Tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khách sạn có công suất q 300 m3-ngày đêm

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khách sạn có công suất Q 300 m3-ngày đêm
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC...........................................................................................................1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU......................................................................................................4 CHÖÔNG 1.........................................................................................................5 TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH KINH DOANH KHAÙCH SAÏN ÔÛ NÖÔÙC TA..........5 1.TOÅNG QUAN...................................................................................................6 2.MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU THIEÁT KEÁ...........................................................8 3.NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU THIEÁT KEÁ...........................................................9 CHÖÔNG 2.........................................................................................................9 SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI NGHIEÂN CÖÙU COÂNG NGHEÄ XLNT KHAÙCH SAÏN . .10 1.THAØNH PHAÀN VAØ TÍNH CHAÁT NÖÔÙC THAÛI KHAÙCH SAÏN.....................10 1.1.Thaønh phaàn nöôùc thaûi khaùch saïn..................................................................10 1.1.1.Thaønh phaàn vaät lyù :...................................................................................11 1.1.2.Thaønh phaàn hoaù hoïc :................................................................................11 1.1.3.Thaønh phaàn vi sinh, vi sinh vaät:................................................................11 1.2.Tính chaát nöôùc thaûi cuûa khaùch saïn:..............................................................14 2.AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NÖÔÙC THAÛI KHAÙCH SAÏN ÑOÁI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 15 1.3.Aûnh höôûng cuûa chaát höõu cô ñeán sinh vaät thuyû sinh:.....................................15 1.4.Aûnh höôûng cuûa vi khuaån trong nöôùc thaûi khaùch saïn ñoái vôùi con ngöôøi........16 1.5.Aûnh höôûng cuûa chaát taåy röûa ñoái vôùi moâi tröôøng...........................................17 1.6.Aûnh höôûng cuûa chaát dinh döôõng trong nöôùc thaûi khaùch saïn.........................17 1.7.Aûnh höôûng cuûa chaát raén lô löûng...................................................................20 CHÖÔNG 3..................................................................................................21 TOÅNG QUAN CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ..........................22 .TOÅNG QUAN PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LÍ NÖÔÙC THAÛI......................................22 1.8.Phöông phaùp xöû lyù cô hoïc:...........................................................................22 1.1.Song chaén raùc, löôùi loïc:................................................................................22 1.2.Beå laéng caùt:..................................................................................................23 1.3.Beå laéng:.......................................................................................................23 1.4.Beå vôùt daàu môõ:............................................................................................23 1.5.Beå loïc:.........................................................................................................23 1.9.Phöông phaùp xöû lyù hoùa hoïc:.........................................................................24 GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 1 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ 1.6.Phöông phaùp trung hoøa:...............................................................................24 1.7.Phöông phaùp keo tuï (ñoâng tuï keo):..............................................................24 1.8.Phöông phaùp ozon hoaù:................................................................................24 1.9.Phöông phaùp ñieän hoùa hoïc:..........................................................................24 1.10.Phöông phaùp xöû lyù hoùa – lyù:......................................................................25 1.10.Haáp phuï:....................................................................................................25 1.11.Trích ly:.....................................................................................................25 1.12.Chöng caát:..................................................................................................25 1.13.Trao ñoåi ion:..............................................................................................25 1.14.Taùch baèng maøng:.......................................................................................25 1.11.Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc:......................................................................26 .CAÙC COÂNG ÑOAÏN XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI:......................................................28 1.12.Tieàn xöû lyù hay xöû lyù sô boä:........................................................................28 1.13.Xöû lyù sô caáp hay xöû lyù baäc I.......................................................................28 1.14.Xöû lyù thöù caáp hay xöû lyù baäc II:...................................................................28 1.15.Khöû truøng...................................................................................................29 1.16.Xöû lyù caën...................................................................................................29 1.17.Xöû lyù baäc III...............................................................................................29 .CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LÍ SINH HOÏC COÙ THEÅ AÙP DUÏNG CHO NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT QUI MOÂ VÖØA VAØ NHOÛ...................................................29 1.18. Coâng trình xöû lí sinh hoïc kò khí:................................................................29 1.1.Beå töï hoaïi:...................................................................................................30 1.2.Gieáng thaám:.................................................................................................31 1.19. Coâng trình xöû lí sinh hoïc hieáu khí:............................................................32 1.3.Beå aerotank :...............................................................................................32 1.19.1.1. Coâng ngheä Unitank:............................................................................33 1.19.1.2. Beå Aerotank hoaït ñoäng giaùn ñoaïn theo meû: (SBR)............................36 1.4.Beå loïc sinh hoïc hieáu khí:.............................................................................38 1.19.1.3. Beå biophin nhoû gioït:............................................................................38 1.19.1.4. Beå biophin vôùi lôùp vaät lieäu loïc ngaäp nöôùc:.........................................39 CHÖÔNG 4.......................................................................................................42 LÖÏA CHOÏN QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KHAÙCH SAÏN ...........................................................................................................................42 1.CÔ SÔÛ LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ ...............................................................43 1.20.Yeâu caàu xöû lyù ............................................................................................43 GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 2 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ 1.21.Caùc thoâng soá thieát keá:................................................................................43 1.22.Möùc ñoä caàn thieát xöû lí................................................................................44 1.1.1.Xaùc ñònh löu löôïng tính toaùn cuûa nöôùc thaûi...............................................44 1.1.2.Möùc ñoä caàn thieát xöû lí nöôùc thaûi:..............................................................45 2.LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ THIEÁT KEÁ :........................................................45 1.23.Phöông aùn 1 ( Duøng Unitank )...................................................................46 1.24.Phöông aùn 2 ( Duøng SBR ).........................................................................49 1.25.Choïn phöông aùn toái öu :.............................................................................51 CHÖÔNG 5.......................................................................................................53 TÍNH TOAÙN, THIEÁT KEÁ CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ..................................53 1.SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ .....................................................................................53 1.26.Löu löôïng:..................................................................................................54 1.27.Noàng ñoä oâ nhieãm:......................................................................................54 1.28.Yeâu caàu cuûa nguoàn tieáp nhaän:...................................................................54 2.TÍNH TOAÙN BEÅ LAÉNG ÑÖÙNG & UNITANK..............................................54 1.29.Beå laéng ñöùng:.............................................................................................55 1.30.Beå Unitank :...............................................................................................57 CHÖÔNG 6.......................................................................................................62 TÍNH KINH TEÁ.................................................................................................62 .CHI PHÍ ÑAÀU TÖ............................................................................................62 1.31.Chi phí xaây döïng cô baûn............................................................................63 1.32.Chi phí thieát bò :.........................................................................................63 1.33.Toång soá voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn:........................................................63 .CHI PHÍ QUAÛN LYÙ VAÄN HAØNH....................................................................64 CHÖÔNG 7.......................................................................................................65 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ............................................................................65 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .................................................................................67 GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 3 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ LÔØI MÔÛ ÑAÀU   Trong nhöõng naêm gaàn ñaây cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc , laø söï ñoùng goùp khoâng nhoû cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam . Kinh doanh trong lónh vöïc khaùch saïn nhaø nghæ ñang thu huùt raát nhieàu voán ñaàu tö vaø ngaøy caøng coù nhieàu khaùch saïn moïc leân treân khaép caû nöôùc . Do nhieàu yeáu toá khaùch quan hay chuû quan maø nhieàu khaùch saïn vaãn chöa thaät söï quan taâm nhieàu ñeán vaán ñeà xöû lyù nöôùc thaûi do mình thaûi ra , gaây ra nhieàu aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi vaø ñaëc bieät laø aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi . Vôùi ñeà taøi “ Nghieân cöùu vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù Q = 300 m3/ng.ñ “ em hy voïng seõ goùp moät phaàn naøo ñoù giuùp moïi ngöôøi coù theå coù moät caùi nhìn ñuùng ñaén hôn veà lónh vöïc moâi tröôøng noùi chung vaø lónh vöïc XLNT Sinh hoaït noùi rieâng , ñeå töø ñoù nhaø ñaàu tö seõ daønh nhieàu thôøi gian vaø tieàn cuûa hôn cho vieäc XL nöôùc thaûi , ñaûm baûo ñeán söï phaùt trieån an toaøn cuûa moâi tröôøng sinh thaùi cuõng nhö an toaøn cho chính söùc khoûe cuûa hoï. Xin chaân thaønh caûm ôn quyù Thaày Coâ trong khoa ñaõ giuùp chuùng em thöïc hieän toát Ñoà aùn moân hoïc laàn naøy ! Traân troïng kính chaøo, SV TH GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 4 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH KINH DOANH KHAÙCH SAÏN ÔÛ NÖÔÙC TA GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 5 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ 1. TOÅNG QUAN Trong nhöõng naêm vöøa qua , neàn kinh teá cuûa nöôùc ta ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån nhaûy voït , vò theá cuûa Vieät Nam treân tröôøng Quoác teá khoâng ngöøng ñöôïc naâng cao theå hieän qua nhöõng hoäi nghò lôùn cuûa khu vöïc vaø quoác teá ñaõ ñöôïc toå chöùc raát thaønh coâng ôû nöôùc ta . Ñeå coù ñöôïc nhöõng thaønh töïu nhö vaäy laø nhôø söï ñoùng goùp khoâng nhoû cuûa ngaønh Du lòch Vieät Nam trong ñoù coù ngaønh kinh doanh khaùch saïn nhaø nghæ , moät trong nhöõng ngaønh maø Vieät Nam raát coù öu theá nhôø vaøo ñieàu kieän töï nhieân öu ñaõi , nhöõng danh lam thaéng caûnh vaø haøng loaït caùc coâng trình kieán truùc coå kính maø khoù coù nôi naøo saùnh ñöôïc . Ñeå hieåu hôn veà tình hình kinh doanh khaùch saïn cuûa Vieät Nam sau ñaây chuùng ta seõ tìm hieåu veà tình hình khaùch saïn taïi TP Hoà Chí Minh – nôi tieâu bieåu cho hoaït ñoäng kinh doanh du lòch vaø khaùch saïn thaønh coâng cuûa caû nöôùc : Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän coù 641 khaùch saïn vôùi 17.646 phoøng. Heä thoáng khaùch saïn bao goàm töø nhöõng khaùch saïn cao caáp do caùc taäp ñoaøn quoác teá haøng ñaàu nhö Accor, Furama, Mariot hay Shareton quaûn lyù, caùc khaùch saïn ñaõ coù quaù trình hoaït ñoäng caû traêm naêm maø dòch vuï ñöôïc ngay caû caùc vò nguyeân thuû quoác gia, caùc doanh nhaân taàm côõ khen ngôïi, ñöôïc caùc toå chöùc quoác teá veà du lòch trao taëng nhieàu giaûi thöôûng vaø danh hieäu veà chaát löôïng cao cho ñeá n caùc khaùch saïn bình daân ñaùp öùng nhieàu nhu caàu linh ñoäng vaø ña daïng cuûa khaùch. Phaàn lôùn caùc khaùch saïn ñeàu chieám nhöõng vò trí ñeïp nhaát trong trung taâm thaønh phoá, gaàn caùc khu thöông maïi, caän keà saân bay, nhaø ga, beán xe… Vaø ñaëc ñieåm chính laø caùc khaùch saïn ñeàu coù tính chuyeân nghieäp cao, töø cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò cho ñeán caùc dòch vuï vaø phong caùch phuïc vuï. Moãi khaùch saïn thöôøng löïa choïn moät aán töôïng rieâng: Caravelle laø khaùch saïn thöông nhaân tuyeät haûo, Rex laø "Ngoâi nhaø Vieät Nam", Majestic vôùi veû thanh lòch coå ñieån phöông Taây, Boâng Sen gaây aán töôïng baèng aåm thöïc "buffet gaùnh", Ñeä Nhaát noåi tieáng vôùi dòch vuï tieäc cöôùi… Ngay nhöõng khaùch saïn nhoû cuõng taïo phong caùch nhö söï phuïc vuï taän taâm, thaân tình nhö trong gia ñình, hay nhöõng dòch vuï ñaùp öùng moïi yeâu caàu nho nhoû cuûa khaùch. Ngaønh khaùch saïn cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh coù theå töï haøo khi so saùnh vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 6 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ SOÁ KHAÙCH SAÏN TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH (30/3/2003) Khaùch saïn Soá khaùch saïn Soá phoøng Khaùch saïn quoác doanh 100 4.002 Khaùch saïn ngoaøi quoác doanh 59 9.391 Khaùch saïn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 22 4.233 Toång coäng 641 17.646 XEÁP HAÏNG KHAÙCH SAÏN (Theo tieâu chuaån xeáp haïng sao cuûa Toång Cuïc Du lòch Vieät Nam) Haïng sao Soá khaùch saïn Soá phoøng 5 sao 7 2.378 4 sao 4 712 3 sao 22 1.976 2 sao 46 1.705 1 sao 39 827 Ñaït tieâu chuaån toái thieåu 55 966 Toång coäng 173 8.564 Thöïc traïng söï phaùt trieån cuûa ngaønh du lòch vaø khaùch saïn laø raát ñaùng möøng cho neàn kinh teá ñaát nöôùc . Tuy nhieân, ñieàu ñaëc bieät caàn quan taâm tôùi ñoù laø löôïng nöôùc thaûi töø caùc khaùch saïn naøy chöùa chaát höõu cô vaø chaát raén do caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa du khaùch vaø caùc hoaït ñoäng cuûa khaùch saïn nhö : naáu aên, giaët giuõ, veä sinh saøn vaø nhaø taém … Haøm löôïng caùc chaát naøy cao vaø vôùi löu löôïng lôùn seõ gaây oâ nhieãm nguoàn tieáp nhaän (soâng, hoà, … ). Ñaëc bieät laø khi nguoàn tieáp nhaän laø GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 7 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ nguoàn cung caáp nöôùc sinh hoaït cho ngöôøi daân thì nguoàn naøy caàn ñöôïc baûo veä ñeå khoâng bò aûnh höôûng hoaëc aûnh höôûng thaáp bôûi caùc chaát gaây oâ nhieãm naøy. Vì vaäy, vieäc xöû lí nöôùc thaûi cuûa khaùch saïn laø caàn thieát vaø raát caáp baùch. Tuy nhieân khaùch saïn naèm trong khu vöïc daân cö ñoâng ñuùc neân vieäc taän duïng hieäu quaû dieän tích ñaát laø vieäc caàn phaûi quan taâm , hay noùi caùch khaùc xaây döïng 1 coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi sao cho thaät hieäu quaû , kinh teá vaø ít toán dieän tích nhaát laø moät vaán ñeà caàn ñaàu tö nghieân cöùu theâm . 2. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU THIEÁT KEÁ Vôùi nhöõng tieâu chí ñeà ra nhö treân trong Ñoà aùn moân hoïc naøy em seõ coù gaéng nghieân cöùu thieát keá moät traïm xöû lyù nöôùc thaûi vôùi coâng suaát Q = 300 m 3 /ng.ñ – töông ñöông vôùi 1 khaùch saïn 5 sao vôùi 382 phoøng ( ñôn + ñoâi) . Caùc chæ tieâu khaùc cho trong baûng döôùi ñaây : GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 8 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ STT Chæ tieâu Ñôn vò Giaù trò 1 pH 2 SS mg/l 350 3 BOD mgO2/l 300 4 COD mg/l 500 5 Nitrat mg/l 150 6 Photphos mg/l 8.5 7 Daàu môõ mg/l 60 8 Coliform MPN/100ml 1.1 * 106 6-7.5 Yeâu caàu nöôùc ñaàu ra phaûi ñaït möùc II theo TCVN 6772:2000 , nguoàn tieáp nhaän laø heä thoáng coáng thaûi cuûa thaønh phoá chaûy ra soâng Saøi Goøn . Do ñieàu kieän khoâng coù dieän tích nhieàu cho coâng trình neân traïm xöû lyù ñöôïc xaây döïng ôû taàng haàm cuûa khaùch saïn , trong moät khu vöïc khoaûng treân döôùi 100 m2 . 3. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU THIEÁT KEÁ - Phaân tích söï caàn thieát khi thieát keá - Xaùc ñònh thoâng soá tính toaùn ( theo thoâng soá ñaõ cho trong ñeà taøi ) - Choïn phöông aùn vaø daây chuyeàn coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn - Khaùi toaùn coâng trình CHÖÔNG 2 GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 9 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI NGHIEÂN CÖÙU COÂNG NGHEÄ XLNT KHAÙCH SAÏN 1. THAØNH PHAÀN VAØ TÍNH CHAÁT NÖÔÙC THAÛI KHAÙCH SAÏN 1.1. Thaønh phaàn nöôùc thaûi khaùch saïn Caùc chaát chöùa trong nöôùc thaûi khaùch saïn bao goàm: caùc chaát höõu cô, voâ cô vaø vi sinh vaät. Thaønh phaàn tính chaát cuûa nöôùc thaûi ñöôïc xaùc ñònh baèng phaân tích hoaù lyù, vi sinh. GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 10 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ 1.1.1. Thaønh phaàn vaät lyù : - Theo traïng thaùi vaät lí, caùc chaát baån trong nöôùc thaûi ñöôïc chia thaønh: - Caùc chaát khoâng hoaø tan ôû daïng lô löûng, kích thöôùc lôùn hôn 10 -4mm, coù theå ôû daïng huyeàn phuø, nhuõ töông hoaëc daïng sôïi, giaáy, vaûi … - Caùc taïp chaát baån daïng keo vôùi kích thöôùc haït trong khoaûng10 -4106mm - Caùc chaát baån daïng tan coù kích thöôùc nhoû hôn 10 -6mm, coù theå ôû daïng phaân töû hoaëc phaân li thaønh ion, - Nöôùc thaûi khaùch saïn thöôøng coù muøi hoâi khoù chòu khi vaän chuyeån trong coáng sau 2 – 6 giôø xuaát hieän khí hydrosunfua (H2S). 1.1.2. Thaønh phaàn hoaù hoïc : - Caùc chaát höõu cô trong nöôùc thaûi chieám khoaûng 50 -60% toång caùc chaát. Caùc chaát höõu cô naøy bao goàm chaát höõu cô thöïc vaät: caën baõ thöïc vaät, rau, hoa quaû, giaáy … vaø caùc chaát höõu cô ñoäng vaät: chaát thaûi baøi tieát cuûa ngöôøi .. Caùc chaát höõu cô trong nöôùc thaûi theo ñaëc tính hoaù hoïc goàm chuû yeáu laø protein (chieám 40 – 60%), hydratcacbon (25 – 50%), caùc chaát beùo, daàu môõ (10%). Ureâ cuõng laø chaát höõu cô quan troïng trong nöôùc thaûi. Noàng ñoä caùc chaát höõu cô thöôøng ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua chæ tieâu BOD, COD. Beân caïnh caùc chaát treân nöôùc thaûi coøn chöùa caùc lieân keát höõu cô toång hôïp: caùc chaát hoaït ñoäng beà maët maø ñieån hình laø chaát taåy toång hôïp (Alkyl bezen sunfonat- ABS) raát khoù xöû lí baèng phöông phaùp sinh hoïc vaø gaây neân hieän töôïng suûi boït trong caùc traïm xöû lí nöôùc thaûi vaø treân maët nöôùc nguoàn – nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi. - Caùc chaát voâ cô trong nöôùc thaûi chieám 40 - 42% goàm chuû yeáu: caùt, ñaát seùt, caùc axit, bazô voâ cô… Nöôùc thaûi chöùa caùc hôïp chaát hoaù hoïc daïng voâ cô nhö saét, magie, canxi, silic, nhieàu chaát höõu cô sinh hoaït nhö phaân, nöôùc tieåu vaø caùc chaát thaûi khaùc nhö: caùt, seùt, daàu môõ. Nöôùc thaûi vöøa xaû ra thöôøng coù tính kieàm, nhöng daàn daàn trôû neân coù tính axit vì thoái röõa. 1.1.3. Thaønh phaàn vi sinh, vi sinh vaät: GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 11 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ Trong nöôùc thaûi coøn coù maët nhieàu daïng vi sinh vaät: vi khuaån, vi ruùt, naám, rong taûo, tröùng giun saùng… trong soá caùc daïng vi sinh vaät ñoù, coù theå coù caû caùc vi truøng gaây beänh, ví duï: lî, thöông haøn…coù khaû naêng gaây thaønh dòch beänh. Veà thaønh phaàn hoaù hoïc thì caùc loaïi vi sinh vaät thuoäc nhoùm caùc chaát höõu cô. Khi xeùt ñeán caùc quaù trình xöû lí nöôùc thaûi, beân caïnh caùc thaønh phaàn voâ cô, höõu cô, vi sinh vaät nhö ñaõ neâu treân thì quaù trình xöû lí coøn phuï thuoäc raát nhieàu traïng thaùi hoaù lí cuûa caùc chaát ñoù vaø traïng thaùi naøy ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä phaân taùn cuûa caùc haït. Theo ñoù, caùc chaát chöùa trong nöôùc thaûi ñöôïc chia thaønh 4 nhoùm phuï thuoäc vaøo kích thöôùc haït cuûa chuùng. - Nhoùm 1: goàm caùc taïp chaát phaân taùn thoâ, khoâng tan ôû daïng lô löûng, nhuõ töông, boït. Kích thöôùc haït cuûa nhoùm 1 naèm trong khoaûng 10 -1-104 mm. Chuùng cuõng coù theå laø chaát voâ cô, höõu cô, vi sinh vaät … vaø hôïp cuøng vôùi nöôùc thaûi thaønh heä dò theå khoâng beàn vaø trong ñieàu kieän xaùc ñònh coù theå laéng xuoáng döôùi daïng caën laéng hoaëc noåi leân treân maët nöôùc, hoaëc toàn taïi ôû traïng thaùi lô löûng trong khoaûng thôøi gian naøo ñoù. Do ñoù, caùc chaát chöùa trong nhoùm naøy coù theå deã daøng taùch ra khoûi khoûi nöôùc thaûi baèng phöông phaùp troïng löïc. - Nhoùm 2: goàm caùc chaát phaân taùn daïng keo vôùi kích thöôùc haït cuûa nhoùm naøy naèm trong khoaûng 10-4-10-6mm. chuùng goàm 2 loaïi keo: keo öa nöôùc vaø keo kò nöôùc. Keo öa nöôùc ñöôïc ñaëc trung baèng khaû naêng lieân keát giöõa caùc haït phaân taùn vôùi nöôùc. Chuùng thöôøng laø nhöõng chaát höõu cô coù troïng löôïng phaân töû lôùn: hydratcacbon (xenlulo, tinh boät), protit (anbumin, hemoglobin, …). Keo kò nöôùc (ñaát seùt, hydroxyt saét, nhoâm, silic …) khoâng coù khaû naêng lieân keát nhö keo öa nöôùc. Thaønh phaàn caùc chaát keo coù trong nöôùc thaûi chieám 35-40% löôïng caùc chaát lô löûng. Do kích thöôùc nhoû beù neân khaû naêng töï laéng cuûa caùc haït keo laø khoù khaên. Vì vaäy, ñeå caùc haït keo coù theå laéng ñöôïc, caàn phaù vôõ ñoä beàn cuûa chuùng baèng phöông phaùp keo tuï hoaù hoïc hoaëc sinh hoïc. - Nhoùm 3: goàm caùc chaát hoaø tan coù kích thöôùc haït phaân töû nhoû hôn 10-7mm. Chuùng taïo thaønh heä moät pha coøn goïi laø dung dòch thaät. Caùc GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 12 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ chaát trong nhoùm 3 raát khaùc nhau veà thaønh phaàn. Moät soá chæ tieâu ñaëc tröng cho tính chaát nöôùc thaûi: ñoä maøu, muøi, BOD, COD … ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua söï coù maët caùc chaát thuoäc nhoùm naøy vaø ñeå xöû lí chuùng thöôøng söû duïng bieän phaùp hoaù lí vaø sinh hoïc. - Nhoùm 4: goàm caùc chaát coù trong nöôùc thaûi coù kích thöôùc haït nhoû hôn hoaëc baèng 10-8mm (phaân taùn ion). Caùc chaát naøy chuû yeáu laø axit, bazô vaø caùc muoái cuûa chuùng. Moät trong soá ñoù nhö caùc muoái amonia, phosphat ñöôïc hình thaønh trong quaù trình xöû lí sinh hoïc. Thaønh phaàn vaø tính chaát nhieãm baån cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït phuï thuoäc vaøo taäp quaùn sinh hoaït, möùc soáng cuûa ngöôøi daân, möùc ñoä hoaøn thieän cuûa thieát bò, traïng thaùi laøm vieäc cuûa thieát bò thu gom nöôùc thaûi. Soá löôïng nöôùc thaûi thay ñoåi tuyø theo ñieàu kieän tieän nghi cuoäc soáng, taäp quaùn duøng nöôùc cuûa töøng daân toäc, ñieàu kieän töï nhieân vaø löôïng nöôùc caáp. Löu löôïng nöôùc thaûi khaùch saïn ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo löôïng khaùch trong khaùch saïn vaø tieâu chuaån thaûi nöôùc. Baûng 2.1 :Tieâu chuaån thaûi nöôùc töø khaùch saïn vaø caùc khu dòch vuï thöông maïi Nguoàn nöôùc thaûi Ñôn vò Löu löôïng (l/ñôn vò. ngaøy ) Daõy Trò soá tieâu chuaån Saân bay, nhaø ga Khaùch 7.5 - 15 11 Gara oâ toâ, söûa chöõa Ñaàu xe 26 - 50 38 1515 - 2270 1900 Nhaân vieân 30 - 45 38 Khaùch 3.8 - 19 11 Nhaân vieân 38 - 60 50 1703 - 2460 2080 Nhaân vieân 26 - 60 49 Khaùch 26-40 35 Kho haøng hoaù Quaùn bar Giaët uûi Phoøng toilet Maùy Nhaø haøng thoâng thöôøng GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 13 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ Trung taâm thöông maïi Nhaân vieân 26-50 40 Baõi ñaäu xe 4-11 8 Vaên phoøng Nhaân vieân 26-60 50 Nhaø haùt Gheá 8-15 10 Khaùch saïn Khaùch 151 - 212 180 Nhaân vieân 26 - 49 38 Nguoàn: theo taøi lieäu Metcalf & Eddy – “Wastewater Engineering” Chuù thích: -Tieâu chuaån khoâng qui ñònh -Thôøi gian thu maãu nöôùc thaûi vaøo luùc 15 giôø 30 Khi tính toaùn noàng ñoä chaát baån cuûa nöôùc thaûi thì döïa theo löôïng chaát baån cho moät ngöôøi trong ngaøy ñeâm. Baûng 2.2 -Löôïng chaát baån tính cho moät ngöôøi trong ngaøy ñeâm Chaát baån tính toaùn Löôïng chaát baån (g/ngaøy) BOD5 cuûa nöôùc thaûi ñaõ laéng 25 - 30 Chaát raén lô löûng SS 50 - 55 Toång Nitô cuûa muoái amonia (N) 7 Phosphat P2O5 1.7 Clorua 10 Nguoàn: Tieâu chuaån Xaây Döïng TCXD - 51- 84 1.2. Tính chaát nöôùc thaûi cuûa khaùch saïn: Chæ tieâu Ñôn vò pH GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 Nöôùc thaûi TCVN 6772:2000 6 -7.5 5 - 9 Möùc II Vöôït tieâu chuaån(laàn) 14 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ SS mg/l 350 50 7 BOD5 mgO2/l 300 30 10 COD mg/l 500 50 10 Phospho mg/l 8.5 6 1.4 Nitrat mg/l 150 30 5 Daàu môõ mg/l 60 20 3 Coliform MPN/100 ml 1.1 * 106 1000 1100 2. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NÖÔÙC THAÛI KHAÙCH SAÏN ÑOÁI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 1.3. Aûnh höôûng cuûa chaát höõu cô ñeán sinh vaät thuyû sinh: Chaát höõu cô deã bò phaân huyû sinh hoïc vaø caùc chaát tieâu thuï oxygen trong nöôùc thaûi khaùch saïn laøm suy kieät haøm löôïng oxy hoaø tan trong nöôùc do trong nöôùc thaûi khaùch saïn bi oâ nhieãm höõu cô ñoøi hoûi moät löôïng oxy cao cung caáp cho vi khuaån ñeå töï laøm saïch. Ñieàu naøy daãn ñeán heä sinh thaùi döôùi nöôùc bò aûnh höôûng. Toâm, caù bò thieáu oxy seõ cheát laøm giaûm saûn löôïng ñaùnh baét. Ngoaøi ra, saûn phaåm töø söï phaân huyû caùc chaát höõu cô coøn coù theå laø chaát ñoäc ñoái vôùi sinh vaät thuyû sinh. Döïa vaøo ñaëc ñieåm deã bò phaân huyû do vi sinh vaät coù trong nöôùc thaûi khaùch saïn ta coù theå phaân caùc chaát höõu cô nhö sau: + Chaát höõu cô deã bò phaân huyû: Ñoù laø caùc hôïp chaát protein, hydratcacbon, chaát beùo … Trong thaønh phaàn caùc chaát höõu cô töø nöôùc thaûi khaùch saïn coù khoaûng 40 – 60% protein, 25 – 50% hydratcacbon, 10% chaát beùo. Caùc hôïp chaát naøy chuû yeáu laøm suy giaûm oxy hoaø tan trong nöôùc. + Chaát höõu cô khoù bò phaân huyû: Caùc chaát naøy thuoäc caùc chaát höõu cô coù voøng thôm, caùc chaát ña voøng ngöng tuï, caùc hôïp chaát clo höõu cô, phospho höõu cô … Trong soá caùc chaát naøy, coù nhieàu hôïp chaát laø chaát GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 15 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ höõu cô toång hôïp. Haàu heát chuùng coù tính ñoäc ñoái vôùi sinh vaät vaø con ngöôøi. Chuùng toàn löu laâu daøi trong moâi tröôøng vaø cô theå sinh vaät gaây ñoäc tích luyõ, aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán cuoäc soáng. 1.4. Aûnh höôûng cuûa vi khuaån trong nöôùc thaûi khaùch saïn ñoái vôùi con ngöôøi Trong nöôùc thaûi khaùch saïn raát giaøu caùc chaát höõu cô, goàm 3 nhoùm chaát: protein (40 – 50 %), hidratcacbon (50%), chaát beùo (10%). Protein laø polime cuûa acid amin, laø nguoàn dinh döôõng chính cho vi sinh vaät. Hidratcacbon laø caùc chaát ñöôøng boät vaø xenlulozô. Tinh boät vaø ñöôøng raát deã bò phaân huyû bôûi vi sinh vaät, coøn xenlulozô bò phaân huyû muoän hôn vaø toác ñoä phaân huyû chaäm hôn nhieàu. Chaát beùo ít tan vaø vi sinh vaät phaân giaûi vôùi toác ñoä raát chaäm. Soá löôïng vi sinh vaät, chuû yeáu laø vi khuaån, coù trong nöôùc thaûi raát lôùn (khoaûng 10 5 – 109 teá baøo /ml). Ngoaøi vieäc chuùng ñoùng vai troø phaân huyû caùc chaát höõu cô, cuøng vôùi caùc chaát khoaùng khaùc duøng laøm chaát nuoâi teá baøo vi khuaån vaø ñoàng thôøi laøm saïch nöôùc thaûi, chuùng coøn coù moät soá vi sinh vaät gaây beänh (ecoli, coliform, …). Caùc loaøi vi sinh vaät gaây beänh hieän höõu trong nöôùc thaûi ñöa ra soâng goùp phaàn laøm cho caùc beänh , ñaëc bieät laø caùc beänh ñöôøng ruoät ( thöông haøn, taû, lò, … ) gia taêng do laây lan qua con ñöôøng aên uoáng vaø sinh hoaït. Trong phaân ngöôøi coù chöùa nhieàu loaïi vi truøng gaây beänh ( nhö vi truøng taû, lò, thöông haøn vaø tröùng giun saùn). Trong thöïc teá laø khoâng theå xaùc ñònh taát caû caùc loaïi vi truøng naøy ñoái vôùi töøng maãu nöôùc vì phöùc taïp vaø toán thôøi gian. Do ñoù thoâng thöôøng trong nghieân cöùu oâ nhieãm ta khoâng xaùc ñònh caùc loaïi vi truøng gaây beänh maø xaùc ñònh maãu nöôùc coù bò oâ nhieãm phaân khoâng. Muoán vaäy, ta chó caàn xaùc ñònh moät vaøi vi sinh chæ thò cho oâ nhieãm phaân. Coù 3 nhoùm vi sinh chæ thò oâ nhieãm phaân: + Nhoùm coliform ñaëc tröng laø Escherichia coli (Ecoli) + Nhoùm streptococci ñaëc tröng laø Streptococcus faecalis + Nhoùm clostridia khöû sulfit ñaëc tröng laø Clostridium perfringens Söï coù maët cuûa caùc vi sinh naøy chæ ra raèng nöôùc bò oâ nhieãm phaân, nhö vaäy coù yù nghóa laø coù theå coù vi rruøng ñöôøng ruoät trong nöôùc vaø ngöôïc laïi neáu khoâng GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 16 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ coù caùc vi sinh chæ thò coù yù nghóa laø coù theå khoâng coù vi truøng gaây beänh ñöôøng ruoät. 1.5. Aûnh höôûng cuûa chaát taåy röûa ñoái vôùi moâi tröôøng Khaùch saïn söû duïng xaø phoøng, caùc chaát taåy röûa vôùi muïc ñích: giaët ra goái, ra giöôøng, laøm veä sinh saøn nhaø, toilet … Ñaây laø chaát hoaù hoïc höõu cô beàn vöõng, coù ñoäc tính cao ñoái vôùi con ngöôøi. Xaø phoøng laø nhöõng muoái cuûa axit beùo baäc cao nhö natrisearat, ñöôïc söû duïng nhö taùc nhaân laøm saïch. Trong nöôùc cöùng, xaø phoøng thöôøng keát tuûa thaønh muoái canxi vaø magieâ, hieäu quaû laøm saïch bò maát. Xaø phoøng thöôøng coù pH cao hôn 7, deã phaù huyû caùc sôïi coù nguoàn goác laø protein ñoäng vaät . Xaø phoøng vaøo heä thoáng nöôùc thaûi coù theå laøm thay ñoåi pH cuûa nöôùc, cuøng vôùi khaû naêng taïo boït vaùng laøm giaûm khaû naêng hoaø tan cuûa oxy trong nöôùc. Xaø phoøng coøn coù khaû naêng saùt khuaån nheï, moät chöøng möïc naøo ñoù coù taùc duïng kìm haõm sinh tröôûng cuûa heä vi sinh vaät trong nöôùc.Nhìn chung xaø phoøng khoâng phaûi laø taùc nhaân cô baûn gaây oâ nhieãm nöôùc nhöng gaây aûnh höôûng ñeán naêng suaát laøm vieäc cuûa heä thoáng xöû lyù. Caùc chaát taåy röõa thöôøng coù 10-30% laø caùc chaát hoaït ñoäng beà maët, 12% caùc chaát phuï gia vaø moät soá chaát ñoäc khaùc.Saûn löôïng caùc chaát taåy röõa saûn xuaát haøng naêm treân theá giôùi vaøo khoaûng 25 trieäu taán. Caùc chaát hoaït ñoäng beà maët ( ABS ) vaøo nöôùc taïo huyeàn phuø beàn vöõng döôùi daïng keo, laøm giaûm hoaït tính cuûa maøng sinh hoïc trong caùc phin loïc nöôùc cuõng nhö buøn hoaït tính.Caùc chaát taåy röõa khi coù trong nöôùc thaûi seõ laøm cho nöùôc taïo moät khoái boït lôùn vöøa gaây caûm giaùc khoù chòu vöøa laøm giaûm khaû naêng khueách taùn khí vaøo nöôùc. Nhö vaäy, caùc chaát taåy röûa laø nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc raát ñaùng quan taâm. Baûn thaân chuùng ít coù ñoäc tính ñoái vôùi ngöôøi vaø ñoäng vaät, nhöng gaây oâ nhieãm nöôùc laøm giaûm chaát löôïng cuûa nöôùc, ñaëc bieät laø nöôùc uoáng. Ngoaøi ra, chuùng laøm cho thöïc vaät trong nöôùc phaùt trieån. Khi poliphosphat phaân huyû trong nöôùc taïo thaønh caùc daïng ion phosphat, laø nguoàn dinh döôõng cho caùc loaïi taûo, vi sinh baäc thaáp P3O10 + 2H2O Y 2HPO4-2 + H2PO4( HPO4-2 , H2PO4- laø nguoàn dinh döôõng cho sinh vaät baäc thaáp trong nöôùc) 1.6. Aûnh höôûng cuûa chaát dinh döôõng trong nöôùc thaûi khaùch saïn GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 17 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ Haøm löôïng Nitô (N ), Phospho (P ) trong nöôùc thaûi khaùch saïn laø khaù cao. Caùc chaát naøy coù trong quaù trình cheá bieán thöùc aên hay coù trong thöùc aên dö thöøa. Ñaây laø chaát dinh döôõng cuûa caùc loaøi thuyû sinh. Khi caùc chaát dinh döôõng naøy quaù nhieàu seõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa caùc vi sinh vaät nhö: vi khuaån, naám nöôùc, taûo, thöïc vaät noåi. Haäu quaû ñaàu tieân laø söï taêng tröôûng phieâu sinh thöïc vaät caáp thaáp, taêng tröôûng ñaùng keå sinh khoái heä phieâu sinh. Taêng tröôûng ñaùng keå caùc loaïi taûo que, taûo xanh, taûo ñoäc. Taêng noàng ñoä Chllorophyll seõ ñaåy maïnh quaù trình phaân huyû chaát höõu cô trong nöôùc. Suy giaûm nghieâm troïng haøm löôïng oxy hoaø tan laø yeáu toá cô baûn trong quaù trình töï laøm saïch nguoàn nöôùc, giaûm ñaùng keå ñoä trong cuûa nöôùc. Nhöõng ñieàu naøy gaây haäu quaû nghieâm troïng laø moät loaøi caù coù giaù trò kinh teá cao bò tieâu dieät do thieáu döôõng khí vaø aên phaûi caùc loaøi taûo ñoäc. Moät soá loaøi caù khaùc thích öùng ñöôïc vôùi ñieàu kieän sinh tröôûng môùi thöôøng laø caùc loaøi caù khoâng toát vaø khoâng ngon. Söï thieáu döôõng khí laøm giaûm khaû naêng töï laøm saïch nguoàn nöôùc cuøng vôùi söï phaân huyû chaát höõu cô laøm nöôùc bò nhieãm baån coù muøi khoù chòu, pH cuûa nöôùc bò giaûm. *Trong nöôùc hôïp chaát chöùa Nitô thöôøng toàn taïi ôû daïng hôïp chaát höõu cô, amoniac, daïng oxy hoaù ( nitrat, nitrit ).Caùc daïng naøy laø caùc khaâu trong chuoãi phaân huyû hôïp chaát chöùa nitô höõu cô thí duï nhö protein vaø hôïp phaàn cuûa protein. Protein Y NH3 Y NO2- Y NO3NO3- Y NO2- Y NO2 Y N2O Y N2Z Neáu nöôùc chöùa haàu heát caùc hôïp chaát nitô höõu cô, amoniac hoaëc NH 4OH thì chöùng toû nöôùc môùi bò oâ nhieãm. NH 3 trong nöôùc seõ gaây ñoäc cho caùc vaø caùc sinh vaät khaùc trong nöôùc. Neáu trong nöôùc coù hôïp chaát nitô chuû yeáu laø nitrit laø nöôùc ñaõ bò oâ nhieãm moät thôøi gian daøi hôn. Neáu nöôùc chöùa chuû yeáu hôïp chaát nitô ôû daïng nitrat chöùng toû quaù trình phaân huyû ñaõ keát thuùc. Tuy vaäy, caùc nitrat chæ beàn ôû ñieàu kieän hieáu khí, khi ôû ñieàu kieän kò khí hay thieáu khí caùc nitrat ôû trong nöôùc cao coù theå gaây ñoäc vôùi ngöôøi vì khi vaøo cô theå, vôùi ñieàu kieän thích hôïp ôû ñöôøng tieâu hoaù, nitrat seõ bieán thaønh nitrit. Nitrit (NO2-) laø saûn phaåm trung gian cuûa quaù trình oxy hoaù amoni (NH4+) trong nöôùc thaønh nitrat. Ñaây laø moät taùc nhaân coù haïi cho söùc khoeû con ngöôøi vì khi vaøo cô theå noù coù khaû naêng keát hôïp vôùi hoàng caàu (hemoglobin) trong maùu sau ñoù chuyeån hoaù thaønh methemoglobin vaø cuoái cuøng chuyeån thaønh GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 18 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ methemoglobiamine laø chaát öùc cheá vieäc lieân keát vaø vaän chuyeån oxy, gaây beänh thieáu oxy trong maùu vaø sinh ra beänh maùu traéng. 4HbFe2+O2 + NO2- + 2H2O Y 4HbFe3+OH + 4 NO3- + O2 hemoglobin methemoglobin Ôû trong nöôùc amoniac toàn taïi ôû daïng NH3 vaø NH4+ (NH4OH, NH4NO3 , (NH4)2SO4 …) tuyø thuoäc vaøo pH cuûa nöôùc vì nöôùc laø bazô yeáu, NH 3 hay NH4+ coù trong nöôùc cuøng voùi phosphat thuùc ñaåy quaù trình phuù döôõng cuûa nöôùc. Tính ñoäc cuûa NH3 cao hôn caùc ion amon (NH4+). Vôùi noàng ñoä 0.01mg/l NH3 ñaõ gaây ñoäc cho caù qua ñöôøng maùu, noàng ñoä 0.2 – 0.5 mg/l ñaï gaây ñoäc caáp tính. Ôû Haø Lan qui ñònh haøm löôïng amon trong nöôùc maët treân 5mg/l laø nöôùc oâ nhieãm naëng. FAO qui ñònh cho nöôùc nuoâi caù: noàng doä amon < 0.2mg/l ñoái vôùi caù hoï Salmon (caù hoài) vaø 0.8mg/l ñoái vôùi hoï caù Cyprinid (caù cheùp). Nitrat laø saûn phaåm cuoái cuøng cuûa quaù trình phaân huyû caùc chaát höõu cô chöùa N coù trong nöôùc thaûi cuûa con ngöôøi, ñoäng vaät. Trong nöôùc töï nhieân, noàng ñoä nitrat thöôøng < 5mg/l. vuøng bò oâ nhieãm do chaát thaûi coù haøm löôïng nitrat trong nöôùc treân 10 mg/l laøm cho rong taûo deã phaùt trieån, gaây aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng nöôùc sinh hoaït vaø nuoâi troàng thuyû saûn. Baûn thaân nitrat khoâng phaûi laø chaát coù ñoäc tính, nhöng ôû trong cô theå noù bò chuyeån hoaù thaønh nitrit roài keát hôïp vôùi moät soá chaát khaùc coù theå taïo thaønh caùc hôïp chaát nitrozo, laø chaát coù khaû naêng gaây ung thö. Haøm löôïng nitrat trong nöôùc cao neáu uoáng phaûi seõ gaây beänh thieáu maùu, laøm treû xanh xao do giaûm chöùc naêng Haemoglobin (Hb). Nguyeân do cuûa vieäc naøy laø vì löôïng nitrat taêng trong cô theå. Theo qui ñònh cuûa WHO, nitrat coù trong nöôùc uoáng khoâng quaù 10mg/l (tính theo N) hoaëc 45NO3- mg/l. *Phospho laø chaát coù nhieàu trong phaân ngöôøi, thöïc phaåm. Phospho coù trong nöôùc thöôøng coù daïng ortho phosphat, muoái phosphat cuûa axit phosphoric H2PO4-, HPO42-, PO43- töø toâm caù thoái röûa, caùc poliphosphat töø caùc chaát taåy röûa pyrometaphosphat Na2(PO4)6, tripoliphosphat Na5P3O4, pyrophosphat Na4P2O7 . taát caû caùc daïng poliphosphat ñeàu coù theå chuyeån hoaù veà orthophosphat trong moâi tröôøng nöôùc ñaëc bieät laø ôû ñieàu kieän moâi tröôøng axit vaø ôû nhieät ñoä cao (gaàn ñieåm soâi). Ngoaøi ra, trong nöôùc coøn coù caùc hôïp chaát phospho höõu cô. GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 19 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khaùch saïn coù coâng suaát Q = 300 m3/ngñ Noàng ñoä phospho trong nguoàn nöôùc khoâng nitô thöôøng <0.01mg/l, ôû vuøng soâng ngoøi nhieãm nöôùc thaûi sinh hoaït leân tôùi treân 0.5mg/l. Baûn thaân phosphat khoâng phaûi laø chaát gaây ñoäc, nhöng quaù cao trong nöôùc seõ laøm nöôùc “nôû hoa” laøm giaûm chaát löôïng nöôùc. Caùc nöôùc EU qui ñònh ñoái vôùi nöôùc sinh hoaït noàng ñoä orthophotphat thaáp hôn 2.18mg/l. 1.7. Aûnh höôûng cuûa chaát raén lô löûng Chaát raén lô löûng haïn cheá ñoä saâu taàng nöôùc ñöôïc aùnh saùng chieáu xuoáng, gaây aûnh höôûng tôùi quaù trình quang hôïp cuûa taûo, rong reâu … Chaát raén coù khaû naêng gaây trôû ngaïi cho phaùt trieån thuyû saûn, caáp nöôùc sinh hoaït neáu chuùng coù noàng ñoä cao. Tieâu chuaån cuûa WHO ñoái vôùi nöôùc uoáng khoâng chaáp nhaän toång chaát raén tan (TDS) cao hôn 1200 mg/l. Chaát raén lô löûng cuõng laø taùc nhaân gaây aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán taøi nguyeân thuyû sinh ñoàng thôøi gaây taùc haïi veà maët caûm quan (taêng ñoä ñuïc nguoàn nöôùc) vaø gaây boài laéng. Caùc chaát raén ñöôïc taïo ra trong quaù trình xoùi moøn, phong hoaù ñòa chaát, do nöôùc chaûy traøn töø ñoàng ruoäng. Toùm laïi, moïi nguoàn nöôùc ñeàu coù khaû naêng töï laøm saïch nhôø khaû naêng töï pha loaõng, xaùo troän nöôùc thaûi vôùi nguoàn, khoaùng hoaù caùc chaát baån höõu cô baèng oxy hoaø tan trong nöôùc nhôø hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät hieáu khí laøm giaûm noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñeán möùc ñoä nhaát ñònh. Nhöng khi xaû nöôùc thaûi vaøo nguoàn vôùi löu löôïng lôùn vöôït quaù khaû naêng töï laøm saïch cuûa soâng, hoà thì löôïng nöôùc thaûi naøy seõ laøm nhieãm baån nguoàn nöôùc soâng, hoà. Neáu nöôùc thaûi chöa xöû lí bò öù ñoïng, tuø haõm söï phaân huyû kò khí chaát höõu cô seõ sinh ra muøi hoâi thoái aûnh höôûng ñeán sinh hoaït cuûa ngöôøi daân cuõng nhö caùc hoaït ñoäng vaên hoaù ven soâng. Hôn nöõa, nöôùc thaûi coøn chöùa voâ soá caùc vi khuaån gaây beänh töø chaát baøi tieát cuûa con ngöôøi vaø coù theå höùa ñoäc toá gaây nguy haïi ñeán söùc khoeû con ngöôøi vaø heä thuyû sinh cuûa heä sinh thaùi soâng Saøi Goøn Töø caùc phaân tích treân thì vieäc xöû lí nöôùc thaûi khaùch saïn laø vaán ñeà raát caàn thieát. GVHD : Th.s Leâ Ngoïc Thö SVTH : Hoà Minh Chaâu – 90100221 20
- Xem thêm -