Chính phuû, hieän nay baõi raùc Traûng Daøi naèm trong danh muïc caùc cô sôû gaây oâ nhieãm nghieâm troïng caàn phaûi xöû lyù khoáng cheá oâ nhieãm vaø thöïc hieän baõi raùc hôïp veä sinh. Tình hình taïi caùc baõi raùc cuûa caùc ñoâ thò khaùc cuõng töông töï, haàu heát caùc baõi raùc taïi caùc huyeän ñeàu khoâng ñaûm baûo veä sinh, raùc ñöôïc ñoå ñoáng vaø phaân huûy töï nhieân hoaëc ñoát thuû coâng gaây oâ nhieãm muøi vaø khoâng khí. Moät soá thò traán khoâng coù baõi raùc phaûi ñoå böøa baõi taïi caùc khu ñaát troáng, truõng vaø laáp ñaát leân. I.5 N .V TÌNH HÌNH OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TAÏI CAÙC ÑOÂ THÒ X T I.5.1. OÂ nhieãm do buïi Trong muaø khoâ, ôû haàu heát caùc giao loä, caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng treân ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoaø ñeàu coù haøm löôïng buïi vöôït Tieâu chuaån cho pheùp. Cao nhaát laø taïi caùc ngaõ tö Hoaù An vaø Taân Vaïn, ñaây laø 2 khu vöïc coù maät ñoä xe coä, nhaát laø xe taûi naëng löu thoâng raát cao. ÔÛ ngaõ tö Hoaù An taïi thôøi ñieåm quan traéc ñoaïn ñöôøng naøy ñang thi coâng neân haøm löôïng buïi raát cao (5,7 mg/m3) vöôït tieâu chuaån cho pheùp laø 11 laàn. Vaøo muøa möa cuõng treân caùc giao loä nhö ngaõ tö Thanh Bình, ngaõ tö Taân Phong, ngaõ naêm Bieân Huøng haøm löôïng buïi coù giaûm nhöng vaãn vöôït nheï hoaëc xaáp xæ tieâu chuaån cho pheùp. Caùc ñòa baøn coù ít phöông tieän qua laïi nhö xaõ Hieäp Hoaø, phöôøng Traûng Daøi, khu du lòch Böûu Long, phöôøng Thoáng Nhaát haøm löôïng buïi ñeàu thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp ôû caû muøa khoâ vaø muøa möa. M Ñoái vôùi caùc ñoâ thò khaùc, keát quaû quan traéc cho thaáy noàng ñoä buïi ôû haàu heát caùc vò trí quan traéc ñeàu thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp ôû caû muøa khoâ vaø muøa möa. So vôùi keát quaû quan traéc cuûa caùc naêm tröôùc thì noàng ñoä buïi ñaõ giaûm. Ñaït ñöôïc keát quaû naøy laø nhôø vaøo söï coá gaéng phaán ñaáu cuûa caùc ñòa phöông trong vaán ñeà xaõ hoäi hoaù giao thoâng treân ñòa baøn toaøn tænh, hieän nay phaàn lôùn caùc con ñöôøng treân ñòa baøn huyeän, thò traán ñaõ ñöôïc nhöïa hoaù. I.5.2. OÂ nhieãm tieáng oàn 13 Vò trí ño tieáng oàn ñöôïc thöïc hieän taïi caùc giao loä treân ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoaø, nôi coù caùc tuyeán ñöôøng quoác loä ñi qua hoaëc giao loä cuûa caùc tuyeán ñöôøng noäi oâ trong thaønh phoá, ñaây laø caùc vò trí coù maät ñoä xe coä löu thoâng raát cao. Keát quaû ño ñaïc ôû caû hai muøa cho thaáy möùc ñoä oàn noùi chung cho toaøn khu vöïc laø khaù cao, cuï theå nhö sau: Ngaõ tö Tam Hieäp, ngaõ tö Vuõng Taøu, ngaõ tö Hoaù An, ngaõ ba Taân Vaïn thöôøng coù ñoä oàn ≥ 60 dBA (TCCP = 60 dBA), vöôït tieâu chuaån cho pheùp möùc oàn ngaøy, ñeâm ñoái vôùi khu vöïc coù daân cö. Caùc vò trí quan traéc khaùc taïi caùc khu daân cö nhö phöôøng Bình Ña, phöôøng Long Bình Taân, xaõ Hieäp Hoaø ñoä oàn ñeàu vöôït nheï hoaëc thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp. Vôùi caùc vò trí quan traéc ôû caùc thò traán ñoâng daân cö, trung taâm caùc huyeän thì ñoä oàn ño ñöôïc laïi cao hôn tieâu chuaån cho pheùp. Vì ñaïi ña soá caùc vò trí quan traéc ñeàu naèm treân caùc tuyeán quoác loä, caùc truïc ñöôøng giao thoâng chính cuûa huyeän, thò neân maät ñoä xe coä qua laïi khaù cao. Ñoä oàn ôû caùc khu vöïc naøy dao ñoäng trong khoaûng 55 – 74 dBA. Cao nhaát laø thò traán Ñònh Quaùn, ñoä oàn coù luùc leân tôùi 74 dBA. Caùc thò traán khaùc coù ñoä oàn dao ñoäng töø 55 – 68 dBA nhö caùc thò traán Taân Phuù, Traûng Bom, Long Thaønh. I.5.3. Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí khaùc N .V Haàu heát caùc chæ tieâu CO, SO2, NO2,… ôû caùc vò trí quan traéc treân ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoaø ñeàu coù noàng ñoä thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp ôû caû hai muøa. Chæ tieâu CO ôû caùc giao loä coù giaù trò cao hôn caùc vò trí quan traéc khaùc trong ñoâ thò. Giaù trò CO cao nhaát ño ñöôïc laø 33 mg/m3 (ngaõ tö Thanh Bình). Tuy nhieân caùc giaù trò quan traéc cuûa chæ tieâu naøy vaãn coøn thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp. X T Ñoái vôùi caùc vò trí quan traéc ôû caùc trung taâm, thò traán cuûa caùc huyeän thò, noàng ñoä caùc chæ tieâu SO2, NO2, CO ño ñöôïc ñeàu naèm trong giôùi haïn cho pheùp. M I.6. HIEÄN TRAÏNG CAÂY XANH TAÏI CAÙC ÑOÂ THÒ Nhìn toång quan veà tæ leä caây xanh trong caùc ñoâ thò ôû ñòa baøn tænh Ñoàng Nai khaù cao do ñaëc tröng cuûa vuøng ñaát Mieàn Ñoâng Nam boä. Rieâng ôû khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa, hieän nay haàu heát caùc tuyeán ñöôøng chính cuûa thaønh phoá ñaõ ñöôïc ñaàu tö troàng caây xanh ñöôøng phoá, moät soá coâng vieân ñaõ vaø ñang ñöôïc caûi taïo xaây döïng. Vieäc toå chöùc caây xanh ñoâ thò ñöôïc theå hieän cuï theå trong caùc ñoà aùn quy hoaïch caûi taïo, chænh trang caùc ñoâ thò, muïc tieâu phaûi ñaït toái thieåu ôû möùc 12 - 15% ñaát ñoâ thò, ñoä che phuû phaûi ñaït trung bình 20 - 30%, tieâu chuaån khoaûng 10 - 15 m2 caây xanh/ngöôøi. 14 (Hình lieân quan Ñoâ thò) N .V X T M 15 (Bieåu ñoà Buïi Bieân Hoøa) N .V X T M 16 (Bieåu ñoà Buïi taïi caùc Ñoâ thò) N .V X T M 17 CHÖÔNG II HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI CAÙC KCN II.1. TÌNH HÌNH ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN CAÙC KCN Coù theå noùi Ñoàng Nai laø moät trong nhöõng ñòa phöông coù quy moâ vaø toác ñoä phaùt trieån KCN maïnh nhaát caû nöôùc. Trong quy hoaïch phaùt trieån KCN ñeán naêm 2010, Ñoàng Nai coù toång soá 18 KCN, vôùi toång dieän tích ñaát quy hoaïch leân tôùi 7.826 ha. Theo keát quaû thoáng keâ cuûa Ban quaûn lyù caùc KCN tænh Ñoàng Nai thì tính ñeán ngaøy 31/03/2004 tình hình xaây döïng haï taàng vaø cho thueâ ñaát taïi caùc khu coâng nghieäp nhö baûng 3. Baûng 3: Tình hình xaây döïng haï taàng, cho thueâ ñaát taïi caùc KCN tænh Ñoàng Nai Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KCN Dieän tích (ha) Dieän tích duøng cho thueâ (ha) N Dieän tích ñaõ cho thueâ Ha % .V Amata (gñ 1) 129 91,50 88,35 96,56 Amata (gñ 2) 232 158,75 10,00 6,30 Bieân Hoøa II 365 261,00 261,00 100,00 Goø Daàu 184 136,70 116,34 85,11 Loteco 100 72,00 47,15 65,49 Hoá Nai 230 145,94 90,95 62,32 Soâng Maây 227 158,00 81,25 51,42 Nhôn Traïch I 430 323,00 230,64 71,41 Nhôn Traïch II 350 279,00 139,99 50,18 Nhôn Traïch III (gñ1) 368 240,00 240,00 100,00 Nhôn Traïch III (gñ2) 352 244,70 16,31 6,67 Bieân Hoøa I 335 231,08 231,00 99,97 Long Thaønh 510 352,00 20,70 5,88 Tam Phöôùc 323 214,74 214,74 100,00 An Phöôùc 130 91,00 0,00 Nhôn Traïch V 302 205,00 4,70 2,29 Deät may Nhôn Traïch 184 121,00 0,00 Toång 4.751 3.325,41 1.793,12 53,92 Nguoàn: Ban quaûn lyù caùc Khu coâng nghieäp tænh Ñoàng Nai, thaùng 6/2004 M X T Voán ñaàu tö Soá haï taàng döï (trieäu aùn USD) 24,13 48 1 16,70 117 7,40 17 22,71 42 1,55 76 2,50 26 9,75 60 4,52 27 2,32 26 6 3,79 88 8 49 1 3 1 95,37 596 Nhö vaäy tính ñeán nay, toång dieän tích cho thueâ taïi caùc KCN laø 1.793,12 ha (chieám 53,92% dieän tích ñaát duøng cho thueâ) vaø thu huùt 596 döï aùn ñaàu tö. Toång voán ñaêng kyù cuûa caùc doanh 18 nghieäp trong caùc KCN cho ñeán nay gaàn 6.200 trieäu USD, toång lao ñoäng ñaõ tuyeån khoaûng 150.000 ngöôøi, ngaønh ngheà chuû yeáu ñaàu tö laø coâng nghieäp cheá bieán (94%), trong ñoù cheá bieán noâng saûn laø 17,6%. Rieâng trong Quùy II/2004, caùc KCN treân ñòa baøn ñaõ thu huùt theâm 21 döï aùn vaøo ñaàu tö vôùi toång dieän tích laø 26,65 ha. Vieäc naâng caáp haï taàng kyõ thuaät KCN Bieân Hoaø I theo Quyeát ñònh soá 436/QÑ.TTg ngaøy 15/02/2000 cuûa Thuû töôùng Chính phuû cuõng ñang ñöôïc trieån khai thöïc hieän. Ngoaøi ra KCN Baøu Xeùo (215ha) hieän ñang trong giai ñoaïn chôø Chính phuû pheâ duyeät nhöng ñaõ coù 12 döï aùn ñaàu tö ñang hoaït ñoäng. II.2. TÌNH HÌNH THU GOM VAØ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CAÙC KCN N Hieän nay chæ coù 3 KCN ñaõ ñaàu tö xaây döïng vaø vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung laø KCN Amata, Bieân Hoøa II vaø Loteco. .V II.2.1. HTXLNT KCN Bieân Hoøa II X T - Ñôn vò thieát keá thi coâng: Taäp ñoøan SEGHERS – Bæ - Coâng suaát thieát keá: 4.000 m3/ngaøy ñeâm - Nöôùc thaûi ñaàu ra theo thieát keá: Loïai A, TCVN 5945 – 1995 - Coâng ngheä xöû lyù: Nöôùc thaûi töø caùc NM _____> Beå ñieàu hoøa _____> Xöû lyù hoùa lyù ____> Beå sinh hoïc hieáu khí UNITANK ____> Khöû truøng _____> Thaûi ra soâng. - Löu löôïng nöôùc thaûi hieän taïi cuûa KCN Bieân Hoøa II laø 2.770 m3. M II.2.2. HTXLNT KCN Amata - Ñôn vò thieát keá thi coâng: Hydrotech – Thaùi Lan - Coâng suaát thieát keá: 1.000 m3/ngaøy.ñeâm - Nöôùc thaûi ñaàu ra theo thieát keá: TCVN 5945-1995 loïai A - Coâng ngheä xöû lyù: Nöôùc thaûi töø caùc NM ____> Beå ñieàu hoøa ____> Sinh hoïc hieáu khí buøn hoïat tính ____> Khöû truøng ____ > Thaûi ra soâng. - Hieän nay löu löôïng nöôùc thaûi cuûa KCN laø 625 m3/ngaøy ñeâm. II.2.3. HTXLNT KCN Loteco - Ñôn vò thieát keá thi coâng: Nhaät Baûn 19 - Coâng suaát thieát keá: 1.500 m3/ngaøyñeâm - Coâng ngheä xöû lyù: Sinh hoïc hieáu khí buøn hoïat tính - Nöôùc thaûi ñaàu ra theo thieát keá: ñaït tieâu chuaån thaûi loïai A, TCVN 5945-1995 Trong naêm 2003, lieân tuïc töø thaùng 5 ñeán thaùng 12, Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng ñaõ thöïc hieän vieäc kieåm tra, laáy maãu vaø phaân tích ñònh kyø 1 thaùng 1 laàn taïi caùc ñieåm xaû cuûa caùc HTXLNTTT cuûa caùc KCN treân. Toång hôïp keát quaû ñöôïc ñöa ra trong baûng 4. Baûng 4: Toång hôïp keát quaû phaân tích nöôùc thaûi ñaàu ra caùc HTXLNT taäp trung caùc KCN Stt 01 02 03 04 05 06 07 08 Thoâng soá TCVN 5945-1995 (loaïi A) 50 50 20 30 4 0,001 KPH 5.103 Keát quaû dao ñoäng Bieân Hoøa II Amata TSS (mg/l) 9-48 8-78 COD (mgO2/l) 26-357 14-72 BOD (mgO2/l) 7-135 7-23 Toång N (mg/l) 3,46-28,51 6,93-43,70 Toång P (mg/l) 0,27-0,57 2,24-24,20 Phenol (mg/l) KPH-0,652 KPH-0,270 Daàu môõ (mg/l) 0,05-0,70 0,04-0,40 5 Coliform KPH-6,4.10 5.103-3,9.105 (MPN/100ml) Nguoàn: Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng Ñoàng Nai, thaùng 2/2004 X T .V N Loteco 12-55 16-368 5-115 6-15 0,2 – 9,0 KPH–0,024 0,05-14,00 90-9,3.106 Nhìn chung tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc HTXLNT taäp trung cuûa caùc KCN khoâng oån ñònh. Keát quaû quan traéc haøng thaùng cho thaáy caùc heä thoáng xöû lyù naøy luoân coù ít nhaát töø 02 chæ tieâu vöôït tieâu chuaån quy ñònh. M Hieän nay, Coâng ty Phaùt trieån Khu coâng nghieäp Bieân Hoaø (Sonadezi) ñang thieát keá nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi KCN Goø Daàu vôùi coâng suaát 500 m3 /ngaøy ñeâm (giai ñoaïn 1). Vieäc thieát keá döïng döï aùn chuyeån nöôùc thaûi 2.000 m3/ngaøy ñeâm töø KCN Bieân Hoaø I veà traïm xöû lyù nöôùc thaûi KCN Bieân Hoaø II cuõng ñang ñöôïc gaáp ruùt thöïc hieän, KCN Hoá Nai ñaõ coù döï aùn ñaàu tö . Caùc KCN coøn laïi thì haàu nhö chöa trieån khai thieát keá xaây döïng HTXLNT. Moät soá KCN chöa coù heä thoáng XLNT taäp trung coøn söû duïng heä thoáng thoaùt nöôùc chung hay chöa taùch rieâng nöôùc thaûi vaø nöôùc möa moät caùch coù hieäu quaû. Keát quaû ñieàu tra moâi tröôøng caùc KCN töø naêm 2000 ñeán 2003 cho thaáy coù 60-80% caùc doanh nghieäp ñöôïc ñieàu tra trong caùc KCN coù nöôùc thaûi ñaàu ra khoâng ñaït tieâu chuaån quy ñònh. Cuï theå: 20
- Xem thêm -