Tài liệu Bài thi TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CAND NHÂN 70 NĂM CAND HỌC TẬP, THỰC HIỆN 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3649 |
  • Lượt tải: 123

Mô tả:

Tư tưởng HỒ Chí Minh về Công an nhân dân; Công an nhân dân thưc hiện 6 điều Bác Hồ dạy
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CAND NHÂN 70 NĂM CAND HỌC TẬP, THỰC HIỆN 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY (11/3/1948 - 11/3/2018) -------------TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Câu 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người cán bộ, chiến sỹ công an? Đồng chí cần phải làm để xứng đáng với vị trí, vai trò đó? Ý 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người cán bộ, chiến sỹ công an? Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư cách một người cách mệnh”, trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức, thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình, với người và với công việc. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Với mỗi người, Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. Người viết : “có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước”; “khi gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn”, mới “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; “lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”. Với yêu cầu đó, Hồ Chí Minh nêu ra năm điểm đạo đức mà người đảng viên phải giữ gìn cho đúng, đó là: + Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. + Ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng. + Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng quyết tâm chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. + Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. + Hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đối với Đảng, tổ chức tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. Người thường nhắc lại ý của V. I. Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại. Vấn đề đạo đức được Hồ Chí Minh đề cập một cách toàn diện. Người nêu yêu cầu đạo đức đối với các giai cấp, tầng lớp và các nhóm xã hội, trên mọi lĩnh vực hoạt động, trong mọi phạm vi, từ gia đình đến xã hội, trong cả ba mối quan hệ của con người: đối với mình, đối với người, đối với việc. Tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt được mở rộng trong lĩnh vực đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền. Trong bản Di chúc bất hủ, Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. 2 Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tri thức Ý 2: Đồng chí cần phải làm gì để xứng đáng với vị trí, vai trò đó? + Cán bộ công an có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế tộ, Tổ quốc. Hồ Chí Minh nói: “Nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân”[28] + Bảo vệ các công trình trọng điểm, chống địch phá hoại: Tại buổi Nói chuyện tại Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 10 vào tháng 1 năm 1956 Hồ Chí Minh chỉ rõ nhiệm vụ của cán bộ công an. Người khẳng định: “Nhiệm vụ của công an là phải chặn tay bọn phá hoại”[29], bảo vệ các công trình trọng điểm. + “Trấn áp thù trong - giặc ngoài” + Có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh. + Phòng gian phải đi đôi với giữ bí mật. + Giáo dục người mắc lầm lỗi: Theo Hồ Chí Minh giáo dục người lầm lỗi là một nhiệm vụ cần phải được tiến hành thường xuyên của người cán bộ công an. Người đã chỉ ra nhiều phương pháp, cách thức để người cán bộ công an giáo dục người lầm lỗi. Trong đó Hồ Chí Minh đã chỉ ra yêu cầu giáo dục với người lầm lỗi là: “ngay cả đối với người “dinh tê” cũng không được coi thường họ mà phải giáo dục họ, thuyết phục họ để họ thấy chũng ta là những người cách mạng”. + Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng lực lượng công an đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Hồ Chí Minh từng nói: “Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề. Cho nên phải xây dựng một bộ máy công an rất tốt, rất chắc chắn. Ai phải xây dựng? Mỗi một cán bộ công an đều có trách nhiệm vào đấy”[30]. Xây dựng 3 bộ máy công an đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, thiết thực, hiệu quả. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi từng cán bộ công an phải thực hành cho tốt. Tuyệt đối tránh tư tưởng đùn đẩy trách nhiệm, cho rằng việc xây dựng bộ máy công an là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trong Công an nhân dân. Cán bộ Công an tiếp dân tại trụ sở + “Công an phải luôn luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân” cũng như các lực lượng khác trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh”. Người nhấn mạnh: “Mỗi công an viên đóng chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng gian, v.v.. Dạy cho dân ở nơi đó giữ bí mật. Và tự mình phải luôn luôn giữ lễ phép. Tránh hách dịch, v.v..”[31]. Liệt kê nhiệm vụ của Công an rất nhiều, song Hồ Chí Minh tóm tắt lại: “Nhiệm vụ của công an thì nhiều, nhưng nói tóm tắt là bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”[32]. Câu 2: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh người cán bộ, chiến sỹ công an phải có những phẩm chất nào? Vì sao Hồ Chí Minh lại yêu cầu cán bộ, chiến sỹ công an phải có những phẩm chất đó? Ý 1: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh người cán bộ, chiến sỹ công an phải có những phẩm chất nào? - Yêu cầu về chính trị: Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đặc biệt chú ý đến việc xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị. Mà trước tiên, Người chú trọng xây dựng người cán bộ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. 4 Theo Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị của người cán bộ công an thể hiện rõ nét ở chỗ là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và Tổ quốc trong mọi tình huống, mọi điều kiện, hoàn cảnh. Vì những lẽ đó trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ dạy giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân từng bước xây dựng và phát triển về mọi mặt Hồ Chí Minh luôn đặt ra một yêu cầu cốt yếu đối với người cán bộ công an là phải tuyệt đối trung thành. Trong tác phẩm Tư cách người Công an cách mạng Hồ Chí Minh chỉ rõ, cán bộ công an“Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành”. Hồ Chí Minh cho rằng trung thành là một trong những tiêu chí quan trọng, đầu tiên để tuyển chọn cán bộ, chiến sỹ công an. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người cán bộ công an phải phục tùng sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng từ trên xuống dưới, nhất định phải như thế. Cán bộ công an phải tuyệt đối không được cho rằng các đồng chí lãnh đạo đảng không có chuyên môn, nghiệp vụ công an nên không lãnh đạo được công an. Theo Hồ Chí Minh mỗi người cán bộ Công an phải luôn nhận thức rõ còn Đảng, còn mình, Đảng có lãnh đạo đúng thì chuyên môn mới đúng. Vì vậy, người cán bộ công an “Phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới”. Đây vừa là yêu cầu, vừa là nguyên tắc. - Yêu cầu về tư tưởng: Cán bộ công an là lực lượng nòng cốt, tiên phong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc cho nên theo Hồ Chí Minh phải luôn có lập trường tư tưởng cách mạng vững vàng. Đề cập đến yêu cầu về tư tưởng đối với người cán bộ công an, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cán bộ công an phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Bác từng nói: “Còn về phần cán bộ công an thì phải như thế nào?... Trước hết cán bộ phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, lập trường phải rõ ràng, vững chắc đã”. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo Người là việc tăng cường sự học tập quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong điều kiện cụ thể của nước ta. Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân. Người chỉ rõ “Công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân”. Cán bộ công an cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong mối tương quan đối với nhân dân. Trong tư tưởng của mình, người công an cần xác định rõ công an là người đày tớ thật sự trung thành của nhân dân, làm công an là để phục vụ nhân dân, đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ công an phải luôn thật sự cố gắng, biết 5 vượt qua khó khăn, gian khổ để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ công an phải thấy rõ: “Là Đảng, Chính phủ hết sức chăm sóc. Các cô các chú phải xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và Chính phủ”. “Phải có tinh thần cố gắng, vươn lên khắc phục khó khăn, gian khổ”. Bởi lẽ, công tác của ngành công an phải thường xuyên đối diện với những khó khăn, nguy hiểm, gian nan, vất vả, nhiều hi sinh thầm nặng, không phải thường xuyên được lên báo, lên đài đài phát thanh mới là vẻ vang, công tác công an rất cần và cũng rất khó. Vì vậy, đòi hỏi trong tư tưởng của người cán bộ công an phải luôn luôn cố gắng, biết vượt qua khó khăn, gian nan, vất vả. Về mặt tư tưởng, Hồ Chí Minh cũng yêu cầu rõ cán bộ công an “Phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Có như vậy mới xứng đáng là người cán bộ được Đảng và nhân dân tín nhiệm”. Trách nhiệm, gương mẫu trong công việc là người cán bộ công an đã góp phần quan trọng vào việc tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Buổi sinh hoạt tư tưởng của cán bộ chiến sỹ công an nhân dân - Yêu cầu về phẩm chất đạo đức: Theo Hồ Chí Minh đạo đức là một trong những yêu cầu, đòi hỏi quan trọng nhất đối với người cán bộ cách mạng nói chung và đối với người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân nói riêng. Đánh giá đúng tầm quan trọng của đạo đức và sự cần thiết phải có đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định “Cán bộ lấy đức làm cốt cán”. Trong tác phẩm Di chúc để lại cho Đảng, Nhà 6 nước ta Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đối với lực lượng Công an nhân dân Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ công an phải cố gắng, gương mẫu trong học tập, trong công tác, gương mẫu về đạo đức cách mạng”. Trong tác phẩm Tư cách người công an cách mạng viết năm 1948 Hồ Chí Minh đã căn dặn và yêu cầu người cán bộ công an “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” … Để nâng cao đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ công an phải thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Bác nói: “Phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân”. Đây là hai công việc cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài, bền bỉ. Bác cho rằng chủ nghĩa cá nhân như “cỏ dại” một căn bệnh hết sức nguy hiểm đối nghịch hoàn toàn với tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho nên cần phải loại bỏ. Muốn vậy, người cán bộ công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng. Từ những yêu cầu và sự chỉ dạy cụ thể đó, Hồ Chí Minh đi đến tóm lược. Người khẳng định: “Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng”. Chiến sĩ CAND giúp dân trong mùa lũ lụt 7 - Yêu cầu đối với công tác chuyên môn, nghiệp vụ: Hồ Chí Minh đã đưa ra rất nhiều những yêu cầu cụ thể, rõ ràng cần phải có của người cán bộ công an trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ để giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công an, đó là: “Đối với công việc phải tận tụy”. Nghĩa là người cán bộ công an phải thật sự chăm chỉ, chịu khó, hết lòng hết sức đối với công việc được giao phó. Để thực hành chuyên môn, nghiệp vụ cho tốt, cho đúng đắn, Hồ Chí Minh cho rằng, người cán bộ công an “Phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ”. Người cán bộ công an phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực thi chính sách của Đảng và Chính phủ. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ công an có nhiều bí mật, thầm lặng nhưng đồng thời cũng rất khó, là liên quan đến vận mệnh của chế độ, quốc gia, dân tộc và sinh mệnh chính trị của con người cho nên, theo Hồ Chí Minh “Về công tác: Phải đi sâu, phải thiết thực, phải điều tra nghiên cứu, không được chủ quan, tự túc tự mãn”. Đây là những yêu cầu người cán bộ công an phải luôn ghi nhớ và thực hành cho tốt trong mọi tình huống, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ công an: “Làm việc phải có điều tra, nghiên cứu, không được tự kiêu, tự đại. Phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân” Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ Hồ Chí Minh quan niệm rằng, cán bộ công an “Phải cảnh giác, phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài”. Đây là một yêu cầu quan trọng, là công việc mà người cán bộ công an phải thường xuyên thực hiện cho nên phải làm cho thật tốt, thật hiệu quả. Công tác công an liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, đặc biệt là ở những vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào, dân tộc, tôn giáo cho nên theo Hồ Chí Minh, cán bộ công an “Phải nắm vững chính sách đối với đồng bào thiểu số, điều đó rất cần thiết”[18]. Đây là điều kiện đề người cán bộ công an gần gũi với nhân dân, thật sự thân dân, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời đó cũng là điều kiện để người cán bộ công an luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thường xuyên người cán bộ công an đối diện với kẻ thù, cho nên Hồ Chí Minh yêu cầu phải luôn giữ được bản lĩnh cách mạng, “đối với địch, chớ nên hoang mang, cần phải hết sức trấn tĩnh, trấn tĩnh là bước đầu thắng địch. Cố nhiên, trấn tĩnh rồi còn phải đi sâu xét kỹ”. Bác 8 cho rằng địch không có gì tài tình gì đâu, có những điều ta không dấu địch mà địch cũng không học được bởi lẽ chúng ta có chính nghĩa. Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ công an phải kiên quyết tránh chống sử dụng nhục hình. Hồ Chí Minh kịch liệt phê phán, lên án hành vi sử dụng nhục hình, Người cho rằng sử dụng nhục hình là dã man, là chưa tẩy rửa được bản chất phong kiến, là dẫn đến sai lệnh vụ án, cho nên cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ nhục hình. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện công tác chuyên mốn công an phải có “Lề lối làm việc phải dân chủ”… nghĩa là phải thực hiện nghiêm túc chính sách phê bình và tự phê bình, phê bình từ trên xuống dưới, “Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an, và giúp đỡ công an”. Hồ Chí Minh từng khẳng định công tác công an rất cần nhưng cũng rất khó cho nên người cán bộ chiến sỹ công an cần phải có tài, như: · Chính trị giỏi · Pháp luật giỏi · Bắn súng giỏi · Bơi giỏi · Bảo vệ giỏi · Kỹ thuật giỏi · “Khôn khéo” · “Can đảm” · Có hiểu biết văn hóa, phong tục của từng địa phương. · Có năng lực thuyết phục, vận động quần chúng Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hồ Chí Minh yêu cầu, trong công tác chuyên môn, cán bộ công an phải thật sự gần dân, thân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Cán bộ, chiến sỹ công an “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân”. “Phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân”. “Phải đi đường lối quần chúng thì nhân dân mới tin yêu, giúp công an và công an mới thành công được”. “Phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết với nhân dân và với các ngành khác”. Trong công tác cán bộ công an phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Bác nói: “Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ”. Đây là điểm mấu chốt, là cơ sở để cán bộ công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và nhân dân. Người cán bộ công an phải 9 thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, coi trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, tương thân, tương ái. Mặc dù đề ra rất nhiều những yêu cầu đối với người cán bộ, chiến sỹ công an nhưng Hồ Chí Minh cũng không quên nhắc nhở và yêu cầu người cán bộ công an “Phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người công an nhân dân của một nước dân chủ nhân dân”. - Yêu cầu về ý thức tổ chức, kỷ luật: Kỷ luật theo Hồ Chí Minh là sức mạnh. Sinh thời Người mặc dù rất coi trọng biện pháp nhân trị, giáo dục, thuyết phục con người, song đồng thời Người cũng đặc biệt coi trọng việc xây dựng ý thức tổ chức, kỷ luật. Cho nên, đối với người cán bộ công an Hồ Chí Minh thường xuyên yêu cầu “Phải nâng cao kỷ luật, tính tổ chức, chống ba phải, nể nang”. Đối với người cán bộ, chiến sỹ công an, xuất phát bản chất là lực lượng vũ trang, công tác chuyên môn thường xuyên đối diện với nhiều nguy hiểm và có nhiều bí mật, coi trọng kỷ luật và chấp hành tốt kỷ luật là một đòi hỏi phải luôn luôn được thực hành. Cán bộ chiến sỹ thực hiện 3 cùng với dân Ý 2: Vì sao Hồ Chí Minh lại yêu cầu cán bộ, chiến sỹ công an phải có những phẩm chất đó? - Hồ Chí Minh nhận thức rõ những phẩm chất đó là rất quan trọng, vô cùng cần thiết, là những phẩm chất không thể thiếu của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam. - Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra và đánh giá cao vị trí, vai trò của người 10 cán bộ, chiến sỹ công an. Để xứng đáng với vị trí, vai trò của mình, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải có những phẩm chất cần thiết. - Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là vô cùng vất vả, không phải lúc nào cũng được lên mặt báo, đài phát thanh; các thế lực thù địch và bọn tội phạm không từ bỏ mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá chúng ta về mọi mặt. Để hoàn thiện nhiệm vụ trước Đảng, trước niềm tin tuyệt đối của nhân dân, đòi hỏi mỗi người cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Công an nhân dân cần phải có những phẩm chất cần thiết. Câu 3: Phân tích nội dung 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân? Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”? Ý 1: Phân tích nội dung 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân? Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân luôn là sự quan tâm đặc biệt đối với Người. Vì thế, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 11 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tháng 2/1961 (Ảnh tư liệu) Ngay từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của Công an nhân dân: "Công an nhân dân hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân"; Người nhấn mạnh: "Mỗi người công an phải là một chiến sĩ... Tôi mong rằng toàn thể Công an sẽ cố gắng thi đua để lập công trong cuộc thắng lợi chung". Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng,tháng 3/1948 trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an khu XII, Bác đã chỉ rõ “Tư cách người công an cách mệnh là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép Đối với công việc, phải tận tụy Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo”. 12 Sáu điều dạy của Người là mô hình hoàn chỉnh về nhân cách của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Qua 67 năm, những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, góp phần hun đúc, rèn luyện lớp lớp cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân thực sự trở thành lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc. Đó là: Thứ nhất,đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính Cần, kiệm, liêm, chính là những đức tính không thể thiếu, luôn phải được đặt lên hàng đầu đối với người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.“Cần” là trong công tác Công an, phải giáo dục cho mỗi cán bộ chiến sỹ phải làm việc một cách cần mẫn, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm và tỉnh táo; phải xây dựng một ý chí vững chắc, không ngại khó khăn, gian khổ. Cần hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa trung bình với thái độ làm việc cầm chừng.“Kiệm”là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, phải luôn chú ý bảo vệ của công. Yêu cầu cơ bản của tiết kiệm là làm việc có chỉ tiêu, có kế hoạch, phân định rạch ròi từng công việc trong từng thời gian cụ thể, từ đó phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả tốt nhất. Cùng với thực hành tiết kiệm, cần không ngừng chống lại thói xa hoa, tham ô, lãng phí. “Liêm” là một phẩm chất đạo đức quan trọng không thể thiếu đối với mỗi người cán bộ cách mạng nói chung. Đó là, liêm khiết, trong sạch, không lạm dụng của công, không tham lam địa vị, quyền lực, tiền tài. Người luôn nhắc nhở “làm công an không phải làm quan cách mạng” mà là làm đầy tớ cho nhân dân, thực sự phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho Đảng, cho dân dù nhỏ cũng làm, việc gì sai trái, làm hại Tổ quốc, ảnh hưởng đến Đảng, lợi ích của nhân dân thì dù nhỏ cũng hết sức tránh.“Chính” theo Người là không tà, là thẳng thắn, việc thiện dù nhỏ cũng cố làm, việc ác dù nhỏ cũng cố tránh. Đức tính chính trực của người cán bộ, chiến sỹ Công an cách mạng thể hiện ở chỗ: Phải biết tôn trọng lẽ phải, làm theo lẽ phải; tránh những việc trái với lợi ích của nhân dân, trái với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trên thực tế, người Công an cách mạng nếu chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà thiếu dũng khí đấu tranh bảo vệ chân lý thì kỷ cương phép nước khó có thể được thực hiện nghiêm minh. Thứ hai, đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh giáo dục cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần có tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, thân ái giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện và công tác. Và đây cũng là truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Biểu hiện của người cán bộ, 13 chiến sỹ Công an nhân dân biết giữ gìn sự đoàn kết nội bộ được thể hiện bởi sự yêu thương đồng chí, đồng đội, đồng cam chịu khổ; phát huy dân chủ, thẳng thắn đấu tranh, phê bình và tự phê bình; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội phải thể hiện thái độ chân thành, trung thực, cầu thị trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác; mọi biểu hiện che giấu khuyết điểm, bao che những hành vi thiếu trung thực, thiếu lành mạnh là những biểu hiện thiếu thân ái, giúp đỡ với đồng chí, đồng đội. Thứ ba,đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành Lòng trung thành của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân với Đảng, với Nhà nước và với nhân dân là giá trị truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân , là bản chất của người chiến sỹ Công an cách mệnh. Lòng trung thành được thể hiện bởi bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Lòng trung thành được hình thành trên cơ sở giác ngộ cách mạng, lòng yêu mến đồng chí, đồng đội, lòng yêu nghề và nó được hình thành, trau dồi và tôi luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu, thắng không kiêu, bại không nản, nó còn thể hiện bởi ý chí vươn lên sang tạo trong công tác chuyên môn. Thứ tư,đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép Lực lượng Công an nhân dân từ dân mà ra, vì dân mà phục vụ cho nên phải gần dân, kính trọng và lễ phép với nhân dân. Kính trọng, lễ phép với nhân dân không chỉ dừng lại ở lòng tôn trọng, gần gũi bảo vệ, chăm lo cho lợi ích của nhân dân mà phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biết được những trăn trở, bức xúc trong nhân dân từ đó từng bước tháo gỡ. Đây là tiền đề để xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân. Thứ năm,đối với công việc, phải tận tụy Một điều tuy ngắn nhưng bao quát được yêu cầu về tinh thần, thái độ đối với công việc. Đây là phẩm chất chung của mỗi cán bộ, đảng viên, càng phải là phẩm chất cần phải có của mỗi chiến sỹ công an cách mạng. Tận tụy với công việc được thể hiện ở sự làm việc bền bỉ, có tính chủ động, sáng tạo, xuất phát từ động cơ đúng đắn và trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. Luôn xây dựng ý thức chăm lo đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, hình thành tác phong làm việc chu đáo, khoa học, nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Đã phụ trách công việc gì thì quyết tâm làm cho bằng được, cho đến nơi, đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức cao cả của người chiến sỹ Công an nhân dân. 14 Thứ sáu,đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo Cương quyết đối với kẻ địch là một nguyên tắc bất di bất dịch. Cách xử thế thứ hai đối với kẻ địch lại phải khôn khéo; là một vấn đề cơ bản có tính chiến lược của cách mạng, có quan hệ biện chứng với tư tưởng, ý chí cương quyết với địch. Tinh thần cương quyết, khôn khéo là vũ khí sắc bén, là nguyên tắc, phương châm hoạt động của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Quán triệt lời dạy của Bác, người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần phải xây dựng cho mình bản lĩnh chiến đấu, lập trường kiên định, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thử thách để ngày càng trưởng thành trong công tác. Việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân suốt 70 năm qua luôn là nội dung trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân trong các giai đoạn cách mạng. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong nhân dân. Trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân vẫn mang tính thời sự, còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước để mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ý 2: Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”? 1.Phong cách có thể hiểu là những lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự tạo nên cái riêng của một người hay một loại người nào đó. Có phong cách làm việc, lao động, phong cách lãnh đạo, phong cách quân nhân, phong cách sống…; phong cách phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, khí chất của cá nhân; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện làm việc, sinh hoạt, sự giáo dục, rèn luyện của mỗi cá nhân…; phong cách liên quan chặt chẽ với đạo đức, song phong cách không phải là đạo đức mà là những phẩm chất đạo đức được nhận thức và được thể 15 hiện ra trong hoạt động sống của con người. Phong cách có đặc điểm gắn với truyền thống, tập quán, thói quen, đồng thời phụ thuộc vào trình độ và khí chất của mỗi cá nhân. Đối với người cán bộ, phong cách làm việc không chỉ là việc riêng của người cán bộ đó mà là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác và uy tín của đơn vị, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị. Phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị đặc trưng, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn với tư tưởng, đạo đức của Người; thể hiện một nhân cách lớn, siêu việt, trí tuệ, lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ. Phong cách Hồ Chí Minh gồm những đặc điểm nổi bật: (1)Phong cách tư duy: Tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; tư duy hài hòa , uyển chuyển, có lý, có tình. (2) Phong cách làm việc, có phong cách lãnh đạo: dân chủ, tuân thủ nghiêm nghặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tổ chức kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên; phong cách quần chúng, luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân; nêu gương; phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực và đổi mới. (3)Phong cách diễn đạt: Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn dạt ngắn gọn, cô động, hàm xúc, trong sáng, có lượng thông tin cao; sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, ví von, so sánh cụ thể; phong cách diễn đạt luôn biến hóa, nhất quán mà đa dang. (4) Phong cách ứng xử: Khiêm tốn, nhã nhặn. lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên, linh hoạt, chủ động, biến hóa. (5) Phong cách sống: Cần, kiệm, liêm, chính; sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông – Tây; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên. 2.Bản lĩnh là ý chí, dũng khí, chính kiến của mỗi cá nhân để linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, phát triển phù hợp với vai trò, vị thế xã hội của mỗi con người trong điều kiện khách quan thay đổi và giúp cá nhân tự đánh giá, phán xử những hành vi và cách cư xử của mình. Bản lĩnh bao gồm: Tri thức, tư tưởng, quan niệm, tín ngưỡng và những hiểu biết về cuộc sống; tình cảm và đạo đức; những giá trị chuẩn mực, mục đích, lý tưởng và niềm tin khoa học, truyền thống lịch sử và phong tục văn hóa. 16 3.Nhân văn là những nét đặc trưng thuộc bản chất của con người kết hợp với tri thức văn hóa, văn minh, thể hiện qua cách suy nghĩ, giao tiếp, lịch sử, truyền thống, tôn giáo; nhận thức đúng đắn về bản thân và niền tin vào trí tuệ, bản lĩnh, khả năng tự hoàn thiện vươn lên của con người, là một trong những nội dung cơ bản của đạo đức vì cái gốc của đạo đức là lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, tình nghĩa đối với con người, với gia đình, quê hương, Tổ quốc; lối sống vị tha, chung thủy; lấy thiện thắng ác; lòng yêu hòa bình, thái độ khoan dung, không báo thù báo oán. . Câu 4: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy Công an nhân dân? Rút ra ý nghĩa đối với việc xây dựng bộ máy Công an nhân dân hiện nay? Ý 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy Công an nhân dân? Một trong những nội dung trong công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ trong Công an nhân dân nói riêng được Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ. 17 Theo Hồ Chí Minh đội ngũ làm công tác cán bộ phải là người có tài và đức, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, có năng lực đánh giá và sử dụng cán bộ hiệu quả, biết phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu của cán bộ. Phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong mọi tình huống, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, chấp hành tốt mọi quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Không tư lợi riêng, lạm dụng quyền lực, chức trách nhiệm vụ để trù dập cán bộ, luân chuyển cán bộ trái với quy định. Người làm công tác cán bộ theo Hồ Chí Minh phải luôn đặt việc công tâm, công minh lên hàng đầu, tuyệt đối không được thiên vị, sử dụng tình cảm cá nhân cảm tính trong việc đánh giá, sử dụng cán bộ. Người làm công tác cán bộ phải là người có trí tuệ, tầm nhìn sâu, rộng, toàn diện để có khả năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo đề ra những chiến lược cán bộ đúng đắn, sâu sắc. Đây cũng là những phẩm chất cần phải có đối với người làm công tác cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân. Mà theo Hồ Chí Minh trước hết là đối với những người lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân. Bởi lẽ, người lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân là những người trực tiếp chỉ đạo, tham gia vào mọi khâu của công tác cán bộ. Vận dụng và phát triển sáng tạo những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, Đảng, Nhà nước ta và Bộ Công an đã có sự chỉ đạo và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp về việc xây dựng người cán bộ công an và công tác cán bộ công an trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ. Đánh giá tầm quan trọng đặc biệt của cán bộ, trong quá trình xây dựng chiến lược cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước Đảng ta đã khẳng định: Cán bộ quyết định sự thành bại của cách mạng; Gắn liền với vận mệnh của Đảng; Là khâu then chốt trong việc xây dựng Đảng. Tại Đại hội IX, Đảng ta tiếp nhấn mạnh và làm rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân”. - Tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ: Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bởi lẽ theo Hồ Chí Minh con người tốt hay xấu cũng đều do “giáo dục” cho nên muốn đào tạo được đội ngũ cán bộ công an tốt phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, đào tạo cán bộ. Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng, Chính phủ rất chú ý đến công tác của công an và đến việc giáo dục cán bộ công an”. 18 - Nguyên tắc đào tạo cán bộ: Hồ Chí Minh đã đưa ra những nguyên tắc trong công tác đào tạo cán bộ Công an nhân dân hết sức đơn giản nhưng đầy đủ, cô đọng, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Hồ Chí Minh khẳng định công tác đào tạo: +“Phải thực hành khẩu hiệu: làm việc gì học việc ấy” + “Vô luận ở quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, tổ chức, tuyên truyền, công an, v.v., cán bộ ở môn nào phải học cho thạo công việc ở trong môn ấy”[37]. + Công tác đào tạo cán bộ phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, bền bỉ. - Mục tiêu đào tạo cán bộ: Theo Hồ Chí Minh công tác đào tạo cán bộ trong công an nhân dân phải hướng tới các mục tiêu: + Phục vụ cho các hoạt động tích cực. Mà hoạt động tích cực theo Hồ Chí Minh đó chính là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. + Nâng cao chất lượng, hiệu quả, trình độ của cán bộ, chiến sỹ công an, đi vào thực tiễn, tránh lý luận suông, gắn lý luận với thực tiễn. + Đào tạo phải linh hoạt, sáng tạo, tránh dập khuôn máy móc, đào tạo phải đơn giản, thiết thực, hiệu quả, dễ hiểu. + Phải lấy công tác đào tạo cán bộ, chiến sỹ công an nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, Nhà nước, thiết thực, hiệu quả chứ không phải là phục vụ lợi ích của một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào. Ý 2: Rút ra ý nghĩa đối với việc xây dựng bộ máy Công an nhân dân hiện nay? Một là, lựa chọn cán bộ phải đúng người. Chọn đúng cán bộ có năng lực, có đạo đức thì tránh được việc đưa sai người vào bộ máy. Hai là, chọn đúng cán bộ rồi thì không được lơ là giáo dục cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng trình độ, đạo đức, lối sống. Chọn được cán bộ mà không quan tâm rèn giũa thì cán bộ vẫn có thể bị tha hóa. Ba là, đi liền với giáo dục, tự thân mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, phải luôn ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện. Nếu cán bộ buông thả, thiếu tu dưỡng, rèn luyện thì có thể dẫn đến suy thoái, đánh mất mình. Bốn là, phải chú ý công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát giúp cán bộ, đảng viên luôn được nhắc nhở về vai trò, nhiệm vụ, về tư cách, đạo đức của mình. 19 Đó là những bài học rất thời sự đối với Đảng và công tác cán bộ của Đảng. Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII đã thẳng thắn nêu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những biểu hiện đó cho thấy, các bài học mà Bác đã đúc rút từ hơn nửa thế kỷ qua vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nhưng như Bác Hồ đã nói, cái gốc vẫn là công tác cán bộ. Tôi thấy nổi lên hiện nay là vấn đề lựa chọn cán bộ, gồm chọn cán bộ cho đoàn thể, tổ chức và đặc biệt là cho các doanh nghiệp , tập đoàn lớn của Nhà nước. Có những tập đoàn lớn, cán bộ vi phạm bị xử lý, những người tiếp theo được chọn giao nhiệm vụ không những không cải thiện được, mà lại tiếp tục sai phạm. Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII vừa kết thúc đã thống nhất ban hành nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tôi hy vọng, sắp tới, công tác lựa chọn cán bộ cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn sẽ có chuyển biến tốt. Ngày nay, chúng ta có nhiều cán bộ giỏi, được đào tạo bàn bản, có năng lực, có khát vọng. Nếu đánh giá, lựa chọn cán bộ đúng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đúng ở mỗi tổ chức Đảng, đoàn thể, mặt trận và doanh nghiệp thì sẽ phát huy được sức mạnh toàn hệ thống, xây dựng được Đảng vững mạnh, chính quyền liêm chính để chung sức phát triển đất nước. Hình ảnh đẹp và ý nghĩa của lực lượng công an, cảnh sát giao thông 20
- Xem thêm -