Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Skkn một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học...

Tài liệu Skkn một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt

.PDF
23
135
69

Mô tả:

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trong giai đoạn hiện nay hòa chung với xu thế phát triển của thế giới, nhu cầu hội nhập và phát triển là một nhu cầu tất yếu. Mỗi một con người luôn phải xác định cho mình mục tiêu học tập suốt đời. Đối với bất cứ trường THPT nào thì chất lượng dạy - học luôn là thước đo quan trọng về uy tín, thương hiệu của nhà trường đó. Vì vậy nhiệm vụ của người quản lý nhà trường nói chung và trường THPT nói riêng là tìm ra những giải pháp tốt nhất cho vấn đề nâng cao chất lượng dạy - học. Một trong những giải pháp đó là tăng cường công tác quản lý chuyên môn. Đội ngũ thực hiện công tác chuyên môn này không ai khác chính là đội ngũ giáo viên, họ là lực lượng chủ yếu và quan trọng nhất trong tập thể sư phạm. Để đạt được mục tiêu giáo dục phổ thông phải coi trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên "Vừa hồng, vừa chuyên", đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, mạnh về chất lượng, có như vậy mới góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và đáp ứng được mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đề ra trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Trường THPT Than Uyên trải qua 39 năm xây dựng và trưởng thành, đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhưng vì luôn có nhiều biến động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nên chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, giáo viên trẻ đông, chiếm 60.7%. Trong những năm gần đây bên cạnh những giáo viên có năng lực chuyên môn và có trách nhiệm vẫn còn một bộ phận giáo viên có năng lực chuyên môn nhưng lại chưa thực sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm chưa cao, đặc biệt là rất hạn chế trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, cũng như yếu về kỹ năng thực hành thí nghiệm và thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh. Công tác quản lý chưa có bước đổi mới, còn dập khuôn máy móc. Do đó hiệu quả chất lượng giáo dục chưa cao, chưa tương xứng với bề dày truyền thống của nhà trường. Là một cán bộ quản lý nhà trường, tôi thiết nghĩ cần phải có những giải pháp đổi mới công tác quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học trong trường THPT hiện nay nói chung và Trường THPT Than Uyên nói riêng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, tôi quyết định lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm về “Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Than Uyên” để áp dụng vào nhà trường. 1 II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung đi sâu nghiên cứu những vấn đề về công tác quản lý chuyên môn ở trường THPT Than Uyên. 2. Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tổng kết thực tiễn công tác giảng dạy và quản lý của bản thân trong gần 16 năm qua và kết hợp với việc nghiên cứu các lý luận khoa học về công tác quản lý. Bản thân đã đúc kết, đưa ra các giải pháp, biện pháp trong công tác quản lý chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng dạy - học của thầy và trò Trường THPT Than Uyên. IV. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Điểm mới trong đề tài nghiên cứu là: phát huy nhân tố con người và đổi mới cách thức tổ chức chỉ đạo quản lý để nâng cao chất lượng dạy và học. Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng vào thực tiễn nhà trường để nâng cao hiệu quả quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học, từ đó có những đóng góp thêm những giải pháp phù hợp của công tác quản lý chất lượng dạy và học đối với khối trường THPT trong Cụm Than Uyên. 2 Phần thứ hai: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1. Một số cơ sở lý luận 1.1. Trước hết ta hiểu Quản lý là gì? “Quản lý là sự tác động chỉ huy, điểu khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục đích đã đề ra. Sự tác động của quản lý phải bằng cách nào đó để người bị quản lý luôn luôn hồ hởi, phấn khởi đem hết năng lực và trí tuệ để sáng tạo ra lợi ích cho bản thân, cho tổ chức và cho cả xã hội”. Còn “Quản lý giáo dục (và nói riêng quản lý trường học) là những tác động có hệ thống, có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý đến tất cả các mặt xích của hệ thống giáo dục nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học – giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất” - (Trích trong tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo của Học viện quản lý giáo dục năm 2010). 1.2. Chất lượng dạy - học phụ thuộc vào quá trình dạy học: “Quá trình dạy học là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên và học sinh trong đó dưới tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển) của giáo viên, học sinh tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đã đặt ra” - (Trích trong tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo của Học viện quản lý giáo dục năm 2010). - Mô hình dạy học hợp tác: Bài học - Tri thức - Kỹ năng - Thái độ Thầy - Tổ chức - Điều khiển - Hướng dẫn - Truyền thụ HỢP TÁC GIÚP ĐỠ THÔNG TIN LIÊN HỆ NGƯỢC Kết quả học tập 3 Trò - Tự tổ chức - Tự điều khiển - Tự lực - Cộng tác - Tự chiếm lĩnh - Các thành tố cấu thành quá trình dạy học Mục Đích Nội dung Phương pháp Học sinh Giáo viên Kết quả dạy học CSVC, TBDH 1.3. Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất trong mỗi nhà trường và là lực lượng quyết định cho sự thành công của quá trình dạy - học. Năng lực chuyên môn - phương pháp sư phạm - uy tín cá nhân của mỗi giáo viên có ảnh hưởng rất to lớn đến chất lượng đào tạo cũng như thương hiệu của nhà trường. Nghị quyết Trung Ương 2 Khoá VIII của Đảng đã khẳng định: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. 1.4. Quản lý công tác chuyên môn trong nhà trường bao gồm: - Quản lý thực hiện nội dung chương trình. - Tổ chức và quản lý nền nếp dạy học. - Tổ chức đổi mới phương pháp dạy học. - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. - Kiểm tra đánh giá các hoạt động trên. - Quản lý việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. 1.5. Đặc điểm của quản lý quá trình dạy học - Mang tính chất quản lý hành chính sư phạm: Quản lý theo pháp luật và những nội quy, quy chế, quy định có tính chất bắt buột trong hoạt động dạy học. - Mang tính đặc trưng của khoa học quản lý: Nó vận dụng một cách có hiệu quả các chức năng của chu trình quản lý trong việc điều khiển quá trình dạy học. Lập kế hoạch Kiểm tra Tổ chức Chỉ đạo 4 Như vậy quản lý các hoạt động chuyên môn chính là điều khiển, chỉ đạo các hoạt động dạy - học trong nhà trường làm cho nó đi theo một quĩ đạo, vận hành nó một cách có khoa học, có kế hoạch, có tổ chức và luôn phải kiểm tra, giám sát, uốn nắn, sửa chữa kịp thời các sai sót và phát huy cái tốt nhằm đạt mục tiêu đặt ra ban đầu. Để tăng cường nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, khắc phục các tiêu cực trong công tác giáo dục, quan điểm của tỉnh Lai Châu là: “Tiếp tục đổi mới căn bản về tư duy, phương thức quản lý giáo dục theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phân cấp mạnh mẽ nhằm giải phóng và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, tính chủ động tự chịu trách nhiệm của các cấp giáo dục. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nếp sống kỷ cương, văn minh trong giáo dục và đào tạo…” – (Trích trong kế hoạch Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu). 2. Một số cơ sở thực tiễn - Đội ngũ giáo viên của các nhà trường trung học phổ thông trong tỉnh Lai châu hiện nay hầu hết đều đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm 4%. Trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đã có sự đổi mới phù hợp với yêu cầu của thời đại, song chất lượng của đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập: chất lượng chuyên môn, năng lực sư phạm còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều giáo viên năng lực chuyên môn còn yếu, tỷ lệ giáo viên chủ động vận dụng, phối hợp các phương pháp dạy học trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học còn thấp, ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức tự học tập, tự bồi dưỡng còn chưa cao. - Vai trò quản lý còn hạn chế, đặc biệt chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học chưa đồng bộ với đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mặc dù có sự quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thiết bị thí nghiệm chưa đầy đủ, các phòng máy vi tính, phòng thí nghiệm, thực hành còn thiếu hoặc chưa đạt chuẩn. Điều này ảnh hưởng nhiều đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên và tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học trong nhà trường Trung học phổ thông. Từ thực tiễn đã trình bày ở trên đòi hỏi người cán bộ quản lý giáo dục phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa đến các giải pháp quản lý công tác chuyên môn ở trường nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. 5 Chương II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 1. Đặc điểm, tình hình nhà trường Trường THPT Than Uyên được thành lập ngày 15/10/1973. Trường nằm ở trung tâm Thị trấn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là huyện có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển năng động thuộc tốp đầu của tỉnh Lai Châu. Năm học 2012-2013 trường có 536 học sinh với 19 lớp. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 56. Trong đó: Ban Giám hiệu: 4; Giáo viên: 44; Nhân viên: 08. - Cơ cấu tổ chức: * Ban Giám hiệu: 4 người, gồm: + Hiệu trưởng: phụ trách chỉ đạo chung mọi hoạt động của nhà trường. + 01 Phó hiệu trưởng: phụ trách công tác chuyên môn. + 01 Phó hiệu trưởng: phụ trách cơ sở vật chất, lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp. + 01 Phó hiệu trưởng: phụ trách nền nếp, công tác thi đua. * Tổ chuyên môn được chia làm 6 tổ gồm: tổ Toán - Tin; tổ Vật lý - Hóa học Công nghệ; tổ Sinh - Thể dục; tổ Ngữ Văn - GDCD; tổ Sử - Địa - Tiếng Anh; tổ Văn phòng. Với tổng số: 44 giáo viên, trong đó: Thạc sỹ: 02; Đại học: 40; Cao đẳng: 02. * 01 tổ Hành chính - văn phòng. * 01 Chi bộ Đảng gồm 20 đảng viên, trong đó có 12 nữ, 01 dân tộc. * 01 Tổ chức Công đoàn: Gồm 54 người, Ban chấp hành: 5 người. * 01 Tổ chức Đoàn: gồm 20 chi đoàn (19 chi đoàn học sinh và 01 chi đoàn giáo viên). - Cơ sở vật chất: Nhà trường có diện tích 12.807m2. Gồm 3 dãy nhà 3 tầng với 19 phòng học (trong đó có 13 phòng học được gắn máy chiếu), 01 phòng chờ, 01 phòng Y tế, 01 phòng Đoàn, 01 phòng truyền thống, 02 phòng Tin học (có 42 máy trong đó có 21 máy được kết nối Internet, 02 phòng Ngoại ngữ (có 55 máy), 02 phòng học bộ môn (phòng Lý - Kỹ công nghiệp, phòng Hóa – sinh), 01 phòng thư viện (sách GV: 124 đầu sách, sách tham khảo: 485 đầu sách, sách khác: 96 đầu sách), 01 phòng thiết bị dùng chung, 01 khu hiệu bộ, 01 nhà thi đấu cầu lông, 01 nhà đa năng. 2. Thực trạng trong quản lý chuyên môn ở trường THPT Than Uyên - Đánh giá, xếp loại chuyên môn giáo viên năm học 2010 - 2011, năm học 2011 - 2012 như sau: 6 Tổng số Năm học GV được đánh giá Xếp loại chuyên môn giáo viên Giỏi Khá Trung bình 2010-2011 44 14 21 9 2011-2012 47 15 25 7 Kém Ghi chú 0 - Tỉ lệ học sinh giỏi toàn diện thấp, năm học 2010-2011: 07 học sinh, đạt 1.13%; năm học 2011-2012: 15 học sinh, đạt 2,5%. Trường chưa đạt chuẩn Quốc gia. - Tỉ lệ học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh năm học 2010-2011: 04 học sinh; năm 2011-2012: 05 học sinh, chưa có học sinh giỏi cấp Quốc gia. - Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng còn ở mức độ thấp, (theo tổng hợp của nhà trường tính đến thời điểm ngày 01/9 hàng năm): năm học 2010-2011 có 41 học sinh đỗ đại học, 53 học sinh đỗ cao đẳng; năm học 2011-2012 có 48 học sinh đỗ đại học, 52 học sinh đỗ cao đẳng. - Nền nếp, kỉ cương dạy học chưa thực sự tốt, còn có một số giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn như: quên giờ, quên tiết. Sinh hoạt tổ chuyên môn chưa có chiều sâu chuyên môn và chất lượng thấp, nặng về giải quyết hành chính. - Việc chỉ đạo dạy học tự chọn có nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả, chưa có sự chỉ đạo thống nhất về nội dung chương trình tự chọn địa phương của một số bộ môn. Đặc biệt các bộ môn khoa học thực nghiệm chưa đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm, thực hành theo quy định trong chương trình. - Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học chưa đạt hiệu quả cao, một bộ phận giáo viên chưa quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp dạy học truyền thống nặng về thuyết trình, ít tạo cơ hội cho học sinh chủ động tiếp thu kiến thức trong giờ học. - Tỉ lệ giáo viên trình độ trên chuẩn còn thấp đến năm học 2012-2013 chỉ có 2/44 đồng chí đạt 4,55%. - Phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm đã có xong chưa nhiều, mới chỉ dừng ở mức độ những ai đăng ký chiến sỹ thi đua mới tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. * Nguyên nhân: - Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch năm học còn chung chung chưa sát thực với thực tiễn của nhà trường và chưa phát huy được trí tuệ tập thể. Công tác chỉ đạo các tổ chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch chưa tốt. Đặc 7 biệt là khâu chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém chưa hiệu quả. - Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản của quá trình dạy học chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chỉ đạo về bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên còn hạn chế. - Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học còn nhiều hạn chế. Các buổi sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn còn mang nặng tính hành chính chưa thực sự đi vào chiều sâu. Việc góp ý các giờ dạy của các giáo viên trong các đợt thao giảng, dự giờ còn mang tính chất chiếu lệ chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm của đồng nghiệp để khắc phục do tâm lý e ngại, sợ mất lòng. - Chưa có chế độ chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Công tác tổ chức chỉ đạo phong trào “thi đua dạy tốt, học tốt” còn mang tính hình thức. Chương III: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Phát huy nhân tố con người 1.1. Đối với người đứng đầu nhà trường: Chất lượng giáo dục của Trường THPT Than Uyên nói riêng và ở tỉnh Lai Châu nói chung đạt ở mức nào chính là tầm nhìn của những người lãnh đạo. Căn cứ vào thực tế của đơn vị để xác định mục tiêu đạt được, xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra giải pháp có tính đột phá, linh hoạt. Người đứng đầu có tầm nhìn sẽ có cách thức chỉ đạo hay, dẫn dắt tổ chức cơ sở đúng hướng, có hiệu quả, tạo thương hiệu cho mình. Vì vậy, người đứng đầu cần phải xây dựng kế hoạch cá nhân, các kế hoạch điều hành mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Một số kế hoạch cơ bản như: - Xây dựng kế hoạch năm học: Trên cơ sở kế hoạch dạy học của Bộ GD & ĐT đã ban hành, cán bộ quản lý của nhà trường cụ thể hoá trong kế họach chung nhằm thực hiện dạy đủ môn học, thời lượng cho các môn học ở từng lớp theo đúng phân phối chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đảm bảo yêu cầu giảng dạy các bộ môn. Chú ý xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn của các bộ môn theo quy định. Xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia. Xây dựng thời khoá biểu đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn của nhà trường. Xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ, năm học. - Xây dựng kế hoạch ôn thi đại học, cao đẳng; bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém: Con người luôn là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội. 8 Xã hội càng phát triển càng cần những con người có trình độ học vấn, am hiểu kỹ thuật và năng lực chuyên môn. Việc đầu tư cho hoạt động ôn thi đại học, cao đẳng, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém chính là quá trình đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai đất nước. Công việc này cần phải được chú trọng thực hiện hàng năm và có tính chiến lược lâu dài. - Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường, các tổ chức ngoài nhà trường như chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học: Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhà trường và các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường trong hoạt động dạy học sẽ giúp các em học sinh được hưởng một nền giáo dục đầy đủ nhất, toàn diện nhất. Gia đình giúp các em dưỡng tâm, dưỡng sức, nhà trường giúp các em dưỡng trí, dưỡng lực, xã hội giúp các em trưởng thành, có kỹ năng sống, có cơ hội để khẳng định mình. - Xây dựng nội quy của nhà trường: Để mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện một cách bài bản, nhuần nhuyễn, theo quy luật chung thì việc xây dựng các tiêu chí, nội quy, quy chế hoạt động là vô cùng cần thiết. Trong đó phải lượng hoá được các tiêu chí về thi đua trong năm học của cán bộ giáo viên, nhân viên và các bộ phận trong nhà trường để đảm bảo tính kỉ luật, kỉ cương trong lao động. - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ theo giai đoạn: Không có thầy giỏi thì sẽ không có trò giỏi, “học sinh nào cũng có quyền được học những thầy cô giáo tốt” vì vậy việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên là điều quan trọng. Chính các thầy cô là người quyết định chất lượng giảng dạy và vị trí, thương hiệu của nhà trường. Tuy nhiên việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn, tránh chồng chéo nhất là không được để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường. - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học: hoạt động thanh kiểm tra là một hoạt động quan trọng, cần thiết nhằm đẩy mạnh tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi người cán bộ, giáo viên trong hoạt động giảng dạy. Thanh kiểm tra cũng là quá trình thanh lọc, rút kinh nghiệm đối với những cán bộ giáo viên chưa thật sự chú tâm trong công việc hoặc có năng lực chuyên môn còn hạn chế. 1.2. Đối với người thầy: Thực tiễn giáo dục cho thấy chất lượng của một cơ sở giáo dục trước hết phải là nhân tố người thầy giảng dạy. Không có thầy giỏi thì sẽ không có trò giỏi, “học sinh nào cũng có quyền được học những thầy cô giáo tốt” vì 9 vậy việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên là điều quan trọng. Chính các thầy cô là người quyết định chất lượng giảng dạy và vị trí, thương hiệu của nhà trường. Tuy nhiên việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn, tránh chồng chéo nhất là không được để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường. Do vậy người quản lý phải có giải pháp về chiến lược con người: Thứ nhất: Công tác quản lý nguồn lực con người, nhất là những người đã được đào tạo bậc đại học không phải việc dễ dàng. Việc đầu tiên phải hiểu được tâm tư, năng lực sở trường làm việc, điều kiện sống để phân công nhiệm vụ giảng dạy cho hợp lý với từng cá nhân giáo viên. Nếu làm tốt công tác này người quản lý sẽ có được một đội ngũ làm việc tích cực, tâm huyết với nghề chính họ sẽ làm nên chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thứ hai: Cần xây dựng một bộ khung các đầu mối của công việc trong quá trình quản lý điều hành việc dạy và học thật tốt, cụ thể: Người đứng đầu nhà trường, Hiệu phó phụ trách các mảng công việc, cần được phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, tin tưởng và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc, có như vậy việc xây dựng kế hoạch và mục tiêu phấn đấu mới sát thực tế đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp. Những người đầu mối tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, công việc cần lựa chọn là những người có tinh thần trách nhiệm, có năng lực quản lý, nhất là chuyên môn phải vững vàng mới có thể quyết đoán, đánh giá năng lực các thành viên trong hoạt động công tác một cách chính xác. Người đầu mối công việc phải là người tham mưu giúp việc sát sao cho lãnh đạo. Thứ ba: Phải xây dựng được một khối thống nhất, đoàn kết chia sẻ trong công việc, trao đổi phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi nhau, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau làm việc, chính là động lực phát triển nhân tố con người ở trường THPT Than Uyên. Thứ tư: Công tác kiểm tra đánh giá cần rõ ràng, phân định đúng sự lao động, cống hiến của giáo viên, tạo cơ hội cho giáo viên tự khẳng định mình, khơi dậy tính cạnh tranh lành mạnh trong chuyên môn đó là giải pháp đặc biệt kéo theo việc chuyên cần tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân. Đi liền kiểm tra đánh giá là thi đua khen thưởng phải kịp thời để thúc đẩy khả năng làm việc. 1.3. Đối với nhân tố học, tôi thấy rằng: Chất lượng giáo dục của một cơ sở giáo dục còn ở nhân tố học. - Thầy giáo học: Tự học để có chiều sâu kiến thức chuyên môn làm tốt công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn. Học về phương pháp để có cách dạy hay và hiệu quả hướng dẫn học sinh học tập. Học để nâng cao uy tín làm việc, hoà nhịp yêu cầu giáo 10 dục thời kỳ kinh tế tri thức. Muốn đạt hiệu quả bồi dưỡng chuyên môn, Ban giám hiệu cần tuyên truyền thấm thía nhận thức nghề nghiệp cho giáo viên trẻ, nhân lên điển hình tiên tiến của đơn vị, khơi sâu lòng tự trọng nghề trong mỗi người “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phải có kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo nhóm môn theo mỗi năm. Tập trung vào giải pháp phân đối tượng, dạy theo đối tượng. Tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ. - Học sinh học: Đây là nhân tố thứ 2 trong việc khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường. Phải tuyên truyền giáo dục về tư tưởng đạo đức lối sống học sinh, khơi dậy truyền thống hiếu học qua gương học tốt trong nhà trường. Bám sát học sinh, hướng dẫn, tư vấn cho học sinh những gì học sinh yếu, thiếu và cần. Dạy học sinh cách trình bày, cách làm bài thi theo cấu trúc đề. Phát động phong trào thi đua học tập ở nhiều hình thức: câu lạc bộ, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, phát bản tin… Đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn tự học và rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh. 2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản của quá trình dạy học 2.1. Hoàn thiện tổ chức chỉ đạo dạy học - Phân công Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác chuyên môn. - Hoàn thiện các Tổ chuyên môn và bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn. Tổ chuyên môn là cầu nối quan trọng giữa Ban giám hiệu và các giáo viên nhằm triển khai tất cả các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. - Xây dựng ban chuyên môn của nhà trường với nòng cốt là các cốt cán về chuyên môn. - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tạo ra cơ chế đồng bộ, hoạt động nhịp nhàng để góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 2.2. Tổ chức, chỉ đạo xây dựng nề nếp dạy học - Tổ chức nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện các văn bản pháp quy, quy chế của Bộ, sở GD&ĐT về nề nếp dạy học. - Tổ chức chỉ đạo xây dựng và thực hiện các nội quy của nhà trường về nền nếp dạy học. - Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các loại kế hoạch về dạy học đã được xây dựng, đặc biệt quan tâm đến các loại kế hoạch về: Thực hiện chương trình kế hoạch các môn học; thời khoá biểu lên lớp; nề nếp ra vào lớp của thầy trò. - Tổ chức tốt các hoạt động giảng dạy trên lớp nhằm chuyển tải tất cả những nội dung mà chuẩn kiến thức kỹ năng yêu cầu. Thực hiện tốt chương trình kế hoạch các môn học. 11 - Tổ chức tốt các hoạt động giảng dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, dạy bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi để tham dự và đạt kết quả cao hơn nữa trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, kỳ thi đại học, cao đẳng. Tăng cường quản lý nề nếp và chất lượng của hoạt động học thêm trong nhà trường theo quy định. - Thông qua Ban chấp hành Đoàn trường mà nòng cốt là chi đoàn giáo viên tổ chức các sân chơi trí tuệ cho học sinh như cuộc thi: “Rung Chuông vàng”, tổ chức cuộc thi: “Tri thức trẻ” một hình thức tương tự như “Đường lên đỉnh Olympia” để tăng cường kiểm tra kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong nhà trường… 2.3. Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu đối với tổ chuyên môn - Hàng tuần tổ chức họp giao ban giữa Ban giám hiệu với các Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư Đoàn trường và Chủ tịch Công đoàn. Thông qua các báo cáo của tổ trưởng, Ban giám hiệu nắm rõ tình hình hoạt động của từng cá nhân và của các tổ chuyên môn. - Quán triệt tinh thần, chủ trương, chính sách và chuyển các công văn về hoạt động chuyên môn đến các tổ trưởng. Từ đó, tổ trưởng chủ động triển khai đến các thành viên trong tổ sao cho phù hợp với kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn. - Tham gia dự các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tuỳ theo diễn biến tình hình trong nhà trường để trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên và có ý kiến chỉ đạo, uốn nắn kịp thời hoặc khuyến khích phát huy các hoạt động của tổ chuyên môn. - Tăng cường chỉ đạo trực tiếp và cụ thể đối với các tổ chuyên môn những vấn đề trọng điểm như vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, chỉ đạo phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”… 2.4. Tăng cường công tác chỉ đạo dự giờ, thăm lớp - Ngoài quy định chung về việc dự giờ của Bộ GD&ĐT, thì mỗi giáo viên chưa hết tập sự hoặc giáo viên còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ phải dự giờ 2 tiết/tuần. Tổ chuyên môn cũng như Ban Giám hiệu phải có biện pháp sao cho mỗi giáo viên thấy được việc dự giờ này như một nhiệm vụ bắt buộc và cũng là cơ hội để người giáo viên học hỏi hoàn thiện bản thân mình trong giảng dạy. - Qua việc dự giờ thăm lớp Ban Giám hiệu sẽ đánh giá được năng lực thực sự của từng giáo viên, từ đó có những biện pháp chỉ đạo đúng đắn đến tổ trưởng và phân công nhiệm vụ hợp lý đến từng giáo viên: phân công giảng dạy, phân công bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, phân công giúp đỡ về chuyên môn, phân công thực hiện các chuyên đề ngoại khoá, từ đó Ban Giám hiệu có kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra nội bộ trường học. 12 - Tham gia họp rút kinh nghiệm giờ dạy của giáo viên, đóng góp ý kiến một cách chân thành, tích cực nhằm mục đích phát huy tối đa những ưu điểm và khắc phục những hạn chế của mỗi giáo viên, tránh gây tâm lý ức chế đối với giáo viên. 2.5. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học - Tổ chức, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động thực hành đổi mới phương pháp dạy học trong năm học. a. Xác định trọng tâm chỉ đạo: Một là: Đổi mới cách xác định mục tiêu bài học: cần phải đảm bảo 2 yêu cầu: - Định lượng được mức độ, chuẩn mực kiến thức, kỹ năng và thái độ học sinh phải đạt được sau bài học, đồng thời lấy đó làm căn cứ để đánh giá kết quả bài học một cách khách quan. - Chú trọng mục tiêu xây dựng phương pháp học tập, đặc biệt là phương pháp tự học. Hai là: Đổi mới cách soạn giáo án trên cơ sở 3 định hướng sau: - Chuyển trọng tâm từ thiết kế các hoạt động của thầy sang hoạt động của trò. - Giáo án phải thực sự là một bản kế hoạch lên lớp trong đó mọi hoạt động đều được tính đến theo một quy trình hợp lý và có sự phối hợp chặt chẽ với các nguồn lực: người dạy, người học, sách giáo khoa, thiết bị dạy học... - Cần dự tính các phương án và cách thức có thể tiến hành để kiểm soát chất lượng làm việc của học sinh. Ba là: Tăng cường tổ chức cho học sinh hoạt động với hai hình thức, hoặc làm việc độc lập theo nhịp độ phân hoá cá nhân, hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng triệt để các phiếu hoạt động học tập; tăng cường giao tiếp thầy trò kết hợp mở rộng giao tiếp trò - trò. Bốn là: Nâng cao chất lượng các câu hỏi trong tiết học và đề kiểm tra. Những hoạt động đổi mới trên cần được Hiệu trưởng quán triệt đồng bộ đối với tất cả các giáo viên, ở tất cả các bộ môn. Tinh thần chỉ đạo chung là: trong mỗi tiết học bình thường, học sinh được hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn trong quá trình lĩnh hội nội dung bài học. b. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hành đổi mới phương pháp trong từng thời gian: Tuần, tháng, học kỳ, năm học (trên cơ sở kế hoạch chuyên môn của các tổ, nhóm chuyên môn và của nhà trường). c. Tổ chức thực hiện: - Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn chú trọng tất cả các khâu trong quy trình hoạt động. 13 - Chỉ đạo điểm những giờ dạy học sinh phương pháp học tập, chú trọng hướng dẫn học sinh tự học trên lớp và ở nhà dưới sự hướng dẫn của giáo viên. - Tổ chức học tập, nghiên cứu, cải tiến cách thức kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo định hướng đổi mới, sử dụng hợp lý hai hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm. - Tổ chức các đợt thao giảng, hội thi giáo viên giỏi các cấp theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên mời các giáo viên giỏi trong cụm hoặc chuyên gia về dự giờ, trao đổi về phương pháp dạy học tích cực và nhất là kỹ thuật dạy học tích cực. - Đổi mới hoạt động của thư viện nhà trường và thiết bị dạy học, chú trọng chỉ đạo việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học, tăng cường các tiết học sử dụng bài giảng điện tử. - Tổ chức cho giáo viên tham quan, học tập các đơn vị có chất lượng dạy học tốt ở trong và ngoài tỉnh. - Nâng cao vai trò gương mẫu và năng lực chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưỏng và đội ngũ cán bộ quản lý trong nhà trường. - Cải tiến công tác đánh giá thi đua, khen thưởng. - Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học. 2.6. Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng giáo viên 2.6.1. Bồi dưỡng chuyên môn a. Bồi dưỡng thường xuyên: - Nhà trường có biện pháp tạo điều kiện để tất cả giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu tổ chức. - Các tổ chuyên môn tham mưu để Ban giám hiệu chỉ đạo bộ phận thư viện nhà trường đặt mua các loại sách báo, tạp chí, tập san, sách tham khảo chuyên môn thuộc các bộ môn để giáo viên tham khảo. - Tổ chức các lớp học nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Giao cho tổ Toán-Tin tập huấn cho giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án điện tử và giảng dạy giáo án điện tử phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học. b. Bồi dưỡng theo chương trình học tập trung: - Nhà trường cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia các chương trình học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như học chương trình đào tạo Thạc sĩ. 14 - Bên cạnh những chính sách ưu đãi khuyến khích người đi học của Nhà nước, nhà trường cần xây dựng trong qui chế chi tiêu nội bộ các khoản hỗ trợ thêm người đi học sao cho thiết thực, hợp lý góp phần động viên khuyến khích giáo viên tham gia các chương trình học nâng cao nói trên. - Ban giám hiệu cần làm gương là người tiên phong trong phong trào học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 2.6.2. Bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo - Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp thì việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho giáo viên cũng rất cần phải quan tâm, chú trọng nhằm tạo ra sự nhận thức đúng đắn và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Những phẩm chất đó sẽ tạo nên sức mạnh, niềm tin, lý tưởng cho người giáo viên để từ đó thấm sâu vào từng bài giảng và truyền thụ đến từng học sinh. - Nhà trường tổ chức cho 100% giáo viên trong trường sinh hoạt chính trị theo chủ đề nhân các ngày lễ. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia các lớp học bồi dưỡng chính trị; tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… 2.7. Tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt” - Đối với giáo viên: Thi đua thực hiện nền nếp giảng dạy, thực hiện các đợt thao giảng và tham gia thi giáo viên giỏi các cấp. - Đối với học sinh: Thực hiện nền nếp học tập, sinh hoạt tập thể, thi đua xây dựng các tập thể học sinh tiên tiến, xuất sắc. Thi đua học tập đạt các danh hiệu học sinh giỏi các cấp hay các danh hiệu khác của đoàn thể trong nhà trường. Việc tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” phải được tiến hành một cách có tổ chức, có kế hoạch, xác định mục đích yêu cầu, chỉ đạo phải sát sao và phải có sự kiểm tra đánh giá chống hình thức chủ nghĩa, bệnh thành tích. 2.8. Tăng cường đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy học Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để huy động nguồn lực đầu tư cho nhà trường. Tập trung đầu tư thiết bị dạy học, củng cố và xây dựng phòng thí nghiệm, thực hành, ứng dụng các phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm hỗ trợ dạy học. Thực hiện quản lý tốt thiết bị dạy học theo quy định. 3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên, học sinh và các tổ chuyên môn 3.1. Lập kế hoạch kiểm tra 15 - Ban Giám hiệu lập kế hoạch kiểm tra và công bố công khai các kế hoạch này ngay từ đầu năm học bao gồm: kế hoạch kiểm tra toàn năm học, từng học kỳ, hàng tháng và hàng tuần. Kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban kiểm tra gồm tổ trưởng chuyên môn, những giáo viên có uy tín và nghiệp vụ chuyên môn, đại diện cho các tổ chức trong nhà trường. Sau đó có sự phân công và phân cấp kiểm tra một cách cụ thể. 3.2 Nội dung kiểm tra a. Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn của giáo viên: Kiểm tra hoạt động giảng dạy trên lớp của giáo viên: - Kiểm tra hồ sơ của giáo viên. - Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên: + Chuẩn bị lên lớp của giáo viên: Đồ dùng dạy học, các thiết bị thực hành thí nghiệm, phương tiện hỗ trợ giảng dạy nếu nội dung bài giảng cần thiết. + Giáo án tiết giảng mà giáo viên sẽ thực hiện trên lớp. + Kiểm tra nhanh kết quả tiếp thu bài học của học sinh trên lớp sau giờ giảng của giáo viên. b. Kiểm tra toàn diện một giáo viên: - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn như soạn giảng, dự giờ, chấm trả bài, việc tham dự các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn... - Kiểm tra kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh. - Kiểm tra việc tham gia các hoạt động giáo dục khác như hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, an toàn giao thông...về mặt ý thức, tác phong, thái độ của người giáo viên khi tham gia. Việc kiểm tra giáo viên nên tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú như: Kiểm tra định kỳ; Kiểm tra đột xuất và nên diễn ra thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức chấp hành công tác chuyên môn của giáo viên. c. Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn: - Kiểm tra công tác quản lý của các tổ chuyên môn. - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của Tổ. - Kiểm tra chất lượng dạy học của các tổ chuyên môn thông qua kiểm tra kết quả dạy học đạt được của bộ môn theo từng học kỳ, so sánh, đối chiếu với kết quả chất lượng học sinh đựơc Ban giám hiệu giao cho tổ chuyên môn đầu học kỳ, có so sánh với các bộ môn trong nhà trường, so sánh các trường bạn, so sánh tỷ lệ chung của tỉnh. 16 - Ban Giám Hiệu dự một số cuộc họp của tổ chuyên môn, xem xét cách điều hành hoạt động của tổ từ đó đóng góp ý kiến và chỉ đạo để công tác sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả thiết thực, tránh mang nặng tính hình thức. 3.3. Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn - Đánh giá là khâu cuối cùng của công tác kiểm tra, do đó công tác kiểm tra và đánh giá phải được thực hiện đồng thời, là khâu đặc biệt quan trọng của chu trình quản lý. - Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, trung thực. - Dựa vào chuẩn giáo viên để đánh giá dựa trên nguồn minh chứng có được trong cả năm học. - Chú ý phối hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. 3.4. Kiểm tra đánh giá học sinh: Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hình thức kiểm tra: + Thông qua kiểm tra học kỳ và năm học. + Qua các đợt khảo sát chất lượng. + Qua các kỳ thi học sinh giỏi. - Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng. - Chỉ đạo đổi mới ra đề kiểm tra theo hướng thiết kế ma trận đề. 4. Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, khuyến học, khuyến tài Bất cứ một nhà trường nào, để quản lý tốt, bên cạnh những biện pháp quản lý hành chính chặt Ban Giám hiệu còn cần phải chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng lúc kết hợp với các giải pháp tâm lý đối với giáo viên. Tùy vào điều kiện kinh phí của nhà trường mà có chế độ khen thưởng thích hợp. Các thành tích của giáo viên trong công tác chuyên môn cần được khen thưởng là: đạt kết quả cao trong các đợt thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh, giáo viên có học sinh dự thi và đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi soạn giáo án điện tử, thi viết sáng kiến kinh nghiệm do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy có hiệu quả, giáo viên có phương pháp giảng dạy tốt. Công việc này cần phải thực hiện công khai trước tập thể sư phạm nhằm kích thích sự nỗ lực của các cá nhân khác. 17 Bên cạnh việc khen thưởng các giáo viên có thành tích cao trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Ban Giám hiệu còn phải có những hình thức xử lý phù hợp đối với những giáo viên chưa đạt yêu cầu về chuyên môn cũng như chấp hành chưa tốt các nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường…Đối với cán bộ, giáo viên vi phạm lần đầu người cán bộ quản lý nên gặp riêng người đó để tìm hiểu nguyên nhân, tâm tư nguyện vọng từ đó động viên khích lệ họ vượt qua những khó khăn vướng mắc nhất thời để vượt lên. Trong trường hợp bắt buộc phải xử lý thì việc xử lý các giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn phải nghiêm minh, công bằng và luôn tạo ra cơ hội cho họ khắc phục những nhược điểm để vươn lên tốt hơn. Đối với những giáo viên có trình độ chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy còn yếu thì giao cho tổ chuyên môn có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ để cùng tiến bộ. Một trong những giải pháp để làm tốt công tác khen thưởng và kỷ luật trong nhà trường là phải tổ chức thực hiện sao cho thật khoa học, công bằng, dân chủ và chính xác. Ngoài ra, Ban giám hiệu còn cần phải quan tâm đến việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài thông qua huy động các nguồn lực ủng hộ từ xã hội hoá giáo dục. Mỗi học kỳ hoặc cuối năm học tổ chức trao quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…đạt thành tích cao trong học tập. Đây cũng chính là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học của thầy và trò trong nhà trường. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cũng cần phải động viên tinh thần chủ động tích cực, tự giác của mọi cán bộ giáo viên trong trường, tạo ra bầu không khí cởi mở, đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Theo tôi có thể tiến hành một số hình thức như sau: - Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, ngày lễ trong năm. - Xây dựng quỹ phúc lợi của nhà trường nhằm tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí như đi du lịch, nghỉ mát vào các ngày lễ, hè nhằm gắn kết hơn nữa tình đồng nghiệp giữa các giáo viên trong tập thể sư phạm. - Thực hiện tốt chương trình phối hợp với Công đoàn; Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên, lắng nghe ý kiến, tin tưởng vào khả năng của họ và giao việc phù hợp nhằm khơi dậy tiềm năng của giáo viên; Quan tâm động viên, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc éo le. - Tạo môi trường làm việc dân chủ, thoải mái, vui vẻ trong tập thể sư phạm là việc rất quan trọng để người giáo viên phát huy hết tinh thần trách nhiệm, không e 18 dè trong việc trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, sẵn sàng đem hết tài năng của mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và như vậy họ sẽ góp phần đưa chất lượng dạy học của nhà trường được nâng lên. Chương IV: HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Qua việc nghiên cứu về công tác quản lý trong hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Sau gần một năm áp dụng, tôi thấy: - Tập thể sư phạm của nhà trường hầu hết có tinh thần tự giác chấp hành tốt các qui định chuyên môn của trường, của ngành đề ra. - Về chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên đạt kết quả nhất định: có phẩm chất đạo đức tốt, đa số có tinh thần trách nhiệm trong dạy học và giáo dục học sinh. - Công tác quản lý chuyên môn đã có những chuyển biến nhất định nên chất lượng dạy học và giáo dục học sinh có kết quả cao hơn so với những năm học trước. Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã chú ý tham gia vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. - Nền nếp dạy học có sự tiến bộ: Công tác sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn được duy trì theo định kỳ nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn của cấp trên và nhà trường. - Kết quả cụ thể của nhà trường trong năm học 2012-2013 như sau: + Về giáo viên: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên cụ thể như sau: Chuyên môn nghiệp vụ Đạo đức Năm học Tốt Khá 2010-2011 39 5 2011-2012 41 6 2012-2013 43 TB Kém Tốt Khá TB Kém 14 21 9 15 25 17 26 7 Xếp loại giáo viên XS Khá TB 14 21 9 15 25 7 17 26 100% giáo viên được xếp loại đạo đức khá tốt, tăng 12.77%; 100% giáo viên được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 12.2% so với năm học 2011-2012. Số lượng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường: 23 đ/c, tăng 05 đ/c so với năm học 2011-2012. Số lượng giáo viên đi học thạc sỹ: 01; đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận Chính trị trong năm 2013: 02 đ/c. 19 Kém Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm đã được nhiều giáo viên quan tâm kể cả những đồng chí không đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua, cụ thể: trong năm học 2012-2013 có 21 đồng chí tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, tăng 12 đồng chí so với năm học 2011-2012. + Về học sinh: Kết quả xếp loại về Học lực của học sinh cụ thể như sau: Năm học Giỏi Khá TB Yếu Kém 2010-2011 7=1.1% 104=16.8% 343=55.5% 2011-2012 15=2.6% 199=34.3% 323=55.7% 42=7.3% 1=0.1% 2012-2013 17=3.2% 211=40.2% 278=53% 19=3.6% 0% Ghi chú 147=23.8% 17=2.8% - Tỉ lệ học sinh có học lực khá giỏi tăng 6.5%, học sinh có học lực yếu giảm 3.8% (không có học sinh có học lực kém) so với năm học 2011-2012. Trường đủ điều kiện được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp Tỉnh năm 2012-2013 là: 07 học sinh, tăng cả về số lượng (01 học sinh) và chất lượng tăng 02 giải 3 so với năm học 2011-2012. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan