Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Vô đề

.PDF
142
673
50

Mô tả:

VÚÄ ÀÏ 1 MUÅC LUÅC PHÊÌN THÛÁ NHÊËT ................................................................................................................2 Chûúng 1 ..................................................................................3 Chûúng 2 ..................................................................................9 Chûúng 3 ............................................................................... 15 PHÊÌN THÛÁ HAI ................................................................................................................. 21 Chûúng 4 ............................................................................... 22 Chûúng 5 ............................................................................... 30 Chûúng 6 ............................................................................... 39 Chûúng 7 ............................................................................... 45 Chûúng 8 ............................................................................... 51 Chûúng 9 ............................................................................... 59 Chûúng 10 ............................................................................. 66 Chûúng 11 ............................................................................. 73 Chûúng 12 ............................................................................. 79 PHÊÌN THÛÁ BA ................................................................................................................... 91 Chûúng 14 ............................................................................. 92 Chûúng 15 ............................................................................. 98 Chûúng 16 ........................................................................... 105 Chûúng 17 ........................................................................... 112 Chûúng 18 ........................................................................... 120 Chûúng 19 ........................................................................... 128 Chûúng 20 ........................................................................... 135 http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 2 PHÊÌN THÛÁ NHÊËT http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 3 CHÛÚNG 1 Phuá uöëng vöåi baát nûúác vöëi noáng, cêìm caái tùm boã miïång, röìi xaách caái ghïë mêy ra sên, àïí chöî dûúái göëc lûåu. Chaâng àûáng têìn ngêìn nhû laäng quïn möåt àiïìu gò maâ chûa nhúá ngay ra àûúåc, röìi laåi ài vaâo nhaâ cêìm möåt túâ nhêåt baáo ra. Chaâng ngöìi xuöëng ghïë, chên bùæt chûä nguä, cöí ngûãa trïn thaânh ghïë, röång múã túâ baáo... Caái tin möåt uãy ban àaä laâm viïåc suöët ngaây àïm àïí coá thïí kõp gûãi nhûäng höì sú cuãa chñnh trõ phaåm vïì cho quan Töíng trûúãng thuöåc àõa khiïën Phuá sung sûúáng móm cûúâi möåt mònh, caái tùm rúi xuöëng àêët maâ khöng biïët. Chaâng ngöìi ngay ngùæn lïn, nhòn vaâo bïëp goåi: - Àeã úi àeã! Sûúáng quaá, àeã aå! Baâ Cûã luác êëy àûúng ngöìi àun xanh caám lúån, thêëy con goåi thò ngú ngaác quay ra àaáp bùçng möåt gioång húi gùæt: - Caái gò thïë? Gioång chua chaát cuãa meå laâm cho Phuá húi cuåt hûáng vaâ húi giêån meå. Nhûng chúåt nghô àïën caãnh bêìn haân baãy nùm nay noá laâm cho meå chaâng hoáa cêëm caãu, khoá chõu thò Phuá laåi àöång loâng thûúng. Chaâng chaåy xuöëng bïëp, noái: - Àeã aå, con chùæc anh con sùæp àûúåc tha! Baâ Cûã ngú ngaác, trûúác thò coân hoaâi nghi, maâ sau thò khöng tin nûäa. Baâ laåi quay mùåt nhòn vaâo xanh caám, húâi húåt àaáp: - Maây chó àûúåc caái chuyïån nhaãm. Phuá vêîn cûúâi, cöë laâm cho meå tin: - Baáo àùng röìi àêëy maâ! Hiïån quan trïn àûúng xeát höì sú nhûäng ngûúâi caách mïånh, àïí bïn êëy xeát röìi tha cho. Bêy giúâ úã bïn Têy coá sûå thay àöíi, àaãng Xaä höåi vaâ àaãng Cöång saãn... Phuá noái àïën àêëy thò baâ meå cùæt àûát: - Thöi tao khöng chuyïån rûúâm! Bûåc mònh, Phuá laåi ra ngöìi ghïë mêy ngoaâi sên. Chaâng khöng biïët tòm caách naâo laâm cho meå chaâng hiïíu nöíi. Röìi chaâng thêëy rùçng http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 4 möåt ngûúâi àaä chõu àau khöí nhû meå chaâng àïën nöîi khöng coân tin gò nûäa, khöng coân daám hy voång gò nûäa, thò cuäng khöng laå gò. Phuá ngêîu nhiïn ön laåi quaäng àúâi xûa... Tûâ khi Phuá coân nhoã lùæm, phuå thên cuãa chaâng, öng Cûã, àaä bõ bùæt vaâ bõ àaây ài Cön Àaão. Tûâ àêëy, meå chaâng vêîn can àaãm söëng bùçng nghïì quay tú maâ nuöi nöíi ba con: Minh, anh Phuá, Tuêët, chõ Phuá vaâ Phuá. Röìi anh Minh àûúåc böí ài daåy hoåc, röìi chõ Tuêët ài lêëy chöìng, röìi Phuá vaâo trûúâng trung hoåc. Cuöåc àúâi àaä tûúãng töët àeåp. Cöng khoá nhoåc cuãa baâ Cûã tûúãng àaä àûúåc àïìn buâ... naâo ngúâ chûa àûúåc hai nùm nhaân haå thò Minh bõ bùæt, vaâo nùm 1930 laâ nùm Viïåt Nam Quöëc dên àaãng vúä lúã. Nùm sau nûäa Tuêët goáa chöìng, quay vïì úã vúái meå vúái möåt àûáa con thú... Phuá hoåc àïën nùm thûá ba trûúâng trung hoåc thò caãnh tuáng thiïëu khiïën chaâng phaãi boã àeân saách. Baâ Cûã cûá möîi ngaây möåt nhiïìu núå thïm lïn, giaâ ài, hoáa ra khoá chõu thïm... Phuá khöng kiïëm àûúåc viïåc laâm, khöng biïët hoåc nghïì gò caã, àaânh vïì quï nhaâ àoáng caái vai trñ thûác thêët nghiïåp trong hûúng thön. Baâ Cûã tûâ àêëy tuyïåt voång, lêëy söëng laâm vui, caã àïën sûå no êëm cuäng khöng daám ao ûúác nûäa. Möåt phiïn toâa Àïì hònh àaä kïët aán giaáo Minh 15 nùm töåi àöì. Baâ Cûã khöng daám hy voång àïën caái thúâi xa lùæc xa lú kia maâ coi con mònh nhû àaä chïët hoùåc trûúác khi con maän haån tuâ, thò baâ cuäng àaä chïët. Ngaây nay... Thöët nhiïn Phuá kïu anh mònh sùæp àûúåc tha! Nhû vêåy kïí cuäng khoá tin thêåt. Phuá chó coân caách cùæt nghôa cho kyä nhûng khöng bao giúâ baâ Cûã laåi chõu àïí cho Phuá cùæt nghôa. Möîi khi nghe thêëy Phuá noái àïën: “Àaãng cöång saãn bïn Phaáp” thò baâ Cûã laåi giêåt nêíy mònh lïn àaánh thoát möåt caái vaâ khöng cho Phuá àûúåc noái tiïëp. Baâ súå con baâ seä bõ vaå miïång. Baâ cho con baâ sùæp hoáa daåi, hoùåc noái chuyïån laâm quaâ. Nghô thïë, Phuá tûác lùæm. Phuá laåi muöën vaâo bïëp noái kyä caâng cho meå hiïíu, àïí meå coá hy voång, àïí meå àúä khöí, àïí meå àûúåc möåt chuát vui mûâng. Nhûng chúåt möåt tû tûúãng thoaáng qua laâm cho Phuá vûâa àûáng lïn laåi ngöìi xuöëng ghïë. Liïåu Minh coá àûúåc tha vïì nay mai khöng hay laâ ngûúâi ta seä giaãm haån tuâ tûâ 15 nùm xuöëng àöå 10 nùm maâ thöi? Nïëu vêåy, coá nïn noái vúái meå khöng? Phuá súå ngöå caái aão tûúãng cuãa Phuá seä laâm cho Phuá noái roä thò meå chaâng seä vò àoá maâ laåi caâng buöìn baä hún xûa. Chaâng nghô thêìm: “êu laâ chúâ bao giúâ coá àñch xaác vêåy”. Gioá hêy hêy thöíi, àaä coá caái veã heo may. Nùæng chiïìu roåi qua rùång tre úã goác sên in lïn vaách nhaâ hònh boáng möåt caânh tre àeåp nhû http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 5 trong nhûäng tranh thuãy maåc Têìu, laåi coân rung rinh hoaåt àöång nûäa. Nhûäng mêíu laá tre uáa ruång laã taã xuöëng sên, trûúác khi rúi xuöëng àêët cûá quay tñt theo chiïìu möåt chiïëc ngû löi vûâa bõ bùæn ra khoãi miïång suáng. Möåt caânh lûåu bõ gioá àêíy thónh thoaãng laåi chaåm vaâo tai Phuá, tinh quaái nhû möåt ngûúâi nhên tònh. Phuá nhòn lïn trúâi, nhòn nhûäng àaám mêy thiïn hònh vaån traång, nhòn kyä caã nhûäng hònh troân troân hiïån trïn da trúâi - phaãn aãnh cuãa con ngûúâi maâ têìm muåc quan chó àïën àûúåc àêëy thò hùæt trúã laåi. Möåt caái diïìu vo vo nhûäng tiïëng saáo nhû bõ treo lûng chûâng mêy, tröng nhû möåt vêìng trùng àen, khiïën Phuá ngêîu nhiïn coá nhûäng caãm tûúãng man maác buöìn. Chaâng böîng tuãi cho thên thïë. Phuá àaä 24 tuöíi àêìu maâ coân cûá phaãi ùn haåi meå, maâ ngûúâi meå khöën khöí, ngheâo xú ngheâo xaác! Chaâng coá möåt khöëi oác saáng suöët àïí suy nghô maâ khöng biïët àïí suy nghô vaâo viïåc gò caã. Chaâng coá hai caánh tay khoãe maånh sùén saâng laâm viïåc maâ xaä höåi khöng theâm mûúån àïën, khöng cùæt cho möåt viïåc gò caã. Sûå mêìu nhiïåm cuãa taåo hoáa, sûå mang nùång àeã àau cuãa baâ Cûã, bao nhiïu cöng ùn hoåc cuãa Phuá, ngêìn êëy caái chó kïët quaã nïn Phuá laâ möåt ngûúâi thûâa... Phuá thêëy rùçng caái xaä höåi nhû vêåy phaãi caãi caách, khöng thïí àïí thïë àûúåc nûäa. Caãi caách? Chó coân coá möåt àûúâng laâ: khöng súå chïët, nhû nhûäng ngûúâi àaä haá sinh caã tñnh mïånh lêîn con khön vúå àeåp. Haá sinh thò cuäng khöng thïí biïët trûúác kïët quaã seä thïë naâo, song àaä muöën thò phaãi haá sinh... Khöën nöîi Minh àaä haá sinh mêët röìi, àaä àïí laåi möåt caãnh gia àònh tiïìu tuåy, àïí laåi möåt meå giaâ chó coân coá tröng cêåy úã Phuá. Chaâng thêëy nïëu khöng liïìu thò chó laâ ngûúâi heân nhaát, maâ liïìu thò seä phaåm töåi àaåi bêët hiïëu vúái meå - thêåt laâ tiïën thoaái lûúäng nan... Phuá àaä söëng nhûäng ngaây buöìn bûåc, cûåc khöí. Nhûng nay, thúâi cuåc àaä laâm cho Phuá àûúåc pheáp laåc quan. Cuäng nhû nhûäng ngûúâi trñ thûác hiïíu àúâi, Phuá rêët hy voång vaâo Chñnh phuã Bònh Dên Phaáp. Xûa kia Phuá khöng bao giúâ daám hy voång àïën caái hy voång êëy, nïn chi khi thêëy nay hy voång kia àaä hiïån ra sûå thûåc, thò Phuá cuäng vêîn phaãi húi lo súå, húi nghi ngúâ, mùåc loâng rùçng khöng daám tin vûäng thò chaâng khöí súã lùæm, vaâ chaâng khöng muöën phaãi nghi hoùåc möåt phuát bao giúâ. Hùçng ngaây, nhûäng tin tûác cuãa Chñnh phuã Bònh Dên bïn Phaáp caâng laâm cho Phuá chûáa chan hy voång. Chaâng caãm thêëy rùçng caái “sûå khöng hiïíu nhau” cuãa hai dên töåc thïë laâ khöng coân coá nûäa - Ngûúâi bõ chinh phuåc àaä coá thïí coi keã àïën chinh phuåc nhû ên nhên cuãa mònh nïëu mònh khöng muöën bõ möåt keã thuâ khaác nûäa, nïëu mònh khöng muöën bõ diïåt chuãng hoùåc bõ taái nö. Caái viïåc coá möåt http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 6 khöng hai trong lõch sûã nûúác Phaáp laâ cuöåc toaân thùæng cuãa thuyïìn thúå vaâ nöng dên, laâm cho Phuá àûúåc dõp nhêån thêëy rùçng caái quan niïåm quöëc gia cuãa chaâng laâ heåp hoâi, laâ sai lêìm, vaâ coá töåi nùång nûäa. Möåt nûúác Viïåt Nam àöåc lêåp trong àoá coá möåt öng vua àöåc lêåp hay möåt öng töíng thöëng Viïåt Nam, maâ tûåu trung vêîn khöng chùæc giûä vûäng àûúåc búâ coäi, hoùåc laâ vêîn àïí cho dên quï ngu döët, àoái khaát lêìm than thò quaã nhiïn khöng khi naâo bùçng möåt nûúác Viïåt Nam höå thuöåc cuãa möåt nûúác Phaáp troång cöng lyá hún, cuãa möåt nûúác Phaáp nhên àaåo hún. Möåt con gaâ maái vûâa cuåc cuåc vûâa dùæt dñu mûúâi hai con gaâ con àïën chöî trûúác mùåt Phuá laâm cho sûå mú maâng cuãa chaâng phaãi giaán àoaån. Phuá nhòn nhûäng con gaâ con múái núã xinh xinh, möîi con tröng nhû möåt cuöån nhung vaâng êëy, maâ thñch chñ quaá, chó nhûäng muöën bùæt àïí kïì vaâo miïång, hön... Chaâng tûå cûúâi mònh vò àaä ài mûúån mêëy cuöën saách daåy nuöi gaâ, hy voång giuáp àúä meå bùçng caách nuöi gaâ theo phûúng phaáp múái. Chaâng laåi nghô àïën caái vûúân rau möåt saâo do chñnh tay chaâng tröng nom tûúái boán theo nhûäng phûúng phaáp khoa hoåc, cuäng do caái kiïu ngaåo muöën giuáp meå maâ baây ra hai thaáng rûúäi röìi kïët quaã vêîn chùèng thêëy àêu vaâo àêu... Phuá nghô thêìm: “Nay mai ta seä àûúåc gaánh vaác nhûäng böín phêån nùång nïì hún, ta seä àûúåc goáp sûác vaâo laâm nhûäng cöng viïåc vô àaåi hún”. Phuá nghô thïë laâ vò caái hy voång nïëu öng toaân quyïìn múái maâ sang nhêåm chûác thò nûúác nhaâ seä àûúåc hûúãng nhûäng sûå caãi caách lúán, Phuá seä goáp sûác vaâo cuöåc nêng cao trònh àöå tri thûác vaâ nhên sinh cuãa dên quï, àaåp àöí nhûäng huã tuåc, giaáo hoáa cho nöng dên coá quan niïåm vïì chñnh trõ, truyïìn baá khoa hoåc cho lan röång, töí chûác nhûäng chñnh àaãng, nhûäng nghiïåp àoaân... Phuá nghô thïë röìi laåi phaãi thöi, e mònh mú möång nhiïìu quaá. Cö Tuêët vïì, vúái àöëng quêìn aáo vaâ àûáa beá con trêìn truöìng àeo sau lûng, Phuá hoãi: - Chõ àaä tùæm cho chaáu röìi? Beá úi, ra àêy vúái cêåu. Cö Tuêët vûâa ài vaâo nhaâ vûâa noái: - ÊËy öng thuã öng êëy nhùæn rùçng cêåu àoåc baáo xong chûa thò cho öng êëy mûúån àêëy. - Àaä xong àêu, töi vûâa mûúån àûúåc coá möåt laát. Phuá laåi tòm toâi trong trang baáo vaâ neát mùåt löå àêìy nhûäng veã sung sûúáng khi thêëy baâi phoãng vêën quan töíng trûúãng Moutet cuãa baâ Andreá Viollia. Chaâng miïåt maâi nhû ngûúâi ta àoåc thû cuãa nhên tònh. Böîng ngoaâi ngoä coá tiïëng hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 7 - Baác Phuá úi, nhêåt trònh coá gò laå khöng? Phuá vêîn cuái xuöëng túâ baáo maâ àaáp: - Öng vaâo chúi! Thuá võ lùæm öng aå, quan toaân quyïìn vaâ quan thöëng sûá cuäng àõnh xin àaåi xaá cho hïët thaãy chñnh trõ phaåm. Thêåt laâ möåt tin mûâng khöng ai ngúâ. Öng thuã quyä, möåt ngûúâi àûáng tuöíi, veã mùåt toã ra laâ chó coá nho hoåc, têët tûúãi bûúác nhanh vaâo, hoãi döìn: - Àêu? Àêu? Phuá giú túâ baáo ra, noái: - Àêy naây! Öng thuã àoåc ba phuát röìi ngú ngaác nhû bõ mêët cùæp: - Laå nhó! Töi khöng ngúâ àêëy! Phuá àûáng lïn nhûúâng ghïë, noái möåt caách kiïu ngaåo: - Töi vêîn baão öng cûá nïn tin vûäng úã nöåi caác Bònh Dên kia maâ. - AÂ, àêy laâ aãnh quan töíng trûúãng múái! - Phaãi, tûâ khi àaãng Xaä höåi coân keám thïë, quan töíng trûúãng luác êëy chó múái laâ möåt öng nghõ, cuäng àaä nhiïìu lêìn lïn diïîn àaân caäi cho Àöng Dûúng. Chuáng ta coá hy voång nhiïìu lùæm. - Baác àaä thûa chuyïån cho cuå Cûã nhaâ roä tin rùçng... - Chûa, àïí àñch xaác hún àaä. Töi súå anh töi khöng àûúåc vïì hùèn, hoùåc laâ chó àûúåc giaãm haån thò àeã töi laåi buöìn thïm. Öng thuã chêu àêìu xuöëng túâ baáo, chùm chuá àoåc, Phuá vaâo nhaâ lêëy thïm caái ghïë mêy nûäa ra sên. Giûäa luác êëy, ngoaâi ngoä coá tiïëng ngûúâi: - Thuã quyä trong naây àêy phoãng? - AÂ, kòa öng lyá! Öng lïn quan vïì coá viïåc gò laå àêëy khöng? Öng lyá vaâo, lùæc àêìu, thêët voång: - Nguy lùæm! Nûúác lïn to lùæm. Quan súã taåi àoâi riïng laâng nhaâ phaãi coá ñt ra laâ nùm chuåc phu ài taåp dõch. Öng thuã noái: - Nùm chuåc thò àaâo àêu ra? Laâng ta coân bao nhiïu baåch àinh? Chaã nheä coá chên tû vêën cuäng phaãi ài höå àï. Öng lyá cau coá: http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 8 - Thïë múái rêìy raâ! Laåi coân bao nhiïu ngûúâi vùæng mùåt laâ khaác! Quan baão àûáa naâo ài vùæng thò àaä coá vúå con chuáng noá thay! Cêåu Phuá aå, viïåc quan töi cûá pheáp cöng töi laâm, êu laâ ai khöng coá chên tû vùn töi bùæt ài raáo caã möåt lûúåt vêåy. Phuá cûúâi khanh khaách: - Thöi thïë thò töi phaãi ài röìi! - Chûá gò! Töi chùèng nïí ai caã, vò nïëu thiïn tû thò khöng xong. http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 9 CHÛÚNG 2 Bònh tônh vaâ khoan hoâa trïn möåt ngoån xoan, mùåt giùng soi saáng caái sên coá saáu ngûúâi, àem vaâo cho têm höìn cuãa saáu ngûúâi sûå vui veã, sûå minh mêîn. Ngöìi neáp vaâo ria chiïëu, sau Phuá, cö Tuêët boác nhûäng cuã laåc luöåc röìi thónh thoaãng vúái tay laåi sau lûng... Thùçng cu Hiïìn àûáng öm lêëy meå, haá möìm àúáp möåt caách vuång daåi àaáng yïu, möîi khi àúáp laåi àïí chaãy möåt súåi nûúác raäi vaâo cöí meå, vaâ möåt khi àûúåc nhên laåc laåi öm chùåt lêëy cöí meå, run rêíy hai caái chên muäm môm daâi bùçng gang tay, miïång kïu “Öng! Öng! Öng!...” àïí bùæt chûúác möåt öng lyá cûúäi ngûåa. Trûúác mùåt Phuá laâ öng thuã quyä, baác höå laåi, vaâ anh hai Coâ - möåt giai laâng, möåt keã vö nghôa lyá maâ chöî naâo ngûúâi ta cuäng thêëy coá mùåt, maâ coá mùåt úã chöî naâo thò ngûúâi ta cuäng chùèng biïët laâ coá mùåt hay vùæng mùåt, möåt keã khöng àûúåc yïu, chùèng bõ gheát, caã àïën bõ khinh bó nûäa cuäng khöng, möåt thûá ngûúâi àêìn àöån maâ úã nhaâ naâo coá viïåc thò ngûúâi ta cuäng thêëy ngöìi thaái thõt dûúái bïëp. Öng thuã quyä hoãi Phuá vïì chuyïån thïë giúái. Baác höå laåi kïí nhûäng chuyïån quan trïn úã phuã naây sûác cho dên phaãi uöëng rûúåu ra laâm sao, úã huyïån kia möåt con lúån bao nhiïu chai, möåt con boâ bao nhiïu chai... Ngûúâi ta phaân naân cho öng lyá àaä löî mêët hai trùm baåc vaâo vuå thuïë thaáng nùm vûâa röìi maâ bêy giúâ laåi bõ giaây voâ búãi caái vêën àïì àï àiïìu coá lùæm chuyïån rùæc röëi. Caã hai ngûúâi àïìu cuâng möåt gioång than phiïìn vïì naån khuãng hoaãng kinh tïë, vïì nhûäng sûå àau khöí cuãa dên quï, cho nïn khi thêëy Phuá cùæt nghôa cho nghe caái hy voång öng toaân quyïìn múái sang nhêån chûác seä coá nhiïìu àiïìu caãi caách hay, thò ai cuäng phaãi taåm deåp búát nhûäng nöîi bêët bònh. Tuy nhiïn baác höå laåi vêîn ra veã hoaâi nghi maâ rùçng: - Baác Phuá noái thïë thò töi cuäng àaânh phaãi tin nhû thïë. Àaä bao nhiïu lêìn töi thêëy noái öng toaân quyïìn naây sang vúái öng toaân quyïìn kia sang! Möîi lêìn thay àöíi möåt võ thuã hiïën thò thêëy ai cuäng noái seä coá sûå thay àöíi chñnh saách, seä coá sûå caãi caách chïë àöå, dên gian laåi hy voång... Röìi thò àêu laåi hoaân àêëy caã. http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 10 Öng thuã quyä hoåa theo: - ÛÂ, maâ quaã thïë àêëy! ÛÂ nhó! Chñnh töi àêy chûá phaãi ai? Töi àaä bao nhiïu phen thêët voång röìi, vêåy maâ töi cuäng vêîn cûá coân sûác hy voång maäi, nhû trùm nghòn keã khaác àêëy. Hoå dûá mònh y nhû laâ dûá treã con, maâ mònh thò lêìn naâo mònh cuäng tin y nhû treã con! Trûúác nhûäng luêån àiïåu nhû thïë, Phuá cuäng thêëy sûå tñn ngûúäng cuãa mònh coá bïì lung lay, khöng daám cam àoan nûäa. Chaâng bònh tônh noái: - Phaãi tin chûá! Phaãi tin múái söëng àûúåc chûá! Baác höå laåi noái möåt caách hùçn hoåc: - Nhûäng keã khöng tin thò àaä ài Cön Àaão caã mêët röìi coân gò! Öng thuã quyä noái: - ÛÂ, maâ ngûúâi ta ai chaã thïë? Ai chaã söëng, vò hy voång? Phuá cöë hoâa giaãi: - Khöng, lêìn naây thò töi tûúãng chuáng ta khöng àïën nöîi mú ûúác haäo àêu. Xûa kia cuäng àaä coá nhiïìu cuöåc caãi caách àêëy, song chûa àïën cuâng dên àûúåc laâ vò... - Bao nhiïu lêìn caãi caách röìi maâ dên quï vêîn chïët àoái möåt caách thoãa maän lùæm! - Laâ vò xûa kia, bïn Têy, quyïìn chñnh chûa vaâo tay phaái Bònh Dên. Xûa kia boån tû baãn chuã trûúng moåi viïåc, têët nhiïn thuöåc àõa àöëi vúái hoå chó laâ chöî àïí lêëy lúåi, maâ àaä thïë, têët nhiïn dên mònh phaãi khöí. Bêy giúâ àaãng Xaä höåi lïn cêìm quyïìn thò phaãi khaác, vò chuã nghôa xaä höåi coá tñnh caách àaåi àöìng, chuã trûúng hoâa bònh, khöng phên biïåt maâu da. Trong chûúng trònh cuãa àaãng Xaä höåi coá khoaãn giaãi phoáng thuöåc àõa, cho nhûäng dên hêåu tiïën àûúåc hûúãng cöng lyá vaâ tûå do àïí coá thïí cho têët caã caác thuöåc àõa cuâng vúái mêîu quöëc húåp laåi thaânh möåt khöëi bêët khaã laá taán, cuâng möåt möëi àöìng têm ghï gúám... Coá àûúåc nhû vêåy thò nûúác Phaáp múái giûä maäi àûúåc caái àõa võ cao troång trong thïë giúái. Bùçng khöng thò... Öng thuã quyä noái luön: - Bùçng khöng thò ùæt laâ coá phen mêët! Öng höå laåi baân: http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 11 - Caái àoá coá thïí lùæm. Vò nûúác Phaáp àûúåc tiïëng laâ coá nhiïìu thuöåc àõa beáo búã cho nïn nhûäng cûúâng quöëc khaác lùm le theâm muöën àaä roä rïåt lùæm. Nïëu khöng giûä àûúåc loâng trung thaânh cuãa dên töåc thuöåc àõa thò lêëy gò maâ chöëng laåi vúái nhûäng sûå ham muöën cuãa caác cûúâng quöëc kia? Möåt cuöåc binh àao, möåt cuöåc xêm chiïëm... ai biïët trûúác àûúåc sûå thùæng baåi thïë naâo! - ÛÂ! ÛÂ... Maâ hiïån giúâ thò nûúác Nhêåt... - ÚÂ! Maâ nïëu vêåy thò ra àaãng Xaä höåi maâ coá giaãi phoáng cho thuöåc àõa thò cuäng laâ àiïìu cêìn chûá chûa chùæc àaä phaãi laâ vò loâng nhên àaåo muöën cho hêåu tiïën mau bûúác trïn àûúâng vùn minh! Toám lêëy nhûäng lúâi leä êëy, Phuá vöåi kïët luêån: - ÊËy chñnh vò nhûäng leä êëy cho nïn töi múái daám hy voång vaâo öng toaân quyïìn múái àêëy maâ! Öng naây cuäng coá chên trong àaãng Xaä höåi nhû öng Varenne nùm xûa. Àaãng Xaä höåi cho caác löëi aáp chïë thuöåc àõa cuãa phaái tû baãn laâ thêët saách, laâ coá haåi cho nûúác Phaáp, vò nhûäng chñnh saách haâ khùæc seä dùæt àïën sûå cöng phêîn vaâ sûå mêët thuöåc àõa, nïn hoå muöën cho thuöåc àõa caâng àûúåc hûúãng nhiïìu sûå caãi caách thò dên àen, dên vaâng caâng yïu hoå hún, caâng trung thaânh vúái nûúác Phaáp hún... Öng thuã quyä, baác höå laåi gêåt guâ ra veã bùçng loâng. Hai ngûúâi àaä àûúåc yïn têm vïì chöî: nïn hy voång. Riïng Phuá, chaâng thêëy rêët àaáng tûå kiïu úã viïåc chaâng bao lêu nay vêîn cûá ngêëm ngêìm maâ giaáo hoáa àûúåc boån daân anh trong laâng, laâm cho hoå coá möåt quan niïåm vïì quöëc gia, coá nhûäng tû tûúãng xaä höåi vaâ biïët roä caái guöìng maáy chñnh trõ cuãa xûá súã. Chaâng nghô thêìm: “Nïëu ngûúâi dên quï naâo cuäng biïët sûå àúâi àûúåc nhû öng thuã quyä vaâ baác höå laåi naây thò tûúng lai nûúác nhaâ tröng chûâng cuäng khaã quan”. Súã dô coá yá nghô êëy laâ vò mêëy nùm trûúác àêy khi chaâng múái vïì quï úã vúái meå, thò trònh àöå trñ thûác cuãa mêëy öng àaân anh trong laâng thêåt laâ thaãm haåi. Trong caã möåt laâng chó coá àöå hai chuåc ngûúâi biïët chûä, caã quöëc ngûä lêîn chûä nho, trong söë êëy khöng coá möåt ngûúâi naâo àoåc maâ laåi hiïíu nöíi möåt túâ nhêåt trònh haâng ngaây, caã laâng chó coá möåt ngûúâi mua nùm möåt túâ baáo. Ngûúâi ta tranh nhau àoåc baáo nhûng maâ àoåc caái gò? Trûúác nhêët laâ àoåc nhûäng tiïíu thuyïët hoang àûúâng quaái kiïåt. Röìi àïën nhûäng tin vùåt, naån xe cöå, tröåm cûúáp, nhûäng vuå hiïëp dêm. Khöng bao giúâ hoå hiïíu thïë giúái laâ gò caã. http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 12 Nhûäng chûä nhû: höåi Quöëc Liïn, chñnh phuã Xö Viïët, àaãng Xaä höåi, Nhêåt àïë quöëc, phaát xñt, Hitler, Cöång Hoâa v.v... àöëi vúái hoå àïìu laâ nhûäng danh tûâ khöng coá nghôa. Cho nïn gùåp nhûäng khi thêëy nhêåt trònh àùng nhûäng tin àaåi khaái nhû: Tûúãng Giúái Thaåch ài tiïîu trûâ cöång saãn... Thuã tûúáng Herriot chuã trûúng thuyïët thên thiïån vúái nûúác Nga... vuå cúâ àoã úã Cao Bùçng, 30 ngûúâi bõ bùæt... Nga- Phaáp àaä kyá hiïåp ûúác àöìng minh v.v... thò hoå ngaåc nhiïn, thò hoå haäi huâng, thò hoå kinh hoaãng... Khöng ai cùæt nghôa cho hoå hiïíu caã. Ngaåc nhiïn, haäi huâng, kinh hoaãng maäi cuäng vö böí, dêìn dêìn hoå khöng theâm àïí yá àïën nhûäng tin tûác nhû àaä kïí trïn. Võ leä ngoaâi nhûäng àiïìu êëy, nhêåt baáo cuäng vêîn coá nhûäng truyïån lúån àeã ra voi, rùæn àeã ra gaâ, nïn chi hoå vêîn tranh nhau àoåc baáo. Caái chñnh saách ngu dên àaä àùæc thùæng möåt caách hoaân toaân. Bêy giúâ, sûå vêåt àaä thay àöíi hùèn. Nhúâ coá Phuá, öng thuã quyä àaä biïët sung sûúáng khi àoåc thêëy nhûäng doâng: Àaãng Cêëp tiïën, àaãng Xaä höåi, àaãng Cöång saãn úã Phaáp àaä húåp nhêët àïí lêåp möåt chiïën tuyïën Bònh dên. Öng lyá trûúãng àaä lo con giai caã cuãa öng seä phaãi goåi ra lñnh khi thêëy trïn baáo coá tin: Nûúác Àûác àem quên vaâo phi chiïën khu... Baác höå laåi àaä bêët bònh vö cuâng khi thêëy àùng: Nhêåt vaâ Nga àaä kyá hiïåp ûúác bêët xêm phaåm, vò caái chuã trûúng cuãa baác ta chó laâ thïë giúái chiïën tranh cho hïët khuãng hoaãng kinh tïë. Ngûúâi ta bùæt àêìu ham àoåc nhûäng baâi xaä thuyïët chñnh trõ, kinh tïë can hïå cho nûúác nhaâ, hoùåc viïåc cuãa nûúác ngoaâi. Ngûúâi ta bùæt àêìu khinh bó nhûäng chuyïån hoang àûúâng, nhûäng chuyïån quaái àaãn, nhûäng tin choá chïët, muåc “Xuên thuã àaâm ên”... Ngûúâi ta àaä húi hiïíu nhûäng sûå gò can hïå, nhûäng sûå gò phuâ phiïëm. Súã dô coá sûå tiïën böå êëy laâ chó búãi möåt mònh Phuá nïn Phuá lêëy chöî êëy laâm tûå haâo lùæm, vaâ cuäng àûúåc àïìn buâ laåi vò caã laâng àïìu coi Phuá laâ möåt bêåc trñ thûác. Möëi hoaâi baäo gûãi vaâo öng toaân quyïìn múái khiïën ba ngûúâi ngûâng chuyïån, mú maâng ngûãa cöí nhòn lïn cung trùng. Trïn khöng ngêîu nhiïn coá möåt àaám mêy coá hònh möåt caái àêìu röìng àûúng vúân mùåt trùng laâ möåt viïn ngoåc. Thùçng cu Hiïìn kïu “Öng, öng, öng”caâng to hún trûúác, hònh nhû con ngûåa tûúãng tûúång cuãa noá àûúng phoáng nûúác àaåi. Cö Tuêët khoan thai vêën laåi múá toác röëi loaån trïn àêìu. Trong nhaâ, cuå Cûã vêîn ngöìi laâm vaâng, thoùn thoùæt khöng ngûâng tay. Phuá tûúãng àïën sûå vui cuãa gia àònh, nïëu nay mai Minh àûúåc tha hùèn. Chúåt coá tiïëng giaây kïu ngoaâi ngoä. Mêëy ngûúâi nhòn ra... Öng chaánh Mêån ài vaâo... - Chaâo caác quan! Baác Phuá hùèn chûa ài nguã! AÂ, hoåp àêy maâ! http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 13 - Chaâo öng chaánh! Öng ngöìi chúi àêy! Ngùæm trùng suöng tuy vêåy cuäng coá möåt caái thuá... Caã boån doån chöî cho öng chaánh ngöìi. Anh hai Coâ boã hùèn chiïëu, kïìu àûúåc caái mo cau sau lûng thò löím ngöím luâi vïì àùçng sau röìi ngöìi lïn. Cö Tuêët chaâo qua khaách möåt cêu röìi ùém con vaâo buöìng vúái baâ cuå Cûã. Phuá roát möåt cheán nûúác, àêíy caái àiïëu vïì phña öng chaánh Mêån. Öng naây nhòn vaâo nhaâ, cêët cao gioång: - Laåy cuå aå! Cuå chûa ài nghó... Khöng ngûâng tay cuöën nhûäng thoi vaâng, cuå Cûã thaãn nhiïn noái vúái ra: - Khöng daám, chaâo öng, öng sang chúi. Thïë röìi böën bïì lùång im. Sûå öng chaánh Mêån coá mùåt taåi àoá laâm cho mêëy ngûúâi cuåt hûáng. Laâ vò öng chaánh laâ ngûúâi giaâu nhêët laâng. Öng àaä maän khoáa röìi, nhûng úã xaä höåi ta, möîi khi ai coá àûúåc möåt chûác gò thò seä giûä chûác êëy àûúåc maäi cho àïën luác chïët, cuäng nhû nhûäng öng quan vò höëi löå maâ mêët quan, maâ phaãi tuâ, thò cuäng vêîn àûúåc goåi vaâ vêîn cûá nhêån maäi maäi laâ quan. Tñnh nïët öng naây thêåt khoá hiïíu. Àöåc aác khöng ra àöåc aác, hiïìn laânh khöng ra hiïìn laânh. Lùæm luác hoang ra phïët, lùæm luác laåi bêín thóu àaáo àïí. Coá khi sñnh laâm quan, coá khi röång miïång caã tiïëng maåt saát nhûäng keã thñch quan. Phuá khöng gheát öng chaánh Mêån vò caái vö hoåc cuãa öng, song vò öng ta giaâu. Thïë maâ mêëy thaáng trûúác àêy, chaâng àaä phaãi úã vaâo möåt caãnh ngöå khoá xûã. Chõ Tuêët àaä hoãi Phuá rùçng “Öng Mêån hoãi töi laâm vúå kïë àêëy thò cêåu tñnh sao?”. Phuá khöng daám coá möåt yá kiïën gò caã, súå caái traách nhiïåm vïì sau, baão chõ cûá nghô cho chñn röìi liïåu maâ quyïët àõnh. Cuå Cûã kïu con gaái àïën luác àaä röí rïë caåp laåi thò cuå cuäng chùèng noái gò vaâo àêëy, cuäng cho tuây loâng... Cuå chó kïu: “Chó bûåc nöîi ngûúâi ta giaâu coá, khoá nghô lùæm”. Möåt àûúâng thò thuã tiïët nuöi con maâ ùn haåi meå, möåt àûúâng thò traã laåi àûáa con cho gia àònh nhaâ chöìng röìi ài caãi giaá, seä laâm meå àûáa beá khaác... Tuêët thêëy àûúâng naâo cuäng àêìy rêîy chöng gai nïn àaä àïí mêëy thaáng lûúäng lûå. Maâ öng chaánh thò cûá giuåc àiïn, nay tin ài mai tin vïì... Thoaåt àêìu Phuá àêm ra gheát ngoåt öng chaánh. Nhûng khi nghô ngûúâi ta giaâu vaâ hoãi chõ mònh, thïë khöng àaáng töåi, thò chaâng nguöi nguöi. Thêëy rùçng nïëu vöì vêåp öng chaánh Mêån laâ vö yá thûác, luác êëy http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 14 Phuá hïët sûác laänh àaåm. Sau, thêëy thaái àöå êëy coá leä quaá àaáng, chaâng laåi phaãi húâi húåt maâ rùçng: - Kòa nûúác àûúng noáng, öng xúi ài! Thuöëc àêy, àiïëu àêy... Öng khöng coá chuyïån gò laå àêëy chûá? http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 15 CHÛÚNG 3 Caái sên gaåch baát traâng laâ vêåt súã hûäu hoaân toaân cuãa chñn con gaâ con vaâ con gaâ meå. Vúái nhûäng tiïëng kïu cuåc cuåc vûâa hiïìn tûâ vûâa nghiïm nghõ nhû nhûäng cêu ra lïånh cho keã dûúái, vúái hai caánh buöng saä xuöëng nhû taâ aáo buöåc thùæt àaáy cuãa ngûúâi àaân baâ àaãm àang luác vöåi viïåc, con gaâ meå oai nghiïm ài tòm àûúâng àúâi cho luä con nhoã ngêy thú, rñu rñt, kïu chiïm chiïëp theo sau. Bêìu khöng khñ maát meã dûã möåt vaâi con chêu chêëu daåi döåt àaä boã àõa phêån cuãa chuáng àïí tûâ nöåi coã tung tùng nhaãy vaâo du lõch sên gaåch. ÊËy thïë laâ... con gaâ meå nghïín cao cöí, loáng laánh hai mùæt, quay cöí vaâi ba lêìn àïí soi mùæt tòm quanh nhû nhûäng cêy haãi àùng tûå àöång, röìi thò, sau khi ruá lïn mêëy tiïëng ûúng ûúác àêìy nhûäng veã khaát maáu vaâ taân saát, noá vùng mònh àuöíi theo con boå, nhanh nheån tûåa höì möåt khöëi bõ neám ài... Àaân gaâ con coân ngêín ngú àûáng xuám vúái nhau thaânh möåt töëp, maäi cho àïën khi con chêu chêëu àaä bõ haânh haå dûúái moã con gaâ meå thò caái àöëng nhung nhuác êëy cuäng laåi bõ vùng ài nhû möåt khöëi khaác nûäa, haâng nguä àïìu àùån nhû möåt àaåo binh àaä àûúåc thao luyïån chónh tïì. Cuöëi cuâng thò möåt vaâi con nghïín cöí hai ba lêìn vò ngheån möìi, vaâ nhûäng con khaác chiïm chiïëp kïu àoâi cöng lyá chung quanh, con gaâ meå luáng tuáng khöng biïët xûã trñ ra sao... Cêy chuöëi in boáng vaâo cêy rúm. Cêy vúái boáng cao bùçng nhau, vò mùåt trúâi hònh nhû múái moåc tûâ mùåt àêët. Möåt con chaâo maâo bay àïën àïí àiïím thïm, bùçng caái àuöi àoã, möåt chêëm àoã nûäa cho cêy lûåu. Noá kïu lïn nhû muöën noái: “Thñch tònh naâo!... Thñch tònh naâo!...” vò cêy lûåu laâ cuãa noá, caái sên laâ cuãa noá, - böën bïì laâ cuãa sûå im lùång. Con gaâ meå chó luáng tuáng coá möåt laát röìi laåi nghïín cöí àêåp caánh vaâi caái, y nhû boån ngûúâi quen lêëy caái xoa tay khu xûã nhûäng viïåc khoá xûã. Tûác khùæc sûå khiïëu naåi cuãa nhûäng con gaâ con khöng àûúåc gò thïë laâ hoáa ra sûå quïn. Meå dùæt con ài chöî khaác bùçng nhûäng lúâi hûáa. Vaâ nhûäng àûáa con phaãi quïn ài vò möëi hy voång múái, cho nïn laåi söëng thuêån hoâa vúái nhau ngay. Phuá àaä dêåy, coân ngöìi úã bêåu cûãa http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 16 ngùæm nghña caái xaä höåi loaâi vêåt êëy. Chaâng nghiïåm rùçng noá laâ phaãn aánh cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi, nhêët laâ xaä höåi Viïåt Nam. Sûå nhêîn nhuåc, nhûäng hy voång luön luön kïë tiïëp nhau, sûå choáng quïn, sûå cêìu hoâa, tñnh thuã phêån: àoá laâ nhûäng àiïìu kiïån gêy nïn hoâa bònh sau nhûäng khi coá nhûäng sûå bêët cöng àaáng bêët bònh. Chaâng thêëy phaãi hay cöng phêîn, hay phaãn àöëi, phaãi hiïëu àöång nhû ngûúâi Phaáp thò múái nêng àûúåc quöëc gia lïn caái trònh àöå tiïën böå. - Cêåu Phuá àaä dêåy chûa? Cêåu Phuá úi cêåu Phuá?... Tiïëng goåi reáo cuãa öng lyá trûúãng laâm tan hoang mêët caã caái thuá võ cuãa buöíi saáng. Con chim chaâo maâo bay vuåt ài. Àaân gaâ haäi huâng ruã nhau chaåy tröën. Phuá mêët trêìm mùåc, vuâng lïn, ra àêíy caái cöíng tre àoán öng lyá vaâo nhaâ. Àùçng sau öng lyá, baãy taám ngûúâi laå mùåt tröng coá veã lûåc àiïìn caã maâ khöng vaâo theo öng lyá, khiïën Phuá nhúá ra ngay caái viïåc tröng àï. Tuy nhiïn chaâng cuäng cûá hoãi: - Coá viïåc gò maâ öng sang súám thïë? Öng lyá àûáng dûâng laåi vò ngaåc nhiïn. Öng quay laåi àûa mùæt cho Phuá àïí yá àïën nhûäng ngûúâi àûáng chúâ úã ngoaâi haâng raâo. Röìi öng hoãi: - Thùçng chaáu töi noá khöng baão gò cêåu? Phuá cûúâi, vöî lûng öng lyá, noái: - Öng haäy cûá vaâo trong naây àaä... - Töi vöåi lùæm àêëy. Coân phaãi àûa boån phu naây ài ngay cho kõp saáng höm nay... Phuá cuöën chiïëc maânh lïn, giaãi chiïëc chiïëu ra phaãn, ài kiïëm àiïëu thuöëc laâo, êëm cheán. Luác êëy, cuå Cûã cuäng àaä bõ caái gioång goåi reáo cuãa öng lyá àaánh thûác dêåy röìi. Cuå coân ngöìi laåi úã giûúâng vêën laåi vaânh khùn. - Têët caã laâng coá hún möåt trùm àinh thò hún möåt chuåc öng coá chên tû vùn, nùm baãy ngûúâi ài laâm xa! Àaâo ngoaáy xoay xoãa maäi cuäng chûa àûúåc ba chuåc. Thêåt roä löi thöi quaá... Töi maâ biïët trûúác nhûäng nöng nöîi thïë naây thò töi khöng ra hûáng lêëy viïåc quan, viïåc dên... Roä bûåc! - Thïë nhûäng ngûúâi laå mùåt vûâa röìi? - Phu àêëu laâng bïn caånh àêëy. Hoå úã Haãi Dûúng lïn tûâ thaáng trûúác àùæp nïìn nhaâ múái cho cuå aán. Hoå vûâa nghó viïåc mêëy höm nay. Cuäng may coá hoå, khöng, chaã mûúån ngûúâi àêu àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 17 - AÂ, ra nhûäng ai khöng ài thò thuï hoå. - Phaãi. Möîi lûúåt, möåt àöìng möåt ngûúâi; nùm ngaây möåt lûúåt; hïët lúáp êëy töi laåi phaãi bùæt lúáp khaác. - Thïë khöng àuã àinh thò öng laâm thïë naâo? - Töi haäy cûá àem ba chuåc phu lïn àaä. Quan coá quúã thò töi haäy cûá khai bûúáng laâ tû vùn khöng ài. Röìi coá sao seä liïåu vêåy. Thïë coân phêìn cêåu thò cêåu àõnh liïåu thïë naâo? - Töi êëy aâ? - Thùçng chaáu noá coá baão gò cêåu khöng? - Coá. Nhûng maâ töi khöng coá tiïìn... - Chïët! Cêåu phaãi ài xoay chûá? Cêåu phaãi cöë caâo cêëu cho noá ra tiïìn chûá? Ài vay mûúån chûá! - Öng baão vay thò vay ai? Möåt àöìng baåc bêy giúâ bùçng chuåc baåc luác khaác... - Öng chaánh Mêån êëy! - Chûa bao giúâ töi nghô àïën vay tiïìn öng Mêån. - Cêåu khaái quaá! Caã laâng naây vay öng ta chûá cûá gò möåt ai! - Nhûng maâ... töi thò laåi... khaác. Nghe àïën àêëy, öng lyá buöìn ruä ngûúâi ra nhû thêëy tin nhên ngaäi chïët. Chùèng buöìn huát thuöëc, uöëng nûúác, öng àïí tay chöëng cùçm. Höìi lêu öng thúã daâi: - Thïë cêåu àõnh àïí chïët cho töi hay sao! Viïåc laâ viïåc hûäu ñch chung chûá phaãi töi tû tuái gò? Àêëy, cêåu xem, vuå thuïë vûâa röìi töi àaä saåt nghiïåp vò caã laâng àêëy! Phuá cûúâi khanh khaách: - Öng àûâng lo! Töi khöng àïí caái chïët cho öng àêu. Öng lyá trûúãng laåi caâng löå veã söët ruöåt, caáu kónh. Öng noái nhû gùæt: - Thïë cêåu àõnh thïë naâo? Öng lyá àûáng phùæt lïn toã yá giêån döîi vò khöng tin, Phuá cuäng àûáng lïn löi hai tay öng ta. Chaâng khöng daám cûúâi nûäa, phaãi nghiïm nghõ noái: - Thûa öng, töi xin ài phu. http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 18 Öng lyá hùæt tay Phuá, nguêy nguêíy: - Töi khöng noái àuâa! Viïåc quan khöng phaãi chuyïån àuâa! Phuá laâm ra böå caáu kónh: - Thûa öng, töi, töi cuäng khöng noái àuâa! Àïën àêy, öng lyá àûáng lùång ngûúâi ra, ngaåc nhiïn nhòn. Sau cuâng öng cuái mùåt, cêåy mêëy haåt dûã mùæt. Öng lêìu nhêìu: - Quaái thêåt! Quaái thêåt! Vûâa luác êëy, cuå Cûã hêìm hêìm ài ra, xóa xoái maäi vaâo mùåt Phuá: - Àaä biïët chûa, húã con? Àaä biïët chûa? Nhuåc! Nhuåc! Bêy giúâ thò múái biïët caái chên tû vùn laâ cêìn nheá! Xûa kia noái thò cûá cang caãng gên cöí ra maâ caäi maäi! Phuá nhúá laåi luác meå lêëy àûúåc möåt baát hoå nùm chuåc baåc àïí àõnh mua cho chaâng caái tû vùn, chaâng àaä phaãi hïët sûác phaãn àöëi, hïët sûác cöng kñch... Trong hai meå con àaä xaãy ra möåt trêån bêët hoâa kõch liïåt, chó vò thûúng yïu nhau nhûng maâ khöng hiïíu nhau. Phuá muöën duâng tiïìn êëy lúåp laåi caái nhaâ muåc naát, traát laåi mêëy bûác vaách àaä long lúã, may cho meå vaâ cho chõ vaâi caái quêìn aáo, traã nhûäng moán núå vùåt, mua cho thùçng chaáu böì cöi möåt caái voâng baåc... nhûäng viïåc töëi cêìn. Sau nhûäng trêån caäi nhau khaá kõch liïåt maâ chó kïët cêëu bùçng nûúác mùæt, bùçng sûå húân, giêån, chaâng àaä phaãi hïët sûác cûúng quyïët cho àïën kyâ cuâng múái chöëng laåi àûúåc caái naån tû vùn. Cuå Cûã àaä phaãi têëm tûác nghe theo àïí may quêìn cho mònh, cho con gaái, lúåp laåi nhaâ, traát laåi vaách - Nhûäng viïåc cuå cho laâ khöng cêìn lùæm. Àïën bêy giúâ... Nûúác lïn... Phuá àõnh ài laâm phu! Cuå Cûã laåi xóa xoái hai ba lêìn nûäa vaâo mùåt con: - Nhuåc! Giúâi úi! Nhuåc úi laâ nhuåc!... Phuá khöng kõp nghô àïën sûå thêët hiïëu vúái meå nûäa. Chaâng gùæt: - Ö hay! Àeã laâm gò thïë? Ài phu thò àaä laâm sao? - Nhuåc! Sûác voác hoåc troâ! Röìi öëm! Röìi chïët! Tuy meå noái thïë nhûng yá nghô cuãa con laåi traái ngûúåc hùèn. Phuá cho viïåc mònh ài höå àï laâ möåt böín phêån phaãi gaánh vaác möåt caách söët sùæng. Duâ laâ hoåc troâ, chaâng cuäng thêëy mònh àuã sûác voác laâm nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com VÚÄ ÀÏ 19 viïåc nùång nhoåc. Chaâng laåi muöën duáng tay vaâo nhûäng viïåc chên lêëm tay buân cuãa àöìng baâo dên quï àïí gaánh vaác àúä möåt phêìn cöng lao töëi tùm khöng biïët àïën cuãa hoå. Àûúåc gêìn vúái caái phêìn tûã khöën khöí nhêët cuãa xaä höåi, Phuá seä àûúåc dõp quan saát moåi àiïìu, vaâ mong seä nuöi àûúåc têëm loâng yïu nûúác; vò thïë chaâng àaä mú tûúãng àïën bao nhiïu caãnh lêìm than noá kñch thñch maånh vaâo têm höìn chaâng, noá laâm cho chaâng biïët àïën caái gò laâ caái haá sinh. Thaânh thûã Phuá chó thêëy viïåc ài laâm phu laâ chûáa chan thi võ. Chaâng cûáng coãi noái bùçng gioång möåt caái chiïën thû: - YÁ töi àaä quyïët, àeã àûâng noái gò nûäa. Töi ngöìi khöng úã nhaâ thò cuäng chùèng ñch gò. Cuå Cûã ngöìi xuöëng bêåu cûãa khoác. Öng lyá trûúãng ngaán ngêím àûáng lïn: - Thöi, cêåu ài hay cêåu vay tiïìn àïí thuï mûúån thò tuây cêåu àêëy. Cûá biïët laâ chöëc nûäa thò cêåu àaä phaãi coá mùåt taåi àiïëm. Töi coân sang laâng bïn giuåc noá thuï xe àaánh tre ài. Xin cêåu nhúá cho nïëu coá tiïìn thò laâ möåt àöìng hai haâo tiïìn ngûúâi vaâ tiïìn cêy tre. Bùçng khöng thò cêåu chaåy böå möåt cêy tre röìi àem ra àiïëm cho töi. Thöi, xin pheáp cuå, chaâo cêåu. Noái röìi öng lyá ra hùèn, Phuá quay laåi hoãi vùån meå: - Àêëy àeã xem! Töi khöng ài thò àeã coá chaåy àûúåc möåt àöìng hai haâo cho töi khöng? Àeã laåi khoác nûäa thò vö lyá quaá. Cuå Cûã vêîn sò suåt khoác. Phuá lêëy con dao rûåa ra buåi tre, veán tay aáo böí vaâo möåt göëc. Cö Tuêët cuäng ùém con ra sên: - Cêåu nhêët àõnh ài phu thêåt àêëy aâ? Phuá ngûâng tay quay laåi phên trêìn: - Àêëy chõ xem! Duâ coá vay tiïìn àûúåc, töi cuäng khöng muöën àeã laåi mùæc thïm möåt moán núå. Chûá àûâng kïí laâ chùèng ma naâo cho mònh vay tiïìn nûäa. Maâ ài phu thò àaä mêët danh giaá gò? Viïåc quaái gò? Mònh laâ öng gò maâ laåi tûâ nhûäng viïåc böín phêån mònh phaãi gaánh vaác? Chõ cûá yïn têm. - Sûác voác cêåu laâm thïë naâo nhûäng viïåc cuãa phu phen àûúåc? - Chõ mùåc kïå töi. - Hay laâ... - Sao? http://ebooks.vdcmedia.com Vuä Troång Phuång 20 - Noái vúái öng chaánh Mêån... Phuá bêët bònh maâ rùçng: - Thöi ài! Ngûúâi ta hoãi chõ, chõ chûa thuêån, töi laâ ai maâ laåi àïën àêëy vay tiïìn? Duâ ngûúâi ta àaä lêëy chõ röìi thò töi cuäng khöng nïn nhúâ múái phaãi. Phuá laåi quay vaâo chùåt göëc cêy tre. Cö Tuêët àûáng têìn ngêìn höìi lêu... Khiïën em phaãi nghô àïën viïåc öng Mêån gaån hoãi. Öng Mêån say mï cö Tuêët ra mùåt. Öng noái thïë trûúác mùåt caã laâng. Phuá vêîn súå, lo rùçng chõ mònh seä sa ngaä, seä... phaãi loâng ngûúâi ta chùng. Laâ vò aái tònh noá huát aái tònh nhû àiïån nam chêm huát sùæt. Àöëi vúái loâng yïu, caái gò laänh àaåm àûúåc? Cho nïn Phuá vêîn lo trûúác khi chõ mònh cöng nhiïn nhêån lúâi hoùåc trûúác khi viïåc thaânh, Tuêët seä nheå daå, maâ ài troâ chuyïån gò vúái ngûúâi ta chùng. Nhûng khöng! Tuêët laâ gaái coá möåt, trùm phêìn trùm. Trong hön sûå Tuêët khöng thêëy gò laâ aái tònh. Bùçng loâng thò seä lêëy, khöng thò thöi, chûá Tuêët khöng coá caái tñnh thêån troång súå ngûúâi ta khöí vò yïu mònh, vaâ do thïë, tûå mua cho mònh möåt möëi tú vûúng, nïëu mònh khöng lêëy ngûúâi ta vò nhûäng leä eáo le khaác. Khöng, nhûäng caái êëy chó boån gaái tên thúâi múái coá maâ thöi. Tuêët laåi noái: - Töi thûúng cêåu quaá. Ài phu khöí lùæm cêåu chûa biïët... Phuá quay laåi nhòn thò thêëy úã mùæt chõ coá hai doâng lïå. Chaâng bûåc mònh maâ rùçng: - Chõ tûúãng anh Minh úã Cön Àaão sûúáng lùæm àêëy hùèn? Töi ài àùæp àï cuäng chûa khöí bùçng anh êëy ài àêåp àaá! Anh êëy khöí, töi khöng cêìn ngöìi khoanh tay sûúáng lêëy möåt mònh! - Thöi thïë àïí töi ài thöíi cúm röìi nùæm cho cêåu vêåy. - Phaãi. Ngaây naâo cuäng thöíi cho töi hai nùæm cúm vaâ möåt ñt muöëi vûâng, thïë thöi. Liïåu maâ gûãi baâ Àaám tûâ saáng súám, ngaây naâo cuäng vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan