Tài liệu Bí mật của may mắn

  • Số trang: 154 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 438 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. CUÖËN SAÁCH NAÂY ÀÛÚÅC XUÊËT BAÃN THEO HÚÅP ÀÖÌNG CHUYÏÍN GIAO BAÃN QUYÏÌN ÀÖÅC QUYÏÌN XUÊËT BAÃN VAÂ PHAÁT HAÂNH ÊËN BAÃN TIÏËNG VIÏÅT GIÛÄA NXB JOSSEY-BASS, TÊÅP ÀOAÂN WILEY, TÊY BAN NHA VAÂ CÖNG TY FIRST NEWS - TRÑ VIÏÅT, VIÏÅT NAM. GOOD LUCK - BÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆN Copyright © 2005 First News - Tri Viet Publishing Co., Ltd. Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái taác giaã vaâ Nhaâ Xuêët Baãn JOSSEY BASS, Têåp àoaân xuêët baãn WILEY, Têy Ban Nha thaáng 3 nùm 2005. Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ Têåp àoaân Wiley àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng ûúác Baão Höå Súã Hûäu Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne. FIRST NEWS - TRI VIET PUBLISHING CO., LTD. 11HNguyïîn Thõ Minh Khai Str. - Ho Chi Minh City, Viet Nam Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn 2 Alex Rovira Fernando Trñas de Bes Bñ quyïët taåo nïn may mùæn trong cöng viïåc, tònh yïu vaâ cuöåc söëng Töíng húåp vaâ biïn dõch: NGUYÏÎN VÙN PHÛÚÁC - KHAÁNH THUÃY TÊM HÙÇNG - THAÃO NGUYÏN FIRST NEWS NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH 2005 GOOD LUCK BÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆN The International Best-Seller That Has Swept the World Cuöën saách laâm bûâng saáng caã thïë giúái! ● Cuöën saách sau 6 thaáng phaát haânh àaä baán àûúåc trïn 2.500.000 baãn trïn toaân thïë giúái. ● Àûúåc bònh choån laâ cuöën saách baán chaåy nhêët taåi chêu Êu, Nhêåt Baãn, Brazil, Têy Ban Nha, Haân Quöëc, Myä, Àaâi Loan... ● Àûúåc choån laâ JAPAN BOOK OF THE YEAR 2004 (cuöën saách hay nhêët trong nùm 2004 taåi Nhêåt Baãn), nhêån giaãi thûúãng 2004 Shinpu Award - laâ giaãi thûúãng uy tñn vaâ cao quyá nhêët do caác têåp àoaân xuêët baãn vaâ phaát haânh saách Nhêåt Baãn trao tùång. ● Viïåt Nam laâ quöëc gia thûá 68 trïn thïë giúái mua baãn quyïìn Good Luck. “Thêåt laâ tuyïåt vúâi! Töi chùæc chùæn cuöën saách seä ài vaâo lõch sûã nhû möåt cêu chuyïån kinh àiïín. Cuöën saách hêëp dêîn ngûúâi àoåc úã moåi lûáa tuöíi - tûâ treã em cho àïën ngûúâi lúán - giöëng nhû cêu chuyïån Hoaâng Tûã Beá cuãa Antoine de Saint Exupeáry.” - Philip Kotler (Chuyïn gia Marketing) 5 Good Luck Good Luck - Bñ Mêåt cuãa May Mùæn - laâ cuöën saách nöíi tiïëng vaâ àöåc àaáo nhêët àûúåc Nhaâ Xuêët Baãn Jossey-Bass xuêët baãn ngaây 1/9/2004. Theo caác cöng ty baãn quyïìn chêu Êu, Good Luck laâ cuöën saách àêìu tiïn trong lõch sûã hiïån àaåi baán àûúåc baãn quyïìn dõch ra 15 ngön ngûä trïn thïë giúái trûúác khi àûúåc xuêët baãn úã bêët kyâ quöëc gia naâo (chó qua truyïìn miïång vaâ qua Internet). Cuöën saách àûúåc xuêët baãn àêìu tiïn úã Têy Ban Nha vaâo thaáng 2/2004. Chó trong voâng hai tuêìn, Good Luck àaä vûúåt lïn dêîn àêìu danh saách nhûäng cuöën saách baán chaåy nhêët úã Têy Ban Nha, Nhêåt Baãn, Brazil, Myä, Haân Quöëc, Àaâi Loan vaâ àang lan toãa nhanh choáng sang caác quöëc gia, chêu luåc khaác nhûäng thaáng àêìu nùm 2005. Cêu chuyïån trong Bñ Mêåt cuãa May Mùæn hêëp dêîn nhû cêu chuyïån thêìn thoaåi vúái nhûäng chên lyá thûåc tïë vaâ vônh hùçng cuãa cuöåc söëng, mang laåi cho ngûúâi àoåc niïìm tin, hy voång, nhûäng traãi nghiïåm quyá baáu, àöìng thúâi lyá giaãi taåi sao möåt söë ngûúâi luön gùåp àûúåc may mùæn trong khi nhûäng ngûúâi khaác laåi khöng gùåp. Cuöën saách àaä mang àïën cho àöåc giaã möåt caái nhòn thuá võ vaâ sêu sùæc vïì thay àöíi nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí taåo ra vaâ duy trò sûå may mùæn trong cuöåc àúâi chuáng ta. Àöåc giaã khùæp moåi núi àaä chuá têm thûúãng thûác, chuyïìn tay cho beâ baån vaâ möîi ngûúâi àïìu mua nhiïìu baãn àïí tùång cho gia àònh, ngûúâi thên, àöìng nghiïåp nhû nhûäng moán quaâ àùåc biïåt cuãa sûå may mùæn. Good Luck laâ möåt cêu chuyïån laå thûúâng hûúáng àöåc giaã àïën möåt baâi hoåc vö cuâng giaá trõ vïì cuöåc söëng: Sûå may mùæn khöng xuêët hiïån ngêîu nhiïn trong haânh trònh cuöåc söëng chuáng ta; chñnh chuáng ta phaãi tòm vaâ taåo ra nhûäng àiïìu kiïån àïí may mùæn tòm àïën vúái mònh. Dûúái ngoâi buát cuãa Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes - hai nhaâ tû vêën têm lyá vaâ tiïëp thõ haâng àêìu thïë giúái àaä coá cöng trònh nghiïn cûáu vïì 6 Bñ mêåt cuãa May Mùæn thaái àöå, haânh vi con ngûúâi cuäng nhû ûúác mong, niïìm tin cuãa hoå àöëi vúái sûå may mùæn, thaânh cöng trong cuöåc söëng. Cêu chuyïån giaãn dõ naây coá thïí àûúåc aáp duång rêët röång raäi cho têët caã moåi ngûúâi vaâ coá khaã nùng khñch lïå möåt caách àöåc àaáo. Bñ Mêåt cuãa May Mùæn kïí vïì möåt cêu chuyïån àêìy caãm àöång giûäa hai öng giaâ, Max vaâ Jim, khi hoå tònh cúâ gùåp nhau úã cöng viïn trung têm sau 50 nùm xa caách. Trong khi Max àaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng vaâ haånh phuác traân àêìy trong cuöåc àúâi tûâ sûå khúãi àêìu vö cuâng khoá khùn, tûâ hai baân tay trùæng, thò Jim laåi khöng thïí laâm àûúåc àiïìu àoá, luác khúãi àêìu öng àaä àûúåc cuöåc söëng ûu àaäi rêët nhiïìu. Bñ quyïët thaânh cöng vaâ may mùæn cuãa Max nùçm úã cêu chuyïån kyâ diïåu maâ ngûúâi öng àaä kïí laåi cho Max tûâ nhiïìu nùm trûúác. Cêu chuyïån àoá thêåt kyâ bñ vaâ coá sùæc thaái gúåi nhúá àïën nhûäng nhaâ giaã kim, hiïìn triïët xa xûa, chó ra bñ mêåt, caách nùæm bùæt caác cú höåi vaâ gùåt haái may mùæn, thaânh cöng. Trong àoaån kïët àêìy bêët ngúâ, Good Luck taåo ra möåt chu trònh kheáp kñn, mang laåi sûå khñch lïå, nhûäng hûúáng dêîn caách thûåc hiïån vaâ thêåt troån veån vúái möåt cêu chuyïån àêìy cuöën huát. Àêy thûåc sûå laâ möåt moán quaâ àùåc biïåt, thuá võ vaâ àêìy caãm hûáng maâ Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes àaä mang àïën cho chuáng ta. VÏÌ CAÁC TAÁC GIAÃã Taác giaã Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes laâ hai ngûúâi baån thên, vúái tñnh caách àùåc biïåt, tû duy söëng saáng taåo, tñch cûåc, luön say mï thñch Fernando Trñas de Bes thûã thaách vúái nhûäng yá Alex Rovira tûúãng múái. Hoå cuâng àöìng saáng lêåp cöng ty Salvetti & Llombart, vúái 40 cöång sûå haâng àêìu úã Barcelona, Têy Ban Nha - chuyïn nghiïn 7 Good Luck cûáu thõ trûúâng, tû vêën cho caác têåp àoaân àa quöëc gia khöíng löì. Alex Rovira laâ taác giaã cuöën The Inner Compass vaâ Fernando Trñas de Bes laâ àöìng taác giaã cuöën Lateral Marketing vúái chuyïn gia tiïëp thõ haâng àêìu thïë giúái Tiïën sô Philip Kotler. Duâ chó ñt ngûúâi nhûng cöng ty àaä rêët nöíi tiïëng vúái haâng trùm dûå aán nghiïn cûáu thõ trûúâng cho caác têåp àoaân lúán nhû The Orange Group, Jazztel, Vodafone, Nestleá, Dannon, Hewlett-Packard, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Winterthur, Sony Corporation, Pepsi, Fritto-Lay, Moet Chandon, Bongrain, McKinsey&Co., AT Kearney... Qua caác thaânh cöng cuãa mònh, Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes àaä cuâng viïët Good Luck àïí chia seã vúái moåi ngûúâi. Cuöën saách àaä taåo nïn möåt laân soáng tû duy múái trong viïåc tòm kiïëm may mùæn, haånh phuác vaâ thaânh cöng trong cuöåc söëng. Hoå àaä nhêån haâng trùm ngaân thû cuãa àöåc giaã trïn khùæp thïë giúái gûãi vïì hoan nghïnh vaâ caãm ún yá tûúãng àöåc àaáo tûâ cuöën saách nhoã naây. Phaãi noái laâ Good Luck laâ cuöën saách àöåc àaáo, seä coân àûúåc nhùæc àïën vaâ lan truyïìn ài khùæp thïë giúái. Cuöën saách khöng chó giuáp ñch cho cuöåc söëng con ngûúâi maâ rêët nhiïìu cöng ty trïn thïë giúái àaä ûáng duång nhûäng yá tûúãng cuãa Good Luck àïí àaåt àûúåc thaânh cöng trong cöng viïåc. Trong 365 ngaây, Good Luck àaä àûúåc xuêët baãn bùçng 35 ngön ngûä úã trïn 68 quöëc gia! Nhûäng quöëc gia àaä mua baãn quyïìn Good Luck göìm caác nûúác noái tiïëng Têy Ban Nha, Anh, Phaáp, Àûác, Böì Àaâo Nha vaâ caác nûúác Canada, YÁ, Nhêåt Baãn, Thuåy Àiïín, Brazil, Haâ Lan, Thaái Lan, Na Uy, Àan Maåch, Phêìn Lan, Hungary, Nga, Latvia, Iceland, Ba Lan, Indonesia, Haân 8 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Quöëc, Hy Laåp, Estonia, Litva, Galician, Thöí Nhô Kyâ, Serbia, Slovakia, Trung Quöëc, Àaâi Loan, Höìng Köng, Bulgaria, Slovenia, Viïåt Nam (3/2005). Nhûäng quöëc gia àang thûúng lûúång chuyïín giao baãn quyïìn göìm Croatia, Romania, Israel, xûá Basque, cöång àöìng caác nûúác noái tiïëng AÃÃ Rêåp vaâ möåt söë nûúác khaác. Lûúång phaát haânh Good Luck úã möåt söë nûúác: Nhêåt Baãn: hún 1.250.000 baãn baán hïët trong 5 thaáng Têy Ban Nha: hún 300.000 baãn trong 5 thaáng Àaâi Loan: hún 90.000 baãn (chûa àêìy 3 thaáng) Haân Quöëc: hún 23.000 baãn (trong 2 thaáng) Ba Lan: hún 9.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Àûác: hún 27.000 baãn àaä baán hïët Brazil: hún 30.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Trung Quöëc: hún 150.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Viïåt Nam: 5.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn - First News) 20.000 baãn (dûå kiïën trong nùm 2005) First News trên troång giúái thiïåu àïën baån àoåc Viïåt Nam cuöën saách kyâ diïåu naây. Noá khöng chó kyâ diïåu vúái caác baån maâ ngay caã vúái chuáng töi - nhûäng ngûúâi thûåc hiïån cuöën saách naây. Ngay sau khi thûúng lûúång àûúåc baãn quyïìn, moåi ngûúâi trong First News àaä chuyïìn tay nhau baãn dõch. Thûåc sûå cuöën saách àaä truyïìn cho chuáng töi möåt niïìm caãm hûáng rêët àùåc biïåt - moåi ngûúâi àaä thao thûác biïn têåp vaâ thiïët kïë sao cho thêåt àeåp vaâ mong sao cuöën saách tuyïåt vúâi naây súám àïën tay caác baån. Chên thaânh chuác caác baån seä tòm àûúåc may mùæn trong cuöåc söëng cuãa mònh. - First News 2005 9 May mùæn trong cuöåc söëng khöng tònh cúâ maâ àïën, May mùæn laâ do chñnh chuáng ta taåo ra. 1 Cuöå c gùå p gúä kyâ laå sau bao nùm thaá n g Bñ mêåt cuãa May Mùæn À oá laâ möåt buöíi chiïìu muâa xuên àeåp trúâi taåi cöng viïn trung têm. Khi êëy, Max – möåt ngûúâi nöíi tiïëng àûúåc hêìu hïët moåi ngûúâi trong vuâng biïët àïën nhû möåt biïíu tûúång thaânh àaåt trong kinh doanh vaâ cuöåc söëng - àang ngöìi trïn chiïëc bùng ghïë daâi, vö tû ngùæm nhòn doâng ngûúâi taãn böå quanh nhûäng löëi ài rúåp boáng maát trong cöng viïn. Àöi mùæt saáng vaâ àön hêåu cuãa öng biïíu löå sûå lùæng àoång cuãa möåt ngûúâi traãi nghiïåm vaâ aánh lïn caái nhòn cuãa möåt têm höìn 13 Good Luck rêët treã trung. Tiïëng cûúâi thú ngêy cuãa nhûäng àûáa treã àang àuâa nghõch gêìn àoá laâm cho öng nhû muöën quay trúã laåi thúâi niïn thiïëu cuãa mònh. Öng ngûúác nhòn nhûäng nhaánh cêy àu àûa trong cún gioá thoaãng nheå cuãa buöíi ban chiïìu cuâng nhûäng tia nùæng lung linh trïn thaãm coã xanh mûúåt phuã àêìy nhûäng cêy coã böën laá mïìm maåi nhû nhung traãi röång dûúái chên, chûa bao giúâ öng thêëy loâng mònh laåi bònh yïn àïën thïë. Möåt buöíi chiïìu àeåp nhû muön thuúã! Àöåt nhiïn, tûâ àêu ài àïën möåt öng giaâ daáng veã mïåt moãi ngöìi xuöëng bïn caånh Max. Öng êëy laâ Jim – cuäng khoaãng tuöíi Max – caái tuöíi saáu mûúi nhûng laåi coá gûúng mùåt tröng thêåt khùæc khöí búãi nhûäng nùm thaáng daäi dêìu nùæng mûa in àêåm trïn maái toác àaä baåc quaá nûãa, thïë nhûng trong daáng ài cuãa öng vêîn toaát lïn möåt tû thïë kiïu haänh vaâ àêìy tûå troång. Öng àaä traãi qua khöng biïët bao nhiïu thùng trêìm cuãa cuöåc àúâi, àùåc biïåt ba mûúi nùm gêìn àêy laâ thúâi gian khoá khùn hún bao giúâ hïët. Àaä lêu lùæm röìi öng khöng biïët thïë naâo laâ muâi võ cuãa niïìm vui, thaânh cöng hay haånh phuác. Khi àûa aánh mùæt nhòn sang phña ngûúâi àöëi diïån, caã hai chúåt thêëy coá àiïìu gò dûúâng nhû quen lùæm, gúåi nïn tûâ rêët xa xùm nhûng cuäng thêåt gêìn guäi. 14 Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Anh laâ Max phaãi khöng? – Öng giaâ lïn tiïëng hoãi. - Coân anh coá phaãi laâ Jim khöng? – Max nhòn thêåt lêu vaâ hoãi nhoã vúái gioång ngaåc nhiïn khön xiïët. - Öi! Bao nhiïu nùm àaä tröi qua! – Öng laäo tïn Jim thöët lïn. - Khöng thïí naâo nhû thïë àûúåc! Thêåt khöng thïí tin nöíi! – Max ngheån lúâi. Hoå àûáng dêåy öm chêìm lêëy nhau. Max vaâ Jim tûâng laâ àöi baån rêët thên tûâ höìi hoå coân söëng úã khu phöë ngheâo. Ngaây êëy, luác naâo ngûúâi ta cuäng thêëy hai thùçng beá gêìy nhom quêën quyát àuâa giúän bïn nhau. Chuáng chia cho nhau tûâng hoân bi, miïëng baánh vaâ luä treã trong khu phöë chùèng thïí naâo dïî daâng bùæt naåt àûúåc chuáng vò bêët cûá ai “àuång” túái àûáa naây laâ àûáa kia söëng chïët xöng ra baão vïå baån hïët mònh. Tuöíi thú nhoåc nhùçn, vêët vaã nhûng êëm aáp tònh baån giûäa hai ngûúâi baån nhoã àöåt ngöåt bõ giaán àoaån khi caã hai vûâa bûúác qua tuöíi thûá mûúâi. - Töi àaä nhêån ra ngay àöi mùæt xanh cuãa cêåu, Jim aå – Max xuác àöång. - Coân töi thò laåi khöng thïí naâo lêìm vaâo àêu àûúåc caái nhòn thùèng thùæn vaâ chên thaânh cuãa 15 Good Luck cêåu... tûâ caách àêy nùm mûúi nùm vêîn khöng thay àöíi chuát naâo. Töi vêîn nhúá cêåu, duâ ngêìn êëy thúâi gian àaä qua... – Jim noái gioång run run. Sau khi böìi höìi nhúá laåi vaâ cuâng nhau haân huyïn nhûäng kyã niïåm thúâi thú êëu àûúåc möåt höìi lêu, Max noái: - Anh baån cuä thên mïën, giúâ cêåu haäy kïí cho töi nghe tònh caãnh cuãa cêåu bêy giúâ ài… Töi nhêån thêëy trong mùæt cêåu phaãng phêët möåt nöîi buöìn lúán lùæm. Jim thúã daâi: - Cuöåc àúâi töi laâ möåt chuöîi daâi nhûäng thêët baåi liïn tiïëp. - Chuyïån laâ nhû thïë naâo? - Chùæc cêåu coân nhúá caái ngaây maâ gia àònh töi doån ài luác chuáng ta múái lïn mûúâi. Töi àaä ra ài vaâ khöng bao giúâ trúã laåi. Chùæc cêåu khöng biïët lyá do taåi sao phaãi khöng? Luác àoá, möåt ngûúâi chuá cuãa cha töi vûâa múái qua àúâi nhûng öng êëy laåi khöng coá con caái gò caã. Thïë laâ cha töi àûúåc thûâa hûúãng toaân böå gia taâi cuãa öng chuá àïí laåi. Cha meå töi khöng muöën àïí moåi ngûúâi biïët chuyïån nïn àaä phaãi àöíi nhaâ, àöíi xe, àöíi caã haâng xoám lêîn baån beâ vaâ chuáng ta cuäng mêët liïn laåc tûâ ngaây àoá. 16 Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Thò ra chuyïån laâ nhû vêåy. Töi cûá luön thùæc mùæc khöng biïët chuyïån gò àaä xaãy àïën vúái cêåu. Chùæc laâ moán tiïìn thûâa kïë àoá lúán lùæm phaãi khöng? - Àoá laâ caã möåt gia taâi khöíng löì. Ngoaâi tiïìn baåc, gia àònh töi coân àûúåc thûâa hûúãng möåt nhaâ maáy dïåt lúán àang rêët ùn nïn laâm ra. Vúái taâi nùng cuãa mònh, cha töi ngaây caâng khuïëch trûúng nhaâ maáy àoá lïn. Khi cha töi mêët ài, töi thay öng quaãn lyá noá. Nhûng thêåt xui xeão. Moåi viïåc cûá ngaây caâng tïå ài cho túái ngaây höm nay. - Thïë chñnh xaác chuyïån gò àaä xaãy ra vúái cêåu naâo? - Trong möåt thúâi gian daâi quaãn lyá cöng ty, töi àaä khöng thûåc hiïån bêët kyâ sûå thay àöíi naâo vò moåi viïåc dûúâng nhû diïîn ra rêët xuöi cheâo maát maái. Nhûng sau àoá caác àöëi thuã caånh tranh xuêët hiïån ngaây caâng nhiïìu vaâ thïë laâ lûúång saãn phêím baán ra cuãa cöng ty töi bùæt àêìu suåt giaãm. Luác àoá saãn phêím cuãa töi vêîn laâ loaåi töët nhêët, nïn töi nghô khaách haâng seä hiïíu rùçng mùåc duâ haâng cuãa nhûäng haäng khaác reã hún nhûng chêët lûúång thò khöng thïí naâo bùçng cöng ty töi àûúåc. Nhûng khaách haâng coá biïët gò vïì caác loaåi vaãi töët hay xêëu àêu. Hoå cûá chuöång loaåi vaãi vûâa reã vûâa húåp thúâi trang hún. Jim ngûâng laåi hñt möåt húi daâi. Thêåt khöng dïî daâng gò cho öng khi phaãi möåt lêìn nûäa nhúá laåi 17 Good Luck têët caã nhûäng chuyïån naây. Coân Max thò vêîn im lùång. Öng khöng biïët phaãi noái gò àïí chia seã vúái ngûúâi baån thiïëu thúâi trûúác tònh caãnh naây. Jim tiïëp tuåc kïí: - Lúåi nhuêån ài xuöëng trêìm troång nhûng nhaâ maáy vêîn tiïëp tuåc hoaåt àöång. Töi cöë gùæng àún giaãn hoáa böå maáy hoaåt àöång, thu nhoã quy mö laâm ùn, cùæt giaãm chi phñ àïën töëi àa, thïë nhûng caâng ngaây doanh thu cuãa cöng ty laåi caâng giaãm suát. Töi cuäng àaä xem xeát àïën viïåc taåo ra möåt saãn phêím múái nhûng chùèng coá nhaâ àêìu tû naâo chõu boã tiïìn vöën ra caã. Töi khöng coá nhiïìu sûå lûåa choån luác àoá. Töi àaä nghô àïën viïåc múã möåt daäy cûãa haâng cuãa riïng mònh vaâ àaä boã cöng nghiïn cûáu vïì viïåc naây mêët gêìn möåt nùm. Nhûng cuöëi cuâng khi töi àaä coá thïí thûåc hiïån àûúåc yá tûúãng naây thò laåi khöng coân àuã tiïìn nûäa. Thïë laâ töi vúä núå. Töi buöåc loâng phaãi baán nhaâ maáy, àêët àai, nhaâ cûãa… têët caã taâi saãn cuãa mònh. Töi àaä coá têët caã, coá nhûäng gò maâ mònh hùçng mong muöën vaâ cuäng àaä mêët têët caã. Quaã laâ may mùæn khöng bao giúâ úã bïn töi. - Thïë sau àoá cêåu àaä laâm gò? – Max hoãi. - Töi khöng coân biïët phaãi laâm gò nûäa. Têët caã nhûäng ngûúâi àaä tûâng saát caánh bïn töi thúâi hoaâng kim giúâ àïìu ngoaãnh mùåt laåi. Ngay caã vúå 18 Bñ mêåt cuãa May Mùæn töi cuäng boã töi maâ ài. Töi laâm hïët viïåc naây àïën viïåc khaác nhûng chùèng viïåc naâo àûúåc lêu caã. Cuöåc àúâi töi xuöëng döëc àïën àöå àaä coá luác töi biïët cún àoái laâ nhû thïë naâo. Mûúâi lùm nùm gêìn àêy töi àaä phaãi cöë gùæng hïët sûác àïí coá thïí söëng àûúåc qua ngaây. Töi söëng nhúâ vaâo söë tiïìn moåi ngûúâi thûúãng cho khi laâm giuáp hoå nhûäng cöng viïåc lùåt vùåt. Vaâ coá luác töi àaä phaãi nhêån thûác ùn thûâa tûâ nhûäng ngûúâi haâng xoám töët buång. Quaã thêåt cuöåc àúâi àaä khöng mang laåi cho töi nhiïìu may mùæn, maâ kïët cuåc laåi bêët haånh thïë naây àêy. Jim khöng muöën tiïëp tuåc kïí thïm vïì chuyïån mònh nûäa nïn quay sang hoãi Max: - Thïë coân cêåu? Cuöåc söëng cuãa cêåu nhû thïë naâo? Cêåu coá gùåp nhiïìu may mùæn khöng? Max móm cûúâi traã lúâi: - Chùæc cêåu coân nhúá laâ nhaâ töi rêët ngheâo, ngheâo hún caã nhaâ cêåu khi chuáng mònh coân söëng úã khu phöë àoá. Gia àònh töi mêëy àúâi àïìu ngheâo khoá, rêët nhiïìu àïm chuáng töi àaä ài nguã vúái caái buång tröëng khöng, àoái cöìn caâo. Cêåu chùæc coân nhúá meå cêåu àaä nhiïìu lêìn seã búát thûác ùn cho chuáng töi vò baâ hiïíu laâ cuöåc söëng cuãa nhaâ töi khoá khùn nhû thïë naâo. Töi nghô laâ cêåu 19 Good Luck cuäng biïët töi khöng coá àuã tiïìn àïí ài hoåc. Mûúâi tuöíi, töi àaä bùæt àêìu phaãi ài laâm kiïëm tiïìn phuå giuáp gia àònh, àuáng ngay caái höìi maâ nhaâ cêåu biïën mêët möåt caách bñ êín. Max dûâng laåi, höìi tûúãng möåt luác röìi múái tiïëp tuåc noái: - Múái àêìu töi ài rûãa xe. Sau àoá töi kiïëm àûúåc chên xaách haânh lyá úã möåt khaách saån lúán. Röìi töi xin àûúåc laâm baão vïå úã möåt khaách saån haång sang khaác. Khi hai mûúi hai tuöíi, möåt cú höåi lúán àaä àïën vúái töi. Jim toâ moâ hoãi: - Cú höåi gò thïë? - Töi mua àûúåc möåt cûãa haâng nhoã sùæp àoáng cûãa. Töi àaä duâng hïët söë tiïìn mònh daânh duåm àûúåc vaâ chaåy vaåy ài vay khùæp núi múái mua àûúåc noá. Àoá laâ möåt cûãa haâng saãn xuêët tuái da. Töi àaä tûâng nhòn qua hêìu nhû têët caã caác loaåi tuái xaách höìi coân laâm úã caác khaách saån sang troång, vò thïë töi biïët ngûúâi giaâu thñch nhûäng loaåi tuái naâo. Thïë laâ töi chó viïåc laâm laåi nhûäng kiïíu tuái maâ töi àaä xaách khöng biïët bao nhiïu lêìn khi coân laâ möåt thùçng beá khiïng àöì cho khaách. Max say sûa kïí tiïëp: - Luác àêìu töi phaãi vûâa may vûâa baán. Töi laâm 20 Bñ mêåt cuãa May Mùæn viïåc hêìu nhû khöng nghó, ngaây cuäng nhû àïm lêîn cuöëi tuêìn vaâ ngaây nghó. Nùm àêìu tiïn cöng viïåc kinh doanh cuãa töi diïîn ra khaá suöng seã, vò thïë töi àêìu tû nhiïìu hún vaâo viïåc saãn xuêët tuái xaách vúái caác nguyïn liïåu da thêåt vaâ àaä ài khùæp núi àïí tòm hiïíu vïì caách laâm ùn cuãa nhûäng cûãa haâng da khaác. Töi cêìn phaãi hiïíu roä hún bêët cûá ai khaác vïì caác loaåi tuái da. Töi àaä hoåc hoãi rêët nhiïìu khi ài quan saát nhûäng cûãa haâng khaác. Hïî coá dõp laâ töi laåi hoãi bêët cûá ngûúâi naâo àang duâng gioã xaách da vïì nhûäng àiïím hoå thñch cuäng nhû khöng thñch khi duâng noá. Max böìi höìi nhúá laåi nhûäng ngaây xa xûa. Öng tiïëp tuåc: - Doanh thu cûá thïë tùng dêìn lïn. Trong mûúâi nùm liïn tuåc, töi luön taái àêìu tû nhûäng gò mònh àaä coá àûúåc. Töi cuäng luön tòm kiïëm nhûäng cú höåi múái úã bêët kyâ núi naâo coá thïí. Möîi nùm töi àïìu thay àöíi nhûäng chiïëc tuái baán chaåy nhêët, töi luön chónh sûãa laåi kiïíu daáng àïí laâm cho chuáng ngaây caâng hêëp dêîn hún. Töi khöng bao giúâ trò hoaän cöng viïåc cuãa höm nay sang ngaây höm sau. Töi luön coá traách nhiïåm vïì têët caã nhûäng viïåc diïîn ra quanh mònh. Töi coá àûúåc cûãa haâng thûá hai, thûá ba, röìi thûá tû, vaâ cûá thïë… Cho àïën bêy giúâ, töi àaä coá hún 2000 cöng nhên laâm viïåc cho 21 Good Luck 20 nhaâ maáy cuãa mònh trïn khùæp thïë giúái. Vaâ töi cuäng giuáp àúä vaâ chia seã vúái rêët nhiïìu ngûúâi coân khoá khùn trong cuöåc söëng. Noái cho cuâng thò moåi viïåc cuäng àêu coá dïî daâng gò. Töi àaä laâm viïåc say mï vúái têët caã têm huyïët àïí coá àûúåc ngaây höm nay vaâ töi tûå haâo vúái nhûäng gò mònh àaä àaåt àûúåc. Jim ngùæt ngang lúâi Max: - Thêëy chûa, cêåu àaä may mùæn hún töi. Àúâi chó laâ thïë maâ thöi. Max noái to ngaåc nhiïn: - Cêåu nghô thïë thêåt sao? Coá thêåt cêåu chó àún giaãn nghô laâ töi àaä quaá may mùæn phaãi khöng? Jim vöåi traã lúâi, gioång ön hoâa: - ÖÌ, töi khöng coá yá laâm cêåu bûåc mònh hay coi nheå nhûäng gò cêåu àaåt àûúåc. Nhûng töi khöng nghô sûå thaânh cöng cuãa cêåu chó hoaân toaân laâ nhúâ vaâo baãn thên cêåu maâ thöi. Söë phêån chó móm cûúâi vúái nhûäng ai may mùæn àûúåc noá choån. Vaâ noá àaä móm cûúâi vúái cêåu chûá khöng phaãi vúái töi. Àún giaãn chó coá thïë maâ thöi, coá àuáng vêåy khöng? Max im lùång, suy nghô möåt höìi lêu röìi lïn tiïëng: - Cêåu nghe naây, töi chùèng hûúãng möåt gia taâi 22 Bñ mêåt cuãa May Mùæn naâo caã, nhûng töi àaä àûúåc thûâa hûúãng möåt àiïìu coân quyá giaá hún tûâ öng nöåi cuãa mònh. Cêåu coá biïët thïë naâo laâ sûå may mùæn tònh cúâ vaâ sûå may mùæn thêåt sûå hay khöng? - Khöng – Jim traã lúâi nhûng khöng thêåt sûå quan têm lùæm. - Töi àaä hoåc àûúåc àiïìu khaác biïåt giûäa sûå may mùæn tònh cúâ vaâ sûå may mùæn thêåt sûå qua möåt cêu chuyïån kyâ laå maâ ngûúâi öng quaá cöë thûúâng kïí cho töi nghe. Rêët nhiïìu lêìn, vaâ caã bêy giúâ nûäa, töi luön nghô rùçng cêu chuyïån naây àaä laâm thay àöíi caã cuöåc àúâi töi. Noá luön bïn töi trong nhûäng luác sa cú thêët thïë, luác töi súå haäi, hoaâi nghi, mêët niïìm tin, thêët voång lêîn khi töi thaânh cöng, haånh phuác. Cuäng nhúâ vaâo cêu chuyïån naây maâ töi àaä quyïët àõnh duâng hïët söë tiïìn cêåt lûåc daânh duåm suöët saáu nùm àïí mua laåi caái cûãa haâng cuä kyä àoá. Cêu chuyïån cuäng àaä giuáp töi thûåc hiïån nhiïìu quyïët àõnh rêët quan troång cho cuöåc àúâi mònh. Max kiïn nhêîn noái tiïëp trong khi Jim vêîn lú àaäng nhòn àêu àêu: - Coá leä úã tuöíi saáu mûúi nhû thïë naây thò chùèng coân ai laåi muöën nghe kïí chuyïån cöí tñch nûäa, tuy nhiïn töi nghô chuáng ta khöng quaá 23 Good Luck giaâ àïën nöîi khöng coân cêìn nghe möåt cêu chuyïån hûäu ñch nûäa. Ngûúâi ta thûúâng noái: “Coân nûúác - coân taát. Coân söëng - coân hy voång”. Nïëu cêåu muöën thò töi seä kïí cho cêåu nghe cêu chuyïån àoá. Jim im lùång khöng traã lúâi. - Cêu chuyïån àùåc biïåt naây àaä giuáp ñch rêët nhiïìu ngûúâi trong moåi têìng lúáp xaä höåi, ngaânh nghïì, tûâ nhûäng vêån àöång viïn, nghïå sô, túái caã nhûäng nhaâ khoa hoåc hay nhaâ nghiïn cûáu, kinh doanh, sinh viïn, cho moåi ngûúâi úã moåi àöå tuöíi. Nhûäng ngûúâi thêëy àûúåc sûå khaác biïåt giûäa sûå may mùæn tònh cúâ vaâ sûå may mùæn thêåt sûå àaä àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã ngoaâi mong àúåi trong cöng viïåc. Noá cuäng giuáp nhiïìu ngûúâi tòm àûúåc ngûúâi maâ hoå hùçng mú ûúác. Töi seä kïí cho cêåu nghe cêu chuyïån naây vò noá àaä giuáp ñch cho chñnh baãn thên töi. Vaâ töi cuäng àaä chûáng kiïën sûå hiïåu nghiïåm cuãa noá úã khöng biïët bao nhiïu ngûúâi. Nghe àïën àêy, Jim khöng thïí naâo coân thúâ ú àûúåc nûäa. Öng noái: - Thöi àûúåc röìi, cêåu haäy noái ài: Àiïím khaác biïåt giûäa sûå may mùæn tònh cúâ vaâ sûå may mùæn thêåt sûå laâ gò? 24 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Max trêìm ngêm möåt höìi lêu röìi múái cêët tiïëng traã lúâi: - Gia àònh cêåu àaä may mùæn khi bêët ngúâ àûúåc thûâa hûúãng möåt gia taâi lúán. Nhûng sûå may mùæn àoá laåi khöng tuây thuöåc vaâo chuáng ta, àoá laâ lyá do taåi sao noá khöng keáo daâi lêu àûúåc. Ngûúåc laåi sûå may mùæn thêåt sûå laâ do chñnh cêåu taåo ra, noá phuå thuöåc vaâo cêåu. Àoá múái chñnh laâ sûå may mùæn thêåt sûå. Jim nghe thïë, rêët lêëy laâm ngaåc nhiïn: - Coá nghôa laâ cêåu khöng tin vaâo àiïìm may aâ? - Àûúåc röìi, nïëu cêåu muöën thò töi cuäng cöng nhêån rùçng sûå may mùæn “trïn trúâi rúi xuöëng” quaã thêåt laâ coá hiïån hûäu trïn àúâi nhûng rêët ñt khi noá xaãy àïën vúái chuáng ta vaâ nïëu coá thò cuäng chùèng keáo daâi àûúåc mêëy. Cêåu khöng biïët laâ chñn mûúi phêìn trùm nhûäng ngûúâi tûâng truáng veá söë àaä phaá saãn hay trúã vïì tònh caãnh nhû trûúác àêy trong voâng chûa àêìy mûúâi nùm kïí tûâ ngaây hoå truáng söë sao? Ngûúåc laåi, sûå may mùæn thêåt sûå coá thïí àïën vúái ta nïëu ta thêåt loâng mong noá àïën. Chñnh vò vêåy maâ ta goåi noá laâ sûå may mùæn töët laânh, laâ àiïìu maâ ai trong chuáng ta cuäng àïìu mong ûúác. - Taåi sao noá laåi laâ sûå may mùæn thêåt sûå? Chuáng khaác nhau úã chöî naâo? 25 Good Luck - Cêåu coá muöën nghe cêu chuyïån àoá khöng? Jim lûúäng lûå. Nhûng röìi öng chêåc lûúäi àöìng yá. Dêîu sao thò nghe cêu chuyïån naây öng cuäng coá mêët maát gò àêu. Öng cuäng thêëy vui vui khi thêëy ngûúâi baån thúâi niïn thiïëu - àaä nûãa thïë kyã nay múái gùåp laåi - cuãa mònh laåi muöën kïí cho öng nghe möåt cêu chuyïån cöí tñch úã vaâo caái tuöíi àaä baåc trùæng maái àêìu. Àaä lêu lùæm röìi múái coá ngûúâi troâ chuyïån vúái öng nhû thïí öng vêîn coân laâ möåt cêåu beá vêåy. - Àûúåc röìi, cêåu haäy kïí ài. Töi nghe àêy. 2 Huyïì n thoaå i Cêy Böë n Laá thêì n kyâ BÑ MÊÅT ÀÊÌU TIÏN Haäy taåo ra nhûäng may mùæn cho mònh Sûå may mùæn do tònh cúââ maâ àïën khöng thïí keáo daâi búãi vò baån seä coá khuynh hûúáng yã laåi vaâ tröng chúâ vaâo may mùæn tiïëp theo maâ khöng muöën laâm gò hïët. Sûå may mùæn do chuáng ta tûå taåo ra múái laâ may mùæn thêåt sûå, vaâ noá seä úã vúái chuáng ta lêu daâi. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Thûã thaách cuãa phuâ thuãy Merlin N gaây xûãa ngaây xûa, úã möåt vûúng quöëc xa xöi coá möåt phuâ thuãy tïn laâ Merlin. Öng ta laâ möåt phuâ thuãy bêåc thêìy tñnh tònh nghôa hiïåp vaâ rêët gioãi caác pheáp thuêåt cuâng vúái kiïën thûác uyïn baác nïn rêët àûúåc moåi ngûúâi xa gêìn nïí phuåc, kñnh troång. Möåt höm öng tuå têåp têët caã caác hiïåp sô cuãa vûúng quöëc taåi vûúân hoa trûúác lêu àaâi vaâ noái: - Húäi caác hiïåp sô taâi ba, tûâ lêu röìi caác ngûúâi luön yïu cêìu ta àûa ra möåt thûã thaách àïí caác ngûúâi chûáng toã taâi nùng cuãa mònh. Möåt söë àïì nghõ ta nïn töí chûác möåt cuöåc àêëu kiïëm daânh cho 31 Good Luck têët caã caác hiïåp sô trong vûúng quöëc. Möåt söë khaác àïì nghõ töí chûác cuöåc truy luâng kho baáu hay ài sùn thuá dûä. Tuy nhiïn höm nay ta seä àûa ra möåt thûã thaách khaác coân khoá khùn hún nhiïìu. Caác hiïåp sô nghe thïë àïìu rêët haáo hûác. Merlin noái tiïëp: - Ta nghe noái rùçng coá möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trong voâng baãy ngaây túái. Caác hiïåp sô nhòn nhau. Tiïëng thò thêìm tröîi lïn khùæp núi. Möåt söë ngûúâi biïët Merlin àang noái vïì caái gò. Möåt söë khaác thò khöng. Merlin ra hiïåu moåi ngûúâi yïn lùång nghe öng noái tiïëp: - Bònh tônh, bònh tônh naâo! Àïí ta giaãi thñch cho moåi ngûúâi roä thïm. Àêy laâ cêy böën laá duy nhêët trïn àúâi rêët quyá maâ nïëu ngûúâi naâo coá àûúåc noá thò seä coá àûúåc möåt moán quaâ àöåc nhêët vö nhõ: àoá laâ sûå may mùæn vônh cûãu. Sûå may mùæn naây khöng giúái haån vïì mùåt khöng gian lêîn thúâi gian. Noá seä mang laåi may mùæn cho ngûúâi naâo súã hûäu noá trong caác trêån chiïën, trong kinh doanh, trong tònh yïu, trong sûå nghiïåp… trong têët caã moåi thûá trïn àúâi. Sûå phêën khñch dêng cao trong caác hiïåp sô. Ai cuäng muöën mònh seä laâ võ chuã nhên cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ àoá. Möåt söë ngûúâi thêåm chñ quaá phêën khñch àaä àûáng lïn ruát gûúm hö vang vúái caã quyïët têm: 32 Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Cêy böën laá úã àêu? Ta thïì seä mang vïì... Möåt lêìn nûäa Merlin laåi hïët sûác vêët vaã múái laâm cho moåi ngûúâi im lùång àïí têåp trung nghe öng noái tiïëp: - Moåi ngûúâi bònh tônh naâo! Ta vêîn chûa noái hïët maâ. Cêy Böën Laá thêìn kyâ àoá seä moåc trong khu rûâng Mï Hoùåc, phña sau thung luäng Laäng Quïn. Caác ngûúi phaãi bùng qua mûúâi hai ngoån àöìi múái àïën àoá àûúåc. Ta khöng biïët võ trñ chñnh xaác nùçm úã chöî naâo nhûng noá seä moåc àêu àoá trong khu rûâng Mï Hoùåc. Nghe xong, têët caã sûå höì húãi, phêën khñch ban àêìu cuãa caác hiïåp sô böîng biïën mêët. Möåt khöng khñ lùång im bao truâm caã khu vûúân, khöng ai noái vúái ai tiïëng naâo. Thêåm chñ ngûúâi ta coân nghe nhûäng tiïëng thúã daâi chaán naãn. Khu rûâng Mï Hoùåc röång bùçng caã vûúng quöëc naây, ài vaâo trong àoá sêu caã ngaân dùåm, göìm baåt ngaân rûâng rêåm, thuá dûä. Laâm sao ta coá thïí tòm àûúåc möåt caái cêy böën laá nhoã xñu trong khu rûâng bñ hiïím àoá. Tòm möåt cêy kim dûúái bïí xem chûâng coân dïî hún gêëp ngaân lêìn. Thïë laâ caác hiïåp sô im lùång rúâi khoãi khu vûúân hoaâng gia. Hoå bûåc böåi traách cûá Merlin vò àaä àûa ra möåt thûã thaách quaá khoá, hêìu nhû khöng thïí coá hy voång thûåc hiïån nöíi. 33 Good Luck Caác hiïåp sô lêìn lûúåt leo lïn ngûåa ra vïì. Cuöëi cuâng chó coân laåi hai hiïåp sô maâ thöi. - Thïë naâo? – Merlin hoãi – Caác ngûúi coân chûa vïì sao? Nott – hiïåp sô aáo àen, möåt trong hai ngûúâi coân laåi, lïn tiïëng: - Àêy quaã laâ möåt thaách thûác hïët sûác khoá khùn. Duâ cho khu rûâng Mï Hoùåc laâ vö cuâng röång lúán nhûng ta muöën tòm ra noá, ta biïët nhûäng ngûúâi coá thïí giuáp àûúåc ta. Ta seä ài tòm Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Noá seä laâ cuãa ta. Sid - hiïåp sô aáo trùæng, vêîn giûä im lùång cho àïën khi Merlin quay sang nhòn chaâng, cöë àoaán xem chaâng àang nghô gò. Sid noái: - Ta tin rùçng coá möåt cêy böën laá seä mang laåi may mùæn vö têån cho nhûäng ai súã hûäu noá nhû nhûäng gò öng noái. Vaâ ta tin rùçng ta seä bùçng moåi caách àïí tòm ra noá. Ta seä mang noá vïì àêy. Ta seä lïn àûúâng àïën khu rûâng Mï Hoùåc. Thïë laâ tiïëng voá ngûåa döìn dêåp, hai chaâng hiïåp sô, möåt aáo àen, möåt aáo trùæng, raåp mònh trïn lûng ngûåa nhùæm hûúáng khu rûâng Mï Hoùåc thùèng tiïën, khúãi àêìu möåt cuöåc phiïu lûu àêìy maåo hiïím vaâ thuá võ maâ coá leä caã hai seä khöng thïí naâo quïn àûúåc trong cuöåc àúâi mònh. 34 BÑ MÊÅT THÛÁ 2 Biïët theo àuöíi may mùæn Ai cuäng mong muöën coá àûúåc may mùæn vaâ thaânh cöng Nhûng chó coá möå t söë ñt ngûúâ i quyïë t têm theo àuöí i noá . Good Luck Thêìn Gnome Hoaâng tûã cuãa loâng àêët H aânh trònh túái àûúåc khu rûâng Mï Hoùåc quaã laâ möåt chùång àûúâng rêët daâi vaâ mïåt moãi. Hai chaâng hiïåp sô phaãi mêët hai ngaây rong ruöíi liïn tuåc trïn ngûåa múái àïën àûúåc núi mònh mong muöën. Nhû vêåy, hoå chó coân coá nùm ngaây àïí tòm ra Cêy Böën Laá thêìn kyâ àoá. Hoå khöng àûúåc laäng phñ thúâi gian. Tuy nhiïn, caã hai àïìu quyïët àõnh nghó ngúi, chúâ àïën ngaây höm sau múái bùæt àêìu cuöåc tòm kiïëm loaåi cêy thêìn kyâ àoá. Hai chaâng hiïåp sô möîi ngûúâi àïìu ài theo con àûúâng riïng cuãa mònh. Khöng ai gùåp ai, ngay caã 36 Bñ mêåt cuãa May Mùæn úã nhûäng núi hoå nùçm nghó hay cho ngûåa dûâng chên uöëng nûúác. Hoå cuäng khöng biïët ngûúâi kia àang úã àêu trong khu rûâng. Khu rûâng Mï Hoùåc laâ möåt khu rûâng thêåt hoang daä vaâ tùm töëi. Nhûäng taán laá daây àùåc têìng têìng lúáp lúáp phuã lïn nhau khiïën aánh nùæng mùåt trúâi khöng thïí naâo xuyïn qua àûúåc, vò thïë quanh nùm khu rûâng tröng thêåt u töëi ngay caã luác ban ngaây. Ban àïm, khu rûâng thêåt lùång im vaâ laånh leäo möåt caách àaáng súå, àoá àêy vang lïn nhûäng tiïëng huá, tiïëng gêìm gûâ cuãa nhûäng loaâi thuá kyâ laå, bñ hiïím. Têët caã caác cû dên cuãa khu rûâng Mï Hoùåc àïìu nhêån thêëy vaâ theo doäi sûå hiïån diïån cuãa hai keã xa laå vûâa múái xêm nhêåp vaâo àêy. Saáng súám höm sau khi vûâa tónh giêëc, Nott hiïåp sô khoaác aáo choaâng àen - àaä sùén saâng bùæt àêìu cuöåc tòm kiïëm cuãa mònh. Àïí an toaân vaâ traánh thuá dûä töëi qua, anh àaä nguã trïn möåt chaåc cêy cöí thuå. Anh nghô: 37 Good Luck “Cêy Böën Laá thêìn kyâ dô nhiïn moåc lïn tûâ loâng àêët. Vaâ ai laâ ngûúâi biïët roä tûâng têëc àêët trong khu rûâng naây? Thêåt dïî daâng: àoá khöng ai khaác hún chñnh laâ Thêìn Gnome - Hoaâng tûã cuãa loâng àêët. Thêìn Gnome söëng dûúái loâng àêët vaâ taåo ra têët caã nhûäng àûúâng hêìm xuyïn khùæp khu rûâng naây. Öng êëy seä baão cho ta biïët Cêy Böën Laá thêìn kyâ moåc úã àêu”. Vò thïë Nott lïn ngûåa ài hoãi thùm têët caã nhûäng sinh vêåt anh gùåp trïn àûúâng vïì núi cû nguå cuãa thêìn Gnome. Mêët hïët gêìn möåt ngaây, cuöëi cuâng Nott cuäng tòm gùåp àûúåc öng ta. - Ngûúi muöën gò, húäi hiïåp sô aáo àen ?– thêìn Gnome hoãi – Ai cuäng baão laâ ngûúi tòm gùåp ta suöët caã ngaây nay. Nott nhaãy xuöëng ngûåa traã lúâi: - Àuáng vêåy. Ta àûúåc biïët laâ trong voâng nùm ngaây nûäa, möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trong khu rûâng naây. Vaâ noá chó coá thïí moåc lïn tûâ loâng àêët. Vò thïë, öng - Hoaâng tûã cuãa loâng àêët - chùæc chùæn biïët noá seä moåc úã àêu. Öng laâ ngûúâi duy nhêët biïët roä tûâng chên tú keä toác cuãa khu rûâng bao la naây. Öng biïët roä hún ai hïët göëc rïî cuãa tûâng buåi cêy, ngoån coã. Nïëu trong voâng nùm ngaây nûäa maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trong 38 Bñ mêåt cuãa May Mùæn khu rûâng naây thò chùæc hùèn laâ öng àaä nhòn thêëy rïî cuãa noá röìi. Haäy noái cho ta biïët noá úã àêu. - Hûâm… - thêìn Gnome trêìm tû suy nghô. Nott tiïëp tuåc noái: - Öng cuäng nhû ta àïìu biïët rùçng Cêy Böën Laá thêìn kyâ chó mang laåi may mùæn cho caác hiïåp sô maâ thöi. Noá chùèng coá giaá trõ gò àöëi vúái öng hay vúái bêët cûá cû dên naâo trong khu rûâng naây. Haäy noái cho ta noá seä moåc úã àêu. Ta chùæc laâ öng biïët maâ. Thêìn Gnome tûâ töën traã lúâi: - Ta biïët sûác maånh cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ, vaâ àöëi vúái riïng ta - möåt Hoaâng tûã cuãa loâng àêët thò ta cuäng àaä coá quaá àuã sûå may mùæn röìi. Nhûng ta chûa hïì nhòn thêëy rïî cuãa cêy böën laá naâo trong khu rûâng naây caã. Thêåt ra, cêy böën laá chûa bao giúâ moåc úã khu rûâng Mï Hoùåc caã. Noá khöng thïí naâo moåc àûúåc úã àêy. Ngûúâi naâo noái vúái ngûúi àiïìu àoá chùæc hùèn àaä noái döëi nhaâ ngûúi röìi. Nott nghe thïë liïìn la lïn giêån dûä: - Coá chùæc laâ öng àang khöng noái döëi ta khöng? Hay laâ öng àaä noái vúái gaä Sid - hiïåp sô aáo trùæng cûúäi con baåch maä - vïì caái cêy àoá röìi! 39 Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Ngûúi àang noái gò thïë? Ta chùèng biïët Sid cuäng nhû caái gaä ngöëc naâo àaä noái cho mi caái àiïìu vúá vêín naây. Chûa bao giúâ coá möåt caái cêy böën laá naâo moåc trong khu rûâng naây caã, thêåm chñ chó laâ möåt cêy ba laá cuäng khöng. Cêy böën laá khöng moåc úã àêy àún giaãn laâ vò noá khöng thïí. Thïë thöi. Vò vêåy haäy àïí ta yïn. Ta àaä söëng trong khu rûâng naây hún möåt trùm nùm mûúi nùm vaâ chûa coá ai tûâng hoãi ta möåt cêu hoãi ngu ngöëc àïën thïë. Àûâng laâm mêët thò giúâ cuãa ta. Nhaâ ngûúi ài ài! Nott nhêån ra rùçng mònh chùèng thïí naâo hoãi thïm àûúåc gò nûäa, vò thïë anh ta leo lïn ngûåa quay ài vaâ quyïët àõnh àúåi àïën ngaây höm sau. Cuäng coá thïí Gnome noái àuáng - vò öng ta chùèng coá lyá do gò phaãi noái döëi caã - vaâ phuâ thuãy Merlin àaä noái àiïìu khöng coá thêåt thò sao! Luác àoá, Nott hiïíu àûúåc têm traång cuãa nhûäng ngûúâi khi biïët rùçng may mùæn àaä khöng móm cûúâi vúái hoå. Anh caãm thêëy möåt nöîi súå haäi mú höì. Tuy nhiïn caách dïî daâng nhêët àïí xua tan sûå hoaâi nghi vaâo luác àoá laâ haäy tûå nhuã rùçng: “Àiïìu àoá laâ khöng àuáng.” Vò thïë Nott quyïët àõnh khöng tin lúâi cuãa thêìn Gnome. Anh ta dûå àõnh seä tòm hoãi thïm möåt söë ngûúâi khaác vaâo ngaây höm sau. 41 Good Luck Trong khi àoá vaâo buöíi saáng thûá ba, Sid hiïåp sô aáo trùæng - cuäng coá cuâng suy nghô nhû Nott. Chaâng cuäng biïët rùçng Gnome chñnh laâ võ thêìn mònh cêìn tòm túái àïí hoãi vïì cêy böën laá. Suöët ngaây daâi, chaâng ài hoãi thùm rêët nhiïìu sinh vêåt kyâ laå trong khu rûâng xem öng ta söëng úã àêu. Cuöëi cuâng chaâng cuäng gùåp àûúåc thêìn Gnome àang àûáng cùçn nhùçn úã trûúác cöíng möåt hang àöång khöíng löì chó mêëy phuát sau khi Nott boã ài. Sid bûúác xuöëng ngûåa kñnh cêín lïn tiïëng: - Coá phaãi ngaâi laâ thêìn Gnome, võ thêìn maâ moåi ngûúâi vêîn thûúâng goåi laâ Hoaâng tûã cuãa loâng àêët khöng aå? - Àuáng vêåy, ta laâ thêìn Gnome àêy. Ngûúi muöën gò úã ta? - Thûa ngaâi, coá ngûúâi noái vúái töi rùçng trong voâng nùm ngaây nûäa möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc lïn trong khu rûâng naây vaâ… 42 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Sid chûa kõp noái hïët cêu thò àaä thêëy mùåt thêìn Gnome àoã ûãng lïn nhû traái caâ chua. Öng thúã phò phoâ tûác giêån: - Laâm thïë quaái naâo maâ ai cuäng hoãi ta vïì caái cêy böën laá vúá vêín naâo àoá nhó? Ta vûâa múái noái vúái möåt hiïåp sô àïën caách àêy mêëy phuát laâ: chûa-bao-giúâ-coá-möåt-caái-cêy-böën-laá-naâo-moåcúã-khu-rûâng-naây-hïët. Àún giaãn laâ búãi vò loaåi cêy àoá khöng thïí moåc úã àêy àûúåc, thïë thöi. Ai noái vúái ngûúi àiïìu àoá chùæc chùæn àaä lêìm röìi, hay cuäng coá thïí laâ hùæn ta àang lûâa gaåt ngûúi. Töët nhêët laâ ngûúi haäy nhanh choáng quay vïì lêu àaâi hay ài cûáu möåt cö nûúng naâo àoá àang trong voâng nguy hiïím ài. Àûâng laäng phñ thúâi gian úã àêy nûäa. Nghe xong nhûäng lúâi thêìn Gnome noái, Sid lùång im suy nghô. “Theo lúâi Merlin thò Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trong khu rûâng naây, coân theo lúâi thêìn Gnome thò àiïìu naây laåi khöng thïí naâo xaãy ra. Coá leä laâ caã hai àïìu àuáng. Vò thïë nïëu cûá tiïëp tuåc ài tòm noá thò hùèn seä laâ möåt àiïìu vö ñch. Nïëu trong nhûäng àiïìu kiïån sùén coá nhû hiïån nay maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ khöng thïí naâo moåc lïn àûúåc thò àiïìu töët nhêët cêìn laâm bêy giúâ laâ tòm ra nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët giuáp cêy böën laá moåc àûúåc”. Vò thïë Sid cöë laâm cho öng ta nguöi giêån: 43 Good Luck - Xin ngaâi àûâng tûác giêån! Coá phaãi laâ ngaâi noái rùçng chûa tûâng coá möåt cêy böën laá naâo moåc trong khu rûâng naây phaãi khöng aå? - Ta àaä noái laâ CHÛA BAO GIÚÂ röìi maâ – thêìn Gnome bûåc böåi heát lïn röìi quay àêìu boã ài. - Xin ngaâi àûâng ài – Sid khêín khoaãn – Xin haäy noái cho töi biïët taåi sao. Töi chó cêìn biïët laâ vò sao maâ cêy böën laá laåi khöng thïí moåc trong khu rûâng naây àûúåc. - Àoá dô nhiïn laâ vò àêët àai úã àêy. Chûa bao giúâ coá ai thay àöíi àêët trong khu rûâng naây caã. Chùèng ai chõu thay àöíi, canh taác laåi maãnh àêët naây àïí laâm noá thïm maâu múä. Maâ cêy böën laá thò laåi cêìn coá àêët àai tûúi töët múái coá thïí moåc lïn àûúåc. - Vêåy thò thûa thêìn, nïëu töi caãi taåo laåi àêët úã àêy, nïëu töi thay àöíi noá thò cêy böën laá coá thïí moåc lïn phaãi khöng aå? - Dô nhiïn röìi. Ngûúi khöng biïët laâ chó khi ngûúi thûåc hiïån nhûäng àiïìu múái meã thò ngûúi múái coá thïí àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã múái thöi sao? Nïëu àêët úã àêy khöng àûúåc thay àöíi thò moåi thûá vêîn seä nhû cuä vaâ seä khöng bao giúâ coá cêy böën laá naâo moåc lïn úã àêy caã. - Thïë ngaâi coá biïët töi coá thïí tòm àûúåc àêët múái úã núi naâo khöng? 44 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Thêìn Gnome àaä gêìn nhû khuêët daång trong hang àaá ngêìm. Baân tay öng àang chuêín bõ sêåp caái cûãa àaá ngùn caách öng vúái thïë giúái bïn ngoaâi, thïë nhûng öng vêîn traã lúâi Sid: - Caách àêy vaâi dùåm coá möåt vuâng àêët hoang chûa hïì àûúåc sûã duång. Noá vöën laâ núi vïå sinh cuãa caác chuá boâ luân mûúâi hai chên, vò thïë noá rêët tûúi töët vaâ nhiïìu phên boán. Ngûúi coá thïí àïën àoá maâ lêëy. Sid hïët lúâi caãm ún thêìn Gnome. Chaâng vui mûâng nhaãy lïn chuá ngûåa trùæng nhanh choáng hûúáng vïì vuâng àêët cuãa nhûäng chuá boâ luân mûúâi hai chên. Chaâng biïët laâ cú höåi naây rêët mong manh nhûng ñt nhêët chaâng cuäng àang laâm möåt àiïìu gò àoá coá thïí caãi thiïån àûúåc tònh hònh. Noá giuáp thùæp lïn möåt hy voång múái trong chaâng. Chaâng àïën àûúåc vuâng àêët àoá khi bêìu trúâi àang le loái nhûäng tia nùæng cuöëi cuâng. Khöng khoá khùn gò mêëy Sid tòm ngay ra àûúåc khu àêët àoá. Noá quaã thêåt laâ möåt maãnh àêët maâu múä, àêët coân rêët múái vaâ chó cêìn nhòn sú qua thöi cuäng biïët ngay laâ rêët giaâu phên boán. Chaâng chó coá thïí nheát àêìy hai tuái lúán treo lïn yïn ngûåa, nhûng bêëy nhiïu àoá thöi cuäng àuã giuáp chaâng boán àûúåc möåt maãnh àêët nhoã phò nhiïu tûúi töët. 45 Good Luck Thêåt nhanh choáng, Sid tòm àûúåc möåt núi yïn tônh vaâ caách biïåt trong khu rûâng. “Àêy coá veã laâ möåt núi thñch húåp àêy” – chaâng thêìm nghô. Chaâng bùæt àêìu duâng kiïëm phaåt hïët cêy cöëi vaâ àaám coã daåi moåc um tuâm, sau àoá chaâng hò huåc àaâo hïët àêët cuä - thûá àêët chûa bao giúâ àûúåc thay àöíi - vaâ cuöëi cuâng phuã lïn àoá loaåi àêët múái maâu múä maâ chaâng vûâa tòm àûúåc. Khi xong viïåc, Sid nùçm xuöëng nghó lûng. Chaâng chó coá thïí mang àuã àêët àïí phuã lïn möåt vaâi meát àêët nhoã. Liïåu àoá coá phaãi laâ maãnh àêët maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc lïn khöng? Nïëu thûåc tïë möåt chuát thò ta cuäng coá thïí nhêån ra àiïìu naây laâ khöng thïí. Chó mêëy meát àêët trong caái khu rûâng röång lúán naây thò cuäng giöëng nhû möåt cú höåi trong haâng tó cú höåi khaác. Tuy nhiïn, chaâng àaä laâm àûúåc möåt àiïìu hïët sûác quan troång: àoá laâ chaâng àaä taåo ra möåt àiïìu khaác biïåt, àiïìu maâ chûa ai tûâng laâm cho khu rûâng naây. Nïëu tûâ trûúác àïën giúâ chûa hïì coá möåt cêy böën laá naâo moåc úã àêy, nïëu chûa ai tûâng tòm ra àûúåc noá, thò àoá chñnh laâ vò têët caã nhûäng ngûúâi àoá àaä luön lùåp laåi nhûäng àiïìu cuä kyä, nhûäng àiïìu maâ nhûäng ngûúâi trûúác àoá àaä tûâng laâm. Laâ möåt hiïåp sô thûåc thuå, Sid biïët mònh cêìn 46 Bñ mêåt cuãa May Mùæn taåo ra möåt àiïìu khaác biïåt, vaâ àoá chñnh laâ bûúác ài àêìu tiïn àïí dêîn àïën thaânh cöng. Sid nùçm àoá ngùæm nhòn maãnh àêët nhoã mònh vûâa múái vun xúái. Chaâng thêëy rùçng thêìn Gnome àaä noái thêåt, vaâ phuâ thuãy Merlin cuäng chùèng hïì noái döëi. Hai sûå thêåt àoá roä raâng laâ rêët mêu thuêîn nhau, nhûng sau khi thûåc hiïån nhûäng àiïìu vûâa röìi, thò sûå mêu thuêîn àoá àaä biïën mêët. Chaâng thêìm nghô: “Trong quaá khûá chûa tûâng coá möåt cêy böën laá naâo moåc úã khu rûâng naây thò àêu coá nghôa laâ trong tûúng lai noá seä khöng thïí moåc lïn àûúåc àêu. Giúâ thò àiïìu kiïån àêët àai àaä khaác röìi.” Sid dêìn dêìn chòm vaâo giêëc nguã. Trong chiïm bao, chaâng mú thêëy caãnh möåt cêy böën laá nêíy mêìm tûâ maãnh àêët nhoã chaâng vûâa taåo dûång. Giêëc mú giuáp chaâng quïn ài caái khaã nùng rùçng söë phêån seä khöng móm cûúâi vúái chaâng, vaâ may mùæn seä giuáp chaâng choån àuáng võ trñ maâ cêy böën laá seä moåc trong vaâi ngaây túái. Maân àïm buöng xuöëng. Chó coân coá böën ngaây nûäa thöi. 47 BÑ MÊÅT THÛÁ 3 Daám thay àöíi àïí taåo àiïìu kiïån töët hún Nïëu bêy giúâ baån khöng may mùæn thò rêët coá thïí laâ vò baån àang duy trò nhûäng àiïìu kiïån, möi trûúâng cuä sùén coá. Àïí coá àûúåc may mùæn, baån khöng nïn chêìn chûâ, phaãi caãi taåo, phaãi taåo ra nhûäng àiïìu kiïån vaâ möi trûúâng töët hún. Good Luck Baâ chuáa höì B uöíi saáng thûá tû khu rûâng chúåt laånh leäo hún moåi ngaây. Tiïëng hoát cuãa caác loaâi chim nhû chim sún ca, chim cöí àoã, chim seã caánh vaâng, chim nhaån… dêìn dêìn aát caã tiïëng dïë kïu rêm ran khi àïm töëi àang chuyïín sang raång aánh bònh minh chiïëu qua tûâng keä laá. Nott – hiïåp sô aáo àen – leo lïn lûng ngûåa bùæt àêìu möåt ngaây múái khöng àûúåc laåc quan 50 Bñ mêåt cuãa May Mùæn cho lùæm. Nhûäng lúâi thêìn Gnome àaä noái vêîn coân aám aãnh anh. Tuy nhiïn, Nott nghô rùçng coá leä thêìn Gnome àang noái döëi. Anh tûå nhuã àoá khöng phaãi laâ sûå thêåt. Duâ rùçng àiïìu àoá chùèng dêîn anh túái àêu nhûng ñt nhêët noá cuäng laâm anh bònh tônh trúã laåi. Nott quyïët àõnh höm nay anh seä ài tòm hoãi thïm nhûäng ngûúâi khaác. Coá thïí anh seä gùåp may thò sao! Sau nùm tiïëng àöìng höì rong ruöíi trïn lûng ngûåa, Nott nghe vùng vùèng àêu àêy tiïëng thaác nûúác àang chaãy. Caãm thêëy khaát, Nott beân ài theo êm thanh cuãa nûúác. Cuöëi cuâng noá dêîn anh àïën möåt caái höì thêåt röång. Caãnh höì tröng tuyïåt àeåp. Ven hai bïn thaânh höì moåc àêìy nhûäng böng hoa ly trùæng vaâ àoã toãa ra möåt muâi hûúng thúm ngaát. Nott ngöìi xuöëng bïn höì uöëng möåt nguåm nûúác trong khi con ngûåa àen uöëng lêëy uöëng àïí doâng nûúác trong laânh. Àöåt nhiïn möåt gioång noái vang lïn phña sau khiïën Nott giêåt mònh àûáng bêåt dêåy. - Ngûúi laâ ai? Möåt gioång noái ngoåt ngaâo nhûng thêm trêìm, moãng manh nhûng cûáng rùæn, múâi goåi nhûng laånh luâng. Nott quay laåi vaâ nhêån ra Baâ chuáa höì. Baâ ta coá möåt sùæc àeåp mï höìn. Cú thïí baâ àûúåc 51 Good Luck taåo thaânh búãi möåt laân nûúác trong vùæt maâ ta coá thïí nhòn xuyïn thêëu qua àûúåc. Nott àaä tûâng nghe noái vïì Baâ chuáa höì. Anh nhanh choáng hiïíu rùçng mònh coá thïí khai thaác àûúåc nhûäng thöng tin quyá giaá tûâ baâ. - Ta laâ Nott - hiïåp sô aáo àen. - Ngûúi vaâ con ngûåa àen cuãa mònh àang laâm gò bïn höì cuãa ta àoá? Caác ngûúi àaä uöëng xong röìi. Coân cêìn gò nûäa? Caác ngûúi coá biïët laâ mònh àang àaánh thûác nhûäng böng hoa ly xinh àeåp cuãa ta khöng? Giúâ àang laâ giúâ nguã trûa cuãa chuáng. Nïëu ngûúi àaánh thûác chuáng dêåy thò àïm nay chuáng seä khöng ca haát nûäa. Gioång haát cuãa chuáng seä giuáp huát búát nûúác trong höì vaâo ban àïm. Nïëu chuáng khöng haát, nûúác trong höì seä khöng bay húi, vaâ nïëu nûúác khöng bay húi thò höì seä bõ àêìy ûá, vaâ nïëu höì quaá nhiïìu nûúác gêy ra ngêåp luåt thò rêët nhiïìu cêy cöëi vaâ sinh vêåt trong rûâng seä bõ chïët. Vò vêåy haäy giûä im lùång vaâ ài ài. - Khoan àaä, khoan àaä – Nott chen ngang – Ta khöng quan têm àïën nhûäng vêën àïì cuãa ngûúi. Ta seä ài ngay thöi. Ta chó muöën hoãi ngûúi möåt viïåc. Ngûúi, Baâ chuáa höì, ngûúâi phên böë nûúác khùæp khu rûâng Mï Hoùåc, ngûúi, ngûúâi tûúái nûúác cho têët caã caác ngoác ngaách cuãa khu 52 Bñ mêåt cuãa May Mùæn rûâng naây, haäy noái cho ta biïët: Cêy böën laá seä moåc úã àêu trong mêëy ngaây túái? Baâ chuáa höì nghe thïë liïìn phaá lïn cûúâi. Àoá laâ möåt gioång cûúâi nûãa vui tûúi nûãa chïë giïîu. Gioång cûúâi cuãa baâ vûâa choái tai vûâa sêu thùèm vaâ vang xa túái haâng vaån dùåm. Khi ngûâng cûúâi, gûúng mùåt baâ nhanh choáng trúã nïn nghiïm nghõ. - Khöng möåt cêy böën laá naâo coá thïí moåc úã àêy àûúåc. Ngûúi khöng thêëy rùçng têët caã lûúång nûúác maâ ta phên phöëi cho khu rûâng Mï Hoùåc laâ do ngêëm qua loâng àêët hay sao? Nûúác cuãa ta khöng chaãy thaânh söng hay suöëi, noá ngêëm tûâ búâ höì túái moåi ngoác ngaách trong khu rûâng Mï Hoùåc. Ngûúi àaä tûâng thêëy vuäng nûúác naâo trong khu rûâng naây chûa? Maâ cêy böën laá thò cêìn rêët nhiïìu nûúác. Noá cêìn möåt doâng suöëi luác naâo cuäng tuön chaãy àïí cung cêëp nûúác cho noá. Ngûúi seä khöng bao giúâ tòm àûúåc möåt cêy böën laá trong khu rûâng naây. Noái xong, Baâ chuáa höì biïën mêët trong doâng nûúác. Àoá laâ möåt caãnh tûúång àaáng kinh ngaåc. Laân nûúác taåo nïn hònh daáng cuãa baâ àöåt nhiïn rúi xuöëng vaâ tan ra thaânh haâng ngaân gioåt nûúác li ti bùæn tung toáe trïn mùåt höì. 53 Good Luck Nott hêìu nhû chùèng theâm àïí yá gò túái caãnh tûúång kyâ diïåu maâ anh vûâa chûáng kiïën. Anh caãm thêëy mïåt moãi khi nghe moåi ngûúâi àïìu noái nhûäng àiïìu nhû nhau vïì cêy böën laá. Anh àûáng thêîn thúâ ra àoá maâ suy nghô. Chuyïån gò àang xaãy ra thïë? Anh bùæt àêìu nhêån ra rùçng chùæc chùæn may mùæn seä khöng àûáng vïì phña anh. Àiïìu naây khiïën anh caãm thêëy súå haäi, nöîi súå haäi naây coân töìi tïå hún caã lêìn anh vûâa noái chuyïån xong vúái thêìn Gnome. - Ta phaãi tòm ra ai àoá noái khaác ài múái àûúåc. Ta phaãi tòm ra ai àoá khùèng àõnh vúái ta rùçng caái cêy böën laá may mùæn àoá seä moåc trong khu rûâng naây – Nott lêìm bêìm tûå nhuã. Nott bùæt àêìu caãm thêëy cùm gheát sûå may mùæn. Noá thêåt xêëu xa! Àoá laâ thûá àaáng khao khaát nhêët nhûng cuäng khoá coá àûúåc nhêët trïn coäi àúâi naây. Vaâ Nott khöng thïí naâo chõu àûång nöíi caãm giaác àoá. Chúâ àúåi laâm anh mêët hïët tinh thêìn, nhûng hiïån giúâ, àoá laâ àiïìu duy nhêët maâ Nott coá thïí laâm. Anh coân coá thïí laâm àûúåc gò khaác nûäa chûá? Vò thïë Nott leo lïn ngûåa vaâ ài lang thang vö àõnh maäi trong rûâng, hy voång rùçng mònh seä böîng nhiïn may mùæn phaát hiïån àûúåc Cêy Böën Laá thêìn kyâ úã àêu àoá. 54 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Cuäng vaâo ngaây höm àoá, Sid thûác dêåy trïî hún möåt chuát so vúái ngaây thûúâng. Vúái thanh kiïëm trïn tay, chaâng vûâa nguã vûâa canh chûâng thuá dûä. Töëi qua, chaâng àaä phaãi thûác khuya laâm viïåc, vò thïë chaâng quyïët àõnh cho pheáp mònh nguã thïm möåt chuát àïí lêëy laåi sûác khoãe. Cho chuá ngûåa trùæng ùn coã xong, chaâng suy nghô vïì nhûäng viïåc seä laâm ngaây höm nay: - Mònh àaä coá àêët röìi, bêy giúâ mònh cêìn biïët maãnh àêët àoá cêìn bao nhiïu nûúác thò àuã. Mònh biïët laâ khaã nùng choån àuáng võ trñ núi cêy böën laá seä moåc laâ rêët thêëp, nhûng cuäng biïët àêu mònh may mùæn thò sao? Vò thïë mònh cêìn phaãi baão àaãm maãnh àêët àoá coá àuã lûúång nûúác noá cêìn. Chaâng chùèng cêìn phaãi suy nghô lêu cuäng biïët àûúåc chöî mònh cêìn tòm nûúác laâ úã àêu. Bêët cûá hiïåp sô naâo cuäng biïët rùçng nguöìn nûúác töët nhêët trong khu rûâng Mï Hoùåc laâ nûúác cuãa Baâ chuáa höì. Chaâng phaãi mêët khaá lêu múái àïën àûúåc caái höì 55 Bñ mêåt cuãa May Mùæn naây, chó vaâi phuát sau khi Nott chaán naãn boã ài. Sid xuöëng ngûåa chêåm raäi tiïën laåi gêìn höì. Chaâng ài rêët kheä, rêët kheä nhûng àöåt nhiïn chaâng vö tònh dêîm phaãi möåt con öëc sïn vaâng laâm noá reá lïn möåt tiïëng thêët thanh. Ngay lêåp tûác, Baâ chuáa nûúác tûâ giûäa höì tröìi lïn, löång lêîy trong böå xiïm y bùçng nûúác tuyïåt àeåp cuãa mònh. Baâ laåi bûåc böåi caâu nhaâu: - Ngûúi vaâ con ngûåa trùæng cuãa mònh àang laâm gò bïn höì cuãa ta àoá? Ngûúi muöën gò úã àêy? Ta múái vûâa gùåp möåt gaä cuäng nhû nhaâ ngûúi. Ta phaãi nhùæc laåi, ngûúi coá biïët laâ mònh àang àaánh thûác nhûäng böng ly xinh àeåp cuãa ta khöng? Giúâ àang laâ giúâ nguã trûa cuãa chuáng. Nhûäng böng hoa ly cuãa ta luön nguã vaâo ban ngaây vaâ thûác dêåy ca haát vaâo ban àïm. Nïëu ngûúi àaánh thûác chuáng dêåy thò àïm nay chuáng seä khöng haát nûäa. Gioång ca cuãa chuáng giuáp huát búát nûúác trong höì. Nïëu chuáng khöng haát, nûúác trong höì seä khöng bay húi, vaâ nïëu nûúác khöng bay húi thò höì seä bõ ngêåp nûúác, vaâ nïëu höì quaá àêìy nûúác gêy ra ngêåp luåt thò rêët nhiïìu cêy cöëi, hoa quaã, vaâ sinh vêåt trong rûâng seä bõ chïët. Vò vêåy haäy giûä im lùång vaâ ài ài. Àûâng coá àaánh thûác nhûäng böng hoa ly cuãa ta nûäa! Sid vêîn coân chûa hïët baâng hoaâng khi àûúåc chûáng kiïën caãnh tûúång thêåt kyâ laå àoá thò laåi thêëy 57 Good Luck böëi röëi trûúác vêën àïì maâ mònh vûâa gêy ra cho Baâ chuáa höì. Sid cêìn nûúác cho maãnh àêët cuãa mònh, nhûng nïëu chaâng úã àêy lêëy nûúác suöët caã ngaây thò seä laåi àaánh thûác nhûäng böng ly xinh àeåp êëy. Sûå viïåc trúã nïn phûác taåp röìi àêy! Trong khu rûâng Mï Hoùåc chùèng coá núi naâo coá thïí lêëy àûúåc nûúác ngoaåi trûâ núi àêy. Chaâng phaãi laâm gò bêy giúâ? Trong bêët cûá trûúâng húåp naâo chaâng cuäng àaä cöë hïët sûác mònh. Vò Sid cuäng chùèng biïët phaãi laâm gò höm nay nûäa nïn chaâng chuyïín hûúáng quan têm cuãa mònh àïën nhûäng vêën àïì cuãa Baâ chuáa höì. Biïët àêu chaâng coá thïí giuáp baâ àûúåc möåt chuát gò àoá. - Thûa Baâ chuáa höì, taåi sao nûúác laåi khöng chaãy khoãi höì? Têët caã caác höì àïìu coá maåch nûúác chaãy lûu thöng maâ. - Búãi vò… búãi vò… - Lêìn àêìu tiïn, gioång noái cuãa baâ khöng coân chûáa àûång hai sùæc thaái àöëi nghõch nhau nûäa. Àoá laâ möåt gioång noái buöìn baä vaâ àau àúán – Búãi vò höì cuãa ta khöng coá sûå lûu thöng. Khöng coá möåt doâng suöëi hay maåch nûúác naâo bùæt nguöìn tûâ àêy caã. Nûúác chó coá àöí xuöëng hay chaãy vaâo ta maâ thöi. Ta chó nhêån nûúác maâ chùèng taåo ra bêët cûá doâng chaãy naâo lêëy nûúác tûâ ta caã. Vò thïë ta luön phaãi àaãm baão rùçng nhûäng böng hoa ly kia àûúåc nguã vaâo ban ngaây 58 Bñ mêåt cuãa May Mùæn àïí chuáng coá thïí ca haát vaâo ban àïm. Thïë nïn ban ngaây ta àêu coá àûúåc nguã, coân ban àïm thò tiïëng ca cuãa chuáng cûá àaánh thûác ta maäi. Ta laâ nö lïå cho nûúác cuãa ta. Thöi, ngûúi haäy ài ài vaâ chúá àaánh thûác chuáng dêåy nûäa. Sid nhêån thêëy rùçng caái maâ baâ thiïëu laåi chñnh laâ caái maâ chaâng àang cêìn: möåt doâng suöëi. - Töi coá thïí giuáp baâ – Sid àïì nghõ – Nhûng baâ coá biïët möåt cêy böën laá thò cêìn bao nhiïu nûúác khöng aå? - Noá cêìn rêët nhiïìu nûúác, chñnh xaác laâ noá cêìn nguöìn nûúác trûåc tiïëp tûâ möåt doâng chaãy naâo àoá. Àêët chöî cêy böën laá moåc luön cêìn trong tònh traång àêìy nûúác. - Thïë thò trong trûúâng húåp naây – chaâng mûâng rúä àïì nghõ - töi coá thïí giuáp baâ vaâ baâ cuäng coá thïí giuáp töi. - Xuyåt… Àûâng noái to nhû thïë chûá! Ngûúi àaánh thûác möåt böng hoa ly cuãa ta röìi kòa. Àûúåc röìi, ngûúi haäy noái ài, nhûng kheä thöi. - Nïëu baâ cho pheáp, töi seä àaâo möåt àûúâng raänh bùæt nguöìn tûâ höì. Nûúác seä chaåy theo raänh àoá taåo ra möåt doâng suöëi, nhû vêåy nûúác seä khöng coân tñch maäi trong höì nûäa. Töi seä khöng laâm öìn àêu. Baâ seä khöng coân phaãi lo lùæng vïì 59 Good Luck nhûäng böng hoa ly cuãa mònh nûäa. Baâ cuäng coá thïí nguã bêët cûá khi naâo baâ muöën. Baâ chuáa höì húi bêët ngúâ vaâ suy nghô möåt höìi lêu, nhûng cuöëi cuâng baâ cuäng àöìng yá: - Àûúåc röìi, ta tin nhaâ ngûúi, nhûng ngûúi khöng àûúåc laâm öìn àêëy nheá. Noái xong, Baâ chuáa höì chúåt biïën mêët trong sûå kinh ngaåc cuãa Sid. Khöng möåt giêy laäng phñ, Sid liïìn leo lïn lûng ngûåa. Chaâng ruát thanh kiïëm quyá cuãa mònh cêìm chùåt trïn tay vaâ nghiïng ngûúâi xuöëng bïn höng ngûåa, chaâng àïí thanh kiïëm nùçm doåc, êën maånh xuöëng àêët vaâ tay giûä chùåt chuöi kiïëm. Chaâng àiïìu khiïín con baåch maä chaåy tûâ tûâ vïì núi coá maãnh àêët cuãa mònh. Khi ngûåa chaåy, cêy kiïëm àaä taåo nïn möåt àûúâng cùæt sêu. Tay chaâng moãi nhûâ, coá luác thanh kiïëm trong tay rung lïn bêìn bêåt khi gùåp phaãi rïî cêy, nhûng chaâng cöë hïët sûác giûä chùåt kiïëm. Caâng vïì gêìn maãnh àêët, chaâng caâng êën kiïëm sêu hún àïí taåo àöå döëc. Sau àoá chaâng quay laåi vaâ laâm laåi lêìn nûäa, caách àûúâng kiïëm khi naäy khoaãng nûãa gang tay. Röìi chaâng quay laåi vaâ kiïn nhêîn duâng kiïëm vaâ tay taåo nïn möåt raänh sêu giûäa hai àûúâng kiïëm, chaâng àaâo túái àêu, doâng 60 Bñ mêåt cuãa May Mùæn nûúác len loãi uâa theo àïën àoá, vaâ laâm àêët mïìm hún. Chaâng tiïëp tuåc cöng viïåc taåo doâng nûúác cho àïën têån chiïìu töëi. Tay chaâng rúám maáu vaâ dñnh àêìy àêët. Sau cuâng Sid àaä thaânh cöng: chaâng mûâng rúä nhòn doâng nûúác nhoã, trong vùæt chaãy àïën núi cêìn nûúác - maãnh àêët cuãa chaâng taåo nïn - vaâ tûâ àoá nûúác thêëm lan toãa khùæp núi xung quanh. Chaâng àaä mang nûúác àïën cho maãnh àêët nhoã beá cuãa mònh bùçng caách taåo ra möåt doâng suöëi trûåc tiïëp bùæt nguöìn tûâ höì, àöìng thúâi laâm giaãm àûúåc phêìn naâo lûúång nûúác àang ûá àoång trong höì. Àêy laâ àiïìu chûa tûâng bao giúâ xaãy ra trûúác àêy. Chaâng vûâa rûãa kiïëm vûâa vui mûâng nhòn doâng suöëi nhoã àang chaãy vïì. Àïm àoá nùçm bïn caånh maãnh àêët, chaâng thêåt haâi loâng nghô vïì nhûäng gò mònh àaä laâm àûúåc. Chaâng nhúá laåi lúâi dùån cuãa ngûúâi öng quaá cöë: Cuöåc söëng seä mang laåi cho chaáu nhûäng gò chaáu àaä cho ài. Nhûäng vêën àïì cuãa ngûúâi khaác thûúâng laåi laâ möåt giaãi phaáp cho chñnh chaáu. Nïëu chaáu sùén loâng seã chia, chaáu seä nhêån àûúåc nhiïìu hún thïë nûäa. Vaâ àiïìu naây chñnh xaác vûâa xaãy ra vúái Sid: chaâng àaä chêëp nhêån quïn ài chuyïån lêëy nûúác àïí khoãi àaánh thûác nhûäng böng hoa ly vaâ ngay khi chaâng tòm caách chia seä nhûäng nöîi khöí cuãa Baâ 61 Good Luck chuáa höì thò chaâng laåi tòm àûúåc caách giaãi quyïët àûúåc viïåc cuãa chñnh mònh. Kyâ laå thay, bêy giúâ Sid ñt caãm thêëy lo lùæng hún vïì viïåc liïåu maãnh àêët mònh choån coá àuáng laâ núi Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc hay khöng. Coá nhûäng luác trong têm trñ chaâng caãm thêëy mònh àaä boã quaá nhiïìu thúâi gian vaâ cöng sûác àïí chùm soác möåt núi maâ chûa chùæc àaä laâ chöî maâ cêy böën laá seä moåc lïn. Nhûng sau nhûäng luác nhû vêåy chaâng luön tûå nhuã: mònh àaä laâm nhûäng viïåc nïn laâm, àiïìu naây coân quan troång hún caã viïåc liïåu chaâng coá may mùæn choån àuáng chöî hay khöng. Taåi sao? Chaâng cuäng khöng biïët nûäa. Chaâng chó caãm nhêån nhû vêåy laâ àuáng. Chùæc coá leä sau khi thay àöíi àêët múái thò àiïìu phaãi laâm tiïëp theo laâ cung cêëp nûúác cho noá. Chaâng àang laâm nhûäng gò mònh phaãi laâm. Vaâ àiïìu naây mang laåi cho chaâng möåt caãm giaác dïî chõu, laâm cho chaâng ñt coân phaãi bêån têm lo lùæng vïì nhûäng àiïìu khaác nûäa. Thêåt ra, Sid cuäng thêëy rêët roä caái khaã nùng hiïëm hoi cuãa mònh khi chaâng choån võ trñ ngêîu nhiïn naây. Thïë nhûng chaâng àaä biïët àûúåc hai lyá do taåi sao Cêy Böën Laá thêìn kyâ chûa bao giúâ moåc àûúåc trong khu rûâng Mï Hoùåc, vaâ chaâng tin chùæc rùçng mònh seä coân biïët nhiïìu hún nûäa vaâo 62 Bñ mêåt cuãa May Mùæn ngaây mai. Trûúác hïët nhû vêåy àaä. Vaâ chaâng bùçng loâng vúái nhûäng gò mònh àaä laâm. Sid cöë vöî vïì giêëc nguã cuãa mònh. Lêu lêu, chaâng ngöìi dêåy ngùæm nhòn maãnh àêët nhoã beá vûâa àûúåc tûúái búãi möåt doâng suöëi maát. Àïm nay chaâng laåi möåt lêìn nûäa mú vïì caãnh tûúång cêy böën laá àang nhuá mêìm vûún mònh lïn cao. Chaâng caãm thêëy haånh phuác laâm sao. Maân àïm chêìm chêåm buöng xuöëng daây àùåc. Chó coân ba ngaây nûäa maâ thöi. BÑ MÊÅT THÛÁ 4 Biïët chia seã, giuáp àúä ngûúâi khaác Tòm kiïëm nhûäng àiïìu kiïån taåo nïn sûå may mùæn khöng coá nghôa laâ chó nhùçm vaâo lúåi ñch cuãa riïng mònh. Khi baån cho ài nghôa laâ baån àang nhêån vïì. Vûâa tòm kiïëm àïí taåo ra nhûäng àiïìu kiïån cuãa may mùæn, vûâa biïët chia seã, giuáp àúä ngûúâi khaác seä khiïën cho may mùæn àïën vúái baån nhanh hún. Good Luck Sequoia – Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy S aáng höm sau, Nott - hiïåp sô aáo àen, thûác dêåy trong têm traång khaá chaán naãn. Nïëu nhû theo lúâi thêìn Gnome vaâ Baâ chuáa höì thò roä raâng anh àang laäng phñ thúâi gian cuãa mònh úã àêy. Giúâ anh coá nïn tiïëp tuåc úã laåi nûäa hay khöng? YÁ 66 Bñ mêåt cuãa May Mùæn nghô boã cuöåc bùæt àêìu nhen nhuám trong àêìu Nott. Tuy nhiïn cuöåc haânh trònh àïën khu rûâng Mï Hoùåc haäy coân khaá daâi, vaâ vò giúâ Nott àaä úã àêy nïn anh quyïët àõnh seä baám truå àïën cuâng. Nott chùèng biïët phaãi laâm gò nûäa. Bêy giúâ anh biïët noái chuyïån vúái ai? Nott cûúäi ngûåa vêín vú trong khu rûâng maâ chùèng biïët phaãi ài àêu. Trïn àûúâng, Nott gùåp khöng biïët bao nhiïu sinh vêåt kyâ laå maâ chó coá thïí àûúåc tòm thêëy úã khu rûâng Mï Hoùåc nhûng anh cuäng chùèng buöìn àïí mùæt túái. Giúâ àêy, anh chó chùm chuá vaâo möîi möåt àiïìu: cùng mùæt tòm kiïëm bêët cûá dêëu hiïåu naâo giuáp anh tòm thêëy cêy böën laá. Àöåt nhiïn, Nott chúåt nhúá ra rùçng mònh chûa noái chuyïån vúái Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy. Baâ laâ cû dên àêìu tiïn cuãa khu rûâng, thïë thò chùæc hùèn baâ phaãi biïët àiïìu gò àoá vïì cêy böën laá chûá. Nott chaåy ngay àïën trung têm cuãa khu rûâng. Sequoia laâ cêy àêìu tiïn moåc úã khu rûâng naây, vò thïë nïn baâ àûáng sûâng sûäng ngay giûäa rûâng. Nott nhaãy xuöëng ngûåa vaâ ài túái phña trûúác baâ. Anh biïët rùçng úã khu rûâng Mï Hoùåc, têët caã caác sinh vêåt vaâ ngay caã rêët nhiïìu loaâi vêåt khöng coá sûå söëng khaác cuäng biïët noái. Vò thïë Nott lïn tiïëng chaâo baâ: 67 - Thûa Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy. Baâ coá thïí noái chuyïån vúái ta khöng? Khöng coá tiïëng traã lúâi naâo caã. Nott thûã thïm möåt lêìn nûäa: - Húäi Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy - ta àang noái chuyïån vúái baâ. Haäy traã lúâi ta. Baâ coá biïët ta laâ ai khöng? Ta laâ hiïåp sô Nott àêy. Sequoia bùæt àêìu lùæc lû thên hònh vô àaåi cuãa mònh, cêët lïn tiïëng noái nùång nïì: - Têët nhiïn ta biïët mi laâ ai. Ngûúi khöng biïët laâ ta biïët moåi loaâi cêy trong khu rûâng naây sao? Ngûúi khöng biïët laâ têët caã caác cêy trong khu rûâng naây àïìu liïn laåc thûúâng xuyïn vúái nhau qua caác laá cêy cuãa chuáng hay sao? Thöng tin àûúåc truyïìn ài nhanh choáng qua caác nhaánh cêy àan xen lêîn nhau. Haäy hoãi ta àiïìu mi muöën biïët röìi haäy ài ài. Ta àaä hún hai ngaân nùm tuöíi röìi. Àûâng daâi doâng nhiïìu chuyïån laâm ta mïåt. - Ta seä noái ngùæn goån thöi – Nott traã lúâi – Ta àûúåc biïët laâ trong voâng ba ngaây nûäa tñnh tûâ ngaây höm nay, möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trong khu rûâng naây. Thïë nhûng caã thêìn Gnome lêîn Baâ chuáa höì àïìu khùèng àõnh vúái ta rùçng chûa tûâng coá möåt caái cêy böën laá naâo moåc trong khu rûâng Mï Hoùåc caã. Baâ àaä söëng ngay tûâ ngaây àêìu 68 Bñ mêåt cuãa May Mùæn tiïn trong khu rûâng naây. Baâ biïët moåi thûá diïîn ra úã àêy vò baâ thûúâng xuyïn vêîn noái chuyïån vúái têët caã caác loaâi cêy. Cêu hoãi cuãa ta rêët àún giaãn: Coá thêåt laâ chûa tûâng coá möåt cêy böën laá naâo moåc úã khu rûâng naây khöng? Sequoia im lùång suy nghô. Baâ bùæt àêìu lêìn giúã laåi kyá ûác xûa cuä cuãa mònh, tûâ hai ngaân nùm vïì trûúác, ài tûâ tûâng nùm tûâng nùm möåt àûúåc lûu trûä trong tûâng súá göî trong caái thên hònh khöíng löì cuãa mònh. Vaâ viïåc naây thò cêìn phaãi coá thúâi gian. Tûâng phuát tûâng phuát möåt tröi qua vaâ Nott àaä bùæt àêìu söët ruöåt: - Naâo, baâ haäy traã lúâi ta ài. Ta àang rêët vöåi. - Ta coân àang suy nghô. Ta àang cöë nhúá laåi àêy. Ngûúi cuäng giöëng nhû hêìu hïët moåi ngûúâi, thêåt thiïëu kiïn nhêîn! Ngûúi cêìn hoåc têåp tñnh kiïn nhêîn cuãa caác loaâi cêy. Nùm phuát nûäa laåi tröi qua. Nott bêy giúâ àaä khöng coân chõu àûúåc nûäa. Anh quay àêìu laåi àõnh boã ài vò nghô rùçng Nûä hoaâng Sequoia khöng muöën traã lúâi. Nhûng ngay khi Nott chuêín bõ leo lïn lûng ngûåa thò Sequoia bùæt àêìu lïn tiïëng. Giöëng nhû möåt ngûúâi thuã thû, phaãi luåc tòm hai ngaân quyïín saách trong thû viïån, baâ chó traã lúâi möåt khi àaä tòm xong: 69 Good Luck - Àuáng nhû vêåy, chûa tûâng coá möåt cêy böën laá naâo moåc trong khu rûâng Mï Hoùåc, àùåc biïåt laåi laâ möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Àiïìu naây chûa tûâng xaãy ra trong hai ngaân nùm qua. Chûa bao giúâ. Nott caãm thêëy möåt nöîi thêët voång to lúán àang chiïëm lêëy loâng anh. Roä raâng laâ Merlin àaä nhêìm röìi. Hay thêåm chñ coân tïå hún… biïët àêu öng ta àang cöë tònh gaåt mònh. Nott thêåt sûå chaán naãn. Àêy àaä laâ cû dên thûá ba trong khu rûâng naây noái rùçng may mùæn khöng úã bïn caånh anh – maâ toaân laâ nhûäng ngûúâi rêët àaáng tin cêåy. Anh quaá bõ aám aãnh búãi thûåc tïë àoá àïën nöîi khöng thïí naâo nhòn sûå viïåc möåt caách toaân diïån vaâ saáng suöët hún. Nghe ài nghe laåi cuâng möåt àiïìu khiïën anh ngaây caâng tin chùæc laâ noá àuáng. Anh khöng thïí nhêån ra rùçng mònh cêìn phaãi laâm möåt caái gò àoá, vò thïë Nott trúã nïn vö cuâng khöën khöí. Traái ngûúåc laåi vúái Nott, trong cuâng saáng höm àoá, hiïåp sô Sid thûác dêåy saãng khoaái vaâ àêìy 70 Bñ mêåt cuãa May Mùæn hy voång hún bao giúâ hïët. Chaâng nghô vïì nhûäng àiïìu mònh àaä àaåt àûúåc: àêët múái vúái thêåt nhiïìu nûúác. Nïëu àoá laâ núi maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc lïn thò bêy giúâ chaâng muöën biïët noá cêìn bao nhiïu aánh saáng vaâ boáng rêm thò àuã. Sid laâ möåt hiïåp sô chûá khöng phaãi laâ möåt ngûúâi laâm vûúân chuyïn nghiïåp, vò thïë chaâng cêìn phaãi hoãi xin yá kiïën cuãa möåt ngûúâi hiïíu biïët vïì cêy cöëi. Chaâng tûå hoãi khöng biïët nïn gùåp ai àêy. Àöåt nhiïn möåt yá nghô chúåt loáe lïn: - Dô nhiïn röìi! Coân ai khaác hún laâ Sequoia nûäa àêy. Baâ ta laâ chuã cuãa caác loaâi cêy vaâ laâ cêy thöng thaái nhêët trong khu rûâng naây. Baâ chùæc chùæn seä giuáp àûúåc ta. Sid lïn ngûåa chaåy thùèng àïën giûäa rûâng. Möåt caái cêy khöíng löì, giaâ cöîi chiïëm lêëy têìm mùæt chaâng khi àïën núi. Chaâng biïët ngay àoá chñnh laâ Sequoia. Chaâng liïìn xuöëng ngûåa, quyâ xuöëng vaâ kñnh cêín lïn tiïëng: - Thûa thêìn Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy kñnh mïën. Ngûúâi coá thïí naâo daânh chuát thúâi gian àïí noái chuyïån vúái con khöng? Cuäng nhû lêìn trûúác vúái Nott, chùèng coá tiïëng traã lúâi naâo vang lïn caã. Sid khêín khoaãn: - Thûa thêìn Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi 71 Good Luck cêy àaáng kñnh. Nïëu Ngûúâi khöng quaá mïåt thò con xin hoãi Ngûúâi àöi àiïìu aå. Coân nïëu Ngûúâi khöng muöën noái chuyïån bêy giúâ thò con seä quay laåi sau aå. Thêåt ra, Sequoia khöng àõnh traã lúâi thïm möåt cêu hoãi xêëc xûúåc cuãa möåt gaä hiïåp sô kiïu cùng naâo khaác nûäa, thïë nhûng qua lúâi noái vaâ àiïåu böå cuãa Sid, baâ thêëy chaâng khöng phaãi laâ möåt hiïåp sô loaåi àoá. Khi Sid chuêín bõ àûáng dêåy ài, Sequoia liïìn lïn tiïëng: - Quaã tònh ta rêët mïåt. Nhûng haäy noái ài, ngûúi muöën hoãi ta àiïìu gò? - Caãm ún Ngûúâi àaä traã lúâi con. Cêu hoãi cuãa con rêët àún giaãn: Möåt cêy böën laá thò cêìn bao nhiïu aánh saáng laâ àuã aå? - ÛÂm… - Sequoia trêìm ngêm. Nhûng lêìn naây baâ khöng cêìn nghô ngúåi gò lêu caã vò baâ biïët cêu traã lúâi quaá roä. - Noá cêìn nhiïìu aánh saáng cuäng nhû laâ boáng rêm vêåy. Nhûng ngûúi seä khöng tòm àûúåc möåt núi naâo nhû thïë trong khu rûâng naây àêu. Ngûúi thêëy àoá, khu rûâng naây núi naâo cuäng traân ngêåp boáng töëi vò luön bõ bao phuã búãi nhûäng taán laá rêåm raåp. Àoá laâ lyá do taåi sao chùèng coá möåt loaåi cêy böën laá naâo moåc úã àêy caã. Àoá laâ cêu traã 72 Bñ mêåt cuãa May Mùæn lúâi cho cêu hoãi cuãa ngûúi. Giúâ thò taåm biïåt. Haäy baão troång nheá, chaâng trai. Nhûng Sid khöng dïî daâng naãn chñ. - Khoan àaä, thûa Ngûúâi. Chó möåt cêu hoãi nûäa thöi, con xin Ngûúâi. Thûa Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy, xin Ngûúâi cho pheáp con àûúåc tóa búát möåt söë nhaánh cêy trong rûâng naây coá àûúåc khöng aå? Sequoia traã lúâi: - Ngûúi khöng cêìn sûå cho pheáp cuãa ta. Haäy cùæt búát nhûäng nhaánh cêy chïët vaâ laá khö ài. Chûa tûâng coá ai trong khu rûâng naây chõu laâm viïåc àïí giûä cho khu rûâng naây saåch àeåp vaâ khoãe maånh. Chùèng ai theâm cùæt búát nhûäng nhaánh cêy giaâ cöîi, vò thïë khöng thïí coá möåt tñ aánh saáng naâo núi àêy caã, vaâ cêy khöng thïí tûúi töët àûúåc. Cû dên trong khu rûâng naây rêët lûúâi biïëng. Chuáng chó thñch rong chúi suöët ngaây vaâ luön àïí viïåc cêìn laâm höm nay àïën “ngaây mai” múái laâm. Vò thïë haäy cûá laâm àiïìu ngûúi muöën. Ngûúi khöng cêìn sûå chêëp thuêån cuãa ta. Bêët cûá caái cêy naâo cuäng seä rêët vui mûâng nïëu ngûúi laâm àiïìu àoá cho noá. - Caãm ún! Caãm ún Ngûúâi rêët nhiïìu! Sid kñnh cêín luâi laåi röìi múái quay mònh leo lïn lûng ngûåa. 73 Good Luck Thïë laâ hiïåp sô aáo trùæng phi ngûåa thùèng àïën maãnh àêët nhoã tûúi töët vaâ sùén nûúác cuãa mònh. Luác naây trúâi àang töëi dêìn. Chó cêìn chùåt búát caác nhaánh cêy nûäa laâ xong röìi. Chaâng coá thïí nghó ngúi bêy giúâ vaâ ngaây höm sau múái bùæt àêìu laâm cuäng chùèng sao. Nhûng Sid chúåt nhúá túái lúâi cuãa Sequoia. Baâ noái rùçng ngûúâi ta thûúâng hay àïí laåi viïåc túái ngaây mai múái laâm. Vaâ Sid cuäng nhúá laåi möåt lúâi khuyïn luön toã ra hûäu duång vúái chaâng: “Haäy haânh àöång ngay bêy giúâ, àûâng trò hoaän nûäa.” Àuáng laâ dûúâng nhû chaâng seä khöng coân cêìn phaãi laâm gò thïm nûäa nïn chaâng coá thïí àïí viïåc naây vaâo ngaây mai. Nhûng nïëu chaâng laâm ngay bêy giúâ thò chaâng seä coá thïm möåt ngaây tröëng nûäa vaâ biïët àêu noá seä giuáp thïm gò cho chaâng thò sao. Vò thïë Sid quyïët àõnh tranh thuã thúâi gian trúâi coân saáng àïí laâm luön höm nay. Luön trung thaânh vúái caác nguyïn tùæc cuãa mònh, chaâng àaä haânh àöång vaâ khöng trò hoaän nhûäng viïåc cêìn laâm. Sid bùæt àêìu leo lïn caác cêy trong khu vûåc àaä choån. Chaâng khöng chùæc chùæn laâ aánh saáng seä roåi vaâo àêu vaâ cuäng khöng muöën maåo hiïím nïn quyïët àõnh lêìn lûúåt leo lïn mûúâi hai caái cêy lúán quanh àoá vaâ duâng kiïëm chùåt búát caác nhaánh cêy. Chaâng laâm viïåc miïåt maâi suöët àïm 74 Bñ mêåt cuãa May Mùæn khöng ngúi nghó cûá nhû thïí àiïìu coá yá nghôa nhêët trïn àúâi bêy giúâ vúái chaâng laâ tóa cêy vêåy. Vaâ kïët quaã cuöëi cuâng thêåt tuyïåt vúâi. Nhûäng tia saáng àaä xuyïn qua nhûäng taán laá daây toãa xuöëng vuâng àêët, laâm saáng caã möåt khu rûâng. Sid vö cuâng vui sûúáng. Thêåt laå thay, caâng laâm viïåc, chaâng laåi khöng coân suy nghô nhiïìu vïì viïåc caái núi maâ chaâng àaä vun àêët, àaä mang laåi nguöìn nûúác vaâ àaä laâm quang cêy cöëi liïåu coá phaãi laâ núi maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc hay khöng. Chaâng àaä biïët nhûäng yïu cêìu cêìn coá cuãa möåt cêy böën laá vaâ chaâng àaä cung cêëp àêìy àuã nhûäng àoâi hoãi àoá. Thïë ngaây mai chaâng seä laâm gò àêy? Biïët àêu coân coá nhûäng viïåc rêët cêìn thiïët maâ chaâng chûa laâm thò sao? Chaâng àaä laâm viïåc suöët àïm àïí dûå phoâng cho àiïìu àoá. Duâ chó nguã àûúåc trong chöëc laát, nhûng trong giêëc nguã chaâng laåi mú thêëy Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Trong giêëc mú naây, chaâng thêëy noá vûún lïn maånh meä tûâ maãnh àêët êím ûúát vaâ tûúi töët cuãa mònh. Chaâng thêëy böën laá hònh traái tim cuãa noá múã bung ra hûáng lêëy nhûäng tia nùæng mùåt trúâi rûåc rúä xuyïn qua nhûäng nhaánh cêy khöíng löì bao quanh noá. Vêåy laâ chó coân laåi hai ngaây nûäa maâ thöi. 75 BÑ MÊÅT THÛÁ 5 Àûâng trò hoaän - Haäy haânh àöång ngay Nïëu baån TRÒ HOAÄN viïåc taåo ra nhûäng àiïìu kiïån múái thò may mùæn coá thïí seä khöng bao giúâ àïën. Àöi khi taåo ra nhûäng àiïìu kiïån múái laâ möåt cöng viïåc thêåt nhoåc nhùçn nhûng… haäy thûåc hiïån noá ngay khi coá thïí. Good Luck Ston – Meå cuãa caác loaåi àaá V aâo buöíi saáng thûá saáu, Nott vêîn buöìn baä lang thang trong khu rûâng giaâ. Chùæc chùæn laâ anh biïët mònh seä chùèng tòm àûúåc möåt cêy böën laá naâo caã nhûng anh khöng muöën quay trúã laåi lêu àaâi möåt mònh. Anh seä tòm Sid cuâng vïì, nïëu 78 Bñ mêåt cuãa May Mùæn coá bõ cûúâi vaâo muäi thò dêîu sao hai cuäng coân àúä hún möåt. Àoá laâ ngaây chaán chûúâng nhêët cuãa Nott trong khu rûâng Mï Hoùåc. Anh chùèng biïët laâm gò hún ngoaâi viïåc chaåy ài sùn àuöíi vaâi sinh vêåt hay con thuá kyâ laå. Thónh thoaãng anh cuäng tònh cúâ gùåp phaãi nhûäng cêy àöåc àaáo, quaái laå maâ anh chûa tûâng thêëy trûúác àêy. Thïë nhûng cuäng chùèng coá gò khaác hún nûäa. Chùèng thêëy thuá dûä àêu àïí thûã thaách, duâ buöíi töëi àoá àêy vêîn voång vïì nhûäng tiïëng huá bñ hiïím. Àiïìu töìi tïå nhêët chñnh laâ caái caãm giaác buöìn baä maâ anh àang caãm nhêån roä raâng hún bao giúâ hïët, àoá laâ: anh chùæc chùæn rùçng seä khöng bao giúâ gùåp àûúåc may mùæn trong cuöåc àúâi mònh, chûá nïëu khöng thò bêy giúâ anh hùèn àaä tòm àûúåc Cêy Böën Laá thêìn kyâ röìi. Bùçng khöng thò dô nhiïn laâ Merlin àaä lûâa döëi anh. Nhûng nïëu Merlin àaä lûâa anh thò taåi sao anh vêîn coân úã àêy chúâ àúåi maäi? Chúâ àúåi nghôa laâ tin vaâo Merlin, hy voång vaâo möåt sûå may mùæn seä àïën, nhûng caâng chúâ thò anh laåi thêëy may mùæn àang ngaây caâng xa dêìn anh. Anh àaä laâm gò sai naâo? Sao anh laåi thêëy khöí súã àïën thïë? Anh tûå hoãi: “Ta xûáng àaáng coá àûúåc may mùæn. Sao noá vêîn khöng àïën vúái ta?” 79 Caã ngaây höm àoá, anh lang thang khùæp khu rûâng vúái nhûäng suy nghô bi quan nhû thïë. Vò anh cuäng chùèng coân biïët laâm gò khaác nûäa nïn Nott quyïët àõnh ài gùåp noái chuyïån vúái Ston – Meå cuãa caác loaåi àaá. Anh muöën coá thïm möåt ngûúâi nûäa khùèng àõnh nhûäng gò maâ anh àaä biïët: rùçng khöng coá möåt cêy böën laá naâo moåc àûúåc trong khu rûâng naây caã, rùçng anh laâ möåt ngûúâi khöng may mùæn. Chùèng coá gò ngaåc nhiïn khi Nott quyïët àõnh nhû vêåy vò àoá laâ möåt àùåc àiïím cuãa nhûäng ngûúâi tûå cho laâ mònh thiïëu may mùæn. Hoå tòm kiïëm nhûäng ngûúâi giuáp hoå taái khùèng àõnh nhûäng suy nghô yïëm thïë cuãa mònh. Caái caãm giaác rùçng mònh laâ möåt naån nhên, möåt ngûúâi bõ lûâa, möåt ngûúâi khöng may mùæn thò cuäng chùèng hay ho gò nhûng ñt ra noá cuäng giuáp hoå caãm thêëy phêìn naâo nheå nhaâng hún. Thêìn Ston truá nguå trïn àónh cuãa Nuái Meå, möåt ngoån nuái cheo leo àêìy nhûäng hoân àaá taãng gai goác. Leo lïn àûúåc ngoån nuái naây thêåt laâ möåt àiïìu cam go. Tûâ trïn àónh nuái Nott seä nhòn àûúåc bao quaát toaân böå khu rûâng Mï Hoùåc vaâ coá thïí anh seä thêëy àûúåc Sid àang úã àêu àoá. Anh seä noái chuyïån vúái Sid àïí xem anh ta coá muöën vïì cuâng anh khöng. 80 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Khi Nott leo àûúåc lïn àónh nuái thò anh thêëy thêìn Ston àang noái chuyïån vúái möåt con chim mûúâi hai caánh. Ngay khi thêëy Nott, con chim lêåp tûác bay ài. - Nhòn kòa! Möåt trong hai hiïåp sô ài tòm sûå may mùæn àaä àïën àêy! Böën ngaây qua caác ngûúi laâ chuã àïì chñnh baân taán trong khu rûâng naây àoá. Ngûúi àaä tòm thêëy Cêy Böën Laá thêìn kyâ chûa? – Baâ nhòn Nott móm cûúâi giïîu cúåt. Nott traã lúâi, roä raâng laâ rêët giêån dûä: - Ngûúi biïët laâ ta chûa tòm àûúåc röìi coân gò! Ston, haäy noái cho ta biïët, coá phaãi laâ trong khu rûâng naây chûa bao giúâ coá möåt cêy böën laá naâo moåc lïn phaãi khöng? Hoùåc cuäng coá thïí laâ noá moåc quanh àêy, lêín khuêët trong nhûäng taãng àaá naây? Thêìn Ston khöng thïí naâo nhõn àûúåc cûúâi, baâ cûúâi maäi khöng dûát: - Dô nhiïn laâ khöng röìi! Gioång noái nhaâ ngûúi dûúâng nhû cuäng muöën khùèng àõnh àiïìu àoá röìi. Sao ngûúi laåi coân coá thïí tröng mong möåt cêy böën laá moåc àûúåc trïn nhûäng hoân àaá naây nhó? Chùæc laâ ngûúi mêët trñ röìi. Ngûúi phaãi cêín thêån àêëy. Bêët cûá ai lang thang úã àêy quaá lêu maâ khöng coá muåc àñch naâo roä rïåt thò seä phaát àiïn lïn àêëy. Chùèng coá möåt cêy böën laá naâo moåc 81 Good Luck àûúåc úã àêy caã. Cêy böën laá khöng thïí moåc àûúåc úã núi naâo coá àaá. Chùèng coân gò àïí noái, Nott chêåm chaåp leo xuöëng nuái. Vùng vùèng àêu àêy laâ tiïëng thêìn Ston cûúâi giïîu cúåt. Giúâ thò anh chùèng coá thïí laâm gò àûúåc nûäa. Sûå súå haäi mong muöën cuãa anh cuöëi cuâng àaä àûúåc khùèng àõnh: “Ta seä khöng bao giúâ gùåp may mùæn.” – anh thêìm nghô. Sau àoá Nott chúåt nhúá àïën Sid vaâ anh caãm thêëy vui hún möåt chuát. Nott nghô: “Caái gaä àiïn àoá chùæc chùæn cuäng chùèng tòm àûúåc Cêy Böën Laá thêìn kyâ cho duâ hùæn coá àaâo naát khu rûâng naây lïn.” Nghô vïì sûå thêët baåi cuãa ngûúâi khaác laâm Nott thêëy nheå nhaâng, thoaãi maái hún, thêåm chñ caã thñch thuá nûäa. “Nïëu khöng coá Cêy Böën Laá thêìn kyâ cho ta thò cuäng seä khöng coá cêy naâo cho hùæn caã.” Sau àoá Nott yïn têm leo lïn lûng ngûåa ài tòm möåt chöî nguã qua àïm. 82 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Ngûúåc laåi vúái Nott, saáng höm àoá, ngay khi vûâa thûác dêåy, Sid thêëy ngay kïët quaã cuãa nhûäng viïåc chaâng àaä laâm àïm höm qua: chaâng thêëy nhûäng tia nùæng mùåt trúâi raång rúä chiïëu saáng maãnh àêët tûúi töët àêìy nûúác maâ chaâng àaä chuêín bõ. Chaâng caãm thêëy vui sûúáng vaâ tûå haâo vïì mònh. Chaâng àaä laâm têët caã nhûäng gò cêìn thiïët àïí möåt cêy böën laá coá thïí moåc lïn àûúåc. Giúâ chó coân laâ vêën àïì chaâng àaä choån àuáng àõa àiïím hay khöng, nhûng chaâng cuäng khöng coân mêëy lo lùæng vïì àiïìu àoá nûäa. Höm nay àaä laâ ngaây cuöëi cuâng röìi, vò vêåy quyïët àõnh laâm gò trong höm nay laâ rêët quan troång. Vò chaâng àaä laâm têët caã nhûäng gò chaâng cho laâ cêìn thiïët nïn àiïìu khön ngoan bêy giúâ chñnh laâ tòm xem coá viïåc gò coân bõ boã soát hay khöng. Àêët, nûúác, aánh saáng… chaâng coân cêìn thûá gò khaác nûäa khöng nhó? Vò thïë caã buöíi saáng, chaâng ài hoãi têët caã nhûäng sinh vêåt maâ chaâng gùåp àûúåc trong khu rûâng xem cêy böën laá coân cêìn nhûäng àiïìu kiïån gò àïí moåc lïn ngoaâi àêët, nûúác, aánh saáng vaâ 83 Bñ mêåt cuãa May Mùæn boáng rêm ra. Thïë nhûng chùèng ai coá thïí àûa ra cho chaâng möåt cêu traã lúâi thoãa àaáng. Trúâi àaä xïë trûa. Chaâng khöng coân nghô thïm ra àûúåc ai àïí hoãi nûäa. Ngûúác lïn nhòn trúâi, böîng têìm mùæt chaâng thêëy thêëp thoaáng möåt àónh nuái rêët cao tûâ phña xa. Coá leä mònh nïn lïn trïn êëy. Biïët àêu tûâ àónh cao choát voát êëy chaâng coá thïí tòm thêëy nhûäng viïåc cêìn laâm thò sao? Têët caã caác hiïåp sô àïìu biïët rùçng àiïím cao nhêët trong khu rûâng Mï Hoùåc chñnh laâ Nuái Meå, nhûng khi Sid àïën àûúåc Nuái Meå thò chaâng múái nhêån thêëy àöå cao kinh khuãng cuãa noá. Chó coân nûãa ngaây nûäa laâ túái haån cuöëi cuâng maâ Merlin àûa ra. Chaâng coá nïn leo lïn hay khöng? Cho duâ chaâng coá phaát hiïån àûúåc thïm àiïìu gò trïn àoá nûäa thò chaâng cuäng chùèng coân thúâi gian àêu àïí maâ thûåc hiïån. Tuy nhiïn Sid vêîn quyïët àõnh leo lïn nuái. Taåi sao? Àún giaãn laâ vò chaâng nghô vïì nhûäng gò àaä laâm, nhûäng nöî lûåc vaâ cöng sûác maâ mònh àaä boã ra. Sau têët caã nhûäng gò chaâng àaä àaåt àûúåc thò thêåt vö nghôa khi khöng ài hïët con àûúâng àaä choån. Sid bùæt àêìu leo lïn ngoån nuái cao sûâng sûäng trûúác mùåt. Nhûäng ngoån gioá nheå thoaãng qua laâm giaãm búát sûå mïåt moãi cuãa haânh trònh chinh phuåc ngoån Nuái Meå. Khi àaä lïn túái àónh, chaâng ngöìi 85 Good Luck xuöëng lûúát têìm mùæt vïì phña àûúâng chên trúâi xa xùm, hi voång tòm thêëy möåt nguöìn caãm hûáng naâo àêëy. Thïë nhûng chùèng coá àiïìu gò xaãy ra caã. Àöåt nhiïn möåt gioång noái theát lïn laâm chaâng giêåt nêíy mònh, vaâ ngaåc nhiïn thay, noá àïën tûâ … ngay dûúái chöî chaâng ngöìi. - Ngûúi laâm ta ngaåt thúã röìi neâ! Sid nhaãy bêåt lïn nhanh àïën nöîi chaâng suyát teá xuöëng sûúân nuái. - Möåt hoân àaá biïët noái? Thêåt khöng thïí tin àûúåc! - Ta khöng phaãi laâ möåt hoân àaá biïët noái. Ta laâ Ston – Meå cuãa caác loaåi àaá – Baâ bûåc böåi sûãa lúâi Sid – Chùæc ngûúi laåi laâ möåt hiïåp sô àang ài tòm… ha, ha, ha… Cêy Böën Laá thêìn kyâ chûá gò? - Ngûúâi thêåt sûå laâ Meå cuãa caác loaåi àaá aâ? Nïëu vêåy, chùæc Ngûúâi khöng biïët gò nhiïìu vïì cêy böën laá, phaãi khöng aå? - Dô nhiïn ta khöng biïët nhiïìu vïì noá nhûng ta cuäng biïët möåt àöi chuát. Ta àaä noái vúái tïn hiïåp sô aáo àen kia rùçng: cêy böën laá khöng thïí naâo moåc lïn úã núi naâo coá àaá àûúåc. - Ngûúâi noái laâ cêy böën laá aâ? - Àuáng vêåy, cêy böën laá. - Thïë coân cêy ba laá thò sao? 86 Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Cêy ba laá thò coá thïí moåc àûúåc trïn àêët coá àaá. Tuy nhiïn cêy böën laá thò rêët yïëu, vò thïë noá cêìn àêët saåch àaá thò múái coá thïí moåc lïn àûúåc. Sûå khaác nhau naây coá leä chùèng mêëy ngûúâi chuá yá àïën, nhûng àöëi vúái Sid thò khaác. Chaâng hiïíu rùçng biïët àûúåc nhûäng àiïìu maâ ngûúâi khaác thêåt sûå khöng biïët hay khöng quan têm àïën coá möåt yá nghôa rêët quan troång. Àöi khi nhûäng yïëu töë chñnh laåi thûúâng coá thïí àûúåc tòm thêëy trong nhûäng chi tiïët tûúãng chûâng nhû rêët vuån vùåt. - ÖÌ! Sao trûúác àêy mònh laåi nghô khöng ra nhó? Caãm ún Ngûúâi rêët nhiïìu! Chaáu phaãi ài àêy. Thúâi gian sùæp hïët röìi! Sid vöåi vaâng leo xuöëng nuái chaåy thùèng túái maãnh àêët cuãa mònh. Khi Sid túái núi, chaâng chó coân àuáng hai tiïëng trúâi saáng nûäa àïí coá thïí moi tòm boã nhûäng hoân àaá êín trong àaám àêët múái cuãa chaâng. Thêåt vêåy, chöî àêët chaâng àaä choån chûáa àêìy àaá. Cho duâ nïëu chaâng choån àuáng võ trñ thò Cêy Böën Laá thêìn kyâ cuäng seä khöng thïí naâo moåc lïn àûúåc úã möåt núi àêìy àaá nhû vêåy àûúåc. Sid nhêån ra têìm quan troång cuãa cêu noái: “Àûâng cho laâ mònh àaä cöë gùæng röìi, mònh vêîn coá thïí laâm àûúåc viïåc gò àoá hûäu ñch nûäa”. Chñnh àiïìu naây àaä luön giuáp chaâng nhòn vaâ hûúáng vïì phña 87 Good Luck trûúác. Sid cuäng nhêån ra rùçng nhûäng àiïìu quan troång thûúâng êín chûáa trong nhûäng viïåc têìm thûúâng nhêët. Cho duâ khi moåi viïåc dûúâng nhû àaä àûúåc hoaân têët, nïëu ta coá möåt thaái àöå àuáng àùæn, luön sùén loâng muöën biïët liïåu coá coân viïåc gò khaác cêìn laâm nûäa khöng, thò seä luön coá möåt dêëu hiïåu chó cho ta biïët àiïìu êëy. Quaã àuáng laâ moåi viïåc àaä xaãy ra nhû thïë. May laâ Sid àaä khöng trò hoaän viïåc tóa búát caác nhaánh cêy, nïëu khöng thò chùæc laâ anh seä khöng coân thúâi gian àïí biïët àûúåc laâ mònh cêìn phaãi xúái boã àaá thò cêy böën laá múái coá thïí moåc lïn àûúåc. Cuäng giöëng nhû nhûäng àïm trûúác, trong giêëc nguã chêåp chúân trïn nïìn àêët göì ghïì, Sid laåi mú vïì cêy böën laá. Chaâng mú thêëy noá moåc lïn àeåp rûåc rúä ngay giûäa maãnh àêët tûúi múái, àêìy nûúác vaâ àaä àûúåc loaåi hïët àaá cuåc. Chaâng cuäng mú àûúåc cêìm noá trïn tay, têån hûúãng muâi coã thúm nöìng naân tiïët ra tûâ nhûäng chiïëc laá hònh traái tim xanh mûúát. Noá thêåt àïën àöå chaâng chùæc chùæn rùçng àêy laâ núi maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ lêìn àêìu tiïn moåc lïn. Giêëc mú laâm chaâng vui sûúáng laâm sao! Boáng àïm àen kõt giùng phuã daây àùåc. Chó coân möåt ngaây nûäa thöi. Ngaây mai, theo giêëc mú cuãa Sid, Cêy Böën Laá thêìn kyâ, loaâi cêy mang laåi sûå may mùæn vö têån seä moåc lïn trong khu rûâng Mï Hoùåc. 88 May mùæn tòm úã àêu? BÑ MÊÅT THÛÁ 6 Biïët quan têm, àïí yá nhûäng àiïìu nhoã nhûng cêìn thiïët Àöi khi - trong nhûäng àiïìu kiïån tûúãng nhû àêìy àuã nhêët - may mùæn cuäng vêîn khöng àïën. Haäy thêåt sûå tòm kiïëm, quan têm nhûäng àiïìu kiïån tûúãng chûâng nhû khöng quan troång, nhûäng chi tiïët nhoã nhêët nhûng cêìn thiïët àïí taåo ra sûå may mùæn. Hai chaâng hiïåp sô gùåp nhau S au khi noái chuyïån vúái thêìn Ston, Nott chaán naãn boã ài tòm möåt chöî nguã qua àïm. Àang doâ dêîm trong boáng àïm, böîng anh caãm thêëy con ngûåa àen cuãa mònh dêîm chên lïn möåt chöî àêët mïìm, êím nûúác, vaâ trïn cao caác nhaánh cêy àaä 92 Bñ mêåt cuãa May Mùæn àûúåc chùåt quang àaäng. Xa xa möåt chuát, Nott thêëy Sid àang nùçm nghó vúái thanh kiïëm trïn tay, kïë bïn laâ con baåch maä àûúåc buöåc vaâo möåt göëc cêy àang canh chûâng giêëc nguã cho Sid. - Sid! – Nott goåi lúán. Sid choaâng dêåy ngay. Chaâng vêîn chûa tónh nguã hùèn. Nhêån ra Nott, anh mûâng rúä: - ÖÌ, Nott. Thïë naâo röìi? Anh àaä tòm àûúåc cêy böën laá chûa? - Böën vúái chùèng ba laá! - Nott noái vúái gioång chaán chûúâng - Ba ngaây röìi thêåt laâ cöng cöëc, ta tòm maäi maâ chùèng thêëy àêu. Ngay ngaây àêìu tiïn thêìn Gnome àaä noái vúái ta laâ khöng coá cêy böën laá naâo trong khu rûâng naây caã, vaâ chùæc laâ thïë thêåt. Ta àaä ngûâng tòm kiïëm, mêët thò giúâ vö ñch. - Nïëu vêåy thò anh coân úã àêy laâm gò? Sao anh khöng trúã vïì lêu àaâi cuãa mònh ài? Trûúác khi Nott kõp traã lúâi, anh nhêån thêëy aáo quêìn Sid raách bûúm, baám àêìy àêët vaâ àöi giaây thò lêëm lem buân àêët. - Chuyïån gò àaä xaãy ra vúái anh thïë? – Nott ngaåc nhiïn hoãi. - Tûâ ngaây thêìn Gnome noái vúái töi laâ cêy böën laá khöng moåc àûúåc úã àêy, töi àaä daânh hïët thúâi 93 Good Luck gian àïí taåo ra núi naây. Nhòn kòa, maãnh àêët naây thêåt tûúi töët vaâ maâu múä laâm sao! Nhòn kòa! Àoá laâ doâng suöëi nhoã maâ töi àaä àaâo tûâ núi Baâ chuáa Bñ mêåt cuãa May Mùæn höì àïën àêy… vaâ nhòn, nhòn thïm naây… - Sid vêîn tiïëp tuåc haâo hûáng chó cho Nott thêëy nhûäng gò anh àaä laâm àûúåc - Àêy laâ toaân böå àaá thûâa vaâ nhûäng nhaánh cêy maâ töi àaä chùåt boã trong voâng coá hai ngaây, búãi vò chùæc anh cuäng biïët laâ… Nott lïn tiïëng ngùæt lúâi. - Anh mêët trñ röìi hay sao, Sid? Böå anh àiïn hay sao maâ laåi ài laâm viïåc nhû möåt con trêu àïí taåo ra caái khu àêët chó coá vaâi meát naây nïëu anh chùèng hïì biïët àûúåc laâ cêy böën laá coá moåc úã àêy hay khöng? Anh khöng thêëy laâ khu rûâng naây röång haâng triïåu lêìn maãnh àêët beá tñ naây hay sao? Anh ngu ngöëc hay anh coá vêën àïì gò khaác? Anh khöng hiïíu àûúåc laâ nhûäng viïåc anh laâm chùèng coá ñch gò trûâ phi coá möåt ngûúâi naâo àoá baão anh chñnh xaác võ trñ maâ cêy böën laá seä moåc. Chùæc anh mêët trñ röìi. Töi seä gùåp laåi anh úã thõ trêën. Giúâ thò töi phaãi kiïëm caái gò ùn àêy. Nott nhanh choáng mêët huát trong maân àïm boã laåi Sid àûáng nhòn theo. Chaâng bõ söëc trûúác nhûäng lúâi Nott vûâa noái. Chaâng thêìm nghô: - Merlin noái rùçng chuáng ta coá thïí tòm thêëy Cêy Böën Laá thêìn kyâ nhûng öng khöng hïì noái rùçng àïí tòm thêëy noá, ta khöng cêìn phaãi boã cöng sûác gò. Chùæc laâ mònh phaãi laâm gò àoá chûá – khöng coá gò trïn àúâi naây tûå àïën caã. 95 BÑ MÊÅT THÛÁ 7 Haäy daám tin vaâo àiïìu baån àaä taåo ra Àöëi vúái nhûäng ngûúâi chó tin vaâo vêån may thò viïåc taåo ra nhûäng àiïìu kiïån àïí àûúåc may mùæn xem chûâng thêåt ngúá ngêín. Coân vúái nhûäng ai daám tin, daám taåo ra caác àiïìu kiïån cuãa sûå may mùæn thò hoå khöng tin vaâo nhûäng àiïìu may ruãi. Good Luck Muå phuâ thuyã hùæc aám vaâ cuá voå àïën gùåp Nott À ïm àen toãa xuöëng bao phuã khùæp khu rûâng. Tûâng luöìng gioá laånh luöìn qua nhûäng göëc cêy to nhû muöën baáo hiïåu àïm nay laâ möåt àïm khöng bònh yïn àöëi vúái hai hiïåp sô. 98 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Khi Nott coân àang trong giêëc nguã chêåp chúân chúâ bònh minh àïën àïí trúã vïì lêu àaâi cuãa mònh thò böîng coá möåt tiïëng àöång maånh vaâ rêët laå laâm anh giêåt mònh tónh giêëc. Nhanh nhû cùæt, Nott àûáng dêåy vaâ ruát thanh kiïëm saáng loaáng ra thuã thïë. - Uuu!... Uuuuu!... Tiïëng kïu ghï rúån phaát ra tûâ con cuá cuãa Morgana - muå phuâ thuãy hùæc aám. Muå ta àûáng ngay bïn caånh Nott, thên hònh lêåp loâe phaãn chiïëu nhûäng tia saáng hùæt ra tûâ àöëng than lûãa anh àaä thùæp àïm qua. - Ngûúi laâ ai? Ngûúi muöën gò? Cêín thêån àêëy, lûúäi kiïëm cuãa ta khöng biïët phên biïåt baån thuâ àêu. - Boã kiïëm xuöëng ài. Ta laâ Morgana. Ta àïën àêy àïí thûúng lûúång vúái mi möåt viïåc. - Thûúng lûúång û? Ta chùèng muöën coá bêët cûá sûå thûúng lûúång naâo vúái möåt phuâ thuãy àöåc aác caã, àùåc biïåt laâ ngûúi. Ngûúi nöíi tiïëng laâ xêëu xa. - Mi coá chùæc laâ khöng muöën noái chuyïån vúái ta vïì… Cêy Böën Laá thêìn kyâ khöng? – Muå haå gioång möåt caách nham hiïím. Muå nhe haâm rùng trùæng hïëu ra, chaâ àöi baân tay vúái nhûäng chiïëc moáng dú bêín daâi ngoùçng laåi vúái nhau möåt caách khoaái traá, caái muäi nhoån vaâ khoùçm cuãa muå 99 Good Luck nhùn laåi, cöë gùæng móm cûúâi thêåt tûã tïë. Muå laâm böå quay lûng ài. Nott tra kiïëm vaâo voã vaâ tiïën lïn phña trûúác. - Khoan àaä. Noái ài. Ngûúi biïët nhûäng gò? - Ta biïët núi maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc. - Tiïëp ài. ÚÃ àêu? Àûâng mêët thò giúâ nûäa. Nhanh lïn! – Nott bùæt àêìu mêët kiïn nhêîn. - Ta seä noái cho mi nghe nïëu mi hûáa seä laâm cho ta viïåc naây. - Viïåc gò? - Ta muöën mi giïët chïët Merlin khi ngûúi gùåp hùæn ta. - Caái gò? Sao ta laåi phaãi giïët Merlin? - Búãi vò hùæn àaä lûâa mi. Hùæn cuäng nhû ta àïìu biïët Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc úã àêu. Thoãa thuêån trao àöíi cuãa chuáng ta rêët àún giaãn: Ta noái cho mi biïët chöî moåc cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ, coân mi seä giïët Merlin cho ta. May mùæn vö têån seä thuöåc vïì mi coân ta seä triïåt tiïu àûúåc àöëi thuã cuãa mònh. Thûåc ra trong loâng Nott rêët oaán hêån Merlin vò anh nghô mònh àaä bõ gaåt suöët mêëy ngaây qua. Anh chó muöën trûâng trõ Merlin ngay lêåp tûác nïn anh nhanh choáng àöìng yá. Àiïìu naây cuäng 100 Bñ mêåt cuãa May Mùæn khöng coá gò laâ laå. Khi möåt ngûúâi àaä mêët niïìm tin trong viïåc tòm ra möåt àiïìu gò àoá thò rêët tûå nhiïn anh ta seä cöë mua noá tûâ ngûúâi naâo baán cho anh ta. Thêåt vêåy, nhûäng ngûúâi mong muöën coá may mùæn luön tin rùçng hoå coá thïí tòm thêëy noá dïî daâng maâ khöng phaãi mêët nhiïìu cöng sûác gò. Vaâ roä raâng laâ àiïìu naây àang diïîn ra vúái Nott. - Àöìng yá. Giúâ haäy noái cho ta biïët Cêy Böën Laá thêìn kyâ moåc úã àêu? - Àûâng quïn rùçng mi àaä hûáa vúái ta röìi nheá. Ngaây mai Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trong… trong vûúân hoa cuãa lêu àaâi cuãa Merlin. Noá seä khöng bao giúâ moåc trong khu rûâng naây. - Caái gò? – Nott la lïn, khöng tin nöíi nhûäng gò mònh vûâa nghe thêëy. - Dô nhiïn röìi. Ngûúi khöng nhêån ra hay sao? Merlin muöën gaâi bêîy têët caã caác hiïåp sô trong vûúng quöëc. Hùæn muöën têët caã moåi ngûúâi àïën àêy àïí hùæn ta dïî bïì haânh àöång. Nhûng chó coá hai ngûúi àïën maâ thöi. Merlin nghô rùçng seä coá nhiïìu ngûúâi hún nûäa. Tuy nhiïn hùæn cuäng àaä àaåt àûúåc muåc àñch cuãa mònh laâ laâm cho moåi ngûúâi khöng àïí yá àïën khu vûúân cuãa hùæn ta. Khöng ai nghô laâ seä tòm thêëy cêy böën laá úã àêëy. Ngaây mai hùæn seä àïën àoá nhöí Cêy Böën Laá thêìn 101 kyâ lïn vaâ súã hûäu noá. Ngûúi phaãi nhanh lïn. Ngûúi mêët hai ngaây múái àïën àûúåc àêy nhûng giúâ thò ngûúi chó coân coá möåt àïm àïí trúã vïì thöi. Haäy nhanh nhanh lïn, ngûúi khöng coân nhiïìu thúâi gian nûäa àêu. Nott vö cuâng tûác giêån. Cuöëi cuâng thò moåi viïåc àaä ùn khúáp vaâo nhau. Thaão naâo maâ moåi cû dên trong khu rûâng naây àïìu coi anh laâ möåt tïn ngöëc, mêët khöng biïët bao thò giúâ àïí tòm kiïëm möåt cêy böën laá seä khöng bao giúâ moåc lïn úã àêy. Nott vöåi vaâng nhaãy lïn ngûåa vaâ biïën mêët trong maân àïm àen töëi cuãa khu rûâng, phi nhû bay vïì phña cung àiïån cuãa nhaâ vua. BÑ MÊÅT THÛÁ 8 May mùæn khöng thïí mua baán àûúåc Khöng ai coá thïí baá n sûå may mùæ n cuã a mònh. Vaâ may mùæn cuäng khöng thïí naâo mua tûâ bêët kyâ ai. May mùæn phaãi do chñnh ngûúâi àoá taåo ra. Àûâng tin vaâo nhûäng ai àang cöë baán hay truyïìn noá cho baån. Good Luck Muå phuâ thuãy hùæc aám vaâ cuá voå àïën gùåp Sid M uå phuâ thuãy Morgana phaát ra möåt tiïëng cûúâi khoaái traá vaâ hiïím àöåc röìi thu ngûúâi cuâng con cuá vûúåt àïm töëi bay vïì hûúáng bùæc, núi muå biïët Sid àang nùçm nghó. 104 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Sid àang chòm sêu trong giêëc nguã yïn bònh vúái giêëc mú hy voång vïì möåt àiïìu kyâ laå seä àïën vaâo ngaây mai. Chaâng mïåt vaâ nguã say àïën nöîi con cuá cuãa muå ta phaãi ruác lïn ba tiïëng múái laâm chaâng tónh giêëc. - Uuuu!... Uuuuu!... Uuuuu!... - Ai àoá? – Sid bûâng tónh. Chaâng nhanh nheån bêåt dêåy, baân tay àùåt lïn chuöi kiïëm sùén saâng ruát ra, mùæt múã to nhòn xuyïn qua boáng àïm. - Àûâng súå nhû vêåy. Ta! Phuâ thuãy Morgana. Sid vêîn thuã thïë àêìy caãnh giaác: - Ngûúi muöën gò úã ta? Morgana rêët hiïím àöåc. Muå muöën coá caã hai àiïìu: trûúác tiïn muå muöën Nott giïët chïët Merlin, vaâ thûá hai muå muöën lûâa Sid ài khoãi núi naây àïí muå coá thïí chiïëm àûúåc Cêy Böën Laá thêìn kyâ trong trûúâng húåp noá seä moåc àêu àoá trong khu rûâng naây. Vò thïë muå nghô ra möåt kïë múái. - Lùæng nghe àêy! Ta biïët ngûúi àang chúâ àiïìu gò. Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc vaâo ngaây mai. Nhûng Merlin àaä lûâa ngûúi. Àoá khöng phaãi laâ cêy böën laá mang laåi sûå may mùæn vö têån, noá laâ caái cêy mang laåi… sûå bêët haånh triïìn miïn. Chñnh ta àaä àûa ra lúâi nguyïìn: “Bêët cûá ngûúâi naâo 105 Good Luck nhöí phaãi cêy böën laá seä chïët trong voâng ba ngaây.” Nhûng nïëu trûúác bònh minh ngaây mai maâ khöng ai nhöí noá thò Merlin seä phaãi chïët vaâo luác àoá. Àoá laâ lyá do vò sao hùæn àaä gaåt ngûúi vaâ Nott àïí àaãm baão rùçng möåt trong hai ngûúi seä chïët thay cho hùæn. Ngûúi haäy quay vïì ài, Nott cuäng àaä ài röìi. Sid àûáng yïn lùång suy nghô. Morgana àaä rêët hiïím àöåc. Muå ta khöng cho Sid möåt sûå lûåa choån naâo khaác. Nïëu chaâng tòm thêëy Cêy Böën Laá thêìn kyâ vaâo ngaây höm sau, chaâng cuäng seä khöng biïët phaãi laâm gò vúái noá. Nïëu nhöí noá lïn thò chaâng seä chïët. Nhûng biïët àêu Merlin khöng noái döëi? Nïëu àoá thêåt sûå laâ cêy böën laá mang laåi sûå may mùæn vö têån thò sao? Dûúâng nhû caách dïî daâng nhêët bêëy giúâ laâ theo chên Nott rúâi khoãi khu rûâng àïí khoãi phaãi àöëi diïån vúái möåt tònh huöëng khoá xûã. Sid suy nghô trong chöëc laát, sau àoá chaâng noái: - Àûúåc röìi. Nïëu thïë thò ngaây mai ta seä lïn àûúâng. Muå phuâ thuyã móm cûúâi àùæc yá. - Nhûng ta seä ài gùåp Merlin. Ta seä baão öng ta tûå mònh nhöí Cêy Böën Laá thêìn kyâ lïn. Lúâi nguyïìn cuãa ngûúi noái rùçng bêët cûá ai nhöí noá lïn seä phaãi 106 Bñ mêåt cuãa May Mùæn chïët trong voâng ba ngaây, nhûng nïëu Merlin nhöí noá thò öng ta seä khöng chïët. Nhû vêåy, lúâi nguyïìn àaä bõ phaá giaãi, búãi vò ngûúâi seä chïët nïëu khöng tòm thêëy cêy böën laá vaâ ngûúâi nhöí noá ra nhûng khöng chïët cuâng laâ möåt ngûúâi – àoá laâ Merlin. Vò thïë Merlin seä thoaát chïët vaâ seä àûa cho ta Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Morgana taái mùåt. Sid coân thöng minh hún caã Morgana. Muå ta giúâ àaä hïët cûúâi nöíi. Nhêån ra rùçng Sid àaä khöng rúi vaâo bêîy cuãa mònh, nhû con choá cuåt àuöi, muå liïìn quay lûng nhaãy lïn cêy chöíi thêìn vúái con cuá àêåu yïn trïn vai bay mêët huát vaâo maân àïm àïí laåi möåt cêu noái hùm doåa yïëu úát voång laåi. - Vêåy nhaâ ngûúi cûá úã àoá maâ chúâ caái chïët. Khöng àún giaãn nhû nhaâ ngûúi nghô àêu. Sid suy nghô vïì cêu hùm doåa àoá vaâ sûå viïåc múái xaãy ra. Chaâng biïët rùçng Merlin khöng bao giúâ lûâa gaåt ai caã. Sao Nott laåi coá thïí tin lúâi muå ta nhó? Anh êëy khöng biïët rùçng laâ möåt hiïåp sô thò àiïìu quan troång nhêët laâ khöng àûúåc àaánh mêët niïìm tin, khöng nïn bêån têm vaâ bõ aãnh hûúãng búãi lúâi leä cuãa nhûäng keã khöng chùæc laâ coá thiïån yá töët, ngay caã khi hoå giaã böå töët vúái mònh vò möåt àöång cú naâo àoá. Coân mònh thò haäy laâm vaâ tin vaâo viïåc cuãa mònh àang laâm – cho duâ bêy giúâ khöng ai 107 Good Luck höî trúå, chó löëi. Phaãi biïët tin vaâo chñnh mònh. Trûúác khi nguã, chaâng nghô vïì sûå quan troång cuãa viïåc khöng thay àöíi muåc tiïu cuãa mònh vò muåc tiïu cuãa möåt ngûúâi naâo khaác. May mùæn seä luön àïën khi ta biïët giûä vûäng niïìm tin vaâo muåc tiïu, sûá maång vaâ muåc àñch cuãa mònh. Hy voång ngaây mai seä töët hún. Cuöëi cuâng chaâng nhúá àïën lúâi thêìy chaâng vêîn thûúâng noái: Àûâng tin vaâo nhûäng ai muöën baán sûå may mùæn, thaânh cöng cho baån. BÑ MÊÅT THÛÁ 9 Haäy giûä vûäng niïìm tin Sau khi àaä taåo ra têët caã nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët thò haäy nhêîn naåi, àûâng vöåi tûâ boã duâ coá bêët kyâ àiïìu gò xaãy ra. Àïí àaåt àûúåc may mùæn, baån phaãi coá niïìm tin vaâ loâng kiïn trò. Good Luck Thêìn gioá – Chuáa tïí cuãa Söë phêån vaâ May mùæn S aáng höm sau, Sid thûác dêåy trong loâng caãm thêëy böìn chöìn khöng yïn. Chaâng dûúâng nhû quïn mêët sûå hiïån diïån cuãa muå 110 Bñ mêåt cuãa May Mùæn phuâ thuãy hùæc aám khuya höm qua. Chaâng ngöìi xuöëng saát ngay maãnh àêët cuãa mònh chùm chuá nhòn vaâ chúâ àúåi. Tûâng phuát - tûâng phuát - tûâng giúâ àöìng höì chêåm raäi tröi qua. Nhûng vêîn chûa coá dêëu hiïåu gò cho thêëy sûå nhuá mêìm, khai sinh cuãa möåt loaâi cêy böën laá hay möåt loaåi cêy naâo caã. Thúâi gian chêåm chaåp tröi qua laâm sûå noáng loâng cuãa Sid tùng lïn nhû lûãa àöët. Mùåt trúâi àaä trïn àónh àêìu roåi thùèng xuöëng khu àêët. Chaâng cùng ngûúâi quan saát. Khöng coá gò. Chiïìu xuöëng cuâng vúái aánh nùæng nhaåt dêìn. Ngaây cûá taân dêìn nhûng vêîn chùèng coá chuyïån gò xaãy ra. Möåt thoaáng suy nghô. Chûa bao giúâ chaâng khöng tröng chúâ àïm töëi xuöëng nhû luác naây. Vûâa mong sao ngaây caâng keáo daâi, Sid tûå nhuã vúái mònh: - Dêîu sao thò ta cuäng àaä söëng vúái nhûäng giêëc mú thêåt àeåp mêëy ngaây qua trong khu rûâng naây. Ta àaä laâm hïët sûác mònh cho nhûäng àiïìu maâ ta nghô laâ àuáng vaâ cêìn thiïët. Àuáng laâ thêåt khoá maâ tòm àûúåc võ trñ chñnh xaác núi Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc. Maâ nïëu giaã sûã sau cuâng cêy böën laá khöng moåc lïn úã àêy thò ta cuäng khöng coân ên hêån, vò ta àaä laâm hïët sûác mònh, àaä laâm têët caã nhûäng gò coá thïí laâm àûúåc. 111 Good Luck Bêët thònh lònh, möåt cún gioá laånh êåp túái khiïën chaâng ruâng mònh, vaâ möåt viïåc maâ chaâng khöng thïí naâo tûúãng tûúång àaä xaãy ra. Thêìn Gioá – Chuáa tïí cuãa Söë phêån vaâ May mùæn tûâ àêu xuêët hiïån vaâ bùæt àêìu vuä àiïåu cuöìng phong lay àöång têët caã caác taán laá cêy rêåm trong rûâng. Ngay sau àoá, nhûäng haåt giöëng nhoã lêëp laánh nhû boåc vaâng tûâ trïn khöng trung bùæt àêìu rúi toãa xuöëng khùæp núi theo cún gioá. Chuáng chñnh laâ haåt giöëng cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ, möîi haåt rúi xuöëng laâ… möåt cêy böën laá may mùæn àang dêìn naãy mêìm. Chuáng àöí xuöëng aâo aåt, khöng chó möåt haåt maâ vö söë kïí cûá nhû trêån mûa xuên vêåy. Nhûng àiïìu thêåt sûå àaáng noái laâ nhûäng haåt giöëng naây khöng chó rúi xuöëng núi Sid àûáng maâ noá vûúng vaäi khùæp núi trong khu rûâng Mï Hoùåc, bay vaâo tûâng hang cuâng ngoä heãm cuãa khu rûâng röång lúán, baåt ngaân naây. Nhûng khöng chó coá thïë, noá coân tuön xuöëng khùæp caã moåi núi trong vûúng quöëc, rúi caã xuöëng caånh nhûäng hiïåp sô khöng chêëp nhêån thaách thûác cuãa Merlin. Chuáng tuáa xuöëng moåi sinh vêåt kyâ laå cuãa khu rûâng Mï Hoùåc, xuöëng caã thêìn Gnome, Baâ chuáa höì, Nûä hoaâng Sequoia, Ston Meå Àaá… Chuáng phuã xuöëng con àûúâng maâ 112 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Nott àang phi ngûåa vïì thaânh lêîn chöî muå phuâ thuãy Morgana nham hiïím. Nhûäng haåt giöëng may mùæn cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ àaä rúi xuöëng khùæp moåi núi. Nhûäng cû dên cuãa khu rûâng Mï Hoùåc vaâ trong vûúng quöëc khöng chuá yá gò túái hiïån tûúång naây lùæm. Hoå biïët rùçng cûá möîi nùm möåt lêìn, vaâo muâa naây, nhûäng cún mûa haåt giöëng cêy vö duång vaâ àaáng gheát naây laåi truát xuöëng ngûúâi hoå. Hoå khöng hïì biïët àoá laâ nhûäng haåt giöëng may mùæn cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ, ngûúåc laåi hoå coân hïët sûác bûåc böåi vò chuáng. “Thêåt laâ möåt thûá buåi bùåm nhúáp nhaáp, khoá chõu!” – moåi ngûúâi caâu nhaâu. Nùm phuát sau, cún mûa “may mùæn” chêëm dûát. Nhûäng haåt cêy naây böîng tan biïën ài nhû nhûäng böng tuyïët khi chuáng chaåm àêët. Chuáng mau choáng taân luåi nhû nhûäng haåt giöëng àûúåc rúi xuöëng sa maåc khö cùçn. Vaâ haâng triïåu nhûäng haåt giöëng rúi trïn khu rûâng Mï Hoùåc cuäng chõu chung söë phêån nhû vêåy. Têët caã, têët caã chïët dêìn ngoaåi trûâ mêëy trùm haåt rúi trïn vaâi meát vuöng àêët tûúi töët, àêìy nûúác, khöng coá àaá vaâ àuã aánh saáng cuãa Sid. Trong tñch tùæc, nhûäng haåt giöëng àoá naãy mêìm rêët nhanh thaânh caác Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Chuáng núã ra haâng 113 Good Luck trùm cêy, àuã mang laåi may mùæn quanh nùm… cho túái khi cún mûa haåt giöëng khaác àöí xuöëng vaâo nùm sau. Noái caách khaác, chuáng mang laåi sûå may mùæn vö têån. Sid àûáng bêët àöång chûáng kiïën caãnh tûúång vö thûúâng naây, ngùæm nhòn sûå may mùæn do chñnh chaâng taåo ra. Chaâng quyâ xuöëng toã loâng biïët ún, nhûäng gioåt nûúác mùæt sung sûúáng vaâ haånh phuác khöng kòm àûúåc àaä traâo ra. Khi nhêån thêëy thêìn Gioá àaä dêìn lùång im tiïëng huá, chaâng vöåi lïn tiïëng baây toã loâng biïët ún chên thaânh cuãa mònh: - Húäi thêìn Gioá – Chuáa tïí cuãa Söë phêån vaâ May mùæn, Ngûúâi úã àêu? Con muöën àûúåc caãm ún Ngûúâi. Nhûäng chiïëc laá bùæt àêìu xaâo xaåc, àoá laâ khi Thêìn Gioá cêët gioång traã lúâi: - Con khöng cêìn phaãi caãm ún ta. Vaâo ngaây naây möîi nùm ta àïìu phên phaát nhûäng haåt giöëng cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ khùæp khu rûâng Mï Hoùåc vaâ caã trong vûúng quöëc cuãa caác hiïåp sô nûäa. Ta laâ Chuáa tïí cuãa Söë phêån vaâ May mùæn. Traái vúái àiïìu maâ moåi ngûúâi vêîn thûúâng nghô, ta khöng ban phaát sûå may mùæn möåt caách ngêîu nhiïn. Traái laåi luác naâo ta cuäng ban àïìu cho moåi ngûúâi möåt caách cöng bùçng. Cêy Böën Laá thêìn kyâ 114 Bñ mêåt cuãa May Mùæn chó naãy mêìm trïn maãnh àêët cuãa con laâ vò con àaä taåo ra nhûäng àiïìu kiïån lyá tûúãng nhêët cho noá. Bêët cûá ai laâm nhû con thò cuäng seä nhêån àûúåc may mùæn maâ thöi. Ta chó laâm caái viïåc maâ ta luön laâm. Vêën àïì laâ úã chöî hêìu hïët moåi ngûúâi àïìu nghô rùçng may mùæn seä àïën vúái hoå maâ hoå khöng cêìn phaãi laâm bêët cûá àiïìu gò caã. Thêìn Gioá tiïëp tuåc: - Thêåt ra, caái àõa àiïím maâ con àaä choån khöng coá yá nghôa gò àùåc biïåt úã àêy caã. Àiïìu quan troång chñnh laâ nhûäng viïåc maâ con àaä laâm àïí chuêín bõ cho noá. May mùæn chñnh laâ sûå kïët húåp cuãa cú höåi vaâ sûå chuêín bõ. Vaâ cú höåi thò luön luön coá sùén cho… moåi ngûúâi. Àuáng vêåy. May mùæn chó àïën vúái mònh Sid vò chaâng laâ ngûúâi duy nhêët trong khu rûâng àaä taåo ra nhûäng àiïìu kiïån àïí chuáng naãy núã. May mùæn seä heáo taân khi chuáng àïën vúái nhûäng ngûúâi chó biïët chúâ àúåi maâ khöng laâm gò caã. May mùæn coá thïí móm cûúâi vúái têët caã chuáng ta nïëu chuáng ta laâm möåt “àiïìu gò àoá”. Vaâ “àiïìu gò àoá” chñnh laâ taåo ra nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí àaãm baão rùçng nhûäng cú höåi – àiïìu maâ ai cuäng coá – khöng chïët dêìn chïët moân nhû nhûäng haåt giöëng rúi trïn maãnh àêët khö cùçn. 115 BÑ MÊÅT THÛÁ 10 Ai cuäng coá thïí gùåp may mùæn… Hiïíu rùçng taåo ra may mùæn chñnh laâ chuêín bõ àiïìu kiïån lyá tûúãng cho nhûäng cú höåi khi noá àïën. Maâ cú höåi thò laåi chùèng liïn quan gò àïën may mùæn hay sûå tònh cúâ: Noá àïën vúái têët caã chuáng ta. Good Luck Gùåp laåi Merlin N ott phoáng ngûåa nhû àiïn suöët àïm thûá baãy vïì hûúáng khu vûúân hoaâng gia àïí kõp nhöí Cêy Böën Laá thêìn kyâ trûúác Merlin. Vò quaá nön noáng, anh khöng coân maâng gò àïën sûác lûåc coá haån cuãa con hùæc maä. Höng con ngûåa töåi nghiïåp hùçn àêìy nhûäng lùçn roi rûúám maáu do nhûäng cuá vuát khöng thûúng tiïëc cuãa Nott. Khi anh vûâa àïën àûúåc lêu àaâi, noá àöí suåp xuöëng lùn ra chïët. Nott phoáng nhû bay vaâo lêu àaâi, tay vung gûúm hung haän, gûúng mùåt löå roä veã cùm tûác, 118 Bñ mêåt cuãa May Mùæn àöi mùæt hùçn lïn nhûäng tia lûãa thuâ hêån. Nott sùén saâng haå bêët cûá chûúáng ngaåi vêåt naâo trïn àûúâng mònh ài. - Merlin, Merlin! Ngûúi àêu röìi? Duâ ngûúi coá tröën úã àêu thò ta cuäng quyïët tòm ra ngûúi! Taåi sao ngûúi àaä daám lûâa ta. Nott quyïët àõnh ài àïën núi maâ anh chùæc chùæn seä tòm àûúåc Merlin, àoá laâ vûúân thûúång uyïín cuãa hoaâng cung. Khi àïën núi, Nott thêëy Merlin àang àûáng sûâng sûäng giûäa khu vûúân, aánh mùæt trang nghiïm nhòn thùèng vaâo Nott. Nhûng ngöi vûúân khöng coân nhû trûúác àêy nûäa: noá àaä àûúåc laát àêìy gaåch. Suöët baãy ngaây qua, nhûäng ngûúâi thúå xêy àaä laâm viïåc cêåt lûåc àïí laát gaåch cho khu vûúân. - Ngûúi muöën giïët ta û? Merlin doäng daåc hoãi. Thanh kiïëm trong tay Nott chúåt chuâng xuöëng. - Taåi sao öng laåi laâm nhû vêåy? Taåi sao öng laåi cho laát nïìn khu vûúân? - Vò nïëu ta khöng laâm nhû vêåy thò ngûúi seä khöng tin ta. Àoá laâ caách duy nhêët chûáng toã rùçng Morgana àaä döëi ngûúi. Ta - Merlin, biïët hïët têët caã. Ta biïët rùçng Morgana seä duå baán cho ngûúi may mùæn cuãa muå ta vaâ kñch àöång nhaâ ngûúi 119 Good Luck àïën àêy tòm giïët ta. Chó coá caách laâm nhû vêåy ngûúi múái biïët rùçng Cêy Böën Laá thêìn kyâ khöng hïì moåc úã àêy. Chó coá nhû vêåy múái laâm tan ài sûå àa nghi, àöë kõ cuãa nhaâ ngûúi. Nott bùæt àêìu yá thûác àûúåc sai lêìm to lúán cuãa mònh. Anh luác naâo cuäng muöën moåi chuyïån dïî daâng thuêån lúåi. Anh àaä luön nghô rùçng mònh àaáng àûúåc may mùæn. Vaâ anh àaä tin sûå bõa àùåt aác yá maâ Morgana truyïìn qua àïí gêy nïn loâng nghi kyå thuâ hêån. Ngay luác naây àêy, àûáng caånh Merlin trong khu vûúân hoaâng gia, anh múái biïët rùçng mònh àaä nghô sai vïì Merlin. Merlin tiïëp tuåc noái: - Giúâ thò ngûúi àaä biïët rùçng Cêy Böën Laá thêìn kyâ khöng moåc úã àêy. Caách àêy vaâi tiïëng noá àaä moåc lïn trong khu rûâng Mï Hoùåc, àuáng nhû ta àaä noái. Coá rêët nhiïìu Cêy Böën Laá thêìn kyâ, coá caã phêìn cho ngûúi, thïë nhûng ngûúi àaä boã cuöåc: ngûúi àaä àaánh mêët niïìm tin vaâo àiïìu töët, vaâo chñnh baãn thên mònh. Khöng chó coá thïë, sai lêìm cuãa ngûúi laâ khöng ài tòm biïån phaáp maâ luön ài tòm lyá do biïån höå, cuãng cöë cho sûå mêët niïìm tin cuãa mònh. Ngûúi luác naâo cuäng chúâ àúåi ngûúâi khaác mang àïën may mùæn cho mònh. Cuái àêìu, im lùång khöng daám nhòn vaâo Merlin, Nott xêëu höí quay àêìu lùång leä boã ài. 120 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Tuyïåt voång vaâ khöng coân tin vaâo mònh nûäa. Thêët baåi vaâ cú höåi naây quaá lúán - seä khöng bao giúâ coá möåt dõp naâo nhû thïë naây nûäa. Anh ta khöng muöën laâm bêët cûá viïåc gò nûäa. Anh ta söëng chaán naãn, cö àún, dùçn vùåt trong lêu àaâi cuãa mònh tûâ àêëy àïën cuöëi àúâi. Sid phoáng ngûåa vïì àïën lêu àaâi vaâo saáng ngaây höm sau. Àiïìu àêìu tiïn chaâng laâm laâ chaåy ngay àïën àïí baáo vúái Merlin rùçng mònh àaä tòm àûúåc Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Chaâng muöën caãm ún öng thêåt nhiïìu. - Merlin, Merlin, öng nhòn naây! – Chaâng giú tay lïn vúái nhûäng cêy böën laá xanh tûúi - Töi àïën àêy àïí chia vui vúái öng. Töi biïët ún öng rêët nhiïìu. - Àûâng noái thïë. Ta àêu coá laâm gò cho anh. Chñnh anh àaä quyïët àõnh ài túái khu rûâng Mï Hoùåc. Anh àaä chêëp nhêån thaách thûác cuãa ta trong söë haâng trùm hiïåp sô. Chñnh anh àaä quyïët àõnh tòm kiïëm àêët múái ngay caã sau khi àaä nghe moåi ngûúâi khùèng àõnh rùçng chûa bao giúâ coá 121 Good Luck möåt cêy böën laá naâo moåc trong khu rûâng àoá. Anh àaä quyïët àõnh giuáp àúä Baâ chuáa höì vaâ vò thïë àaä giuáp luön cho caã baãn thên mònh. Cuäng chñnh anh àaä quyïët têm theo àuöíi muåc àñch cuãa mònh vaâ khöng trò hoaän viïåc tóa búát caác nhaánh cêy trong rûâng. Khöng ai khaác ngoaâi anh laâ ngûúâi àaä ài tòm nhûäng àiïìu tûúãng chûâng nhû khöng cêìn thiïët ngay caã sau khi moåi viïåc dûúâng nhû àaä hoaân têët. Anh coá möåt niïìm tin sùæt àaá vaâo muåc tiïu cuãa mònh, ngay caã khi ngûúâi khaác cöë tòm caách baán sûå may mùæn cho anh hay gieâm pha, caãn löëi mong anh laåc hûúáng quïn muåc tiïu. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Merlin tiïëp tuåc: - Vaâ àiïìu quan troång hún caã chñnh laâ anh khöng hïì mong rùçng mònh seä tònh cúâ tòm ra cêy böën laá mang laåi sûå may mùæn vö têån cho mònh. Anh àaä thöng minh vaâ kiïn trò taåo ra nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí laâm cho noá àïën vúái anh. Öng kïët luêån bùçng caách tuyïn böë: - Bêy giúâ thò anh coá thïí söëng àïën suöët àúâi vúái sûå may mùæn àoá. Chuác mûâng anh! Sid im lùå n g höì i lêu vaâ chúå t ngûúá c nhòn thùè n g vaâ o mùæ t Merlin. AÁ n h mùæ t cûúng nghõ cuã a chaâ n g nhû bûâ n g saá n g lïn hún bao giúâ hïë t : - Töi àaä suy nghô rêët nhiïìu trïn àûúâng tûâ khu rûâng Mï Hoùåc vïì àêy. Àiïìu quan troång nhêët maâ töi àaä coá àûúåc khöng phaãi laâ súã hûäu cêy may mùæn naây, maâ chñnh laâ baâi hoåc maâ töi àaä nghiïåm ra trong haânh trònh tòm Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Nhûng nïëu töi biïët laâ töi seä söëng àïën cuöëi àúâi vúái têët caã sûå may mùæn mang àïën tûâ cêy böën laá bêët kïí töi laâm gò thò cuöåc söëng cuãa töi seä vö võ, vaâ töi seä khöng coân laâ möåt hiïåp sô nûäa. Vò nïëu biïët trûúác sûå thaânh cöng vaâ may mùæn luön àïën vúái mònh, thò töi seä khöng coá cú höåi khùèng àõnh hay thûã thaách nûäa. Töi khöng thuöåc loaåi 123 Good Luck ngûúâi thñch sûå an nhaân. May mùæn phaãi do mònh taåo ra. Nùæm àûúåc bñ mêåt taåo ra sûå may mùæn, töi seä tiïëp tuåc chinh phuåc nhûäng thûã thaách khaác vaâ taåo nïn may mùæn cho mònh vaâ cho moåi ngûúâi. Ngûúâi hiïåp sô chên chñnh khöng tröng chúâ vaâo sûå may mùæn, vaâ khöng chó luön nghô àïën mònh. Vaâ töi tin rùçng mònh seä laâm àûúåc. Coân nhûäng cêy böën laá may mùæn töi nhúâ öng chuyïín àïën nhûäng con ngûúâi tûâng bêët haånh, khöí àau nhêët trong vûúng quöëc naây, nhûäng ngûúâi biïët quïn mònh cho haånh phuác cuãa ngûúâi khaác. Hoå xûáng àaáng cêìn noá hún töi. Vaâ töi biïët öng seä chuyïín àïën àuáng ngûúâi. Merlin bêët ngúâ trûúác nhûäng gò nghe àûúåc. Öng xuác àöång nhòn hiïåp sô aáo trùæng möåt höìi lêu. Vaâ öng bûúác xuöëng àïën bïn anh. Merlin xuác àöång öm lêëy Sid thêåt chùåt, im lùång. Àoaån öng ruát thanh kiïëm quyá bïn mònh trao cho hiïåp sô. - Anh àuáng laâ möåt Hiïåp Sô Chên Chñnh maâ töi ûúác ao àûúåc gùåp! Haäy giûä thanh kiïëm naây - noá seä giuáp anh luön coá àûúåc sûác maånh vaâ niïìm tin! Vaâ haäy giûä laåi cho mònh möåt cêy böën laá. Seä coá luác anh cêìn duâng àïën hay trao cho 124 Bñ mêåt cuãa May Mùæn ngûúâi cêìn àïën noá. Haäy baão troång vaâ chuác anh may mùæn. Noái lúâi chaâo taåm biïåt vúái Merlin, chaâng lïn àûúâng tiïëp tuåc tòm kiïëm nhûäng cuöåc phiïu lûu, thûã thaách múái. Merlin àûáng nhòn theo Sid cho àïën khi tiïëng voá ngûåa xa dêìn. Sid daânh phêìn lúán nhûäng nùm thaáng cuãa àúâi mònh àïí truyïìn laåi cho caác hiïåp sô lêîn ngûúâi bònh thûúâng nhûäng bñ mêåt àïí coá àûúåc sûå may mùæn. Vò giúâ àêy, chaâng àaä biïët caách taåo ra sûå may mùæn, vò thïë chaâng khöng giûä lêëy noá laâm bñ mêåt cho riïng mònh. Sûå may mùæn luön cêìn àûúåc seã chia. BÑ MÊÅT THÛÁ 11 Cöåi nguöìn cuãa sûå may mùæn Vò ta chó coá thïí taåo ra may mùæn bùçng caách taåo ra caác àiïìu kiïån, nïn may mùæn tuây thuöåc vaâo chñnh baån. Haäy bùæt àêìu ngay, baån cuäng coá thïí taåo ra may mùæn cho chñnh mònh. 3 Tòm laå i sûå may mùæ n Bñ mêåt cuãa May Mùæn Trúã vïì vúái hiïån taåi N ghe xong cêu chuyïån, Jim xuác àöång cúãi àöi giaây cuä ra àïí àöi chên trêìn cuãa mònh trïn baäi coã moåc àêìy nhûäng cêy böën laá xanh rò möåt caách thoaãi maái. Caã hai àïìu lùång im, suy nghô cuãa hoå coân àang maäi àùæm chòm vaâo cêu chuyïån thêìn thoaåi kyâ laå noå. Chùèng ai noái lúâi naâo. Thúâi gian tröi qua thêåt chêåm. Dûúâng nhû hoå àang ngêîm nghô vïì möåt àiïìu gò àoá. Röìi böîng nhiïn möåt gioåt nûúác mùæt lùn daâi trïn gûúng mùåt khùæc khöí cuãa Jim. Max thêëy thïë liïìn vöåi noái: 129 Good Luck - Töi xin löîi cêåu. Töi biïët cêåu àang nghô gò, töi àaä laâm cêåu buöìn… - Cêåu àûâng noái vêåy - Jim vêîn trêìm ngêm. - Töi àoaán cêåu nghô rùçng àêy chó laâ möåt cêu chuyïån vúá vêín. Töi cuäng khöng biïët nûäa. Töi chùèng coá yá gò caã… töi chó àang cöë giuáp cêåu hiïíu àïí coá àûúåc sûå may mùæn. - Àoá cuäng chñnh laâ nhûäng àiïìu töi àang suy nghô àêëy, anh baån thên mïën aå. Töi àang nghô vïì cêu chuyïån naây, vò cúá laâm sao maâ noá àïën vúái töi nhó? Töi àaä gùåp laåi ngûúâi baån thú êëu cuãa mònh, ngûúâi maâ töi àaä khöng gùåp nùm mûúi nùm röìi, vaâ àûúåc nghe ngûúâi êëy kïí cho cêu chuyïån may mùæn naây. Max suy nghô vïì nhûäng gò Jim vûâa noái. Sao maâ hai ngûúâi laåi gùåp àûúåc nhau sau ngêìn êëy nùm biïåt tñch nhó? Thêåt laâ möåt sûå tònh cúâ ngêîu nhiïn. Nhûng nïëu vêåy thò àoá khöng phaãi laâ möåt sûå may mùæn thêåt sûå röìi. Vaâ cêu chuyïån may mùæn àaä tònh cúâ àïën vúái Jim. Vaâ cuöåc gùåp gúä naây àaä khöng àuáng vúái tinh thêìn cêu chuyïån. Thêåt àaáng buöìn! Max thûâa nhêån: - Cêåu noái àuáng. Cêu chuyïån may mùæn naây àaä àïën vúái cêåu rêët tònh cúâ. 130 Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Töi khöng nghô nhû vêåy - Jim chêåm raäi noái. - Ngûúåc laåi aâ? – Max ngaåc nhiïn khöng biïët Jim àang aám chó àiïìu gò. - Àuáng vêåy. Töi àaä laâ ngûúâi taåo ra caác àiïìu kiïån àïí cêu chuyïån naây àïën vúái töi, àïí cho may mùæn coá thïí móm cûúâi vúái töi. - Cêåu aâ? - Àuá n g vêå y , anh baå n thú êë u cuã a töi. Chuá n g ta àaä khöng tònh cúâ gùå p nhau. Trong böë n nùm gêì n àêy, cuöå c söë n g cuã a töi khöë n khöí hún bao giúâ hïë t vaâ hy voå n g duy nhêë t cuã a töi laâ tòm laå i àûúå c ngûúâ i baå n thên duy nhêë t maâ töi coá : àoá chñnh laâ cêå u àêë y . Trong mêë y nùm qua khöng möå t ngaâ y naâ o maâ töi laå i khöng cöë tòm ra cêå u trong nhûä n g gûúng mùå t maâ töi nhòn thêë y . Khöng soá t ngûúâ i naâ o caã , úã möî i goá c àûúâ n g, úã möî i quaá n xaá , úã cöå t àeâ n giao thöng, úã möî i ngoá c ngaá c h cuã a thaâ n h phöë naâ y … Cêå u laâ ngûúâ i baå n thên duy nhêë t maâ töi coá , maâ töi luön nhúá vïì . Rêë t nhiïì u lêì n töi àaä tûúã n g tûúå n g túá i ngaâ y töi tòm thêë y cêå u . Töi thûúâ n g mú thêë y cêå u , cuä n g giöë n g nhû Sid mú vïì Cêy Böë n Laá thêì n kyâ cuã a anh êë y . Àöi luá c , töi coâ n caã m nhêå n àûúå c caá i öm nöì n g êë m maâ chuá n g ta vûâ a trao nhau 131 Good Luck caá c h àêy möå t tiïë n g… Töi chûa bao giúâ ngûâ n g suy nghô vïì àiïì u naâ y . Töi tòm cêå u vúá i niïì m tin rùç n g cêå u seä truyïì n nghõ lûå c vaâ niïì m tin cho mònh. Vaâ cêu chuyïå n may mùæ n vûâ a röì i laâ möå t moá n quaâ vö giaá àöë i vúá i töi, noá quyá hún têë t caã nhûä n g àiïì u khaá c . Thêå t àuá n g luá c ! Jim noái thïm: - Töi àaä tòm thêëy cêåu vò töi muöën tòm cêåu… Cêu chuyïån cêåu kïí àaä àïën vúái töi búãi vò töi àaä ài tòm noá, duâ töi khöng yá thûác laâ mònh àang laâm nhû vêåy. Vö cuâng xuác àöång, Max hoãi: - Nhû vêåy laâ cêåu àaä tin vaâo cêu chuyïån vaâ, tin rùçng noá coá thêåt? - Àuáng vêåy. Töi khöng hïì nghô rùçng àoá laâ möåt cêu chuyïån vö böí. Ngûúåc laåi, lêìn gùåp gúä naây cuãa chuáng ta chûáng toã vúái töi möåt àiïìu rùçng töi cuäng coá thïí laâm àûúåc nhû Sid. Höm nay, töi àaä laâ ngûúâi taåo ra may mùæn cho mònh vúái cêu chuyïån kyâ laå. Vaâ töi cuäng coá thïí taåo nïn nhûäng may mùæn khaác. Töi seä laâm àûúåc. Cêåu haäy tin. Max öm chùåt Jim xuác àöång nhû möåt cêu traã lúâi. 132 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Gioång Jim trúã nïn rêët laå: - Höm nay gùåp laåi cêåu vaâ nghe cêu chuyïån may mùæn àoá. Töi caãm giaác nhû mònh treã laåi. Töi khöng nghô laâ mònh àaä saáu mûúi tuöíi röìi. Töi seä daám bùæt àêìu laåi tûâ àêìu. Max nghe thïë xuác àöång nhòn Jim. Khöng cêìn phaãi noái thïm gò nûäa, ngön tûâ thûúâng khöng cêìn thiïët giûäa nhûäng ngûúâi baån têm giao, tri kyã. Möåt lêìn nûäa hoå laåi öm lêëy nhau thêåt chùåt. Max àaä ài röìi nhûng Jim vêîn coân ngöìi àoá, trïn chiïëc ghïë àaá cöng viïn vúái àöi chên trêìn trïn àaám coã mûúåt moåc àêìy nhûäng cêy böën laá xanh rò, loâng thanh thaãn, nheå nhaâng. Böîng Jim thêëy nhöåt nhöåt úã baân chên. Öng nghiïng ngûúâi ra phña trûúác nhöí lïn möåt àaám laá dûúái àêët. Àaám laá êëy mún man thêåt nheå baân tay öng nhû muöën múâi goåi sûå chuá yá cuãa öng. Àoá chñnh laâ nhûäng cêy böën laá. Jim móm cûúâi. ÚÃ àöå tuöíi saáu mûúi, sau bao thêët baåi àùæng cay vaâ tuyïåt voång, öng vêîn núã àûúåc möåt nuå cûúâi höìn nhiïn. Öng vêîn tin rùçng mònh coân coá thïí taåo nïn may mùæn cho chñnh mònh. 133 Good Luck Thïë baån coân phaãi chúâ àúåi bao lêu nûäa múái bùæt àêìu ài tòm sûå may mùæn cuãa mònh? Àûâng trò hoaän nûäa… Trong cuöåc söëng vaâ cöng viïåc, khöng nhêët thiïët baån phaãi coá ngûåa vaâ kiïëm, vaâ baån cuäng khöng cêìn phaãi ài vaâo núi rûâng sêu baåt ngaân hiïím nguy. Baån haäy daám tin, ûúác mú vaâ aáp duång möåt caách thöng minh nhûäng bñ mêåt trïn àêy. May mùæn seä àïën vúái baån - chùæc chùæn - vaâ khöng chó möåt lêìn. BÑ MÊÅT THÛÁ 12 Khöng bao giúâ laâ quaá trïî... Khöng bao giúâ laâ quaá trïî àïí baån coá thïí taåo ra may mùæn cho chñnh mònh. Vaâ baån coá thïí tòm àûúåc sûå may mùæn tûâ chñnh nhûäng bêët haånh, khöng may mùæn cuãa mònh. 4 YÁ nghôa thêå t sûå cuã a May Mùæ n Bñ mêåt cuãa May Mùæn NHÛÄ N G NGÛÚÂ I NÖÍ I TIÏË N G NOÁ I VÏÌ SÛÅ MAY MÙÆ N May Mùæn khöng phaãi laâ tònh cúâ Sûå kiïn trò taåo nïn 95% thaânh cöng. - Woody Allen Àiïìu kiïån û? Àiïìu kiïån laâ gò? Àiïìu kiïån chñnh laâ baãn thên ta. - Napoleon Bonaparte 137 Good Luck Con ngûúâi thûúâng hay àöí thûâa cho hoaân caãnh. Töi khöng tin vaâo hoaân caãnh. Nhûäng ngûúâi thaânh cöng trïn thïë giúái naây laâ nhûäng ngûúâi biïët àûáng dêåy vaâ tòm kiïëm nhûäng ‘hoaân caãnh’ maâ hoå muöën. Vaâ nïëu hoå khöng tòm thêëy thò tûå hoå seä taåo ra chuáng. - George Bernard Shaw Nhiïìu ngûúâi nghô rùçng coá taâi laâ möåt sûå may mùæn. Tuy nhiïn chó coá möåt söë ñt ngûúâi múái hiïíu rùçng taâi nùng vaâ loâng töët taåo ra sûå may mùæn. - Jacinto Benavente Bñ mêåt cuãa May Mùæn May mùæn luön móm cûúâi vúái ngûúâi naâo biïët tòm kiïëm vaâ sùén saâng àoán nhêån noá. - Isaac Asimov Sûå may ruãi laâ caái cúá biïån höå yïu thñch nhêët cuãa nhûäng ngûúâi thêët baåi. - Pablo Neruda Traái ngoåt cuãa sûå may mùæn rúi xuöëng khi noá chñn. - Friedrich von Schiller Töi rêët tin vaâo sûå may mùæn vaâ khaám phaá ra rùçng töi caâng laâm viïåc nhiïìu bao nhiïu thò töi laåi caâng may mùæn bêëy nhiïu. - Stephen Leacock 139 Good Luck Chó coá möåt caái cûãa maâ may mùæn ài qua, vaâ baån laâ ngûúâi àang giûä chiïëc chòa khoáa àoá. - Thaânh ngûä Nhêåt Baãn May mùæn àûúåc tòm thêëy khöng phaãi úã nhûäng àiïìu kiïån bïn ngoaâi maâ úã trong chñnh baãn thên ta vaâ yá chñ cuãa chuáng ta. - Julius Grosse May mùæn theo sau sûå can àaãm vaâ loâng töët. - Ennio May mùæn seä àïën vaâ giuáp nhûäng ai coá loâng duäng caãm vaâ söëng chên thaânh. - Publio terencio Bñ mêåt thaânh cöng cuãa nhûäng cöng ty lúán laâ daám laâm nhûäng àiïìu maâ khöng ai daám laâm, daám tin vaâo nhûäng àiïìu maâ khöng ai daám tin. - Aristotle Onassis 140 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Niïìm tin vaâ quyïët têm núi baån laâ cöåi nguöìn cuãa moåi may mùæn vaâ thaânh cöng. - Nikki lauda “Vaâ khi naâo con lïn kïë hoaåch cho nhûäng giêëc mú cuãa mònh thaânh hiïån thûåc?” – Thêìy giaáo hoãi caác hoåc troâ - “Thûa thêìy! Bêët cûá khi naâo con coá cú höåi aå!” – caác hoåc troâ àaáp. Thêìy traã lúâi: “Cú höåi khöng bao giúâ àïën, cú höåi luön coá sùén cho möîi chuáng ta.” - Anthony de Mello Chuáa khöng chúi xuác xùæc vúái con ngûúâi – may mùæn do chñnh con ngûúâi taåo ra. - Albert Einstein 141 Good Luck Coá ngûúâi luön so bò laâ taåi sao may mùæn laåi àïën ngûúâi naây, ngûúâi khaác maâ khöng móm cûúâi vúái hoå. Hoå quïn rùçng chñnh nhûäng ngûúâi àoá àaä taåo nïn nhûäng tiïìn àïì, àiïìu kiïån tûâ rêët lêu àïí may mùæn coá thïí àïën àûúåc, coân hoå thò àaä khöng nhêån ra àïí laâm àiïìu àoá. Vaâ khöng bao giúâ laâ quaá muöån àïí taåo ra sûå may mùæn cho mònh. - First News 5 Bñ mêå t cuã a sûå May Mùæ n Bñ mêåt cuãa May Mùæn BÑ MÊÅT ÀÊÌU TIÏN Haäy taåo ra nhûäng may mùæn cho mònh Sûå may mùæn do tònh cúâ maâ àïën khöng thïí keáo daâi búãi vò baån seä coá khuynh hûúáng yã laåi vaâ tröng chúâ vaâo may mùæn tiïëp theo maâ khöng muöën laâm gò hïët. Sûå may mùæn do chuáng ta tûå taåo ra múái laâ may mùæn thêåt sûå, vaâ noá seä coá thïí úã vúái chuáng ta lêu daâi. BÑ MÊÅT THÛÁ 2 Biïët theo àuöíi may mùæn Ai cuäng mong muöën coá àûúåc may mùæn, thaânh cöng. Nhûng chó coá möåt söë ñt ngûúâi sùén loâng, quyïët têm theo àuöíi noá. 147 Good Luck BÑ MÊÅT THÛÁ 3 Daám thay àöíi àïí taåo àiïìu kiïån töët hún Nïëu bêy giúâ baån khöng may mùæn thò rêët coá thïí laâ vò baån àang duy trò nhûäng àiïìu kiïån, möi trûúâng cuä sùén coá. Àïí coá àûúåc may mùæn, baån khöng nïn chêìn chûâ, phaãi caãi taåo, phaãi taåo ra nhûäng àiïìu kiïån vaâ möi trûúâng töët hún. BÑ MÊÅT THÛÁ 4 Biïët chia seã, giuáp àúä ngûúâi khaác Tòm kiïëm nhûäng àiïìu kiïån taåo nïn sûå may mùæn khöng coá nghôa laâ chó nhùçm vaâo lúåi ñch cuãa riïng mònh. Khi baån cho ài nghôa laâ baån àang nhêån vïì. Vûâa tòm kiïëm àïí taåo ra nhûäng àiïìu kiïån cuãa may mùæn vûâa biïët chia seã, giuáp àúä ngûúâi khaác seä khiïën cho may mùæn àïën vúái baån nhanh hún. BÑ MÊÅT THÛÁ 5 Àûâng trò hoaän - Haäy haânh àöång ngay Nïëu baån TRÒ HOAÄN viïåc taåo ra nhûäng àiïìu kiïån múái thò may mùæn coá thïí seä khöng bao giúâ àïën. 148 Bñ mêåt cuãa May Mùæn Àöi khi taåo ra nhûäng àiïìu kiïån múái laâ möåt cöng viïåc thêåt nhoåc nhùçn nhûng… haäy thûåc hiïån noá ngay khi coá thïí. BÑ MÊÅT THÛÁ 6 Biïët tòm kiïëm, àïí yá nhûäng àiïìu nhoã nhûng cêìn thiïët Àöi khi - trong nhûäng àiïìu kiïån tûúãng nhû àêìy àuã nhêët - may mùæn cuäng vêîn khöng àïën. Haäy thêåt sûå tòm kiïëm nhûäng àiïìu kiïån tûúãng chûâng nhû khöng quan troång, nhûäng chi tiïët nhoã nhêët nhûng khöng thïí thiïëu àûúåc cho sûå may mùæn. BÑ MÊÅT THÛÁ 7 Haäy daám tin vaâo àiïìu baån àaä taåo ra Àöëi vúái nhûäng ngûúâi chó tin vaâo vêån may thò viïåc taåo ra nhûäng àiïìu kiïån àïí àûúåc may mùæn xem chûâng thêåt ngúá ngêín. Coân vúái nhûäng ai daám tin, daám taåo ra caác àiïìu kiïån cuãa sûå may mùæn thò hoå khöng tin vaâo nhûäng àiïìu may ruãi. 149 Good Luck BÑ MÊÅT THÛÁ 8 May mùæn khöng thïí mua baán àûúåc Khöng ai coá thïí baán sûå may mùæn cuãa mònh. Vaâ may mùæn cuäng khöng thïí naâo mua tûâ bêët kyâ ai. May mùæn phaãi do chñnh ngûúâi àoá taåo ra. Àûâng tin vaâo nhûäng ai àang cöë baán hay truyïìn noá cho baån. BÑ MÊÅT THÛÁ 9 Haäy giûä vûäng niïìm tin Sau khi àaä taåo ra têët caã nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët thò haäy nhêîn naåi, àûâng vöåi tûâ boã duâ coá bêët kyâ àiïìu gò xaãy ra. Àïí àaåt àûúåc may mùæn, baån phaãi coá niïìm tin vaâ loâng kiïn trò. BÑ MÊÅT THÛÁ 10 Ai cuäng coá thïí gùåp may mùæn… Hiïíu rùçng taåo ra may mùæn chñnh laâ chuêín bõ àiïìu kiïån lyá tûúãng cho nhûäng cú höåi khi noá àïën. Maâ cú höåi thò laåi chùèng liïn quan gò àïën may mùæn hay sûå tònh cúâ: Noá àïën vúái têët caã chuáng ta. 150 Bñ mêåt cuãa May Mùæn BÑ MÊÅT THÛÁ 11 Cöåi nguöìn cuãa sûå may mùæn Vò ta chó coá thïí taåo ra may mùæn bùçng caách taåo ra caác àiïìu kiïån, vò thïë may mùæn tuây thuöåc vaâo chñnh baån. Haäy bùæt àêìu ngay, baån cuäng coá thïí taåo ra may mùæn cho chñnh mònh. BÑ MÊÅT THÛÁ 12 Khöng bao giúâ laâ quaá trïî... Khöng bao giúâ laâ quaá trïî àïí baån coá thïí taåo ra may mùæn cho chñnh mònh. Vaâ baån coá thïí tòm àûúåc sûå may mùæn tûâ chñnh sûå khöng may mùæn, nhûäng bêët haånh, thêët baåi cuãa mònh. 151 Alex Rovira Fernando Trñas de Bes NGUYÏÎN VÙN PHÛÚÁC - KHAÁNH THUÃY TÊM HÙÇNG - THAÃO NGUYÏN FIRST NEWS Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: TRÊÌN ÀÒNH VIÏÅT Biïn têåp Trònh baây Sûãa baãn in Thûåc hiïån : : : : Chêu Anh Kyâ Vùn Àöng - Súã Quaán Höìng Nguyïn First News – Trñ Viïåt NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH 62 Nguyïîn Thõ Minh Khai – Quêån 1 ÀT: 8225340 – 8296764 – 8220405 – 8223637 – 8296713 In lêìn thûá 2. Söë lûúång 5.000 cuöën, khöí 13,5 x 20,5 cm taåi Cöng Ty in Vùn Hoáa Saâi Goân. Giêëy ÀKKHXB söë 1210-33/XB-QLXB do CXB cêëp ngaây 18/10/2002 vaâ giêëy TN söë 442/KHXB/2005. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu quyá 2/2005.
- Xem thêm -