Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tối ưu mang 3g...

Tài liệu Tối ưu mang 3g

.PDF
24
1
63

Mô tả:

  V\ƪỞHO ĔẤE @ỎG Wƪ T@ẤI M Ự V@[ẮV V@ÄH@ T@Ổ @Ờ G@É IEH@ @GIG [hevkrsety jc Vkg`hjnjoy ahf Kfugatejh M@JA ĔEể H - ĔEể H VỮ     IÖH @ỎG2 V@ÖHO VEH SÖ V[UẸH  LÁJ GÁJ  ĔỄ VÄE2 VỔE ƪ[ @×A IẤHO 7O OS@F2  Houyịh Ĕîh` Njho ]feh`njho`giutDoiaen.gjiY NỒ T2 T2 _NGJ670<36 - H`÷i 7 ‗  V`  V`ụ  6  6 teẺt 14-1< WSV@2 Houyịh Ĕụ g Hoỉg Gầh` ]1?1154;5Dstufkht.`giutk.kfu.vhY Houyịh Fuy Vrỉho H`ìh ]1?115457Dstufkht.`giutk.kfu.vhY  V`äh` p`ố @ỗ G`é Ieh`, t`áho 41 , hći <4<4    IỦG NỦG V@[ẮV HOỨ  SE  SEẸV VẨV ..................................................................................... E 1. VỖ HO Q[AH IẤ HO 7O .................. ............................ ................... ................... ................... ................... .................. ........ 1 1.1. OEỒE V@Eể[................................ ................ ................................. ................................ ................................ ............................. ............ 1 <. 1.<. MEẸ H V\ÒG IẤ HO.........  HO.................. .................. ................... ................... ................... .................... ................... .............. .....1 Q[U V\ÎH@ VỔE ƪ[ @×A IẤ HO 7O.................. ............................ .................... ................... .............. ..... ; <.1. M@ÁE HEểI VỔE ƪ[ @×A SÄ SAE V\Ü GợA H× ............................ ........................... . ; <.<. Q[U V\ÎH@ VỔE ƪ[ @×A ................................ ................ ................................ ................................ .................... .... ; 7. F\ESEHO VKWV SÄ T@ÌH VÉG@ NJOCENK ................... ............................ ................... ............... ..... 0 7.1. F\ESEHO VKWV SÄ IỐV WỔ SẦH ĔỄ NEÂH Q[AH ......................... ................ ......... 0 7.1.1. M`áe heỏi freveho tkst ........................................................................ 0 7.1.<. Gág vẫh đề neâh quah m`ág.................................................................. 5 7.1.7. Gág göho gừ gắh t`eẺt g`j Freveho Vkst ................ .......................... ................... ................. ........11 7.<. T@ÌH VÉG@ NJOCENK SÄ ĔƪA \A M@[UẸ H HO@Ể ..................... 1< 7.<.1. 7.<.<. 7.<.7. 7.<.6. Njocenk ................................. ................ ................................. ................................ ................................. ............................. ............ 1< Göho gừ đệ p`ìh tég` ................................ ................ ................................. ................................. ....................... ....... 17 Gág hổe fuho p`ìh tég`................................ ................ ................................. ................................ .................... ..... 13 Gág p`ƴơho p`áp p`ìh tég` ............................... .............. ................................. ............................... ............... 13     V@[ẮV HOỨ  SE  SEẸV VẨV 7O V`erf Okhkratejh Onjlan Hktwjrm Iạho fe đổho t`Ẻ `ỏ 7  AuG Aut`khtegatejh Gkhtkr Vruho tìi h`ẩh t`ựg  LWEG Lask Wtatejh Efkhtety Gjfk Iç h`ẩh fạho trại oốg  GW GWF Gerguet Wwetg`eho Gerguet Wwetg`eho Fata G`uyệh iạg` mâh`  G`uyệh iạg` o÷e fỪ neỏu   G\ G`ahok \kqukst V`ay đớe yâu gắu  GH Gjrk Hktwjrm Iạho nûe  GTEG@ Gjiijh Tenjt G`ahhkn Mâh` `ja teâu g`uho FWW Ferkgt Wkqukhgk Wpkgtrui Mỵ t`uẩt trầe p`ớ g`uởe trựg teẺp  Kg/Ej Tenjt g`ahhkn pjwkr/tjtan pjwkr Vễ số hćho nƴủho trâh g`ep gữa GTEG@ trâh iẩt đổ göho suẫt h`ẩh đƴủg   Kh`ahgkf Fata \atks cjr Oeầe p`áp hìho gaj tốg đổ  Kvjnutejh truyềh fỪ neỏu  KE\ Kquepikht Efkhtety \koestkr Lổ o`e h`ẩh fạho t`eẺt lọ   CFF Crkqukhgy O`åp sjho göho p`ìh g`ea t`kj t`ộe  oeah OIWG Oatkway IWG Gớho IWG  OT\W Okhkran Tagmkt \afej Wkrvegk Fọg` vừ fỪ neỏu o÷e  OWI Onjlan Wystki cjr Ijlenk Iạho t`öho teh fe đổho tjäh gắu   KFOK Vknkgjiiuhegatejh @N\ @jik Njgatejh \koestkr Lổ o`e đọh` vọ t`ƴộho trò   @J EIV @ahfjvkr Ehtkrhatejhan Ijlenk G`uyệh oeaj  Seịh t`öho fe đổho quốg tẺ  Vknkgjiiuhegatejh EWFH Ehtkoratkf Wkrvegks Feoetan Iạho số tég` `ủp đa fọg` vừ    Hktwjrm E_C Ehtkr_jrmeho Cuhgtejh G`ụg hćho tƴơho tág iạho  MTE Mky pkrcjriahgk Ehfegatjr G`ễ số `eỏu hćho g`éh`   NAG Njgatejh Arka Gjfk Iç h`ẩh fạho võho đọh` vọ   IWG Ijlenk Wkrvegks Wwetg`eho Vruho tìi g`uyệh iạg` gág fọg` vừ fe Gkhtkr đổho  E      HJG Hktwjrm Jpkrateho G Gkhtrk khtrk Vruho tìi đeều `äh` iạho  JIG Jpkratejh ahf Iaehtkhahgk Vruho tìi vẩh `äh` vä lầj fƴỡho  Gkhtkr TW Tagmkt Wwetg`eho G`uyệh iạg` o÷e  TWVH Tulneg Wwetg`kf Vknkp`jhk Iạho đeỏh t`jạe g`uyệh iạg` göho gổho   Hktwjrm TWF Tagmkt Wwetg`eho Fata G`uyệh iạg` o÷e fỪ neỏu   \C \afej Crkqukhgy Vắh số vö tuyẺh  \HG \afej Hktwjrm Gjhtrjnnkr Lổ đeều m`eệh iạho vö tuyẺh  \WGT \kgkevkf Weohan Gjfk Tjwkr Göho suẫt iç téh `eỏu t`u đƴủg  WG Wgrailneho Gjfk Iç trầe p`ớ  WOWH Wkrveho OT\W Wuppjrt Hjfk  Hòt `ở trủ OT\W p`ừg vừ  W@J Wjct @ahfjvkr. G`uyệh oeaj iềi  [K [IVW [skr Kquepikht [hevkrsan Ijlenk V`eẺt lọ hoƴộe fõho  @ỏ t`ốho veịh t`öho fe đổho tjäh gắu  Vknkgjiiuhegatejh Wystki [V\AH [IVW Vkrrkstrean \afej Aggkss Iạho truy h`ẩp vö tuyẺh  iết đẫt [IVW   Hktwjrm SN\ Seset Njgatejh \koestkr SN\ S@Jc Skrtegan @ahfjvkr G`uyệh oeaj neâh iạho   _GFIA _efklahf Gjfk Fevesejh Ĕa truy h`ẩp p`ìh g`ea t`kj iç lćho rổho  Iuntepnk Aggkss EE     1.  VỖHO Q[AH IẤHO 7O 1.1.  OEỒ E V@Eể[ _GFIA (_efklahf Gjfk Fevesejh Iuntepnk Aggkss) nä iổt göho ho`ỏ  truy h`ẩ p vö tuyẺh đƴủ g p`át treệh iạh` Ớ  G`ìu  G`ìu Ìu. @ỏ t`ốho häy `jạt đổho Ớ   g`Ẻ đổ CFF vä fựa trâh m ỵ t`uẩt tr ầe p`ớ g`uởe tr ựg teẺ p (FWW- Ferkgt Wkqukhgk Wpkgtrui) sứ f ừho t ốg đổ  g`ep 7,06Igps lâh trjho lćho tắh ;I@z. Lćho t ắh r ổho ổho `ơh vä tốg đổ tr ầe p` ớ  gaj näi tćho đổ n ủ e x ứ nù vä iổt oe ầe  p`áp t`u đa đƴộ ho ho tốt `ơh, đ÷ nä đếg đeệi quyẺt đọh` đệ g`uấh lọ g`j EIV-<444. _GFIA `ở tr ủ  ủ tr   tr ỉh vẵh gầ f ọg` v ừ g`uyệh iạg` mâh` vä g`uyệh iạg` o÷e tốg đổ gaj vä đầi lầj sự `jạt đổho đỗho t`ộ e gág fọg` vừ `ởh `ủ  p vờ e g`Ẻ  đổ o÷e `jạt đổho Ớ  i  iụg `eỏu quầ gaj h`ẫt. @ơh hỪa _GFIA g÷ t`ệ `ở tr ủ  ủ  gág gág tốg đổ số neỏu m`ág h`au, fựa trâh t`ữ từg đeều g`ễh` tốg đổ. 1.<.  MEẸH V\ÒG IẤHO @ỏ t`ốho _-GFIA đƴủ g xìy fựho trâh gơ sỚ  i  iạho OT\W. Sề iết g`ụg hćho g÷ t`ệ g`ea gẫu tròg iạho _-GFIA ra näi `ae p`ắh 2 iạho nûe (GH) vä iạho truy h`ẩ p vö tuy tuyẺh ([V\AH), trjho đ÷ iạho nûe sứ fừho tjäh lổ gẫu tròg  p`ắh gụho gữa iạho OT\W güh iạho truy h`ẩ p vö tuyẺh nä p`ắh hìho gẫ p gữa _- GFIA. Hojäe ra đệ `jäh t`eỏh `ỏ  t`ốho, trjho _-GFIA güh g÷ t`e Ẻt l ọ  hoƴộ e sứ fừho ([K) t`ựg `e ỏh oeaj feỏh hoƴộ e sứ f ừho v ờ e ` ỏ t`ốho. Vử quah đeệi g`uấh `÷a, gầ  [K vä [V\AH đều laj oỗi h`Ừho oeaj t`ụg iờ e đƴủ g t`eẺt m Ẻ  fựa trâh göho ho`ỏ vö tuyẺh _-GFIA, tráe nạe iạho nûe đƴủ g đọh` ho`ĥa `jäh tjäh fựa trâh OWI. Ĕeều häy g`j p`åp `ỏ  t`ốho _-GFIA p`át treệh iaho téh` tjäh gắu trâh gơ sỚ  göho  göho ho`ỏ OWI. 1     • @îh` 1.1 MeẺh tròg iạho _GFIA   [K ([skr Kquepikht). V`eẺt lọ hoƴộ e sứ fừho t`ựg `eỏh g`ụg hćho oeaj teẺp hoƴộ e sứ fừho vờ e `ỏ  t`ốho. [K oỗi `ae p`ắh2 V`eẺt lọ fe đổho (IK2 Ijlenk Kquepikht)2 Nä đắu gu ốe vö tuyẺh đƴủ g sứ  fừho g`j t`öho teh vö tuyẺh trâh oeaj feỏh [u. Ijfunk h`ẩh fạho t`uâ laj [IVW ([WEI)2 Nä iổt t`ẽ t`öho ieh` g`ụa t`öho teh h`ẩh fạho gữa t`uâ laj, h÷ t`ựg `eỏh gág t`uẩt tjáh h`ẩh t`ựg, nƴu oeỪ  gág m`÷a h`ẩh t`ựg vä iổt số t`öho teh t`uâ laj gắh t`eẺt g`j đắu guốe. •   [V\AH ([IVW Vkrrkstrean \afej Aggkss Hktwjrm). Iạho truy gẩ p vö tuyẺh g÷ h`eỏi vừ t`ựg `e `eỏh gág g`ụg hćho neâh quah đẺh truy gẩ p vö tuyẺh. [V\AH oỗi `ae p`ắh tứ2  Hjfk L2 V`ựg `eỏh g`uyệh đớe füho số neỏu oeỪa gág oeaj feỏh Eul vä [u.  H÷ gťho t`ai oea quầh nù täe houyâh vö tuyẺh. <     Lổ  đeều m`eệh iạho vö tuyẺh \HG2 G÷ g`ụg hćho sỚ   `Ừu vä đeều m`eệh gág täe houyâh vö tuyẺh Ớ  trjho  trjho võho (gág Hjfk L đƴủ g m Ẻt hốe v ờ e h÷). \HG güh nä đeệi truy gẩ p tẫt gầ gág fọg` vừ fj [V\AH guho gẫ p g`j iạho nûe GH. •   GH (Gjrk Hktwjrm). Gág p`ắh tứ g`éh` gữa iạho nûe h`ƴ sau2 @N\ (@jik Njgatejh \koestkr)2 Nä t`ah` o`e đọh` vọ  t`ƴộ ho ho trò nƴu oeỪ  t`öho teh g`éh` về n nùù nọg` fọg` vừ gữa hoƴộ e sứ fừho. Gág t`öho teh häy laj o ỗi2 V`öho teh về gág fọg` vừ đƴủ g p`åp, gág võho m`öho đƴủ g g`uyệh iạho vä gág t`öho teh về  fọg` vừ  lớ  suho h`ƴ2 trạho t`áe g`uyệh `ƴờ ho ho guổg oỉe, số  nắh g`uyệh `ƴờ ho ho guổg oỉe. IWG/SN\ (Ijlenk Wkrvegks Wwetg`eho Gkhtkr/Sesetjr Njgatejh \koestkr)2 Nä tớho đäe (IWG) vä gơ sỚ  fỪ neỏu (SN\) đệ guho gẫ p gág fọg` vừ g`uyệh iạg` mâh` g`j [K tạe vọ tré gữa h÷. IWG g÷ g`ụg hćho sứ fừho gág oeaj fọg` g`uyệh iạg` mâh`. SN\ g÷ g` ụg hćho nƴu oeỪ l ầh saj về nù nọg` hoƴộ e s ứ f ừho gťho h`ƴ vọ tré g`éh` xág gữa [K trjho `ỏ t`ốho đaho p`ừg vừ. OIWG (Oatkway IWG)2 Vruho tìi g`uyệh iạg` gág fọg` vừ fe đổho gớho m Ẻt hốe vờ e iạho hojäe. ủ  OT\W WOWH (Wkrvegeho OT\W Wuppjrt Hjfk)2 Hjfk `ở  tr ủ  OT\W (fọg` vừ  vö tuyẺh o÷e g`uho) đaho p`ừg vừ, g÷ g`ụg hćho  h`ƴ IWG/SN\ h`ƴho  đƴủ g sứ  fừho g`j gág fọg` vừ g`uyệh iạg` o÷e (TW). ủ OT\W OOWH (Oatkway OT\W Wuppjrt Hjfk)2 Hjfk `ở tr ủ   OT\W gớho, g÷ g`ụg hćho h`ƴ OIWG h`ƴho g`ễ p`ừg vừ g`j gág fọg` vừ g`uyệh iạg` o÷e. Ĕệ m Ẻt hốe IWG vờ e iạho hojäe gắh g÷ t`âi p`ắh tứ näi g`ụg hćho tƴơho tág iạho (E_C). Hojäe iạho nûe güh g`ụa gág gơ sỚ  f  f Ừ ne ỏu g ắh t`eẺt g`j gág iạho fe đổho h`ƴ2 @N\, AuG vä KE\.  •   Gág iạho hojäe. Iạho GW2 Iạho đầi lầj gág m Ẻt hốe g`j gág fọg` vừ g`uyệh iạg` mâh`. 7     Sé fừ2 Iạho EWFH, TWVH. Iạho TW2 Iạho m Ẻt hốe g`j gág fọg` vừ g`uyệh iạg` o÷e. Sé f ừ2 iạho Ehtkrhkt. •   Gág oeaj feỏh vö tuyẺh. Oeaj feỏh Gu2 Nä oeaj feỏh oeỪa t` ẽ t`öho ieh` [WEI vä IK. Oeaj feỏh häy tuìh t`kj iổt m`uöh fạho g`uấh g`j gág t`ẽ t`öho ieh`. Oeaj feỏh [u2 Nä oeaj feỏh iä qua đ÷ [K truy gẩ p gág p` p`ắh tứ gố đọh` gữa `ỏ t`ốho vä vî t`Ẻ iä h÷ nä oeaj feỏh iỚ  quah  quah tr ỉho h`ẫt gữa [IVW. Oeaj feỏh Eu2 Oeaj feỏh häy hốe [V\AH vờ e GH, h÷ guho gẫ p g`j gág h`ä m`ae t`ág m`ầ hćho traho lọ [V\AH vä GH tử gág h`ä sầh xuẫt m`ág h`au. Oeaj feỏh Eur2 G`j p`åp g`uyệh oeaj iềi oeỪa gág \HG tử gág h`ä sầh xuẫt m`ág h`au. Oeaj feỏh Eul2 Oeaj feỏh g`j p`åp m Ẻt hốe iổt Hjfk L vờ e iổt \HG. Eul đƴủ g teâu g`uấh `÷a h`ƴ nä iổt oeaj feỏh iỚ  `jäh  `jäh tjäh. 6     <.  Q[U V\ÎH@ VỔE ƪ[ @×A IẤHO 7O <.1.  M@ÁE HEểI VỔE ƪ[ @×A SÄ SAE V\Ü GợA H× Vốe ƴu `÷a nä quá trîh` đj đạg, p`ìh tég` đề đƴa ra gág leỏh p`áp gầe t`eỏh t`öho qua veỏg g`ễh` sứa `ủ  p nù gág t`öho số gữa `ỏ t`ốho. G÷ h`eều yẺu tố fậh đẺh `eỏh tƴủ ho ho oeầi g`ẫt nƴủ ho ho iạho 7O h`ƴ2 võho  p`ữ yẺu, võho p`ữ g`ỗho nẫh, đƴộho nâh vä đƴộ ho ho xuốho (fjwh, up) m`öho gìh  lằho, h`eịu penjt, h`eịu oeỪa gág `ỏ t`ốho. Vrjho t`ộe đạe hoäy hay veỏg t ốe ƴu nä göho veỏg g ắh t`eẺt vä lẪt lu ổg đệ  fuy trî, gầe t`eỏh g`ẫt nƴủ ho ho fọg` vừ= oeầi tễ nỏ r ộ  ộe  lỊ iạho gữa m`ág` `äho= t`u `òt m`ág` `äho iờ e vä tốe đa đƴủ g nủ e h`uẩh h` ộ  gág   gág fọg` v ừ tạj ra lằho veỏg sứ fừho tốe đa `eỏu suẫt gữa gág p`ắh tứ g`ụg hćho iạho. •   Sae trü trjho veỏg tốe ƴu iạho2 Näi t`Ẻ  häj đ÷ đệ näi g`j g`ẫt nƴủ ho ho iạho, fọg` vừ  tốt `ơh lằho gág` gah t`eỏp đệ `ạh g`Ẻ gág yẺu tố oìy suy oeầi g`ẫt nƴủ ho ho gữa iạho.  HẺu veỏg tốe ƴu nuöh đg t`ựg `eỏh t`kj `ƴờho h`ƴ trâh fuy trî neâh từg trjho suốt quá trîh` treệh m`ae vờ e m`ae t`ág iạho nƴờ e,e, g`ẫt nƴủ ho ho gữa iạho, fọg` vừ  sẹ hoäy iổt hìho gaj, p`ừg vừ m`ág` `äho tốt `ơh.  Ớ t`äh` V`ựg `eỏh gah t`eỏp, đeều g`ễh` gág t`ai số saj g`j `ỏ t`ốho tr Ớ   t`äh` tốe ƴu t`kj iổt teâu g`é đáh` oeá oỉe `äi iừg teâu tõy t`uổg väj gág yâu gắu m`ág h`au. <.<.  Q[U V\ÎH@ VỔE ƪ[ @×A ;     @îh` <.1 Quy trîh` tốe ƴu `÷a iạho _GFIA Quy trîh` tốe ƴu iạho nä quy trîh` m`åp méh vä m`öho g÷ đeệi fửho, oỗi 6 göho veỏg g`éh`2 3     1.  Oeái sát2 G÷ t`ệ t`kj fûe sự `j  `jạt đổho gữa iạho lằho h`Ừho gág` m`ág h`au, vé fừ  sứ  fừho gág t`ai số  iạho, gág gầh` láj, gág njo cenk đj meệi Freveho Vkst, gág p` ầh áh` tử m`ág` `äho. T`ớ le Ẻh h` ẫt nä xki xåt gág t`ốho mâ t`öho số gữa iạho iởe hoäy, gág gầh` láj (tử JIG), vä \HJ `ở  tr ủ  ho xuyâh gág gknns måi g` ẫt nƴủ ho ho ủ  veỏg oeái sát t`ƴộ ho `ay gág gknns g÷ nƴu nƴủ ho ho gaj qua gág g`ễ số MTEs (Mky Tkrcjriahgk Ehfegatjrs ‗  Gág  Gág g`ễ số leệu feịh g`éh`). <.  T`ìh tég` fỪ neỏu2 Fĥ h`eâh veỏg p`ìh tég` iổt gág` g`éh` xág vä rû räho sẹ oeòp g`j veỏg m`Ẫg p`ừg sự gố đƴủg h`ah` g`÷ho `ơh. Quá trîh` p`ìh tég` hâh lẪt đắu gäho sờ i gäho tốt hoay m`e sự gố xuẫt `eỏh trjho iạho.  Hojäe tẫt gầ gág göho gừ (Vjjns) `ở tr ủ  ủ `e  `eỏh g÷, quá trîh` p`ìh tég` gťho hâh sứ fừho gág lổ đẺi gjuhtkrs vä gág g`ễ số MTEs. T`ƴơho p`áp g`éh` nä xág đọh` t`ộe đeệi lẪt đắu xuẫt `eỏh sự gố vä tîi gág` oeầe quyẺt treỏt đệ. 7.  H`ẩh feỏh nởe, t`ựg t`e gág t`ay đớe2 Wau m`e p`ìh tég`, g ắh p`ầe đƴa ra h`Ừho `äh` đổho gừ t`ệ đệ m`Ẫg p`ừg sự gố2 t`ay đớe tắh số, teh` g`ễh` tent, azeiut`, hkeo`ljurs, gág t`ai số iạho, rkskt garfs `j ạt đổho måi `eỏu quầ, meệi tra ahtkh, ckkfkr, houỗh, göho suẫt p`át, t`ay garfs `Ịho, … 6.  Meệi tra2 M`ìu häy r ẫt quah tr ỉho ỉho đệ meệi tra nạe téh` đòho đẪh gữa gág `äh` đổho m`Ẫg p`ừg trâh (Sî h`Ừho tág đổho đ÷ m`öho p`ầe nòg häj gťho `jäh tjäh đòho, g÷ t`ệ m` Ẫg p`ừg đƴủ g sự  gố, g÷ t`ệ m`öho ầh` `ƴỚ ho, ho, g÷ t`ệ đe nỏg` `ƴờ ho ho näi tîh` `îh` tỗe tỏ `ơh). Hâh sứ fừho gág göho gừ (tjjns) h`ƴ JIG, t`eẺt lọ đj meệi VKIW (Agtex, HKIJ) `ay gág p`ầh áh` tử m`ág` `äho g`j veỏg meệi tra häy. HẺu sự gố đƴủ g xứ  nù t`äh` göho, sẹ teẺ p từg quay nạe quá trîh` oeái sát lah đắu, g`j đẺh m`e nạe p`át `eỏh sự gố iờe. Nƴu ù quá trîh` meệi tra gắh đƴủ g t`ựg `eỏh gấh t` ẩh (đắu teâh Ớ  i  iụg V\P/gknn, đẺh gnustkr, sau đ÷ nä tjäh iạho). ?     G`éh` vî vẩy tốe ƴu iạho nä iổt quy trîh` m`åp méh m`öho g÷ đeệi m Ẻt t`òg. Vrjho quá trîh` t`ựg `eỏh g÷ t`ệ neh` đổho m Ẻt ` ủp gág oeae đjạh vờ e h`au. G÷ t`ệ g`ea näi < quá trîh` g`éh`2   Quá trîh` oeái sát vä p`ìh tég` đƴủg xki h`ƴ quá trîh` quầh nù j ho iạho. đếg téh` g`ẫt nƴủ ho   Quá trîh` h`ẩh feỏh vẫh đề, t`ựg t`e h`Ừho tág đổho tốe ƴu vä meệi j tra m Ẻt quầ đƴủg xki h`ƴ quá trîh` tốe ƴu `já iạho. 7.  F\ESEHO VKWV SÄ T@ÌH VÉG@ NJOCENK 7.1.  F\ESEHO VKWV SÄ IỐV WỔ SẦH ĔỄ NEÂH Q[AH 7.1.1.  M`áe heỏi freveho tkst Freveho tkst nä veỏg đe đj meệi lằho ö tö (`jếg xk iáy), t`ƴộho đệ  g`ễ  göho veỏg gữa h`÷i m ỵ sƴ tốe ƴu vö tuyẺh gữa gág iạho fe đổho đe meệi tra, đj  t`ứ g`ẫt nƴủ ho ho p`ữ s÷ho gữa iạho truy h`ẩ p vö tuy Ẻh trjho oeae đjạh đắu iờ e treệh m`ae iạho `ay trjho quá trîh` tốe ƴu iạho truy h`ẩ p vö tuyẺh.  H`Ừho hoƴộ e đe freveho  tkst t`ƴộ ho ho iaho t`kj gág t`e Ẻt lọ sau2 iáy t`u OTW, iáy đj VKI pjgmkt, naptjp g÷ mẺ t hốe tờ e gág iáy đj trâh. Iáy t`u OTW g`j leẺt tỉa đổ gữa đeệi đj trâh lầh đỗ số, iáy VKI g`j leẺt h`eều t`öho số  m`ág h`au h`ƴ  võho p`ữ  penjt (GTEG@ \WGT), Kg/Hj, LWEG (Lask Wtatejh Efkhtety Gjfk), NAG (Njgatejh Arka Gjfk), t ắh số s÷ho iaho gữa gknn, göho suẫt p`át gữa gknn häy vä gág gknn nìh gẩh... Wố neỏu đj đƴủg đƴủ g o`e trjho iáy téh`, sau đ÷ gág mỵ  sƴ vö tuyẺh sẹ  sứ  fừho gág tjjns (gág p`ắh iềi g`uyâh fừho) đệ téh` tjáh vä xág đọh` trâh lầh đỗ đọa `îh` số fạho võho p`ữ s÷ho (đƴủ g vẹ t`kj iäu, iởe iäu ụho vờ e iổt fầe häj đ÷ gữa GTEG@ \WGT nkvkn), téh` tjáh h`eịu..., tử  đ÷ sẹ  đƴa ra gág G\ (G`ahok \kqukst) g`j gág lổ  p`ẩh h`ƴ  HJG (Hktwjrm (Hktwjrm Jpkrateho Jpkrateho Gkhtrk) đệ t`ay đớe gág t`öho số gữa HjfkL iổt gág` t`ég` `ủ  p (göho suẫt p`át, quy `jạg` tắh số nạe...) `jếg gág lổ p`ẩh đe g`ễh` gág t`öho số gữa tr ại ại h`ƴ g`eều gaj ahtkh, o÷g hoấho (fjwh-tent ahonk), o÷g p`ƴơho 0     vọ (azeiut` ahonk) `jếg me ệi tra gág nởe nẪ p đết h`ƴ n ởe h ốe vä heâi gjhhkgtjr gữa gág fìy h`ầy (buipkr) vờ e ahtkh, nởe đẫu hốe trjho tữ HjfkL. 7.1.<.  Gág vẫh đề neâh quah m`ág O÷g tent gữa ahtkh fõho đệ đeều g`ễh` đổ laj p`ữ. •   O÷g tent gơ2 Nä o÷g gừ p/hoấho gữa ahtkh tạj lỚ e iết p`ặho ahtkh vä  p`ƴơho t`ặho đụho. O÷g tent gơ g ơ g÷ t`ệ  đeều g`ễh` đƴủ g lằho gág` đeều g`ễh` oá ahtkh. •   O÷g tent đeỏh2 Nä o÷g gừ p/hoấho gữa `ỏ t`ốho g`ẫh tứ lâh trjho ahtkh vä  lề  iết hojäe ahtkh. G÷ nj ạe ahtkh g`j p`åp đeều g`ễh` o÷g tent đeỏh vä gťho g÷ njạe m`öho g`j p`åp đeều g`ễh`. @îh` <.< O÷g tent gữa ahtkh Iổt số teâu g`uấh nẪp đết ahtkh t`kj o÷g Vent2 •   Ĕốe vờ e gág V`äh` p`ố @ä Hổe, V`äh` p`ố @ỗ G`é Ieh` vä Ĕä Hẻho sứ  fừho njạe Ahtkh g÷ o÷g Vent đeỏ h lằho 3. O÷g Vent gơ đƴủ g t`eẺt m Ẻ tử 4 ‗   7 (tƴơho ụho tent tớho tử 3 ‗  5) vä oá Ahtkh đết Ớ  trâh.  trâh. • ẫh vä võho đỗho lằho, sứ    Ĕốe vờ e gág m`u vựg t`äh` p`ố, t`ọ xç, t`ọ  tr ẫh fừho njạe Ahtkh g÷ o÷g Vent đeỏh lằho 3. O÷g tent gơ đƴủ g t`eẺt m Ẻ nä -1 `jếg -< (tƴơho ụho vờ e tent tớho nä 6 `jếg ;) vä oá Ahtkh Ớ  fƴờ e.e. 5     •   Ĕốe vờ e gág võho güh nạe, sứ fừho Ahtkh g÷ o÷g Vent đeỏh nä 4. O÷g tent gơ đƴủ g t`eẺt m Ẻ nä 6 (tƴơho ụho vờ e tent tớho nä 6) vä oá Ahtkh đết Ớ  trâh.  trâh. •   Ĕốe vờ e tr ại p`ừg vừ gág tuyẺh đƴộ ho ho ieềh hòe2 o÷g Vent đết t`kj đọa `îh` t`ựg tẺ vä iừg đég` p`ữ s÷ho. •   Ĕốe vờ e tr ại p`ừg vừ leệh đầj xa lộ 2 o÷g Vent tớho nâh đết nä 4. O÷g azeiut`  gữa ahtkh nä o÷g gữa ahtkh sj vờe p`ƴơho lẪg t`kj g`eều t`uẩh mei đỗ `ỗ (`ay güh oỉe nä o÷g p`ƴơho vọ). V`öho t`ƴộ ho ho gknn A gữa iổt tr ại nä gknn oắh p`ƴơho lẪg h`ẫt t`kj g`eều mei đỗho `ỗ (o÷g häj g`j göho su ẫt t`u, p`át nờ h h`ẫt). @îh` <.7 O÷g Azeiut` gữa ahtkh Iổt số teâu g`uấh nẪp đết ahtkh t`kj o÷g Azeiut`2 •   Ĕốe vờ e m`u vựg t`äh` p`ố, t`ọ xç, t`ọ tr ẫh vä m`u vựg đỗho lằho sứ fừho o÷g Azeiut` g`uấh g`j t`eẺt m Ẻ. •   Ĕốe vờ e gág m`u vựg güh nạe, o÷g Azeiut` đƴủ g t`eẺt m Ẻ t`kj đọa `îh` t`ựg tẺ vä p`ìh lớ fìh gƴ.  SW_\ (tỿ số s÷ho đụho đeỏh áp) đƴủ g oìy ra lỚ e téh `eỏu \C lọ p`ầh xạ  tạe đeệi tr ỚỚ  m`áho m`öho tƴơho t`ég` trâh đƴộ ho ho truyềh téh `eỏu về nạe p`éa p`át. 14     Ớ m`áho đắu guốe gữa Nä oeá tr ọ đj sự ầh` `ƴỚ ho ho gữa veỏg m`öho p`ốe `ủ  p oeỪa tr Ớ  ahtkh vä tr ỚỚ  m`áho đếg trƴho gữa đƴộ ho ho truyềh fậh. T`ắh iềi VKIW ehvksteoatejh •   Nä göho gừ đj meệi g`ẫt nƴủ ho ho iạho fe đổho qua oeaj feỏh vö tuyẺh g`j  p`åp g`òho ta g`uấh đjáh, đj meệi nởe, võho p`ữ t`ộ e oeah t`ựg. •   VKIW g`j p`åp g`òho ta oeái sát mâh` t`j ạe gťho h`ƴ truyềh fata qua gág m Ẻt hốe OT\W, KFOK, g`uyệh iạg` mâh` (GWF), g`uyệh iạg` o÷e (TWF). •   VKIW đƴủ g traho lọ gág g`ụg hćho meệi tra vä oeái sát teâh te Ẻh gõho vờ e m`ầ hćho p`ìh tég` vä xứ nù iạh` iẹ. •    Hojäe ra fỪ neỏu iä VKIW t`u đƴủ g g÷ t`ệ nƴu t`äh` njocenk p`ừg vừ iừg đég` xứ nù, đeều g`ễh`. ại, trâh gơ sỚ   đ÷ g`òho ta g÷ Efnk ijfk đƴủ g s ứ fừho đệ fü võho p`ữ tr ại, t`ệ tốe ƴu võho p`ữ tốt `ơh.  Fkfegatkf ijfk  đƴủ g sứ  fừho đệ  đj g`e teẺt về  g`ẫt nƴủ ho ho guổg oỉe Freveho tkst h`ƴ \xNkv, G/E, @ahfjvkr, …  7.1.7.  Gág göho gừ gắh t`eẺt g`j Freveho Vkst Võy t`kj iừg đég` đj meệi h`ƴ đj meệi tr ại iờ e tég` `ủ  p p`át s÷ho s÷ho `jếg ho p`ừg vừ  đệ quá trîh` tốe ƴu `÷a iä hoƴộe đj đj meệi võho p`ữ, g`ẫt nƴủ ho g`uấh lọ gág gơ sỚ  f  fỪ neỏu m`ág h`au. •   Gknncenk2 cenk.gkn fõho đệ `eệh t`ọ gág vọ tré, tâh gknn gữa tr ại HjfkL trjho iạho (oỗi gầ setk đaho `jạt đổho vä setk fah` đọh`). •   Gơ sỚ   fỪ  neỏu tr ại HjfkL oỗi đọa g`ễ, tỉa đổ, gẫu `îh` tr ại, ại, đổ gaj ahtkh, o÷g teu (tent), o÷g Azeiut`. 11     •   Iạho đeỏh t`jạe fe đổho g÷ t`eẺt m Ẻ oỗi h`eều tẺ läj (gknn) `ay `e ệu đơh oeầh `ơh nä gág trại t`u p`át s÷ho, fj đ÷, gág iáy đeỏh t`jạe fe đổho m Ẻt hốe iạho lằho gág` tîi meẺi gág tr ại t`u p`át s÷ho oắh h÷ h`ẫt. •   Iổt lầh đỗ fõho đệ đọh` `ƴờho đƴộho đe trjho trƴộ ho ho `ủp đổe đj m`öho hẪi đƴủg đọa `îh` `jếg OTW (Onjlan Tjsetejheho Wystki- @ỏ t`ốho đọh` vọ vỏ teh`). Na läh đệ xág đọh` o÷g Azeiut` gữa Gknn. Vrjho trƴộ ho ho `ủ  p đj meệi đệ p`ừg vừ göho tág tốe ƴu trại t`î gắh g`uấh lọ t`âi lầho MTEs (Mky Tkrcjriahgk Ehfegatjrs) gữa Gknn đệ p`ừg vừ göho tág p`ìh tég` số  neỏu MTEs gắh tốe ƴu. •   T`ắh iềi VKIW ehvksteoatejh. •   Naptjp đƴủ g gäe sẻh p`ắh iềi truy gẩ p vä p`ìh tég`. M`e t`ựg `eỏh Freveho tkst gắh tuìh t`ữ t`kj h`Ừho quy ƴờ g tử trƴờg h`ƴ2  •   M`jầho t`ộ e oeah tốe đa g`j iởe gnustkr, số guổg oỉe yâu gắu, tốg đổ xk. •   Ĕƴộho đe p`ầe đe đƴủg `ƴờ ho ho g`éh` gữa gknns. •    HẺu gố t`ệ đƴộho đe p`ầe đƴủ g nâh m Ẻ `jạg` đệ g÷ t`ệ đe đƴủ g `ahfjvkr gầ < g`eều. •   Ét h`ẫt t ẫt g ầ gág tuyẺh đƴộ ho ho g`éh` p`ầe đƴủg đj. Ĕƴộho đe Frevk tkst  p`ầe đƴủg xág đọh` gấh t`ẩh trƴờ g m`e t`ựg `eỏh. Gág đeệi sau p`ầe đƴủ g gìh h`Ẫg m`e nâh m Ẻ `jạg` đj.  7.<.  T@ÌH VÉG@ NJOCENK SÄ ĔƪA \A M@[UẸH HO@Ể  7.<.1.  Njocenk Njocenk2 tỏ p h`ẩt mù, nƴu nạe gág t`öho số iạho quah tr ỉho gữa iạho 7O. T`ìh tég` njocenk2 Ĕìy nä p`ƴơho p`áp đg sứ  fừho sau m`e đç t`ựg `eỏh freveho tkst h`ằi p`ìh tég` gág t`öho s ố iạho quah tr ỉho Ớ  gág đọa đeệi đç đe m`ầj sát đç đƴủg nƴu nạe lằho tỏ p h`ẩt mù. 1<     Iừg đég`2 oeòp h`ẩh t` ẫy đƴủ g gág vẫh đề v ề suy oeầi g` ẫt nƴủ ho ho i ạho 7O2 h`eịu, võho p`ữ s÷ho, đệ tử đ÷ đƴa gág oeầe p`áp p`õ `ủ  p. 7.<.<.  Göho gừ đệ p`ìh tég` Ĕệ p`ìh tég` njocenk ta g÷ r ẫt h`eều göho gừ  đƴủ g sứ  fừho p`ớ  leẺh `eỏh hay h`ƴ2  •   VKIW Ehvksteoatejh nä iổt göho gừ đj meệi đáh` oeá g`ẫt nƴủ ho ho iạho fe đổho qua oeaj feỏh vö tuyẺh g`j p`åp g`òho ta g`uấh đjáh, đj meệi nởe, võho p`ữ t`ộ e oeah t`ựg. FỪ neỏu iä VKIW t`u đƴủ g sẹ đƴủ g trîh`  läy hoay t`ộe đeệi t`ựg `eỏh đj. Ĕeều đ÷ đç näi g`j VKIW p`át `uy h`Ừho ƴu veỏt trjho veỏg Freveho tkst đệ m` Ẫg p` ừg n ởe, t`ựg `eỏh đeều g`ễh`, tốe ƴu võho p`ữ hìho gaj g`ẫt nƴủ ho ho iạho. Hojäe ra fỪ neỏu iä VKIW t`u đƴủ g g÷ t`ệ nƴu t`äh` Njocenks p`ừg vừ iừg đég` xứ nù, đeều g`ễh`, sj sáh` trƴờ g vä sau m`e g÷ sự tág đổho, t`ốho mâ, láj gáj. •   Agtex nä iổt göho gừ p`ìh tég` vä tốe ƴu rẫt iạh`. G`j p`åp gág mĥ sƴ tốe ƴu iạho g÷ t`ệ `e ệu rû houyâh h`ìh vä gág s ự g ố x ầy ra trjho m`e t`ựg `eỏh t`jạe `j ếg truyềh fỪ  neỏu. Agtex g`j p`åp ta xki xåt rû g`e teẺt gữa gág lầh teh láj `eỏu trjho iạho iổt gág` rû räho, đắy đữ `ơh tẫt g ầ gág p`ắh i ềi ` ở tr ủ  ủ  ttốe ƴu trƴờg đ÷, g÷ t`ệ iỚ  h`e  h`eều cenk gõho iổt nòg (VKIW iởe nắh g`ễ iỚ  1  1 cenk), guho gẫ p iổt gáe h`îh tjäh feỏh về `eỏh tr ạho vä g`ẫt nƴủ ho ho gữa iạho. Vử đ÷ g÷ t`ệ đƴa ra gág leỏh p`áp xứ nù tốe ƴu h`ẫt. • ủ m`ág h`ƴ Aneoktj, Iapehcj… h`Ừho p`ắh   @ay g÷ gág p`ắh iềi `ở tr ủ  iềi häy g`ƴa t`ẩt sự vƴủ t tr ổe ổe h`ƴ Agtex vä Vkis hâh g`ƴa đƴủg ƴa g`uổho đệ sứ fừho nẪi. 17     @îh` 7.1 T`ìh tég` njocenk 7O sứ fừho VKIW @îh` 7.< T`ìh tég` njocenk 7O sứ fừho Agtex Vrâh @îh` 7.< ta g÷ t`ệ t`ẫy đƴủ g gág leệu tƴủ ho ho vờe ù ho`ĥa h`ƴ sau2  •   Gág HjfkL (tr ừ ahtkh p`át s÷ho) nä gág `îh` trüh g÷ 7 lòp l òp p`át xạ, iởe  lòp p`át x ạ  m`ág iäu tƴơho ụho vờ e 1 ahtkh p`át téh `e ỏu g`j 1 gknn, iốe gknn đều đƴủg đọh` fah` lỚ e tâh m`ág h`au (@G17?01, @G17?0<,..). 16     Sọ  tré đết vä `ƴờ ho ho xjay gữa ahtkh đƴủ g p`ìh lố p`õ `ủ  p t`kj quy g`uấh @kxaojh, oeòp iẩt đổ g`k p`ò gữa gág gknn nä tốt tốt h`ẫt iä m`öho lọ g`ỗho nẫ p nâh h`au quá h`eều. •   Gág g`ẫi trüh iäu nä s÷ho iä [K lẪt đƴủ g m`e t`ựg `eỏh Freveho tkst, ho téh g÷ iäu tƴơho ụho vờe iäu ahtkh đ÷. M`e đe qua iở e gknn, g`ẫt nƴủ ho `eỏu gữa gknn häj gaj h`ẫt h÷ sẹ g÷ iäu gữa gknn đ÷.  @îh` 7.7 T`ìh tég` njocenk 7O sứ fừho Agtex Vrâh @îh` 7.7 `eệh t`ọ lòp p`át xạ g`j leẺt đƴủ g số đj o÷g azeiut` gữa ahtkh, số đj đổ r ổho lòp, vä gơ g`Ẻ `jạt đổho gữa h÷. Vƴơho ụho p`ắh lòp iäu häj t`î h`Ừho m`u vựg quåt t`kj đổ  r ổho lòp gữa g`eều đ÷ g`éh` nä võho p`ữ  s÷ho gữa lòp t`uổg ahtkh đ÷ (t`uổg setk). HẺu gõho 1 p`éa g÷ `ae iäu t`î fj m`öho p`ầe nòg häj võho p`ữ s÷ho gťho g÷ `îh` trüh, hâh sẹ g÷ h`Ừho g`ở m`öho  p`ữ  đƴủ g t`î s÷ho tử ahtkh m`ág p`ữ  g`ỗho nâh sẹ  g`eẺi p`ắh đ÷, iếg fõ h÷ hằi trjho láh méh` gữa setk mea vä setk mea p` ữ iạh` `ơh.  1;     G`ụg hćho gữa Agtex2 •   Ĕj meệi g`j gág setk gťho h`ƴ tjäh lổ `ạ tắho iạho. •   T`ìh tég` g`e te Ẻt gữa quá trîh` t`eẺt nẩ p guổg oỉe. •   • • Ĕáh` oeá vä p`ìh tég` gág số neỏu t`ốho mâ.   M`Ẫg p`ừg gág vẫh đề về `eỏu hćho täe houyâh đƴộ ho ho truyềh vö tuyẺh.   T`át `eỏh vä gág sự gố trjho quá trîh` freveho tkst. ➬  Iừg đég` g`éh` gữa veỏg đj meệi nä2 tîi gág gknn tốe ƴu đệ tráh` h`eịu penjt,  p`ìh tég` gág võho p`ữ đệ đeều g`ễh` göho suẫt. 7.<.7.  Gág hổe fuho p`ìh tég` • •   Nởe @ahfjvkr (@J)    H`eịu Tenjt •   Kg/Ej t`ẫ p •   Sõho p`ữ GTEG@ t`ẫ p 7.<.6.  Gág p`ƴơho p`áp p`ìh tég`  a)  T`ìh tég` gknn p`ừg vừ vƴủ t tr ổe Wố Gknn vƴủ t tr ổe quá h`eều `jếg quá ét2 •   @eỏh tƴủ ho2 ho2 Ĕeều häy nä fj o÷g hoấho gữa ahtkh quá gaj `jếg m`öho tốe ƴu. Ĕeều häy sẹ oìy h`eịu tờ e gág gknn nìh gẩh näi oeầi fuho nƴủ ho ho `ỏ t`ốho. •   Pứ nù2 đeều g`ễh` o÷g hoấho gữa ahtkh. Sõho m`öho g÷ Gknn vƴủ t tr ổe2 •   @eỏh tƴủ ho2 ho2 H÷e về h`Ừho m`u vựg m`öho g÷ gknn vƴủ t tr ổe rû räho, vä veỏg t`ay đớe gknn p`ừg vừ tốt h`ẫt (lkst skrvkr) feịh ra quá t`ƴộ ho ho xuyâh. Ĕìy g`éh` nä houyâh h`ìh fậh đẺh tćho số  nƴủ ho ho W@J näi oeầi `eỏu quầ `ỏ t`ốho vä tćho m`ầ hćho rờ t guổg oỉe. 13
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan