Tài liệu Khảo sát và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty tnhh mía đường bourbon gia lai

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 210 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Khảo sát và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Mía Đường BOURBON Gia Lai
Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. CHÖÔNG 1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ Moãi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñeàu coù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng xung quanh theo chieàu höôùng thuaän hoaëc khoâng thuaän lôïi cho ñôøi soáng vaø söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi. Töø lòch söû xa xöa, löïc löôïng saûn xuaát coøn nhoû beù, caùc taùc ñoäng cuûa con ngöôøi leân töï nhieân khoâng ñaùng keå. Söï phaùt trieån cuûa kyõ thuaät noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp trong nhieàn theá kyû qua ñaõ laøm cho taùc ñoäng con ngöôøi ñoái vôùi thieân nhieân ngaøy caøng taêng leân. Nöôùc ta trong thôøi kyø phaùt trieån, taêng tröôûng kinh teá ñaõ aûnh höôûng roäng lôùn tôùi thieân nhieân vaø moâi tröôøng, chaát löôïng moâi tröôøng soáng ngaøy caøng suy thoaùi. Laøm sao ñeå ñaït ñöôïc söï haøi hoøa laâu daøi giöõa söï phaùt trieån beàn vöõng vaø baûo veä moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi? ÔÛ nöôùc ta vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng laø vaán ñeà chieán löôïc coù taàm quan troïng trong söï nghieäp phaùt trieån kinh teá vaø xaõ hoäi. Neáu chuùng ta khoâng coù taàm nhìn chieán löôïc thì haäu quaû con chaùu chuùng ta seõ traû moät giaù quaù ñaét cho chaát löôïng moâi tröôøng nhö baây giôø. Coù nhieàu ngaønh coâng nghieäp khaùc nhau gaây ra söï oâ nhieãm moâi tröôøng. Nhöng ñoái vôùi ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát mía ñöôøng, nguoàn chuû yeáu gaây ra oâ nhieãm laø nöôùc thaûi vaø khí thaûi sinh ra trong quaù trình saûn xuaát. Trong nuôùc thaûi ngaønh saûn xuaát mía ñöôøng coù chöùa caùc hôïp chaát höõu cô, voâ cô nhö laø BOD, COD, SS … Caùc chaát naøy höõu cô naøy laøm laéng caën trong ao; hoà; caùc doøng suoái. Caùc chaát naøy deã phaân huyû sinh hoïc gaây ra caùc muøi hoâi, thoái taùc haïi xaáu ñeán daân cö xung quanh, aûnh höôûng ñeán nguoàn nuôùc ngaàm, nöôùc maët. Phaàn lôùn chaát raén lô löûng coù trong ngaønh coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng ôû daïng höõu cô, voâ cô. Khi thaûi ra moâi tröôøng töï nhieân, chuùng coù khaû naêng laéng taïo thaønh moät lôùp daøy ôû döôùi ñaùy nguoàn tieáp nhaän, phaù huyû heä thuyû sinh laøm thöùc aên cho caù. Lôùp buøn coù chaát höõu cô laøm caïn kieät nguoàn oxy hoaø tan trong nöôùc, saûn phaåm cuûa quaù trình naøy laø CH4; H2S; NH3; indol; catol... Ñeå haïn cheá oâ nhieãm moâi tröôøng do caùc nhaø maùy ñöôøng gaây ra, coù moät soá bieän phaùp nhö sau: caûi tieán daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát; thay theá nguyeân, nhieân lieäu sinh ra oâ nhieãm naëng baèng nhöõng nguyeân, nhieân lieäu saïch hôn. Tuy nhieân thöïc teá hôn vaãn laø nghieân cöùu vaø xaây döïng heä thoáng xöû lyù caùc chaát gaây oâ nhieãm. Trong khoa hoïc, thöïc haønh vaø lyù thuyeát laø hai vaán ñeà khoâng theå taùch rôøi nhau, bôûi vì thöïc haønh vaø lyù thuyeát seõ boå sung cho nhau ñeå khoa hoïc vöôn tôùi ñænh cao. Qua khaûo saùt thöïc ñòa cho thaáy nguoàn nöôùc thaûi nhaø maùy ñöôøng oâ nhieãm naëng, coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán söùc khoûe ngöôøi daân xung quanh vaø daân ôû phía döoùi haï löu suoái Ayunpa Tröôùc thöïc traïng treân, yeâu caàu thöïc tieãn ñaët ra laø caàn phaûi khaûo saùt töø ñoù tieán haønh thieát keá moät heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñeå xöû lyù caùc chaát gaây oâ nhieãm do nöôùc thaûi ngaønh mía ñöôøng gaây ra. SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 1 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. 1.2 MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU ƒ ƒ Ñaùnh giaù hieäu quaû xöû lyù nöôùc thaûi cuûa heä thoáng hieän höõu. Ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù thích hôïp töø ñoù thieát keá hoaøn chænh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho coâng ty TNHH Bourbon Gia Lai. 1.3 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Nghieân cöùu daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát cuûa nhaø maùy töø ñoù xaùc ñònh löu löôïng caùc nguoàn thaûi nöôùc cuøng vôùi thaønh phaàn tính chaát cuûa chuùng. Phaân loaïi caùc nguoàn thaûi Ñaùnh giaù hieäu quaû xöû lyù cuûa töøng coâng trình ñôn vò trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän höõu. Ñaùnh giaù hieäu suaát xöû lyù cuûa toaøn heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän höõu Nghieân cöùu caùc taøi lieäu söû duïng cho quaù trình phaân tích, löïa choïn coâng ngheä vaø xaùc ñònh caùc thoâng soá thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Nghieân cöùu hieäu quaû xöû lyù cuûa quaù trình keo tuï baèng pheøn nhoâm ñoái vôùi nöôùc thaûi töø heä thoáng xöû lyù khoùi thaûi cuûa nhaø maùy ñöôøng Bourbon Gia Lai 1.4 PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN NGHIEÂN CÖÙU ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Khaûo saùt thöïc ñòa Xaùc ñònh löu löôïng nöôùc thaûi baèng phöông phaùp caân baèng vaät chaát doøng vaøo vaø ra cuûa daây chuyeàn saûn xuaát Tieán haønh laáy maãu nöôùc thaûi taïi hieän tröôøng taïi caùc vò trí tröôùc vaø sau töøng coâng trình ñôn vò. Phaân tích caùc maãu nöôùc thaûi treân taïi phoøng thí cuûa trung taâm vieän nhieät ñôùi. Xaùc ñònh caùc thoâng soá cô baûn nhö: PH; BOD; COD; SS; Nt; Pt… Tieán haønh thí ngieäm jatest vôùi loaïi nuôùc thaûi cuûa heä thoáng xöû lyù khoùi thaûi taïi saân moâ hình khoa coâng ngheä moâi tröôøng, hoaù chaát söû duïng laø pheøn nhoâm Tham khaûo caùc taøi lieäu, caùc baùo caùo khoa hoïc ñaõ ñöôïc coâng boá phuïc vuï cho ñeà taøi nghieân cöùu 1.5 GIÔÙI HAÏN PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU ƒ ƒ Phaïm vi nghieân cöùu: Nöôùc thaûi nghieân cöùu ñöôïc laáy taïi coâng ty TNHH Mía Ñöôøng Bourbon Gia Lai Thí nghieäm Jatest thöïc hieän taïi khoa Coâng Ngheä Moâi Tröôøng – Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm, nöôùc thaûi ñöôïc phaân tích taïi Trung Taâm Moâi Tröôøng – Ñaïi Hoïc Noâng Laâm. SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 2 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. CHÖÔNG 2 GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH SAÛN XUAÁT MÍA ÑÖÔØNG 2.1.1 Ngaønh mía ñöôøng Theá giôùi Vaøo theá kyû thöù IV ngöôøi AÁn Ñoä vaø ngöôøi Trung Hoa ñaõ cheá bieán mía thaønh tinh theå ñöôøng. Töø ñoù kyõ thuaät saûn xuaát ñöôøng chuyeån sang caùc nöôùc chaâu aâu nhö: Anh, Nam Tö, Ba Lan, Boà Ñaøo Nha, Italia… Ñoàng thôøi chuyeån vieäc saûn xuaát ñöôøng ôû daïng thuû coâng trôû thaønh moät nghaønh coâng nghieäp. Ñeán theá Kyû XVI nhieàu nhaø maùy ñöôøng xuaát hieän leân ôû Anh, Phaùp, Ñöùc... Ñeán theá kyû XXû, nhaø maùy ñöôøng hieän ñaïi ñaàu tieân xaây döïng ôû Anh. Thuôû sô khai coâng nghieäp ñöôøng coøn thoâ sô, duøng traâu boø ñeå keùo maùy hai truïc baèng goã, laøm saïch chæ baèng voâi, naáu ñöôøng baèng chaûo döôùi aùp suaát khí quyeån, thöïc hieän keát tinh töï nhieân. Naêm 1867, ôû phaùp söû duïng maùy eùp ba truïc baèng gang, keùo baèng hôi nöôùc. Sau ñoù maùy eùp ñöôïc caûi tieán duøng nhieàu truïc eùp, maùy eùp vaø duøng nöôùc thaåm thaáu ñeå naâng cao hieäu suaát eùp. Laøm saïch baèng phöông phaùp voâi söû duïng ñaàu tieân AÁn Ñoä, nhöng phöông phaùp voâi boäc loä moät soá nhöôïc ñieåm aûnh höôûng ñeán hieäu suaát thu hoài ñöôøng. Naêm 1812, oâng Berrnel ñaõ duøng CO2 ñeå trung hoøa löôïng voâi dö vaø loïc ñeå loaïi keát tuûa. Cuõng theá kyû XIX, Kyõ Sö Tratani ngöôøi Italia SO2 ñeå trung hoøa löôïng voâi dö vaø taåy maøu mía. Ngaønh coâng nghieäp mía ñöôøng maáy chuïc naêm gaàn nay ñaõ phaùt trieån raát nhanh, ñaõ cô khí hoùa toaøn boä daây chuyeàn vaø vieäc töï ñoäng hoùa ñaõ ñöôïc aùp duïng khaù roäng raõi nhieàu khaâu. 2.1.2 Ngaønh mía ñöôøng Vieät Nam 2.1.2.1 Tình hình hoaït ñoäng, saûn xuaát ôû caùc nhaø maùy ñöôøng ôû Vieät Nam hieän nay ¾ Hieän nay ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát ñöôøng ôû Vieät Nam coøn laïi haäu so vôùi theá giôùi. Tröôùc naêm 1954 mieàn baéc chöa coù nhaø maùy ñöôøng naøo. Sau naêm 1975, ñaát nöôùc hoaøn toaøn giaûi phoùng, mieàn Nam khoâi phuïc laïi nhöõng nhaø maùy ñöôøng cuûa cheá ñoä Nguî Quyeàn nhö: Bình Döông, Hieäp Hoaø, Phan Rang, Khaùnh Hoäi, Bieân Hoaø… Hieän nay ñaõ vaø ñang xaây döïng môùi moät soá nhaø maùy ñöôøng nhö: La Ngaø, Lam Sôn, Taây Ninh, Caàn Thô… Ngoaøi ra coøn coù nhieàu nhaø maùy saûn xuaát ñöôøng vôùi quy moâ nhoû, caùc cô sôû saûn xuaát thuû coâng, thoâ sô. Haàu heát coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng cuûa nhaø maùy trong toaøn quoác ñeàu laïc haäu, cuõ kyõ. Thieát bò saûn xuaát ñöôøng chuû yeáu laø nhaäp töø Trung Quoác. ¾ ÔÛ nöôùc ta, hieän nay ngaønh coâng nghieäp mía ñöôøng ñang phaùt trieån, haàu heát caùc tænh trong toaøn quoác ñeàu coù nhaø maùy ñöôøng, nhöng coâng ngheä saûn xuaát thì vaãn chöa hieân ñaïi, daàn daàn thay ñoåi coâng ngheä saûn xuaát cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hieän taïi. Tính ñeán thôøi ñieåm hieän taïi caû nöôùc coù khoaûng 50 ñeán 60 nhaø maùy ñöôøng: SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 3 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. Baûng 2.1: Coâng suaát saûn xuaát ñöôøng cuûa moät soá nhaø maùy ñöôøng treân toaøn quoác Teân ñôn vò saûn xuaát ñöôøng BOURBON Taây Ninh Bình Thuaän Quaûng Ngaõi Beán Löùc(Long An) Gia Lai (An Kheâ) Coâng suaát (taán/ngaøy) 8000 8000 4000 2500 2000 Coâng suaát (taán/ngaøy) 2000 2000 1800 1500 1000 Teân ñôn vò saûn xuaát ñöôøng Bieân Hoaø tænh Ñoàng Nai Khaùnh Hoäi TP Hoà Chí Minh Bình Ñònh Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai Beán Tre ¾ Hieän nay caùc nhaø maùy ñöôøng trong toaøn quoác saûn xuaát ra chuû yeáu ñöôøng thoâ, ñöôøng tinh luyeän. Ñeå saûn xuaát moãi loaïi ñöôøng thì coù coâng ngheä saûn xuaát thích hôïp. Vì vaäy coù hai coâng ngheä ñöôïc söû duïng trong caùc nhaø maùy ñöôøng laø: • Coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng thoâ. • Coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng tinh luyeän. a. Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng thoâ. Xaû nöôùc röûa Mía caây Nöôùc röûa EÙp mía Nöôùc Boät vaøng; baõ mía H3PO4 Voâi Hôi nöôùc Hôi nöôùc ngöng tuï Gia nhieät 1 Sunfit hoaù Hôi nöôùc Hôi nöôùc ngöng tuï C Gia nhieät laàn 2 Laéng Loïc chaân khoâng Buøn Nöôù c laé Nöôù c nlaégntrong g trong Hôi nöôùc Gia nhieät laàn 3 Hôi nöôùc ngöng tuï C Hôi nöôùc Boác hôi Hôi nöôùc ngöng tuï C Hôi nöôùc Keát tinh Hôi nöôùc ngöng tuï C Maät ræ Phaân ly Ñöôøng thoâ Hình 2.1: Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng thoâ SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 4 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. Thuyeát minh coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng thoâ: Ñaàu tieân, mía caây ñöôïc ñöa vaøo caùc truïc eùp aùp löïc, ñeå taän duïng heát ñöôøng trong caây mía ngöôøi ta phun nöôùc vaøo maùy eùp ñeå taêng cöôøng khaû naêng nhaû ñöôøng. Nöôùc mía ôû maùy eùp cuoái cuøng thoâng thöôøng ngöôøi ta bôm ngöôïc laïi maùy eùp ñaàu tieân. Do nöôùc mía coù tính acid ph = 4,9 – 5,5. Nöôùc mía coù ñoä ñuïc cao, coù maøu xanh vaø chöùa caùc chaát phi ñöôøng neân ngöôøi ta cho Ca(OH)2 vaø H3PO4 ñeå chuùng phaûn öùng vôùi SO2 taïo ra caùc chaát keát tuûa haáp thuï caùc chaát phi ñöôøng vaø caùc chaát taïo maøu. Sau khi xaûy ra caùc quaù trình treân nöôùc mía hoãn hôïp cho qua boàn laéng ñeå taùch caùc taïp chaát caàn taùch, löôïng caën cuûa boàn laéng cho qua beå loïc chaân khoâng ñeå taùch buøn vaø nöôùc laéng trong. Nöôùc laéng trong ñöôïc hoaøn löu chaûy vaøo quaù trình gia nhieät laån 3. Khi gia nhieät seõ laøm cho nöôùc mía boác hôi vaø baét ñaàu keát tinh. Tieáp tuïc laø quaù trình phaân ly seõ laøm ñöôøng keát tinh trôû thaønh ñöôøng thoâ. Saûn phaåm phuï cuû quaù trình naøy laø ñöôøng ræ b. Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng tinh luyeän. (Seõ trình baøy ôû sô ñoà coâng ngheä Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng Bourbon Gia Lai) Baûng 2.2: Thoâng soá oâ nhieãm nöôùc thaûi cuûa caùc nhaø maùy ñöôøng trong toaøn quoác: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Thoâng soá PH BOD5 COD SS TDS Ñoä maøu P-PO43N-NO3- Ñôn vò mgO2/L mgO2/L mg/L mg/L NTU mg/L mg/L Giaù trò 5.5-7.4 1.000-2.000 1.600-12.000 300-800 250-800 130-1.700 6-70 10-30 Nhaän xeùt: o Haàu heát caùc nhaø maùy ñöôøng trong toaøn quoác oâ nhieãm naëng qua caùc thoâng soá COD; BOD5; SS… Vì vaäy chuùng ta neân coùnhöõng bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm keát hôïp vôùi bieän phaùp xöû lyù caùc nguoàn gaây ra oâ nhieãm. 2.1.2.2 Toång quan veà coâng ngheä saûn xuaát mía ñöôøng ôû Vieät Nam 2.1.2.2.1 Toång quan veà caùc phöông phaùp laøm saïch nöôùc mía ôû Vieät Nam o Coù 3 phöông phaùp laøm saïch nöôùc mía ñöôïc öùng duïng roäng taõi trong caùc nhaø maùy saûn xuaát ñöôøng treân toaøn quoác nhö: a. Phöông phaùp voâi b. Phöông phaùp sunfit hoaù c. Phöông phaùp cacbonat hoaù SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 5 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. a. Phöông phaùp voâi 9 Phöông phaùp voâi duøng ñeå saûn xuaát maät traàm, ñöôøng pheøn, ñöôøng caùt vaøng. Phöông phaùp voâi chia laøm coù 3 daïng: ™ ™ ™ Cho voâi vaøo nöôùc mía laïnh Cho voâi vaøo nöôùc mía noùng Cho voâi phaân ñoaïn Sô ñoà coâng ngheä tieâu bieåu: Nöôùc mía hoãn hôïp Löôùi loïc Söõa voâi Trung hoaø PH = 7.2 – 7.5 Gia nhieät T = 102 - 1050C Thuøng laéng Nöôùc laéng trong Nöôùc buøn Loïc Nöôùc loïc trong Buøn Coâ ñaëc Hình 2.2: Sô ñoà coâng ngheä laøm saïch nöôùc mía baèng phöông phaùp cho voâi SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 6 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. b. Phöông phaùp sunfit hoaù 9 Ñaây laø phöông phaùp ñöôïc duøng phoå bieán ñeå saûn xuaát ñöôøng kính traéng. Phöông phaùp sunfit hoaù chia laøm 3 daïng: ™ ™ ™ Phöông phaùp sunfit hoaù axit Phöông phaùp sunfit hoaù kieàm maïnh Phöông phaùp sunfit hoaù kieàm nheï Sô ñoà coâng ngheä tieâu bieåu: Nöôùc mía hoãn hôïp Söõa voâi Gia voâi sô boä PH = 6.4 – 6.6 H3PO4 Gia nhieät 1 T = 60 – 650C SO2 Xoâng SO2 laàn 1 PH = 3.4 – 3.8 Söõa voâi Trung hoaø PH = 7.0 – 7.3 Gia nhieät 2 T = 102 – 1050C Nöôùc buøn Laéng trong Nöôùc mía trong Loïc Gia nhieät 2 T = 102 – 1050C Coâ ñaëc SO2 Xoâng SO2 laàn 2 PH = 6.2 – 6.4 Buøn Nöôùc laéng trong Maät cheø Hình 2.3: Sô ñoà coâng ngheä laøm saïch nöôùc mía baèng phöông phaùp sunfit hoaù SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 7 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. c. Phöông phaùp cacbonat hoaù 9 Khí CO2 xoâng vaøo mía ñeå loaïi caùc phi ñöôøng. Phöông phaùp cacbonat hoaù ñöôïc söû duïng ôû 3 daïng: ™ ™ ™ Phöông phaùp xoâng CO2 moät laàn Phöông phaùp xoâng CO2 cheø trung gian Phöông phaùp xoâng CO2 thoâng thöôøng Sô ñoà coâng ngheä tieâu bieåu: Nöôùc mía hoãn hôïp Ca(OH)2 Gia voâi sô boä PH = 6.4 – 6.6 Loïc laàn 1 Gia nhieät 1 T = 100 – 1050C Ca(OH)2 Xoâng SO2 laàn 1 PH = 7.0 – 7.2 Trung hoaø kieàm nheï PH = 7.2 – 7.9 n0ck Boác hôi n0ck = 35 – 400Bx CO2 Ca(OH)2 Baõo sung 1 PH = 7.8 – 8.5 Boác hôi = 55 – 600Bx Xoâng SO2 laàn 2 PH = 6.2 – 6.4 Baõo sung 1 PH = 10.5 – 11.0 Loïc laàn 1 SO2 Buøn Loïc kieåm tra CO2 Gia nhieät 2 T = 75 – 800C Maät cheø Buøn taän duïng Hình 2.4: Sô ñoà coâng ngheä cuûa phöông phaùp cacbonat hoaù Ghi chuù n0ck: laø chaát khoâ (chaát raén hoaø tan trong dung dòch) SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 8 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. Baûng 2.3: So saùnh caùc phöông phaùp laøm saïch TT Phöông phaùp 1 Phöông phaùp voâi 2 Phöông phaùp sunfit hoùa 3 Phöông phaùp cacbonat hoùa 4 Phöông phaùp trao ñoåi ion Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm * Voán ñaàu tö ít * Hieäu suaát thu hoài saûn phaåm * Thieát bò, quy trình coâng ngheä, thaáp quaûn lyù, ñieàu haønh ñôn giaûn * Saûn xuaát ra saûn phaåm ñöôøng vaøng * Saûn xuaát ra saûn phaåm ñöôøng kính traéng * Saûn phaåm ñöôøng khoù baûo * Voán ñaàu tö ít quaûn vaø deã huùt aåm,bieán maøu * Thieát bò, quy trình coâng ngheä, quaûn lyù, ñieàu haønh ñôn giaûn * Saûn xuaát ra saûn phaåm ñöôøng * Thieát bò, quy trình coâng ngheä kính traéng coù chaát löôïng cao phöùc taïp * Hieäu suaát thu hoài cao * Quaûn lyù, ñieàu haønh ñôn giaûn * Saûn xuaát ra saûn phaåm ñöôøng * Tieâu hao nhieàu hoùa chaát kính traéng coù chaát löôïng cao. * Maát nhieàu thôøi gian taùi sinh * Giaûm löôïng ñoùng caën ôû caùc trao ñoåi ion thieát bò * Giaù thaønh saûn phaåm cao * Hieäu suaát thu hoài cao ¾ Caùc nhaø maùy ñöôøng trong nöôùc haàu heát söû duïng coâng ngheä laøm saïch baèng phöông phaùp voâi, phöông phaùp sunfit hoùa, phöông phaùp cacbonat hoùa. Phöông phaùp trao ñoåi ion chöa ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta bôûi vì coâng ngheä phöùc taïp, quaûn lyù vaän haønh khoù khaên, giaù thaønh ñöôøng thaønh phaåm cao. 2.1.2.2.2. Toång quan veà caùc chaát ñieän ly söû duïng trong quaù trình tinh luyeän ñöôøng (trình baøy phaàn phuïc luïc) SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 9 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. 2.2 COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI MÍA ÑÖÔØNG ÑANG ÑÖÔÏC ÖÙNG DUÏNG ÔÛ VIEÄT NAM VAØ TREÂN THEÁ GIÔÙI 2.2.1 Coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi mía ñöôøng ñang ñöôïc aùp duïng ôû moät soá nhaø maùy ñöôøng Vieät Nam a. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy ñöôøng Bình Döông coâng suaát xöû lyù 450 m3/ngaøy Nöôùc thaûi töø khu eùp mía Song chaén raùc Beå chöùa Nöôùc thaûi töø loø hôi – Nöôùc röûa noài naáu – Phoøng thí nghieäm; sinh hoaït Nöôùc thaûi cuûa quaù trình loïc buøn – roø maät ræ… Hoá taäp Beå ñieàu hoaø Xöû lyù kî khí Xöû lyù hieáu khí Nöôùc ngöng tuï taïi caùc thieát bò gia nhieät; coâ ñaëc; naáu ñöôøng Nguoàn tieáp nhaän Hình 2.5: Sô ñoà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy ñöôøng Bình Döông SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 10 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. b. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy ñöôøng Long An coâng suaát xöû lyù 800 m3/ngaøy Nguoàn tieáp nhaän Beå troän voâi Bôm ñònh löôïng voâi Song chaén raùc Beå taùch daàu; nhôùt Daàu; nhôùt taùch Bôm nöôùc thaûi chuyeån tieáp Nhieân lieäu ñoát Aroten baäc 1 Aroten baäc 2 Laéng ly taâm Maùng ño löu löôïng Buøn laéng Saân phôi buøn Nguoàn tieáp nhaän Hình 2.5: Sô ñoà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy ñöôøng Long An 2.2.2 Phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi mía ñöôøng ñang ñöôïc aùp duïng ôû caùc nöôùc treân theá giôùi • Phöông phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm ñöôïc aùp duïng ôû caùc nhaø maùy ñöôøng treân theá giôùi ñeå giaûm löôïng nöôùc thaûi sinh ra nhö: caûi tieán thieát bò coâng ngheä; haïn cheá toái ña vieäc söû duïng nöôùc vaø taùi söû duïng nöôùc thaûi khoâng gaây oâ nhieãm • Ñoái vôùi nhöõng nôi coù dieän tích maët baèng roäng vaø khoâng coù nhu caàu söû duïng nöôùc ngaàm coù theå tröõ löôïng nöôùc thaûi ôû caùc hoà chöùa. Sau khoaûng 2 naêm coù theå duøng cho töôùi tieâu. Haøm löôïng BOD; COD; SS coù theå giaûm tôùi 70 – 90% • Aùp dung coâng trình beå loïc sinh hoïc; UASB vaø beå aroten vaøo xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh mía ñöôøng. Haøm löôïng BOD giaûm 70 – 95%, thôøi gian löu nöôùc laø 3 ngaøy. Do ñoù caùc thieát bò coàng keành chi phí ñaàu tö cao. Vaän haønh heä thoáng khoù khaên SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 11 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. • Quy trình xöû lyù kò khí nöôùc thaûi nhaø maùy ñöôøng xaûy ra trong ñieàu kieän PH > 6; t = 37o ± 10. Thôøi gian löu nöôùc khoaûng 1 tuaàn • Quy trình xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy mía ñöôøng ñöôïc aùp duïng treân theá giôùi Nöôùc thaûi Song chaén raùc Beå laéng Beå kò khí Beå hieáu khí Nguoàn tieâp nhaän 2.3 TOÅNG QUAN COÂNG TY TNHH MÍA ÑÖÔØNG BOURBON GIA LAI 2.3.1 Vò trí ñòa lyù • • • Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng Bourbon Gia Lai thaønh laäp naêm 1995 do taäp ñoaøn BOURBON cuûa Phaùp lieân doanh vôùi Nhaø Nöôùc ñaàu tö. Ñòa chæ: 561 Traàn Höng Ñaïo, Huyeän Ayunpa, Tænh Gia Lai. Vò trí: Coâng Ty toaï laïc treân quoác loä 25 noái lieàn hai tænh Gia Lai vaø tænh Phuù Yeân, Coâng Ty naèm phía Ñoâng Nam Tænh Gia Lai. Huyeän ayunpa phía Taây Nam giaùp Huyeän Chö seâ; phía Baéc giaùp Huyeän An Kheâ; phía Ñoâng giaùp tænh Phuù Yeân. 2.3.2. Quy moâ, dieän tích coâng ty 9 9 9 9 9 Toång dieän tích coâng ty: S = 100.000 m2. Dieän tích heä thoáng xöû lyù nöôùc taûi: S = 35.000 m2. Dieän tích nhaø xöôûng saûn xuaát, phoøng thí nghieäm, nhaø kho: S = 13.000 m2. Dieän tích nhaø ban quaûn lyù, nhaø ôû taäp theå coâng nhaân vieân chöùc: S = 5.000 m2. Dieän tích dieän tích vöôøn thöïc nghieäm: 47.000 m2 2.3.3. Ñaëc tính nguyeân lieäu vaø saûn phaåm cuûa coâng ty 2.2.3.1 Ñaëc tính nguyeân lieäu • • • • • Nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát ñöôøng cuûa coâng ty laø: Mía Mía laø caây troàng thích nghi toát ôû nhöõng nöôùc nhieät ñôùi vaø caän nhieät ñôùi, tieâu bieåu nhö ôû nöôùc ta, caây mía sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát. Hieän nay Tænh Gia Lai caây mía laø moät trong nhöõng caây noâng nghieäp chính trong troàng troït. Vì vaäy vuøng cung caáp nguyeân lieäu cho coâng ty laø caùc Huyeän laân caän Huyeän Ayunpa vaø moät soá Huyeän cuûa tænh Phuù Yeân. Vieäc cheá bieán mía thaønh ñöôøng phaûi ñöôïc thöïc hieän ngay trong muøa thu hoaïch ñeå traùnh thaát thu veà nguoàn ñöôøng döï tröõ trong mía. Vì vaäy nhaø maùy hoaït ñoäng saûn xuaát theo muøa vuï cho neân nöôùc thaûi sinh ra cuõng thay ñoåi theo muøa veà löu löôïng, tính chaát. Nhaø maùy hoaït ñoäng saûn xuaát khoaûng töø thaùng 11 ñeán thaùng 3 Coâng suaát cuûa Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai o Tröôùc naêm 2000 coâng suaát laø:1000 taán/ngaøy o Naêm 2000 trôû veà sau coâng suaát laø:1500 taán/ngaøy Thaønh phaàn mía caây thay ñoåi theo vuøng nhöng thaønh phaàn cuûa chuùng naèm trong khoaûng nhaát ñònh nhö sau: SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 12 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. Baûng 2: Thaønh phaàn mía caây Thaønh phaàn Saccaroâza Ñöôøng khöû Chaát höõu cô (ngoaïi tröø ñöôøng) Chaát voâ cô Hôïp chaát chöùa N Tro Xô H2O % 8 – 16 0,5 – 2 0,5 – 1 0,2 – 0,6 0,5 – 1 0,3 – 0,8 10 – 16 69 – 75 Ghi chuù: o Ñöôøng khöû goàm nhöõng chaát: Glucoâza; fruxtoâza o Xô goàm nhöõng chaát: Xenluloâza; Pentoâsan; Araban; Linhin o Hôïp chaát chöùa Nitô goàm nhöõng chaát: Protein; Amit; Axitamin; Axitnitôric; NH3; Xantin; axit glutamine; axit asparaginoic; axit pirodion cacbonic o Chaát höõu cô (ngoaïi tröø ñöôøng) goàm nhöõng chaát: axit xitric; axit oxalic; axit malic; axit lactic; axit fomic; axit axetic; axit glycoleic o Chaát voâ cô goàm nhöõng chaát: SiO2; K2O; Na2O; CaO; MgO; Fe2O3; P2O5; SO2; Cl• Thaønh phaàn nöôùc mía Baûng 3: Thaønh phaàn nöôùc mía Thaønh phaàn Saccaroâza Ñöôøng khöû Chaát höõu cô (ngoaïi tröø ñöôøng) Chaát voâ cô Hôïp chaát chöùa N H2O % 10 – 18 0,8 – 2,3 0,7 – 1,2 0,3 – 0,7 0,6 – 1,2 75 – 88 Nhaän xeùt: Trong nöôùc mía thaønh phaàn chuùng ta caàn quan taâm laø: o Haøm löôïng Saccaroâza, Glucoâza, fruxtoâza bôûi vì Chuùng quyeát ñònh ñeán naêng suaát saûn löôïng cuûa ñöôøng thaønh phaåm. o Haøm löôïng Linhin trong thaønh phaàn nöôùc mía nhieàu seõ gaây maøu nöôùc mía vaø muøi cho nöôùc thaûi o Haøm löôïng P2O5 aûnh höôûng quaù trình laøm saïch, khaû naêng laéng nhanh, khaû naêng khöû maøu nöôùc mía, chaát löôïng ñöôøng thaønh phaåm o Nöôùc mía coù maøu laø do caùc nguyeân nhaân sau: SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 13 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. ƒ ƒ Töø baûn thaân caây mía coù caùc chaát nhö: chlorophyll, anthocyanin, sacchretin vaø tanin gaây ra. Phaûn öùng hoaù hoïc: • Nöôùc mía sau khi cho voâi, gia nhieät seõ laøm nöôùc mía ñoåi maøu. • Do phaûn öùng chaát phi ñöôøng vôùi caùc chaát khaùc • Chlorophyll thöôøng coù trong caây mía, laøm cho nöôùc mía coù maøu xanh luïc, loaïi boû chaát naøy baèng phöông phaùp loïc. • Anthocyanin chæ coù trong loaïi mía maøu xaãm, noù ôû daïng hoaø tan trong nöôùc. Khi cho voâi vaøo anthocyanin maøu ñoû tía chuyeån sang maøu xanh, loaïi boû baèng caùch cho voâi, acid ñeå keát tuûa. • Sacchretin thöôøng coù trong voû caây mía. Khi theâm voâi vaøo Sacchretin chuyeån sang maøu vaøng vaø ñöôïc trích ly. Tuy nhieân chuùng khoâng ñoäc, khi ph <7 thì maøu chuùng bieán maát. • Tanin hoaø tan trong nöôùc mía, tanin coù maøu xanh nhöng chuùng phaûn öùng vôùi muoái saét cho ra maøu saãm. 2.2.3.2 Saûn phaåm coâng ty o o o Saûn phaåm chính cuûa coâng ty: Ñöôøng traéng cao caáp, saûn phaåm phuï laø maät ræ Coâng suaát ñöôøng thaønh phaåm cuûa Coâng Ty laø 125 taán /ngaøy Thò tröôøng tieâu thuï chuû yeáu: TP Hoà Chí Minh, tænh Gia Lai vaø caùc tænh laân caän. Baûng 4: Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa ñöôøng traéng cao caáp. Chæ tieâu Ñoä ñöôøng Ñoä aåm RS Tro Ñoä maøu(0St) % 99,8 0,05 0,03 0,03 1,2 Ghi chuù: RS laø toång soá caùc chaát khöû tính theo ñöôøng glucoza 2.4. QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MÍA ÑÖÔØNG CUÛA COÂNG TY ™ Sô ñoà khoái daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát mía ñöôøng • Daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng: + Coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng cuûa Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng Bourbon Gia Lai ñang söû duïng laø coâng ngheä Trung Quoác. Thieát bò cuûa coâng ngheä naøy ñöôïc saûn suaát vaøo nhöõng naêm 1960. SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 14 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. Mía caây Baõ mía Caân xe mía Heä Loïc Baõi Ñoã Caân truïc Maùy meùp Hoãn hôïp nöôùc mía Khöû saét töø H3PO4 Gia voâi sô boä Baêng taûi Maùy xeù tôi Gia nhieät 1(55 – 600C) Voâi söõa Xoâng SO2 laàn 1(PH = 3,4 – 3,8) (PH = 6.8-7.2) Trung hoaø Gia nhieät laàn 2 (110 – 115OC) Axit Sunfit Nöôùc buøn Laéng lieân tuïc Gia nhieät laàn 3 Loïc chaân khoâng Boác hôi Xoâng SO2 laàn 2 (PH = 6,2 – 6,6) Nöôùc Mía Trong MAÄT CHEØ Buøn Gioáng B, C Naáu A Naáu B Trôï tinh A Maät Loaõng A Ly Taâm A maät A Ñöôøng A Saáy Trôï tinh B Trôï tinh C Ly taâm Maät B Ly taâm C Ñöôøng B Ñoùng bao Naáu C Maät B Hoài dung B Maät Ræ Ñöôøng C Hoài dung C Hình 2.4: Daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng cuûa coâng ty SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 15 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. Nhaän xeùt: o Thieát bò trong daây chuyeàn Coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng cuûa coâng ty laïc haäu, maùy moùc cuõ kyõ neân caûi tieán coâng ngheä ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, giaûm thieåu nguoàn phaùt sinh gaây oâ nhieãm SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 16 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. CHÖÔNG 3 PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT THÖÏC ÑÒA 3.1 PHAÂN TÍCH CAÙC NGUOÀN PHAÙT SINH NÖÔÙC THAÛI GAÂY O NHIEÃM TREÂN DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT COÂNG TNHH MÍA ÑÖÔØNG BOURBON GIA LAI • Qua khaûo saùt thöïc teá daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát mía ñöôøng cuûa nhaø maùy. Ta thaáy caùc coâng ñoaïn sinh ra nöôùc thaûi gaây oâ nhieãm laø: a. Nöôùc thaûi phaùt sinh töø coâng ñoaïn Baêm, eùp vaø hoøa tan o Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra töø khaâu laøm maùt truïc cuûa maùy caùn eùp. Nguoàn nöôùc thaûi naøy ta thaáy oâ nhieãm daàu môõ vaø boät mía sinh ra töø khaâu baêm. b. Nöôùc thaûi phaùt sinh töø coâng ñoaïn Laøm trong vaø Laøm saïch o Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra töø khaâu laøm maùt loø ñoát löu huyønh; hoaù voâi söõa o Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra töø khaâu eùp buøn, nöôùc giaët vaûi loïc o Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra töø thaùp ngöng tuï sau khi caáp nhieät taïi caùc thieät bò gia nhieät; coâ ñaëc; naáu ñöôøng; laøm nguoäi maùy; laøm nguoäi ñöôøng c. Nöôùc thaûi phaùt sinh töø coâng ñoaïn Keát tinh vaø hoaøn taát o Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra töø khaâu laøm laïnh trong caùc thieát bò trôï tinh; thieát bò ngöng tuï cuûa noài coâ ñaëc vaø naáu ñöôøng; nöôùc töø bôm chaân khoâng o Roø maät ræ d. Nöôùc thaûi phaùt sinh töø caùc nhu caàu khaùc o Nöôùc thaûi sinh ra töø phoøng thí nghieäm o Nöôùc thaûi sinh ra töø sinh hoaït cuûa coâng nhaân o Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra töø khaâu xöû lyù khoùi thaûi cuûa nhaø maùy o Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra töø veä sinh thieát bò coâng nghieäp ¾ Theo tính toaùn lyù thuîeát thì cöù 100 kg mía nguyeân lieäu thì löôïng nöôùc thaûi sinh ra laø 775.5 kg. 3.2 PHAÂN LOAÏI, ÑAÙNH GIAÙ CAÙC NGUOÀN NÖÔÙC THAÛI GAÂY O NHIEÃM 3.2.1 Phaân loaïi caùc nguoàn phaùt sinh nöôùc thaûi treân daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát • Qua khaûo saùt löu löôïng vaø phaân tích tính chaát, thaønh phaàn möùc ñoä gaây oâ nhieãm caùc nguoàn nöôùc thaûi. Ta phaân loaïi ñöôïc moät soá nguoàn tuông ñoàng veà tính chaát, thaønh phaàn a. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 1 Nguoàn nöôùc naøy khoâng gaây oâ nhieãm phaùt sinh töø caùc khaâu laøm laïnh trong caùc thieát bò trôï tinh; thieát bò ngöng tuï cuûa noài coâ ñaëc vaø naáu ñöôøng; nöôùc töø bôm chaân khoâng. Nguoàn nöôùc thaûi naøy coù löu löôïng laø: Q1 = 860 m3/h. SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 17 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. b. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 2 Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 2 oâ nhieãm nheï phaùt sinh töø caùc quaù trình ngöng tuï hôi. Sau khi caáp nhieät taïi caùc thieát bò gia nhieät; coâ ñaëc; naáu ñöôøng; laøm nguoäi maùy laøm nguoäi nöôùc ñöôøng; nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân; phaân xöôûng eùp; phoøng thí nghieäm; laøm laïnh loø ñoát löu huyønh; voâi söõa … Nguoàn naøy coù löu löôïng Q2 = 155 m3/h. c. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 3 Laø nguoàn nöôùc thaûi oâ nhieãm naëng phaùt sinh töø quaù trình loïc chaân khoâng; laéng (boït vaø nöôùc buøn); röûa noài naáu ñöôøng; röûa noài cuûa quaù trình coâ ñaëc; röûa maùy ly taâm; roø ræ maät ræ. Nguoàn naøy coù löu löôïng Q3 =15 m3/h. e. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 4 Nöôùc thaûi phaùt sinh töø heä thoáng xöû lyù khí thaûi, nguoàn naøy coù löu löôïng laø Q4 = 150 m3/h. O nhieãm chính cuûa nguoàn naøy laø coù haøm löôïng chaát lô löûng raát lôùn. f. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 5 Nöôùc thaûi bò nhieãm daàu, nhôùt vaø boät mía sinh ra töø oâ laøm laïnh truïc maùy caùn eùp (nöôùc thaûi töø söûa chöõa caùc thieát bò saûn xuaát) coù löu löôïng töø Q5 = 18 – 20 m3/h. Baûng 3.1 Keát quaû phaân tích caùc maãu nöôùc thaûi töø caùc nguoàn treân STT & 1 2 3 4 5 6 Thoâng Soá Ñôn vò Löu löôïng pH COD BOD5 SS Ntc Ptc 3 m /h mgO2/l mgO2/l Mg/l Mg/l Mg/l 1 155 6,5 200 95 86 2,8 1,5 Maãu soá 2 15 3.7 11.083 5.580 182 4,5 22 3 150 7.15 2.565 620 4.325 9,5 27 Ghi chuù: 1: Töø caùc nguoàn oâ nhieãm nheï – nöôùc thaûi loaïi 2 2: Töø nguoàn nöôùc thaûi oâ nhieãm naëng – nöôùc thaûi loaïi 3 3: Töø nguoàn nöôùc thaûi sau khi ra beå laéng tro – nöôùc thaûi loaïi 4 Caùc vò trí laáy maãu: o Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 2: laáy taïi mieäng xaû cuûa nguoàn. o Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 3: laáy taïi cuoái oáng xaû cuûa nguoàn vaøo beå taäp trung nöôùc thaûi. SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 18 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. o Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 4: laáy taïi ñaàu ra cuûa beå laéng tro. ƒ ƒ Moãi maãu laáy vaøo bình nhöïa 2 lít vaø göûi taïi tuû laïnh caên tin nhaø maùy. Caùc maãu ñöôïc phaân tích taïi Vieän Nhieät Ñôùi TP Hoà Chí Minh 3.3.2 Ñaùnh giaù caùc nguoàn nuôùc thaûi gaây oâ nhieãm: a. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 1 • Nguoàn nöôùc naøy khoâng gaây oâ nhieãmï nhöng nhieät ñoä cuûa nöôùc khaù cao t = 54oC. Chuùng ta coù theå taùi söû duïng laïi nguoàn nöôùc thaûi loaïi 1 hoaëc xaû thaúng vaøo möông xaû ñeå pha loaõng nöôùc thaûi sau xöû lyù b. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 2(maãu 1) • Ñöôïc ñaùnh giaù oâ nhieãm nheï nhöng keát quaû phaân tích maãu cho thaáy ñaây cuõng laø nguoàn oâ nhieãm vôùi COD = 200mgO2/L vaø BOD5 = 93 mgO2/L vöôït tieâu chuaån loaïi B gaáp 2 laàn. Vôùi Q2 = 155 m3/h, thì taûi löôïng oâ nhieãm laø: L = C * Q * t = 200 * 155 * 24 = 744 kg/ngaøy. * Ñoái vôùi nguoàn nöôùc thaûi loaïi naøy thì chuùng ta neân cho chaûy tröïc tieáp vaøo heä thoáng xöû lyù sinh hoïc bôûi vì nöôùc thaûi loaïi naøy oâ nhieãm nheï khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình sinh hoïc. Caùc coâng trình sinh hoïc coù theå xöû lyù toát nguoàn nöôùc thaûi loaïi naøy. c. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 3 (m maãu 2) • Ñaây laø nguoàn oâ nhieãm naëng, haøm löôïng chaát höõu cô cao vaø PH thaáp seõ laøm aûnh höôûng ñeán quaù trình sinh hoïc cuûa caùc coâng trình xöû lyù sau naøy, theo keát quaû phaân tích COD = 11.083 mgO2/l vaø BOD5 = 5580 mgO2/l vöôït chæ tieâu chuaån raát nhieàu laàn. Q3 = 15 m3/h thì taûi löôïng oâ nhieãm laø: LCOD = Q * C * t = 11.083 * 15 * 24 = 3.990 kg/ngaøy. * Ñoái vôùi nguoàn nöôùc thaûi loaïi naøy caàn phaûi xöû lyù cuïc boä tröôùc khi nhaäp chung vaøo heä thoáng xöû lyù sinh hoïc. Bôûi vì nguoàn nöôùc thaûi loaïi naøy coù COD; BOD5 cao raát thích hôïp cho quaù trình xöû lyù kî khí. Neáu chuùng ta nhaäp chung vaøo caùc nguoàn 4 (SS cao) vaø nguoàn 5 (chöùa daàu, nhôùt) thì xöû lyù khoù khaên vì vi sinh vaät khoâng theå sinh saûn vaø phaùt trieån toát trong moâi tröôøng nöôùc thaûi nhö vaäy. Khi xöû lyù moät nguoàn nöôùc thaûi vöøa noàng ñoä höõu cô cao, SS cao vaø coù löôïng daàu, nhôùt thì chaéc chaén giaù thaønh coâng trình raát cao, quaûn lyù vaø vaän haønh cuõng khoù khaên vaø phöùc taïp. Vì vaäy xöû lyù cuïc boä ñoái vôùi nguoàn naøy laø hôïp lyù nhaát. d. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 4(maãu 3) • Nöôùc thaûi sau khi qua beå laéng tro coù haøm löôïng caùc chaát oâ nhieãm khaù cao laø: SS = 4325 mg/L; COD = 2565mgO2/L vaø nguoàn naøy coù nhieät ñoä khaù cao t = 58oC. Vôùi Q4 = 150m3/h; taûi löôïng oâ nhieãm laø: LCOD = Q * C * t = 150 * 2565 * 24 = 9234 kg/ngaøy. * Sau khi taùch nguoàn nöôùc thaûi loaïi 3 coøn laïi 2 nguoàn loaïi 4 vaø loaïi 5, ñoái vôùi nguoàn nöôùc thaûi loaïi 4 naøy caàn phaûi xöû lyù cuïc boä tröôùc khi nhaäp chung vaøo heä thoáng xöû lyù sinh hoïc. Bôûi SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 19 - Ñeà taøi: Khaûo saùt vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng Ty TNHH Mía Ñöôøng BOURBON Gia Lai. vì nguoàn nöôùc thaûi loaïi 4 vaø nguoàn nöôùc thaûi loaïi 5 khaùc nhau veà tính chaát, thaønh phaàn caùc chaát gaây oâ nhieãm (Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 4 laø nguoàn oâ nhieãm naëng, haøm löôïng SS cao khaùc vôùi Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 5 coù haøm löôïng daàu, nhôùt) vì vaäy neáu nhaäp chung vaøo nguoàn nöôùc thaûi loaïi 5 thì hieäu quaû xöû lyù seõ khoâng cao, aûnh höôûng ñeán quaù trình sinh hoïc sau naøy. Nguoàn naøy cuõng neân xöû lyù cuïc boä laø hôïp lyù nhaát e. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 5 • Nöôùc thaûi bò nhieãm daàu, nhôùt vaø boät phaán cuûa baõ mía sinh ra trong quaù trình baêm eùp. Löu löôïng nguoàn nöôùc thaûi loaïi naøy töø Q5 = 18-20m3/h. • Ñoái vôùi nguoàn nöôùc thaûi loaïi naøy caàn phaûi xöû lyù cuïc boä tröôùc khi nhaäp chung vaøo heä thoáng xöû lyù sinh hoïc. Nguoàn nöôùc thaûi loaïi 5 coù lôùp daàu, môõ noåi leân treân maët nöôùc, caûn trôû quaù trình hoøa tan oxy vaøo trong nöôùc thaûi laøm cho quaù trình sinh hoïc kò khí seõ dieãn ra maø nguoàn naøy coù noàng ñoä caùc chaát höõu cô thaáp thì hieäu quaû xöû lyù kò khí khoâng cao. Nguoàn naøy neân xöû lyù rieâng bieät laø toát nhaát 3.3 DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI HIEÄN HÖÕU. 3.3.1 Sô ñoà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän höõu Nguoàn thaûi loaïi 3 - 5 Nguoàn thaûi loaïi 4 Löôùi loïc raùc Löôùi loïc raùc Beå khöû Daàu Nhôùt Beå Gaïn Tro Hoà chöùa NT ñaõ leân Nguoàn thaûi loaïi 1-2 Hoà laéng 1 Löôùi Loïc Raùc AO 2 Hoà laéng 2 Suoái Ayunpa Hình 3.1: Sô ñoà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän höõu cuûa coâng ty TNNH Mía Ñöôøng Bourbon Gia Lai SVTT: Laâm Höõu Tuaán Trang - 20 -
- Xem thêm -