Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh hay nhất...

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh hay nhất

.PDF
101
5351
65

Mô tả:

ÔN TẬP THÌ I.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: 1. Cách thành lập : a. Khẳng định: S (I,We, You, They, danh từ số nhiều) + VINFINITIVE (Động từ nguyên mẫu) S (He,She,It, danh từ số ít) + VS/ES (Động từ thêm”S” hoặc “ES” ) EX: I always go to school early. He stays up late every night. She does her homework every day. Lưu ý:  Đối với động từ tận cùng bằng các chữ: O, X, S, SH, CH ta phải thêm”ES” do does ; fix fixes ; miss misses ; wash washes ; watch watches … EX: My mother washes the clothes every day. He often goes to work by car.  Đối với động từ tận cùng bằng chữ “Y” mà trước nó là một hoặc 2 phụ âm, ta phải đổi chữ “Y”thành chữ”I” rồi thêm”ES” study studies ; carry carries; worry ; worries ; marry  marries ; cry cries… EX: This baby often cries when his mother is out. Lan sometimes worries about her tests.  Đối với những động từ còn lại chỉ thêm “S” mà thôi play  plays, make  makes; clean cleans…. EX: Nam ussually plays soccer in the afternoon. This boy drinks milk every day. b. Phủ định: S (I,We, You, They, danh từ số nhiều) + don,t + VINFINITIVE (Động từ nguyên mẫu) S (He,She,It, danh từ số ít) + doesn,t + VINFINITIVE EX: I don,t drink coffee. He doesn,t like films c. Nghi vấn: Do + S (I,We, You, They, danh từ số nhiều) + VINFINITIVE ? (Động từ nguyên mẫu) Does + S (He,She,It, danh từ số ít) + VINFINITIVE ? EX: Do you know this student ? Does she like music ? 2. Cách sử dụng:  Dùng để diễn đạt một hành động sự việc thường hay xãy ra (lặp đi lặp lại nhiều lần) hay một thói quen ở hiện tại. (Trong câu thường có các trạng từ chỉ sự thường xuyên như: always, frequently, constantly, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never, every… once twice three aweek / a month / a year… four times ….. EX: We eat rice every day. He oftens get up early.  Diễn đạt một sự thật hiển nhiên, một chân lý EX The Moon goes around the Earth. Fish live in the water. II. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 1. Cách thành lập a. Khẳng định: am EX : I am writing a letter now S + is +VING He is sleeping at present Are They are playing in the school-yard at this time b. Phủ định : Thêm “ not” sau am / is / are am EX : I am not writing a letter now S + is + not +VING He isn,t sleeping at present 1 Are They aren,t playing in the school-yard at this time c. Nghi vấn : Đảo am / is / are ra trước chủ ngữ Am EX : Are you doing the homework ? Is + S +VING ? Is she watching TV now ? Are Are the students learning English at the moment ? 2. cách sử dụng: -Diễn đạt một hành động, sự việc đang diễn ra ở hiện tại (Ngay lúc đang nói). (Trong câu thường có các trạng từ: still, now, at present, at the moment, at this time, today, tinight, this week… sau các từ tạo sự chú ý như : Look !, Look at him/her/them…, Pay attention! , Be careful !... ) EX: The students are doing the exercises now. He is reading a newspaper at present. Look! The bus is coming here. -Diễn đạt một dự định, một hành động, sự việc đã được sắp xếp làm (xãy ra) trong tương lai gần (Tương đương với (am / is /are going to )) EX: I am going to Binh Chau tomorrow. He is returning home next Sunday. -Dùng với always để diễn đạt một sự phàn nàn về một hành động hay sự việc không tốt thường hay xãy ra hay một thói quen xấu ở hiện tại Ex: He is always watching TV very late. They are always making noise in class. CÁCH THÊM “ING”  Đối với động từ tận cùng bằng chữ “E” câm, ta phải bỏ nó đi EX write  writing , practise  practising , raise  raising , ride  riding, drive  driving…  Đối với động từ 1 vần tận cùng bằng 1 phụ âm mà trước nó là 1 nguyên âm ta phải nhân đôi 2 phụ âm cuối đó. ( Nguyên âm gồm: a, e, I, o , u ) 3 EX:cut  cutting , stop stopping , run  running, sit  sitting, get  getting, rub  rubbing…  Đối với động từ 2 vần , có âm nhấn (Trọng âm) ở vần cuối, tận cùng bằng 1 phụ âm mà trước nó là 1 nguyên âm ta phải nhân đôi phụ âm cuối đó EX: begin  beginning, prefer  preferring, occur  occurring, admit  admitting…  Đối với động từ tận cùng bằng 2 chữ ”ie” thì phải đổi thành chữ “y” EX: tie tying ,lie  lying …  Đối với động từ tận cùng bằng chữ “L” mà trước nó là 1 nguyên âm, phải nhâ đôi chữ “L” EX: Travel  travelling, control  controlling, signal  signalling… III .THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH 1. Cách thành lập a. Khẳng định: v3 EX: We have learnt these lessons VPP = vED He has finshed his work. S + have / has +V pp b. Phủ định: Thêm “not” sau have /has EX: They haven,t done their homework yet. Mr Long hasn,t seen that film before. S + haven,t / hasn,t +Vpp c. Nghi vấn: Đảo have/ has ra trước chủ ngữ Have / Has +S +Vpp ? EX: Have you ever eaten durian ? Has he met his friend yet ? 2. Cách sử dụng:  Diễn đạt một hành động, sự việc đã xãy ra trong quá khứ nhưng không xác định rõ thời gian (Trong câu thường có các trạng từ: already, before, many times, several times…) I have already gone to Dalat. He has seen this film before.  Diễn đạt một hành động, sự việc vừa mới diễn ra. (Trong câu thường có các trạng từ:just, lately, recently…) EX: He has just got married. 2 They have built a house recently.  Diễn đạt một hành động, sự việc đã xãy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại vẫn còn và có thể còn tiếp diễn ở tương lai(Trong câu thường có các trạng từ: since, for, up to now, so far…) EX: We have learnt English for 4 years. Mr Baker has lived in London since 1992.  Dùng với NEVER để diễn đạt một hành động, sự việc chưa bao giờ xãy ra tính tới thời điểm hiện tại. EX: I have never travelled by air /plane.  Dùng với YET trong câu phủ định để diễn đạt một hành động sự việc chưa xãy ra và trong câu nghi vấn để hỏi xem một hành động, sự việc đã xãy ra hay chưa. (Hành động này vẫn thường hay xãy ra nhưng ở thời điểm hiện tại nó chưa xãy ra hoặc đã xãy ra hay chưa) EX: I haven,t had breakfast yet. Have you emt him yet ?  Dùng với EVER để hỏi xem một hành động, sự việc đã bao giờ xảy ra hay chưa. EX: Have you ever travelled by train ? Have you ever driven a car ?  Dùng sau các cấu trúc: +It /This / That is the first/ second/ third …time… +It / This /That is the only… (/You are/ she is, He is….) +It /This / That is + so sánh nhất …(/You are/ she is, He is….) EX: This is the first time I have ridden a motorcycle. This is the only pen I have here. You are the only girl I have loved. She is the most beautiful girl I have seen. CÁCH THÊM “ED”  Đối với động từ tận cùng bằng chữ “E” câm, ta chỉ thêm chữ “D” mà thôi EX: like  liked , practise  practised, raise raised, agree  argreed…  Đối với động từ 1 vần tận cùng bằng 1 phụ âm mà trước nó là 1 nguyên âm ta phải nhân đôi 2 phụ âm cuối đó. ( Nguyên âm gồm: a, e, I, o , u ) 3 EX:stop stopped, rub  rubbed, …  Đối với động từ 2 vần , có âm nhấn (Trọng âm) ở vần cuối, tận cùng bằng 1 phụ âm mà trước nó là 1 nguyên âm ta phải nhân đôi phụ âm cuối đó EX: prefer  preferred, occur  occurred, admit  admitted…  Đối với động từ tận cùng bằng chữ ”y” mà trước nó là 1 hoặc 2 phụ âm thì phải đổi thành chữ “i” rồi thêm”ED” EX: Carry carried, cry  cried study  studied…  Đối với động từ tận cùng bằng chữ “L” mà trước nó là 1 nguyên âm, phải nhâ đôi chữ “L” EX: Travel  travelled, control  controlled, signal  signalled… IV. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN: 1. Cách thành lập: a. Khẳng định: EX: We have been studying English since 7 S + have /has +been +V , ING o clock. He has been working for three hours. b. Phủ định: Thêm “Not” sau have /has EX:She hasn,t been working all day. I haven,t been watching TV since he came S + have / has + not +been +V ING c. Nghi vấn: Đảo have / has ra trước chủ ngữ Ex: Has he been seeing a film ? Have / Has + S +been +V ING ? Have they been playing soccer since three , o clock? 2. Cách sử dụng: -Diễn đạt một hành động, sự việc đã xãy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại vẫn còn và có thể còn tiếp diễn ở tương lai.(Trong câu thường có các trạng từ: since, for…) (Giống thì Hiện tại hoàn thành nhưng nhấn mạnh tính liên tục) 3 I have been tying for three hours. We have been learning since seven o ,clock. V.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN: 1. Cách thành lập : a. Khẳng định: EX: He went to Hanoi last week. S + V 2/ V ED… She cleaned the floor yesterday. b. Phủ dịnh: EX: He didn,t go to Hanoi last week. , S + didn t + V INF… They didn,t play volleyball yesterday. c. Nghi vấn: Ex: Did you meet him last night ? Did the students do the test last Monday ? Did +S + V INF… ? 2. Cách sử dụng: -Diễn đạt một hành động, sự việc đã xãy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. (Trong câu thường có các trạng từ: yesterday, last, ago…) I went to Vung Tau two weeks ago. He watched that film last night. * So sánh với thì Hiện tại hoàn thành: I have gone to Dalat. I went to Dalat last year. He has already met her. He met her yesterday. VI. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN: 1. Cách thành lập: a. Khẳng định: EX: We were watching TV at 8 o,clock last night. S +were /was +V ING She was cooking at that time. b. Phủ định: Thêm “not” sau were/ was EX: We weren,t watching TV at 8 o,clock last night S +were /was + not + V ING She wasn,t cooking at that time c. Nghi vấn: Đảo were /was ra trước chủ ngữ. EX: Were you watching TV at 8 o,clock last night? Were /Was + S + +V ING ? Was she cooking at that time ? 2. Cách sử dụng:  Diễn đạt một hành động, sự việc đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ. (Trong câu thường có các trạng từ: at that time, at this time + yesterday/ last… , at one/two/ three… o,clock +yesterday/ last…) EX: The children were sleeping at that time. I was playing the Piano at this time yesterday.  Diễn đạt một hành động, sự việc đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ thì một hành động sự việc khác diễn ra cắt ngang hành động đó.(Kết hợp với thì Quá Khứ Đơn) Ex: I was taking a bath when the telephone rang. They were watching TV when I came. VII THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH: 1. Cách thành lập: a. Khẳng định EX: I had graduated from the colege before I taught S + had +V PP here. They had bought a house before they got married. b. Phủ định: Thêm “not” sau had EX: He hadn,t finished his work before he went to the S + hadn,t +V PP cinema. We hadn,t done our homework yet. c. Nghi vấn: Đảo had ra trước chủ ngữ : EX: Had you reviewed the lessons before you took the Had +S +V PP ? exam ? Had she learnt English before she went to the USA ? 2. Cách sử dụng: -Diễn đạt một hành động, sự việc đã xãy ra trước một thời điểm trong quá khứ ( Trong câu thường 4 có: before yesterday/ last…) They had built a house before last Tet holidays. We had finished our work before yesterday. -Diễn đạt một hành động, sự việc đã xãy ra trước một hành động, sự việc khác cũng xãy ra trong quá khứ (Kết hợp với thì Quá Khưa Đơn) I had done the homework before I went to bed last night. She went to school after she had had breakfast. VIII.THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄNPast Perfect Progressive: 1. Cách thành lập: a.Khẳng định: s +Had + Been + V-ing b. Phủ định: s +Hadn,t + Been + V-ing c.Nghi vấn: Had +S + Been + V-ing ? 2. Cách dùng:  Dng giống hệt như Past Perfect duy cĩ điều hoạt động diễn ra lin tục cho đến tận Simple Past. Nĩ thường kết hợp với Simple Past thơng qua phĩ từ Before. Trong cu thường xuyn cĩ since, for + time Lưu ý: Thời ny ngy nay ít dng, người ta thay thế nĩ bằng Past Perfect v chỉ dng khi no cần điễn đạt tính chính xc của hnh động. IX. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN: 1. Cách thành lập: a. Khẳng định: EX: I shall visit you next week. S +Will / Shall + V INF The students will stay at home tomorrow. b. Phủ định : Thêm “not” sau will /shall will not = won,t ; shall not = shan,t S +Will / Shall +not + V INF EX: I won,t go to class late I promise. We shan,t have Math tomorrow. c. Nghi vấn : Đảo will / shall ra trước chủ ngữ : Will / Shall + S + V INF ? EX: Will you go with me tomorrow ? Shall we have meat for lunch ? 2. Cách sử dụng:  Diễn đạt một hành động, sự việc sẽ xãy ra trong tương lai. (Trong câu thường có các trạng từ : tomorrow, next, in the future…) EX: We will have an exam next month. Lan will go to HCM City tomorrow.  Diễn đạt một lời đề nghị lịch sự ( Đề nghị người khác cùng với mình làm một việc gì, đề nghị người khác giúp mình) , một lời ngỏ ý giúp đỡ, một lời hứa… EX: Shall we play soccer ?= Let,s play soccer. Will you please give me a hand ? Shall I help you ? I promise I will learn harder. X. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Progressive:) 1. Cách thành lập: a. Khẳng định: 5 S +will/shall + be + verb_ing b. Phủ định: S +will/shall + not + be + verb_ing Will not =won,t ; shall not = shan,t c. Nghi vấn: Will/Shall + S + be + verb_ing ? 2. Cách sử dụng:  Diễn đạt một điều sẽ xảy ra trong tương lai ở vo một thời điểm nhất định Ex: At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture. Ex: Good luck with the exam! We will be thinking of you.  Dng kết hợp với present progressive khc để diễn đạt hai hnh động đang song song xảy ra. Một ở hiện tại, cịn một ở tương lai. Ex: Now we are learning English here, but by the time tomorrow we will be attending the meeting at the office.  Được dng để đề cập đến cc sự kiện tương lai đ được xc định hoặc quyết định (khơng mang ý nghĩa tiếp diễn). Ex: Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass - making at the same time next week.  Hoặc những sự kiện được mong đợi l sẽ xảy ra theo một tiến trình thường lệ (nhưng khơng diễn đạt ý định của c nhn người nĩi). Ex: You will be hearing from my solicitor. Ex: I will be seeing you one of these days, I expect.  Dự đốn cho tương lai: Ex: Don't phone now, they will be having dinner.  Diễn đạt lời đề nghị nh nhặn muốn biết về kế hoạch của người khc Ex: You will be staying in this evening. (ơng cĩ dự định ở lại đy tối nay chứ ạ) XI THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH( Future Perfect:) 1. Cách thành lập: a. Khẳng định: S+ Will/ Shall + Have +VP P b. Phủ định: S+ Won,t/ Shan,t + Have +VP P c. Nghi vấn: Will/ Shall + S +Have +VPP ? 2. Cách sử dụng:  Chỉ một hnh động sẽ phải được hồn tất ở vo một thời điểm nhất định trong tương lai. Nĩ thường được dng với phĩ tử chỉ thời gian dưới dạng: By the end of....., By the time + sentence Ex: We will have accomplished the TOEFL test taking skills by the end of next year. By the time Halley's Comet comes racing across the night sky again, most of the people alive today will have passed away. BÀI TẬP 1. He always ……………………………………………….………………….to school on time. (go) 2. The children …………………………………....…………………………at this time yesterday (swim) 6 3. We ………………………………………………….………..……………… that film (already/ see) 4. She …………………………………………………..…………………. this shirt yesterday. (buy) 5. Look! The students …………………….……………………………………….in the rain. (play) 6. I ……………………………………………………….…… at home tomorrow. (stay) 7. Hoai …………………………………………………….. English every day. (study) 8. Mr Tien …………………………………………………..a document now. (type) 9. The Pikes …………………………………………………in New York for 20 years. (live) 10. He …………………………………………………….. a letter last week. (send) 11. She ……………………………………………………….the clothes four times a week. (wash) 12. We always ………………………………………………………after dinner. (watch) 13.They ……………………………………………………..their work yet. ( not finish) 14. They …………………………………………………..a car before they got married. (buy) 15. The students …………………………………………………English at present (learn) 16. She …………………………………………………….. the meal at that time. (cook) 17. ………………………….you ever………………………turkey ? (eat) (turkey: gà Tây) 18. He …………………………………………..her last week.(not visit) 19. She ………………………………………………the floor every day. (clean) 20. We ………………………………………………………since 7 o,clock. (learn). 21. Nam …………………………………………………….a letter from his penpal. (just/ receive) 22. This is the most interesting film I ………………………………………………. (see) 23. That boy …………………………………………… at the moment. (sleep) 24. Miss Hoa ……………………………………………………to Phan Thiet two days ago. (go) 25. We ……………………………………………………..our homework every day. (do) 26. They ………………………………………………….their house before last Tet holiday. (decorate) 27. We ………………………………………………each other since last year. ( not see) 28. Mr Long ………………………………………….a house recently. (build) 29. It …………………………………………….. now. ( still/ rain). 30. I ………………………………………………a doctor in the future. (become) 31. They …………………………………………………….soccer at this time. ( play) 32. It is the first time I………………………………..a motorbike. (ride) *THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH HAY THÌ THIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN -Đề cập đến số lượng -Đề cập đến thời gian EX: She has written three letters EX: She has been writing all the morning How many cigerettes have you smoked a day ? How long have you been staying in Dalat ? -Đề cập đến kết quả của hành động.( Hành -Không đề cập đến kết quả của hành động mà đề động đã kết thúc và có kết quả rõ ràng) cập đến sự ảnh hưởng của hành động đó gây ra EX: The room was yellow. It is blue now. He cho chủ ngữ. (Hành động đó có thể kết thúc hoặc has painted the room. chưa kết thúc) His clothes are covered with paint. He has been painting the ceiling. -Đề cập đến khoảng thời gian lớn, thời điểm xa -Đề cập đến khoảng thời gian nhỏ, thời điểm gần hiện tại. hiện tại. EX: They have lived in Tan Thang for 15 years. EX: They have been playing soccer for an hour He has worked for this company since 1992. We have been learning since 7 o,clock Chia động từ ở thì Hiện tại hoàn thành hoặc thì Hiện tại hoàn thành Tiếp Diễn: 1. I …………………………………………………ten exercises today. (do) 2. She …………………………………………….TV all day. (watch) 3. The room was very dirty.It is very clean now. Lan …………………………………………….the room.(sweep) 4. They …………………………………………………. at this school for 4 years . (teach) 5. We ………………………………………………….for two hours. (learn) 6. The children,s clothes are very dirty. They ………………………………………………………..soccer. (play) 7. How many lessons …………………you …………………………… ? (study) 7 8 How long ……………………………………………you ………………………….. in Hue ?(stay) SỰ HOÀ HỢP GIỮA CÁC THÌ Thì Hiện Tại Tiếp Diễn +When /While +Thì Hiện Tại Tiếp Diễn EX: He is reading a book while I am watching TV. Thì Tương Lai Đơn + When / Until +Thì Hiện Tại Đơn EX: I will give it to you when I visit you next week. Thì Quá Khứ Đơn +When + Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Thì Quá Khứ Tiếp Diễn +When + Thì Quá Khứ Đơn EX: The milkman came when The Le family was having breakfast. We were doing our homework when he arrived. Thì Quá Khứ Hoàn Thành (already) +When +Thì Quá Khứ Đơn EX:The play had already begun when we came the theatre. Thì Quá Khứ Đơn + While +Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Thì Quá Khứ Tiếp Diễn +While + Thì Quá Khứ Tiếp Diễn EX: The telephone rang while I was cooking the meal My parents were watching TV while I was learning my lessons. Thì Quá Khứ Đơn +as soon as/ by the time + Thì Quá Khứ Hoàn Thành EX: He went out as soon as he had eaten dinner. Thì Hiện Tại Hoàn Thành + since + Thì Quá Khứ Đơn Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn EX: They have lived in that house since they got married. We have been working since we came here. Thì Quá Khứ Đơn + after + Thì Quá Khứ Hoàn Thành Thì Quá Khứ Hoàn Thành + before +Thì Quá Khứ Đơn EX: Nam went to bed after he has done his homework . Nam has done his homework before he went to bed. BÀI TẬP CHIA THÌ 1. He …………………………….English every day (study) 2. They …………………………….. their grandparents last Sunday. (visit) 3. I …………………………to Hanoi next week. (go) 4. This boy ………………………………..his teeth three times a day. (brush) 5. She often ………………………………….the clothes in the morning. (wash) 6. We ………………………………………Music at that time.(practise) 7. The children …………………………………..soccer at this time. (play) 8. Lan always ……………………………..up early and goes to school on time. (get) 9. Mr Long ………………………………………back from his farm. (just / come) 10 Pham Duy ……………………………..over one thousand songs up to now. (compose) 11. They …………………………………….their house beautifully before last Christmas. (decorate) 12. Look ! The train ……………………………………….here. (come) 13. The students ……………………………………..the lesson now. (write) 14. She ……………………………………..that film before. (see) 15. My mother …………………………………..this shirt yesterday.(buy) 16. Ba …………………………………….ten exercises since he came here. (do) 17. We ……………………………………swimming twice a week . (go) 18. They ………………………………their work. (already / finish ) 19. The students …………………………….in the school-yard at the moment. (run) 20. I ………………………………..at 10 o,clock last night. (sleep) 21. I promise I …………………………………… harder. (learn) 22. The baby,s eyes are red and wet. She ………………………… (cry) . 23. My father sometimes…………………………….TV in the evening.(watch) 24. My younger sister ………………………………….milk every day.(drink) 25. He ……………………………..her a letter four days ago.(send) 26. Nam and Ba……………………………..a bath yet. (not take) 27. They ……………………………………….a new house recently. (build) 28. We …………………….Math and Literature tomorrow. (have) 29. I ……………………………him when he was riding to school. (see) 8 30. I will pay it back to you when I ……………………………….tomorrow. (come) 31. My father …………………………………… a magazine while my brothers were watching TV (read) 32. Mr Peter ………………………………..for this company since he moved to London. (work) 33. The match ……………………………when we arrived the stadium. (already/ begin) 34. They ………………………………… dinner after they had taken a bath. (eat) 35. Miss Lan ……………………………………..before she travelled to New York. (study) 36. He has drunk three cup of tea since he ………………………………….here. (sit) 37. They …………………………………while I am learning my lessons( play) 38. Nam ……………………………..as soon as he had came home. (eat) 39.My Tam always sings Vietnamese songs but tonight she ……………….......... an English song. (sing) 40. The students …………………………………….me while I was talking to Mr Tien. (greet) 41.After I …………………………….my lessons, I …………………………….the exam. (reviewtake) 42. Before he ………………………..to work, he …………………………………breakfast. (gohave) 43. …………………………….you ……………………………………… that work yet ?(finish) 44…………………he …………………..a letter yesterday ? ( receive) 45.I……………………Rock music. (not like) 46……………………...you ever………………..by plane ? (travel) 47. This is the most interesting book I ……………………..(read) 48. It ……………………….now. (still/ rain) @.LƯU Ý: MỘT SỐ ĐỘNG TỪ KHÔNG DÙNG ĐƯỢC Ở CÁC THÌ TIẾP DIỄN  Động từ BE và các động từ tri giác như: see (thấy, gặp), meet (gặp) ,greet (chào) , smell( ngửi), taste(nếm), look (trông có vẻ), sound(nghe có vẻ), understand(hiểu), know(biết), show(chỉ, bảo),come(đến) ,….  Động từ chỉ sở thích , ý muốn: love(yêu), like(thích), hate(ghét), dislike(không thích), want(cần, muốn)=need, prefer (thích hơn),…...  Động tử chỉ sự sở hữu :have(có), own(sở hữu),=possess, belong to (thuộc về), content(chứa đựng)… * Nếu trong câu có các từ nhận biết để chia ở các thì tiếp diễn mà có các động từ trên thì ta chuyển sang các thì Đơn tương đương (Hiện tại Tiếp DiễnHiện Tại Đơn, Quá Khứ Tiếp Diễn Quá Khứ Đơn…) EX: Now, I……………………………………..you (understand) (Chữ “Now” là dấu hiệu nhận biết của thì Hiện TạiTiếp Diễn nhưng động từ “understand” không chia được ở các thì tiếp diễn nên ta chuyển sang thì Hiện Tại Đơn)  Now, I understand you. HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ I. BARE INFINITIVE (NGUYÊN MẪU KHÔNG “TO”) 1. Sau các Modal verbs: Can, could, will, shall, would, should, ought to, have to, must, may , might, had better, would rather, used to…. Ex: He can swim. You should learn harder for your exam. 2. Sau động từ DARE (dám) NEED(cần) (DAREN ,T,NEEDN ,T) EX: He dare jump off the tree. I daren,t go out alone at nights. She need buy two kilograms power (bột ngọt) Lưu ý: NEED có thể dùng như một Modal Verb hoặc như một Động Từ Thường do đó câu trên ta có thể nói theo cách khác là: She need to buy two kilograms of power. 3. Sau CAN BUT, CANNOT BUT (Chỉ có thể), DO YOU MIND IF I…..? EX:I can but do my best.= I can only do my best I cannot but think that you want to deceive me (lừa dối) = I must think that you want to deceive me (Tôi bắt buộc phải nghĩ rằng anh muốn lừa dối tôi) Do yiu mind if I turn on the TV? 9 4. Sau các động từ chỉ giác quan (Verb of Perception): perceive(nhận thấy), feel(cảm thấy), notice(quan sát, thấy, để ý), =mark, observe( nhìn ra, thấy ), see=watch (thấy), hear(nghe), behold(trông thấy), hask at (lắng nghe) =listen to, look at(nhìn), smell(ngửi)…. EX: We saw that boy steal the money. Did you notice anyone come in ? 5. Sau một số động từ : bid (bảo), help(giúp đỡ), let(để), make (làm), know(biết) chỉ dùng được ở các thì đơn và các thì hoàn thành}…(bid-bade-bidden) EX: He bade me sit down. What makes you laugh ? 6. Dùng trong thể nhờ vả với động từ HAVE (Causative form) I usually have my mother wash the clothes. She had a workman repair her bike. I have never known him behave so badly before 7.Dùng trong câu cầu khiến: EX: Stand up, please -Please, come in. II. FULL INFINITIVE (TO INFINITIVE) “TO” 1. Sau các động từ : Dùng trong cấu trúc: S + V +TO INFINITIVE ) atempt(cố gắng, thử);begin =start (bắt đầu); cease(chấm dứt);come on=continue(tiếp tục); dare(dám); decide= purpose (quyết định); learn(học); like(thích); dislike(không thích); hate(ghét); love(yêu,yêu thích); promise(hứa); propose=intend(dự định, đề nghị);refuse(từ chối); regret(lấy làm tiếc);remember(nhớ); pretend(giả bộ,giả vờ); awear(thề); try(thử,cố gắng); undertake(định làm); want(cần, muốn); wish(mong,mong muốn ); deserve(xứng đáng); mean(có ý); plan(dự định); hope(hy vọng); forget=neglect(quên,phớt lờ);arrange(sắp xếp, thu xếp); prepare(chuẩn bị); agree=cosent(đồng ý); fail(không được,trượt); determine(quyết tâm); manage(xoay xở, thu xếp); hesitate(ngần ngại); offer(tình nguyện); … EX: I want to stay at home tonight. They agree to help me. We hope to see him soon. The students started to learn at seven. 2. Sau các động từ: (Dùng trong cấu trúc : S+ VERB + O + TO INFINITIVE) advise(khuyên); cause(làm cho,buộcphải); command=instruct(ra lệnh); encourage(động viên,khuyến khích); force(cưỡng ép,bắt buộc); get(bảo, nhờ); invite(mời); oblige(bắt buộc); persuate(thuyết phục); teach(dạy); tell(bảo); urge(thúc dục); ask(yêu cầu); permit= allow(cho phép); beg(van xin); entreat(van nài); chalenge(thách, thách thức); implore(thỉnh cầu); presse(thúc dục); request(yêu cầu);tempt(dụ dỗ); trouble(làm phiền); expect(hy vọng, trông đợi); warn(cảnh cáo)… EX: The doctor advised me to drink milk every day. Our parents want us to get high mark on high-school entrance exam. He teaches them to play the piano. * Lưu ý: Một số động từ dùng được cho cả 2 cấu trúc trên: ask, beg, expect, promise want, wish, help…. EX: I want to learn French.( S + V +TO INFINITIVE ) I want you to go with me. ( S+ VERB + O + TO INFINITIVE) 3. Sau hầu hết các tính từ: a. Sau các tính từ:Dùng trong cấu trúc: S+BE+ ADJECTIVE+ TO INFINITIVE) anxious(lo lắng); afraid(e sợ, e ngại);eager(háo hức); worry(lo lắng), nervous(hồi hộp);hard(khó); bold= brave(bạo dạn, can đảm);careful(cẩn thận); careless(bất cẩn);clever(thông minh,khéo léo);happy(sung sướng,hạnh phúc); unhappy(bất hạnh);glad(vui vẻ); sad(buồn); considerate(ân cần,tử tế);inconsiderate(không tử tế); cruel(hung dữ, bạo lực); foolish = silly = stupid(ngu ngốc); good(tốt); grateful(có lòng biết ơn); ungrateful(vong ơn, bội nghĩa); honest(chân thực,thật thà); dishonest(gian trá); kind(tử tế, tốt bụng); unkind(xấu bụng,không tử tế); naughty(ngỗ nghịch); nice (tử tế,dễ thương);polite(lịch sự, lễ phép); impolite(vô lễ); right(đúng, có lý); wrong(sai,vô lý); thoughtful(ân cần, tử tế, hay nghĩ về người khác); thoughtless(vô tâm, không biết nghĩ đến người khác); wicked(tàn nhẫn, độc ác); wise(khôn ngoan);unwise = ill-advised(không khôn ngoan); absurb(vô lý, phi lý); civil(có giáo dục, có đạo đức); decent(đoan trang, trang nhã); ill-treated =iltempered(thô lỗ,cộc cằn); ill-bred(không có giáo dục, mất dạy); ill-timed(không đúng lúc, không hợp lúc); well-bred( có giáo dục); well-behaved(cư xử đúng mực); well-timed(đúng lúc, hợp lúc); 10 rish(liều lĩnh,dại dột); rude(thô lỗ,dã man); saucy(vô lễ,xấc xược)… Các tính từ xuất phát từ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ: amazed=surprised(ngạc nhiên); amused(buồn cười); delighted(vui sướng); pleased(vừa lòng, hài lòng) =gratified ; grieved(buồn bã); disappointed(thất vọng); shocked(tức giận), horrified(ghê sợ); thrilled(hồi hôp); excited(hào hứng, phấn khởi); interested(thích, quan tâm); mortified(sĩ nhục)… Ex: Everybody was anxious to kow what had happened. I am afraid to go out alone at night. We are glad to meet you again. I shall be happy to accept your invitation. b. Trong cấu trúc: IT +BE+ADJECTIVE +TO INFINITIVE : easy(dễ); difficult(khó); hard(khó,cứng); possible(có thể); impossible(không thể); pleasant(vui vẽ); painful(đau lòng)… EX: It is difficult to learn English. It is pleasant to talk to/with you c.Trong cấu trúc: IT + BE+ ADJECTIVE +OF + O + TO INFINITIVE: kind ; foolidh; wise; unwise; naughty; clever; right; wrong; careful; careless; brave; polite; impolite; nice… EX: It is very kind of you to help me. It is very nice of him to say so. It was very stupid of her to make such a mistake. d. Dùng trong cấu trúc: HOW + ADJECTIVE +OF + O +TO INFINITIVE EX: How kind of you to say so ! How stupid of her to do that ! e. Dùng trong cấu trúc: S+ BE + ADJECTIVE +FOR + O +TO INFINITIVE anxious(lo lắng,nóng lòng);eager(háo hức, nóng lòng); impatient(sốt ruột); keen(hăng hái); willing(sẵn lòng,muốn)…. EX: Everybody is anxious for you to accept the position. Susan was eager for her parents to meet the young man who had asked to marry her. f. Trong các cấu trúc: ….TOO +ADJ / ADV +(FOR +O) + TO INFINITIVE ….ADJ / ADV + ENOUGH + (FOR +O ) + TO INFINITIVE ….ENOUGH + NOUN + (FOR + O ) + TO INFINITIVE IT TAKES/TOOK + O +(A PERIOD OF TIME) + TO INFINITIVE EX: The exercises are easy for us to do. He is strong enough to carry this bag. She has enough money to build a villa. It takes me three hours to do my homework every day g. Sau cụm từ : …IN ORDER…= …SO AS …. Để chỉ mục đích. EX: In order to borrow books , you must have a library card. You have to learn hard so as to pass your exam h. Sau các PERCEPTION VERB ở hình thức bị động: EX: He was seen to steal the money. They were noticed to run away. They are heard to quarrel i. Dùng trong trường hợp động từ làm chủ ngữ: EX: To do these exercises is easy. To make that cake is difficult III VERB-ING (GERUND) 1. Sau tất cả các giới từ :in , on, at, of, for, about, with, without, to… EX: She is tired of learning. You are late in coming. We are fond of reading 2. Sau các động từ: begin=start (bắt đầu) ; stop(dừng, dừng lại; resume(bắt đầu lại); continue(tiếp tục); finish(hoàn thành); avoid (tránh); deny(từ chối); detest(ghét); enjoy(thích, thưởng thức);keep on=go on(tiếp tục); object to (phản đối); consider(xem xét, cứu xét); give up = quit (bỏ, từ bỏ); miss(bỏ lỡ, bỏ sót); imagine(tưởng tượng);appreciate(coi trọng, đánh giá cao); admit(công nhận, thừa nhận); practise(luyện tập); resist(chống lại, cưỡng lại); suggest(đề nghị); escape(thoát 11 khỏi,tránh khỏi); delay=put off (hoãn lại); mind(làm phiền); would you mind…?(xin vui lòng); leave off(dứt, xong); prefer(thích hơn); excuse = forgive =pardon(tha thứ); mention(đề cập tới) like; dis like … EX: I missed seeing that film last night. We enjoy playing soccer. They put off doing that work. 3. Sau các tính từ : worth(đáng,đáng được); busy(bận ). EX This book is worth reading. I am busy doing the exercises. 4. Sau các động từ tri giác(perception verb): see; watch; observe; notice; perceive; feel; hear; listen to; smell; mark; behold; look at… EX: We saw him going out of the house. I heard them quarrelling last night. 5. Sau các thành ngữ : cannot bear(không chịu được); cannot help(tránh, ngừa, ngăn cản); have difficuty = have trouble (gặp khó khăn, gặp rắc rối); spend time/money (lãng phí thời gian/tiền); it is no use(không đáng để); have good time(vui vẽ) to be used to =to be /get accustomed to(quen ); to be opposed to(chống đối với); to look forward to (trông đợi, mong); decide against (quyết định chống lại)… EX: I am used to getting up early. We have difficuties in learning English. 6. Dùng trong trường hợp động từ làm chủ ngữ: EX: Learning English is difficult. Watching TV is interesting. IV. PAST PARTICIPLE (QUÁ KHỨ PHÂN TỪ ) (V3 / VED ) 1. Dùng trong các thì hoàn thành :Hiện Tại Hoàn Thành, Quá Khứ Hoàn Thành, Tương Lai Hoàn Thành EX: I have gone to Dalat. They had finished their work before they played. 2. Trong câu bị động : EX: This cake is made by my mother. He was punished by the teacher. 3. Sau “tobe” và các động từ hình thái(Linking Verb): seem(có vẻ, dường như); look(trông có vẻ); appear(dường như); become =get(trở nên, trở thành); turn(trở, chuyển sang); come(đến)… EX: The chair is broken He seemed surprised *LƯU Ý: - Sau các động từ tri giác(Perception verb) có 2 hình thức là: BARE INFINITIVE và VERB-ING Ex: I saw him run out of the house hoặc I saw him running out of the house. -Sau các động từ : start= begin; like; dislike; love; hate có 2 hình thức là:TO INFINITIVE và VERB-ING EX: I love to watch TV hoặc I love watching TV. - Sau help có 2 hình thức la:BARE INFINITIVE và TO INFINITIVE EX: He helped me do the homework hoặc He helped me to do the homework. -Sau need ta co thể dùng: EX: This shirt needs washing hoặc This shirt needs to be washed. She needs buy rice and fish hoặc She needs to buy rice and fish. BÀI TẬP 1.We are interested in …………………………………….films (watch) 2. The police let the thief………………………………………..away. (go) (thief(n): tên trộm) 3. I am used to …………………………………….up late.(stay) 4. …………………………………..English is important. (learn) 5. I heard the neighbours ………………………………….last night. (cry) 6. This novel was ……………………………………by Mr Anh (write) 7. He often has his wife ………………………….. meals (prepare) 8.The students are fond of ……………………………..books(read) 9. These boys like …………………………………………soccer. (play) 10 . Mr Nam is always busy …………………………………………on the farm.(work) 12 11. I sometimes make my parents ………………………………….sad. (feel) 12. This room is very dirty. It needs ……………………………………….(clean) 13. He seemed …………………………..to hear that new. (amaze) 14. This film is worth …………………………… It is very interesting (watch) 15.The students are eager…………………………………..their marks. (know) 16. We are glad …………………………………you again here.(meet) 17 . It is very difficult ………………………………..English.(study) 18. Mrs Lien has finished……………………………………….that work. (do) 19. Our parents want us ……………………………………….learn well. (learn) 20. I am looking forward to …………………………………….your letter. (receive) BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CHIA ĐỘNG TỪ I.Chia động từ trong ngoặc cho đúng (Thì hoặc hình thức) 1.He ………………………..this shirt yesterday. (buy) 2. The crowd were cheering when Nam ……………………………………… the race. (win) 3. Ba is keen on …………………………………………(paint) 4. Before he ………………………………….England, he …………………………………….English for two years. (travel-study) 5. We are happy …………………………………good marks. (get) 6.The boys ………………………………………….volleyball at this time. (play) 7. The teacher let the students……………………………. their books when they did the test (open) 8.They …………………………………..to London since they ………………………………married. (move-get) 9. The children …………………………………….in the river at this time last Sunday.(swim) 10. I am very tired. I ……………………………….hard all day. (work) 11. My son ……………………………………a doctor in the future. (become) 12. His father stopped ………………………………………cigerette two years ago. (smoke) 13. Lan is practising …................................English at the moment. (speak) 14. She …………………………………………….Halong Bay before. (already/ visit) 15. I ………………………………fishing twice a week. (go) 16. After they ……………………………………..dinner, they ………………………………………………..TV. (have-watch) 17.Last night, I saw a thief…………………………………..the neighbour,s bike. (steal) 18. These clothes need …………………………………….(wash). They are very dirty. 19. I …………………………………….my homework while my brother and sister …………………………………TV.(do-watch) 20. Look at them! They ……………………………………….on the trees. (climb) 21. Would you mind …………………………………….the door ? .It is very hot. (open) 22.I suggest……………………………….a shower instead of a bath to save water. (take) 23. Miss Hoa …………………………………..a new motorcycle. (just/ buy) 24. Long …………………………………….his girl friend a letter yesterday. (send) 25. The soccer match ……………………………………when we arrived the stadium. (already /begin) 26.It is no use ………………………………that novel. It is boring. (read) 27. My father ……………………………..at that time. (sleep) 28. It is the first time I ………………………………………..a motorcycle. (ride) 29. I …………………………………..him yesterday ( not see) 30. The Pikes …………………………………………in Liverpool since 1990. (live) 31. We …………………………………a bath yet. ( not take) 32 The students …………………………………..the lessons now. (write) 33. You had better…………………………….harder on your exam (learn) 34. The room is very dirty. It needs ……………………………. (clean) 35.It took him an hour …………………………..these exercises yesterday. (do) 36. I suggest……………………………..to school or to work by bikes to save energy. (go) 37. Before they ……………………………………, they ………………………………………a house.(marry-build) 38. I am used to……………………………………up early every morning. II. Rewrite the sentences that do not change the meaning(Viết lại cc cu sau m ý nghĩa khơng 13 đổi so với cu thứ nhất) 1. He started to learn English four years ago  He has…………………………………………………………………………………………. 2. It took him two hours to review that lesson  He spent…………………………………………………………………………………. 3. We spent a day preparing for the trip  It took……………………………………………………………………………………. 4. I last met him two weeks ago  I haven,t……………………………………………………………………………………. 5. He hasn,t seen her since last week.  He last ……………………………………………………………………………….. CÂU BỊ ĐỘNG 1. Thì hiện tại đơn: Active: S + VINF /VS /VES + O (VPP =V3 / VED) Passive: S +am /is/ are + VPP + (by+O) EX1: A: He eats rice every day. (eat-ate-eaten) P: Rice is eaten (by him) every day EX2: A: We often play soccer in the afternoon P: Soccer is often played (by us ) in the afternoon. SUBJECT OBJECT I ME EX3: A: The teacher sometimes beats me. (beat-beat – beaten ) HE HIM SHE HER P: I am sometimes beaten (by the teacher) / Sometimes, I am beaten ( by the teacher). IT IT 2. Thì quá khứ đơn: THEY THEM YOU Active: S + V2 /VED + O (We, you, they, dtừ số YOU nhiềuwere) WE US ( I, he, she, it,dtừ số ít  was) Passive: S + were /was + VPP +(by +O ) EX1: A : I made this cake yesterday. (make-made-made) P: This cake was made (by me ) yesterday. EX2:A: They planted the trees in the garden. P: The trees were planted in the garden. 3. Thì tương lai đơn: Active: S + will / shall + VINF + O Passive: S + will/shall+ be + VPP +(by +O ) EX1: A: I shall see her tomorrow. (see-saw-seen) P: She will be seen (by me) tomorrow. EX2:A: The students will do the test next week. (do-did-done) P: The test will be done (by the students) next week. 4. Thì hiện tại tiếp diễn : Active: S + am /is /are + VING + O ( I  am) (He, she, it dtừ số ít is) Passive: S + am/is/are+ being + VPP +(by +O ) (we, you, they are) EX1:A: She is writing a letter now. (write-wrote-written) P:A letter is being wtitten (by her) now EX2: A: The children are cleaning the room at present. P: The room is being cleaned (by the children ) at present. 5. Thì quá khứ tiếp diễn: Active: S + were/was + VING + O (We, you, they, dtừ số nhiềuwere) ( I, he, she, it,dtừ số ít  was) Passive: S + were/was+ being + VPP +(by +O ) EX1: A: He was doing the exercises at that time. P: The exercises were being done (by him) at that time. EX2: A: We werewatching a film on TV. 14 P: A film on TV was being watched (by us) 6. Thì hiện tại hoàn thành: Active: S + have / has + VPP + O (I,we,you, they, dtừ số nhiềuhave) (He she, it dtừ dố íthas) Passive: S + have/ has+ been + VPP +(by +O ) EX1: A:We have finished our homework. P: Our homework has been finished. EX2: A: Lan has washed the clothes. P: The clothes have been washed (by Lan) 7. Thì Quá khứ hoàn thành: Active: S + had + VPP + O Passive: S + had+ been + VPP +(by +O ) EX1:A: They had built the house before last new year.(build-built-built) P: The house had been built before last new year. 8. Modal verbs: (can, could, may , might, must, dhould, ought to, have/has to , need…) Active: S + modal verb + VINF + O Passive: S +modal verb + be + VPP +(by +O ) EX1:A: I can do this exercise. P: This exercise can be done (by me) EX2: A:You must learn these lessons. (learn-learnt-learnt) P: These lessons must be leanrt (by you). 9. Causative form( Thể nhờ vả) Active: S +have/has + O + VINF + O / (S+ get +O +Vto Inf +O) (Người) (Vật) Passive: S +have/has + O + VPP + (By +O) (Người) (Vật) EX1:A: I have my mother wash the clothes. P: I have the clothes washed (by my mother) EX2:A: He has his wife cook the meals P: He has the meals cooked (by his wife) Lưu ý: -By+O đứng trước trạng từ chỉ thời gian nhưng sau trạng từ chỉ nơi chốn. EX: The trees were planted in the garden by us yesterday. -Câu chủ động có 2 tân ngữ (O) thì có 2 câu bị động. Ex1: A: He sent her a letter yesterday. P: 1. She was sent a letter (by him) yesterday. 2. A letter was sent to her (by him) yesterday. Ex2:A: She bought him a shirt yesterday. P:1. He was bought a shirt by her yesterday. 2. A shirt was bought for him yesterday. + Các động từ dùng giới từ “for” : do, make, buy… + Các động từ dùng giới từ “to” :send, lend, give, teach, tell, show… BÀI TẬP 1. She bought this shirt yesterday. 11. We eat rice every day. 2. This baby drinks milk every day. 12.They were watching a film at that time. 3. The students have cleaned the room. 13.The children are singing a song now. 4. I can do these exercises. 14. We have learnt this unit. 5. The students are writing the lessons now. 15.He sent him a letter yesterday. 6 We shall visit him tomorrow. 16. They planted the trees in the garden. 7. He has his wife wash the clothes. 17. He drank all the water in the bottle. 8.The students have done the test. 18.I will do that work for her. 9. She is writing the letter now. 19. We have our mother wash the clothes. 10. He had decorated the house before last Tet. 20. Lan has seen that film before. CÂU ƯỚC 1. Ước 1 điều ở hiện tại: Ex: I wish I were at home now. S +wish(es) + S + V ed /V 2 (Thì Quá khứ Đơn nhưng nếu có “to be” thì dùng Were cho mọi chủ ngữ) 15 Could + V Inf He wishes he had a computer. They wish they learnt / could learn English well. 2. Ước 1 điều ở tương lai: Ex: His father wishes he would become a doctor in the S +wish(es) + S + would +V Inf future I wish she would visit me tomorrow. Could + V Inf 3. Ước 1 điều ở quá khứ : S +wish(es) + S + Had+V pp(Thì quá khứ hoàn thành) Could +have + V pp Ex: I wished he had gone camping with us but he didn,t go. I wish they had passed the exam. BÀI TẬP Viết lại các câu dưới đây theo từ gợi ý: 1. I don,t have a computer  I wish ……………………………………………………………………………………………… 2. They learn English badly.  I wish ……………………………………………………………………………………… 3. He didn,t go with us yesterday.  I wish………………………………………………………………………………… 4. It is very hot now.  We wish …………………………………………………………………………… 5. She will leave tomorrow.  I wish…………………………………………………………………………… 6.They failed in their exam. I wished ………………………………………………………………………… 7. They won,t visit us next Sunday.  We wish…………………………………………………………………………… 8. She doesn,t draw well.  She wishes……………………………………………………………………………………… 9. She doesn,t understand the lessons.  She wishes…………………………………………………………………………… Chia động từ trong ngoặc cho đúng: 1. I wish I ……………………………..at home now. (stay) 2. She studies badly . I wish she ……………………………………….better. (study) 3. They wish they …………………………………..a test tomorrow. (not have) 4. He wishes he …………………………….a teacher at present. (be) 5. Our English is not good. We wish we ………………………………….English well. (speak) 6. We failed the exam . We wish we………………………………the exam. (pass) 7. Nam wishes he ……………………………at school yesterday. 8. Lan wishes her friend …………………………..her some day. (visit) 9. I wish I ……………………………….that film again.(see) .It is very interesting. 10. Iwish I…………………………this film again. It is the most excellent film I have seen. (see) CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI MỆNH ĐỀ IF MỆNH ĐỀ CHÍNH CÁCH SỬ DỤNG -Thì hiện tại đơn -Thì tương lai đơn -Diễn đạt 1 điều kiện có (S +VInf /Vs/Ves) -Câu cầu khiến thể xãy ra ở hiện tại hoặc I -Modal verb +VInf tương lai If you get up early, you will be healthy If you see him, please give him my regards 16 II -Thì quá khứ đơn (S+Ved/V2 ) (Nếu có “to be” thì dùng Were cho mọi chủ ngữ) If I had a lot of money, If I were rich, -Thì quá khứ hoàn thành (S +had +Vpp ) III If he had gone with us, Would Could Should +VInf May Might I would build a villa I would help the poors Would Could Should + have + Vpp May Might We would have had a lot of funs BÀI TẬP -Diễn đạt 1 điều kiện không thể xãy ra ở hiện tại hoặc tương lai (Chỉ là 1 giả thiết đặt ra(giả sử)) -Diễn đạt 1 điều kiện không xãy ra ở quá khứ (Chỉ là 1 giả thiết đặt ra(giả sử)) Chia động từ trong ngoặc cho đúng: 1. If I ………………………..you, I would do differently. (be) 2. He will learn better if he …………………………………..his homework every day. (do) 3. If we ……………………………………the lessons carefully, we would have done the test well. (review) 4. She ………………………………….a new car if she had enough money. (buy) 5. Please send him the letter if you ………………………………him.(meet) 6. If I had learnt harder, I …………………………………..better. (learn) 7. If we keep on littering, our environment ……………………………..seriously polluted. (be) 8. The vegetables will be poisonous and inedible if we ………………………….much pesticide . (use) 9. If she …………………………milk every day, she will become stronger. (drink) 10. If they …………………………….at home, they wouldn,t know what happened. (stay) 11. We would help him if he ……………………………..for help. (ask) 12. If today ………………………………….Suday, we would stay at home. (be) 13. If we plant more trees along the streets, we …………………………….more shade and fresh air(have) 14. We will live happier and healthier life if we…………………………….our environment clean. (keep) 15. If he ………………………..the new, he will let us know. (get) Lưu ý: Unless …. = If…not…. Viết lại các câu sau theo từ gợi ý mà ý nghĩa không đổi: 1.I am not hungry, so I don,t eat anything.  If I ……………………………………………………………………………………… 2. She learns badly because she never does her homework.  If she …………………………………………………………………………………… 3. He is not thirsty,so he does not drink the water.  If he ………………………………………………………………………………………… 4. We didn,t do the test well because we didn,t review the lesson carefully.  If we………………………………………………………………………………………… 5. If he doesn,t invite me, I will not come.  Unless……………………………………………………………………………………… 6. He would pass the exam if he didn,t spend much time playing video games.  Unless……………………………………………………………………………………… CÁC MẪU CÂU TÍNH TỪ-TRẠNG TỪ Ex: He is strong enough to carry this bag …Adj/Adv +enough +(for+O)+to Infinitive Adj To Inf 1. … đu … (cho ai) để … This shirt is large enough for him to wear For+O To Inf Adj Ex: He is too old to walk alone …too + Adj/Adv +(for+O)+to Infinitive 2. Adj To Inf … quá …đến nổi (ai) không thể… The water is too hot for us to drink Adj For+O To Inf 17 3 …so +Adj/Adv + that +Clause …qua … đến nỗi… Ex: This book is so interesting that I read it all day He is so tired that he can,t continue to learn 4 …such +(a/an ) +(Adj ) +noun + that +Clause …qua … đến nỗi… Ex: This is such an interesting film that I have seen it many times it many times They are such lazy students that they never do their homework. BÀI TẬP: I) Nối các cặp câu sử dụng “enough” Ex: The boy is tall. He can reach the light The boy is tall enough to reach the light The exercises are easy. We can do them The exercises are easy enough for us to do 1. This student is intelligent. She can answer this question. 2. The test was short. They could finish it on time. 3. He is strong. He can lift this stone. 4. The water is cool. You can drink it. 5. The film is interesting. They can see it. 6. We came early. We could buy tickets for the movie. II) Nối các cặp câu sử dụng “too” Ex: This man is very poor. He can,t buy a motorbike This man is too poor to buy a motorbike The weather was very hot. We couldn,t sleep well The weather was too hot for us to sleep well 1. The girl is very weak. She can,t carry this bag. 5.The test was very difficult. She couldn,t do it 2. The film was boring. We didn,t watch it. 6.The lesson was so long. They couldn,t learn it , 3. He ran slowly. He couldn t catch the train. in one period. , 4. The shoes are very small. I can t wear them. III)Nối các cặp câu sử dụng “so…that” Ex: She is very nice. Everybody likes her  She is so nice that everybody like her 1.The film was very interesting. We wanted to see it again 2. He spoke very quickly. Nobody could hear what he said 3.The room was very dark. I could see nothing IV)Nối các cặp câu sử dụng “such…that” Ex:They are bad students .They can,t do any exercises They are such bad students that they can,t do any exercises 1. He is a rich man. He has many villas. 2.The girl is very beautiful. Many boys follow her 3. It was a difficult lesson. They didn,t understand it. BÀI TẬP Viết lại các câu sau theo từ gợi ý mà ý nghĩa không đổi: 1. The shirt is too small for me to wear.  The shirt is not……………………………………………………………………………  The shirt is so ……………………………………………………………………………  It is such ……………………………………………………………………………………… 2. The exercises are so difficult that we can,t do them.  The exercises are too…………………………………………………………………………  The exercises are not ……………………………………………………………………………  They are such………………………………………………………………………………… 3. It was such hot water that he couldn,t drink it.  The water was too………………………………………………………………………  The water was not…………………………………………………………………………  The water was so………………………………………………………………………… 4. He is not strong enough to carry this table. 18  He is too ……………………………………………………………………………………  He is so ……………………………………………………………………………………  He is such ……………………………………………………………………………… 5.She is too foolish to understand the lessons  She is not …………………………………………………………………………………  She is such ……………………………………………………………………………………… 6. She is such an impolite girl that no one likes her.  She is too…………………………………………………………………………………  She is not ……………………………………………………………………………………  She is so………………………………………………………………………………… small >< big /large ; easy >< difficult ; hot >< cold (cool) ; strong>< weak ; foolish >< clever /smart/ intelligent ; polite >< impolite SO SÁNH TÍNH TỪ /TRẠNG TỪ * Tính từ ngắn: Là tính từ 1 vần và tính từ 2 vần tận cùng bằng các chữ : “er” ; “le” ; “ow” và “y”. Ex: clever, simple, narrow; pretty… * Tính từ dài :Là tính từ 2 vần không tận cùng bằng các chữ trên và 3 vần trở lên. Ex: handsome; homesick, beautiful, important, independent… * Trạng từ ngắn: Là trạng từ 1 vần. Ex: fast, hard… *Trạng từ dài: Là trạng từ 2 vần trở lên. Ex: quickly, slowly, beautifully… * Tính từ –Trạng từ bất quy tắc: Infinitive adjective /adv (1) Comparative (2) Supperlative (3) Good / well Better The best Bad / badly Worse The worst Much / many More The most Little Less The least Far Farther /further The farthest /the furthest 1. 1.So sánh bằng (comparision) Ex: Nam is as tall as Ba …as + adj / adv +as He runs as fast as his friends do. 1.2. So sánh không bằng: Ex: Lan is not so big as Hoa …not as / so + adj / adv +as Nam is not as strong as Ba 2. So sánh hơn: (Comparative) 2.1. Tính từ ngắn, trạng từ ngắn: Ex: Ha is taller than Hong …adj / adv + er + than… Song is bigger than An * Lưu ý:  Đối với tính từ , trạng từ tận cùng bằng chữ “e” thì ta chỉ thêm chữ “r” mà thôi. Ex: large larger  Đối với tính từ , trạng từ 1 vần mà tận cùng bằng 1 phụ âm và trước nó là 1 nguyên âm thì ta phải nhân đôi phụ âm cuối. EX: thinthinner, bigbigger  Đối với tính từ, trạng từ tận cùng bằng chữ “Y” phải đổi thành chữ “I” rồi thêm “er” Ex: Pretty prettier, busybusier 2.2. Tính từ dài, trạng từ dài: Ex: This lesson is more important than that one. …more +adj / adv + than… She is more intelligent than her friends. 2.3. Tính tư bất quy tắc, trạng từ bất quy tắc: Ex: Mai learns better than Hai … +adj 2 / adv2 + than… Hanoi is farther than HCM City 3. So sánh nhất (Supperative) 3. 1 Tính từ ngắn, trạng từ ngắn: Ex: Long is the tallest boy in our class …the + adj / adv + est… 19 Tra is the biggest student of us * Lưu ý:  Đối với tính từ , trạng từ tận cùng bằng chữ “e” thì ta chỉ thêm chữ “st” mà thôi. Ex: large largest  Đối với tính từ , trạng từ 1 vần mà tận cùng bằng 1 phụ âm và trước nó là 1 nguyên âm thì ta phải nhân đôi phụ âm cuối.  Đối với tính từ, trạng từ tận cùng bằng chữ “Y” phải đổi thành chữ “I” rồi thêm “est” Ex: Pretty prettiest, busybusiest EX: thinthinnest, bigbiggest 3.2. Tính từ dài, trạng từ dài: Ex: Bao Hoan is the most intelligent student in our …the + most + adj / adv ... school. She is the most beautiful girl of them. 3.3 Tính từ bất quy tắc, trạng từ bất quy tắc: Ex: An is the best student in our class … the + adj 3 / adv3… Camau is the farthest area in Vietnam from Hanoi. BÀI TẬP Cho hình thức đúng của tính từ trong ngoặc: Ex: Ba is …………………………………….as Nam.(strong) Ba is as strong as Nam 1. Lan is ………………………………….as her sister (tall) 2. This exercise is ……………………………………...than that one. (simple) 3. Hoan is the …………………………………….student in our school.(intelligent) 4. An learns English …………………………….than Nhu (well) 5. John is the ……………………………….boy of them (bad) 6.This lesson is …………………………………………as that one.(important) 7. Thao is ………………………………….than Nhi(big) 8. My room is ………………………………………than hers. (large) 9. She is the …………………………………..girl in her class. (pretty) 10 . This picture is ………………………………….than that one. (beautiful) SO SÁNH DANH TỪ @ So sánh bằng danh từ: Ngoài so sánh tính từ, trạng từ ta còn so sánh danh tư nhưng trước hết phải xem danh từ đó đếm được hay không đếm được : * Đếm được: …as many / few+noun +as + noun / pronoun… Ex: Lan has as many books as Hoa has. I do as many exercises as he does. *Không đếm được: …as much / little+noun +as + noun / pronoun… Ex:. He earns as much money as his father. She has as much free time as her friends. @@. So sánh hơn danh từ: * Đếm được: …more / fewer+noun +than + noun / pronoun… Ex: Frebruary has fewer days tha March *Không đếm được: …more / less+noun +than + noun / pronoun… Ex: Their jobs allow them less freedom than ours does @@. So sánh giống nhau: Danh từ cũng có thể được so sánh trong trường hợp này,nhưng nên nhớ trước khi so sánh phải cần nhớ đến các danh từ đó có tính từ tương đương: Adjectives Noun heavy,light weight 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan