Tài liệu Tìm hiểu hoạt động thu gom chất thải rắn của xí nghiệp môi trường bắc sông hương

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 149

Mô tả:

Tìm hiểu hoạt động thu gom chất thải rắn của xí nghiệp môi trường Bắc sông Hương
B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. Thông tin chung về Dự án 1.1. Tên Dự án §Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh. 1.2. Cơ quan chủ Dự án UBND huyÖn Can Léc - §ại diện: «ng: Bïi Huy Tam Chức vô: Chñ tÞch UBND - Địa chỉ liªn hệ: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: 0393.841.227 1.3. Vị trí địa lý, địa hình khu vực thực hiện Dự án: - Vị trí địa lý Khu chôn lấp chất thải rắn huyện Can Lộc n»m trªn ®Þa bµn xãm B¾c S¬n, ThÞ trÊn NghÌn, tØnh Hµ TÜnh, c¸ch khu d©n c gÇn nhÊt 2km, ®îc giíi h¹n nh sau: + Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch mới đi qua cầu Thuần Chân; + Phía Nam: Giáp đường quy hoạch 15,5m; + Phía Đông: Giáp đường quy hoạch 20,5m; + Phía Tây: Giáp đường quy hoạch 15,5m. - Địa hình ThÞ trÊn NghÌn cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi phøc t¹p bao gåm s«ng, nói, ®Êt båi ngËp óng. S«ng NghÌn chia ThÞ trÊn ra 2 vïng B¾c NghÌn vµ Nam NghÌn. Hai bªn nói NghÌn ®Þa h×nh dèc d·n ra bê s«ng vµ ®ång ruéng t¹o ®iÒu kiÖn tho¸t n íc tèt. Khu vùc B¾c NghÌn t¬ng ®èi tròng, tho¸t níc khã kh¨n, cêng ®é ®Êt yÕu h¬n. Hai bªn bê s«ng NghÌn, ®Êt båi bê s«ng, bïn lÇy kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng, ®Êt bÞ nhiÔm mÆn. Cots ngËp lôt cña khu vùc ThÞ trÊn NghÌn lµ 5,5m. II. Nội dung chính của Dự án 2.1. Mục tiêu và phương án lựa chọn của dự án: - Mục tiêu của dự án + Xây dựng khu xử lý chất thải tập trung chung cho toàn huyện Can Lộc, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, sức khỏe và đời sống hiện tại cũng như trong tương lai cho nhân dân. + Góp phần chi tiết hóa Quy hoạch chung của huyện Can Lộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cho huyện Can Lộc. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -1- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh - Phương án lựa chọn: Phương án xử lý chất thải rắn: Chôn lấp hợp vệ sinh. 2.2. Nội dung và quy mô của Dự án Quy hoạch Khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I với các hạng mục chính được trình bày trong bảng sau: TT Tên lô đất 1 Đất cây xanh cách ly 2 Đất ban quản lý 3 Sàn tập kết CTR hữu cơ 4 Sàn tập kết CTR vô cơ 5 Bãi chôn lấp hợp vệ sinh 6 Đất khu vực kỹ thuật 7 Hồ nước thải 8 Hồ sinh học 9 Giao thông chính 10 Giao thông nhánh Tổng khu đất quy hoạch Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 19.173 3.053 4.240 6.489 18.968 748 1.152 3.260 2202 5.279 64.564 29,7 4,73 6,57 10,05 29,38 1,16 1,78 5,05 3,41 8,17 100,00 - Diện tích quy hoạch: Diện tích quy hoạch làm khu xử lý chất thải rắn: 114.640 m2 trong đó diện tích đất sử dụng giai đoạn I là 64.564 m2. 2.3. Công nghệ sản xuất và vận hành - Quy tr×nh xö lý, ch«n lÊp r¸c: R¸c hµng ngµy ®îc xe chuyªn dông chë ®Õn ®æ vµo hè ch«n lÊp, m¸y ñi sÏ san r¸c b»ng ph¼ng, ®Çm nÐn kü lªn khèi r¸c, trong qu¸ tr×nh san ñi th× phun chÕ phÈm EM hoÆc P.MET, khi líp r¸c dµy 0,6-0,8m thì ngõng qu¸ tr×nh ®Çm nÐn, san ®Êt b»ng thñ c«ng kÕt hîp b»ng m¸y, lÊp phñ 1 líp ®Êt dµy 20cm, phun thuèc diÖt c«n trïng, r¾c v«i bét. Chu tr×nh sau l¹i tiÕp tôc nh vËy cho líp trªn, c«ng t¸c san ñi, xö lý r¸c ®îc thùc hiÖn hµng ngµy. - Quy tr×nh thu vµ xö lý níc r¸c: Níc r¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lªn men ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ tËp trung vÒ hè ga qua hÖ thèng èng thu ®ôc lç ®Æt ë ®¸y hè ch«n lÊp. Níc r¸c ®îc m¸y b¬m ch×m chuyªn dông ®Æt ë ®¸y hè ga b¬m qua ®êng èng vµo hå sinh häc qua c¸c ng¨n l¾ng xö lý yÕm khÝ vµ ng¨n läc thùc vËt. Níc th¶i sau khi xö lý ®¹t tiªu chuÈn QCVN 25:2009 (møc B2) míi th¶i ra m«i trêng theo èng dÉn vµ cöa x¶ tù ch¶y ra m«i trêng. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -2- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh - Xö lý hè ch«n lÊp sau khi ®æ ®Çy r¸c: MÆt r¸c ®îc san ñi, ®Çm nÐn kü, ®é vång tõ 10 - 15%, ®îc phñ líp ®Êt sÐt dµy lín h¬n hoÆc b»ng 0,6m, trªn líp ®Êt sÐt lµ líp ®Êt c¸t vµ ®Êt mµu dµy kÝn ®Õn thµnh hè ch«n lÊp, trªn líp ®Êt nµy trång c©y, cá... ®Þnh kú b¬m, kiÓm tra khèi lîng vµ chÊt lîng níc r¸c trong hè gas. 2.4. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư: - Tổng mức đầu tư của giai đoạn I: 53.663.475.000 đồng Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng. - Nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án: Nguồn vốn ngân sách tỉnh. 2.5. Hình thức quản lý Dự án:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành Dự án. III. Các tác động của Dự án đến môi trường 3.1. Các tác động đến môi trường tự nhiên - Tác động đến môi trường đất và nước dưới đất. + Hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng khu đất thực hiện Dự án sẽ làm xáo trộn thành phần, cấu trúc của đất. Trong giai đoạn này đất dễ bị xói mòn, rửa trôi. + Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình của Dự án nếu để vương vãi trên đất sẽ làm đất trở nên chai cứng, bạc màu. + Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành của Dự án nếu không được thu gom sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, làm thay đổi thành phần, tính chất của đất. Ngoài ra, khi mưa xuống các loại chất thải này phân huỷ, theo nước mưa ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường các lớp đất phía dưới và nước dưới đất, mức độ ảnh hưởng tuỳ theo từng giai đoạn. + Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng Dự án có thể cuốn trôi đất cát, dầu mỡ, ... gây ô nhiễm đất, có thể gây xói mòn, sụt lở đất. + Chất thải nguy hại bao gồm có chứa dầu mỡ, các chất nguy hại,.... là nguyên nhân tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường đất cũng như môi trường nước dưới đất. + Nước rỉ rác từ các ô chôn lấp rác chứa nhiều chất hữa cơ nếu để rỉ rác ra đất sẽ làm ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước ngầm. - Tác động đến môi trường nước: Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -3- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh + Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành của Dự án nếu chứa nhiều chất hữu có có khả năng gây phú dưỡng nguồn nước mặt, tăng làm lượng chất lơ lửng, ... + Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng Dự án có thể cuốn trôi đất cát, dầu mỡ, ... xuống nguồn nước làm tăng độ đục, tăng hàm lượng chất lơ lửng, bồi lắng dòng chảy. . + Nước rỉ rác từ các ô chôn lấp rác chứa nhiều chất hữa cơ, chất lơ lửng nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt khi mưa xuống. + Chất thải nguy hại nếu không được thu gom khi mưa xuống bị nước phát tán ra phạm vi rộng là nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường nước. - Tác động đến môi trường không khí: + Quá trình san gạt mặt bằng, vận chuyển đất, nguyên vật liệu xây dựng, chất thải rắn,.. sẽ làm t¨ng lîng bôi trong kh«ng khÝ. Bôi lµm gi¶m lîng h¬i níc trong kh«ng khÝ vµ t¹o kh«ng khÝ ngét ng¹t. C¸c t¸c ®éng nµy sÏ g©y ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ con ngêi, n¨ng suÊt c©y trång, vËt nu«i. + KhÝ th¶i ®éc h¹i nh COx, SO2, NOx, CmHn, ... g©y « nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ nh lµm t¨ng nguy c¬ g©y hiÖu øng nhµ kÝnh, ¶nh hëng m¹nh ®Õn hÖ h« hÊp cña con ngêi, ... + Sù ph©n hñy c¸c chÊt h÷u c¬ ë b·i ch«n lÊp t¹o ra mét lîng lín c¸c khÝ sinh häc víi thµnh phÇn chñ yÕu lµ khÝ CH 4, CO2 vµ mét lîng nhá c¸c khÝ kh¸c nh Toluend (C6H5CH3); Benzen (C6H6); Nit¬ (N2); Hydrosunfua (H2S).... Sù ph©n huû chÊt bÈn cña c¸c vi sinh vËt trong hå sinh häc ph¸t sinh ra mét lîng ®¸ng kÓ c¸c khÝ th¶i nh: NH3, H2S, CH3SH.... lµm gia t¨ng c¸c thµnh phÇn ®éc h¹i trong m«i trêng kh«ng khÝ. + Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động thi công, vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ trên công trường và dọc tuyến đường vận chuyển. - Tác động đến hệ sinh thái: Quá trình dọn mặt bằng, xây dựng và vận hành Dự án sẽ làm thay đổi hệ sinh thái khu vực và xung quanh khu vực. Sự di cư của các loài bò sát như tắc kè, rắn nước, kỳ nhông, .... và sự gia tăng các loài động vật ở khu vực chôn lấp rác như ruồi, muỗi, chuột, gián, diều hâu, cú mèo, .... Mặt khác, việc gia tăng độ đục nguồn nước, các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, ... trong môi trường nước mặt cũng làm thay đổi đời sống của sinh vật thuỷ sinh. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -4- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh Khi đóng cửa và phục hồi môi trường khu chôn lấp thì hệ sinh thái sẽ thay đổi hình thành hệ sinh thái mới, phong phú, đa dạng, tăng tính mỹ quan. - Tác động đến môi trường kinh tế xã hội: + Hình thành mối quan hệ mới giữa dân cư và ban giải phóng mặt bằng, công nhân thi công xây dựng, công nhân thu gom, vận chuyển rác. + Nguy cơ gia tăng các vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển đất, nguyên vật liệu đến khu vực Dự án. + Nguy cơ xẩy ra các dịch, bệnh, ...từ hoạt động thu nhặt và bán phế liệu. 3.2. Tác động của các sự cố rủi ro môi trường Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ mÆt b»ng, thi c«ng vµ vËn hµnh khu ch«n lÊp r¸c nÕu c«ng nh©n kh«ng tu©n thñ néi quy sÏ x¶y ra tai n¹n lao ®éng. G©y tæn thÊt vÒ con ngêi vµ lµm ngng trÖ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. Sù cè do gÆp ph¶i bom m×n cßn sãt l¹i sau chiÕn tranh trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng g©y ¶nh hëng ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi, c¬ së vËt chÊt. Sù cè do níc rØ r¸c ph¸t sinh tõ khu vùc ch«n lÊp nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p thu gom xö lý thÝch hîp sÏ dÔ g©y ¶nh hëng ®Õn níc mÆt, níc ngÇm t¹i khu vùc. Sù cè vÒ c¸c lo¹i dÞch bÖnh ®èi víi gia sóc, gia cÇm trong khu vùc l©n cËn. Sù cè vÒ c¸c thiÕu sãt trong thiÕt kÕ c«ng nghÖ. Sù cè do thiªn tai nh: b·o, lò lôt, trît lë ®Êt... IV. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 4.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu: - Giảm thiểu tác động xấu của chất thải rắn: + Chất thải là thực vật trong quá trình thu dọn mặt bằng được xử lý bằng cách đốt tại chỗ. + Tận dụng tối đa đất đá thải, chất thải rắn xây dựng để đắp các hạng mục công trình như nền đường giao thông, nhà ở của Dự án. + Tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường, đặt các thùng thu gom rác rên khu vực công trường và quy tập về 1 chỗ để chôn lấp khi các ô chôn lấp hoàn thành và đi vào hoạt động. + Các xe đẩy rác, xe ép rác không được chở quá đầy làm rơi vãi rác dọc tuyến đường vận chuyển. - Giảm thiểu tác động xấu của nước thải: + Trong quá trình chuẩn bị, xây dựng Dự án cần xây dựng nhà vệ sinh cho công nhân để thu gom và xử lý phân, nước tiểu. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -5- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh + Quá trình vận hành của Dự án cần xây dựng hệ thống bể tự hoại, ngầm rửa xe và hệ thống tuyển dầu mỡ, hệ thống thu gom nước rỉ rác, hồ sinh học, .. để xử lý nước thải phát sinh từ các nguồn nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, nước rỉ rác, nước từ ngầm rửa xe. + Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác sau khi đóng cửa khu chôn lấp. - Giảm thiểu tác động của bụi-khí thải: + Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển đẻ hạn chế khí thải. + Tưới nước dọc tuyến đường vận chuyển, trên công trường trong giai đoạn san gạt mặt bằng và cách ly khu vực thi công bằng cách dựng hàng rào chắn gió, bụi. + Xây dựng hệ thống thu khí, xử lý khí thải phát sinh từ khu chôn lấp. + Tiếp tục kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý khí thải của các ô chôn lấp sau khi đóng cửa khu chôn lấp. - Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung: + Định kỳ bảo dưỡng, lắp bộ phận giảm thanh cho thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển. + Tránh thi công nhiều thiết bị cùng 1 lúc, vào các giờ nghỉ ngơi của mọi người. - Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái: Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của chất thải rắn, lỏng, bụi – khí, ... trong thi công xây dựng và vận hành Dự án để giảm thiểu tác động xấu đến hệ sinh thái khu vực. - Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế-xã hội: + Có chính sách đền bù, giải toả mặt bằng hợp lý. + Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy về an toàn lao động, an toàn giao thông. Quản lý tốt lực lượng công nhân tạm trú trên địa bàn địa phương. + Có biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh xung quanh khu vực Dự án. 4.2 Phòng ngừa và ứng phó với sự cố rủi ro: + Cần thiết kế các hệ thống thoát nước đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước lớn nhất trong mùa mưa bão, chống ngập úng, xói mòn. + Có kế hoạch dự trữ nhiên liệu, nguyên liệu trong mùa mưa bão. + Có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với các sự cố cháy nổ, mưa lụt, Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -6- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh trượt lở đất, sập đổ công trình. V. Chương trình quản lý môi trường Chương trình quản lý môi trường được xây dựng nhằm quản lý các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng các công trình của dự án, vận hành dự án và giai đoạn tháo dỡ, đóng cửa và phục hồi môi trường khu chôn lấp. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn sẽ do các nhà thầu, người trực tiếp thực hiện Dự án áp dụng dưới sự giám sát của UBND huyện Lộc Hà và Cơ quan quản lý môi trường tại đại phương. Më ®Çu 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -7- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh 1.1. Tóm tắt xuất xứ của dự án: Thị trấn Nghèn là trung tâm văn hoá, chính trị của huyện Can Lộc nằm về phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích tự nhiên 1.161,81ha, dân số 14.456 người, trên địa bàn có hơn 30 cơ quan, trường học và bệnh viện. Trong những năm qua được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương và UBND Tỉnh, UBND huyện nên điều kiện kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng và đời sống của nhân dân đã có nhiều tiến triển rõ rệt. Do số lượng dân số và các cơ quan tập trung trên địa bàn đông nên hàng ngày lượng rác được thải ra môi trường rất lớn nhưng chưa có điều kiện, phương tiện, kinh phí và khu xử lý rác tập trung, làm mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đặc biệt là ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và đời sống của nhân dân. Xuất phát từ thực tế trên, Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc đã lập dự án “Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn (CTR) huyện Can Lộc” với diện tích 64.564m2 trong tổng số 114.640 m2 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch, nhằm mục tiêu thu gom tập trung rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khoẻ và đời sống của dân khu vực Thị trấn Nghèn và các vùng phụ cận đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hoá du lịch cho huyện Can Lộc. Chấp hành Luật Bảo vệ Môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, NghÞ ®Þnh sè 29/2011/N§-CP ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2011 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng, Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, UBND huyện Can Lộc đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ Tĩnh lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án “Đầu tư xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I” trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Báo cáo ĐTM là cơ sở khoa học để đánh giá và dự báo những tác động tích cực, tiêu cực, các tác động trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài từ các hoạt động của dự án đối với môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, rủi ro môi trường góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -8- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh 1.2 Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đại diện: Ông Nguyễn Nhật Chức vụ: phó Chủ tịch 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 2.1 Các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật - Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; - NghÞ ®Þnh sè 21/2008/N§-CP ngµy 28/ 02/ 2008 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP; - NghÞ ®Þnh sè 29/2011/N§-CP ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2011 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng; - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐCP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Chỉ thị số 199/TTg ngày 03 tháng 04 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách trong công tác quản lý CTR ở các đô thị và khu công nghiệp; - Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2001 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm xây dựng và vận hành bãi chôn lấp CTR; - Nghị định 59/2007/NĐ-CP ban hành ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý CTR, Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý CTR; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại; - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -9- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh về các Quy chuẩn kỹ thuật về Môi trường; - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường; - Quyết định số 35/2001/QĐ-BXD ngày 26/12/2001 của Bộ xây dựng về việc ban hành Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 261:2001- B·i ch«n lÊp CTR - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ; - Quyết định số 03/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 10/3/2011 về việc ban hành bộ đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn Hà Tĩnh. - Nghị quyết số 132/2010/NQ-HĐND ngày 13/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thông qua đề án “Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng những năm tiếp theo”. - Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy hoạch các khử lý chất thải rắn cho các đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. - QuyÕt ®Þnh sè 897/Q§-UBND ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2011 cña UBND tØnh Hµ TÜnh vÒ viÖc cho phép UBND huyện Can Lộc khảo sát địa điểm khu xử lý CTR huyện Can Lộc. - Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2011 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết khu xử lý CTR huyện Can Lộc tỷ lệ 1/500; - Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải rắn huyện Can Lộc; - Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn huyện Can Lộc. 2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng - Quy chuÈn ViÖt Nam QCVN 05:2009 - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ chÊt lîng kh«ng khÝ xung quanh; - Quy chuÈn QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ giíi h¹n cho phÐp cña kim lo¹i nÆng trong ®Êt; - Quy chuÈn QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ chÊt lîng níc mÆt; - Quy chuÈn QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ chÊt lîng níc ngÇm (níc díi ®Êt); Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -10- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh - Quy chuÈn QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ nước thải của Bãi chốn lấp CTR; - Quy chuÈn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ tiếng ồn; - Quy chuÈn QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ độ rung động; - Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 261:2001 - B·i ch«n lÊp CTR Tiªu chuÈn thiÕt kÕ; - QuyÕt ®Þnh sè 3733/2002/Q§-BYT ngµy 10/10/2002 vÒ viÖc ban hµnh 21 tiªu chuÈn vÖ sinh lao ®éng, 5 nguyªn t¾c vµ 7 th«ng sè vÖ sinh lao ®éng. 2.3. C¸c tµi liÖu, d÷ liÖu do chñ Dù ¸n t¹o lËp: - B¸o c¸o ®Çu t/quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc; - B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc; - ThuyÕt minh thiÕt kÕ dù ¸n ®Çu t x©y dùng Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc; - B¶n ®å ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt tû lÖ 1/500 Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc; - B¶n ®å quy ho¹ch mÆt b»ng sö dông ®Êt tû lÖ 1/500 Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc; - B¶n ®å quy ho¹ch kiÕn tróc c¶nh quan tû lÖ 1/500 Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc; - B¶n ®å quy ho¹ch tho¸t níc mÆt cña Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc tû lÖ 1/500. 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM 3.1. Ph¬ng ph¸p liÖt kª Ph¬ng ph¸p liÖt kª lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p rÊt h÷u hiÖu ®Ó chØ ra c¸c t¸c ®éng vµ cã kh¶ n¨ng thèng kª ®Çy ®ñ c¸c t¸c ®éng cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh lËp §TM cña ph¬ng ¸n. Ph¬ng ph¸p nµy ®¸p øng yªu cÇu lµ chØ ra møc ®é cña c¸c t¸c ®éng vµ ®¸nh gi¸ quy m« cña c¸c t¸c ®éng ®ã. Tuy nhiªn, ph¬ng ph¸p nµy kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ ®îc mét c¸ch ®Þnh lîng cô thÓ chi tiÕt c¸c t¸c ®éng cña ph¬ng ¸n. 3.2. Ph¬ng ph¸p chuyªn gia Đây là phương pháp tham khảo ý kiến của các chuyên gia về các tác động tới dự án cũng như biện pháp để giảm thiểu các tác động đến dự án. 3.3. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc vµ tham vÊn céng ®ång Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh pháng vÊn l·nh ®¹o UBND, Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -11- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh UBMTTQ x· vµ nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng xung quanh khu vùc thùc hiÖn ph¬ng ¸n vÒ tÝnh chÊt, néi dung, quy m« cña ph¬ng ¸n, c¸c t¸c ®éng m«i trêng cña ph¬ng ¸n, c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i trêng cña ph¬ng ¸n; cam kÕt thùc hiÖn cña chñ ph¬ng ¸n vµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña UBND, UBMTTQ x·,..... 3.4. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông réng r·i ë ViÖt Nam vµ trªn ThÕ giíi ®Ó tÝnh to¸n t¶i lîng c¸c chÊt « nhiÔm ph¸t sinh tõ c¸c nguån th¶i dùa trªn c¸c hÖ sè « nhiÔm ®· ®îc biÕt tríc. Ph¬ng ph¸p nµy cã hiÖu qu¶ cao trong ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, cho phÐp ®Þnh lîng t¬ng ®èi ®îc c¸c chÊt « nhiÔm sÏ ph¸t sinh mÆc dï ho¹t ®éng g©y t¸c ®éng cha x¶y ra trªn thùc tÕ. Tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ gÇn ®óng c¸c t¸c ®éng m«i trêng mµ ho¹t ®éng cã kh¶ n¨ng g©y ra, trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t, gi¶m thiÓu « nhiÔm phï hîp. 3.5. Ph¬ng ph¸p so s¸nh Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng cña ph¬ng ¸n trªn c¬ së so s¸nh, ®¸nh gi¸ víi c¸c Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng n¨m 2008, 2009 vµ 2010 ®èi víi c¸c thµnh phÇn m«i trêng kh«ng khÝ, níc mÆt, níc ngÇm, ®Êt, tiÕng ån vµ rung ®éng. 3.6. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ ph©n tÝch m«i trêng trong phßng thÝ nghiÖm Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông nh»m x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ hiÖn tr¹ng chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ, m«i trêng níc, m«i trêng ®Êt. TiÕng ån, ®é rung, bôi phãng x¹ vµ m«i trêng sinh th¸i trong khu vùc dù ¸n. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM Báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I” do chủ Dự án là Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thực hiện với sự tư vấn của Công ty Cổ phần kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh. - Cơ quan chủ dự án: Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc + Đ¹i diÖn: ¤ng: Bïi Huy Tam Chøc vô: Chñ tÞch UBND + §Þa chØ: huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh + §iÖn tho¹i: 0393.841.227 - Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM: Công ty Cổ phần kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh + §¹i diÖn: «ng: NguyÔn Huy T©m Chøc vô: Gi¸m ®èc + §Þa chØ: Khèi 1, ThÞ trÊn Xu©n An, huyÖn Nghi Xu©n, tØnh Hµ TÜnh Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -12- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh + §iÖn tho¹i: 0913.055.924 4.2 Danh s¸ch c¸c thµnh viªn tham gia lËp b¸o c¸o §TM Các thành viên tham gia lập báo cáo là những chuyên viên có đủ năng lực và trình độ, được thống kê trong bảng 1. Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo TT Tr×nh ®é chuyªn ngµnh Hä vµ tªn Chøc vô Bªn B. C¤NG TY CP Kü THUËT TN&MT NGHÖ TÜNH 01 NguyÔn Huy T©m 02 03 04 05 Lª Anh Ngäc NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn Lª ThÞ TuyÕt Nhung Bïi ThÞ Nhung Kỹ s địa chất-Th¹c sü CNMT Kü s l©m sinh Kü s CNMT Cö nh©n TN&MT Kü s QLMT Gi¸m ®èc Nh©n viªn Nh©n viªn Nh©n viªn Nh©n viªn Bªn A. Uû ban nh©n d©n huyÖn can léc 01 02 03 Bïi Huy Tam NguyÔn Duy Cêng NguyÔn §×nh B»ng Chñ tÞch UBND Trëng phßng KH-TC C¸n bé phßng KH-TC Ch¬ng 1 M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1 TÊN DỰ ÁN Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -13- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh Tªn dù ¸n: §Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh. 1.2 CHỦ DỰ ÁN - Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc - §ại diện: «ng: Bïi Huy Tam Chức vô: Chñ tÞch UBND - Địa chỉ liªn hệ: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: 0393.841.227 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN - VÞ trÝ giíi h¹n khu ®Êt x©y dùng: Khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I n»m trªn ®Þa bµn xãm B¾c S¬n, ThÞ trÊn NghÌn, tØnh Hµ TÜnh, c¸ch khu d©n ThÞ trÊn NghÌn víi kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt 2km vÒ phÝa T©y B¾c, c¸ch khu d©n c x· Tïng Léc víi kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt lµ 1÷1,2 km vÒ phÝa §«ng B¾c, c¸ch ®êng quy ho¹ch míi ®i qua cÇu ThuÇn Ch©n 300m, c¸ch ®ª bao s«ng NghÌn 15m ®îc giíi h¹n nh sau: + Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch mới đi qua cầu Thuần Chân; + Phía Nam: Giáp đường quy hoạch 15,5m; + Phía Đông: Giáp đường quy hoạch 20,5m; + Phía Tây: Giáp đường quy hoạch 15,5m. DiÖn tÝch quy ho¹ch khu xö lý CTR huyÖn Can Léc lµ 114.640 m2, ®îc khèng chÕ bëi to¹ ®é ®Þa lý VN 2000 ®îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.1. B¶ng 1.1. Giíi h¹n to¹ ®é khu vùc thùc hiÖn Dù ¸n STT TO¹ §é X A 530378.9818 B 530385.9751 C 530625.0469 D 530632.9405 E 530854.2793 F 530862.8239 G 530387.9213 H 530378.9819 Trong ®ã quy ho¹ch giai ®o¹n I lµ 64.564 m2. Y 2041316.4098 2041323.7153 2041536.2725 2041544.9547 2041602.8959 2041597.8968 2041126.5731 2041134.5316 - Khu ®Êt dù kiÕn x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I thuéc lµ vïng thÊp tròng, bÞ nhiÔm mÆn, th¶m thùc vËt chñ yÕu lµ cá n¨n, cãi chiÕu cßn tµn d mét sè c©y ngËp mÆn: bÇn, só, vÑt, ... kh«ng sö dông ®Ó s¶n xuÊt lóa níc n«ng nghiÖp mµ chØ cã thÓ quy ho¹ch vïng nu«i trång thuû s¶n. HiÖn t¹i Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -14- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh toµn bé diÖn tÝch nµy ®îc quy ho¹ch khu nu«i trång thuû s¶n, ®· ®îc chia l« vµ cã ®ª bao bê ng¨n cã kÝch thíc réng 3÷4m nhng ngêi d©n cha tiÕn hµnh nu«i. Sau khi cã quy ho¹ch x©y dùng khu khö lý r¸c th× ®Êt nµy ®îc thu håi l¹i ®Ó sö dông cho x©y dùng khu xö lý r¸c, kh«ng sö dông cho môc ®Ých nu«i trång thuû s¶n n÷a. N¬i ®©y kh«ng cã c«ng tr×nh kiÕn tróc, di tÝch lÞch sö, ®éng thùc vËt quý hiÕm cÇn ®îc b¶o vÖ. 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.4.1. Mục tiêu và Phương án lựa chọn của Dự án: 1.4.1.1. Mục tiêu của Dự án: - Xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt cho Thị trấn Nghèn và các xã liền kề bao gồm: Tiến Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Khánh Lộc, Vượng Lộc, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, sức khỏe và đời sống hiện tại cũng như trong tương lai cho nhân dân khu vực này. - Góp phần chi tiết hóa Quy hoạch chung của huyện Can Lộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cho huyện Can Lộc. 1.4.1.2. Phương án lựa chọn: Qua nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p xö lý chÊt th¶i r¾n trªn thÕ giíi vµ c¸c ®« thÞ ë ViÖt Nam còng nh c¸c ®Þa ph¬ng trong tØnh, kÕt hîp ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ, thµnh phÇn, tÝnh chÊt vµ khèi lîng r¸c t¹i ®Þa ph¬ng hiÖn t¹i vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn trong t¬ng lai chñ ®Çu t lùa chän ph¬ng ph¸p ch«n lÊp hîp vÖ sinh. 1.4.2. Khối lượng và quy mô hạng mục của Dự án: Quy hoạch Khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I với các hạng mục chính được trình bày trong bảng 1.2. Bảng 1.2: Cơ cấu quỹ đất xây dựng theo phương án chọn. TT Tên lô đất 1 Đất cây xanh cách ly 2 Đất ban quản lý 3 Sàn tập kết CTR hữu cơ 4 Sàn tập kết CTR vô cơ 5 Bãi chôn lấp hợp vệ sinh 6 Đất khu vực kỹ thuật 7 Hồ nước thải 8 Hồ sinh học 9 Giao thông chính 10 Giao thông nhánh Tổng khu đất quy hoạch Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 19.173 3.053 4.240 6.489 18.968 748 1.152 3.260 2202 5.279 64.564 29,7 4,73 6,57 10,05 29,38 1,16 1,78 5,05 3,41 8,17 100,00 Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -15- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh 1.4.2.1. Hạng mục công trình chính: - Phương án thiết kế: Xây dựng các hố chôn lấp có tổng thể diện tích hữu ích là 18.968m 2 với chiều cao trung bình của lớp chôn rác là 5m (tương đương với thể tích 90.000m3). Quy mô công suất, thiết kế các ô chôn lấp được trình bày trong bảng 1.3. Bảng 1.3: Quy mô, công suất thiết kế các ô chôn lấp TT Chỉ tiêu ĐVT 1. 2. 3. m2 m2 m 5. Diện tích tại mặt đê Diện tích tại đáy ô Chiều sâu từ đáy ô đến mặt đê Chiều cao từ mặt đê đến đỉnh lớp rác Độ dốc mái đê 6. Thể tích ô 7. Khả năng chứa rác 4. - Rác thải sinh hoạt: 0,6 tấn=1m3 - Chất trơ: 0,9 tấn=1m3 Ô chôn lấp số 1 5.533 4.612 1,5 Ô chôn lấp số 2 6.243 5.223 1,5 Ô chôn lấp số 3 7.192 6.068 1,5 m 3,5 3,5 3,5 m m3 m=1:1 26.32 0 39.48 0 15.79 2 23.68 8 m=1:1 29.70 0 44.55 0 17.82 0 26.73 0 m=1:1 Tấn Tấn Tấn 34.300 51.450 20.580 38.070 Dự kiến hố số 1 sử dụng đến hết năm 2014, hố số 2 sử dụng đến hết năm 2017 và hố số 3 sử dụng đến hết năm 2020. 1.4.2.2. Hạng mục công trình phụ: a) Hệ thống giao thông trong và ngoài khu xử lý CTR Phải đảm bảo cho công trình hoạt động an toàn thuận lợi trong mọi điều kiện thời gian và thời tiết. Hệ thống giao thông bao gồm: - Trục đường chính: Dùng kết cấu bê tông xi măng mác M300 đá dăm 1x2. Mặt cắt ngang nền đường rộng 13.0m trong đó mặt đường rộng 7.0m gồm 2 làn đường, lề đường rộng 2x3.0m, chiều dày móng và lớp mặt dày 45cm. - Giao thông nội bộ: Gồm các trục đường bao quanh các bãi chôn lấp, có 2 loại là đường 5,0m và đường 3,5m. Dùng kết cấu đường đắp đất đầm chặt dày 50cm. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -16- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh b) Nhà quản lý, nhà bảo vệ, gara, khu vực rửa xe, khu kỹ thuật Các công trình này phục vụ nhu cầu làm việc nghỉ ngơi sinh hoạt cho công nhân viên, vệ sinh cho khu vực và các xe chở rác chuyên dụng. Đảm bảo vệ sinh chung cho toàn khu xử lý cũng như tránh gây tác động đến môi trường bên ngoài. Kho bãi chứa hóa chất, dụng cụ phục vụ cho công tác chôn lấp và xử lý rác. c) Hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác Đảm bảo thu gom hết nước rỉ rác, kiểm soát được khối lượng và chất lượng nước rỉ rác sau xử lý. Hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác bao gồm hệ thống mương thu gom nước rỉ rác, giếng thu và trạm bơm ngầm. Hệ thống thu gom nước rác của ô chôn lấp được thiết kế như sau: Chạy dọc theo hướng dốc của ô chôn lấp, ống này dẫn nước rác tự chảy về hồ xử lý. Ống thu gom nước rác có đặc điểm là mặt phía trong nhẵn, đường kính danh nghĩa DN200 bằng vật liệu HDPE PN8. Ống được đục lỗ đường kính φ10 mm góc 45o so với phương thẳng đứng trên suốt chiều dài ống với tỷ lệ rỗng chiếm từ 10-15% diện tích bề mặt ống, khoảng cách giữa các lỗ l = 200mm. Đường ống thu gom nước rác cần đảm bảo độ bền hóa học và cơ học trong suốt thời gian vận hành khu chôn lấp. Độ dốc của mỗi ống là 7%, tuỳ thuộc vào địa hình đáy khu chôn lấp. Bơm nước bẩn được đặt trực tiếp trong các giếng thu nước rác, công suất động cơ 1.3kw điện 1 pha, công suất bơm TB = 15m3/h. Loại bơm này có thể hoạt động liên tục trong môi trường chất lỏng có nhiệt độ max = 60 oC, dmax = 1.1kg/dm3, pH5 - pH9 có khả năng hút được các vật rắn có kích thước đến 5cm, có chế độ tự động đóng mạch, ngắt mạch khi nước dâng hoặc hạ đến mức khống chế thiết kế. d) Hệ thống thu khí rác Trong quá trình thu gom và chôn lấp rác, trong các ô chôn lấp sẽ xuất hiện các khí gas do các vi sinh vật và hóa chất lên men nằm trong các lớp rác. Do vậy trong quá trình thi công và chôn lấp rác, ta cần tiến hành song song lắp đặt các thiết bị thu gom khí rác. Sử dụng ống PVC D225 đục lỗ làm ống thu gom khí rác. Hệ thống thu gom khí rác được bố trí thành mạng lưới tam giác đều. Các đường ống, chi tiết đấu nối phải được tiến hành cẩn thận theo tiêu chuẩn quy định. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -17- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh e) Công trình hồ xử lý nước thải sinh học Hồ nước thải sinh học được tính toán trong thời gian 10 ngày, nước rỉ rác được làm sạch nhờ vi sinh vật hoạt động phân hủy, qua 2 quá trình yếm khí và háo khí. Hồ nước thải có kích thước mặt bằng là 1.152m 2 gồm 3 phần: Lắng sơ bộ + làm thoáng, hiếu khí, lọc thực vật. f) Công trình thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom về các cống đặt hai bên đường thu chảy về hệ thống thoát chính rồi thoát ra hệ thống sông Nghèn qua các miệng xả nước có sẵn. g) Cấp nước sinh hoạt Dùng các đường ống PVC D50 lấy nước từ hệ thống cấp nước chung của thị trấn Nghèn phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ công nhân khu xử lý chôn lấp. Nước dùng để pha chế hóa phẩm, chế phẩm sinh học được lấy từ nước giếng khoan của khu chôn lấp. h) Hàng rào, biển báo: Hàng rào để nhằm cách ly súc vật như trâu bò, chó, mèo đột nhập vào khu chôn lấp, hàng rào còn công trình bảo vệ góp phần hạn chế sự phát tán các chất ô nhiễm trong quá trình hoạt động của khu xử lý CTR. i) Hệ thống cây xanh cách ly Hệ thống cây xanh cách ly là hạng mục không thể thiếu trong công trình này. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ có tác dụng cải tạo môi trường, cảnh quan của khu vực, có khả năng giảm thiểu sự phát tán các yếu tố ô nhiễm như mùi hôi, tiếng ồn, bụi ...trong quá trình khu xử lý CTR hoạt động. Dải cây xanh nội bộ trong khu chôn lấp bố trí rộng 15m bao xung quanh thành dải cây cách ly, diện tích 19.034m2. Dự kiến ban đầu trồng các cây keo lá tràm xung quanh vành đai khu chôn lấp. Chọn các cây con có đường kính từ 5 đến 6cm, tầm cao trung bình từ 1,5 đến 2m, thời gian đầu cứ cách 1,5m trồng 1 cây, đến khi cây lớn và tán rộng ta tiến hành chặt bớt với khoảng cách 3m 1 cây. Tổng số cây keo lá tràm bao quanh khu xử lý CTR trung bình là 3.512 cây. k) Hệ thống điện: Xây dựng một trạm biến áp điều khiển mới, hệ thống cột đèn chiếu sáng trên trục đường chính là 30m/cột. Hệ thống cấp điện phải có nguồn cung cấp điện đề phòng khi bão lũ, thiên tai, vẫn duy trì được các nhu cầu dùng điện tối Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -18- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh thiểu cho hoạt động. Ta dùng máy phát điện động cơ nổ công suất nhỏ với nhu cầu thực tế máy phát điện có công suất 5KW là đáp ứng. 1.4.3. Biện pháp, khối lượng thi công các hạng mục công trình: 1.4.3.1 Các giải pháp thiết kế hạng mục san nền: - Phương án san nền: Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để san lấp mặt bằng với mức tiết kiệm nhất. Độ dốc san nền từ 0,1% - 2 %, hệ số đầm nén K = 90. Lớp bóc phong hóa sâu trung bình 0,2m cho toàn khu san nền nhằm đảm bảo cho khu đất được ổn định cho quá trình xây dựng, khối lượng bóc phong hoá là 11.437,8 m3. Tổng diện tích khu quy hoạch san nền 57.205m2. - Đất đắp san nền chủ yếu dùng đất tại mỏ đất xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, cự ly tính đến công trình trung bình 10km. 1.4.3.2 Giải pháp thiết kế hệ thống giao thông: a. Cấp đường Mạng lưới đường giao thông phục vụ chủ yếu cho giao thông nội bộ và được kết nối vào mạng lưới đường chung trong khu vực. Theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007 lựa chọn loại Đường phố nội bộ, cấp kỹ thuật 30, vận tốc thiết kế 30km/h. Độ dốc dọc ≥ 0.2%, độ dốc dọc thông thường 0.3%. b. Thiết kế tuyến - Hướng tuyến và bình diện: Hướng tuyến bám theo hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt. - Thiết kế trắc dọc: + Hệ cao độ trong hồ sơ là hệ cao độ quốc gia + Cao độ thiết kế trên trắc dọc là cao độ tim đường. - Thiết kế trắc ngang: * Quy mô mặt cắt ngang áp dụng cho tuyến 1. +Bề rộng nền đường: Bn= 7,5m + Độ dốc ngang nền đường i=4% * Quy mô mặt cắt ngang áp dụng cho tuyến 3,4,6,7,8,11. + Bề rộng nền đường: Bn= 5,0m + Độ dốc ngang nền đường i=4% * Quy mô mặt cắt ngang áp dụng cho tuyến 2,5,12. Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -19- B¸o c¸o §TM dù ¸n “§Çu t x©y dùng khu xö lý CTR huyÖn Can Léc giai ®o¹n I” t¹i ThÞ trÊn NghÌn, huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh + Bề rộng nền đường: Bn= 3,5m + Độ dốc ngang nền đường i=4% * Quy mô mặt cắt ngang áp dụng cho tuyến 9. + Bề rộng nền đường: Bn= 13,0m + Bề rộng mặt đường: Bm= 7,0m + Độ dốc ngang mặt đường i=2%; lề đường i=2%; * Quy mô mặt cắt ngang áp dụng cho tuyến 10. +Bề rộng nền đường: Bn= 11,5m + Bề rộng mặt đường: Bm= 10,5m + Bề rộng lề đường: Bm= 1,0m + Độ dốc ngang mặt đường i=2%; lề đường i=2%; - Đắp nền: Căn cứ kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình nền các tuyến đường có lớp đất yếu nên trước khi đắp nền đường phải được bóc phong hóa hữu cơ trung bình 0,2m, sau đó tiến hành đắp cát và trải lớp vải địa kỹ thuật đảm bảo độ ổn định nền đường. Nền đường được đầm nén với độ chặt yêu cầu k=0.95. Nền đường có chiều cao đắp chủ yếu là H<6m sử dụng một mái ta luy 1/1.5. Nền đắp chủ yếu dùng đất tại mỏ đất xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. - Các nút giao: Nút giao được thiết kế đảm bảo điều kiện xe chạy êm thuận, dễ nhận biết, an toàn, đủ năng lực thông qua của lưu lượng xe trên tuyến với kinh phí xây dựng cho phép. Tất cả các vị trí giao cắt đều thiết kế giao cùng mức, kiểu ngã ba hoặc ngã tư. Các nút giao này được thiết kế theo dạng nút giao giản đơn. c. Hệ thống cống thoát nước ngang Thiết kế 2 cống bản B= 0,75m Thiết kế cống bản với kết cấu như sau: - Thân cống, đáy cống, thân tường cánh, sân cống, chân khay…xây đá hộc vữa M100#. Bê tông móng cống đá 2x4, M200#. Lớp đá dăm đệm móng, làm khối chuyển tiếp dày 10cm. BTCT tấm bản giữa, bản biên M250#, đá 1x2 đổ lắp ghép. Bê tông lớp phủ, giằng chống, xà mũ, khớp nối M200#, đá 1x2 đổ tại chỗ. Trát lòng cống, sân cống, thân tường cánh vữa xi măng M75# dày 2cm. Sử dụng thép mũ mố, mối nối, thép tấm bản, thép giằng chống đường kính D = 6 -18 mm. Đắp cát và đóng cọc tre gia cố nền móng cống. 1.4.3.3. Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước: Chñ ®Çu t: UBND huyÖn Can Léc C¬ quan t vÊn: C«ng ty CP Kü thuËt TN&MT NghÖ TÜnh -20-
- Xem thêm -