Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty colgate-palmolive công suất 200m3-ngày...

Tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty colgate-palmolive công suất 200m3-ngày đêm

.PDF
47
283
88

Mô tả:

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3-ngày đêm
Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ CHÖÔNG : I MÔÛ ÑAÀU 1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ Tröôùc thôøi ñaïi coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù, nhu caàu veà vaät chaát cuûa con ngöôøi ngaøy caøng taêng cao. Ngaønh coâng nghieäp cuûa nöôùc ta ñaõ khoâng ngöøng môû roäng vaø taêng naêng suaát nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thò tröôøng.Trong ñoù, hoaù – myõ phaåm laø ngaønh phuïc vuï cho nhu caàu thieát yeáu cuûa cuoäc soáng haèng ngaøy ñoàng thôøi noù cuõng laø ngaønh mang laïi lôïi nhuaän khaù cao. Chính vì theá, raát nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi ñaõ ñaàu tö saûn xuaát ôû Vieät Nam nhö : Colgate – Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Unza… Caùc coâng ty ñoù ñaõ lieân tuïc cho ra ñôøi caùc saûn phaåm nhö: kem ñaùnh raêng, söõa taém, daàu goäi, nöôùc laøm meàm vaûi, söõa röûa maët….Hieän nay, tröôùc nhöõng ñoøi hoûi veà chaát löôïng vaø soá löôïng saûn phaåm cuûa ngöôøi tieâu duøng ñaõ thuùc ñaåy söï caïnh tranh giöõa caùc nhaø saûn xuaát caøng theâm gay gaét. Chính nhôø söï caïnh tranh aáy ñaõ goùp phaàn taêng doanh thu vaø phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc. Song song ñoù, hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø maùy naøy ít nhieàu ñaõ laøm aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng xung quanh, nhaát laø moâi tröôøng nöôùc. Coâng ty TNHH Colgate – Palmolive ( Vieät Nam ) laø moät trong soá nhöõng coâng ty saûn xuaát caùc maët haøng hoaù – myõ phaåm.Tröôùc kia, coâng ty chæ saûn xuaát kem ñaùnh raêng vaø söõa taém. Do nhu caàu thò tröôøng taêng neân coâng ty ñaõ môû roäâng saûn xuaát theâm daàu goäi, nöôùc xaû vaûi…Vieäc taêng naêng suaát ñaõ mang laïi nhöõng lôïi ích ñaùng keå song beân caïnh ñoù cuõng naûy sinh nhöõng vaán ñeà veà moâi tröôøng nhö nöôùc thaûi. Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra coù haøm löôïng chaát höõu cô raát cao, COD taïi ñaàu nguoàn xaû coù khi leân ñeán 86.000 mg/l. Ñieàu ñoù deã gaây nguy hieåm cho caùc thuûy sinh vaät sinh soáng ôû nguoàn tieáp nhaän, noù laøm maát caân baèng moâi tröôøng sinh thaùi töï nhieân vaø gaây aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân xung quanh. Töø nhöõng thöïc teá treân, yeâu caàu phaûi khaûo saùt hieän traïng moâi tröôøng nöôùc thaûi cuûa coâng ty, ñaùnh giaù ñöôïc tình hình thöïc teá ñeå töø ñoù thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaèm giaûm thieåu khaû naêng gaây oâ nhieãm cho moâi tröôøng laø voâ cuøng caáp thieát. 1.2 MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU - Ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm caùc nguoàn nöôùc thaûi khaùc nhau trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát cuûa coâng ty Colgate – Palmolive (Vieät Nam ). - Phaân tích, choïn löïa quy trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi thích hôïp . - Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho nhaø maùy ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng hieän haønh. 1.3 PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU - Thöïc hieän khaûo saùt trong coâng ty Colgate – Palmolive ( Vieät Nam ). Thôøi gian : 01/03/2005 ñeán 31/05/2005. SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 1 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ CHÖÔNG : II TOÅNG QUAN 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH HOAÙ MYÕ PHAÅM Xaõ hoäi phaùt trieån, nhu caàu thieát yeáu cuûa con ngöôøi caøng taêng keùo theo caùc maët haøng ngaønh hoùa myõ phaåm cuõng taêng voït. Tröôùc söï vieäc ñoù, caùc nhaø saûn xuaát trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ khoâng ngöøng caïnh tranh veà chaát löôïng saûn phaåm nhaèm ñaùp öùng cho con ngöôøi nhu caàu toái öu nhaát trong ñôøi soáng. Moät soá coâng ty nhö : Colgate – Palmolive , Unilever, Lana, Kao, LG Vina, Procter & Gamble, … ñaõ cho ra thò tröôøng nhieàu maët haøng saûn phaåm ña daïng, phong phuù, con ngöôøi coù nhieàu cô hoäi löïa choïn hôn. Song song ñoù, lôïi nhuaän thu vaøo cuûa caùc coâng ty cuõng ñaùng keå , coù moät soá coâng ty lôïi nhuaän leân ñeán haøng trieäu ñoâ la. Nhôø vaäy maø thu nhaäp cuûa caùc nhaân vieân cuõng phaàn naøo ñöôïc caûi thieän hôn tröôùc, noù ñaõ giuùp cho neàn kinh teá cuûa caùc quoác gia phaùt trieån nhanh choùng. Ñaëc bieät laø Vieät Nam trong thôøi gian gaàn ñaây, caùc coâng ty saûn xuaát veà ngaønh hoaù myõ phaåm ñaõ taêng leân roõ reät. 2.2 TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY COLGATE – PALMOLIVE (VIEÄT NAM) 2.2.1 Vò trí ñòa lí - Ñòa ñieåm : 61 Hoà Hoïc Laõm, quaän Bình Taân, Tp. HCM. - Phía Ñoâng giaùp vôùi ñöôøng Hoà Hoïc Laõm. - Phía Taây giaùp vôùi ñoàng ruoäng. - Phía Baéc giaùp vôùi nhaø daân. - Phía Nam giaùp vôùi xöôûng may. 2.2.2 Qui moâ, dieän tích - Thò tröôøng tieâu thuï trong vaø ngoaøi nöôùc. - Hình thöùc kinh doanh : 100% voán nöôùc ngoaøi. - Dieän tích : 17.500m2. - Qui moâ : Baûng : 01 Saûn löôïng caùc saûn phaåm cuûa coâng ty Colgate-Palmolive STT 1 2 3 4 5 6 TEÂN SAÛN PHAÅM Kem ñaùnh raêng Baøn chaûy ñaùnh raêng Xaø boâng taém Söõa taém Daàu goäi ñaàu Nöôùc xaû meàm vaûi SAÛN LÖÔÏNG NAÊM 10.000 taán 50 trieäu caùi 584 taán 369 taán 2829 taán 1800 taán 2.2.3 Cô caáu toå chöùc lao ñoäng - Laõnh ñaïo: 25 ngöôøi. SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 2 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ - Nhaân vieân : 60 ngöôøi. Coâng nhaân : 300 ngöôøi. Manager Director Technical manager Engineering Purchase manager Quality System Production manager Planning manager Logistic manager CDC Planning Liquid Maintenance Project RSD Logistic Tooth brush Distribute Manufacture Chemical Utility system Package 2.2.4 Ñaëc tính nguyeân lieäu - Toång soá caùc loaïi hoaù chaát khoaûng 40 loaïi , goàm 29 hoaù chaát daïng höõu cô vaø 11 hoaù chaát daïng voâ cô. - Caùc loaïi hoaù chaát söû duïng ñeàu nhaäp töø nöôùc ngoaøi vaø ñöôïc chöùa trong caùc loaïi bao bì hoaëc kieän haøng. - Chi tieát xem phaàn phuï luïc 2.2 TOÅNG QUAN PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI NGAØNH HOAÙ MYÕ PHAÅM Ø Qua tham khaûo caùc taøi lieäu ôû thö vieän, treân maïng internet vaø moät soá taøi lieäu ôû coâng ty Colgate-Palmolive (Vieät Nam) trong quaù trình thöïc taäp…cho thaáy caùc nghieân cöùu veà xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh hoaù myõ phaåm laø raát ít. SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 3 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ - - - - - - Ø Coâng ty Colgate-Palmolive coù chi nhaùnh ôû caùc nöôùc nhö : Singapore, Thaùi Lan, Vieät Nam,…nhöng ôû moãi nhaø maùy coù coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi khaùc nhau, khoâng coù söï thoáng nhaát chung cho loaïi hình saûn xuaát naøy. Ø Qua tham khaûo, nghieân cöùu caùc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän höõu cuûa moät soá nhaø maùy Colgate-Palmolive ñaõ ñöa ra ñöôïc moät soá phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi hieän nay thöôøng aùp duïng : 2.2.1 Phöông phaùp vaät lyù ( cô hoïc ) Phöông phaùp naøy söû duïng caùc thieát bò, maùy moùc nhaèm xöû lyù moät phaàn caùc chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi. Ví duï nhö quaù trình taùch raùc ( chuû yeáu laø caùc bao bì ) ra khoûi nöôùc thaûi. Caùc thieát bò thoâng duïng loaïi naøy nhö maùy taùch raùc, song chaén raùc, maùy eùp buøn, caùc thieát bò loïc (loïc caùt, loïc than )… 2.2.2 Phöông phaùp hoaù lyù Phöông phaùp naøy öùng duïng caùc quaù trình hoaù lyù ñeå xöû lyù nöôùc thaûi, nhaèm giaûm moät phaàn caùc chaát oâ nhieãm ra khoûi nöôùc thaûi. Phöông phaùp hoaù lyù chuû yeáu laø phöông phaùp keo tuï ( keo tuï baèng pheøn nhoâm, PAC, polymer ), phöông phaùp ñoâng tuï, phöông phaùp tuyeån noåi, … duøng ñeå loaïi boû haøm löôïng chaát lô löûng (SS) , caùc chaát hoaït ñoäng beà maët cuûa nöôùc thaûi töø saûn xuaát daàu goäi, söõa taém…, ñoä maøu, ñoä ñuïc, COD, BOD5 cuûa nöôùc thaûi. 2.2.3 Phöông phaùp hoaù hoïc Phöông phaùp naøy duøng caùc phaûn öùng hoaù hoïc ñeå chuyeån caùc chaát oâ nhieãm thaønh caùc chaát ít oâ nhieãm hôn, chaát oâ nhieãm thaønh chaát khoâng oâ nhieãm. Ví duï nhö duøng ozon, Clorine, … ñeå oâxi hoaù caùc chaát höõu cô, voâ cô coøn laïi trong nöôùc thaûi sau khi qua xöû lyù sinh hoïc. 2.2.4 Phöông phaùp sinh hoïc Phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi naøy nhôø taùc duïng cuûa caùc loaøi vi sinh vaät ñeå phaân huyû moät haøm löôïng chaát höõu cô raát cao trong nöôùc thaûi cuûa ngaønh hoaù myõ phaåm,khaû naêng khöû BOD5, COD raát hieäu quaû. Phöông phaùp naøy chia laøm 2 loaïi chuû yeáu laø sinh hoïc hieáu khí ( coù maët sinh vaät hieáu khí ) vaø sinh hoïc kò khí ( coù maët sinh vaät kò khí ). Ñaây laø phöông phaùp phoå bieán vaø thoâng duïng trong caùc qui trình xöû lyù nöôùc thaûi vì coù öu ñieåm giaù thaønh thaáp, deã vaän haønh. Caùc coâng trình ñôn vò xöû lyù sinh hoïc hieáu khí nhö : Aerotank, loïc sinh hoïc hieáu khí, sinh hoïc tieáp xuùc quay RBC (Rotating biological contact). Caùc coâng trình ñôn vò xöû lyù sinh hoïc kò khí nhö : UASB ( upflow anearobic slugde blanket ), beå loïc sinh hoïc kò khí doøng chaûy ngöôïc, beå loïc sinh hoïc kò khí doøng chaûy ngöôïc coù taàng loïc, beå kò khí khuaáy troän hoaøn toaøn, … SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 4 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ CHÖÔNG : III NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU - - 3.1 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Khaûo saùt daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát cuûa coâng ty Colgate-Palmolive. Xaùc ñònh löu löôïng, thaønh phaàn, tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït. Xaùc ñònh löu löôïng, thaønh phaàn, tính chaát caùc nguoàn thaûi trong caùc daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát khaùc nhau. Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa maïng löôùi thu gom nöôùc thaûi hieän höõu. Nghieân cöùu maët baèng, dieän tích quy hoaïch söû duïng ñeå xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi. Khaûo saùt, ñaùnh giaù nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi. Nghieân cöùu, tham khaûo caùc taøi lieäu veà phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi. Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho coâng ty Colgate-Palmolive (Vieät nam). 3.2 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Khaûo saùt thöïc ñòa taïi coâng ty Colgate-Palmolive. Laáy maãu, phaân tích taïi caùc daây chuyeàn saûn xuaát. Tham khaûo, nghieân cöùu caùc taøi lieäu löu tröõ cuûa coâng ty Colgate-Palmolive veà quy trình, tình hình saûn xuaát , coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi. Tham khaûo vaø nghieân cöùu caùc taøi lieäu khoa hoïc ñöôïc coâng boá söû duïng cho vieäc thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 5 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ CHÖÔNG : IV KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN 4.1 Coâng ngheä saûn xuaát cuûa coâng ty 4.1.1 Quy trình saûn xuaát 1. Qui trình coâng ngheä saûn xuaát söõa taém Hoaù chaát söû duïng Chuaån bò nguyeân lieäu Chuaån bò maøu, chaát baûo quaûn vaø chaát phuï gia 800C,1atm 400C,1atm 320C,1atm Naáu troän hoaù chaát Theâm maøu,höông,chaát oån ñònh,baûo quaûn… Acid beùo, KOH, APG Chaát oån ñònh höông lieäu maøu hoàng, baûo quaûn EDTA, Methylparaben,acid citric Acid beùo, KOH, APG,nöôùc Chaát oån ñònh höông lieäu maøu hoàng, baûo quaûn EDTA, Methylparaben,acid citric Voâ chai SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 6 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ 2. Qui trình coâng ngheä saûn xuaát daàu goäi Hoaù chaát söû duïng Chuaån bò nguyeân lieäu Chuaån bò maøu, chaát baûo quaûn vaø chaát phuï gia 800C,1atm 400C,1atm 320C,1atm Naáu troän hoaù chaát Theâm maøu,höông,chaát oån ñònh,baûo quaûn… ALS,Aculyn, Dimethicone Chaát oån ñònh höông lieäu maøu hoàng, muoái ñeäm baûo quaûn EDTA, Methylparaben, Katon, acid citric Acid beùo, KOH, APG,nöôùc Chaát oån ñònh, maøu, höông, chaát baûo quaûn ,chieát xuaát töø ñoäng vaät Voâ chai Hình 01. Boàn pha troän nguyeân lieäu saûn xuaát söõa taém , daàu goäi SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 7 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ 3. Qui trình coâng ngheä saûn xuaát nöôùc xaû meàm vaûi Hoaù chaát söû duïng Chuaån bò nguyeân lieäu Disteary Ammonium chloride,fatty alcohol Chuaån bò maøu, chaát baûo quaûn vaø chaát phuï gia Chaát oån ñònh höông lieäu maøu hoàng, ñoû… , muoái ñeäm, chaát baûo quaûn formalin 650C,1atm Naáu troän hoaù chaát Disteary Ammonium chloride,fatty alcohol, nöôùc 400C,1atm Theâm maøu,höông,chaát oån ñònh,baûo quaûn… Chaát oån ñònh,maøu, höông,formalin 320C,1atm Voâ chai SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 8 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ Hình 02. Boàn troän nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát nöôùc xaû meàm vaûi 4. Qui trình coâng ngheä saûn xuaát xaø boâng taém Hoaù chaát söû duïng Chuaån bò nguyeân lieäu Haït xaø boâng, PEG Chuaån bò maøu, chaát baûo quaûn vaø chaát phuï gia Chaát phuï gia, höông lieäu maøu hoàng, ñoû … chaát baûo quaûn acid citric 400C,1atm Naáu troän hoaù chaát Haït xaø boâng, PEG 400C,1atm Theâm maøu,höông,chaát oån ñònh,baûo quaûn… Chaát oån ñònh höông lieäu maøu hoàng, ñoû, vaøng…, chaát baûo quaûn acid citric 750C,1atm Ñuøn eùp, ñònh hình SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 9 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ 5. Qui trình coâng ngheä saûn xuaát kem ñaùnh raêng Hoaù chaát söû duïng Chuaån bò nguyeân lieäu Chuaån bò boät, chaát ñoän, baûo quaûn, chaát phuï gia,oån ñònh maøu 650C,1atm Naáu troän hoaù chaát 500C,1atm Theâm maøu,höông,chaát oån ñònh,baûo quaûn… 320C,1atm Acid beùo, KOH, APG Chaát ñoän CaCO3,Silica,SLS,Gantrez, höông lieäu,maøu xanh,traéng,Flouride,Triclo Sorbitol,Glycerine,saccarin,nöôùc Chaát ñoän CaCO3,Silica,SLS,Gantrez,höông lieäu,maøu xanh,traéng,Flouride,Triclosan Bôm voâ oáng SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 10 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ Hình 03. Heä thoáng saûn xuaát kem ñaùnh raêng 6. Qui trình coâng ngheä saûn xuaát baøn chaûy ñaùnh raêng Maùy eùp væ baøn chaûy ñaùnh raêng Naïp cöôùc Naïp caùn baøn chaûy Voâ thuøng Maùy baøn chaûy (caém cöôùc vaøo baøn chaûy ) EÙp phun caùn baøn chaûy 4.1.2 Thaønh phaåm EÙp nhaõn + hoaøn chænh baøn chaûi Naïp nhöïa Thuyeát minh coâng ngheä saûn xuaát - Toaøn boä qui trình saûn xuaát cuûa coâng ty laø qui trình söû duïng coâng ngheä hieän ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi trong laõnh vöïc saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm daàu goäi, baøn chaûi ñaùnh raêng,… - Sô ñoà daây chuyeàn chung cho caùc coâng ngheä saûn xuaát : nguyeân lieäu chính vaø caùc loaïi phuï lieäu, chaát baûo quaûn vaø chaát phuï gia ñöôïc chuaån bò. Taát caû caùc nguyeân lieäu ñöôïc caân vaø töï ñoâng chuyeån ñeán maùy troän hoaëc boàn gel. Sau ñoù, caùc nguyeân lieäu ñöôïc naáu troïân vôùi nhau ôû nhieät ñoä cao ( tuyø loaïi saûn phaåm maø nhieät ñoä caàn thieát coù theå thay ñoåi).Sau khi naáu troän hoaù chaát, saûn phaåm ñöôïc theâm caùc phuï gia laàn nöõa ( maøu, höông lieäu, chaát phuï gia vaø chaát baûo quaûn).Saûn phaåm sau cuøng ñöôïc chuyeån ñeán caùc boàn chöùa ñeå töø ñoù bôm thaúng leân maùy naïp töï ñoäng voâ chai ( caùc loaïi saûn phaåm nöôùc nhö daàu goäi, nöôùc xaû vaûi,söõa taém) hoaëc ñuøn eùp ñònh hình ( xaø phoøng cuïc ) 4.2 KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT 4.2.1 Löu löôïng, thaønh phaàn, tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát 4.2.1.1 Löu löôïng SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 11 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ Ø Löu löôïng nöôùc thaûi phaân xöôûng saûn xuaát kem ñaùnh raêng : 110 m3/ngñ. Ø Löu löôïng nöôùc thaûi phaân xöôûng saûn xuaát söõa taém, daàu goäi, nöôùc xaû vaûi : 90 m3/ngñ. Baûng : 02 Löu löôïng nöôùc thaûi saûn xuaát STT GIÔØ Löu löôïng(m3/ngñ) 1 0-1 1 2 1-2 3 3 2-3 5 4 3-4 5 5 4-5 6 6 5-6 11 7 6-7 10 8 7-8 12 9 8-9 13 10 9-10 15 11 10-11 17 12 11-12 3 13 12-13 2 14 13-14 3 15 14-15 13 16 15-16 15 17 16-17 17 18 17-18 7 19 18-19 5 20 19-20 4 21 20-21 3 22 21-22 12 23 22-23 15 24 23-24 3 TOÅNG COÄNG 200 m3/ngñ 4.2.1.2 Phöông phaùp thu maãu SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 12 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ Theo sô ñoà boá trí caùc daây chuyeàn saûn suaát, baûn veõ kyõ thuaät maïng löôùi thoaùt nöôùc thaûi, maët baèng toång theå nhaø xöôûng cuûa coâng ty vaø qua khaûo saùt thöïc teá, phöông phaùp laáy maãu nöôùc thaûi ñöôïc tieán haønh nhö sau : - Maãu ñöôïc laáy taïi hoá ga ñaàu tieân ngay thôøi ñieåm ñang xaû ôû töøng khu saûn xuaát vaø ôû traïm xöû lyù goïi laø maãu xaû taïi ñaàu nguoàn. - Maãu ñöôïc laáy 14 laàn ôû cuoái ñöôøng oáng trong töøng khu saûn xuaát vaø ôû traïm xöû lyù vaøo caùc thôøi ñieåm 5h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 15h, 17h, 19h, 20h, 22h, 24h roài troän chung laïi vôùi nhau goïi laø maãu ñaëc tröng. Baûng 03. Vò trí thu maãu Stt Vò trí laáy maãu 1 Thu maãu nöôùc thaûi daây chuyeàn saûn xuaát kem ñaùnh raêng 2 Thu maãu nöôùc thaûi daây chuyeàn saûn xuaát nöôùc xaû meàm vaûi, saûn xuaát söûa taém vaø daàu goäi Thu maãu nöôùc thaûi ñaàu vaøo cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi 3 Kyù hieäu maãu xaû taïi ñaàu nguoàn H1 Soá laàn laáy maãu Kí hieäu maãu ñaëc tröng 14 H1t H2 14 H2t H3 14 H3t 4.2.1.3 Keát quaû phaân tích Keát quaû phaân tích maãu vôùi caùc chæ tieâu cô baûn ñöôïc theå hieän ôû baûng 04 - 05 Baûng 04. Keát quaû phaân tích caùc maãu xaû taïi nguoàn Kyù CHÆ TIEÂU PHAÂN TÍCH hieäu BOD5 COD N toång P2O5 SS maãu (mg O2/l) (mg O2/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) H1 1858 20.972 102,9 897 H2 1517 86.113 871,1 H3 1650 68149 517 Phöông UÛ 20oC/5 Ñun hoaøn phaùp ngaøy löu kín pH Nhieät ñoä 9990 5,91 700C 1382 7665 5,45 690C 1025 6542 6,67 550C Loïc, saáy pH keá Nhieät keá chaát Kjeldahl A.Ascorbic loûng Baûng 05. Keát quaû phaân tích caùc maãu ñaëc tröng Kyù hieäu maãu CHÆ TIEÂU PHAÂN TÍCH BOD5 COD N toång P2O5 SS (mg O2/l) (mg O2/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 13 pH Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ H1t 1.667 4112 50,7 174,8 2.820 4,81 H2t 1.398 2310 52,2 186,6 842 5,73 1409 3020 50,3 128,5 1540 6,47 Ñun hoaøn löu Kjeldahl H3t Phöông o UÛ 20 C/5 ngaøy phaùp A.Ascorbic Loïc, saáy kín pH keá 4.2.1.4 Ñaùnh giaù keát quaû phaân tích 1. Chæ tieâu BOD5 BIEÅU ÑOÀ SO SAÙN H BOD5 BOD5 (mg/l) 2000 1858 1667 1517 1500 1650 1398 1409 Maãu ñaàu nguoàn xaû Maãu ñaëc tröng 1000 TCVN5945-1995-coät B 500 50 50 50 0 1 2 3 Vò trí maãu Hình 04. Bieåu ñoà so saùnh BOD5 · Nhaän xeùt v Chæ soá BOD5 giöõa caùc maãu taïi ñaàu nguoàn xaû, maãu ñaëc tröng laø khoâng ñoàng ñeàu do tính chaát nöôùc thaûi khoâng oån ñònh veà BOD5. Tuy nhieân, möùc ñoä cheânh leäch khoâng lôùn khoaûng 150 – 250 mg/l. v Möùc ñoä oâ nhieãm do BOD5 nhö treân laø coù khaû naêng xöû lyù trieät ñeå baèng phöong phaùp sinh hoïc. v BOD5 trung bình cuûa nöôùc thaûi chung tröôùc khi vaøo traïm xöû lyù nöôùc thaûi laø 1409 mg/l vöôït 28 laàn so vôùi tieâu chuaån B TCVN 5945-1995. 2 Chæ tieâu COD BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH COD 86.113 90000 80000 68.149 COD (mg/l) 70000 Maãu ñaëc tröng 60000 TCVN5945-1995-Coät B 50000 40000 30000 20.972 20000 0 1 3020 2310 100 4112 100 10000 SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 Maãu ñaàu nguoàn xaû 2 Vò trí maã u 100 3 14 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ Hình 05. Bieåu ñoà so saùnh COD · Nhaän xeùt v COD cuûa maãu taïi ñaàu nguoàn xaû so vôùi maãu ñaëc tröng coù söï cheânh leäch raát lôùn. Ñaëc bieät ôû vò trí maãu 2 ( phaân xöôûng daàu goäi, söõa taém ) coù ñoä cheânh leäch lôùn nhaát 83803 mg/l . v Caùc giaù trò COD cho thaáy laø quaù cao so vôùi tieâu chuaån cho pheùp. v COD trung bình tröôùc khi vaøo traïm xöû lyù laø 3020 mg/l vöôït 30 laàn so vôùi tieâu chuaån B TCVN 5945-1995. 3 Chæ tieâu Ptoång BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH PTOÅNG P toång (mg/l) 1500 1000 1382 897 1025 Maã u ñaà u nguoà n xaû Maã u ñaë c tröng TCVN5945-1995-coä t B 500 0 174.8 186.6 6 6 1 2 128.5 6 3 Vò trí maãu Hình 06. Bieåu ñoà so saùnh Ptoång · Nhaän xeùt v Tyû leä P giöõa caùc maãu ñaàu nguoàn xaû vaø maãu ñaëc tröng laø khoâng ñoàng ñeàu v P trung bình tröôùc khi vaøo traïm xöû lyù laø 128,5 mg/l vöôït 22 laàn so vôùi tieâu chuaån B TCVN 5945-1995. 4 Chæ tieâu Ntoång BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH N TOÅNG N toång (mg/l) 1000 Maãu ñaàu nguoàn xaû 600 400 200 0 SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 871.1 800 Maãu ñaëc tröng 517 102.9 50.7 1 60 52.2 60 2 Vò trí maãu TCVN5945-1995-coät B 50.3 60 3 15 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ Hình 07. Bieåu ñoà so saùnh Ntoång · Nhaän xeùt v Töông töï nhö caùc chæ tieâu khaùc, chæ tieâu Ntoång cuõng bieán ñoäng raát lôùn vaø khoâng oån ñònh. v Söï baát thöôøng cuûa maãu 2 theå hieän tính chaát cuûa daây chuyeàn saûn xuaát nhieàu loaïi saûn phaåm khaùc nhau. v N trung bình tröôùc khi vaøo traïm xöû lyù laø 50,3 mg/l ñaït tieâu chuaån B TCVN 5945-1995. 5 Chæ tieâu SS BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH SS 10000 9990 7665 SS (mg/l) 8000 Maãu ñaà u nguoà n xaû 6542 Maãu ñaë c tröng 6000 TCVN5945-1995-coä t B 4000 2820 2000 0 100 1 1540 842 100 2 Vò trí maãu 100 3 Hình 08. Bieåu ñoà so saùnh SS · Nhaän xeùt v Töông töï nhö caùc chæ tieâu khaùc, chæ tieâu SS cuõng bieán ñoäng raát lôùn vaø khoâng oån ñònh giöõa caùc vò trí. v Caùc maãu ôû vò trí ñaàu nguoàn cao hôn cuoái nguoàn raát nhieàu laàn, chöùng toû nhöõng chaát raén lô löûng ñaõ laéng ñoïng laïi treân ñöôøng oáng vaø caùc hoá ga thu nöôùc thaûi. v SS trung bình tröôùc khi vaøo traïm xöû lyù laø 1540 mg/l vöôït 15 laàn so vôùi tieâu chuaån B TCVN 5945-1995. 6. Chæ tieâu pH Baûng 06. Tyû leä vöôït tieâu chuaån cuûa caùc maãu theo pH Ñaùnh giaù chæ tieâu pH Kyù hieäu maãu SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 H1t H2t H3t 16 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ Keát quaû 4,81 5,73 6,47 Tieâu chuaån 5.5 - 9 5.5 - 9 5.5 - 9 Khoâng Ñaït Ñaït · Nhaän xeùt v pH oån ñònh cuûa caùc maãu coù khoaûng bieán ñoäng khoâng lôùn. v pH trung bình tröôùc khi vaøo traïm xöû lyù laø 6,47 mg/l ñaït tieâu chuaån B TCVN 59451995. v Theo baûng 10 thì tæ leä vöôït cuûa chæ tieâu pH so vôùi tieâu chuaån laø töông ñoái thaáp. Haàu nhö khoâng vöôït tieâu chuaån, vôùi möùc ñoä naøy thì khoâng caàn xöû lyù nhöng caàn coù söï ñieàu chænh cho caân baèng vaø thích hôïp cho vi sinh trong xöû lyù sinh hoïc. Tæ leä BOD5/COD Baûng 07. So saùnh tæ leä BOD5 / COD Kí hieäu maãu Tæ leä BOD5/COD H1t 0,4 H2t 0,6 H3t 0,5 BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH TÆ LEÄ BOD5/COD 0.6 Tæ leä BOD/COD 5. 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.5 0.4 Maãu ñaàu nguoàn xaû Maãu ñaëc tröng 0.09 0.02 1 2 Vò trí maãu 0.024 3 Hình 09. bieåu ñoà so saùnh tæ leä BOD5 / COD SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 17 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ · Nhaän xeùt: v Tæ leä BOD5/COD giöõa caùc maãu ñaëc tröng vaø troän chung bieán ñoäng quùa lôùn. v Nhìn chung, tæ leä BOD5/COD cuûa maãu ñaëc tröng khoaûng 0,4 – 0,6 laø coù khaû naêng xöû lyù sinh hoïc. 6. Nhieät ñoä Baûng 08 .Nhieät ñoä Kí hieäu maãu Nhieät ñoä (0C) H1 70 H2 69 H3 55 · Nhaän xeùt: v Nhieät ñoä nöôùc thaûi saûn xuaát raát cao do quaù trình röûa thieát bò söû duïng nöôùc vôùi nhieät ñoä 1000C. v Vì vaäy, noù coù theå laøm hö haïi ñöôøng oáng thoaùt nöôùc vaø aûnh höôûng ñeán quaù trình xöû lyù sinh hoïc. 4.2.2 Löu löôïng, thaønh phaàn,tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït - Löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït : 18 m3/ngñ. Baûng 09. Keát quaû phaân tích maãu nöôùc thaûi sinh hoaït Hvs Kyù hieäu CHÆ TIEÂU PHAÂN TÍCH maãu BOD5 COD N toång P2O5 SS (mg O2/l) (mg O2/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Hvs 99 1.287 79,7 141,9 93 6,96 Tieâu chuaån 50 100 60 6 100 5.5 - 9 1,98 12,87 1,33 23,65 0,93 Ñaït Ñun hoaøn Kjeldahl A.Ascorbic Loïc, pH keá Soá laàn vöôït Phöông o UÛ 20 C/5 ngaøy phaùp löu kín pH saáy · Nhaän xeùt Qua keát quaû phaân tích treân, nhaän thaáy thaønh phaàn, tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 18 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ v Haàu nhö caùc chæ tieâu ñeàu khoâng ñaït tieâu chuaån vaø vöôït tieâu chuaån raát cao. Chæ coù SS vaø pH laø ñaït tieâu chuaån cho pheùp vì phaàn lôùn beå töï hoaïi phaân huõy chaát raén lô löõng raát toát. v Tyû leä caùc chæ tieâu khoâng gioáng vôùi ñaëc tính cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït thoâng thöôøng vì quaù trình veä sinh cuûa caùc coâng nhaân thöôøng duøng nhieàu caùc chaát taåy röûa neân giaù trò COD, P2O5 cao baát thöôøng. v Nöôùc thaûi sinh hoaït ñaõ coù qua beå töï hoaïi nhöng nhöõng keát quaû phaân tích cho thaáy laø chöa ñaït tieâu chuaån B TCVN5945-1995. Vì vaäy, caàn phaûi tieáp tuïc xöû lyù ñeå ñaït tieâu chuaån cho pheùp. 4.2.3 Heä thoáng thu gom nöôùc thaûi hieän höõu 4.2.3.1 Heä thoáng thu gom nöôùc möa - Nöôùc möa chaûy traøn töø maùng qua möông hôû ñeán hoá ga roài bôm ra xaû chung vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït. 4.2.3.2 Heä thoáng thu gom nöôùc thaûi sinh hoaït - Nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc taäp trung veà beå töï hoaïi ñeå xöû lyù sô boä roài thaûi ra cuøng vôùi nöôùc möa. 4.2.3.3 Heä thoáng thu gom nöôùc thaûi saûn xuaát 1. MaÏng löôùi - Trong heä thoáng saûn xuaát cuûa coâng ty chæ coù 4 daây chuyeàn saûn xuaát laø phaùt sinh nöôùc thaûi: kem ñaùnh raêng, daàu goäi, söõa taém, nöôùc xaû meàm vaûi. - Do ñieàu kieän saûn xuaát cuûa coâng ty neân caùc daây chuyeàn saûn xuaát daàu goäi, söõa taém phaûi saûn xuaát cuøng 1 daây chuyeàn, noù ñöôïc luaân phieân saûn xuaát tuyø theo nhu caàu thò tröôøng . - Do vaäy, moãi laàn thay ñoåi saûn phaåm phaûi röûa toaøn boä heä thoáng, löôïng nöôùc thaûi sinh ra cuõng khoâng oån ñònh. - Ñaëc ñieåm cuûa heä thoáng thu gom nöôùc thaûi saûn xuaát goàn 2 phaàn : § Phaàn maïng löôùi coá ñònh goàm : caùc hoá ga vaø heä thoáng ñöôøng oáng töø caùc hoá ga ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi. § Phaàn maïng löôùi di ñoäng : ñaây laø ñieåm ñaëc bieät cuûa heä thoáng thu gom nöôùc thaûi saûn xuaát ôû coâng ty Colgate – Palmolive (Vieät Nam ). Khi caàn röûa daây chuyeàn SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 19 Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ saûn xuaát naøo thì laép ñaët caùc oáng thoaùt nöôùc thaûi vaøo vaø cho xaû xuoáng hoá ga gaàn ñoù. 2. Keát caáu § Heä thoáng oáng nhaùnh duøng oáng nhöïa PVC, D= 168mm, coù chieàu daøi L = 250 m. § Heä thoáng coù 21 hoá ga, gieáng thu gom taïi caùc ñieåm coù nguoàn xaû nöôùc thaûi. § Heä thoáng coáng chính duøng coáng BTCT D = 300 mm, coù toång chieàu daøi L = 60 m. Hình 10. Caùc oáng thu nöôùc thaûi sau khi söû duïng ñöôïc thaùo ra Hình 11. Saøn röûa vaø hoá thu nöôùc thaûi ôû khu vöïc saûn xuaát kem ñaùnh raêng SVTH : Leâ Ngoïc Hieàn _ K27 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng