Tài liệu Quá trình giao phối

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

QUÁ TRÌNH GIAO PHỐI Câu 1 A B C D ðáp Án Câu 2 A B C D ðáp Án Câu 3 A B C D ðáp Án Câu 4 A B C D ðáp Án Câu 5 A B C D ðáp Án Câu 6 A B C D ðáp Án Câu 7 Quá trình giao phối có tác dụng: Làm cho ñột biến ñược phát tán trong quần thể Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp Trung hoà tính có hại của ñột biến và tạo ra những tổ hợp gen thích nghi Tất cả ñều ñúng -D Yếu tố nào dưới ñây làm nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá ðột biến nhiễm sắc thể Thường biến Biến dị ñột biến ðột biến gen D Yếu tố nào dưới ñây là nguyên liệu sơ cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên Biến dị tổ hợp Biến dị ñột biến Thường biến Biến dị cá thể B Yếu tố nào dưới ñây là nguyên liệu thứ cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên Biến dị tổ hợp Biến dị ñột biến Thường biến Biến dị cá thể A Quá trình giao phối ñã tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên bằng cách Làm cho ñột biến ñược phát tán trong quần thể Trung hoà tính có hại của ñột biến Góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp D Mỗi quần thể giao phối là một kho biến dị vô cùng phong phú vì: Chọn lọc tự nhiên diễn ra theo nhiều hướng khác nhau Số cặp gen dị hợp trong quần thể giao phối là rất lớn −6 −4 Tần số ñột biến tự nhiên ñối với từng gen riêng rẽ chiếm tần số từ 10 ñến 10 Mỗi cặp gen nằm trên mỗi cặp nhiễm sắc thể ñồng dạng khác nhau ñã tạo ra vô số biến dị tổ hợp B n Theo ñịnh luật Menñen với kiểu gen có n cặp gen dị hợp thì sẽ cho ......(2n; 2 ) loại giao tử; sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử sẽ cho..........(4n; Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 n 4 ) loại tổ http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A B C hợp giao tử, tương ứng với..........(3n; hình trong trường hợp trội hoàn toàn n n 2n; 4n; 3 ; 2 2n; 4n; 3n;2n n n n n 2;4;3;2 n n 3 ) loại kiểy gen và.........(2n; 2 ) loại kiểu D 2;4;3 ðáp Án Câu 8 A B ðặc ñiểm nào dưới ñay của quá trình giao phối là không ñúng: Quá trình giao phối làm cho ñột biến ñược phát tán trong quần thể và tạo ra vô số biến dị tổ hợp. Biến dị tổ hợp tạo ra do quá trình giao phối là nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình chọn lọc và tiến hoá Làm phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể Qua giao phối các gen lặn ñột biến có thể ñi vào các tổ hợp gen khác nhau. Qua ñó giao phối có thể làm trung hoà tính có hại của ñột biến và góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. C Ý nghĩa của tính ña hình về kiểu gen của quần thể giao phối là: ðảm bảo trạng thái can bằng ổn ñịnh của một số loại kiểu hình trong quần thể Giúp sinh vật có tiềm năng thích ứng khi ñièu kiện sống thay ñổi Giúp giải thích sự hợp lý tương ñối của các ñặc ñiểm thích nghi Giải thích vai trò của quá trình giao phối trong tiến hoá B B C D ðáp Án Câu 9 A B C D ðáp Án n n n Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến
- Xem thêm -