Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Skkn một số giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học...

Tài liệu Skkn một số giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học

.DOC
10
1567
148

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số:……………………………………………………………….. 1. Tên sáng kiến: “Một số giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học”. (@THPT Huỳnh Tấn Phát. Nguyễn hữu Chung) 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý giáo dục 3. Mô tả bản chất của sáng kiến: 3.1. Tình trạng giải pháp đã biết: An ninh trật tự là cụm từ viết gọn của An ninh Quốcgia, trật tự, an toàn xã hội. Cơ sở pháp lý công tác an ninh trật tự trường học hiện hành như sau: - Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” được ban hành kèm theo thông tư số 23/2012/ TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. - Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo thông tư liên tịch số 34/2009/TTLTBGDĐT-BCA ngày 20 tháng 11 năm 2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an. Trong những năm qua, công tác an ninh trật tự trong các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh cơ bản ổn định. Các trường có chú trọng việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động để cán bộ, giáo viên, nhân viên 1 và học sinh tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, ở nơi này nơi khác vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập như sau: - Chưa triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của liên Bộ, liên ngành và của địa phương về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Chưa giáo dục, định hướng về tư tưởng, chính trị nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Chưa chú trọng thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho học sinh thông qua một số môn học chính khoá và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chưa tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho người học. - Vẫn còn tình trạng một bộ phận học sinh gây gỗ đánh nhau trong và ngoài nhà trường, gây thương tích thậm chí chết người. Một số học sinh tổ chức đánh nhau quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận xã hội. - Tệ nạn ma túy có nguy cơ xâm nhập vào trường học, một vài trường trong tỉnh đã phát hiện một số học sinh có dấu hiệu nghiện ngập, ảnh hưởng lớn lớn đến tâm lý, quá trình học tập và hình thành nhân cách học sinh. - Một số bảo vệ ở các trường chưa qua đào tạo, bồi dưỡng, thiếu kỹ năng xử lý tình huống mỗi khi có sự việc xảy ra. - Một số trường còn xem nhẹ công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. - Chưa có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh trong việc quản lý học sinh, trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực xung quanh trường học và khu vực có học sinh. Chưa 2 chủ trì tổ chức họp giao ban với công an địa phương và các cơ quan có liên quan để nắm tình hình và bàn biện pháp phối hợp quản lý người học. Chưa xây dựng được cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương và phương án phối hợp xử lý khi có sự việc xảy ra về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học. 3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: Mục đích của sáng kiến là thông qua thực trạng của nhà trường, bản thân đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trường học, tạo sự an tâm cho quá trình dạy và học. Đề tài giúp nâng cao trình độ quản lý cho bản thân đồng thời muốn được trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Điểm mới của đề tài là nêu lên các giải pháp, những cách làm cụ thể, các giải pháp này nếu được triển khai áp dụng đồng bộ, tôi tin rằng an ninh trật tự trường học luôn được giữ vững. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh luôn yên tâm trong công tác, trong các hoạt động dạy và học, cha mẹ học sinh yên tâm khi con đến trường. Đề tài làm rõ khái niệm, mục đích, nội dung của công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trường học, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác này, đối chiếu với thực tế để đề ra những giải pháp thích hợp, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn trong trường học. Để thực hiện được nội dung trên, cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như sau: 3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn an ninh trật tự trường học: - Hàng năm, Ban giám hiệu triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Sở Giáo dục về đảm bảo an ninh trật tự cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức của công chức, viên chức trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học. - Tùy theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyên truyền cho học sinh. Ban giám hiệu tuyên truyền, nhắc nhở các em đảm bảo an ninh trật tự thông qua giờ sinh hoạt dưới cờ. Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền thông qua giờ sinh hoạt lớp. Đoàn trường tuyên truyền cho đoàn viên học sinh 3 thông qua sinh hoạt Đoàn. Giáo viên bộ môn cũng góp phần thông qua tích hợp, lồng ghép... tôi nghĩ rằng qua nhiều kênh như vậy thì công tác tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả cao hơn. - Thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho học sinh thông qua một số môn học chính khoá và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Việc này được tích hợp thông qua giảng dạy hoặc tổ chức các hoạt động, hội thi tìm hiểu về an ninh trật tự, hội thi tìm hiểu phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. - Đầu năm học, nhà trường phối hợp với công an tỉnh, công an huyện tổ chức tuyên truyền cho học sinh về an ninh trật tư, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Tôi thấy việc phối hợp với công an tuyên truyền rất có hiệu quả vì công an có nhiều hình ảnh, clip, dụng cụ trực quan để các em nhận biết, hiểu và làm đúng, không vi phạm. Tuyên truyền cho học sinh về an ninh trật tự, an toàn giao thông - Hàng năm, nhà trường phối hợp với huyện Đoàn, Ban an toàn giao thông... tổ chức cho học sinh tham gia các hội thi về an toàn giao thông, phòng chống ma túy. 4 Qua các hội thi góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp các em hiểu biết từ đó có lối sống lành mạnh hơn. - Đoàn trường tổ chức cho học sinh ký cam kết về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, nên cho các em tự viết tay để ghi nhớ những điều mình đã cam kết. Các bản cam kết phải có chữ ký của cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường. Hộp thư tố giác tội phạm - Xây dựng hộp thư tố giác tội phạm: + Mỗi dãy phòng học cần có một hộp thư tố giác tội phạm. Thông thường thì học sinh ít khi dám trực tiếp báo cáo sự việc vi phạm cho thầy cô vì sợ bị trả thù. Hộp thư giúp các em truyền tải thông tin một cách an toàn, hiệu quả. + Hàng tuần, giao cho trợ lý thanh niên hoặc thầy cô làm công tác tư vấn mở ra xem, kịp thời báo cáo cho Ban giám hiệu khi có sự việc xảy ra để có cách xử lý nhanh chóng, hợp lý. - Mở đường dây nóng về an ninh trật tự: 5 + Nhà trường cung cấp cho học sinh số điện thoại đường dây nóng để khi có sự việc xảy ra các em gọi. Học sinh có thể phản ánh về tình trạng mất trật tự, sắp có xảy ra đánh nhau, các biểu hiện tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc.., về nguy cơ cháy nổ và nhiều vấn đề khác. + Giáo viên làm công tác tư vấn trực tiếp phụ trách đường dây nóng, kịp thời xử lý những sự việc các em phản ánh. Nếu ngoài thẩm quyền xử lý, giáo viên tư vấn phải báo cáo ngay cho Ban giám hiệu. 3.2.2. Trang bị hệ thống camera an ninh: Camera lắp đặt ở cổng trường Năm 2017, bằng kinh phí nhà nước và xã hội hóa, nhà trường đã trang bị 8 camera an ninh. Sau một năm sử dụng đã mang lại kết quả tích cực: - Không còn tình trạng gây gỗ đánh nhau trong nhà trường. Học sinh rất dè chừng, cân nhắc khi đứng trước các camera. - Ban giám hiệu có thể thẽo dõi, quan sát các khu vực trong nhà trường thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. - An ninh trật tự trước cổng trường luôn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng mất cắp. 6 - Việc truy xuất dữ liệu, hình ảnh rất dễ dàng, thuận lợi cho việc điều tra, làm rõ, xác định người vi phạm, khi có sự việc xảy ra. Kinh nhiệm trong việc lắp đặt là các camera phải được bố trí ở những nơi nhạy cảm như cổng, khu hành chính, khu phòng học và các phòng chức năng, có càng nhiều camera càng tốt. 3.2.3. Tăng cường quản lý an ninh trật tự trường học: - Hàng năm, Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch an ninh trật tự cho trường mình dựa trên chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể hóa bằng những biện pháp có tính khả thi, trong đó chú ý trọng tâm trọng điểm là những ngày lễ, tết, các sự kiên của đất nước, của địa phương. - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Đội An ninh trật tự trường học theo từng năm. Thành phần quan trọng của đội là Ban giám hiệu, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam và các giáo viên chủ nhiệm. Đội là lực lượng nồng cốt trong việc theo dõi, quản lý đảm bảo an ninh trật tự nhà trường. - Trong việc ban hành nội quy nhà trường vào đầu năm học, cần đưa vào những nội dung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. - Hiệu trưởng nhà trường phải nắm bắt được diễn biến tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để chủ động giải quyết các vướng mắc theo quy chế dân chủ, không để tồn đọng các vấn đề phức tạp, khiếu kiện tập thể, gây rối an ninh, trật tự xã hội trong trường học. - Đội An ninh trật tự thực hiện tuần tra, kiểm soát phương tiện, người và tài sản ra, vào trường học để phát hiện và phối hợp ngăn chặn các hiện tượng gây mất trật tự xã hội trong trường học, xâm phạm tài sản công, tài sản của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. - Thực hiện các quy định hiện hành về phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động. 7 - Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ, nhà giáo và người học theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trong trường học. - Hàng năm, nhà trường lập danh sách những học sinh cá biệt, có nguy cơ vi phạm an ninh trật tự, gửi cho Công an các xã trên địa bàn, phối hợp với công an xã theo dõi, nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm. Trong danh sách này cần chú ý đến những học sinh có cha mẹ lý hôn, sống với ông bà, người thân vì tỉ lệ học sinh vi phạm trong nhóm này ngày càng tăng. - Thực hiện việc đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Từng học kỳ, nhà trường rà soát, đánh giá và phấn đấu để cuối năm được Ủy ban nhân dân huyện công nhận. 3.2.4. Phối hợp đồng bộ với các ngành, đảm bảo an ninh trật tự trường học: - Chủ động phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể và cha mẹ học sinh trong việc quản lý học sinh; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Trường với Công an huyện, giữa Trường với Công an xã trên địa bàn, phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bên trong và khu vực xung quanh trường học. - Định kỳ, phối hợp tổ chức họp giao ban với công an huyện, xã và các cơ quan có liên quan để nắm tình hình và bàn biện pháp phối hợp quản lý học sinh. - Xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương và phương án phối hợp xử lý khi có sự việc xảy ra về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học. - Phối hợp với ngành Công an cử bảo vệ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và năng lực cho bảo vệ trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học. 3.2.5. Xây dựng môi trường giáo dục 8 - Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn trong trường học, thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn dẹp trường lớp, thu gom xử lý rác thải, trồng cây xanh che mát khuôn viên trường, sân luyện tập thể dục thể thao. - Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất cho việc giảng dạy, học tập, vui chơi, hoạt động văn nghệ, thể thao của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. - Xây dựng nếp sống văn hoá trong trường học, các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao lành mạnh, bổ ích thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. 3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp: Sáng kiến này có thể triển khai, ứng dụng cho các trường trung học phổ thông trong tỉnh, nhất là các trường hướng đến chuẩn Quốc gia. 3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp: Qua một năm triển khai thực hiện các giải pháp trên, tôi nhận thấy: - Nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh có chuyển biến tích cực về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh trật tự trường học. - Không xảy ra việc mất an ninh trật tự trong trường học. - Không để xảy ra cháy nổ, tính mạng con người và tài sản được an toàn. - Theo đánh giá của Thanh tra Sở Giáo dục và đào tạo thì những năm học trước đây tình trạng học sinh vi phạm kỷ luật còn nhiều. Năm học 2016-2017 không còn tình trạng học sinh gây gỗ đánh nhau phải đưa ra Hội đồng kỷ luật, không có học sinh vi phạm an toàn giao thông, không có ma túy trong trường học. Số học Năm học sinh bị 2014-2015 kỷ luật 04 2015-2016 08 Lý do vi phạm Gây gỗ đánh nhau Gây gỗ đánh nhau, vi phạm an toàn giao thông Hình thức kỷ luật Cảnh Đuổi học Tỉ lệ (%) cao 04 1 tuần 00 0.53 03 05 1.03 9 2016-2017 00 00 00 00 - Cha mẹ học sinh rất an tâm khi cho con em học tập và rèn luyện tại trường - Nhà trường được Ủy ban nhân dân huyện công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016, 2017. 3.5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Các trường trung học trong toàn tỉnh đều có thể áp dụng sáng kiến này./. Bến Tre, ngày 15 tháng 3 năm 2018 Người thực hiện 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan