Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện toán và truyền số liệu vdc

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 620 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Văn hóa doanh nghiệp tại công ty Điện toán và truyền số liệu VDC
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU NGÀNH : MÃ SỐ: QUẢN TRỊ KINH DOANH 60.34.05 HỌC VIÊN: NGUYỄN QUANG HUY NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI VĂN HƯNG HÀ NỘI – NĂM 2010 MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, văn hóa kinh doanh vẫn được coi là một khái niệm tương đối mới mẻ nhưng đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu văn hóa kinh doanh vẫn còn đang ở những bước đầu tiên và cần có sự đầu tư hơn nữa từ phía các doanh nghiệp và các nhà quản lý để có thể trở thành nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) được thành lập từ năm 1989, là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực internet, truyền số liệu và công nghệ thông tin trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và mở rộng thị phần, VDC phải không ngừng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, thể hiện một cách rõ nét bản sắc văn hoá của mình. Thực hiện được mục tiêu này, việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện mô hình văn hóa doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài : “Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu.” được lựa chọn để nghiên cứu. 1. Mục đích của đề tài. - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về văn hóa doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu. - Đề xuất những giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Điện toán và Truyền số liệu. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề về lý luận và thực tiễn về văn hóa doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam, văn hoá doanh nghiệp công ty Điện toán và Truyền số liệu. - Phạm vi nghiên cứu: Văn hoá doanh nghiệp công ty Điện toán và Truyền số liệu. Thời gian: từ năm 1989 đến năm 2009. 4. Những đóng góp của luận văn Đưa ra các giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp ứng dụng cho Công ty Điện toán và Truyền số liệu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm Văn hóa Về khái niệm "Văn hóa", hiện có rất nhiều định nghĩa. Đề tài khóa luận này sẽ đưa ra một số khái niệm tiêu biểu để người đọc có được cách hiểu tổng quát nhất. GS. Viện sĩ Trần Ngọc Thêm tiếp cận và đưa ra khái niệm về văn hóa có tính tổng quát hơn: Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Có rất nhiều định nghĩa về văn hóa, từ rất rộng (coi tất cả những gì không thuộc giới tự nhiên mà con người tạo ra đều là văn hóa) cho tới khá hẹp (coi văn hóa chỉ là những sáng tạo trong lĩnh vực tinh thần), mỗi con người, mỗi công việc đều có thể hiện những góc độ văn hóa riêng. Dù ở bất kỳ trường hợp nào, những giá trị của văn hóa được biểu hiện có khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là đều cố gắng vươn tới, đạt tới những giá trị nâng cao hiệu quả công việc và làm đẹp thêm cho cuộc sống. 1.1.2. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Có rất nhiều cách định nghĩa nhưng trong nội dung luận văn này chúng ta thống nhất sử dụng định nghĩa sau về văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các nhân tố văn hóa được chủ thể kinh doanh chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó. 1.1.3. Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp có 2 đặc điểm chính - Văn hoá doanh nghiệp liên quan đến nhận thức. Các cá nhân nhận thức được văn hoá của doanh nghiệp thông qua những gì họ nhìn thấy, nghe được trong phạm vi doanh nghiệp. Đó chính là sự chia sẻ về văn hoá doanh nghiệp. - Văn hoá doanh nghiệp có tính thực chứng. Văn hoá doanh nghiệp đề cập đến cách thức các thành viên nhận thức về doanh nghiệp. Có nghĩa là chúng mô tả chứ không đánh giá hệ thống các ý nghĩa và giá trị của doanh nghiệp. 1.2. BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.2.1. Các biểu trưng trực quan của văn hóa doanh nghiệp Văn hoá của một doanh nghiệp được thể hiện bằng những biểu trưng trực quan điển hình sau: - Đặc điểm kiến trúc. - Nghi lễ - Giai thoại - Biểu tượng. - Ngôn ngữ, khẩu hiệu - Ấn phẩm điển hình 1.2.2. Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp Các biểu trưng phi trực quan của doanh nghiệp bao gồm: - Lý tưởng - Niềm tin, giá trị chủ đạo và thái độ 1.3. MỘT SỐ MÔ HÌNH TIẾP CẬN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.3.1. Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Edgar H. Schein Tiến sĩ Tâm lý học người Mỹ, Edgar H. Schein, đã đưa ra cách phân chia văn hóa kinh doanh thành các lớp khác nhau, sắp xếp theo thứ tự phức tạp và sâu sắc khi cảm nhận các giá trị văn hóa của doanh nghiệp. Có thể nói đây là cách tiếp cận hết sức độc đáo, đi từ hiện tượng đến bản chất của văn hóa thông qua các bộ phận cấu thành của nó. 1.3.1.1. Thực thể hữu hình (Artifacts) Đây là sự thể hiện rõ ràng, dễ thấy nhất của văn hóa doanh nghiệp. Một vài thực thể hữu hình cơ bản gồm: lôgô và bản tuyên bố sứ mệnh; kiến trúc và diện mạo của doanh nghiệp; ngôn ngữ; các so sánh ẩn dụ; truyện kể; giai thoại; lễ kỷ niệm, lễ nghi, nghi thức; chuẩn mực hành vi; biểu tượng; người hùng;...  Lôgô và bản tuyên bố sứ mệnh (Logo, Mission statement)  Kiến trúc và diện mạo (Architecture & Identity)  Ngôn ngữ (Language)  Các so sánh ẩn dụ (Metaphors)  Truyện kể (Storie)  Giai thoại (Myths)  Lễ kỷ niệm, lễ nghi, nghi thức (Ceremony, ettiquette)  Chuẩn mực hành vi (Norms of behaviour)  Biểu tượng (Symbol)  Người hùng (Hero) 1.3.1.2. Các giá trị được tuyên bố (Espoused Values)  Tầm nhìn (Vision)  Sứ mệnh (Mission)  Giá trị cốt lõi (Core values) 1.3.1.3. Các ngầm định nền tảng (Basic Underlying Assumptions) Cấp thứ ba là các ngầm định nền tảng (hay ngầm định cơ sở). Đó là các niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và xúc cảm được coi là đương nhiên, ăn sâu trong tiềm thức mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Các ngầm định này là nền tảng cho các giá trị và hành động của mỗi thành viên.  Ngầm định về bản chất thực tế và sự thật  Ngầm định về bản chất thời gian  Ngầm định về bản chất không gian  Ngầm định về bản chất con người  Ngầm định về bản chất của hoạt động của con người  Ngầm định về bản chất mối quan hệ giữa con người với con người 1.3.2. Mô hình của Geert Hofstede Gerard Hendrik Hofstede là một nhà nghiên cứu tên tuổi người Hà Lan về mối tương tác giữa Văn hóa dân tộc và Văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp. Theo Hofstede, văn hóa kinh doanh cần được phân biệt một cách rõ ràng với văn hóa dân tộc. Thu thập và nghiên cứu các kết quả của 20 cuộc điều tra đã giúp Hofstede chỉ ra được 6 cặp chiều hướng tách biệt dẫn tới sự khác biệt trong cách biểu hiện của các doanh nghiệp. Đó là:  Chú trọng vào quá trình hay Chú trọng vào kết quả  Chú trọng vào công việc hay Chú trọng vào người lao động  Tính chuyên nghiệp hay Tính địa phương, cục bộ  Hệ thống Mở hay Đóng  Kiểm soát Chặt chẽ hay Lỏng lẻo  Thực dụng hay Máy móc Những điều này quyết định thành công hay thất bại trong việc quản lý văn hóa của doanh nghiệp. 1.3.3. Mô hình của Trompenaar Nhà nghiên cứu Trompenaar đã đưa ra một kết quả được nhiều nhà quản lý kinh tế đánh giá cao. Các nghiên cứu của Trompenaar tập trung vào việc đánh giá các định hướng giá trị và định hướng quan hệ trong các xã hội có nền văn hoá khác nhau. Mô hình của Trompenaar có thể diễn tả chủ yếu trong 5 định hướng quan hệ để chỉ ra cách người này đối xử với người khác, với thời gian và môi trường mà cụ thể là: - Tính phổ biến và tính cụ thể. - Tính cá nhân và tập thể. - Dễ biểu lộ và ít biểu lộ cảm xúc. - Tính rõ ràng và không rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. - Sự thành đạt và nguồn gốc xuất thân Các giá trị văn hoá khác nhau sẽ tạo ra những tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá mỗi thành viên trong doanh nghiệp. Việc đánh giá các thành viên có thể theo các cách sau: + Đánh giá dựa vào cách thức mà con người hành động + Đánh giá dựa vào việc xem họ là ai. + Đánh giá dựa vào cả hai mặt họ là ai và họ sẽ trở thành người như thế nào. - Quan niệm và thái độ đối với thời gian. - Quan niệm của con người về không gian. 1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Văn hóa kinh doanh cũng chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó ba yếu tố có ảnh hưởng quyết định nhất là: văn hóa dân tộc, nhà lãnh đạo và sự học hỏi từ môi trường bên ngoài 1.4.1. Văn hóa dân tộc Văn hóa dân tộc là khái niệm bao trùm lên tất cả. Thông thường, khi đề cập đến khái niệm văn hóa, ở mỗi quốc gia, người ta ngầm hiểu đó chính là văn hóa dân tộc (như văn hóa Việt Nam, văn hóa Nhật Bản, văn hóa Trung Quốc... ) 1.4.2. Vai trò của nhà lãnh đạo Vai trò của những người chèo lái doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Đường lối lãnh đạo của họ cũng là một ảnh hưởng lớn đối với văn hóa kinh doanh. Có 2 trường hợp của vị trí này: người lãnh đạo là người sáng lập công ty, hoặc người lãnh đạo là người kế nhiệm. - Sáng lập viên thường là người quyết định việc hình thành hệ thống giá trị văn hoá căn bản của doanh nghiệp. Các nhà kinh doanh xuất sắc thường ngay từ khi mới lập nghiệp đã có một lý tưởng kinh doanh rõ ràng với những mục tiêu lớn lao. - Các nhà lãnh đạo kế cận và sự thay đổi văn hoá doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển của một công ty, việc thay đổi vị trí người lãnh đạo là việc không thể tránh khỏi. Chính những người sáng lập hay những nhà lãnh đạo kế nhiệm và đội ngũ cố vấn của họ đã góp phần tạo ra những nét văn hoá đặc trưng riêng cho doanh nghiệp của mình. 1.4.3. Những giá trị văn hoá học hỏi được Tại một doanh nghiệp có những giá trị văn hoá không thuộc về văn hoá dân tộc, cũng không phải do nhà lãnh đạo sáng tạo ra mà do tập thể nhân viên trong doanh nghiệp tạo dựng nên, được gọi là những kinh nghiệm học hỏi được. Hình thức của những giá trị này phổ biến là : - Những kinh nghiệm tập thể của doanh nghiệp - Những giá trị học hỏi được từ các doanh nghiệp khác - Những giá trị văn hoá được tiếp nhận trong quá trình giao lưu với nền văn hóa khác - Những giá trị do một hay nhiều thành viên mới đến mang lại. - Những xu hướng hoặc trào lưu xã hội 1.4.4. Tác động của môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh doanh nghiệp là toàn bộ những nhân tố làm tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. Sự ảnh hưởng của môi trường bên Sự ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 1.4.5. Tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh hiện nay Thực tế đã chứng minh văn hóa kinh doanh có giá trị quyết định đến sự tồn tại và phát triển. Có thể thấy rằng, ngày nay, vai trò của văn hóa kinh doanh đối với công việc kinh doanh, thậm chí là sự trường tồn và phát triển của các doanh nghiệp là vô cùng to lớn. Và có một điều chắc chắn rằng tất cả các doanh nghiệp thất bại đều không đánh giá được tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó. 1.5. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ TẬP ĐOÀN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 1.5.1 Tập đoàn Matsushita Được thành lập vào năm 1918 bởi người sáng lập là ông Konosuke Matsushita, một trong những nhân vật được xem là tiêu biểu cho ý chí vươn lên của cả nước Nhật. Ông đã nêu ra một số bài học: Một là, trong nghệ thuật giải quyết vấn đề, phải thẳng thắn đối mặt với nó, không được để vấn đề vượt khỏi tầm tay. Hai là, “Vượt qua gian lao càng to lớn, con người càng vĩ đại”, “ Lớn sóng phải to thuyền”, những câu châm ngôn kiểu ấy của Goethe, Tolstoi cho thấy phẩm chất cần có của con người trong thử thách. Ba là, nên nghĩ những gian lao như liều thuốc quý giúp cho sự phát triển của bạn. Những tinh thần chủ đạo của công ty Matsushita mà về sau trở thành những nét chính của VHDN trên đất nước Phù Tang là: • DN phục vụ đất nước • Quang minh chính đại • Hòa thuận nhất trí • Lễ độ khiêm nhường • Phấn đấu vươn lên • Đền đáp công ơn 1.5.2 Tập đoàn FPT Với lịch sử hơn 20 năm, FPT luôn tự hào là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên ý thức được sức mạnh của nền tảng văn hóa trong kinh doanh để xây dựng và phát triển nó ngay từ khi mới thành lập. Đến nay, người FPT tự hào về một nền văn hóa công ty rất ấn tượng. Văn hóa doanh nghiệp FPT FPT tự hào là một trong số ít công ty có nền văn hoá riêng, đặc sắc và không thể trộn lẫn. Văn hoá FPT hình thành cùng với sự ra đời của công ty. Bí quyết thành công – Tinh thần FPT: Tinh thần FPT là những giá trị cốt lõi làm nên thành công và quy định tính chất nổi trội của thương hiệu FPT, được hình thành qua những ngày tháng gian khổ đầu tiên của công ty, được xây dựng từ những kinh nghiệm và sự học hỏi, được tôi luyện qua những thử thách trong suốt quá trình phát triển. Người FPT tôn trọng cá nhân, đổi mới và đồng đội. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần vô địch đem đến cho FPT thành công nối tiếp thành công. Tinh thần này là hồn của FPT, mất nó đi FPT không còn là FPT nữa. Mỗi người FPT có trách nhiệm bảo vệ đến cùng tinh thần FPT. Có thể thấy, văn hóa tập đoàn FPT là một nền văn hóa mạnh, được chú trọng xây dựng và đã có một số thành công trong quãng thời gian 20 năm qua của FPT. 1.5.3. Tập đoàn Mai Linh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh, được thành lập vào ngày 12/07/1993, với 100% vốn trong nước. Tầm nhìn (Vision) "Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất nơi chúng tôi có mặt!" Sứ mạng (Mission) "Mang sự hài lòng đến cho mỗi người, vì cuộc sống tốt đẹp hơn!" Giá trị cốt lõi (Core Values)  Hiệu quả  Làm chủ  Dẫn đầu  Chuyên nghiệp  Chung sức,chung lòng Với khẩu hiệu “ An toàn, chất lượng, mọi lúc, mọi nơi” các nhân viên Công ty Mai Linh đã thực sự thể hiện được những phong cách riêng của công ty khi phục vụ khách hàng. Bí quyết quan trọng nhất cho sự thành công của Mai Linh trên thị trường là Mai Linh đã xây dựng được một giá trị văn hoá điển hình mang bản sắc riêng của Taxi Mai Linh. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty VDC Được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-TCCB ngày 9/9/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn được phê chuẩn tại Nghị định 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính Phủ, giữ vai trò chủ đạo Nhà nước trong lĩnh vực Internet và CNTT. 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty VDC Chức năng, nhiệm vụ: Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được phê chuẩn tại Quyết định số 199/HĐQT-TC ngày 20/7/1996 của Hội đồng quản trị Tổng công ty BCVT Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) và giấy phép đăng ký kinh doanh số 109883 do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 20/6/1995, Công ty VDC hoạt động trên các lĩnh vực tin học, Internet và truyền số liệu. 2.1.3. Các dịch vụ kinh doanh chính của công ty VDC 2.1.3.1. Dịch vụ truy nhập Internet 2.1.3.2. Dịch vụ truyền số liệu 2.1.3.3. Dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS) 2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VDC Đánh giá về kết quả kinh doanh các dịch vụ của VDC những năm vừa qua, có thể thấy những yếu tố tạo nên thành công đó là: - Thế hệ các nhà lãnh đạo của Công ty đã tìm ra hướng đi đúng, mạnh dạn khai phá một lĩnh vực hoàn toàn mới là công nghệ thông tin và Internet. - Ứng dụng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một trong những hoạt động luôn được ban lãnh đạo công ty ưu tiên đầu tư và khuyến khích phát triển. - Chiến lược kinh doanh năng động là một trong những chiến lược phát triển chính của công ty. - Về cạnh tranh: Với chiến lược tiếp thị tốt tập trung vào các dịch vụ VDC có thế mạnh, công ty VDC đã giữ vững được thị phần ở các dịch vụ chủ yếu như MegaVNN hay Internet trực tiếp. - Yếu tố văn hoá doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu tố có đóng góp quan trọng vào thành công của công ty ngày hôm nay. - Thế mạnh về hạ tầng mạng lưới. Với mạng lưới phủ khắp 65 tỉnh thành cùng công nghệ, kỹ thuật cũng như đội ngũ kỹ sư, nhân viên chuyên nghiệp, đạt trình độ cao, công ty VDC đã có được một lợi thế rất lớn trong việc dành được thị phần ở những vùng sâu, vùng xa. - Nguồn nhân lực cũng là một thế mạnh đáng kể giúp công ty cạnh tranh thành công với các công ty khác trên thương trường. 2.2.2 Môi trường kinh doanh Hiện nay , tất cả các dịch vụ công ty VDC đang cung cấp đều có những đối thủ cạnh tranh. Ở mảng dịch vụ Internet, VDC đang phải cạnh tranh với các công ty như FPT Telecom, Viettel Telecom thì với mảng công nghệ thông tin, phần mềm, VDC đang phải cạnh tranh với các công ty như Nhân Hoà, Netsoft… 2.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực Đội ngũ kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật của VDC có chuyên môn cao, đội ngũ bán hàng trực tiếp tương đối chuyên nghiệp, chính sách chăm sóc khách hàng rất tốt. Hơn nữa, VDC cũng đã thiết lập được kênh bán hàng qua hệ thống đại lý khá ổn định tại một số địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đống Nai 2.3 THỰC TRẠNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI VDC 2.3.1 Các biểu trưng trực quan của văn hóa công ty VDC - Đặc điểm kiến trúc. Hiện nay, Trụ sở Công ty Điện toán và Truyền số liệu được đặt tại Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long - Cầu giấy Hà Nội. Với đặc điểm kiến trúc gồm 15 tầng, 4 tầng dưới rộng với mục đích sử dụng làm sảnh đón tiếp, giao dịch, các phòng họp, hội trường và phòng làm việc. Các tầng trên được sử dụng làm phòng làm việc, datacenter, tổng đài, Pop Internet… Thiết kế nội thất của văn phòng Công ty cũng được quan tâm đầu tư hợp lý. Khu vực là việc được ngăn cách bằng những tấm vách ngăn tạo không gian làm việc chuyên nghiệp và hợp lý cho từng cá nhân. Khu vực dành làm trung tâm dữ liệu được thiết kế theo tiêu chuẩn của các trung tâm dữ liệu quốc tế có khả năng cuang cấp các dịch vụ của công ty cho khách hàng. - Nghi lễ Những hoạt động nghi lễ là những hoạt động luôn được công ty chuẩn bị kỹ lưỡng với các hình thức hoạt động, sự kiện văn hoá – xã hội chính thức, nghiêm trang, tình cảm được thể hiện vào những đặt kỷ niệm thành lập ngành, thành lập công ty, trung tâm.... Thông qua các hoạt động nghi lễ, những cuộc giao lưu, những giải thể thao hay các cuộc thi văn nghệ, quan hệ giữa anh em đồng nghiệp ngày càng gắn bó, đoàn kết với nhau, giúp cho tập thể VDC ngày càng vững mạnh. - Giai thoại Các giai thoại của Công ty VDC được hình thành từ những sự kiện được nhiều thành viên trong công ty kể lại cho nhay trong những lần gặp gỡ và nhắc lại để cho các lớp thành viên mới được biết và hiểu về các thế hệ đi trước. Tất cả những giai thoại đã phác họa một hình ảnh đẹp về những con người của VDC vừa hiền lành nhưng cũng rất thông minh, năng động, sống hết mình vì công việc, vì anh em bạn bè, dù đi đâu cũng muốn hình ảnh của công ty được mọi người biết đến. - Biểu tượng. Công ty VDC ngày từ ngày đầu thành lập cũng đã bắt tay xây dựng những biểu tượng riêng cho công ty mình. Một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất và đã trở thành thân quen với mỗi thành viên công ty chính là logo VDC. - Ngôn ngữ, khẩu hiệu Công ty VDC cũng đã áp dụng ngôn ngữ khẩu hiệu trong hoạt động kinh doanh và marketting của mình. Với các sản phẩm dịch vụ chứa hàm lượng chất xám cao và ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiên, các khẩu hiệu của công ty mang những thông tin cơ bản nhất, chỉ ra những lợi ích lớn nhất khi khách hàng sử dụng dịch vụ. - Ấn phẩm điển hình Trước hết chúng ta sẽ nghiên cứu về tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty VDC. Tầm nhìn của Công ty thể hiện rõ vai trò và mục tiêu cuối cùng cho mọi hoạt động của Công ty là vì sự phát triển chung của toàn xã hội hướng tới hợp tác với các công ty khác trên phạm vị toàn cầu theo đúng xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới hiện nay. Sứ mệnh của Công ty : - Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ cho lợi ích của quốc gia và toàn xã hội. - Luôn hướng tới khách hàng và tạo lợi ích tối đa cho khách hàng. - Đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ hiện đại. Chiến lược của công ty được xây dựng theo ba hướng chính. Phát triển sản xuất kinh doanh Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. Xây dựng năng lực và văn hóa doanh nghiệp 2.3.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa công ty VDC Niềm tin chính là động lực quan trọng của mỗi thanh viên công ty VDC mà nếu thiếu nó mỗi con người sẽ không còn phương hướng. Mỗi thành viên VDC đều tin vào sứ mệnh, chiến lược và cam kết của lãnh đạo để từ đó sẵn sàng cùng doanh nghiệp chấp nhận thách thức, sẵn sàng phấn đấu để xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Công ty VDC luôn đánh giá cao tính trung thực, nhất quán và sự cởi mở và mỗi thành viên công ty luôn hành động một cách thật thà, kiên định và thẳng thắn. 2.3.3. Đánh giá về văn hóa doanh nghiệp tại công ty VDC Với 20 năm thành lập và phát triển, tuy chưa phải là một công ty có những nổi trội về thành công trong kinh doanh hay có những nét riêng thật khác biệt trong văn hoá doanh nghiệp, công ty VDC cũng đã phần nào tạo được cho mình một hình ảnh đẹp trong con mắt khách hàng và đối tác. Và đây cũng có thể coi là một thành công của việc đưa văn hoá doanh nghiệp vào trong các hoạt động của công ty. Những điểm yếu cần khắc phục Văn hóa VDC đã được xây dựng với mục tiêu tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc, tính tự chủ sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao… Tuy nhiên mọi việc mới chỉ dừng lại ở những điểm chung chung và không có những hành động cụ thể nên hầu hết cán bộ công nhân viên chưa nhận biết được văn hóa của công ty VDC Những giá trị văn hoáVDC chưa được nâng lên đỉnh cao để mọi người đều có thể nhìn thấy và xem đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình Hiện tại tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược về văn hoá của Công ty VDC chưa thật sự rõ nét để toàn thể cán bộ công nhân viên có thể nắm bắt được và hiểu được để từ đó cảm thấy tự hào về giá trị văn hoá của Công ty VDC. Tầm nhìn còn khá chung chung chưa thể hiện rõ được mục tiêu định hướng phát triển của doanh nghiệp. Công ty đã đẩy mạnh việc hiện diện của bản sắc văn hoá dân tộc vào trong chiến lược kinh doanh của mình. Việc tăng cường quảng cáo, xúc tiến thương mại qua các ấn phẩm điển hình cũng chưa được thực sự quan tâm và đạt hiệu quả như mong muốn. Công ty chưa xây dựng được một bộ tiêu chuẩn về hành vi và thái độ chuẩn cho từng vị trí của từng cán bộ công nhân viên để tạo ra một nét văn hoá riêng trong hoạt động giao tiếp ứng xử giữa các thành viên trong công ty và giữa nhân viên của công ty với bên ngoài. Việc đào tạo nâng cao về ý thức về văn hoá doanh nghiệp của công ty cũng chưa được chú trọng đúng mức. Vấn đề đầu tư cơ sở vật chất cho việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp cũng chưa được quan tâm nhiều. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU. 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VDC 3.1.1. Định hướng phát triển của tập đoàn VNPT - Đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh hiện tại để xây dựng VNPT thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam . - Điều hành theo cơ chế thị trường, lấy khách hàng làm trung tâm, đáp ứng tốt nhất về chất lượng dịch vụ và thỏa mãn tối đa các nhu cầu của khách hàng về sử dụng dịch vụ BCVT, CNTT. - VNPT xác định sẽ ưu tiên nguồn lực và cơ chế cho mục tiêu phát triển 3 mạng dịch vụ chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn mới: Dịch vụ di động, băng rộng và dịch vụ nội dung. 3.1.2. Quan điểm và định hướng phát triển của Công ty VDC Quan điểm: Chất lượng là văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp Định hướng phát triển của Công ty VDC: - Trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin mũi nhọn của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. - Tập trung phát triển các dịch vụ trực tuyến, liên kết các môi trường dịch vụ khác nhau. - Đẩy mạnh phát triển và cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin. Chú trọng vào các mảng thị trường thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục đào tạo, tài chính, ngân hàng, chính phủ điện tử, các địa bàn trọng điểm và các dự án lớn. - Đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ra thị trường nước ngoài nhằm tạo đột phá trong kinh doanh. - Trên cơ sở tầm nhìn chiến lược, xây dựng dự án đầu tư dài hạn để thực hiện kế hoạch dài hạn. 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI VDC 3.2.1 Giải pháp xây dựng và hoàn thiện các biểu trưng trực quan cho Công ty 1. Xây dựng các thiết kế kiến trúc đặc trưng Giải pháp này được đưa ra để hướng tới việc xây dựng những yêu cầu về thiết kế cho văn phòng mới của công ty VDC trong tương lai. Một khu văn phòng mới cần thể hiện được yếu tố văn hoá riêng đặc sắc của công ty VDC. Đó là: - Được thiết kế hiện đại nhưng phù hợp với cảnh quan môi trường, tận dụng tối đa các không gian cho cây xanh, thiết kế thân thiện với môi trường, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. - Thiết kế nội thất theo phong cách riêng, sử dụng các gam màu chủ đạo tạo ấn tượng thân thiện với các nhân viên trong nội bộ công ty cũng như với khách hàng. 2. Phát triển các hoạt động nghi lễ Đối với các hoạt động nghi lễ nội bộ, ngoài các chương trình kỷ niệm thành lập công ty, thành lập trung tâm, công ty VDC cần tổ chức các cuộc giao lưu do Đoàn thanh niên và các bạn trẻ VDC chủ trì . Duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao như các giải bóng đá, cầu lông, tennis… các cuộc liên hoan văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập ngành, thành lập công ty, thành lập đoàn…hàng năm. Tạo lập một sân chơi, một cơ hội giao lưu gập gỡ giữa các thành viên trong công ty ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam. 3. Tập hợp và phổ biến các giai thoại trong Công ty Để tập hợp và phổ biến các giai thoại về các con người thật, những sự việc thật đã xảy ra tại Công ty cần thực hiện theo những cách sau. - Phát động các cuộc thi viết về những con người đã để lại dấu ấn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những nhân vật điển hình hoặc có những giai thoại được nhiều người biết đến và công nhận. - Tập hợp và lưu trữ, in ấn những giai thoại, chuyện kể thành những ấn phẩm phổ biến trong Công ty. - Tạo trên website của Công ty một vùng lưu trữ trực tuyến các câu chuyện, huyền thoại về công ty và những con người công ty VDC 4. Phát huy ngôn ngữ, khẩu hiệu riêng của Công ty Phát huy giá trị và thực hiện tốt khẩu hiệu riêng của công ty, cần chú ý những điểm sau: - Mỗi nhân viên của VDC đặc biệt là nhân viên bán hàng phải hiểu được sứ mạng của công ty, hiểu được khách hàng để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ khách hàng đang cần và có nhu cầu sử dụng. - Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để có thể hiểu khách hàng, tư vấn và mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, giữ được uy tín và niềm tin trong lòng khách hàng. - Cần luôn nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới với chất lượng cao và phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học công nghệ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng. - Tuy nhiên, cũng không thể coi khách hàng là tất cả mà các nhà quản lý của công ty cũng cần quan tâm đến chính những cán bộ công nhân viên của mình, những người tạo nên những sản phẩm để cung cấp ra thị trường. - Phải tôn trọng khách hàng và cạnh tranh lành mạnh với các nhà cung cấp dịch vụ khác trên thị trường. 5. Tăng cường quảng cáo, xúc tiến thương mại qua các ấn phẩm điển hình Một trong những nét văn hoá mà công ty VDC đã làm được trong nhiều năm qua và nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng là chú trọng các sản phẩm dịch vụ cho nông thôn và miền núi. Tiếp tục triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tại các điểm văn hóa xã, tạo cơ hội cho thanh thiếu niên tại đây tiếp xúc với những thông tin và kiến thức mới, tạo dấu ấn của VDC trên thị trường là mục tiêu công ty cần thực hiện. 3.2.2 Giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệp dựa trên các biểu trưng phi trực quan 1. Xây dựng niềm tin của mỗi thành viên vào Công ty Niềm tin chính là động lực quan trọng của con người trong mọi hành động. Chính vì vậy xây dựng niềm tin của mỗi thành viên vào công ty luôn là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược về xây dựng nguồn nhân lực cho công ty VDC. Muốn xây dựng được niềm tin cho cán bộ công nhân viên thì trước hết phải tạo được sự an tâm trong công tác của mỗi thành viên công ty. Một số mục tiêu mà giải pháp xây dựng niềm tin của mỗi thành viên vào doanh nghiệp cần đạt được là: - Tạo ra các mối quan hệ tốt giữa cấp trên với cấp dưới và giữa những người đồng cấp. Mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến chính đáng đóng góp vào những quyết định chung của tập thể. - Tạo hứng khởi làm việc trong toàn doanh nghiệp. - Xây dựng và củng cố sự hợp tác giữa các thành viên công ty trên tinh thần thiện chí và cùng có những hành động tích cực như nhau ở các thành viên trước các vấn đề cần giải quyết của doanh nghiệp. Các bước để thực hiện giải pháp này là: - Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển của công ty rõ ràng và lâu dài. - Xây dựng cơ chế chính sách, quy trình, quy định hợp lý, rõ ràng về các hoạt động của doanh nghiệp để làm cơ sở điều chỉnh hành vi, thái độ của từng thành viên công ty. - Có cơ chế khuyến khích, thu hút, đào tạo nhân tài đảm bảo giữ chân được những nhân viên có trình độ cao làm việc cho công ty. 2. Xây dựng các tiêu chuẩn về hành vi và thái độ cho cán bộ, nhân viên. Bộ tiêu chuẩn về hành vi, thái độ của mỗi cán bộ, nhân viên công ty VDC cần phải xác định dực trên một số đặc điểm sau: - Vị trí làm việc và tính chất công việc của người nhân viên. - Đối tượng tiếp xúc của người nhân viên đó: đối tác kinh doanh, khách hàng… - Địa điểm làm việc Đề xuất giải pháp xây dựng bộ tiêu chuẩn hành vi, thái độ của cán bộ công nhân viên. - Đối với nhân viên kinh doanh: - Đối với nhân viên hỗ trợ khách hàng - Đối với nhân viên khối quản lý - Đối với nhân viên khối khai thác vận hành - Đối với nhân viên khối kỹ thuật 3. Phát huy truyền thống và tăng cường giao lưu văn hóa Giải pháp phát huy truyền thống và tăng cường giao lưu văn hoá gồm các bước sau: - Xây dựng và giữ vững mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong doanh nghiệp, giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. - Nâng cao đạo đức trong quản lý và kinh doanh trong thời đại mới. Đạo đức kinh doanh càng phải được coi trọng khi các doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế. - Song song với việc bảo tồn văn hoá doanh nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp, một trong những bí quyết để có một nền văn hóa toàn diện đó là quảng bá được văn hoá doanh nghiệp đó ra bên ngoài. 3.2.3 Giải pháp tạo lập bản sắc văn hoá Công ty Để thực hiện giải pháp này doanh nghiệp cần thực hiện các bước: - Đào tạo những nhân viên trở thành đại sứ thương hiệu của doanh nghiệp, và khách hàng là người tiếp nhận giá trị văn hóa của doanh nghiệp từ các nhân viên này. - Việc tạo lập bản sắc văn hoá của Công ty, những giá trị cốt lõi của Công ty cần phải được quán triệt bởi lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp trong từng suy nghĩ và hành động; sau đó lang tỏa dần đến cán bộ cấp trung và cuối cùng là toàn cán bộ nhân viên. - Xây dựng những sản phẩm có chất lượng chứa đựng vẻ đẹp từ bên trong và thể hiện, lan tỏa ra bên ngoài, cụ thể hơn, hình ảnh tốt đẹp của văn hóa kết tinh trong sản phẩm được đưa đến tay khách hàng, cộng đồng. - Từ bản sắc văn hóa có được thì bản thân doanh nghiệp có được sức mạnh to lớn trước mọi áp lực và vật cản từ bên ngoài. Họ xem xây dựng thương hiệu là mở tài khoản tình cảm thật sự trong tim của khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nền tảng bền vững cho sự phát triển thương hiệu. 3.2.4 Giải pháp xây dựng phong cách quản lý Giải pháp này gồm các bước thực hiện sau: - Xác định vị trí vai trò của người quản lý. Với mỗi vị trí quản lý sẽ cần những người có tầm nhìn, ảnh hưởng khác nhau. Điều kiện quyết định để giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế, chính là nâng cao tư duy và tầm nhìn của mỗi nhà quản lý. - Xây dựng tư duy dám đổi mới, dám làm, chấp nhận mạo hiểm, rủi ro Chỉ những doanh nhân, doanh nghiệp dám chuyển đổi những ý tưởng sáng tạo thành những hoạt động đổi mới, luôn tìm kiếm và nắm bắt cho bằng được các cơ hội do công nghệ và thị trường mang lại, dám đối diện với thách thức cạnh tranh và các áp lực khác từ các tập đoàn hùng mạnh nước ngoài, hợp tác và cạnh tranh với họ, cùng suy nghĩ và hành động với họ mới có thể trưởng thành và phát triển. - Hệ thống hoá các giá trị cốt lõi mang tính truyền thống của doanh nghiệp mà từng vị trí quản lý cần phải có. - Đào tạo tuyển chọn những cá nhân xuất sắc, nắm chắc những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, có khả năng phát huy các giá trị truyền thống vào những vị trí thich hợp đảm bảo tạo lập được một phong cách quản lý tốt ở cả hai mặt hiệu quả công việc và giữ gìn, bảo tồn, phát huy được các giá trị văn hoá doanh nghiệp. 3.2.5 Giải pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng Để xây dựng văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng, công ty VDC phải quan tâm đến những mặt sau: - Tất cả các nhân viên đều phải ý thức được định hướng kinh doanh của Công ty là hướng tới khách hàng. Các nhân viên luôn được giáo dục, hướng dẫn cách tư duy đặt khách hàng lên hàng đầu trong mục tiêu công việc. - Đối với các nhà quản lý cần xác định quan điểm lấy con người làm gốc. Tạo ra môi trường doanh nghiệp mà trong đó mọi thành viên đều có ý thức đoàn kết một lòng vì sự nghiệp chung, đồng tâm hiệp lực, chung sức phấn đấu cùng tiến bộ, cùng mưu cầu vì sự phát triển của doanh nghiệp. - Khích lệ tính sáng tạo của các nhân viên trong công ty, sử dụng ưu thế văn hoá công ty đã tạo lập được để tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường. 3.2.6 Một số giải pháp khác 1. Xây dựng một mô hình văn hóa doanh nghiệp tích cực, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty Một trong những mục tiêu lớn của doanh nghiệp là tồn tại và phát triển cùng với một nền văn hoá có bản sắc riêng. Văn hoá dân tộc chính vì vậy luôn có tác động mạnh tới việc xây dựng một văn hoá doanh nghiệp sao cho phù hợp. Môi trường kinh doanh cũng là một yếu tố có tác động mạnh đến văn hoá doanh nghiệp của doanh nghiệp. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tích cực cần phải hiểu các yếu tố môi trường và sử dụng các yếu tố này như một nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp. 2. Tăng cường đầu tư vật chất cho xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Giải pháp tăng cường đầu tư vật chất cho xây dựng văn hoá doanh nghiệp của công ty VDC cần thực hiện một số bước quan trọng sau đây: - Thiết lập hệ thống cơ sở vật chất, cơ chế thông tin liên lạc đủ hiện đại, linh hoạt cho doanh nghiệp. - Tăng cường đầu tư cho các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về văn hoá doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty. Tích cực đầu tư thích đáng cho các hoạt động hội hè, vui chơi giải trí, chế độ lương thưởng... để nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên, để nhân viên gắn bó hơn với công việc và với doanh nghiệp. 2. Nâng cao ý thức về văn hóa doanh nghiệp cho thành viên Công ty Điều cấp thiết trước tiên để xây dựng một văn hoá doanh nghiệp là doanh nghiệp đó phải hiểu về cái mà mình sắp làm. Bởi vậy, người lãnh đạo là người phải đi đầu tìm hiểu về khái niệm, các yếu tố, mô hình tiếp cận…, nhưng một bài học cũng quan trọng không kém là sự hiểu biết của các thành viên trong doanh nghiệp về vai trò của văn hóa đối với doanh nghiệp của mình. 3. Kết hợp truyền thống và hiện đại trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Việc kết hợp truyền thống và hiện đại là một trong những yếu tố khiến cho văn hoá công ty trở nên gần gũi và dễ dàng thấm vào trong mỗi thành viên trong công ty. Với thị trường kinh doanh trải dài từ Bắc vào Nam và vươn tới các nước khác, yếu tố truyền thống văn hoá vùng miền và yếu tố truyền thống văn hoá dân tộc cần được hết sức coi trọng. Trước hết là việc xây dựng các chuẩn mực văn hoá doanh nghiệp phải phù hợp với từng vùng miền mà công ty đang kinh doanh. 3.2.7. Lộ trình thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghệp tại Công ty VDC Dự kiến lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty Điện toán và truyền số liệu như sau: o Giai đoạn 1: Từ năm 2010 đến năm 2012 - Xây dựng bộ tiêu chuẩn về hành vi, thái độ của mỗi cán bộ, nhân viên công ty. - Tuyên truyền rộng rãi về tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược phát triển của công ty cho toàn thể cán bộ công nhân viên. - Tiếp tục duy trì và triển khai các nội dung hình thành nên văn hóa doanh nghiệp bao gồm các yếu tố trực quan và phi trực quan. o Giai đoạn 2: Từ năm 2012 đến năm 2015 - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin, tuyên truyền về văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thông tin phong phú, cập nhật và dễ dàng tìm thấy. o Giai đoạn 3: Từ năm 2015 đến năm 2020 - Chuẩn hóa các yếu tố văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trở thành một lợi thế cạnh tranh của công ty trên thương trường. - Kết hợp các yếu tố văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống vào văn hóa công ty một cách đậm nét. Tạo cho doanh nghiệp một bản sắc văn hóa riêng, đặc sắc, khác biệt và nổi bật. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Văn hóa từ lâu đã là một thành tố cấu thành nên xã hội. Yếu tố văn hóa ngày càng trở nên quan trọng và là một đề tài được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Và khi nền kinh tế thị trường phát triển, yếu tố văn hóa trở thành một yếu tố đặc sắc riêng mà mỗi doanh nghiệp sử dụng như một lợi thế trong cạnh tranh trên thương trường. Với một doanh nghiệp có vị trí và tầm cỡ như VDC, văn hóa doanh nghiệp được xác định là một trong những yếu tố đã làm nên thành công của công ty trong quá khứ và sẽ là yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong thành công của công ty trong tương lai. Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tế nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp nói chung và tại công ty VDC nói riêng, luận văn đã thực hiện được một số nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá lý luận về văn hóa doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty VDC, những thành công đã đạt được và những điểm yếu cần khắc phục. - Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty VDC và lộ trình thực hiện trong thời gian tới. KIẾN NGHỊ Để thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty VDC, tác giả đưa ra một số kiến nghị: Kiến nghị đối với Bộ Thông tin truyền thông. - Cần có chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp chung cho ngành công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam ở tầm cỡ quốc gia và vươn tầm quốc tế. - Tạo điều kiện cho các công ty thành viên, công ty liên doanh xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đặc điểm, bản sắc riêng của mỗi công ty . - Hoàn thiện môi trường pháp lý. Muốn cạnh tranh được với các công ty nước ngoài, các công ty trong nước rất cần một môi trường pháp lý bình đẳng, lành mạnh có khả năng bảo vệ các nhà đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng phát triển. Kiến nghị đối với Công ty Điện toán và Truyền số liệu. - Xây dựng bộ hành vi ứng xử cho mỗi vị trí, mỗi cán bộ công nhân viên làm cơ sở cho các hành vi ứng xử, thái độ làm việc của mỗi cán bộ công nhân viên. - Sớm triển khai đầu tư hệ thống thông tin phục vụ việc tuyên truyền và kiểm soát hoạt động trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp. - Có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với nhân sự trình độ cao, đảm bảo được nguồn nhân lực có chất lượng làm nguồn lực quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp
- Xem thêm -