Tài liệu Luận văn thạc sỹ năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh lạng sơn

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BẢNG, HÌNH TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH 7 1.1. Báo cáo viên cấp tỉnh 7 1.1.1. Khái niệm về báo cáo viên cấp tỉnh 7 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của báo cáo viên cấp tỉnh 7 1.1.3. Đặc điểm hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh 8 1.2. Năng lực của báo cáo cáo viên cấp tỉnh 8 1.2.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh 8 1.2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh 9 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 12 1.3. Sự cần thiết nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 13 1.3.1. Nâng cao năng lực báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập quốc tế 13 1.3.2. Nâng cao năng lực BCV để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh 14 1.3.3. Năng lực báo cáo viên còn hạn chế trong yêu cầu công tác 14 1.4. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở một số địa phương và bài học rút ra cho tỉnh Lạng Sơn 15 1.4.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở tỉnh Yên Bái 15 1.4.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở tỉnh Đắc Lắc 16 1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Lạng Sơn 16 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN 18 2.1. Giới thiệu về cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 18 2.1.1. Quá trình thành lập cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 18 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của cơ quan Ban Tuyên giáo Tinh ủy 19 2.1.3. Cơ cấu tổ chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 19 2.1.4. Kết quả hoạt động của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 20 2.2. Đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh 21 2.2.1. Số lượng báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 21 2.2.2. Cơ cấu đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Tỉnh Lạng Sơn 22 2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo cáo viên cấp tỉnh 23 2.3. Yêu cầu về năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 24 2.3.1. Phương pháp xác định yêu cầu về năng BCV cấp tỉnh 24 2.3.2. Yêu cầu về năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh 24 2.4. Thực trạng năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 27 2.4.1. Thực trạng về kiến thức 27 2.4.2. Thực trạng về kỹ năng 27 2.4.3. Thực trạng về đạo đức, phẩm chất chính trị 30 2.5. Đánh giá chung về năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 32 2.5.1. Đánh giá về kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 32 2.5.2. Đánh giá thực trạng ưu điểm của đội ngũ BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn 33 2.5.3. Đánh giá thực trạng hạn chế đội ngũ BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 34 2.5.4. Nguyên nhân của hạn chế 39 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN 41 3.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 41 3.1.1. Mục tiêu nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 41 3.1.2. Phương hướng nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 42 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 61 3.2.1. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng 61 3.2.2. Giải pháp về lựa chọn, kiện toàn, bổ sung báo cáo viên 47 3.2.3. Xây dựng khung năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 47 3.2.4. Giải pháp về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của báo cáo viên cấp tỉnh 50 3.2.5. Giải pháp về chế độ đãi ngộ, khuyến khích 51 3.2.6. Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với việc nâng cao chất lượng báo cáo viên cấp tỉnh 52 3.3. Kiến nghị 53 3.3.1. Với Ban Tuyên giáo Trung ương 53 3.3.2. Với Tỉnh ủy Lạng Sơn 54 KẾT LUẬN 55
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ========== NÔNG THỊ THU NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế và chính sách Mã ngành: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐỖ THỊ HẢI HÀ HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Tác giả luận văn Nông Thị Thu LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận văn này, trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn trân thành tới quí thầy giáo, cô giáo Trường Đại học kinh tế Quốc dân đã tận tình giảng day tôi trong suốt thời gian học tập. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn tran trọng đến PGS, TS Đỗ Thị Hải Hà là giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn đến tập thể Lãnh đạo, các đồng nghiệp của tôi đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, cũng như các tổ chức, cá nhân khác đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình khảo sát, thu nhập số liệu để tôi thực hiện hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng luận văn này không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy giáo, cô giáo, các đồng nghiệp và bạn học. Tác giả luận văn Nông Thị Thu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BẢNG, HÌNH TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH........................................................................7 1.1. Báo cáo viên cấp tỉnh........................................................................................7 1.1.1. Khái niệm về báo cáo viên cấp tỉnh..........................................................7 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của báo cáo viên cấp tỉnh.......................................7 1.1.3. Đặc điểm hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh.........................................8 1.2. Năng lực của báo cáo cáo viên cấp tỉnh..........................................................8 1.2.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh.............8 1.2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh...............................9 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực báo cáo viên cấp tỉnh.......................12 1.3. Sự cần thiết nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh..................................13 1.3.1. Nâng cao năng lực báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập quốc tế...........................................................................................13 1.3.2. Nâng cao năng lực BCV để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh....................................................................................14 1.3.3. Năng lực báo cáo viên còn hạn chế trong yêu cầu công tác....................14 1.4. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở một số địa phương và bài học rút ra cho tỉnh Lạng Sơn................................................................................15 1.4.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở tỉnh Yên Bái................15 1.4.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở tỉnh Đắc Lắc................16 1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Lạng Sơn.................................................16 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN............................................................................18 2.1. Giới thiệu về cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn...........................18 2.1.1. Quá trình thành lập cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn............18 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của cơ quan Ban Tuyên giáo Tinh ủy....................19 2.1.3. Cơ cấu tổ chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...................................19 2.1.4. Kết quả hoạt động của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.......20 2.2. Đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh........................................................................21 2.2.1. Số lượng báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn.................................21 2.2.2. Cơ cấu đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Tỉnh Lạng Sơn......................22 2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo cáo viên cấp tỉnh..................23 2.3. Yêu cầu về năng lực báo cáo viên cấp tỉnh...................................................24 2.3.1. Phương pháp xác định yêu cầu về năng BCV cấp tỉnh...........................24 2.3.2. Yêu cầu về năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh.......................................24 2.4. Thực trạng năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn...................27 2.4.1. Thực trạng về kiến thức..........................................................................27 2.4.2. Thực trạng về kỹ năng............................................................................27 2.4.3. Thực trạng về đạo đức, phẩm chất chính trị............................................30 2.5. Đánh giá chung về năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn.......32 2.5.1. Đánh giá về kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn..........................................................................................................32 2.5.2. Đánh giá thực trạng ưu điểm của đội ngũ BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn. 33 2.5.3. Đánh giá thực trạng hạn chế đội ngũ BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. .34 2.5.4. Nguyên nhân của hạn chế......................................................................39 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN.....................................41 3.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020..................................................................................................41 3.1.1. Mục tiêu nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh..................................41 3.1.2. Phương hướng nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh........................42 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn.....61 3.2.1. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng.............................................................61 3.2.2. Giải pháp về lựa chọn, kiện toàn, bổ sung báo cáo viên.........................47 3.2.3. Xây dựng khung năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn......47 3.2.4. Giải pháp về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của báo cáo viên cấp tỉnh. .50 3.2.5. Giải pháp về chế độ đãi ngộ, khuyến khích............................................51 3.2.6. Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với việc nâng cao chất lượng báo cáo viên cấp tỉnh.....................................................................................................52 3.3. Kiến nghị.........................................................................................................53 3.3.1. Với Ban Tuyên giáo Trung ương............................................................53 3.3.2. Với Tỉnh ủy Lạng Sơn............................................................................54 KẾT LUẬN............................................................................................................55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Báo cáo viên BCV DANH MỤC BẢNG BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 1.1. Khung năng lực BCV cấp tỉnh................................................................11 Bảng 2.1. Số lượng và trình độ báo cáo viên cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn......................21 Bảng 2.2: Cơ cấu độ tuổi.........................................................................................21 Bảng 2.3: Cơ cấu giới tính BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn..................................22 Bảng 2.4: Cơ cấu thành phần dân tộc BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn..................23 Bảng 2.5. Yêu cầu về kiến thức của BCV cấp tỉnh..................................................24 Bảng 2.6. Yêu cầu về kỹ năng của BCV cấp tỉnh....................................................25 Bảng 2.7. Yêu cầu về ý thức, thái độ làm việc của BCV cấp tỉnh...........................26 Bảng 2.8. Kết quả khảo sát thực trạng kiến thức của BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn.27 Bảng 2.9. Tổng hợp kỹ năng BCV thông qua kết quả công việc.............................28 Bảng 2.10. Kết quả khảo sát thực trạng kỹ năng của BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn. 28 Bảng 2.10. Kết quả khảo sát thực trạng kỹ năng của BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn. 29 Bảng 2.11. Kết quả khảo sát thực trạng đạo đức, chính trị của BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn..............................................................................................31 Bảng 2.12. Kết quả đánh giá năng lực đội ngũ BCV cấp tỉnh hằng năm.................33 Bảng 2.13. Hạn chế về kiến thức của BCV cấp tỉnh................................................34 Bảng 2.14. Các điểm yếu về kỹ năng của BCV cấp tỉnh.........................................36 Bảng 2.15. Các điểm yếu về đạo đức ý thức thái độ, phẩm chất chính trị của BCV cấp tỉnh.................................................................................................38 HÌNH Hình 1.1. Các yếu tố cấu thành năng lực báo cáo viên cấp tỉnh.................................9 Hình 2.1. Bộ máy tổ chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...................................20 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ========== NÔNG THỊ THU NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế và chính sách Mã ngành: 8340410 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ========== NÔNG THỊ THU NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế và chính sách Mã ngành: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐỖ THỊ HẢI HÀ HÀ NỘI, 2019 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV) là cầu nối để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ BCV đi vào nền nếp, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền. Thông qua hoạt động của đội ngũ BCV đã góp phần đưa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thông tin kịp thời, có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, tình hình trong tỉnh; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị lớn, các mục tiêu, dự án của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ các cấp. Mặt khác, tích cực góp phần làm tốt công tác đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên qua thực tế, hoạt động tuyên truyền miệng của tỉnh còn nhiều bất cập còn tồn tại, trong đó có vấn đề về sự hạn chế trong năng lực BCV, thể hiện ở: Hoạt động của đội ngũ BCV vẫn chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phương thức tuyên truyền còn nặng một chiều từ trên xuống, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ BCV chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, bận nhiều công tác chuyên môn ít có thời gian cập nhật, nắm bắt, xử lý thông tin để tổ chức tuyên truyền định hướng thông tin kịp thời, nhanh nhạy. Một số BCV thực hiện thông tin hai chiều, nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng chưa tốt để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 2 Trước yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới, đòi hỏi đội ngũ BCV của tỉnh cần tích cực rèn luyện cả về đạo đức, phẩm chất chính trị, kỹ năng nghề nghiệp để năng cao năng lực hoạt động. Qua đó, khắc phục những hạn chế, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, tận tụy trong công việc, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Với những lý do nêu trên, để góp phần nâng cao năng lực của BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn, tác giả lựa chọn nội dung nghiên cứu: “Năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn” làm luận văn Thạc sỹ. Việc nghiên cứu đề tài này là yêu cầu cấp thiết và sẽ có ý nghĩa thiết thực về cả lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong những năm qua, đã có nhiều công trình khoa học, các luận án, luận văn tiến sĩ, thạc sỹ nghiên cứu về vấn đề “năng lực” như: - Đề tài “Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2012. Tác giả đã tìm hiểu nghiên cứu rõ năng lực quản lý của cán bộ là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của công chức nhà nước. Thông qua việc nghiên cứu thực trạng năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân xã trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tác giả đã làm rõ những ưu điểm, hạn chế về năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân xã. Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp tác động đến năng lực quản lý, từ đó đưa ra những đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân xã trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.” 3 - Nguyễn Vinh Quang (2016) với đề tài “Nâng cao năng lực cán bộ thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ chương trình E.MBA, Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn trên tác giả đã xác định khung năng lực, nghiên cứu về nâng cao năng lực cán bộ thanh tra xây dựng và đưa ra yêu cầu, thực trạng năng lực cán bộ thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng. Những mặt ưu điểm, nhược điểm và hạn chế trong năng lực cán bộ thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Qua đó tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng. - Nguyễn Văn Phúc (2017) “Năng lực kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La” Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017. Luận văn thể hiện rõ năng lực kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Luận văn trên tác giả đã xác định được khung nghiên cứu để nâng cao năng lực kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Tác giả đã chỉ ra những mặt ưu điểm, nhược điểm, yêu cầu và thực trạng năng lực của kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. - Nguyễn Chí Kiên (2018) “Năng lực của điều tra viên tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La” Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế và chính sách, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2018. Tác giả luận văn đã làm rõ các khái niệm cũng như chức năng, nhiệm vụ của điều tra viên của Công an tỉnh Sơn La; phân tích thực trạng năng lực của điều tra viên Công an tỉnh Sơn La hiện nay. Từ đó, đề ra phương hướng và các giải pháp nâng cao năng lực điều tra viên của Công an tỉnh Sơn La đến năm 2020. Qua nghiên cứu và tìm hiểu có rất nhiều luận văn, đề án, bài báo viết về viết về năng lực. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể đề tài “Năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn”, luận văn là độc lập, không trùng lặp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 3. Mục đích nghiên cứu: Đề tài hướng tới các mục đích cơ bản sau: - Xác định được khung nghiên cứu về năng lực BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn. - Xác định được yêu cầu về năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. 4 - Đánh giá được thực trạng năng lực đội ngũ BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn, xác định được ưu, nhược điểm và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế về năng lực BCV. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện mục đích trên thì cần nghiên cứu và trả lời các câu hỏi sau: - Những yếu tố cấu thành năng lực đội ngũ BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn? Những yếu tố ảnh hưởng năng lực đội ngũ BCV là gì? - Yêu cầu đối với BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn như thế nào? - Năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn đang ở mức độ nào? Có những điểm mạnh, điểm yếu cơ bản nào? - Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn.” 4. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn Việc nghiên cứu luận văn nhằm thực hiện những nhiệm vụ sau: - Xác định khung nghiên cứu về năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. - Xác định yêu cầu năng lực và đánh giá thực trạng năng lực của BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn, tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về năng lực của BCV. - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực của BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. “5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: tỉnh Lạng Sơn. + Về thời gian: Thời gian thu thập số liệu nghiên cứu từ năm 2016 đến năm 2019, Điều tra sơ cấp tháng 3 đến tháng 5 năm 2019, Giải pháp đề xuất đến năm 2023.” 5 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Khung nghiên cứu 6.2. Quy trình nghiên cứu Để thực hiện các mục tiêu của luận văn, quá trình nghiên cứu được thực hiện qua các bước sau: - Bước 1: Nghiên cứu khung lý thuyết về năng lực của BCV cấp tỉnh, từ đó tác giả xác định khung năng lực của BCV cấp tỉnh. - Bước 2: Thiết kế phiếu khảo sát, các tiêu chí khảo sát đưa ra dựa trên khung năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn, nhằm xác định rõ yêu cầu cũng như thực trạng năng lực của BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. Phiếu khảo sát dành cho BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn để xác định yêu cầu và đánh giá thực trạng năng lực của BCV cấp tỉnh. - Mục tiêu điều tra: Đánh giá năng lực của đội ngũ BCV cấp tỉnh. - Thời gian điều tra: Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019. - Cách thiết kế phiếu điều tra: Trên cơ sở khung năng lực của đội ngũ BCV cấp tỉnh, tác giả đã tiến hành thiết kế mẫu phiếu điều tra để xác định yêu cầu và đánh giá năng lực của đội ngũ BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn. Mẫu phiếu được thiết kế chung dùng cho đối tượng đánh giá, nội dung phiếu điều tra được thiết kế tập trung vào kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức, chính trị của đội ngũ BCV cấp tỉnh (riêng trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị không thiết 6 kế trong phiếu điều tra mà lấy số liệu trực tiếp từ Quyết định thành lập và kiện toàn đội ngũ BCV cấp tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn). Các yếu tố cấu thành của năng lực, được thiết kế bởi các tiêu chí năng lực khác nhau và theo thang đánh giá từ 1 điểm – 5 điểm (trong đó:1: Rất yếu; 2: Yếu; 3: Trung bình; 4: Khá; 5: Tốt). - Bước 3: Xác định yêu cầu và đánh giá thực trạng về năng lực của BCV cấp tỉnh. Trên cơ sở phiếu điều tra đã thiết kế, tiến hành điều tra khảo sát 40 BCV cấp tỉnh để làm rõ mức độ yêu cầu năng lực cũng như thực trạng năng lực của BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. - Bước 4: Phân tích số liệu: Kết quả khảo sát được tập hợp ở các bảng so sánh với các tiêu chí khác nhau làm căn cứ đánh giá năng lực của BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xác định được mức độ yêu cầu của từng năng lực và mức độ năng lực hiện tại, từ đó xác định khoảng cách giữa hai mức độ này, tác giả sẽ tiến hành phỏng vấn chuyên sâu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số Sở, ban ngành có liên quan của tỉnh nhằm xác định nguyên nhân của những hạn chế trong năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn để làm cơ sở cho các giải pháp nâng cao năng lực BCV. - Bước 5: Đề xuất giải pháp khắc phục điểm yếu, nâng cao năng lực của BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn chia thành 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về năng lực báo cáo viên cấp tỉnh. Chương 2: Phân tích thực trạng năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn. 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH 1.1. Báo cáo viên cấp tỉnh 1.1.1. Khái niệm BCV là những người làm công tác truyền đạt thông tin tuyên truyền trong tổ chức đảng, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. BCV được phép phát ngôn, thông tin chính thống những thông tin tình hình trong nước và Quốc, đồng thời là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, chủ lực trong đội ngũ tuyên truyền miệng, phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhất định và có tổ chức của cấp ủy. “BCV của Đảng là người do cấp uỷ đảng lựa chọn và quyết định công nhận, thực hiện công tác tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng; hướng dẫn, quản lý và tổ chức hoạt động của ban tuyên giáo cùng cấp và cấp trên. Trong những trường hợp cụ thể, khi được cấp ủy phân công, BCV là người phát ngôn của cấp ủy đảng. BCV được tổ chức từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn, đảng bộ cơ sở và tương đương” (Ban Tuyên giáo Trung ương (2011), Quyết định số 518-QĐ/BTGTW, về việc “Ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng”). Như vậy, BCV cấp tỉnh làm công tác tuyên truyền, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh quản lý. Đội ngũ BCV có trình độ chuyên môn và đảm bảo trình độ lý luận chính trị để từ đó có hiểu biết thực tiễn; có năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin. luôn chủ động trong quá trình đối thoại. 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của báo cáo viên cấp tỉnh Theo quy định của Đảng, BCV cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ sau: - Cung cấp thông tin, bao gồm cả những thông tin có tính nội bộ, về tình hình quốc tế, trong nước; phổ biến, giải thích các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực 8 - Phân tích, ý nghĩa chính trị của các sự kiện, các nhiệm vụ, có sức thuyết phục cao, báo cáo viên làm rõ bản chất các sự vật, hiện tượng, - Nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội đang quan tâm, từ đó định hướng tư tưởng và hướng dẫn dư luận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng sự đồng thuận trong xã hội. - Tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo cấp ủy và thực hiện quy chế hoạt động. 1.1.3. Đặc điểm của báo cáo viên cấp tỉnh + Được cung cấp thông tin về tình hình thời sự và các loại tài liệu cần thiết theo quy định; được trang bị các thiết bị phù hợp để phục vụ + Được trả thù lao và hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước quy định và ban hành. + Thực hiện theo sự phân công của cơ quan quản lý; thông tin đầy đủ, chính xác giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và bí mật không lộ lọt thông tin. + Tham gia đầy đủ các hội nghị BCV và các hoạt động BCV khi được phân công. 1.2. Năng lực của báo cáo cáo viên cấp tỉnh 1.2.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh Năng lực của BCV cấp tỉnh, cũng là năng lực chung của đội ngũ BCV các cấp đó là khả năng chuẩn bị chuyên đề, khả năng tổng hợp, phân tích và truyền đạt thông tin bằng hình thức tuyên truyền miệng nhằm cung cấp và định hướng có hiệu quả các thông tin . Năng lực BCV cấp tỉnh được cấu thành bởi 3 yếu tố chính: - Kiến thức: Là những người trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng, BCV tỉnh phải có trình độ hiểu biết nhất định về các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học. Có kỹ năng phương pháp sư phạm và nghiệp vụ tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng trong hoạt động 9 tuyên truyền. đồng thời, luôn cập nhật các thông tin, sự kiện mới đang được xã hội quan tâm. Hình 1.1. Các yếu tố cấu thành năng lực báo cáo viên cấp tỉnh - Kỹ năng: + Có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin. + Có khả năng diễn đạt rõ ràng các vấn đề nêu + Có năng lực tự chủ trong giao tiếp, đối thoại với người nghe. - Ý thức, thái độ làm việc BCV tỉnh phải là những người có lập trường quan điểm đúng đắn, luôn trung thành, gương mẫu và có mối quan hệ tốt với nhân dân. 1.2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực của báo cáo viên 1.2.2.1. Theo kết quả đánh giá nhiệm vụ “ Kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của BCV là tiêu chí cụ thể nhất, rõ nhất để đánh giá chất lượng đội ngũ BCV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác thực tế người BCV bao gồm những yếu tố cụ thể sau: - Khối lượng - Năng suất, hiệu quả - Chất lượng - Sự tín nhiệm của BCV “ 1.2.2.2. Theo các yếu tố cấu thành năng lực 10 - Thứ nhất, về kiến thức của BCV: Kiến thức của BCV là mức độ hiểu biết được đánh giá theo tiêu chuẩn nhất định thể hiện ở bằng cấp, chứng chỉ, tiêu chuẩn mà mỗi người BCV có được thông qua quá trình đào tạo, học tập. BCV phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mới đáp ứng yêu cầu công việc, để đảm bảo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. - Thứ hai, về kỹ năng của BCV “Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách lựa chọn và áp dụng những cách thức đúng đắn, có tính đến những điều kiện nhất định” (Lêvitov (1983), Tâm lý học cá nhân, tập 3, NXB Giáo dục, Hà Nội). “Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức đã thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tiễn” Kỹ năng là khả năng tuyên truyền miệng là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực của BCV Ý thức đạo đức: Có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, khiêm tốn học hỏi, gương mẫu và có mối quan hệ tốt với mọi người. gương mẫu, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, đoàn kết, thân ái, nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí, thương yêu nhân dân, lịch sự, đề cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ.” Thái độ đạo đức: BCV phải có thái độ văn minh, lịch sự trong giao tiếp. + Phẩm chất chính trị BCV cấp tỉnh phải là những người có lập trường quan điểm đúng đắn, nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành. 11 Bảng 1.1. Khung năng lực BCV cấp tỉnh TT Năng lực Mô tả I VỀ KIẾN THỨC Trình độ 1 - Có trình độ đào tạo từ đại học trở lên. đào tạo - Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiến thức 2 - Có trình độ hiểu biết nhất định về các lĩnh vực chuyên môn - Biết vận dụng tâm lý học, phương pháp sư phạm - Luôn cập nhật thông tin, Trình độ 3 - Cao cấp hoặc cử nhân. lý luận II VỀ KỸ NĂNG 1 - Nội dung tuyên truyền phù hợp với chuyên môn BCV, với Kỹ năng lựa đặc điểm người nghe và sự điều phối. chọn nội dung - Lựa chọn nội dung bảo đảm tính thời sự. Kỹ năng lựa - Kỹ năng lựa chọn các tài liệu. 2 chọn, nghiên cứu - Đọc, ghi chép, phân loại để xây dựng đề cương bài nói. và xử lý tài liệu Kỹ năng xây - Xác định đối tượng để lựa chọn cho phù hợp 3 dựng đề cương Kỹ năng lựa chọn, sử dụng - Phương pháp truyền đạt thông tin cho người nghe 4 ngôn ngữ, văn hướng tới mục đích tuyên truyền bảo đảm phong - Khả năng trình bày các nội dung đã chuẩn bị, trình bày Kỹ năng tiến vấn đề rõ ràng, thuyết phục và t ạo sự tập trung chú ý của 5 hành phát biểu. người nghe; III VỀ ĐẠO ĐỨC, CHÍNH TRỊ - Có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; 1 Ý thức - Gương mẫu luôn đề cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ.” - Có thái độ văn minh, lịch sự, hoà nhã, - Có lập trường quan điểm đúng đắn 2 Thái độ - Có tính đảng, tính chiến đấu không vi phạm kỷ luật phát ngôn. - Nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động - Có tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn trong thực hiện nhiệm 3 vụ. Hành vi - Thực hiện thành tốt nhiệm vụ được giao.” - kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái (Nguồn: Học viên tổng hợp)
- Xem thêm -