Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thiết kế hệ thống xử lý nước rỉ rác...

Tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước rỉ rác

.PDF
32
192
66

Mô tả:

Thiết kế hệ thống xử lý nước rỉ rác
Më §Çu 1. Giíi thiÖu HiÖn nay, x· héi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, c¸c c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn ®−îc ¸p dông vµo qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng còng nh− ®Çu t− vµo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ngµy cµng phong phó, ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã m«i tr−êng còng bÞ ¶nh h−ëng vµ chñ yÕu lµ theo h−íng tiªu cùc, ®Æc biÖt lµ m«i tr−êng n−íc. BÊt cø lo¹i h×nh c«ng nghiÖp nµo còng sö dông mét l−îng lín n−íc tiªu dïng vµ th¶i ra kh«ng Ýt n−íc th¶i tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó l−îng n−íc th¶i sau xö lý ®ñ tiªu chuÈn ®Ó cã thÓ cho ®æ ra c¸c s«ng hoÆc ®−a vµo t¸i s¶n xuÊt ®Ó tiÕt kiÖm vÒ nguån n¨ng l−îng còng nh− kinh tÕ cho s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ph¶i chó t©m xö lý n−íc th¶i ta cßn l−u ý ®Õn mét l−îng n−íc rß rØ ra tõ c¸c b·i r¸c, l−îng n−íc nµy lµ kh«ng lín nh−ng l¹i mang mét hµm l−îng « nhiÔm rÊt cao, gäi lµ n−íc r¸c, l−îng n−íc r¸c nµy nÕu kh«ng ®−îc xö lý ®óng møc th× nã cã thÓ x©m nhËp vµo m«i tr−êng ®Êt sau ®ã ®i vµo c¸c m¹ch n−íc ngÇm lµm « nhiÔm nguån n−íc ngÇm vµ cã thÓ lµm biÕn ®æi ®Æc tÝnh cña ®Êt, chÝnh v× thÕ mµ vÊn ®Ò xö lý n−íc r¸c rß rØ tõ c¸c b·i ch«n lÊp còng phÇn nµo trë nªn v« cïng cÊp thiÕt. ë Ch©u ¢u vµ c¸c n−íc c«ng nghiÖp ng−êi ta ®· quan t©m ®Õn vÊn ®Ò xö lý r¸c vµ n−íc r¸c dß rØ tõ l©u. Cßn ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò xö lý n−íc r¸c dß rØ míi ®−îc quan t©m gÇn ®©y. HiÖn nay, ë thµnh phè Hµ Néi phÇn lín r¸c th¶i ®−îc thu gom vµ ch«n lÊp t¹i b·i r¸c Nam S¬n - Sãc S¬n - Hµ Néi. Trong khi ®ã víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ ph¸t triÓn hiÖn nay th× l−îng r¸c th¶i tõ sinh ho¹t còng nh− s¶n xuÊt t¨ng lªn mµ vÊn ®Ò xö lý ch−a ®−a ra ®−îc ph−¬ng ph¸p h÷u hiÖu nhÊt. Thµnh phÇn n−íc r¸c rß rØ rÊt phøc t¹p trong ®ã « nhiÔm chÊt h÷u c¬ lµ chñ yÕu, bªn c¹nh cßn « nhiÔm chÊt v« c¬. ThËt khã cã thÓ tèi −u ho¸ ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc r¸c rß rØ v× ®Æc tÝnh cña n−íc r¸c rÊt phøc t¹p vµ bÞ thay ®æi theo thêi gian. N−íc r¸c rß rØ cã chøa l−îng lín hîp chÊt h÷u c¬ rÊt bÒn víi qu¸ tr×nh ph©n huû vi sinh. V× vËy, kh«ng thÓ chän ®¬n thuÇn ph−¬ng ph¸p sinh häc ®Ó xö lý lo¹i n−íc nµy mµ ta ph¶i chän c¸c ph−¬ng ph¸p xö lý ho¸ lÝ kh¸c ngay c¶ b»ng kÜ thuËt «xy ho¸ tiªn tiÕn. Ph¶n øng Fenton kÕt hîp víi hÊp phô b»ng than ho¹t tÝnh xö lý ®−îc hÇu hÕt c¸c chÊt h÷u c¬ trong n−íc, xö lý tèt c¶ mïi vµ mµu trong n−íc, ®ã lµ do ph¶n øng Fenton sinh ra gèc tù do OHo (thÕ oxy ho¸ ϕ = 2,8 V) cã tÝnh chÊt oxy ho¸ m¹nh – nã cã kh¶ n¨ng oxy ho¸ hÇu hÕt c¸c chÊt h÷u c¬ trong n−íc th¶i. Ph−¬ng ph¸p nµy ®¹t hiÖu qu¶ cao, dÔ dµng thùc hiÖn ë nhiÖt ®é th−êng, thêi gian xö lý nhanh, ho¸ chÊt dÔ t×m vµ yªu cÇu chi phÝ ®Çu t− nhá. 2. Môc tiªu cña ®Ò tµi Download from moitruongnuoc.com 1 Víi hiÖn tr¹ng l−îng chÊt th¶i r¾n th¶i ra m«i tr−êng ngµy cµng nhiÒu vµ theo ®ã c¸c c«ng tr×nh xö lý chóng còng ®−îc x©y dùng lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu xö lý ®Æc biÖt lµ c¸c b·i ch«n lÊp, chÝnh v× thÕ ®Æt ra vÊn ®Ò xö lý n−íc r¸c rß rØ tõ c¸c b·i ch«n lÊp lµ xu thÕ ®óng ®¾n hiÖn nay, mÆc dï hiÖn nay l−u l−îng th¶i ra lµ ch−a lín nh−ng theo thêi gian yªu cÇu ®Æt ra còng sÏ t¨ng nhanh, chóng ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó cã kinh nghiÖm thùc tÕ sím ®Ó cã thÓ ®èi phã kÞp thêi víi nh÷ng ph¸t sinh trong thêi gian tíi. ChÝnh v× thÕ, chóng t«i ®Ò xuÊt nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p xö lý vµ c¸c c«ng tr×nh xö lý ®Ó t¹o c¬ së cho c¸c nghiªn cøu sau nµy vµ qua ®ã c¸c quy tr×nh xö lý n−íc r¸c sÏ ®−îc hoµn chØnh h¬n. Download from moitruongnuoc.com 2 Ch−¬ng I Tæng quan 1.1. §Æc ®iÓm chung vÒ b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n R¸c th¶i ®« thÞ bao gåm c¸c lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t, c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng së, ®Æc biÖt chÊt th¶i bÖnh viÖn lµ nhãm chÊt th¶i r¾n phæ biÕn nhÊt vµ cã xu thÕ t¨ng ®Òu cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ ®êi sèng. Sè l−îng r¸c th¶i ®−îc thu gom chñ yÕu ®−îc xö lý b»ng kü thuËt ch«n lÊp. Kü thuËt ch«n lÊp lµ kü thuËt cæ ®iÓn nh−ng kh¸ phï hîp víi ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt cña n−íc ta v× c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái ®Çu t− lín. Tuy nhiªn, c«ng nghÖ ch«n lÊp ®ßi hái x©y dùng b·i, « ch«n lÊp chèng thÊm ®óng quy c¸ch, ngoµi ra n−íc r¸c ph¶i ®−îc thu gom vµ xö lý ®Ó b¶o vÖ nguån n−íc ngÇm còng nh− n−íc mÆt. B·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n lµ ph−¬ng ph¸p kinh tÕ nhÊt vµ chÊp nhËn ®−îc vÒ mÆt m«i tr−êng ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Qu¶n lý b·i ch«n lÊp bao gåm viÖc quy ho¹ch, thiÕt kÕ, vËn hµnh, ®ãng b·i vµ kiÓm so¸t b·i ch«n lÊp. Nh×n chung r¸c th¶i ®−îc ®−a vÒ b·i ch«n lÊp ch−a qua ph©n lo¹i. C¸c lo¹i nguån r¸c th¶i cã kh¶ n¨ng mang theo c¸c hîp chÊt ®éc h¹i. Nh− lµ: c¸c vËt liÖu s¬n, pin th¶i, dÇu m¸y, thuèc trõ s©u, c¸c ho¸ chÊt vµ r¸c th¶i ®éc h¹i c«ng nghiÖp vµ th−¬ng m¹i kh¸c... cã thÓ mang theo c¸c kim lo¹i nÆng vµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ ®éc h¹i. Mét b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n hîp vÖ sinh cÇn ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt ®Ó ng¨n chÆn ®−îc sù lan truyÒn cña c¸c hîp chÊt ®éc h¹i ra m«i tr−êng xung quanh. C¸c vËt liÖu tù nhiªn hoÆc tæng hîp th−êng ®−îc sö dông ®Ó lãt ®¸y vµ thµnh cña b·i ®Ó ng¨n c¶n sù x©m nhËp cña n−íc r¸c vµo nguån n−íc ngÇm vµ n−íc mÆt xung quanh. Cã nhiÒu b·i ch«n lÊp r¸c th¶i r¾n trªn thÕ giíi sö dông lãt ®¸y b»ng líp ®Êt sÐt nÐn chÆt dµy kho¶ng 50 cm. Còng cã nhiÒu tr−êng hîp sö dông líp lãt ®¸y lµ c¸c tÊm nhùa tæng hîp máng. Tuy nhiªn, bÊt cø líp lãt nµo th× còng ®Òu bÞ ph¸ háng bëi n−íc r¸c. C¸c tÊm lãt b»ng vËt liÖu tæng hîp cã thÓ bÞ r¸ch, ®Æc biÖt lµ trong tr−êng hîp l¾p ®Æt kh«ng ®óng quy tr×nh, hoÆc cã thÓ mÊt dÇn tÝnh n¨ng lãt theo thêi gian. §Ó t¨ng c−êng tÝnh chèng chÞu n−íc r¸c cña líp lãt, th−êng th−êng ng−êi ta sö dông t¨ng c−êng nhiÒu líp, hoÆc kÕt hîp sö dông võa vËt liÖu tù nhiªn võa vËt liÖu tæng hîp, gäi lµ líp lãt tæng hîp. §Ó tèi thiÓu ho¸ l−îng n−íc r¸c, sau mçi ngµy ®æ r¸c th¶i vµo b·i ch«n lÊp ph¶i dïng líp vËt liÖu phñ ®Ó che phñ kÝn b·i. Khi b·i ®ãng cöa, mét líp phñ cuèi cïng ph¶i ®−îc dïng ®Ó phñ kÝn toµn bé b·i ch«n lÊp. B−íc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh x©y dùng b·i ch«n lÊp liªn quan ®Õn c«ng t¸c chuÈn bÞ t¹i hiÖn tr−êng. M¹ng l−íi tho¸t n−íc ®ang cã ph¶i ®−îc thay ®æi theo Download from moitruongnuoc.com 3 h−íng ®−a toµn bé l−îng n−íc m−a vµ n−íc mÆt ra ngoµi khu vùc dù kiÕn x©y dùng b·i ch«n lÊp. ViÖc v¹ch tuyÕn l¹i m¹ng l−íi tho¸t n−íc cµng ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c vïng thung lòng s©u hÑp cã ®é dèc cao hoÆc c¸c vïng khe nói. §¸y cña b·i ch«n lÊp ®−îc x©y dùng cã ®é dèc ®Ó tho¸t n−íc rß rØ vµ líp lãt ®¸y ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu thÊm. HÖ thèng thu gom n−íc rß rØ ®−îc ®Æt ngay trªn líp ®¸y cña b·i ch«n lÊp. C¸c r·nh tho¸t khÝ cã thÓ ®−îc l¾p ®Æt ë ®¸y cña b·i ch«n lÊp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c b·i ch«n lÊp míi cã c¸c hîp chÊt h÷u c¬ bay h¬i. HÖ thèng kiÓm so¸t n−íc mÆt HÖ thèng qu¶n lý khÝ Líp phñ trªn cïng èng th«ng khÝ R¸c th¶i vµ líp phñ hµng ngµy èng quan tr¾c khÝ Qu¶n lý n−íc r¸c èng thu gom n−íc r¸c èng quan tr¾c khÝ GiÕng quan tr¾c gradient n−íc ngÇm trªn Líp lãt ®¸y b·i GiÕng quan tr¾c gradient n−íc ngÇm d−íi H×nh 1: S¬ ®å chung cña b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n hîp vÖ sinh Qu¶n lý vµ xö lý n−íc r¸c lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh cho viÖc thiÕt kÕ vµ vËn hµnh b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n an toµn. Sù ph©n huû tù nhiªn cña r¸c th¶i r¾n, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thÊm cña n−íc m−a vµo b·i ch«n lÊp kÐo theo v« sè c¸c hîp chÊt ®éc h¹i ch¶y xuèng líp ®¸y cña b·i ch«n lÊp. KhÝ hËu cµng Èm −ít, rñi ro g©y « nhiÔm tõ b·i ch«n lÊp cho nguån n−íc mÆt vµ n−íc ngÇm cµng cao. Trªn thùc tÕ, cÊu tróc ®Þa chÊt vµ ®Þa lý cña b·i còng cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn viÖc lan truyÒn « nhiÔm cña n−íc r¸c ra m«i tr−êng. 1.2. §Æc tr−ng vµ sù h×nh thµnh n−íc rØ r¸c 1.2.1. §Æc tr−ng cña n−íc r¸c dß rØ Mäi ho¹t ®éng cña con ng−êi dï lµ trong sinh ho¹t hay trong s¶n xuÊt, y tÕ ®Òu th¶i ra m«i tr−êng mét l−îng lín r¸c th¶i. C¸c chÊt th¶i r¾n nµy ®−îc thu gom l¹i ®−a ®Õn ®Þa ®iÓm ch«n lÊp phÕ th¶i. Trong qu¸ tr×nh ch«n lÊp, theo thêi gian n−íc r¸c liªn tôc ®−îc sinh ra do ®é Èm tù nhiªn cña r¸c, do n−íc m−a, do c¸c qu¸ tr×nh ho¸ - sinh... lµm c¸c chÊt th¶i ph©n huû t¹o ra mét l−îng lín n−íc r¸c dß rØ víi nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm h÷u c¬ cao. Download from moitruongnuoc.com 4 VËy n−íc r¸c dß rØ lµ mét lo¹i chÊt láng sinh ra tõ qu¸ tr×nh ph©n huû vi sinh ®èi víi c¸c chÊt h÷u c¬ cã trong r¸c thÊm qua c¸c líp r¸c cña c¸c « ch«n lÊp vµ kÐo theo c¸c chÊt bÈn d¹ng l¬ löng, keo vµ tan tõ chÊt th¶i r¾n. Do r¸c th¶i cã nguån gèc rÊt kh¸c nhau nªn ®Æc tr−ng cña n−íc r¸c dß rØ phô thuéc vµo nguån gèc lo¹i r¸c th¶i, thµnh phÇn r¸c th¶i, mïa, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu cña khu ch«n lÊp phÕ th¶i, còng nh− thêi gian l−u tr÷ r¸c th¶i N−íc r¸c cña c¸c b·i r¸c cã thêi gian vËn hµnh kh¸c nhau th× cã nh÷ng ®Æc tr−ng kh¸c nhau,n−íc r¸c cña b·i r¸c trÎ th× COD cã thÓ cao h¬n 5g/l,nång ®é NH4+ thÊp (< 400 mg/l). N−íc r¸c cña b·i r¸c giµ cã COD rÊt cao cã thÓ cao têi hµng ngh×n mg/l ,NH4+ cao (> 400 mg/l) vµ l−îng hîp chÊt h÷u c¬ ph©n huû ®−îc bëi vi sinh thÊp (BOD5/COD = 0,1). 1.2.2.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh n−íc r¸c §Ó x¸c ®Þnh l−îng n−íc r¸c h×nh thµnh trong b·i ch«n lÊp cÇn ph¶i xem xÐt c¸c thµnh phÇn tham gia vµo n−íc r¸c. N−íc r¸c hay cßn gäi lµ n−íc rß rØ r¸c ®−îc t¹o thµnh tõ n−íc m−a, n−íc bÒ mÆt, n−íc ngÇm ngÊm vµo b·i r¸c. N−íc thÊm qua c¸c líp r¸c cña c¸c « ch«n lÊp kÐo theo c¸c chÊt bÈn, chÊt « nhiÔm cã s½n trong r¸c hoÆc ®−îc t¹o thµnh do c¸c ph¶n øng, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng…ch¶y vµo tÇng ®Êt d−íi b·i ch«n lÊp. N−íc rß rØ r¸c xuÊt hiÖn khi n−íc ch¶y v¸o c¸c « ch«n lÊp. N−íc cã thÓ thÊm vµo r¸c theo mét sè c¸ch sau ®©y: • N−íc s½n cã vµ tù h×nh thµnh khi ph©n huû chÊt h÷u c¬ cã trong b·i ch«n lÊp • Mùc n−íc ngÇm cã thÓ d©ng lªn vµo c¸c « ch«n r¸c • N−íc cã thÓ rß rØ qua c¸c v¸ch cña c¸c « ch«n r¸c • N−íc tõ c¸c khu vùc ch¶y qua cã thÓ thÊm xuèng c¸c « ch«n r¸c • N−íc m−a r¬i xuèng khu vùc ch«n lÊp r¸c tr−íc khi ®−îc phñ ®Êt vµ tr−íc khi « r¸c ®ãng l¹i. • N−íc m−a r¬i xuèng khu vùc b·i ch«n lÊp sau khi « r¸c ®Çy. L−îng n−íc ®i ra khái b·i ch«n lÊp bao gåm: • Bèc h¬i tõ bÒ mÆt b·i r¸c; • NgÊm xuèng tÇng n−íc ngÇm; • T¹o thµnh dßng ch¶y, ch¶y vµo c¸c dßng n−íc mÆt. L−îng n−íc r¸c t¹o ra ®−îc tÝnh b»ng tæng l−îng n−íc ®i vµo b·i ch«n lÊp trõ ®i l−îng n−íc tham gia vµo c¸c ph¶n øng ho¸ häc, l−îng n−íc bay h¬i vµ l−îng n−íc gi÷ trong líp r¸c. Theo tµi liÖu ®iÒu tra cña C«ng ty M«i tr−êng §« thÞ Thanh phè Download from moitruongnuoc.com 5 Hµ Néi, tÝnh b×nh qu©n 1000 tÊn r¸c th¶i ngµy ®ªm th× l−îng n−íc th¶i sinh ra lµ 100m3 - 120m3. 1.2.3. Thµnh phÇn cña n−íc r¸c dß rØ Thµnh phÇn cña n−íc r¸c rÊt phøc t¹p vµ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh− :thêi gian ch«n lÊp,khÝ hËu,mïa,®é Èm cña b·i r¸c,møc ®é pha lo·ng cña n−íc mÆt vµ n−íc ngÇm vµ c¸c lo¹i r¸c ch«n lÊp... Song n−íc r¸c gåm 2 thµnh phÇn chÝnh ®ã lµ: c¸c chÊt h÷u c¬ vµ c¸c chÊt v« c¬. Trong ®ã sù « nhiÔm cña n−íc r¸c dß rØ chñ yÕu lµ « nhiÔm c¸c chÊt h÷u c¬. a) C¸c chÊt h÷u c¬ PhÇn lín c¸c chÊt h÷u c¬ trong n−íc r¸c rß rØ lµ c¸c chÊt cã ph©n tö l−îng lín nh− axit humic (mïn), axit fulvic, c¸c hîp chÊt tananh, c¸c lo¹i t¹p chÊt h÷u c¬ cã nguån gèc nh©n t¹o. C¸c chÊt h÷u c¬ nµy lµ nguyªn nh©n g©y mµu, mïi trong n−íc vµ còng lµ nguyªn nh©n g©y nªn chØ sè COD rÊt cao trong n−íc th¶i . Theo nghiªn cøu gÇn ®©y ë NhËt B¶n, ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra h¬n 190 hîp chÊt h÷u c¬ kh¸c nhau cã mÆt trong n−íc r¸c dß rØ. Trong ®ã, c¸c hîp chÊt cã khèi l−îng lín vµ quan träng nh−: Photpho h÷u c¬, 1,4-®ioxan, phtalat vµ bisphenol cã mÆt ë nång ®é cao mµ chóng cã thÓ cã nguån gèc tõ c¸c chÊt phô gia trong plastic. Tæng hµm l−îng cacbon h÷u c¬ cao, trong ®ã phenol vµ dÉn xuÊt cña nã lµ thµnh phÇn chÝnh trong hîp chÊt h÷u c¬. Ngoµi ra cßn mét sè chÊt th¶i ®éc h¹i dïng trong c«ng nghiÖp, ®©y lµ nguån chÝnh g©y ra ®éc tÝnh trong n−íc r¸c dß rØ. VÝ dô: sù ph¸t hiÖn ra sù cã mÆt dioxan ë nång ®é cao trong n−íc r¸c lµ quan träng bëi v× ®éc tÝnh cña nã vµ sù k×m h·m kh¶ n¨ng ph©n huû vi sinh . ë Thôy §iÓn, ng−êi ta còng ph¸t hiÖn h¬n 200 h÷u c¬ cã mÆt trong n−íc r¸c, nång ®é cña chóng thay ®æi tõ mét ®Õn vµi tr¨m mg/l. C¸c chÊt phæ biÕn vµ cã mÆt víi nång ®é cao nh−: c¸c chÊt dÎo ho¸ p«lime (phtalat, benzosulfonamit), photphat, ester, s¶n phÈm thÕ cña phenol (C6H4OHCl,... ), siloxaner. §Æc biÖt ng−êi ta còng ph¸t hiÖn ra ®ioxan vµ ®ioxolans trong n−íc r¸c mµ tr−íc ®©y ch−a c«ng bè . b) C¸c chÊt v« c¬ C¸c chÊt v« c¬ cã mÆt trong n−íc r¸c dß rØ lµ c¸c hîp chÊt cña nit¬, photpho, l−u huúnh. V× nång ®é cña chóng th−êng nhá nªn ng−êi ta chØ chó ý ®Õn nhiÒu hîp chÊt cña nit¬, photpho, v× chóng lµ nguyªn nh©n g©y lªn hiÖn t−îng phó d−ìng, lµm cho thùc vËt ph¸t triÓn nhanh chãng, sau ®ã chóng chÕt vµ g©y ra hiÖn t−îng thèi r÷a vµ « nhiÔm chÊt h÷u c¬ . Nit¬ tån t¹i trong n−íc r¸c d−íi c¸c d¹ng kh¸c nhau nh−: nitrat, nitrit, amoni vµ c¸c d¹ng h÷u c¬. Qu¸ tr×nh ch«n lÊp thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh vi sinh yÕm khÝ. Do vËy trong n−íc r¸c dß rØ, nit¬ tån t¹i d−íi d¹ng NH4+. Nång ®é cña chóng còng thay Download from moitruongnuoc.com 6 ®æi theo thêi gian l−u cña n−íc r¸c, víi n−íc r¸c dß rØ cña b·i r¸c giµ th× nång ®é amoni th−êng cao. Theo c¸c nghiªn cøu kh¸c nhau th× nång ®é cña nit¬ trong n−íc r¸c tån t¹i d−íi d¹ng amoni vµ d¹ng h÷u c¬ (TKN) cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n nh− TKN cã gi¸ trÞ 10 - 800 mg/l (Tchobanoglous vµ céng sù, 1993), 50 - 500 mg/l (Holh vµ céng sù, 1992), nång ®é trung b×nh cña NH3 lµ 965 mg/l (Wolh vµ céng sù, 1992), ®iÒu ®ã chøng tá NH3 chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng l−îng nit¬ . Photpho tån t¹i trong n−íc r¸c d−íi d¹ng orthophotphat, polyphotphat vµ c¸c hîp chÊt photpho h÷u c¬, chóng cã nguån gèc tõ c¸c chÊt tÈy röa vµ c¸c phÕ th¶i n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn nång ®é cña chóng th−êng kh«ng cao ë trong n−íc r¸c dß rØ vµ vÊn ®Ò xö lý chóng còng Ýt ®−îc quan t©m . Thµnh phÇn cña n−íc r¸c thay ®æi theo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh ph©n huû sinh häc.Sau giai ®o¹n h¸o khÝ ng¾n(mét vµi tuÇn),tiÕp ®Õn lµ giai ®o¹n ph©n huû :giai ®o¹n ph©n huû yÕm khÝ tuú tiÖn t¹o ra axit vµ giai ®o¹n ph©n huû yÕm khÝ tuyÖt ®èi t¹o ra khÝ mªtan. Trong giai ®o¹n t¹o axit c¸c hîp chÊt ®¬n gi¶n ®−îc h×nh thµnh nh− c¸c axit bÐo,amino axit vµ cacboxylic axit.Giai ®o¹n axit cã thÓ kÐo dµi vµi n¨m sau khi ch«n lÊp ,®Æc tr−ng cña n−íc r¸c trong giai ®o¹n nµy : - Nång ®é cao c¸c axit bÐo dÔ bay h¬i, - pH nghiªng vÒ tÝnh axit - BOD cao - Tû lÖ BOD/COD cao - Nång ®é NH4+ vµ nit¬ h÷u c¬ cao Trong giai ®o¹n t¹o mªtan,vi khuÈn t¹o ra khÝ mªtan lµ næi tréi nhÊt.Chóng thay thÕ c¸c axit b»ng c¸c s¶n phÈm cuèi cïng lµ khÝ mªtan vµ cacbonic.Giai ®o¹n t¹o thµnh khÝ mªtan cã thÓ tiÕp tôc ®Õn 100 n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a.§Æc tr−ng cña chÊt l−îng n−íc r¸c trong giai ®o¹n nµy: - Nång ®é cao c¸c axit bÐo dÔ bay h¬i rÊt thÊp - pH trung hoµ/kiÒm - BOD thÊp - Tû lÖ BOD/COD thÊp - Nång ®é NH4+ cao Download from moitruongnuoc.com 7 B¶ng 1: C¸c sè liÖu tiªu biÓu vÒ thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt n−íc r¸c tõ b·i ch«n lÊp míi vµ l©u n¨m: Thµnh phÇn B·i míi(d−íi 2 n¨m) Kho¶ng T.b×nh B·i l©u n¨m (trªn 10 n¨m Nhu cÇu oxy sinh ho¸(BOD5),mg/l 2000-20000 10000 100-200 Tæng l−îng cacbon h÷u (TOC),mg/l 1500-20000 6000 80-160 Nhu cÇu oxy ho¸ häc(COD),mg/l 3000-60000 18000 100-150 Tæng chÊt r¾n l¬ löng(TSS),mg/l 200-2000 500 100-400 Nit¬ h÷u c¬,mg/l 10-800 200 80-120 Amoniac,mg/l 10-800 200 20-40 Nitrat,mg/l 5-40 25 5-10 Tæng l−îng photpho,mg/l 5-100 30 5-10 Othphotpho,mg/l 4-80 20 4-8 §é kiÒm theo CaCO3 1000-10000 3000 200-1000 pH 4,5-7,5 6,0 6,6-7,5 Canxi,mg/l 50-1500 250 50-200 Clorua,mg/l 200-3000 500 100-400 Tæng l−îng s¾t,mg/l 50-1200 60 20-200 Sunph¸t,mg/l 50-1000 300 20-50 XÐt vÒ khÝa c¹nh m«i tr−êng, n−íc rØ r¸c bao gåm 3 nhãm g©y « nhiÔm chÝnh sau ®©y: - C¸c chÊt h÷u c¬ - Ni t¬ (chñ yÕu lµ amoni) - Kim lo¹i nÆng Thµnh phÇn cña n−íc r¸c th−êng thay ®æi theo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh ph©n huû sinh häc. Sau giai ®o¹n hiÕu khÝ ng¾n (mét vµi tuÇn) lµ giai ®o¹n ph©n huû. Giai ®o¹n ph©n huû axit t¹o ra axit vµ giai ®o¹n ph©n huû yÕm khÝ t¹o ra khÝ mªtan. ChÊt l−îng ®iÓn h×nh cña n−íc r¸c trong giai ®o¹n ph©n huû t¹o axit vµ giai ®o¹n ph©n huû t¹o khÝ mªtan ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2. Download from moitruongnuoc.com 8 B¶ng 2: §Æc tr−ng thµnh phÇn n−íc r¸c trong c¸c giai ®o¹n ph©n huû ChØ tiªu §¬n vÞ pH BOD5 mg/l COD mg/l BOD5/COD mg/l NH4-N mg/l Tæng N mg/l Tæng P mg/l SO42- mg/l Ca mg/l Mg mg/l Fe mg/l Mn mg/l Zn mg/l Cl mg/l Na mg/l K mg/l Giai ®o¹n t¹o axit Giai ®o¹n trung gian 4,5 - 7,5 (trung b×nh 6,1) 4.000 - 40.000 (trung b×nh 13.000) 6.000 - 60.000 (trung b×nh 22.000) Giai ®o¹n t¹o mªtan 7,5 - 9,0 (trung b×nh 8,0) 20 - 550 (trung b×nh 180) 500 - 4.500 (trung b×nh 3.000) (trung b×nh 0,06) (trung b×nh 0,58) 30 - 3.000 (trung b×nh 750) 50 - 5.000 (trung b×nh 1.250) 0,1 – 30 (trung b×nh 6) 70 - 1.750 (trung b×nh 500) 10 - 2.500 (trung b×nh 1.200) 50 - 1.150 (trung b×nh 470) 20 - 2.100 (trung b×nh 780) 0,3 - 0,65 (trung b×nh 0,5) 0,3 - 120 (trung b×nh 5) Download from moitruongnuoc.com 10 - 420 (trung b×nh 80) 20 – 600 (trung b×nh 60) 40 - 350 (trung b×nh 180) 3 – 280 (trung b×nh 15) 0,03 - 45 (trung b×nh 0,7) 0,03 - 4 (trung b×nh 0,6) 100 – 5.000 (trung b×nh 2.100) 50 - 4.000 (trung b×nh 1.350) 10 - 2.500 9 ChØ tiªu §¬n vÞ Pb mg/l Cd mg/l Giai ®o¹n t¹o axit Download from moitruongnuoc.com Giai ®o¹n trung gian (trung b×nh 1.100) 8 - 1.020 (trung b×nh 90) 0,5 - 140 (trung b×nh 6) Giai ®o¹n t¹o mªtan 10 Ch−¬ng II Tæng quan vÒ mét sè ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc r¸c dß rØ 2.1.Tæng quan chung Do ®Æc tÝnh, tÝnh chÊt n−íc rØ r¸c lµ lo¹i n−íc th¶i cã mµu tèi, mïi khã chÞu vµ chøa hµm l−îng rÊt cao chÊt h÷u c¬, trong ®ã phÇn lín lµ nh÷ng chÊt rÊt khã ph©n huû vi sinh. §iÒu nµy lµm cho viÖc xö lý n−íc r¸c trë nªn khã kh¨n h¬n n−íc th¶i sinh ho¹t rÊt nhiÒu vµ gi¸ thµnh cao. §Æc biÖt, ë ViÖt Nam cã tÝnh chÊt ®Æc thï cña viÖc tiÕp nhËn c¸c nguåc r¸c kh«ng ®−îc ph©n lo¹i, hÇu hÕt n−íc r¸c tõ c¸c b·i r¸c ë n−íc ta cã thµnh phÇn rÊt phøc t¹p, hµm l−îng c¸c thµnh phÇn ®éc h¹i cao lµm cho viÖc xö lý n−íc r¸c b»ng phu¬ng ph¸p sinh häc ®¹t hiÖu qu¶ rÊt thÊp. C¸c chØ tiªu chÝnh cÇn xö lý ®èi víi n−íc th¶i lµ: + C¸c kim lo¹i nÆng ®éc h¹i ®èi víi m«i tr−êng vµ ®èi víi c¸c hÖ xö lý b»ng vi sinh nÕu ¸p dông. §iÒu nguy hiÓm lµ c¸c kim lo¹i nµy chñ yÕu n»m d−íi d¹ng c¸c phøc bÒn, khã ph©n tÝch vµ khã xö lý. + Hµm l−îng chÊt h÷u c¬ (biÓu diÔn b»ng chØ tiªu COD) rÊt cao. Ngoµi ra chØ tiªu nµy rÊt phô thuéc vµo tuæi cña b·i r¸c. + N−íc sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn ®é s¹ch ®Ó th¶i ra m«i tr−êng theo tiªu chuÈn TCVN 5945 - 1995 (cét B). + HÖ thèng xö lý æn ®Þnh, ®−îc thiÕt kÕ khÐp kÝn ®Ó xö lý l©u dµi toµn bé l−îng n−íc r¸c rØ ra tõ b·i r¸c. + Gi¸ thµnh xö lý cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. ViÖc nghiªn cøu ®Æc tÝnh n−íc r¸c ë c¸c b·i r¸c, thiÕt lËp m« h×nh ch¹y thö ®Ó ®−a ra ph−¬ng ¸n lùa chän tèi −u cho xö lý n−íc r¸c ®¹t hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ vµ ®¸p øng ®−îc tiªu chuÈn m«i tr−êng lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. ViÖc xö lý n−íc r¸c dß rØ còng nh− mét sè lo¹i n−íc th¶i kh¸c cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau. 2.2. C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý 2.2.1. Ph−¬ng ph¸p xö lý c¬ häc: Trong ph−¬ng ph¸p nµy, c¸c lùc vËt lý nh− träng tr−êng, ly t©m ®−îc ¸p dông ®Ó t¸ch c¸c chÊt kh«ng hoµ tan ra khái n−íc. C¸c c«ng tr×nh xö lý c¬ häc ®−îc ¸p dông réng r·i lµ: song/l−íi ch¾n r¸c, thiÕt bÞ nghiÒn r¸c, bÓ ®iÒu hoµ, khuÊy trén, bÓ l¾ng, bÓ tuyÓn næi. Mçi c«ng tr×nh ®−îc ¸p dông ®èi víi tõng nhiÖm vô cô thÓ. - ¦u ®iÓm: + §¬n gi¶n, dÔ sö dông vµ qu¶n lý + RÎ, c¸c thiÕt bÞ dÔ kiÕm. Download from moitruongnuoc.com 11 + HiÖu qu¶ xö lý s¬ bé n−íc th¶i tèt - Nh−îc ®iÓm: + ChØ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c chÊt kh«ng tan + Kh«ng t¹o ®−îc kÕt tña ®èi víi c¸c chÊt l¬ löng. 2.2.2. Ph−¬ng ph¸p xö lý sinh häc Nguyªn lý cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ dùa vµo ho¹t ®éng sèng cña c¸c loµi vi sinh vËt sö dông c¸c chÊt cã trong n−íc th¶i nh−: photpho, nit¬, vµ c¸c nguyªn tè vi l−îng lµm nguån dinh d−ìng cã kh¶ n¨ng ph©n huû, ph¸ gÉy c¸c m¹ch ph©n tö cña c¸c chÊt h÷u c¬ cã m¹ch cacbon lín thµnh c¸c c¸c ph©n tö cã m¹ch cacbon ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu vµ s¶n phÈm cuèi cïng lµ CO2 (hiÕu khÝ), CH4 + CO2 (kÞ khÝ). . VËy ph−¬ng ph¸p nµy xö lý ®ång thêi BOD vµ N-NH4+, P. - ¦u ®iÓm: + HiÖu qu¶ cao, æn ®Þnh vÒ tÝnh sinh häc + Nguån nguyªn liÖu dÔ kiÕm, hÇu nh− lµ cã s½n trong tù nhiªn + Th©n thiÖn víi m«i tr−êng + Chi phÝ xö lý thÊp + Ýt tèn ®iÖn n¨ng vµ ho¸ chÊt + Th−êng kh«ng g©y ra chÊt « nhiÔm thø cÊp - Nh−îc ®iÓm: + Thêi gian xö lý l©u vµ ph¶i ho¹t ®éng liªn tôc, chÞu ¶nh h−ëng bëi nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, pH, DO, hµm l−îng c¸c chÊt dinh d−ìng, c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c. + ChÞu ¶nh h−ëng nhiÒu cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, do ®ã viÖc vËn hµnh vµ qu¶n lý khã, hÇu nh− chØ sö dông ®−îc ë giai ®o¹n xö lý bËc 2, 3 + HiÖu qu¶ xö lý kh«ng cao khi trong n−íc th¶I chøa nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau. + Yªu cÇu diÖn tÝch ®Êt kh¸ lín ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh + Ph−¬ng ph¸p nµy h¹n chÕ ®èi víi n−íc th¶i cã ®éc tÝnh víi VSV. 2.2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý ho¸ häc Ph−¬ng ph¸p ho¸ häc sö dông c¸c ph¶n øng ho¸ häc ®Ó xö lý n−íc th¶i. C¸c c«ng tr×nh xö lý ho¸ häc th−êng kÕt hîp víi c¸c c«ng tr×nh xö lý lý häc. Nhê c¸c ph¶n øng ho¸ häc mµ c¸c chÊt l¬ löng cã kh¶ n¨ng kiªn kÕt víi nhau t¹o ra c¸c b«ng cÆn lín vµ l¾ng xuèng ®¸y. - ¦u ®iÓm: Download from moitruongnuoc.com 12 + Nguyªn liÖu (c¸c ho¸ chÊt) dÔ kiÕm + DÔ sö dông vµ qu¶n lý + Kh«ng gian xö lý nhá - Nh−îc ®iÓm: + Chi phÝ ho¸ chÊt kh¸ cao + Cã kh¶ n¨ng t¹o ra mét sè chÊt « nhiÔm thø cÊp 2.2.4. Ph−¬ng ph¸p keo tô a> Keo tô b»ng c¸c chÊt ®iÖn ly. B¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ cho thªm vµo n−íc c¸c chÊt ®iÖn ly ë d¹ng c¸c ion ng−îc dÊu. Khi nång ®é cña c¸c ion ng−îc dÊu t¨ng lªn, th× cµng nhiÒu ion ®−îc chuyÓn tõ líp khuÕch t¸n vµo líp ®iÖn tÝch kÐp dÉn tíi viÖc gi¶m ®é lín cña thÕ ®iÖn ®éng ®ång thêi lùc ®Èy tÜnh ®iÖn còng gi¶m ®i. Nhê chuyÓn ®éng Brown c¸c h¹t keo víi ®iÖn tÝch bÐ khi va ch¹m dÔ dÝnh kÕt b»ng l−c hót ph©n tö t¹o nªn c¸c b«ng cÆn ngµy cµng lín. KÝch th−íc cña b«ng cÆn ®¹t ®Õn 1μm th× chuyÓn ®éng Brown hÕt t¸c dông, cÇn ph¶i cã t¸c dông phô ®Ó ®Èy c¸c h¹t cÆn l¹i gÇn Qóa tr×nh keo tô b»ng chÊt ®iÖn ly ®−îc ®¸nh gi¸ nh− mét c¬ chÕ keo tô tèi −u. Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái liÒu l−îng chÊt keo tô cho vµo n−íc ph¶i rÊt chÝnh x¸c. Do ®ã ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng ®−îc ¸p dông trong thùc tÕ xö lý n−íc th¶i b> Keo tô b»ng hÖ keo ng−îc dÊu Qu¸ tr×nh keo tô ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch t¹o ra trong nø¬c mét hÖ keo míi tÝch ®iÖn ng−îc dÊu v¬Ý keo cÆn bÈn trong n−íc th¶i vµ c¸c h¹t keo tÝch ®iÖn tr¸i dÊu sÏ trung hoµ nhau. ChÊt keo tô th−êng sö dông lµ phÌn nh«m, phÌn s¾t, muèi nh«m, sunfat nh«m, c¸c muèi s¾t ®−îc ®−a vµo d−íi d¹ng dung dÞch hoµ tan, sau ph¶n øng thuû ph©n chóng t¹o ra mét hÖ keo míi mang ®iÖn tÝch d−¬ng trung hoµ víi c¸c keo mang ®iÖn tÝch ©m. HiÖu qu¶ keo tô phô thuéc vµo nhiÖt ®é n−íc, hµm l−îng vµ tÝnh chÊt cña cÆn.HiÖn nay viÖc t×m ra c«ng thøc tÝnh to¸n chung x¸c ®Þnh liÒu l−îng chÝnh x¸c cho tõng lo¹i n−íc th¶i ®Òu dùa trªn viÖc ph¶i lÊy mÉu n−íc th¶i cÇn xö lý ®Ó ph©n tÝch sau ®ã míi chän lo¹i ho¸ chÊt dïng cho TXL. Ngoµi ra cßn dïng c¸c chÊt trî ®«ng tô tæng hîp nh− polyacrylat, polyacryamil, polyclorua nh«m (PAC).Trong mét vµi tr−êng hîp dioxit silic ho¹t tÝnh, polyacrylat, polyacryamil, PAC, ®−îc dông lµm chÊt keo tô thay phÌn. Kh¸c víi keo tô b»ng chÊt ®iÖn ly hoÆc b»ng hÖ keo ng−îc dÊu, c¬ chÕ ph¶n øng chñ yÕu ë ®©y lµ c¸c t−¬ng t¸c ho¸ häc. Do kÝch th−íc lín vµ dµi nªn c¸c hîp chÊt cao ph©n tö keo tô c¸c h¹t cÆn bÈn trong n−íc d−íi d¹ng liªn kÕt chuçi. KiÓu liªn kÕt nµy rÊt thuËn lîi cho qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ l¾ng c¸c b«ng cÆn. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn h¹n chÕ nh− c¸c hîp chÊt cao ph©n tö ®ßi hái c«ng nghÖ s¶n xuÊt cao nªn biÖn ph¸p nµy Ýt ®−îc dïng trong kü thuËt xö lý n−íc ë n−íc ta hiÖn nay. Download from moitruongnuoc.com 13 2.2.5. Ph−¬ng ph¸p «xy ho¸ xóc t¸c Kh¸c víi ph−¬ng ph¸p «xy ho¸ ®¬n thuÇn dïng ho¸ chÊt (c¸c chÊt «xy ho¸), ph−¬ng ph¸p «xy ho¸ xóc t¸c cho phÐp cã thÓ sö dông c¸c chÊt «xy ho¸ tù nhiªn rÎ tiÒn nh− O2 ( kh«ng khÝ) vµ thËm chÝ H2O. Tuy nhiªn, h−íng nghiªn cøu nãi trªn hiÖn míi cã kÕt qu¶ tèt ë nhiÖt ®é cao. §Ó thùc hiÖn ph¶n øng «xy ho¸ ë nhiÖt ®é thÊp (< 100 oC vµ thËm chÝ ë nhiÖt ®é phßng) cÇn ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p «xy ho¸ tiªn tiÕn nghÜa lµ nhê «xy ho¸ nhê t¸c nh©n gèc tù do OH ®−îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh ph¶n øng nhê nh÷ng hîp chÊt giµu «xy nh− H2O2, O3,... Gèc tù do OH cã thÕ «xy ho¸ ϕ ≅ 3V, chØ thua cã F nªn nã cã kh¶ n¨ng «xy ho¸ hoµn toµn c¸c chÊt h÷u c¬ cã mÆt trong n−íc tíi CO2( kho¸ng ho¸), trong tr−êng hîp nµy nã sÏ gi¶m nhanh COD cña n−íc th¶i. Trong tr−êng hîp khã kh¨n h¬n nã cã thÓ ng¾t m¹ch c¸c ph©n tö chÊt h÷u c¬ cã ph©n tö khèi lín (M) t¹o thµnh nh÷ng hîp chÊt trung gian cã M nhá h¬n cã kh¶ n¨ng ®−îc xö lý dÔ dµng nhê c«ng ®o¹n xö lý vi sinh tiÕp theo. Nh− vËy, vai trß cña c«ng ®o¹n « xy ho¸ xóc t¸c ë ®©y lµ nhê nh÷ng hÖ xóc t¸c quang ho¸ t¹o vµ t¸i t¹o liªn tôc gèc tù do OH ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng «xy ho¸- ng¾t m¹ch c¸c ph©n tö t¹p chÊt h÷u c¬ trong n−íc th¶i. Download from moitruongnuoc.com 14 Ch−¬ng III KÕt qu¶ nghiªn cøu thùc nghiÖm 3.1.Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Nghiªn cøu, x¸c ®Þnh liÒu l−îng ho¸ chÊt vµ nghiªn cøu ®iÒu kiÖn tèi −u sö dông ho¸ chÊt ®Ó xö lý n−íc r¸c b»ng ph−¬ng ph¸p keo tô 3.1.1. §Æc tÝnh cña n−íc r¸c nghiªn cøu N−íc r¸c nghiªn cøu ®−îc lÊy t¹i hå chøa n−íc rØ r¸c, b·i r¸c §×nh Vò, thµnh phè H¶i Phßng. C¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ ®Æc tÝnh n−íc r¸c nghiªn cøu ®−îc nªu trªn b¶ng 3. B¶ng 3. Thµnh phÇn, tÝnh chÊt n−íc r¸c ChØ tiªu §×nh Vò pH COD Hµm l−îng cÆn l¬ löng, mg/l Phèt pho tæng sè, mg/l Nit¬ tæng sè, mg/l Nit¬ Amoni, mg/l §é mµu, Pt-Co Coliform, MPN/100 ml 8,30 1017 123 17 137 23 2525 21x104 3.1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ C¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ vµ ph−¬ng ph¸p ®« ®¹c ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶ng 4 nh− sau: B¶ng 4. C¸c th«ng sè, ph−¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ph©n tÝch Stt 1 ChØ tiªu pH §¬n vÞ 3 Nhu cÇu «xy sinh ThiÕt bÞ mg/l Ph−¬ng ph¸p ®iÖn cùc M¸y EC 20, HACH, thñy tinh Mü mg/l Ph−¬ng ph¸p so mµu M¸y quang phæ kh¶ quang phæ kiÕn DR/2000, HACH, Mü mg/l Ph−¬ng ph¸p ¸p kÕ NH4+ - N2 Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch Download from moitruongnuoc.com Tñ BOD 15 ho¸ BOD5 4 5 Nhu cÇu «xy ho¸ häc COD Hµm l−îng cÆn l¬ löng (SS) H·ng HACH, Mü mg/l 8 §é mµu ph¸p kali ThiÕt bÞ ph¸ mÉu COD reactor vµ m¸y DR4000U, HACH, Mü Ph−¬ng l−îng mg/l Ph−¬ng ph¸p so mµu ThiÕt bÞ ph¸ mÉu quang phæ TOMMY, NhËt M¸y quang phæ kh¶ kiÕn DR/2000, HACH, Mü mg/l Ph−¬ng ph¸p so mµu ThiÕt bÞ ph¸ mÉu quang phæ TOMMY, NhËt M¸y quang phæ tö ngo¹i - kh¶ kiÕn DR/4000U, HACH, Mü PtCo APHA Tæng phèt pho 7 ph¸p mg/l Tæng Nit¬ 6 Ph−¬ng bicromat träng Tñ sÊy Hinn Elektro, §øc DR2010 HACH, Mü 3.1.3. C¨n cø lùa chän ph−¬ng ¸n xö lý b»ng keo tô Dùa trªn yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cÇn xö lý n−íc n−íc r¸c dß rØ t¹i b·i ch«n lÊp: - C¸c chØ tiªu cÇn xö lý (SS, BOD, COD ) - C«ng suÊt TXL nhá. - MÆt b»ng khu vùc kh«ng h¹n chÕ nhiÒu, do ®ã cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p sinh häc (hå sinh häc, b·i läc ngËp...) ®Ó xö lý ë c¸c b−íc xö lý tiÕp theo - Cã thÓ ¸p dông chÕ ®é vËn hµnh theo mÎ hoÆc liªn tôc - Chi phÝ ho¸ chÊt ®Ó xö lý thÊp víi ®èi t−îng n−íc r¸c rÊt khã xö lý. Do vËy, khi ph©n tÝch vµ lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc r¸c t¹i b·i ch«n lÊp, nhãm nghiªn cøu ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n xö lý n−íc r¸c b»ng ph−¬ng ph¸p keo tô bëi nh÷ng −u ®iÓm so víi c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c: - Cã thÓ lo¹i c¸c chÊt h−u c¬ (COD, BOD...) tõ 50% – 60%, ph¸ vì cÊu tróc ho¸ häc bÒn v÷ng cña c¸c chÊt h÷u c¬ bÒn vi sinh t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p sinh häc tiÕp theo Download from moitruongnuoc.com 16 - C«ng nghÖ ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ qu¶n lý - HiÖu qu¶ kinh tÕ cao 3.2.Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh 3.2.1. ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm ThiÕt bÞ ®−îc sö dông lµ mét bé m¸y khuÊy, cã 6 c¸nh khuÊy kiÓu ch©n vÞt, trang bÞ bé biÕn ®æi vËn tèc. Mçi c¸nh khuÊy øng víi mét b×nh cã thÓ tÝch 1 lÝt cã kh¾c ®é. H×nh 2 lµ s¬ ®å thiÕt bÞ Jar-Test ®ang ho¹t ®éng. H×nh 2. S¬ ®å thiÕt bÞ thÝ nghiÖm Jar-test 3.2.2. M« t¶ thÝ nghiÖm ThÝ nghiÖm sÏ ®−îc tiÕn hµnh nghiªn cøu víi c¸c ho¸ chÊt keo tô kh¸c nhau vµ ë c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh kh¸c nhau: + X¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña pH ®Õn hiÖu qu¶ xö lý cña c¸c ho¸ chÊt, tõ ®ã x¸c ®Þnh pH tèi −u cho tõng ho¸ chÊt + X¸c ®Þnh liÒu l−îng tèi −u ®èi víi tõng lo¹i ho¸ chÊt keo tô a. Kh¶o s¸t sù ¶nh h−ëng cña pH ®Õn hiÓu qu¶ xö lý COD Trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm, mçi mét b×nh ®−îc ®æ ®Çy mét thÓ tÝch n−íc r¸c nh− nhau. Sau ®ã, tiÕn hµnh c¸c b−íc sau ®©y: 1. BËt m¸y khuÊy, khuÊy m¹nh kho¶ng 200 vßng/phót, song so thao dâi pH b»ng m¸y ®o pH Download from moitruongnuoc.com 17 2. Thªm ho¸ chÊt keo tô vµo tõng b×nh, ®Ó cã ®−îc gi¸ trÞ pH t¹i c¸c b×nh lµ 8, 7, 6. KhuÊy m¹nh trong kho¶ng 1 phót sau ®ã khuÊy nhÑ (40 – 50 vßng/phót) trong 5 – 10 phót. §©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh c¸c mÇm keo tô. 3. Ngõng khuÊy vµ theo dâi hiÖn t−îng 4. L¾ng kÕt tña trong thêi gian 30 ®Õn 60 phót 5.LÊy mÉu , ®o COD, hµm l−îng cÆn l¬ löng, ®é mµu. S¬ ®å quy tr×nh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®−îc nªu trªn h×nh 4. MÉu n−íc rØ r¸c 500 ml pHo Thªm ho¸ chÊt keo tô khuÊy nhanh víi v = 200 r/m trong 30 gi©y råi khuÊy nhÑ víi v = 40 - 50 r/m trong 5 phót. MÉu ®· xö lý L¾ng trong 30 ®Õn 60 phót pH = 8 LÊy mÉu, ph©n tÝch COD... H×nh 3. S¬ ®å thÝ nghiÖm kh¶o s¸t pH tèi −u b. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng xö lý COD khi thay ®æi liÒu l−îng chÊt keo tô ë pH nhÊt ®Þnh Trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm, mçi mét b×nh ®−îc ®æ ®Çy mét thÓ tÝch n−íc r¸c nh− nhau. Sau ®ã, tiÕn hµnh c¸c b−íc sau ®©y: 1. BËt m¸y khuÊy, khuÊy m¹nh kho¶ng 200 vßng/phót, song so thao dâi pH b»ng m¸y ®o pH 2. Dïng axit H2SO4 25% chØnh pH mÉu ®Õn mét gi¸ trÞ pH nhÊt ®Þnh, khuÊy m¹nh trong 5 phót 3. Thªm 1 l−îng chÊt keo tô ®· x¸c ®Þnh. KhuÊy m¹nh trong kho¶ng 1 phót sau ®ã khuÊy nhÑ (40 – 50 vßng/phót) trong 5 – 10 phót. §©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh c¸c mÇm keo tô. Download from moitruongnuoc.com 18 4. ChØnh pH ®Õn gi¸ trÞ pH tèi −u ®· x¸c ®Þnh ®−îc ë trªn 5. L¾ng kÕt tña trong thêi gian 30 ®Õn 60 phót 6.LÊy mÉu , ®o COD, hµm l−îng cÆn l¬ löng, ®é mµu. S¬ ®å quy tr×nh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®−îc nªu trªn h×nh 5. MÉu n−íc rØ r¸c 500 ml pHo Thªm tõ tõ axit H2SO4 ®Õn 1 gi¸ trÞ pH x¸c ®inh. KhuÊy m¹nh víi v = 200 r/m trong 5 phót. pH1 MÉu Thªm 1 l−îng chÊt keo tô ®· x¸c ®inh, khuÊy m¹nh (v = 200 r/m) trong 30 gi©y, khuÊy chËm víi v = 40 - 50 r/m trong 5 - 10 phót. MÉu §iÒu chØnh pH ®Õn gi¸ trÞ pH tèi −u. L¾ng trong 30 ®Õn 60 phót LÊy mÉu, ph©n tÝch COD... H×nh 4. S¬ ®å tiÕn hµnh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh liÒu l−îng chÊt keo tô tèi −u khi cè ®Þnh pH 3.3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 3.3.1. Kh¶o s¸t sù ¶nh h−ëng cña pH ®Õn hiÓu qu¶ xö lý COD C¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t thu ®−îc ®−îc thÓ hiÖn trªn c¸c b¶ng 5; b¶ng 6; b¶ng 7 nh− sau: Download from moitruongnuoc.com 19 B¶ng 5. Keo tô víi phÌn FeSO4.7H2O(100 g/l) No 1 2 3 c¸c chØ sè V (ml) pH COD (mg/l) mÉu 500 8,3 1017 FeSO4.7H2O 2,2 (440 mg/l) 8,0 sau xö lý l¾ng nhanh, b«ng to, n−íc xanh 825 V(ml) pH COD (mg/l) 500 8,3 1017 4,1 (820 mg/l) 7,0 l¾ng nhanh, b«ng to, cã v¸ng, n−íc xanh 512 V(ml) 500 5,6 (1120 mg/l) pH 8,3 6,0 l¾ng nhanh, b«ng to, cã v¸ng, n−íc xanh COD (mg/l) 1017 635 B¶ng 6. Keo tô víi phÌn FeCl3.6H2O (100 g/l) No 1 2 3 c¸c chØ sè V (ml) pH COD (mg/l) mÉu 500 8,3 1017 FeCl3.6H2O 0,9 (180 mg/l) 8,0 sau xö lý l¾ng nhanh, b«ng bÐ, n−íc xanh 878 V (ml) pH COD (mg/l) 500 8,3 1017 2,3 (460 mg/l) 7,0 l¾ng nhanh, b«ng bÐ, n−íc h¬i xanh 727 V (ml) 500 3,5 (700 mg/l) pH 8,3 6,0 l¾ng nhanh, b«ng bÐ, n−íc trong COD (mg/l) 1017 459 B¶ng 3. Keo tô víi phÌn Al2(SO4)3.18H2O (100 g/l) No 1 2 c¸c chØ sè V (ml) pH COD (mg/l) mÉu 500 8,3 1017 Al2(SO4)3.18H2O sau xö lý 2,5 (500 mg/l) l¾ng nhanh, b«ng bÐ,n−íc xanh 8,0 984 V(ml) pH COD (mg/l) 500 8,3 1017 4,9 (980 mg/l) 7,0 Download from moitruongnuoc.com l¾ng nhanh, b«ng bÐ, n−íc h¬i xanh 818 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng