Tài liệu Nghiên cứu khả thi dự án khu xử lý nước thải bình hưng hòa

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 206 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Nghiên cứu khả thi dự án khu xử lý nước thải Bình Hưng Hòa
Céng hßa xa héi chñ nghÜa ViÖt Nam ñy ban nh©n d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa phÇn i B¸o c¸o tãm t¾t Thµnh phè Hå ChÝ Minh − 2001 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ñy ban nh©n d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa Chñ ®Çu t− Ban qu¶n lý dù ¸n 415 c¬ quan lËp dù ¸n C«ng ty thiÕt kÕ vµ t− vÊn x©y dùng hµ néi Thµnh phè Hå ChÝ Minh 08/2001 Môc lôc b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa PhÇn i: b¸o c¸o tãm t¾t PhÇn ii: b¸o c¸o chÝnh PhÇn iii: b¶n vÏ PhÇn iv: phô lôc Phô lôc i: c¸c v¨n b¶n Phô lôc ii: kÕt qu¶ quan tr¾c chÊt l−îng n−íc vµ l−u l−îng n−íc kªnh ®en Phô lôc iii: kÕt qu¶ ®o ®¹t Phô lôc Iv: kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh Phô lôc V: PhÇn tµi chÝnh Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Môc lôc Ch−¬ng 1: sù cÇn thiÕt vµ nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi 1.1 Lêi giíi thiÖu ............................................................................................................................................ 1 1.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý b×nh h−ng hßa..................................................... 2 1.2.1 N−íc th¶i - nguån g©y « nhiÔm nghiªm träng trong l−u vùc ........................................................................................................... 2 1.2.2 ¤ nhiÔm ®Êt ......................................................................................................................................................................................... 2 1.2.3 Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý................................................................................................................................................. 3 1.3 Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó thµnh lËp dù ¸n............................................................................. 3 1.4 C¸c th«ng tin chung ........................................................................................................................... 3 1.5 Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña dù ¸n...................................................................................................... 4 1.5.1 Môc ®Ých cña dù ¸n .......................................................................................................................................................................... 4 1.5.2 Môc tiªu phô....................................................................................................................................................................................... 4 1.5.3 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi Dù ¸n ............................................................................................................................................................. 5 ch−¬ng 2: nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn, hiÖn tr¹ng x©y dùng vµ hiÖn tr¹ng hÖ thèng thãat n−íc l−u vùc kªnh ®en. 2.1 nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn................................................................................................................... 6 2.1.1 VÞ trÝ ..................................................................................................................................................................................................... 6 2.1.2 §Þa h×nh ............................................................................................................................................................................................... 6 2.1.3 KhÝ t−îng ............................................................................................................................................................................................. 6 2.1.4 Thñy v¨n .............................................................................................................................................................................................. 8 2.1.5 §Þa chÊt c«ng tr×nh ............................................................................................................................................................................. 9 2.2 t×nh h×nh hiÖn tr¹ng ........................................................................................................................... 9 2.2.1 D©n sè .................................................................................................................................................................................................. 9 2.2.2 HÖ thèng tho¸t n−íc hiÖn h÷u.......................................................................................................................................................... 10 ch−¬ng 3: quy häach ph¸t triÓn vïng dù ¸n 3.1 c¸c l−u vùc tho¸t n−íc thµnh phè hå chÝ minh............................................................. 14 3.2 quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng dù ¸n............................................................................................. 14 3.2.1 Quy ho¹ch d©n sè .............................................................................................................................................................................. 14 3.2.2 Quy ho¹ch sö dông ®Êt ..................................................................................................................................................................... 14 3.2.3 Quy ho¹ch giao th«ng ....................................................................................................................................................................... 14 3.3 Quy ho¹ch tho¸t n−íc m−a vµ n−íc th¶i............................................................................ 15 3.3.1 §Ò xuÊt cña C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ .......................................................................................................................................... 15 3.3.2 §Ò xuÊt cña ViÖn Quy ho¹ch §« thÞ ................................................................................................................................................ 16 ch−¬ng 4: c¸c th«ng sè tÝnh tãan, c«ng suÊt hÖ thèng vµ c¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa. 4.1 c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ................................................................................................................... 20 4.1.1 C¸c th«ng sè tÝnh to¸n vÒ chÊt l−îng n−íc th¶i kªnh §en............................................................................................................. 20 4.1.2 Bïn cña khu xö lý ............................................................................................................................................................................. 20 4.1.3 C¸c th«ng sè n−íc m−a..................................................................................................................................................................... 20 4.2 c«ng suÊt khu xö lý........................................................................................................................... 20 4.3 c¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa:............................................ 23 4.3.1 C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i................................................................................................................................................................ 23 4.3.2 C¸c ph−¬ng ¸n................................................................................................................................................................................... 24 i Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 4.4 Nghiªn cøu kh¶ thi ph−¬ng ¸n IA: .......................................................................................................................................... 25 4.4.1 Ph−¬ng ¸n IA gåm c¸c c«ng tr×nh ................................................................................................................................................... 25 4.4.2 Chøc n¨ng tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh ..................................................................................................................................... 25 4.4.3 CÊu t¹o thµnh hå............................................................................................................................................................................... 34 4.4.4 KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå........................................................................................................................................................ 34 4.4.5 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IA .................................................................................................................................................. 42 4.5 Ph−¬ng ¸n IB ............................................................................................................................................ 42 4.5.1 C¸c c«ng tr×nh trong ph−¬ng ¸n IB................................................................................................................................................. 42 4.5.2 Chøc n¨ng, tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh .................................................................................................................................... 43 4.5.3 CÊu t¹o thµnh hå............................................................................................................................................................................... 44 4.5.4 Nh÷ng c¶i tiÕn trong viÖc thiÕt kÕ c¸c hå: ....................................................................................................................................... 44 4.5.5 KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå........................................................................................................................................................ 44 4.5.6 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IB .................................................................................................................................................. 45 4.6 ph−¬ng ¸n iia .......................................................................................................................................... 53 4.6.1 Ph−¬ng ¸n IIA gåm c¸c c«ng tr×nh.................................................................................................................................................. 53 4.6.2 Chøc n¨ng, tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh .................................................................................................................................... 53 4.7 Ph−¬ng ¸n IIB .......................................................................................................................................... 56 4.8 Ph−¬ng ¸n III............................................................................................................................................ 56 ch−¬ng 5: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng 5.1 më ®Çu:........................................................................................................................................................ 63 5.2 tãm t¾t dù ¸n:........................................................................................................................................ 63 5.3 C¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng .............................................................. 64 5.3.1 LuËt B¶o vÖ M«i tr−êng .................................................................................................................................................................... 64 5.3.2 C¸c nghÞ ®Þnh vÒ m«i tr−êng ............................................................................................................................................................ 65 5.3.3 LuËt N−íc 1-1999.............................................................................................................................................................................. 65 5.4 Tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc, kh«ng khÝ ............................................................................. 65 5.4.1 C¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam........................................................................................................................................................... 65 5.5 nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng..................................... 66 5.6 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ................................................................................................... 66 5.6.1 Më ®Çu :............................................................................................................................................................................................. 66 5.6.2 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi dµi h¹n ............................................................................................................................................................. 66 5.6.3 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi ng¾n h¹n.......................................................................................................................................................... 66 5.6.4 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng.......................................................................................................................................................... 67 5.6.5 KÕt luËn.............................................................................................................................................................................................. 69 ch−¬ng 6: c¸c ph−¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý 6.1 Tæ chøc hiÖn h÷u .................................................................................................................................. 70 6.1.1 C¸c së vµ ban qu¶n lý trùc thuéc UBND Thµnh phè ..................................................................................................................... 70 6.1.2 S¬ ®å tæ chøc Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh..................................................................................................................................... 70 6.1.3 S¬ då tæ chøc c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ. ......................................................................................................................................... 71 6.1.4 S¬ ®å tæ chøc cña xÝ nghiÖp thãat n−íc ........................................................................................................................................... 72 6.2 Tæ chøc qu¶n lý.................................................................................................................................... 72 6.2.1 Chøc N¨ng:........................................................................................................................................................................................ 72 6.2.2 Tæ chøc............................................................................................................................................................................................... 72 6.2.3 Nh©n sù cña xÝ nghiÖp ...................................................................................................................................................................... 73 6.2.4 Tµi s¶n cña xÝ nghiÖp:....................................................................................................................................................................... 73 ii Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi ch−¬ng 7: nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c 7.1 Tho¸t n−íc m−a l−u vùc kªnh ®en........................................................................................... 74 7.2 §Òn bï gi¶i táa....................................................................................................................................... 74 7.2.1 KÕt qu¶ ®iÒu tra kinh tÕ x· héi ........................................................................................................................................................ 74 7.2.2 C¸c gi¶i ph¸p ®Òn bï dù kiÕn:.......................................................................................................................................................... 74 7.3 KÕt cÊu vµ nÒn mãng c«ng tr×nh............................................................................................... 76 7.3.1 C«ng tr×nh.......................................................................................................................................................................................... 76 7.3.2 NÒn vµ ®Êt ®¾p ................................................................................................................................................................................... 76 7.4 BiÖn ph¸p thi c«ng............................................................................................................................... 76 7,5 C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ khëi ®éng c«ng tr×nh ..................................................................... 76 7.5.1 Khëi ®éng c«ng tr×nh ........................................................................................................................................................................ 76 7.6 C«ng t¸c ®µo t¹o: ............................................................................................................................... 77 7.7 C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt khi vËn hµnh: ...................................................................................... 77 ch−¬ng 8: phÇn tµi chÝnh 8.1 Tæng vèn ®Çu t−.................................................................................................................................... 78 8.2 Kinh phÝ ®Çu t− c¸c ph−¬ng ¸n:................................................................................................... 79 8.3 ph©n tÝch kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n .............................................................................................. 80 ch−¬ng 9: tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh 9.1 §Æc ®iÓm c«ng tr×nh .......................................................................................................................... 87 9.2 TiÕn ®é c«ng tr×nh: ............................................................................................................................ 87 9.3 Gãi thÇu:.................................................................................................................................................... 87 ch−¬ng 10: kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 10.1 KÕt luËn..................................................................................................................................................... 89 10.2 KiÕn nghÞ.................................................................................................................................................... 89 iii Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ vµ lµm s¹ch kªnh t©n ho¸ - lß gèm Ch−¬ng i sù cÇn thiÕt vµ nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi 1.1 Lêi giíi thiÖu Dù ¸n "N©ng cÊp §« thÞ vµ Lµm s¹ch kªnh T©n Hãa - Lß Gèm" do Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415 qu¶n lý vµ ®−îc ChÝnh phñ BØ tµi trî ®ang ®−îc triÓn khai ë Tp. HCM. M«i tr−êng Tp. HCM bÞ « nhiÔm trÇm träng bëi chÊt th¶i r¾n vµ n−íc th¶i. Môc tiªu cña Dù ¸n lµ c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng ®« thÞ, trong khu«n khæ l−u vùc kªnh T©n Hãa- Lß Gèm, th«ng qua 7 chiÕn l−îc liªn ®íi (chÊt th¶i r¾n, n¾n dßng kªnh m−¬ng, xö lý n−íc th¶i, t¨ng c−êng thÓ chÕ, chØnh trang ®« thÞ, n©ng cao ý thøc céng ®ång vµ trî gióp kinh tÕ - x· héi). §©y lµ mét c«ng tr×nh thÝ ®iÓm xö lý n−íc th¶i, môc tiªu chÝnh lµ nh»m t×m ra gi¶i ph¸p kü thuËt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña l−u vùc, cña thµnh phè còng nh− cña c¶ n−íc trong xö lý n−íc th¶i ®« thÞ ®Ó c¶i thiÖn m«i tr−êng . Sau c¸c nghiªn cøu ban ®Çu cña c¸c chuyªn gia BØ vµ ViÖt Nam, héi nghÞ liªn tÞch võa qua ®· ®Ò nghÞ tµi trî cho mét tr¹m xö lý n−íc th¶i trªn c¬ së c«ng nghÖ hå kþhiÕu khÝ. MÆc dï lo¹i h×nh tr¹m xö lý nµy ®ßi hái vèn ®Çu t− thÊp nh−ng nã l¹i rÊt h÷u hiÖu trong viÖc lµm s¹ch n−íc vµ lo¹i trõ c¸c nh©n tè mang mÇm bÖnh. C«ng nghÖ nµy hoµn toµn phï hîp víi c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn vµ ®· ®−îc øng dông thµnh c«ng ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi. ý t−ëng ®Çu tiªn chØ giíi h¹n ë mét m« h×nh c«ng tr×nh hå hiÕu khÝ nhá n»m trong vïng dù ¸n (Ph−êng 11, QuËn 6) ®Ó chøng minh kh¶ n¨ng lµm s¹ch n−íc vµ thu ®−îc c¸c chØ tiªu ®Ó thiÕt kÕ. V× vÞ trÝ nµy kh«ng phï hîp, nªn cuèi cïng, mét vÞ trÝ tèt h¬n ®· ®−îc chän trong X· B×nh H−ng Hßa, QuËn B×nh Ch¸nh. Khu vùc ®−îc chän lµm hå sinh häc lµ mét ao th¶ sen ®−îc dïng cho c¸c môc ®Ých n«ng nghiÖp vµ còng lµ mét bÓ chøa n−íc m−a tù nhiªn. ñy ban Nh©n d©n Tp. HCM ®· quyÕt ®Þnh dµnh khu ®Êt nµy cho xö lý n−íc th¶i trong 20 n¨m tíi. C¬ së trªn Dù ¸n tiÒn kh¶ thi: " Nghiªn cøu c«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i b»ng c«ng nghÖ sinh häc kÕt hîp víi ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn vÖ sinh l−u vùc kªnh §en " do chuyªn gia BØ thµnh lËp, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi " khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa" sö dông c«ng nghÖ chuçi hå sinh häc nµy ®−îc so¹n th¶o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n−íc ViÖt Nam víi hai yªu cÇu chñ yÕu: Xö lý n−íc th¶i cho l−u vùc kªnh §en cho giai ®o¹n 2010 ®Õn 2020 . KiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n−íc m−a cña l−u vùc kªnh §en tõ sau CÇu Tr¾ng mµ kh«ng cã hå sen ho¹t ®éng nh− mét dung tÝch ®iÒu hßa n−íc m−a Nguån vèn ®Ó thùc thi Dù ¸n lµ nguån vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña chÝnh phñ V−¬ng quèc BØ vµ vèn ®èi øng cña chÝnh phñ CHXHCN ViÖt Nam. 1 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi 1.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý b×nh h−ng hßa 1.2.1 N−íc th¶i - nguån g©y « nhiÔm nghiªm träng trong l−u vùc N−íc th¶i ®−îc thu vµo mét sè tuyÕn cèng chung kh«ng hoµn chØnh vµ mét sè m−¬ng lé thiªn b»ng ®Êt tËp trung vÒ kªnh §en. L−u l−îng n−íc kªnh §en hiÖn nay ®· ®¹t c¸c trÞ sè: Qmin = 18.000 m3/ngµy QTB = 25.000 m3/ngµy Qmax = 36.000 m3/ngµy N−íc th¶i kh«ng ®−îc xö lý ch¶y qua vïng d©n c− cïng víi r¸c th¶i, c¸c tói nhùa, c¸c hép xèp t¹o nªn mét kªnh gäi lµ kªnh §en (víi n−íc ®en) cã c¸c th«ng sè nh− trong b¶ng 1.1 vµ b¶ng 1.2: B¶ng 1. 1 ChÊt l−îng n−íc kªnh ®en HiÖn tr¹ng kh¸c N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C¸c th«ng sè PH NhiÖt ®é T0c DO (mg/l) BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Tæng N (mg/l) Tæng P (mg/l) Tæng SS (MNP/100ml) Coliform (MNP/100ml) Tiªu chuÈn th¶i Min T. B×nh Max TCVN 5945-95 - B TCVN 5945-95 - A 6,20 26,70 0,60 90,39 162,69 1,04 1,07 265 110 6,60 27,77 0,94 111,20 217,34 5,76 3,21 302,88 26.800 7,53 29,3 1,5 220,48 384,90 21,44 5,57 395 110.000 5,5 - 9 40 2 50 100 60 6 100 10000 6-9 40 6 20 50 30 4 50 5000 Nh− vËy, so víi TCVN 5945-95 läai B th× c¸c th«ng sè « nhiÔm c¬ b¶n nh− BOD5, COD, Coliform, SS ... cña n−íc kªnh §en cao h¬n tõ 2 ®Õn 4 lÇn vµ so víi TCVN 5945-95 lo¹i A th× cao h¬n tõ 5 ®Õn 11 lÇn. KÕt qu¶ quan tr¾c chÊt l−îng n−íc vµ ®o l−u l−îng n−íc kªnh §en tr×nh bµy trong phô lôc II. 1.2.2 ¤ nhiÔm ®Êt KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt ®¸y kªnh §en vµ ®¸y hå Sen cho thÊy hµm l−îng kim läai nÆng kh«ng ®¸ng kÓ. 2 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 1.2.3 Nghiªn cøu kh¶ thi Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý Trong t×nh h×nh hiÖn nay, khi sè d©n trong khu vùc míi ®¹t 120.000 ng−êi mµ møc ®é « nhiÔm ®· v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp nhiÒu lÇn. NÕu d©n sè tiÕp tôc t¨ng lªn, l−u l−îng n−íc th¶i ®Õn n¨m 2020 cã thÓ ®¹t ®Õn 46.000m3/ ngµy, tiªu chuÈn BOD5 cã thÓ t¨ng tõ 40g/ ng−êi/ ngµy hiÖn nay lªn 50g/ ng−êi/ ngµy vµo nh÷ng n¨m 20102015. Khi mµ khu d©n c− thuéc c¸c x· cña huyÖn B×nh Ch¸nh cã mËt ®é d©n c− cao nh− c¸c quËn kh¸c cña thµnh phè th× t×nh h×nh « nhiÔm n−íc, kh«ng khÝ, ®Êt cµng nghiªm träng, do vËy viÖc x©y dùng ngay mét khu xö lý n−íc th¶i cho l−u vùc kªnh §en v« cïng cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, khi yªu cÇu ®Çu t− cho h¹ tÇng cßn rÊt cao nhÊt lµ cho cÊp tho¸t n−íc, kh¶ n¨ng ®Çu t− tõ nÒn kinh tÕ hiÖn nay cßn h¹n hÑp th× viÖc x©y dùng khu xö lý b»ng chuçi hå sinh häc t¹i x· B×nh H−ng Hßa hiÖn nay lµ hîp lý c¶ vÒ kü thuËt lÉn kinh tÕ. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó thµnh lËp dù ¸n 1.3 - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Õn n¨m 2020. Quy ho¹ch tho¸t n−íc Thµnh phè Hå ChÝ Minh. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi l−u vùc Nhiªu Léc - ThÞ NghÌ (2000) - B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi l−u vùc kªnh Tµu Hò - kªnh §«i - kªnh TÎ. (2000) - §Ò ¸n hÖ thèng hå n−íc th¶i æn ®Þnh ®Ó xö lý n−íc th¶i ë BHH, huyÖn B×nh Ch¸nh, Tp. HCM, 10/2000. - §Ò ¸n vÖ sinh vµ n©ng cÊp ®« thÞ kªnh T©n Hãa-Lß Gèm. §ßan chuyªn gia ®¸nh gi¸ vÒ n−íc th¶i, l¾ng, xö lý, kÌ vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng tiÒn xö lý c«ng nghiÖp, 12/1999. - B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi cña hÖ thèng hå n−íc th¶I æn ®Þnh ®Ó xö lý n−íc kªnh « nhiÔm, 6/2000. - §iÒu kho¶n tham chiÕu lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ViÖt Nam, 3/2001 cña Ban qu¶n lý Dù ¸n 415. - QuyÕt ®Þnh cña UBND Tp.HCM vÒ viÖc duyÖt c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t− c¸c h¹ng môc thÝ ®iÓm cña Dù ¸n "N©ng cÊpvµ lµm s¹ch Kªnh T©n Hãa - Lß gèm Thµnh phè Hå ChÝ Minh sè 5914/ Q§ - UB - §T ngµy 31/8/2000. - Th«ng b¸o cña UBND Thµnh phè Hå CHÝ Minh vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt khu vùc dù kiÕn thùc hiÖn khu xö lý "Hå sinh häc" B×nh H−ng Hßa thuéc Dù ¸n T©n Hãa - Lß gèm sè 3846/ UB - §T ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2000 C¸c th«ng tin chung 1.4 - Tªn dù ¸n: Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa - §Þa ®iÓm x©y dùng: Êp 3, 4, 5 x· B×nh H−ng Hßa, huyÖn B×nh Ch¸nh Tp. HCM - Dù ¸n thuéc nghµnh: C¬ së h¹ tÇng ®« thÞ - Chñ qu¶n ®Çu t−: UBND Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Chñ ®Çu t−: Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415 3 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi - C¸c th«ng sè cña Dù ¸n theo b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi do DGIC - BTC vµ Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415 lËp th¸ng 10/ 2000 + + + + + C«ng suÊt khu xö lý D©n sè cña l−u vùc n¨m 2010 Gi¸ c«ng tr×nh x©y dùng Chi phÝ ®Òn bï Chi phÝ ®µo t¹o vµ thiÕt bÞ v¨n phßng + Tæng kinh phÝ ®Çu t− : 46.016 m3/ ngµy :160.000 ng−êi : 2.900 triÖu ®ång : 42.380 triÖu ®ång : 319 triÖu ®ång : 71.699 triÖu ®ång Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông F = 35,6ha Thêi gian tÝnh to¸n cña Dù ¸n vµ còng lµ thêi gian tån t¹i cña khu xö lý B×nh H−ng Hßa lµ tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2025. Sau ®ã sÏ sö dông ®Êt nµy lµm c«ng viªn c©y xanh vµ cã hå c¶nh quan phôc vô cho môc ®Ých vui ch¬i gi¶i trÝ. 1.5 Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña dù ¸n 1.5.1 Môc ®Ých cña dù ¸n ♦ Môc ®Ých chÝnh: - X©y dùng khu xö lý n−íc th¶i l−u vùc kªnh §en cã diÖn tÝch l−u vùc 785 ha cho giai ®o¹n 2003 ®Õn 2025 víi c«ng suÊt: Q = 20.000m3/ ngµy vµo n¨m 2003 Q = 46.000m3/ ngµy vµo n¨m 2020 - ChÊt l−îng n−íc th¶i sinh ho¹t cã c¸c th«ng sè : PH = 6,5 ÷9 BOD5 = 180 ÷ 220mg/l COD = 200 ÷ 300mg/l TSS = 200 ÷ 300mg/l ChÊt l−îng n−íc th¶i c«ng nghiÖp còng cã c¸c th«ng sè khèng chÕ t−¬ng ®−¬ng n−íc th¶i sinh ho¹t. Nh÷ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã chÊt l−îng n−íc th¶i xÊu h¬n n−íc th¶i sinh ho¹t th× buéc nh÷ng xÝ nghiÖp nµy ph¶i xö lý tr−íc khi th¶i ra cèng ®« thÞ. ChÊt l−îng n−íc sau khi xö lý ph¶i ®¹t tiªu chuÈn TCVN 5945-95 víi: BOD5 ≤ 50mg/l COD ≤ 100mg/l Tæng N ≤ 60mg/l N-NH 4 ≤ 1mg/l Tæng P ≤ 6mg/l Tæng SS ≤ 100mg/l Coliform ≤ 10.000 MNP/ 100ml 4 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 1.5.2 Nghiªn cøu kh¶ thi Môc tiªu phô Do chuçi hå Sen hiÖn nay ngoµi chøc n¨ng n«ng nghiÖp lµ trång sen cßn cã t¸c dông ®iÒu hßa l−u l−îng n−íc th¶i. MÆt kh¸c, hå Sen víi chøc n¨ng tù nhiªn, ®©y lµ mét hå ®IÒu hßa n−íc m−a. VÒ mïa m−a mét dung tÝch hå kho¶ng 300.000m3(tõ cèt 1,6 ®Õn 2,4) ®−îc sö dông ®Ó chøa l−îng n−íc m−a víi c−êng ®é cao ë c¸c phót ®Çu mçi trËn m−a. NÕu khu xö lý ®· sö dông hÕt diÖn tÝch hå th× hiÖn t−îng bèc h¬i vµ thÊm kh«ng x¶y ra vµ dßng kªnh tiÕp sau cèng CÇu Tr¾ng buéc ph¶i tÝnh víi l−u l−îng m−a Qmax. Môc tiªu phô lµ kiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n−íc m−a cña l−u vùc khi sö dông hå sen lµm khu xö lý. Ngoµi hai môc ®Ých nªu trªn, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ViÖt Nam nµy (FSVN) cßn nh»m c¸c môc ®Ých sau ®©y: (trÝch tõ TOR cña Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415) 1. Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ c¸c ®Ò xuÊt kü thuËt vµ tµi chÝnh cña c¸c chuyªn gia BØ, xem xÐt kü c¸c yÕu tè kh¶ thi hoÆc kh«ng kh¶ thi cña c¸c ®Ò xuÊt nµy vÒ c¸c khÝa c¹nh: quy ho¹ch ®« thÞ, c«ng nghÖ vµ kü thuËt, c¸c vÊn ®Ò vËn hµnh, qu¶n lý còng nh− c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh kh¸c. 2. B¸o c¸o kh¶ thi cña ViÖt Nam lµ c¨n cø ®Ó UBND Thµnh phè Hå ChÝ Minh tr×nh chÝnh phñ cho phÐp sö dông ®Êt cÇn thiÕt vµ vèn ®èi øng cho viÖc thùc hiÖn Dù ¸n. 3. Lµm c¨n cø cho viÖc chuÈn bÞ, phª duyÖt, cÊp vµ sö dông vèn ®èi øng cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 4. Lµm c¨n cø ®Ó UBND Thµnh phè Hå ChÝ Minh tæ chøc vµ phª duyÖt nh©n sù cho bé m¸y lµm viÖc cña Ban Qu¶n lý Dù ¸n. 5. Lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan ban nghµnh chøc n¨ng trong thµnh phè lªn kÕ ho¹ch yÓm trî vµ phèi hîp víi nhau víi Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415 ®Ó viÖc thùc hiÖn Dù ¸n ®−îc thuËn lîi. 1.5.3 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi Dù ¸n VÒ chÊt l−îng n−íc ®· xö lý: do kªnh Bµ Hom kh«ng ph¶i lµ kªnh cÊp n−íc cho ®« thÞ nªn yªu cÇu chÊt l−îng n−íc ®· xö lý nh− ®· nªu ë môc V.1 lµ hîp lý. Khu xö lý cÇn cã vïng c¸ch ly tèi thiÓu víi yªu cÇu kh«ng khÝ cña vïng d©n c− gÇn khu xö lý kh«ng v−ît qu¸ tiªu chuÈn vÒ COx, H2S, CH4, NH4 Kh«ng cho phÐp n−íc th¶i thÈm thÊu xuèng tÇng n−íc ngÇm cã chÊt l−îng tèt n»m d−íi ®¸y hå Sen. Kh«ng t¹o nªn nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c©y cá v« tæ chøc vµ ruåi muçi trªn c¸c hå. CÇn gi¶i quyÕt tho¸t n−íc m−a cña l−u vùc kªnh §en vµ khu vùc d©n c− trong l−u vùc thuéc B×nh Ch¸nh hîp lý ®Ó tr¸nh óng ngËp. 5 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Ch−¬ng ii Nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn, hiÖn tr¹ng x©y dùng Vµ hiÖn tr¹ng hÖ thèng tho¸t n−íc l−u vùc kªnh ®en 2.1 Nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn 2.1.1 VÞ trÝ Kªnh §en ch¶y tõ §«ng sang T©y, qua quËn T©n B×nh vµ huyÖn B×nh Ch¸nh, khëi tõ ®−êng §éc LËp vµ chÊm døt ë kªnh 19-5. §o¹n chÝnh cña kªnh dµi 4.045 m. TuyÕn kªnh cã vïng håi quy lµ 785 ha. Vïng nµy n»m trong biªn giíi h−¬ng lé sè 2, h−¬ng lé sè 14, ®−êng ©u C¬, ®−êng T©n Kú-T©n Quý vµ ë phÝa §«ng nam lµ tØnh lé B×nh H−ng Hßa. Xem b¶n vÏ 2.1 Kªnh §en tiÕp nhËn n−íc th¶i sinh ho¹t tõ 120.000 d©n vµ g¸nh nÆng nµy cßn gia t¨ng víi tèc ®é ®« thÞ hãa cña khu vùc nµy. Ngoµi n−íc th¶i sinh ho¹t, n−íc th¶i c«ng nghiÖp còng ®æ vµo kªnh. VÞ trÝ ®−îc ®Ò nghÞ x©y dùng tr¹m xö lý n−íc th¶i n»m trong ph−êng B×nh H−ng Hßa, huyÖn B×nh Ch¸nh. Trªn thùc tÕ, vÞ trÝ lµ c¸c ao th¶ sen cña Êp 4, c¸ch ®−êng An D−¬ng V−¬ng 450 m vµ c¸ch ®−êng T©n Kú -T©n Quý 300 m. Tæng diÖn tÝch khu vùc, hoµn toµn kh«ng cã c− d©n, lµ kho¶ng 35,6ha. Cã nhiÒu nghÜa trang ®an xen víi khu d©n c− trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ nghÜa trang B×nh H−ng Hßa chiÕm mét khu vùc lín n»m ë §«ng b¾c vÞ trÝ ®−îc chän. 2.1.2 §Þa h×nh §Þa h×nh vïng håi quy biÕn thiªn tõ +4,5m däc theo c¸c trôc lé chÝnh nh− h−¬ng lé 14, ®−êng ©u C¬, ®−êng T©n Kú-T©n Quý cho ®Õn +2 däc kªnh 19-5. Kªnh §en ch¶y däc theo gi¶i ®Êt thÊp ë gi÷a vïng håi quy lµ mét tuyÕn thu n−íc tù nhiªn cña vïng håi quy víi cao ®é trung b×nh lµ 2,1 m. HiÖn nay mËt ®é x©y dùng t¹i vÞ trÝ cßn thÊp, kho¶ng 10%. VÒ ®Þa chÊt, vïng dù ¸n cã nh÷ng ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− toµn quËn T©n B×nh — ®Êt phï sa cæ víi t¶i träng R ≥ 1,6 kg/cm2. (xem b¸o c¸o Kh¶o s¸t §Þa chÊt hå sen B×nh H−ng Hßa, th¸ng 10-1999, Phô lôc III). 2.1.3 KhÝ t−îng ♦ NhiÖt ®é NhiÖt ®é gi÷a c¸c th¸ng Ýt biÕn ®éng. Sù biÕn thiªn nhiÖt ®é chØ trong kho¶ng 5 ÷ 7oC nh− tr×nh bµy d−íi ®©y : + NhiÖt ®é trung b×nh trong n¨m 27oC + NhiÖt ®é cao nhÊt trong th¸ng (th¸ng 4) 35oC + NhiÖt ®é thÊp nhÊt trong th¸ng (th¸ng 12) 22oC 6 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶n vÏ 2.1 7 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ Nghiªn cøu kh¶ thi ChÕ ®é m−a L−îng m−a trung b×nh hµng n¨m t¹i tr¹m T©n S¬n NhÊt: B¶ng 2.1 L−îng m−a trung b×nh b×nh n¨m Gi¸ trÞ so s¸nh Tr¹m T©n S¬n NhÊt — L−îng m−a trung b×nh hµng n¨m (mm) 1,935 — L−îng m−a cao nhÊt (mm) trong nhiÒu n¨m (1980) 2,718 — L−îng m−a thÊp nhÊt (mm) trong nhiÒu n¨m (1958) 1,392 159 — Ngµy m−a trung b×nh hµng n¨m (ngµy) ♦ ChÕ ®é giã Cã hai h−íng giã chÝnh trong n¨m : • Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6: H−íng giã khèng chÕ lµ §«ng nam víi tÇn sè 20 ÷ 40%, giã §«ng (20%) vµ giã Nam (37%). • Tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 12: H−íng giã khèng chÕ lµ T©y nam. Trong thêi kú nµy, vËn tèc giã cã trÞ sè cao nhÊt. VËn tèc giã trung b×nh lµ 2 ÷ 3 m/gi©y, trÞ sè cao nhÊt ghi ®−îc vµo n¨m 1972 lµ 36 m/gi©y. ♦ ♦ §é Èm trong kh«ng khÝ + §é Èm t−¬ng ®èi 75 — 85% + §é Èm tèi ®a tuyÖt ®èi (trong mïa m−a) 83 — 87% + 67 — 69% §é Èm tèi ®a tuyÖt ®èi (trong mïa kh«) Bøc x¹ mÆt trêi Sè giê n¾ng trong n¨m lµ 1.500 giê hoÆc h¬n n÷a. Mçi ngµy cã kho¶ng 11,5 ÷ 12,5 giê n¾ng vµ c−êng ®é n¾ng vµo buæi tr−a kho¶ng 100.000 lux trong mïa kh«. C−êng ®é cao nhÊt cña bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp lµ kho¶ng 0,42 ÷ 0,46 cal/cm2/phót vµo th¸ng 2 vµ th¸ng 3 vµ kho¶ng 0,42 ÷ 0,56 cal/cm2/phót trong thêi gian tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 12. 2.1.4 Thñy v¨n ♦ ChÕ ®é thñy v¨n S«ng ngßi, kªnh r¹ch trong thµnh phè ®−îc nèi kÕt víi nhau thµnh mét hÖ thèng víi mét quan hÖ kh¨ng khÝt trong chÕ ®é thñy v¨n vµ bÞ ¶nh h−ëng bëi chÕ ®é b¸n nhËt triÒu cña biÓn §«ng. Hµng th¸ng, cã 2 thêi kú triÒu c−êng tïy thuéc chu kú mÆt tr¨ng trong c¸c ngµy 1, 2, 3 vµ 14, 15, 16, 17 cña ©m lÞch vµ 2 thêi kú triÒu thÊp gi÷a c¸c ngµy kÓ trªn. Hµng ngµy, cã hai thêi kú triÒu xuèng vµ hai thêi kú triÒu lªn. ♦ N−íc ngÇm Mùc n−íc ngÇm cña c¶ thµnh phè vµ cña l−u vùc hoµn toµn æn ®Þnh, víi chiÒu s©u trung b×nh tõ 0,9 ÷ 2,2 m trong mïa kh« ®Õn 0,15 ÷ 0,5 m trong mïa m−a. Tuy nhiªn, t¹i c¸c khu vùc däc theo kªnh m−¬ng vµ ao hå, mùc n−íc ngÇm thÊp h¬n mÆt ®Êt. 8 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 2.1.5 Nghiªn cøu kh¶ thi §Þa chÊt c«ng tr×nh KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· x¸c ®Þnh 07 ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh tíi ®é s©u 5m lµ: 1. Líp 1 - bïn sÐt ch¶y: Líp (1) gåm bïn sÐt mµu x¸m ®en ph©n bè tõ mÆt ®Êt tíi ®é s©u 0,2m. 2. Líp 2a - sÐt pha c¸t: mµu x¸m vµng. §é s©u 0,9 - 1,0m, bÒ dµy ®¹t tíi 0,7 - 0,8m. 3. Líp 2b - C¸t pha sÐt: mµu x¸m, tr¹ng th¸i chÆc võa. §é s©u 0,8m, bÒ dµy ®¹t tõ 0,6m. 4. Líp 3 - §Êt sÐt: mµu x¸m ®èm vµng, ®èm n©u. §é s©u 2,9m, bÒ dµy ®¹t tõ 1,9 2,1m. 5. Líp 4 - SÐt lÉn s¹n laterite: mµu n©u ®á. §é s©u 3,4m, bÒ dµy ®¹t tõ 0,5m. 6. Líp 5 - SÐt mµu x¸m ®èm vµng, tr¹ng th¸i cøng, tÝnh dÎo trung b×nh. §é s©u 4,8m víi bÒ dµy ®¹t 1,4m. 7. Líp 6 - SÐt pha c¸t: mµu x¸m, tr¹ng th¸i cøng. §é s©u 4,8m cho hÕt chiÒu s©u hè khoan. C¸c chØ tiªu c¬ lý ®Æc tr−ng cña c¸c líp ®Êt nµy ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: B¶ng 2.2 Líp ®Êt 1 2a 2b 3 4 5 6 C¸c chØ tiªu c¬ lý W% γg/cm3 e0 Wch (%) Wd Id B C(kg/cm3) ϕ(0) 14.13 8.90 19.68 17.13 18.96 17.30 2.09 2.25 2.05 2.17 2.04 2.06 0.501 0.797 0.567 0.501 0.565 0.528 26 30 40 40 38 15 22 20 22 21 11 16 20 18 17 0.17 0-0.04 0-0.08 0-0.07 <0 0.30 0.28 0.38 0.49 0.45 0.50 08 04' 27042' 14003' 13036' 14052' 22046' 0 Chi tiÕt xem phô lôc III 2.2 T×nh h×nh hiÖn tr¹ng 2.2.1 HiÖn tr¹ng x©y dùng ♦ D©n sè Vµo th¸ng 4 n¨m 1999 (Tæng ®iÒu tra d©n sè ngµy 01-04-1999) trong l−u vùc kªnh §en (bao gåm c¸c ph−êng 14, 16, 17, 18, quËn T©n B×nh vµ mét phÇn cña ph−êng B×nh H−ng Hßa, huyÖn B×nh Ch¸nh) cã kho¶ng 113.273 ng−êi víi mËt ®é 144,3 ng−êi/ha. C«ng nghiÖp: Cã ®Õn 40 xÝ nghiÖp võa vµ nhá n»m trong vïng Dù ¸n nh−: nhuém v¶i, chÕ biÕn thùc phÈm, t¸i sinh nhùa, chÕ biÕn cao su, s¶n xuÊt bét tÈy röa, bao b× vµ mét sè c¸c x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ. N−íc th¶i c«ng nghiÖp: kh«ng mét xÝ nghiÖp hiÖn h÷u nµo cã bÊt cø mét biÖn ph¸p xö lý n−íc th¶i c«ng nghiÖp tr−íc khi x¶ vµo nguån tiÕp nhËn. Kh«ng thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c l−îng n−íc th¶i c«ng nghiÖp mµ chØ cã thÓ −íc tÝnh l−îng n−íc nµy chiÕm kho¶ng 40% tæng l−u l−îng n−íc th¶i trong l−u vùc. HiÖn tr¹ng ®−êng x¸ trong vïng håi quy 9 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Sau khi ®−îc n©ng cÊp, chØnh trang, däc tuyÕn kªnh §en sÏ cã mét hÖ thèng ®−êng, hoÆc n»m ngay trªn tuyÕn cèng, hoÆc ch¹y däc hai bªn bê kªnh. HÖ thèng ®−êng nµy sÏ céng thªm cho hÖ thèng ®−êng ®Þa ph−¬ng mét tuyÕn ®−êng ngang nèi ®−êng §éc LËp víi ®−êng T©n Kú - T©n Quý, lµm cho hÖ thèng giao th«ng ®Þa ph−¬ng hoµn h¶o h¬n. 2.2.2 HÖ thèng tho¸t n−íc hiÖn h÷u ♦ M¹ng l−íi tho¸t n−íc M¹ng l−íi tho¸t n−íc th¶i trong l−u vùc cña dù ¸n cßn th−a víi chØ vµi tuyÕn cèng. Thµnh phè ®−îc më réng vµ tèc ®é ®« thÞ hãa cña quËn T©n B×nh rÊt nhanh víi hÇu hÕt lµ nhµ tù x©y cÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ nhµ ë vµ t¸i ®Þnh c− cña d©n ®Þa ph−¬ng còng nh− d©n tõ c¸c vïng kh¸c ®Õn. Khi ph¸t triÓn c¸c khu d©n c− míi, c¬ së h¹ tÇng cña chóng kh«ng ®−îc quan t©m ®Çy ®ñ hoÆc ®−îc ph¸t triÓn mét c¸ch v« tæ chøc chØ cèt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tøc thêi cña c− d©n trong tõng l« nhá. V× vËy, hÖ thèng nµy bÊt hîp lý vµ kh«ng phï hîp víi quy ho¹chv× kh«ng cã tuyÕn cèng chÝnh ®−a n−íc th¶i vµo kªnh khi ph¸t triÓn x©y cÊt, nªn mét sè tuyÕn cèng ®· ®−îc ®Êu nèi t¹m bî vµo c¸c tuyÕn cèng hiÖn h÷u kh¸c. Tæng chiÒu dµi c¸c lo¹i ®−êng cèng trong c¶ vïng håi quy lµ 15.685 m víi 714 hè ga c¸c kiÓu. Tû lÖ c«ng t¸c cña hÖ thèng cèng trong vïng håi quy lµ 15% — qu¸ thÊp so víi mËt ®é cèng cÇn thiÕt cho vïng håi quy. V× vËy, hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i cÇn ®−îc ®Çu t− nhanh h¬n vµ ®ång bé víi quy ho¹ch x©y cÊt míi ®¸p øng ®−îc nhu cÇu tho¸t n−íc. HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i trong khu vùc quËn T©n B×nh lµ hÖ thèng cèng chung vµ kh«ng cã mét tr¹m xö lý nµo. HÇu nh− toµn bé khu vùc huyÖn B×nh Ch¸nh kh«ng cã mét hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i hoÆc n−íc m−a nµo. Thµnh phè ®ang cã quy ho¹ch triÓn khai hai c«ng t¸c : + X©y l¾p hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i trªn ®−êng T©n Kú T©n Quý, vµ + N©ng cÊp, chØnh trang kªnh §en. HÖ thèng chung hiÖn h÷u ®−îc chia thµnh bèn cÊp (kªnh §en lµ cÊp 1 vµ hÖ thèng cèng chung hiÖn h÷u lµ c¸c 2, 3 vµ 4). Xem b¶n vÏ 2.2 ♦ Cèng cÊp 1 (kªnh §en ) Lßng kªnh cµng ngµy cµng hÑp vµ ®Çy ¾p nh÷ng r¸c r−ëi, xµ bÇn vèn vÉn ®−îc ®æ bõa b·i xuèng kªnh, nhÊt lµ ë n¬i cã cÇu b¾c ngang vµ c¸c x©y cÊt lÊn chiÕm. Theo tµi liÖu cña C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ th× chiÒu réng vµ chiÒu s©u trung b×nh ë tõng ®o¹n cña kªnh nh− sau : B¶ng 2.3 BÒ réng Kªnh §en ChiÒu réng trung b×nh (m) ChiÒu s©u trung b×nh (m) §−êng §éc LËp - ®−êng An D−¬ng V−¬ng 5—6 1,0 §−êng An D−¬ng V−¬ng - T©n Kú T©n Quý 8 — 10 1,2 §−êng T©n Kú T©n Quý -kªnh 19-5 10 — 12 1,5 C¸c ®o¹n kªnh §en 10 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi C¸c x©y cÊt lÊn chiÕm bõa b·i däc hai bê kªnh ®· c¶n trë rÊt lín cho dßng chÈy vµ trë thµnh nguyªn nh©n « nhiÔm nghiªm träng. Do thiÕu c¸c ph−¬ng tiÖn vÖ sinh, c¸c chÊt th¶i ®−îc x¶ th¼ng xuèng kªnh. H¬n n÷a, khã mµ tiÕn hµnh c«ng t¸c b¶o tr× th−êng xuyªn v× kh«ng ®©u cã ®−êng ®Ó vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ n¹o vÐt. L−u l−îng vµ tèc ®é trong kªnh §en: Ph−¬ng ph¸p ®o dßng ch¶y ®−îc m« t¶ chi tiÕt trong tµI liÖu"Theo dâi chÊt l−îng n−íc vµ ®o dßng ch¶y kªnh B×nh H−ng Hßa - 2000". C¸c kÕt qu¶ ®−îc ®−a ra trong phô lôc III. C¸c ®ît ®o dßng ch¶y kªnh §en trong n¨m 2000 vµ 2001 cho kÕt qu¶ nh− sau: B¶ng 2.4 Dßng ch¶y Kªnh §en Mïa m−a (m3/s) L−u l−îng 28-31/8/2000 26- Mïa kh« (m3/s) 27-30/11/2000 26-29/12/2000 29/10/2000 30/12/2/2001 Qmin 0,244 0,415 0,395 0,265 0,203 QTB 0,329 0,931 0,558 0,573 0,290 Qmax 0,414 1,446 0,720 0,881 0,377 HÖ sè Kh 1,35 2,24 1,41 2,16 1,43 VËn tèc dßng ch¶y ®¹t tõ 0,122 ®Õn 0,206m/gi©y. Nh− vËy ngµy kiÖt nhÊt ta cã: Qmin = 17 540m3/ngµy QTB = 25 000m3/ngµy Qmax = 32 570m3/ngµy Cßn nh÷ng ngµy kh¸c Ýt nhiÒu cã chÞu ¶nh h−ëng cña m−a nªn lªn ®Õn: Qmax 124 930m3/ngµy, t−¬ng ®−¬ng 1,446m3/s. ♦ Cèng cÊp 2, 3 vµ 4 HÖ thèng cèng trong l−u vùc kh«ng hoµn chØnh vµ nÕu xem xÐt ®Õn c¸c ®Êu nèi vµ h−íng dßng ch¶y th× cã mét sè tuyÕn cèng kh«ng hîp lý. Khu nam l−u vùc (quËn T©n B×nh) vµ toµn bé khu b¾c (B×nh H−ng Hßa, B×nh Ch¸nh) hÇu nh− kh«ng cã tuyÕn cèng nµo. C¸c tuyÕn cèng chÝnh hiÖn h÷u hoÆc ®ang x©y l¾p gåm cã : + + + + + + + §−êng §éc LËp 1 tuyÕn cèng Ø1.000mm vµ Ø1.200mm §−êng Thèng NhÊt 2 tuyÕn cèng Ø 800mm §−êng V−ên Lµi 2 tuyÕn cèng Ø 800mm §−êng Tr−¬ng VÜnh Ký 1 tuyÕn cèng Ø 800mm §−êng 27-3 1 tuyÕn cèng Ø 800mm HÖ thèng cèng Khu d©n c− Ph−êng 18 HÖ thèng cèng Khu tËp thÓ T©n Phó QuËn T©n B×nh §−êng cèng Ø600mm ë ®−êng T©n Kú T©n Quý tõ ®−êng C¸ch M¹ng Th¸ng 8 ®Õn cÇu XÐo — hiÖn nay, C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ ®ang x©y l¾p tuyÕn cèng hép nèi tõ cÇu XÐo ®Õn kªnh §en. 11 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Kh«ng ®ñ c¸c tuyÕn cèng cÊp 3 vµ nhÊt lµ cÊp 4. C¸c tuyÕn cèng nµy chØ hiÖn h÷u ë khu d©n c− ph−êng 18 vµ khu tËp thÓ T©n Phó, quËn T©n B×nh. MËt ®é cèng vµo kho¶ng 15,3 m/ha ®èi víi tuyÕn cèng chÝnh (cÊp 2 vµ 3) vµ d−íi 20 m/ha ®èi víi toµn bé hÖ thèng, kÓ c¶ tuyÕn cèng cÊp 4. B¶ng d−íi ®©y tãm t¾c hÖ thèng tho¸t n−íc hiÖn h÷u : B¶ng 2.5 C¸c tuyÕn cèng hiÖn h÷u trong l−u vùc Kªnh §o¹n kªnh Tõ ®−êng §éc LËp Æ®−êng An D−¬ng V−¬ng — B×nh Long Tõ ®−êng B×nh Long Æ ®−êng T©n Kú - T©n Quý Tõ ®−êng T©n Kú T©n Quý Æ kªnh 19-5 Toång Cèng Dµi (m) Réng (m) S©u (m) D (mm) Dµi (m) 1.645 5-6 1,0 400-600 8.668 1.750 8-10 1,2 800-1.000 6.697 650 10-12 1,5 1.200 293 4.045 5 — 12 1,0—1,5 400-1.200 15.658 12 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶nvÏ2.2 L−u vùc kªnh ®en 13 Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Ch−¬ng iii Quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng dù ¸n Vµ quy ho¹ch tho¸t n−íc 3.1 C¸c l−u vùc tho¸t n−íc thµnh phè hå chÝ minh Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã diÖn tÝch 2079 km2 gåm 17 quËn néi thµnh víi diÖn tÝch h¬n180 km2 vµ 5 huyÖn ngo¹i thµnh. M¹ng l−íi kªnh r¹ch vµ s«ng ngßi chia diÖn tÝch thµnh phè trªn 5 triÖu d©n thµnh 5 l−u vùc tho¸t n−íc chÝnh: 3.2 L−u vùc Nhiªu Léc - ThÞ NghÌ (50km2) L−u vùc kªnh Tµu Hò - BÕn NghÐ - kªnh §«i - kªnh TÎ (50km2) L−u vùc T©y Sµi Gßn, kÓ c¶ l−u vùc Kªnh §en (11km2) L−u vùc Nam Sµi Gßn (8km2) L−u vùc Kªnh T©n Hãa - ¤ng B«ng - Lß Gãm (20km2) L−u vùc Tham L−¬ng - BÕn C¸t - Vµm ThuËn (11km2) B¾c Sµi gßn I (10km2) B¾c Sµi gßn II (7km2), §«ng Sµi gßn (12km2) Quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng dù ¸n 3.2.1 Quy ho¹ch d©n sè Theo kÕt qu¶ thèng kª d©n sè ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 1999, d©n sè l−u vùc kªnh §en lµ 113.273 ng−êi vµ mËt ®é lµ 144,3 ng−êi/ha. Theo quy ho¹ch th× d©n sè vµ mËt ®é d©n sè vµo n¨m 2010 vµ 2020 sÏ nh− sau B¶ng 3.1 Quy ho¹ch d©n sè N¨m MËt ®é d©n sè (ng/ha) D©n sè (ng−êi) 1999 144 113.273 2000 153 120.105 (120.000) 2010 186 146.010 (145.000) 2020 254 199.930 (200.000) 3.2.2 Quy ho¹ch sö dông ®Êt Toµn bé diÖn tÝch ®Êt cña quËn T©n B×nh lµ ®Êt thæ c− trong khi phÇn lín ®Êt cña huyÖn B×nh Ch¸nh lµ ®Êt n«ng nghiÖp. Víi tèc ®é ®« thÞ hãa nhanh, mét sè ®Êt n«ng nghiÖp ®· chuyÓn thµnh ®Êt thæ c− mµ ®«i khi tr¸i h¼n víi Quy ho¹ch Tæng thÓ cña v¨n phßng KiÕn tróc s− Thµnh phè. 3.2.3 Quy ho¹ch giao th«ng ♦ Ph¸t triÓn míi §−êng liªn Ph−êng: Ph−êng 14, 16, 17, 18-T©n B×nh. §−êng nµy sÏ khëi tõ ng· ba (Quèc lé 1 vµ h−¬ng lé 14)c¾t qua h−¬ng lé 2,T©n Kú-T©n Quý vµ h−¬ng lé 13. Lé giíi (hay lµ chØ giíi ®−êng ®á) cña con ®−êng míi nµy sÏ ®−îc ®Æt tªn lµ ®−êng CÇu XÐo dµi 30 m. 14
- Xem thêm -