Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Bạn bè ơi

.PDF
103
278
114

Mô tả:

BAN BE OI 1 - Tao maâ laâ con trai, choån ngûúâi yïu, tao seä choån cö naâo thêåt xinh... Lan Anh bôu möi, nhoâm saát mùåt Hoa: - Vêng, "laäo" Trung nhaâ maây cuäng "chïët" maây chó vò caái xinh êëy thöi. Caác cuå baão röìi: "Caái nïët àaánh chïët caái àeåp". Nhûng caác cuå coân baão "Gaái tham taâi, trai tham sùæc" cú maâ! Hoa vêîn gên cöí. Chõ Laânh goä thûúác caânh caåch xuöëng mùåt hoâm: - Thöi, be beá caái möìm chûá, mûúâi hai rûúäi àïm röìi àêëy. Ài nguã ài... - Àûúåc röìi, nhûng mai phaãi tiïëp tuåc àêëy nhaá. Em cûåc kyâ phaãn àöëi caái Hoa. Nhû Lï hoái coân coá lyá, àùçng naây... - Lan Anh cöë vúát vaát. - Coá lyá quaá ài chûá. Ai maâ chùèng thñch ngûúâi chung thuãy... Lï hoái giuä maân, lêìu bêìu. Thuãy luân ngaáp roä to. Cuöåc tranh luêån chêëm dûát. Linh thoâ cöí xuöëng giûúâng Lan Anh ruã rï: - Lïn àêy nguã vúái tao ài, buöìn quaá. Lan Anh treâo lïn giûúâng trïn. Chõ Laânh àaä chui vaâo maân, coân cöë ngoác àêìu dêåy nhòn sang: - Tuåi maây àuáng laâ luä àöìng tñnh, khöng àïm naâo rúâi nhau àûúåc! Linh thoâ tay tùæt nöët ngoån àeân cuöëi cuâng. Caã phoâng im lùång, chó nghe tiïëng gioá luâa hun huát doåc haânh lang. Mú höì àêu àoá laâ tiïëng ghi ta bêåp buâng vùèng túái. Chùæc laâ úã daäy nhaâ A7 àùçng sau, tuåi con trai khoa Toaán "àoáng àö" úã àoá. Höìi múái vaâo trûúâng, àûáa con gaái khoa Vùn naâo cuäng nghô tuåi con trai khoa Toaán cûáng queâo, khö nhû cuãi, chùèng biïët tñ ti laäng maån. Nhûng múái qua nùm thûá nhêët, àûáa naâo cuäng biïët mònh nhêìm. Khoa Vùn chûa bao giúâ thùæng khoa Toaán trong nhûäng trêån àêëu boáng, trong nhûäng lêìn thi vùn nghïå. Thêåm chñ vûâa thaáng trûúác, möåt "nhên maång" khoa Toaán àaä öm vïì http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 2 giaãi nhò cuöåc thi thú sinh viïn. Caác naâng khoa Vùn nhòn caác chaâng khoa Toaán vúái con mùæt khaác hùèn. Thïë nhûng caã phoâng 418 naây laåi thïm möåt kïët luêån huâng höìn rùçng "Boån con trai khoa Toaán àïíu lùæm, súã khanh lùæm" chó vò chuyïån cuãa Haånh. Suöët hai nùm trúâi yïu nhau tha thiïët, àuâng möåt caái thùçng Vinh khoa Toaán àaá Haånh, quay sang theo àuöíi möåt em khoa Sûã khoáa sau khaá xinh nïëu khöng kïí cùåp mùæt cêån cûá löìi ra nhû mùæt caá vaâng. Lan Anh cûåa quêåy röìi thò thaâo: - Maây nghô caái gò àêëy? Linh bêåt cûúâi nho nhoã: - Tao nguã röìi! Sao cûá nhû ma xoá thïë? Nguã ài. - Khoá nguã lùæm. Töëi nay tao uöëng caâ phï. - Vúái anh Hoaâng phaãi khöng? - Linh toâ moâ. Lan Anh "suyåt" röìi àûa tay bõt miïång Linh: - Maây laâ ma xoá thò coá, sao maây biïët? - Tao àoaán thöi. Naây, sao anh Hoaâng khöng ruã chõ Laânh nhó? Maây thñch anh êëy phaãi khöng? - Giúâi aå! Nguã ài, mai tao kïí cho maâ nghe. Tao maâ thñch öng Hoaâng thò baâ Laânh xeá xaác ra... Loaáng caái àaä thêëy Lan Anh thúã àïìu àïìu. Noá chuáa laâ dïî nguã. Coá lêìn caã phoâng chúi tuá lú khú böi rêu, hoâ heát êìm êìm, Lan Anh vêîn höìn nhiïn nguã roä say. Im lùång quaá! Haãi vêîn baão: "Caâng nhûäng àïm vùæng, anh caâng nhúá em kinh khuãng". Nhúá àïën Haãi, Linh laåi nghô vïì cuöåc tranh luêån tûâ chêåp töëi cuãa caã phoâng. Coá lêìn Linh hoãi: "Taåi sao anh yïu em?". Haãi veáo muäi cö: "Coá trúâi múái biïët". Tònh yïu cuãa hai àûáa àaä troân ba nùm hai thaáng saáu ngaây, nhûng nhiïìu luác Linh vêîn bùn khoùn: Liïåu hai àûáa coá sùén saâng ài bïn nhau suöët àúâi khöng? Ba nùm qua, coá nhiïìu taác àöång tûâ bïn ngoaâi nhûng chûa bao giúâ Linh daám tûúãng tûúång ra caái ngaây cuöåc söëng cuãa mònh thiïëu Haãi vaâ töìi tïå hún laâ coá möåt trai naâo khaác àûáng vaâo chöî cuãa anh... * * http://ebooks.vdcmedia.com * BAN BE OI 3 Töëi thûá baãy mêët àiïån, kyá tuác xaá buöìn tïnh. Daäy haânh lang hun huát vùæng hoe. Dûúái sên, laác àaác möåt vaâi nhoám tuå têåp bïn gaánh chaáo rong cuãa u Hoâa. Phña daäy cùng tin coá veã öìn aâo hún caã búãi coá aánh àeân mùng söng saáng trûng. Linh àûáng têìn ngêìn ngoaâi haânh lang möåt höìi röìi laåi lùång leä quay vaâo. Tûâ chiïìu àïën giúâ cö mong Haãi, duâ thûâa biïët anh chùèng thïí naâo àïën àûúåc. Àaä bao lêìn Haãi noái vúái cö: "Lñnh traáng boån anh noá thïë, giúâ giêëc nghiïm ngùåt lùæm. Anh biïët, em phaãi khöí nhiïìu...". Yïu anh, Linh chêëp nhêån têët caã, nhûng nhiïìu luác cö khöng khoãi dùçn vùåt, tuãi thên. Nhêët laâ nhûäng töëi thûá baãy thïë naây. Phoâng mûúâi àûáa thò nùm coá ngûúâi yïu. Linh coá Haãi, Hoa yïu Trung, Lï thuãy chung vúái anh chaâng Vinh úã quï. Chõ Laânh - ngûúâi nhiïìu tuöíi nhêët phoâng, thûúâng àûúåc trïu laâ "baâ giaâ nhêët Böå àaåi hoåc" vò hún luä àaân em lau nhau nhûäng hai tuöíi - daåo naây cuäng àang coá “vêën àïì” vúái anh Hoaâng. Lan Anh thò chùæc chùæn luác naâo cuäng coá ngûúâi yïu, nhûng yïu ai thò hiïån giúâ caã phoâng vêîn coân chûa roä. Höìi nùm thûá nhêët, chñn àûáa trong phoâng àïìu choáng mùåt vò töëc àöå thay àöíi "vïå sô" cuãa Lan Anh. Höm nay noá cûúâi rêët tònh vúái anh Long, ngaây mai coá thïí khoaác tay anh Khaánh vaâ chûa biïët chûâng ngaây kia seä ài àêu àoá vúái anh Tuêën. Chõ Laânh tûâng nhùæc noá "Phaãi cêín thêån, roä raâng trong tònh yïu" thò Lan Anh cûúâi rêët thoaãi maái: "Bao giúâ yïu thò em seä roä raâng. Bêy giúâ em coá yïu ai àêu?". Lan Anh thên vúái Linh hún caã duâ tñnh nïët hai àûáa thûåc sûå traái ngûúåc nhau. Linh ñt noái, thêån troång coân Lan Anh laåi böåp chöåp lùæm lúâi. Lan Anh hay ruã ró vúái Linh chuyïån yïu àûúng cuãa mònh. Coá luác ài chúi vïì, Lan Anh keáo Linh ra möåt chöî, khoác nhû mûa trïn vai cö, kïí lïí lïn aán anh A, anh B naâo àoá möåt höìi röìi raáo hoaãnh. Coá luác cö naâng laåi hñ hûãng neám cho Linh bao nhiïu keåo cao su, taáo, öíi vaâ hûáng chñ haát vang. - Linh úi! Höm nay anh Haãi khöng àïën aâ? Thuãy luân àang cùæm cuái laâm baâi caånh cêy nïën nhoã xñu ngêíng lïn hoãi. Linh àaáp húâ hûäng: - ÛÂ, khöng. Tiïëng "khöng" nheå nhû möåt thoaáng thúã daâi. Thuãy laåi cuái xuöëng trang saách. Noá laâ möåt trong nùm thaânh viïn chûa coá ngûúâi yïu cuãa phoâng naây. Coá caãm giaác Thuãy luân say mï hoåc hún moåi thûá trïn àúâi. Cuâng möåt luác, noá theo hoåc hai trûúâng àaåi hoåc, sû phaåm vaâ ngoaåi ngûä taåi chûác. Thïë maâ naâng ta coân dûå àõnh sau naây hoåc nhûäng gò, nhûäng gò nûäa. Tûâ nùm thûá nhêët àïën giúâ, coá möåt vaâi chaâng trai àïën röìi ài lùång leä. Caã phoâng cûá xuám vaâo trïu nhûng http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 4 Thuãy tuyïåt nhiïn khöng biïíu löå tñ xuác caãm naâo. Ngay vúái chuyïån yïu àûúng tñt muâ cuãa nhûäng àûáa trong phoâng, noá cuäng uâ úâ: "AÂ, caái Hoa yïu anh Trung röìi haã? Thïë caái Lï vêîn coân yïu anh Vinh chûá?". Chó duy nhêët möåt lêìn Linh thêëy Thuãy quan têm àïën chuyïån tònh yïu laâ höm Linh vaâ Haãi ài sinh nhêåt baån gùåp Thuãy luân doåc àûúâng. Vïì phoâng tûå nhiïn Thuãy luân leo lïn chöî Linh, ruã ró: "Nhòn maây vúái anh Haãi thñch thêåt àêëy! Àeåp àöi lùæm". Röìi Thuãy hoãi Linh: "Àûâng cho tao laâ toâ moâ, nhûng coá luác naâo maây chaán anh Haãi khöng?". Linh nhòn Thuãy lùæc àêìu. Thuãy trêìm ngêm: "Tònh yïu cuãa chuáng maây àeåp thêåt àêëy". Linh àaä tûúãng Thuãy bùæt àêìu yïu, nhûng khöng phaãi... - Sao mêët àiïån maäi thïë naây. Ài nguã ài! Xuên vûâa ngaáp vûâa rïn ró. Phoâng coá mûúâi àûáa, giúâ soát laåi coá ba, buöìn nêîu ngûúâi. Chó coá Linh úã nhaâ vaâo töëi thûá baãy vúái nhûäng àûáa coân àang laâ "ngöi sao cö àún". Nùm cuöëi, khaách khûáa ñt hùèn. Chùèng buâ cho nùm thûá nhêët, thûá hai, cûá nûúâm nûúåp suöët buöíi töëi. Àûáa naâo cuäng than mònh àaä thaânh "gaái giaâ" mùåc duâ trûâ chõ Laânh ra thò chûa àûáa naâo bûúác sang tuöíi hai mûúi ba. Nhûäng buöíi töëi nhû thïë naây àöëi vúái Linh thêåt vö võ. Haãi khöng thïí tröën khoãi àún võ, röìi vûúåt quaäng àûúâng böën mûúi cêy söë àïí àïën vúái cö vaâo töëi thûá baãy röìi laåi trúã vïì. Àaä möåt lêìn Haãi liïìu nhû thïë. Höm àoá laâ sinh nhêåt Linh. Sau àoá anh bõ kyã luêåt. Biïët chuyïån naây, Linh khoác roâng vaâ viïët thû cho anh: "Tûâ bêy giúâ anh àûâng thïë nûäa. Khöng cêìn phaãi vò em nhû thïë. Em hiïíu vaâ chêëp nhêån àiïìu àoá maâ". Chêëp nhêån nhûng Linh khöng nguöi buöìn. Leä ra nhûäng luác thïë naây cö phaãi àûúåc bïn Haãi, àûúåc nghe anh thuã thó nhûäng lúâi yïu thûúng, àûúåc thêëy baân tay ram raáp cuãa anh vuöët toác mònh. Beâ baån trong phoâng àöi luác hoãi rêët vö tònh: "Haãi àêu maâ ngöìi möåt xoá thïë kia?". Möîi lêìn lùæc àêìu laâ möåt lêìn Linh thêëy mònh muöën khoác... Chñn giúâ, Hoa àêíy cûãa bûúác vaâo, thúã daâi: “Vêîn muâ mõt nhû thuúã höìng hoang thïë naây aâ?”. Thuãy luân àang loay hoay chêm nïën ngêíng lïn nhòn Hoa trong aánh saáng àuåc lúâ, nhêån xeát: - Maây ài àêu vïì maâ tröng buöìn thïë? Hoa lùæc àêìu khöng noái. Oanh vaâ Xuên àaä nguã tûå bao giúâ. Linh nùçm trong maân nhûng chûa nguã, cûá nghô miïn man vïì Haãi. Hoa luåc suåc úã goác giûúâng mònh möåt laát röìi cuäng vöåi vaä chêm nïën. Giûúâng Linh àöëi diïån giûúâng Hoa nïn Linh nhòn rêët roä gûúng mùåt heáo hùæt cuãa Hoa. Sao thïë nhó? Hoa vaâ Trung laâ möåt àöi lyá tûúãng. http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 5 Bêët cûá àûáa naâo trong trong lúáp cuäng àaä ñt nhêët möåt lêìn thêìm ghen tõ vúái Hoa. Cuöåc söëng cuãa Hoa nhû àûúåc raãi toaân hoa höìng. Böë Hoa laâ hiïåu trûúãng möåt trûúâng cao àùèng, meå laâ trûúãng phoâng kinh doanh cuãa ngên haâng nöng nghiïåp tónh. Hoa laâ uát, xinh àeåp, hoåc gioãi àûúåc biïët bao chaâng trai ngêëp ngheá. Thïë nhûng suöët ba nùm hoåc, traái tim Hoa nhû reân bùçng sùæt nguöåi. Têët caã caác anh chaâng lui túái vúái Hoa àïìu ra vïì vúái con söë khöng to tûúáng. Àêìu nùm thûá tû Hoa múái nhêån lúâi yïu Trung. Trung cuäng laâ möåt hònh mêîu àïí bêët cûá cö gaái naâo cuäng phaãi ûúác ao. Anh laâ kyä sû maáy tñnh, cao lúán, gûúng mùåt hao hao möåt taâi tûã àiïån aãnh Höìng Köng. Àiïìu quan troång laâ Trung yïu Hoa hïët loâng, chùm chuát cho noá tûâ viïn thuöëc ngêåm ho túái tuái böì kïët göåi àêìu. Tûâ ngaây yïu Trung, Hoa caâng xinh hún, gûúng mùåt luác naâo cuäng ngúâi lïn thûá aánh saáng diïåu kyâ cuãa haånh phuác. Thïë nhûng Linh àïí yá, khoaãng nûãa thaáng trúã laåi àêy, nhiïìu luác Hoa hay ngöìi bêìn thêìn nhû thïí coá àiïìu gò dùçn vùåt lùæm. Bêy giúâ cuäng thïë, Hoa ngöìi kia, mùæt nhòn möng lung ra phña cûãa. Linh goåi kheä maâ cuäng khiïën cö giêåt mònh: - Hoa úi, nguã ài. Chùæc phaãi mai múái coá àiïån. Hoa nhòn sang, böëi röëi: - Chûa nguã aâ? Hoa... Hoa sang vúái Linh nheá. Chùèng hiïíu sao höm nay Hoa laåi muöën sang nguã vúái Linh? Lan Anh àaä vïì quï úã Haãi Phoâng tûâ saáng. Linh xoay ngûúâi nùçm nghiïng nhûúâng chöî cho Hoa. Caái giûúâng röång coá taám têëc maâ bao nhiïu àïm Linh nguã vúái Lan Anh. Nùçm chêåt maäi cuäng thaânh quen duâ coá höm hai àûáa bõ muöîi àöët àoã caã caánh tay. Àúåi Hoa nùçm xuöëng, Linh kheä khaâng: - Nhúá nhaâ phaãi khöng? Hoa neán tiïëng thúã daâi: - Khöng! Hoa múái vïì nhaâ tuêìn trûúác maâ. - Sao buöìn thïë. Laåi thúã daâi. Linh nghô chùæc höm nay Hoa vúái anh Trung giêån nhau. Trong tònh yïu, giêån döîi laâ àiïìu khoá traánh. Àûáa naâo chaã mùæc vaâi lêìn khoác nhû mûa, nhû gioá, thêåm chñ coân thïì khöng nhòn nhau nûäa. Cö cuäng vêåy. Möåt laát, Hoa nùæm tay Linh: - Coá bao giúâ Linh ên hêån vò àaä yïu khöng? - Chûa. Maâ sao thïë? - Linh ngaåc nhiïn. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 6 - Thöi, nguã ài. Hoa buöìn nguã röìi. Hoa quay mùåt vaâo tûúâng. Linh biïët Hoa chûa nguã nhûng cuäng im lùång duâ trong àêìu coân bao cêu hoãi. Höm nay, Hoa thêåt laå. Röìi Linh cuäng thiïëp ài trong luác Thuãy vêîn miïåt maâi soi cùåp kñnh cêån xuöëng trang saách trong aánh nïën vaâng àuåc. * * * Phoâng àoåc cuãa thû viïån àöng ngheåt. Sùæp thi hoåc kyâ I nïn ai cuäng coá veã maãi miïët. Linh vaâ Lan Anh ùn vöåi bûäa cúm sinh viïn àïí lao lïn thû viïån chúâ cûãa, xñ chöî tûâ luác múái hún nùm giúâ töëi. Saáu giúâ mûúâi lùm thû viïån múái múã cûãa. Cûá tûúãng hai àûáa ài súám lùæm, hoáa ra coân sau khoaãng gêìn hai chuåc ngûúâi. Lan Anh lú àaäng ngoá ra voâm cêy phña trûúác möåt luác lêu röìi bêët chúåt quay laåi, giêåt mònh: - Thöi chïët, höm nay thûá tû, Linh nhó? - ÛÂ! Maây luá röìi aâ? Lan Anh cuöëng quyát: - Tao coá heån maâ quïn beáng, giúâi aå! Thöi, tao ài àêy. Naây, giûä chöî cho caái Hoa nheá. Lan Anh höëi haã chaåy xuöëng cêìu thang. Chùèng biïët heån hoâ vúái ai maâ quan troång thïë. Linh khöng laå gò tñnh nïët Lan Anh. Vúái Lan Anh, tònh yïu khöng khaác gò möåt cuöåc phiïu lûu, möåt troâ chúi. Khuyïn maäi, noá vêîn trú nhû àaá, cûá cûúâi hò hò: "Tao quyá maây vò maây daám noái thêåt, noái thùèng. Nhûng möîi àûáa coá möåt quan àiïím riïng. Vñ nhû tao úã àõa võ maây, tao àaä chùèng àúâi naâo yïu laäo Haãi". Linh cûáng hoång, khöng biïët phaãi noái sao, chó súå Lan Anh laåi bùæt àêìu "tua" laåi möåt baâi ca: "Maây tñnh toaán thïë naâo maâ laåi yïu anh Haãi? Vûâa thêëp beá nheå cên vûâa laâ böå àöåi. Lêëy böå àöåi khöí lùæm. Nhû chõ hoå tao êëy, chöìng ài biïìn biïåt, cûá möåt mònh nuöi con. Öng chöìng thò àûúåc möîi ûu àiïím laâ chùm viïët thû vïì cho vúå. Nhûng tao hoãi maây, coá bao giúâ àem thû ài mua àûúåc gaåo vïì nêëu cúm khöng?”. Cuäng khöng ñt lêìn bïn caånh Haãi, Linh chaånh buöìn khi nghô àïën lúâi Lan Anh. Haãi àoaán àûúåc suy nghô cuãa Linh: "Em buöìn, em lo lùæng cho tònh yïu cuãa chuáng mònh coá phaãi khöng?". Linh lùæc lia lõa nhûng cö hiïíu Haãi chùèng tin nhûäng caái lùæc àêìu êëy. - Naâo naâo, deåp ra, chöî naây goån vaâo ài. Giúâi aå, laâm gò maâ cuöëng lïn thïë. Luâi ra àaä. http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 7 Tiïëng múã khoáa laách caách vaâ gioång quaát nhû xeá vaãi cuãa cö thuã thû cêët lïn cuâng möåt luác. Hai haâng sinh viïn kheä ruâng mònh luâi laåi. Têët caã àaä quaá quen. Höm naâo cö thuã thû tûúi cûúâi vaâ dõu daâng múái laâ àiïìu laå. Tûâ höìi coân hoåc phöí thöng, nhûäng lêìn ra thû viïån tónh àoåc saách, Linh àaä coá êën tûúång khöng töët vïì caác cö thuã thû. Vêåy maâ höìi nhoã, mú ûúác lúán nhêët cuãa Linh laâ lúán lïn seä àûúåc giûä thû viïån àïí tha höì àoåc saách. Ngaây êëy con beá Linh gêìy nhû caái que àan vûâa biïët àoåc thöng àaä ngöën ngêëu àoåc têët caã nhûäng maãnh giêëy naâo coá chûä rúi vaâo tay mònh. Thïë maâ lúán lïn Linh laåi thi sû phaåm. Bêy giúâ, Linh vêîn laâ àûáa ham àoåc nhêët phoâng. Thúâi gian raãnh röîi cuãa cö chó giaânh cho viïåc àoåc. Möëi quan têm lúán nhêët cuãa cö laâ Haãi nhûng anh úã xa, möåt thaáng chó gùåp nhau coá möåt, hai lêìn. Coá lêìn nhúá anh quaá, Linh loå moå lïn thùm, khöng baáo trûúác vò cö muöën Haãi phaãi bêët ngúâ. Thïë nhûng laåi àuáng tuêìn cêëm traåi cuãa àún võ Haãi. Hai àûáa chó gùåp nhau àûúåc coá möåt laát. Sau àoá, Linh luãi thuãi quay vïì, mùæt êìng êång nûúác. Trûúác luác quay ài, cö coân kõp thêëy àöi mùæt khùæc khoaãi cuãa Haãi, nûãa ên hêån, nûãa xoát xa. Höm àoá vïì phoâng Linh nùçm khoác lùång leä suöët buöíi töëi, mùåc caã phoâng gaån hoãi, nó non. Nhûäng luác nhû thïë, Linh thêëy hònh nhû tònh yïu trong mònh àaä bõ lung lay. Nhûng röìi Linh tûå nhuã "Khöng phaãi taåi anh êëy. Cuäng taåi mònh khöng baáo trûúác". Nhêån chöî ngöìi xong, vûâa mûúån àûúåc cuöën "Lêu àaâi" cuãa F. Kapka thò thêëy tiïëng chõ Laânh úi úái dûúái sên: "Linh úi vïì coá ngûúâi gùåp. Linh phoâng 418 úi!". Cö höëi haã ra haânh lang, thoâ àêìu xuöëng. Chõ Laânh gaâo: "Vïì ngay nhaá!" röìi chaåy biïën, khöng àïí cho Linh kõp hoãi ai cêìn gùåp mònh. Haãi? ÛÂ, biïët àêu. Vûâa àïën cûãa phoâng, cö sûäng ngûúâi. Khöng phaãi Haãi maâ laâ Vùn "em chaä". Vùn àang ngöìi úã giûúâng Lan Anh, tay ve vêíy àoáa höìng boåc giêëy boáng kñnh cûúâi hñp mùæt. Mêëy àûáa trong phoâng àang xuám xñt quanh giûúâng Haånh, möîi àûáa vaác möåt bùæp ngö roä to. Thêëy Linh, Haånh gaâo: - Vïì röìi anh Vùn úi! Linh úi, anh Vùn baão... Haånh dûâng giûäa chûâng búãi thêëy aánh mùæt Linh töëi laåi. Lï vêîn cûúâi hò hò: - Ùn ngö khöng? Caã baánh gai, keåo laåc naây... Linh khöng noái, lùång leä thaáo giêìy. Vùn khoá nhoåc àûáng lïn, lï têëm thên uåc õch àïën caånh cö, xun xoe àoáa höìng bùçng hai tay: - Linh úi, tùång em. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 8 - Caám ún anh. Nhûng em khöng daám nhêån àêu - Gioång Linh khö khöëc. Chõ Laânh, Haånh, Lï nhêëm nhaáy nhòn Linh. Chõ Laânh ra hiïåu: cûá nhêån ài, nhûng Linh dûát khoaát lùæc àêìu. Cö quùèng cùåp saách lïn giûúâng mònh röìi ngöìi phõch xuöëng giûúâng dûúái cuãa Lan Anh. Vùn "em chaä" chùæn têëm thên uåc õch ngay trûúác mùåt cö. Linh khoá chõu: - Anh laâm ún cho em thúã àûúåc khöng? Vùn cûúâi hò hõ: - Anh cùæm hoa vaâo loå giuáp Linh nheá! - Khöng! - Linh bûåc böåi. Vùn cöë nhoaâi ngûúâi lïn vúái loå hoa. Vúái khöng àûúåc, anh ta lêëy luön böng hoa àïí khïìu. Choang... Chiïëc loå rúi xuöëng àêët vúä tan. Linh taái mùåt. Àêy laâ loå hoa Haãi tùång trong dõp hai àûáa ài thùm quan laâng göëm Baát Traâng. Bao nhiïu uêët ûác dêng lïn ngheån hoång. Linh bêåt dêåy, nhòn thùèng vaâo gûúng mùåt nung nuác àang àoã moång lïn cuãa Vùn. - Anh àûâng bao giúâ àïën àêy nûäa! Linh àïí nguyïn chên àêët chaåy sang phoâng bïn, vêîn nghe tiïëng Vùn thï thaãm: - Linh, chúâ anh möåt chuát àaä. Hûúng - lúáp trûúãng lúáp vùn 4A cuãa Linh - àang hñ huái ghi ghi cheáp cheáp ngêíng lïn: - Vaâo àêy Linh úi, lúáp mònh coá danh saách trûúâng thûåc têåp röìi àêëy. Hûúng ruát ra túâ danh saách duái cho Linh: - Cêåu laâ lúáp phoá hoåc têåp, phaãi lo viïåc xïëp àoaân thûåc têåp àêëy. Linh húâ hûäng cêìm túâ giêëy, mùæt daán vaâo cuöën saách Hûúng àïí trïn mùåt hoâm: - Cêåu kiïëm "Nûä ca sô hoái àêìu" úã àêu ra àêëy? Àoåc ài röìi cho túá mûúån vúái. Hûúng gêåt àêìu: http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 9 - Cuãa thêìy daåy Vùn phûúng Têy. Naâi nó maäi múái àûúåc. Thêìy baão nhûäng khoáa trûúác cho sinh viïn mûúån toaân bõ mêët saách thöi. Cêåu àoåc thò giûä cêín thêån nheá. Túá laâm luêån vùn mön naây àêëy. Ngöìi noái chuyïån vúái Hûúng vïì hoåc haânh maâ Linh cûá doãng tai sang phña phoâng mònh. Khi thêëy Haånh laãnh loát: "Anh Vùn vïì nheá. Lêìn sau àïën mang nhiïìu baánh gai vaâo. Tuåi em caãm ún lùæm" röìi caã luä cûúâi röå lïn thò Linh àûáng dêåy vïì phoâng. Vûâa thêëy mùåt Linh, têët caã laåi cûúâi êìm: - Vaâo maâ ùn baánh gai. Maây daåi thïë. Vûâa mêët toi loå hoa, vûâa phaãi tûác. - Chõ phaãi lêëy cho "em chaä" mûúån caã chöíi lêîn xeãng hoát raác àêëy nheá. Cêín thêån khöng giêîm vaâo maãnh vúä. Laäo êëy queát chùæc gò àaä saåch. - Àaä dùån caã phoâng röìi, laäo "em chaä" àïën thò àûâng coá goåi ngûúâi ta vïì... - Linh phaát caáu. Chõ Laânh haå gioång: - Biïët röìi, em cûá bònh thûúâng vúái laäo ta, súå gò. - Thêåt àêëy, maâ beâ baån coân àûúåc nhúâ, ùn quaâ mïåt nghó. No quaá maây aå! - Haånh àïë theo. Nghô àïën loå hoa vúä, Linh laåi sêìm mùåt laåi: - Laäo beáo vûát maãnh loå hoa vúä úã àêu thïë? Chõ Haånh chó böì raác ngoaâi cûãa: - ÚÃ àêëy chûá coân àêu! Linh cùæn möi, mùæt àaä êìng êång nûúác. Loå hoa êëy Linh nêng niu biïët bao, cö chó giaânh cùæm hoa Haãi tùång. Maâu àen aánh cuãa men göëm laâm tön sùæc trùæng dõu daâng cuãa cuác Macgúrit. Linh vöåi vaä ra phña böì raác, nhùåt lêëy hai maãnh vúä to nhêët cuãa chiïëc loå. Haånh nhòn thêëy laåi reá lïn: - Maây àõnh giûä laâm kyã niïåm chùæc? - ÛÂ! - Linh gêåt àêìu. Lï veáo vaâo tay Haånh ra hiïåu im, röìi thò thaâo: - Loå hoa tònh yïu maâ laåi. Anh Haãi tùång àêëy! Linh leo lïn giûúâng, laåi thêëy böng höìng cuãa Vùn "em chaä" àïí luâ luâ trïn noác hoâm vaâ möåt maãnh giêëy nhoã: "Xin löîi em Linh aå. Röìi http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 10 anh seä àïìn em chiïëc loå khaác àeåp hún. Yïu em". Linh voâ naát maãnh giêëy, run lïn vò giêån. Anh ta tûúãng caái gò cuäng tung tiïìn ra mua àûúåc? Luác naâo cuäng "yïu em" röìi "nhúá em" duâ khöng ñt lêìn Linh àaä quaát vaâo mùåt hùæn: "Töi coá ngûúâi yïu röìi. Töi khöng bao giúâ yïu anh". Àaä mêëy lêìn Vùn "em chaä" nhòn thêëy Linh ài cuâng Haãi, thêåm chñ cö coân chòa ra cho hùæn xem nhûäng têëm aãnh mònh chuåp chung vúái Haãi. Vêåy maâ Vùn khöng chõu ruát lui. Hùæn coân lò lúåm tuyïën böë: "Anh cûá yïu”. Höìi nùm thûá nhêët, Vùn àïën tòm vúái danh nghôa laâ hoåc troâ cuä ài thùm con cuãa cö giaáo. Thïë röìi àïìu àùån möåt tuêìn mêëy lêìn anh ta túái phoâng Linh, "tiïëp tïë" cho cö àuã thûá tûâ àöì ùn túái àöì duâng. Múái àêìu Vùn coân loanh quanh noái döëi rùçng ài cöng taác vïì qua Thaái Bònh, meå Linh gûãi quaâ lïn. Nhûng röìi cö biïët Vùn noái döëi. Höìi êëy Linh chûa quen Haãi nïn khöng lêëy laâm khoá chõu lùæm trûúác Vùn. Cö chó mang möåt caãm giaác mùæc núå, chõu ún. Vùn cûá cûúâi cûúâi: “Ngaåi gò, anh coi em nhû em gaái úã nhaâ. Caã phoâng Linh sûúáng rún vò tûå nhiïn vúá àûúåc anh taâi trúå beáo lùæm tiïìn. Khöng ñt lêìn Vùn "em chaä" múâi caã mûúâi àûáa trong phoâng ài àêåp phaá, söë tiïìn thanh toaán khiïën àûáa naâo cuäng choáng mùåt. Vùn toã ra haâo phoáng àïën àaáng ngúâ khiïën cho Linh chuyïín tûâ quyá mïën sang àïì phoâng. Cö vïì nhaâ hoãi meå vïì Vùn, meå cûúâi baão: "Ngaây xûa noá nghõch ngúåm, ngang bûúáng nhêët lúáp. Con öng chuã tõch huyïån maâ. Hoåc döët nhûng hay àûúåc caác thêìy cö nêng àúä. Trêìy trêåt maäi röìi cuäng lêëy àûúåc caái bùçng töët nghiïåp. Nghe àêu bêy giúâ laâm Giaám àöëc cöng ty traách nhiïåm hûäu haån Sao Mai, Sao Biïín gò àoá trïn Haâ Nöåi". Nghe Linh kïí tuêìn naâo Vùn cuäng àïën chöî cö, meå cûúâi: "Thïë aâ! Ngaây xûa böë anh ta baão: giaá töi vaâ cö giaáo laâ thöng gia thò töët quaá". Linh àêëm lûng meå thuâm thuåp. Meå laåi nghiïm gioång: "Nhûng con nhúá laâ phaãi...". "Vêng, khöng àûúåc lúåi duång, khöng àûúåc quaá tin tûúãng, khöng àûúåc... khöng àûúåc... àuáng khöng meå, con "thuöåc baâi" maâ". Meå nhòn con gaái mùæng yïu: "Coân beá lùæm àêëy maâ cûá lùæng nhùæng nhû treã con"... Cho àïën cuöëi nùm hoåc thûá nhêët thò Vùn "em chaä" cöng khai baây toã tònh caãm. Àêìu tiïn laâ viïåc chiïìu thûá baãy, anh ta múâi caã phoâng ài ùn baánh töm Höì Têy. Höm àoá, ba àûáa àaä vïì quï, chó coân laåi baãy. Baãy con võt maâ chó coá hai chiïëc xe àaåp. Caã luä tñnh toaán: Linh seä ngöìi chung xe maáy vúái Vùn, coân laåi cûá ba àûáa ài möåt xe. Linh giaäy naãy, kiïn quyïët chöëi tûâ. Cö khöng muöën "mùæc núå" Vùn thïm nûäa. Thïë nhûng Vùn àaä haâo phoáng ruát àiïån thoaåi di àöång goåi hai chiïëc taxi. Anh ta khöí súã hûáa vúái Linh rùçng "àêy laâ lêìn cuöëi cuâng". Saáu con võt kia thò cûá húán húã nhû ài höåi. Ùn baánh töm chaán, Vùn laåi keáo caã luä ài ùn kem röìi sau àoá àïì nghõ: "Caác em http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 11 lïn têìng haát karaoke nheá. Anh coá chuyïån riïng muöën baân vúái Linh". Khoãi noái, caã tuåi cûúâi àêìy yá nghôa vaâ rêìm rêåp lïn têìng saåch, trú laåi Linh vúái Vùn. Thoaåt àêìu, Linh tûác ngheån hoång nhûng sau cö cöë gùæng trêën an, giûä thaái àöå bònh thaãn. Linh tûå hoãi Khöng hiïíu anh ta sùæp sûãa noái caái gò nûäa àêy". Vùn cûá xoay têëm thên quaá khöí möåt caách khoá nhoåc trïn ghïë vaâ àöåt ngöåt noái: "Linh úi, anh... rêët mïën em". Linh "vêng" rêët nhaåt nheäo. Vùn tiïëp: "Anh yïu em!". Tûå nhiïn Linh thêëy buöìn cûúâi. Toã tònh maâ anh ta loanh quanh àïën khöí, coân khöng daám ngûúác lïn nhòn cö nûäa. Thêëy Linh im lùång, Vùn hoãi lñ nhñ: "Thïë coân em?". Linh thùèng thùæn: "Em thò khöng. Chùæc chùæn laâ khöng. Thöi, em ài vïì trûúâng àêy". Vùn àûa baãy àûáa vïì têån phoâng vúái veã mùåt thï thaãm nhêët trêìn àúâi. Cûá tûúãng anh seä chùèng bao giúâ àïën nûäa, caã phoâng Linh àaä tiïëc huâi huåi vò mêët ài möåt nhaâ taâi trúå beáo haão têm, thò tuêìn sau àoá, Vùn laåi luâ luâ dêîn xaác àïën. Anh ta vêîn cûúâi rêët tûúi. Ngoaâi boåc quaâ cho caã phoâng, Vùn coân mang thïm möåt böng höìng tùång Linh. Böng höìng àoã thùæm, daâi ngoùéng àïí trong höåp mica trong suöët. Luác Vùn vïì, Lan Anh cûá xuyát xoa rùçng: "Hoa höìng Phaáp àêëy. Àùæt lùæm. Coá leä phaãi mêëy chuåc nghòn". Linh khöng nhêån hoa, Vùn cûá àïí trïn giûúâng cö. Cuöëi cuâng Lan Anh tòm ra giaãi phaáp hûäu ñch nhêët: "Àûa àêy, töëi nay tao phaãi ài sinh nhêåt con baån bïn trûúâng Luêåt". Linh àûa böng hoa cho Lan Anh, thúã phaâo nhû vûâa truát xong gaánh nùång. Caâng ngaây, Linh caâng gheát Vùn, àaä coá lêìn cö thùèng thûâng baão: "Anh àûâng àïën àêy nûäa. Caâng àïën nhiïìu, em caâng coá êën tûúång khöng töët vïì anh", thïë maâ Vùn vêîn boã ngoaâi tai. Hún ba nùm röìi cö phaãi "chõu àûång" sûå xuêët hiïån cuãa Vùn. Vùn khöng coân chuát ruåt reâ luáng tuáng nhû xûa. Anh ta cûá trú trú trûúác phaãn ûáng cuãa Linh. Chõ Laânh baão: "Keã maâ cûúâi àûúåc caã khi ngûúâi khaác mùæng chûãi mònh laâ phaãi coi chûâng àêëy Linh aå". Lan Anh thò tùåc lûúäi: "Tònh yïu àùåt nhêìm chöî. Tiïëc thêåt". Nhiïìu luác Linh coá caãm giaác mònh sùæp phaát àiïn vò Vùn, cö kïí vúái Haãi, anh chó àiïìm tônh baão: "Kïå anh ta em aå. Röìi anh ta seä chaán thöi". Linh cuäng khêën thêìm cho Vùn nhanh chaán, nhûng khöng coá chuyïín biïën gò. Nhiïìu luác chõ Laânh tïëu taáo: "Linh úi, hay àïí chõ cûa Vùn "em chaä" cho”. Lan Anh gaâo lïn: "Thïë baâ àïí laäo Hoaâng cho ai gùåm àêy? Thöi, Linh úi, àïí anh beáo cho tao vêåy". Chõ Laânh àoã mùåt lïn khi nhùæc àïën anh Hoaâng, coân caã phoâng thò söi lïn êìm êìm khi mang Vùn ra laâm àïì taâi giaãi trñ. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 12 * * * Meå viïët thû lïn cho Linh, nhùæn: "Chuã nhêåt túái vïì nhaâ nheá! Caã nhaâ mong con. Coá viïåc naây meå muöën noái vúái con". Linh bùn khoùn. Coá viïåc maâ meå laåi nhùæn mònh vïì? Cuäng àaä möåt thaáng, Linh chûa vïì qua nhaâ. Nhúá höìi múái nhêåp hoåc, múái xa nhaâ coá möåt tuêìn maâ cö thêëy nhúá böë meå àïën phaát cuöìng. Nhaâ coá böën ngûúâi, anh Huâng laâm úã cöng ty xêy dûång ngay thõ xaä, caách nhaâ chûa àêìy 2 km maâ cûá ài biïìn biïåt, nhiïìu khi àïm khuya vêîn chûa vïì. Lùn löån vúái caác cöng trònh, tröng anh gêìy vïu, àen nheãm. Caã nhaâ goåi anh laâ "cöåt nhaâ chaáy". Linh laâ con uát, àûúåc moåi ngûúâi chiïìu chuöång. Böë vaâ meå laâ giaáo viïn cuâng trûúâng cêëp ba. Böë daåy Àõa, meå daåy Toaán, vêåy maâ khöng hiïíu sao con gaái laåi coá thiïn hûúáng vùn chûúng. Tûâ ngaây Linh lïn trûúâng, nhaâ vùæng hoe. Böë daåy saáng, meå daåy chiïìu, luác naâo nhaâ cuäng chó coá möåt ngûúâi, hïët ra laåi vaâo, buöìn tïnh. Anh Huâng cûá àaão qua nhaâ möåt tñ, laåi ài, nhiïìu luác khöng kõp uöëng cöëc nûúác meå pha. Linh vïì chúi, giuåc: "Hay laâ anh lêëy vúå ài, cho nhaâ àúä vùæng". Anh cûúâi phaá lïn, xoa àêìu Linh: "Maây chó àûúåc caái hay àuâa". Anh hún Linh nhûäng saáu tuöíi, laåi ài hoåc súám möåt nùm, cöng viïåc öín àõnh, thûâa tiïu chuêín lêëy vúå röìi, nhûng vêîn cûá coi àoá laâ chuyïån trïn mêy. Vúái anh Huâng, chó coá nhûäng cöng trònh xêy dûång laâ àaáng quan têm nhêët. Böë thò baão: "Mai sau chia àöi nhaâ, cho hai anh em möîi àûáa möåt nûãa, úã caã àêy cho noá vui". Tûâ ngaây Linh lïn hoåc àaåi hoåc, meå quan têm àïën àúâi söëng nöåi têm cuãa con gaái hún. Thû meå viïët lïn cho Linh thêåt nhiïìu têm sûå. Meå kïí vïì nhûäng thaáng ngaây qua cuãa meå, kïí vïì thúâi sinh viïn nhû Linh bêy giúâ, nhiïìu vêët vaã gian nan hún nhûng vêîn ngêåp traân mú ûúác vaâ laäng maån. Thêåm chñ meå coân kïí vúái Linh vïì möëi tònh àêìu cuãa meå, vïì tònh yïu vúái böë. Àoåc nhûäng laá thû cuãa meå, khöng lêìn naâo Linh khoãi ngúä ngaâng. Hoáa ra bao nhiïu nùm röìi, Linh chûa hiïíu nhûäng gò êín chûáa trong veã dõu daâng nhûng cuäng rêët nghiïm khùæc cuãa meå. Qua thû, Linh hiïíu meå coân muöën kñn àaáo nhùæc nhúã, khuyïn rùn con gaái. Meå hûúáng Linh túái nhûäng khaát voång àeåp, nhûäng ûúác mú chên chñnh, àöång viïn con gaái trong hoåc haânh. Coá àïm, Linh nùçm öm lûng meå, thuã thó: "Meå naây, giaã sûã bêy giúâ con coá ngûúâi yïu, meå seä nghô gò?". Meå im lùång rêët lêu nhû ngúä ngaâng röìi baão: "Con phaãi dêîn anh ta vïì cho böë meå gùåp mùåt chûá!". Linh cûúâi: "Con noái àuâa àêëy, ai theâm yïu con àêu. Con úã vúái meå suöët àúâi nheá". Thïë nhûng hònh nhû meå chûa tin laâ Linh chó noái àuâa. Bao nhiïu lêìn meå gúåi yá: http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 13 "Con chùèng coá baån trai thên gò caã. Hay coá maâ giêëu meå?". Anh Huâng bö bö: "Thò meå cûá noái thùèng laâ ngûúâi yïu coá hún khöng. Linh naây, thùçng naâo laâm em rïí anh maây laâ phaãi biïët uöëng rûúåu àêëy nheá. Khöng laâ vûát ài àêëy, miïîn noái nhiïìu". Böë thò chó nhòn mêëy meå con, tuãm tóm cûúâi. Linh chûa daám noái vúái böë meå chuyïån cuãa mònh vúái Haãi. Tûå trong thêm têm cö caãm thêëy súå. Yïu nhau möåt khoaãng thúâi gian khöng nhoã röìi, nhûng Linh vêîn phêëp phoãng möåt linh caãm chùèng laânh vïì tònh yïu êëy. Cö vaâ Haãi úã xa nhau quaá. Baån beâ àûáa naâo cuäng baão: tònh yïu sinh viïn khoá thaânh lùæm. Linh súå böë meå vaâ anh Huâng phaãn àöëi. Caã böë vaâ meå àïìu laâ nhaâ giaáo nïn caách nhòn nhêån, àaánh giaá con ngûúâi coá phêìn khùæt khe. Linh tin Haãi, tin vaâo con ngûúâi, vaâo tû caách cuãa anh, nhûng khöng hiïíu sao möîi lêìn trûúác böë meå, bao nhiïu dûå àõnh vïì viïåc seä "baáo caáo" chuyïån tònh yïu àïìu tan biïën hïët. Nhûäng àïm nùçm thuã thó têm sûå cuâng meå, Linh chó daám xa xöi hoãi: "Nïëu mai naây con yïu ai àoá úã thêåt xa, böë meå coá àöìng yá khöng?". Meå baão: “Caác cuå daåy röìi: Con gaái maâ gaã chöìng xa, möåt laâ mêët giöî, hai laâ mêët con. Con gaái maâ gaã chöìng gêìn, coá baát canh cêìn noá cuäng mang cho". Linh gùång: "Nghôa laâ böë meå khöng àöìng yá cho con yïu ngûúâi úã xa?". Meå hoãi laåi: "Con yïu röìi phaãi khöng?" thò Linh laåi chöëi àêy àêíy: "Khöng! Laâ con noái thïë thöi". Àïí röìi luác lïn trûúâng, luác ngöìi bïn Haãi, cö laåi thêìm ên hêån, rùçng taåi sao mònh khöng àuã can àaãm àïí têm sûå thêåt vúái böë meå, vúái anh Huâng. Thû cuãa meå laâm Linh noáng ruöåt. Cö bùn khoùn khöng hiïíu coá viïåc gò maâ meå nhùæn vïì. Chõ Laânh baão: "Chùæc laâ u nhúá con gaái nïn goåi vïì thöi". "Nhûng coá bao giúâ meå em nhùæn vïì chó vò nhúá àêu". "Thò cûá vïì röìi biïët. Àuáng laâ con uát coá khaác. Nhêån àûúåc vaâi doâng thû meå maâ cûá söi suâng suåc. Thöi, khöng lùn tùn nûäa nheá". Linh gêåt àêìu vúái chõ Laânh maâ vêîn chûa thïí gaåt boã nhûäng bùn khoùn. Chúåt trong oác cö loáe lïn yá nghô: "Hay laâ... anh Huâng sùæp lêëy vúå? Cö thêëy phêën khúãi hùèn lïn. Anh Huâng àaä gêìn ba mûúi röìi, lêëy vúå laâ quaá húåp lyá. Linh quyïët àõnh xin nghó hoåc thûá baãy àïí vïì nhaâ súám. Thúâi khoáa biïíu thûá baãy cuäng chó voãn veån ba tiïët hoåc. Nhaâ trûúâng hiïíu têm lyá luä sinh viïn xa nhaâ nïn xïëp thúâi khoáa biïíu höm thûá baãy rêët goån. Hoåc xong, sinh viïn vêîn coá thïí ra bïën xe vïì nhaâ, nïëu nhû quï úã khöng xa lùæm. Chõ Laânh àûa Linh ra bïën xe, tranh thuã gheá bûu àiïån. Tûâ luác nhêån àûúåc giêëy baáo lônh bûu phêím, chõ Laânh cûá nhû treã con àûúåc http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 14 quaâ. Linh thêëy roä niïìm vui lêëp laánh trong mùæt chõ. Cö baão: “Chùæc laåi anh Hoaâng chûá gò? Lêu lêu khöng gùåp nhau, nhúá nhau thò gûãi quaâ”. Chõ Laânh cûá cûúâi. Linh laåi thêëy ên hêån vò mònh àaä gieo cho chõ möåt niïìm vui maâ cö biïët chùæc laâ khöng thïí coá. Múái tuêìn trûúác Hoaâng coân àûa Lan Anh ài chúi. Chõ Laânh khöng biïët vò chõ vïì nhaâ. Caã phoâng cuäng khöng biïët nöët. Lan Anh chó kïí cho Linh. Maâ giaã sûã Lan Anh khöng kïí, Linh cuäng lúâ múâ àoaán ra. Thoaåt tiïn, anh Hoaâng laâ baån chõ Laânh. Hai ngûúâi quen nhau tûâ àêu chùèng roä. Chó biïët rùçng chõ Laânh thñch anh Hoaâng ra mùåt. Thúâi gian àêìu, anh cuäng hay àïën chúi vúái chõ. Caã phoâng cûá êìm ô gheáp àöi hai ngûúâi. Chõ Laânh cûúâi, àoã mùåt vò sung sûúáng, coân anh Hoaâng khöng toã thaái àöå gò. Tûâ chöî trïu choåc chuyïín sang têët caã nghiïîm nhiïn coi hoå àaä laâ cuãa nhau. Cûá àöång noái àïën anh Hoaâng laâ moåi ngûúâi baão: “Chõ Laânh úi, anh Hoaâng cuãa chõ...”. Möåt àöi lêìn caã luä ngúá ngêín hoãi nhau: “Khöng biïët öng Hoaâng vúái baâ Laânh chñnh thûác yïu nhau chûa nhó?”. Cöng bùçng maâ noái, àùåt chõ Laânh caånh anh Hoaâng, ngûúâi ta chó thêëy sûå tûúng phaãn chûá khöng thêëy neát naâo xûáng àöi. Chõ Laânh luân, àen, daáng húi thö kiïíu àaân öng vúái àöi vai röång cûá beâ beâ ra. Chõ àïí toác daâi, laåi hay buöng xoäa, nhúâ thïë nhòn mïìm maåi hún möåt chuát. Anh Hoaâng laåi rêët àiïín trai, dên thaânh phöë, ùn chúi saânh soãi. Saânh soãi tûâ böå ria meáp kiïíu caách àïën chiïëc aáo sú mi àùæt tiïìn vaâ maãnh muâi xoa luác naâo cuäng phaãng phêët nûúác hoa trong tuái aáo. Tûâ ngaây coá anh Hoaâng, chõ Laânh chaãi chuöët hún nhiïìu. Chõ àaä biïët tö son, àaánh phêën möîi luác anh àïën chúi, hoùåc àïën chöî anh chúi. Chûa tûâng duâng son phêën nïn chõ Laânh cûá loáng nga loáng ngoáng. Trong khi àûáa naâo trang àiïím trûúác khi ài chúi cuäng vaác phêën, vaác gûúng ra têån giûäa cûãa soi soi, traát traát àïí cho thêåt mùåt thò chõ Laânh laåi cûá dêëm duái xoá giûúâng nhû ùn vuång. Cöng bùçng maâ noái, giaá chõ cûá àïí gûúng mùåt möåc coân dïî nhòn hún. Chñn àûáa trong phoâng luön tïë nhõ khi àïì cêåp àïën nhûäng chuyïån dïî khiïën chõ chaånh loâng nhû: sùæc àeåp, tònh yïu hay àiïím chaác, hoåc haânh (chõ hoåc keám nhêët phoâng). Chõ Laânh coá nhiïìu àiïìu keám luä “chñp höi” nhûng àûáa naâo cuäng yïu quñ, kñnh troång chõ búãi leä chõ söëng hïët mònh vò moåi ngûúâi. Chñnh Linh cuäng àaä bao lêìn xuyát xoa: “Em maâ laâ con trai, chó mong coá ngûúâi vúå chu àaáo nhû chõ”. Chõ Laânh baão: “Kheáo nõnh”, nhûng Linh thêëy chõ rêët vui. Chõ coá veã hay têm sûå vúái Linh hún caã. Nhûäng chuyïån gia àònh, chuyïån riïng tû chõ ñt khi ngoã cuâng ai, nhûng thónh thoaãng sang giûúâng Linh nhoã to têm sûå. Cuäng chñnh vò thïë, Linh múái khaá tûúâng têån vïì nhûäng möëi tònh “vùæt vai” trûúác àêy cuãa chõ. Ngay lêìn àêìu tiïn chõ Laânh àûa anh Hoaâng http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 15 vïì “ra mùæt” phoâng, Linh àaä coá linh caãm rùçng anh Hoaâng sinh ra khöng phaãi àïí daânh cho chõ Laânh. Linh khöng thöí löå cuâng ai yá nghô êëy, trûâ Haãi. Anh baão: “Em quan têm nhiïìu àïën chuyïån cuãa ngûúâi khaác maâ riïng viïåc dêîn anh vïì “baáo caáo” böë meå, em laåi khöng daám”. Gêìn àêy chùèng hiïíu sao anh Hoaâng quay ngoùæt sang Lan Anh. Chó coá mònh Linh biïët chuyïån êëy búãi rêët vö tònh cö vaâ Haãi gùåp hoå khaá tònh tûá bïn nhau trong cöng viïn Baách Thaão - núi rêët nïn thú vaâ vùæng veã.. Lan Anh vúái Hoaâng cuâng quï, nhûng hoå múái biïët nhau sau lêìn chõ Laânh dêîn anh Hoaâng vïì phoâng chúi. Höm àoá hai ngûúâi röëi rñt nhêån àöìng hûúng, Lan Anh coân àuâa: “Chõ Laânh muöën laâm dêu àêët Haãi Phoâng thò phaãi liïåu maâ nõnh noåt em nheá! Qua söng nïn phaãi luåy àoâ maâ". Linh àùæn ào maäi múái daám hoãi Lan Anh vïì Hoaâng, nhûng Lan Anh chó noái: “Baån thöi! Àiïn maâ ài yïu laäo êëy”. Linh khöng tin lùæm viïåc hoå chó laâ baån cuãa nhau, búãi sau lêìn êëy, cö biïët nhiïìu lêìn Lan Anh ài chúi vúái Hoaâng. Lan Anh cûá dùån Linh thêåt nhiïìu rùçng: “Àûâng coá noái chuyïån tao ài chúi cuâng Hoaâng vúái ai. Tao khöng muöën chõ Laânh hiïíu lêìm, chõ êëy caã nghô lùæm”. Linh cûá thêëy bûát rûát khöng yïn. Chõ Laânh yïu anh Hoaâng thûåc sûå. Cûá noái àïën anh Hoaâng laâ maá chõ höìng lïn, mùæt long lanh. Vaâi moán quaâ nhoã anh Hoaâng tùång tûâ khi múái quen nhau àûúåc chõ nêng niu, gòn giûä hún baáu vêåt. Biïët chuyïån anh Hoaâng vaâ Lan Anh, khöng hiïíu chõ Laânh seä nhû thïë naâo?. Reä vaâo bûu àiïån, chõ Laânh höëi haã: “Em gûãi xe nheá! Chõ vaâo möåt laát thöi”. Linh dûång xe ngay cöíng, àûáng luön àêëy. Cö súå muöån giúâ ö tö. Doåc àûúâng Linh baão: “Hay luác vïì chõ haäy vaâo bûu àiïån”, chõ Laânh khöng nghe. Chõ söët ruöåt muöën biïët ai gûãi quaâ gò cho mònh. Linh biïët chõ àoaán chùæc laâ quaâ cuãa anh Hoaâng, vaâ cö húi buöìn. Anh Hoaâng múái ài chúi vúái Lan Anh chuã nhêåt trûúác, thïë maâ anh noái vúái chõ Laânh rùçng thaáng naây phaãi theo àöåi thi cöng cêìu àûúâng lïn têån Sún La khiïën chõ Laânh cûá xuyát xoa thûúng nghïì anh vêët vaã, nay àêy mai àoá. Chùæc chõ laåi nghô möåt caách laäng maån rùçng úã xûá nuái rûâng heo huát êëy, anh ta nhúá chõ nïn àaä gûãi quaâ vïì. Linh chûa kõp nghô xong, chõ Laânh àaä ra, veã mùåt keám tûúi hún. Biïët thûâa, nhûng cö vêîn hoãi lêëy lïå: “Quaâ cuãa anh Hoaâng haã? Caái gò àêëy chõ”. Chõ Laânh lùæc àêìu: “Khöng! Àûáa baån trïn trûúâng sû phaåm II gûãi traã cuöën saách noá mûúån tûâ àúåt heâ”. Doåc àûúâng chõ Laânh ñt noái hùèn, möåt laát laåi nhòn àöìng höì. Linh maãi nghô miïn man vïì böë meå nïn cuäng chùèng noái chuyïån gò. Àñch thên chõ Laânh chen vaâo mua veá cho Linh, mùåc cho cö quêìy quêåy: “Chõ cûá vïì trûúâng ài, em mua veá quen röìi, kïå em”. Chõ luác naâo cuäng chu àaáo vêåy. Àúåi Linh ngöìi http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 16 yïn trïn xe, xe sùæp chuyïín baánh, chõ múái chõu ra vïì. Linh nhòn theo maäi àïën khi boáng chõ hoâa lêîn vúái doâng ngûúâi têëp nêåp trïn phöë. Quay vaâo xe, Linh giêåt mònh khi bïn caånh laâ sùæc aáo böå àöåi. Cûá nhû laâ Haãi bêët ngúâ hiïån diïån bïn cö. Cûá nhû cö àûúåc trúã laåi ngaây àêìu tiïn hai àûáa gùåp nhau. Anh chaâng böå àöåi xêy lûng laåi phña Linh, cö khöng nhòn roä mùåt. Höìi êëy, trïn “chuyïën xe tònh yïu”, Haãi cuäng ngöìi nhû vêåy. Coá àiïìu phña trûúác mùåt Linh khöng phaãi laâ hai cö gaái treã maâ laâ hai tïn thanh niïn bùåm trúån. Chuáng cûá quay xuöëng nhòn cö liïn tuåc khiïën cö phaãi ngoá lú ra cûãa söí? Linh rêët khoá chõu khi coá ngûúâi nhòn mònh kiïíu êëy. Röìi sau àoá, oaái ùm thay, anh chaâng böå àöåi trùæng treão möi höìng nhû con gaái ngöìi bïn cuäng liïn tuåc liïëc sang chöî Linh. Linh cûá coá caãm giaác ghïë cuãa mònh coá gai. Cö cöë tònh cau mùåt laåi, biïíu thõ sûå khoá chõu vö cuâng. Möåt trong hai gaä thanh niïn bùæt àêìu àûáng dêåy, rúâi chöî, tiïën àïën phña sau Linh. Cö nghô thêìm: “Laåy trúâi cho thùçng kia ài nöët. Röìi caã gaä cöng tûã kia nûäa chûá...”. Khöng hiïíu taåi sao Linh khöng coá chuát caãm tònh naâo vúái nhûäng anh chaâng böå àöåi. Coá thïí do ngaây xûa, luác vûâa troân saáu tuöíi, cö àaä chûáng kiïën caãnh chuá Vên cuâng khu têåp thïí àaánh vúå laâ cö Hoaâi. Tûâ àoá êën tûúång cuãa Linh vïì nhûäng anh chaâng böå àöåi chó laâ noáng naãy, khö khan àïën khoá chõu. Luác xe ài vaâo quaäng àûúâng xoác, Linh ngaã ngûúâi vaâo thaânh xe, vûâa kõp nhòn thêëy tïn bùåm trúån àùçng sau àûa tay àõnh vuöët toác mònh. Cö laåi cau mùåt, nhòn lïn. Hùæn vúâ quay ài. Tûå nhiïn anh chaâng böå àöåi nhaáy cö vaâ noái to: “Em laånh aâ? Àöíi chöî cho anh nheá” röìi anh ta tiïëp ngay: “AÂ thöi, lêëy taåm chiïëc khùn naây quaâng cöí vêåy”. Linh coân àang ngú ngaác, anh ta àaä quaâng vaâo cöí Linh chiïëc khùn mùåt böng vêîn vùæt úã ba lö keâm theo caái nhaáy mùæt nghiïm nghõ nhû ra lïånh. Linh súå, chùèng hiïíu vò sao. Möåt yá nghô rêët nhanh lûúát qua: “Xe coân rêët àöng ngûúâi, chuáng dúã troâ gò mònh seä kïu toaáng lïn”. Thïë nhûng haânh khaách trïn xe khöng ai àïí yá àïën hoå, trûâ hai gaä bùåm trúån àang khoùåm mùåt laåi tûác töëi. Tïn phña sau Linh nhöí boåt phò phò ra cûãa söí xe. Anh chaâng böå àöåi bïn caånh liïën thoùæng: “Khöng biïët àïën bïën coá ai àoán tuåi mònh khöng em nhó? Phaãi ài xñch lö thò ngaåi quaá. AÂ, hay chuáng mònh ài xe buyát?”. Linh im, quay ài, nhûng cûá run lïn, nghô: “Anh ta àiïn chùæc!”. Anh chaâng böå àöåi tiïëp tuåc dai nhû àóa: “Vêîn tûác anh aâ? Quay vaâo àêy xem naâo”. Àïën khi xe dûâng giûäa àûúâng, hai gaä bùåm trúån toát xuöëng xe, anh chaâng böå àöåi cûúâi hiïìn: “Xin löîi em nheá. Nhûng cho anh xin laåi caái khùn”. Linh caáu: “Àuâa kiïíu gò thïë. Vúá vêín!”. “Khöng àuâa àêu, em nhòn laåi mònh ài, tñ nûäa thò bõ chuáng noá giêåt mêët dêy chuyïìn. Ài xe ö tö thïë naây maâ mùåc aáo húã cöí, khoe caái http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 17 dêy chuyïìn vaâng choáe ra. Noái thêåt, höm nay khöng coá caái khùn cuãa anh thò coá leä giúâ em àang khoác àêëy”. Linh baâng hoaâng súâ lïn cöí. Súåi dêy chuyïìn vaâng 99,99 meå cho con gaái vêîn coân àêy. Bêy giúâ cö múái hiïíu nhûäng aánh mùæt vaâ thaái àöå cuãa hai gaä thanh niïn bùåm trúån nhòn mònh. Huá vña. Linh àûa traã chiïëc khùn mùåt, nhòn anh baån àöìng haânh vúái cùåp mùæt thên thiïån hún nhûng vêîn dêëm dùèng: "Cho mûúån khùn thöi, coân àoáng kõch laâm gò khiïën em tûúãng gùåp phaãi keã khuâng". Anh ta laåi cûúâi: "Em vêîn ngêy thú. Khöng àoáng kõch thïë àïí chuáng noá "thanh toaán" anh aâ? Chuyïån hai àûáa bùæt àêìu tûâ àoá. Vïì sau, möîi lêìn nhùæc laåi, Haãi cûá trïu Linh: "Gheát cuãa naâo trúâi trao cuãa êëy. Gheát böå àöåi nïn àûúåc yïu ngay möåt anh böå àöåi". Linh caäi: "Phaãi yïu chûá khöng phaãi àûúåc yïu". Nhanh thêåt, thïë maâ cuäng àaä mêëy nùm röìi. Tònh cúâ laâm sao trïn chuyïën xe naây, cö laåi ngöìi bïn möåt "chuá böå àöåi". Giaá nhû ngûúâi ngöìi caånh Linh luác naây laâ Haãi. Chùèng biïët àïën bao giúâ cö múái àûúåc cuâng anh vïì quï. Nùm hoåc cuöëi cuâng sùæp tröi qua röìi. Linh chúåt thêëy êu lo. Haãi vaâ cö seä thïë naâo àêy? Khöng! Chùæc lêìn naây vïì nhaâ mònh seä têm sûå thêåt cùån keä vúái meå... Linh vïì àïën nhaâ cuäng laâ luác meå ài daåy vïì, trïn tay coân öm chöìng baâi kiïím tra to tûúáng. Linh röëi rñt: "Meå! Böë con chûa vïì aâ? Coá viïåc gò meå goåi con vïì thïë? Coá phaãi anh Huâng sùæp cûúái vúå khöng?". Meå vui mûâng nhòn Linh: "Meå cûá nghô töëi nay con múái vïì. Thöi, vaâo nhaâ ài, chûa gò àaä cuöëng lïn". Veã bñ mêåt trong nuå cûúâi cuãa meå laâm Linh söët ruöåt: "Meå noái ài, chuyïån gò thïë? Anh Huâng giúái thiïåu ngûúâi yïu haã meå?". Meå vêîn chó cûúâi röìi ài vaâo phoâng trong. Linh ngöìi xuöëng ghïë, thúã ra möåt húi daâi, thêëy ngûúâi nheå nhoäm, khoan khoaái hùèn. Bao nhiïu mïåt nhoåc bay biïën hïët. Bao giúâ vïì àïën nhaâ cö cuäng coá giaác yïn bònh, thû thaái thïë. Thïë maâ anh Huâng cûá ài biïìn biïåt. Coá lêìn Linh vïì nhaâ suöët hai ngaây maâ anh em chùèng gùåp nhau. Àïën luác cö chuêín bõ lïn ö tö trúã laåi trûúâng múái thêëy anh phi xe höëi haã túái, duái vöåi vaâo tay em ñt tiïìn, beåo maá em röìi àêíy lïn xe... Nghe tiïëng thòa va vaâo thaânh cöëc thuãy tinh lanh canh tûâ trong nhaâ bïëp, Linh nuäng nõu: "Con khöng uöëng nûúác chanh àêu. Con chó uöëng nûúác loåc thöi". Tiïëng meå ïm ïm: "Lêëy chöìng àïën núi röìi coân thïë. Mai naây ai chiïìu àûúåc". Linh ngaã ngûúâi, lûúâi biïëng nùçm hùèn ra ài vùng: "Thïë maâ coá ngûúâi àang muöën chiïìu chuöång con chûa àûúåc àêëy meå aå". "Ai vêåy?". Cö àuâa: "Anh chaâng Vùn "em chaä", hoåc sinh cûng cuãa meå ngaây xûa àêëy. Hay laâ con yïu quaách anh ta, meå nheá, tha höì sûúáng". Meå mang nûúác ra, gioång noái chùèng coá veã gò laâ àuâa caã: "Noá cuäng múái vïì höm qua àêëy, coá gheá laåi http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 18 àêy chúi, cho böë con caã àöëng rûúåu chai kia kòa". Linh nhoãm vöåi dêåy: "Meå coá baão anh ta laâ höm nay con vïì khöng?". "Coá. Vò noá cûá hoãi thùm maäi". "Trúâi aå! Thaão naâo anh ta cuäng àïën aám con cho maâ xem! Sao laåi xui thïë...". Meå àùåt cöëc nûúác lïn baân tuãm tóm: "Baáu lùæm àêëy maâ ngûúâi ta phaãi xaán lùn vaâo". Linh caâu nhaâu: "Con kïí maäi maâ meå chûa hiïíu anh ta àeo àùèng, laâm khöí con thïë naâo sao?". Böîng dûng meå cùæt ngang cêu chuyïån: "Thöi, con nghó möåt laát röìi xuöëng bïëp chuêín bõ cúm nûúác giuáp meå. Thûác ùn meå mua tûâ saáng, àïí trong chaån êëy. Trûa nay anh Huâng ùn cúm nhaâ àêëy, nhûng böë con laåi ài ùn àaám cûúái. Meå phaãi qua baác Song coá tñ viïåc". Linh nhòn theo meå, phuång phõu möåt mònh: "Nhaâ coá möîi böën ngûúâi, laåi chùèng bao giúâ àûúåc àöng àuã". Linh àang nhùåt rau söëng thò anh Huâng vïì. Thêëy Linh, anh vui veã heát to: "AÁi chaâ! Vïì súám thïë! Laåi coân nêëu cúm nûäa. Chùæc trúâi sùæp mûa. Meå àêu?". Linh lûúâm anh: "Laâm nhû ngûúâi ta lûúâi lùæm. Ngaây xûa, ai suöët ngaây phaãi giùåt quêìn aáo cho anh?". Anh Huâng cûúâi hò hò röìi nïån giaây rêìm rêìm lïn gaác. Vaâi phuát sau àaä thêëy tiïëng nhaåc vang lïn chaát buâm àïën àiïëc tai. Anh ài thò chúá, cûá vïì àïën nhaâ laâ nghe nhaåc, maâ toaân loaåi nhaåc kinh khuãng àûúåc múã thêåt to. Meå mùæng thò anh baão: "Con úã cöng trûúâng nghe tiïëng maáy moác quen röìi nïn nhaåc naây vêîn coân ïm tai chaán". Cuäng may, anh ñt úã nhaâ chûá khöng àïën phaát cuöìng vò nhaåc nheäo cuãa anh. Nhûng chó vaâi phuát sau, baãn nhaåc chaát chuáa êëy tùæt phûåt. Anh Huâng laåi rêìm rêìm ài xuöëng, ngoá àêìu vaâo bïëp: - Meå àêu Linh? - Meå sang nhaâ baác Song laâm gò êëy! Anh Huâng àuát tay tuái quêìn ài laåi vêín vú, àaá tung caã nùæm göëc rau dûúái saân: - Trûa nay anh coá heån vúái thùçng Phong maâ quïn mêët - anh giú tay nhòn àöìng höì - Mûúâi möåt giúâ xûâ noá röìi. Linh nghiïm gioång: - Khöng heån hoâ gò caã. Anh úã nhaâ thöi. Nhaâ coá mêëy möëng ngûúâi, laåi cûá xaách xe ài suöët. Anh Huâng cûúâi chïë nhaåo: - Ngûúâi lúán nhó! Chuyïån laâm ùn cuãa anh, maây biïët gò maâ cêëm àoaán. Nhûng thöi, giúâ cuäng muöån röìi. Àaânh chõu cho noá phaåt vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 19 - Phaåt caái gò? Sao laåi phaåt? - Thò bia chûá caái gò. Lúä heån vúái noá... Chúåt nhúá ra àiïìu mònh bùn khoùn, Linh nhòn anh Huâng doâ hoãi: - Meå viïët thû baão em vïì. Coá viïåc gò anh nhó? Anh Huâng lùæc àêìu vö tû: - Viïåc gò? Anh coá thêëy meå noái àêu. Maâ coá viïåc quaái gò. Meå nhúá "cöng chuáa uát" nïn goåi vïì chúi cho vui. Maây cuäng coá hiïëu lùæm cú, cûá phaãi chúâ bao giúâ meå goåi múái vïì, àaä thïë, mai naây lêëy chöìng chùæc mêët huát luön. - Thïë maâ em cûá tûúãng lêìn naây vïì àïí chuêín bõ cho anh cûúái vúå. Anh Huâng phaá lïn cûúâi ha ha: - Cho maây viïët cöí tñch àûúåc àêëy! Cöë maâi rùng cho sùæc chúâ mûúâi lùm nùm nûäa, nheá! Meå vïì, Linh cuäng vûâa nêëu cúm xong. Bûäa cúm coá anh Huâng nïn söi nöíi hùèn. Anh cûá oang oang kïí chuyïån cöng trûúâng. Meå nghe, thónh thoaãng gùæp thûác ùn cho caã hai àûáa. Hònh nhû trong mùæt meå, caã Linh vaâ anh Huâng coân rêët nhoã, mùåc duâ anh Huâng bïn caånh meå laâ möåt "öng con" cao hún meát baãy, rêët phong trêìn. Coân Linh, chùèng gò cuäng sùæp troân hai hai tuöíi. Nghe chaán chuyïån cöng trònh cuãa anh, Linh söët ruöåt cùæt ngang: - Anh thò luác naâo cuäng bï töng, coåc moáng, xaâ, dêìm. Thïë chûa "cûa cêím" àûúåc cö naâo thêåt aâ? Anh Huâng trúån mùæt: - Laåi chuyïån êëy? Maây yïu thùçng naâo röìi haã? Meå nhòn Linh doâ hoãi. Cö chöëng chïë: - Àûâng traã lúâi thïë. Em hoãi anh cú maâ. Anh Huâng àùåt baát xuöëng mêm, cöëc àêìu Linh: - Nhoác con khöng àûúåc noái chuyïån tònh yïu, cuäng àûâng giuåc giaä anh maây. Khöëi cö theo túi túái àêëy, coá àiïìu anh chûa duyïåt. - ÛÂ, cuã têm thêët cuäng phaãi goåi bùçng cuå. Thùçng Chûúng coá con röìi àêëy! - Meå phò cûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 20 Chûúng laâ baån hoåc vúái anh Huâng. Hai anh chúi khaá thên suöët nhûäng nùm hoåc cêëp I, cêëp II. Nhûng lïn àïën lúáp 12, khöng hiïíu sao cûá nhaåt dêìn. Anh ta ñt àïën nhaâ Linh chúi hùèn. Meå hoãi, anh Huâng chó baão: "Noá àang yïu möåt em lúáp mûúâi. Con can, thïë laâ noá giêån". Bêy giúâ, nghe meå nhùæc àïën anh Chûúng, anh Huâng cûúâi móa mai: Vêng, noá coá con röìi, sûúáng lùæm. Luác naâo qua cuäng thêëy noá cùæm muäi vaâo chêåu quêìn aáo giùåt dúã. Höm qua, con coân gùåp noá chaåy xe nhû ma àuöíi, baão ài mua thuöëc ài ngoaâi cho thùçng nhoác. Meå nhòn theo anh Huâng lïn gaác, mùæng yïu: - Cûá toang toang nhû thïë, khöng traách àûúåc... Caã nhaâ vûâa ùn cúm xong àaä thêëy Vùn luâ luâ àêíy xe vaâo cöíng. Anh Huâng tröë mùæt, hoãi thêìm Linh: "Thùçng naâo maâ beáo thïë nhó?". Àang caáu, Linh cuäng phaãi phò cûúâi. Vùn öm theo möåt lùéng hoa höìng to bûå. Quaái quyã thïë, luác naâo àïën, anh ta cuäng mua hoa höìng. Chó vò Vùn "em chaä" maâ Linh àêm ra gheát hoa höìng, kïí caã nhûäng böng àeåp nhêët. Cö luön bõ ûác chïë khi nhòn nhûäng böng höìng anh ta mua. Vùn "em chaä" laåi bùæt àêìu buöíi töëi khuãng khiïëp bùçng tiïëng cûúâi "hò hõ" ngùæn tuän maâ Linh gheát cay gheát àùæng. Böë àaáp laåi lúâi chaâo cuãa chaâng beáo möåt caách xaä giao röìi lïn gaác. Anh Huâng vûâa àaánh giaây vûâa huyát saáo nhûng mùæt cûá chùm chùm nhòn Vùn nhû doâ xeát, thónh thoaãng laåi quay ài. Linh biïët chùæc anh khoaái chñ vò cö em gaái àûúåc möåt anh chaâng to luâ luâ nhû àöëng rúm àïën taán tónh. Meå pha nûúác xong, toan àûáng lïn, Linh nhòn meå khêín khoaãn khiïën baâ laåi ngöìi xuöëng. Vùn "em chaä" cûá hoãi Linh döìn dêåp nhû hoãi cung. Linh traã lúâi nhaát gûâng, thêìm mong anh ta chaán maâ vïì súám. - Em vïì trûa nay haã Linh? - Vêng! - Chùæc laâ mïåt nhó? Cö baão em hay say xe. - Khöng aå! - Sao khöng baão anh möåt cêu. Tuêìn naâo anh chaã vïì nhaâ. Tûâ giúâ muöën vïì, cûá phön cho anh, anh chúã têån núi. Ài xe maáy vûâa nhanh, vûâa tiïån lúåi, khöng mïåt nhû ö tö àêu. - Thöi aå! http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 21 Caách traã lúâi nhêëm nhùèng cuãa Linh khiïën anh Huâng cuäng phò cûúâi. Vùn "em chaä" cûá vö tû troâ chuyïån. Meå Linh hiïíu yá con gaái, beân nhòn Vùn "em chaä" àïí laái cêu chuyïån sang hûúáng khaác: - Daåo naây Vùn coá hay gùåp baån cuä khöng? - Baån cuä naâo húã cö? - Vùn ngaåc nhiïn. - Nhûäng baån lúáp mònh ngaây xûa êëy. Höm lêu cö gùåp caái Haånh. Daåo naây con beá coá veã xinh hún trûúác. Nghe àêu chöìng noá múái tûâ Àûác vïì... Àöång àïën chuyïån naây, Vùn "em chaä" cûáng hoång ngöìi im. Haånh laâ cö beá lúáp trûúãng lúáp Vùn ngaây xûa. Haånh xinh xùæn, haát hay, Vùn "em chaä" mï nhû àiïëu àöí. Thïë nhûng Haånh laåi rêët gheát cêåu baån luân tõt, beáo uá vaâ lûúâi hoåc êëy. Lêìn naâo Vùn "em chaä" lên la lïn baân Haånh noái chuyïån laâ Haånh chaåy biïën lêìn êëy. Giúâ sinh hoaåt lúáp, Haånh phï bònh Vùn gay gùæt, àuã caác töåi traång: ùn quaâ vùåt, huát thuöëc laá, khöng thuöåc baâi, boã tiïët, chûãi bêåy... Thïë maâ Vùn cûá àïìu àùån viïët thû cho Haånh, toã tònh möåt caách trùæng trúån, thö löî. Haånh àem hïët nhûäng thû êëy nöåp cho cö giaáo chuã nhiïåm. Chöìng Haånh bêy giúâ chñnh laâ cêåu baån hoåc lúáp 12B vúái nhau. Haånh coá caãm tònh vúái anh baån nùng nöí nhûng hiïìn khö êëy. Biïët chuyïån naây, Vùn "em chaä" àaä tûâng àoán àûúâng, gêy sûå vúái cêåu bñ thû kia haâng bao nhiïu lêìn, röët cuöåc cuäng chó laâm troâ cûúâi cho luä baån cuâng trûúâng. Ngaây Haånh cûúái, caã hai ngûúâi coân mang thiïëp múâi àïën têån nhaâ Vùn. Vùn tñm caã mùåt nhûng cöë tònh hoãi xoã: Cûúái xong röìi hai ngûúâi söëng bùçng gò? YÁ Vùn muöën chï hoå ngheâo. Chöìng Haånh thùèng thùæn: "Caám ún! Chuáng túá khöng bao giúâ phaãi ùn baám ngûúâi khaác". Vùn laåi tñm mùåt lêìn nûäa. Luác bêëy giúâ, anh ta vêîn ngöìi nhaâ ùn baám öng böë quan to. Gúåi àïën chuyïån Haånh, Vùn "em chaä" khöng noái thïm cêu naâo. Linh àaä àûúåc nghe meå kïí vïì "thiïn tònh sûã" êëy nïn àùæc chñ nhòn Vùn röìi vúâ hoãi: - Haånh naâo haã meå? Coá phaãi caái chõ xinh xinh lúáp trûúãng lúáp meå chuã nhiïåm ngaây xûa khöng?. Meå gêåt àêìu, tuãm tóm cûúâi. Baâ thûâa biïët Linh khöng nhúá ai vaâo ai trong bao nhiïu lûáa hoåc troâ cuãa baâ, huöëng chi ngaây êëy Linh coân nhoã. Möîi lêìn hoåc troâ àïën nhaâ chúi, luä con gaái cûá röëi rñt khen: "Em Linh giöëng cö, xinh thïë". Luä con trai thò nhùn nhúã: "Cö coá nhêån em laâ... con rïí khöng?". Vùn "em chaä" ngaây êëy khöng àuâa, chó nhùm nhùm nhòn xem Haånh chaåy chöî naâo. Nhanh thïë! Bao nùm http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 22 tröi veâo nhû chúáp mùæt. Linh nhòn Vùn "em chaä" ngöìi böëi röëi, hoãi thïm cêu nûäa: - Maâ hònh nhû ngaây xûa anh Vùn thñch chõ Haånh lùæm? Vùn àêm hoaãng, chöëi lia lõa: - Khöng... khöng àêu... Ai baão em thïë? - Meå em coân giûä caã nùæm thû tònh kia kòa. Em lêëy ra traã cho anh nheá! Meå Linh lûúâm con gaái, nhû muöën noái "vûâa vûâa thöi". Vùn àoã bûâng caã mùåt. Cêu chuyïån cuãa cêåu ta trúã nïn rúâi raåc hùèn. Vaâ àuáng nhû Linh dûå àoaán, chó möåt laát sau, Vùn "em chaä" àaä àûáng lïn caáo tûâ. Boá hoa höìng nùçm vö duyïn trïn baân. Bûúác ra àïën cûãa, Vùn coân quay vaâo vúát vaát: - Höm naâo em lïn trûúâng haã Linh? Anh sang àoán em ài cuâng nheá! Linh thúâ ú lùæc àêìu. Meå cö phaãi àúä lúâi: - Thöi, em noá ài ö tö quen röìi. Vùn "em chaä" vûâa nöí maáy phoáng xe ra khoãi cûãa, anh Huâng àaä cûúâi rùåc lïn: - Giúâi aå, maây vúá àûúåc taå thõt múä êëy úã àêu thïë? Nhòn ngêëy quaá! Meå trúã vaâo, mùæng yïu: - Ùn vúái noái, hay húám lùæm àêëy. Anh nhòn laåi mònh ài, gêìy nhû que tùm thò àeåp, phaãi khöng? - Con cú bùæp thïë naây maâ meå baão laâ gêìy aâ? Anh Huâng cûúâi hò hò, vûâa noái anh vûâa giú tay lïn gên. Linh cûúâi: - Toaân gên thöi öng aå! Cú bùæp caái nöîi gò... Meå xua hai àûáa ài nguã. Nùçm bïn meå, Linh laåi voâi vônh: - Meå goåi con vïì coá viïåc gò thïë meå? Meå trúã mònh, vöî nheå vaâo lûng con gaái: - Chùèng coá viïåc gò caã. Lêu röìi con khöng vïì. Maâ ngaây mai nhaâ coá khaách àêëy! - Khaách naâo haã meå? - Linh toâ moâ. http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 23 - Cö Hûúâng, baån hoåc cuãa meå tûâ höìi phöí thöng... - AÂ, con biïët röìi, caái cö maâ ài troå hoåc cuâng meå cûá nùçng nùåc àoâi seã gaåo cho meå, ùn búát khoai giuáp meå phaãi khöng? Gioång meå trúã nïn böìi höìi: - ÛÂ... Ngaây êëy meå coân ñt tuöíi hún con bêy giúâ. Nhaâ öng baâ ngoaåi ngheâo lùæm. Nhaâ cö Hûúâng coá khaá hún. Cö êëy vúái meå coi nhau nhû chõ em gaái, chùèng luác naâo rúâi nhau. - Nhûng cö êëy úã têån trong Àaâ Nùéng cú maâ. Hay laâ cö êëy ra àêy coá viïåc gò? - ÚÂ... Meå chûa kïí nhó. Chöìng cö Hûúâng mêët àaä ba nùm. Bêy giúâ cö êëy ra Haãi Phoâng söëng vúái cêåu con trai caã. Con trai thûá hai cuãa cö Hûúâng cuäng àang laâm úã Haâ Nöåi àêëy. - Laâm gò haã meå? - Linh hoãi cho coá chuyïån. - Laâm úã Nhaâ xuêët baãn Giaáo duåc. Lêìn trûúác cö Hûúâng dêîn anh êëy àïën nhaâ mònh chúi nhûng con khöng úã nhaâ. Chùæc ngaây mai, caã hai meå con cuâng àïën. Thùçng beá nhanh nheån, saáng suãa lùæm! Linh vö têm, khöng hoãi gò thïm. Cö choaâng tay qua lûng meå, hñt haâ hûúng chanh, hûúng laá saã trïn toác meå vaâ mú mú nguã. Gûúng mùåt Haãi hiïån lïn chêåp chúân. Bao giúâ trûúác khi ài nguã cö cuäng nghô àïën anh vaâ luön thêìm hoãi: "Giúâ naây anh êëy coá nhúá àïën mònh khöng?". Àaä qua möåt buöíi töëi maâ Linh chûa noái àûúåc gò vúái böë meå vaâ anh Huâng vïì Haãi. Chó coân ngaây mai nûäa thöi. Cuäng coá lêìn Haãi giêån döîi, baão: "Hay em khöng tin anh". Linh tin, tin nhû chûa bao giúâ cö tin ai àïën thïë. Nhûng khöng hiïíu sao cûá nghô àïën chuyïån cöng khai tònh yïu cuãa mònh, cö laåi ngaåi ngêìn. Seä phaãi múã àêìu thïë naâo àêy? Böë meå vaâ caã anh Huâng nûäa seä àoán nhêån Haãi ra sao? Coá chêëp nhêån hay khöng? Bao nhiïu cêu hoãi, bao nhiïu êu lo. Trong con mùæt cuãa böë meå vaâ anh Huâng. Dûúâng nhû Linh vêîn laâ möåt cö beá. Möîi lêìn ài xa vïì, cö vêîn àûúåc moåi ngûúâi yïu chiïìu, sùn soác tûâng li, tûâng tñ. Anh Huâng bêån laâ thïë maâ coá khi nûãa àïm röìi em theâm ùn ö mai, cuäng söët sùæng hoãi luön: "Mua úã àêu? Ö mai gò?". Chñnh vò thïë maâ Linh cûá súå khi phaãi dêîn Haãi vïì. Lúä moåi ngûúâi khe khùæt vúái anh. Böë meå luön muöën úã gêìn Linh àïí chùm soác cho cö con gaái uát. Linh cûá phêåp phöìng lo súå rùçng nïëu cöng khai möëi quan hïå giûäa cö vaâ Haãi, cö seä bõ moåi ngûúâi ngùn caãn... http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 24 * * * Vûâa saáng, meå àaä lay Linh dêåy: - Dêåy thöi con, coân giuáp meå ài chúå nûäa. Linh quay mùåt vaâo tûúâng, gioång ngaái nguã: - ÛÁ, coân súám. Àïí con nguã laát nûäa... Meå vêîn lay vai con gaái rûúåu: - Anh Huâng àaä goä giaây cöìm cöåp ngoaâi hiïn, gaâo tûúáng lïn - Cöng chuáa chêu Phi coân nguã aâ? Thïë naây thò ïë chöìng laâ caái chùæc! Nghe àïën cuåm tûâ "cöng chuáa chêu Phi", Linh bêåt dêåy nhû loâ xo, gioång tónh queo: - Coá muöën "cöng chuáa chêu Phi" nûäa thöi? Anh khöng nhúá moáng tay em daâi aâ? Anh Huâng thûúâng trïu Linh laâ "cöng chuáa chêu Phi" búãi nûúác da khöng àûúåc trùæng treão cuãa cö. Caái thúâi Linh múái hoåc cêëp II, coân àen thuãi àen thui, nghe thêëy thïë cö àaä khoác oâa, chaåy laåi caâo chñ maång vaâo sûúân anh. Kïët quaã laâ em thò khoác coân anh cûá nhaãy choi choi vò àau quaá. Anh Huâng trïì möi ngoá vaâo trong phoâng: - ÛÂ thò bêy giúâ laâ "Baåch Tuyïët", sûúáng nheá! Linh troân mùæt: - Anh ài àêu maâ àoáng böå súám thïë? - Súám? Cûá nguã vuâi nhû cö thò coá maâ tiïìn chui vaâo vñ nhû nûúác ngay. Sinh viïn gò lûúâi thïë. Anh maây ài laâm àêy... - Chó úã nhaâ em múái nguã muöån thïë, úã trïn trûúâng em dêåy súám cûåc kyâ - Linh phuång phõu. Anh Huâng sùæp ra àïën cöíng coân ngoaái laåi: - Ai lïn trûúâng maâ kiïím tra caác cö àûúåc. Meå hoãi vúái theo: - Trûa nay coá vïì ùn cúm khöng con? Anh Huâng lûúäng lûå möåt chuát röìi gêåt àêìu: http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 25 - Con seä cöë gùæng. Lùæm viïåc lùæm meå aå. Phaãi hïët thaáng naây may ra... Chó coá möîi viïåc vïì ùn cúm hay khöng maâ cuäng phaãi cöë gùæng. Nhiïìu luác Linh nghô tiïëng laâ anh Huâng úã cuâng böë meå, cú quan laåi úã gêìn nhaâ maâ quaá úã xa. Luác naâo cuäng thêëy anh ài. Luác naâo cuäng vöåi vöåi vaâng vaâng. Anh kïí coá khi vûâa phaãi gùåm baánh mò trïn cöng trûúâng àêìy buåi, vûâa phaãi chó àaåo cöng nhên. Chùèng thïë maâ caâng ngaây anh caâng gêìy. Nhu cêìu xêy dûång laåi luön luön tùng. Meå xoát con trai, nhiïìu khi mùæng: "Tham cöng tiïëc viïåc vûâa thöi. Phaãi nghô àïën thên nûäa chûá!". Anh Huâng cûá hïì hïì: "Nghïì cuãa con maâ thñch nhaân röîi thò khöng thïí àûúåc. Meå yïn têm ài, caâng laâm nhiïìu con caâng treã ra". Böë thò chó dùån: "Laâm ùn nghiïm tuác con aå. Nghïì gò cuäng cêìn nghiïm tuác. Nghïì cuãa con laåi caâng cêìn". Anh Huâng vêîn chó cûúâi: "Thò böë xem, trûúâng cuãa böë chuáng con vûâa xêy nùm ngoaái, nhûng con àaãm baão möåt trùm nùm nûäa vêîn vûäng chaäi nhû múái". Anh baão Linh: "Bao giúâ cö em lêëy chöìng, anh seä xêy tùång hùèn möåt caái nhaâ, khöng lêëy möåt xu tiïìn cöng naâo". Ùn saáng xong, meå àaä giuåc Linh ài chúå cuâng. Böë àuãng àónh ra maãnh vûúân con trûúác nhaâ chùm luä cêy, hoa caãnh, chiïëc quaåt giêëy phe phêíy trïn tay nhû thïí àïí laâm duyïn. Khöng hiïíu taåi sao meå coá veã quaá quan têm àïën chuyïån khaách khûáa höm nay. Àaânh rùçng àoá laâ baån thên tûâ ngaây xûa cuãa meå, nhûng trong thaái àöå cuãa meå, Linh thêëy möåt sûå höìi höåp khaác thûúâng. Chùæc meå vui vò sùæp àûúåc ön laåi bao nhiïu laâ chuyïån cuä. Mònh chûa thïí hiïíu àûúåc têm traång meå luác naây. Cö chúåt nghô, khöng biïët mêëy chuåc nùm nûäa, mònh úã vaâo àöå tuöíi meå bêy giúâ thò seä thïë naâo? Coá thïí con gaái mònh cuäng bùçng mònh bêy giúâ. Vaâ Haãi...? Cö chúåt àoã bûâng mùåt khi nghô rùçng Haãi laâ chöìng mònh, laâ cha cuãa nhûäng àûáa con mònh... Chúåt meå baão: - Con nhúá nhùæc meå mua hoa nheá! Muâa naây hoa höìng àang àeåp. Linh reo thêìm trong buång: laåi coân mua hoa nûäa. Boá hoa Vùn "em chaä" mang àïën vêîn àang ruä rûúåi trïn baân. Chó àoán cö Hûúâng àïën chúi maâ meå chu àaáo thïë. Cö hoãi doâ: - Cö Hûúâng coá àïën cuâng ai khöng meå? - Coá, chùæc laâ cuâng con trai cö êëy! - Thïë maâ con cûá nghô cuâng ài vúái cö êëy phaãi laâ möåt nhên vêåt quan troång nûäa cú. Vñ duå nhû... ngûúâi yïu cuä cuãa meå chùèng haån. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 26 Meå phò cûúâi: - Kheáo tûúãng tûúång! Hai meå con ài chúå vïì àaä hún taám giúâ. Vûâa vaâo àïën cöíng, meå Linh àaä reo to: - Cö Hûúâng àaä àïën röìi! Linh thêëy chiïëc xe maáy laå trong sên, tiïëng böë höì húãi trong nhaâ. Cö toan xaách laân ài thùèng xuöëng bïëp thò meå àaä àùåt keáo tay: "Vaâo chaâo cö àaä con". Luác meå chó Linh: "Àêy, con gaái àêy", Linh múái nhòn roä mùåt cö Hûúâng. Cö Hûúâng ngûúâi àêîy àaâ chûá khöng thon thaã nhû meå. Gûúng mùåt cö àûúåc trang àiïím khaá kyä vaâ kheáo leáo khiïën cö coá veã treã hún tuöíi thûåc. Cö reo lïn: - Lúán ghï nhó? Con gaái giöëng meå thïë! Lêìn trûúác cö coá xem aãnh cuãa con röìi, nhûng bïn ngoaâi con khaác nhiïìu lùæm. Cö Hûúâng goåi Linh laâ con möåt caách tûå nhiïn. Möåt chaâng trai laå hiïån ra trûúác cûãa, cö höì húãi: - AÂ àêy, anh em laâm quen vúái nhau ài. Àêy laâ Xuên, con trai cö àêëy. Àêy laâ em Linh, meå kïí cho con röìi. "Tïn gò maâ nhû con gaái thïë". Linh nghô thêìm vaâ ngûúång nguâng chaâo Xuên khi thêëy anh ta nhòn mònh coá veã chùm chuá. Xong maân chaâo hoãi, Linh àõnh lui vaâo phoâng trong thò meå goåi: "Ngöìi àêy noái chuyïån vúái cö, con úi". Linh laåi ngaåc nhiïn. Tûâ höìi beá tñ, meå vêîn daåy rùçng khaách cuãa böë àïën nhaâ, Linh chó chaâo, múâi nûúác röìi ruát lui maâ. Cö ngöìi ruåt reâ bïn meå. Anh chaâng Xuên ngöìi àöëi diïån, nhòn quanh nhaâ chaán laåi nhòn thùèng vaâo Linh. Tûå nhiïn Linh cûá thêëy ngaåi nguâng. Cö Hûúâng ên cêìn hoãi chuyïån hoåc haânh, möåt àiïìu "cö", hai àiïìu "con" hïët sûác ngoåt ngaâo. Röìi cö giúái thiïåu vïì con trai, laát sau ngoaãnh sang Xuên noái nhû ra lïånh: - Thónh thoaãng phaãi vaâo trûúâng thùm em, con nheá. Chïët thöi, hai anh em, àûáa ài laâm, àûáa ài hoåc úã Haâ Nöåi maâ maäi bêy giúâ múái biïët nhau. Xuên cûúâi cûúâi. Linh cuäng chó biïët cûúâi, röìi thêìm àaánh giaá vïì Xuên. Cao raáo, àiïín trai, rêët àiïín trai laâ àùçng khaác. Nuå cûúâi cuãa anh ta giöëng möåt ai àoá maâ cö àaä gùåp nhûng nghô maäi chùèng ra. Noái chung Xuên coá veã àeåp rêët àaân öng. Anh ta maâ xuêët hiïån úã phoâng cö thò chñn con võt kia chùæc seä aâo lïn bònh luêån. Röìi khöng thiïëu àûáa xin xoã: "Cho tao laâm chõ dêu maây nheá". Dô nhiïn phaãi giúái http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 27 thiïåu anh ta laâ anh trai röìi. Kiïíu ngûúâi thïë naây, Lan Anh chùæc cuäng mï tñt. Linh thêëy buöìn cûúâi cho trñ tûúãng tûúång cuãa mònh. Cö xin pheáp xuöëng bïëp nêëu cúm. Cö Hûúâng sai Xuên: - Xuöëng phuå giuáp em möåt tay ài con... - Thöi aå, chaáu laâm quen röìi... - Linh vöåi vaâng. Cö Hûúâng cûúâi: - Anh em chuáng maây phaãi laâm quen vúái nhau ài chûá. Phaãi thên nhau nhû cö vúái meå maây ngaây xûa êëy. Thên hún àûúåc thò caâng töët... Xuên nghe meå, leäo àeäo theo Linh xuöëng bïëp. Luác naây anh ta múái cûúâi laâm quen thûåc sûå: - Em cûá phaãi chia viïåc cho anh àêëy nheá! Sûå cúãi múã cuãa Xuên khiïën Linh khöng coân ngaåi nguâng nhû luác àêìu. Xuên noái chuyïån tûå nhiïn vaâ chên tònh. Nhûng röìi cö vêîn yá tûá "àuöíi kheáo" Xuên ra khoãi bïëp: - Thöi, anh lïn nhaâ chúi ài. Àaân öng khöng cêìn vaâo bïëp. Em nêëu möåt chuát laâ xong. Xuên nghe lúâi vúái nuå cûúâi hiïìn. Àïën khi ùn cúm xong thò Linh caãm thêëy coá gò àoá khöng bònh thûúâng. Moåi ngûúâi cûá bùæt Linh ngöìi caånh anh ta luác ùn cúm. Cö Hûúâng cûá nhùæc Xuên chùm soác Linh nhûäng ngaây sùæp túái. Noái gò vïì Xuên, cö cuäng baão "Anh con". Linh ài rûãa baát cö cuäng sai Xuên "ra noái chuyïån vúái em cho àúä buöìn". Rûãa baát xong, meå laåi goåi Linh lïn nhaâ troâ chuyïån nhûng cö vúâ kïu àau àêìu àïí caáo lui. Cö Hûúâng baão con: "Ra ngoaâi kia mua dêìu gioá cho em". Linh lùæc àêìu lia lõa: "Chaáu coá röìi aå", röìi chaåy lïn gaác. Anh Huâng chùån úã cêìu thang, cûúâi khò khò: - Thïë naâo? Linh gûúâm mùæt nhòn anh: - Caái gò "thïë naâo"? - Thùçng con cö Hûúâng êëy? - Anh thò thaâo: - Hoãi gò maâ vö duyïn. Anh ta thò liïn quan gò túái em. Cuâng caánh àaân öng, sao anh khöng xuöëng chúi vúái anh êëy? - Linh nguáng nguêíy. Anh Huâng cûúâi to, röìi chúåt thò thaâo: http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 28 - Ngêy thú thïë. Kïë hoaåch cuãa caác cuå àêëy! - Kïë hoaåch gò? - Linh ngú ngaác. - Anh nghe tröåm böë meå baân nhau cho em gùåp con cö Hûúâng. Hai baâ baån cuä muöën thaânh thöng gia àêëy. Hoå quyïët xe duyïn cho hai àûáa... - Thêåt aâ? - Linh sûäng súâ. Anh Huâng trïì möi: - Thïë maâ khöng àoaán ra. Anh theâm noái döëi. Linh giêån döîi ngöìi xuöëng. Hoáa ra laâ thïë. Cö nghô àïën Haãi, biïët chuyïån naây chùæc anh buöìn vaâ traách mònh lùæm. Àaä bao lêìn Haãi giuåc cö noái chuyïån vúái böë meå vïì anh. Thöi àûúåc, nhêët àõnh mònh seä noái höm nay. Nhêët àõnh laâ nhû thïë... Meå con cö Hûúâng úã chúi àïën chiïìu. Ruöåt gan Linh noáng nhû lûãa àöët. Cö böìn chöìn khöng yïn. Linh cûá quanh quêín maäi maâ khöng coá cú höåi noái chuyïån riïng cuâng böë meå. Cö thêëy khöí têm vö cuâng khi thêëy cö Hûúâng cûá xua Xuên: "Con ra noái chuyïån vúái em Linh ài. Kïå hai baâ giaâ naây". Anh Huâng laåi phoáng xe ài, hñ ha hñ hûãng vò múái truáng thêìu xêy dûång möåt trûúâng trung hoåc. Cûá laát laát Linh laåi nhòn àöìng höì. Böën giúâ chiïìu coân phaãi ra bïën xe trúã laåi trûúâng. Ngaây mai laâ thûá hai, khöng thïí boã hoåc àûúåc. Thêëy Linh toã veã giêån döîi, ngöìi gêëp laåi quêìn aáo cho vaâo ba lö, meå cûúâi: - Con khöng lo, coá ngûúâi àûa lïn têån trûúâng. Linh caâng xõu mùåt. Chùæc meå laåi àõnh noái túái Vùn "em chaä". Nhûng cö Hûúâng àaä nhanh nhaãu: - ÛÂ. Àïí anh Xuên àûa ài. Àùçng naâo noá cuäng lïn cú quan. Cö úã àêy chúi vúái meå con àïën mai, röìi cö ài ö tö vïì Haãi Phoâng. Lïn Haâ Nöåi, anh em chuáng maây nhúá thùm nhau thûúâng xuyïn àêëy. Linh muöën tûâ chöëi nhûng khöng thïí àûúåc. Xuên chó cûúâi cûúâi. Chùæc anh ta nghô Linh chó nguáng nguêíy àiïåu àaâ nhû caác cö gaái khaác. Anh Huâng húát haãi phi xe vïì, baão: "Àïí àûa cöng chuáa chêu Phi ra bïën xe". Thêëy Linh vaâ Xuên chuêín bõ lïn àûúâng, anh ngaåc nhiïn röìi ngay sau àoá hiïíu ra, beân nhaáy mùæt vúái Linh àêìy nguå yá. Quaäng àûúâng tûâ thõ xaä Thaái Bònh lïn Haâ Nöåi höm êëy daâi hún gêëp mêëy lêìn... http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 29 * * * Thaáng mûúâi möåt, trúâi se se laånh. Caã phoâng nhaáo lïn baân taán chuyïån seä may gò, mùåc gò trong muâa àöng sùæp túái. Vûâa múái coá vaâi àúåt gioá heo may nheå nheå luâa qua, Lan Anh àaä cuöëng quyát búái tung caã böën vali quêìn aáo röìi ngöìi thûâ mùåt, caâu nhaâu: "Chùèng coá caái naâo mùåc àûúåc" laâm caã luä coân laåi phò cûúâi. Noá laâ àûáa coá nhiïìu quêìn aáo nhêët phoâng, coá khi möåt ngaây thay àïën vaâi ba böå, vêåy maâ vêîn kïu laâ chùèng biïët mùåc gò. Chõ Laânh mua àûúåc hai cuöån len maâu xaám tro vïì, cûá hoãi hïët àûáa naây àïën àûáa kia laâ "coá àeåp khöng?". Lï baão: "Maâu naây nhòn xêëu lùæm, chõ mua laâm gò? ÚÃ haâng baâ Cûúâm beáo coá len maâu höìng phêën àeåp cûåc kyâ, sao chõ khöng mua?". Chõ Laânh beän leän baão: "Nhûng maâ àan khùn cho con trai”. Thuãy luân thêåt thaâ giûúng cùåp kñnh cêån lïn, hoãi: "Chõ àan khùn cho böë chõ aâ?”. Haånh àêåp chiïëc göëi böng to tûúáng lïn àêìu Thuãy luân: "Giúâi aå, ngêìn naây tuöíi àêìu maâ ngu. Àan khùn len thò chó coá àïí tùång anh Hoaâng thöi, böë naâo laåi àûúåc caái diïîm phuác êëy". Chõ Laânh àoã mùåt, khöng phaãn àöëi. Linh nhòn nhanh xuöëng chöî Lan Anh, thêëy cö naâng ngöìi àûåc mùåt bïn möåt àöëng quêìn aáo, chùæc laâ cuäng nghô àïën anh Hoaâng. Linh thêëy bûát rûát vö cuâng khi khöng noái ra àûúåc chuyïån naây. Chõ Laânh yïu anh Hoaâng, maâ anh Hoaâng vúái Lan Anh laåi thên thiïët quaá mûác bònh thûúâng, nhû thïí hoå yïu nhau röìi. Linh àoaán thïë, nhûng Lan Anh cûá chöëi. Nïëu khöng yïu, cúá gò Lan Anh laåi van vó Linh àûâng noái chuyïån noá hay ài chúi vúái anh Hoaâng, súå chõ Laânh buöìn. Lan Anh coân baão chõ Laânh yïu anh Hoaâng, nhûng chó laâ yïu àún phûúng. Anh Hoaâng cuäng thêëy khoá xûã, khöng biïët nïn noái thïë naâo cho tiïån. Thêåt chùèng ra sao... Chõ Laânh àaä tó mó ngöìi àan nhûäng muäi len àêìu tiïn cho têëm khùn tònh yïu. Linh khöng biïët kïët cuåc cuãa cêu chuyïån böå ba naây thïë naâo nhûng cûá nhòn veã mùåt hên hoan cuãa chõ Laânh trong luác àan len, tûå nhiïn, Linh thêëy thûúng chõ àïën nhoái loâng. Ngay tûâ àêìu, Linh àaä nghô hoå khöng bao giúâ thuöåc vïì nhau àûúåc búãi ngay úã bïì ngoaâi hoå àaä khaác nhau quaá xa. Röìi cö laåi nghô: biïët àêu hoå hoâa húåp vúái nhau vïì mùåt têm höìn? Nhûng caâng ngaây cö caâng thêëy sûå töìi tïå cuãa Hoaâng - àuáng, phaãi noái chñnh xaác laâ töìi tïå. Linh chùèng biïët mònh phaãi laâm gò giuáp chõ Laânh. Möåt vaâi lêìn Linh ûúám hoãi: “Chõ vaâ anh Hoaâng thïë naâo röìi?”, chó thêëy chõ cûúâi ngûúång nghõu vaâ aánh mùæt bûâng lïn. Röìi Linh cöë hoãi: “Em hoãi thêåt nheá, chõ vaâ anh Hoaâng yïu nhau thêåt chûa?”. Chõ Laânh thoaáng bùn khoùn vaâ röìi ngêåp ngûâng: “Chûa ài àïën àêu http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 30 caã, em aå”. Chó thïë thöi, Linh khöng daám hoãi gò thïm khi chõ khöng muöën kïí. Haãi viïët thû noái laâ chuã nhêåt seä vïì Haâ Nöåi thùm Linh. Thïë laâ troân möåt thaáng hai àûáa múái àûúåc gùåp nhau. Anh baão àïën chuác mûâng cö giaáo tûúng lai luön thïí, vò höm àoá àuáng laâ ngaây 20 thaáng 11. Linh höìi höåp àïëm tûâng ngaây. Haãi toã ra buöìn khi biïët lêìn vïì nhaâ vûâa röìi, Linh chûa baáo caáo böë meå chuyïån hai àûáa. Linh chûa daám kïí vúái anh chuyïån anh chaâng Xuên vúái nhûäng dûå àõnh cuãa böë meå vaâ cö Hûúâng. Linh thêëy mònh coá löîi trong moåi chuyïån. Tûâ höm êëy, Xuên àaä àïën thùm Linh túái hai lêìn. Lêìn thûá nhêët anh vûâa vïì, caã phoâng àaä êìm êìm gaâo lïn: “Sao öng anh maây àeåp giai thïë haã Linh úi?”, “Maây múái moác öng êëy úã àêu ra thïë? Suöët ba nùm hoåc trûúác tao coá thêëy öng êëy xuêët hiïån àêu?”. Linh phaãi khöën khöí thanh minh maäi rùçng anh ta múái nhêån cöng taác úã Haâ Nöåi, caã luä múái taåm tin. Nhûng àïën lêìn thûá hai Xuên àïën, Linh khöng coá nhaâ, caã phoâng àaä moi àûúåc thöng tin rùçng anh ta khöng phaãi con baác Linh, meå anh ta vaâ meå Linh chó laâ beâ baån. Caã luä laåi söi lïn suâng suåc. Chuáng noá cûá nhêët quyïët rùçng: “Chùæc anh ta àõnh taán tónh maây àêy. Maâ taåi sao maây phaãi noái döëi thïë?”. Lan Anh coân bö bö baão: “Kïí ra yïu laäo Xuên naây cuäng àûúåc àêëy Linh aå”. Linh thêëy giêån Lan Anh ghï gúám. Cö sùéng gioång: “Tao khöng thïí baå ai cuäng yïu àûúåc”. Lan Anh laåi cûúâi hò hò: “Àuâa möåt tñ thöi maâ cuäng tûác”. Linh chó lo chuã nhêåt Haãi túái, khöng may laåi àuång mùåt Xuên thò thêåt khöng hay, duâ cö chùèng coá löîi gò trong chuyïån naây. Vùn “em chaä” vêîn khöng ngûâng têën cöng bùçng hoa höìng vaâ baánh keåo. Thaânh thûã trong phoâng bêy giúâ, Linh laâ ngûúâi bõ “aám queã” nhiïìu nhêët. Töëi naâo cö cuäng lïn thû viïån, ngöìi lò úã àoá àïën têån gêìn mûúâi giúâ àïm. Coá lêìn Linh coân thêëy Vùn “em chaä” lùn têëm thên phuåc phõch cuãa mònh lïn têån têìng ba thû viïån tòm, nhûng cö gan lò ngöìi im, khöng theâm ngoaãnh mùåt ra. Lêìn naâo Vùn “em chaä” àïën phoâng, cuäng thêëy boá hoa höìng anh ta tùång Linh höm trûúác ruä rûúåi úã goác phoâng. Linh kiïn quyïët àïí chêët àöëng úã àoá, cöë tònh cho Vùn nhòn thêëy, nhûng anh chùèng hïì naãn chñ. Tûâ nhoã àïën giúâ, cö thûåc sûå chûa thêëy ai lò bùçng Vùn. * * * Ngaây nhaâ giaáo Viïåt Nam 20-11, kyá tuác xaá têëp nêåp ngay tûâ töëi höm 18. Lûúång khaách tùng àïën mûác khöng ngúâ. Phoâng naâo cuäng http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 31 nhaåc xêåp xònh, trang trñ roä àeåp vaâ hoa cùæm khùæp moåi núi. Linh vaâ Lan Anh àûúåc phên cöng "phuâ pheáp" caái voã chùn maâu xanh nûúác biïín cuãa Lan Anh thaânh caái phöng thêåt oaách. Lan Anh cûá rïn rêím: "Giúâi aå. Ai maâ giùåt àûúåc caái voã chùn to töí böë thïë naây". Chõ Laânh trúån mùæt: "Khöng giùåt àûúåc cuäng phaãi "tuên lïånh". Hay laâ maây thñch ài chúå mua àöì thò àöíi cho tuåi caái Oanh". Lan Anh lûúâi biïëng laåi giaäy lïn: "Khöng. Em úã nhaâ laâm phöng vúái caái Linh cuäng àûúåc". Chõ Laânh laâ "töíng chó huy", chaåy lùng xùng khùæp chöën. Vûâa thêëy chõ cêìm chöíi, heát quang quaác ngoaâi haânh lang, laát sau àaä laåi thêëy xaách gioã raác ài tung tùng dûúái sên kyá tuác. Röìi chõ laåi höín hïín vaâo, tay chöëng haáng, àûáng nhòn Linh vaâ Lan Anh cùæt cùæt, daán daán. Loay hoay suöët buöíi chiïìu, hai àûáa cuäng hoaân thaânh nhiïåm vuå. Hoa laá, trùng sao daán àêìy trïn phöng, nhòn vûâa röëi mùæt vûâa thêëy ngöì ngöå. Riïng doâng chûä lúán trïn phöng thò caã phoâng phaãi tranh luêån kõch liïåt möåt höìi. Àûáa àoâi ghi tiïëng Anh, àûáa àoâi ghi tiïëng Viïåt, àûáa thñch àún giaãn, àûáa muöën cêìu kyâ. Cuöëi cuâng, chñnh Chõ Laânh laâ ngûúâi phaán quyïët: "Khöng löi thöi, cûá nhû nùm trûúác, cùæt chûä: Kyã niïåm 20-11 daán vaâo. Miïîn laâ vui veã vúái nhau chûá cêìu kyâ laâm gò". Vûâa boâ ra têëm voã chùn traãi phùèng dûúái nïìn nhaâ àïí daán chûä, Lan Anh vûâa thò thaâo hoãi Linh: "Laäo Haãi" coá xuöëng chúi àûúåc khöng?”. "Coá. Nhûng phaãi àuáng höm hai mûúi cú...". "Thò mai röìi coân gò. Chúâ àúåi nhiïìu nïn maây luá haã?". Linh nhòn Lan Anh thùm doâ: "Liïåu töëi nay... anh Hoaâng coá àïën chúi khöng nhó?". Lan Anh lûãng lú: "Biïët laâm sao àûúåc" nhûng mùæt cö naâng laåi löå roä sûå tû lûå. Linh im lùång, cùåm cuåi laâm. Hai àûáa vûâa hoaân thaânh "taác phêím nghïå thuêåt", àang luâi laåi ngùæm nghña thò Linh chúåt giêåt mònh khi Oanh gaâo lïn tûâ ngoaâi haânh lang: "A, anh Vùn". Linh ûúác giaá nhû coá thïí taâng hònh, àöån thöí hay bay húi àûúåc àïí àûâng phaãi gùåp Vùn "em chaä" luác naây. Thïë nhûng Vùn àaä luâ luâ lùn àïën cûãa phoâng. Linh vêîn thaãn nhiïn àûáng xoay lûng ra ngoaâi, ngùæm nghña têëm phöng. Lan Anh quay ra nhùn nhúã: "Xin chaâo anh Vùn yïu quyá nhêët trêìn àúâi cuãa phoâng 418. Anh xaách gò maâ nùång thïë kia, coá cêìn em giuáp möåt tay khöng?". Vùn "em chaä" cûúâi hò hõ, àûa cho Lan Anh tuái quaâ nùång trôu àïí caã Oanh, Haånh vaâ Lï cûá ruá lïn sung sûúáng: "Sao anh mua lùæm thïë haã anh Vùn?". Vùn "em chaä" duái vaâo tay Linh möåt boá hoa höìng to nhû caái chöíi rúm: "Anh tùång caã phoâng nhên dõp 20-11. Chuác caác em...". Linh êën traã boá hoa, dûãng dûng: "Tùång caã phoâng thò anh phaãi chúâ chõ Laânh vïì àïí trao cho chõ êëy. Em coá phaãi laâ trûúãng phoâng àêu". Röìi cö ài thêåt nhanh ra phña sau, vaâo nhaâ tùæm, vùån voâi nûúác hïët cúä nhû àïí xaã bûåc böåi. Rûãa mùåt, rûãa tay chên http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 32 chaán, Linh vêîn úã lò trong nhaâ tùæm vúái hi voång Vùn "em chaä" nhanh vïì, nhûng laåi thêëy tiïëng Lan Anh gaâo roä to: "Hoan hö àöìng chñ Vùn". Linh chöåt daå, àoaán ngay Vùn "em chaä" laåi giúã troâ nõnh noåt "àuát loát" gò cho phoâng. Y nhû rùçng, chõ Laânh thoâ àêìu vaâo nhaâ tùæm thò thaâo: "Maây chui vaâo àêy laâm gò haã hêëp. Coá ai ùn thõt maây àêu. Naây, Vùn "em chaä" àang múâi caã phoâng mònh ài ùn àêëy!". Linh trúån mùæt: "Àiïn aâ maâ ài?". Chõ Laânh nhùn nhoá: "Thò maây ra tûâ chöëi ài. Chõ chùèng biïët noái thïë naâo caã". Cuöëi cuâng Vùn "em chaä" khöng thïí ruã rï àûúåc phoâng 418 ài ùn, ngûúâi phaãn àöëi lúâi múâi cuãa anh ta kõch liïåt nhêët laâ Linh. Vùn "em chaä" khöng naãn loâng, vêîn cûúâi hò hõ, hûáa heån: "Thïë dõp khaác nheá!", röìi laåi quay sang Linh: "Mònh xuöëng cùng tin uöëng nûúác ài em!". Linh cûúâi nhaåt: "Caám ún anh, nhûng em khöng khaát". Vùn nhùn nhoá: "Sao daåo naây Linh khoá tñnh vúái anh thïë. Anh àaáng gheát lùæm aâ?". Linh vêîn thaãn nhiïn buöng tûâng lúâi chêåm raäi: "Chûa bao giúâ em dïî daäi vúái anh, anh Vùn aå". Röìi cö laåi nghô thêìm: "ÛÂ, giaá nhû coá thïí baão thùèng vaâo mùåt anh ta àûúåc rùçng anh ta vö cuâng àaáng gheát àöëi vúái mònh". Hai ngûúâi ngöìi àöëi diïån möåt luác, Linh chùèng noái gò, coân Vùn "em chaä" cûá cöë tònh gúåi chuyïån. Chõ Laânh biïët yá, liïìn "trûng duång" anh ta vaâo viïåc chung laâ nhúâ Vùn "em chaä" treo têëm voã chùn laâm phöng lïn. Daáng ngûúâi ngùæn nguãn cuãa Vùn "em chaä" cûá cöë kiïîng, cöë kiïîng àïí treo àûúåc möåt àêìu phöng vaâo moác. Lúåi duång cú höåi Vùn "em chaä" àang say sûa ba hoa vúái chõ Laânh vïì caác kiïíu chûä in, chûä hoa, Linh chaåy thùèng sang daäy nhaâ A5 àöëi diïån vaâo phoâng caác em nùm thûá hai chúi. Chûa àêìy nûãa tiïëng sau, chõ Laânh laåi vöåi vaä chaåy sang: "Linh úi vïì ài". Linh lùæc àêìu quêìy quêåy: "Coân viïåc gò úã phoâng chõ laâm nöët cho em vúái. Em ngaán Vùn "em chaä" lùæm röìi". "Nhûng maây coá khaách. Anh Xuên àïën". Linh giêåt mònh: "Thêåt aâ?". Chõ Laânh tong taã quay vïì, khöng quïn dùån vúái: "Tao noái döëi laâm gò. Vïì mau". Cö beá Trang hoåc sau Linh hai khoáa, cuâng quï, ngöìi àung àûa chên trïn giûúâng, cûúâi toe: "Chõ Linh lùæm baån nhó. Sûúáng thïë. Em cûá ngöìi möëc lïn úã àêy chùèng coá ma naâo nhoâm àïën". Linh nhanh trñ keáo Trang: "Thò maây sang phoâng chõ chúi". Trang la oai oaái nhûng Linh vûâa keáo vûâa ruã rï. Cuöëi cuâng noá ngêìn ngûâ giao heån: "Àïí em chaãi àêìu àaä. Em sang möåt tñ thöi àêëy nheá. Baån chõ úã bïn àêëy, ngaåi lùæm". Xuên àïën thêåt. Anh cuäng mang theo boá hoa to tûúáng vaâ möåt höåp quaâ khaá lúán. Linh böëi röëi. Cö khöng muöën nhêån, nhûng Xuên rêët khön ngoan, noái tranh: "Anh mua hoa chuác mûâng Linh vaâ caã http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 33 phoâng. Coân goái quaâ naây laâ meå anh gûãi tùång em. Anh laâm "bûu taá" thöi”. Vùn "em chaä" ngöìi luâ luâ úã giûúâng Lan Anh, nhòn Xuên khöng chúáp. Mêëy àûáa ngöìi böí dûa úã goác phoâng cûá nhêëm nhaáy cûúâi vúái nhau. Linh thêëy khoá xûã thûåc sûå. Cö múâi Xuên ngöìi maâ caãm thêëy bûåc mònh vò aánh mùæt cuãa Vùn. Trang chaåy biïën ra cûãa, liïën laáu: "Àïí em xem caái naây möåt tñ" röìi vïì luön. Linh buöåc loâng phaãi giúái thiïåu Xuên vaâ Vùn "em chaä" vúái nhau. Vùn kiïíu caách chòa baân tay muáp mñp àeo túái ba caái nhêîn ra trûúác. Xuên àaânh phaãi chòa tay theo. Caái bùæt tay xaä giao loãng leão, hûäng húâ. Xuên nhòn sang Linh rêët nhanh, nhûng Linh hiïíu aánh mùæt cuãa anh coá nghôa laâ: "Em maâ cuäng quen, cuäng chúi vúái nhûäng ngûúâi nhû thïë û?". Linh ngûúâng ngûúång, chó lo Xuên hiïíu sai vïì mònh. Vùn "têën cöng" Xuên bùçng nhûäng cêu hoãi döìn dêåp: "Anh laân úã àêu?" ,"Quï anh úã àêu?", "Hiïån nay anh úã chöî naâo?", "Anh vúái Linh quen nhau lêu chûa?". Àïën nûúác naây thò Linh khöng coân chõu nöíi, cö thùèng thùæn: "Anh àaä hoãi xong chûa haã anh Vùn? Hay anh Xuên àûa cho anh êëy xem nöët têåp lyá lõch cuãa mònh?". Vùn "em chaä" laåi cûúâi, nuå cûúâi nhaåt thïëch vaâ vö duyïn hïët mûác. Xuên tinh yá, chïm thïm: "Chùæc àêëy laâ bïånh nghïì nghiïåp cuãa anh. Anh laâ caãnh saát àiïìu tra aâ?". Vùn "em chaä" ngu ngöëc tûúãng àûúåc dõp ba hoa beân huïnh hoang: "ÖÌ khöng, mònh laâ giaám àöëc cöng ty traách nhiïåm hûäu haån Sao Mai. Cöng ty cuãa mònh...". Xuên cùæt ngang: "Xin löîi anh, thïë maâ anh khöng giúái thiïåu trûúác". Muöën cûáu Xuên khoãi sûå tra têën cuãa Vùn, Linh cûá röëi rñt hoãi thùm anh vïì cöng viïåc, vïì gia àònh. Vùn "em chaä" nhû bõ boã quïn. Thónh thoaãng liïëc sang, Linh thêëy hùæn ta coá veã cûåc kyâ khoá chõu. Cuöëi cuâng Xuên laâ ngûúâi chuã àöång chêëm dûát cuöåc noái chuyïån tay ba àaây aãi bùçng lúâi múâi: "Thöi, cuäng töëi röìi, mònh ài ùn chuát gò ài". Linh khöng ngúâ Vùn "em chaä" trú traáo nhêån lúâi. Cö khöí súã cêìu cûáu àïën chõ Laânh: "Chõ ài vúái em nheá!". Chõ Laânh lùæc àêìu: "Khöng àûúåc, coân möåt àöëng viïåc. Chûa doån deåp chuêín bõ xong àêu. Khaách khûáa cuäng sùæp àïën röìi". Linh nhùn nhoá thò thaâo: "Em van chõ àêëy". Chõ Laânh àaânh gêåt àêìu. Vùn "em chaä" ò aåch ài theo sau nhû möåt caái àuöi. Linh aái ngaåi thay cho anh ta. Khöng hiïíu sao anh ta laåi trú lò àïën thïë. Bûäa ùn diïîn ra teã ngùæt. Vùn "em chaä" chöëng àuäa, ngao ngaán baão: "Anh khöng quen ùn cúm sinh viïn.". Linh cöë kòm gioång: “Thïë maâ em cûá nghô ngûúâi beáo nhû anh laâ dïî nuöi lùæm". Chõ Laânh phò cûúâi, coân Xuên quay ài, chùæc cuäng àïí giêëu möåt nuå cûúâi. Vùn "em chaä" àuöîn mùåt, lùæp bùæp: "Anh anh giaãm àûúåc... möåt cên rûúäi röìi". Linh vêîn khöng tha: "Thïë töën mêëy trùm nghòn hoåc phñ http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 34 lúáp thïí hònh?". Chõ Laânh kñn àaáo nheáo Linh möåt caái. Cö cûúâi thêìm. Khöng hiïíu Vùn coân biïët tûå aái hay khöng? Trúâi töëi hùèn, khaách nûúâm nûúåp. Phoâng Linh phaãi huy àöång ba caái xö to àuâng àïí cùæm hoa maâ khöng xuïí. Vùn "em chaä" cûá ngöìi lò ra nhû thi gan vúái Xuên. Xuên ra hiïåu cho Linh ra cûãa phoâng, hoãi nhoã: "Em muöën thoaát khoãi "chaâng beáo" phaãi khöng?”. Linh gêåt kheä. "Thïë thò anh em mònh ài àêu àoá chúi ài". Linh lûúäng lûå. Cö khöng bao giúâ ài chúi riïng vúái ngûúâi con trai naâo, ngoaâi Haãi. Dûúâng nhû hiïíu àûúåc suy nghô cuãa Linh, Xuên gúåi yá: "Àûâng ngaåi, em ruã thïm baån ài. Loanh quanh möåt chuát thöi". Linh laåi vaâo van vó chõ Laânh. Lêìn naây thò chõ dûát khoaát chöëi tûâ vúái lyá do: Chõ coân nhiïìu baån heån àïën. Linh toan khöng ài nhûng thêëy Vùn cöë thuã úã goác giûúâng Lan Anh, cö laåi nhêån lúâi. Xuên hoãi: "Em muöën ài àêu chúi?". Linh lùæc àêìu: "Em thñch ài trïn àûúâng thïë naây thöi". Kyâ thûåc cö súå phaãi vaâo möåt quaán caâ phï naâo àoá vúái Xuên. Xuên àuâa, nhûng noái truáng phoác têm traång cuãa Linh: "Chùæc laâ em súå ài vúái anh coá ngûúâi hiïíu lêìm phaãi khöng?”. Linh khöng chöëi: "Vêng, nhû thïë thò khöng hay chuát naâo caã". Xuên kheä cûúâi: "Àûúåc röìi, anh cûá ài, bao giúâ hïët nhûäng phöë chñnh cuãa Haâ Nöåi thò anh laåi traã em vïì trûúâng, àûúåc chûá?". Haâ Nöåi vïì àïm rûåc rúä àeân. Linh lú àaäng nhòn hai bïn heâ phöë, cöë àïí àêìu oác thaãnh thúi. Nhûng röìi cêu hoãi cuãa Xuên laåi khiïën Linh phaãi nghô: "Anh hoãi thêåt nheá, em coá ngûúâi yïu chûa?". Linh ngúä ngaâng: "Sao anh laåi hoãi em vêåy?". "Anh xin löîi vò húi toâ moâ, nhûng em phaãi traã lúâi thêåt àêëy!". Linh àuâa: "Anh àoaán ài xem naâo". "ÛÂ, thò àoaán. Em coá ngûúâi yïu röìi, àuáng khöng?". Linh vêîn bûúáng: "Taåi sao anh àoaán thïë?". "Thò cùn cûá vaâo thaái àöå cuãa em thöi. Chûa coá ngûúâi yïu thò duâ coá gheát anh chaâng Vùn beáo àïën àêu, em cuäng khöng toã veã quaá khoá chõu àïën thïë. Röìi khi anh ruã ài chúi, em cuäng khöng àïën nöîi phaãi lûúäng lûå, phên vên, thêåm chñ coân khöng daám vaâo möåt quaán giaãi khaát naâo cuâng anh. Anh chaâng àoá chùæc cuäng hay ghen?". Linh lêåp lúâ: "Thò cûá cho laâ nhû thïë”. Xuên tiïëp tuåc thùm doâ: "Thïë maâ meå anh vaâ meå em cûá quaã quyïët rùçng em chûa coá ngûúâi yïu". Linh giêåt mònh, nhúá ngay àïën lúâi thò thaâo cuãa anh Huâng: "Hai baâ baån cuä muöën thaânh thöng gia” Cö beân nghiïm gioång: "Thïë anh tin em hún hay laâ...". Xuên cûúâi to: "Anh noái àuâa thöi. Têët caã nhûäng chuyïån àoá àïìu khöng aãnh hûúãng àïën tònh baån cuãa anh em mònh, àuáng khöng?". Linh nhuã thêìm trong buång: "Cêìu mong laâ nhû thïë". http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 35 Khi Xuên àûa Linh vïì, phoâng vêîn àöng khaách nhûng Vùn "em chaä" àaä vïì. Chõ Laânh thò thaâo: "Anh ta coá veã bûåc lùæm. Cûá hoãi chõ maäi anh Xuên laâ thïë naâo vúái em". "Thïë chõ baão sao?". "Coân sao nûäa, chõ cuäng noái anh êëy laâ anh hoå nhûng nghe chûâng Vùn "em chaä" khöng tin, cûá hoãi ài hoãi laåi laâ "coá thêåt khöng?". Linh tùåc lûúäi: "Mùåc kïå hùæn ta. Maâ töëi nay anh Hoaâng àïën chûa?". Chõ Laânh böëi röëi: "Röìi. Nhûng laåi ài ngay. Anh êëy baão coá viïåc gêëp lùæm". Linh nhòn quanh phoâng, chùèng thêëy Lan Anh àêu. Cö toan hoãi chõ Laânh nhûng laåi thöi. Coá leä naâo LanAnh laåi ài chúi vúái anh Hoaâng? Trïn mùåt hoâm chõ Laânh laâ möåt boá höìng vaâng khaá àeåp, coá phaãi cuãa anh Hoaâng tùång khöng? Linh thêëy mïåt ruä ngûúâi, chó muöën khaách khûáa vïì hïët àïí àûúåc tûå do nghó ngúi. Caâng nhûäng ngaây nhöån nhõp thïë naây, cö caâng nghô vïì anh vaâ caãm thêëy day dûát vö cuâng. Mûúâi möåt giúâ àïm kyá tuác xaá múái taåm yïn. Lan Anh cuäng àaä vïì, mùåt hñ hûãng, tay öm möåt höåp quaâ to tûúáng. Gêìn nhû caã chñn àûáa trong phoâng cuâng gaâo lïn: "Ài àêu vïì? Ai tùång àêëy?". Cö naâng chó ngoaác miïång cûúâi: "Bñ mêåt". Oanh chïm thïm möåt cêu: "Cuãa anh söë 3, söë 4 hay söë 9, söë 10 haã Lan Anh?". Lan Anh chó toe toeát. Coá leä höm nay naâng vui lùæm. Chõ Laânh àoáng cûãa phoâng, vaâo nêng niu boá höìng vaâng àïën nùm, baãy phuát röìi quay ra bùn khoùn: "Nïn cùæm vaâo loå hay treo lïn cho khö nhó?". Lï vûâa thu doån vûâa chùåc lûúäi: "Xoát ruöåt nhó, ngêìn naây hoa laâ bao nhiïu tiïìn àêëy. Chó ngaây mai laâ vûát ài hïët!". Oanh nhaânh möi: "Nhûng khöng ai tùång hoa thò laåi buöìn, laåi chaán àúâi. Biïët thïë naâo cho vûâa loâng caác múå?". Lan Anh uöën eáo trûúác gûúng, noái bö bö: "Giaá nhû möîi khaách àïën chó tùång möåt böng hoa goåi laâ, coân bao nhiïu cho caã vaâo phong bò thò töët quaá". Haånh cêìm cêy chöíi, àêåp luön vaâo möng Lan Anh: "Thûåc duång! Luác naâo cuäng tiïìn. Thïë maâ cuäng àêm àêìu vaâo hoåc khoa Vùn cú àêëy!". "ÚÂ, thïë maây coá thñch tiïìn khöng? Thñch quaá ài êëy chûá, coá àiïìu khöng noái ra thöi". Suyát nûäa thò cuöåc tranh luêån laåi buâng nöí nïëu nhû khöng coá yá kiïën cuãa Thuãy luân: "Boác quaâ cöng khai ài”. Têët caã hûúãng ûáng. Cûá theo thûá tûå tûâ ngoaâi vaâo thò Lan Anh laâ ngûúâi àêìu tiïn. Caã luä xuám xñt quanh. Moán quaâ àêìu tiïn: Möåt chiïëc lûúåc sûâng. Oanh reá lïn cûúâi: "Cuãa anh Trung aâ? Chùæc anh êëy muöën aám chó àêìu maây luác naâo cuäng röëi buâ nhû töí quaå". Moán thûá hai: Möåt loå nûúác hoa. Lan Anh thoaáng bêìn thêìn: "Cuãa anh Phûúng àêëy!". Anh Phûúng laâ ngûúâi yïu cuä cuãa Lan Anh. Lï vöì lêëy loå nûúác hoa, ngùæm nghña: “Ga lùng nhó. Boã nhau röìi vêîn tùång quaâ”. Thuãy luân cuäng vúá lêëy röìi chúåt cûúâi ngùåt ngheäo: "Núäm úi... giúâi aå, anh êëy mua tùång maây nûúác hoa xõt toa leát". Caã luä baán tñn baán nghi, giùçng nhau loå http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 36 nûúác hoa to nhû loå keo xõt toác. Thuãy luân chó doâng chûä tiïëng Anh trïn nhaän: "Àêy naây, khó aå. Chùæc anh êëy khöng àoåc röìi". Chñn caái miïång ngoaác àïën mang tai. Lan Anh thûâ mùåt giêåt lêëy loå nûúác hoa, xùm xoi möåt höìi röìi bêåt lïn: "Àöì àïíu". Linh neán cûúâi, baão: "Biïët àêu anh êëy vö tònh”. Thuãy luân laåi àöí thïm dêìu vaâo lûãa: "Ñt ra ngûúâi baán haâng cuäng phaãi biïët chûá!”. Tûúãng Lan Anh nöíi àoáa, nhûng noá chó thêìn mùåt ra möåt laát, röìi tùåc lûúäi: "Àïí mai àem vaâo toa leát. Röìi toa leát phoâng mònh thúm nhêët kyá tuác cho maâ xem”. Tûå nhiïn chùèng àûáa naâo haâo hûáng vúái troâ múã quaâ têåp thïí nûäa. Têët caã lùång leä ruát lui vïì chöî cuãa mònh boác boác, xem xem tûâng höåp quaâ to nhoã. Linh ngaáp daâi, gaåt têët caã xuöëng cuöëi giûúâng, àõnh buång ài nguã ngay. Lan Anh laåi thoâ àêìu lïn ruã rï: "Xuöëng nguã vúái tao ài". Chùèng cêìn chúâ Linh àöìng yá, noá vûát lïn giûúâng trïn caã àöëng hoa vúái quaâ tùång röìi keáo tuöåt Linh xuöëng, giú baân tay traái ra, thò thaâo: "Àeåp khöng?". Àïën luác naây Linh múái thêëy ngoán tay aáp uát cuãa Lan Anh coá thïm möåt chiïëc nhêîn vaâng lêëp laánh mùåt ngoåc tñm hònh traái tim. Lan Anh laâ àûáa lêåp kyã luåc àeo nhiïìu nhêîn trong phoâng: Saáu chiïëc trïn hai baân tay, giúâ laåi thïm chiïëc thûá baãy. Linh ngoá thïm caái nûäa, thúâ ú: "Tao nhòn cûá hoa caã mùæt vò maây àeo nhiïìu quaá. Múái mua aâ?". Lan Anh liïëc nhanh lïn giûúâng chõ Laânh, keáo Linh laåi gêìn, thò thaâo: "Àûúåc tùång àêëy". Linh thêëy hïët caã buöìn nguã. Cö êën Lan Anh xuöëng giûúâng tra khaão: "Cuãa ai?". Lan Anh röëi rñt xua tay, ra hiïåu cho Linh noái nhoã: "Mùæc maân ài, tñ tao kïí cho". Chõ Laânh vêîn luåc suåc vúái boá höìng vaâng. Chõ quyïët àõnh treo lïn vaâ àang loay hoay tòm chöî. Lan Anh nùçm xuöëng caånh Linh, thúã daâi: "Mïåt quaá, nguã ài maây". Linh nheáo noá möåt caái, caãnh caáo: "Àûâng coá àaánh tröëng laãng" röìi cö haå gioång, noái thêåt nhoã vaâo tai Lan Anh: "Anh Hoaâng phaãi khöng?". Lan Anh nheáo traã vaâo sûúân cö àau àiïëng: "Cûá nhû ma xoá êëy". "Thïë töëi nay maây ài chúi vúái anh Hoaâng aâ?". "Khöng... Maâ thöi, nguã ài. Mai tao lïí tiïëp cho maâ nghe". Chó möåt laát sau Lan Anh àaä nguã thêåt. Linh thêëy theâm caái vö tû cuãa noá. Khöng hiïíu sao cö cûá trùçn troåc maäi. Bao nhiïu chuyïån cûá khiïën Linh phaãi nghô. Saáng 20-11, Linh dêåy súám nhêët phoâng. Haãi àaä goåi àiïån baão höm nay seä xuöëng trûúâng thùm cö tûâ chuyïën xe àêìu tiïn. Linh muöën ra àûúâng àoán anh. Caã phoâng coân àang lûúâi biïëng nùçm daâi trong maân. Thêëy Linh luåc suåc dêåy, Lan Anh múã mùæt hoãi bùçng gioång khï nöìng: "Maây ài àêu maâ dêåy súám thïë?". Linh lùæc àêìu, khöng muöën àaánh thûác moåi ngûúâi dêåy. Lan Anh vuâi àêìu nguã tiïëp. Chõ Laânh laâ ngûúâi boâ dêåy thûá hai. Chõ nhaãy "uyåch" tûâ trïn giûúâng http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 37 têìng xuöëng, vùån mònh rùng rùæc röìi ngaáp roä to: "Hú... höm nay múái chñnh thûác laâ 20-11. Chuác mûâng caã phoâng nhaá". Thuãy luân caâu nhaâu: "Múái saáng ra "baâ" àaä röëng to thïë. Khöng cho ai nguã aâ?". "Nguã laâ nguã thïë naâo? Sùæp baãy giúâ röìi, dêåy, dêåy hïët, coân doån deåp nûäa. Höm nay vêîn coân coá khaách cú maâ. Bûäa buán chaã trûa nay coá àõnh tiïën haânh khöng?". Nhòn quanh khöng thêëy ai nhuác nhñch, chõ Laânh tiïëp tuåc gaâo roä to: "Dêåy naâo, khöng nguã nûäa". Thuãy luân löìm cöìm ngöìi dêåy, quúâ tay lïn mùåt hoâm vú vöåi cùåp kñnh cêån gùæn vaâo mùæt, nhòn chõ Laânh, thiïíu naäo: "Maäi möåt giúâ saáng em múái ài nguã, thïë maâ...". "Ai baão maây cûá dñ muäi vaâo saách, giuåc maäi khöng chõu thöi, kïu gò. Maâ Linh, maây chuêín bõ ài àêu súám thïë?". Hoa cuäng bêìn thêìn sang giûúâng Linh röìi kheä khaâng: "Àoán anh Haãi phaãi khöng?". Linh gêåt àêìu, cöng khai niïìm haånh phuác ngêåp traân. Chó ñt phuát nûäa thöi cö seä àûúåc gùåp Haãi, seä àûúåc nghe anh noái, nhòn anh cûúâi vaâ huyïn thuyïn àuã thûá chuyïån trïn àúâi. Linh biïët Haãi seä mua tùång cö boá hoa cuác Macgúrit trùæng xinh xinh goái trong giêëy boáng kñnh maâu tñm, anh seä dõu daâng vuöët toác cö... Ài bïn caånh böå quên phuåc chûäng chaåc cuãa Haãi, Linh thêëy mònh nhoã beá biïët bao... Nghô túái Haãi vaâ nhûäng àoáa hoa, Linh laåi giêåt mònh. Loå hoa anh tùång, Vùn "em chaä" àaä laâm vúä tan. Moåi kyã niïåm cuãa Haãi, Linh àïìu nêng niu trên troång, tûâ möåt têëm bûu aãnh túái chiïëc khùn muâi xoa nho nhoã. Ngay höm sau laâm vúä loå hoa cuãa Linh, Vùn "em chaä" xaách àïën möåt chiïëc bònh pha lï to àïën thö thiïín. Cö kiïn quyïët khöng nhêån, Vùn lò lúåm cûá vûát úã giûúâng. Àïën khi anh ta vïì, caã phoâng xuám laåi vöì lêëy xem. Dûúái àaáy bònh coân nguyïn chiïëc tem àïì giaá. Giaá tiïìn àûúåc tñnh bùçng àö la Myä, Lan Anh cûá xuyát xoa Vùn "em chaä" chõu chúi, coân Linh hêåm hûåc nhòn chiïëc bònh nhû thïí moán núå àúâi. Lùn loác núi goác nhaâ chaán, chiïëc bònh hoa quyá giaá àûúåc chõ Laânh tuyïn böë laâ "böí sung vaâo cöng quyä", àïën khi ra trûúâng seä tùång laåi kyá tuác xaá cho àúä phñ. Linh chùèng coá yá kiïën gò. * * * Ngûúâi Linh àoán àêìu tiïn khöng phaãi Haãi maâ laâ anh Huâng, öng anh trai yïu quyá. Linh tröë mùæt nhòn anh ngaåc nhiïn. Anh Huâng buáng muäi cö roä àau: "Sao ngêy ra nhû ngöë rûâng thïë. Khöng cho anh maây vaâo phoâng aâ?". Caã phoâng 418 tuáa ra, hoâ la êìm ô. To nhêët vêîn laâ möìm Lan Anh: "UÁi giúâi! Hún möåt nùm röìi múái laåi àûúåc chiïm ngûúäng öng anh". Caã luä xuám vaâo keáo tay, keáo tuái xaách, löi http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 38 tuöåt anh Huâng vaâo phoâng, Linh coân chûa hïët ngêín ngú: "Anh... ài àêu thïë?". "Ú.. caái con ngöëc naây, lïn thùm maây chûá ài àêu". "Sao... tûå nhiïn laåi lïn thùm em? Anh luác naâo cuäng kïu bêån". Anh Huâng cûúâi khuâng khuåc: "Thò vêîn bêån. Tao nhùæc nguyïn vùn lúâi meå nheá: Lïn vúái em möåt tñ con aå. ÚÃ nhaâ böë meå coá hoåc sinh àïën chuác mûâng àêìy nhaâ, noá trïn àêëy kheáo chùèng coá ai. Nghe thuãng vêën àïì chûa? Àêy naây, quaâ cuãa böë meå". Caã chõ Laânh, Lan Anh, lêîn Oanh, Lï àïìu àöìng thanh: "Thïë quaâ cuãa tuåi em". Anh Huâng nhòn chõ Laânh, nhaáy mùæt: "Quaâ aâ, coá chûá. Baão yïu anh thò cûá giaäy lïn khöng chõu, laåi cûá àoâi quaâ. Chï dên xêy dûång chûá gò?". Chõ Laânh àoã mùåt: "Ai chï, chúâ maäi maâ anh chùèng noái gò". Anh Huâng laåi cûúâi hò hò. Tûâ höìi nùm thûá nhêët, chõ Laânh àaä tïëu taáo "àùng kyá" vúái Linh: "Cho chõ laâm chõ dêu nheá. Chõ vúái anh Huâng húåp tuöíi cûåc kyâ". Linh vïì hoát vúái anh Huâng cêu êëy, anh êåm úâ: "Àûúåc, àïí anh lïn xem mùåt "trûúãng phoâng" em xem thïë naâo". Lïn thùm Linh lêìn thûá nhêët vïì, anh phaán: "Khöng àûúåc, anh phaãi yïu möåt cö xinh hún thïë gêëp nùm lêìn" laâm Linh tûå aái. Nhûng trûúác mùåt chõ Laânh trong möîi lêìn lïn thùm Linh, anh Huâng vêîn àuâa cúåt, ruã rï: "Yïu anh ài, anh xêy nhaâ lêìu cho maâ úã". Riïng Linh thò khöng daám trïu chõ Laânh vúái anh Huâng nûäa, vò cö thûâa biïët tñnh chõ vûâa hiïìn laânh thêåt thaâ vûâa caã tin. Haånh xûng xûng tuám tay anh Huâng: "Quïn chõ Laânh ài, anh yïu em àêy naây. Anh maâ àöång àïën chõ Laânh bêy giúâ anh Hoaâng anh êëy àaánh cho cuåt tay". Anh Huâng khoaát tay bêët cêìn: "Anh chêëp hïët. Hay laâ anh yïu caã chñn cö?". Caã luä reá lïn cûúâi röìi hùm húã nhaâo vaâo bõch traái cêy anh Huâng vûâa löi ra. Linh bùn khoùn nhòn àöìng höì. Cö vûâa vui vò thêëy anh Huâng àïën, laåi vûâa böëi röëi. Haãi sùæp túái. Liïåu khi biïët Haãi laâ ngûúâi yïu cuãa em gaái, anh Huâng seä noái, seä nghô gò? Röìi chùæc chùæn anh seä vïì kïí vúái böë meå. Böë meå seä phaãn ûáng ra sao. Thêëy Linh cûá nhêëp nhöím, anh Huâng hoãi ngay: "Àõnh ài àêu maâ quêìn aáo chónh tïì súám thïë?". "Vêng". "Anh chúã ài nheá!". Lan Anh bö bö: "Anh Huâng may nheá, lïn höm nay vûâa àuáng dõp àûúåc gùåp em rïí tûúng lai". Linh toan ngùn lúâi Lan Anh nhûng khöng kõp. Anh Huâng nûãa tin nûãa ngúâ: "Thïë aâ? Thùçng naâo thï?". Linh coá caãm giaác mònh àoã mùåt. Vêîn laâ Lan Anh töng töëc kïí: "Chûa biïët thêåt aâ anh Huâng? Linh úi, sao maây giêëu kyä thïë?". Nhòn mùåt Linh, chõ Laânh hiïíu ra vêën àïì, àêåp böëp vaâo vai Lan Anh: "Ùn ài. Lùæm möìm thïë". Anh Huâng quay sang Linh, hoãi bùçng möåt gioång cûåc kyâ nghiïm chónh: "Laäo beáo aâ?". Linh phò cûúâi: "Coân lêu". http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 39 Haãi àïën ngay sau àoá. Àuáng nhû Linh àoaán, anh öm theo boá cuác Macgúrit trùæng dõu daâng vaâ tinh khiïët. Caã phoâng laåi êìm êìm lïn, löi keáo, trïu choåc. Linh ruåt reâ hún moåi lêìn vò coá anh Huâng àang ngöìi "doâ xeát". Maân laâm quen diïîn ra choáng vaánh, Linh êu lo khi thêëy anh Huâng coá veã nhû laänh àaåm vúái Haãi. Cö tûå nhuã loâng: "Hoå chûa quen nhau nïn thïë". Cûá nghô sau bao ngaây xa caách, cö seä àûúåc ngöìi thêåt gêìn Haãi úã möåt núi yïn tônh naâo àoá, àûúåc giêån húân traách moác laâm duyïn... Vêåy maâ giúâ Linh phaãi ngöìi laâm "troång taâi" trong cuöåc "chaåm traán" giûäa anh Huâng vaâ Haãi. Cuöåc noái chuyïån ba ngûúâi trong cùng tin teã ngùæt. Coá luác Linh thêëy mùæt mònh êìng êång nûúác khi ngheå gioång húâ hûäng, dûãng dûng cuãa anh Huâng. Haãi cuäng thêëy böëi röëi. Laát sau, anh Huâng hoãi thùèng bùng: "Anh xin löîi, nhûng anh ûa noái thùèng, noái thêåt. Coá phaãi hai àûáa yïu nhau khöng?". Linh im lùång, àûa tay di di nhûäng vïåt nûúác trïn baân thaânh nhûäng àûúâng ngoùçn ngoeâo, coân Haãi khe kheä: "Vêng, anh aå". Anh Huâng tiïëp tuåc hoãi nhû hoãi cung: "Thïë àaä lêu chûa?". Haãi ruåt reâ: "Daå, cuäng... lêu röìi aå". Gioång anh Huâng khö khöëc: "Thïë aâ? Bêy giúâ anh múái biïët àêëy. Böë meå thò laåi caâng khöng biïët". Linh coá caãm giaác Haãi nhòn mònh traách moác. Haãi vêîn khe kheä: "Em coá löîi. Leä ra...". "Cêåu coá löîi gò. Anh muöën noái cö Linh kia. Bñ mêåt quaá cuäng khöng hay". Röìi anh Huâng ài, cuäng àöåt ngöåt nhû luác àïën. Linh giûä thïë naâo anh cuäng khöng úã laåi thïm, chó baão: "Anh coân nhiïìu viïåc". Tiïîn anh ra cöíng kyá tuác xaá, Linh khoác: "Anh giêån em àuáng khöng? Anh cûá quaát, cûá mùæng em ài". Anh Huâng vuöët toác cö, àêíy vaâo: "Chuyïån àoá noái sau. Vaâo ài, anh vïì àêy". Linh têìn ngêìn nhòn theo anh, thêëy lo lo trong loâng. Chõ Laânh nghó hoåc, nùçm lò trong phoâng, ai hoãi cuäng chó lùæc àêìu, khöng noái. Caã phoâng vöåi ài hoåc nïn aâo aâo keáo nhau ài saåch sau khi ñ úái dùån vúái möåt vaâi cêu: "Chõ nhúá hûáng nûúác cho caã phoâng nheá". "Caâi cûãa vaâo khöng thò nguã quïn àêëy". Thuãy luân coân cöë ngoaái laåi: "Hay baâ naây thêët tònh?". Oanh nghïu ngao: "Yïu laâm chi cho cuöåc àúâi àau khöí, thaâ àïí tiïìn ta têím böí coân hún...". Lan Anh lïnh khïnh trïn àöi giaây cao goát chñn phên, goä cöìm cöåp trïn nhûäng bêåc cêìu thang quay laåi baão Linh: "Nhanh lïn, tao kïí cho maây caái naây hay cûåc kyâ". Thuãy luân laåi nêng kñnh cêån laâu nhaâu: "Suyát thò laâm tao ngaä, giaây gò maâ cao nhû àöi caâ kheo. Maây vúái con Linh luác naâo cuäng thò thuåt nhû buön baåc giaã êëy". Caã luä aâo aâo ài, aâo aâo troâ chuyïån. Linh tuám tay Lan Anh: “Chuyïån gò thïë?”. Lan Anh löi Linh bûúác dêën lïn, taách khoãi tuåi baån trong phoâng röìi thò thêìm veã quan troång: “Maây coá biïët vò sao baâ Laânh nghó hoåc khöng?”. “Laâm http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 40 sao tao biïët àûúåc. Hay laâ baâ êëy bõ öëm?”. Lan Anh lùæc àêìu, ra veã bñ mêåt: “Thöi, ài nhanh lïn, laát nûäa ra chúi, tao kïí cho maâ nghe. Hay ra phïët”. Linh thêëy toâ moâ cao àöå. Cö baám theo Lan Anh giuåc: “Khöng! Maây noái ngay cú”. Lan Anh bêëm tay Linh, nhòn laåi phña sau röìi noái kheä: “Anh Hoaâng àaä noái lúâi “chia tay hoaâng hön” vúái chõ êëy!”. Linh sûäng ngûúâi: “Nghôa laâ...”. “Laâ thöi nhau. Maây khöng hiïíu aâ?uâ”. Lan Anh toát lïn cêìu thang giaãng àûúâng, mùåc kïå Linh ngú ngaác àûáng dûúái. Ra chúi, Lan Anh xuöëng haânh lang têìng möåt àaä thêëy Linh àûáng chúâ. Noá ruã rï: “Hay tuåi mònh boã hoåc tiïët naây?”. Linh lùæc àêìu: “Khöng àûúåc. Àang giúâ Vùn hoåc Viïåt Nam. Thïë chuáng maây àang hoåc gò?”. “Haán Nöm chûá coân caái gò. Chaán chïët!”. Linh keáo Lan Anh ra phña cuöëi haânh lang röìi nön noáng: “Naâo, kïí ài!”. Lan Anh nhòn Linh nghi ngúâ: “Chuyïån chõ Laânh liïn quan gò maâ maây toã ra söët sùæng thïë haã?”. “Sao laåi khöng. Chõ êëy laâ ngûúâi thiïn haå chùæc?”. Röìi Linh haå gioång: “Maâ tao thêëy thûúng chõ êëy lùæm. Hònh nhû chõ êëy chûa àûúåc yïu thêåt sûå bao giúâ”. Lan Anh cheáp miïång tónh bú: “Biïët laâm sao àûúåc. Mònh coá löîi àêu cú chûá. Tao nghe thêëy anh Hoaâng baão àaä viïët thû cho chõ Laânh... Anh êëy chó muöën laâ baån, nhûng chõ Laânh thò. Maây thêëy àêëy, chõ êëy khöng biïët che giêëu tònh caãm cuãa mònh, laåi sùn soác anh Hoaâng quaá àaáng. Töëi höm 20-11 maây khöng úã nhaâ nhó, luác anh Hoaâng àïën, chõ Laânh cûá röëi caã lïn...”. Linh thúã daâi, nhòn thùèng vaâo mùæt Lan Anh: “Bêy giúâ maây noái thêåt vúái tao ài, möëi quan hïå giûäa maây vúái anh Hoaâng laâ thïë naâo?”. Lan Anh quay ài traánh caái nhòn cuãa Linh. Chuöng vaâo lúáp àaä reo. Nhû vúá àûúåc cûáu tinh, Lan Anh höëi haã: “Tao noái sau, vaâo lúáp röìi, tao lïn àêy”. Mùåc Lan Anh chaåy trûúác, Linh lûäng thûäng ài sau. Cö thêëy buöìn lêy cho chõ Laânh. Caã phoâng àïìu biïët chõ Laânh yïu anh Hoaâng biïët bao. Àaánh vêåt vúái ba tiïët Vùn hoåc Viïåt Nam mïåt nhoaâi. Ra chúi tiïët ba, thêìy giaáo vûâa ài khoãi lúáp thò cö Sen giaáo vuå khoa àaä loá àêìu vaâo thöng baáo möåt cêu goån loãn: “Lúáp nghó hai tiïët cuöëi. Thêìy giaáo bêån”. Böën mûúi caái möìm cuâng gaâo lïn. Àûáa naâo cuäng thêëy sûúáng. Thoaát àûúåc hai tiïët ngoaåi ngûä trúâi àaây thêåt laâ söë àoã. Têët caã aâo aâo öm cùåp àõnh vïì. Anh chaâng Xuên bñ thû luân tòn tõt ngoi lïn buåc giaãng, noái caã bùçng miïång lêîn tay chên, yïu cêìu lúáp úã laåi àïí sinh hoaåt Àoaân. Tûå nhiïn Linh muöën vïì, duâ cö laâ lúáp phoá hoåc têåp kiïm phoá bñ thû. Cö àûáng lïn nhùn nhoá: “Túá coá viïåc cûåc kyâ gêëp. Xin pheáp vùæng mùåt nheá”. Hûúng lúáp trûúãng phêíy tay: “ÛÂ, cûá vïì ài”, coân http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 41 Xuên bñ thû nhòn Linh ra khoãi lúáp vúái cùåp mùæt àêìy nghi ngúâ. Linh vöåi vïì kyá tuác xaá. Àang trong giúâ hoåc nïn caã têìng böën vùæng hoe, têìng naây chó toaân dên khoa Vùn nùm cuöëi truá nguå. Cûãa phoâng Linh àoáng chùåt. Cö vûâa goä, vûâa goåi, maäi múái thêëy chõ Laânh ra múã. Hònh nhû chõ vêîn àang khoác, mùæt àoã moång vaâ toác xöí tung. Chõ khöng hoãi Linh cêu naâo, lùång leä quay vaâo, leo lïn giûúâng quay mùåt vaâo tûúâng. Linh vêîn thêëy vai chõ rung rung theo tûâng cún nûác núã cöë neán. Cö thêëy loâng se thùæt. Trong phoâng naây, chõ Laânh laâ chõ caã, laâ ngûúâi chùm lo nhêët cho luä àaân em chñn àûáa, maâ möîi àûáa möåt tñnh, möåt nïët. Àûáa naâo coá chuyïån buöìn, chõ ên cêìn hoãi han, an uãi, seã chia. Àûáa naâo àau öëm, chõ chùm soác àïën núi àïën chöën, tûâ viïåc mua thuöëc, nêëu chaáo àïën giùåt quêìn aáo giuáp. Thïë maâ bêy giúâ chõ nùçm kia khoác möåt mònh... Linh chúåt thêëy giêån Lan Anh ghï gúám. Thay quêìn aáo xong, Linh sang giûúâng chõ Laânh, kheä khaâng: "Chõ Laânh úi, sao thïë?". Chõ Laânh vêîn lùång im. Linh cêìm tay chõ: "Coá chuyïån gò, chõ noái cho em biïët vúái!". Chõ Laânh nêëc lïn: "Khöng! Khöng coá gò àêu. Thêåt maâ. Chùèng coá chuyïån gò àêu". Linh buöìn baä: "Em àoaán ra röìi. Chõ buöìn vò anh Hoaâng phaãi khöng?". Chõ Laânh oâa lïn nûác núã. Linh cuäng thêëy böëi röëi, lùåp ài lùåp laåi mêëy cêu hoãi vö duyïn: "Taåi sao haã chõ? Cuå thïí laâ coá chuyïån gò?". Chõ Laânh quaâng tay öm lêëy Linh, thöín thûác: "Chõ... chõ khöí lùæm. Àêy naây, Linh". Chõ lêåt göëi àûa cho Linh möåt laá thû. Laá thû viïët bùçng mûåc xanh laá cêy (maâu mûåc maâ Linh rêët gheát) coá nhiïìu chûä àaä nhoâe. Linh lêåt trang thû cuöëi, khöng coá chûä kyá vaâ tïn ngûúâi viïët, nhûng cö thûâa hiïíu taác giaã cuãa noá chñnh laâ anh Hoaâng. Hoaâng viïët: "Anh hiïíu tònh caãm cuãa em Laânh aå. Nhûng chuáng ta maäi maäi chó coá thïí laâ baån. Anh biïët àiïìu àoá vúái em thêåt khoá, nhûng buöåc phaãi vêåy. Nïëu khöng em haäy quïn anh ài. Cûá coi nhû chûa bao giúâ chuáng ta gùåp nhau, chûa bao giúâ chuáng ta quen biïët nhau". Linh àoåc xong, nùæm chùåt laá thû trong tay. Nhûng röìi súå noá nhaâu cö laåi traãi xuöëng chiïëu, vuöët laåi vaâ gêëp ngay ngùæn, boã traã vaâo phong bò. Cö lay vai chõ Laânh: "Em xin löîi vò coá thïí húi toâ moâ. Nhûng em muöën hoãi chõ vaâ anh Hoaâng àaä thûåc sûå yïu nhau chûa?". Chõ Laânh chó traã lúâi Linh bùçng tiïëng nêëc. Maäi sau chõ múái múã hoâm, löi ra möåt xêëp thû. Toaân laâ thû anh Hoaâng viïët cho chõ. "Thiïn tònh sûã" giûäa chõ Laânh vaâ anh Hoaâng àïën bêy giúâ àûáa naâo cuäng thuöåc nhû baâi hoåc thuöåc loâng duâ trûúác àêy chõ giêëu. Hoå quen nhau do sûå tònh cúâ thuá võ. Möîi khi hïët nùm hoåc, sinh viïn thûúâng goåi mêëy baâ àöìng naát vaâo baán saách vúã cuä. Trong múá vúã cuä chõ Laânh baán coá caã mêëy baâi kiïím tra hoåc trònh. Möåt lêìn anh Hoaâng http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 42 ngöìi ùn xöi trïn vóa heâ, thêëy trong xêëp giêëy goái xöi cuãa baâ baán haâng coá möåt baâi kiïím tra chñn àiïím àoã choát vúái lúâi phï: Caãm thuå töët. Baâi kiïím tra ghi àêìy àuã hoå tïn, lúáp, trûúâng. Chùèng hiïíu taåi chûä chõ Laânh àeåp quaá, taåi chõ phên tñch baâi "Töi yïu em" cuãa Puskin hay quaá maâ anh Hoaâng àaä viïët thû laâm quen chõ Laânh. Nhêån thû, chõ Laânh vui lùæm, nhûng vêîn giêëu. Thû ài thû laåi àûúåc vaâi laá, àuáng luác anh Hoaâng nùçng nùåc hoãi àõa chó phoâng úã cuãa chõ Laânh àïí àïën chúi thò laåi phaãi ài thi cöng cêìu têån Nghïå An. Suöët nùm thaáng, cêìu múái xong. Thúâi gian êëy, hai ngûúâi thû tûâ thûúâng xuyïn lùæm. Thêëy chõ Laânh hay nhêån thû, laåi dêëm duái cûúâi möåt mònh, caã phoâng sinh nghi, tra hoãi raáo riïët, chõ múái kïí. Röìi sau àoá, anh Hoaâng tòm àïën phoâng chúi. Linh vêîn nhúá höm anh Hoaâng heån àïën, chõ Laânh cûá cuöëng lïn. Thûåc ra chõ cuöëng lïn tûâ bao ngaây trûúác àoá. Àûáa naâo cuäng trïu chõ. Chõ chó cûúâi, vui vaâ haånh phuác lùæm. Luác chõ Laânh ài vùæng, Lan Anh bö bö: “Hy voång laâ anh êëy khöng àeåp trai lùæm. Hoùåc xêëu trai cuäng àûúåc”. Thêëy caã phoâng ngaåc nhiïn, noá giaãi thñch: "Vò nïëu àeåp trai thò anh ta chùæc gò àaä yïu baâ Laânh nhaâ mònh". Àûáa naâo cuäng gêåt guâ cho laâ àuáng. Thïë nhûng ngay giêy phuát àêìu tiïn anh Hoaâng xuêët hiïån trûúác cûãa phoâng, caã chñn àûáa àïìu hiïíu caái hy voång cuãa Lan Anh laâ khöng tûúãng. Anh Hoaâng vaåm vúä, àeåp trai, coá duyïn, tröng nhû möåt taâi tûã àiïån aãnh Höìng Köng. Caã phoâng bêëm nhau chuöìn saåch, àïí cho hai ngûúâi àûúåc tûå do. Tuy "sú taán" hïët sang phoâng bïn caånh nhûng trñ toâ moâ cuãa àûáa naâo cuäng cûåa quêåy. Cuöëi cuâng caã luä laåi cûã Lan Anh thêåp thoâ, do thaám. Lan Anh cûá àûáng úã haânh lang, khuêët sau caánh cûãa múã ra, cöë cùng mùæt nhoâm qua khe cûãa, bao nhiïu àûáa bêu àùçng sau. Tñ laåi coá àûáa löi tuöåt noá vïì phña sau, thò thaâo: "Hön nhau chûa?". "Hön caái con khó, möîi thùçng ngöìi möåt giûúâng, nhòn nhau cûá choâng choåc". "Hoå noái caái gò àêëy, coá nghe roä khöng maây?" "Chùèng nghe thêëy gò caã. Baâ Laânh oãn eãn quaá ài mêët". Àïën khi anh Hoaâng ra cûãa àïí ài vïì, caã luä chaåy nhû võt... Linh thêån troång múã tûâng laá thû cuãa anh Hoaâng. Laá naâo cuäng phùèng phiu, àûúåc àaánh söë cêín thêån vaâ àûúåc sùæp xïëp theo ngaây thaáng trûúác sau. Linh boã qua gêìn chuåc laá thû àêìu, vò biïët trong àoá chó laâ lúâi hoãi thùm, laâm quen xaä giao. Laá thû thûá chñn àaä thêëy anh Hoaâng viïët: "Anh chúâ thû em àoã caã mùæt. Àïm naâo anh cuäng mú thêëy em duâ chûa möåt lêìn chuáng mònh gùåp mùåt". Laá thû thûá mûúâi anh viïët: "Laânh úi, em coá tin khöng, luác naâo anh cuäng nghô vïì em. Luác naâo anh cuäng nhúá àïën em". Laá thû thûá mûúâi möåt: "Biïët bao giúâ anh múái trúã vïì Haâ Nöåi, múái àûúåc gùåp em nhó? Bêy giúâ anh thêëy http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 43 ngaây cûá daâi àùçng àùéng". Laá thû thûá mûúâi hai: "Em chûa chõu gûãi aãnh cho anh, em baão em seä khöng gûãi... Anh mong àûúåc nhòn thêëy em lùæm. Anh àaä veä chên dung cuãa em trong oác röìi". Laá thû thûá hai mûúi nöìng naân hún: "Anh biïët, em seä laâ ngûúâi khöng thïí thiïëu àûúåc trong cuöåc söëng cuãa anh". Vaâ röìi àïën laá thû thûá hai lùm thò Linh àaä tòm àûúåc àiïìu cêìn tòm. Doâng chûä: “Laânh úi, anh yïu em”, àûúåc viïët bùçng mûåc àoã vaâ tö àêåm. Hoå yïu nhau qua thû. Yïu nhau maâ chûa möåt lêìn gùåp mùåt. Thïë maâ Lan Anh cûá khùèng àõnh anh Hoaâng chûa bao giúâ yïu chõ Laânh, têët caã àïìu do chõ Laânh chó tûúãng tûúång. Lan Anh nghô thïë hay Hoaâng noái vúái Lan Anh vêåy? Laá thû naây laâ minh chûáng huâng höìn nhêët. Nhûng àïí laâm gò? Chñnh Linh cuäng àaä tûâng nghô rùçng anh Hoaâng khöng thïí yïu nöíi chõ Laânh, búãi leä chõ quaá coåc caåch vïì hònh thûác khi àûáng caånh anh ta vaâ cuäng búãi anh Hoaâng luön thñch caác cö gaái xinh àeåp, söi nöíi. Viïåc anh ta "kïët" ngay vúái Lan Anh cuäng vêåy. Chõ Laânh thêåt thaâ, möåc maåc laåi khöng xinh àeåp gò, àêu phaãi kiïíu ngûúâi maâ anh ta say mï, gùæn boá? Linh têìn ngêìn xïëp laåi boá thû. Cö cöë lûåa lúâi: "Thöi chõ aå. Tònh yïu laâ duyïn söë. Buöìn nhiïìu laâm gò". Chõ Laânh nûác núã: "Sao caái söë chõ noá chaán thïë haã em?". Linh àõnh noái: "Ngûúâi nhû anh Hoaâng chõ àûâng tiïëc laâm gò" nhûng röìi laåi thöi. Cö biïët, chõ Laânh coân khoác nghôa laâ coân yïu anh Hoaâng lùæm. Chó thêëy khoá hiïíu cho Lan Anh. Giûäa noá vaâ anh Hoaâng laâ thïë naâo? Noá coá vai troâ gò khöng trong chuyïån naây? Vaâ Linh khêën thêìm rùçng khöng. Phoâng coá mûúâi àûáa, hún ba nùm röìi yïn êëm. Leä naâo bêy giúâ...? Àïën khi caã phoâng luåc tuåc keáo vïì, chõ Laânh cuäng thöi khoác. Chõ cöë toã ra bònh thaãn, xuöëng hûáng nûúác úã bïí cho caã phoâng, röìi tùæm giùåt, giuåc giaä moåi ngûúâi ài ùn cúm nhûng nhòn àöi mùæt àoã moång cuãa chõ, àûáa naâo cuäng caãm thêëy aái ngaåi. Tuyïåt nhiïn khöng ai hoãi han hay àaã àöång gò àïën chuyïån chõ Laânh boã hoåc. Coá leä moåi ngûúâi súå chõ buöìn hún. Luác ài ùn cúm, Lï luâi laåi phña sau thò thaâo vúái Thuãy luân: "Viïåc quaái gò maâ phaãi khoác nhó? Khöng yïu nûäa thò thöi. Cùæt xoeåt luön". Thuãy luân bôu möi: "Thïë höm noå àûáa naâo khoác töì töì maäi. Böë trúâi döî cuäng khöng àûúåc". Lï ngûúång nghõu: "Tao khoác vò lyá do khaác". Lan Anh àêåp vaâo hai àûáa, kheä gêìm gûâ: "Im ngay. Cêëm baân taán lung tung". Xuöëng nhaâ ùn, caã phoâng vêîn ngöìi hai baân nhû moåi höm nhûng Linh àïí yá thêëy höm nay Lan Anh traánh khöng ngöìi cuâng baân vúái chõ Laânh maâ tranh chöî cuãa Haånh úã baân bïn. Nhûng trong bûäa ùn, noá hay ngêíng lïn nhòn chõ Laânh vúái thaái àöå laâ laå. Linh nghô thêìm: "Chùæc chùæn coá chuyïån gò. Chùæc chùæn Lan Anh seä http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 44 phaãi kïí vúái mònh". Tûâ ngaây hai àûáa úã cuâng phoâng, moåi chuyïån duâ vui, duâ buöìn, Lan Anh àïìu tuám Linh ra möåt goác àïí kïí lïí, giaäi baây, thêåm chñ hoãi yá kiïën. Nhûng vúái riïng chuyïån naây thò sao? Anh Huâng goåi àiïån lïn cho Linh baão: "Tuêìn naây em vïì nhaâ nheá?". Linh ngêåp ngûâng: "Coá viïåc gò phaãi khöng anh?". Anh Huâng tónh bú: "Coá vïì àûúåc khöng? Nïëu em bêån thò thöi cuäng àûúåc". Linh phaãi nùn nó maäi anh múái tiïët löå: "Meå baão coá chuyïån gò meå muöën noái riïng vúái em". "Anh Huâng naây, em ruã caã... anh Haãi vïì chúi nheá". "Tuây em". Linh coá caãm giaác anh Huâng khöng thñch Haãi, khöng thñch möëi quan hïå cuãa cö vúái Haãi. Nhûng cö khöng hoãi gò thïm, chó noái nhoã: "Vêng, thûá baãy em vïì" röìi gaác maáy. Sûå thûåc thò cö vaâ Haãi cuäng àaä baân nhau vaâ quyïët têm lêìn naây hai àûáa seä cuâng vïì. Haãi hoãi: "Em seä giúái thiïåu anh thïë naâo vúái böë meå àêy?". Linh nhñu maây nghô ngúåi: "Em giúái thiïåu laâ baån, àûúåc chûá?". "Khöng àûúåc, phaãi giúái thiïåu laâ baån trai. Maâ anh biïët noái thïë naâo àïí xin pheáp böë meå nhó?". Linh vúâ vônh khöng hiïíu: "Xin pheáp caái gò cú?". Haãi veáo muäi cö: "Xin pheáp àûúåc yïu cö con gaái cûng cuãa böë meå chûá coân xin pheáp gò nûäa". Gioång Linh nuäng nõu: "Yïu tûâ bao giúâ röìi coân vúâ lïî pheáp xin pheáp cú. Nhû thïë ngûúâi ta goåi laâ gò anh biïët khöng?". "Kïå, anh khöng biïët. Anh cûá thêåt thaâ, thùèng thùæn trònh baây, chùæc böë meå vui veã thöi, em àûâng lo". Noái laâ àûâng lo nhûng Linh biïët Haãi àang rêët lo, nhêët laâ tûâ höm gùåp anh Huâng, thêëy thaái àöå coá veã laånh nhaåt cuãa anh. Linh an uãi: "Anh Huâng bõ bêët ngúâ àêëy. Em chûa kïí gò, nïn anh êëy giêån. Hai anh em khöng giêëu nhau chuyïån gò maâ...". Haãi cûá bùn khoùn: "Leä ra mònh phaãi thûa chuyïån vúái böë meå súám hún. Taåi em cûá ngaåi ngêìn. Böë meå anh thò biïët lêu röìi. Caác cuå cûá nhùæn rùçng bao giúâ àûúåc nghó vaâi ngaây, àûa em vïì chúi. Anh cuäng àang cöë sùæp xïëp thúâi gian. Chuáng mònh lúán röìi, em thò sùæp hoåc xong, phaãi tñnh chuyïån tûúng lai dêìn ài". Linh thêëy húi theân theån, nhûng cöë hoãi: "Chuyïån tûúng lai laâ chuyïån gò?". Haãi tónh bú: "Laâ chuyïån anh cûúái em vïì laâm vúå êëy maâ...". Linh àoã mùåt àêëm lûng anh thuâm thuåp. Cö vûâa haånh phuác laåi vûâa caãm thêëy êu lo búãi con àûúâng trûúác mùåt. Cho àïën bao giúâ thò lúâi Haãi noái thaânh sûå thûåc? Cho àïën bao giúâ thò hai àûáa vônh viïîn thuöåc vïì nhau? Vùn "em chaä" àïën phoâng tòm khi Linh àang chuêín bõ àöì àïí mai vïì súám. Vùn cûúâi cêìu taâi: "Mai em vïì quï haã. Mai, anh cuäng vïì nhaâ coá tñ viïåc. Anh àoán em vïì cuâng nheá". "Khöng. Caám ún anh, em ài ö tö". Vùn röëi rñt: "Khöng àûúåc. Meå em baão em hay say xe lùæm maâ. Hay laâ mai mònh ài taxi vêåy". Linh vêîn lùæc àêìu: "Em coá http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 45 kïë hoaåch riïng röìi". "Kïë hoaåch gò cú?". Lan Anh úã giûúâng dûúái cûúâi nuå cûúâi miïîn cûúäng baão Vùn: "Thò anh cûá ngöìi xuöëng àêy àaä. Anh àûáng luâ luâ trûúác muäi em thò em thúã laâm sao? Xuöëng àêy ài chûá Linh, maây àïí anh Vùn thïë naây aâ?". Linh miïîn cûúäng xuöëng. Cö ngaán ngêím thúã daâi. Coá veã loâng kiïn nhêîn cuãa anh ta laâ vö têån. Ngöìi maäi chùèng coá chuyïån gò àïí noái, Vùn "em chaä" ruã Linh ài uöëng caâ phï. Anh ta ngaåc nhiïn khi Linh àöìng yá liïìn. Vùn hêëp têëp ra cûãa xoã giaây, coân Linh bêëm Lan Anh: "Ài cuâng tao nheá". Lan Anh lùæc àêìu: "Tao coá heån, sùæp ài àêy". Coá veã khöng "cêìu cûáu" àûúåc ai, Linh àaânh ài theo Vùn "em chaä". Cö muöën noái thùèng moåi chuyïån vúái Vùn vaâ yïu cêìu anh ta àûâng quêëy rêìy mònh nûäa. Vùn "em chaä" nhêëp nhöím têëm thên quaá cúä trong chiïëc ghïë xinh xùæn cuãa cùng tin. Anh ta nhòn Linh choâng choåc nhû thïí cö vûâa tûâ trïn trúâi rúi xuöëng, laåi cûúâi hò hõ thêåt àaáng gheát: - Em uöëng caâ phï nheá? - Khöng! Em khöng quen. - Thïë uöëng nûúác cam vêåy. Nûúác cam, nhiïìu sinh töë, àeåp da lùæm! Linh phò cûúâi vò caái veã thöng thaái dúãm cuãa Vùn "em chaä". Chûa kõp àïí cö uöëng àûúåc húáp nûúác naâo, Vùn àaä nùn nó: - Mai vïì vúái anh ài. Chûa lêìn naâo em ài cuâng anh caã. Chùèng leä anh àaáng gheát thïë sao? Linh nghô thêìm "Giaá maâ coá thïí noái thùèng vúái anh ta nhû vêåy". AÁUÂnh mùæt cuãa Vùn "em chaä" laâm Linh cûá thêëy gai gai ngûúâi. Laåi baâi ca cuä meâm: - Anh luác naâo cuäng muöën chu àaáo vúái em, sao em laåi tûâ chöëi? Anh khöí têm lùæm! Linh nhòn ài chöî khaác, gioång cûáng ngùæt: - Anh coá biïët vò sao khöng? Vùn "em chaä" gêìn nhû chöìm ngûúâi qua baân, vöì lêëy tay Linh maâ lùæc möåt caách thö baåo: - Vò sao vêåy? Em noái ài. Anh hûáa seä... Linh giêåt tay vïì laâm Vùn mêët àaâ suyát nhaâo ra phña trûúác. Cö kï laåi ghïë, nhñch ra xa hún: http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 46 - Em seä noái. Hi voång anh seä giûä lúâi hûáa, seä laâm theo yá em. Em àaä noái biïët bao lêìn röìi, em khöng húåp vúái anh àêu. Em àaä coá ngûúâi yïu röìi. Anh àûâng àïën chöî em nûäa... Mùåt Vùn sêìm laåi, gioång nùång nhû chò: - Vêîn laâ caái thùçng böå àöåi êëy haã? - Anh àûâng ùn noái kiïíu êëy - Linh phaát caáu. - Em yïu noá vò caái gò múái àûúåc chûá? - Anh khöng cêìn biïët, chó nïn biïët rùçng em yïu anh êëy vaâ ngaây mai anh êëy vïì nhaâ cuâng em. - Thêåt... thêåt aâ? - Vùn lùæp bùæp. - Em noái döëi anh laâm gò. Vùn "em chaä" gùçm mùåt xuöëng baân, möåt luác lêu sau múái ngêíng lïn: - Thïë hùæn ta coá gò hún anh cú chûá? Linh khöng muöën lùçng nhùçng maäi vúái Vùn "em chaä". Cö àûáng lïn, dûát khoaát: - Rêët coá thïí anh êëy chùèng hún anh caái gò. Nhûng em yïu anh êëy. Thöi, chaâo anh! Cö bûúác ài, thêëy nheå loâng. Coá leä moåi chuyïån seä chêëm dûát, cö seä khöng coân bõ anh ta quêëy rêìy. Vïì àïën cûãa phoâng, Linh thêëy Hoa àang àûáng vêín vú, mùæt àùm àùm nhòn xuöëng sên kyá tuác. Cö nhoán chên ài túái, àûa tay vöî vai Hoa. Bõ bêët ngúâ Hoa giêåt mònh, kïu "giúâi úi" thêåt to. Quay laåi thêëy Linh, cö naâng àêëm tuái buåi vaâo lûng Linh: - Àöì khó gioá. Laâm ngûúâi ta hïët caã höìn. Höm nay laåi ài chúi cuâng "em chaä" cú àêëy! Linh cûúâi. Chúåt nghe ai khoác tûác tûúãi trong phoâng. Cö àêíy cûãa nhòn vaâo. Vêîn laâ chõ Laânh. Chõ guåc àêìu trïn mùåt hoâm, toác xöí tung. Xung quanh toaân thû laâ thû. Hoa thò thaâo: Hònh nhû vêîn laâ chuyïån laäo Hoaâng. Chõ êëy àoåc suöët buöíi töëi röìi quay ra khoác... - Gay nhó! Phoâng mònh ngöåt ngaåt quaá. Chùèng àûáa naâo daám cûúâi nûäa. - Linh thúã daâi. http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 47 - Trong nhûäng nöîi àau cuãa con ngûúâi thò thêët tònh coá leä laâ ghï gúám nhêët - Hoa triïët lyá. Linh nhòn Hoa àêìy nghi ngúâ: - Cêåu àaä biïët muâi võ noá thïë naâo chûa? - Nïëu túá noái laâ röìi thò sao? - Thò túá cuäng khöng tin chûá sao? Tûå dûng Hoa buöìn hùèn, thúã daâi röìi keáo Linh vaâo phoâng. Linh aái ngaåi nhòn chõ Laânh. Giaá nhû san seã àûúåc búát cho chõ. Nïëu nhû úã võ trñ cuãa chõ Laânh luác naây, coá leä Linh cuäng chó biïët khoác. Mûúâi möåt giúâ Lan Anh múái vïì, hñ hûãng nhû treã con àûúåc quaâ. Thêëy chõ Laânh khoác, cö naâng sûäng laåi. Àang gaâo lïn möåt cêu haát tiïëng Anh, noá im bùåt röìi ngoá lïn giûúâng Linh thò thaâo: - Lêu chûa? Linh gêåt khe kheä. Lan Anh cöë thïm cêu nûäa: - Vò sao àêëy? Linh lùæc àêìu, khöng noái. Tûå dûng thêëy gheát Lan Anh kinh khuãng. Roä raâng Lan Anh biïët chuyïån chõ Laânh vúái anh Hoaâng, vêåy sao noá cûá nhúãn nhú thïë kia? Caã töëi nay, Linh chùæc rùçng Lan Anh vûâa ài chúi vúái anh Hoaâng vïì. Thïë maâ cö vêîn phaãi im lùång búãi lúâi naâi nó cuãa Lan Anh. Àïën giúâ thò Linh quaá roä giûäa Lan Anh vúái Hoaâng khöng thïí laâ beâ baån bònh thûúâng àûúåc. Lan Anh kiïîng chên nhoâm lïn giûúâng Linh, ruã rï: - Höm nay laåi nguã chung nheá! - Khöng àûúåc. Mai tao phaãi ra bïën xe súám lùæm - Linh laänh àaåm. - AÂ àuáng röìi, lêìn naây dêîn anh Haãi vïì ra mùæt böë meå vúå tûúng lai. Coá höìi höåp khöng? Thuãy luân rúâi mùæt khoãi trang saách, gùæt kheä: - Àûâng bö bö caái möìm nûäa. Nûãa àïm röìi. Noá chó tay lïn phña giûúâng chõ Laânh. Lan Anh laâu baâu: "raách viïåc" röìi xaách khùn ra nhaâ tùæm. Linh nhùæm mùæt maâ khöng taâi naâo nguã àûúåc. Cö nghô àïën böë meå, anh Huâng vaâ Haãi. Khöng biïët böë meå seä toã thaái àöå thïë naâo vúái Haãi? Anh Huâng cuäng chûa coá veã caãm tònh gò. Haãi cuäng lo nhûng anh luön luön giêëu cö nhûäng nöîi lo nhû thïë. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 48 Linh hiïíu böë meå laâ nhaâ giaáo nïn cuäng coá phêìn khùæt khe, nghiïm khùæc trong chuyïån àaánh giaá con ngûúâi. Nhûng cö laåi tin úã con ngûúâi cuãa Haãi. Nghô thïë, nhûng Linh vêîn thêëy lo vö cuâng. * * * Böë meå Linh tiïëp Haãi lõch sûå, chu àaáo nhûng khöng mêëy niïìm núã. Meå nghiïm nghõ hún moåi ngaây. Linh khöng coân caãm giaác thoaãi maái nhû nhûäng lêìn trûúác vïì nhaâ. Thónh thoaãng cö laåi nhòn Haãi nhû chia xeã, nhû àöång viïn anh. Linh thêëy rêët roä laâ Haãi êu lo, höìi höåp, nhûng anh cöë gùæng trêën tônh. Anh Huâng vêîn ài suöët, thónh thoaãng àaão qua nhaâ, hoãi möåt hai cêu rêët ú húâ: "Bao giúâ lïn trûúâng?". "Sùæp thi hoåc kyâ chûa?". Böë ngöìi úã baân uöëng nûúác, hoãi cùån keä vïì gia àònh Haãi nhû cöng an àiïìu tra lyá lõch. Linh thêìm cêìu trúâi cho moåi chuyïån suön seã. Töëi thûá baãy, cö bêëm Haãi, ra hiïåu cho anh thûa chuyïån cuâng böë meå, Haãi ngêìn ngaåi: "Nhûng anh Huâng ài vùæng. Chúâ luác naâo anh êëy vïì". Linh thò thaâo: "Mùåc kïå anh êëy. Anh êëy ài suöët, coá khi mêëy ngaây cuäng chùèng theâm vïì". "Thïë em phaãi ngöìi caånh anh, luác anh noái chuyïån vúái böë meå cú. Cho anh àúä run". Linh nguyát Haãi, àoã mùåt: "Kïå anh" röìi toát xuöëng bïëp. Haãi ngêín ngú maäi röìi cuäng lêëy hïët can àaãm vaâo nhaâ, ngöìi àöëi diïån vúái böë meå Linh. Linh laåi lên la lïn heâ, nghe xem Haãi "trònh baây" nhûäng gò. Anh vûâa kõp: "Thûa cö chuá, höm nay chaáu muöën..." thò àaä thêëy Vùn "em chaä" êìm êìm phi xe maáy vaâo sên. Linh tûác àïën run ngûúâi. Cö boã ngay vaâo trong bïëp. Vùn bö bö: "Em chaâo thêìy cö. Thêìy cö coá khoãe khöng aå?". Linh cùæn möi, mùæt àaä êìng êång nûúác. Khöng hiïíu sao Vùn "em chaä" luön luön xuêët hiïån àïí phaá quêëy cö. Luác naâo sûå coá mùåt cuãa anh ta cuäng mang laåi bûåc böåi cho cö. Linh ruát khùn lau mùåt röìi lêìm lò ài lïn nhaâ. Haãi àang daán mùæt vaâo ti vi. Tûâng chaåm traán mêëy lêìn, anh khöng laå gò Vùn "em chaä". Thêëy Linh, Vùn laåi cûúâi hò hõ: - Em vïì lêu chûa? Ài àûúâng coá mïåt khöng? Anh coá caái naây tùång Linh àêy. Haãi vúâ khöng nghe, khöng thêëy, chùm chuá doäi lïn maân hònh ti vi. Linh laänh àaåm nhòn ài núi khaác. Vùn "em chaä" loay hoay ruát ra möåt goái gò nho nhoã duái vaâo tay cö. Cö hêët tay Vùn: - Thöi ài. Töi khöng bao giúâ nhêån caái gò cuãa anh cú maâ. http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 49 Cö àaä chuyïín caách xûng hö tûâ "em" sang "töi". Vùn "em chaä" chûng hûãng nhòn goái quaâ rúi dûúái àêët. Haãi quay laåi nhòn Linh nhû nhùæc nhúã. Meå Linh nhòn böë Linh röìi khe kheä lùæc àêìu. Röìi meå Linh laåi phaãi gúåi chuyïån trûúác tiïn: - Daåo naây Vùn hay vïì nhaâ nhó? Vùn "em chaä" cûúâi xun xoe: - Vêng, ài xe maáy nhanh maâ cö. Em múái àöíi con xe naây ngon hún. Cuäng phaãi caác thïm kha khaá. Con trûúác em múái ài chûa àêìy hai nghòn cêy, thïë maâ phaãi chõu khêëu hao gêìn chuåc triïåu... Linh chun muäi, khöng thïí chõu àûång àûúåc gioång àiïåu sùåc muâi tiïìn nong, khoe khoang cuãa Vùn. Cö vuâng vùçng àûáng dêåy, lïn gaác, vêîn coân kõp thêëy aánh mùæt cuãa Vùn nhòn theo nhöåt nhaåt sau lûng. Linh bûåc böåi keáo ghïë ra ban cöng ngöìi, khöng theâm bêåt àiïån. Cö cöë cùng tai àïí nghe xem Vùn "em chaä" ba hoa nhûäng gò maâ khöng nöíi. Hònh nhû têët caã àïìu ngöìi im, chó nghe thêëy tiïëng ti vi àïìu àïìu. Cö böîng thêëy ên hêån búãi höm trûúác àaä noái thêåt vúái Vùn rùçng cö cuâng Haãi vïì nhaâ. Chùæc Vùn àïën vúái möåt "êm mûu" gò àoá. Linh laåi vaâo nhaâ bêåt àiïån. Àïën bïn giaá saách cuãa böë, cö ruát àaåi möåt cuöën röìi laåi nheát traã ngay lêåp tûác. Hònh nhû coá tiïëng Haãi, röìi tiïëng böë, laåi caã meå nûäa. Linh rêët muöën xuöëng nhaâ, nhûng cûá nghô àïën Vùn "em chaä", cö àaânh ngöìi laåi. Cuöëi cuâng, Linh múã cuöën söí ghi cheáp cuãa böë ra àoåc cho àúä söët ruöåt. Vùn "em chaä" vïì nhûng khöng chaâo to nhû moåi bêån. Anh ta coân ruá ga xe maáy thêåt to nhû xaã búát cay cuá trong loâng. Xuöëng nhaâ, Linh thêëy neát mùåt Haãi àêìy cùng thùèng. Böë cö nhñch vaâo trong, nhûúâng chöî cho con gaái, chêåm raäi: - Con ngöìi àêy. Chuyïån naây, böë nghô cêìn phaãi coá yá kiïën cuãa têët caã moåi ngûúâi. Linh thoaáng ngú ngaác nhòn Haãi. Chùèng leä anh àaä noái? Haãi nhaáy mùæt kñn àaáo. Linh àoåc thêëy trïn mùåt meå sûå bêët öín êu lo. Tûå dûng cö laåi thêëy run. Böë vêîn laâ ngûúâi noái trûúác: Linh, böë meå àaä nghe Haãi noái chuyïån. Thêåt sûå laâ böë meå cuäng thêëy bêët ngúâ. Haãi coá xin pheáp... ûâ, baáo caáo thò àuáng hún, vïì viïåc hai àûáa yïu nhau. Böë meå rêët hiïíu. Thïë nhûng böë muöën hoãi hai àûáa àaä cên nhùæc kyä chûa? Tònh yïu khöng chó àún thuêìn laâ sûå hoâa húåp vïì têm höìn maâ coân phuå thuöåc vaâo rêët nhiïìu àiïìu kiïån thûåc tïë khaác... http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 50 Linh cuái àêìu, noái nhoã: - Con cên nhùæc kyä röìi böë aå! Meå thúã daâi kñn àaáo, nhûng Linh nghe roä lùæm. Cö thêëy nùång trôu loâng. Taåi sao meå laåi thúã daâi, taåi sao meå chùèng noái gò? Meå khöng vûâa yá? Hay meå buöìn àiïìu gò? Vêîn laâ lúâi cuãa böë: - Baác tin chaáu, Haãi aå. Leä ra, Linh phaãi giúái thiïåu súám hún. Baác chó dùån thïm àiïìu naây, yïu nhau coá nghôa laâ thûåc sûå tön troång nhau. Chùæc chaáu vaâ Linh àïìu hiïíu... Linh muöën meå noái àiïìu gò, nhûng meå khöng noái. Böën ngûúâi im lùång möåt luác lêu. Dûúâng nhû ai cuäng muöën àûáng lïn, nhûng röìi laåi chùèng ai àûáng lïn trûúác. Chûúng trònh ti vi gêìn hïët thò anh Huâng vïì. Anh nïån giaây cöìm cöåp, aâo aâo: - Sao nhaâ thûác khuya thïë. Meå úi, con àoái quaá. Xuöëng bïëp nêëu cho anh goái mò, Linh úi. Meå têët taã àûáng lïn: - Àïí meå nêëu cho. Maây cûá thïë chaã traách gêìy vïu. Laâm gò àïën têån bêy giúâ múái vïì? Anh Huâng cûúâi hò hò: - Viïåc cuãa con, coá noái meå cuäng chùèng hiïíu àêu. Con vûâa ài gùåp öng Kiïn, phoá giaám àöëc bïånh viïån àïí nhêån cöng trònh. Con uöëng bia röìi, nhûng chûa ùn gò. Haãi cöë hoãi anh Huâng möåt cêu nhû àïí nhùæc nhúã sûå coá mùåt cuãa mònh: - Anh Huâng bêån nhó? Cûá phaãi ài suöët. - ÛÂ, nghïì cuãa anh noá thïë. Chuá maây cûá lïn nguã trûúác ài. Anh coân ùn caái àaä. Àûâng chúâ anh, anh thûác khuya lùæm, phaãi xem laåi mêëy thûá... Àïm, Linh nùçm bïn meå, cûá àõnh hoãi yá kiïën meå vïì Haãi maâ cuöëi cuâng laåi khöng daám. Cö vêîn canh caánh vúái caãm giaác meå khöng thñch Haãi. Cuöëi cuâng, meå hoãi möåt cêu khiïën Linh trôu loâng: - Anh Xuên coá hay àïën chöî con chúi khöng? Linh "coá" nho nhoã röìi quay mùåt vaâo tûúâng. Cö khöng muöën meå nhùæc àïën Xuên trong luác naây. Cö vúâ ngaáp röìi noái nhoã: "Con buöìn nguã quaá", nhûng thûåc ra Linh coân thûác rêët lêu. Ngay caã khi http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 51 nghe tiïëng meå thúã àïìu àïìu. Biïët rùçng meå àaä nguã, Linh vêîn thöín thûác vúái yá nghô: meå khöng vui veã trong möëi quan hïå giûäa cö vaâ Haãi. * * * Lan Anh nùçng nùåc keáo Linh xuöëng cùng tin mùåc cho Linh quyïët liïåt tûâ chöëi. Cö naâng naâi nó: "Töëi nay thöi. Tao coá chuyïån muöën kïí vúái maây". Linh nhòn Lan Anh nghi ngúâ: "Hi voång laâ khöng phaãi chuyïån maây vúái...". Lan Anh vöåi cùæt ngang: "Cûá ài ài àaä naâo...". Chùæc noá cuäng àoaán àûúåc Linh muöën "luåc vêën" vïì anh Hoaâng. Cûá nhòn chõ Laânh ruä rûúåi, àûáa naâo trong phoâng cuäng thêëy naäo caã loâng. Thú thêët tònh chõ àaä cheáp àêìy nhûäng túâ giêëy daán tûúâng. Caái Lï cûá laãm nhaãm lïn aán anh Hoaâng laâ àöì àïíu giaã. Hoa thêån troång hún: "Biïët àêu anh Hoaâng khöng thêëy yïu chõ êëy thûåc loâng. Trong trûúâng húåp êëy thò chia tay laâ húåp lyá". Têët caã cûá röëi boâng bong. Chõ Laânh vêîn cûá khoác vaâ uã ruä. Nhûäng lúâi khuyïn àïìu khöng khiïën chõ Laânh thay àöíi. Linh chó biïët noái vúái chõ möåt caách saách vúã rùçng: "Röìi têët caã seä qua, vaâ têët caã seä bùæt àêìu chõ aå". Chó duy nhêët Lan Anh im lùång. Lan Anh goåi hai ly caâ phï àen. Linh lùæc àêìu: - Uöëng caâ phï súå mêët nguã. Lan Anh goåi àöíi möåt ly nûúác cam cho Linh. Noá khuêëy maäi ly caâ phï, veã ûu tû: - Ài vúái anh Hoaâng, tao vêîn uöëng caâ phï. - Luác naâo cuäng anh Hoaâng. Maây àaä thêëy chõ Laânh thïë naâo chûa? - Linh cau maây. Lan Anh noái nhoã: - Thò tao àang àõnh noái chuyïån êëy àêy. - Thïë naâo? Maây vúái anh Hoaâng laâm sao... - Maây nghô thïë naâo nïëu tao yïu anh êëy? Suyát nûäa thò Linh laâm rúi ly nûúác cam. Cö nhòn thùèng vaâo mùæt Lan Anh xem noá noái thêåt hay àuâa. Veã mùåt Lan Anh vö cuâng nghiïm tuác. - Hoãi thêåt àêëy. Tao chó noái vúái maây thöi... http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 52 Linh biïët, keâm theo àoá seä laâ lúâi àïì nghõ: "Maây àûâng noái vúái ai nheá. Nhêët laâ vúái chõ Laânh". Gioång cö khö khöëc duâ àaä tu hïët nûãa ly nûúác cam: - Maây àuã cam àaãm àïí yïu anh êëy thêåt aâ? - Taåi sao maây hoãi thïë? - Lan Anh lñ nhñ. Linh thêëy giêån Lan Anh thûåc sûå. Cö nghô àïën nhûäng gioåt nûúác mùæt cuãa chõ Laânh vaâ chöìng thû anh Hoaâng viïët cho chõ. Cö gay gùæt: - Maây thûâa hiïíu taåi sao röìi coân phaãi hoãi laâm gò? Chõ Laânh leä ra khöng phaãi vêåt vaä thïë, nïëu nhû maây vaâ anh Hoaâng... Anh Hoaâng vúái chõ Laânh yïu nhau trûúác cú maâ. Maây cuäng úã trong phoâng, maây laå gò tònh caãm cuãa chõ Laânh vúái anh Hoaâng. Chõ êëy söëng hiïìn laânh vaâ coá traách nhiïåm, coá laâm mêët loâng ai bao giúâ àêu... - Maây cûá mùæng tao, mùæng nûäa ài Linh aå. Maây nguyïìn ruãa tao cuäng àûúåc, nhûng xin maây haäy hiïíu tao - Lan Anh khoác. - Àïën bêy giúâ thò tao chõu - Linh lùæc àêìu. Lan Anh toã ra àau khöí thûåc sûå: - Maây thûâa biïët thïë naâo laâ tònh yïu. Tao yïu anh Hoaâng thûåc sûå vaâ anh êëy cuäng yïu tao... Linh àõnh noái: "Tao khöng tin àêëy laâ tònh yïu" nhûng nhòn Lan Anh khoác, cö thêëy àöång loâng. Maäi sau, Linh dõu gioång: - Sao maây khöng yïu ai khaác ngoaâi anh Hoaâng? Maây coá biïët bao ngûúâi theo àuöíi. Coân chõ Laânh, chõ êëy chó coá möåt mònh anh Hoaâng... Lan Anh nhòn Linh àùm àùm: - Tao biïët chûá. Nhûng nïëu nhû tao tûâ chöëi, anh Hoaâng cuäng khöng yïu chõ Laânh cú maâ. Linh thúã daâi: - Thöi, vïì ài. Tao chùèng biïët noái gò nûäa. Röìi baån beâ seä nghô vïì maây ra sao? Böën têìng cêìu thang höm nay àöëi vúái Linh sao daâi thïë. Caã phoâng àang rêët trêåt tûå. Àûáa naâo cuäng àang chuái muäi vaâo saách vúã. Chûa àêìy möåt tuêìn nûäa laâ thi. Nùm nay chõ Laânh "ban böë sùæc lïånh" múái, rùçng ai mêët trêåt tûå trong khi àang hoåc ön seä phaãi nöåp http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 53 tiïìn phaåt, möîi lêìn laâ nùm nghòn àöìng. Tuyïåt nhiïn khöng àûáa naâo daám ho he gò. Chõ Laânh àang ngöìi chùm chuá trûúác cuöën saách. Maái toác xoäa che mêët möåt phêìn gûúng mùåt húi thö khiïën cho chõ coá veã dõu daâng mïìm maåi hún. Linh lùång leä leo lïn giûúâng mònh, bêåt àeân baân, löi cuöën "Lõch sûã Àaãng" trïn giaá saách xuöëng, nhûng cö thûâa biïët mònh seä chùèng thïí ngöën nöíi möåt trang. Khöng ai xui maâ Linh cûá nghô lan man vïì chuyïån cuãa böå ba Lan Anh - Hoaâng - Laânh. Chùæc chõ Laânh khöng thïí ngúâ sûå thêåt laåi oaái oùm àïën mûác êëy. Chñnh chõ Laânh laâ ngûúâi nhúâ Lan Anh tòm àïën nhaâ anh Hoaâng, àûa giuáp chõ tuái quaâ vaâ möåt laá thû cho anh Hoaâng. Nhaâ Lan Anh vúái anh Hoaâng cuâng úã Haãi Phoâng, caách nhau coá hai daäy phöë. Lêìn êëy nghe àêu anh Hoaâng vïì thùm nhaâ, bõ ngaä xe maáy. Àuáng dõp Lan Anh vïì Haãi Phoâng, ruã chõ vïì cuâng àïí tiïån thïí gheá thùm anh Hoaâng, chõ Laânh muöën lùæm nhûng khöng ài nöíi vò vûúáng àaám cûúái anh trai. Chõ ruã Linh ra chúå, têìn ngêìn maäi trûúác haâng baánh keåo búãi möåt bùn khoùn: "Khöng biïët anh êëy thñch ùn loaåi naâo". Lan Anh àaä phaãi heát toaáng lïn khi chõ Laânh tiïîn chên noá ra ga vúái tuái quaâ to àuâng gûãi àïën anh Hoaâng, laåi coân keâm thïm möåt boá lûu ly tñm. Caã phoâng àaä xuám laåi àöång viïn Lan Anh rùçng: "Cöë lïn. Vò sûå nghiïåp yïu àûúng cuãa baâ chõ chuáng mònh". Àûáa naâo cuäng nghô hùèn anh Hoaâng phaãi caãm àöång phaát khoác trûúác sûå chu àaáo cuãa chõ Laânh. Linh nhúá lêìn êëy úã Haãi Phoâng lïn, Lan Anh àaä uáp uáp múã múã noái rùçng: "Öng Hoaâng cuãa baâ Laânh àa tònh vaâ àaáo àïí ra phïët". Lêìn khaác Lan Anh laåi têm sûå laâ höm noá mang quaâ cuãa chõ Laânh àïën, anh Hoaâng chùèng hoãi thïm cêu naâo vïì chõ Laânh maâ cûá röëi rñt hoãi nhaâ Lan Anh úã àêu. Luác êëy, Linh nghe vúái thaái àöå rêët thúâ ú. Khöng hiïíu giûäa Lan Anh vaâ anh Hoaâng coá möåt tònh yïu àñch thûåc khöng? Lêìn àêìu tiïn Linh nghe Lan Anh noái nghiïm tuác rùçng noá yïu, rùçng noá khöng thïí söëng thiïëu ngûúâi yïu. Thïë coân nhûäng anh Trung, anh Cûúâng, anh Thùæng trûúác àêy cuãa noá? Àaä khöng ñt lêìn Linh nghô Lan Anh seä chùèng thûåc sûå yïu ai búãi noá luön luön chaåy theo nhûäng keã haâo nhoaáng bïn ngoaâi. Lan Anh laåi hay cên àong ào àïëm nhûäng àiïìu kiïån vêåt chêët keâm theo tònh yïu. Noá cûá lyá luêån ngang nhû cua möîi khi bõ caã phoâng lïn aán: "Thûã hoãi chuáng maây coá thïí uöëng nûúác laä maâ yïu nhau suöët àúâi khöng?". Àïën khi cuân lïn, cö naâng coân baão: "Möîi ngûúâi coá möåt quan àiïím riïng vïì tònh yïu cuäng nhû vïì caác vêën àïì khaác cuãa cuöåc àúâi. Taåi sao chuáng maây cûá phï phaán tao khi tao khöng àöìng quan àiïím vúái chuáng maây?". Têët caã àaânh im lùång. Vúái Linh, nhûäng cuöåc tranh caäi bao giúâ cuäng laâ vö böí, nhêët laâ nhûäng cuöåc tranh caäi vïì tònh yïu, vïì ngûúâi yïu... Thïë http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 54 nhûng trong chuyïån cuãa Lan Anh vúái Hoaâng, Linh cûá thêëy bûát rûát, khi mònh biïët têët caã laåi khöng àûúåc noái ra. Giaá nhû chõ Laânh àûâng àau khöí quaá, chùæc hùèn Linh cuäng thêëy nheå nhoäm hún. Àùçng naây... Suöët möåt tuêìn trûúác, caã phoâng cûá baão nhau phaãi canh chûâng chõ Laânh, àûáa naâo cuäng súå chõ àau khöí quaá röìi seä coá quyïët àõnh gò daåi döåt. Nïëu biïët thïm Lan Anh vúái anh Hoaâng yïu nhau, khöng hiïíu röìi chõ seä thïë naâo? Meå viïët thû lïn cho Linh. Chûa bao giúâ meå viïët daâi àïën thïë. Suöët taám trang giêëy hoåc troâ, meå chó noái vïì chuyïån Linh vaâ Haãi. Linh àoåc thû vöåi vaä, röìi laåi àoåc laåi tûâ àêìu, thêëy roä coá àiïìu gò àoá àang àöí vúä trong loâng laâm cö huåt hêîng. Meå khöng voâng vo maâ noái thùèng: "Meå khöng thñch cho con yïu Haãi". Lyá do thò coá nhiïìu lùæm. Meå viïët rùçng: "Meå khöng chï Haãi àêu, cêåu ta lõch sûå, àaâng hoaâng vaâ saáng suãa. Nhûng böë meå khöng muöën con yïu möåt chaâng trai úã xa nhû vêåy. Röìi con seä ra trûúâng. Meå muöën con vïì trûúâng meå daåy, ngöi trûúâng maâ con àaä hoåc bao nùm. Meå chó coá con vaâ anh Huâng, meå khöng muöën vaâ khöng thïí úã xa àûáa naâo...". Meå coân nhùæc túái anh Xuên nhaâ cö Hûúâng, nhùæc túái lúâi hûáa heån cuãa meå vaâ cö: "Meå hiïíu khöng thïí eáp buöåc àûúåc con. Nhûng meå muöën con nghô laåi. Meå lo vaâ buöìn khi thêëy con ngaây caâng xa rúâi voâng tay meå duâ àiïìu àoá cho meå biïët rùçng con àaä trûúãng thaânh?". Àoá coá phaãi nhûäng lúâi traách moác kñn àaáo cuãa meå khöng? Linh gêëp thû maâ rûng rûng nûúác mùæt. Àiïìu cö lo lùæng àaä trúã thaânh sûå thêåt. Haãi biïët chuyïån naây thò anh seä nghô thïë naâo? Cuäng àaä coá luác Linh nghô rùçng nïëu thiïëu Haãi, mònh seä ra sao? Nhûng cö khöng àuã cam àaãm àïí tòm cêu traã lúâi. Chó biïët rùçng cö yïu anh bùçng têët caã niïìm tin vaâ loâng chung thuãy. Haãi khöng giaâu coá nhû Vùn, khöng coá àûúåc lúâi heån hoâ cuãa hai baâ meå nhû Xuên, nhûng Haãi cêìn cho cö. Möåt thaáng gùåp nhau coá hai lêìn, nhûng Linh coá anh trong tûâng bûäa ùn, giêëc nguã. Tñnh nïët hiïìn laânh, voác daáng tiïíu thû, tònh yïu chên thaânh cuãa anh... Linh coá coân laâ mònh khöng nïëu nhû thiïëu Haãi? Nhûng meå chûa hiïíu ra àiïìu êëy. Khoaãng caách àõa lyá giûäa quï Haãi vaâ quï Linh sao böîng dûng laåi trúã thaânh trúã ngaåi? Ngay caã anh Huâng cuäng àaä cöng khai toã thaái àöå khöng thuêån loâng. Böë thò nghiïm nghõ trûúác caã Linh vaâ Haãi khiïën caã hai phêåp phöìng lo súå. Haãi àaä tûâng an uãi Linh rùçng: "Em phaãi vûäng tin vaâ duäng caãm lïn. Mònh yïu nhau thêåt loâng thò seä àïën àûúåc vúái nhau". Linh tin lúâi Haãi nhûng möîi luác nhúá nhaâ, nhúá meå, cö laåi thêëy êu lo. Meå chiïìu con gaái nhûng vö cuâng nghiïm khùæc. Liïåu meå coá dïî daâng thay àöíi quan àiïím hay khöng? http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 55 * * * Thi hoåc kyâ àïën mön thûá ba thò chõ Laânh lùn ra öëm. Linh thi xong, tranh thuã taåt qua chúå. Àuáng mûúâi ngaây nûäa laâ sinh nhêåt Haãi. Cö muöën mua tùång anh möåt chiïëc aáo sú mi maâu xanh thêåt àeåp. Haãi rêët thñch maâu xanh. Loay hoay choån lûåa möåt höìi, vêîn chûa choån àûúåc chiïëc aáo ûng yá. Linh ra vïì, thêìm nhuã chiïìu nay hoùåc mai seä ruã Lan Anh àaåp xe vaâo mêëy cûãa haâng lúán trong thaânh phöë. Lan Anh chuáa thñch la caâ mua sùæm quêìn aáo. Coá khi chó ài mua möåt àöi têët maâ noá hûáng chñ mùåc thûã àïën möåt nûãa saåp quêìn aáo cuãa ngûúâi ta. Coá khi àõnh ài mua giêìy thò noá laåi mêët caã buöíi chiïìu àïí xem quêìn boâ, phaãi mua saách thò cûá maãi mï chuái muäi vaâo àöëng àöì vùn phoâng phêím vaâ tranh aãnh lûu niïåm. Möîi khi Lan Anh ruã ài mua àöì, àûáa naâo cuäng lùæc àêìu nguêy nguêíy. Thïë nhûng khi ai ài mua gò ruã rï, cö naâng àöìng yá luön. Linh vïì àïën sên kyá tuác àaä thêëy caã luä trong phoâng röìng rùæn xuöëng nhaâ ùn, chó thiïëu Lan Anh vaâ chõ Laânh. Lï gaâo: "Maây chïët dñ úã àêu thïë, chuáng tao chúâ maäi, àoái meo röìi". "Thïë chõ Laânh vúái Lan Anh àêu". "Baâ Laânh àang rïn hûâ hûâ trïn giûúâng êëy. Coân muå Lan Anh biïën àêu luön tûâ luác thi xong". Thuãy luân keáo tay Linh khi thêëy Linh coân ngêìn ngûâ: "Ài ùn luön chûá coân gò nûäa. Laát nûäa vïì mua chaáo cho baâ Laânh sau". Linh bùn khoùn: "Sao laåi öëm? Tao vûâa nhòn thêëy chõ êëy húán húã lùæm maâ, chùæc laâ laâm baâi töët nïn cûá cûúâi toe toeát". Hoa gêåt guâ: "Chùæc laâ truáng gioá àêëy. Tñ nûäa tuåi mònh caåo gioá cho chõ êëy laâ xong. ÖËm bêy giúâ àïí maâ chïët aâ. Coân chñn mön nûäa chûa thi". Ùn xong, Linh höëi haã lïn phoâng, mùåc kïå tuåi baån coân ñ úái chúâ nhau mua chaáo cho chõ Laânh. Tûå dûng cö cûá coá caãm giaác chõ Laânh öëm chñnh laâ do chuyïån cuãa Lan Anh vúái anh Hoaâng. Àaä bao lêìn Linh muöën têm sûå vúái chõ, muöën noái thêåt moåi chuyïån àïí chõ nhêån roä böå mùåt cuãa Hoaâng. Nhûng röìi cö khöng daám. Ngûúâi àa caãm, thêåt thaâ nhû chõ Laânh seä bõ söëc lúán khi hiïíu hïët moåi àiïìu. Cö àaä tûâng noái nhû van vúái Lan Anh rùçng nïëu khöng dûát boã àûúåc anh Hoaâng thò cuäng àûâng cöng khai möëi quan hïå êëy trong nùm hoåc naây. Àûâng àïí cho nùm hoåc cuöëi cuâng xaãy ra nhûäng chuyïån buöìn. Lan Anh hûáa chùæc nhû àinh àoáng cöåt. Àïën bêy giúâ biïët àêu chuyïån êëy àaä àïën tai chõ Laânh? Linh àêíy cûãa vaâo phoâng, goåi àïën mêëy cêu maâ chõ Laânh vêîn truâm chùn nùçm im, quay mùåt vaâo tûúâng. Linh http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 56 biïët chõ vúâ nguã búãi búâ vai coân thoaáng rung rung. Cö lïn giûúâng, lay chõ: - Chõ Laânh úi, öëm aâ? Chõ Laânh cöë vuâi mùåt vaâo trong göëi: - Chõ chó húi mïåt thöi. Linh kiïn nhêîn tó tï: - Chuáng noá àang mua chaáo cho chõ dûúái kia kòa. Mònh coân thi nhûäng chñn mön nûäa. Chõ khöng cöë lïn laâ chïët dúã àêëy. Böîng dûng chõ Laânh oâa lïn nûác núã: - Chõ khöng thïí chõu àûång nöíi Linh úi! Linh coá caãm tûúãng caã giûúâng têìng rung lïn. Cö cuäng rúm rúám nûúác mùæt: - Em hiïíu chuyïån gò röìi. Àûâng khoác nûäa, chõ! Chõ Laânh caâng khoác to hún. Tuåi Hoa, Thuãy, Lï... àaä röìng rùæn vïì àïën phoâng. Linh ra hiïåu cho têët caã im lùång. Thuãy luân ngú ngaác kiïîng chên hoãi: - Chõ àau aâ, chõ Laânh? Chõ Laânh vuâng dêåy, nûúác mùæt chan chûáa: - Chõ phaãi vïì nhaâ àêy. Àûâng hoãi chõ nûäa! Linh giùçng tay chõ: - Chõ àiïn aâ? Mai thi röìi. Chõ àaåp xe vïì Haâ Àöng laâm gò? Cûá úã àêy, cuöëi tuêìn vïì. - Khöng! Kïå, cho chõ vïì. - Thïë laâm sao múái àûúåc chûá? Chõ khöng öëm aâ? - Lï söët ruöåt. Chõ Laânh suåt suâi vú saách vúã, töëng àaåi vaâo ba lö. Biïët ngùn chõ khöng àûúåc, Linh quyïët àõnh: - Em seä àûa chõ vïì. - Khöng! Chõ vïì àûúåc. Maây khöng súå chõ àêm quaâng vaâo ö tö àêu. Chõ Laânh vïì thêåt. Àûáa naâo cuäng bùn khoùn: "Quaái, caái baâ naây laâm sao êëy nhó", trûâ Linh. Cö thêëy cêìn phaãi noái vúái moåi ngûúâi. Biïët chuyïån Lan Anh yïu anh Hoaâng, àûáa naâo cuäng phêîn nöå. http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 57 - Caái Lan Anh noá àiïn aâ? Noá yïu lùng nhùng úã àêu khöng biïët, chûá lùng nhùng vúái caã anh Hoaâng thò coân ra caái thïí thöëng gò... - Lï tûác töëi. Hoa xua xua tay: - Be beá caái möìm thöi, phoâng bïn nghe thêëy... Nghe thêëy thò nghe. Viïåc gò coân phaãi giûä thïí diïån cho noá nûäa - Lï vêîn gên cöí - Laå nhó! Thïë maâ phoâng mònh chùèng biïët gò caã - Oanh àuöîn mùåt, lêím bêím. Linh nhùæc nhúã: "Ài nguã ài, chiïìu dêåy coân ön Phaáp luêåt. Mön naây ruång nhû sung àêëy". Caã luä taåm dûâng "hoåp chúå möìm", nhûng Lï vêîn cöë choä sang giûúâng Linh, chêët vêën cêu cuöëi cuâng: - Maây biïët chuyïån tûâ lêu, sao giúâ múái noái? Maâ caái Lan Anh ài àêu giúâ vêîn chûa vïì? Thuãy Luân caâu nhaâu: - Coân ài àêu nûäa, chùæc laåi cùåp keâ vúái laäo Hoaâng. Tao cuäng thêëy nghi nghi tûâ lêu röìi. Linh nùçm xuöëng, lùång im. Chùèng biïët Lan Anh vïì, moåi ngûúâi àöëi vúái noá seä ra sao? Coân chõ Laânh nûäa, thi tiïëp nhûäng mön sau thïë naâo? Nïëu laâ chõ Laânh, Linh seä cöë gùæng quïn Hoaâng caâng nhanh caâng töët. Coân nïëu laâ Lan Anh, cö seä khöng bao giúâ xûã sûå thïë. Nhûng röìi Linh laåi bêng khuêng tûå hoãi: Liïåu Lan Anh coá yïu anh Hoaâng vaâ anh Hoaâng coá yïu Lan Anh thûåc sûå khöng? * * * Thi hoåc kyâ xong àaä gêìn Tïët. Khoaãng thúâi gian möåt thaáng tûâ khi thi xong àïën khi nghó Tïët, tuåi sinh viïn nùm thûá tû nhû Linh àûúåc thaã loãng. Nhûäng àûáa laâm luêån vùn thò lo chaåy àïën nhaâ thêìy, nhûäng àûáa khöng laâm luêån vùn chó ngöìi taán chuyïån tïët nhêët. Phoâng Linh mûúâi ngûúâi àaä böën àûáa tröën vïì quï. Suöët caã àúåt thi, chõ Laânh cûá àaåp xe ài vïì chûá khöng úã kyá tuác. Gùåp chõ, chõ chó lùång im, mùæt vêîn buöìn chan chûáa. Lï, Haånh, Xuên cuäng vïì nhaâ ngay höm thi xong mön cuöëi cuâng. Thuãy luân suöët ngaây chuái àêìu vaâo dõch saách tiïëng Anh thuï, Lan Anh ài suöët, coá vïì àïën phoâng cuäng chùèng noái chuyïån gò vúái ai. Tûâ höm caã phoâng biïët chuyïån Lan Anh http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 58 vúái anh Hoaâng, Lan Anh giêån Linh ra mùåt. Linh chó thùèng thùæn baão: "Tao khöng kïí thò chõ Laânh cuäng kïí cho moåi ngûúâi thöi. Chõ Laânh àaä biïët thò...". Lan Anh chó lùèng lùång boã ài. Caã Hoa, caã Xuên vaâ Lï àïìu keáo Lan Anh ra àêìu haânh lang noái chuyïån riïng, chùèng biïët coá gay gùæt lùæm khöng maâ Lan Anh khoác. Cuöëi cuâng noá goåi têët caã moåi ngûúâi, baão: "Moåi ngûúâi àïìu biïët caã röìi, vaâ ai cuäng traách túá. Thïë nhûng túá yïu anh Hoaâng vaâ anh Hoaâng cuäng yïu túá. Xin àûâng baân taán nûäa. Chñnh túá cuäng khöí têm lùæm röìi". Tûâ àêëy, khöng ai àaã àöång gò àïën chuyïån cuãa Lan Anh nûäa. Àûáa naâo cuäng trêìm trêìm, buöìn buöìn. Linh theâm àûúåc nhû ngaây xûa vúái nhûäng cuöåc tranh caäi bêët phên thùæng baåi cuãa mûúâi caái miïång nhû loa vïì nhûäng vêën àïì rêët vúá vêín nhû caái muöi hay caái möi muác canh, dêy chun hay laâ dêy co múái àuáng. Tûâng àûúåc bao àûáa baån trong phoâng têm sûå chuyïån riïng, tûâng an uãi bao ngûúâi, thïë maâ giúâ àêy trong chuyïån cuãa mònh Linh laåi chùèng biïët phaãi chia xeã cuâng ai. Têët caã chó xoay quanh chuyïån böë meå vaâ anh Huâng phaãn àöëi möëi quan hïå cuãa cö vúái Haãi. Möîi ngûúâi coá möåt lyá leä riïng, nhûng têët caã àïìu thöëng nhêët úã möåt àiïím: Linh khöng thïí yïu Haãi vò Haãi úã quaá xa. Meå coân baão, caác cuå ngaây xûa àaä coá cêu: "Con gaái maâ gaã chöìng xa. Möåt laâ mêët giöî hai laâ mêët con". Linh thuyïët phuåc moåi ngûúâi maâ nûúác mùæt lûng troâng. Lêìn naâo cö cuäng phaãi boã dúã giûäa chûâng vò coá caãm giaác nïëu noái thïm mònh seä khoác oâa. Àïën anh Huâng, tñnh nïët êìm aâo, àaåi khaái maâ cuäng toã ra rêët cûúng quyïët. Anh baão: "Têët caã chó vò böë, meå vaâ anh thûúng em thöi. Em àûâng giêån. Coá thïí ngay bêy giúâ em seä àau khöí khi dûát boã tònh yïu vúái Haãi, nhûng röìi seä nguöi. Sau naây em seä thêëy nhû thïë laâ töët cho caã hai àûáa". Linh àõnh noái: "Vò anh chûa yïu nïn anh múái khuyïn em nhû thïë". Nhûng röìi cö khöng àuã can àaãm. Coá luác, Linh phaãn ûáng gay gùæt: "Böë meå àïìu laâ nhaâ sû phaåm, sao böë meå khöng hiïíu con". Böë buöìn baä mêët hai ngaây, coân meå thò khoác. Meå chó khoác thöi chûá khöng noái gò hún. Linh khöí têm vö cuâng. Cö lïn trûúâng trong têm traång nùång nïì, vaâ caâng nùång nïì hún khi bùæt gùåp nöîi buöìn trïn gûúng mùåt Haãi khi anh biïët böë meå Linh khöng cho cö vïì quï anh chúi. Cuäng may anh chûa baáo trûúác cho böë meå. Meå anh àaä luön mú ûúác seä cûúái cho con trai möåt naâng dêu laâ cö giaáo. Meå baão laâm caái nghïì êëy laâ àïí phuác, àïí àûác cho con caái sau naây. Haãi khöng tòm àûúåc lúâi naâo hún àïí àöång viïn Linh. Anh àau àúán baão: "Em coá daám yïu anh nûäa khöng". Linh chó khoác suåt suâi. Nhûng ngay höm sau, cö àaä ngheån ngaâo goåi àiïån lïn cho Haãi: "Hay laâ... anh cûá quïn em ài". Haãi lùång ài, maäi sau anh múái baâng http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 59 hoaâng hoãi laåi: "Em quyïët àõnh nhû thïë sao?". Linh "Khöng" röìi gaác maáy. Cö àaä khoác rêët nhiïìu trûúác khi noái vúái anh àiïìu êëy... Haãi gûãi thû vïì liïn tiïëp, möîi ngaây möåt laá. Thû naâo cuäng an uãi Linh vûúåt qua nhûäng nöîi buöìn hiïån taåi. Thû naâo cuäng khùèng àõnh: "Röìi chuáng mònh seä thuyïët phuåc àûúåc böë meå em". Linh àoåc thû röìi im lùång. Àïën khi Haãi viïët: "Em coá biïët sûå im lùång cuãa em laâm anh phaát àiïn lïn khöng? Em cho anh biïët quyïët àõnh cuãa em ài, duâ coá phuä phaâng àïën àêu, cuäng coân hún anh phaãi söëng trong phêåp phöìng, trong caãm giaác nùång nïì thïë naây". Thû Linh viïët cho anh chó coá möåt doâng nhoâe nhoeåt: "Mònh haäy taåm xa nhau möåt thúâi gian, anh nheá". Linh biïët, Haãi seä mêët nguã nhiïìu àïm trûúác quyïët àõnh naây cuãa cö. Töëi thûá baãy, Linh ra khoãi phoâng, dùån Oanh: "Ai hoãi, cûá baão khöng biïët tao ài àêu". Oanh hoãi laåi: "Caã anh Haãi cuäng thïë aâ?". Linh gêåt. Thuãy luân troân mùæt: "Tao khöng nghe nhêìm àêëy chûá?”. Linh cùæn möi, lùæc àêìu: "Tao noái thêåt àêëy". Hoa xua tay: "Thöi, àûâng tra khaão noá nûäa. Cûá ài ài Linh aå". Linh xuöëng cùng tin ngöìi möåt mònh úã chiïëc baân trong goác khuêët nhêët. Cö linh caãm töëi nay Haãi seä àïën. Nïëu anh àïën, cuäng chùèng thïí naâo tòm ra Linh úã núi naây. Caác daäy baân àöng khaách, àa söë laâ caác cùåp trai gaái. Nhòn cùåp naâo cuäng tònh tûá. Linh cùæn möi, ngöìi nhû hoáa àaá trûúác ly kem cuãa mònh. Chó coá möåt mònh cö leã ra úã àêy. Cûá nghô àïën aánh mùæt buöìn cuãa Haãi, Linh laåi thêëy nhoi nhoái trong loâng. Böë giêån cö, meå khoác, coân anh Huâng thò toã ra laånh nhaåt. Thaái àöå cuãa moåi ngûúâi khiïën cho Linh hiïíu rùçng cö khöng thïí cöë tònh laâm traái yá moåi ngûúâi. Coá vö lyá khöng khi cö phaãi dûát boã tònh yïu cuãa mònh àïí chiïìu theo yá meå cha? Linh coá caãm giaác cûá tiïëp tuåc nghô lan man thïë, àêìu oác mònh seä nöí tung. Cö thöi nhòn ly kem maâ doäi mùæt ra cûãa quaán. Cö vûâa muöën Haãi xuêët hiïån, laåi vûâa mong anh àûâng àïën, àûâng tòm thêëy cö... Àuáng luác Linh sùæp sûãa cuái xuöëng thò Hoa xuêët hiïån. Ngú ngaác möåt thoaáng, röìi Hoa cuäng tòm thêëy Linh àang cöë thu mònh laåi sau chêåu cêy caãnh lêåp loâe aánh àeân nhaáy reã tiïìn. Hoa ngöìi xuöëng, kheä khaâng: - Anh Haãi àïën tòm Linh àêëy! Im lùång. Hoa cöë nhòn vaâo mùæt Linh: - Hoa baão anh êëy xuöëng àêy nheá! http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 60 Linh lùæc àêìu, neát mùåt nhû vö caãm nhûng trong loâng laåi run lïn vúái yá nghô: "Mùåc kïå, mònh cûá ra vúái Haãi". Hoa tha thiïët hún: - Nhòn mùåt anh Haãi töåi lùæm. Linh noái nhû mïëu: - Linh àaä dùån röìi cú maâ. Mùåc kïå Linh. Hoa thúã daâi: - Thöi àûúåc. Àúåi laát nûäa, chùæc anh Haãi cuäng vïì thöi. Hoa ngöìi àêy vúái Linh nheá! Linh gêåt àêìu, nûúác mùæt àaä chan chûáa. Haãi úi! àûâng giêån em. Giaá maâ anh biïët àûúåc em cuäng àang àau àúán biïët chûâng naâo... Chuöng àöìng höì buöng mûúâi tiïëng. Linh keáo tay Hoa vïì. Hún hai tiïëng, hai àûáa ngöìi lò möåt chöî, chó àïí lùång im. Hoa thò thêìm: - Chùæc anh Haãi vïì röìi àêëy! Sao caã hai ngûúâi phaãi tûå àêìy àoåa laâm gò cho khöí. - Böë meå... Böë meå Linh... khöng muöën... Hoa àûáng sûäng laåi: - Nhûng taåi sao? Taåi sao múái àûúåc chûá? - Taåi quï anh Haãi xa quaá... Hoa toan hoãi thïm, nhûng Linh cùæm cuái bûúác, toã ra khöng muöën tiïëp tuåc cêu chuyïån. Àïën phoâng, Linh coân dûâng úã cûãa têìn ngêìn. Cö súå Haãi chûa vïì. Nhûng phoâng vùæng hoe. Ba àûáa àaä ài nguã. Thuãy luân giûúng cùåp kñnh cêån thúâ ú: - Ài àêu vïì muöån thïë? Nhúá khoáa cûãa àêëy. Hoa laåi ruã rï: - Hay Linh sang nguã vúái Hoa cho àúä buöìn? Thöi! Túá muöën àoåc saách möåt laát àaä. Thûåc ra Linh coân têm trñ naâo maâ àoåc saách, nhûng cö muöën nguã möåt mònh. Cö biïët mònh seä khoác lùång leä vaâ nghô vïì Haãi thêåt lêu. Linh àang mang caãm giaác mònh quaá taân nhêîn vúái anh. Cö àaä tûâng kïí cho Haãi nghe vïì Vùn "em chaä", vïì Xuên. Vêåy thò luác naây àêy, anh nghô gò vïì cö? http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 61 * * * Thuãy luân coá saáng kiïën caã phoâng röìng rùæn vïì nhaâ nhau chúi trûúác khi nghó Tïët. Àûáa naâo cuäng ngaåc nhiïn búãi nhiïìu lêìn ài chúi têåp thïí, vêån àöång maäi Thuãy múái ài, coân rïn rêím vïì nöîi bao nhiïu baâi têåp chûa laâm. Cö naâng giaãi thñch: "Mònh chó coân nûãa nùm hoåc nûäa söëng bïn nhau. Sau naây, biïët àïën bao giúâ gùåp laåi nûäa. Coi nhû àêy laâ lêìn ài chúi "döëi giaâ" tuöíi sinh viïn". Têët caã nhêët loaåt àöìng yá, trûâ Lan Anh cûá àûåc mùåt ngöìi úã goác giûúâng khöng noái gò. Lï hoãi, cö naâng lûúäng lûå: - Thïë... ài vaâo luác naâo? Thuãy luân haâo hûáng: - Bùæt àêìu chuã nhêåt tuêìn naây. Nhaâ ai gêìn àïën chúi trûúác. Xa quaá nhû nhaâ Oanh, Xuên thò coân phaãi tñnh. Chuã nhêåt naây àïën nhaâ chõ Laânh, nheá! Nhùæc àïën chõ Laânh, tûå dûng têët caã im hùèn, Lan Anh thò ngoaãnh ài khöng noái. Chõ Laânh khöng quay laåi phoâng nûäa. Chõ ngêåm nguâi noái riïng vúái Linh: "Vïì phoâng bêy giúâ, chõ vúái Lan Anh khoá noái chuyïån lùæm. Thöi, coân mêëy thaáng, chõ cûá àaåp xe ài vïì cuäng àûúåc. Trûúâng chõ thûåc têåp cuäng gêìn gêìn thõ xaä Haâ Àöng, vïì nhaâ coá khi tiïån hún”. Linh lûåa lúâi an uãi: "Thöi, chuyïån kia chõ cûá quïn hùèn ài. Em biïët chõ giêån Lan Anh, caã phoâng àûáa naâo cuäng giêån noá, nhûng chùèng ñch gò". Chõ Laânh cûúâi buöìn: "Àûâøng lo cho chõ. Möîi lêìn ngaä laâ möåt lêìn búát daåi cú maâ". Bêy giúâ caã phoâng quyïët àõnh choån ngaây chuã nhêåt túái àïí "àöåt kñch" nhaâ chõ Laânh, chùèng hiïíu chõ coá vui hún khöng? Àúåi Lan Anh ra ngoaâi, Thuãy luân noái: - Liïåu Lan Anh coá ài cuâng khöng nhó? - Ài cuâng... Bêy giúâ baâ Laânh vúái noá coá theâm nhòn nhau àêu maâ baây àùåt àïën thùm nhaâ nhau. Thöi, cûá àïí noá úã nhaâ tröng nhaâ Lï daâi gioång. - Nhûng lúä noá muöën nhên dõp naây laâm laânh vúái chõ Laânh thò sao? - Oanh vùån veåo. - Laâm laânh? - Lï laåi gên cöí - Noá vêîn coân cùåp keâ vúái laäo Hoaâng suöët. Maâ kïí cuäng laå... Lï im bùåt vò Lan Anh àaä vïì àïën cûãa. Caã luä húi ngûúång nghõu. Chùæc Lan Anh cuäng àoaán ra moåi ngûúâi àang noái vïì mònh vúái thaái http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 62 àöå khöng thiïån caãm nïn noá lùèng lùång vïì giûúâng ngöìi, mùåt buöìn xo. Hònh nhû tûâ ngaây cöng khai möëi quan hïå vúái anh Hoaâng, noá chûa luác naâo àûúåc vui. Caã phoâng chuêín bõ cho chuyïën ài thùm nhaâ chõ Laânh chu àaáo vaâ röån rõp. Quyä phoâng àûúåc ruát ra àïí mua àuã thûá linh tinh: baánh mò, sûäa àùåc, hoa quaã, mña... Trong dûå kiïën cuãa moåi ngûúâi thò trûa chuã nhêåt seä "àêåp phaá" möåt trêån túi búâi úã nhaâ chõ Laânh, chiïìu chuã nhêåt seä keáo chõ lïn kyá tuác xaá. Lan Anh tûâ chöëi khöng ài vúái lyá do phaãi vïì Haãi Phoâng, gia àònh coá viïåc. Trong thêm têm, àûáa naâo trong phoâng cuäng nghô àêëy chó laâ möåt caái cúá àïí Lan Anh vùæng mùåt. Nhûng Lan Anh vïì Haãi Phoâng thêåt. Oanh vaâ Xuên coân nhòn thêëy Hoaâng àïën àûa noá ra ga. Vïì phoâng, Oanh ca cêím maäi rùçng nhòn mùåt laäo Hoaâng gheát lùæm, àïíu lùæm, àïën nöîi Hoa cuäng thêëy söët ruöåt, phaãi lïn tiïëng: "Thò liïn quan gò àïën tuåi mònh. Lan Anh noá yïu chûá tuåi mònh coá yïu àêu". Oanh vêîn êëm ûác: "Nhûng nhòn mùåt laäo êëy tûác chïët ài àûúåc êëy". Cùæn buát suöët buöíi saáng, Linh vêîn chûa viïët xong laá thû cho Haãi. Cö viïët röìi xeá khöng biïët bao nhiïu lêìn. Àïën trûa, trïn baân cö vêîn laâ möåt trang giêëy trùæng vúái chûä "Anh" chú vú. Àuáng luác Linh chöëng tay vaâo cùçm nghô vú vêín thò Hûúng lúáp trûúãng thoâ àêìu vaâo phoâng, cûúâi hñ hûãng: - Coá thû naây. Àûa möåt goái keåo laåc ra àöíi ài! Hûúng giú laá thû lïn dûá. Tim Linh nhaãy lïn thon thoát. Àuáng laâ thû Haãi. Anh coá loaåi phong bò riïng gûãi cho cö vaâ chó möåt mònh cö. Linh höìi höåp lùæm nhûng vêîn laâm ra veã ú húâ: - Nhûäng möåt goái keåo laåc cú aâ. Thöi, biïëu "sïëp" luön laá thû mang vïì àoåc giaãi sêìu. Hûúng chun muäi: - Àûâng thaách nhaâ giêìu huáp tûúng nheá. Àêy maâ mang vïì àoåc thêåt, khöëi keã laåi khoác sûng mùæt. Hûúng liïång laá thû lïn giûúâng Linh, nhaáy mùæt röìi ra. Thuãy luân ï a: - Sao baão giêån nhau kinh lùæm cú maâø? Linh cûúâi, àïí laá thû trïn baân. Cö muöën múã ngay ra lùæm, nhûng biïët tuåi baån trong phoâng àang kñn àaáo quan saát mònh nïn thöi. Cö tûå nhuã àïí àïën luác caã phoâng nguã trûa röìi seä àoåc. Nhûng http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 63 Linh khöng nguöi thêëp thoãm. Linh chúåt lùång ngûúâi búãi yá nghô: biïët àêu trong laá thû êëy laåi laâ lúâi chia tay cuãa Haãi? Biïët àêu anh laåi caãm thêëy khöng cêìn Linh nûäa? Chó nghô àïën àêëy thöi Linh àaä coá caãm giaác nhû coá möåt baân tay vö hònh naâo àang boáp ngheåt traái tim. Vö lyá quaá! Cö khöng thïí naâo mêët Haãi. Khöng bao giúâ coá chuyïån êëy xaãy ra. Linh boác thû. Chó veãn veån mêëy doâng: "Anh phaãi ài huêën luyïån gêëp. Xa lùæm em aå. Maâ ài nhûäng hai thaáng cú. Mònh khöng liïn laåc àûúåc vúái nhau röìi. Em nhúá giûä gòn sûác khoãe nheá. Thïë laâ nùm nay anh phaãi ùn Tïët xa nhaâ röìi. Luác naâo anh cuäng yïu vaâ nhúá em". Linh ngöìi bêìn thêìn, xoát xa. Haãi ài àêu? Sao anh khöng thöng baáo súám hún? Hay anh giêån döîi maâ bõa ra chuyïån ài huêën luyïån? Linh cöë hi voång vaâo àiïìu àoá nhûng trong thêm têm, cö biïët Haãi noái thêåt. Anh chûa bao giúâ giêån döîi Linh kiïíu êëy. Chúåt loáe lïn yá nghô: "Sao mònh khöng goåi àiïån cho anh". Nhûng röìi niïìm hi voång cuãa Linh tùæt ngêëm khi anh chaâng trûåc ban trïn àún võ Haãi thöng baáo: "Anh êëy vûâa ài huêën luyïån saáng höm qua chõ aå. Àúåt naây ài daâi ngaây". Linh cöë vúát vaát: "Huêën luyïån têån àêu haã anh?". Anh chaâng trûåc ban àaä quen vúái viïåc ài goåi Haãi cho Linh nïn cûúâi nho nhoã: "Xin löîi chõ, em phaãi bñ mêåt thöi”. Linh thêîn thúâ buöng maáy röìi lêìm luäi vïì phoâng. * * * Anh Huâng lïn àoán Linh vïì nghó Tïët. Anh sûãng söët: "Sao gêìy thïë?". Lï toang toaác: "Noá thêët tònh àêëy!". Anh Huâng baão: "Meå laåi xoát con gaái lùæm àêy”. Anh Huâng ruát trong tuái ra möåt nùæm phong bao àoã choáe: "Anh lò xò súám cho caác cö àêy”. Caã phoâng reá lïn, vêy quanh anh Huâng nõnh noåt: "Thïë múái laâ anh giai chûá". Phaát xong, vêîn thêëy thûâa möåt phong bao, anh Huâng nhòn quanh röìi aâ lïn: "Thiïëu möåt nhên vêåt. Laânh àêu nhó?". Lï cûúâi hò hò: "Vïì nhaâ ài cêëy cho bu röìi". Anh Huâng trúån mùæt: "Sinh viïn maâ tham cöng tiïëc viïåc thïë aâ?". Thuãy luân xuï xoa: "Noá noái àiïu àêëy. Lêu röìi chõ Laânh toaân àaåp xe vïì nhaâ thöi". Lan Anh lùång leä boã ra ngoaâi. Hoa cêëu Thuãy. Anh Huâng ngú ngaác: "Coá chuyïån gò haã? Mêët àoaân kïët nöåi böå aâ? Linh lêëp liïëm: "Coân lêu nheá. Anh xïëp giuáp àöëng quêìn aáo naây ài". http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 64 Luác ài ùn trûa, anh Huâng trêìm ngêm nhû bêån suy nghô viïåc gò quan troång lùæm. Mêëy lêìn anh nhòn Linh nhû àõnh noái gò röìi laåi thöi. Cuöëi cuâng khöng thïí kòm neán àûúåc, Linh toâ moâ hoãi: - Anh laâm sao thïë? Höm nay em cûá thêëy anh khaác khaác thïë naâo êëy. Böë meå bùæt lêëy vúå aâ? - Maây cûá trïu anh... - Röìi anh haå gioång - Anh noái thêåt nhaá, anh muöën nhúâ maây möåt viïåc. - Viïåc gò thïë? Anh Huâng ngêåp ngûâng: - Khöng... khöng coá gò àêu. Maâ Linh naây, anh... anh coá... coá... baån gaái röìi. Linh reo lïn: - Thêåt aâ? Thïë maâ cûá loanh quanh maäi. Chõ êëy úã àêu laâm gò? Bao nhiïu tuöíi? Coá xinh khöng? Anh Huâng nhuán vai: - Tûâ tûâ... Maây laâm anh böåi thûåc cêu hoãi röìi àêëy. Vïì nhaâ röìi anh seä dêîn maây àïën gùåp. - Thïë sao nhòn anh khöí súã thïë. Yïu vaâo thò phaãi tûúi tùæn lïn chûá? - Linh thùæc mùæc. Anh Huâng khöng noái gò, mùåt cûá àùm àùm. Maäi sau anh múái dùån: - Cêëm khöng àûúåc noái gò vúái böë meå àêëy nheá! Linh ngaåc nhiïn, àõnh vùån veåo, nhûng nhòn veã mùåt quan troång cuãa anh nïn laåi thöi. Tûå nhiïn anh Huâng hoãi: "Daåo naây hai àûáa chuáng maây thïë naâo röìi?". Linh lùæc àêìu kiïn quyïët: "Khöng noái chuyïån êëy nûäa". Anh Huâng chûng hûãng nhòn Linh, ön töìn: "Böë meå khöng àöìng yá cho em yïu Haãi vò nhiïìu leä lùæm. Thûá nhêët laâ xa, thûá hai laâ hai àûáa xuyát xoaát tuöíi nhau. Meå baão con trai phaãi...". Linh gùæt: - Em àaä baão khöng noái chuyïån êëy nûäa maâ. - ÛÂ thò khöng. Daåo naây maây khoá tñnh cûá nhû baâ giaâ. Àuáng nhû lúâi hûáa, anh Huâng chúã Linh àïën "xem mùåt" ngûúâi yïu. Linh hñ hûãng suöët doåc àûúâng. Ngûúâi yïu anh Huâng nhòn thïë naâo nhó? Chùæc laâ xinh. Anh êëy chuáa keán choån. Àiïìu Linh thùæc mùæc http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 65 nhêët laâ thaái àöå cuãa anh Huâng. Coá veã anh rêët bûát rûát, bùn khoùn khi phaãi noái àïën chuyïån naây. Anh Huâng àang giêëu Linh àiïìu gò àoá. Biïët thïë maâ Linh khöng daám hoãi. Hai anh em reä vaâo ngoä nhoã. Linh thò thaâo: - Chõ êëy tïn laâ gò? - Baåch Vên. - Tïn hay thïë chùæc laâ xinh. Baåch Vên laâ mêy trùæng àêëy Linh reo lïn. - Tiïu chuêín àêìu tiïn cuãa anh khöng phaãi xinh... - Anh Huâng laâu nhaâu. Linh àõnh vùån veåo nhûng chûa kõp hoãi, anh Huâng àaä dûâng laåi trûúác möåt ngöi nhaâ nhoã lúåp ngoái coá haâng raâo bùçng nhûäng thanh tre àan mùæt caáo. Linh húi thêët voång. Cö àaä tûúãng tûúång ra möåt khung caãnh khaác. Nhûäng gò hiïån lïn trûúác mùæt Linh quaá àún giaãn, xoaâng xônh. Hiïíu àûúåc têm traång cuãa Linh, anh Huâng tùåc lûúäi: - Röìi em seä mïën chõ êëy ngay. Linh chúâ möåt gûúng mùåt khaã aái, kiïìu diïîm hiïån ra trong khung cûãa, nhûng röìi cö laåi thêët voång. Chó coá möåt ngûúâi phuå nûä trung tuöíi úã nhaâ. Coá leä baâ ta nhiïìu hún meå Linh vaâi tuöíi. Ngêìn ngûâ möåt chuát, cö chaâo "baác", röìi quay sang nhòn anh Huâng doâ hoãi. Tûå nhiïn anh Huâng cuäng trúã nïn luáng tuáng. Ngûúâi àaân baâ àon àaã múâi hai anh em vaâo nhaâ nhûng laåi khöng àûáng lïn àoán khaách maâ cûá ngöìi úã giûúâng. Linh ngú ngaác nhòn quanh vaâ aánh mùæt chaåm ngay möåt àöi naång dûång úã goác nhaâ. "AÂ, ra thïë". Anh Huâng mau mùæn giúái thiïåu: - Àêy laâ Linh, em gaái chaáu! Ngûúâi àaân baâ cûúâi: - ÛÂ. Cö cuäng àoaán vêåy. Hai anh em nhòn giöëng nhau ghï. Caái Vên àûa con Hoa ài khaám bïånh röìi. Mêëy höm nay noá ho lùæm... Linh toan hoãi "Hoa laâ ai?" nhûng laåi kòm àûúåc. Coá veã anh Huâng àang giêëu cö àiïìu gò àoá. Cùn nhaâ beá nhoã xoaâng xônh naây, ngûúâi àaân baâ têåt nguyïìn kia vaâ chõ Baåch Vên vùæng mùåt... chùèng leä laåi laâ nhûäng gò maâ anh Huâng lûåa choån? "Naâng tiïn" cuãa anh êëy söëng thïë naây sao? Linh ruåt reâ hoãi àïí phaá vúä bêìu khöng khñ yïn lùång gûúång gaåo: http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 66 - Chõ Vên laâm nghïì gò haã baác? Dûúâng nhû coá thoaáng böëi röëi sûúång suâng lûúát qua gûúng mùåt ngûúâi meå. Baâ noái rêët nhoã: - Noá laâ thúå may, chaáu aå. - Thúå may? Linh laåi ngaåc nhiïn nhòn sang anh Huâng. Anh àöåt ngöåt àûáng dêåy, khoaát tay: - Chuáng chaáu vïì àêy. Cö nhúá nhùæc Vên cho beá Hoa uöëng thuöëc àuáng giúâ vaâo. Ngûúâi àaân baâ vêîn ngöìi im trïn giûúâng, nhòn theo anh em Huâng bùçng àöi mùæt ngaåi ngêìn. Chûa ra khoãi cöíng, Linh àaä tuám aáo anh Huâng: - Anh Huâng, sao laåi... Anh khöng noái gò, chó röì ga xe roä to. Linh êëm ûác ngöìi sau, trong àêìu nghô ra möåt lö cêu hoãi àïí vùån veåo anh Huâng. Nhûng qua gûúng xe, thêëy neát mùåt anh coá veã cùng thùèng, cö àaânh thöi. Röìi Linh laåi thêìm nhuã: "Hay anh êëy chó àuâa mònh? Chùèng leä anh êëy laåi yïu cö con gaái ngûúâi phuå nûä têåt nguyïìn êëy?". Nghô maäi vêîn chûa ra cêu traã lúâi, Linh thúã daâi baão anh Huâng: - Em thêëy anh coá àiïìu gò khöng öín àêëy. Anh Huâng buöng möåt tiïëng cuåt luãn: - ÛÂ! Vïì nhaâ. Linh döîi khöng noái chuyïån gò thïm vúái anh Huâng. Tûâ höm vïì nghó Tïët, cö chûa coá àûúåc têm traång thoaãi maái, nûãa do chuyïån cuãa anh Huâng, nûãa do cö nghô nhiïìu àïën Haãi. Cûá nhû laâ Haãi böîng dûng biïën khoãi thïë giúái naây. Khöng möåt lêìn goåi àiïån. Khöng möåt laá thû. Àöi khi, Linh cuäng chùèng thïí cùæt nghôa àûúåc têm traång cö khi xa Haãi. Cö vûâa nhúá mong anh, laåi vûâa caãm thêëy têët caã bònh thûúâng nhû möåt thoái quen. Böë meå khöng hoãi cêu naâo vïì Haãi, chùèng biïët laâ do tïë nhõ, khöng muöën laâm Linh buöìn, hay vò böë meå àaä coi nhû "giaãi quyïët" xong chuyïån Haãi vaâ Linh. Möåt hai lêìn meå coân xa xöi noái rùçng cö Hûúâng heån Tïët seä xuöëng chúi. Nhùæc àïën cö Hûúâng, Linh nghô ngay àïën Xuên. Xuên kheáo leáo vaâ lõch laäm. Rêët nhiïìu lêìn Linh tûå cûúâi mònh ngúá ngêín. Biïët àêu Xuên khöng hïì rung àöång trûúác cö? Biïët àêu nhûäng lêìn anh àïën chöî cö, cö ài chúi chó àïí chiïìu loâng baâ meå? http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 67 Buöíi töëi ùn cúm xong, meå ruã Linh ra phöë mua mêëy thûá lùåt vùåt. Linh tûâ chöëi. Böë àaânh ài höå töëng meå. Anh Huâng tïëu taáo àuâa: "Tröng böë meå vêîn rêët àeåp àöi". Böë meå ài röìi, Linh maãi mï xem phim coân anh Huâng ngöìi àöët thuöëc liïn tuåc. Àùæn ào möåt laát, anh vúá lêëy àiïìu khiïín, tùæt ti vi, gioång noái àêìy veã quan troång: - Anh coá chuyïån naây... - Chuyïån chõ Vên phaãi khöng? - Linh vúâ ú húâ. Anh Huâng gêåt àêìu. Linh àûúåc thïí têën cöng: - Em tûúãng em khöng àaáng àûúåc nghe? Luác naâo anh cuäng uáp uáp múã múã thò coân kïí laâm gò. Anh Huâng duåi àiïëu thuöëc, gioång khö khöëc: - Anh àùæn ào xem nïn noái vúái em thïë naâo. Linh giûúng mùæt nhòn. Tûâ trûúác túái nay, anh nghô gò noái nêëy, àêu coá raâo trûúác àoán sau, voâng vo kyä lûúäng nhû vêåy. Anh Huâng uöëng möåt húi hïët cheán nûúác röìi khoá khùn cêët lúâi: - Chõ Vên maâ anh noái vúái em röìi àêëy, chñnh laâ ngûúâi yïu cuãa anh. - Em biïët röìi, nhûng maâ sao nûäa chûá? Anh Huâng nhòn ài núi khaác: - Coân beá Hoa laâ con chõ Vên. Linh khöng thïí thöët lïn lúâi naâo. Anh noái thêåt hay àuâa? Anh Huâng khùèng àõnh thïm lêìn nûäa: - Con beá múái nùm tuöíi, àaáng yïu lùæm! Linh vêîn nhòn anh trên trên: - Anh àiïn röìi... Hay anh àuâa em? Anh Huâng thúã daâi: - Biïët ngay laâ maây laåi noái thïë. Anh khöng àiïn, cuäng khöng noái àuâa. Anh yïu chõ Vên vaâ têët caã àïìu laâ sûå thêåt möåt trùm phêìn trùm. Tûå dûng Linh muöën khoác quaá. Möåt luác sau cö múái hoãi ngùæt quaäng: - Thïë chõ êëy... boã chöìng aâ? Hay... chöìng chïët? - Khöng. Vên chûa bao giúâ coá chöìng! http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 68 Laåi coân thïë nûäa. Cö khöng muöën noái thïm vúái anh Huâng vïì chuyïån naây beân àûáng dêåy: - Em àau àêìu quaá, em ài nguã àêy. Linh vaâo phoâng trong, anh Huâng ra goác sên ngöìi êm thêìm trong boáng töëi. Linh nhòn ra chó thêëy àöëm àoã cuãa àiïëu thuöëc laá liïn tuåc loáe lïn. Cö khöng thïí nguã àûúåc. Taåi sao anh Huâng laåi yïu möåt ngûúâi con gaái nhû thïë? Tñnh nïët anh tûâ trûúác túái nay Linh rêët roä. Anh giaâu loâng tûå troång vaâ vö cuâng coi thûúâng nhûäng cö gaái hû hoãng, àua àoâi. Vêåy thò taåi sao? Linh chúåt giêån anh Huâng ghï gúám. Chùèng leä chõ ta coá thûá buâa ngaãi naâo laâm mï hoùåc àûúåc anh Huâng? Linh àaåp xe túái nhaâ Mai, con baån thên tûâ höìi cêëp hai, ruã ài chúi loanh quanh. Mai hoåc xong phöí thöng, thi trûúåt, úã nhaâ múã hiïåu may. Noá lêëy chöìng nùm ngoaái, chûa kõp coá con thò chöìng ài xuêët khêíu lao àöång bïn Haân Quöëc. Mêëy lêìn Linh trïu: "Maây thaã chöìng ài nûúác ngoaâi, khöng kheáo mêët chöìng àêëy". Mai tûng tûãng: "Caâng àûúåc lêëy chöìng múái chûá sao". Linh àïën, Mai hay löi lïn phoâng riïng cuãa vúå chöìng noá àïí ruã ró chuyïån troâ. Chöìng Mai ài vùæng, nhûng Linh cûá thêëy ngaåi ngêìn khi bûúác vaâo phoâng. Trïn tûúâng laâ hai bûác aãnh cûúái to àuâng, möåt bûác cö dêu chuá rïí cûúâi hïët cúä, möåt bûác cö dêu chuá rïí àang àùæm àuöëi trong voâng tay nhau. Linh àoã mùåt khöng daám ngùæm lêu. Mai cûá löi tuöåt Linh lïn giûúâng, liïën thoùæng: Ngöìi àêy, ngöìi àêy. Tao lêëy aãnh "laäo Àûác" cho maâ xem. "Laäo" êëy vûâa gûãi vïì tuêìn trûúác. Beáo ra phïët. Trùæng treão lïn bao nhiïu... Giûúâng Mai ngöín ngang göëi àöi, göëi àún, göëi öm röìi gêëu böng. Linh leâ lûúäi: - Maây cuäng bûâa baäi phaát khiïëp. Mai cûúâi hò hò: - ÚÃ coá möåt mònh, cêìn gò phaãi goån. Àïm nùçm phaãi baây àuã thûá ra giûúâng cho àúä nhúá chöìng. Linh àoã mùåt, laãng sang chuyïån khaác: - Ài chúå hoa chúi ài. Vïì nhaâ mêëy höm röìi tao chûa ài àêu caã... Nhûng coân tuåi thúå dûúái kia. Gêìn Tïët, haâng phaãi laâm gêëp lùæm. Coá nùm gêìn giao thûâa röìi vêîn coá ngûúâi chúâ lêëy quêìn aáo... - Mai ngaåi ngêìn. Nhûng röìi noá laåi tùåc lûúäi: http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 69 - Thöi, cuäng àûúåc. Tao chiïìu maây lùæm àêëy. Mai dùån mêëy chõ thúå may vïì àöëng haâng cêìn laâm gêëp, gioång oang oang ra daáng baâ chuã lùæm. Xong, hai àûáa chúã nhau bùçng xe àaåp ra chúå hoa. Àûúâng àöng nghõt. Chúå hoa laåi caâng àöng, nhêët laâ khu baán hoa àaâo. Mai heát roä to vaâo tai Linh: - Nhaâ àaä coá caânh àaâo chûa? Linh gêåt àêìu. Mai kïí: - Múái àêìu tao cuäng àõnh mua biïëu baâ meå chöìng möåt caânh àaâo thêåt àeåp. Nhûng nghô ài nghô laåi, cûá biïëu cuå vaâi trùm ùn Tïët laâ ïm xuöi... Hai àûáa cûá ngú ngú chen ài giûäa nhûäng daäy haâng hoa. Nhiïìu ngûúâi cuäng chùèng mua baán gò, chó ài chúi nhû Mai vaâ Linh. Thõ xaä beá nhû loâng baân tay, laåi chùèng coá chöî naâo vui chúi giaãi trñ nïn ngûúâi ta keáo hïët ra chúå hoa. Chûa hïët daäy hoa àaâo, Linh àaä gùåp mêëy àûáa baån hoåc cuâng ngaây xûa. Cûúâi vaâ chaâo nhau moãi caã möìm. Àang bö bö vúái Mai vïì hoa àaâo Nhêåt Tên, Linh böîng im bùåt. Phña trûúác laâ anh Huâng àang húán húã bïë möåt beá gaái cêìm chuâm boáng bay àuã sùæc maâu. Anh chó troã vaâo haâng hoa, noái gò àoá, àûáa treã cûúâi thñch thuá. Linh àûáng sûäng laåi, caãm giaác mùåt mònh àang taái ài. Mai keáo cö, liïën thoùæng: - Nhanh lïn naâo, úã daäy àùçng kia coá baán hoa Àaâ Laåt àeåp lùæm. Ra mua möåt ñt vïì cùæm... Röìi nhêån thêëy thaái àöå bêët thûúâng cuãa Linh, Mai giêåt gioång: - Maây laâm sao thïë? Linh àûa tay chó anh Huâng. Mai nhòn theo, röìi laåi nhòn sang Linh, toã veã khöng hiïíu: - Anh Huâng aâ? Sao maây laåi... Linh gheá saát tai Mai, höín hïín: - Maây coá biïët anh êëy bïë àûáa naâo khöng? Khöng ngúâ Mai rêët thaãn nhiïn: - Coá phaãi caái Hoa con chõ Vên khöng? Maây vúái anh Huâng cuäng quen chõ êëy aâ? Linh tuám chùåt tay Mai, röëi rñt: - Maây biïët chõ ta aâ? Biïët caã con chõ ta nûäa aâ? http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 70 - ÛÂ, chõ êëy laâm cho tao maâ. Caái chõ mùåc aáo vaâng vaâng êëy, luác vaâo nhaâ chùæc maây khöng àïí yá. Linh lêím bêím: “Thïë aâ!”. Tûå nhiïn chúå hoa trúã thaânh teã ngùæt, Linh chùèng hûáng thuá nûäa. Cö àïí mùåc Mai löi mònh ài, laát laát laåi ngoaái nhòn vïì phña anh Huâng cho àïën khi anh mêët huát múái thöi. Chen àûúåc ra ngoaâi, Linh múái àïí yá thêëy Mai àaä mua àûúåc nùæm hoa höìng mön vaâ hoa àöìng tiïìn Àaâ Laåt. Trúâi laånh maâ traán àûáa naâo cuäng lêëm têëm möì höi. Mai cûúâi nhòn Linh: - Sao ngú ngú thïë. Hay laâ nhúá chaâng böå àöåi àêëy! Gúám, höm dêîn nhau vïì khöng theâm àïën tao chúi. Giúâ mònh ài ùn öëc ài, xong qua thùçng Thùæng sûát xem noá daåo naây thïë naâo. Nghe àêu yïu möåt em hoåc Àaåi hoåc Ngên haâng xinh lùæm. Linh ngêìn ngûâ: - Thöi, vïì nhaâ maây ài. Mai vêîn öìn aâo: - Thöi, khöng àïën nhaâ Thùæng sûát cuäng àûúåc. Tao àang theâm öëc phaát àiïn lïn àêy naây. Maây ruã tao ài chúi bùçng àûúåc giúâ laåi àoâi vïì nghôa laâ sao? Linh laåi phaãi theo Mai vaâo haâng öëc. Nhòn Mai hún húán noái chuyïån, khïu öëc, Linh àêm theâm caái vö tû cuãa baån. Tûâ höìi phöí thöng, Mai àaä söëng thaãn nhiïn nhû thïë. Àùæn ào mêët möåt luác, Linh múái quyïët àõnh hoãi Mai vïì chõ Vên: - Mai naây, thïë caái chõ Vên laâm cho nhaâ maây àêëy, chõ ta... thïë naâo? Mai ngûâng tay khïu öëc, troân mùæt nhòn Linh: - Tûúãng maây quen chõ êëy? - Khöng, chõ êëy chó laâ baån anh Huâng. Thïë haã? Hònh thûác thò cuäng àûúåc, xinh xeão ra phïët. Chõ ta chùm vaâ kheáo tay lùæm. Thúå "cûáng" cuãa tao àêëy. Kïí cuäng laå, tao nghe kïí rùçng chõ ta coá möåt quaá khûá cuäng bêët haão lùæm... Linh vöåi vaä hoãi döìn: - Nghôa laâ thïë naâo? - Tao cuäng chó nghe noái thöi. Vïì maâ hoãi anh Huâng êëy. Chõ ta khöng coá chöìng, nhûng laåi coá möåt nhoác con, chñnh laâ caái àûáa anh http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 71 Huâng vûâa bïë. Chõ êëy àûa noá àïën nhaâ tao mêëy lêìn röìi nïn tao biïët. Con beá cuäng xinh phïët, maây nhó? - Thïë röìi sao nûäa, coân gò nûäa? - Linh söët ruöåt. Mai àêm nghi ngúâ: - Maây laâm gò maâ cûá hoãi tûâng li tûâng tñ... Linh cöë naâi nó: - Maây biïët gò vïì chõ êëy nûäa, kïí ài. Coá chuyïån quan troång lùæm, tao seä noái sau. Van maây àêëy... Mai vêîn chûa hïët nghi ngúâ vaâ thùæc mùæc. Cö nhêín nha vûâa kïí vûâa theo doäi sùæc mùåt Linh: - Thò thêëy baão àûáa con laâ kïët quaã cuãa nhûäng thaáng ngaây chõ êëy laâm gaái nhaâ haâng, khaách saån maäi trïn Haâ Nöåi àêëy. Linh giêåt mònh: - Laåi coân thïë nûäa! Cuöëi cuâng, trûúác sûå "tra khaão" cuãa Mai, Linh àaânh noái thêåt chuyïån cuãa anh Huâng, vúái lúâi dùån Mai phaãi giûä kñn, khöng àïí löå ra cho ai biïët, kïí caã vúái chõ Vên. Nghe xong, Mai khöng tin: - Coá thêåt khöng, hay maây tûúãng tûúång thïë? Linh khöí súã thïì thöët: - Thêåt möåt trùm phêìn trùm. Tao bõa laâm gò, chñnh anh Huâng noái ra àêëy chûá. Anh êëy coân àûa tao àïën nhaâ chõ Vên nhûng chõ êëy ài vùæng. Mai aái ngaåi: - Hònh nhû chõ êëy hoaân caãnh lùæm. Böë mêët súám, meå bõ liïåt chên... Maâ sao anh Huâng laåi yïu chõ êëy nhó? Ngûúâi nhû anh Huâng, kiïëm àêu chaã àûúåc vúå. Maây thûã vïì goáp yá vúái anh Huâng xem. Linh buöìn baä: - Tñnh anh Huâng quyïët àoaán lùæm, khöng lay chuyïín àûúåc àêu. Maây xem, nïëu anh êëy rûúác vïì cö vúå laâ chõ Vên, laåi thïm àûáa con khöng böë nûäa, thò gia àònh tao seä thïë naâo. Mai toã veã àùm chiïu. Nhûng khöng àêìy möåt phuát sau noá laåi tùåc lûúäi: http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 72 - Tûâ tûâ röìi tñnh. Möåt mònh maây thò laâm àûúåc gò. Töët nhêët laâ cûá àïí cho böë meå vaâo cuöåc. Chúâ Mai khïu hïët àôa öëc, Linh söët ruöåt keáo baån vïì. Cö muöën gùåp chõ Vên ngay bêy giúâ, àïí xem chõ ta laâ ngûúâi thïë naâo maâ coá thïí quyïën ruä àûúåc anh Huâng. Linh muöën noái thùèng vúái chõ ta rùçng haäy traánh xa anh Huâng nïëu laâ ngûúâi tûå troång. Nhûng röìi cö thûâa hiïíu mònh seä khöng àuã duäng khñ àïí noái cêu êëy. Cö súå anh Huâng. Tûâ trûúác túái nay anh luön luön laâ ngûúâi quyïët àoaán vaâ daám chõu traách nhiïåm trûúác nhûäng viïåc mònh laâm. Khöng ai coá thïí laâm anh thay àöíi quyïët àõnh, möåt khi anh tin quyïët àõnh êëy laâ àuáng àùæn... Linh cûá àaåp xe vöåi vaä, nghô miïn man, nhûng khi vïì àïën nhaâ Mai thò cö chûng hûãng. Mêëy ngûúâi thúå vêîn hò huåc cùæt cùæt maáy maáy, chó coá chõ Vên laâ khöng thêëy àêu. - Tao quïn beáng ài mêët. Höm nay chõ Vên xin vïì súám coá chuát viïåc - Mai vöî àêìu, aâ lïn. Linh thêët voång. Cö nghô coá thïí chõ Vên, anh Huâng vêîn ung dung daåo phöë, caã con nhoác rùng suán êëy nûäa. Tûå nhiïn Linh thêëy miïång mònh àùæng ngùæt. Linh àaåp xe vïì trong têm traång nùång nïì. Cuöëi cuâng anh Huâng cuäng dêîn Linh àïën gùåp chõ Vên, duâ neát mùåt cö khöng coá möåt tñ ti thiïån caãm naâo. Cûá nghô anh Huâng seä phaãi chêën chónh Linh trûúác, kiïíu nhû phaãi cûúâi tûúi lïn, phaãi lõch sûå vaâ àon àaã vaâo keão chõ êëy buöìn... Nhûng khöng, anh chó im lùång. Vûâa vaâo nhaâ, con beá Hoa àaä voâng tay trûúác ngûåc chaâo cö chuá rêët lïî pheáp. Vöën yïu treã con, nhûng luác naây mùåt Linh vêîn laånh bùng. Chõ Vên àoaán àûúåc phêìn naâo têm traång cuãa Linh qua thaái àöå êëy nïn coá phêìn mêët tûå nhiïn. Chó anh Huâng laâ tûå nhiïn, vui veã nhêët. Anh bïë con beá Hoa, trïu cho noá cûúâi khanh khaách röìi röëi rñt hoãi han chõ Vên. Linh àaä bûåc böåi nghô thêìm: "Sao maâ anh lùæm möìm thïë. Ài àûúâng thò caåy rùng khöng noái lêëy möåt cêu". Chõ Vên hoãi han chuyïån hoåc haânh thi cûã cuãa Linh, cö cûá traã lúâi cêu möåt. Maäi sau, luác chõ Vên coá veã àaä vúi vúi cêu hoãi, cö múái "phaãn cöng". Cêu àêìu tiïn, Linh hoãi: "Chõ laâm nghïì gò aå". Anh Huâng nhòn sang, húi ngaåc nhiïn búãi cêu hoãi vúâ vônh cuãa em gaái. Àúåi chõ Vên traã lúâi xong, Linh tiïëp luön: "Chõ laâm may lêu chûa?". "Cuäng khoaãng ba, böën nùm röìi em aå". "Thïë trûúác kia chõ laâm nghïì gò?". Dûúâng nhû chõ toã ra luöëng cuöëng. Anh Huâng giêån dûä àûáng lïn: "Thöi, mònh ài vïì. Luác khaác gùåp nhau Vên nheá". Anh phoáng xe nhû bay, Linh gaâo lïn: "Sao laåi àuâng àuâng löi em vïì thïë?". Anh Huâng khöng theâm noái gò. Àïën nhaâ, mùåt anh coân hêìm hêìm. Meå luái huái dûúái bïëp, hoãi voång http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 73 lïn: "Hai àûáa ài àêu vïì thïë?". Nghe anh Huâng nïån giêìy rêìm rêìm trïn cêìu thang, Linh biïët anh àang rêët bûåc. Cö len leán ài theo, àõnh buång seä noái tiïëp chuyïån naây vúái anh Huâng. Nhûng chûa àïí cho Linh kõp múã miïång, anh àaä nhòn thùèng vaâo cö, nhêën tûâng tiïëng: "Anh khöng ngúâ em nhêîn têm thïë Linh aå. Anh thêët voång quaá khi choån em laâ ngûúâi àêìu tiïn àïí böåc baåch chuyïån naây". Röìi anh xuöëng nhaâ, nöí maáy phoáng xe ài. Tiïëng meå voång ra: "Laåi ài àêu thïë con?". Cö ngöìi lùång ài rêët lêu. Lúâi traách moác nùång nïì cuãa anh Huâng khiïën Linh coá caãm giaác ngheåt thúã. "Coá phaãi mònh nhêîn têm thêåt khöng? Mònh àaä khöng tïë nhõ khi tiïëp xuác vúái chõ Vên. Chùèng gò, chõ ta cuäng àang laâ ngûúâi maâ anh Huâng yïu". Ngay lêåp tûác, Linh laåi baâo chûäa cho mònh: "Khöng, khöng thïí chêëp nhêån chõ ta laâ ngûúâi yïu anh Huâng. Phaãi toã roä thaái àöå àïí chõ ta biïët àûúâng maâ traánh xa anh Huâng". Röìi Linh laåi hoang mang: "Mònh coá quyïìn ngùn caãn anh êëy khöng?". Cö caãm thêëy àau àêìu vö cuâng... Vùn "em chaä" vêîn àïën aám luön. Cö toã ra vö caãm, khöng coân thêëy khoá chõu, bûåc böåi nhû xûa nûäa. Coá àiïìu nhòn kyä gûúng mùåt xöi thõt cuãa Vùn, cö cûá thêëy ghï ghï. Vùn "em chaä" toã ra nhaåy caãm: "Em àang coá àiïìu gò bêån têm aâ?”. Chùèng hiïíu ma xui quyã khiïën thïë naâo, Linh laåi àem chuyïån anh Huâng ra kïí cho hùæn nghe vúái cêu hoãi hïët sûác ngúá ngêín. Vùn "em chaä" lùæc àêìu: "Khöng, anh sao biïët àûúåc. Sao anh Huâng em daåi thïë. ÚÃ caái thõ xaä naây, con gaái tûã tïë thiïëu gò". Thêëy Linh cûá thúã daâi sûúân sûúåt, Vùn "em chaä" xoùæn xuyát: "Em coá muöën anh giuáp khöng?". Linh thúâ ú: "Anh thò laâm àûúåc caái gò. Thuï àêìu gêëu àaánh chõ êëy chùæc? Muöën ài tuâ aâ? Maâ nïëu khöng thò chùæc anh Huâng cuäng "xûã" anh luön". Vùn cûúâi hò hõ thêåt àaáng gheát: "Anh àuâa thöi... nhûng biïët àêu àêëy. Maâ sao em cûá lo lùæng chuyïån ngûúâi khaác laâm gò cho àau àêìu, mïåt thên". Linh giûúng mùæt nhòn Vùn "em chaä" nhû nhòn möåt sinh vêåt laå ngoaâi traái àêët. Tïët àaä àïën ngoaâi sên. Àïm ba mûúi, anh Huâng ruã Vên ài chúi loâng voâng phöë xaá. Vùn "em chaä" cuäng kiïn nhêîn ngöìi suöët buöíi chiïìu àïí ruã Linh ài haái löåc. Cö tûâ chöëi coá möåt lêìn, röìi khöng noái khöng rùçng, mùåc kïå cho Vùn laãi nhaãi maäi. Vùn ngöìi dai àïën nöîi böë meå Linh phaãi múâi anh ta úã laåi ùn cúm têët niïn. Möåt cêu múâi miïîn cûúäng theo pheáp lõch sûå maâ Vùn úã laåi ùn thêåt. Bûäa cúm chúåt trúã nïn teã ngùæt àöëi vúái Linh. Böë meå cûá vûâa ùn vûâa phaãi àûáng lïn liïn tuåc vò coá hoåc sinh röìi phuå huynh hoåc sinh àïën chuác Tïët. Linh im lùång, anh Huâng cuäng khöng noái gò, chó coá Vùn "em chaä" huyïn thuyïn àuã thûá chuyïån. Ùn cúm xong, thêëy Linh thay àöì, Vùn "em http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 74 chaä" àaä mûâng, nhûng thêëy anh Huâng cuäng chónh tïì complï cavaát, giuåc giaä: "Nhanh lïn Linh, gêìn taám giúâ röìi" thò anh ta thêët voång, vïì luön. Hai anh em voâng veâo möåt tñ trïn mêëy phöë chñnh, chó thêëy ngûúâi àöí ra àûúâng àöng nhû ài höåi. Laát sau anh Huâng ruã: "Ài uöëng caâ phï ài". Linh gêåt àêìu. Lêu röìi hai anh em khöng ài chúi vúái nhau thïë naây. Anh Huâng ngöìi àöët thuöëc laá liïn tuåc, noái vïì tònh yïu nhû möåt triïët gia: "Trûúác àêy, coá trong mú anh cuäng khöng thïí nghô mònh seä yïu möåt cö gaái lúä dúã khoá khùn. Anh tûúãng tûúång ngûúâi yïu tûúng lai cuãa mònh phaãi laâ ngûúâi xinh àeåp àaãm àang, ngêy thú, trong trùæng. Tûâ khi gùåp Vên, anh thêëy mïën, röìi thêëy yïu cö êëy. Vên àaä tröën traánh anh àïën luác khöng thïí tröën traánh àûúåc nûäa, Vên àaânh noái thêåt têët caã vïì mònh. Cö êëy nghô röìi anh seä thêët voång". Linh kheä khaâng: "Thïë anh coá thêët voång khöng?". "Coá chûá. Anh àaä quyïët têm xa rúâi Vên, nhûng röìi khöng thïí. Anh thûåc sûå yïu cö êëy". Linh ngöìi im, khöng biïët phaãi noái gò vúái anh Huâng. Chñnh cö cuäng tûâng khùèng àõnh vúái anh: "Tònh yïu coá nhûäng lyá leä riïng cuãa noá" khi anh vaâ böë meå toã ra khöng thñch cö yïu Haãi. Nghô àïën Haãi, Linh muöën ûáa nûúác mùæt. Cö luön mang caãm giaác mònh coá löîi vúái anh thêåt nhiïìu. Vúái Haãi, böë meå khöng àöìng yá. Thïë coân vúái chõ Vên cuãa anh Huâng thò sao? Moåi yá nghô cûá röëi tinh lïn. Anh Huâng àöët thïm àiïëu thuöëc, neát mùåt àùm chiïu: - Thûåc ra anh àaä lûúâng trûúác moåi chuyïån. Anh nghô em seä phaãn àöëi chõ Vên gay gùæt. Linh ngêíng lïn nhòn anh: - Thïë anh coá giêån em khöng? - Khöng. Àêëy laâ quyïìn cuãa em. Nhûng... Linh hiïíu anh muöën noái "em khöng thïí ngùn caãn àûúåc anh". Linh chúåt thêëy mònh yïëu àuöëi vaâ bêët lûåc. Coá caái gò àang ngùn caách khiïën hai anh em khöng thïí cúãi múã nhû ngaây xûa. Àaä coá luác Linh cöë an uãi mònh: "Biïët àêu chõ Vên töët thêåt, àaáng yïu thêåt" nhûng cö vêîn khöng thïí tin vaâo yá nghô êëy. Cö quay sang anh Huâng: - Anh coá chùæc laâ yïu chõ Vên thûåc sûå khöng? Hay chó laâ chuát àöång loâng? Anh yïu caã quaá khûá cuãa chõ êëy, caã àûáa con cuãa chõ êëy? Linh thêëy neát mùåt anh Huâng töëi laåi. Gioång anh khaân ài: - Em àûâng noái thïë. Vên coá möåt quaá khûá khöng hay, song anh chó nhòn hiïån taåi, tûúng lai cuãa cö êëy thöi. Anh yïu con ngûúâi Vên, yïu sûå trung thûåc, tûå troång cuãa cö êëy. Vên bõ hoaân caãnh àûa àêíy http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 75 nhiïìu. Ai chùèng möåt lêìn lêìm löîi. Coân beá Hoa, noá hoaân toaân vö töåi. Thöi, sùæp giao thûâa röìi àêëy, anh em mònh vïì khöng böë meå mong. Hai anh em laåi lùång leä ra vïì. Luác reä vaâo ngoä phöë nhaâ mònh, anh Huâng múái thúã daâi baão Linh: - Anh muöën noái vúái em lêu röìi nhûng àùæn ào maäi. Thûåc ra... chuyïån cuãa em vúái Haãi... Linh gaåt ngay ài: - Khöng noái chuyïån àoá nûäa anh aå. Anh Huâng dûâng hùèn xe: - Cûá àïí anh noái. Bêy giúâ, anh múái hiïíu sûå can thiïåp cuãa anh, cuãa böë meå vaâo chuyïån cuãa em vaâ Haãi trûúác àêy laâ vö lyá quaá. Anh biïët, giûäa hai àûáa hònh nhû àang coá truåc trùåc. Em khöng coá löîi gò àêu. Anh noái thïë khöng phaãi àïí lêëy loâng em cho chuyïån chõ Vên... Linh khöng noái gò thïm, chó giuåc anh vïì nhaâ. Giaá coá Haãi úã àêy, cö seä khoác trong voâng tay anh. Coá cöng bùçng khöng khi Linh baão vïå tònh yïu cuãa mònh, laåi ài lïn aán anh Huâng? Nhûng röìi lyá trñ trong cö laåi lïn tiïëng: Haãi cuãa cö àêu coá nhû chõ Vên. Haãi cuãa cö hoaân toaân töët àeåp, hoaân toaân xûáng àaáng vúái tònh yïu. Coân chõ Vên... Röìi Linh thêëy ên hêån búãi coá luác cö àaä cöë quïn Haãi ài. Bêy giúâ nhòn laåi múái thêëy caái quyïët àõnh khöng gùåp nhau múái ngu ngöëc laâm sao. Chûa bao giúâ Linh nhúá Haãi cöìn caâo àïën thïë... * * * Möìng hai Tïët, Haãi goåi àiïån. Linh khöng tin vaâo tai mònh khi nghe thêëy tiïëng anh êëm aáp úã àêìu dêy àùçng kia. Linh ngheån ngaâo: "Anh... àang úã àêu vêåy?". Haãi cûúâi: "Bñ mêåt. Khöng noái àûúåc àêu". Linh cuöëng quyát nhû thïí súå Haãi buöng maáy ngay lêåp tûác: "Anh noái ài! Khöng àûúåc bñ mêåt vúái em àêu. Anh àang úã àêu àêëy". "Anh àang úã rêët gêìn em". Linh xõu mùåt. "Khöng àuâa àêu. Anh àang àûáng úã Bûu àiïån thõ xaä Thaái Bònh àêy naây. Àïën àoán anh ài". Linh lùång ngûúâi möåt thoaáng röìi hêëp têëp: "Em ra ngay". Böë meå ài chuác Tïët, anh Huâng cuäng ài, Linh höëi haã khoáa cûãa nhaâ, dong vöåi xe ra. Tim cö cûá àêåp röån lïn. Taåi sao anh àïën àûúåc àêy? Sao anh khöng goåi àiïån cho cö súám hún? Àïën luác nhòn thêëy Haãi àang chaåy túái, Linh buöng xe, nhaâo ngay vaâo voâng tay anh, quïn têët caã xung quanh. Tûâ luác êëy, hai àûáa chó biïët coá nhau, chó nhòn thêëy nhau. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 76 Ngöìi sau xe, Linh voâng tay öm Haãi thêåt chùåt, nhû thïí súå anh bêët ngúâ biïën mêët. "Anh coá nhúá em khöng?". "Sao em hoãi cêu thûâa thïë?". "Noái döëi. Nhúá maâ khöng viïët thû, goåi àiïån gò". "Thò khöng coá àiïìu kiïån. Xa em, anh cûá nhû thùçng ngúá ngêín êëy". "Khöng tin! Thïë huêën luyïån úã têån àêu haã anh?". "Tñt trïn rûâng cú. Em lïn Thaái Nguyïn chûa?". "Chûa. Maâ anh coá giêån em khöng. Giêån vò...". "Thöi naâo, nùm múái noái chuyïån cuä laâm gò, mònh chó coá vaâi tiïëng àöìng höì bïn nhau thöi àêëy. Chiïìu nay anh phaãi lïn xe vïì nhaâ. Saáng ngaây kia laåi phaãi lïn àún võ". "Sao gêëp thïë?". "Em coân laå gò böå àöåi boån anh...". Hai àûáa ài loâng voâng quanh thõ xaä, chuyïån troâ, hoãi han rñu rñt. Àïën giúâ Linh múái thûåc sûå thêëy Tïët. Coá ai ngúâ Tïët naây hai àûáa coá nhûäng phuát giêy thïë naây. Loâng voâng chaán, Haãi baão Linh vïì nhaâ àïí anh chaâo vaâ chuác Tïët böë meå, anh Huâng. Tûå nhiïn Linh cûá thêëy run run. Nhûng nhaâ vêîn àoáng cûãa, chûa ai vïì. Àïën luác Haãi phaãi ra bïën xe, böë meå Linh vêîn chûa vïì. Anh tiïëc reã: "Thïë laâ khöng chuác Tïët böë meå em àûúåc röìi. Thöi nhúâ em vêåy". Chùèng hiïíu sao Linh laåi thúã phaâo nheå nhoäm. Cö vêîn súå böë meå laånh nhaåt vúái Haãi. Ngaây Tïët maâ coá chuát muöån phiïìn len loãi thò thêåt khöng hay. Linh àûa Haãi ra bïën xe vúái têm traång huåt hêîng. Bïën vùæng hoe, chó coá möåt chuyïën xe àang chuêín bõ chuyïín baánh ài Haâ Nöåi. Cö chia tay vöåi vaä vaâ bêët ngúâ hïåt nhû luác gùåp mùåt. Haãi ài röìi maâ Linh vêîn àûáng ngú ngêín ven àûúâng möåt luác thêåt lêu... * * * Möìng nùm Tïët, Linh àaä phaãi vöåi vaä lïn kyá tuác àïí coân túái nhêån trûúâng, nhêån lúáp thûåc têåp. Lêìn naây laåi laâ Xuên àûa cö ài. Hai meå con anh lïn chúi nhaâ Linh tûâ höm möìng böën Tïët. Buöíi töëi, khi Linh àöìng yá ài chúi vúái Xuên, cö Hûúâng toã ra mûâng rúä. Chó coá Xuên khöng biïíu hiïån gò. Hai anh em vaâo cöng viïn xem höåi hoa àùng röìi ra quaán nûúác ven àûúâng ngöìi trêìm ngêm. Linh muöën noái rùçng cö luön coi Xuên nhû möåt ngûúâi baån thûåc sûå, nhûng röìi chùèng biïët bùæt àêìu ra sao. Àùæn ào maäi, Linh múái cêët lúâi: - Anh Xuên hay ài chúi cuâng meå nhó? Sao khöng ruã baån gaái ài cuâng, àïí em coân biïët mùåt... Xuên cûúâi thêåt hiïìn: - Baån gaái anh ài lêëy chöìng caã röìi? - Thïë coân ngûúâi yïu? http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 77 - Anh àaä laâm gò coá ngûúâi yïu? Coân em? Anh nhúá khöng nhêìm laâ àaä coá lêìn em baão vúái anh rùçng àaä coá ngûúâi yïu. Cêåu êëy àêu? Linh quyïët àõnh kïí têët caã cho Xuên, caã chuyïån böë meå lïn tiïëng phaãn àöëi tònh yïu cuãa cö vúái Haãi. Cö kïí vúái thaái àöå thaânh thêåt, khöng hïì coá yá gúåi sûå caãm thöng hay thûúng xoát núi Xuên. Xuên nghe xong, buöåt miïång: - Thïë em coá quyïët têm yïu Haãi nûäa khöng? Linh nhòn Xuên thùm doâ: - Theo yá anh thò sao? Xuên àùm chiïu: - Coá àûúåc tònh yïu àñch thûåc laâ coá àûúåc baáu vêåt cho cuöåc söëng cuãa mònh. Em thûã nghô, nïëu em boã Haãi, chùæc gò sau naây em yïu àûúåc ngûúâi khaác bùçng tònh caãm thûåc sûå. Têët caã moåi trúã ngaåi trûúác tònh yïu àïìu trúã nïn nhoã beá, anh nghô thïë. Linh xuác àöång: - Khöng ngúâ anh vùn veã thïë. Nhûng thûåc sûå laâ anh àang àöång viïn em rêët nhiïìu àêëy. Bêët ngúâ, Xuên reä sang chuyïån khaác: - Thêåt ra em cuäng biïët meå em vaâ meå anh àang cöë se duyïn cho anh vaâ em. Anh giaãi thñch maäi maâ cuå chùèng nghe ra. Khöí cho em. Linh khöng biïët noái gò thïm. Tûå nhiïn cö thêëy Xuên gêìn guäi laå kyâ. Chûa gò cö àaä vöåi àïì phoâng vaâ coá luác mang nhûäng yá nghô khöng töët vïì Xuên. Tûå nhiïn Xuên laåi bêåt cûúâi: Anh baão meå: Con khöng thêëy mònh yïu Linh. Cuå cûá vùån veåo "Maây khöng yïu noá úã àiïím naâo". Anh chõu. Linh cûúâi theo. Cö nhòn Xuên tin cêåy. Höm nay cö múái thûåc sûå hiïíu anh. Luác caã cö Hûúâng vaâ meå Linh baão Xuên àûa Linh lïn trûúâng, cö àaä vui veã àöìng yá. Trûúác khi ài, Xuên coân kõp nhaáy mùæt vúái Linh àêìy yá nghôa. Linh thêëy caã nuå cûúâi rêët tûúi cuãa meå vaâ aánh mùæt àêìy êín yá cuãa cö Hûúâng. Phoâng Linh coân laåi mûúâi ngûúâi. Chõ Laânh vïì nhaâ, ngaây hai buöíi àaåp ài àaåp vïì baãy kilömeát túái trûúâng thûåc têåp. Lan Anh ra nhaâ baác úã àïí tiïån viïåc ài laåi (noá phaãi thûåc têåp têån huyïån Gia Lêm). Vùæng hai ngûúâi maâ khöng khñ trong phoâng trêìm hùèn. Túái àïën, àûáa http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 78 naâo cuäng chuái muäi vaâo giaáo aán vaâ saách giaáo khoa. Caã àúåt thûåc têåp taám tuêìn, chó phaãi giaãng coá mûúâi tiïët maâ khêu chuêín bõ thêåt "kinh khuãng". Àiïím thûåc têåp nhên hïå söë mûúâi nïn chùèng àûáa naâo daám lú mú. Khaách khûáa trong phoâng cuäng vaän hùèn. Phoâng cuäng khöng söi lïn duâ àang coá chuyïån söët deão laâ giûäa Hoa vaâ Trung àang coá “chiïën tranh laånh”. Möåt àöi àûúåc coi laâ lyá tûúãng thïë cuäng rúi vaâo bi kõch nhû caác àöi bònh thûúâng khaác. Möåt tuêìn hai lêìn chûáng kiïën caãnh anh Trung àïën ngöìi uã ruä röìi vïì, coân Hoa khoác loác khöí súã, Linh cuäng thêëy thùæt loâng. Chùèng hiïíu sao nùm nay, phoâng nhiïìu nûúác mùæt thïë. Caái Lï toang toaác: "Tao nhúá öng nhaâ thú naâo viïët rùçng: Traái àêët ba phêìn tû nûúác mùæt....". Tuy bêån bõu nhûng Linh cuäng húi ngaåc nhiïn khi àaä hún möåt tuêìn khöng thêëy boáng daáng Vùn "em chaä". Hay anh ta àang vi vu cöng caán úã àêu àïí röìi khi vïì laåi túái ba hoa khöng dûát. Linh tûå hoãi khöng hiïíu ngûúâi nhû Vùn "em chaä" sao laåi laâm giaám àöëc cöng ty àûúåc, duâ laâ cöng ty traách nhiïåm hûäu haån. Meå vêîn baão ngaây xûa Vùn hoåc döët lùæm. Biïët àêu àaä coá cö gaái khaác loåt mùæt xanh anh ta? Àûúåc vêåy thò mûâng quaá. Nhûng Linh chûa mûâng àûúåc lêu àaä thoát tim vò cuá àiïån thoaåi cuãa anh Huâng. Gioång anh gêëp gaáp: "Meå öëm. Vïì ngay ài". Linh höët hoaãng: "Em àang ài thûåc têåp maâ. Meå sao vêåy?". "Cûá thu xïëp vïì. Chó taåi caái thùçng Vùn beáo choá maá". Linh caâng baâng hoaâng: "Sao thïë anh?". Nhûng anh àaä buöng maáy. Linh muöën khuyåu xuöëng ngay lêåp tûác. Cö khöng muöën tin coá chuyïån chùèng laânh. Maâ sao laåi liïn quan àïën Vùn "em chaä". Trong luác röëi búâi, Linh vêîn àuã tónh taáo goåi àiïån àïën nhaâ cö hûúáng dêîn thûåc têåp xin nghó mêëy ngaây. Chùæc gioång Linh höët hoaãng lùæm nïn cö vöåi vaä àöìng yá. Linh cêåp rêåp vïì thu doån àöì àaåc trûúác sûå ngú ngaác cuãa baån beâ. Meå öëm thêåt. Linh húát haãi lao vaâo bïånh viïån. Trïn àûúâng ài, anh Huâng nhêët àõnh khöng noái gò, mùåt àanh laåi. Tröng anh àen saåm, gêìy vaâ giaâ hún haâng chuåc tuöíi. Àïën khi nhaâo àïën bïn giûúâng meå, Linh múái taåm hoaân höìn. Meå tónh taáo ngöìi àêëy, àang goåt cam múâi möåt baâ giaâ giûúâng bïn. Thêëy Linh, meå nghiïm neát mùåt: "Sao con laåi boã hoåc vïì thïë naây?". Anh Huâng noái àúä: "Con goåi àiïån cho em àêëy aå!". Linh thêëy meå thoaáng thúã daâi. Cö linh caãm coá chuyïån gò àoá, nhûng chûa tiïån hoãi. Anh Huâng loanh quanh möåt laát röìi vïì, meå giuåc Linh: "Con cuäng vïì ài, nêëu cúm cho böë. Meå àúä nhiïìu röìi, àang àõnh mai ra viïån". Anh Huâng phêíy tay: "Thöi, Linh úã àêy vúái meå. Anh nêëu cúm cuäng àûúåc". Anh Huâng vûâa ra khuêët cûãa, Linh àaä http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 79 nùæm tay meå hoãi döìn: "Meå sao thïë? Baác sô baão meå bïånh gò? Anh Huâng goåi àiïån laâm con hïët caã höìn. Sao mai meå àaä àoâi ra viïån röìi?". Meå baão: "Mònh xuöëng dûúái khuön viïn daåo möåt laát ài. Dûúái êëy nhiïìu cêy caãnh, hoa caãnh àeåp lùæm". Àoaán rùçng meå muöën noái chuyïån gò quan troång, Linh khöng hoãi thïm maâ lùång leä ài cuâng. Khuön viïn bïånh viïån khaá röång vaâ saåch seä. Caác daäy cêy caãnh àûúåc sùæp xïëp coá thêím mô. Ghïë àaá àùåt raãi raác khùæp núi. Àang laâ giúâ ùn bûäa chiïìu nïn rêët ñt ngûúâi ài daåo. Meå àuãng àónh ài tûâng bûúác möåt, hïët nhòn daäy vaån tuïë laåi cuái xuöëng luöëng àaám cêím tuá tñm li ti. Liïëc sang, Linh biïët meå àang suy nghô rêët lung. Cuöëi cuâng, khöng thïí kiïn nhêîn thïm nûäa, cö phaãi lïn tiïëng trûúác: - Meå úi... Meå quay sang Linh, gioång nghiïm nghiïm: Con biïët ngûúâi yïu anh Huâng laâ ai khöng? - Hoáa ra laâ chuyïån êëy? Linh khöng biïët traã lúâi meå thïë naâo. Àùæn ào möåt laát, cö àaânh noái thêåt: - Chõ êëy tïn laâ Vên... Gioång meå caâng nghiïm khùæc hún: - Ai baão con maâ con biïët? - Anh Huâng aå! - Linh êëp uáng. - Thïë con coân biïët gò vïì chõ ta nûäa? Cö àaä linh caãm thêëy sûå rùæc röëi. Trong chuyïån cuãa cö vúái Haãi, tuy khöng àöìng yá nhûng meå khöng nghiïm khùæc àïën laånh luâng nhû vêåy. Linh biïët, phaãi giêån lùæm meå múái toã thaái àöå thïë naây. Thêëy Linh im lùång, meå thúã daâi àïën buöët loâng: - Meå khöng thïí ngúâ... Linh chúåt nhúá lúâi anh Huâng: "Chó taåi caái thùçng Vùn beáo choá maá". Cö buöåt miïång: - Anh Vùn noái vúái meå phaãi khöng? Meå khöng gêåt, chùèng lùæc, chó gay gùæt thïm: - Ai noái thò coá gò quan troång. Caã con nûäa, con xem thïë maâ àûúåc aâ? Yïu ai khöng yïu, laåi ài yïu caái àûáa àaä coá con, röìi àaä tûâng lùn loác laâm gaái baán hoa hïët nhaâ haâng naây àïën nhaâ haâng khaác. Caái http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 80 ngûä êëy noá thiïët gò àïën yïu vúái àûúng, tònh vúái nghôa. Anh con thò xuïì xoâa, khúâ khaåo... Linh sûãng söët: - Anh Vùn noái vúái meå nhû thïë thêåt aâ? Neát mùåt meå caâng trúã nïn rêìu rô. Tûå dûng Linh thêëy phêîn nöå Vùn "em chaä" ghï gúám. Anh ta ài maách leão àaä laâ quaá quùæt röìi, laåi coân thïm thùæt vaâo cêu chuyïån thò thêåt khöng thïí chêëp nhêån àûúåc. Tûâ khi anh Huâng giúái thiïåu, Linh vêîn chûa coá caãm tònh vúái chõ Vên nhûng nay nghe meå noái, cö laåi coá caãm giaác Vùn "em chaä" xuác phaåm chñnh mònh. Linh cùæn möi, nghô maäi khöng ra cêu gò àïí bïnh vûåc chõ Vên, anh Huâng, lïn aán Vùn "em chaä". Meå dõu gioång möåt chuát: - Meå biïët chuyïån, noái thò anh con laåi ûúng ûúng dúã dúã maâ rùçng: Con yïu Vên, con chêëp nhêån hïët. Meå àau àêìu quaá, gêìn möåt tuêìn chùèng nguã nghï gò àûúåc, huyïët aáp tuåt àïën choáng mùåt. Ra laâ thïë. Linh cuäng khöng ngúâ moåi chuyïån laåi súám töìi tïå àïën thïë naây. Meå thïë naây chùæc böë cuäng chùèng xuöi hún. Linh lûåa lúâi xoa dõu meå: - Thöi, meå cuäng nïn tòm hiïíu thïm vïì chõ Vên. Chùæc gò nhûäng lúâi anh Vùn noái laâ thêåt caã. Vaã laåi anh Huâng àaä àoâi lêëy chõ êëy laâm vúå àêu. Meå àûâng lo quaá cho mïåt ngûúâi. Laånh röìi àêëy, meå con mònh lïn phoâng ài. Meå quay trúã laåi phoâng, neát mùåt àùm chiïu. Àïën chên cêìu thang, meå dûâng laåi àúåi Linh lïn cuâng röìi noái nhoã: - Noá àang àoâi cuöëi nùm cûúái... Thïë meå múái àau àêìu. - Thöi, chuyïån àêu coá àoá, meå lo gò. Àûa meå vïì giûúâng, Linh ra goác haânh lang nhòn xuöëng khuön viïn bïånh viïn. Cö muöën gùåp anh Huâng ngay bêy giúâ. Linh hiïíu anh khöng dïî daâng tûâ boã chõ Vên. Anh àaä khùèng àõnh: "Chõ êëy laâ ngûúâi yïu, laâ tònh yïu thûåc sûå cuãa anh". Coân meå, chuyïån anh Huâng yïu chõ Vên àaä trúã thaânh cuá söëc khiïën meå phaãi vaâo bïånh viïån. Biïët phaãi laâm gò àêy? Tûå dûng Linh laåi nghô àïën Vùn "em chaä". Linh thêëy mònh cuäng coá löîi. Chùèng hiïíu ma xui quyã khiïën thïë naâo, tûå nhiïn cö laåi mang chuyïån cuãa anh Huâng kïí vúái Vùn. Chùæc anh Huâng cuäng giêån Linh lùæm. Giaá nhû gùåp Vùn "em chaä" bêy giúâ, cö seä heát vaâo mùåt hùæn: "Àöì töìi tïå, xêëu xa. Con trai maâ ngöìi http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 81 lï àöi maách". Chùèng hiïíu chõ Vên àaä biïët chuyïån chûa? Nghô àïën tònh yïu cuãa anh Huâng, cö vêîn thêëy coá àiïìu gò gúân gúån nhûng nhûäng àiïìu Vùn "em chaä" thïm thùæt ton hoát vúái meå thò thêåt töìi tïå. Traách gò meå chaã heáo hùæt ài vò êu lo nhû thïë. Buöíi töëi, böë vaâo viïån vúái meå, anh Huâng àûa Linh vïì nhaâ möåt laát. Cö àaä àõnh àïm nay nguã cuâng meå àïí tó tï thïm vïì chuyïån cuãa anh Huâng. Böë cöë toã ra bònh thaãn nhû khöng coá chuyïån gò nhûng Linh vêîn tinh yá nhêån thêëy trong aánh mùæt cuãa böë möåt nöîi buöìn kñn àaáo. Cö hiïíu trong chuyïån naây, anh Huâng cuäng khöng thïí tòm àûúåc sûå àöìng caãm núi böë. Vûâa àïën nhaâ, anh Huâng àaä lao lïn gaác, àïí nguyïn caã giaây, nùçm thûúåt trïn giûúâng. Linh mon men keáo ghïë ngöìi gêìn. Anh thúã daâi, röìi quay mùåt vaâo tûúâng: - Xuöëng ùn cúm ài, khöng nguöåi hïët. Anh vúái böë ùn röìi, baát chûa rûãa àêu. - Em muöën noái chuyïån vúái anh! Anh húi caáu, gioång nùçng nùång: - Luác khaác. Höm nay anh mïåt quaá. Lùn caã ngaây ngoaâi cöng trûúâng... Linh vêîn nùçng nùåc: - Khöng! Chùèng leä anh goåi em vïì maâ laåi khöng chõu noái chuyïån vúái em. Anh Huâng ngöìi bêåt dêåy: -* Chuyïån gò nûäa? Chùèng leä luác úã ngoaâi bïånh viïån, meå coân chûa noái? Maâ sao caái thùçng beáo õ êëy biïët. Em kïí cho noá nghe phaãi khöng? Linh lñ nhñ xaác nhêån: - Vêng, nhûng khöng hoaân toaân nhû thïë. Hùæn ta thïm thùæt vaâo àïí kïí cho meå... Anh Huâng thûâ ngûúâi. Linh biïët anh àang rêët giêån. Cö muöën xin löîi anh möåt cêu nhûng thêëy lûúäi cûáng àúâ. Biïët laâm gò àïí gúä moåi rùæc röëi bêy giúâ? Maäi sau anh Huâng múái dõu lúâi: - Em tin laâm gò caái thùçng beáo êëy? Anh cuäng àang àõnh thûa chuyïån chõ Vên vúái böë meå. Nhûng khöng ngúâ meå biïët trûúác röìi... - Thïë meå noái gò vúái anh? http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 82 - Meå nöíi àoáa lïn. Meå mùæng anh. Tòm hiïíu maäi anh múái roä thùçng Vùn àïën thò thuåt chuyïån troâ vúái meå. Meå khöng tin Vên laâ ngûúâi tûã tïë... - Sao anh khöng thuyïët phuåc meå? Röìi dêîn chõ êëy àïën nhaâ mònh chúi. Anh Huâng nhùn mùåt àau khöí: - Anh caâng thuyïët phuåc, meå caâng baão anh àaä ùn phaãi buâa mï thuöëc luá röìi. Böë cuäng vêåy. Meå coân baão anh yïu Vên laâ tûå haå thêëp nhên caách cuãa mònh. Cö êëy laâm gò nïn töåi? Höm trûúác baâ ngoaåi vaâ dò Lan cuäng sang. Dò Lan coân goåi anh laâ keã ài àöí voã öëc... Linh hoang mang: - Baâ ngoaåi vaâ dò Lan cuäng biïët chuyïån röìi aâ? - Têët. Caã dò Phûúång, baác Tiïën nûäa cú. Ngûúâi naâo cuäng àïën khuyïn anh. Thöi, xuöëng ùn cúm ài, laát nûäa laåi vaâo viïån vúái meå. Saáng mai meå vïì röìi. Höm nay baác sô noái meå àaä öín àõnh. Chuyïån cuãa anh noái sau. Duâ sao ài chùng nûäa anh cuäng khöng thïí boã Vên... Linh lùéng nhùéng theo sau anh Huâng, nó non: - Anh tñnh thïë naâo thò tñnh, nhûng àûâng àïí meå phaãi viïån lêìn nûäa. Chúâ khi naâo meå nguöi àaä... Anh Huâng öm àêìu khöí súã: - Anh cuäng coá muöën noái nhiïìu àêu. Nhûng gùåp thùçng "em chaä", anh phaãi cho noá möåt baâi hoåc. - Anh àõnh àaánh hùæn chùæc? - Linh lo ngaåi. Khöng ngúâ anh Huâng gêåt àêìu: - Cho noá chûâa thoái duáng muäi vaâo chuyïån ngûúâi khaác ài. Anh chûa taát thùçng êëy thò anh chûa yïn. Linh hoaãng höìn tuám tay anh: - Khöng àûúåc! Anh àûâng gêy sûå àaánh nhau. Cûá àïí em noái chuyïån vúái anh ta. - Em coân chûa chaán noái chuyïån vúái caái thùçng mùåt daây êëy aâ? Thöi ra ùn cúm ài... Linh ngöìi nhai cúm trïåu traåo. Dûúâng nhû têët caã moåi chuyïån chó taåi cö, chó taåi möåt phuát lúä möìm vúái Vùn "em chaä". Hún möåt http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 83 tuêìn khöng thêëy Vùn "em chaä" lïn kyá tuác xaá, Linh àaä mûâng thêìm. Ngúâ àêu anh ta laåi gêy ra vuå naây. Cö chó hi voång àïm nay, mònh àûúåc têm sûå nhiïìu vúái meå. Biïët àêu meå seä hiïíu cö, hiïíu anh Huâng hún? Buöíi töëi trong bïånh viïån buöìn nêîu ruöåt. Phoâng bïånh naâo cuäng àoáng cûãa im óm vò trúâi rêët laånh. Múái taám giúâ töëi, caác giûúâng bïånh àaä buöng maân lùång leä. Hai meå con Linh nùçm nghiïng trïn giûúâng bïånh nhên. Cuäng may trúâi laånh nïn khöng thêëy chêåt chöåi lùæm. Muâi cöìn, muâi thuöëc saát truâng vaâ möåt thûá muâi töíng húåp naâo àoá xöåc lïn thêåt khoá chõu. Cö kheáp húâ mi, thò thaâo: - Meå úi... Dûúâng nhû àoaán biïët Linh muöën noái chuyïån gò, meå vöî nheå vaâo vai cö: - Thöi, nguã ài con aå. Phoâng naây toaân bïånh nhên, mònh phaãi giûä trêåt tûå cho hoå nghó chûá. "Thïë nghôa laâ meå khöng muöën noái chuyïån" Linh nghô vêåy vaâ nùçm im. Nhûng cö khöng thïí khöng aáy naáy, bùn khoùn vïì chuyïån cuãa anh Huâng. Vùn "em chaä" àuáng laâ àïíu thêåt. Coá leä anh Huâng giêån cö lùæm. Linh chûa hoãi xem chõ Vên àaä biïët chuyïån hay chûa? Nïëu biïët, chõ êëy seä nghô thïë naâo? Linh chúåt liïn tûúãng túái mònh. Nïëu nhû Haãi àûa cö vïì thùm gia àònh, böë meå anh khöng chêëp nhêån cho anh yïu cö? Nïëu cö vaâ Haãi cuäng phaãi àöëi mùåt vúái sûå ngùn cêëm quyïët liïåt tûâ phña gia àònh anh? Nghô àïën àêy, Linh laåi thêëy lo búâi búâi. Cö chûa gùåp gia àònh Haãi lêìn naâo, duâ àaä mêëy lêìn anh àïì nghõ àûa cö vïì ra mùæt. Haãi baão anh àaä kïí vúái gia àònh vïì cö. Böë meå anh vui lùæm. Nhûng biïët àêu... Cö cûåa quêåy röìi ngöìi dêåy: - Meå úi, con ra ngoaâi möåt laát... Meå nùæm tay Linh: - Buöíi töëi úã àêy cuäng khöng an toaân lùæm àêu. Con nùçm àêy, cöë nguã ài... Linh laåi ngoan ngoaän nùçm xuöëng. Cö nghô lan man moåi chuyïån, nhûng nhiïìu nhêët vêîn laâ vïì Vùn "em chaä". Gûúng mùåt nung nuác thõt cuãa hùæn vúái nuå cûúâi àïíu àïíu cûá hiïån lïn aám aãnh. Chõ Laânh cuäng baão hùæn laâ con ngûúâi àaáng súå. Vùn "em chaä" chûa laâm gò aãnh hûúãng àïën Linh ngoaâi nhûäng bûåc mònh thûúâng nhêåt nhûng bêy giúâ hùæn àaä gêy ra chuyïån taây trúâi vúái anh Huâng. Sau naây, biïët http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 84 àêu hùæn laåi dûång lïn chuyïån gò nûäa? Maäi têån nûãa àïm, Linh vêîn chûa nguã àûúåc... Höm sau, anh Huâng vaâ böë àïën tûâ rêët súám àïí doån àöì. Nhòn neát mùåt cöë laâm ra veã bònh thaãn cuãa anh, Linh hiïíu anh cuäng àang khöí têm lùæm. Trong luác chúâ böë ài laâm thuã tuåc xuêët viïån, Linh keáo anh ra àêìu haânh lang, hoãi: - Àïm qua anh khöng nguã aâ? Anh Huâng cöë nùån ra möåt nuå cûúâi: - Maây thaânh baão mêîu cuãa anh röìi aâ? Linh cùæn möi, mi mùæt àaä rúm rúám. Chùæc anh Huâng giêån lùæm nïn múái coá kiïíu àöëi àaáp thïë naây. Coá thïí anh khöng coân tin cö nûäa. Nghô àïën àêy, chó chuát nûäa laâ Linh oâa khoác. Thêëy mùæt em gaái àang êìng êång nûúác, anh Huâng dõu gioång: - Taåi em hay hoãi vúá vêín. Coi nhû khöng coá chuyïån gò ài. Höm nay lïn trûúâng thöi, meå khoãe röìi. Àang thûåc têåp, nghó nhiïìu khöng töët àêu. Linh nùæm tay anh, nghiïm gioång: - Nhûng anh phaãi hûáa vúái em laâ seä thêåt bònh tônh cú. Kïí caã khi gùåp Vùn "em chaä". Anh àûâng laâm têët caã töìi tïå thïm. Röìi coá thïí meå seä hiïíu... Anh Huâng laåi cûúâi nhïëch meáp: - Anh hy voång thïë! Meå vûâa vïì, anh Huâng laåi xaách xe ài. Anh baão: "Con àang chó àaåo thi cöng sên chúi cho treã con. Gêëp lùæm". Nhòn anh höëi haã, Linh hiïíu cöng viïåc chó laâ caái cúá. Tûå dûng cö thêëy súå. Cö lïn trûúâng röìi, nhaâ coân coá ba ngûúâi, laåi bêët àöìng quan àiïím thïë thò seä ra sao? Meå vaâ böë thò cûúng quyïët, coân anh Huâng laåi khùng khùng baão vïå tònh yïu. Linh khöng biïët nïn àûáng hùèn vïì phña ai bêy giúâ. Kïí ra ai cuäng laâ ngûúâi coá lyá. Ùn trûa xong, cö thu xïëp àöì àaåc lïn trûúâng, anh Huâng vêîn chûa vïì. Meå tiïîn cö ra cöíng, buöìn buöìn baão: - Con cöë maâ thûåc têåp cho töët. Àûâng lo gò caã. Linh cuái àêìu "vêng" khe kheä röìi ài. Cö àaä àõnh úã nhaâ thïm möåt hai ngaây nûäa, röìi àaåp xe àïën chöî Mai. Cö muöën chia xeã chuyïån naây vúái noá, thêåm chñ muöën gùåp chõ Vên, duâ trong àêìu vêîn chûa biïët mònh phaãi noái vúái Vên nhûäng gò. Thïë nhûng suy nghô http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 85 thïm chuát nûäa, cö laåi quyïët àõnh lïn trûúâng. Ngöìi trïn ö tö röìi, Linh vêîn mang caãm giaác cuãa keã chaåy tröën. Tûâ nhoã, cö chûa bao giúâ phaãi söëng trong traång thaái àoá... * * * Vûâa úã trûúâng thûåc têåp vïì àïën kyá tuác, Linh àaä thêëy Vùn "em chaä" àûáng dûúái sên nhaâ A6, trïn tay laâ möåt boá höìng ngöìn ngöån. Caãm giaác bûåc böåi chúåt buâng lïn. Höm nay, lúáp cö thûåc têåp quaá mêët trêåt tûå búãi troâ lêëy bùng keo daán àuöi nhau cuãa mêëy tïn con trai quyã sûá. Àaä thïë, luác vïì xe cuãa cö coân bõ xò húi. Thêët thïíu dùæt xe möåt quaäng múái tòm àûúåc haâng sûãa. Luä hoåc troâ laåi cûá chaâo ran ran hai bïn àûúâng. Ài qua cöng viïn Thuã Lïå, cö àaä cöë gùæng àaåp xe thêåt chêåm àïí truát boã hïët bûåc doåc. Thïë maâ vïì àêy coân nhòn thêëy Vùn "em chaä". Tûâ höm meå öëm, cö chûa gùåp hùæn. Cö nghô seä coá luác chuã àöång múâi Vùn àïën àïí noái chuyïån àaâng hoaâng. Cö seä laâm roä trùæng àen vïì vuå hùæn ton hoát vúái meå cö chuyïån cuãa anh Huâng. Trong àêìu cö coân sùæp xïëp caã nhûäng àiïìu cêìn noái vúái Vùn. Nhûng bêy giúâ nhòn thêëy hùæn, Linh thêëy têët caã bay biïën saåch, chó coân laåi nöîi caáu kónh. Vùn "em chaä" tröng thêëy Linh thò xun xoe chaåy laåi: - Anh chúâ möåt tiïëng röìi! Sao vïì muöån thïë? - Chúâ laâm gò? Anh vïì ài. Töëi nay àïën àêy töi coá chuyïån muöën noái. Coân bêy giúâ töi àang mïåt. Linh cùæm cuái bûúác. Àûúåc vaâi bêåc cêìu thang ngoaãnh laåi thêëy Vùn leäo àeäo theo, cö rïn lïn: - Anh vïì ài cho töi thúã vúái. Mûúâi hai giúâ trûa röìi, caã phoâng coân phaãi ùn, nguã, anh hiïíu khöng? Röìi cö chaåy möåt maåch lïn têìng böën, dûâng laåi thúã höín hïín möåt höìi múái bûúác vaâo phoâng. Phoâng vùæng teo. Ba àûáa àang truâm chùn nguã kyä. Luä coân laåi chùæc ài ùn hoùåc ài àïën trûúâng cho kõp tiïët daåy chiïìu àêìu tiïn. Thêëy àöång cûãa, Hoa choaâng dêåy, loá àêìu ra, röìi laåi duái vaâo chùn nguã tiïëp. Linh buöng cùåp, ngöìi thûâ ngûúâi dûúái giûúâng Lan Anh. Cö thêëy quaá mïåt moãi vaâ khöng muöën laâm bêët cûá viïåc gò nûäa, kïí caã viïåc xuöëng böën têìng cêìu thang àïí mua möåt cùåp löìng cúm. Nghô ngúåi möåt laát, cö treâo lïn giûúâng mònh, cúãi aáo khoaác vaâ tung chùn nùçm xuöëng. Cö muöën thaã loãng hoaân toaân... http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 86 Buöíi töëi, Vùn "em chaä" àïën thêåt. Hùæn nñch mònh trong böå complï cûáng ngùæc, àen sò. Caái Lï cûá toang toaác gaâo: "Tröng anh Vùn y nhû laâ chuá rïí êëy. Chó thiïëu coá böng hoa caâi aáo nûäa thöi". Vùn cûúâi tñt mùæt nhòn Linh. Linh nhòn sang Hoa nhû phên trêìn. Luác chiïìu ài ùn cúm, Hoa baão: "Töëi nay xuöëng cùng tin ngöìi vúái tao nheá". Cö àaä gêåt àêìu. Chùæc chùæn Hoa coá àiïìu gò àoá muöën giaäi baây. Thúâi gian gêìn àêy, noá vaâ anh Trung cuäng àang coá vaâi truåc trùåc nho nhoã nhûng hònh nhû khöng quaá hïå troång. Caã phoâng biïët chuyïån nhûng khöng quaá àïí yá. Sau chuyïån cuãa chõ Laânh vúái Lan Anh, dûúâng nhû möîi caá nhên trong phoâng söëng co mònh laåi hún. Linh khöng hiïíu vò sao laåi thïë, nhûng cö thêëy chñnh mònh cuäng búát söi nöíi vaâ chan hoâa vúái baån beâ. Hay taåi thúâi gian naây bêån bõu quaá, àûáa naâo cuäng bõ cuöën vaâo möåt nuái cöng viïåc vaâ nhûäng êu lo úã trûúâng thûåc têåp nïn khöng thïí söëng hïët mònh vúái nhau nhû trûúác? Cö quay sang Vùn: - Mònh xuöëng dûúái kia noái chuyïån. Caã phoâng kinh ngaåc nhòn nhau. Àêy laâ lêìn àêìu tiïn Linh chuã àöång ài chúi vúái Vùn. Khöng hiïíu coá sûå kiïån gò maâ laå thïë? Lï hoái rêët êu lo: - Hay laâ noá laåi chuyïín sang thñch laäo Vùn? Thuãy luân trïì möi: - Maây àiïn aâ? Noá yïu anh Haãi nhû maây yïu laäo Vinh êëy. Böë baão boã cuäng khöng boã àêu. Lï cûúâi hò hò: - Tao thò thïë, nhûng biïët àêu caái Linh noá laåi... Linh ài nhanh. Vùn luát cuát theo sau. Cö muöën dûát àiïím chuyïån vúái Vùn caâng nhanh caâng töët. Coá leä Vùn cuäng ngaåc nhiïn khi cö choån goác quaán khaá vùæng. Chûa àïí Vùn kõp noái gò, cö àaä goåi hai ly caâ phï àen khöng àûúâng. Vùn tröë mùæt: - Em uöëng laâm sao àûúåc? - Vò sao? - Linh nhòn xoaáy vaâo Vùn. Vùn cûúâi nhû àïí lêëy loâng: - Àùæng lùæm, àïí anh àöíi ca cao nheá! - Khöng cêìn. Coá àùæng bùçng chuyïån töi sùæp noái khöng? http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 87 Linh cuäng khöng ngúâ rùçng mònh coá thïí laånh luâng vaâ dûát khoaát àïën thïë. Coá veã Vùn ngaåc nhiïn thûåc sûå. Linh khöng theâm nhòn mùåt nhûng laåi rêët àïí yá àïën gioång thaãng thöët cuãa hùæn: - Coá chuyïån gò húã em? Hai phin caâ phï àûúåc mang ra. Cö nhaã tûâng chûä möåt, chêåm raäi: - Töi muöën noái vïì chuyïån cuãa anh Huâng. Ai khiïën anh maách leão meå töi vïì chuyïån anh Huâng yïu chõ Vên? Ai xui anh thïm búát, àiïu ngoa thïë? Vùn "em chaä" bêåt lïn nhû loâ xo: - Thò ra laâ chuyïån êëy? Anh... Linh vêîn khöng ngêíng lïn: - Anh ngöìi xuöëng, keão thiïn haå àöí xö àïën bêy giúâ. Anh lúåi löåc gò trong chuyïån naây? Maâ töi hoãi thêåt, ai baão anh rùçng chõ Vên hû hoãng thïë naây, lùèng lú thïë kia? Anh biïët chõ êëy tûâ bao giúâ? Vùn "em chaä" phêîn nöå: - Sao em laåi traách anh? Thò chñnh em kïí, than thúã vúái anh rùçng khöng muöën anh Huâng yïu chõ ta. Anh àaä baão anh seä tòm caách giuáp em... Tûå dûng Linh thêëy cöí hoång mònh àùæng ngheát, duâ cö chûa nhêëp chuát caâ phï naâo. Vùn "em chaä" àûúåc àaâ lêën túái: - Anh chó giuáp em thöi, thïë maâ em laåi... Linh to tiïëng: - Töi khiïën anh giuáp bùçng caách àï heân êëy aâ? Töi muöën noái vúái anh rùçng, anh àïíu hún töi tûúãng rêët nhiïìu. Tûâ giúâ àûâng bao giúâ anh àïën nhaâ töi, àïën phoâng töi nûäa. Vaâ anh cuäng àûâng giúã caái troâ "buön dûa lï" êëy ra vúái ai... Vùn "em chaä" coân àang ngêín toâ te thò Linh àaä àûáng dêåy ra vïì. Àïën chên cêìu thang, cö múái tûå hoãi khöng hiïíu Vùn "em chaä" coá nhúá traã tiïìn caâ phï khöng. Cö thêëy nhû vûâa truát àûúåc gaánh nùång. Thêëy Linh àêíy cûãa vaâo, Thuãy luân hoãi bêng quú möåt cêu “Sao lêu thïë” cho coá chuyïån röìi laåi chuái muäi vaâo saách. Tûå nhiïn Linh ûúác àûúåc vö tû nhû Thuãy. Gêìn böën nùm úã chung phoâng, chûa lêìn naâo cö thêëy Thuãy phaãi khoác vò bêët cûá chuyïån gò. Nhûäng luác noá nhùn nhoá khöí súã nhêët laâ nhûäng luác troát quïn möåt tûâ tiïëng Anh naâo àêëy. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 88 Coá veã Thuãy chùèng bêån têm àïën bêët cûá àiïìu gò ngoaâi saách vúã. Nhû thïë khöng hiïíu coá töët khöng? * * * Töíng kïët möåt thaáng rûúäi thûåc têåp, caã phoâng hoâ nhau liïn hoan, duâ àûáa naâo cuäng àang bêån buâ àêìu vò möåt àöëng taâi liïåu laâm luêån vùn. Caã phoâng àïìu àaåt àiïím thûåc têåp loaåi gioãi vaâ àûáa naâo cuäng bõ suát cên. Caã Lan Anh vaâ chõ Laânh àïìu vïì phoâng, nhûng chõ Laânh chó loanh quanh coá nûãa ngaây röìi laåi ài, ai giûä cuäng khöng àûúåc. Noái àïën chuyïån liïn hoan, chõ baão: "ÛÂ, cûá liïn hoan ài. Nhûng coá khi chõ khöng coá mùåt àêu. Chõ vïì nhaâ àïí coân viïët luêån vùn cho kõp. Àaä àûúåc chûä naâo àêu, thêìy laåi giuåc nhiïìu...". Khöng giûä àûúåc chõ, khñ thïë trong phoâng coá veã giaãm ài. Lï hoái cûá toang toaác: "Baâ Laânh cuäng cöë chêëp quaá, mêët caã vui". Lan Anh cûá bêìn thêìn ngöìi úã xoá giûúâng, àïën luác àûúåc phên cöng chõu traách nhiïåm mûúån xoong nöìi múái nhaãy dûång lïn: "Tao biïët mûúån úã àêu àûúåc? Cûá ra quaán laâ xong, nêëu nûúáng lñch kñch lùæm". Oanh laåi gaâo lïn: "Khöng àûúåc. Maây chaåy sang nhaâ thêìy Bònh êëy, nhaâ thêìy khöëi xoong nöìi. Ra quaán thò coân goåi gò laâ liïn hoan". Khêu baân baåc mêët àûát gêìn möåt tiïëng àöìng höì, àuã caác moán sún haâo haãi võ àûúåc àûa ra àïí trûng cêìu yá dên. Cuöëi cuâng kïët luêån laåi úã moán bònh dên nhêët, dïî laâm nhêët laâ buán sûúân. Àaä taåm öín thò tûå nhiïn Lï hoái laåi khúái ra: "Thïë chuáng maây coá uöëng bia khöng?". Caã phoâng laåi aâo aâo möîi ngûúâi möåt yá. Linh ngêìn ngaåi: "Uöëng laâm sao àûúåc...", nhûng Xuên vaâ Lï laåi rêët hùng, àoâi mua caã rûúåu vang. Thûåc àún laåi àûúåc nöëi thïm hai moán laâ nùm lñt bia vaâ hai chai rûúåu vang. Baân baåc xong têët caã aâo aâo möîi àûáa möåt viïåc. Lï löi Linh vaâ Thuãy luân ra chúå, vûâa ài vûâa bö bö: "Tao maâ laâ baâ Laânh thò chùèng viïåc gò tao phaãi traánh mùåt caái Lan Anh. Noá khöng traánh mùåt mònh thò thöi. Mònh coá löîi gò?". ... Hò huåc nêëu nûúáng suöët gêìn möåt tiïëng àöìng höì, caã phoâng àaä coá moán buán sûúân bung vaâ chaã nem raán. Khöng coá mêm nïn baát àôa àûúåc baây hïët dûúái nïìn nhaâ. Lï ngöìi cùæt nem, laát laát laåi reá lïn: "Khöng àûúåc nïëm" möîi khi coá àûáa naâo àoá ài qua thoâ tay böëc möåt miïëng. Khöng khñ nhöån nhõp hùèn. Lan Anh vaâ Thuãy ngöìi rûãa rau söëng, chùèng hiïíu ma xui quyã khiïën thïë naâo Thuãy laåi buöåt miïång baão: "ÚÂ, giaá höm nay coá caã chõ Laânh thò phoâng mònh àuã caã". Lan Anh cûá taãng lúâ, vúâ nhû khöng nghe thêëy. Luác ùn, Oanh trõnh troång http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 89 khui chai rûúåu vang, tuyïn böë: "Uöëng rûúåu trûúác, uöëng bia sau. Möîi àûáa phaãi uöëng töëi thiïíu laâ möåt nguåm". Hoa giêîy naãy: "Thöi, ai uöëng àûúåc thò uöëng, àûâng eáp". Lï huâng höìn àûáng lïn: "Khöng àûúåc, phaãi uöëng chûá. Mêëy khi phoâng mònh liïn hoan. Tûâ giúâ àïën luác ra trûúâng chùæc chó àûúåc liïn hoan lêìn nûäa thöi àêëy. Phaãi uöëng". Röìi noá duái cho Oanh chiïëc cöëc Liïn Xö to tûúáng: "Àûâng coá roát vaâo cheán, roát vaâo cöëc àêy naây, röìi chuyïìn tay nhau uöëng kiïíu voâng troân êëy". Cöëc rûúåu àûúåc roát ra, chûa kõp uöëng thò coá tiïëng úi úái goåi tûâ têìng möåt: "Lan Anh phoâng 418 xuöëng nghe àiïån thoaåi". Lan Anh húát haãi ài ngay. Oanh haå cöëc, baão: "Chúâ noá tñ". Thïë nhûng mûúâi phuát tröi qua vêîn chûa thêëy Lan Anh trúã laåi, söët ruöåt quaá Lï hoái giuåc êìm lïn: "Thöi, cûá ùn ài. Chùæc laåi laäo Hoaâng. Chuyïån troâ gò maâ lêu thïë khöng biïët. Oanh, àûa rûúåu àêy". Lï gûúng mêîu, uöëng trûúác möåt nguåm, mùåt tónh bú: "Rûúåu naây coân nheå hún bia êëy maâ. Ngoåt lùæm". Chuyïìn tay nhau vûâa àûúåc hai voâng thò chai rûúåu hïët nhùén. Oanh laåi nhanh nhaãu cêìm chai thûá hai, Linh ngêìn ngaåi: "Thïë thöi. Àûâng uöëng nûäa. Chai êëy àïí laåi". Coá leä chûa uöëng rûúåu bao giúâ nïn mùåt Thuãy luân bùæt àêìu àoã lûång lïn. Cö naâng giaânh chai rûúåu tûâ tay Oanh, vúái tay àuát toát vaâo gêìm giûúâng: "ÛÂ. Thïë thöi. Coân caã luä bia kia kòa". Caã phoâng aâo aâo ùn uöëng. Vêîn chûa thêëy Lan Anh vïì. Linh buöng baát: "Hay àïí tao chaåy xuöëng goåi noá?". Oanh lùæc àêìu: "Kïå noá. Nghe xong noá seä lïn". Vûâa luác êëy Lan Anh bûúác vaâo. Lï vûâa gaâo lïn: "Nghe àiïån gò maâ lêu thïë" àaä vöåi im bùåt búãi mùæt Lan Anh àang moång nûúác. Noá chó kõp ngheån ngaâo: "Caã phoâng cûá tûå nhiïn. Túá khöng ùn àêu" laâ lao vaâo giûúâng nùçm, oâa lïn nûác núã. Caã mûúâi àûáa ngú ngaác buöng baát àuäa, nhòn nhau röìi nhòn Lan Anh. Linh lïn giûúâng, vöî vïì: "Maây laâm sao thïë? Ai goåi àiïån àêëy? Coá phaãi böë meå khöng?". Lan Anh khöng traã lúâi, cûá khoác nhû mûa, mùåt vuâi trong göëi. Caã luä coân laåi xuám quanh giûúâng, möîi àûáa hoãi möåt cêu, caáu kónh coá, êu lo coá. Lï lêím bêím: "Chaán thêåt. Daåo naây phoâng mònh húi möåt tñ thò coá ngûúâi khoác". Kiïn nhêîn döî daânh maäi maâ Lan Anh khöng nñn, Linh àaânh àûáng lïn, noái kheä: "Thöi, kïå noá. Tuåi mònh ra ùn tiïëp ài. Khoác chaán röìi noá thöi". Têët caã laåi luåc tuåc vïì chöî, cêìm baát àuäa, nhûng khñ thïë ùn uöëng àaä bay biïën saåch. Nhûäng cöëc bia nùçm choãng chú chùèng àûáa naâo buöìn àöång àïën. Thuãy luân buöåt miïång rïn rêím: "Ùn liïn hoan maâ cûá nhû laâ ùn cöî àaám ma êëy. Tao chùèng muöën nuöët nûäa". Bûäa liïn hoan kïët thuác súám hún dûå àõnh rêët nhiïìu. Thûác ùn coân thûâa phaãi àïën hai phêìn ba. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 90 * * * Töëi thûá baãy, Haãi àïën phoâng Linh tûâ rêët súám. Anh baão ài nhúâ àûúåc xe maáy cuãa möåt ngûúâi baån nïn khöng phaãi chúâ ö tö. Linh àaánh rúi caã chiïëc ca muác nûúác khi nghe tiïëng Haãi, duâ cö biïët trûúác laâ tuêìn naây anh seä àïën. Lêìn naâo gùåp nhau, cö cuäng thêëy mònh luöëng cuöëng nhû thïë. Lêìn naây Haãi coá veã gêìy hún trûúác. Linh gùång maäi anh múái thuá nhêån laâ mònh vûâa bõ caãm laånh tuêìn trûúác, phaãi nùçm traåm xaá mêët ba höm. Cö giêån döîi: "Thïë maâ cuäng phaãi giêëu em. Em hiïíu röìi, mêëy lêìn em goåi àiïån lïn khöng gùåp anh laâ luác anh phaãi nùçm traåm xaá chûá gò?". Haãi xuï xoa: "ÖËm vúá vêín thöi. Maâ anh khoãi röìi coân gò". Töëi, hai àûáa ài daåo trong khuön viïn kyá tuác. Tòm maäi múái àûúåc möåt chiïëc ghïë àaá coân tröëng. Haãi keáo Linh ngöìi xuöëng röìi öm cö thêåt chùåt. Linh xêëu höí cuái mùåt. Yïu nhau nhûng möîi lêìn gùåp, cö chó toaân cuâng Haãi ài loanh quanh thïë naây. Caã khu vûåc trûúâng, chùèng coá chöî naâo khaác giaânh cho nhûäng cùåp yïu nhau ngoaâi khuön viïn àeân cao aáp saáng trûng naây. Haãi àaä liïìu lônh hön Linh úã nhûäng goác khuêët coá thïí: chên cêìu thang, sau göëc cêy, àêìu nhaâ xe... Chia tay Haãi úã cöíng kyá tuác, Linh chaåy nhanh lïn phoâng, súå cûãa cêìu thang àoáng. Hún ba tiïëng bïn nhau tröi veâo qua thêåt nhanh. Vïì àïën cûãa phoâng àaä thêëy Thuãy luân vaâ Oanh àûáng cûúâi nhùn nhúã. Linh chöåt daå: "Chuáng maây cûúâi caái gò thïë?". Oanh hñ hûãng: "Höm nay tao àaä àêìu àöåc caái Thuãy!". Cö ngú ngaác: "Àêìu àöåc caái gò?". Thuãy hñ hñ: "Noá bùæt tao xem phim têm lyá xaä höåi. Nhûng chaán quaá, chó coá hònh, khöng coá tiïëng. Linh chúåt hiïíu. Cö nhòn nhanh xuöëng khuön viïn. Chöî cö vaâ Haãi vûâa laåi úã võ trñ dïî quan saát nhêët tûâ cûãa phoâng. Linh lao àïën àêëm Oanh "AÁ aâ... luä àïíu". Oanh cûúâi ruä ra: "Xin thïì laâ chuáng tao chùèng nhòn thêëy gò caã". Thuãy àïë theo: "Ngoaâi mêëy cuá hön nhau rêët ngoaån muåc. Nhòn tuåi maây, tao bùæt àêìu thñch yïu röìi àêëy!". Hai àûáa kia hñ hûãng keáo nhau vaâo phoâng, Linh coân àûáng laåi ngoaâi haânh lang rêët lêu. Liïåu giúâ Haãi cuãa cö àaä vïì àïën nhaâ troå cuãa baån anh chûa? Luác naây, àïm múái thûåc sûå vïì trong kyá tuác. Àiïån cao aáp dûúái sên coân saáng, nhûng àûúâng ài löëi laåi vùæng hoe. Moåi êm thanh lùæng laåi, chó coân tiïëng ghi ta bêåp buâng vùèng ra tûâ àêu àoá. Linh quay àêìu nhòn vaâo phoâng, mêëy giûúâng àaä buöng maân kñn mñt. Hoa ngöìi thûâ ngûúâi trûúác cuöën söí - chùæc laâ nhêåt kyá. Coân Lan Anh laåi ài àêu àoá chûa vïì. Giúâ naây chûa vïì thò chùæc hùèn noá vùæng caã àïm luön, vò cöíng kyá tuác àaä khoáa http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 91 röìi. Daåo naây Lan Anh hay ài vùæng qua àïm. Coá hoãi thò cö naâng noái laâ ra nhaâ baác úã. Caái Lï thò thaâo: "Hay tûâ àoá ài àêu vúái laäo Hoaâng" nhûng chñnh Linh laåi gaåt ài. Tûâ trûúác túái nay, àaä bao giúâ Lan Anh yïu àïën luá lêîn nhû thïë àêu. Lï vêîn toã veã khöng tin... Linh trúã vaâo phoâng. Thuãy luân àaä ngöìi dñ muäi vaâo saách, miïång lêìm bêìm nhû phuâ thuãy niïåm chuá. Linh mùæc maân nhûng chûa muöën nguã. Cö coân nghô vïì Haãi thêåt nhiïìu... Viïët àïën doâng cuöëi cuâng cuãa luêån vùn, Linh thúã phaâo nheå nhoäm mang àïën nöåp thêìy. Thêìy ngaåc nhiïn hoãi: "Sao nhanh thïë? Laåi laâm qua quyát phaãi khöng?". Cö tröë mùæt: "Khöng aå! Thêìy xem giuáp em xem coá coân phaãi sûãa chöî naâo khöng?". Thêìy Du hûúáng dêîn Linh laâm luêån vùn nöíi tiïëng laâ nghiïm khùæc vaâ nghiïm tuác. Chó möåt sú xuêët nhoã cuäng khiïën thêìy phêåt yá. Thêìy àaä giao viïåc, heån ngaây maâ bõ trïî, thïë naâo sinh viïn cuäng bõ phï bònh gay gùæt. Thêìy thûúâng baão: "Ai khöng coá traách nhiïåm vúái cöng viïåc thò àoá chñnh laâ ngûúâi vö traách nhiïåm vúái cuöåc söëng vaâ tûúng lai cuãa mònh. Àoá laâ ngûúâi boã ài". Biïët tñnh thêìy nïn Linh khöng daám lú mú nhû tuåi trong phoâng. Chuáng noá cú thïí chúi daâi trong luác laâm luêån vùn, àïí nhûäng ngaây cuöëi laåi cuöëng cuöìng ghi ghi cheáp cheáp. Khi Oanh hoãi "Xong àïì cûúng bûúác hai chûa?" Linh baão àaä hoaân thaânh luêån vùn, chùèng àûáa naâo chõu tin. Àïën khi nhòn xêëp giêëy A4 daây cöåp, chi chñt chûä viïët tay cuãa Linh, àûáa naâo àûáa nêëy àïìu leâ lûúäi, reá lïn: "Sao maâ maây laâm nhanh thïë?". Lï baão: "Thêìy Du öëp maây quaá öëp trêu caây. Giûäa thaáng 6 múái baão vïå luêån vùn, giúâ àaä viïët xong, thïë hai thaáng coân laåi maây àõnh laâm gò?". Linh tû lûå: "Tao vïì nhaâ. Coá nhiïìu viïåc úã nhaâ lùæm". Tûúãng noái chúi, ai ngúâ cö phaãi vïì thêåt, vïì nhaâ ngay sau cuá àiïån thoaåi àêìy nûúác mùæt cuãa meå: "Con úi, anh Huâng con boã viïåc, ài Têy Nguyïn röìi". Linh hoaãng höìn, chùèng kõp hoãi meå xem coá chuyïån gò xaãy ra. Cö àïën xin pheáp thêìy Du röìi quaáng quaâng vïì phoâng xïëp àöì. Àang thûúng lûúång vúái Hoa, nhúâ noá àûa ra bïën xe thò may sao Xuên laåi loâ doâ àïën phoâng. Anh baão "Coá àúåt cöng taác úã Thaái Bònh. Thïë em coá muöën vïì nhaâ khöng?". Linh röëi rñt ài ngay. Trïn xe, Xuên hoãi: "Chuyïån tònh yïu daåo naây thïë naâo röìi". Linh lú àaäng "Tònh yïu naâo aå?". Kyâ thûåc cö àang röëi ruöåt búãi chuyïån úã nhaâ. Thêëy thaái àöå laå luâng cuãa Linh, Xuên gùång maäi. Cö ngêåp ngûâng möåt laát röìi cuäng kïí. Xuên nghe nhûng im lùång. Maäi möåt luác lêu sau anh múái khe kheä: "Chùæc cuäng chùèng àaáng lo nhû em nghô àêu. Àûâng cuöëng quaá". Linh chó biïët thúã daâi. http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 92 Anh Huâng vaâo Têy Nguyïn thêåt nhûng khöng phaãi anh boã viïåc maâ chó xin pheáp nghó möåt thúâi gian. Moåi chuyïån rùæc röëi vêîn xoay quanh tònh yïu cuãa anh vaâ chõ Vên. Böë meå thuyïët phuåc, khuyïn rùn, àe neåt anh Huâng, bùæt anh boã chõ Vên khöng àûúåc, meå beân duâng "haå saách" laâ goåi chõ Vên àïën nhaâ noái chuyïån. Röìi sau cêu chuyïån êëy, chñnh chõ Vên laâ ngûúâi chuã àöång chia tay vúái anh Huâng. Chó boã laâm may, àûa meå vaâ con beá Hoa vaâo têån trong Têy Nguyïn, núi coá chuá baác hoå haâng gò àoá, àïí tòm kïë sinh nhai. Anh Huâng nhû ngûúâi phaát röì. Anh chó hoãi meå àuáng möåt cêu: "Meå àaä gùåp Vên noái chuyïån phaãi khöng?". Meå "ûâ”. Anh khöng hoãi gò thïm, cûá lùång leä thu xïëp cöng viïåc röìi möåt höm àöåt ngöåt thöng baáo: "Con vaâo Têy Nguyïn. Con àaä xin nghó úã cú quan röìi. Con phaãi tòm bùçng àûúåc Vên àûa cö êëy ra ngoaâi naây. Con xin löîi böë meå, nhûng con chó yïu cö êëy". Thïë laâ anh ài. Meå khoác êìm lïn, nhûng khöng giûä àûúåc anh. Linh vïì, meå kïí laåi maâ vêîn coân khoác. Cö buöìn buöìn hoãi: "Thïë meå noái vúái chõ Vên nhûäng gò? Coá gay gùæt khöng? Chõ êëy cuäng coá löîi gò àêu. Anh Huâng nhaâ mònh yïu chõ êëy chûá". Meå lau nûúác mùæt: "Gay gùæt gò àêu. Meå chó phên tñch cho noá hiïíu rùçng thùçng Huâng nhaâ mònh coân tûúng lai, khöng húåp vúái noá. Vúái laåi... - Meå ngêåp ngûâng möåt laát - Röìi noái hoãi: "Thïë chaáu phaãi laâm gò?". Meå chó baão: "Chaáu haäy chuã àöång xa thùçng Huâng ra. Cö biïët ún chaáu lùæm". Linh cau maây: "Sao meå laåi laâm thïë?". Gioång meå nghe thêåt naäo loâng: "Laåi àïën lûúåt con vïì àïí cêåt vêën meå phaãi khöng? Hay meå giaâ röìi, laâm gò cuäng sai? Böë meå luác naâo cuäng chó muöën töët cho anh em chuáng maây". Linh hiïíu rùçng mònh khöng nïn noái gò thïm vaâo luác naây, àúåi cho meå nguöi ngoai àaä. Cö lïn phoâng anh Huâng luåc tòm chòa khoáa múã ngùn baân, vaâ cö àaä thêëy laá thû múái nhêët cuãa chõ Vên chó veån veån böën chûä "Anh àûâng tòm em". Chùæc anh Huâng àau khöí lùæm. Cö hiïíu tñnh anh, khöng bao giúâ thay àöíi, àaä quyïët laâm laâ laâm bùçng àûúåc. Chùèng biïët anh àaä tòm àûúåc chõ Vên chûa? Meå xin nghó daåy mêëy ngaây, lêëy lyá do laâ öëm. Ngaây naâo meå cuäng ngöìi trûåc bïn maáy àiïån thoaåi, chùæc mong anh Huâng goåi vïì. Lêìn naâo chuöng reo, meå cuäng nhû vöì lêëy maáy röìi lêìn naâo cuäng àêìy thêët voång. Meå höëc haác ài nhiïìu, coân böë lùång leä nhû caái boáng. Linh súå nhûäng buöíi töëi meå ra ban cöng ngöìi khoác thêìm, böë bêët àöång bïn baân laâm viïåc. Cuöën giaáo aán cuãa böë vêîn múã, tay böë vêîn cêìm cêy buát, nhûng roä raâng öng àang nghô ài àêu. Linh hïët ra laåi vaâo lêìm luäi, chó möåt tiïëng àöång kheä cuäng khiïën cö giêåt mònh. Cö laåi thêëy giêån anh Huâng. Chõ Vên ài, coá àaáng cho anh boã viïåc ài tòm khöng? Coân gia àònh thïë naâo, chùæc anh chùèng maãy may nghô àïën, nïn múái khöng goåi àiïån vïì. Leä http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 93 ra trûúác luác ài, anh phaãi baáo cho cö möåt tiïëng, àùçng naây... Tûâ xûa túái giúâ, anh luön böå baåch vúái Linh moåi chuyïån. Hay giúâ àêy anh súå cö vïì huâa vúái böë meå, chöëng laåi anh vaâ chõ Vên. Cûá lêín thêín nghô ngúåi thïë, àöi luác Linh cuäng thêëy nheå loâng. Chiïìu nay, ùn cúm xong, böë àöåt ngöåt àïì nghõ: "Laát nûäa, con ài vúái böë àûúåc khöng?". Linh ngú ngaác: "Ài àêu haã böë?". "Ài chúi thöi". Cö nghi ngúâ: "Ài chúi? Sao tûå dûng böë laåi ruã con ài chúi?". Böë chêåm raäi: "Àïí böë con mònh noái chuyïån". Linh caãm nhêån thêëy têìm quan troång cuãa cêu chuyïån nïn chuêín bõ ài ngay. Cö hoãi: "Böë coá uöëng caâ phï khöng, àïí con àûa böë àïën quaán caâ phï tuåi con hay vaâo". Böë ûâ hûã: "Àêu cuäng àûúåc. Quaán naâo vùæng vaâ yïn tônh caâng töët”. Hai böë con choån möåt baân nhoã quay ra mùåt höì lung linh aánh àeân. Böë múã lúâi khoá khùn: "Con coá biïët böë àõnh noái gò khöng?". Linh ruåt reâ: "Chuyïån anh Huâng aå!". "ÛÂ, vaâ caã con nûäa". Cö giêåt mònh: "Con thò coá chuyïån gò àêu böë?". Böë xoâe lûãa chêm àiïëu thuöëc. Linh laåi ngaåc nhiïn. Böë coá huát thuöëc laá àêu? Taåi sao höm nay... Böë baão: "Thoái quen huát thuöëc cuãa böë coá tûâ thúâi úã chiïën trûúâng. Tûâ ngaây àûáng trïn buåc giaãng, böë khöng huát thuöëc nûäa. Chó khi coá chuyïån gò cùng thùèng...”. Súå böë laåi lan man sang chuyïån khaác, Linh vöåi vaä quay vïì chuã àïì chñnh cuãa cêu chuyïån: "Böë coá giêån anh Huâng khöng?". "Giêån aâ? Böë muöën höm nay noái chuyïån nhiïìu vúái con cuäng vò leä àoá. Hònh nhû caác con vaâ böë meå chûa thûåc sûå hiïíu nhau. Nhaâ mònh coá böën ngûúâi, nhûng chia laâm hai thïë hïå. Caác con khöng coân nhoã nûäa. Höìi anh Huâng con múái saáu tuöíi, tñnh nïët cêín thêån nhû con gaái, laâm viïåc gò cuäng hoãi trûúác hoãi sau, bùæt böë meå chó dêîn tó mó. Coá lêìn böë àang soaån baâi, anh con àûáng caånh hoãi nhiïìu quaá, böë caáu, quaát: "Sao caái gò con cuäng hoãi thïë? Cûá tûå laâm ài xem naâo". Bõ quaát bêët ngúâ, anh con khoác oâa. Bêy giúâ, coá nhûäng viïåc caác con tûå laâm, tûå quyïët àõnh, khöng cêìn hoãi yá kiïën böë meå hoùåc khöng nghe theo sûå "chó àaåo" cuãa böë meå, thò böë meå laåi thêëy bêët ngúâ, hêîng huåt quaá. Böë chúåt nhêån ra nghõch lyá: khi caác con coân beá, böë meå muöën caác con tûå lêåp, trûúãng thaânh; khi caác con trûúãng thaânh, böë meå laåi muöën caác con luön tuên theo moåi sùæp àùåt cuãa mònh. Con cuäng uãng höå anh con trong chuyïån tònh caãm coá phaãi khöng?". Bõ böë hoãi bêët ngúâ, Linh tuáng tuáng: "Cuäng khöng hùèn thïë, böë aå. Nhûng con nghô...". Böë nhòn Linh, khuyïën khñch: "Con cûá noái ài. Höm nay böë rêët muöën nghe con noái hïët moåi àiïìu. Böë cuäng thêëy mònh coá löîi, búãi coá leä tûâ lêu röìi, böë ñt lùæng nghe têm sûå cuãa caác con". Àûúåc böë àöång viïn, Linh thaânh thêåt: "Böë àûâng noái thïë! Böë meå chùèng coá löîi gò àêu! Anh em con laâm böë meå phaãi lo nghô nhiïìu, nhûng theo con, böë meå quaá cûáng rùæn vaâ khùæt khe vúái anh Huâng, http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 94 chõ Vên. Múái àêìu, biïët chuyïån, con cuäng buöìn vaâ thêët voång. Chõ Vên khöng àûúåc toaân veån nhû àiïìu con muöën coá úã ngûúâi yïu anh Huâng. Nhûng röìi con laåi nhêån ra hoå yïu nhau thûåc sûå. Nhû thïë àêu phaãi laâ coá löîi haã böë? Böë àaä gùåp chõ Vên chûa?". Böë lùæc àêìu: "Chûa, böë chó nghe qua lúâi meå con”. Linh söi nöíi hùèn: "Àêëy, leä ra böë vaâ meå phaãi tiïëp xuác vúái chõ êëy trûúác khi ra quyïët àõnh ngùn cêëm anh Huâng. Böë aå, thûåc ra nghô vïì tònh yïu cuãa anh Huâng vúái chõ Vên, con vêîn thêëy coá gò gúân gúån. Con khöng thïí mang têm traång thoaãi maái, vui veã àûúåc. Nhûng laâm sao maâ cêëm anh êëy yïu àûúåc? Riïng chuyïån anh Huâng boã ài tòm chõ Vên àaä böåc löåc roä rùçng anh rêët yïu chõ êëy”. "Yïu hay noá tòm caách chöëng laåi böë meå haã con?". Linh múã to mùæt nhòn böë: "Böë meå nghô thïë thêåt aâ?". Böë cö ngêåp ngûâng: "Böë khöng biïët nûäa. Coá àiïìu... àuáng laâ böë chûa hiïíu hïët caác con. Höm nay böë coân muöën vúái con chuyïån nûäa, cêåu Haãi baån con êëy maâ...Chùæc con cuäng giêån böë meå. Àiïìu duy nhêët khiïën böë meå ngêìn ngaåi laâ cêåu ta úã quaá xa. Röìi sau naây con ra trûúâng seä thïë naâo? Nhên tiïån coá chuyïån cuãa anh Huâng con, böë hiïíu, khöng thïí lêëy quyïìn laâm cha meå maâ ngùn caãn caác con. Coá àiïìu böë vêîn chûa roä lùæm vïì cêåu ta... ". Bao nhiïu höìi höåp àang ngheåt trong tim tan dêìn, Linh hñt möåt húi thêåt sêu röìi tûâ tûâ thúã ra. Coá àuáng laâ böë nghô thïë khöng? Coá leä naâo moåi chuyïån àûúåc giaãi quyïët möåt caách choáng vaánh, ïm xuöi thïë? Haãi úi, nöîi lo cuãa chuáng mònh àaä trúã thaânh mêy khoái. Khöng muöën böë thêëy roä neát mùåt hên hoan cuãa mònh, Linh vúâ quay ài ngùæm caãnh xung quanh, trong loâng àang len loãi möåt niïìm vui. Böë àang quêëy thòa lanh canh trong cöëc caâ phï. Linh quay laåi, toan ngùn böë àûâng uöëng nhiïìu, keão mêët nguã, cö böîng sûäng laåi trûúác daáng ngöìi, neát mùåt nhû àau khöí cuãa öng. Cö lùæp bùæp: "Böë... böë vêîn buöìn vò moåi chuyïån phaãi khöng?". "Khöng hùèn laâ buöìn, nhûng böë thêëy roä laâ caác con àaä ra khoãi voâng tay cuãa böë meå. Duâ àiïìu àoá coá yá nghôa tñch cûåc ài chùng nûäa, böë vêîn huåt hêîng. Mai sau, úã vaâo tuöíi böë meå bêy giúâ, anh em caác con seä hiïíu”. Linh cêìm tay böë vaâ tûå dûng cö muöën khoác. Mai sau, anh em cö vaâo tuöíi böë meå bêy giúâ thò têët caã nhûäng gò cuãa ngaây höm nay seä ra sao? Böë meå luác bêëy giúâ seä ra sao? Linh chúåt thêëy thûúng böë meå da diïët. Nïëu con gaái mònh sau naây cuäng khùng khùng àoâi yïu möåt anh chaâng têån xûá xa xöi, chêëp nhêån rúâi boã thêåt xa ngöi nhaâ cuãa böë meå... Linh súå mònh seä khoác mêët. Cö giuåc böë ra vïì keâm möåt lúâi an uãi lûãng lú: "Böë meå àûâng lo...". http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 95 * * * Anh Huâng vïì, àöåt ngöåt nhû höm tuyïn böë ra ài, mùåt tûúi hún húán. Nhòn böå daång êëy, Linh àoaán chùæc anh àaä löi àûúåc chõ Vên vïì. Meå noái döîi: "Sao anh khöng ài luön ài, coân moâ vïì laâm gò?". Anh cûúâi hò hò: "Thöi meå! Meå vêîn giêån con aâ? Thïë bêy giúâ con phaãi laâm gò cho meå hïët giêån? Meå bùæt con quyâ caã ngaây cuäng àûúåc, meå bùæt con phaãi nùçm sêëp cho meå àaánh àoân nhû ngaây xûa cuäng àûúåc. Bêy giúâ con xin chõu caã roi mêy lêîn roi tre". Meå phò cûúâi "Chó àûúåc caái deão möìm. Nhòn coá khaác gò thöí phó khöng? Con Linh ài àun cho anh nöìi nûúác tùæm". Röìi meå cêìm laân ra cöíng. Chùæc meå laåi ài chúå, mua caái gò vïì nêëu cho anh. Àúåi meå ài khuêët, anh Huâng toát ngay xuöëng bïëp: "Maây vïì bao giúâ thïë? ÚÃ nhaâ, böë meå coá noái gò anh khöng?" Linh cöë laâm ra veã dêëm dùèng: "Noái gò? Anh thò ai daám noái gò? Tûå nhiïn laåi gêy ra biïët bao laâ chuyïån". Anh Huâng veáo tai Linh roä àau: "Vúá vêín. Maây biïët gò? Laåi coân àõnh lïn lúáp anh maây". Linh cong möi: "Khöng biïët gò... Höm noå em vûâa noái chuyïån ngûúâi lúán vúái böë àêëy". Tûå dûng anh Huâng trúã nïn nghiïm tuác: "Chuyïån gò?". "Thò coân chuyïån gò vaâo àêy nûäa". Neát mùåt anh thoaáng chuát cùng thùèng. Anh hoãi döìn: "Thïë haã? Thïë böë noái gò? Caã meå nûäa? Böë meå bûåc lùæm phaãi khöng?". Linh tuãm tóm: "Khöng biïët. Chûa thêëy quaâ àêu maâ cûá tra khaão hïët chuyïån noå àïën chuyïån kia, laåi coân phaãi àun nûúác tùæm phuåc vuå nûäa chûá. Anh àõnh mua chuyïån bñ mêåt naây bùçng caái gò". Anh Huâng tûúi ngay neát mùåt: "Tiïìn laâ cuâng chûá gò? Àuáng laâ cö giaáo coá baãn chêët... con buön". Röìi anh biïën thêåt nhanh ra sên, huyát saáo röån lïn. Linh cöë hoãi vúát vaát thïm cêu nûäa: "Chõ Vên coá vïì cuâng anh khöng?". "Khöng". "Chó noái àiïu! Khöng vïì cuâng maâ anh laåi hñ hûãng thïë kia! Àaä thïë àûâng hoâng maâ moi àûúåc chuyïån gò tûâ em nûäa nheá". Anh Huâng laåi phaãi quay vaâo nõnh noåt, sùn ve: "Noái thêåt chûá búän aâ. Chõ êëy vïì sau. Maâ thöi, coá gò töëi noái chuyïån. Ú khöng, töëi nay anh phaãi àïën nhaâ öng giaám àöëc Cöng ty. Khoaãng nùm giúâ chiïìu nheá...". Linh lêím bêím möåt mònh: "Laåi ruã ài caâ phï caâ phaáo chûá gò? Theâm vaâo". Böë töí chûác hoåp gia àònh. Lêìn naây khöng khñ àaä búát cùng thùèng ài rêët nhiïìu. Böë vúái meå ngöìi úã baân uöëng nûúác, Linh öm con meâo ngöìi cuöån trong chùn úã giûäa giûúâng. Qua möåt àúåt êëm aáp tûúãng chûâng heâ sang àïën núi röìi, bêy giúâ trúã laåi reát naâng Bên. Anh Huâng dûúâng nhû söët ruöåt, hïët ngöìi xuöëng laåi àuáng lïn. Àïën khi böë noái vaâo chuyïån anh múái chõu ngöìi xuöëng caånh Linh, àûa tay trïu con http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 96 meâo nhû thïí àang vö tû, vö têm lùæm. Böë noái ngùæn goån vïì chuyïån anh Huâng tûå àöång nghó viïåc ài tòm chõ Vên maâ khöng xin pheáp böë meå laâ khöng àûúåc. Con caái duâ coá lúán vêîn phaãi söëng theo khuön pheáp gia àònh. Röìi böë nhêën maånh: "Chuyïån cuãa con vúái Vên, böë meå àaä nhòn nhêån laåi. Tuy khöng hoaân toaân thoaãi maái, nhûng böë nghô àoá laâ quyïët àõnh cuãa con. Tûâ bêy giúâ, böë meå tön troång quyïët àõnh êëy". Mùæt anh Huâng saáng lïn, anh bêëm vaâo caánh tay Linh nhû ngêìm bêìy toã sûå hên hoan. Röìi àïën lûúåt meå noái, meå daâi doâng hún böë, nhûng vêîn chöët laåi ngêìn êëy vêën àïì. Anh Huâng chùèng biïët àaáp thïë naâo, cûá lùång im, maäi sau múái noái àûúåc möåt cêu khön ngoan: "Chuáng con seä khöng laâm böë meå thêët voång vaâ àau àêìu thïm nûäa àêu". Khöng hiïíu anh muöën noái "chuáng con" naâo? Anh vaâ Linh hay anh vaâ chõ Vên? Tûúãng moåi chuyïån àaä xong xuöi, Linh toan àuöíi anh Huâng ra àïí bêåt ti vi thò ngúâ àêu meå laåi quaâng sang chuyïån cuãa cö vúái Haãi: "Anh em chuáng maây cûá àêíy böë meå vaâo tònh thïë buöåc phaãi chêëp nhêån. Con Linh coân mêëy thaáng nûäa laâ ra trûúâng, yïu àûúng nhû thïë thò àõnh tñnh laâm sao? Coá phaãi caái gò cuäng àún giaãn, cuäng theo yá mònh àêu cú chûá. Möîi àûáa möåt quï nhû thïë... Böë meå lo laâ lo cho chñnh baãn thên chuáng maây...". Anh Huâng ra veã ta àêy, quay sang hoãi Linh: "Thïë chuáng maây coá àõnh lêëy nhau khöng? Àaä nghô ra kïë hoaåch gò röìi?". Linh chó cûúâi cûúâi. Haãi àaä tûâng veä ra tûúng lai: Linh ra trûúâng, seä xin vïì daåy gêìn núi anh àoáng quên. Röìi hai àûáa seä cûúái nhau ngay luác Linh àûúåc ài laâm. Anh baão phaãi chêëp nhêån xa caã hai quï thöi. Thêåm chñ anh coân xöng xaáo àïën trûúâng cêëp ba úã àoá àùåt vêën àïì xin viïåc cho cö. Öng hiïåu trûúãng cuäng hûáa heån nhiïìu àiïìu töët àeåp. ÚÃ caái vuâng ñt nhiïìu heo huát êëy, giaáo viïn vêîn àang thiïëu. Linh tûå caãm thêëy trong chuyïån lo lùæng cho tûúng lai, mònh coân quaá thuå àöång. Thêåm chñ cö coân khöng daám nghô sêu xa àïën ngaây êëy, búãi luác naâo cuäng canh caánh nöîi lo böë meå mònh vaâ böë meå Haãi khöng àöìng yá. Àaä bao lêìn Haãi phaãi trêën an: "Cuöåc söëng cuãa chuáng mònh do chuáng mònh quyïët àõnh laâ chuã yïëu. Caác cuå khöng caãn àêu, em àûâng lo". Coá nhûäng luác Linh chó muöën mùåc kïå têët caã nhûng cûá nghô àïën viïåc mêët Haãi, Linh laåi thêëy cuöëng cuöìng. Bêy giúâ, biïët böë meå khöng coân cûáng rùæn nhû trûúác nûäa, cö thêëy tûå tin hún vaâ nghô nhiïìu hún vïì traách nhiïåm cuãa mònh vúái tònh yïu. Hoáa ra tûâ trûúác túái nay, cö phoá mùåc têët caã cho Haãi. Traách gò anh chùèng coá luác buöìn. Tûå nhiïn Linh laåi caãm thêëy ên hêån höëi tiïëc. Nghe Linh trònh baây kïë hoaåch sau khi ra trûúâng, meå kheä thúã daâi: "Con coá tin laâ mònh chõu àûång àûúåc cuöåc söëng nhû thïë khöng? http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 97 Lêåp nghiïåp úã möåt núi hoaân toaân xa laå nhû thïë chùèng dïî daâng gò àêu con aå!". Linh quaã quyïët: "Con seä cöë. Maâ chùæc cuäng khöng nghiïm troång nhû meå nghô àêu". Tûå nhiïn cö thûúng meå da diïët. * * * Lan Anh phaãi vaâo bïånh viïån. Caã phoâng cuöëng lïn vò tin êëy. Caã tuêìn khöng thêëy Lan Anh vïì phoâng, chiïìu thûá baãy coá àiïån thoaåi baáo noá àang nùçm trong phoâng cêëp cûáu. Thuãy luân ài nghe àiïån vïì chó nhúá chñnh xaác àûúåc tïn bïånh viïån, coân khoa naâo, têìng naâo thò noá cûá uâ úâ: "Chùèng nhúá nûäa. Hònh nhû baâ baác sô goåi. Baâ êëy noái nhanh lùæm". Àïën khi Linh hoãi: "Thïë noá bõ laâm sao? Tònh hònh sûác khoãe coá nguy lùæm khöng". Thuãy luân cuäng vêîn uâ úâ: "Tao... tao quïn mêët, khöng hoãi". Lï gùæt toaáng lïn: "Coá thïë maâ cuäng quïn. Maây chùèng àûúåc tñch sûå gò caã". Thuãy tûå aái: "Sao maây khöng xuöëng maâ nghe?" laâm Linh laåi phaãi daân hoâa: "Bêy giúâ coân àûáng àêëy caäi nhau aâ? Phaãi vaâo bïånh viïån xem noá ra sao chûá? Quaái nhó, noá úã nhaâ baác, thïë maâ luác vaâo viïån laåi khöng coá ai aâ?". Têët caã cûá cuöëng cuöìng. Lï boã khöng vïì quï nûäa, duâ noá khöí súã rïn rêím: "Thaão naâo laäo Vinh cuäng tûác tao cho maâ xem". Thuãy luân lêím bêím: "Gúám chïët, gaác tònh yïu laåi möåt lêìn xem naâo...". Àûáa naâo cuäng tûúãng tûúång ra tònh traång bi àaát cuãa Lan Anh: "Chùæc noá bõ ö tö hay xe maáy àêm vaâo!". "Coá khi bõ gêîy chên gêîy tay gò cuäng nïn". Cûá möîi àûáa möåt phaách. Ra àûúâng, caã luä àaåp xe nhû ma àuöíi. Linh gaâo: "Tûâ tûâ thöi, khöng laåi vaâo nùçm caånh caái Lan Anh àêëy". Àïën bïånh viïån, mêët nûãa tiïëng chaåy ngûúåc chaåy xuöi múái tòm àûúåc phoâng cêëp cûáu Lan Anh nùçm. Caái Lï mau möìm hoãi baác sô: "Noá bõ sao àêëy aå? Coá nguy hiïím khöng?". Baâ baác sô chûâng nùm mûúi tuöíi nghiïm gioång: "Caác cö laâ sinh viïn haã?". Thuãy luân hêëp têëp: "Vêng, baån cuâng phoâng tuåi chaáu àêëy. Noá bõ tai naån giao thöng húã cö?". Baác sô laånh luâng: "Sêíy thai do ngaä xe" röìi ài thùèng. Chûa coá caái tin naâo gêy baâng hoaâng hún caái tin naây. Cûãa phoâng cêëp cûáu chó coân caách khoaãng dùm meát, nhûng chên àûáa naâo cuäng nhû bõ chön chùåt xuöëng àêët. Lï thò thaâo: "Hay laâ nhêìm vúái ai khaác ". Linh khoaát tay: "Tuåi mònh cûá vaâo ài röìi seä roä. Tuyïåt àöëi khöng àûáa naâo noái gò vïì chuyïån vûâa naäy nheá!". Nhûäng bûúác chên trúã nïn roán reán hún. Àuáng Lan Anh röìi, taái xanh vaâ bêët àöång trïn têëm ga trùæng. Chai huyïët thanh àang roã tûâng gioåt. Möåt chõ y taá àang ngaáp daâi úã giûúâng àöëi diïån. Thêëy mêëy àûáa àïën, chõ ta hoãi "ngûúâi nhaâ haã" röìi àûáng lïn ài ra, khöng quïn neám http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 98 laåi möåt cêu caâu nhaâu: "Giúâ múái àïën. Chûa laâm thuã tuåc nhêåp viïån àêu". Lan Anh kheáp húâ mùæt nhûng khöng nguã. Caã tuåi vêy xung quanh öìn aâo. Noá múã mùæt ra, röìi bêët chúåt khoác oâa nhû tuãi thên. Hai vai rung lïn bêìn bêåt, caã öëng dêy truyïìn huyïët thanh cuäng rung theo. Hoa höët hoaãng: "Thöi, àûâng khoác nûäa, tuöåt muäi kim ra kia kòa. Baác sô vaâo thò chïët...". Thuãy luân vaâ Linh roán reán ngöìi xuöëng caånh Lan Anh. Linh vöî vïì: "Khöng sao àêu. Nñn ài. Coá gò àaä coá tuåi tao röìi”. Linh chùèng biïët phaãi noái thïm cêu gò. Dûúâng nhû Lan Anh khöng biïët laâm gò hún laâ khoác. Linh thêëy coá àiïìu gò nhû laâ thêët voång, nhû laâ àöí vúä. Lan Anh úi! Coá àuáng laâ chuyïån taây trúâi êëy hay khöng? Khöng khñ cùng thùèng bao truâm. Hoa cöë "giaãi thoaát" khoãi tònh traång àoá bùçng möåt àïì nghõ tïë nhõ: "Thöi, dêîu sao Lan Anh khöng nguy lùæm laâ may röìi. Àïí Thuãy vúái Linh úã àêy, tuåi mònh ra kia xem thuã tuåc, viïån phñ thïë naâo". Chûa àûáa naâo kõp ra khoãi phoâng thò baâ baác sô luác naäy laåi vaâo, cau coá: "Ra búát ngoaâi kia ài. Ai cho caác cö vaâo phoâng cêëp cûáu àöng thïë naây". Caái Lï quay sang vúát vaát: "Baån chaáu coá bõ nùång lùæm khöng cö?" "Khöng. Mêët nhiïìu maáu nïn bõ choaáng. Coá chûãa maâ ài àûáng khöng cêín thêån gò. Hay cöë tònh ngaä?". Àoaån baâ nhòn xoaáy vaâo Lan Anh: “Coá chöìng chûa?”. Thïë laâ roä. Lan Anh cùæn möi tûúãng chûâng nhû bêåt maáu, coân Linh nghe ngheân ngheån núi löìng ngûåc. Thuãy luân múã to mùæt kinh ngaåc. Luä coân laåi lùång leä keáo nhau ra khoãi phoâng. Àïën khi baâ baác sô ngùæt dêy truyïìn huyïët thanh, tiïm cho Lan Anh möåt muäi vaâ ra khoãi phoâng thò chñnh Linh bêåt khoác ngheån ngaâo: "Taåi sao thïë haã Lan Anh? Coá thêåt laâ nhû vêåy khöng?". Lan Anh loaåi oâa lïn: "Àûâng hoãi gò nûäa. Tao muöën chïët...". Thuãy luân àûáng phùæt dêåy, nghiïm gioång: "Sao maây ngu ngöëc thïë? Maây tûúãng chïët dïî lùæm sao?". Röìi noá laåi ngöìi xuöëng, noái nhû sùæp khoác: "Maây liïìu thïë àïí laâm gò? Laäo Hoaâng àêu?". Nhùæc àïën Hoaâng, Lan Anh ngoaãnh mùåt vaâo tûúâng, ngûúâi run lïn: "Àûâng nhùæc àïën laäo êëy nûäa". Linh vöî vïì: "Maây noái thêåt vúái chuáng tao ài, chñnh Hoaâng gêy ra chuyïån naây phaãi khöng? Anh êëy biïët chûa?". Linh hiïíu ra têët caã. Chùæc chùæn Hoaâng àaä "quêët ngûåa truy phong". Cö thêëy giêån söi ngûúâi, giêån Hoaâng baåc tònh, àïíu giaã, giêån Lan Anh buöng thaã, caã tin. Lan Anh àaä tûâng bõ nhòn nhêån laâ cú höåi, laâ àûáa nhêîn têm. Thïë maâ giúâ àêy, nhòn Lan Anh quùçn quaåi thïë naây, loâng àûáa naâo cuäng nhû xaát muöëi... Chiïìu töëi, chó coá mònh Linh úã laåi vúái Lan Anh. Thuãy vaâ Hoa cuäng muöën úã laåi nhûng phoâng bïånh khöng coân chiïëc giûúâng tröëng naâo. Hai ca cêëp cûáu nûäa àûúåc àûa vaâo phoâng cuãa Lan Anh. Linh ngöìi thu lu trïn giûúâng, nùæm lêëy baân tay Lan Anh, thuã thó: "Cöë ùn http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 99 chuát gò nheá. Baác sô baão maåch coân chòm lùæm, huyïët aáp haå". Lan Anh laåi ûáa nûúác mùæt "Khöng. Tao chó muöën chïët thöi. Thêåt àêëy Linh aå". "Maây cûá vúá vêín. Söëng khoá, chûá chïët khoá gò. Sao maây tiïu cûåc thïë?". "Tao hêån laäo Hoaâng". Linh ngöìi lùång ài, cö hiïíu rùçng mònh khöng nïn àöång vaâo nöîi àau cuãa baån luác naây. Chùèng hiïíu taåi sao noá laåi nöng nöíi thïë. Tûâ trûúác túái nay, Lan Anh luön nöíi tiïëng laâ thûåc duång vaâ tñnh toaán. Thïë maâ lêìn naây... Àïm, thêëy Lan Anh nhùæm mùæt, tûúãng cö naâng àaä nguã, Linh lùång leä mùæc maân röìi nùçm xuöëng bïn caånh. Ngúâ àêu Lan Anh kheä xoay ngûúâi laåi: “Tao thêëy nhuåc nhaä, ï chïì quaá... Chuáng maây cûá khinh bó, cûá nguyïìn ruãa tao ài". Linh noái aát: "Ai khinh bó, nguyïìn ruãa maây cho mïåt xaác. Nguã ài, laãm nhaãm thïë àïí laâm gò?". Lan Anh im lùång àûúåc möåt laát, röìi laåi nùång nïì cêët lúâi: "Chõ Laânh àaä...". "Chûa. Chõ êëy coá úã phoâng àêu maâ biïët". "Thïë thò...". Lan Anh toan noái nûäa thò bõ Linh bõt chùåt miïång. Cö thò thaâo: "Tao noái lêìn cuöëi nheá: nguã ài. Nguã ài maâ lêëy laåi sûác khoãe. Maây coá muöën bõ hoaän töët nghiïåp hay khöng". Lêìn naây, Lan Anh chõu nùçm yïn. Linh muöën nguã lùæm maâ khöng nöíi. Cö laåi nhúá àïën caái àïm úã vúái meå trong bïånh viïån. Meå vaâo viïån cuäng chó vò chuyïån tònh yïu cuãa anh Huâng, chõ Vên. Bêy giúâ soáng gioá àaä taåm yïn trong gia àònh cö. Höm trûúác anh Huâng goåi àiïån khoe rùçng meå àaä baão anh àûa chõ Vên àïën nhaâ chúi. Nhûng röìi anh laåi múã ngoùåc thïm möåt cêu: "Thaái àöå cuãa meå coân nùång nïì, gûúång eáp lùæm". Linh baão: "Thò anh cûá àùåt mònh vaâo àõa võ cuãa meå maâ xeát xem. Ai coá thïí quay ngoùæt 1800 dïî daâng thïë?". Anh Huâng chó cûúâi hò hò: "Hiïíu röìi. Àûâng coá thuyïët giaáo nûäa". Thïë nhûng khi vïì phoâng, Linh laåi têìn ngêìn nghô khöng hiïíu anh Huâng coá buöìn vò nhûäng àiïìu cö vûâa noái hay khöng? Nghô àïën chuyïån Lan Anh, Linh laåi thêëy mûâng cho chõ Laânh. Ruä boã àûúåc con ngûúâi nhû Hoaâng laâ quaá may mùæn. Khöng hiïíu khi biïët chuyïån cuãa Lan Anh, chõ seä nghô thïë naâo? Buöíi saáng, Linh múã mùæt, nhòn sang bïn caånh vaâ chúåt laånh ngûúâi khi chöî nùçm cuãa Lan Anh tröëng trún. Linh hoaãng höìn, vuåt nghô àïën chuyïån töìi tïå nhêët. Biïët àêu trong luác röëi trñ, Lan Anh laåi liïìu lônh lêìn nûäa. Cö hêëp têëp lao ra cûãa vaâ thúã phaâo khi thêëy Lan Anh àang àûáng tûåa lûng vaâo cöåt, nhòn xuöëng sên bïånh viïån. Cö kheä khaâng ài laåi. Lan Anh khöng ngoaãnh ra, nhûng àoaán tiïëng deáp àang laåi gêìn laâ Linh nïn hoãi nhoã "Khöng nguã nûäa aâ?". "Khöng? Maâ maây ra àêy laâm gò súám thïë? Àúä chûa? Muöën ài àêu sao khöng goåi tao dêåy?" Lan Anh vêîn àùm chiïu: "Caã àïm tao coá http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 100 nguã àêu. Nhòn maây nguã ngon maâ theâm. Tao ra àêy tûâ böën giúâ saáng cú". Linh trúån mùæt: "Ra laâm gò? Vúá vêín. Vêîn nùçm trong phoâng cêëp cûáu maâ maây liïìu thïë!". Lan Anh thúã daâi: "Noái thêåt, luác múái ra àêy, tao cûá nhòn xuöëng dûúái sên kia, tûå hoãi: Khöng biïët lao tûâ trïn têìng ba xuöëng caái sên xi mùng êëy coá chïët khöng? Röìi tao muöën lao xuöëng lùæm". Linh laåi höët hoaãng: "Maây àiïn? Vaâo phoâng ài. Chó àûúåc caái nghô quêín". Lan Anh cûúâi nheå: "Maây yïn têm. Giúâ thò tao nghô laåi röìi. Àuáng luác tao muöën chïët nhêët thò tao laåi nhòn thêëy àaám ngûúâi nhaâ bïånh nhên kia kòa. Àêëy, dûúái göëc cêy phûúång àêëy. Hoå khöí súã thïë maâ vêîn chêëp nhêån àïí thùm nuöi ngûúâi bïånh. Tao laåi nghô coân bao nhiïu ngûúâi trong caái bïånh viïån naây àang cöë gùæng baám vñu vaâo cuöåc söëng, àang thu hïët sûác taân maâ söëng, thò coá gò tao phaãi tûâ boã cuöåc söëng?". Linh thúã phaâo nheå nhoäm: "Àuáng thïë. Suy cho cuâng söëng àûúåc múái laâ khoá, chûá chïët khoá gò". Mùåt Lan Anh chúåt àanh laåi, noá vûâa noái vûâa nghiïën rùng: "Maâ chùæc tao chïët thò laäo Hoaâng seä cûúâi thêìm. Nhûäng àûáa vöën gheát tao seä cûúâi thêìm. Coân lêu con Lan Anh naây múái ngu ngöëc thïë. Àûúåc röìi, coân tao, coân thùçng cha êëy, àúâi coân daâi lùæm... ". Thêëy Lan Anh bõ kñch àöång, Linh laåi àêm hoaãng. Cö cöë löi Lan Anh vïì phoâng. Bêët chúåt, Lan Anh guåc àêìu vaâo vai cö nêëc lïn: "Maây coá khinh tao khöng húã Linh? Phoâng mònh nûäa. Biïët àêu chuyïån naây vúä lúã...". Linh cuöëng quyát trêën an: "Maây cûá tin ài, ngoaâi phoâng mònh ra, khöng ai biïët chuyïån àêu. Khöng àûa naâo nghô xêëu cho maây àêu...". Lan Anh nêëc to hún: "Tao coá àeåp àeä gò maâ àoâi moåi ngûúâi nghô töët vïì mònh. Linh úi!". Linh àúä Lan vïì phoâng, bûúác chên xiïu veåo vò Lan Anh cûá chûåc àöí vaâo ngûúâi cö. Vïì phoâng, tó tï maäi, Lan Anh cuäng kïí àêìu àuöi. Lan Anh khùèng àõnh mònh yïu Hoaâng thêåt sûå, chûá khöng hoa laá nhû nhûäng anh chaâng trûúác. Noá coân àõnh àûa Hoaâng vïì ra mùæt gia àònh. Yïu thêåt nïn noá khöng àïì phoâng gò caã. Ngay caã khi Hoaâng quaá àaâ trong quan hïå, Lan Anh cuäng tûå nhuã: "Àùçng naâo cuäng sùæp ra trûúâng. Maâ ra trûúâng thò coá leä hai àûáa seä cûúái ngay". Hoaâng hûáa heån thïì thöët àuã àiïìu laâm Lan Anh tin chùæc tònh yïu cuãa mònh laâ àñch thûåc. Àïën khi biïët cö coá thai, Hoaâng laâm mùåt laånh, khuyïn ài phaá, röìi dúã troâ: "Anh ài xem boái, thêëy tuöíi anh vaâ tuöíi em khùæc nhau lùæm. Thêìy baão söë em seä saát anh. Em thöng caãm, hoå nhaâ anh coá möîi anh laâ trai". Lan Anh uêët ngheån. Naâi nó, khoác loác khöng xong, cö nöíi àoáa lïn noái thùèng vúái Hoaâng seä àïën têån cú quan anh ta töë caáo. Ai ngúâ anh ta cûúâi nhaåt: "Múâi em. Xin thûa, sïëp anh chñnh laâ chuá ruöåt anh. Sïëp cao hún nûäa laâ öng baác hoå. Em thñch laâm coân kiïën ài kiïån cuã khoai aâ? Maâ ai laâm chûáng caái thai http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 101 trong buång em laâ cuãa anh? Anh baão em lùng nhùng vúái keã khaác röìi àöí töåi cho anh thò sao? Em coá daám chúâ àïën ngaây àeã noá ra, röìi àûa ài xeát nghiïåm ADN khöng? Luác àoá em cuäng seä mêët têët caã, coân anh, àaä chùèng mêët gò, coá khi coân àûúåc thïm àûáa con". Lan Anh ngheån hoång. Cö muöën taát vaâo caái baãn mùåt nhún nhún cuãa Hoaâng lùæm, nhûng khöng thïí. Cuöëi cuâng, cö chó biïët ruãa hùæn "khöën naån". Nghe Lan Anh kïí xong, Linh êu lo hoãi: "Thïë chuyïån maây ngaä xe laâ vö tònh hay cöë yá?". "Cöë yá àêëy. Tao khöng muöën mang trong mònh caái doâng maáu gaä khöën naån êëy". Linh thò thaâo: "Maây liïìu quaá. Thïë... noá àûúåc mêëy thaáng?". "Chûa àêìy hai thaáng". Linh thêëy loâng nhoi nhoái. Coá veã luác naây trong àêìu Lan Anh, têët caã àang dêìn dêìn öín àõnh, baäo töë àang lùæng laåi phêìn naâo. "Thïë ai àûa maây vaâo bïånh viïån? Maâ sao maây khöng vaâo quaách tûâ àêìu, laåi baây àùåt ngaä xe laâm gò. Lúä laåi gaäy chên gaäy tay thò khöën naån”. “Möåt laäo xñch lö àûa vaâo. Maâ àûâng noái chuyïån naây nûäa. Noá qua röìi...". Linh ngöìi im. Lan Anh xoâe tay, ngùæm nghña kyä lûúäng caác àûúâng chó tay röëi rùæm. Mêët maáu nhiïìu, da noá xanh rúát. Bêët ngúâ Lan Anh quay sang, ngêåp ngûâng hoãi: "Chõ Laânh... coá... úã phoâng khöng?”. Linh lùæc àêìu: "Khöng, chõ êëy vêîn vïì nhaâ. Bêy giúâ phaãi laâm luêån vùn, chõ êëy khöng lïn phoâng cuäng coá lyá". Khoáe mùæt Lan Anh laåi dêëp dñnh nûúác: "Nghôa laâ chõ êëy chûa biïët chuyïån. Tao.. tao...". Linh laåi phaãi gaåt ài: "Thöi, chuyïån àoá noái sau. Maây nùçm nghó ài". Hai àûáa vûâa nhùæc àïën chõ Laânh thò möåt laát sau chõ àïën. Thuãy luân, Xuên, Oanh ài cuâng vúái neát mùåt êu lo. Vûâa thêëy chõ, Lan Anh quay vöåi mùåt vaâo tûúâng. Linh cuäng thêëy höìi höåp trûúác tònh huöëng khoá xûã naây. Àaä bao nhiïu ngaây, chõ Laânh vaâ Lan Anh xem nhau nhû khöng quen biïët. Chõ Laânh àùåt tuái hoa quaã lïn chiïëc kïå nhoã àêìu giûúâng kheä goåi: "Lan Anh!". Lan Anh quay laåi oâa lïn: "Chõ úi! Sao chõ laåi thùm em?". Röìi noá cûá thïë tu tu khoác nhû treã con phaãi àoân oan. Nhûäng bïånh nhên cuâng phoâng àöí döìn mùæt nhòn. Chõ Laânh ngöìi xuöëng, vöî vïì: "Thöi, coá gò maâ phaãi khoác". Lan Anh caâng nêëc to hún: "Em... em ngu quaá, chõ úi". Chõ Laânh vêîn dõu daâng "Khöng cêìn noái chuyïån êëy luác naây. Nñn ài. Cöë maâ böìi dûúäng cho khoãe. Coi nhû khöng coá bêët cûá chuyïån gò xaãy ra". Linh, Thuãy, Oanh, Xuên thúã nheå nhoäm. Trûúác chõ Laânh, dûúâng nhû Lan Anh coân ngûúâng ngûúång. Ngöìi chúi möåt luác, chõ Laânh khua caã Linh lêîn Thuãy, Oanh, Xuên ra vïì. Chõ baão: "Cûá àïí chõ úã àêy tröng Lan Anh cho. Chuáng maây vïì ài maâ viïët tiïëp luêån vùn. Chõ viïët gêìn xong röìi, coân möîi caái kïët luêån. Maâ baác sô coá noái bao giúâ ra viïån àûúåc khöng?". Lan Anh lñ nhñ: "Mai". "ÛÂ, töët röìi, thöi mêëy àûáa vïì ài". Xuöëng àïën http://ebooks.vdcmedia.com Nguyïîn Thõ Viïåt Nga 102 cêìu thang, Thuãy luân thò thaâo: "Cöng nhêån baâ Laânh nhaâ mònh xûã sûå rêët chi quên tûã!". Oanh àùm chiïu: "Thò laâm thïë naâo khaác àûúåc. Caái Lan Anh àang thïë, chùèng nheä laåi...’’. Thuãy luân gêåt guâ: "Maâ cuäng may cho baâ Laânh àêëy. Ngaây êëy khöng coá Lan Anh nhaãy vaâo, baâ êëy cûá ngêy thú yïu caái laäo Hoaâng khöën naån thò...". Xuên lûúâm Thuãy: "Noái thïë maâ cuäng noái. Maây cûá laâm nhû ai cuäng nhû Lan Anh êëy. Tao noái thêåt nhaá, bêy giúâ thò thêëy thûúng noá thêåt, nhûng suy cho cuâng cuäng àaáng àúâi cú. Ai baão noá thoaáng quaá, dïî daäi quaá, vúá àûúåc anh naâo cuäng cùåp keâ. Cûá söëng nhû noá thò khöng laäo Hoaâng cuäng dñnh laäo khaác". Linh lïn tiïëng: "Nhûng töåi möåt caái laâ caác laäo trûúác, noá chó yïu chúi búâi, giúâ xaác àõnh yïu anh Hoaâng thûåc sûå thò laåi...". Xuên vêîn gay gùæt: "Maây àûâng ngêy thú. Ngûúâi nhû Lan Anh thò hoùåc laâ chùèng bao giúâ yïu ai thûåc sûå, hoùåc laâ ai cuäng yïu thûåc sûå. Phaãi noái trùæng ra laâ noá söëng buöng thaã". Thuãy luân thúã daâi: "Cuäng taåi chuáng mònh möåt phêìn, thêëy thïë tûâ nùm thûá nhêët maâ chuáng mònh khöng àêëu tranh maånh meä, cûáng rùæn hún...". Thuãy noái xong, àûáa naâo cuäng im lùång. Linh cuäng ngûúâng ngûúång nhêån ra lúâi Thuãy coá lyá. Dûúâng nhû thúâi gian gêìn àêy, àûáa naâo trong phoâng cuäng bêån röån lo cho mònh, chùèng quan têm àïën ai khaác. Giaá nhû têët caã "àïí mùæt" túái Lan Anh nhiïìu hún thò biïët àêu... * * * Lan Anh ra viïån, chõ Laânh laåi khùn goái lïn phoâng. Chõ baão "àïí söëng nöët nhûäng ngaây cuöëi cuãa àúâi sinh viïn”. Caã luä nhao nhao bùæt chõ phaãi laâm "lïî nhêåp phoâng" búãi taách khoãi phoâng àaä lêu. Tûúãng àuâa cho vui, ai ngúâ chõ gêåt àêìu: "Ö kï ngay, kïët húåp vúái viïåc mûâng Lan Anh "tai qua naån khoãi". Thuãy luân nhöím dêåy hoãi ngay: "Thïë ai chuã chi?". Chõ Laânh baão: “Tuây têm àoáng goáp. Coân bao nhiïu tao chõu têët. Thïë ùn mùån hay ùn ngoåt?”. Mêëy àûáa àêåp hoâm rêìm rêìm "Ùn mùån, ùn mùån chûá, buâ vaâo caái höm ài thûåc têåp vïì, caã phoâng liïn hoan, chõ vùæng mùåt". Daåo möåt voâng quanh phoâng "quyïn goáp", chõ Laânh vïì chöî àöí tiïìn ra, lêím nhêím àïëm röìi gaâo to: "Tha höì xöng xïnh nheá. Coá khi tao chùèng phaãi buâ thïm xu naâo. Thïë ùn moán gò?". Lan Anh laåi gaâo rêët to: "Laåi ùn buán chaã ài”. Têët caã laåi aâo aâo phên cöng nhau tûâng viïåc. Chõ Laânh baão. "Chõ vúái Lan Anh ài chúå nheá!”. Caái Lï bö bö: “Gúám, sao bêy giúâ thên nhau thïë. Chùèng buâ cho nhûäng luác...". Thuyã luân gêëp saách, vûún vai: "Noái nhû http://ebooks.vdcmedia.com BAN BE OI 103 maây êëy. Phaãi kheáp laåi quaá khûá àau thûúng àïí chung söëng hoâa bònh vaâ hûúáng túái tûúng lai chûá. Cûá cöë chêëp thò coá maâ...". Nhûng röìi noá laåi gêåt guâ: "Cöng nhêån baâ Laânh nhaâ mònh rêët töët tñnh nheá. Mai sau, thùçng naâo àûúåc laâm chöìng baâ êëy thò phuác to bùçng caái àònh. Tao thêëy tuåi con trai choån ngûúâi yïu maâ chó thiïn vïì nhan sùæc laâ rêët ngu". Linh cûúâi "Maây laåi triïët lyá röìi. Cûá nhû àaä yïu nhiïìu lùæm êëy". Caã phoâng àang àïën cao traâo ùn uöëng thò laåi nghe úi úái dûúái sên: "Linh phoâng 418 xuöëng nghe àiïån thoaåi". Lï trúån mùæt: "Laåi àiïån. Cûá luác ùn múái goåi. Nhanh lïn àêëy nheá, àûâng coá ài röìi mêët huát". Thuãy laâu baâu: "Chùæc anh Haãi goåi. Höm nay chuã nhêåt maâ khöng xuöëng àûúåc...". Linh vöåi vaä múã cùåp saách, lêëy hai nghòn àöìng röìi höëi haã chaåy xuöëng cêìu thang, thêìm bùn khoùn khöng hiïíu ai goåi. Böë meå hay Haãi? Maâ khöng, töëi höm qua Haãi goåi röìi. Luác cêìm maáy cö vêîn thúã höín hïín. Gioång böë bïn kia àêìu dêy: "Linh haã con? Thûá tû tuêìn túái con coá bêån khöng?". Cö höìi höåp: "Khöng aå! Bêy giúâ con coá phaãi ài hoåc àêu. Luêån vùn thò viïët xong röìi. Coá chuyïån gò cú böë?". "AÂ, nhaâ mònh ài daåm ngoä cho anh Huâng". Linh bêåt lïn: "Chõ Vên aå?". Böë cûúâi: "Thò coân ai nûäa". "Thïë meå con... Maâ sao... nhanh thïë?". "Nhanh gò? Anh con giaâ àïën núi röìi, lo vúå con cho noá yïn ài. Maâ naây, con àûa caã Haãi vïì nheá. Baão noá laâ böë meå múâi. Thöi, chaâo con". Linh ngêín ngú buöng maáy, loâng röån lïn nöîi hên hoan. Àûa caã Haãi vïì? Coá nghôa laâ...? Cö lêåp cêåp àûa tiïìn cho chõ chuã maáy, chaåy ra cûãa, röìi laåi quay vaâo röëi rñt: “Chõ úi, cho em goåi lïn Sún Têy vúái, laát nûäa em àem tiïìn xuöëng”. Cö höìi höåp bêëm daäy söë àaä thuöåc loâng, höìi höåp chúâ gioång Haãi phña bïn kia... N.T.V.N http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan