Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi trì hoãn trong tiếng anh và tiếng việt...

Tài liệu Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi trì hoãn trong tiếng anh và tiếng việt

.PDF
120
4753
82

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN …………………………… ĐINH VÂN ANH CÁC BIỂU ĐẠT NGÔN NGỮ CỦA HÀNH VI TRÌ HOÃN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI - 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ---------------------------- ĐINH VÂN ANH CÁC BIỂU ĐẠT NGÔN NGỮ CỦA HÀNH VI TRÌ HOÃN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH: MÃ SỐ: NGÔN NGỮ HỌC 602201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐINH VĂN ĐỨC HÀ NỘI - 2009 MỤC LỤC ............................................................................................... 1 ................................................................. 6 ........................................................................................ 6 ......................................................................................... 8 ............................................................ 8 .......................................................................... 10 ............ 11 4. Hành vi trì hoãn ........................................................................................... 13 4.1. .......................... 13 ....................................................................... 14 ............................................................ 18 .................................................................................................. 18 5.2. .............................................................................. 20 ............................................................................................................ 23 : .................................................................................... 25 ..................................................................................................... 25 ............... 27 ...................... 29 ....................................................................... 29 .................................................................................... 36 ......................................................... 36 - Tag questions ............................................. 39 ................................................................. 40 .................................................................... 44 1 ........................................................................ 46 ................................................................... 53 ...................................................... 55 ............................................................................................................ 59 : .................................................................................... 61 ..................................................................................................... 61 ............... 61 ...................... 63 ....................................................................... 63 .................................................................................... 74 ..................................................... 74 .................................................... 76 ......................................................................... 82 ........................................................................ 88 ..................................................................... 90 ............................................... 93 .................... 93 ............................................................... 100 ........ 101 ................................................ 103 .......................................................................................................... 105 ................................................................................................... 107 2 - 2.2. Nhiệm vụ hành vi trì hoãn nói riêng. - trì hoãn, trì hoãn - trì hoãn. - trì hoãn. 3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 3.1. Phạm vi nghiên cứu vi trì hoãn trong các ch 3.2. Phương pháp nghiên cứu: trì hoãn so sán Anh. 4 4. Bố cục của luận văn Chương 1. Cơ sở lý thuyết 4. Hành vi trì hoãn 5. - Chương 2. Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi trì hoãn trong tiếng Anh 2 trì hoãn 3 trì hoãn 4 Chương 3. Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi trì hoãn trong tiếng Việt 2 vi trì hoãn 3 trì hoãn 4 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Hành động ngôn từ hành . Khi chúng ta nói n "How to do thi 1 nói 6 2. Các hành vi tại lời 2.1. Điều kiện sử dụng hành vi tại lời nh xã h ra nó. nh sau: A- BC- 1, 112] J. Searle là 8 òn sai thì không 9 c tín,... 1, 116] 2.2. Các loại hành vi tại lời trì hoãn 10 Theo J. Austin, ô sau: thành và 3. Phát ngôn ngôn hành, biểu thức ngôn hành và động từ ngôn hành Phát n trì hoãn hành 11 : - - ên dùng trong các nên, không nên . - dung m 12 . (performative verbs 1, 91] hay . ng t 4. Hành vi trì hoãn 4.1. Khái niệm và điều kiện để thực hiện hành vi trì hoãn Trì hoã kéo . Ví trì hoãn trì hoãn nhóm 5. trì hoãn 13 trì hoãn. trì hoãn trì hoãn nhóm : 1, 126]. L Hành vi trì hoãn xét Sp2. trì hoãn theo Searle là: chúng.. 4.2. Các loại hành vi trì hoãn Phát ngôn trì hoãn phát ngôn trì hoãn phát ngôn trì hoãn . Phát ngôn trì hoãn trì hoãn trì hoãn trì hoãn 14 và trì hoãn trì hoãn sau: - Trì hoãn trì hoãn . You phone me at the bank Charlie got up. He took his coat and hat and stared down the corridor. Then [F. Scott Fitzgerald, Babylon Revisited] - - - Th 15 - g Trinh nguyên] - : quan c và When I went into the bathroom, there was a woman there. She was cleaning, and she seemed worried when I appeared. She started to pick up her cleaning things. c). But she had already risen, with some difficulty. I saw then that she was not old, [The Moonspinners, Mary Stewart] : - Vâng. . : 16 - ? [ - Trì hoãn - Nam Cao] : Khi m â Hành vi trì hoãn . Oh no, please police, please! Listen, I can help you. I can drive you home and No, please Not the police. Listen, I want to help you. Take a taxi to the hospital. I can give you the money for it. Go to the accident [Hush Money, Eskine Childers] : ? ? : 17 : - . Có cái gì, ta nói : - [Chí Phèo, Nam Cao] trì hoãn trì hoãn trì hoãn . 5. Chiến lược giao tiếp – Phép lịch sự 5.1. Lịch sự 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan