Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ thuật - Công nghệ Điện - Điện tử Thiết bị đo mức nguyên lý cấu hình lắp đặt ứng dụng...

Tài liệu Thiết bị đo mức nguyên lý cấu hình lắp đặt ứng dụng

.PDF
56
70
85

Mô tả:

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ........................................................................................... 5 1.1. Khái niệm chung .................................................................................................. 5 1.2. Các phƣơng pháp đo mức .................................................................................... 6 CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO MỨC ............................................................ 9 2.1. Đo mức sử dụng cảm biến áp suất ....................................................................... 9 2.1.1. Nguyên lý ...................................................................................................... 9 2.1.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 13 2.1.3. Điều kiện hoạt động .................................................................................... 14 2.1.4. Điều kiện công nghệ ................................................................................... 15 2.2. Đo mức sử dụng cảm biến kiểu điện dung ......................................................... 15 2.2.1. Nguyên lý .................................................................................................... 15 2.2.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 18 2.2.3. Điều kiện hoạt động .................................................................................... 24 2.2.4. Điều kiện công nghệ ................................................................................... 24 2.3. Đo mức sử dụng phao chìm (đo mức kiểu thế chỗ) ........................................... 24 2.3.1. Nguyên lý .................................................................................................... 24 2.3.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 27 2.3.3. Điều kiện hoạt động .................................................................................... 29 2.3.4. Điều kiện công nghệ ................................................................................... 29 2.4. Đo mức sử dụng sóng siêu âm ........................................................................... 30 2.4.1. Nguyên lý .................................................................................................... 30 2.4.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 31 2.4.3. Điều kiện hoạt động .................................................................................... 35 2.4.4. Điều kiện công nghệ ................................................................................... 35 2.5. Đo mức sử dụng sóng radar ............................................................................... 36 2.5.1. Nguyên lý .................................................................................................... 36 2.5.2. Các kiểu cảm biến đo mức sử dụng sóng radar và ứng dụng ..................... 38 2.5.3. Tầm đo và khoảng cách giới hạn ................................................................ 41 Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com 2.5.4. Điều kiện đo ................................................................................................ 41 2.5.5. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 42 2.5.6. Điều kiện hoạt động .................................................................................... 44 2.5.7. Điều kiện công nghệ ................................................................................... 45 2.6. Đo mức sử dụng phóng xạ ................................................................................. 45 2.6.1. Nguyên lý và ứng dụng ............................................................................... 45 2.6.2. Hệ thống đo ................................................................................................. 47 2.6.3. Tính toán tín hiệu đo ................................................................................... 49 2.6.4. Giá trị đo, độ nhạy, tầm đo ......................................................................... 52 2.6.5. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 54 2.6.6. Điều kiện hoạt động .................................................................................... 56 2.6.7. Điều kiện công nghệ ................................................................................... 56
Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com THIẾT BỊ ĐO MỨC NGUYÊN LÝ-CẤU HÌNH-LẮP ĐẶT-ỨNG DỤNG Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ........................................................................................... 5 1.1. Khái niệm chung ..................................................................................................5 1.2. Các phƣơng pháp đo mức ....................................................................................6 CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO MỨC ............................................................ 9 2.1. Đo mức sử dụng cảm biến áp suất .......................................................................9 2.1.1. Nguyên lý ......................................................................................................9 2.1.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 13 2.1.3. Điều kiện hoạt động ....................................................................................14 2.1.4. Điều kiện công nghệ ...................................................................................15 2.2. Đo mức sử dụng cảm biến kiểu điện dung ......................................................... 15 2.2.1. Nguyên lý ....................................................................................................15 2.2.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 18 2.2.3. Điều kiện hoạt động ....................................................................................24 2.2.4. Điều kiện công nghệ ...................................................................................24 2.3. Đo mức sử dụng phao chìm (đo mức kiểu thế chỗ) ...........................................24 2.3.1. Nguyên lý ....................................................................................................24 2.3.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 27 2.3.3. Điều kiện hoạt động ....................................................................................29 2.3.4. Điều kiện công nghệ ...................................................................................29 2.4. Đo mức sử dụng sóng siêu âm ...........................................................................30 2.4.1. Nguyên lý ....................................................................................................30 2.4.2. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 31 2.4.3. Điều kiện hoạt động ....................................................................................35 2.4.4. Điều kiện công nghệ ...................................................................................35 2.5. Đo mức sử dụng sóng radar ...............................................................................36 2.5.1. Nguyên lý ....................................................................................................36 2.5.2. Các kiểu cảm biến đo mức sử dụng sóng radar và ứng dụng .....................38 2.5.3. Tầm đo và khoảng cách giới hạn ................................................................ 41 Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com 2.5.4. Điều kiện đo ................................................................................................ 41 2.5.5. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 42 2.5.6. Điều kiện hoạt động ....................................................................................44 2.5.7. Điều kiện công nghệ ...................................................................................45 2.6. Đo mức sử dụng phóng xạ .................................................................................45 2.6.1. Nguyên lý và ứng dụng ...............................................................................45 2.6.2. Hệ thống đo .................................................................................................47 2.6.3. Tính toán tín hiệu đo ...................................................................................49 2.6.4. Giá trị đo, độ nhạy, tầm đo .........................................................................52 2.6.5. Hƣớng dẫn lắp đặt ....................................................................................... 54 2.6.6. Điều kiện hoạt động ....................................................................................56 2.6.7. Điều kiện công nghệ ...................................................................................56 Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com 1. MỤC ĐÍCH Tài liệu này biên soạn nhằm mục đích giới thiệu các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, cách thức lắp đặt, cấu hình, kiểm tra và cân chỉnh các thiết bị đo mức. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Tài liệu này áp dụng cho các thiết bị, hệ thống đo mức trong Nhà máy công nghiệp. Tài liệu này không thay thế cho tài liệu nhà sản xuất, khi cần có thể tham khảo tài liệu của nhà sản xuất. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lƣờng và điều khiển – Lê Văn Doanh, Nguyễn Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 2006. Giáo trình cảm biến – Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 2008. Giáo trình đo lƣờng điện và cảm biến đo lƣờng – Nguyễn Văn Hòa, Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồn – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – 2009. Tài liệu của các nhà sản xuất Endress & Hauser, Omega Engineering, Yokogawa, Magnetrol,… Website: http://www.endress.com http://www.omega.com http://www.yokogawa.com http://www.engineeringtoolbox.com http://us.magnetrol.com Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Khái niệm chung Mức là chiều cao điền đầy các chất lỏng hay hạt có tiết diện không thay đổi trong các thiết bị công nghệ và là tham số cần xác định để kiểm tra chế độ làm việc của thiết bị, điều khiển các quá trình sản xuất. Mặt khác nhờ đo mức ngƣời ta có thể xác định đƣợc khối lƣợng chất lỏng trong các bồn, bể chứa, hoặc dùng để phân loại hay kiểm kê hàng hóa,…Đơn vị đo mức là đơn vị đo chiều dài. Nhu cầu tự động hóa các hệ thống xử lý, sự nghiêm ngặt của những quy chuẩn trong điều khiển quá trình, và những yêu cầu ngày càng khắt khe trong môi trƣờng đo mức khiến cho những hệ thống đo mức phải tin cậy hơn, chính xác hơn. Kết quả đo chính xác cao hơn làm giảm thiểu những khả năng sai lệch trong quá trình xử lý, nâng cao chất lƣợng của sản phẩm đầu ra, giảm chi phí. Đo mức có thể thực hiện đo liên tục hoặc xác định theo ngƣỡng. Đo liên tục là quá trình đo trong đó tín hiệu đo cho biết thể tích chất lƣu còn lại trong bồn chứa. Khi đo theo ngƣỡng, cảm biến đƣa ra tín hiệu dƣới dạng nhị phân để phát hiện tình trạng mức có đạt hay không để điều khiển quá trình làm việc của bồn chứa. Những tác nhân của quá trình đo lƣờng ảnh hƣởng đến độ chính xác khi đo mức là áp suất, nhiệt độ, chất ăn mòn, bọt khí, cánh khuấy, môi trƣờng và mức độ độc hại của hoá chất,… Những tác nhân khi thay đổi về vật liệu ảnh hƣởng đến phép đo mức là tỷ trọng, thành phần hoá học, vật liệu bám dính và các đặc tính về điện của vật liệu, … Theo phạm vi đo ngƣời ta chia thành phạm vi đo rộng và hẹp. Phạm vi đo rộng (giới hạn từ 0.5  20 m) dùng cho các quá trình kiểm kê hàng hóa, còn phạm vi đo hẹp (giới hạn từ 0  100 mm hay 0  45 mm) thƣờng dùng trong hệ thống điều khiển tự động. Khi công nghệ đo mức phát triển thì dữ liệu từ cảm biến truyền về hệ thống điều khiển và giám sát phải đƣợc mã hóa ở dạng dữ liệu thích hợp. Trong đó, những dạng tín hiệu đầu ra hữu dụng là dạng tín hiệu ở dạng mạch vòng (current loops), tín hiệu tƣơng tự (analog signals) và tín hiệu số (digital signals). Tín hiệu điện áp tƣơng tự là dạng tín hiệu dễ thiết lập và giải mã, tuy nhiên nó lại dễ bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com ngoại vi. Tín hiệu mạch vòng 4-20 mA là dạng tín hiệu thông dụng ngày nay. Dạng tín hiệu này có thể truyền ở khoảng cách xa mà ít bị suy hao. Dạng tín hiệu số đƣợc mã hóa dƣới dạng giao thức bất kỳ (nhƣ Foundation Fieldbus, Hart, Honeywell DE, Profibus hay RS-232) là dạng tín hiệu tốt nhất. Tuy nhiên, đối với những công nghệ cũ nhƣ RS-232 thì tín hiệu số chỉ có thể đƣợc truyền ở khoảng cách nhất định. Nhờ vào công nghệ không dây mới phát triển, tín hiệu dƣới dạng số có thể truyền đƣợc ở khoảng cách xa hơn nhiều mà hầu nhƣ không ảnh hƣởng gì đến chất lƣợng tín hiệu truyền. 1.2. Các phƣơng pháp đo mức Hiện nay phép đo mức đƣợc thực hiện trong nhiều lĩnh vực công nghệ theo những nguyên lý hoạt động khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố nhƣ kích thƣớc và hình dáng của bồn, nhiệt độ và áp suất hoạt động, và các đặc tính của vật liệu, nhƣng phổ biến nhất là phép đo mức dùng phao, đo mức dựa vào áp suất thủy tĩnh, đo mức dùng cảm biến điện dung, đo mức dùng sóng siêu âm, đo mức bằng dùng radar, đo mức dùng phóng xạ,… - Đo mức dùng phao Phao có nguyên lý làm việc rất đơn giản. Phao là một vật nổi đặt trên mặt nƣớc do trọng lực của chất lỏng và không khí phía trên tác động. Để theo dõi mức độ dao động của chất lỏng, ta gắn một thiết bị cơ khí với phao. Những hệ thống phao đầu tiên sử dụng các thiết bị cơ khí nhƣ dây cáp, thƣớc dây, ròng rọc và bánh răng để theo dõi mức dao động của chất lỏng. Ngày nay, ngƣời ta thƣờng sử dụng phao từ. Phƣơng pháp này không giới hạn về mức cao của bồn, độ chính xác không cao, phí đầu tƣ thấp, giới hạn về mức áp suất làm việc. - Đo mức dùng áp suất Có nhiều phƣơng pháp đo mức dùng áp suất nhƣ: đo mức dùng ống thủy, đo mức bằng phƣơng pháp sủi bọt và đo mức theo nguyên lý chênh áp. Ống thủy hoạt động dựa trên định luật Archimedes. Ống thủy đƣợc nhúng trong chất lƣu. Chất lƣu trong ống thủy đậm đặc hơn ở ngoài bình chứa. Khi chất lƣu trong bình chứa dâng thì chất lƣu trong ống thủy cũng dâng tƣơng ứng. Mức chất lƣu trong ống thủy thay đổi sẽ tạo ra một áp lực. Kiểm soát sự thay đổi áp lực đó, ta biết đƣợc sự thay đổi mức chất lƣu trong bình chứa. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Cảm biến mức kiểu sủi bọt có một ống dẫn khí xuống đáy bình chứa để tạo bọt khí. Khi khí đƣợc dẫn vào, áp suất trong ống sẽ tăng cho đến khi thắng đƣợc áp suất của chất lỏng trong bình. Giám sát áp suất trong ống dẫn khí, ta sẽ tính ra mức chất lỏng trong bình chứa. Cảm biến áp suất vi sai đo mức bằng cách đo độ chênh lệch áp suất tổng ở đáy bình chứa và áp suất tĩnh hay còn gọi là áp suất của khoảng không khí trong bình chứa để tính ra mức của chất lỏng. Loại cảm biến này lấy không khí bên ngoài làm tham chiếu. - Đo mức dùng phao từ tính Một chiếc phao từ tính đặt trong ống phụ gắn thông 2 đầu với bình chứa. Do vậy, khi mức chất lỏng trong bình chứa tăng thì mức chất lỏng trong ống phụ cũng sẽ tăng tƣơng ứng hoặc ngƣợc lại. Và phao từ tính trong ống phụ cũng dâng lên hoặc hạ xuống tƣơng ứng theo mức chất lỏng trong ống phụ. Một con thoi trên màn hình hiển thị chuyển động theo phao từ tính, do vậy ta xác định đƣợc mức chất lỏng. Thƣớc đo từ tính chỉ hoạt động đƣợc khi ống phụ đƣợc làm bằng vật liệu không hấp thụ từ tính. Thƣớc đo từ tính có thể đƣợc sử dụng ở những nơi có nhiệt độ, áp suất cao, hay trong những chất lỏng ăn mòn. - Đo mức dùng cảm biến điện dung Cảm biến mức điện dung hoạt động dựa trên sự khác biệt hằng số điện môi giữa chất lƣu và không khí. Điều kiện cần thiết để áp dụng phƣơng pháp này là hằng số điện môi của chất lƣu phải lớn hơn hằng số điện môi của không khí, thƣờng là gấp đôi. Khi mức chất lƣu thay đổi thì hằng số điện môi cũng thay đổi tƣơng ứng. - Đo mức dùng tia laser Cảm biến mức tia laser có nguyên lý hoạt động đơn giản, dùng tốc độ của ánh sáng để xác định mức. Cảm biến laser đƣợc đặt trên nóc bình chứa phát một tia laser xuống bề mặt chất lƣu. Tia này bị phản xạ ngƣợc lại tới bộ phát hiện của cảm biến. Đo thời gian đi của tia sáng và tính toán ra mức của chất lƣu. Lợi thế của tia laser là không bị phân tán, không bị ảnh hƣởng bởi âm thanh và đƣợc truyền thẳng qua không khí. Phƣơng pháp đo bằng tia laser có độ chính xác cao, ngay cả trong điều kiện môi trƣờng hơi nƣớc hay bọt bóng, và có khoảng cách đo lớn. Đây là phƣơng pháp lý tƣởng trong những bình chứa có nhiều vật cản, có áp suất và nhiệt độ cao. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com - Đo mức dùng sóng siêu âm Cảm biến mức dùng sóng siêu âm có nguyên lý làm việc nhƣ cảm biến mức dùng tia laser, tuy nhiên dùng tốc độ sóng siêu âm để xác định mức thay vì dùng tốc độ ánh sáng để xác định mức. Cảm biến mức dùng sóng siêu âm xác định mức bằng cách đo khoảng thời gian từ lúc truyền sóng tới lúc nhận đƣợc sóng phản hồi tại bề mặt vật liệu. Cảm biến mức sóng siêu âm sử dụng sóng ở dải tần số 10 KHz. Tốc độ truyền của sóng phụ thuộc vào loại khí và nhiệt độ của khí bên trong bình chứa. - Đo mức dùng sóng radar Cảm biến mức radar sử dụng antenna đặt trên nóc bình chứa phát ra những chùm sóng radar xuống bề mặt chất lƣu. Tính toán khoảng cách từ đầu antenna tới bề mặt chất lƣu dựa vào thời gian di chuyển của sóng radar từ lúc phát đi tới lúc nhận đƣợc. Ở phƣơng pháp này, nếu hằng số điện môi của chất lƣu thấp có thể ảnh hƣởng tới chất lƣợng của kết quả đo, vì lƣợng năng lƣợng sóng phản hồi phụ thuộc vào hằng số điện môi của chất lƣu. Nếu hằng số điện môi thấp, sóng radar sẽ bị hấp thụ vào dung dịch hoặc đi xuyên qua. Sóng radar cũng bị phân tán giống nhƣ sóng siêu âm. Thành bình chứa, cặn bám vào antenna, hay các vật cản cũng có thể gây ra tín hiệu sai lệch cho cảm biến. Để khắc phục nhƣợc điểm này, những thuật toán phức tạp sử dụng logic mờ đƣợc tích hợp cho bộ phát tín hiệu. Nhƣng nếu nhƣ vậy lại xảy ra một khó khăn khác đó là việc lập trình trở nên phức tạp và phải thay đổi theo từng môi trƣờng. Một giải pháp đƣợc coi là câu trả lời cho những khó khăn trên đó là một loại cảm biến radar dẫn sóng. Một ống dẫn sóng làm bằng vật liệu cứng hay một dây antenna làm thiết bị dẫn sóng radar từ nóc bình chứa xuống bề mặt chất lƣu và đƣa tín hiệu về bộ nhận. Phƣơng pháp này tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với phƣơng pháp trƣớc. - Đo mức dùng phóng xạ Đo mức dùng phóng xạ là phƣơng pháp đo không tiếp xúc, lắp bên ngoài bồn cần đo mức. Phù hợp với môi trƣờng nhiệt độ áp suất cao, vật liệu ăn mòn. Tuy nhiên đòi hỏi các yêu cầu về an toàn nghiêm ngặt và giá cực cao, khi sử dụng phải có giấy phép sử dụng, chứng nhận và kiểm tra. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO MỨC Vinamain.com 2.1. Đo mức sử dụng cảm biến áp suất Hình 2.1.1. Cảm biến đo mức dựa vào áp suất 2.1.1. Nguyên lý Do khối lƣợng, cột chất lỏng sẽ tạo ra một áp suất tại đáy bồn. Khi mức chất lỏng càng cao thì áp suất tạo ra bởi cột chất lỏng này càng cao. Ví dụ cột chất lỏng có chiều cao là h, tỷ trọng chất lỏng là ρ, gia tốc trọng trƣờng là g thì áp suất tạo bởi cột chất lỏng này là p  .g.h . Do đó, nếu chúng ta biết áp suất gây ra bởi cột chất lỏng và tỷ trọng chất lỏng, chúng ta có thể tính đƣợc chiều cao của cột chất lỏng. Áp suất gây ra bởi cột chất lỏng sẽ có thay đổi khi chất cần đo bị thay đổi tỷ trọng. Sự thay đổi của tỷ trọng gây ra là do sự thay đổi nhiệt độ hoặc các thành phần của lƣu chất cần đo. - Đo mức trong bồn hở Lƣu ý, áp suất đo đƣợc ở đáy bồn bao gồm cả áp suất khí quyển lên bề mặt chất lỏng và áp suất thủy tĩnh gây ra bởi cột chất lỏng. Tuy nhiên, để xác định chiều cao của cột chất lỏng, ta phải xác định áp suất tƣơng đối (áp suất gây ra bởi cột chất lỏng), chứ không phải áp suất tuyệt đối. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Phần tử đo hoạt động theo nguyên lý của một cảm biến đo chênh áp, đƣa ra giá trị áp suất chênh lệch giữa áp suất tại đáy bồn và áp suất khí quyển, đó chính là áp suất thủy tĩnh gây ra bởi cột chất lỏng. Phần tử đo đƣợc cách ly với lƣu chất và bên ngoài bằng hai màng đo. Do đƣợc bịt kín, nên phần tử đo hoàn toàn không bị ảnh hƣởng bởi sự ngƣng tụ của chất lỏng hay sự xâm nhập của khí. Áp suất tại đáy bồn tác động lên phần tử đo bằng các phƣơng tiện (màng ceramic, metallic hay dầu thủy lực, chẳng hạn) mà không gây tổn hao áp suất. Hình 2.1.2. Đo mức chất lỏng trong bồn hở Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Hình 2.1.3. Đo mức chất lỏng trong bồn hở Một số phần tử đo có tích hợp cảm biến nhiệt độ, để xác định phân bố nhiệt độ. Từ đó có thể tính toán bù sai số do dao động nhiệt độ. Giá trị áp suất chênh lệch sẽ đƣợc tính toán, xử lý, chuẩn hóa thành giá trị đo mức và gửi ra hiển thị trên đồng hồ đo hay gửi về bộ điều khiển. Vị trí của đồng hồ đo hoặc cảm biến là điểm tới hạn để xác định mức. - Đo mức trong bồn kín Có thể xác định áp suất chênh lệch trong bồn kín bằng cách sử dụng hai cảm biến áp suất. Một cảm biến xác định áp suất ở bề mặt chất lỏng, một cảm biến xác định áp suất ở đáy bồn. Các giá trị áp suất đo đƣợc từ hai cảm biến sẽ đƣợc gửi đến bộ xử lý để xác định áp suất chênh lệch và từ đó tính toán ra giá trị đo mức. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Hình 2.1.4. Đo mức chất lỏng trong bồn kín Có thể xác định tỷ trọng của chất lỏng trong bồn nếu biết chiều cao cột chất lỏng và áp suất do cột chất lỏng gây ra. Hình 2.1.5. Xác định tỷ trọng chất lỏng - Đo mức kết hợp với việc xác định tỷ trọng Đo mức kết hợp với việc xác định lại tỷ trọng (khi có thay đổi môi trƣờng chất lỏng trong bồn) có thể thực hiện đƣợc khi kết hợp với một Limit Switch. Limit Switch luôn tác động tại một mực chất lỏng cố định. Tại điểm Limit Switch tác động, bộ xử lý sẽ xác định tỷ trọng đúng của chất lỏng từ áp suất của cột chất lỏng đo đƣợc và khoảng cách đã biết giữa cảm biến áp suất và Limit Switch. Giá trị tỷ trọng mới của chất lỏng sẽ đƣợc sử dụng để tính toán giá trị đo mức. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Hình 2.1.6. Đo mức kết hợp xác định tỷ trọng chất lỏng 2.1.2. Hƣớng dẫn lắp đặt - Compact version Luôn lắp đặt thiết bị ở dƣới điểm đo thấp nhất. Không lắp đặt thiết bị tại các vị trí có màng che kín, tại ngõ ra của bồn hay tại các vị trí trong bồn mà áp suất bị ảnh hƣởng bởi các thiết bị khác (nhƣ là bơm, khuấy,..). Việc hiệu chuẩn, kiểm tra chức năng của thiết bị có thể thực hiện dễ dàng nếu lắp đặt thiết bị sau một valve khóa. - Rod and cable version Khi lắp đặt cảm biến kiểu Rod and cable, đảm bảo đầu dò đƣợc đặt tại vị trí không bị ảnh hƣởng bởi dòng chảy. Để bảo vệ đầu dò khỏi va đập do chuyển động, lắp đặt đầu dò trong một ống dẫn plastic, hay cố định bằng thiết bị kẹp. Chiều dài của cáp và que đầu dò tùy thuộc vào việc lựa chọn điểm zero. Đỉnh của đầu dò phải ở dƣới điểm zero. - Thiết bị khác Màng cách ly Không sử dụng các vật sắc hay cứng để cầm, treo hay vệ sinh màng cách ly. Việc lắp đặt màng cách ly không ảnh hƣởng đến kết quả đo nếu không làm thủng và không đặt một sức nặng nào lên màng của phần tử đo áp suất. Một số cảm biến có màng cách ly đƣợc bảo vệ khỏi hƣ hỏng cơ học bằng một vỏ plastic. Làm kín thiết bị Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Khi lắp đặt thiết bị vào bồn, đặt đệm làm kín vào đúng bề mặt làm kín. Quấn và làm kín ren bằng cao su non. Khi siết chặt thiết bị, không đƣợc siết quá chặt, sử dụng công cụ thích hợp, không đƣợc nắm housing của thiết bị vặn. Làm kín hộp thiết bị, đấu nối Lƣu ý, không để hộp thiết bị ẩm ƣớt khi lắp đặt đầu dò, kết nối thiết bị với hệ thống. Luôn vặn chặt vỏ hộp và các đầu cáp. Vòng đệm làm kín của hộp phải đƣợc bôi mỡ hay silicone làm kín. Bộ chuyển đổi lắp đặt hộp thiết bị xa điểm đo trên bồn Nếu không gian lắp đặt hạn chế, hoặc có dao động nhiệt độ mạnh tại thành bồn, hoặc điều kiện môi trƣờng gần bồn không cho phép, thì có thể gắn housing tách biệt khỏi điểm đo trên bồn bằng thiết bị thích hợp. Nhà sản xuất cung cấp các thiết bị chuyển đổi và lắp đặt thích hợp, có thể lắp đặt trên đƣờng ống hay trên tƣờng. Hình 2.1.7. Lắp đặt thiết bị tách biệt điểm đo 2.1.3. Điều kiện hoạt động Lƣu ý các điều kiện giới hạn nhiệt độ môi trƣờng, khả năng chống rung, chống sốc, cấp bảo vệ, tƣơng thích điện từ, bảo vệ quá áp. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com 2.1.4. Điều kiện công nghệ Lƣu ý các điều kiện giới hạn nhiệt độ chất lỏng, áp suất. 2.2. Đo mức sử dụng cảm biến kiểu điện dung Hình 2.2.1. Cảm biến đo mức kiểu điện dung 2.2.1. Nguyên lý Đo điện dung là một phép đo lƣợng điện tích lũy trên bản cực của một tụ điện. Một tụ điện đƣợc chế tạo gồm hai bản cực dẫn điện đƣợc cách ly bằng chất điện môi (không dẫn điện). Cảm biến kiểu điện dung có thể đƣợc sử dụng để đo mức cũng nhƣ cảm biến áp suất. Nguyên lý hoạt động của cảm biến đo mức kiểu điện dung dựa trên sự thay đổi điện dung của tụ điện do sự thay đổi mức chất lỏng, rắn trong bồn. Một điều quan trọng cần xem xét khi sử dụng cảm biến kiểu điện dung là khả năng dẫn điện của chất lỏng. Cảm biến kiểu điện dung có thể làm việc với cả chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện. Khi chất lỏng là chất cách điện, có thể tạo tụ điện bằng hai điện cực hình trụ nhúng trong chất lỏng hoặc một điện cực kết hợp với điện cực thứ hai là thành bồn chứa nếu thành bồn làm bằng kim loại. Chất điện môi giữa hai điện cực chính là chất Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com lỏng ở phần điện cực bị ngập và không khí ở phần không có chất lỏng. Việc đo mức của chất lỏng đƣợc chuyển thành đo điện dung của tụ điện, điện dung này thay đổi theo mức chất lỏng trong bồn. Điều kiện áp dụng phƣơng pháp này là hằng số điện môi của chất lỏng phải lớn hơn đáng kể hằng số điện môi của không khí (thƣờng là gấp đôi). Hình 2.2.2. Nguyên lý đo mức bằng cảm biến kiểu điện dung Có một sự khác biệt đáng kể giữa hằng số điện môi của khí hoặc hơi và hằng số điện môi của chất lỏng và chất rắn quá trình. Trong phép đo mức liên tục, giá trị điện dung sẽ tăng khi mức của vật liệu cần đo tăng. Cảm biến nhận ra sự thay đổi về điện dung khi mức thay đổi và chuyển đổi nó thành tín hiệu tỷ lệ với mức. Từ đó có thể hiển thị giá trị đo mức. Trong trƣờng hợp chất lỏng là chất dẫn điện, để tạo tụ điện ngƣời ta dùng một điện cực kim loại bên ngoài có phủ cách điện, lớp cách điện đóng vai trò chất điện môi còn chất lỏng đóng vai trò điện cực thứ hai. Trong nhiều trƣờng hợp mà đòi hỏi cảm biến kiểu điện dung có hai đầu dò. Bởi vì khoảng cách từ thành bồn đến đầu dò sẽ khác nhau theo độ cao, ngõ ra của cảm biến sẽ không tuyến tính theo sự thay đổi của mức trong bồn nếu thành bồn đƣợc sử dụng nhƣ một bản cực của tụ điện. Để đo chính xác, khoảng cách giữa hai bản cực (hai vật dẫn) của tụ điện phải luôn giống nhau trên toàn dải đo. Có thể sử dụng một cảm biến mức với hai đầu dò nếu nhƣ thành bình không phải là vật liệu dẫn điện. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Hình 2.2.3. Đo mức kiểu điện dung có hai đầu dò Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả đo của cảm biến kiểu điện dung là: • Nhiệt độ tăng làm giảm hằng số điện môi của vật liệu. • Nếu cấu tạo hoặc kích thƣớc các hạt của vật liệu quá trình thay đổi, hằng số điện môi cũng bị ảnh hƣởng. Lƣu ý, những vật liệu khác nhau sẽ có hằng số điện môi khác nhau. Nếu thành phần của chất cần đo mức thay đổi thì dụng cụ đo phải đƣợc cân chỉnh lại. Đầu dò điện dung sẽ có dải đo bằng với chiều dài của nó. Phƣơng pháp này có ƣu điểm là đạt đƣợc độ tuyến tính trong khoảng đo lớn, dùng đo mức của các chất lỏng dễ bay hơi, dễ nổ và ăn mòn, khoảng đo từ 0  5 m. Hình 2.2.4. Nguyên lý đo mức bằng cảm biến kiểu điện dung một đầu dò Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Hình 2.2.5. Nguyên lý đo mức bằng cảm biến kiểu điện dung hai đầu dò Để cân chỉnh thiết bị đo mức kiểu điện dung, đƣa mức chất lỏng về điểm zero (hoặc gần zero) và tiến hành cân chỉnh mức thấp. Tăng mức chất lỏng lên full scale (hoặc gần full scale) và cân chỉnh mức cao. Transmitter sẽ tuyến tính hóa giá trị đo dựa vào các thông số đo đƣợc của 2 điểm này. 2.2.2. Hƣớng dẫn lắp đặt Khi lắp đặt cảm biến đo mức kiểu điện dung, cần lƣu ý: Không nên lắp đặt đầu dò ở vị trí bị che chắn trong bồn vì đầu dò có thể không kết hợp đƣợc với thành bồn để tạo thành hai bản cực. Khi lắp đặt cảm biến đo mức trong các bồn có khuấy, trộn, phải lƣu ý lắp đặt thiết bị tại các vị trí an toàn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu với thiết bị khuấy. Khi lắp đặt, không đƣợc để dòng chất lỏng chảy vào hay chất rắn đƣa vào bồn chứa hƣớng thẳng trực tiếp vào đầu dò. Phải lƣu ý góc của dòng vật liệu đƣa vào bồn hay ngõ ra của phiễu khi xác định vị trí gắn đầu dò và chiều dài của đầu dò. Khi lắp đặt nhiều đầu dò trong một bồn chứa, phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các đầu dò. Khi lắp đặt các đầu dò, các khớp nối ren nên càng ngắn càng tốt. Sự ngƣng tụ hay dƣ lƣợng sản phẩm có thể xảy ra tại khớp nối dài và ảnh hƣởng đến tính chính xác của đầu dò. Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Trƣờng hợp nhiệt độ trong bồn chứa cao, phải cách ly bề mặt ngoài của bồn chứa để tránh quá nhiệt thiết bị. Việc cách nhiệt cũng hạn chế tích tụ các chất gần đầu dò, khớp nối, giảm nguy cơ, sai số. Hình 2.2.6. Các vị trí lắp đặt - Hƣớng dẫn lắp đặt đối với đầu dò kiểu rod Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN Vinamain.com Hình 2.2.7. Hướng dẫn lắp đặt đối với đầu dò kiểu rod • Trƣờng hợp lắp đặt đúng a. Để phát hiện mức cao nhất, sử dụng cảm biến có khớp nối ren ngắn. b. Để phát hiện mức thấp nhất, sử dụng cảm biến có khớp nối ren ngắn c. Nếu có thành bồn có tích tụ một lớp mỏng thì khớp nối đƣợc hàn bên trong. Đầu dò đƣợc lắp đặt hơi hƣớng xuống để các chất bám trên đầu dò có thể trƣợt xuống dễ dàng. • Trƣờng hợp lắp đặt không đúng d. Khớp nối quá dài, có thể gây tích tụ các chất bên trong và dẫn đến sai số. e. Việc lắp đặt theo phƣơng ngang dẫn đến nguy cơ tác động sai khi các chất tích tụ nặng trên thành bồn. f. Lắp đặt tại vị trí xảy ra tích tụ các chất trong bồn, thiết bị sẽ không phát hiện khi bồn rỗng.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan