Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thiết kế hệ thống xử lýnước thải sinh hoạt khu dân cư 72.000 dân...

Tài liệu Thiết kế hệ thống xử lýnước thải sinh hoạt khu dân cư 72.000 dân

.PDF
29
118
136

Mô tả:

Thiết kế hệ thống xử lýnước thải sinh hoạt khu dân cư 72.000 dân
TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN MUÏC LUÏC PHAÀN MOÄT : GIÔÍ THIEÄU CHUNG ÑOÀ AÙN ...................................................................... 2 PHAÀN HAI : XAÙC ÑÒNH CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN ................................................. 3 I. XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI .................................................................. 3 II. XAÙC ÑÒNH NOÀNG ÑOÄ BAÅN CUÛA NÖÔÙC THAÛI : ................................................ 4 III. XAÙC ÑÒNH MÖÙC ÑOÄ CAÀN THIEÁT XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI : ................................................... 4 IV. TÍNH TOAÙN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ ...................................................................... 5 IV.1. LÖÏA CHOÏN SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ CUÛA TRAÏM XÖÛ LYÙ ......................................................5 IV.2. TÍNH NGAÊN TIEÁP NHAÄN NÖÔÙC THAÛI ..............................................................7 IV.4. BEÅ LAÉNG CAÙT COÙ THOÅI KHÍ ...........................................................................10 IV.5. TÍNH TOAÙN BEÅ LAØM THOAÙNG SÔ BOÄ ...........................................................13 IV.6. BEÅ AEROTEN ....................................................................................................14 IV.7. TÍNH TOAÙN BEÅ LAÉNG LY TAÂM ÑÔÏT II ..........................................................16 IV.8. TÍNH TOAÙN BEÅ NEÙN BUØN ...............................................................................18 IV.9. TÍNH TOAÙN BEÅ MEÂTAN...................................................................................19 IV.10. TÍNH TOAÙN COÂNG TRÌNH LAØM RAÙO NÖÔÙC TRONG CAËN .......................23 IV.11. TÍNH TOAÙN KHÖÛ TRUØNG NÖÔÙC THAÛI – TÍNH TOAÙN BEÅ TIEÁP XUÙC. .....24 O F N I . H O U M X G N N A R T I O SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 1 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN PHAÀN MOÄT : GIÔÍ THIEÄU CHUNG ÑOÀ AÙN ÑAËT VAÁN ÑEÀ Con ngöôøi vaø moâi tröôøng coù quan heä maät thieát ñoái vôùi nhau .Trong lòch söû phaùt trieån cuûa con ngöôøi, ñeå giaûi quyeát caùc nhu caàu thieát yeáu cuûa cuoäc soáng cuõng nhö söï gia taêng daân soá moät caùch nhanh choùng trong thôøi gian gaàn ñaây ñaõ vaø ñang gaây ra nhieàu taùc ñoäng ñeán söï caân baèng sinh hoïc trong heä sinh thaùi . Thieân nhieân bò taøn phaù moâi tröôøng ngaøy caøng xaáu ñi ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp leân söùc khoeû con ngöôøi, myõ quan ñoâ thò cuõng nhö caùc loaøi ñoäng thöïc vaät . Khi khai thaùc thì ít ai quan taâm ñeán vieäc vaän chuyeån löu tröõ vaø söû duïng chuùng moät caùch hôïp lyù .Vieäc xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc cuõng nhö traïm xöû lyù nöùôc thaûi cho caùc khu daân cö trôû thaønh yeâu caàu heát söùc caàn thieát , ñaëc bieät laø vôùi thaønh phoá HOÀ CHÍ MINH ñang trong giai ñoaïn ñoâ thò hoaù vaø phaùt trieån maïnh meõ . O F N I . H N A MUÏC ÑÍCH Thieát keá heä thoáng söû ly nöôùc thaûiù cho moät khu vöïc daân cö coù soá daân N = 72.000 vôùi: Tieâu chuaån thoaùt nöôùc trung bình : qtb = 120L/ngöôøingaøy ñeâm Tieâu chuaån thoaùt nöôùc lôùn nhaát : qmax = 180L/ngöôøingaøyñeâm Heä soá khoâng ñieàu hoøa ngaøy : Kng = 1,5 Caùc soá lieäu thuûy vaên vaø chaát löôïng nöôùc (nguoàn loaïi A) Löu löôïng trung bình nhoû nhaát cuûa nöôùc soâng laø : Qs = 40m3/s Vaän toác doøng chaûy trung bình :Vtb = 0.5m/s Chieàu saâu trung bình : Htb = 32 m Haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc soâng : bs = 12mg/L Haøm löïông oxi hoøa tan : Os = 4,8mg/L Nhu caàu oxy sinh hoùa BOD5 : Ls = 4,3 mg/L Nhieät ñoä khoâng quaù : T=330C Nhieät ñoä khoâng beù hôn : T=210C Nhieät ñoä trung bình : T=250C Möïc nöôùc ngaàm cao nhaát taïi khu vöïc xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi laø 9m Yeâu caàu veà chaát löôïng nöôùc sau khi xöû lyù xaû vaøo nguoàn loaïi A: PH :6–9 Chaát lô löûng : Khoâng vöôït quùa 22mg/L BOD5 : Khoâng vöôït quùa 15–20mg/L Caùc chaát nguy haïi khoâng vöôït quùa giôùi haïn cho pheùp O U M X G N R T I O SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 2 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN PHAÀN HAI : XAÙC ÑÒNH CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN I. XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI ü Löu löôïng trung bình ngaøy ñeâm cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc tính theo coâng thöùc : q ´ N 120 ´ 72000 = = 8640m 3 / ngd Qtb.ngd = tb 1000 1000 ü Löu löôïng trung bình giôø(Qtb.h ) : q ´N 120 ´ 72000 Qtb.h = tb = = 360m 3 / h 1000 ´ 24 24000 ü Löu löôïng trung bình giaây(Qtb.s) : q ´N 120 ´ 72000 Qtb. s = tb = = 100l / s 3600 ´ 24 24 ´ 3600 ü Löu löôïng lôùn nhaát ngaøy ñeâm(Qmax.ngñ) : O F N I . H O U X G N N A ngd Qmax = Qng.tb ´ K ng . max = 1.5 ´ 8640 = 12960m 3 / ngd R T I O ü Löu löôïng lôùn nhaát giôø(Qmax.h) h Qmax = Qtb.h ´ K ch = 360 ´ 1.5 = 540m 3 / h M ü Trong ñoù : kch = heä soá khoâng ñieàu hoaø chung cuûa nöôùc thaûi laáy theo quy ñònh ôû ñieàu 2.12 –tieâu chuaån xaây döïng TCXD-51-84 ü Löu löôïng lôùn nhaát giaây(Qmax.s) Qmax.s = Qtb. s ´ kch =100´ 1,5 =150 L/s (Vôùi QTB.S=100 L/s,theo BAÛNG 3-2 laáy kch =1,5) ü Löu löôïng nhoû nhaát giôø(Qmin.h) : Qmin.h = 2´ Qtb.h – Qmax.h = 2´ 360 – 540 = 180 m3/h SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 3 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN II. XAÙC ÑÒNH NOÀNG ÑOÄ BAÅN CUÛA NÖÔÙC THAÛI : Ø Haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi sinh hoaït, tính theo coâng thöùc : n ´ 1000 50 ´ 1000 = = 416,67mg / l CSH = ll qtb 120 Trong ñoù : nll = taûi löôïng chaát raén lô löûng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït tính cho moät ngöôøi trong ngaøy ñeâm laáy theo BAÛNG 1-3 (TCXD-51-84) qtb = tieâu chuaån thoaùt nöôùc trung bình ,qtb =120L/ng.ngñ Ø Haøm löôïng NOS20 trong nöôùc thaûi sinh hoaït, tính theo coâng thöùc : n ´ 1000 30 ´ 1000 Lsh = NOS = = 250mg / l qtb 120 Trong ñoù : III. Xaùc ñònh möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi : Ø I . H N A Haøm löôïng chaát lô löûng khoâng vöôït quaù : 22mg/l ü NOS20 khoâng vöôït quaù : 15 -20 mg/l ü Möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi thöôøng ñöôïc xaùc ñònh theo : · Haøm löôïng chaát lô löûng (SS) : ñeå phuïc vuï tính toaùn coâng ngheä xöû lyù cô hoïc · Haøm löôïng NOS : phuïc vuï cho tính toaùn vaø coâng ngheä sinh hoïc · Möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöùôc thaûi theo chaát lô löûng tính theo coâng thöùc O U R T I O D= M O F N NOS = taûi löôïng chaát baån theo NOS20 cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït cho moät ngöôøi trong ngaøy ñeâm (TCXD-51-84) X G N C sh - m 416.67 - 22 100% = 100% = 94,72% C sh 416.67 ü Trong ñoù : · m = haøm löôïng chaát lô löûng cuûa nöôùc thaûi sau xöû lyù cho pheùp xaû vaøo nguoàn nöôùc , m =22 mg/l · csh = haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi si nh hoaït ,csh = 416.67mg/l ü Möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi theo NOS20 : L - Lt 250 - 15 D = sh 100% = 100% = 94% Lsh 250 ü Trong ñoù : · Lt : Haøm löôïng NOS20 cuûa nöôùc thaûi sau xöû lyù cho pheùp xaû vaøo · Nguoàn nöôùc, Lt = 15 mg/l SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 4 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN · Keát quaû tính toaùn veà möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi cho ta thaáy caàn phaûi xöû lyù sinh hoïc hoaøn toaøn . IV. TÍNH TOAÙN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ IV.1. Löïa choïn sô ñoà coâng ngheä cuûa traïm xöû lyù Vieäc löïc choïn sô ñoà coâng ngheä xöû lyù döïa vao caùc yeáu toá cô baûn sau : o Coâng suaát cuûa traïm xöû lyù o Thaønh phaàn vaø ñaëc tính cuûa nöôc thaûi o Möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi o Tieâu chuaån xaû thaûi vaøo caùc nguoàn tieáp nhaän töông öùng o Phöông phaùp xöû lyù caën o Ñieàu kieän maët baèng vaø ñaëc ñieåm ñaïi chaát thuyû vaên khu vöïc xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi o Caùc chæ tieâu kinh teá kyû thuaät khaùc Töø nhöõng keát quaû ñaõ tính toaùn vaø caùc ñieàu kieän ñaõ neâu treân,ta coù theå löïa choïn hai phöông aùn sau : O F N I . H N A PHÖÔNG AÙN I : goàm caùc giai ñoaïn xöû lyù vaø caùc coâng trình xöû lyù ñôn vò nhö sau : X G N Ø XÖÛ LYÙ CÔ HOÏC : 1. Ngaên tieáp nhaän 2. Song chaén raùc 3. Beå laéng caùt coù thoåi khí 4. Maùng ño löu löôïng 5. Beå laøm thoaùng sô boä 6. Beå laéng ñôït I O U M R T I O Ø XÖÛ LYÙ SINH HOÏC : 7.Beå aeroten 8.Beå laéng ñôït I laéùng ly taâm > Ø XÖÛ LYÙ CAËN VAØ KHÖÛ TRUØNG : 9. Beå tieáp xuùc 10. Beå neùn buøn 11.Beå meâtan 12.Laøm raùo nöôùc ôû saân phôi buøn 13. Beå laøm saïch khí biogas 14. Noài hôi SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 5 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN 1 2 (a) 3 5 4 ( b) 2’ 8 I . H (k) 3’ (l) (d) X G N 13 O U (c) M O F N 7 6 R T I O (g) (f) 14 N A 9 (i) 10 (h) 11 (e) 12 PHÖÔNG AÙN II 1. Ngaên tieáp nhaän 2. Song chaén raùc 3. Beå laéng caùt 4 . Beå laøm thoaùng sô boä SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 7. Beå laéùng ngang ñôït II 8. Beå tieáp xuùc 9. Neùn buøn 10. Beå meâtan 6 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN 5. Beå laéng ngang ñôït I 6. Beå biophin 3’. Maùy nghieàn raùc 1 2 3 4 2’ 3’ O U 11. Beå chöùa khí ñoát 12. Saân phôi buøn 4’. Saân phôi caùt 5 X G N 8 I . H N A 11 O F N 7 6 9 10 12 R T I O IV.2. TÍNH NGAÊN TIEÁP NHAÄN NÖÔÙC THAÛI M Nöôùc thaûi ñöôïc daãn theo 2 ñöôøng oáng aùp löïc,vôi ñöôøng kính moãi oáng laø Þ250mm töø traïm bôm leân ngaên tieáp nhaän.Ngaên tieáp nhaän ñöôïc boá trí ôû vò trí cao ñeå nöôùc thaûi töø ñoù coù theå töï chaûy qua ñöôïc caùc coâng trình cuûa traïm xöû lyù . Öùng vôùi löu löôïng trung bình giôø Qtb.h = 360 m3/h.Ngaên tieáp nhaän coù kích thöôùc nhö sau : A =1500mm h =400mm H1 =1000mm B =1000mm h1 =650mm H =1300mm b = 500mm IV.3. SONG CHAÉN RAÙC : Nöôùc thaûi sau khi qua ngaên tieáp nhaän ñöôïc daãn ñeán song chaén raùc theo daïng tieát dieän hình chöõ nhaät .Song chaén raùc ñöôïc duøng ñeå giöõ raùc vaø caùc taïp chaát coù kích thöôùc lôùn trong nöôùc thaûi . SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 7 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN a) Tính möông daãn Möông daãn nöôùc thaûi töø ngaên tieáp nhaän ñeán song chaén raùc coù tieát dieän HCN Thoâng soá thuyû löïc Löu löoôïng tính toaùn ,L/s Qtb.s = 100 Qmax.s = 150 Qmin = 50 Ñoä doác i 0,0008 0,0008 0,0008 Chieàu ngang Bm(m) Vaän toác v(m/s) Ñoä ñaày h(m) 1,2 1,2 1,2 0,64 0,25 0,72 0,35 0,57 0,23 Choïn 2 song chaén raùc ( 1 coâng taùc +1 döï phoøng) O F N b) Tính Toaùn Song Chaén Raùc : Chieàu saâu cuûa lôùp nöôùc ôû song chaén raùc laáy baèng ñoä ñaày tính toaùn cuûa ü möông daãn öùng vôùi : Qmax : h1 = hmax = 0,35m ü Soá khe hôû cuûa song chaén raùc ñöôïc tính theo coâng thöùc : I . H n= · · · · · X G N -3 N A Qmax . s 150 ´ 10 ´k = ´ 1,05 = 37 < khe > v ´ l ´ h1 0,72 ´ 0,016 ´ 0,35 ü Trong ñoù : n = soá khe hôû ; Qmax = löu löôïng lôùn nhaát cuûa nöôùc thaûi Qmax =150 L/s = 0,15m3/s V= toác ñoä chaûy qua song chaén raùc v = 0,72m/s l = khoaûng caùch giöõa caùc khe hôû l =16mm = 0,016m k = heä soá tính ñeán möùc ñoä caûn trôû cuûa doøng chaûy do heä thoáng caøo raùc :k = 1,05 ü Chieàu roäng cuûa soùng chaén raùc ñöôïc tính theo : Bs = s (n-1) +(l*n) = 0,008(37 - 1) +(0,016*3,7) = 0,35m ü Trong ñoù : s = beà daøy cuûa thanh song chaén, thöôøng laáy s = 0,008m ü Phaûi kieåm tra vaän toác doøng chaûy ôû phaàn môû roäng cuûa möông tröôùc song chaén raùc öùng vôùi Qmin ñeå khaéc phuïc khaû naêng laéng ñoïng caën khi vaän toác nhoû hôn 0.4 m/s Qmin 50 ´ 10 -3 Vmin = = = 0,12m / s Bs ´ hmin 1.8 ´ 0.23 O U M R T I O ü Trong ñoù :Qmin = 50 l/s = 0,05 m3/s ü Toån thaát aùp löïc ôû song chaén raùc : SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 8 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN hs = x 2 Vmax 0.72 2 ´ K1 = 0.574 3 = 0.045m = 4.5cm 2´ g 2 ´ 9.81 ü Trong ñoù: · K1 = heä soá tính ñeán söï taêng toån thaát do vöôùng maéc raùc ôûsong chaén · Vmax = vaän toác cuûa nöôùc thaûi tröôùc song chaén raùc öùng · Vôùi Qmax,vmax =0.72m/s ü Trong ñoù: x= heä soá söùc caûn cuïc boä cuûa song chaén raùc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : 4 4 æ 0.008 ö 3 æ s ö3 x = b ç ÷ sin a = 1.67 ´ ç ÷ sin 60 = 0.574 è 0.016 ø èl ø O F N Vôùi : a =goùc nghieâng cuûa soùng chaén raùc so vôùi höôùng doøng chaûy b = heä soá phuï thuoäc vaøo tieát dieän ngang cuûa thanh song chaén raùc,choïn hình hình daïng tieát dieän song chaén kieåu “c” nhö hình veõ ta choïn b = 1.67 ü I . H N A Chieàu daøi phaàn môû roäng tröôc song chaên soùng chaén raùc L1 B - Bm 1.8 - 1.2 L1 = S = = 0.824m 2tgj 2tg 20 X G N : ü Trong ñoù : Bs = chieàu roäng cuûa song chaén raùc : Bs = 1.8m Bm = chieàu roäng cuûa möông daãn Bm = 1.2m O U ü j = goùc nghieâng choã môû roäng , thöôøng laáy j = 20 ü Chieàu daøi phaàn môû roäng sau song chaên soùng chaén raùc L2 : L 0.824 L2 = 1 = = 0.412m 2 2 ü Chieàu daøi xaây döïng cuûa phaàn möông ñeå laép ñaët song chaén : L= L1+L2+LS = 0.824+0.412+1.5 ü Trong ño :ù Ls =chieàu daøi cuûa phaàn möông ñaët song chaén Ls = 1.5m ü Chieàu saâu xaây döïng cuûa phaàn möông ñaët song chaén : H = hmax+ hs + 0.5 = 0.35+ 0.045 + 0.5 =0.9m ü Trong ñoù : hmax =ñoä ñaày öùng vôùi Qmax ,hmax = 0.35m Hs = toån thaát aùp löïc ôû song chaén raùc hs = 0.045m 0.5 = khoaûng caùch giöõa coät saøn nhaø ñaët song chaén raùc vaø möïc nöôùc cao nhaát . ü Khoâùi löôïng raùc laáy ra ngaøy ñeâm töø song chaén raùc : a´ N 8 ´ 72.000 W1 = = = 1,58m 3 / ngd 365 ´ 1000 365 ´ 1000 M R T I O SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 9 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN ü Trong ñoù : a = löôïng raùc tính cho ñaàu ngöôøi trong naêm, laáy theo ñieàu 4.1.11-TCXD-51-84 .Vôùi chieàu roäng khe hôû cuûa caùc thanh trong khoaûng 16- 20 mm, a = 8 L/ng.naêm N = soá daân ü Troïng löôïng raùc ngaøy ñeâm ñöôïc tính theo coâng thöùc ; P = W1 ´ G =1,58 ´ 750 = 1185kg/ngñ = 1,185T/ngñ ü Trong ñoù : G= khoái löôïng rieâng cuûa raùc , G = 750kg/m3(ñieàu 4.1.11.TCXD 51-84) ü Troïng löôïng raùc trong töøng giôø trong ngaøy ñeâm : P 1.185 2 = 0.99t / h Ph = ´ K h = 24 24 (Ôû ñaây Kh = heä soá khoâng ñieàu hoaø cuûa raùc, Kh =2) O F N ü Raùc caàn ñöôïc nghieàn nhoû, ñeå daãn tröïc tieáp ñeán beå meâtan ñeå xöû lyù cuøng vôùi buøn töôi.Choïn maùy nghieàn coù coâng suaát 0.99 T/h (moät maùy laøm vieäc + moät maùy döï phoøng) ü Löôïng nöôùc caàn cung caáp cho maùy nghiieàn raùc laáy theo ñieàu 6.2.4(TCXD 51 -84) laø 40m3 cho moät taán raùc : Qn = 40P = 40´ 1.185 = 47,4sm3/ngñ ü Toång soá song chaén raùc laø 2 (moät coâng taùc + moät döï phoøng) ü Quanh song chaén raùc ñaõ choïn coù boá trí loái ñi laïi coù chieàu roäng 1.2m coøn ô ûtröôùc song chaén raùc 1.5m(ñieàu 4.1.15 –TCXD-51-84) ü Haøm löôïng chaát raén lô löûng(Csh) vaø NOS(Lsh)cuûa nöôùc thaûi sau khi qua song chaén raùc giaûm 4% coøn laïi : C‘sh = Csh ´ (100 - 4)% = 416,67(100 - 4)% = 400mg/l L ‘sh = Lsh ´ (100 - 4)% = 250(100 - 4)% = 240 mg/l I . H O U X G N N A R T I O IV.4. BEÅ LAÉNG CAÙT COÙ THOÅI KHÍ M NHIEÄM VUÏ : Laø loaïi boû caùc taïp chaát coù nguoàn goác voâ cô chuû yeáu laø caùt chöùa trong nöôùc. Beå laéng caùt coù thoåi khí laø beå hình chöõ nhaät daøi treân maët baèng. Doïc theo chieàu ngang cuûa töôøng, caùch ñaùy 20 -80 cm .Veà caáu taïo beå laéng caùt coù thoåi khí gioáng beå laéng caùt, chæ coù theâm ñöôøng oáng coù khoan loã ñeå thoåi khí . Beân döôùi oáng ñoù ôû ñaùy beå coù raõnh thu caùt . Hieäu suaát laøm vieäc cuûa beå laéng caùt coù thoåi khí khaù cao Ø Dieän tích tieát dieän öôùt cuûa beå : Q 0,15 F = max . s = = 1,875m 2 V ´ n 0.08 ´ 1 Trong ñoù : F = dieän tích tieát dieän öôùt cuûa moät beå(moät ñôn nguyeân) , m2 Qmax.s = löu löôïng lôùn nhaát giaây Qmax.s = 0,15 m3/s SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 10 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN V = toác ñoä cuûa nöôùc thaûi trong beå öùng vôùi löu löôïng lôùn nhaát V = 0.08-0.12 m/s .(ñieàu 6.3.4b-TCXD-51-84) ,choïn v= 0.08m/s n = soá beå laéng caùt Ø Chieàu roäng B vaø chieàu saâu H cuûa beå laéng caùt coù thoåi khí ñöôïc xaùc ñònh theo caùc moái quan heä sau : B ´ Htt = F = 1,875m2 (1) B:H = 1.5:1 (2) H = 2Htt (3) Töø 1;2;3 suy ra Htt = 0,625m; B = 3m ;H = 1,25m o Keát quaû tính toaùn cho thaáy chieàu saâu cuûa beå laéng caùt thoåi khí H = 13m(Ñieàu 6.3.3-TCXD -51-84) ü Chieàu daøi cuûa beå laéng caùt thoåi khí ñöôïc tính theo coâng thöùc : ü Trong ñoù : L = chieàu daøi cuûa beå (m) ü Htt = chieàu saâu tính toaùn cuûa beå laéng caùt coù thoåi khí Uo = ñoä thoâ thuyû löûc cuûa haït caùt mm/s .Laáy theo baûng 3-22.öùng vôùi döôøng kính haït caùt d = 0.2 mm ta coù U0 = 18.7mm/s ü K = heä soá thöïc nghieäm, K= 2.08 ü Thôøi gian nöôùc löu laïi trong beå laéng caùt coù thoåi khí öùng vôùi caùc kích thöôùc ñaõ ñöôïc xaùc ñònh F ´ L ´ n 1,88 ´ 9.78 ´ 1 t= = = 123s Q max .s 0,15 § Hay t = 2 phuùt 3 giaây ü Vieäc caáp khoâng khí cho beå laéng caùt coù thoåi khí ñöôïc thöïc hieän coù heä thoáng oáng daãn khí coù ñuïc caùc loã nhoû ñöôøng kính 3.5m, ñaët ôû ñoä saâu 0.7-0.75H ü Löôïng caùt laéng ôû beå laéng caùt thoåi khí trong moät ngaøy ñeâm ñöôïc tính theo coâng thöùc : Qngd ´ 45 8640 ´ 45 WC = = = 0,389 m3/ngñ 10001000 10001000 ü Löôïng nöôùc coâng taùc caàn cho thieát bò naâng thuyû löïc ñöôïc tính theo coâng thöùc : W ´ 1,5 ´ (20 - 1) Q= C = 22,17m 3 / ngd 0,5 ´ n ü Löu löôïng khoâng khí caàn cung caáp cho beå laéng caùt coù thoåi khí ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : V= D´ F ´ n = 3´ 1,88´ 2 = 11,3m3/h ü Haøm löôïng chaát lô löûng(C’’sh) vaø NOS20(L’’sh) cuûa nöôùc thaûi sau khi qua beå laéng caùt coù thoåi khí giaûm 5% vaø coøn laïi : ü C”sh= C’sh(100-5)% = 400* 95% = 380 mg/l ü Haøm löôïng NOS20 cuûa nöôùc thaûi qua beå laéng caùt coù thoåi khí giaûm 5% vaø coøn laïi laø : O F N I . H O U M X G N N A R T I O SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 11 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN L”sh = L’sh(100-5)% = 240´ 95% = 228mg/l * TÍNH TOAÙN SAÂN PHÔI CAÙT Nhieäm cuï cuûa saân saân phôi caùt : Laø laøm raùo nöôùc trong hoãn hôïp caùt –nöôùc ñeå deã daøng vaän chuyeån caùt ñi nôi khaùc . ü Dieän tích höõu ích cuûa saân phôi caùt ñöôïc tính theo coâng thöùc : N ´ P ´ 365 72.000 ´ 0,02 ´ 365 = F= = 131,4m 2 1000 ´ h 1000 ´ 4 ü Trong ñoù : P = Löôïng caën ñöôïc giöõ laïi trong beå laéng khi khoâng coù soá lieäu thöïc nghieäm ,neân laáy P = 0.02 l/ng.ngñ. o h = Chieàu cao cuûa lôùp buøn caùt trong ngaên h = 4-5 m/naêm(khi ñaõ laáy caùt phôi khoâ theo chu kyø) ü Saân phôi caùt goàm hai oâ,dieän tích moãi oâ seõ laø : 131,4/2 = 65,7m2 ü Kích thöôùc moãi oâ trong maët baèng : L´ B = 11 m ´ 6m BEÅ LAÉNG ÑÔÏT I : Nhieäm vuï cuûa beå laéng ly taâm : O F N I . H N A Beå laéng ñôït I laø loaïi boû caùc taïp chaát lô löûng coøn laïi trong nöôùc thaûi sau khi ñaõ qua caùc coâng trình xöû lyù tröôùc ñoù . Haøm löôïng chaát lô löûng sau beå laéng ñôït I caàn ñaït <=150mg/l. Tính Toaùn : O U X G N v Theå tích toång coäng cuûa beå laéng ñôït I : W = Qmax.h x t = 540 x 1,5 = 810 m3 R T I O Trong ñoù : Qmax.h = löu löôïng lôùn nhaát giôø t = thôøi gian laéng . Choïn 2 beå (1 coâng taùc +1 döï phoøng ) v Dieän tích cuûa moãi beå trong maët baèng W 810 F= = = 210 m2 H 3 Trong ñoù : H = chieàu saâu vuøng laéng ly taâm , H= 3m M v Ñöôøng kính cuûa beå laéng ly taâm ñöôïc tính theo coâng thöùc : 4F 4 ´ 210 D= = = 18,54 » 19 m p 3,14 Choïn D= 19m Toác ñoä laéng cuûa haït caën lô löûng trong beå laéng ñöôïc tính theo coâng thöùc : SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 12 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN H 3 = = 0,55 mm/s 3,6 ´ t 3,6 ´ 1,5 Hieäu suaát laéng cuûa chaát lô löûng trong nöôùc thaûi ôû beå laéng I phuï thuoäc vaøo toác ñoä laéng cuûa haït caën lô löûng trong nöôùc thaûi (u = 0.55mm/s) vaø haøm löôïng ban ñaàu cuûa chaát lô löûng (C”sh= 380 mg/l) Ta coù hieäu suaát laéng E1 = 50% (baûng 3.10 – xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp ) Haøm löôïng chaát lô löûng troâi theo nöôùc ra khoûi beå laéng ñôït I ñöôïc tính theo coâng thöùc : C '´(100 - E1) 400(100 - 50) = = 200 mg/l C= 100 100 Theo TCXD -51 -84 qui ñònh .Noàng ñoä chaát lô löûng trong nöôùc thaûi ôû beå laéng ñôït I ñöa vaøo aeroten laøm saïch sinh hoïc hoaøn toaøn hoaëc vaøo caùc beå loïc sinh hoïc khoâng ñöôïc vöôït quaù 150mg/l . Trong tröôøng hôïp ñang xeùt noàng ñoä chaát lô löûng C = 200 mg/l neân caàn thöïc hieän giai ñoaïn laøm thoaùng sô boä ñeå ñaït ñöôïc ñieàu kieän neâu ôû treân . U= ü ü ü ü ü O F N N A IV.5. TÍNH TOAÙN BEÅ LAØM THOAÙNG SÔ BOÄ Trong ñoù : v Theå tích beå laøm thoaùng sô boä ñöôïc tính theo coâng thöùc : Q ´ t 540 ´ 12 3 Wt = max, h = = 108 m 60 60 O U X G N Qmax.h= löu löôïng lôùn nhaát giôø t = thôøi gian laøm thoaùng (thoåi khí ) , t= 12 phuùt v Löôïng khoâng khí caàn cung caáp cho beå laøm thoaùng ñöôïc tính theo coâng thöùc : V= Qmax.h x D = 540 x 0.5 = 270 m3 R T I O Trong ñoù : M I . H D= löu löôïng cuûa khoâng khí treân 1 m3 nöôùc thaûi , D = 0.5 m3/m3 v Dieän tích beå laøm thoaùng sô boä : V 270 F= = = 54 m2 I 5 Trong ñoù : I= cöôøng ñoä thoåi khí treân 1m2 beà maët laøm thoaùng trong khoaûng thôøi gian 1 giôø , I = 4- 7 m3/m2.h , choïn I= 5m3/m2 .h v Chieàu cao coâng taùc cuûa beå laøm thoaùng sô boä : W 108 H= t = =2m F 54 Kích thöôùc cuûa beå laøm thoaùng : B x L = 9 x12 m. v Haøm löôïng chaát lô löûng sau khi thöïc hieän vieäc laøm thoaùng sô boä vaø laéng vôùi hieäu suaát : E = 65% ñöôïc tính theo coâng thöùc : SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 13 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN Cll = Trong ñoù : C ' sh ´(100 - E ) 400 ´ (100 - 65) = = 140 mg/l 100 100 C”sh= haøm luôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi daãn ñeán beå laøm thoaùng , C”sh = 380 mg/l Nhö vaäy haøm löôïng chaát lô löûng troâi theo nöôùc ra khoûi beå laéng ñeán coâng trình xöû lyù sinh hoïc : 113.99mg/l<150mg/l , ñaït yeâu caàu quy ñònh . v Haøm löôïng NOS20 giaûm vôùi hieäu suaát E1 = 35% .Vaäy sau khi laøm thoaùng sô boä vaø laéng ,haøm löôïng NOS20 cuûa nöùoc thaûi baèmg : L' ´(100 - E1 ) 240 ´ (100 - 35) = = 156 mg/l Lt = sh 100 100 O F N Trong ñoù : L”sh = haøm löôïng NOS20 trong hoãn hôïp nöôùc thaûi daãn ñeán beå laøm thoaùng , l”sh = 228mg/l. v Theå tích ngaên chöaù caën töôi cuûa beå laéng ly taâm ñôït I ñöôïc tính theo coâng thöùc : Wb C ' sh ´Qtb ,h ´ E ´ t 400 ´ 360 ´ 65 ´ 8 = = 15 m3 = (100 - P ) ´ 1000 ´ 1000 ´ n (100 - 95) ´ 1000 ´ 1000 ´ 1 Trong ñoù : C”sh = haøm löôïng chaát lô löûng trong hoãn hôïp nöôùc thaûi sau beå laéng caùt Qsh = löu löôïng trung bình giôø E = hieäu suaát laéng , E = 65% t = thôøi gian tích luyõ caën , t= 8h P = ñoä aåm cuûa caën ( buøn) töôi, p= 95% n = soá beå laéng coâng taùc , n= 1 I . H O U M X G N N A R T I O IV.6. BEÅ AEROTEN : Aeroten duøng ñeå xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp sinh hoïc hoaøn toaøn hoaëc khoâng hoaøn toaøn .Noù laø coâng trình xöû lyù sinh hoïc nhaân taïo coù daïng beå chöùa keùo daøi hình chöõ nhaät , trong ñoù coù quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi baèng buøn hoaït tính Quaù trình xöû lyù sinh hoïc ôû aeroten coøn goïi laø quaù trình sinh hoïc lô löûng . o Löu löôïng khoâng khí ñi qua 1m3 nöôùc thaûi caàn xöû lyù (löu löôïng rieâng cuûa khoâng khí ) Khi xöû lyù sinh hoïc hieáu khí ôû aeroten ñöôïc tính theo coâng thöùc : SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 14 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN D= 2 La 2 ´ 156 = = 5,57 m3/m3nöôùc thaûi K ´H 14 ´ 4 Trong ñoù : La = NOS20 cuûa nöôùc thaûi daãn vaøo aeroten , La = 156s K = heä soá söû duïng khoâng khí , K= 14-18 g/m4 khi söû duïng taám plastic xoáp : choïn K = 14g/m4 ñeå tính toaùn H = chieàu saâu coâng taùc cuûa aeroten , H= 4m. Thôøi gian caàn thieát thoåi khoâng khí vaøo aeroten ñöôïc tính theo coâng thöùc : 2 La 2 ´ 156 = = 5,18 h t= K ´ I 14 ´ 4,3 Trong ñoù : I = cöôøng ñoä thoåi khoâng khí .I phuï thuoäc vaøo haøm löôïng NOS20 cuûa nöôùc thaûi daãn vaøo aeroten vaø NOS20 sau khi xöû lyù coù theå laáy theo baûng 311(quyeån xöû lyù nöôùc thaûi vaø coâng nghieäp ) choïn I =4.3 Löôïng khoâng khí thoåi vaøo aeroten trong moät ñôn vò thôøi gian (giôø) ñöôïc tính theo : V = D* Q= 5.57´ 360 = 2005,2 m3/h Trong ñoù : Q= löu löôïng nöôùc thaûi m3/h (vì Kch = 1.5 > 1.25 ) neân Q laáy baèng löu löôïng trung bình giôø cuûa nöôùc thaûi chaûy vaøo aeroten nhöûng giôø lôùn nhaát. O F N I . H X G N N A o Xaùc ñònh kích thöôùc aeroten ü Dieän tích aeroten ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : V 2005,2 2 F= = = 466,32 m I 4,3 ü Theå tích cuûa aeroten ñöôïc tính theo coâng thöùc : W = F * H = 466,32 * 4 = 1865,28 m3 ü Chieàu daøi haønh lang cuûa aeroten seõ laø : O U M R T I O L= F 466,32 = = 58,29 m b 8 Trong ñoù :b = chieàu ngang moãi haønh lang cuûa aeroten coù theå laáy baèng 2H = 2´ 4 = 8 m Choïn aeroten goàm hai ñôn nguyeân ,4 haønh lang cho moât ñôn nguyeân ,vaäy moãi L haønh lang coù chieàu daøi laø : l = = 7,28 m n´ N o Tính toaùn thieát bò khuyeách taùn khoâng khí ü Choïn loaïi thieát bò khuyeách taùn khí vôùi taám xoáp coù kích thöôùc moãi taám 300´300mm, nhö vaäy soá löôïng taám xoáp khuyeách taùn khoâng khí caàn thieát ñöôïc tính theo coâng thöùc : V ´ 1000 2005,2 ´ 1000 Nx = = = 417,75 » 418 taám D '´60 80 ´ 60 · Trong ñoù : Nx = soá löôïng taám xoáp SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 15 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN D’ = löu löôïng rieâng cuûa khoâng khí .Khi choïn taám xoáp D’= 80 120 L/phuùt , choïn D’ = 80L/ phuùt ü Soá löôïng taám xoáp n1 trong moät haønh lang seõ laø : Nx 418 = = 52,25 » 52 taám n1 = n´ N 2´ 4 ü Caùc taám xoáp ñöôïc boá trí thaønh moät haøng töø 1 phía cuûa haønh lang, caùc taám xoáp coù kích thöôùc 300´300´20.18mm ñöôïc ñaët treân raõnh döôùi ñaùy cuûa aeroten ü Trong caùc aeroten coù thieát keá caùc oáng xaû caïn beå vaø coù boä phaän xaû nöôùc thaûi khoûi thieát bò khuyeách taùn khoâng khí · o Tính toaùn löôïng buøn hoaït tính tuaàn hoaøn . Ôû caùc traïm xöû lyù nöôùc thaûi cho thaáy buøn hoaït tính tuaàn hoaøn chieám 40 % - 70% toäng löôïng buøn hoaït tính sinh ra hoaëc coù theå tính theo coâng thöùc : C - C11 400 - 113,8 ´ 100% = ´ 100% = 9,54% P= sh C th - C hh 5000 - 2000 O F N I . H Chh = noàng ñoä buøn hoaït tính trong hoãn hôïp nöôùc ,buøn chaûy töø Trong ñoù : aeroten ñeán beå laéng ñoät II , Chh = 2000 – 3000mg/l ,laáy Chh = 2000 mg/l Cll = noàng ñoä chaùt lô löûng trong nöôùc thaûi chaûy vaøo aeroten = 113.9mg/l Cth = noàng ñoä buøn hoaït tính tuaàn hoaøn ,Cth = 5000 – 6000mg/l , laáy Cth = 5000mg/l Noùi caùch khaùc vôùi P = 62.8% löu löôïng trung bình cuûa hoãn hôïp buøn hoaït tính tuaàn hoaøn seõ laø : P ´ Qtb, h 62,8 ´ 360 = = 226,08 3 Qth = 100 m /h 100 O U M X G N N A R T I O IV.7. TÍNH TOAÙN BEÅ LAÉNG LY TAÂM ÑÔÏT II Nhieäm vuï cuûa beå laéng ñôït II : Laøm nhieäm vuï laéng hoãn hôïp nöôùc – buøn töø beå aeroten daãn ñeán vaø buøn laéng ôû ñaây goïi laø buøn hoaït tính Soá lieäu tính toaùn ôû ñaây laáy theo ñieàu 6.5.6 vaø 6.5.7 TCXD 51-84 Thôøi gian laéng öùng vôùi Qmax vaø vôùi xöû lyù sinh hoïc hoaøn toaøn , t = 2h Haøm löôïng chaát lô löûng troâi theo nöôùc ra khoûi beå laéng ñôït II öùng vôùi NOS20 sau xöû lyù (12mg/l) v Dieän tích maët thoaùng cuûa beå laéng ñôït II treân maët baèng öùng vôùi löu löôïng trung bình tính theo coâng thöùc : SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 16 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN F1 = tb Qngd L1 = 8640 = 530,06 m2 16,3 Trong ñoù : Qtb.ngñ = löu löôïng trung bình ngaøy ñeâm ,Qtb.ngñ = 8640 m3/ngñ L1 = taûi troïng beà maët öùng vôùi löu löôïng trung bình laáy theo baûng TK-5(Quyeån xöû lyù nöôùc thaûi vaø ñoâ thò ) , L1 = 16.3m3/m2.ngaøy v Dieän tích maët thoaùng cuûa beå treân maët baèng öùng vôi löu löôïng lôùn nhaát tính theo coâng thöùc : max Qngd 12960 F2 = = = 318, 43 m2 L2 40,7 Trong ñoù : Qmax.ngñ = löu löôïng lôùn nhaát trong ngaøy ,Qmax.ngñ = = 12960m3/ngñ L2 = taûi troïng beà maët öùng vôùi löu löôïng lôùn nhaát O F N I . H v Dieän tích maët thoaùng thieát keá cuûa beå treân maët baèng öùng vôùi taûi troïng lôùn nhaát tính theo coâng thöùc : Qmax, h + Qtb ,h (540 + 360) ´ 3500 = 321,43 m2 F3 = ´X = L3 ´ 1000 9,8 ´ 1000 X G N N A Trong ñoù : Qmax.h = löu löôïng lôùn nhaát giôø .Qmax .h = 540 m3/h Qth.h = löu löôïng buøn tuaàn hoaøn lôùn nhaát trong giôø Qth.h = 0.78´ Qmax.h = 0.78´ 540 = 421,2 m3/h X = noàng ñoä chaát lô löûng deã bay hôi trong hoãn hôïp buøn hïoaït tính L3 = taûi troïng chaát raén lôùn nhaát, L3 = 9.8 kg/m2.h v Dieän tích maët thoaùng thieát keá cuûa beå laéng ñôït II treân maët baèng seõ laø giaù trò lôùn nhaát trong soá 3 giaù trò F1, F2, F3,ôû treân .Vaäy dieän tích maët thoaùng thieát keá chính laø : F = 530 m2 O U M R T I O Ñöôøng kính cuûa beå laéng ly taâm ñôït hai tính theo coâng thöùc : 4F 4 ´ 530 D= = 19 m = p ´n 3,14 ´ 2 Trong ñoù : n = soá beå laéng ñôït II laøm vieäc ñoàng thôøi , n = 2 Kieåm tra laò taûi troïng maùng traøn theo coâng thöùc : Qmax, ngd 12960 Lm = = = 98,27 m3/ngayø p ´ D ´ n 3,14 ´ 21 ´ 2 Theå tích cuûa beå laéng ly taâm ñôït II tính theo coâng thöùc : W = F´ H =530´ 4 =2120m3 Trong ñoù H = chieàu cao coâng taùc cuûa beå laéng ñôït II, choïn H = 4m F = dieän tích maët thoaùng toång coäng cuûa beå laéng ñôït II ,F = 530 m2 Kieåm tra thôøi gian löu nöôùc trong beå theo coâng thöùc : SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 17 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN t= w 2120 = = 3,3h Q + Qth 360 + (0,78 ´ 360 ) Trong ñoù W = theå tích beå laéng ly taâm Q = löu löôïng nöôùc thaûi trung bình giôø , Q = 360m3/h Qh = löu löôïng tuaàn hoaøn veà aeroten , Q = 0,78*Q IV.8. TÍNH TOAÙN BEÅ NEÙN BUØN Buøn hoaït tính töø beå laéng II coù ñoä aåm cao : 99.4% - 99.7% .Moät phaàn lôùn loaïi buøn naøy ñöôïc daãn trôû laïi beå aeroten ( loaïi buøn naøy ñöôïc goïi laø buøn hoaït tính tuaàn hoaøn ) phaàn buøn coøn laïi ñöôïc goïi laø buøn hoaït tính dö ñöôïc daãn vaøo beå neùn buøn . Nhieäm vuï cuûa beå laéng buøn : Laøm giaûm ñoä aåm cuûa buøn hoaït tính dö baèng caùch laéng (neùn ) cô hoïc ñeå ñaït ñoä aåm thích hôïp (94% - 96% ) phuïc vuï cho vieäcxöû lyù buøn baèng quaù trình phaân huyû kî khí ôû beå meâtan Caùc phöông phaùp thoâng duïng ñeå neùn buøn bao goàm 3 phöông phaùp vaät lyù sau : Ø Phöông phaùp neùn buøn baèng trong löïc Ø Phöông phaùp neùn buøn baèng tuyeån noåi khí hoaø tan Ø Phöông phaùp neùn buøn baèng ly taâm Trong phöông aùn naøy choïn neùn buøn ly taâm Ø Haøm löôïng buøn hoaït tính dö coù theå xaùc ñònh nhö sau : Bd = (a´Cll ) – Ctr = ( 1,3´ 113,9 ) – 12 =136,07 mg/l Trong ñoù : Bd = haøm löôïng buøn hoaït tính dö a = heä soá tính toaùn laáy baèng 1.3 ( khi aeroten xöû lyù ôû möùc ñoä hoaøn toaøn ) Cll = haøm löôïng chaát lô löûng troâi theo nöôùc ra khoûi beå laéng ñôït I , Cll = 113,9 mg/l Ctr = haøm löôïng buøn hoaït tính troâi theo nöôùc ra khoûi beå laéng ñôït II Cll = 12 mg/l O F N I . H O U M X G N N A R T I O Ø Löôïng taêng buøn hoaït tính dö lôùn nhaát (Bdmax ) coù theå tính theo coâng thöùc : Bdmax = K´Bd = 1,15´ 136,07 = 156.48 mg/l Trong ñoù : K = heä soá buøn taêng tröôûng khoâng ñieàu hoaø thaùng K =1,15 – 1,20 ,choïn K= 1,15 Ø Löôïng buøn hoaït tính dö lôùn nhaát ñöôïc tính theo coâng thöùc : (1 - P ) ´ Bd ,max ´ Q (1 - 62,8% ) ´ 156,48 x8640 qmax= = = 5,24 m3/h 24 ´ C d 24 ´ 4000 SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 18 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN Trong ñoù : P = phaàn traêm löôïng buøn hoaït tính tuaàn hoaøn veà aeroten , P = 62.8% Q = löu löôïng trung bình ngaøy ñeâm cuûa nöôùc thaûi, Q = 8640m3/ngñ Cd = noàng ñoä buøn hoaït tính dö döïa vaøo ñaëc tính cuûa buøn ( ñieàu 6.10.3 –TCXD 51 -84 ),choïn Cd = 4000 mg/l Ø Dieän tích cuûa beå neùn buøn ly taâm ñöôïc tính theo coâng thöùc : q F1= max q o = 5 , 24 0 ,3 = 17 , 47 m2 Trong ñoù : qo = taûi troïng tính toaùn leân dieän tích maët thoaùng cuûa beå neùn buøn (m3/m2.h ) vaø ñöôïc löïa choïn phuï thuoäc vaøo noàng ñoä buøn hoaït tính daãn vaøo beå neùn buøn Trong tröôøng hôïp ñang xeùt , buøn hoaït tính ñöôïc daãn töø beå laéng ñôït II öùng vôùi Cd = 4000 mg/l , choïn qo = 0.3 m3/m2.h Ø Ñöôøng kính cuûa beå neùn buøn ly taâm ñöôïc tính theo coâng thöùc : 4 F1 4 ´ 17,47 D= = = 3, 4 m p ´n 3,14 ´ 2 O F N I . H N A Trong ñoù : F1 = dieän tích cuûa beå neùn buøn , F1 = 17,47 m2 n = soá beå neùn buøn ñöôïc choïn (khoâng nhoû hôn 2) ,choïn n = 2 Ø Chieàu cao coâng taùc cuûa beå neùn buøn : H = qo´ t = 0.3´ 9 = 2.7 m » 3 m Trong ñoù : t = thôøi gian neùn buøn (t = 9 -11h) ,choïn t = 9h O U X G N Chieàu cao toång coäng cuûa beå neùn buøn : Htc = H +h1 + h2 + h3 = 3+0.4+0.3+1 = 4.7 m Trong ñoù : H = chieàu cao toång coäng cuûa beå neùn buøn (m) h1 = khoaûng caùch töø möïc nöôùc ñeán thaønh beå ,h1 = 0.4m h2 = chieàu cao lôùp buøn vaø laép ñaët thieát bò gaït buøn ôû ñaùy , choïn thieát bò gaït buøn baèng thanh gaït buøn , choïn h2 = 0.3m h3 = chieàu coa tính töø ñaùy beå ñeán möùc buøn , h3 = 1m Toác ñoä quay cuûa heä thoáng gaït buøn laø 0.75 – 4h-1 Ñoä nghieâng ôû ñaùy beå neùn buøn tính töø thaønh beå ñeán hoá thu buøn khi duøng heä thoáng thanh gaït buøn i = 0.01 .Buøn ñaõ beùn ñöôïc xaû ñònh kyø döôùi aùp löïc thuyû tónh 0.5 – 1 m Beå neùn buøn ñöôïc thieát keá vaø ñaët ôû vò trí töông ñoái cao ñeå cho nöôùc sau khi taùch buøn coù theå daãn töï chaûy vaøo aeroen ñeå tieáp tuïc xöû lyù moät laàn nöõa M R T I O IV.9. TÍNH TOAÙN BEÅ MEÂTAN SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 19 TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙN ÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU DAÂN CÖ 72.000 DAÂN Beå meâtan ñöôïc thieát keá ñeå xöû lyù sinh hoïc kî khí caùc loaïi caën sau ñaây cuûa traïm xöû lyù nöôùc thaûi : Ø Caën töôi töø beå laéng ñôït I Ø Buøn hoaït tính dö sau khi ñaõ neùn Ø Raùc ñaõ nghieàn nhoû a) Xaùc dònh löôïng caën daãn ñeán beå meâtan Löôïng caën töø beå laùng ñôït I ñöôïc tính theo coâng thöùc C sh¢¢ ´ Q ´ E ´ K 380 ´ 12960 ´ 65 ´ 1,1 = = 50,3m 3 / ngd : Wc = (100 - P) ´ 1000 ´ 1000 (100 - 93) ´ 1000 ´ 1000 Trong ñoù : C”sh = haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi daãn ñeán beå laéng ñôït I , C”sh = 380 mg/l Q = löu löôïng ngaøy ñeâm cuûa hoãn hôïp nöôùc thaûi, Q = 12960m3/ngñ E = hieäu suaát laéng coù laøm thoaùng sô boä , E = 65% K = heä soá tính ñeán khaû naêng tang löôïng caën ,do coù côõ haït lô löûng lôùn , K = 1,1 -1,2, choïn K= 1,1 P = ñoä aåm cuûa caën töôi, P= 93% Löôïng buøn hoaït tính dö : Löôïng buøn hoaït tính dö ( 50% daãn ñeán beå laøm thoaùng , 50% daãn ñeán beå neùn buøn ) .Sau khi neùn ôû beå neùn buøn ly taâm ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : O F N I . H Wb = X G N) N A [C 'sh (100 - E ´ a - 100Ctr ]´ Q ´ 50 = 34,08 m3/ngayñ (100 - 97,3) ´ 1000 ´ 1000 ´ 100 O U R T I O Trong ñoù : a = heä soá tính ñeán khaû naêng taêng tröôûng khoâng ñieàu hoaø cuûa buøn hoaït tính trong quaù trình xöû lyù sinh hoïc a = 1,1 – 1,2 ,choïn a = 1,1 P = ñoä aåm cuûa buøn hoaït tính sau khi neùn ,P =97.3% Ctr = haøm löôïng buøn hoaït tính troâi theo nöôùc ra khoûi beå laéng ñôït II ,Ctr = 12mg/l Cll = haøm löôïng lô löûng cuûa nöôùc thaûi daãn vaøo aero = 98.79 mg/l Löôïng raùc ôû song chaén raùc : Raùc ñöôïc giöõ laïi ôû song chaén raùc ñöôïc nghieàn nhoû qua maùy nghieàn raùc vôùi ñoä aåm ban ñaàu cuûa raùc P1 = 80% ñeán ñoä aåm sau khi nghieàn , P= 94% - 95% Löôïng raùc sau khi nghieàn nhoû ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : M Wr = SVTH: NGUYEÃN THÒ HAØ 100 - P1 100 - 80 ´ Wl = 2,63 ´ = 8,76m 3 / ngd 100 - P2 100 - 94 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng