Tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cơ sở giết mổ đặng thị hùng, tỉnh long an

 • Số trang: 117 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 285 |
 • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cơ sở giết mổ Đặng Thị Hùng, tỉnh Long An
Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy LÔØI CAÛM ÔN Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát ñeán quyù Thaày Coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Tp.Hoà Chí Minh, nhöõng ngöôøi ñaõ dìu daét em taän tình, ñaõ truyeàn ñaït cho em nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm quyù baùu trong suoát thôøi gian em hoïc taäp taïi tröôøng. Em xin traân troïng göûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû caùc Thaày, Coâ Khoa Moâi Tröôøng ñaëc bieät laø thaày Laâm Vónh Sôn ñaõ taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em hoaøn thaønh toát luaän vaên toát nghieäp naøy. Ngoaøi ra toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi, nhöõng ngöôøi ñaõ gaén boù, cuøng hoïc taäp vaø giuùp ñôõ toâi trong nhöõng naêm qua cuõng nhö trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên toát nghieäp Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 07 naêm 2010 Sinh vieân Voõ Ngoïc Thaïch GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 1 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy MUÏC LUÏC Lôøi caûm ôn--------------------------------------------------------------------------------i Muïc luïc -----------------------------------------------------------------------------------ii Danh muïc caùc töø vieát taét ---------------------------------------------------------------v Danh muïc caùc baûng----------------------------------------------------------------------vi CHÖÔNG 1 : MÔÛ ÑAÀU 11.Ñaët vaán ñeà----------------------------------------------------------------------------1 1.2.Muïc tieâu nghieân cöùu----------------------------------------------------------------2 1.3.Noäi dung luaän vaên-------------------------------------------------------------------2 1.4.Phöông phaùp thöïc hieän--------------------------------------------------------------2 1.5 Giôùi haïn ñeà taøi-----------------------------------------------------------------------3 CHÖÔNG 2: TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH GIEÁT MOÅ VAØ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI GIEÁT MOÅ 2.1.Toång quang ngaønh gieát moå ---------------------------------------------------------- 4 2.1.1: Caùc loaïi chaát thaûi chuû yeáu ngaønh gieát moå ------------------------------------- 5 2.1.2.Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi ---------------------------------------------- 5 2.2 Toång quang cô sôû gieát moå ----------------------------------------------------------- 8 2.2.1 Vò trí cô sôû--------------------------------------------------------------------------8 2.2.2 Nguoàn cung caáp nöôùc-------------------------------------------------------------9 2.2.3 Heä thoáng giao thoâng-------------------------------------------------------------10 2.2.4 Nguoàn tieáp nhaän chaát thaûi------------------------------------------------------10 2.2.5 Caùc hoaït ñoäng cuûa cô sôû--------------------------------------------------------10 2.2.6 Hieän trang moâi tröôøng-----------------------------------------------------------12 2.3 Caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå--------------------------------------13 2.3.1 Phöông phaùp cô hoïc-------------------------------------------------------------13 2.3.2 Phöông phaùp hoùa lyù--------------------------------------------------------------16 2.3.3 Phöông phaùp hoùa hoïc------------------------------------------------------------21 2.3.4 Phöông phaùp sinh hoïc------------------------------------------------------------24 GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 2 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy 2.4 Ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi vaø löïa choïn phöông aùn thích hôïp------34 2.4.1 Phöông aùn 1-----------------------------------------------------------------------37 CHÖÔNG 3: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ 3.1.Xaùc ñònh caùc thoâng soá tính toaùn: ------------------------------------------------39 3.2 Tính toaùn phöông aùn 1-------------------------------------------------------------39 3.3 Tính toaùn phöông aùn 2-------------------------------------------------------------74 CHÖÔNG 4: TÍNH TOAÙN CHI PHÍ – LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ 4.1.Moâ taû coâng trình – thieát bò--------------------------------------------------------96 4.1.2 Phöông aùn 1-----------------------------------------------------------------------96 4.1.2.1 Moâ taû coâng trình----------------------------------------------------------------96 4.1.2.2 Moâ taû thieát bò--------------------------------------------------------------------97 4.1.3 Phöông aùn 2----------------------------------------------------------------------101 4.1.3.1 Moâ taû coâng trình--------------------------------------------------------------101 4.1.3.2 Moââ taû thieát bò------------------------------------------------------------------102 4.2 Dö toaùn-----------------------------------------------------------------------------105 4.2.1 Phöông aùn 1----------------------------------------------------------------------105 4.2.2 phöông aùn 2----------------------------------------------------------------------106 4.3 So saùnh phöông aùn 1 vaø phöông aùn 2-------------------------------------------108 4.4 Löïa choïn coâng ngheä xöû lyù-------------------------------------------------------109 4.5 Chi phí xöû lyù cho 1 m3 nöôùc thaûi------------------------------------------------109 CHÖÔNG 5: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 5.1.Keát luaän----------------------------------------------------------------------------111 5.2 Kieán nghò------------------------------------------------------------------------111 Taøi lieäu tham khaûo Phuï luïc GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 3 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT: o VSV_Vi sinh vaät o BOD_Biochemical Oxygen Demand: nhu caàu oxy sinh hoùa o COD_Chemical Oxygen Demand: nhu caàu oxy hoùa hoïc o DO_Dissolved Oxygen: noàng ñoä oxy hoøa tan o SS_Suspended Solid: chaát raén lô löûng o MLSS_Mixed liquoz Suspended Solid: chaát raén lô löûng trong buøn loûng o F/M_Food – Microganism ratio: tæ leä thöùc aên cho vi sinh vaät o RBC_Rotating Biological Contactors o SBR_Sequence Batch Reactors o UASB_Upflow Anaerobic Slude Blanket o TCVN_Tieâu Chuaån Vieät Nam o TCXD_Tieâu chuaån Xaây Döïng o XLNT_Xöû lyù nöôùc thaûi GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 4 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1: Löôïng phaân thaûi ra haøng ngaøy cuûa gia suùc Baûng 2.2: Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa phaân moät soá loaïi gia suùc Baûng 2.3 Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa loaïi nöôùc thaûi gieát moå: Baûng 3.1 thoâng soá xaây döïng SCR Baûng3.2 löôïng phaân theo nöôùc thaûi vaøo beå Töï Hoaïi Baûng 3.3 Saûn löôïng khí sinh ra töø moät soá nguyeân lieäu Baûng 3.4 Caùc daïng khuaáy troän ôû beå ñieàu hoøa. (xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp - Laâm Minh Trieát) Baûng 3.5: Thoâng soá thieát keá beå ñieàu hoøa Baûng3.6 : coâng suaát hoøa tan oxy vaøo nöôùc cuûa thieát bò phaân phoái boït khí nhoû vaø mòn (tra baûng 7-1 saùch Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi – Trònh Xuaân Lai) Baûng3.7 : Thoâng soá thieát keá beå Aeroten Baûng 3.8 Caùc thoâng soá thieát keá beå laéng II : (xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp - Laâm Minh Trieát) Baûng3.9 : thoâng soá thieát keá beå laéng II Baûng 3.10 Lieàu löôïng chlorine cho khöû truøng. (xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp - Laâm Minh Trieát) Baûng 3.11 Caùc thoâng soá thieát keá cho beå tieáp xuùc chlorine. (xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp - Laâm Minh Trieát) GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 5 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy CHÖÔNG 1 MÔÛ ÑAÀU 1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ Nguoàn goác moïi söï bieán ñoåi veà moâi tröôøng soáng ñang xaûy ra hieän nay treân theá giôùi cuõng nhö ôû nöôùc ta laø caùc hoaït ñoäng kinh teá, phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Caùc hoaït ñoäng naøy moät maët laøm caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cuûa con ngöôøi , maët khaùc laïi ñang taïo ra haøng loaït khan hieám , caïn kieät nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân, gaây oâ nhieãm , suy thoaùi moâi tröôøng khaép moïi nôi treân theá giôùi. Vì vaäy, baûo veä moâi tröôøng trôû thaønh vaán ñeà toaøn caàu, laø quoác saùch cuûa haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi. Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Neàn kinh teá thò tröôøng laø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa moïi ngaønh kinh teá , trong ñoù coù ngaønh cheá bieán löông thöïc , thöïc phaåm taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò phuïc vuï cho nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc cuõng nhö xuaát khaåu. Tuy nhieân, ngaønh naøy cuõng taïo ra moät löôïng lôùn chaát thaûi raén, khí, loûng… laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng chung cuûa ñaát nöôùc. Cuøng vôùi ngaønh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm thì ngaønh gieát moå cuõng trong tình traïng ñoù. Do ñaëc ñieåm coâng ngheä cuûa ngaønh, ngaønh gieát moå ñaõ söû duïng moät löôïng nöôùc khaù lôùn trong quaù trình cheá bieán. Vì vaäy, ngaønh ñaõ thaûi ra moät löôïng nöôùc khaù lôùn cuøng vôùi caùc chaát thaûi raén, khí thaûi. Vaán ñeà oâ nhieãm nguoàn nöôùc do ngaønh cheá bieán thuyû saûn thaûi tröïc tieáp ra moâi tröôøng ñang laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc nhaø quaûn lyù moâi tröôøng. Nöôùc bò nhieãm baån seõ aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø söï soáng cuûa caùc loaøi thuyû sinh cuõng nhö caùc loaøi ñoäng thöïc vaät soáng gaàn ñoù. Vì vaäy, vieäc nghieân cöùu xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh gieát moå cuõng nhö caùc ngaønh coâng nghieäp GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 6 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy khaùc laø moät yeâu caàu caáp thieát ñaët ra khoâng chæ ñoái vôùi nhöõng nhaø laøm coâng taùc baûo veä moâi tröôøng maø coøn cho taát caû moïi ngöôøi chuùng ta. 1.2 MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU Vôùi hieän traïng moâi tröôøng nhö vaäy, vaán ñeà nghieân cöùu coâng ngheä thích hôïp xöû lyù nöôùc thaûi cho ngaønh gieát moå laø caàn thieát. Ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích nghieân cöùu vaø ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù thích hôïp cho cô sôû gieát moå Ñaëng Thò Huøng. 1.3 NOÄI DUNG LUAÄN VAÊN • Tieàm hieåu veà hoaït ñoäng cuûa cô sôû gieát moå – Ñaëng Thò Huøng: Thu thaäp taøi lieäu, soá lieäu, ñaùnh giaù toång quan veà coâng ngheä saûn xuaát, khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø xöû lyù nöôùc thaûi trong ngaønh gieát moå. • Xaùc ñònh ñaëc tính nöôùc thaûi: Löu löôïng, thaønh phaàn, tính chaát nöôùc thaûi, khaû naêng gaây oâ nhieãm, nguoàn xaõ thaûi. • Löïa choïn thieát keá coâng ngheä vaø xaây döïng keá hoaïch quaûn lyù_vaän haønh coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi. 1.4 PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN • Toång hôïp, phaân tích nhöõng taøi lieäu, soá lieäu thu thaäp ñöôïc. • Ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù. • Tính toaùn caùc coâng trình ñôn vò. • Tính toaùn kinh teá. • Phaân tích khaû thi GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 7 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy 1.5 GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI Vieäc öùng duïng coâng ngheä xöû lyù chung cho moät ngaønh coâng nghieäp laø raát khoù khaên , do moãi nhaø maùy coù ñaëc tröng rieâng veà coâng ngheä, nguyeân lieäu, nhieân lieäu… neân thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi khaùc nhau. Phaïm vi öùng duïng cuûa ñeà taøi laø xöû lyù nöôùc thaûi cho cô sôû gieát moå Ñaëng Thò Huøng vaø moät soá cô sôû khaùc neáu coù cuøng ñaëc tính chaát thaûi ñaëc tröng. GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 8 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy CHÖÔNG 2 TOÅNG QUAN NGAØNH GIEÁT MOÅ VAØ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI GIEÁT MOÅ 2.1 TOÅNG QUAN NGAØNH GIEÁT MOÅ ðến ñầu năm 2010, UBND TP ñã chỉ ñạo lập, thẩm ñịnh và phê duyệt 8 dự án ñầu tư xây dựng cơ sở giết mổ với công suất thiết kế là 340 con trâu, bò, 61.00 con lợn, 54.000 con gia cầm, tương ứng 51 tấn thịt trâu, bò, 305 tấn thịt lợn và 81 tấn thịt gia cầm/ngày Các chủ ñầu tư tích cực ñẩy nhanh tiến ñộ dự án, dự kiến 8 dự án ñầu tư xây dựng sẽ ñi vào hoạt ñộng trong năm 2010 – 2011 bao gồm các dự án. Dự án giết mổ gia cầm ðông Anh, dự án giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Hà Bình Phương, dự án giết mổ gia súc Xuân Nộn, dự án giết mổ gia súc Lệ Chi, dự án giết mổ gia súc Trạch Mỹ Lộc, dự án giết mổ gia súc Thắng Lợi, dự án mổ trâu, bò Quang Lãng, Trị Thũy, dự án giết mổ Phũ lỗ và ðông Xuân. Trong cuoäc hôïp gaàn ñaây nhaát toå soaïn thaûo quy hoaïch ñeàu coù chung nhaän ñònh: Vaán ñeà maát veä sinh an toaøn thöïc phaåm, veä sinh thuù y, moâi tröôøng vaån coøn khaù nghieâm troïng. Hieän nay cô quan chöùc naêng môùi quaûn lyù ñöôïc caùc cô sôû gieát moå taäp trung, coøn caùc hoä nhoû leû naèm ngoaøi kieåm soaùt. Moät soá cô sôû gieát moå thöôøng xuyeân coù hieän dieän caùn boä thuù y, nhöng tình traïng maát veä sinh vaån khoâng khaéc phuïc ñöôïc. Ñieån hình laø gieát moå gia caàm taïi chôï ñaàu moái Baéc Thaêng Long, caùn boä thuù y kieåm tra ñôn giaûn vaø ñoùng daáu ñeå “yeân long ngöôøi tieâu duøng”. Khaûo saùt thöïc teá cho thaáy, hieän nay taïi caùc quaän noäi thaønh vaån coøn khaù phoå bieán tö thong ñöa gia caàm soáng vaøo buoân baùn vaø moái nguy haïi taïi caùc ngo, phoá khoâng ñaûm baûo veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Tröôùc tình hình cuï theå, theo quy hoaïch GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 9 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy caùc cô dôû gieát moå, ñeán naêm 2020, seõ coù 16 cô sôû gieát moå coâng nghieäp ñi vaøo hoaït ñoäng, 72 cô sôû gieát moå thuû coâng taäp trung. Nhö vaäy, theo loä trình ñeán naêm 2020, gieát moå coâng nghieäp phaûi chieám thò phaàn khoaûng 80%, gieát moå thuû coâng taäp trung coøn 15% vaø caùc hoä gia ñình gieát moå nhoû leû coøn chieám 5% 2.1.1 Caùc Loaïi Chaát Thaûi Chuû Yeáu Ngaønh Gieát Moå • Nguoàn goác caùc loaïi chaát thaûi vaø oâ nhieãm chuû yeáu: Nöôùc thaûi: nguoàn goác Nöôùc thaûi töø quaù trình gieát moå Nöôùc veä sinh thieát bò trong cô sôû vaø töø chuoàng traïi Nöôùc sinh hoaït cho caùc coâng nhaân cuûa cô sôû Ngoaøi ra ngaønh gieát moå laø moät ngaønh ñoøi hoûi söû duïng nöôùc raát nhieàu, ôû caùc coâng ñoaïn: Choïc tieát heo Caïo loâng heo vaø laøm saïch noäi taïng Khoâng khí: Vaán ñeà naûy sinh chuû yeáu laø caùc muøi khoù chòu töø caùc chuoàng gia suùc, phaân, nöôùc tieåu, loâng, ruoät vaø töø nöôùc thaûi. Tieáng oàn: Chuû yeáu gaây ra do quaït thoâng gioù, do vaän chuyeån vaø do suùc vaät bò nhoát. Chaát thaûi: Taïo ra goàm coù caùc chaát thaûi töø quaù trình gieát gia suùc nhö caën baû, loâng, phaân heo, ruoät, maùu vaø caùc thaønh phaàn höõu cô khaùc. 2.1.2 Thaønh Phaàn Vaø Tính Chaát Nöôùc Thaûi • Tính chaát nöôùc thaûi GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 10 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy Huyeát ñöôïc thu laïi vaø söû duïng nhö saûn phaåm phuï, caùc thaønh phaàn khaùc nhö phaân, nöôùc tieåu, loâng, nöôùc moâ .. seõ ñöa vaøo nöôùc thaûi. Vì vaäy, nöôùc thaûi cuûa cheá bieán thòt chöùa chaát beùo, maøng nhaày, daàu môõ, loâng, maùu, buïi baån vôùi taûi löôïng oâ nhieãm cao Nöôùc thaûi cuûa caùc cô sôû gieát moå coù noàng ñoä chaát raén cao, BOD vaø COD khaù cao vaø luoân luoân chöùa moät löôïng lôùn caùc chaát höõu cô bao goàm caùc hôïp chaát cuûa cacbon, nito, photpho. Caùc hôïp chaát höõu cô naøy laøm taêng ñoä phì cuûa nöôùc ñoàng thôøi deã bò phaân huûy bôûi caùc vi sinh vaät , gaây muøi hoâi thoái vaø laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc. Nöôùc thaûi cuûa coâng ngheä cheá bieán thòt gaàn gioáng nöôùc thaûi sinh hoaït nhöng coù ñoä nhieãm cao hôn nhieàu. Chuùng coù noàng ñoä daàu môõ, axit beùo raát cao. Nöôùc thaûi gieát moå coøn chöùa chaát dinh döôõng nhö Protein. Phaân laø nhöõng chaát lieäu trong thöùc aên maø cô theå gia suùc khoâng söû duïng hay khoâng theå tieâu hoùa ñöôïc vaø thaûi ra ngoaøi cô theå. Loaïi phaân thaûi ra moãi ngaøy tuøy thuoäc vaøo gioáng, loaøi gia suùc, ñoä tuoåi, khaåu phaàn thöùc aên vaø troïng löôïng cuûa gia suùc. Baûng 2.1: Löôïng phaân thaûi ra haøng ngaøy cuûa gia suùc Loaïi gia suùc Löôïng phaân (kg/ngaøy) Heo töø 15-45 kg 1-3 Heo töø 45-100kg 3-5 Nguoàn: Nguyeãn Thò Hoa Lyù, 1994 Thaønh phaàn cuûa phaân: Nhöõng chaát khoâng tieâu hoùa ñöôïc hoaëc nhöõng chaát thoaùt khoûi söï tieâu hoùa cuûa VSV hay caùc men tieâu hoùa (chaát xô, protein khoâng tieâu hoùa ñöôïc), acid amin thoaùt khoûi söï haáp thu (ñöôïc thaûi qua nöôùc tieåu: acid uric ôû gia caàm, ure ôû gia suùc). Caùc khoaùng chaát cô theå khoâng söû duïng ñöôïc K2O, P2O5, CaO, MgO,... Caùc chaát caën baõ cuûa dòch tieâu hoùa: trypsin, pepsin,... GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 11 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy Caùc moâ troùc ra töø nieâm maïc cuûa oáng tieâu hoùa vaø chaát nhôøn theo phaân ra ngoaøi. Caùc VSV bò nhieãm trong thöùc aên, ruoät: virus, vi truøng, aáu truøng, tröùng giun saùn,... bò toáng ra ngoaøi. Baûng 2.2: Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa phaân moät soá loaïi gia suùc Thaønh phaàn hoùa hoïc (% troïng löôïng khoâ) Loaïi gia suùc Chaát tan deã tieâu Nitô Phospho C/N Boø söõa 7.98 0.38 0.1 20-25 Boø thòt 9.33 0.70 0.20 20-25 Heo 7.02 0.83 0.47 20-25 Cöøu 21.50 1.00 0.30 - Gaø 16.80 1.20 1.20 7-15 Ngöïa 14.30 0.86 0.13 18.00 Traâu 10.20 0.31 - - Nguoàn: Ngoâ Keá Söông_Nguyeãn Laân Duõng, 1997. • Thaønh phaàn nöôùc thaûi Gaàn gioáng nöôùc thaûi sinh hoaït nhöng coù ñoä nhieãm cao hôn nhieàu. Chuùng coù noàng ñoä daàu môû, acid beùo cao. Nöôùc thaûi chöùa nhieàu protein, khi diamin hoùa seõ taïo ra moät löôïng NH3 neân caàn ñöôïc nitrat hoùa. Ngoaøi ra, trong nöôùc thaûi coùn coù chöùa chaát taåy röûa, loâng…. Do deã phaân huõy sinh hoïc neân nöôùc thaûi töø hoaït ñoäng gieát moå deã gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc, coù muøi hoâi vaø chöùa vi khuaån gaây beänh. Nöôùc thaûi coøn coù noàng ñoä chaát dinh döôõng nhö N, P cao neân deã gaây phuù döôõng hoùa nguoàn nöôùc. Baûng 2.3 Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa loaïi nöôùc thaûi gieát moå: Soá thöù töï Thoâng soá Haøm löôïng vaø tính chaát 1 pH 5,3 – 8,9 2 Ñoä daãn ñieän (m3/cm) 2,8 – 6,1 GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 12 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy 3 Clorit (mg/l) 1,1 – 390 4 Chaát raén qua loïc (mg/l) 160 – 580 5 BOD5 (mg/l) 1500 – 7400 6 COD5 (mg/l) 2400 – 9600 7 TCO (mg/l) 1180 – 3400 8 Chaát beùo (mg/l) 115 – 300 9 Axit höõu cô (mg/l) 61 – 350 10 Ni-tô amon (mg/l) 230 – 1120 11 H2S (mg/l) 0 – 20 12 Photpho toång soá (mg/l) 16 – 53 13 Ñoä cöùng (mg/l) 35,6 – 125 14 Ñoä kieàm (NaOH) (mol/l) 30 - 70 Nguoàn : Vieän Moâi Tröôøng Vaø Taøi Nguyeân 2.2 TOÅNG QUAN CÔ SÔÛ GIEÁT MOÅ : 2.2.1 Vò Trí Cô Sôû Cô sôû gieát moå heo Ñaëng Thò Huøng toïa laïc taïi aáp Vónh Phöôùc, Xaõ Phöôùc Lyù, huyeän Caàn Giuoäc, Tænh Long An. Cô sôû ñaõ ñöôïc caûi taïo ( môû roäng) vaø ñi vaøo hoaït ñoäng töø naêm 2002, ñaây laø loø moå taäp trung cuûa huyeän Caàn Giuoäc vôùi coâng suaát gieát moå 200con/ngaøy ñeå phuïc vuï cho ñôøi soáng haøng ngaøy cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc xung quanh loø moå. Hieän taïi trong khu vöïc gaàn cô sôû daân cö töông ñoái thöa vaø caùch nhaø maùy giaáy Hoàng Chaâu 15 meùt. Vò trí coù caùc maët tieáp giaùp nhö sau: Phía Ñoâng giaùp vôùi keânh TÑI ( Taäp Ñoaøn I ) Phía Taây giaùp ñöôøng tænh 826 ( thöûa 981, 1439) Phía Nam giaùp vôùi thöûa 1068 ( Ruoäng) Phía Baéc giaùp vôùi thöûa 1439, 983 ( cty giaáy Hoàng Chaâu) GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 13 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy • Toång dieän tích maët baèng : 1450m2 bao goàm Dieän tích xaây doing nhaø xöôûng môû roäng 576m2 Dieän tích nhaø xöôûng hieän höõu : 976m2 Phaàn dieän tích coøn laïi thöïc hieän caùc coâng trình phuï nhö raøo, ñöôøng noäi boä, caây xanh, khu xöû lyù nöôùc thaûi… Vò trí cô sôû coù caùc thuaän thôïi khoù khaên nhö sau : Thuaän lôïi Do vò trí naèm caïnh ñöôøng tænh 826, ñöôøng naøy töông ñoái roäng caùc loaïi xe taûi nhoû, bagaùt ñeàu ñöôïc pheùp löu thoâng ra vaøo cô sôû neân raát thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån heo hôi töø caùc nôi veà gieát moå, ñoàng thôøi thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån thòt thaønh phaåm ñi caùc nôi xung qaunh khu vöïc. Haàu heát caùc loø moå trong khu vöïc ñeàu thöïc hieän taïi hoä gia ñình rieâng leû, khoâng ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng cuõng nhö chöa coù heä thoáng xöû lyù moâi tröôøng, hôn nöõa vi trí cuûa cô sôû ñaõ ñöôïc UÕy Ban Nhaân Daân (UBND) huyeän Caàn Giuoäc quy hoaïch laø loø moå taäp trung cuûa khu vöïc, cho neân chuùng toâi tin raèng vôùi söï tín nhieäm cuûa nhaân, UBND huyeän Caàn Giuoäc, saûn phaåm heo thòt sau khi gieát moå töø cô sôû cuûa chuùng toâi seõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa thò tröôøng tieâu thuï. Khoù khaên Vaãn coøn caùc hoä daân cö xen keû trong khu vöïc, vaø vieäc söû duïng nguoàn nöôùc töø soâng Caàu Traøm ñeå sinh hoaït taém giaët neân vaán ñeà khoáng cheá oâ nhieãm caàn ñöôïc thöïc hieän nghieâm ngaët ñaëc bieät laø tieáng oàn, nöôùc thaûi, chaát thaûi raén töø quaù trình gieát moå. Trong khu vöïc chöùa coù heä thoáng thoaùt nöôùc chung. 2.2.2 Nguoàn Cung Caáp Nöôùc Trong khu vöïc hieän nay coù heä thoáng caáp nöôùc töø heä thoáng gieáng khoan cuûa cô sôû saâu 194m vôùi khoái löôïng nöôùc söû duïng: Nöôùc duøng trong saûn suaát : khoaûn 49,5 m3ngaøy Nöôùc duøng cho sinh hoaït : 2,5 m3/ngaøy GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 14 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy 2.2.3 Heä Thoáng Giao Thoâng Heä thoáng giao thoâng theo ñöôøng tænh 826 chuû yeáu noái lieàn caùc cô sôû vôùi caùc Huyeän, xaõ, ñi ñeán Thaønh Phoá Hoà Chí Minh… ñoàng thôøi cuûng raát thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån caùc nguyeân lieäu vaø phaân phoái, tieâu thuï saûn phaåm. 2.2.4 Nguoàn Tieáp Nhaän Chaát Thaûi. • Nöôùc thaûi: Trong khu vöïc chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi taäp trung, do ñoù cô sôû chuùng tui boá trí heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng daãn toaøn boä löôïng nöôùc thaûi cuûa sô sôû bao goàm: nöôùc thaûi trong quaù trình gieát moå, nöôùc thaûi sinh hoaït sau khi xöû lyù baèng beå töï hoaïi, taát caû nöôùc thaûi naøy ñöôïc taäp trung theo ñöôøng coáng daãn cuûa cô sô qua heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi goàm 3 ngaên. Ngaên thöù nhaát : daøi 4m roäng 2,3m Ngaên hai coù kích thöôùc baèng ngaên thöù ba: 2,3m roäng 2m Do dieän tích maët baèng cô sôû roäng cho neân cô sôû ñaõ daønh dieän tích ñeå boá trí hai ao sinh hoïc ñeå chöùa nöôùc thaûi tröôùc khi thoaùt ra keânh noäi ñoàng. Sô sôû chuùng toâi cuõng coá gaéng heát söùc taäp trung vaøo vieäc theo doõi chaát löôïng cuûa nöôùc thaûi sau khi qua heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, ñeå ñaûm baûo nöôùc thaûi sau khi thaûi ra moâi tröôøng daït tieâu chuaån cho pheùp TCVN 6980 – 2001 vaø tieâu chuaån TCVN 5945 – 1995 ( loaïi A) tröôùc khi cho nöôùc thoaùt ra keânh Caàu Traøm. • Chaát thaûi raén: Hieän nay khu vöïc Huyeän Caàn Giuoäc chöa xaây döïng ñöôïc baõi choân laáp chaát thaûi taäp trung maø chæ hình thaønh baõi thaûi taïm thôøi, vì vaäy chaát thaûi raén cuûa cô sôû coù khoái löôïng nhoû bao goàm loâng, phaân heo, pheá phaåm do quaù trình gieát moå, cô sôû hôïp ñoàng vaø baùn cho caùc ñôn vò chaên nuoâi caù coù nhu caàu söû duïng. 2.2.5 Caùc Hoaït Ñoäng Cuûa Cô Sôû: • Voán ñaàu tö: Toång voán ñaàu tö laø 210.000.000 ñoàng trong ñoù goàm caû voán ñaàu tö xaây döïng trang thieát bò vaø voán löu ñoäng. GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 15 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy • Nguyeân, Nhieân vaät lieäu: Heo soáng laø nguyeân lieäu cung caáp cho quaù trình hoaït ñoäng gieát moå heo, nhieân lieäu ñöôïc söû duïng chuû yeáu laø ñieän naêng vaø cuûi. Ñieän naêng ñöôïc söû duïng chaïy maùy bôm nöôùc vaø chieáu saùng, cuûi söû duïng cho loø ñun nöôùc noùng. Ñieän naêng ñöôïc cung caáp töø maïng löôùi ñieän quoác gia, ñaõ haï theá xuoáng 220v vaø cuûi söû duïng roäng raûi trong khu vöïc. Cuûi ñöôïc cung caáp töø caùc cô sôû baùn chaát ñoát trong Huyeän. • Saûn phaåm vaø coâng suaát: Saûn phaåm cuûa cô sôû laø thòt heo vaø noäi taïng cuûa heo. Coâng suaát suaát hoaït ñoäng laø 1600 – 2000 kg heo soáng/ngaøy • Quy trình saûn xuaát cuûa cô sôû gieát moå heo Ñaëng Thò Huøng: Cô sôû gieát moå heo Ñaëng Thò Huøng : ñaây laø loø gieát moå taäp trung cuûa huyeän Caàn Giuoäc vôùi coâng suaát gieát moå laø 200 con heo ngaøy/ñ. Heo soáng nguyeân lieäu cung caáp cho quaù trình hoaït ñoäng gieát moå heo, heo soáng ñöôïc cô sôû thu mua töø caùc hoä gia ñình chaên nuoâi trong khu vöïc Huyeän Caàn Giuoäc, heo soáng ñöôïc thu mua trong suoát ngaøy vaø löu tröû trong chuoàn heo. Gieát moå heo : Khu vöïc tieáp nhaän: Ñeå giaûm thieåu caêng thaúng cho gia suùc, choáng suy kieät vaø toáng caùc vi truøng ra khoûi ruoät, gia suùc ñöôïc löu laïi 21 giôø vaø thöôøng xuyeân ñöôïc kieåm tra söùc khoeû tröôùc khi gieát moå Laøm ngaát: Tröôùc khi moå, heo bò laøm ngaát baèng doøng ñieän taàn suaát cao, ñieän aùp thaáp vaø ñöôïc keùo leân giaù treo ñeå moå. Caét tieát : Ñoäng maïch vaø tónh maïch coå bò caét ñöùt ñeå maùu chaûy ra heat vaø laøm meàm caùc cô thòt ñeå caïo loâng ñöôïc deã daøng. Nhuùng noùng vaø caïo loâng : GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 16 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy Sau khi thoïc huyeát xong, heo ñöôïc nhuùng vaøo nöôùc noùng ( khoûang 60o ) töø 4 – 5 phuùt roài caïo loâng. Moi ruoät : Ñaàu heo ñöôïc caét rieâng vaø buïng ñöôïc moå banh ra . Phaàn noäi taïng ñöôïc chuyeån ñi ñeå taùch rieâng nhöõng phaàn duøng ñöôïc vaø khoâng duøng ñöôïc. Caét xeû : Phaàn thaân heo seõ ñöôïc ñöa sang khu vöïc pha thòt ñeå phaân loaïi. Thit heo vaø xöông heo sau khi ñöôïc phaân loaïi seõ chuyeån sang khu vöïc treo thòt chôø tieâu thuï. Coâng nhaân trong cô sôû ñöôïc trang bò ñoà baûo hoä vaø ñöôïc kieåm tra söùc khoûe 3 thaùng/1 laàn. • Coâng suaát thöïc hieän trong naêm : Soá löôïng heo gieát moå trung bình trong naêm khoaûng 60000 con/naêm • Nhu caàu caáp nöôùc: Nöôùc duøng cho saûn xuaát : 49,5 m3/ngaøy Nöôùc duøng cho sinh hoaït : 2,5 m3/ngaøy Nöôùc duøng trong sinh hoaït chæ söû duïng ñeå röûa tay chaân ( gieát moå xong coâng nhaân veà nhaø nghæ). Vì coâng nhaân trong cô sôû chuû yeáu laø ngöôøi daân ñòa phöông trong Huyeän, chæ coù 4 – 5 coâng nhaân ôû laïi. Nhu caàu söû duïng nöôùc 2,5 m3/ngaøy 2.2.6 Hieän Traïng Moâi Tröôøng • Moâi tröôøng khoâng khí Theo keát quaû cuûa Sôû Khoa Hoïc Coâng Ngheä Vaø Moâi Tröôøng Long An ño ñaïc: noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm (NO2, SO2, CO) trong khoâng khiq taïi khu vöïc ñeàu nhoû hôn tieâu chuaån (TCVN 5937 – 1995) quy ñònh • Nguoàn nöôùc ngaàm: Theo keát quaû phaân tích cuûa Sôû Y Teá Long An – Trung Taâm Y Teá Döï Phoøng cho thaáy, nguoàn nöôùc ngaàm taïi khu vöïc döï aùn khaù toát, coù theå duøng caáp nöôùc cho muïc ñích sinh hoaït neáu ñöôïc xöû lyù sô boä. • Nguoàn nöôùc maët: GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 17 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy Theo keát quaû phaân tích cuûa Sôû Y Teá Long An – Trung Taâm Y Teá Döï Phoøng cho thaáy, chaát löôïng nguoàn nöôùc töø soâng Caàu Traøm coù caùc thoâng soá ( BOD5. COD. SS) vöôït tieâu chuaûn moät tí (TCVN 6772 – 2000). Ñieàu naøy chöùng toû nguoàn nöôùc maët taïi khu vöïc ñaõ coù daáu hieäu oâ nhieãm nheï. 2.3 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI GIEÁT MOÅ 2.3.1 PHÖÔNG PHAÙP CÔ HOÏC Phöông phaùp xöû lyù cô hoïc söû duïng nhaèm muïc ñích taùch caùc chaát khoâng hoaø tan vaø moät phaàn caùc chaát ôû daïng keo ra khoûi nöôùc thaûi .Nhöõng coâng trình xöû lyù cô hoïc bao goàm : • Song Chaén Raùc Song chaén raùc nhaèm chaén giöû caùc caën baån coù kích thöôùc lôùn hay ôû daïng sôïi: giaáy, rau coû, raùc … ñöôïc goïi chung laø raùc .Raùc ñöôïc chuyeån tôùi maùy nghieàn ñeå nghieàn nhoû,sau ñoù ñöôïc chuyeån tôùi beå phaân huyû caën (beå meâtan) .Ñoái vôùi caùc taïp chaát < 5 mm thöôøng duøng löôùi chaén raùc .Caáu taïo cuûa thanh chaén raùc goàm caùc thanh kim loaïi tieát dieän hình chöõ nhaät, hình troøn hoaëc baàu duïc… Song chaén raùc ñöôïc chia laøm 2 loaïi di ñoäng hoaëc coá ñònh, coù theå thu gom raùc baèng thuû coâng hoaëc cô khí. Song chaén raùc ñöôïc ñaët nghieâng moät goùc 60 – 90 0 theo höôùng doøng chaûy. • Beå Laéng Caùt Beå laéng caùt duøng ñeå taùch caùc chaát baån voâ cô coù troïng löôïng rieâng lôùn hôn nhieàu so vôùi troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc nhö xæ than , caùt …… ra khoûi nöôùc thaûi . Caùt töø beå laéng caùt ñöôïc ñöa ñi phôi khoâ ôû saân phôi vaø caùt khoâ thöôøng ñöôïc söû duïng laïi cho nhöõng muïc ñích xaây döïng . • Beå Laéng Beå laéng duøng ñeå taùch caùc chaát lô löûng coù troïng löôïng rieâng lôùn hôn troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc. Chaát lô löûng naëng hôn seõ töø töø laéng xuoáng ñaùy, coøn chaát lô löûng nheï hôn seõ noåi leân maët nöôùc hoaëc tieáp tuïc theo doøng nöôùc ñeán coâng GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 18 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy trình xöû lyù tieáp theo. Duøng nhöõng thieát bò thu gom vaø vaän chuyeån caùc chaát baån laéng vaø noåi (ta goïi laø caën ) tôùi coâng trình xöû lyù caën . Döïa vaøo chöùc naêng , vò trí coù theå chia beå laéng thaønh caùc loaïi : beå laéng ñôït 1 tröôùc coâng trình xöû lyù sinh hoïc vaø beå laéng ñôït 2 sau coâng trình xöû lyù sinh hoïc . Döïa vaøo nguyeân taéc hoaït ñoäng, ngöôøi ta coù theå chia ra caùc loaïi beå laéng nhö : beå laéng hoaït ñoäng giaùn ñoaïn hoaëc beå laéng hoaït ñoäng lieân tuïc . Döïa vaøo caáu taïo coù theå chia beå laéng thaønh caùc loaïi nhö sau : beå laéng ñöùng , beå laéng ngang ,beå laéng ly taâm vaø moät soá beå laéng khaùc . • Beå Laéng Ñöùng Beå laéng ñöùng coù daïng hình troøn hoaëc hình chöõ nhaät treân maët baèng. Beå laéng ñöùng thöôøng duøng cho caùc traïm xöû lyù coù coâng suaát döôùi 20.000 m3/ngaøyñeâm . Nöôùc thaûi ñöôïc daãn vaøo oáng trung taâm vaø chuyeån ñoäng töø döôùi leân theo phöông thaúng ñöùng . Vaän toác doøng nöôùc chuyeån ñoäng leân phaûi nhoû hôn vaän toác cuûa caùc haït laéng . Nöôùc trong ñöôïc taäp trung vaøo maùng thu phía treân .Caën laéng ñöôïc chöùa ôû phaàn hình noùn hoaëc choùp cuït phía döôùi • Beå Laéng Ngang Beå laéng ngang coù hình daïng chöõ nhaät treân maët baèng, tyû leä giöõa chieàu roäng vaø chieàu daøi khoâng nhoû hôn ¼ vaø chieàu saâu ñeán 4m .Beå laéng ngang duøng cho caùc traïm xöû lyù coù coâng suaát lôùn hôn 15.000 m3/ ngaøyñeâm. Trong beå laéng nöôùc thaûi chuyeån ñoäng theo phöông ngang töø ñaàu beå ñeán cuoái beå vaø ñöôïc daãn tôùi caùc coâng trình xöû lyù tieáp theo , vaän toác doøng chaûy trong vuøng coâng taùc cuûa beå khoâng ñöôïc vöôït quaù 40 mm/s . Beå laéng ngang coù hoá thu caën ôû ñaàu beå vaø nöôùc trong ñöôïc thu vaøo ôû maùng cuoái beå . • Beå Laéng Ly Taâm Beå laéng ly taâm coù daïng hình troøn treân maët baèng, ñöôøng kính beå töø 16 ñeán 40 m (coù tröoøng hôïp tôùi 60m) ,chieàu cao laøm vieäc baèng 1/6 – 1/10 ñöôøng kính beå .Beå laéng ly taâm ñöôïc duøng cho caùc traïm xöû lyù coù coâng suaát lôùn hôn 20.000 m3/ngñ . GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 19 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch Thieát Keá Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc - Ñaëng Thò Huøng -Long An Coâng Suaát 300m3 Ngaøy Trong beå laéng nöôùc chaûy töø trung taâm ra quanh thaønh beå .Caën laéng ñöôïc doàn vaøo hoá thu caën ñöôïc xaây döïng ôû trung taâm ñaùy beå baèng heä thoáng caøo gom caën ôû phaàn döôùi daøn quay hôïp vôùi truïc 1 goùc 450 .Ñaùy beå thöôøng ñöôïc thieát keá vôùi ñoä doác i = 0,02 – 0,05 .Daøn quay vôùi toác ñoä 2-3 voøng trong 1 giôø . Nöôùc trong ñöôïc thu vaøo maùng ñaët doïc theo thaønh beå phía treân . • Beå Vôùt Daàu Môõ Beå vôùt daàu môõ thöôøng ñöôïc aùp duïng khi xöû lyù nöôùc thaûi coù chöùa daàu môõ (nöôùc thaûi coâng ngieäp) ,nhaèm taùch caùc taïp chaát nheï .Ñoái vôùi thaûi sinh hoaït khi haøm löôïng daàu môõ khoâng cao thì vieäc vôùt daàu môõ thöïc hieän ngay ôû beå laéng nhôø thieát bò gaït chaát noåi . • Beå Loïc Beå loïc nhaèm taùch caùc chaát ôû traïng thaùi lô löûng kích thöôùc nhoû baèng caùch cho nöôùc thaûi ñi qua lôùp loïc ñaëc bieät hoaëc qua lôùp vaät lieäu loïc. Beå naøy ñöôïc söû duïng chuû yeáu cho moät soá loaïi nöôùc thaûi coâng nghieäp . Quaù trình phaân rieâng ñöôïc thöïc hieän nhôø vaùch ngaên xoáp, noù cho nöôùc ñi qua vaø giöõ pha phaân taùn laïi .Quaù trình dieãn ra döôùi taùc duïng cuûa aùp suaát coät nöôùc . Hieäu quaû cuûa Phöông phaùp xöû lyù cô hoïc Coù theå loaïi boû ñöôïc ñeán 60% taïp chaát khoâng hoaø tan coù trong nöôùc thaûi vaø giaûm BOD ñeán 30% . Ñeå taêng hieäu suaát coâng taùc cuûa caùc coâng trình xöû lyù cô hoïc coù theå duøng bieän phaùp laøm thoaùng sô boä, thoaùng gioù ñoâng tuï sinh hoïc, hieäu quaû xöû lyù coù theå ñaït tôùi 75% theo haøm löôïng chaát lô löûng vaø 40-50 % theo BOD. Trong soá caùc coâng trình xöû lyù cô hoïc coù theå keå ñeán beå töï hoaïi , beå laéng hai voû , beå laéng trong coù ngaên phaân huyû laø nhöõng coâng trình vöøa ñeå laéng vöøa ñeå phaân huyû caën laéng . 2.3.2 PHÖÔNG PHAÙP HOÙA LYÙ Baûn chaát cuûa quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp hoaù lyù laø aùp duïng caùc quaù trình vaät lyù vaø hoaù hoïc ñeå ñöa vaøo nöôùc thaûi chaát phaûn öùng naøo ñoù ñeå gaây GVHD: ThS Laâm Vónh Sôn 20 SVTH: Voõ Ngoïc Thaïch
- Xem thêm -