Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ứng dụng phần mềm etap tính toán tổn thất điện áp dòng điện ngắn mạch...

Tài liệu Ứng dụng phần mềm etap tính toán tổn thất điện áp dòng điện ngắn mạch

.PDF
120
3323
87

Mô tả:

TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT ðIỆN ------------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ỨNG DỰNG PHẦN MỀM ETAP TÍNH TOÁN TỔN THẤT ðIỆN ÁP DÒNG ðIỆN NGẮN MẠCH (KHU II – ðHCT) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Lê Vĩnh Trường SINH VIÊN THỰC HIỆN: Lê Tấn ðạt (MSSV:1071167) Lớp: Kỹ Thuật ðiện 1 – K33 Tháng 05 năm 2011 TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BỘ MÔN KỸ THUẬT ðIỆN ****** Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 PHIẾU ðỀ NGHỊ ðỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 1. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn ðạt Lớp: Kỹ Thuật ðiện I MSSV:1071167 Khóa : 33 2. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Lê Vĩnh Trường 3. Tên ñề tài: Ứng dụng phần mềm Etap trong tính toán tổn thất công suất và dòng ñiện ngắn mạch ñường dây 22kV( khu II ðHCT) 4. ðịa ñiểm thực hiện: Khu II – Trường ðại học Cần Thơ. 5. Mục ñích ñề tài: Tìm hiểu phần mềm Etap và khảo sát lại tính khả dụng của phần mềm trong thực tế. Và cho sinh viên ôn lại kiến thức ñể chuẩn bị ra trường. 6. Nội dung chính và giới hạn của ñề tài. Tìm hiểu về phần mềm và cách sử dụng các thanh công cụ. Tính toán tổn thất ñiện áp và dòng ñiện ngắn mạch theo lí thuyết. Xây dựng mô hình hóa các phần tử trên hệ thống: ñường dây, máy biến áp,...ñể giải bài toán. Tìm hiểu những ứng dụng của phần mềm Etap trong hệ thống ñiện. Kiểm tra lại kết quả tính bằng tay và phần mềm kiểm tra kiểm tra tổn thất có thỏa với ñiều kiện hay không. Giới hạn của ñề tài: phần mềm rất nhiều phần nhưng chỉ khảo sát tổn thất ñiện áp, tổn thất công suất và dòng ñiện ngắn mạch. Yêu cầu hổ trợ: hổ trợ thông tin về hiện trạng ñường dây cos ϕ hệ thống. 7. Kinh phí dự trù: 400,000 ñồng Cán bộ hướng dẫn Lê Vĩnh Trường Ý kiến của Bộ Môn Sinh viên thực hiện Lê Tấn ðạt HỘI ðỒNG THI và XÉT TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Suốt thời gian 4 năm học tập tại trường ðại Học Cần Thơ, em ñã học hỏi ñược nhiều kiến thức mới trong học tập và cả trong cuộc sống thông qua sự giúp ñỡ tận tình của các quí Thầy (cô) trong việc truyền ñạt kiến thức, kinh nghiệm quí báu về kiến thức chuyên ngành và các kinh nghiệm sống giúp là nền tảng sau khi ra trường và ñịnh hướng trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu Trường ðại học Cần Thơ - Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ - Thầy Lê Vĩnh Trường ( phó Bộ môn Kỹ thuật ñiện ) ñã hướng dẫn tận tình và giúp ñỡ em hoàn thành tốt luận văn này. - Các quí Thầy (cô) trong Bộ môn Kỹ thuật ñiện - Cảm ơn ñến tất cả các bạn trong lớp Kỹ thuật ñiện khóa 33 và các bạn bè xung quanh em ñã gắn bó, giúp ñỡ và ñộng viên em trong suốt thời gian học tập tại Trường. Em xin chân thành cảm ơn. Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Sinh viên thực hiện Lê Tấn ðạt TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT ðIỆN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc NHẬN XÉT VÀ ðÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. Cán bộ hướng dẫn: Lê Vĩnh Trường 2. ðề tài: Ứng Dụng Phần Mềm Etap Trong Tính Toán Tổn Thất Công Suất và Dòng ðiện Ngắn Mạch ở ðường Dây 22kV (khu II ðHCT) 3. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn ðạt (MSSV: 1071167) 4. Lớp: Kỹ thuật ñiện I - khóa 33 5. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Nhận xét về nội dung của LVTN (ðề nghị ghi chi tiết và ñầy ñủ): * ðánh giá nội dung thực hiện của ñề tài: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Những vấn ñề còn hạn chế: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Kết luận, ñề nghị: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ðiểm ñánh giá: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Cán Bộ Hướng Dẫn Lê Vĩnh Trường TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT ðIỆN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc NHẬN XÉT VÀ ðÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 1 1. Cán bộ phản biện: Ts. Trần Trung Tính 2. ðề tài: Ứng Dụng Phần Mềm Etap Trong Tính Toán Tổn Thất Công Suất v à Dòng ðiện Ngắn Mạch ở ðường Dây 22kV (khu II ðHCT) 3. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn ðạt 4. Lớp: Kỹ thuật ñiện I – Khóa 33 5. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Nhận xét về nội dung của LVTN * ðánh giá nội dung thực hiện của ñề tài: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Những vấn ñề còn hạn chế: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Kết luận, ñề nghị và ñiểm: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Cán bộ chấm phản biện Trần Trung Tính TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT ðIỆN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc NHẬN XÉT VÀ ðÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 2 1. Cán bộ phản biện: Ths. ðào Minh Trung 2. ðề tài: Ứng Dụng Phần Mềm Etap Trong Tính Toán Tổn Thất Công Suất v à Dòng ðiện Ngắn Mạch ở ðường Dây 22kV (khu II ðHCT) 3. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn ðạt 4. Lớp: Kỹ thuật ñiện I – Khóa 33 5. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Nhận xét về nội dung của LVTN * ðánh giá nội dung thực hiện của ñề tài: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Những vấn ñề còn hạn chế: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Kết luận, ñề nghị và ñiểm: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Cán bộ chấm phản biện ðào Minh Trung Luận văn tốt nghiệp CBHD: Lê Vĩnh Trường MỤC LỤC NỘI DUNG CHÍNH  Chương I: Sơ lược phần mềm ..................................................................................... 1 1. Etap là gì ................................................................................................................ 1 2. Ứng dụng phần mềm Etap ...................................................................................... 1 3. Môi trường làm việc của Etap................................................................................. 1 Chương II: Giới thiệu các thanh công cụ AC .............................................................. 3 2.1 Giao diện phần mềm ............................................................................................. 3 2.2 Giới thiệu thanh công cụ ....................................................................................... 3 2.2.1 Thanh công cụ File Menu ............................................................................. 3 2.2.2 Thanh công cụ Edit ...................................................................................... 4 2.2.3 Thanh công cụ View .................................................................................... 6 2.2.4 Thanh công cụ Project .................................................................................. 7 2.2.5 Thanh công cụ Tool...................................................................................... 8 Chương III: Giới thiệu các phần tử AC ...................................................................... 9 3.1 Bus ....................................................................................................................... 9 3.1.1 Information .................................................................................................. 9 3.1.2 Load ........................................................................................................... 10 3.1.3 Motor\Generator ......................................................................................... 10 3.1.4 Rating ......................................................................................................... 10 3.1.5 Harmonic ................................................................................................... 10 3.1.6 Reliability ................................................................................................... 10 3.1.7 Remarks ..................................................................................................... 11 3.18 Comment ..................................................................................................... 11 3.2 Máy biến áp ........................................................................................................ 11 3.2.1 Máy biến áp 2 cuộn dây ............................................................................. 11 SVTH: Lê Tấn ðạt- 1071167 Trang i Luận văn tốt nghiệp CBHD: Lê Vĩnh Trường 3.2.2 Máy biến áp 3 cuộn dây ............................................................................. 12 3.3 Cable .................................................................................................................. 13 3.4 ðường dây .......................................................................................................... 14 3.5 Máy phát............................................................................................................. 15 3.6 ðộng cơ .............................................................................................................. 16 3.6.1 ðộng cơ ñồng bộ ........................................................................................ 16 3.6.2 ðộng cơ không ñồng bộ ............................................................................. 18 3.7 Tải ...................................................................................................................... 19 3.7.1 Lumped Load ............................................................................................. 19 3.7.2 Static Load ................................................................................................. 20 3.8 Thiết bị bảo vệ .................................................................................................... 21 3.8.1 Fuse ............................................................................................................ 21 3.8.2 Contactor .................................................................................................... 21 3.8.3 High Voltage Circuit Breaker ..................................................................... 22 3.8.4 Low Voltage Circuit Breaker ..................................................................... 23 Chương IV: Phân tích Load Flow ............................................................................. 25 4.1 Cài ñặt thông số cho Tải ..................................................................................... 25 4.2 Cài ñặt chế ñộ hiển thị ........................................................................................ 27 4.3 Xuất tập tin Report Manager .............................................................................. 29 Chương V: Phân tích dòng ñiện ngắn mạch .............................................................. 33 5.1 Cài ñặt thông số trong hộp Short Circuit Study Case .......................................... 33 5.1.1 Information ................................................................................................ 33 5.1.2 Standard ..................................................................................................... 34 5.2 Tìm hiểu thanh công cụ Short Circuit Tool ......................................................... 37 Chương VI: Tính toán sụt áp và dòng ñiện ngắn mạch trên ñường dây 22 kV .......... 42 6.1 Vị trí ñịa lí và cơ cấu tổ chức của Trường ðại học Cần Thơ ............................... 42 SVTH: Lê Tấn ðạt- 1071167 Trang ii Luận văn tốt nghiệp CBHD: Lê Vĩnh Trường 6.2 Tính toán sụt áp tuyến dây 22kV khu II ðHCT .................................................. 44 6.3 Tính toán ngắn mạch trên ñường dây 22kV khu II ðHCT .................................. 50 6.4 Tính toán tổn thất trên ñường dây phân phối 22kV khu II ðHCT ....................... 77 Chương VII: Mô hình hóa ñường dây phân phối 22kV ðHCT trên phần mềm Etap 80 7.1 Mô hình hóa ñường dây 22kV ............................................................................ 80 7.2 Run và so sánh số liệu ........................................................................................ 85 Phụ lục ..................................................................................................................... 90 A.1 Apply XFMR phase shift ................................................................................... 90 A.2 Accelerated Gause Seidel Method ..................................................................... 90 A.3 Phương pháp toán phi tuyến New-Graphson...................................................... 94 A.4 Phương pháp Fast Decoupled Flow Method ...................................................... 97 B. Tính theo X for Peak kA .................................................................................. 103 R C. Cách nhập Input Data......................................................................................... 106 SVTH: Lê Tấn ðạt- 1071167 Trang iii Luận văn tốt nghiệp CBHD: Lê Vĩnh Trường PHỤ LỤC HÌNH  Hình 2.1: Giao diện của Etap ...................................................................................... 3 Hình 2.2: Menu .......................................................................................................... 4 Hình 2.3: Edit ............................................................................................................. 5 Hình 2.4: View ........................................................................................................... 6 Hình 2.5: Project ........................................................................................................ 7 Hình 2.6: Tool ............................................................................................................ 8 Hình 3.1: Bus ............................................................................................................. 9 Hình 3.2: Máy biến áp 2 cuộn dây ............................................................................ 11 Hình 3.3: Máy biến áp 3 cuộn dây ............................................................................ 12 Hình 3.4: Cable ........................................................................................................ 13 Hình 3.5: ðường dây ................................................................................................ 15 Hình 3.6: Máy phát ................................................................................................... 16 Hình 3.7 ðộng cơ ñồng bộ ....................................................................................... 17 Hình 3.8: ðộng cơ không ñồng bộ ............................................................................ 18 Hình 3.9: Lumped Load ........................................................................................... 19 Hình 3.10: Static Load .............................................................................................. 20 Hình 3.11: Fuse ........................................................................................................ 21 Hình 3.12: Contactor ................................................................................................ 22 Hình 3.13 High Voltage Circuit Breaker .................................................................. 23 Hình 3.14 Low Voltage Circuit Breaker ................................................................... 24 Hình 4.1: Cài ñặt thông số cho Tải ........................................................................... 25 Hình 4.2: Cài ñặt giá trị biên .................................................................................... 27 Hình 4.3: AC Page.................................................................................................... 28 Hình 4.4: AC-DC Page ............................................................................................. 29 SVTH: Lê Tấn ðạt- 1071167 Trang iv Luận văn tốt nghiệp CBHD: Lê Vĩnh Trường Hình 4.5: Input Data ................................................................................................. 30 Hình 4.6: Result Page ............................................................................................... 31 Hình 4.7: Summary .................................................................................................. 31 Hình 4.8:Complete ................................................................................................... 32 Hình 5.1: Information Short Circuit.......................................................................... 33 Hình 5.2: Standard Short Circuit ANSI .................................................................... 35 Hình 5.3: Standard Short Circuit IEC ....................................................................... 36 Hình 5.4: Short Circiut Tool ANSI/IEEE ................................................................. 39 Hình 5.5: Short Circiut Tool IEC .............................................................................. 40 Hình 6.1: Sơ ñồ phụ tải khu II ðHCT ....................................................................... 44 Hình 6.2: Khoảng cách các Khoa ............................................................................. 47 Hình 6.3: Sơ ñồ bố trí phụ tải ................................................................................... 78 Hình 7.1: Bus Editor ................................................................................................. 80 Hình 7.2: Power Grid ............................................................................................... 81 Hình 7.3: Transmission ............................................................................................ 82 Hình 7.4: Static Load ................................................................................................ 83 Hình 7.5: Fuse .......................................................................................................... 83 Hình 7.6: Mô hình hóa ñường dây 22kV .................................................................. 84 Hình 7.7: Tổn thất ñiện áp ........................................................................................ 85 Hình 7.8: Tổn thất công suất..................................................................................... 86 Hình 7.9: Ngắn mạch 3 pha ...................................................................................... 87 Hình B.1: Tỷ số X ................................................................................................. 104 R Hình B.2: Tỷ số R ................................................................................................. 104 X SVTH: Lê Tấn ðạt- 1071167 Trang v Luận văn tốt nghiệp CBHD: Lê Vĩnh Trường MỤC LỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Hệ số nhân ñiện áp sau sự cố ....................................................................... 37 Bảng 2: Số liệu công suất trạm, công suất tác dụng và hệ số công suất của phụ tải của 10 trạm biến áp khu II ðHCT ............................................................................ 44 Bảng 3: Số liệu công suất phụ tải tại từng Bus ......................................................... 48 Bảng 4:Tổn thất ñiện áp trên các nhánh .................................................................... 49 Bảng 5: Giá trị tổng trở thứ tự thuận, thứ tự nghịch và thứ tự không ........................ 51 Bảng 6: Tổn thất công suất của phát tuyến ............................................................... 79 Bảng 7: So sánh số liệu giữa lí thuyết và phần mềm ................................................. 88 SVTH: Lê Tấn ðạt- 1071167 Trang vi Luận văn tốt nghiệp CBHD: Lê Vĩnh Trường MỤC VIẾT TẮT KÍ TỰ ðHCT: ðai học Cần Thơ HVCB: High Voltage Circuit Breaker LVCB: Low Voltage Circuit Breaker NR: Newton Raphson FDPFM: Fast Decoupled Flow Method Prim: Primary Sec: Secondary Ter: Tertiary CB: Circuit Breaker SVTH: Lê Tấn ðạt- 1071167 Trang vii Chương I: Sơ lược phần mềm etap CBHD: Lê Vĩnh Trường Chương I SƠ LƯỢC PHẦN MỀM ETAP 1. Etap là gì? Etap là một phần mềm mô phỏng (Etap simulator) là sản phẩm của công ty Nhật Operation Technology, Inc với phiên bản 4.0 ñược phát hành vào 12/2001. Phần mềm ñược dùng ñể thiết kế và mô phỏng dựa vào những khối có sẳn ñể mô tả sự vận hành của hệ thống, phần mềm có khả năng phân tích và tính toán các thông số của hệ thống như dòng ñiện, dòng công suất tối ưu, ñánh giá ổn ñịnh của hệ thống,... 2. Ứng dụng phần mềm Etap Etap là một phần mềm có khả năng tính toán và phân tích hệ thống ñiện tại bus thanh cái của sơ ñồ ñơn tuyến, ngoài ra phần mềm còn cho biết dòng và áp tại bus hệ thống và tại thanh cái, nhờ ñó mà ta có thể kiểm soát, ñiều chỉnh hay sửa chữa hệ thống kịp thời tránh những tổn thất ñáng tiếc xảy ra. Ngoài ra phần mềm còn một số ứng dụng khác như: Khảo sát và phân tích một hệ thống ñiện gồm lộ ñơn hay lộ kép với nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Phân tích sự phân bố công suất trên hệ thống ñiện (HTð): sự phân bố tổn thất công suất trên từng tuyến dây, dòng công suất trên từng tuyến dây, hệ số công suất trên từng nhánh,... Phân tích chế ñộ ngắn mạch của HTð gồm có: chế ñộ ngắn mạch ñối xứng và chế ñộ ngắn mạch không ñối xứng. Trong ñó: Ngắn mạch ñối xứng: ngắn mạch ba pha. Ngắn mạch không ñối xứng: ngắn mạch hai pha, ngắn mạch hai pha chạm ñất, ngắn mạch một pha. 3. Môi trường làm việc của Etap Etap 4.0 cũng giống với những phần mềm khác là phần mềm ñồ họa ñầy ñủ các tính năng phân tích ổn ñịnh hệ thống ñiện và Etap có thể chạy trong môi trường như: Microsoft Windows 98, NT, 4.0, 2000, Me và Windows XP. SVTH: Lê Tấn ðạt-1071167 Trang 1 Chương I: Sơ lược phần mềm etap CBHD: Lê Vĩnh Trường ðối với các hệ ñiều hành NT, 4.0, 2000 thì ñòi hỏi cung cấp mức ñộ cao về ñộ tin cậy, sự bảo vệ và sự an toàn cho hệ thống khi ở giá trị tới hạn. Các hệ ñiều hành trên thì chương trình có thể xây dựng mô hình xấp xỉ khoảng 500 Bus và có thể lớn hơn nữa. ðối với các hệ ñiều hành Windows 98 và Me cung cấp nền tản tốt cho việc phân tích hệ thống chỉ ở mức ñộ vừa và nhỏ khoảng 100 Bus và chỉ dùng cho các ứng dụng phổ biến khác. SVTH: Lê Tấn ðạt-1071167 Trang 2 Chương II: Thanh công cụ etap CBHD: Lê Vĩnh Trường Chương II GIỚI THIỆU CÁC THANH CÔNG CỤ 2.1 Giao diện phần mềm Etap Hình 2.1 Trên giao diện của phần mềm các thanh Main Menu, Study View, Mode Toolbar, Study Case Toolbar và Message Log. 2.2 Giới thiệu thanh công cụ 2.2.1 Thanh công cụ File Menu Thanh công cụ File có khả năng truy cập các hoạt ñộng của hệ ñiều hành như: mở, lưu, in,..một sơ ñồ ñơn tuyến. Thanh công cụ này với các chức năng sau: - New Project: tạo một dự án mới. - Open Project: mở một file dự án có sẵn. SVTH: Lê Tấn ðạt-1071167 Trang 3 Chương II: Thanh công cụ etap CBHD: Lê Vĩnh Trường - Close project: ñóng cửa sổ hiện hành trong Study View và có thể mở dự án trở lại. Hình 2.2 - Log Off : rời khỏi chương trình hiện hành và mở một dự án mới. - Save Project: là lưu một dự án. - Copy Project to: sao chép một dự án có sẳn và nội dung giống với dự án gốc. - Save Library: lưu tập tin vào trong thư viện của phần mềm. - Batch Print: là cho phép bạn in tất cả sự liên kết với sự trình bày của sơ ñồ. Mỗi phần tử trên sơ ñồ bao gồm hệ thống ña hợp và ñộng cơ ña hợp sẽ ñược in sau khi cài ñặt trang in, lựa chọn các phần tử trên sơ ñồ ñơn tuyến. Ta có thể chọn hoặc không chọn tất cả các hệ thống ña hợp, ñộng cơ AC ña hợp và ñộng cơ DC ña hợp. - Data Exchange: là sự chuyển ñổi ñuôi ñịnh dạng của chương trình là*.OTI và sẽ chuyển sang dạng hình có ñuôi là *.EMF. 2.2.2 Thanh công cụ Edit SVTH: Lê Tấn ðạt-1071167 Trang 4 Chương II: Thanh công cụ etap CBHD: Lê Vĩnh Trường Cut (Dumpster): xóa một phần tử từ sơ ñồ và di chuyển phần tử ñến Dumpster. Copy (Dumpster): sao chép một phần tử từ sơ ñồ và di chuyển phần tử ñến Dumpster . Paste (Dumpster): dán một phần tử từ Dumpster vào bên trong sơ ñồ. Hình 2.3 Move From (Dumpster): di chuyển một phần tử từ Dumpster vào bên trong sơ ñồ. DeSelect All: loại bỏ tất cả các phần tử trong sơ ñồ. Cut (OLE): là xóa ñối tượng trong OLE từ sơ ñồ ñơn tuyến ñến Clipboard (chương trình ứng dụng khác). Copy (OLE): sao chép ñối tượng trong OLE từ sơ ñồ ñơn tuyến ñến Clipboard. Clear (OLE): xóa một ñối tượng ñược chọn từ sơ ñồ ñơn tuyến. SVTH: Lê Tấn ðạt-1071167 Trang 5 Chương II: Thanh công cụ etap CBHD: Lê Vĩnh Trường Paste (OLE): dán một ñối tượng từ Clipboard vào bên trong sơ ñồ ñơn tuyến. Paste Speccial (OLE): không giống lệnh Paste là khi chọn Paste Special thì hộp thoại xuất hiện ñể ta có thể chọn ñịnh dạng các kiểu như: Link, metafile, bitmap or iconic của ñối tượng OLE ñến việc dán ñối tượng ñó lên trên sơ ñồ. Insert New Object (OLE): chèn một số ñối tượng vào sơ ñồ ñơn tuyến như: Bitmap, Microsoft Excel Chart, Microsoft Word document,... Ta không thể chèn một số chương trình mô phỏng vào bên trong PowerStation. 2.2.3 Thanh công cụ View Hình 2.4 SVTH: Lê Tấn ðạt-1071167 Trang 6 Chương II: Thanh công cụ etap CBHD: Lê Vĩnh Trường Zoom In: là thanh công cụ dùng ñể phóng lớn tất cả các phần tử trong Study View. Zoom out: là thanh công cụ dùng ñể thu nhỏ tất cả các phần tử trong màn hình Study View. Zoom to fit: là thanh công cụ dùng ñể xem tất cả các phần tử trên cửa sổ Window ở chế ñộ tốt nhất trong Study View. Toolbars: từ thanh View Menu cho phép ta lựa chọn các thanh công cụ. Time-Sliders, Frequency-Sliders thì ñược hiển thị và một số cái khác sẽ bị ẩn. Khi ta thấy dấu Check tại từng nhãn có nghĩa là một chế ñộ ñang chạy và có giá trị khi ta phân tích. Nếu Short-Circuit Toolbar ñang hoạt ñộng thì các Toolbars khác không hoạt ñộng và hiển thị màu xám. Grid: khi chọn View Menu hoặc chọn Grid trên màn hình thì sẽ hiển thị các ñường lưới trên sơ ñồ ñơn tuyến. 2.2.4 Thanh công cụ Project Hình 2.5 - Information: là hộp thoại chức các thông tin của dự án như: tên dự án, vị trí của dự án, mã số của hợp ñồng,... - Standars: các tiêu chuẩn ñịnh dạng cho hệ thống dự án như: tần số, ñơn vị chiều dài, ngày, tháng, năm,... - Setting: cài chế ñộ hoạt ñộng của tải như: hoạt ñộng theo hiệu suất, theo ñộng cơ hoặc tải ưu tiên,.. - Options: cài ñặt chế ñộ tự ñộng Save trong bao nhiêu phút, nhắc nhở trước khi Save,... SVTH: Lê Tấn ðạt-1071167 Trang 7
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan