Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Đề thi lớp 9 Bố 16 đề thi hk1 toán 9 huyện bình chánh (2015-2016) có lời giải...

Tài liệu Bố 16 đề thi hk1 toán 9 huyện bình chánh (2015-2016) có lời giải

.DOCX
8
11211
137

Mô tả:

Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao BỘ 16 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (CÓ LỜI GIẢI CÂU HÌNH HỌC) CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC B Bài 1: (4 điểm) Rút gọn các biểu thức: 5 √ 48−5 √ 27+ a) b) 1 √ 75−5 √12 5 √ 7+4 √3−√ 4−2 √ 3 ( √14− √7 + √15+ √5 : 1 √ 2−1 √3+1 √7−√ 5 ) c) d) √ √ 3+ √ 5 3−√ 5 + 3−√ 5 3+ √ 5 Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình: √ 9x2−6x +1=6 ( d 1 ) :y=2x−3 . ( d 2 ) :y= −1 x +1 2 Bài 3: (1,5 điểm) Cho các hàm số và . a) Hãy vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng hệ trục tọa độ. ( d 3 ) :y=( m2 + 1 ) x +2 (d1 ) b) Tìm giá trị của m để đường thẳng song song với . Bài 4: (3,5 điểm) Cho (O; R) có đường kính AB. Lấy điểm C trên đường tròn sao cho AC = R. a) Tính BC theo R và các góc của ΔABC. b) Gọi M là trung điểm của OA. Vẽ dây CD vuông góc với AB tại M. Chứng minh: tứ giác ACOD là hình thoi. c) Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh: ED là tiếp tuyến của (O). d) Hai đường thẳng EC và DO cắt nhau tại F. Chứng minh: C là trung điểm của EF. HƯỚNG DẪN GIẢI: Bài 4 a) 1 Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao ▪ Xét ΔABC có: CO là trung tuyến CO= AB =R 2 ⇒ ΔABC vuông tại C AB 2=AC2 + BC2 ▪ (Pitago) 2 2 2 ⇒ BC =AB −AC =4R 2−R 2=3R 2 ⇒ BC=R √ 3 b) ▪ Xét ΔAMD và ΔOMD có: MA = MO (M trung điểm OA) 0 A M^ D=O M^ D=90 (Gt) MD: chung ⇒ ΔAMD = ΔOMD (c.g.c) ⇒OD=AD (2 cạnh tương ứng) ▪ Xét tứ giác ACOD có: OC = OD = AC = R (gt) OD = AD (cmt) ⇒ OC = OD = AC = AD 2 Onthi24h.vn ⇒ Tài liệu chất lượng cao Tứ giác ACOD là hình thoi. c) ▪ Vì ACOD là hình thoi ⇒ ⇒ OA là phân giác C O^ D C O^ A=D O^ A hay ▪ Xét ΔECO và ΔEDO có: OC = OD (= R) C O^ E=D O^ E C O^ E=D O^ E (cmt) OE: chung ⇒ ΔECO = ΔEDO (c.g.c) 0 ⇒ E D^ O=E C^ O=90 ⇒ hay ED ⊥OD ED là tiếp tuyến của (O) (vì D thuộc (O)) d) ▪ ΔOAC đều (vì OA = OC = AC = R) nên: 3 ^ 2 =600 O Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao ▪ Vì EC, ED là hai tiếp tuyến (O) nên: O^ 1=O^ 2 O^ 1 + O^ 2 + O^ 3 =180 0 ▪ Ta có: (= góc bẹt) 0 0 ^ ^ ^ ⇒ O 3 =180 −( O 1 + O 2 ) =180 −( 600 +60 0 ) =600 ▪ Xét ΔOCE và ΔOCF có: O^ 2 =O^ 3=600 (do trên) OC: chung 0 O C^ E=O C^ F=90 ⇒ ⇒ (gt) ΔOCE = ΔOCF (g.c.g) CE = CF (2 cạnh tương ứng) hay C là trung điểm EF 4 Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THCS QUI ĐỨC Bài 1: (3,5 điểm) Rút gọn biểu thức: a) b) √ 1 1 √32−2 √50+ √72+10 2 2 ( √ 5+√ 2 ) √7−2 √10 ( √14− √7 − √ 15−√ 5 : 1 1− √ 2 1−√ 3 √ 7−√ 5 ) c) d) √15−2 √3 − 1 √ 5−2 2− √3 Bài 2: (2,0 điểm) Cho hàm số là (d2). 2 y=− x+2 3 có đồ thị là (d1) và hàm số y=x +2 có đồ thị a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2). A= √ Bài 3: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức: 10+6 √ 2−√ 10−6 √ 2 − √9+2 √ 20 √ 5− √7 . Bài 4: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Cho biết BH = 9cm, HC = 16cm. a) Tính AB, AH. b) Gọi M là trung điểm của BC. Đường vuông góc với BC tại M cắt đường thẳng AC và BA theo thứ tự tại E và F. Chứng minh: BH.BF = MB.AB. c) Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh: IA là bán kính của đường tròn tâm I bán kính IF. d) Chứng minh: MA là tiếp tuyến của đường tròn tâm I bán kính IF. HƯỚNG DẪN GIẢI: Bài 4 a) 5 Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao Vì ΔABC vuông tại A, AH là đường cao nên: 2 AH =BH . HC  (hệ thức lượng) =9 . 16=144 ⇒ AH=√144=12 (cm)  BC = BH + HC = 9 + 16 = 25 AB 2=BH . BC (hệ thức lượng) =9 . 25=225 ⇒ AB= √225=15 (cm) b) AH // FM (cùng vuông góc BC) ⇒ BH BA = BM BF (Talet) hay BH.BF = BM.BA c) 6 Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao Vì ΔAEF vuông tại A, AI là đường trung tuyến nên: IA= EF =IE=IF 2 (vì I là trung điểm EF) ⇒ IA bán kính đường tròn tâm I, bán kính IF ngoại tiếp ΔAEF d)  Vì ΔABC vuông tại A, AM là đường trung tuyến nên: MA= BC =MB=MC 2 (vì M là trung điểm BC)  ΔMAC cân tại M (vì MA = MC: do trên) ⇒ A^ 1=C^ (1)  ΔIAE cân tại I (vì IA = IE = R) ⇒ A^ 2= E^ 1  Mà: E^ 1 = E^ 2 (2) Từ (1), (2) và (3) (3) (2 góc đối đỉnh) 0 ^ 1+ A ^ 2= E ^ 2 + C=90 ^ ⇒A 0 (2 góc phụ nhau) M A^ I=90 ⇒MA ⊥ IA Hay và A thuộc (I, IF) Vậy MA là tiếp tuyến của đường tròn tâm I bán kính IF ĐỂ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ ĐỀ THI (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/bo-16-de-thi-hk1-toan-9-phong-gdbinh-chanh-20152016-595.html 7 Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao ĐỂ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ (LỜI GIẢI BÀI 4 HÌNH HỌC) (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/loi-giai-bo-16-de-thi-hk1-toan-9phong-gd-binh-chanh-20152016-596.html 8
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan