Tài liệu Skkn quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường thcs”.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1092 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

“ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------PHÒNG GD & ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP -----š š › › ----- SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS Họ và tên: Trịnh Thị Thủy Đơn vị công tác: Trường THCS Buôn Trấp Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm Môn đào tạo: Địa lý Buôn Trấp, tháng 2 năm 2016 MỤC LỤC --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 1 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------STT 1 2 3 4 5 6 Nội dung Trang Trang bìa 1 Mục lục 2 I. Phần mở đầu 3 I.1. Lý do chọn đề tài 3 I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 4 I.3. Đối tượng nghiên cứu 4 I.4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 5 I.5. Phương pháp nghiên cứu 5 II. Phần nội dung 5 II.1: Cơ sở lý luận 5 II.2: Thực trạng 6 a. Thuận Lợi- khó khăn 6 b. Thành công-hạn chế 7 c. Mặt mạnh- mặt yếu 8 d. Các nguyên nhân- các yếu tố tác động 9 e. Phân tích, đánh giá các vấn đề….. 10 II.3. Giải pháp, biện pháp 10 a. Mục tiêu thực hiện các giải pháp, biện pháp 10 b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp 11 c. Điều kiện để thực hiện các giải pháp, biện pháp 18 d. Mối quan hệ giữa các các giải pháp, biện pháp 19 II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học… 19 III. Phần kết luận- kiến nghị 20 III.1. Kết luận 21 III.2. Kiến nghị 22 Tài liệu tham khảo 23 I. Phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài. --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 2 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------Đất nước ta đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên đánh dấu một thời kì cả dân tộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại hội Đảng IX đã khẳng định nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về GD&ĐT. Đến Đại hội Đảng X tiếp tục chỉ rõ: "Giáo dục phải nhằm đào tạo những con người Việt Nam có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, có năng lực, bản lĩnh để thích ứng với những biến đổi của xã hội trong kinh tế thị trường, những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Như vậy chỉ có phát triển giáo dục thì mới mở ra tương lai tươi sáng cho đất nước. Bởi lẽ giáo dục nói chung, dạy học nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đó là những người lao động có kỹ thuật, có tay nghề thành thạo, có khả năng thích ứng, khả năng giao tiếp - được đào tạo và bồi dưỡng bởi nền giáo dục tiên tiến gắn với khoa học công nghệ hiện đại. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nòng cốt trong các nhà trường nói chung, nhà trường THCS nói riêng tổ chuyên môn phải xây dựng một nền giáo dục theo định hướng: “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”. Muốn thực hiện định hướng này phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó đổi mới công tác quản lý giáo dục là một giải pháp quan trọng. Có thể nói, hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động chuyên môn. Các tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng là đơn vị cơ sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy, ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò quyết định cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát triển giáo dục nói chung, là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng dạy học của các trường THCS hiện nay. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn là một hoạt động của tổ trưởng vô cùng khó khăn, phức tạp và diễn ra trong một thời gian dài. Do đó, để có thể --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 3 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------quản lý tốt các hoạt động của tổ mình, người tổ trưởng phải biết dựa vào những cánh tay đắc lực của mình như: phó tổ trưởng và các giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm. Hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS là một yêu cầu bắt buộc và hết sức cần thiết, là một qui định trong điều lệ trường trung học do Bộ GD&ĐT ban hành cũng như sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục nói riêng. Vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn của ở trường THCS sao cho hiệu quả thiết thực để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trong các nhà trường THCS chưa được các cấp quản lý của ngành giáo dục tổng kết. Tổ trưởng tổ chuyên môn phần lớn chưa được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý tổ chuyên môn một cách có hệ thống, vì vậy trong những năm học trước hoạt động của các tổ chuyên môn của các trường THCS chưa được đồng bộ, nội dung hoạt động của một vài tổ chuyên môn chưa đi vào chiều sâu, còn hạn chế trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc bàn bạc thảo luận về đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục của từng thành viên trong tổ chuyên môn. Xuất phát từ lý do trên, bản thân đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS”. Thực hiện đề tài này tôi mong muốn được đóng góp một phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của trường THCS Buôn Trấp nói riêng và các trường THCS trên địa bàn huyện nhà nói chung. I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Nhằm mục đích đổi mới nhận thức của tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên, tạo cho giáo viên có thói quen làm việc khoa học và tinh thần tự bồi dưỡng chuyên môn. Định hướng cho tổ trưởng chuyên môn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ. Có phương pháp chỉ đạo chuyên môn của tổ khoa học và tham mưu với BGH nhiệm vụ được phân công. --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 4 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------I.3. Đối tượng nghiên cứu. Hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS I.4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu - Hoạt động quản lý tổ chuyên môn trong nhà trường - Các biện pháp nâng cao trình độ giáo viên trong tổ chuyên môn I.5. Phương pháp nghiên cứu - Tìm tòi nghiên cứu tài liệu tham khảo - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp điều tra, khảo sát. - Phương pháp trải nghiệm thực tế - Phương pháp tổng kết, đánh giá. II. Phần nội dung. II.1. Cơ sở lý luận. Điều 16 trong điều lệ trường trung học do Bộ giáo dục đào tạo ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2007, ghi rõ: "Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, môn học của Bộ Giáo dục - đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường. - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia, đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ GD - ĐT. - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên". --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 5 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như điều lệ trường trung học đã qui định sẽ góp phần tích cực, khá quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục. Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp cơ sở có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Mà trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Do vậy chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động của nhà trường, vào sự lãnh đạo của Ban giám hiệu. Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục đào tạo, của Phòng GD - ĐT năm nào cũng chỉ đạo cho các đơn vị, trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy - học, thực hiện đổi mới giáo dục. Trong các năm trước hoạt động của một số tổ chuyên môn chưa đi vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn còn nặng về giải quyết sự việc, triển khai, đánh giá hàng tháng ... Họp nhóm chuyên môn chưa đều, còn hình thức .... Trước tình hình thực tế của trường, trước các đòi hỏi cấp thiết phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong quá trình đổi mới, và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ GD& ĐT. Mỗi cán bộ quản lý, mỗi tổ trưởng chuyên môn phải là những người tâm huyết với nghề, cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng tìm tòi, cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy - học. II.2. Thực trạng. a. Thuận lợi- khó khăn. --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 6 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------* Thuận lợi - Trường đóng tại trung tâm thị trấn, dân cư đông, trình độ dân trí tương đối cao, tình hình an ninh chính trị tương đối ổn định. - Trường có Chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm, được đông đảo các bậc cha mẹ học sinh ủng hộ. - Các đoàn thể hoạt động đều tay, có sự phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. - Giáo viên trực tiếp đứng lớp 100% đạt trình độ chuẩn trở lên (trong đó có 47/61 GV đạt trên chuẩn, tỉ lệ 77.0%). Hầu hết giáo viên nhiệt tình, tận tuỵ, có ý thức trách nhiệm với công việc, có tinh thần học hỏi để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh, có tinh thần khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh. - Các tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác. - Đa số học sinh ngoan, chăm học, có ý thức tu dưỡng rèn luyện thường xuyên. *. Khó khăn: - Một số tổ trưởng chuyên môn mới được bổ nhiệm, chưa được tập huấn về công tác quản lý tổ chuyên môn, chưa có kinh nghiệm trong điều hành hoạt động của tổ. - Cơ sở vật chất trường học chưa thực sự đồng bộ, hệ thống phòng học bộ môn chưa đúng quy cách, ảnh hưởng đến quá trình học tập thực hành của học sinh. --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 7 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Chất lượng đội ngũ chưa đồng bộ, một số GV còn hạn chế về CNTT và việc vận dụng phối hợp các PPDH tích cực. - Bình quân GV/lớp đủ theo TT 35 nhưng lại không cân đối giữa các bộ môn nên rất khó khăn trong việc phân công chuyên môn (giữa các tổ và giữa các thành viên trong tổ), một số giáo viên phải dạy chéo môn. - Có 03 loại hình lớp học (VNEN, trọng điểm, đại trà) trong cùng một khối lớp (khối 6). b. Thành công - hạn chế. * Thành công. Mặc đầu mới làm tổ trưởng chuyên môn nhưng qua mỗi học kỳ tổ luôn được lãnh đạo nhà trường đánh giá cao, hồ sơ tổ luôn xếp loại tốt, kết quả các cuộc thi trong tổ của giáo viên cũng như học sinh luôn xếp vị trí cao trong nhà trường. Từ đó tạo động lực cho giáo viên trong tổ phấn đấu, nỗ lực hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cá nhân và của tổ. * Hạn chế Chất lượng giáo viên trong tổ không đồng đều, vẫn còn giáo viên chưa nhiệt tình trong các hoạt động của tổ, chất lượng một số giờ dạy chưa cao, chưa có sự đổi mới nhiều. Tổ trưởng chuyên môn đa phần chưa được đào tạo qua lớp nghiệp vụ, một vài tổ trưởng mới được bổ nhiệm chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động của tổ; c. Mặt mạnh- mặt yếu. * Mặt mạnh. - Các tổ trưởng đa số là trẻ, có năng lực chuyên môn vững vàng, có trách nhiệm, năng lực trong việc điều hành hoạt động của tổ; --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 8 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Cơ bản đã được chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ và nhà trường. - Có đủ đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định về hồ sơ của tổ chuyên môn. - Có kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần. - Chỉ đạo các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ . - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, dự giờ xếp loại giờ dạy, xếp loại giáo viên theo từng tháng, học kỳ và cả năm học một cách nghiêm túc. - Đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt- học tốt” từng bước đưa chất lượng dạy và học đi lên và đạt kết quả cao trong hoạt động dạy và học. - Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đúng quy định. * Mặt yếu. - Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, một vài tổ trưởng ít tổ chức cho giáo viên thảo luận những vấn đề mới và khó trong chương trình, chưa dự kiến được những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện chương trình và dự kiến biện pháp giải quyết khả thi theo khả năng của giáo viên trong tổ chuyên môn. Một số giáo viên chưa nắm chương trình toàn cấp chưa thấy được vị trí và yêu cầu về trình độ kiến thức mà môn mình cần đạt. - Chất lượng giáo viên trong tổ chưa đồng đều, sinh hoạt chuyên môn ở một vài tổ còn mang nặng tính hình thức, ít chú ý đến đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; - Trong các buổi họp giáo viên ít ý kiến, chưa dám đưa ra những đề xuất, những vấn đề mới và khó để bàn bạc, thảo luận, thống nhất. --------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp 9 “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tổ trưởng còn nể nang trong việc quản lý, chỉ đạo hoạt động của tổ; một số giáo viên chưa thực sự hào hứng trong nhiệm vụ được phân công; d. Các nguyên nhân- các yếu tố tác động. * Nguyên nhân thành công. Tổ chuyên môn giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học; trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định; là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường. Tổ trưởng chuyên môn là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý. Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử -> đó là nguyên nhân dẫn đến thành công * Nguyên nhân của hạn chế. - Vẫn còn một vài tổ trưởng chuyên môn còn lúng túng trong quá trình thực hiện kế hoạch, thiếu chủ động trong việc xây dựng kế hoạch về đổi mới và sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần đổi mới vì khó và mất nhiều thời gian; hơn nữa chưa dám nói thắng vào sự thật những yếu kém trong công tác quản lý, sinh hoạt cũng như nhận xét, đánh giá, xếp loại giáo viên. - Sự chuyển về chất, trình độ năng lực của một số ít giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu của sự đổi mới. --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Hiệu quả của đổi mới quản lý hoạt đông tổ chuyên môn không biểu hiện nhanh chóng nên dễ làm cho tổ trưởng chuyên môn nản lòng. - Tâm lý của tổ trưởng chuyên môn ngại đổi mới vì đã quen với cách quản lý cũ tạo nên sự cản trở lớn trong tiến trình đổi mới quản lý của tổ chuyên môn.. - Sức ỳ “Ngựa quen đường cũ”, của một số ít giáo viên ngại đổi mới vì nhiều nguyên nhân: như ngại vượt khó, ngại học tập về sự thay đổi, sợ mất thời gian, công sức… e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra. Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi, nhờ vậy mà giáo viên cũng như các tổ trưởng chuyên môn có rất nhiều thuận lợi trong việc thu thập tài liệu học tập nói riêng và quản lý hồ sơ tổ nói chung. Để hoạt động tổ có hiệu quả thì Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, phải biết tập hợp sức mạnh của toàn tổ; Trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với công tác giáo dục nên trường lớp ngày càng khang trang, đã có phòng họp tổ riêng với đầy đủ máy móc, thiết bị giúp cho các đợt sinh hoạt chuyên môn của tổ đạt hiệu quả cao nhất là nghiên cứu các chuyên đề về đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, hay xem các video dạy mẫu của các lớp Vnen để tìm ra những cái hay cần học hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học từ đó nâng cao chất lượng của các đợt sinh hoạt tổ. II.3. Giải pháp, biện pháp. a. Mục tiêu thực hiện các giải pháp, biện pháp --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tổ chuyên môn trong trường THCS Buôn Trấp nói riêng và các trường THCS trên địa bàn huyện nói chung. - Là động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các giáo viên trong tổ - Tạo điều kiện thuận lợi cho những giáo viên có năng lực vươn lên và cống hiến cho sự nghiếp giáo dục; b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp. Để chỉ đạo tốt hoạt động dạy và học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong trường THCS, tôi đã thực hiện các biện pháp cụ thể sau: * Biện pháp thứ nhất: Triển khai đầy đủ các văn bản của nhà trường đến các thành viên trong tổ: Tổ đã thành lập gmail riêng và thông báo đến các thành viên trong tổ, mọi kế hoạch hay thông báo liên quan đều đưa lên để các thành viên trong tổ nắm bắt kịp thời, đồng thời gmail của tổ cũng là nơi để giáo viên trong tổ trao đổi các thông tin, các thắc mắc trong quá trình dạy học. Tổ chuyên môn chủ động trong việc lập kế hoạch hoạt động của tổ. Trong đó có kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề giảng dạy, phân công giáo viên thao giảng minh hoạ chuyên đề, ... Do có kế hoạch sớm, cụ thể nên việc thực hiện được chuẩn bị chu đáo, đạt kết quả khá tốt. * Biện pháp thứ 2: Chỉ đạo các giáo viên trong tổ thảo luận các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu cần phấn đấu phù họp với chỉ tiêu tổ đăng ký thi đua trong năm học, bàn biện pháp để thực hiên, thông qua tổ để thảo luận thống nhất. Thảo luận các nội dung thi đua, các danh hiệu thi đua, vận động các thành viên trong tổ đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân và đăng ký tên các đề tài sáng kiến kinh nghiệm --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------đối giáo viên đăng ký danh hiệu CSTĐ, giáo viên dạy giỏi các cấp, đồng thời thảo luận đăng ký danh hiệu thi đua của tổ. * Biện pháp thứ 3: Ngay từ đầu năm học tổ trưởng tổ chức họp tổ chuyên môn để thảo luận kế hoạch hoạt động, đặc biệt hoạt động giảng dạy và học tập của tổ. Thảo luận về các chỉ tiêu như: I- Đối với học sinh: 1- Duy trì và phát triển số lượng: Đi học chuyên cần: 99-100% Duy trì sĩ số: 100% 2- Chất lượng giáo dục toàn diện: a- Hạnh kiểm: (Các lớp đăng ký cụ thể phía sau) Tốt: 80-85%; Khá: 15-20 Hạn chế đến mức thấp nhất học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình và yếu kém. b- Học lực: * Chất lượng bộ môn: Lớp Sĩ số Giỏi SL Địa 6 Địa 7 Địa 8 Địa 9 320 283 288 268 % Khá SL % Trung Yếu Kém bình SL % SL % SL % 75 23.4 80 25 153 65 23 90 31.8 119 67 23.3 89 30.9 122 70 26.1 90 33.6 98 47.8 42 42.4 36.6 12 9 10 10 Trên TB Dưới TB SL % SL % 3.8 0 0 308 96.2 12 3.8 3.2 3.4 3.7 0 0 0 0 0 0 274 96.8 9 3.2 278 96.8 10 3.2 258 96.3 10 3.7 --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------Tổng 1159 Sử 6 320 Sử 7 283 Sử 8 288 Sử 9 268 Tổng 1159 GDCD 6 320 GDCD 7 283 GDCD 8 288 GDCD 9 268 Tổng 1159 277 69 57 62 49 237 85 73 90 70 318 23.9 21.5 20.1 21.5 18.2 20.4 26.6 25.8 31.3 26.2 27.4 349 117 103 96 90 406 131 130 100 170 531 30.1 36.6 36.4 33.3 33.5 35 40.9 45.9 34.7 63.4 45.8 492 122 111 118 117 468 93 75 88 28 284 42.5 38.1 39.2 41 43.6 40.5 29 26.5 30.5 10.4 24.6 41 12 12 12 12 48 11 5 10 0 26 3.5 3.8 4.3 4.2 4.7 4.1 3.5 1.8 3.5 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1118 96.5 41 3.5 0 308 96.2 12 3.8 0 271 95.7 12 4.3 0 276 95.8 12 42 0 256 95.3 12 4.7 0 1111 95.9 48 4.1 0 309 96.5 11 3.5 0 275 98.2 5 1.8 0 278 96.5 10 3.5 0 268 100 0 0 0 1133 97.8 26 2.2 * Chất lượng mũi nhọn: Môn Khối Địa 9 Sử 9 * Hạnh kiểm học sinh Lớp Sĩ số 7A3 7A7 8A3 8A4 9A2 9A3 Tốt HSG cấp trường 10 10 Khá SL % SL % 29 26 89.6 3 10.3 41 38 92.7 3 7.3 34 29 85.2 5 14.8 32 24 75 8 25 39 35 98.7 4 10.3 39 33 84.6 6 15.4 * Học lực học sinh. HSG cấp huyện 5 5 Trung bình SL % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yếu HSG cấp tỉnh 4 4 Kém Ghi chú Đ/C Tr Thủy Đ/C Lan Anh Trên TB Dưới TB SL % SL % SL % SL 0 0 0 0 29 100 0 0 0 0 0 41 100 0 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 0 32 100 0 0 0 0 0 39 100 0 0 0 0 0 39 100 0 Trung Yếu Kém Trên TB Lớp Sĩ số bình SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7A3 29 1 3.4 10 34.4 16 55.1 2 6.8 0 0 27 93.2 7A7 41 12 29.2 27 65.9 2 4.9 0 0 0 0 41 100 Giỏi Khá % 0 0 0 0 0 0 Dưới TB SL % 2 6.8 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------8A3 34 0 0 12 35.2 21 61.7 8A4 32 2 6.3 13 40.6 15 46.8 9A2 39 17 43.6 20 51.3 2 5.1 9A3 39 3 7.6 16 41 20 51.4 * Danh hiệu thi đua của tập thể lớp: Lớp 7A3 7A7 8A3 8A4 9A2 9A3 1 2 0 0 3.1 6.3 0 0 DH tiên tiến X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 39 39 96.9 93.7 100 100 1 2 0 0 3.1 6.3 0 0 Ghi chú II- Đối với giáo viên: - Phẩm chất đạo đức: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.Tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào khác. - Giảng dạy: GVG cấp trường: 9/9 GV (100%) - Hồ sơ: đầy đủ và 100% hồ sơ xếp loại khá trở lên - Dự giờ: 20 tiết trở lên/GV/ năm GV mới ra trường dưới 03 năm: 30-35 tiết/ năm/ GV - Thao giảng: 04 tiết/ năm/ GV (Trong đó ít nhất 02 tiết ứng dụng CNTT trong bài dạy) --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Đồ dùng dạy học: Tăng cường làm và sử dụng ĐDDH phục vụ các tiết dạy. Tổ phấn đấu có 01 đồ dùng dạy học có chất lượng phục vụ lâu dài, có hiệu quả và tham gia dự thi - SKKN: đạt giải cấp trường: 10/10 sáng kiến Cấp huyện: 04 sáng kiến (Trịnh Thủy, Hoan, L Anh, Sơn) - Chuyên đề đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học: 03 chuyên đề/ tổ/ năm học - Tham gia các cuộc thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp: 01 (Đạt giải A cấp huyện trở lên) * Danh hiệu cuối năm: + Lao động Tiên Tiến: 10/10 Gv + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 0/42 (Thủy, Hoan, L Anh, Sơn) + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 0 TỔ CHUYÊN MÔN: Tiên tiến xuất sắc TỔ CÔNG ĐOÀN: Vững mạnh xuất sắc * Biện pháp thứ tư: Tổ chức hội thảo bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng qua kết quả giảng dạy- học tập của học kỳ 1 để thống nhất vận dụng kịp thời và đồng bộ trong học kỳ 2 nhằm nâng cao chất lượng học tập: * Đối giáo viên: --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------+ Thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị bài của các em vào đầu giờ học, có kế hoạch xử phạt, ghi tên phê bình xếp loại trong sổ đầu bài đối học sinh không chuẩn bị bài. + Thiết kế bài giảng khoa học sắp xếp hợp lý các hoạt động giáo viên và học sinh. Hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng, dẫn dắt gợi mở học sinh tìm hiểu, khám phá kiến thức, có trọng tâm, theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng chú ý bồi dưỡng năng lực tư duy độc lập, vận dụng sáng kiến thức đã học. + Thực hiện nghiêm túc các tiết thí nghiệm thực hành + Tổ chức hướng dẫn học sinh tự học, tự giải quyết vấn đề + Tổ chức dạy học dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông - GV sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu HS ghi chép quá nhiều, dạy học thuần túy theo lối đọc – chép; chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của HS và vai trò chủ đạo của GV trong quá trình dạy học. + GV sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu; tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên HS học tập; chú trọng tổ chức hợp lý cho HS làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho HS tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. + Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích giáo viên sọan bài giảng điện tử để giảng dạy, khai tác tốt các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức. + Cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan, không lạm dụng hình thức trắc nghiệm. + Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS do Bộ GDĐT ban hành. --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------+ Trong quá trình dạy học cần từng bước đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề mở, đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp KTKN và biểu đạt chính kiến bản thân. + Dự giờ thường xuyên đối các môn đang giảng dạy để rút kinh nghiệm. + Tổ chức phụ đạo học sinh sinh yếu, kém. + Thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để quản lý tổ chức việc học phụ đạo yếu kém. + GVCN tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động đội trong nhà trường. + GVBM phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giải quyết và khắc phục về nề nếp chất lượng học tập của các học sinh yếu kém. * Đối với học sinh: + Chuẩn bị bài và làm bài đầy đủ ở nhà theo yêu cầu của giáo viên bộ môn. + Tổ chức truy bài đầu giờ, ban cán sự lớp điều hành lớp có nề nếp, có sự phân công cụ thể ghi nhận nhắc nhở, phản ánh giáo viên chủ nhiệm. + Tham gia đầy đủ các phong trào của Đội và của lớp đề ra. + Phải chuẩn bị bài và tự xem bài vào các giờ chuyển tiết không tự ý ra khỏi lớp gây mất trật tự. + Không được vắng học hoặc tự ý bỏ tiết. + Tham gia phát biểu đóng góp xây dựng bài. + Tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo yếu kém theo qui định. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------* Biện pháp thứ năm: Tổ chức học tập chuyên đề dạy - học, hội giảng, thi GVDG các cấp. Đây là một hoạt động rất quan trọng của tổ chuyên môn, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, và phương pháp dạy - học, theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. * Biện pháp thứ sáu: Nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chuyên môn. Tổ trưởng: Xây dựng kế hoạch, lập báo cáo hoạt động của tổ. Quản lý kế hoạch, phân phối chương trình của Giáo viên trong tổ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của Giáo viên trong tổ. Ghi nhận tâm tư, nguyện vọng Giáo viên trong tổ tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng giải quyết. Dự giờ nhiều hơn Giáo viên là thành viên trong Hội đồng giáo dục. Kiểm tra hồ sơ Chuyên môn Giáo viên ít nhất 1 lần/kỳ ký xác nhận trong giáo án mỗi lần kiểm tra. Ghi nhận các trường hợp giáo viên nghỉ, bỏ, trễ trong tháng, phân công dạy thay khi giáo viên nghỉ có phê duyệt của chuyên môn và lưu hồ sơ, tổ chức triển khai các quy định chuyên môn về các phong trào khác… Dự giờ báo cáo cho Hiệu trưởng những giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, năng lực giảng dạy còn hạn chế để có hướng xử lý. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. Tổ chuyên môn sinh hoạt mỗi tháng 2 lần. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn theo chỉ đạo của Hiệu trưởng. Phó tổ trưởng: Tham mưu giúp tổ trưởng, xây dựng kế hoạch, lập báo cáo, ghi chép báo cáo mọi hoạt động của tổ. Dự giờ báo cáo cho tổ trưởng những giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, để có hướng xử lý. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp “ Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THCS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------+ Nội dung họp tổ chuyên môn bao gồm: Nội dung mang tính chất hành chính như thi đua, kỷ luật, nề nếp ... chỉ được chiếm không quá 1/2 thời gian họp tổ, 1/2 thời gian họp tổ là đi sâu vào các nội dung liên quan trực tiếp đến dạy học, như: thao giảng, học tập chuyên đề, rút kinh nghiệm, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học; chuẩn bị cho việc đánh giá kiểm tra, xem xét việc thực hiện chương trình, thống nhất từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học... yêu cầu tất cả các bài dạy đều được thống nhất trao đổi trong sinh hoạt. Rút kinh nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ. Từ đó có phương pháp dạy - học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Thống nhất kiến thức trọng tâm của từng chương, phần, chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới (nếu có). Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu… * Biện pháp thứ bảy: Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm một cách khoa học kịp thời. Trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, người tổ trưởng phải luôn chú ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể. Vì có thể nói: người dạy học là giáo viên - người đánh giá học sinh cũng là giáo viên. Do đó trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, người tổ trưởng phải luôn chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của giáo viên. Đồng thời xếp thời gian một cách khoa học hợp lý để mỗi thầy cô giáo tự đánh giá công tác đã làm được trong từng học kỳ, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong học kỳ tiếp theo. Trên cơ sở kế hoạch của giáo viên, tổ trưởng và phó tổ trưởng xây dựng kế hoạch và các biện pháp chính nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học kỳ tiếp theo. Đối với học kỳ I công việc này thường hoàn thành trong tuần 18 và nửa đầu của tuần 19. Với cách làm này chúng tôi không áp đặt chỉ tiêu cho từng giáo viên nhưng vẫn phát huy tốt phong trào thi đua dạy và học đi vào thực chất, không chạy theo hình thức. c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Giáo viên: Trịnh Thị Thủy - Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp
- Xem thêm -