Tài liệu Phân tích công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy pnp chemical và chung cư him lam

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Phân tích công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy PNP CHEMICAL và chung cư HIM LAM
http://thegioixanh.asia LÔØI MÔÛ ÑAÀU ˜&™ Hôn 30 naêm sau ngaøy thoáng nhaát ñaát nöôùc neàn kinh teá nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu noåi baät, toång saûn phaåm quoác noäi GDP khoâng ngöøng ñöôïc naâng cao. Coâng nghieäp trôû thaønh ngaønh kinh teá quan troïng vôùi söï ra ñôøi cuûa caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát. Toác ñoä ñoâ thò hoaù dieãn ra nhanh choùng, caùc cao oác thöông maïi, caùc chung cö cao taàng moïc leân khaép nôi. Ñi cuøng vôùi coâng nghieäp hoaù, ñoâ thò hoaù laø vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng do chaát thaûi töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp vaø sinh hoaït, ñaëc bieät laø nöôùc thaûi gaây neân. Coâng taùc nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät, coâng ngheä môùi trong xöû lyù nöôùc thaûi ñaõ goùp phaàn giaûm thieåu oâ nhieãm do nöôùc thaûi gaây ra. Trong thôøi gian thöïc taäp chuùng em ñaõ ñöôïc tröïc tieáp tham gia thi coâng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taïi nhaø maùy PNP CHEMICAL, khaûo saùt coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït taïi chung cö HIM LAM, cao oác vaên phoøng MANULIFE... Vôùi baøi baùo caùo naøy chuùng em ñi saâu tìm hieåu, phaân tích coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi taïi nhaø maùy PNP CHEMICAL vaø chung cö HIM LAM. Tp. HOÀ CHÍ MINH Ngaøy 15 thaùng 05 naêm 2007 SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 1/56 http://thegioixanh.asia MUÏC LUÏC trang DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG ................................................................................ 5 DANH SAÙCH CAÙC HÌNH ................................................................................. 6 CAÙC KYÙ HIEÄU .................................................................................................. 7 CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY THÖÏC TAÄP VIDANECO, NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL (VIEÄT NAM) VAØ CHUNG CÖ HIM LAM ................................ 8 1. COÂNG TY LIEÂN DOANH COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG VIEÄT NAM - ÑAN MAÏCH (VIDANECO)................................................... 9 1.1. Giôùi thieäu chung ................................................................................ 9 1.2. Lòch söû hình thaønh ............................................................................. 9 1.3. Vò trí ñòa lyù ........................................................................................ 9 1.4. Lónh vöïc hoaït ñoäng .......................................................................... 10 1.5. Cô caáu toå chöùc ................................................................................. 10 2. NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL.................................................................. 12 2.1. Giôùi thieäu chung .............................................................................. 12 2.2. Vò trí................................................................................................. 12 2.3. Coâng ngheä saûn xuaát cuûa coâng ty...................................................... 13 2.4. Caùc nguoàn oâ nhieãm do hoaït ñoäng saûn xuaát gaây ra taïi coâng ty ................................................ 13 2.4.1. OÂ nhieãm khoâng khí ............................................................... 13 2.4.2. Muøi....................................................................................... 13 2.4.3. Tieáng oàn ............................................................................... 13 2.4.4. OÂ nhieãm nhieät ....................................................................... 13 2.4.5. Chaát thaûi raén ........................................................................ 14 2.4.6. Raùc thaûi sinh hoaït ................................................................ 14 2.4.7. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc ...................................................... 14 3. CHUNG CÖ HIM LAM ........................................................................... 18 3.1. Giôùi thieäu chung .............................................................................. 18 SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 2/56 http://thegioixanh.asia 3.2. Vò trí................................................................................................. 18 3.3. Caùc nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm taïi chung cö ...................................... 18 CHÖÔNG 2 COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÏI NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL (VIEÄT NAM) VAØ CHUNG CÖ HIM LAM ...................... 20 1. COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC TAÏI NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL (VIEÄT NAM) ..................................... 20 1.1. Sô ñoà coâng ngheä............................................................................... 20 1.2. Thuyeát minh coâng ngheä ................................................................... 21 1.3. Chi tieát coâng ngheä vaø thieát bò........................................................... 21 1.3.1. Möông daãn nöôùc vaøo ............................................................. 21 1.3.2. Song chaén raùc ....................................................................... 21 1.3.3. Beå ñieàu hoøa löu löôïng vaø chaát löôïng ..................................... 22 1.3.4. Beå phaûn öùng .......................................................................... 23 1.3.5. Beå laéng.................................................................................. 24 1.3.6. Saân phôi buøn ......................................................................... 26 1.4.Öu nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng ............................................................ 27 2. COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT TAÏI CHUNG CÖ HIM LAM..................................................................... 28 2.1. Sô ñoà coâng ngheä............................................................................... 28 2.2. Thuyeát minh sô ñoà coâng ngheä .......................................................... 29 2.3. Chi tieát coâng ngheä vaø thieát bò........................................................... 30 2.3.1. Hoá thu nöôùc thaûi (beå bôm nöôùc thaûi) .................................... 30 2.3.2. Thieát bò löôïc raùc tinh............................................................ 31 2.3.3.Beå xöû lyù thieáu khí................................................................... 32 2.3.4. Beå xöû lyù hieáu khí (aerotank) ................................................. 33 2.3.5. Beå laéng................................................................................. 33 2.3.6. Beå khöû truøng......................................................................... 34 2.3.7. Beå chöùa buøn ......................................................................... 35 2.3.8. Chi tieát thieát bò ..................................................................... 36 2.4. Caùch vaän haønh, söï coá vaø caùch khaéc phuïc ........................................ 39 SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 3/56 http://thegioixanh.asia 2.4.1. Caùch thöùc vaän haønh............................................................... 39 2.4.2. Baûo trì heä thoáng .................................................................... 42 2.4.3. Caùc söï coá vaø caùch khaéc phuïc ................................................ 42 2.5. Öu nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng........................................................... 44 CHÖÔNG 3 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ.......................................................................... 45 1. KEÁT LUAÄN .................................................................................................... 45 2. KIEÁN NGHÒ.................................................................................................... 45 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ................................................................................ 47 PHUÏ LUÏC .......................................................................................................... 48 SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 4/56 http://thegioixanh.asia DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG trang [7] Baûng 1.1.Thaønh phaàn khí thaûi loø hôi söû duïng nguyeân lieäu daàu FO ...................... 13 Baûng1.2.Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït chöa xöû lyù[1] ........... 15 Baûng1.3. Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát tröôùc xöû lyù[4]. ............................................. 16 Baûng1.4. Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát tröôùc xöû lyù (TCVN 5945-1995) .................. 16 Baûng 1.5.Caùc nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm moâi tröôøng taïi nhaø maùy PNP CHEMICAL (Vieät Nam) ............................................ .17 Baûng1.6.Tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït taïi chung cö Him Lam tröôùc khi xöû lyù taäp trung[6].................................. 19 Baûng1.7.Tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït taïi chung cö Him Lam sau khi xöû lyù taäp trung[6]..................................... 19 Baûng 2.1. Khoái löôïng hoaù chaát söû duïng ñeå xöû lyùnöôùc thaûi sinh hoaït cuûa khu daân cö (öùng vôùi coâng suaát 12,5m 3/giôø – 300m3/ngaøy ñeâm)........ 40 Baûng 2.2. Caùc möùc ñieàu chænh löu löôïng cuûa bôm ñònh löôïng ............................... 41 Baûng 2.3. Caùc söï coá thöôøng gaëp vaø caùch khaéc phuïc............................................... 42 SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 5/56 http://thegioixanh.asia DANH SAÙCH CAÙC HÌNH trang Hình 1.1:Logo cuûa coâng ty VIDANECO cuøng caùc ñoái taùc taïi truï sôû 51A Cö Xaùù Töï Do, Phöôøng 7, Quaän Taân Bình, Tp Hoà Chí Minh. ............. 8 Hình 1.2: Sô Ñoà Toå Chöùc Coâng Ty VIDANECO [5] ................................................ 11 Hình 2.1. Song chaén raùc vaø beå ñieàu hoøa ................................................................. 22 Hình 2.2. Beå phaûn öùng ........................................................................................... 24 Hình 2.3. Beå laéng ................................................................................................... 25 Hình 2.4. Maùng raêng cöa ....................................................................................... 25 Hình 2.5. Maët caét ñöùng hoá thu ............................................................................... 30 Hình 2.6. Löôïc raùc tinh .......................................................................................... 31 Hình 2.7.Cuïm beå thieáu khí, aerotank, laéng............................................................. 34 Hình 2.8.Beå khöû truøng............................................................................................ 35 SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 6/56 http://thegioixanh.asia CAÙC KYÙ HIEÄU Stt Kyù hieäu YÙ nghóa 1 BTCT Beâ toâng coát theùp 2 COD Nhu caàu oxy hoùa hoïc 3 BOD5 Nhu caàu oxy sinh hoaù 4 SS Chaát raén lô löûng 5 TCVN Tieâu chuaån vieät nam 6 TXLNT Traïm xöû lyù nöôùc thaûi 7 TNHH Traùch nhieäm höõu haïn 8 SCR Song chaén raùc SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 7/56 http://thegioixanh.asia CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY THÖÏC TAÄP VIDANECO, NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL (VIEÄT NAM) VAØ CHUNG CÖ HIM LAM Hình 1.1-Logo cuûa coâng ty VIDANECO cuøng caùc ñoái taùc taïi truï sôû 51A Cö Xaù Töï Do, Phöôøng 7, Quaän Taân Bình, Tp Hoà Chí Minh. SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 8/56 http://thegioixanh.asia 1. COÂNG TY LIEÂN DOANH COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG VIEÄT NAM - ÑAN MAÏCH VIDANECO 1.1. Giôùi thieäu chung Teân coâng ty: Coâng Ty Lieân Doanh Coâng Ngheä Moâi Tröôøng Vieät Nam Ñan Maïch. Teân giao dòch: Viet Nam - Denmark Venture Company. Environmental Technology Joint Website : www.Vidaneco.com 1.2. Lòch söû hình thaønh Coâng ty VIDANECO ñöôïc thaønh laäp ngaøy 1/7/1999 laø lieân doanh giöõa hai ñoái taùc: Coâng ty ÖÙng Duïng Kyõ Thuaät Vaø Saûn Xuaát thuoäc Vieän Kyõ Thuaät Quaân Söï - Boä Quoác Phoøng 2, coâng ty Green City Denmark A/S vaø coâng ty Danish Water Supply Ltd. Töø 2/1/2001 Coâng ty ÖÙng Duïng Kyõ Thuaät Vaø Saûn Xuaát thuoäc Vieän Kyõ Thuaät Quaân Söï - Boä Quoác Phoøng 2 ñaõ chuyeån nhöôïng toaøn boä voán, quyeàn vaø nghóa vuï cho coâng ty TNHH Tö Vaán Ñaàu Tö Vaø Chuyeån Giao Coâng Ngheä, coâng ty TNHH Dòch Vuï Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Moâi Tröôøng Saøi Goøn. Ngaøy 25/11/2002 coâng ty chuyeån truï sôû töø soá 230 Coäng Hoøa, Phöôøng 12 - Quaän Taân Bình, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñeán soá 51A Cö Xaù Töï Do, Phöôøng 7 - Quaän Taân Bình, Tp Hoà Chí Minh. 1.3. Vò trí ñòa lyù Coâng ty ñaët truï sôû taïi : 51A cö xaù Töï Do, phöôøng 7 - quaän Taân Bình, Tp Hoà Chí Minh. Coâng ty naèm trong trung taâm thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät thaønh phoá ñoâng daân cö vaø phaùt trieån nhaát cuûa Vieät Nam. SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 9/56 http://thegioixanh.asia 1.4. Lónh vöïc hoaït ñoäng Coâng ty VIDANECO hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc sau: • Nöôùc caáp, nöôùc thaûi: + Thieát keá heä thoáng + Thieát keá chi tieát kyõ thuaät + Thi coâng, laép ñaët vaø huaán luyeän vaän haønh + Caùc dòch vuï duy tu baûo döôõng + ÖÙng duïng GIS cho quaûn lyù nguoàn nöôùc • Dòch vuï tö vaán moâi tröôøng: + Laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng + Laäp chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng + Laäp heä thoáng kieåm soaùt moâi tröôøng + Tö vaán kyõ thuaät coâng ngheä moâi tröôøng • Tö vaán coâng ngheä saûn xuaát saïch hôn: + Chuyeån giao coâng ngheä töø Chaâu AÂu + Toå chöùc hoäi thaûo, taäp huaán veà naêng löôïng taùi taïo vaø tieát kieäm naêng löôïng, quaûn lyù nhaø xöôûng • Tö vaán quaûn lyù ñoâ thò: + Quaûn lyù chaát thaûi raén + Qui hoaïch ñoâ thò + Heä thoáng GIS • Tö vaán dòch vuï thöông maïi: + Nghieân cöùu thò tröôøng + Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi + Hoã trôï hình thaønh, trieån khai döï aùn moâi tröôøng 1.5. Cô caáu toå chöùc Hieän coâng ty coù 30 nhaân vieân laøm vieäc giôø haønh chính töø 8-17h. SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 10/56 http://thegioixanh.asia BAN QUAÛN TRÒ Traàn Chí Coâng Jens Beadsgaard Pedersen Traàn Vaên Thònh GIAÙM ÑOÁC ÑIEÀU HAØNH Traàn Vaên Thònh PHOÙ GIAÙM ÑOÁC Nguyeãn Maïnh Thao PHOÙ GIAÙM ÑOÁC Traàn Chí Coâng Nguyeãn Vaên Tieán Ñieàu haønh döï aùn. Traàn Vaên Thònh Ñieàu haønh döï aùn. Hoaøng Vaên Ty Kyõ sö: Nguyeãn Vaên Sôn Buøi Ñaêng khoa Traàn Ngoïc Ñaïi Döông Ñieàu haønh döï aùn. Huyønh Phan Anh Ñieàu haønh döï aùn. Ñaëng Troïng Vaên Thieát keá Nguyeãn Thanh Tuyeàn Ñieàu haønh. Nguyeãn Böûu Taâm Vinh Vuõ Quang Thaéng Traàn Thanh Quyønh Haø Taán Duõng Ñieàu haønh. Phan Thò Thaùi Vinh Quaûn lyù. Huyønh Thieân Tuù Kyõ sö: Nguyeãn Thanh Tuyeàn Keá toaùn Traàn Thò Vieät Hoa Thö kyù Phan Thò Thaùi Vónh Nhaân vieân Hình 1.2: Sô Ñoà Toå Chöùc Coâng Ty VIDANECO. [5] SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 11/56 Chi nhaùnh Haø Noäi Quaûn lyù hoà sô. Leâ Thò Ñaøo Thuû quyõ: Nguyeãn Thuïy Kim Thuøy http://thegioixanh.asia 2. NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL (VIEÄT NAM) 2.1. Giôùi thieäu chung Teân: nhaø maùy PNP CHEMICAL (Vieät Nam). Ñòa chæ: Loâ G1. Khu Coâng Nghieäp Ñöùc Hoaø I, Huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An. Lónh vöïc hoaït ñoäng: Saûn xuaát caùc loaïi keo duøng trong coâng nghieäp. 2.2. Vò trí Nhaø maùy PNP CHEMICAL (Vieät Nam) naèm treân loâ G1, Khu Coâng Nghieäp Ñöùc Hoaø I, Huyeän Ñöùc Hoaø I, tænh Long An. vôùi toång dieän tích laø 10.000 m2. Phía Baéc giaùp coâng ty coå phaàn Ñoàng Xanh. Phía Nam giaùp vôùi khu ñaát troáng. Phía Taây giaùp vôùi khu ñaát troáng. Phía Ñoâng giaùp vôùi ñöôøng G khu coâng nghieäp Ñöùc Hoaø I. Khu coâng nghieäp Ñöùc Hoaø I laø moät trong nhöõng khu coâng nghieäp ñaõ ñöôïc quy hoaïch vôùi cô sôû haï taàng hoaøn chænh vaø oån ñònh. Heä thoáng ñöôøng saù môùi ñöôïc xaây döïng vôùi chaát löôïng toát. Caùc ñöôøng noäi boä ñeàu ñöôïc traûi nhöïa, thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm ra vaøo coâng ty. Khu coâng nghieäp naèm xa khu daân cö, do ñoù aûnh höôûng do caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy ñeán coäng ñoàng daân cö laø khoâng ñaùng keå. Maët khaùc, do coù vò trí gaàn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (khoaûng 40 km), caùch quoác loä IA chöøng 25 km veà phía taây neân khu coâng nghieäp Ñöùc Hoaø I deã daøng thu huùt ñöôïc caùc döï aùn ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc, beân caïnh ñoù khu coâng nghieäp Ñöùc Hoaø I coøn thu huùt ñöôïc löôïng lao ñoäng coù trình ñoä cao ñöôïc ñaøo taïo chính qui töø caùc tröôøng cao ñaúng, ñaïi hoïc trong khu vöïc ñoàng thôøi thu huùt ñöôïc löïc löôïng lao ñoäng phoå thoâng taïi ñòa phöông. SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 12/56 http://thegioixanh.asia 2.3. Coâng ngheä saûn xuaát cuûa coâng ty Coâng ty chuyeân saûn xuaát caùc saûn phaåm keo daùn coâng nghieäp, sôn, phuï gia ngaønh sôn,… Nhaø maùy PNP söû duïng coâng ngheä, thieát bò tieân tieán nhaäp khaåu töø Thaùi Lan vaø caùc nöôùc khaùc, do coâng ty laép maùy LILAMA thi coâng laép ñaët. 2.4. Caùc nguoàn oâ nhieãm do hoaït ñoäng saûn xuaát gaây ra taïi coâng ty 2.4.1. OÂ nhieãm khoâng khí Buïi vaø caùc chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí phaùt sinh chuû yeáu taïi loø hôi söû duïng nhieân lieäu daàu FO cuûa nhaø maùy. Baûng 1.1. thaønh phaàn khí thaûi loø hôi söû duïng nguyeân lieäu daàu FO[7]. Stt Thaønh phaàn Haøm löôïng (mg/m3) 1 Buïi 231 2 SO2 2682 3 NO2 1456 4 CO 954 2.4.2. Muøi Muøi chuû yeáu phaùt sinh töø caùc hoaù chaát, nguyeân lieäu. 2.4.3. Tieáng oàn Trong quaù trình saûn xuaát tieáng oàn phaùt sinh töø maùy bôm nöôùc, ñoäng cô ñieän, loø hôi. Tieáng oàn trong nhaø xöôûng chuû yeáu aûnh höôûng ñeán nhöõng coâng nhaân tröïc tieáp thao taùc. Ngoaøi ra, caùc phöông tieän vaän chuyeån, vaø hoaït ñoäng cuûa coâng nhaân trong nhaø maùy cuõng taïo ra tieáng oàn, tuy nhieân caùc nguoàn oàn keå treân coù cöôøng ñoä khoâng lôùn vaø mang tính giaùn ñoaïn. 2.4.4. OÂ nhieãm nhieät Trong quaù trình hoaït ñoäng nhieät thöøa chuû yeáu phaùt sinh töø caùc maùy moùc thieát bò nhö loø hôi, ñoäng cô,… SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 13/56 http://thegioixanh.asia Nhieät ñoä trong nhaø xöôûng cao seõ laøm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe vaø naêng suaát laøm vieäc cuûa coâng nhaân. 2.4.5. Chaát thaûi raén Chaát thaûi raén phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát bao goàm: • Buøn khoâ töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi: Buøn phaùt sinh trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi laø nguoàn chaát thaûi raén saûn xuaát quan troïng trong nhaø maùy PNP CHEMICAL. • Hoùa chaát vaø bao bì ñöïng hoùa chaát: Caùc loaïi bao bì ñöïng hoùa chaát cuõng ñöôïc xeáp vaøo chaát thaûi raén. Noù coù theå vaãn coøn chöùa ñöïng moät löôïng nhoû caùc hoùa chaát trong ñoù neân caùc loaïi bao bì ñöïng hoaù chaát ñöôïc xem laø chaát thaûi nguy haïi. 2.4.6. Raùc thaûi sinh hoaït Thaønh phaàn raùc thaûi sinh hoaït bao goàm: voû ñoà hoäp, bao bì nhöïa, thuûy tinh, thöùc aên thöøa, voû traùi caây,… Löôïng raùc thaûi naøy caàn ñöôïc xöû lyù choân laáp. Ñeå giuùp cho vieäc xöû lyù thuaän lôïi ñeà nghò coâng ty neân cho phaân loaïi raùc taïi nguoàn, taùch rieâng caùc loaïi raùc coù theå taùi cheá nhö voû ñoà hoäp, bao bì nhöïa, thuyû tinh,… 2.4.7. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc • Nöôùc thaûi sinh hoaït: Nöôùc thaûi sinh hoaït laø nöôùc thaûi sau khi söû duïng cho caùc sinh hoaït (aên uoáng, taém röûa, veä sinh,…) cuûa coâng nhaân vieân nhaø maùy. Nöôùc thaûi sinh hoaït töø nhaø beáp, nhaø aên, töø khu sinh hoaït chung, nhaø veä sinh trong khu saûn xuaát coù theå gaây oâ nhieãm chaát raén lô löûng, chaát raén höõu cô vaø caùc loaïi vi khuaån gaây beänh. Löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc tính toaùn döïa vaøo nhu caàu caáp nöôùc sinh hoaït cho nhaø maùy. Nöôùc thaûi sinh hoaït coù caùc ñaëc tröng oâ nhieãm nhö baûng sau: SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 14/56 http://thegioixanh.asia Baûng1.2.Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït chöa xöû lyù[1] Noàng ñoä Caùc chæ tieâu Nheï Trung bình Naëng Chaát raén toång coäng 350 720 1200 Toång chaát raén hoaø tan 250 500 850 • Coá ñònh 145 300 525 • Bay hôi 105 200 325 Chaát raén lô löûng 100 220 350 • Coá ñònh 20 55 75 • Bay hôi 80 165 275 Chaát raén laéng ñöôïc 5 10 20 NOS5(BOD5) 110 220 400 Toång cacbon höõu cô 80 160 210 NOH (COD) 250 500 1000 Toång nitô (theo N) 20 40 85 • Höõu cô 8 15 35 • Amonia töï do 12 25 50 • Nitrit 0 0 0 • Nitrat 0 0 0 Toång photpho (theoP) 4 8 15 • Höõu cô 1 3 5 • Voâ cô 3 5 10 Clorua 30 50 100 Sunfat 20 30 50 Ñoä kieàm 50 100 200 Daàu môõ 50 100 150 6 7 7 8 7 Coliform No/100 10 ÷ 10 10 ÷ 10 10 ÷ 109 Chaát höõu cô bay hôi <0.1 0.1 ÷ 0.4 >0.4 Ghi chuù: ñôn vò tính mg/l Nöôùc thaûi naøy coù caùc chæ tieâu chaát löôïng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp thaûi vaøo caùc keânh raïch, heä thoáng thoaùt nöôùc ñoâ thò. Neáu khoâng xöû lyù caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi coù khaû naêng gaây oâ nhieãm höõu cô, laøm giaûm löôïng oâxy hoøa tan voán raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa thuûy sinh vaät taïi nguoàn SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 15/56 http://thegioixanh.asia tieáp nhaän. Tuy nhieân, vôùi khoái löôïng nöôùc thaûi khoâng lôùn, vieäc khaéc phuïc caùc taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït coù theå thöïc hieän deã daøng baèng caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä. • Nöôùc thaûi saûn xuaát: Nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa nhaø maùy chuû yeáu laø nöôùc veä sinh nhaø xöôûng, thieát bò, theo döï kieán neáu hoaït ñoäng heát coâng suaát thì löôïng nöôùc thaûi laø 40m3/ngaøy. Nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa nhaø maùy do coù haøm löôïng caùc chaát oâ nhieãm cao, ñaëc bieät laø SS neân caàn phaûi ñöôïc xöû lyù sô boä tröôùc khi thaûi ra traïm xöû lyù taäp trung cuûa khu coâng nghieäp. Baûng1.3. Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát tröôùc xöû lyù[4] Stt Thoâng soá Giôùi haïn toái ña Ñôn vò 1 PH 4÷6 2 BOD5 250 mg/l 3 COD 700 mg/l 4 SS 1000 mg/l Baûng1.4. Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát sau xöû lyù (Coät C, TCVN 5945-1995) Stt Thoâng soá Giôùi haïn toái ña 1 PH 5÷9 2 BOD5 100 mg/l 3 COD 400 mg/l 4 SS 200 mg/l SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Ñôn vò Trang 16/56 http://thegioixanh.asia Baûng 1.5. Caùc nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm moâi tröôøng taïi nhaø maùy PNP CHEMICAL (Vieät Nam). Stt Loaïi oâ nhieãm 1 OÂ nhieãm khoâng khí Nguoàn phaùt sinh • Khí thaûi phaùt sinh taïi loø hôi. • Khoùi thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån trong coâng ty. • Vaän haønh maùy moùc, thieát bò. 2 3 Tieáng oàn Chaát thaûi raén • Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän vaän chuyeån trong phaïm vi nhaø maùy. • Bao bì ñöïng caùc loaïi hoùa chaát, hoùa chaát thöøa trong saûn xuaát. • Buøn töø traïm xöû lyù nöôùc thaûi. • Chaát thaûi raén sinh hoaït. • Nöôùc thaûi sinh hoaït. 4 Nöôùc thaûi • Nöôùc thaûi töø caùc coâng ñoaïn saûn xuaát, veä sinh thieát bò, nhaø xöôûng. • Nöôùc thaûi chöõa chaùy. • Nöôùc möa. 5 Chaát thaûi ñoäc haïi 6 Nhieät ñoä • Bao bì hoùa chaát. • Buøn laéng töø traïm xöû lyù nöôùc thaûi. • Nhieät thöøa phaùt sinh töø loø hôi, ñoäng cô. SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 17/56 http://thegioixanh.asia 3. CHUNG CÖ HIM LAM 3.1. Giôùi thieäu chung Teân: chung cö HIM LAM Chuû ñaàu tö: coâng ty TNHH thöông maïi HIM LAM Ñòa chæ: 2A Nguyeãn Thò Minh Khai, phöôøng Ña Kao, quaän 1, tp. Hoà Chí Minh. Ñieän thoaïi: 9 102 376. Fax: 9 102 377 Dieän tích ñaát xaây döïng: 20117 m2 Toång soá caên hoä: 458 caên. Daân soá döï kieán: 458 caên x 4 ngöôøi/caên = 1832 ngöôøi. 3.2. Vò trí Chung cö HIM LAM toaï laïc taïi phöôøng 7 quaän 8. Phía baéc giaùp ñöôøng Ba Tô. Phía taây giaùp keânh Caàn Giuoäc Phía nam vaø phía ñoâng laø khu ñaát troáng. 3.3. Caùc nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm taïi chung cö Nguoàn phaùt sinh chaát thaûi chuû yeáu taïi chung cö laø raùc thaûi vaø nöôùc thaûi sinh hoaït. • Raùc thaûi: + Raùc thöïc phaåm deã phaân huyû nhö thöùc aên thöøa, voû traùi caây,... + Chaát thaûi raén coù khaû naêng taùi cheá, taùi söû duïng: voû ñoà hoäp, chai loï thöïc phaåm, thuyû tinh vôõ,… + Löôïng raùc thaûi sinh hoaït phaùt sinh ñöôïc öôùc tính: 0,5 kg/ngöôøi/ngaøy x 1832 ngöôøi/ngaøy = 916 kg/ngaøy. + Raùc thaûi phaùt sinh taïi chung cö ñöôïc coâng ty moâi tröôøng ñoâ thò thu gom haøng ngaøy ñem choân laáp taïi baõi choân laáp taäp trung. • Nöôùc thaûi sinh hoaït: SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 18/56 http://thegioixanh.asia + Laø nöôùc ñöôïc thaûi boû sau khi söû duïng cho muïc ñích sinh hoaït (aên uoáng, taém röûa, giaët giuõ, veä sinh,…). + Löôïng nöôùc thaûi phaùt sinh tính baèng 80% löôïng nöôùc caáp cho sinh hoaït: Löôïng nöôùc yeâu caàu cho sinh hoaït: 1832 ngöôøi x180lít/ngöôøi.ngñ = 330 m3/ngñ Löôïng nöôùc thaûi phaùt sinh: 330 m3/ngñ x 80% = 264 m3/ngñ. + Nöôùc thaûi sinh hoaït phaùt sinh taïi chung cö ñöôïc taäp trung vaøo beå töï hoaïi ñeå xöû lyù moät phaàn chaát oâ nhieãm, sau ñoù nöôùc thaûi ñöôïc ñöa ñeán traïm xöû lyù taäp trung tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng vôùi tieâu chuaån thaûi laø möùc II, TCVN 6772:2000. Baûng1.6. tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït taïi chung cö Him Lam tröôùc khi xöû lyù taäp trung[6]. Stt 1 2 3 4 5 Thoâng soá pH BOD5 COD SS coliform Ñôn vò mg/l mg/l mg/l MPN/100ml Giôùi haïn toái ña 5.5 ÷ 7.0 150 ÷ 200 250 ÷ 350 200 106 Baûng1.7. tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït taïi chung cö Him Lam sau khi xöû lyù taäp trung[6]. Stt Thoâng soá 1 2 3 4 5 pH BOD5 SS NO3PO43Daàu môõ (thöïc phaåm) coliform 6 7 mgO2/l mg/l mg/l mg/l Giôùi haïn toái ña TCVN 6772:2000, möùc II 5–9 30 50 30 06 mg/l 20 MPN/100ml 1000 Ñôn vò SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 19/56 http://thegioixanh.asia CHÖÔNG II COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÏI NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL (VIEÄT NAM) VAØ CHUNG CÖ HIM LAM 1. COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC TAÏI NHAØ MAÙY PNP CHEMICAL 1.1. Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù Nöôùc thaûi SCR Baõi choân laáp Beå ñieàu hoaø PAC, NaOH PAC buøn Beå phaûn öùng Saân phôi buøn Beå laéng Nguoàn tieáp nhaän Ghi chuù: Ñöôøng nöôùc Ñöôøng buøn Ñöôøng hoaù chaát SVTH: Ñaëng Baù Ñaïo_ Nguyeãn Höõu Trinh_ Ñaäu Xuaân Coâng Trang 20/56
- Xem thêm -