Tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống thông gió, xử lý khí thải phân xưởng đúc – công ty mai động

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tính toán thiết kế hệ thống thông gió, xử lý khí thải Phân xưởng Đúc – Công ty Mai Động
Lêi më ®Çu Trong lÞch sö tiÕn ho¸ v¨n minh cña m×nh, bªn c¹nh nh÷ng bíc nh¶y vät vÒ kinh tÕ – x· héi, loµi ngêi lu«n lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng nguy c¬ nghiªm träng vÒ m«i trêng. V× vËy, phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng hay ph¸t triÓn kinh tÕ ®i ®«i víi baá vÖ m«i trêng lµ ®êng lèi chÝnh trÞ cña toµn nh©n lo¹i, môc tiªu ®ã ®· ®îc nghi vµo hiÕn ph¸p cña nhiÒu níc. MÆc dï, mét sè níc ph¸t triÓn ®· c¬ b¶n gi¶i quyÕt xong n¹n nghÌo khæ vµ ®ãi kh¸t, nhng cha cã mét níc nµo gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng mét c¸ch trän vÑn. Do ®ã vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng lµ vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù ®îc sù quan t©m cña toµn nh©n lo¹i. MÆc dï, ViÖt Nam míi bíc vµo thêi k× ®æi míi, nÒn kinh tÕ míi b¾t ®Çu ®¹t ®îc nhÞp ®é t¨ng trëng nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhng « nhiÔm m«i trêng còng ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m hµng ®Çu. C¸c nguy c¬ « nhiÔm m«i trêng nh : « nhiÔm m«i trêng ®Êt, níc, kh«ng khÝ… kh«ng cßn lµ nguy c¬ tiÒm tµng mµ ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn søc kháe cña con ngêi vµ c¸c hÖ sinh th¸i. §Æc biÖt, m«i trêng kh«ng khÝ tõ l©u ®· bÞ « nhiÔm vµ t×nh tr¹ng nµy ngµy cµng trë nªn trÇm träng. Trong khi ®ã, kh«ng khÝ l¹i cã ý nghÜa rÊt hÖ träng ®èi víi con ngêi bëi v× ngêi ta cã thÓ nhÞn ¨n 7-10 ngµy, nhÞn uèng 23 ngµy nhng chØ sau 2-3 phót kh«ng thë th× con ngêi cã thÓ ®· cã nguy c¬ tö vong. ¤ nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ lµ mét vÊn ®Ò tæng hîp, nã ®îc x¸c ®Þnh b»ng sù biÕn ®æi theo híng kh«ng tiÖn nghi, bÊt lîi ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi, cña ®éng vËt vµ thùc vËt, mµ sù « nhiÔm ®ã l¹i chÝnh do ho¹t ®éng cña con ngêi g©y ra, víi qui m«, ph¬ng thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¸c ®éng lµm thay ®æi m« h×nh, thµnh phÇn ho¸ häc, tÝnh chÊt vËt lý vµ sinh häc cña m«i trêng kh«ng khÝ. §Æc biÖt, trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, « nhiÔm nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ do c¸c nguån th¶i tõ ho¹t ®éng c«ng nghiÖp ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc. C¸c nguån th¶i nµy khi th¶i vµo kh«ng khÝ 1 kh«ng nh÷ng ¶nh hëng tíi søc khoÎ cña ngêi d©n mµ nghiªm träng h¬n nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n. M«i trêng lµm viÖc lµ n¬i ngêi c«ng nh©n tiÕp xóc víi thêi gian dµi nhÊt, v× vËy m«i trêng lµm viÖc bÞ « nhiÔm cã thÓ lµ nguyªn nh©n g©y ra c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp ë c«ng nh©n, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸ hñy m¸y mãc thiÕt bÞ…. Ng îc l¹i, m«i trêng kh«ng khÝ bªn trong c¸c nhµ xëng c«ng nghiÖp trong s¹ch, kh«ng bÞ « nhiÔm bëi bôi vµ khÝ ®éc h¹i hay nhiÖt thõa th× sÏ c¶i thiÖn ®¸ng kÓ n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm, b¶o tr× thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ kÕt cÊu nhµ xëng ®ång thêi b¶o vÖ søc kháe cho ngêi lao ®éng. §Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®îc ¸p dông lµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã ®¶m b¶o lu th«ng kh«ng khÝ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng, dÔ chÞu vÒ mïa hÌ. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn, dùa trªn c¸c th«ng sè kÜ thuËt, sè liÖu khÝ hËu x©y dùng cña Ph©n xëng §óc – C«ng ty Mai §éng, em tiÕn hµnh tÝnh to¸n tæng lîng nhiÖt thõa, tæng lîng nhiÖt khö ®éc h¹i tõ ®ã thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã cho c«ng tr×nh. §å ¸n tèt nghiÖp cña em víi tªn ®Ò tµi “TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã, xö lý khÝ th¶i Ph©n xëng §óc – C«ng ty Mai §éng” ®îc chia lµm 4 phÇn : Ch¬ng I: Tæng quan C«ng ty c¬ khÝ Mai §éng. Ch¬ng II: TÝnh to¸n lîng nhiÖt thõa, x¸c ®Þnh lu lîng th«ng giã vµ xö lý « nhiÔm bªn trong c«ng tr×nh. Ch¬ng III: ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã, xö lý « nhiÔm bªn trong c«ng tr×nh. Ch¬ng IV: ThiÕt bÞ xö lý « nhiÔm. 2 Ch¬ng I tæng quan c«ng ty c¬ khÝ mai ®éng 1.1. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ C«ng ty c¬ khÝ Mai §éng 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty c¬ khÝ Mai §éng ®îc thµnh lËp n¨m 1959. Ban ®Çu, c«ng ty cã tªn lµ Liªn xëng c¬ khÝ I gåm mét sè nhµ m¸y nhá hîp thµnh nh : Tèng Ph¸t Ly, Tèng Tµi Phong (do ngêi Trung Quèc thµnh lËp), Mü ThÞnh... trùc thuéc XÝ nghiÖp c«ng t hîp do¹nh Hµ Néi, thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. Ngoµi Liªn xëng c¬ khÝ I (sau nµy lµ C«ng ty c¬ khÝ Mai §éng), thuéc XÝ nghiÖp c«ng t hîp doanh Hµ Néi cßn cã Liªn xëng c¬ khÝ II (Minh Nam), Liªn xëng c¬ khÝ IV (§èng §a). N¨m 1960, Liªn xëng c¬ khÝ I ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y c¬ khÝ Mai §éng. Lóc ®Çu, qui m« s¶n xuÊt cña nhµ m¸y rÊt nhá vµ t¶n m¹n, mang tÝnh chÊt söa ch÷a lµ chñ yÕu. Ngoµi ph©n xëng ®óc, nhµ m¸y chØ cã ph©n xëng söa ch÷a «t« vµ xe m¸y. Sè c«ng nh©n kho¶ng 100 ngêi. §Õn n¨m 1962 - 1963, sau khi s¸t nhËp víi Nhµ m¸y c¬ khÝ Gi¶i Phãng, Nhµ m¸y c¬ khÝ Mai §éng b¾t ®Çu më réng c¶ vÒ diÖn tÝch vµ qui m« s¶n xuÊt. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña nhµ m¸y lµ m¸y b¬m thuû lùc, m¸y Ðp thuû lùc, m¸y ®ét dËp, m¸y b¬m níc tù ®éng (m¸y b¬m tuèc bin)... §Æc biÖt c«ng nghÖ ®óc gang cña Nhµ m¸y c¬ khÝ Mai §éng ngµy cµng ph¸t triÓn, trë thµnh nhµ m¸y dÉn ®Çu trong toµn ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi, cho phÐp ®óc èng níc b»ng gang liªn tôc chiÒu dµi tíi 5m, ∅ = 100 - 500 trong khi nh÷ng nhµ m¸y kh¸c chØ ®óc ®îc èng níc gang víi chiÒu dµi tèi ®a 1m. HiÖn nay, C«ng ty c¬ khÝ Mai §éng vÉn lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt m¹nh trong sè c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cña Thñ ®«. S¶n lîng ®óc gang cña C«ng ty tõ 10000-12000 tÊn/n¨m. Ngoµi ra, c«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y Ðp thuû lùc, m¸y c«ng cô, gia c«ng c¸c chi tiÕt m¸y... 3 1.1.2. VÞ trÝ ®Þa lý C«ng ty c¬ khÝ Mai §éng n»m trªn ®êng Kim Ngu, thuéc ®Þa bµn th«n Mai §éng (cò), phêng HoµngV¨n Thô, quËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi. PhÝa §«ng (cæng chÝnh C«ng ty): nh×n ra S«ng Kim Ngu. PhÝa B¾c, T©y: gi¸p nhµ d©n. PhÝa Nam: gi¸p Nhµ m¸y c¬ khÝ TrÇn Hng §¹o. 1.1.3.Tæng mÆt b»ng C«ng ty Toµn bé nhµ xëng ®îc thiÕt kÕ theo kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp víi kÕt cÊu thÐp tÊm. M¸i víi kÕt cÊu dÇm t«n thÐp dèc vµ ®îc thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn. Trong khu«n viªn C«ng ty cã bè trÝ c©y c¶nh bån hoa t¹o nªn vÎ ®Ñp tù nhiªn cho C«ng ty. C¸c h¹ng môc chÝnh cña C«ng ty bao gåm : 1. Têng rµo vµ cæng 2. Nhµ thêng trùc 3. Nhµ ®Ó xe 4. Nhµ hµnh chÝnh 5. Nhµ ¨n 6. Nhµ vÖ sinh 7. Ph©n xëng c¬ khÝ 8. Ph©n xëng ®óc 9. Ph©n xëng l¾p r¸p 10. Ph©n xëng rÌn dËp 11. Ph©n xëng nguéi 12. Tr¹m ®iÖn 13. Tr¹m níc 14. Nhµ vËt t 15.B·i vËt t 16.Kho 4 Ph©n xëng ®óc n»m trong hÖ thèng 5 ph©n xëng cña C«ng ty c¬ khÝ Mai §éng. KÕt cÊu cña ph©n xëng lµ têng g¹ch, t«n vµ m¸i t«n, chiÒu cao 11,75m, diÖn tÝch 3206 m2. 1.1.4. C¬ cÊu hµnh chÝnh cña C«ng ty Ban Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt Phßng VËt t Phßng Gi¸o dôc ®µo t¹o Phßng KÕ ho¹ch Phßng tµi chÝnh C¸c tæ s¶n xuÊt C«ng ®oµn C«ng Ty §¶ng uû §oµn Thanh niªn CS C¸c ph©n xëng 5 H×nh 1.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C¬ khÝ Mai §éng 6 1.1.5. Quy tr×nh c«ng nghÖ Ph©n xëng §óc • S¬ ®å c«ng nghÖ: B¶n vÏ c«ng nghÖ ®óc Lµm mÉu ®óc b»ng gç mì §æ khu«n Lµm s¹ch vµ c¾t ®ét vËt ®óc NÊu luyÖn gang, ®ång, nh«m NhiÖt luyÖn (gia c«ng nhiÖt vËt ®óc ) S¶n phÈm Sµng c¸t Kho s¬ chÕ Nguyªn liÖu ChuÈn bÞ hçn hîp lµm khu«n, gia c«ng khu«n vµ thao Th¸o khu«n 7 H×nh 1.2: S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph©n xëng §óc C«ng ty C¬ khÝ Mai §éng 8 • Quy tr×nh c«ng nghÖ Ph©n xëng ®óc gang gåm c¸c tæ : 1. Tæ kü thuËt 2. Tæ s¶n xuÊt mÉu ®óc 3. Tæ nÊu luyÖn 4. Tæ khu«n 5. Tæ lµm s¹nh 6. Tæ nhiÖt luyÖn Tæ s¶n xuÊt mÉu ®óc lµm mÉu ®óc b»ng gç mì dùa trªn b¶n vÏ c«ng nghÖ ®óc ®a xuèng tõ Phßng Kü thuËt. Dùa trªn mÉu ®óc nµy, Tæ khu«n gia c«ng khu«n trªn nÒn c¸t (hoÆc b»ng kim lo¹i) vµ thao (nÕu cã). Nguyªn liÖu gang, ®ång, nh«m ®îc nÊu luyÖn qu¸ nhiÖt ®é nãng ch¶y sau ®ã kim lo¹i láng ®îc rãt vµo khu«n. Sau khi nguyªn liÖu ®«ng r¾n, tiÕn hµnh th¸o khu«n, gâ rØ, lµm s¹ch vµ c¾t ®ét vËt ®óc. NÕu yªu cÇu kÜ thuËt cÇn thiÕt s¶n phÈm cã thÓ ®îc nhiÖt luyÖn tíi nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t ®îc ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu vµ lµm bÒn s¶n phÈm. Cô thÓ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh ®óc nh sau : • ChuÈn bÞ lµm khu«n, gia c«ng khu«n vµ sÊy thao : C¸c bíc gia c«ng nhiÒu nhÊt n»m trong kh©u chuÈn bÞ khu«n vµ thao. Thµnh phÇn hçn hîp lµm khu«n vµ thao cã: c¸t, ®Êt håi liÖu (®Êt ch¸y), than vµ chÊt dÝnh. C¸c thµnh phÇn nµy ®îc chuÈn bÞ nh sau : + C¸t míi, s¹ch lÊy tõ kho ®em sÊy trªn bÕp lß vµ trong c¸c thiÕt bÞ sÊy kiÓu tang quay, sµng trªn d©y vµ cho vµo bunke c¸t míi. + §Êt håi liÖu (®Êt ch¸y) ®îc gi¶i phãng tõ khu«n ph¸, theo hÖ thèng b¨ng t¶i vµ b¨ng n©ng ®a vµo sµng kiÓu tang quay ®Ó sµng läc c¸c côc to vµ c¸c vôn kim lo¹i. §Êt sau khi sµng ®îc ®a vµo bunke ®Êt håi liÖu. + §Êt sÐt chÞu löa còng ®îc sÊy trong thiÕt bÞ sÊy, nghiÒn trong m¸y nghiÒn hay m¸y t¸n vµ ®a vµo kÐt hay bÓ riªng ®Ó chuÈn bÞ bét nh·o ®Êt sÐt. + Than ®îc nghiÒn s¬ bé thµnh bét trong c¸c m¸y nghiÒn kiÓu tang quay lo¹i nhá. 9 Hçn hîp khu«n ®óc tõ ®Êt håi liÖu, c¸t míi, ®Êt sÐt cho thªm níc ®Ó ®¹t ®é Èm 5-6% ®îc chuÈn bÞ trong c¸c m¸y nghiÒn, trén hay nghiÒn l¾c ®Æt trùc tiÕp bªn c¹nh c¸c m¸y nghiÒn. Sau ®ã ®îc cÇu trôc ®a ®Õn vÞ trÝ chuÈn bÞ khu«n. Kh©u tiÕp theo lµ lµm khu«n vµ sÊy khu«n thùc hiÖn trªn m¸y lµm khu«n kiÓu rung vµ lß sÊy khu«n. Thao còng ®îc s¶n xuÊt trªn m¸y lµm khu«n kÝch thíc bÐ hay b»ng thñ c«ng, sau ®ã sÊy trong lß sÊy thao kiÓu buång ho¹t ®éng chu k× hay liªn tôc. Khu«n ®óc thÐp cÇn sÊy kÜ. Thao vµ khu«n sau khi sÊy ®îc tËp trung trªn sµn (nÒn) ph©n xëng ®Ó rãt kim lo¹i ®óc. C¸c qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vËt liÖu rêi vµ kh« ®Òu to¶ bôi. Sau khi nghiÒn, hçn hîp cã ®é Èm 5-6% kh«ng to¶ bôi. Ngoµi bôi cßn cã h¬i níc (Èm) tõ ®Êt nãng håi liÖu. Qu¸ tr×nh sÊy to¶ nhiÖt ®èi lu vµ bøc x¹ c¸c lo¹i khÝ – lµ s¶n phÈm ph©n tÝch hay chng kh« chÊt kÕt dÝnh cã trong thµnh phÇn cña vËt liÖu lµm thao. Qu¸ tr×nh l¾p khu«n kh«ng to¶ ®éc h¹i, lo¹i trõ lîng bôi nhá do thæi khu«n b»ng kh«ng khÝ nÐn. ♦ Rãt kim lo¹i láng : Kim lo¹i láng ®îc lÊy tõ c«ng ®o¹n nÊu ch¶y nhê c¸c lß ®øng. NÕu nguyªn liÖu lµ gang th× ®îc nÊu trong lß gang, phèi liÖu lµ hçn hîp kim lo¹i (thái gang, s¾t vôn), than cèc (12% träng lîng kim lo¹i) vµ chÊt trî dung (v«i, ®«l«mit CaCO3, MgCO3) t¹o thµnh xØ nhÑ cã c¸c chÊt bÈn vµ c¸c chÊt ngo¹i lai cã trong phèi liÖu. ThÐp nÊu ch¶y trong c¸c lß ®iÖn hå quang. Kim lo¹i láng ®æ vµo gÇu vµ tõ gÇu rãt vµo khu«n. Qu¸ tr×nh nÊu ch¶y kim lo¹i to¶ nhiÖt ®èi lu vµ nhiÖt bøc x¹, khÝ ®éc vµ bôi. ♦ Th¸o khu«n : Tøc lµ gi¶i phãng vËt ®óc. Thùc hiÖn trªn c¸c lo¹i sµng (líi) th¸o b»ng ph¬ng ph¸p rung khÝ nÐn, rung c¬ häc hay rung l¾c b»ng tay. §Êt håi liÖu ®îc gi¶i phãng tõ khu«n ®óc ®îc ®a vµo gia c«ng vµ sö dông l¹i. Th¸o thao tõ vËt ®óc tiÕn hµnh b»ng c¸c m¸y ®Çm rung hay th¸o thñ c«ng b»ng bóa hay ®ôc khÝ nÐn. Qu¸ tr×nh th¸o to¶ nhiÒu bôi, nhiÖt - tõ ®Êt ch¸y vµ tõ vËt ®óc cßn nãng. 10 ♦ Lµm s¹ch vµ c¾t ®ét vËt ®óc : §Ó ®Èy c¸t ®Ýnh, r×a vµ ®Êt khu«n b¸m ra khái vËt ®óc. Lµm s¹ch b»ng c¬ häc trong c¸c tang quay, trong c¸c m¸y mµi s¾c, mµi ph¸ cè ®Þnh. Qu¸ tr×nh nµy to¶ bôi. ♦ Gia c«ng nhiÖt vËt ®óc : TiÕn hµnh trong c¸c lß ñ. Qu¸ tr×nh ñ to¶ nhiÖt, s¶n phÈm ch¸y nhiªn liÖu, ®Æc biÖt trong c¸c lß ®èt than. 1.1.6. B¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n Do tÝnh chÊt ®éc h¹i nh trªn, c«ng nh©n ®óc ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh b¶o hé lao ®éng rÊt nghiªm ngÆt. Ngoµi viÖc mÆc quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng , ®éi mò, ®eo khÈu trang, g¨ng tay, ®i giÇy da, ®eo kÝnh ®èi víi c«ng nh©n trong tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n, c«ng nh©n nÊu trùc tiÕp cßn ph¶i mÆc quÇn ¸o b»ng chÊt liÖu b¹c ®Ó chèng nãng. C«ng nh©n ®óc rÊt dÔ m¾c c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp nh bÖnh bôi phæi, bÖnh nhiÔm ch× nªn ngoµi chÕ ®é tiÒn l¬ng ®Æc biÖt (tiÒn l¬ng céng tiÒn nãng, tiÒn ®éc h¹i... ) cßn ®îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm u ®·i (kh¸m bÖnh ®Þnh k×, nghØ phÐp dµi ngµy...) vµ ®îc nghØ hu tríc 5 n¨m so víi chÕ ®é nghØ hu th«ng thêng. 1.2. §iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc KhÝ hËu khu vùc C«ng ty n»m trong vïng khÝ hËu chung cña ®ång b»ng B¾c Bé mang ®Æc ®iÓm nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm. ♦ Tæng giê n¾ng trung b×nh trong n¨m rÊt cao. trung b×nh 1700 giê. ♦ NhiÖt ®é trung b×nh n¨m lµ 23 - 23,50C, trung b×nh th¸ng nãng nhÊt 290C, th¸ng l¹nh nhÊt 100C. NhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi lµ 420C, nhiÖt ®é thÊp tuyÖt ®èi lµ 2,50C. NhiÖt ®é chªnh lÖch gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m trung b×nh lµ 12,6 0C. NhiÖt ®é chªnh lÖch trong ngµy trung b×nh 6,10C. ♦ Lîng ma trung b×nh n¨m lµ 1676-1800mm. Lîng ma trung b×nh th¸ng ma nhiÒu lµ 318mm, nhá nhÊt lµ 19mm. Lîng ma lín nhÊt trong 24h ®¹t 556mm. 11 Sè ngµy ma kh¸ cao kÓ c¶ vÒ mïa kh«. VÒ mïa ®«ng, ma phïn ®¹t 30-40 ngµy (trung b×nh 10-15ngµy/th¸ng). ♦ §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh 84%, lîng bay h¬i trung b×nh n¨m 930-989mm. ♦ Giã thÞnh hµnh nhÊt lµ vÒ mïa hÌ giã §«ng Nam, vÒ mïa ®«ng lµ giã §«ng B¾c. Ngoµi ra cßn cã gi«ng b·o, trung b×nh cã tíi 60 ngµy trong n¨m, b·o cã tèc ®é gÝo ®Õn 34m/s vµ kÌm theo ma to. VËn tèc giã trung b×nh n¨m lµ 2,4m/s. VËn tèc giã trung b×nh 3 th¸ng mïa nãng lµ 2,4m/s, vËn tèc giã trung b×nh 3 th¸ng mïa l¹nh lµ 2,5m/s. B¶ng1.1 : TÇn suÊt vµ vËn tèc trung b×nh cña giã theo c¸c híng kh¸c nhau Th¸ng Híng B¾c §«ng B¾c §«ng §«ng Nam TÇn suÊt TÇn suÊt VËn tèc TÇn suÊt VËn tèc TÇn suÊt VËn tèc TÇn suÊt VËn tèc Th¸ng 7 Th¸ng 1 Th¸ng lÆng giã (%) (m/s) (%) (m/s) (%) (m/s) (%) (m/s) (%) 11,9 1,8 7,4 2,7 14,1 2,9 45,3 3,2 5,5 13,8 16,0 3,0 28,6 3,5 8,3 2,1 28,3 3,3 Híng Nam T©y Nam T©y T©y B¾c TÇn suÊt TÇn suÊt VËn tèc TÇn suÊt VËn tèc TÇn suÊt VËn tèc TÇn suÊt VËn tèc lÆng giã (%) (m/s) (%) (m/s) (%) (m/s) (%) (m/s) Th¸ng 7 (%) 11,9 11,9 12,9 4,0 2,1 4,1 2,7 6,7 3,0 Th¸ng 1 13,8 13,8 2,4 2,1 1,2 2,1 1,3 10,7 1,8 1.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã ph©n xëng ®óc §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é trong s¹ch cña kh«ng khÝ theo yªu cÇu vÖ sinh, biÖn ph¸p tæ chøc th«ng giã trong ph©n xëng s¶n xuÊt lµ : thæi c¬ khÝ kÕt hîp víi tù nhiªn, hót c¬ khÝ kÕt hîp víi tù nhiªn. Th«ng giã ®îc thùc hiÖn b»ng c¶ hai biÖn ph¸p hót côc bé vµ chung : ♦ Hót côc bé (b»ng c¸c chôp hót) ngay t¹i nguån ph¸t sinh nh»m h¹n chÕ sù lan to¶ ®éc h¹i trong phßng vµ gi¶m lîng ®éc h¹i trao ®æi víi kh«ng khÝ thæi. ♦ Thæi côc bé d¹ng hoa sen kh«ng khÝ t¹o m«i trêng kh«ng khÝ thÝch hîp cho c«ng nh©n t¹i nh÷ng vÞ trÝ lµm viÖc nguy hiÓm. 12 ♦ Th«ng giã chung ®Ó khö lîng nhiÖt thõa cßn l¹i sau khi ®· th«ng giã côc bé. 13 ch¬ng II TÝnh to¸n lîng nhiÖt thõa, x¸c ®Þnh lu lîng th«ng giã vµ xö lý « nhiÔm bªn trong c«ng tr×nh 2.1_ Chän th«ng sè tÝnh to¸n bªn trong vµ bªn ngoµi ph©n xëng C«ng tr×nh lµ ph©n xëng §óc cña C«ng ty Mai §éng ®îc x©y dùng t¹i phêng Mai §éng - QuËn Hai Bµ Trng - Thµnh phè Hµ Néi. 2.1.1.Th«ng sè tÝnh to¸n bªn ngoµi c«ng tr×nh Th«ng sè tÝnh to¸n bªn ngoµi c«ng tr×nh lÊy theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam “Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng” TCVN 4088 – 85. ♦ VÒ mïa ®«ng : +Híng giã : Híng giã chñ ®¹o vÒ mïa ®«ng lµ híng §«ng B¾c, vËn tèc giã : vgiã = 2,3 (m/s) +NhiÖt ®é : t ttN : nhiÖt ®é tèi thÊp trung b×nh cña th¸ng l¹nh nhÊt (th¸ng 1) t ttN = 13,7 (oC) tt suy ra : t T = 21 (oC) _ nhiÖt ®é tÝnh to¸n bªn trong ph©n xëng vÒ mïa ®«ng. ♦ VÒ mïa hÌ : +Híng giã : Híng giã chñ ®¹o vÒ mïa hÌ lµ híng §«ng Nam, vËn tèc giã : vgiã = 2,8 (m/s) +NhiÖt ®é : t ttN : nhiÖt ®é tèi cao trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt (th¸ng 7) t ttN = 32,9 (oC) 14 tt tt suy ra: t T = t N + (2 ÷ 3) (oC) t ttT = 32,9 + 2,1 = 35 (oC) – nhiÖt ®é tÝnh to¸n bªn trong c«ng tr×nh. 2.1.2.Th«ng sè tÝnh to¸n bªn trong c«ng tr×nh Th«ng sè tÝnh to¸n bªn trong c«ng tr×nh lÊy theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam “Th«ng giã - §iÒu tiÕt kh«ng khÝ – Sëi Êm” TCVN 5687 – 1992. 2.1.2.1.KÕt cÊu xung quanh: -Têng: +V÷a tr¸t mÆt ngoµi: λ =0,75 (kcal/ m2.h.oC) , δ = 15 (mm ) = 0,015 (m) +G¹ch phæ th«ng x©y víi v÷a nÆng: λ = 0,7 (kcal/ m2.h.oC) , δ = 200 (mm) = 0,2 (m) +V÷a tr¸t mÆt trong: λ = 0,6 (kcal/ m2.h.oC) , δ = 15 (mm) = 0,015 (m) -V¸ch t«n: λ = 50 (kcal/ m2.h.oC) , δ = 1 (mm) = 0,001 (m) 2.1.2.2.Cöa ®i b»ng t«n: λ = 50 (kcal/ m2.h.oC) , δ = 1 (mm) = 0,001 (m) 2.1.2.3.M¸i lîp b»ng t«n: λ = 50 (kcal/ m2.h.oC) , δ = 1 (mm) = 0,001 (m) 2.1.2.4.NÒn nhµ c¸ch nhiÖt ®îc chia lµm 4 d¶i: - NÒn bao gåm c¸c líp sau: + V÷a xi m¨ng: λ = 0,8 (Kcal/ m2.h.oC) , δ = 20 (mm) = 0,02 (m) + Bª t«ng nhÑ: λ = 0,6 (Kcal/ m2.h.oC) , δ = 100 (mm) = 0,1 (m) + Bª t«ng g¹ch vì: λ = 0,75 (Kcal/m2.h.oC), δ = 300 (mm) = 0,3 (m) 2.2.TÝnh to¸n lîng nhiÖt thõa trong c«ng tr×nh Lîng nhiÖt thõa ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q thõa = ∑ Q to¶ + ∑ Q thu − ∑ Q truyÒn (kcal/h) trong ®ã: ∑Q to ¶ : tæng lîng nhiÖt to¶ vµo trong ph©n xëng 15 (kcal/h) ∑Q ∑Q thu : tæng lîng nhiÖt thu bøc x¹ vµo trong ph©n xëng (kcal/h) truyÒn : tæng lîng nhiÖt tæn thÊt truyÒn qua kÕt cÊu bao che ra khái ph©n xëng (kcal/h) 2.2.1.TÝnh to¸n lîng nhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu bao che X¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Qtruyen = k .F .∆t.ϕ (kcal/h) trong ®ã: k: hÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu bao che (kcal/ m2.h.oC) F: diÖn tÝch cña kÕt cÊu bao che (m2 ) ∆t = (t ttT − t ttN ) : hiÖu sè nhiÖt ®é tÝnh to¸n (oC) ψ: hÖ sè kÓ ®Õn vÞ trÝ t¬ng ®èi cña kÕt cÊu bao che so víi kh«ng khÝ bªn ngoµi. 2.2.1.1.TÝnh hÖ sè truyÒn nhiÖt K qua kÕt cÊu bao che K= 1 1 = 1 δ 1 R0 +∑ i + αT λi αT (kcal/m2.h.0C) trong ®ã: αT : hÖ sè trao ®æi nhiÖt trªn bÒ mÆt bªn trong cña kÕt cÊu bao che, (kcal/m2h0C) αN: hÖ sè trao ®æi nhiÖt trªn bÒ mÆt bªn ngoµi cña kÕt cÊu bao che, (kcal/m2h0C) δi: bÒ dµy cña mçi líp vËt liÖu trong kÕt cÊu bao che (m) λi : hÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu trong mçi líp (kcal/m2.h.0C) 16 B¶ng 2.1 : TÝnh hÖ sè truyÒn nhiÖt K TT 1 KÕt cÊu αT αN ∑ δi λi K Têng ngoµi: -Líp v÷a tr¸t ngoµi: λ = 0,75 ; δ = 0,015 -Líp g¹ch x©y gi÷a: λ = 0,7 ; δ = 0,2 -Líp v÷a tr¸t trong: 2 3 λ = 0,65 ; δ = 0,015 §ãn giã 7,5 20 0,015 0,2 0,015 + + = 0,329 0,75 0,7 0,65 1,95 KhuÊt giã 7,5 15 0,015 0,2 0,015 + + = 0,329 0,75 0,7 0,65 1,89 0,001 = 0,00002 50 0,001 = 0,00002 50 5,55 0,001 = 0,00002 50 0,001 = 0,00002 50 0,001 = 0,00002 50 5,55 V¸ch t«n: λ = 50 ; δ = 0,001 §ãn giã 7,5 20 KhuÊt giã 7,5 15 λ = 0,001; δ = 50 §ãn giã 7,5 20 KhuÊt giã 7,5 15 M¸i 10 25 5,00 Cöa ®i b»ng t«n: 17 5,00 7,14 4 NÒn c¸ch nhiÖt gåm líp : -V÷a xi m¨ng: λ = 0,8 ; δ = 0,02 -Bª t«ng nhÑ: λ = 0,6 ; δ = 0,1 -Bª t«ng g¹ch vì: λ = 0,75 ; δ = 0,3 D¶i I (R1=2,5) 0,02 0,8 0,02 0,8 0,02 0,8 0,02 0,8 D¶i II (R2=5) D¶i III (R3=10) D¶i IV (R4=16,7) 0,1 0,6 0,1 + 0,6 0,3 + 0,6 0,1 + 0,6 + 0,3 0,75 0,3 + 0,75 0,3 + 0,75 0,3 + 0,75 + = 0,592 = 0,592 = 0,592 = 0,592 0,32 0,18 0,09 0,06 Chó thÝch : NÒn nhµ c¸ch nhiÖt gåm nh÷ng líp vËt liÖu cã λ < 1 (kcal/m2.h.0C) th× nhiÖt trë c¸c líp d¶i nÒn ®îc tÝnh theo c«ng thøc : R 'i = R i + ∑ δ' λ' trong ®ã: Ri : nhiÖt trë c¸c d¶i nÒn kh«ng c¸ch nhiÖt (m2.h.0C/kcal) δ', λ' : bÒ dµy vµ hÖ sè dÉn nhiÖt cña líp c¸ch nhiÖt tøc líp cã λ < 1 (kcal/m2.h.0C) 2.2.1.2. TÝnh to¸n diÖn tÝch ( F ) kÕt cÊu bao che DiÖn tÝch kÕt cÊu bao che ®îc tÝnh trong b¶ng díi: 18 B¶ng 2.2 : DiÖn tÝch ph©n xëng ®óc TT KÕt cÊu bao che 1 Têng V¸ch t«n 2 Cöa ®i 3 Cöa sæ 4 Cöa lÊy s¸ng 5 6 7 Cöa m¸i M¸i NÒn D¶i I D¶i II D¶i III D¶i VI VÞ trÝ § TÝnh to¸n 286,23+66,8+22,92+14,92 F (m2) 390,87 B (11,85×8,7)+(29,3×1,8)+224,4 380,24 T N B N § N T B B N B N B (8,7×32,9)+(0,5×1,7)×2+14,92+66,8 (57,3×1,8)+(11,85×8,7) (2,2×29,3)+(1,8×4).2+(0,87×37,3) (65,3×0,87)+(2,2×57,3)+(1,8×4).2 (4×3,2)×3 (4×3,2)×2 (4×3,2) (4×3,2)×3 (1×2)×7 (1×2)×14 (4×1,25)×9 (1,25×65,3) (1,18×4)×17 + (1,18×4)×18 1080,74 + 1962,87 385,12 206,24 111,31 197,27 38,4 25,6 12,8 38,4 14 28 45 81,63 165,2 3043,61 (13,85+6,45+64,85+41,8+64,8+6,45+ 490 13,85+32,9)×2 [28,9+37,8+(13,85+60,85+6,45)×2]×2 [24,9+33,8+(13,85+6,45+56,85)×2]×2 (20,9×6,45) + (52,85×29,8) 458 426 1709,74 19 Lîng nhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu bao che ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2.3 vµ 2.4 B¶ng 2.3 : Lîng nhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu vÒ mïa hÌ TT KÕt cÊu 1 Têng V¸ch t«n 2 Cöa ®i 3 4 M¸i NÒn D¶i I D¶i II D¶i III D¶i VI VÞ trÝ § B T N B N § B T N K 1,89 1,89 1,89 1,95 5 5,55 5 5 5 5,55 7,14 F 390,87 380,24 385,12 206,24 111,31 197,27 38,4 38,4 12,8 25,6 3043,61 t ttT t ttN 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0,32 0,18 0,09 0,06 490 458 426 1709,74 35 35 35 35 20 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 ψ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QtruyÒn 1551,36 1509,17 1168,76 1528,54 844,55 2299,18 282,24 403,2 134,4 298,37 45635,89 32,9 32,9 32,9 32,9 1 1 1 1 329,28 173,12 80,51 215,43 54944,83
- Xem thêm -