Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Hinh họa vẽ kỹ thuật

.PDF
7
523
112

Mô tả:

c ng môn h c HÌNH H A - V K THU T 1. Tên môn h c: HÌNH H A -V K THU T C KHÍ 2. Mã s môn h c: CK 488 3. S tín ch : 4 tín ch Ph n 1: HÌNH H A : 2 Tín ch (15ti t gi ng lý thuy t + 30 ti t bài t p) Ph n 2: V K THU T: 2 Tín ch ( 15 ti t lý thuy t+ 30 ti t bài t p) 4. Ch nhi m môn h c: 5. CBGD ng ký gi ng: Ph n 1: Hình h a: ThS.Ph m Th Vân Ph n 2: V K Thu t : ThS.D ng Xuân V 6. Môn h c tiên quy t: Hình h c ph ng và hình h c không gian. 7. Hình th c ánh giá: i m bài thi cu i h c k (Hình th c A) 8. Tóm t t n i dung chính: Bài gi ng Hình H a trình bày các ph ng pháp bi u di n hình (v t th ) trong không gian b ng hình v lên trên m t ph ng và các ph ng pháp xác nh các d ng giao tuy n và gi i c các bài toán giao i m, giao tuy n nh m làm c s cho V K thu t. Bài gi ng V K Thu t g m các ph n sau: -Các ph ng pháp v hình h c c b n -Các tiêu chu n nhà n !c v" b n v -Các ph ng pháp bi n di n v t th trên b n v -Thành l p b n v chi ti t và b n v l#p c khí 9. Tài li u tham kh o: Nguy n Ðình Ð ên, 1993. Hình h c h a hình. NXB Giáo d$c Hòang v n Thân,1988 (sách d ch). Gíao trình Hình h c H a hình. NXB Giáo d$c Tr n h u Qu , 1998.V k thu t c khí t p 1 và 2. NXB Giáo d$c Lx.Vusneponski, 1986. V k thu t. NXB Công nhân k thu t Bùi v n L , 1963. C m nang c%a ng &i h a viên k ngh'. Thomas E.French ,Charles J. Vierck,1953. McGraw-Hill Book Company,Inc S.Bogolyubov, A.Voinov, 1983. Engineeing Drawing. Mir Publishers Moscow 1 Warren J.Luzadder, P.E., 1966. Fundamentos de Dibujo Para Ingenieros. Edition Revoluctionaria Lahabana. 10. Phân ph i th i gian và Ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ng chi ti t : Tên ch ng 1 2 3 4 5 6 c ng LT Ph n I: Hình h a M u và cách thành l p các phép chi u 1 Các y u t hình h c c b n 4 Nh(ng bài tóan v" v trí 2 Ða di'n và giao tuy n 3 Ð &ng cong và m t cong- giao tuy n 3 Khai tri n m)t m t 2 C)ng 15 Ph n II: V k thu t M u 0.5 Nh(ng tiêu chu n v" trình bày b n v 1.5 V hình h c 2 Bi u di n v t th 3 Hình chi u tr$c o 3 V qui !c ren và các m i ghép 1 V qui !c bánh r*ng -Lò so-+ l*n 1 Dung sai-L#p ghép-Ð) nh,n b" m t 1 B n v chi ti t-B n v l#p 2 C)ng 15 T-ng c)ng 32 C BT TH BTL / A Ghi chú 2 8 10 10 30 6 5 5 3 1 1 9 30 43 NG CHI TI T Ph n I: HÌNH H A CH. NG I. M/ Ð0U VÀ CÁCH THÀNH L P CÁC PHÉP CHI1U LT 1.1. Khái quát v" hình h c h a hình 1.2. Các phép chi u CH. NG II. CÁC Y1U T2 HÌNH H C C B3N LT 2.1. i m và Ð th c c%a 1 i m 2.1.1. Khái ni'm v" th c 2.1.2. Cách xây d4ng th c c%a 1 i m b ng ph ph ng hình chi u và 3 m t ph ng hình chi u 2.2. Ð &ng th ng và 2.2.1 Các v trí th c c%a c bi't c%a &ng th ng &ng th ng 2 ng pháp dùng 2 m t 2.2.2 S4 liên thu)c gi(a i m và 2.2.3. V trí t ng 2.3. M t ph ng và i gi(a 2 &ng th ng &ng th ng th c c%a m t ph ng 2.3.1. V t c%a m t ph ng 2.3.2. Các v trí c bi't c%a m t ph ng 2.3.3. Hai bài toán c b n CH. NG III. NH5NG BÀI TOÁNV6 V7 TRÍ LT+BT 3.1. Tr &ng h p có tr !c 1 hình chi u c%a giao 3.1.1. Giao i m c%a &ng th ng v!i m t ph ng chi u 3.1.2. Giao i m c%a &ng th ng chi u v!i m t ph ng 3.1.3. Giao i m c%a &ng th ng v!i các m t ph ng hình chi u 3.1.4. Giao tuy n c%a m t ph ng v!i m t ph ng chi u 3.1.5. Giao tuy n c%a m t ph ng v!i các m t ph ng hình chi u 3.2. Tr &ng h p ch a có tr !c 1 hình chi u nào c%a giao 3.2.1. Giao i m c%a 8 ng th ng b9t k và m t ph ng b9t k 3.2.2. Giao tuy n c%a 2 m t ph ng b9t k CH. NG IV. ÐA DI:N VÀ GIAO TUY1N LT+BT 4.1. Ða di'n 4.1.1. Khái ni'm v" a di'n 4.1.2. Xét th9y, khu9t trong a di'n 4.1.3. Cách bi u di n tháp và l*ng tr$ - Bài toán i m thu)c a di'n 4.2. Giao tuy n 4.2.1. Tr &ng h p có tr !c 1 hình chi u c%a giao 4.2.1.1 Giao tuy n c%a m t ph ng chi u v!i a di'n 4.2.1.2 Giao tuy n c%a m t ph ng v!i a di'n chi u (l*ng tr$ chi u) 4.2.1.3. Giao i m c%a &ng th ng chi u v!i a di'n 4.2.1.4. Giao i m c%a &ng th ng v!i a di'n chi u 4.2.1.5. Giao c%a a di'n v!i a di'n chi u 4.2.2. Tr &ng h p ch a có tr !c 1 hình chi u nào c%a giao 4.2.2.1. Giao tuy n c%a m t ph ng b9t k v!i a di'n 4.2.2.2. Giao i m c%a chi u) v!i a di'n &ng th ng b9t k ( không ph i là 3 &ng th ng 4.2.2.3. Giao tuy n c%a 2 a di'n b9t k CH. NG V. Ð.;NG CONG VÀ MT M NHDN B6 M - Xem thêm -