Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội huyện chư pưh 2011 2012...

Tài liệu Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội huyện chư pưh 2011 2012

.PDF
93
21
106

Mô tả:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 MỞ ĐẦU I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH Huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai được thành lập theo Nghị quyết số 43/2009/NQ-CP, ngày 27/8/2009 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách huyện Chư Sê. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 71.795 ha, dân số năm 2011 có 64.953 người; huyện có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Ia Le, Ia Blứ, Ia Phang, Chư Don, Ia Hla, Ia Hrú, Ia Dreng, Ia Rong và thị trấn Nhơn Hòa. Huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm cao (53%), đời sống dân cư còn khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thấp kém. Để xác định đúng tiềm năng, lợi thế, đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái thì việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của huyện đến năm 2020 là rất cần thiết để làm cơ sở cho các ngành, các xã trên địa bàn huyện có kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm các chương trình, dự án để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội và xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của huyện là bản luận chứng khoa học về phát triển và tổ chức không gian hợp lý. Đây là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, quy hoạch còn có chức năng cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tìm hiểu nhu cầu đầu tư và xúc tiến đầu tư vào những ngành và lĩnh vực mà huyện có lợi thế. Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư được xác định trong quy hoạch, làm căn cứ để các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy hoạch. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và nguồn lực của các thành phần kinh tế và dân cư cho đầu tư phát triển. Phát huy dân chủ cơ sở và nâng cao năng lực cộng đồng trong việc phát triển kinh tế-xã hội. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phục vụ kịp thời cho lãnh đạo, các cơ quan, các ban ngành của tỉnh cũng như của huyện xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đặc biệt là cụ thể hóa được Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của tỉnh Gia Lai đến năm 2020. Trong khi đó Chư Pưh là một huyện mới được thành lập, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội dài hạn chưa được xây dựng; do vậy xét về nhiều mặt việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2020 là yêu cầu cấp thiết và khách quan. Xuất phát từ những yêu cầu và đặc điểm cơ bản trên, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn số 1090/UBND-TH ngày 29/4/2010 về việc cho chủ trương xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chư Pưh đến năm 2020. 1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Căn cứ pháp lý - Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội”; - Nghị quyết 26/TW về nông nghiệp ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố an ninh quốc phòng vùng Tây nguyên; - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV; - Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ Chư Pưh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2015; - Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây nguyên đến 2010; - Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; - Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020". - Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020". - Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 16/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020". - Quyết định số 704/QĐ-UBND, ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh đến năm 2020; - Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐCP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 02/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch. 2 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 2. Tài liệu tham khảo - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thời kỳ 2001-2010 và kết quả nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thời kỳ 2011-2020; - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020; - Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến 2020; - Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020; - Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải - Gia Lai, đến năm 2020; - Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; - Rà soát bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020; - Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Gia Lai đến năm 2020; - Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Gia Lai đến năm 2020; - Quy hoạch đất lâm nghiệp tỉnh Gia Lai; - Quy hoạch phát triển rừng sản xuất tỉnh Gia Lai đến năm 2020; - Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2011 - 2020; - Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt gắn với chế biến tỉnh Gia Lai; - Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Gia lai đến năm 2020; - Quy hoạch phát triển cau su đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; - Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Gia Lai đến năm 2020; - Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 - tỉnh Gia Lai; - Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Gia Lai; - Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2005 - 2010; - Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Gia Lai; - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh, nhiệm kỳ 2011 - 2015; - Các tài liệu quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn huyện đến 2015 và 2020; - Niên giám thống kê huyện Chư Pưh năm 2010 và 2011; - Các Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Chư Pưh đến năm 2015. III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh được xây dựng với các nội dung chủ yếu sau: 3 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 1. Xác định các nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển, khả năng khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả lợi thế so sánh của huyện trong tỉnh, các huyện ở các tỉnh lân cận: Phân tích, đánh giá những lợi thế so sánh về các yếu tố, điều kiện phát triển của huyện trong tổng thể tỉnh và vùng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và thực trạng khai thác lãnh thổ huyện; đánh giá tiềm năng đóng góp vào ngân sách của huyện. 2. Luận chứng mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng. Xác định vị trí, vai trò của huyện đối với nền kinh tế của tỉnh và vùng, từ đó luận chứng mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tác động của quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành đối với huyện trong thời kỳ quy hoạch. Luận chứng mục tiêu phát triển. 3. Xác định nhiệm vụ để đạt mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 4. Luận chứng phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnh thổ huyện. 5. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài các hoạt động kinh tế, xã hội của huyện và gắn với huyện khác trong tỉnh. 6. Định hướng quy hoạch sử dụng đất. 7. Luận chứng danh mục dự án đầu tư ưu tiên. 8. Luận chứng bảo vệ môi trường; xác định những lãnh thổ đang bị ô nhiễm trầm trọng, những lãnh thổ nhạy cảm về môi trường và đề xuất giải pháp thích ứng để bảo vệ hoặc sử dụng các lãnh thổ này. 9. Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch; đề xuất các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm có tính toán cân đối nguồn vốn để bảo đảm thực hiện và luận chứng các bước thực hiện quy hoạch; đề xuất phương án tổ chức thực hiện quy hoạch. 10. Thể hiện phương án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25.000 đối với các khu vực kinh tế trọng điểm. IV. PHƯƠNG PHÁP & KỸ THUẬT XÂY DỰNG TÀI LIỆU 1. Phương pháp sử dụng tài liệu thống kê: Để xác định các yếu tố then chốt tác động đến tình hình phát triển kinh tế địa phương, trên cơ sở đó tập trung nghiên cứu sâu những vấn đề, nguyên nhân, tác nhân. 2. Phương pháp điều tra: Để cập nhật và đánh giá tình hình thực trạng kinh tế xã hội, đánh giá thị trường. Phương pháp điều tra có thể kết hợp giữa điều tra nhanh nông thôn, phỏng vấn qua phiếu điều tra. 3. Phương pháp bản đồ: Thể hiện những yếu tố ít biến động như hệ thống cơ sở hạ tầng, đất đai, vị trí địa lý... Bản đồ hành chính, vị trí, mối quan hệ liên vùng, bản đồ hiện trạng, quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị và điểm dân, bản đồ tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế chủ yếu, bản đồ hiện trạng và quy 4 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 hoạch tổng thể kinh tế - xã hội ... đều được thể hiện trên nền địa hình tỷ lệ 1/25.000 và được xây dựng dựa trên chồng ghép, số hóa từ các bản đồ đơn tính. Các phần mềm của hệ thống GIS, để phân tích, tổng hợp cơ sở dữ liệu. 4. Phương pháp kế thừa: Kế thừa toàn bộ các kết quả nghiên cứu trước đó, tiết kiệm các chi phí không cần thiết. Phương pháp cung cấp thông tin thứ cấp để có những phân tích, đánh giá nhận định cần thiết cho quá trình nghiên cứu. 5. Các phương pháp khác: Đánh giá đất đai, chuyên gia hội thảo, điều tra nhanh nông thôn, đánh giá nông thôn có sự tham dự của người dân. V. SẢN PHẨM GIAO NỘP 1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp: 10 tập 2. Bản đồ các loại - Bản đồ hành chính, vị trí và mối quan hệ liên vùng huyện Chư Pưh tỷ lệ 1/25.000: 03 cái. - Bản đồ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị và điểm dân cư huyện Chư Pưh năm 2020, tỷ lệ 1/25.000: 03 cái. - Bản đồ tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế chủ yếu, tỷ lệ 1/25.000: 03 cái. - Bản đồ hiện trạng năm 2010 và quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000: 03 cái. VI. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO Gồm 3 phần chính: - Phần thứ nhất: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện Chư Pưh. - Phần thứ hai: Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh đến năm 2020. - Phần thứ ba: Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch. 5 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 Phần thứ nhất CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Vị trí địa lý Huyện Chư Pưh là cửa ngõ phía Nam tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố Pleiku 70 km về phía Đông Nam. Có tọa độ địa lý và ranh giới hành chính như sau: */. Tọa độ địa lý: Từ 13022’39” - 13037’41” vĩ độ Bắc, Từ 107016’71” - 108018’55” kinh độ Đông. */. Ranh giới hành chính tiếp giáp với các địa phương sau: - Phía Bắc giáp huyện Chư Sê; - Phía Nam giáp huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk; - Phía Đông giáp huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện; - Phía Tây giáp huyện Chư Prông. Vị trí địa lý rất thuận lợi cho phát triển kinh tế và trao đổi văn hóa với các địa phương khác. 2. Khí hậu, thời tiết Theo phân vùng khí hậu tỉnh Gia Lai, huyện Chư Pưh nằm trong tiểu vùng khí hậu N2A2. Trong tiểu vùng này gồm: Phần lãnh thổ trung tâm tỉnh, Chư Pưh, Chư Sê và một phần nằm ở phía Đông tỉnh (Kon Chro). Nhiệt độ trung bình 21 0C - 230C, tổng nhiệt độ năm 80000C - 90000C, lượng mưa 1500 - 2000 mm. Khí hậu của vùng nóng, ẩm thích hợp với cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc nhiệt đới ẩm, như cà phê, tiêu, cao su, bò thịt. Chư Pưh nói riêng cũng như Tây nguyên nói chung thì bão ít xuất hiện, với tần suất rất thấp, đây là lợi thế lớn so với các tỉnh miền bắc và duyên hải trung bộ. Gió thịnh hành ở 2 hướng chính là Đông - Bắc và Tây - Nam; tốc độ gió phổ biến là 3 - 4m/s; thuận lợi cho cây trồng phát triển. 3. Địa hình Huyện Chư Pưh nằm về phía Nam cao nguyên Plei Ku và khu vực phía Đông Bắc vùng bán bình nguyên Ea Suop. Bề mặt cao nguyên có hình vòm không cân xứng, đường phân thủy tương đối bằng và trùng với quốc lộ 14, chia huyện Chư Pưh thành 2 sườn dốc đông tây rõ rệt: - Sườn tây hẹp, độ cao giảm nhanh, thấp dần từ Đông Bắc (chân núi xã Ia Phang 724 m) xuống Tây Nam (Suối Ia Loup 150 m) và thấp dần từ Tây Nam (núi Chư Don ranh giới giữa xã Ia Hla và xã Ia Blứ 744 m) xuống Đông Bắc (Suối Ia 6 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 Loup 150 m). Địa hình chia cắt mạnh, quá trình xâm thực bóc mòn diễn ra mạnh mẽ, đất đai bị thoái hóa nhanh. - Sườn đông có diện phân bố rộng và độ cao chênh nhau bé từ 700 - 800m xuống 500 - 600m, địa hình chia cắt nhẹ nên quá trình xâm thực bóc mòn ít mạnh mẽ hơn sườn tây. Địa hình chung có 2 kiểu chính là: a) Kiểu địa hình cao nguyên: Diện tích 9.223 ha, chiếm 12,9% tổng diện tích tự nhiên. Bề mặt cao nguyên bằng phẳng, sườn bị chia cắt khá mạnh tạo thành các dải đồi lượn sóng. Đất đai chủ yếu là nâu đỏ, nâu vàng, nâu tím phát triển trên đá Bazan, tầng dày > 100 cm, độ phì cao, rất thích hợp cho phát triển cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao (cà phê, tiêu, cao su...). Khí hậu của vùng thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm: Nhiệt độ trung bình 22 - 23oC, lượng mưa trung bình 2.000 - 2400 mm. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, tiêu) và cây hàng năm (lúa, hoa màu). b) Địa hình bán bình nguyên: Diện tích 62.472 ha, chiếm 87,1% tổng diện tích tự nhiên. Địa hình chung kiểu đồng bằng bóc mòn với dạng đồi lượn sóng nhẹ và núi thấp, nhỏ ở xã Ia Le, Ia Phang về phía Đông và các núi nhỏ ở các xã Ia Hla, Ia Blứ về phía Tây Nam. Đất đai chủ yếu là: Nhóm đất đỏ vàng, xám, xói mòn trơ sỏi đá trên granit; ngoài ra khu vực tiếp giáp với cao nguyên có nhóm đất đen trên bazan, ven suối có đất phù sa. Khí hậu nhiệt đới ẩm: Nhiệt độ trung bình 24-25oC, lượng mưa trung bình >2000mm. Trong kiểu địa hình này có thể chia ra 3 dạng địa hình: */. Dạng địa hình núi thấp: Diện tích 1.923 ha, chiếm 2,7% tổng diện tích tự nhiên. Bao gồm khối núi thấp ở xã Ia Le, Ia Phang. Đất đai chủ yếu là nhóm đất đỏ vàng, Đất xói mòn trơ sỏi đá phát triển trên đá Mác ma axít và biến chất; nhìn chung tầng mỏng, độ dốc >200. Thảm thực vật chủ yếu là rừng rụng lá nghèo và rừng non phục hồi; trên đất xói mòn trơ sỏi đá là cây bụi. Đây là vùng cần được bảo vệ và phát triển rừng. */. Dạng địa hình đồi lượn sóng: Diện tích 29.197 ha, chiếm 40,7 % tổng diện tích tự nhiên. Địa hình dạng đồi thấp lượn sóng, độ dốc < 20o, độ cao trung bình từ 200 - 300m, thấp dần từ Đông Nam xuống Tây Bắc. Đất đai chủ yếu là nhóm đất đỏ vàng, xám bạc màu trên granit, phiến mica và cát kết; ngoài ra khu vực tiếp giáp với cao nguyên có nhóm đất đen trên sản phẩm bồi tụ của bazan. Đất thích hợp với cây đậu đỗ, cây công nghiệp hàng năm. Hiện trạng thảm thực vật trong vùng chủ yếu là rừng khộp nghèo, rừng phục hồi và khai thác trồng cây cây hàng năm, cây lâu năm. */. Địa hình bình nguyên hạ lưu: Nằm ở phía Bắc huyện từ thị trấn Nhơn Hòa đến xã Ia Rong, Ia Dreng, giáp với vùng đồi lượn sóng. Diện tích 31.352 ha, chiếm 43,73 % tổng diện tích tự nhiên. 7 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 Độ cao trung bình 150 - 200 m, thấp dần từ Đông Nam xuống Tây Bắc. Toàn vùng có dạng địa hình bóc mòn tích tụ, bề mặt dạng đồi thoải bằng phẳng, độ dốc < 8 0. Đất đai chủ yếu là đất xám bạc màu trên cát kết và granít, tầng dày > 70 cm, độ phì trung bình, thích hợp với trồng đậu đỗ và cây công nghiệp hàng năm. Ven suối có đất phù sa suối, độ phì cao, thích hợp trồng lúa nước, cây thực phẩm. 4. Đất đai a) Phân loại đất: Trên cơ sở tài liệu điều tra bổ sung, chỉnh lý xây dựng bản đồ đất tỉnh Gia Lai, tỷ lệ 1/100.000 do Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền trung thực hiện năm 2005, toàn huyện có 6 nhóm đất được chia thành 13 đơn vị đất sau: * Nhóm đất phù sa: - Diện tích 4.786,51 ha, chiếm 6,68% tổng diện tích, trong nhóm này có một loại đất phù sa suối (Py). Đất phù sa suối phân bố trên địa bàn 6 xã (Ia Blứ 3.622,74 ha; Chư Don 585,99 ha; Ia Rong 279,3 ha, Ia Hla 223,45 ha; Ia Hrú 52,58 ha và Ia Phang 22,45 ha), trên địa hình bằng thấp ven suối Ia Luop, Ia Rong, Ia Khe... - Đặc điểm của đất phù sa sông suối: Độ dốc 3 - 80, tầng dày > 100cm, thành phần cơ giới thịt nhẹ, đất có phản ứng chua ở tầng mặt và giảm dần theo độ sâu. Đạm tổng số ở mức trung bình, lân tổng số nghèo. Nhìn chung, sự phân bố lân giữa các tầng không cân đối, càng xuống sâu lân càng giảm đi rõ rệt. - Khả năng sử dụng: thích hợp trồng hoa màu như bắp, rau, đậu đỗ; những nơi nào có khả năng cung cấp nước tưới có thể trồng lúa nước 2 vụ. - Hiện tại loại đất này đang sử dụng trong sản xuất nông nghiệp khoảng 3.330 ha bao gồm: Trồng cây hàng năm 990 (trong đó lúa 490 ha), trồng cây lâu năm 750 ha còn lại là đất lâm nghiệp. * Nhóm đất xám và bạc màu: Là nhóm đất chiếm diện tích lớn thứ hai trên địa bàn huyện với diện tích 21.192,15 ha, chiếm 29,56% tổng diện tích tự nhiên, gồm có 3 đơn vị đất: - Đất xám trên đá Macma axit và đá cát (Xa): + Diện tích: 6.997,14 ha chiếm 9,79% tổng DTTN. Phân bố tập trung ở địa bàn xã Ia Phang 4.290,33ha; Ia Le 2.460,11ha và Ia Hla 246,1 ha; trên địa hình đồi thấp thuộc vùng trũng phía Đông huyện. + Đặc điểm đất: Đất phát triển chủ yếu trên đá Granite và đá cát phân bố ở các dạng địa hình bậc thềm cao đến đồi núi thấp có độ dốc thay đổi từ 0 -150. Đất chua, tỷ lệ mùn trong đất thấp, lân nghèo ở cả dạng dễ tiêu và khó tiêu, Kali cũng ở mức rất nghèo. Do đó gặp nhiều hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, nếu sản xuất trên đất này cần đầu tư bón phân, nhất là phân chuồng để cải tạo nguồn dinh dưỡng trong đất. + Hiện trạng sử dụng: Hiện đang sử dụng vào sản xuất nông nghiệp khoảng 6.000 ha, trong đó trồng cây hàng năm 1.200 ha (lúa 77 ha); trồng cây lâu năm 100 ha; còn lại là đất rừng. 8 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 + Hướng sử dụng: Những khu vực có địa hình cao, thoát nước, tầng đất hữu hiệu dày có khả năng trồng cây dài ngày và cây hàng năm như điều, cây ăn quả, bông, đậu đỗ ... những nơi có tầng đất mỏng chỉ có khả năng trồng cây hàng năm nếu đất quá mỏng, địa hình dốc chỉ nên trồng hoặc khoanh nuôi rừng bảo vệ đất và môi trường. - Đất xám bạc màu trên đá macma axit và đá cát (Ba): + Diện tích: 13.404,32 ha, chiếm 18,7% tổng DTTN. Phân bố tập trung chủ yếu phía Nam và phía Tây của huyện (Ia Le 1.373,18 ha; Ia Blứ 9.566,89 ha; Ia Hla 2.244,61 ha và Ia Phang 219,64 ha). + Đặc điểm đất: Đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất chua, hàm lượng N-P-K trong đất nghèo, khả năng hấp thụ của đất thấp. + Hiện trạng sử dụng: Mục đích nông nghiệp toàn huyện là 11.234ha bao gồm đất trồng cây hàng năm 1.284ha (trong đó lúa 210 ha); đất trồng cây lâu năm 3.180 ha còn lại là đất rừng. + Hướng sử dụng: Đất nhìn chung có hàm lượng dinh dưỡng thấp cả ở dạng tổng số và dạng dễ tiêu; đất chua; đất nhẹ dễ bị khô hạn và khả năng giữ nước phân kém. Nhờ địa hình bằng phẳng và độ dày tầng đất lớn và đất tơi xốp nên dễ thích hợp nhiều loại cây trồng cạn như mía, điều và các loại hoa màu khác như lạc, vừng, đậu đỗ, thuốc lá,...Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng loại đất này một vấn đề cần chú ý là độ ẩm đất và cần có sự che phủ mặt đất thường xuyên bằng các loại cây trồng. Về phân bón cần xem xét loại cây và nhu cầu dinh dưỡng để bón đúng liều lượng và cân đối. - Đất xám bạc màu trên phù sa cổ (B): + Diện tích: 709,69 ha, chiếm 1,1% tổng DTTN, phân bố chủ yếu ở xã Ia Le. + Đặc điểm đất: Đất có thành phần cơ giới nhẹ; ở tầng mặt có tỷ lệ cát khá cao trong đó chủ yếu là cát mịn, thường được xếp là đất cát mịn đến thịt pha cát, độ chua của đất được xếp chua và rất chua, hàm lượng N-P-K trong đất từ nghèo đến rất nghèo. + Hiện trạng sử dụng: Loại đất này đang được sử dụng cho mục đích nông nghiệp 680 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm 52 ha và 628 đất rừng. + Khả năng sử dụng và hướng cải tạo chính: Đất xám bạc màu nhìn chung có hàm lượng dinh dưỡng thấp cả ở dạng tổng số và dạng dễ tiêu; đất chua; đất nhẹ dễ bị khô hạn và khả năng giữ nước phân kém. Nhờ địa hình bằng phẳng và độ dày tầng đất lớn và đất tơi xốp nên dễ thích hợp nhiều loại cây trồng cạn như điều và các loại hoa màu khác như lạc, vừng, đậu đỗ, dưa hấu, thuốc lá..vv.. Trong quá trình sử dụng loại đất này một vấn đề cần chú ý là độ ẩm đất và cần có sự che phủ mặt đất thường xuyên bằng các loại cây trồng. Về phân bón, nhìn chung mọi loại phân đều có khả năng phát huy hiệu lực tối đa. Khi canh tác cần xem xét loại cây và nhu cầu dinh dưỡng để bón đúng liều lượng và cân đối. * Nhóm đất đỏ vàng: Diện tích: 26.869,79 ha, chiếm 27,48% tổng diện tích, gồm có: - Đất nâu tím, nâu đỏ trên bazan (Ft, Fk): 9 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 + Diện tích 25.054,09 ha, chiếm 34,95% tổng diện tích tự nhiên. Loại đất này phân bố hầu hết ở các xã thuộc huyện Chư Pưh (TT Nhơn Hòa 2.057,22ha; Ia Hrú 2.442,14 ha; Ia Rong 1.228,99 ha; Ia Dreng 2.186,22 ha; Ia Hla 5.828,86 ha; Chư Don 2.240,75 ha; Ia Phang 3.238,29 ha; Ia Le 2.932,18 ha và Ia Blứ 2.899,44 ha). + Đặc điểm đất: Đất đỏ trên bazan có địa hình đồi lượn sóng, đỉnh bằng 3-80, sườn dốc 15 - 200, tầng dày > 100cm, thành phần cơ giới thịt nặng đến sét, giàu mùn do thảm thực vật rừng tốt, độ phì cao nhưng nghèo kali, phản ứng chua. Đất rất thích hợp với cây lâu năm có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, tiêu, cao su, chè, ... + Hiện trạng sử dụng: Đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp 19.917 ha, trong đó trồng cây hàng năm 9.750 ha; đất trồng cây lâu năm 5.760 ha còn lại là đất rừng. - Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa): + Diện tích 704,2 ha, chiếm 0,98% tổng diện tích TN. Phân bố chủ yếu (81%) trên địa hình đồi núi dốc. + Đặc điểm đất: Đất tầng mỏng 50 - 70 cm, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình. Do thảm thực vật tốt nên tầng mặt giàu mùn, độ phì khá nhưng nghèo lân, có phản ứng chua, thích hợp với trồng hoa màu lương thực và trồng chè, cây ăn quả. + Hiện trạng sử dụng: Đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp khoảng 643 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm 114 ha (lúa 15 ha) còn lại là đất rừng. - Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq): + Diện tích 386,57 ha, chiếm 0,54% tổng DTTN. Phân bố ở xã Ia Hla 262,56 ha và Ia Le 124,01 ha. + Đặc điểm đất: Đất có thành phần cơ giới thịt nhẹ đến cát, đất chua, hàm lượng N-P-K từ nghèo đến trung bình. + Hiện trạng sử dụng: Đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp khoảng 316 ha, trong đó trồng cây hàng năm 116 ha và 200 ha là rừng. + Khả năng sử dụng và hướng cải tạo: So với các loại đất đỏ vàng khác, đất có độ phì nhiêu thấp, nhất là tỷ lệ chất hữu cơ. Đại bộ phận đất này được phân bố ở vùng gò đồi, điều kiện canh tác thuận lợi cho mục đích nông nghiệp. Một hạn chế đối với đất vàng nhạt trên đá cát là có thành phần cơ giới nhẹ, nhiều đá lẫn, độ phì kém. Trong điều kiện che phủ kém đất dễ bị rửa trôi xói mòn. - Đất nâu vàng trên đá bazan (Fu) + Diện tích 724,95 ha, chiếm 1,01% tổng DTTN. Phân bố chủ yếu ở xã Ia Hla 560,4 ha và Ia Phang 128,45 ha và TT Nhơn Hòa 36,1 ha. + Đặc điểm đất: Phân bố trên dạng địa hình đồi thấp ít dốc, độ dốc phổ biến là 0 - 8 . Trong đó, diện tích có độ dày tầng đất hữu hiệu >100 cm chiếm khoảng 65% còn lại là tầng mỏng 50-70 cm. Đất có thành phần cơ giới nặng, mùn, Đạm tổng số và Lân tổng số khá đến giàu. Kali tổng số nghèo chua hơn so với đất nâu đỏ. 0 10 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 + Hiện trạng sử dụng: Đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp 553 ha, trong đó trồng cây hàng năm 45 ha, trồng cây lâu năm 13 ha, còn lại là rừng. + Hướng sử dụng: Chủ yếu phù hợp với các cây hằng năm như hoa màu, lương thực, đậu đỗ và một số cây lâu năm như cao su, cà phê, tiêu. Đối với đất này, các loại phân đều có khả năng phát huy hiệu lực cao. Tuy nhiên lân ở đây sẽ bị giảm hiệu lực nhất định do tỷ lệ sắt nhôm trong đất cao. Trong sử dụng đất nâu vàng, cần quan tâm tới sự che phủ đất bằng các cây trồng, một mặt giữ ẩm nhưng quan trọng hơn là giảm bớt xói mòn rửa trôi. * Nhóm đất đen (Ru, Rk): + Diện tích 5.060,74 ha, chiếm 7,06% tổng diện tích. Phân bố rải rác ở các xã, trên địa hình bằng thấp (Ia Hrú 1.414,43 ha; Ia Rong 787,2 ha; Ia Hla 1.005,19 ha; Ia Le 580,91 ha; Ia Blứ 1.273,00 ha). + Đặc điểm đất: Đây là dấu tích còn lại của lớp phủ bazan cổ, do quá trình xâm thực, bóc mòn của sông Ba tạo nên. Đất có màu đen, tầng rất mỏng 30 - 50 cm, nhiều nơi trơ sỏi đá. Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng. Trong đất có biểu hiện gia tăng sét nhẹ theo chiều sâu. Đất có độ phì khá hơn các loại đất khác, phản ứng đất ít chua ở địa hình dốc và trung tính ở địa hình bằng. Hàm lượng mùn và đạm tổng số cao trên toàn phẫu diện, đặc biệt lân tổng số cao hơn hẳn các loại đất khác. Nghèo kali tổng số nhưng hàm lượng cation kiềm trao đổi cao. + Hiện trạng sử dụng: Có 4.225 ha đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp, trong đó trồng cây hàng năm 2.303 ha, đất trồng cây lâu năm 437 ha còn lại là rừng. + Khả năng sử dụng: Đất đen phân bố ở địa hình cao, thoát nước tốt, tầng đất mỏng, nhiều đá lẫn và đá lộ đầu. Các đơn vị đất đen có thể sử dụng gieo trồng nhiều loại cây nông nghiệp dài ngày như cây ăn quả, các cây màu ngắn ngày như ngô, đậu đỗ, các loại rau, ... Chú ý bón đủ lân và kali cho cây trồng cụ thể. * Nhóm đất thung lũng: Nhóm này có một loại đất dốc tụ (D) 654,96 ha (TT Nhơn Hòa 198,79ha; Chư Don 67,51 ha; Ia Phang 318,69 ha và Ia Blứ 69,97 ha). Phân bố trong các thung lũng, hợp thủy đầu nguồn các suối thuộc vùng trũng thấp. Đất dốc tụ màu đen hoặc nâu sẫm, giàu mùn, rất chua, thích hợp với lúa nước. Đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp 517 ha trong đó trồng cây hàng năm 354 ha, trồng cây lâu năm 33 ha còn lại là rừng. * Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: + Diện tích 12.304,14 ha, chiếm 17,16% tổng diện tích. Phân bố chủ yếu trên các đồi có độ dốc lớn ở phía Tây (khu vực giáp huyện Chư Prông) phía Đông Nam của huyện (Ia Hla 2.404,33 ha; Chư Don 567,14 ha; Ia Phang 4.345,85 ha, Ia Le 3.441,69 ha; Ia Blứ 1.545,13 ha). Đất được hình thành do hoạt động xâm thực và bóc mòn làm trơ lớp sỏi sạn và đá gốc. Đối với loại này quy hoạch khai thác đá, sỏi và bảo vệ thảm phủ thực vật hiện có nếu chưa khai thác. 11 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 Biểu 01: Tổng hợp các loại đất I. Nhóm đất phù sa 1. Đất phù sa ngòi suối Ký hiệu P Py Diện tích (ha) 4.786,51 4.786,51 Cơ cấu (%) 6,68 6,68 II. Nhóm đất xám và bạc màu 1. Đất xám trên đá Macma axit và đá cát 2. Đất xám bạc màu/đá macma axit và đá cát 3. Đất xám bạc màu trên phù sa cổ X; B Xa Ba B 21.192,15 6.997,14 13.404,32 790,69 29,56 9,76 18,70 1,10 III. Nhóm đất đỏ vàng 1. Đất nâu đỏ trên bazan 2. Đất nâu vàng trên đá bazan 3. Đất vàng đỏ trên đá macma axit 4. Đất vàng nhạt trên đá cát 5. Đất nâu tím trên đá bazan F Fk Fu Fa Fq Ft 26.869,79 24.917,89 724,95 704,20 386,57 136,20 37,48 34,76 1,01 0,98 0,54 0,19 IV. Nhóm đất đen 1. Đất nâu thẩm trên sản phẩm của đá bọt, bazan 2. Đất đen trên sản phẩm bồi tụ của bazan R Ru Rk 5.060,74 4.682,70 378,04 7,06 6,53 0,53 V. Nhóm đất thung lũng VI. Đất xói mòn trơ sỏi đá Cộng Sông suối, núi đá D E + 654,96 12.304,14 70.868,29 826,73 71.695,02 0,91 17,16 98,85 1,15 Tên đất Diện tích tự nhiên 100 Nguồn: Điều tra bổ sung, chỉnh lý xây dựng bản đồ đất tỷ lệ 100.000 các tỉnh Tây Nguyên Phân viện QH&TKNN Miền Trung. b) Hiện trạng, khả năng sử dụng đất: Theo số liệu kiểm kê của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, hiện trạng sử dụng đất huyện Chư Pưh năm 2011 như sau: */. Tổng diện tích tự nhiên: 71.695,02 ha. Trong đó: - Đất nông nghiệp: + Đất sản xuất nông nghiệp: 61.738,58 ha, chiếm 86,11%. 29.436,00 ha, chiếm 41,06%. + Đất lâm nghiệp: 32.303,58 ha, chiếm 45,06%. - Đất phi nông nghiệp: 3.837,86 ha, chiếm 5,35%. - Đất chưa sử dụng: 6.118,58 ha, chiếm 8,53%. */. Diện tích chưa sử dụng trên địa bàn huyện có khả năng khai thác đưa vào sử dụng các mục đích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và phi nông nghiệp là trên 5000 ha. 12 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 Biểu 02: Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 STT 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Chỉ tiêu Mã TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp Trong đó: Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng cây hàng năm khác Đất trồng cây lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng sản xuất NNP LUA LUC HNK CLN RPH RSX Hiện trạng 2011 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 71.695,02 100 61.738,58 86,11 2.419,70 3,37 1.084,56 1,51 17.182,21 23,97 9.834,09 13,72 4.842,04 6,75 27.460,54 38,30 PNN 3.837,86 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.19 Đất phi nông nghiệp Trong đó: Đất xây dựng trụ sở CQ, Ctr sự nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất cơ sở sản xuất kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phát triển hạ tầng CTS CQP CAN SKC SKS TTN NTD SON DHT 37,09 1,04 0,5 2,96 44,99 4,36 37,09 826,73 2.061,27 5,35 0,05 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,05 1,15 2,88 3 4 5 5.1 5.1 Đất đô thị Đất khu dân cư nông thôn Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá không có rừng cây ODT DNT CSD DCS NCS 2.303,89 11.126,18 6.118,58 6.031,04 87,54 3,21 15,52 8,53 8,41 0,12 2 Nguồn: Phòng tài nguyên và môi trường huyện c) Đánh giá tiềm năng đất đai Để đánh giá tổng hợp khả năng sử dụng đất phải dựa vào tổng hợp phân loại đất theo độ dốc, tầng dày và hiện trạng sử dụng đất. Qua tổng hợp, huyện Chư Pưh có 71.695 ha tự nhiên, trong đó: - Đất ít dốc (< 300): 69.818 ha, chiếm 97,38 % tổng diện tích tự nhiên, chia ra theo tầng dày như sau: + Tầng dày > 30 cm: 43.329,03 ha. 13 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 + Tầng dày < 30 cm: 26.489,27 ha. - Đất dốc: (> 300): 981,41ha, chiếm 1,37 % tổng diện tích. - Sông, suối, hồ, ao, núi đá: 826,73 ha, chiếm 1,15 % tổng diện tích. Đất thích hợp với sản xuất nông nghiệp (độ dốc <300, tầng dày >30cm) toàn huyện có 43.329,03 ha, chiếm 60,44% tổng diện tích tự nhiên. 5. Tài nguyên rừng Tổng diện tích đất lâm nghiệp 32.303 ha, chiếm 45,06% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: - Rừng sản xuất: 27.461 ha; chiếm 85% diện tích rừng. - Rừng phòng hộ: 4.842 ha; Chiếm 15% diện tích rừng. Trạng thái rừng chủ yếu là rừng trung bình, khộp nghèo, trữ lượng khoảng 1,1 triệu m3; phân bố tập trung ở các xã Ia Hla, Chư Don, Ia Phang, Ia Le và Ia Blứ. Kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai năm 2008 (Quyết định số 53/QĐ-UBND, ngày 4/2/2008 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng) và kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Pưh; hiện trạng tài nguyên rừng huyện như sau: Biểu 03: Hiện trạng rừng huyện Chư Pưh Loại đất, loại rừng Đất lâm nghiệp 1. Rừng tự nhiên a) Rừng trung bình b) Rừng nghèo c) Rừng phục hồi 2. Đất có rừng trồng 3. Đất chưa có rừng 3.1. IA 3.2. IB 3.3. IC Mã 0001 1100 1112 1113 1114 1220 1300 1310 1320 1330 Đất lâm nghiệp (ha) Rừng Rừng sản Tổng ĐLN phòng hộ xuất 32.302,5 4.842,0 27.460,5 29.173,8 4.286,6 24.887,2 6.130,7 1.635,3 4.495,4 15.385,0 2.151,0 13.234,0 7.658,1 500,3 6.782,8 375 3.128,7 555,4 2.573,3 924,7 222,0 702,7 1.804,5 293,5 1.511,0 399,5 39,9 359,6 Nguồn: Kết quả rà soát 3 loại rừng và số liệu ở Phòng TN-MT huyện. 6. Tài nguyên nước - Nguồn nước mặt: Do hệ thống các suối Ia Luop, Ia Rong, Ia Khe, Ea Neil và các suối nhỏ khác cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt, hiện nay trên các hệ thống suối lớn đều đã xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các suối thường cạn hoặc ít nước về mùa khô, khả năng cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt hạn chế. 14 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 - Nguồn nước mạch và nước ngầm: Kết quả điều tra giếng đào trong toàn huyện cho thấy, bình quân độ sâu của giếng là 20 m. Trong đó, hầu hết các xã, thị trấn mực nước mạch khai thác được (NMKT) từ 20 - 30 m. Vùng TT Nhơn Hòa, xã Ia Hrú nên NMKT độ sâu khoảng 10 20 m. Độ dày tầng nước trên địa bàn huyện từ 10 đến 85 m, trung bình là 50 m. Chất lượng nước khá tốt, thể hiện nồng độ các khoáng chất nằm trong giới hạn cho phép sử dụng, với tổng trữ lượng nước ngầm khoảng 3.000 triệu m3 và trữ lượng cho phép khai thác trên 1.000 triệu m3. Theo đánh giá của Phân viện khí tượng Thủy văn Miền Nam, độ sâu nước mạch suy giảm khá nhanh trong những năm gần đây. Nguyên nhân là tầng nước mạch bị khai thác mạnh phục vụ cho sinh hoạt và tưới cây công nghiệp như cà phê, tiêu. Mặt khác, do diện tích rừng giảm mạnh dẫn đến việc bổ sung trữ lượng nước mạch, nước ngầm vào mùa mưa cũng bị giảm theo. 7. Tài nguyên khoáng sản */. Tài nguyên khoáng sản đang khai thác: - Mỏ đá Granit ở xã Ia Phang với khối lượng khai thác trên 5.000m3/năm. - Mỏ đá xây dựng ở TT Nhơn Hòa, xã Ia Le với khối lượng khai thác 10.000 m /năm. 3 - Quặng Fluorit ở xã Ia Le với khối lượng khai thác hàng năm đạt 5.000 tấn. */. Tài nguyên khoáng sản có triển vọng khai thác: - Q ưangj sắt ở thị trấn Nhơn Hòa đang trong thời gian thăm dò, dự kiến sẽ đưa vào khai thác sau năm 2015 với khối lượng 500.000 tấn/năm. - Đất sét với trữ lượng lớn ở Ia Le, khả năng khai thác làm nguyên liệu đóng gạch và làm bát đựng mủ cao su. 8. Tài nguyên du lịch Huyện có một số di tích lịch sử, di sản văn hóa cồng chiêng dân tộc Jarai và cảnh quan thiên nhiên có khả năng phát triển du lịch tham quan lịch sử - văn hóa và du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, phục vụ trong huyện trong tỉnh như: Di tích lịch sử Vua nước, đội cồng chiêng tây nguyên, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ở thị trấn Nhơn Hòa, thác Ia Nhí. 9. Tài nguyên nhân văn Chư Pưh là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em gồm Kinh, Jrai, Bahnar, Êđê... Mỗi dân tộc có những phong tục tập quán riêng, có chữ viết, tiếng nói riêng nhưng tất cả đều có chung một truyền thống đấu tranh dũng cảm chống ngoại xâm. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ rất nhiều người con ưu tú của huyện đã hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Sự đa dạng 15 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 về dân tộc đã làm nên sự đặc sắc, phong phú trong văn hóa của huyện cần được phát huy, bảo tồn và phát triển. Ngày nay, sau khi được tái lập đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng tiến công, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy tiềm năng, từng bước dành được những thành tựu ngày càng to lớn, tạo niềm tin, sức mạnh và bản lĩnh để tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh và vững bước đi lên. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, toàn Đảng, toàn dân toàn quân đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa và giữ vững trật tự an ninh xã hội. II. ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI 1. Dân số Dân số trung bình năm 2011 là 64.953 người, mật độ trung bình 91 người/km2. Toàn huyện có 8 xã, 1 thị trấn với tổng số 82 thôn làng, 12.614 hộ. Các xã có mật độ dân số cao là các xã nằm về phía Bắc của huyện: Thị trấn Nhơn Hòa 516 người/km2, xã Ia Hrú 214 người/km2, xã Ia Rong 222 người/km2 và xã Ia Dreng 265 người/km2. Là huyện mới chia tách nên dân số nông thôn chiếm tỷ lệ khá cao (81,7%). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2011 là 2,09%. Tỷ lệ cộng đồng các dân tộc ít người cao, với 35.073 người, chiếm 54% dân số toàn huyện; trong đó: Người Jarai chiếm 50,3%, Bana chiếm 1,76% và dân tộc khác chiếm 1,96% tổng dân số. 2. Thực trạng lao động Lao động trong độ tuổi có: 37.998 người, chiếm 58% dân số. Tổng lao động đang làm việc trong các ngành: 41.045 người, chiếm 108% lao động trong độ tuổi, trong đó: - Lao động nông lâm thủy sản: 37.871 người, chiếm 92,3%. - Lao động khối CN - XD: 1.400 người, chiếm 3,4%. - Lao động khối dịch vụ: 1.774 người, chiếm 4,3%. Chuyển dịch cơ cấu lao động chuyển dịch chậm theo hướng tăng công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản. Lao động qua đào tạo trong các ngành kinh tế ở Chư Pưh chiếm khoảng 8-10% lao động đang làm việc (kể cả lao động mới qua đào tạo nghề). Lao động qua đào tạo chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, giáo dục, y tế và doanh nghiệp. Lao động qua đào tạo còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu để phát triển kinh tế. Lao động có trình 16 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 độ cao đẳng, đại học trở lên còn rất thấp; đặc biệt, lao động có trình độ kỹ thuật cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi còn rất thiếu. III. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Tổng quan kinh tế - xã hội 1.1. Tăng trưởng kinh tế Biểu 04: Giá trị sản xuất và tăng trưởng các ngành 2009 – 2011 Chỉ tiêu 1. GTSX các ngành 1.1 Giá CĐ 2010 + Nông lâm thủy sản + Công nghiệp - XD + Dịch vụ 1.2 Giá thực tế + Nông lâm thủy sản + Công nghiệp - XD + Dịch vụ 2. Cơ cấu GTSX (GHH) + Nông lâm thủy sản + Công nghiệp - XD + Dịch vụ 3. Dân số trung bình 4. GTSX/người - Giá cố định 1994 - Giá thực tế Năm 2011 Tăng Bq(%) ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Triệu. Đ ,, ,, ,, Triệu. Đ ,, ,, ,, % ,, ,, ,, Người Triệu. Đ ,, ,, 1.094.772 680.500 247.969 166.303 1.047.201 673.950 223.578 149.672 100 64,4 21,4 14,3 61.827 1.343.112 858.661 299.524 184.927 1.908.965 1.424.514 299.524 184.927 100 74,6 15,7 9,7 63.786 1.516.019 915.235 319.071 281.712 2.323.881 1.659.019 369.064 295.798 100 71,4 15,9 12,7 64.953 17,7 16,0 13,4 30,2 12,9 6,6 6,5 52,3 5,3 -13,8 -5,6 2,5 -4,3 1,2 31,4 1,8 17,7 16,9 21,1 29,9 23,3 35,8 14,8 45,3 10,8 19,5 09-11 10-11 Nguồn: Chi cục thống kê huyện và tính toán theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT Tổng giá trị sản xuất các ngành năm 2011 đạt 1.516.019 triệu đồng (giá 2010). Bình quân GTSX trên đầu người là 23,3 triệu đồng/năm (giá 2010). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bq/năm đạt 12,9%; trong đó: Nông lâm thủy sản tăng 6,6%; công nghiệp - XD tăng 6,5% và khối dịch vụ tăng 52,3%. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế trong 2 năm qua của huyện bằng xấp xỉ với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của toàn tỉnh Gia Lai. 1.2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tỷ trọng của nông nghiệp đã giảm từ mức 74,6% năm 2010 xuống còn 71,4% năm 2011. Công nghiệp và xây dựng chuyển dịch từ 15,7 – 15,9%, do chủ yếu là đầu tư xây dựng cơ bản trong thời kỳ mới chia tách huyện. Khu vực dịch vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 9,7 – 12,7%. 17 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 Cơ cấu kinh tế của huyện đang chuyển dịch theo chiều hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đồng thời giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản. Sự chuyển dịch chậm và không ổn định do nền kinh tế huyện chủ yếu phụ thuộc vào ngành nông nghiệp (cây lâu năm), năm 2010 và 2011 đưa một số diện tích cao su và hồ tiêu vào kinh doanh đã tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp lên, bên cạnh đó ngành công nghiệp – xây dựng tăng chủ yếu là tăng từ ngành xây dựng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản xây dựng huyện mới. 1.3. Thu - Chi ngân sách - Tổng thu ngân sách năm 2010 đạt 108,25 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 31,91 tỷ đồng, chiếm 29,48%. Năm 2011 thu ngân sách đạt 180,8 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn ước đạt 52,9 tỷ đồng. - Tổng chi ngân sách năm 2010 là 104,32 tỷ đồng, trong đó: Chi thường xuyên chiếm 65,95% tổng chi; chi sự nghiệp giáo dục chiếm 40,44 chi thường xuyên; chi quản lý hành chính 15,06%, sự nghiệp y tế 4,3%; đảm bảo xã hội 0,93%; chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao chiếm 0,5%; chi sự nghiệp kinh tế chiếm 2,79%. Năm 2011 tổng chi 170,03 tỷ đồng, chi thường xuyên chiếm 69,6%. Tăng trưởng kinh tế đã có tác động tích cực đến thu ngân sách. Tuy nhiên, do đặc điểm là huyện thuần nông, mới thành lập nên thu ngân sách còn thấp so với tổng chi. 1.4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Niên giám thống kê thiếu phần này) Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2011 đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện quản lý là 91,7 tỷ đồng; tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, quy hoạch, xây dựng đô thị, an sinh xã hội, đường giao thông. Các công trình được đầu tư đã phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. 2. Hiện trạng phát triển các ngành, các lĩnh vực 2.1. Ngành nông lâm ngư nghiệp a) Hiện trạng, biến động sử dụng đất nông lâm nghiệp: Trong giai đoạn 2006 - 2011, diện tích đất nông nghiệp tăng 4.298,59 ha (7,48%), nguyên nhân chính là do trong 5 năm qua huyện đã tích cực khai hoang đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, trong đó: - Diện tích đất sản xuất nông nghiệp tăng 9.593,65, bình quân mỗi năm diện tích đất sản xuất nông nghiệp tăng 1.918 ha, trong đó biến động các loại đất cụ thể như sau: - Đất trồng lúa tăng 39,75 ha (xã Ia Hla tăng 4,80 ha, xã Ia Le tăng 21,36 ha, xã Ia Dreng tăng 9,53 ha…) Nguyên nhân đất lúa tăng là do chuyển từ đất trồng cây hàng năm, đất bằng chưa sử dụng sang và do thống kê kiểm kê năm 2005 chưa chính xác. Cũng trong cùng thời kỳ diện tích đất trồng lúa giảm 16,92 (xã Ia Blứ giảm 2,46 18 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 ha, xã Ia Phang 14,46 ha). Diện tích đất trồng lúa giảm là do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất có mục đích công cộng. - Đất trồng cây hàng năm khác tăng 5.712,10 ha, biến động cụ thể như sau: + Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm ở thị trấn Nhơn Hòa 138,78 ha. + Tăng ở các xã Ia Hla 4,80 ha; xã Ia Le 2.113,76 ha; xã Ia Dreng tăng 6,80 ha; xã Ia Blứ tăng 2.268,68 ha; xã Ia Phang 1.179,17 ha; xã Ia Hrú 170,51 ha. Nguyên nhân diện tích đất trồng cây hàng năm tăng chủ yếu do chuyển từ đất đồi núi chưa sử dụng, đất lâm nghiệp sang đất trồng cây hàng năm khác. - Đất trồng cây lâu năm tăng 2.641,80 ha, biến động cụ thể như sau: + Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 141,06 ha tại các xã như sau: xã Ia Hla giảm 83,86 ha; thị trấn Nhơn Hòa giảm 57,20 ha. Nguyên nhân giảm đất trồng cây lâu năm giảm là do là do chuyển sang đất xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. + Diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 4.444,23 ha trong đó: xã Ia Dreng tăng 16,33 ha; xã Ia Blứ tăng 3.850,44 ha; xã Ia Hrú: tăng 79,39 ha. Nguyên nhân diện tích đất trồng cây lâu năm tăng là do thực hiện chủ trương chuyển diện tích đất có rừng nghèo và đất chưa sử dụng sang đất trồng cây cao su. - Diện tích đất lâm nghiệp của huyện giảm từ 37.596,26 ha năm 2006 xuống còn 32.302,58 ha năm 2011, trong đó: + Đất rừng sản xuất giảm 5.129,07 ha, do chuyển qua đất sản xuất nông nghiệp (xã Ia Blứ giảm 3.652,09 ha, xã Ia Hla giảm 350,22 ha, xã Ia Phang giảm 692,36 ha, xã Ia Hrú giảm 136,64 ha); Tăng ở xã Ia Le 842,38 ha. + Đất có rừng phòng hộ giảm 164,61 ha, (xã Ia Blứ giảm14,99 ha, xã Ia Hrú giảm 49,55 ha, xã Ia Hla giảm 100,07 ha). Diện tích đất có rừng phòng hộ giảm chủ yếu là do chuyển sang cho xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. b) Thực trạng sản xuất nông nghiệp: */. Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp: Mặc dù diện tích và năng suất tăng chậm, nhưng giá trị sản xuất tăng nhanh. Do cơ cấu cây trồng chuyển đổi hợp lý, trong đó tập trung đẩy mạnh sản xuất cà phê, cao su, hồ tiêu, … Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 680.500 triệu đồng năm 2009 lên 915.235 triệu đồng năm 2011 (theo giá CĐ 2010), tốc độ tăng 2009 - 2011 đạt 16%/năm (trong đó năm 2011 tăng so với năm 2010 là 6,6%). Tăng trưởng nhanh so với năm 2009 là do đưa hơn 1.000 ha cao su vào kinh doanh cho sản lượng gần 1.800 tấn. 19 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh 2011 - 2020 Biểu 05: GTSX, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Giá trị SX theo giá CĐ 2010 Hạng mục I. GTSX theo giá CĐ2010 1- Nông nghiệp - Trồng trọt - Chăn nuôi - Dịch vụ 2- Lâm nghiệp 3- Thủy sản II. Cơ cấu theo giá HH 1- Nông nghiệp - Trồng trọt - Chăn nuôi - Dịch vụ 2- Lâm nghiệp 3- Thủy sản ĐVT Triệu.đ Triệu.đ ,, ,, ,, ,, ,, % % ,, ,, ,, % % Năm 2009 680.500 674.753 610.272 46.799 17.682 5.585 163 100,00 99,17 90,08 6,59 2,50 0,81 0,02 Năm 2010 858.661 854.789 768.036 47.230 39.523 2.002 1.869 100,00 99,72 93,49 3,37 2,86 0,15 0,14 Năm 2011 915.235 905.985 813.780 56.212 35.994 5.639 3.611 100,00 99,39 93,58 3,58 2,23 0,38 0,24 Tốc độ tăng (%) 09-11 16,0 15,9 15,5 9,6 42,7 0,5 370,6 10-11 6,6 6,0 6,0 19,0 -8,9 181,6 93,2 0,1 1,9 -26,4 -5,4 -31,5 215,7 -0,3 0,1 5,9 -21,8 158,4 73,4 Nguồn: Chi cục thống kê huyện và tính toán theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT */. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Giá trị sản xuất trồng trọt chiếm tỷ trọng từ 90 – 93,5%, chăn nuôi chiếm 36,5%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 2-2,8% trong tổng GTSX ngành nông nghiệp. Cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi khi không có sự biến động lớn về tăng diện tích trồng trọt, tuy nhiên sự chuyển dịch xảy ra chậm và chững lại, vì trồng trọt mang lại giá trị chủ yếu trong cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế toàn huyện. Lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp không gia tăng, mà có chiều hướng đang giảm dần tỷ trọng. Để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần gia tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong nông nghiệp. */. Tình hình về diện tích - năng suất - sản lượng một số cây trồng chính: Xu thế mở rộng diện tích cây trồng trên địa bàn là hợp lý, phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai cũng như thị trường, đảm bảo ngày càng gia tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Trong đó: Diện tích cao su, tiêu, cây thực phẩm tăng nhanh, đặc biệt là cây cao su năm 2011 tăng 4.151 ha so với năm 2009. Đất đai trên địa bàn huyện có độ phì tự nhiên cao, tiềm năng mở rộng đất nông nghiệp còn lớn, nên hầu hết nông nghiệp chỉ mới phát triển theo hướng mở rộng diện tích; năng suất nhìn chung tăng chưa cao. Trong tương lai cần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu, chiều rộng. */.Các cây chủ lực trên địa bàn huyện: 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan