Tài liệu Hoàn thiện chính sách biển Việt Nam Luận văn ThS. Luật

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 141

Mô tả:

ĐAI IK K Ql ( ) ( ’ (ỈIA I1A NOI KHOA LI VI Phạm Thị G ấm HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BlỂN V IÊT NAM <111 v i \ NCAMI : I I Ạl lĩ I f; N V \ 3.4.4 l)áII khí km. Viọi Nam phô eluũin Cõtii! LUVc của Lién hợp quốc vó Luật hiến 1982 váo Hìiàv 23/0/1994 (Còng ước có hiệu ị ực lừ niiàv 16/1 ] / l t)t)4). cho đến nay là 10 nam kẽ lù I1 S1 ÙV cỏiìii ƯỚC có hiệu lực. Cóng ưóc xác lạp viinu bien rộn Sĩ lữn iluiộc qtivẽn clui qiiYôn. q u \ é n tài phi« 11 quốc ụkt. Các \ ùnLỊ biên nà\ chữa đụnũ millón lai IIUUVÕII >inli vụt. khôiii’ sinh vật da ilạiiiỉ. phong phú. la cua Mựõ ui ao lưu với tlụ nưóng khu vực va lile iiió'i thôn tí, c|ua (lưừnsi các tuvên hànti hái quốc lê. Như vậy. tiềm năn» dem lại lừ các vùng bien lũ vò ciiriiZ U) lớn neu cluin« ta bièi khai ihác và bao tổn hợp lý. Tron»! những năm qua. lim nhập từ bien dem lại khoány lù 30-40' I kim nụạcli xuài nhập kháu của ca IUIÓC. Có thè’ đánh ụiá rằng kinh lẽ bien clanu l!'ó' ilùmli mót khu vực hàn LI lililí tạo I1CII lìííiiỏn vốn iliúc itấv phái trien kinh lé xã hội nước I;i. l ililí tlôiì năm 2002, kinh lẽ bien Việt Nam (lã có hước phái Ilion đáu*í k¿. tán *2 c ườn li sự cỉỏiiíi íióp cho lổim sán plium quốc nội với các ngliành kinh Lố mũi nhon Li (làu khí. l!iu\ sàn. (lu lịch, vận lái và (1ÓI1Ü tàu biến (nũhành ilìuý san đại kim Iiühiich xuất khâu vượi 2t\ USD. nnhành dầu khí đóiiũ uóp khoáiìi! 21 ('/< riíỉãri s.K'h nhã HƯỚC’...). I. Tinh cấp thiết cùa đe tài U“ hiẽn cứu Do biên có tính đặc thù. nôn việc các Iiiíành liên qu an den biến cùnii khai ilkic IIVII mol \Ulli! biến có sụ phoi kèi hợp lỏì sẽ dem lại hiệu qua cao, bao tồn sự da dạiiỉỊ sinh học, báo dám ¿III ninh quốc phòng, khai ihác hiến bén vững và tiiái C|uy ÓI các Ml II11 đột vổ lợi ích uiữa các ntỊÙnh vil các dịa phưoìiii ven hiến. NỈIU' v ạ \ . V.;m ihiei pỉuii có moi chính sách bien quốc ÜKI kêt họ'Ị) được sự phát trien UKI UIC lìiiànli. hỗ irợ. hổ sunt!I. cho nhau, iranh chỏHii»_ chéo, can trở nhau. >. • Đè lhục hiện nhiệm vụ phui Irión kinh tẽ bien, quan Iv các u m i_! biên vã báo ikim an [tinh quõc phòiiLi. hao vọ chú L|IIvon va các lọi ích CỊIIÕC ilia 11ôn biến. Viọi N a n . Clin o> el 1inh s;ich h i c n q u õ c ụiii. Dư ới IỊÓC tlộ n u h i ô ỉi c ứ u |>h;ip luạt vẽ b i en , ilò tai ỉ 10:111 l l i i ụ i c h í n h s u t i l b i e n \ iệI V u n ” n s ih i c n c ứ u \ a n tic c h i n h s á c h i re n LO só' vun dỏ vé ph ;íp lu ai. vó'i \ nụliki c h í n h sácli h i ế n hi l iịn h lurớiiỉi. x á c limỉi m ụ c liê u c h u iìi i. phá|> luặi b a n h à n h n h á m t h ự c thi. ư i ê n k h a i c h í n h s á c h v à o ilurc liên. N h ư \ ; i \ . n d i i õ n c ứ u m ó i q u a n hộ eiìKt c h i n h s á c h vil p h á p lu ậl n h ằ m h o á n lliiọn c h í n h s á c h v;i p h á p lu ậi vế h i ê n là m ộ i i r o i m n h ữ n g nội d i m ụ q u a n ưọiiiỉ c ó l í n h l á p ih iẽ i. có \ n ụ h ì a t h ự c li ề n n h ; im điinli g i á iliực t r ạ n g c h i n h s á c h hiẽỉi Yiẹ t N a m hiẹii n a y , t r ẽ n c ơ sò' đ ư ờ n g lỏi c h ú I r ư ơ n g c u a Đ a I1Ü và N h à rurớc, p h ù lii.jp với p h á p lu ậ i q u ố c n i a v à q u ó e lê ilira la p h ư ơ i ì ũ l u ró n ụ h o à n t h i ệ n c h í n h s á c h b i e n Việ i N a m . 2. 1m i l h ì n h n g h i ê n c ứ u d ê tìii Cln> clõn n a y . n h i ề u Bộ, n « à n h đ ã [ liê n k h a i x â y (.lililí! c h í n h s á c h p h á i Ilie n riò n n c h o Mìiành m ì n h . Ban B i e n iiioi- B ộ N n o i ú iĩiao c ũ n g i m h i ô n c ứ u m ọ t NÔ đ ẽ lai n h a n h vó m ộ i s ô v à n I b i ệ n c h ư n g '.à c h u Iiụlua l iu v \ ậ i lịch SƯ kcl l io p với c ú c p h ư ơ n u p h á p ph;tn lí c h l ó n g h ọ p . phươiìíi piuip l iõ p c;ui hộ ilioiiü. p hươ iii i p h á p s ó s á n h đ ò i c h i c u \ a p h ư o n i ỉ p h á p x ã hội hoe c ụ lhC\ 5. Miiiiiũ (IÓIIJ* ” ()|) moi cua I.uận vãn - N ỵ h i ê n c ứ u co' s ớ ly luật) về c h í n h s á c h b i e n l o n u ht>p. c á c m ô h ì n h c h í n h s á c h và q u á t r i n h h ì n h t h à n h c h i n h s á c h h i ể n l ổ i m hợ p. - N ü l l i c n c ứ u c h í n h s á c h h i ê n c u a m ộ t sô n ư ớ c 11'Oĩii! k h u \ ực. - T r ê n c ơ s ớ l\ liKin ( lá n h g i á l ì h ữ n ũ d i ê m m ạ n h và nhữiììi k h i ế m k h u v ế t c u a c h í n h s á c h b i ê n \ iệl N a m h i ệ n n a y . - Đ e x u a i pluKHiii lur ớnũ h o à n i h i ệ n c h í n h s á c h h i ê n b i e n V i ệ t N a m . (ì. Kẽl cáu cún luận \ a n N u o à i p h ấ n nuVíláii. l u ậ n v a n ụ ó m 3 p h ầ n và c u ố i c u n g là kòt lu ận. (TU o m ; i ( O S O l.Y I J .VN \ K ( I I Í M I S Á C H l i l i; N l . k h ; i ¡ n Ì Ị i n c h ín li sácli l )k n . 1.1 k h á i n i ệ m . Guiri” la Ihườn ụ nghe nói den chính sách phát trien kinh lõ xã hội huy chính sách phái trien vùn*! miòn núi, chính sách xoú đói giám Iiuhèo... Đãv la iluiại I1ÜÙ mà Iigưừi ilàn nào CĨII1Ü có i hế hiêì den, nhưng hiểu chinh sách la iii ihì khõiiii phai lúc nào \á ai cũna có cáu Ira lời Ilioa dáng. 1r u n n CUÔI1 Dui lừ đ i ó n T i ê n í ’ V i ệ t 2 0 0 0 : “ C h í n h s á c h la c h ú trưcíĩiạ và c á c h i ệ n pluip c u a I1ÌỌI D a n g p h á i , m ộ t C h í n h p h ù troiiü c á c l ĩn h vực c h i n h u i . x ã hội . c h í n h s á c h d õi n g o ạ i c ủ a N h à n ư ớ c , c h í n h s á c h d â n l ộ c . . . ” ỊI 7 Ị T r o n g (lê lài K C . 0 9 - 1 4 vẽ Co' sở klina học pháp ly .xúy (lựng chính sách bien ( lio việc lililí liiçu CôiìíỊ ướt' Clin Liên hợp (ỊIIOC lữ Liiậi Hiến năm Ì9H2. chú n h i ệ m dè lài N üt u y# c n H ỏ n ici T h a o , d ư a ra k h á i n i ệ m c h í n h s á c h : “ C h í n h s á c h là c h ú t r ư ơ n g va c á c h i ệ n p h á p c ủ a m ộ t đ á n ũ p h á i, c ù a c h ỉ n h plui. C h í n h s á c h là n h ữ n g d i e u H Ư Ớ C mili c a n phái l à m n ẹ a y , n h ữ n g c h i i a u tác c ụ ih ê dè’ th ực Ilion dưòĩtìi lõi. n h i ệ m \ ụ; c h í n h s á c h đ ư ợ c t h ực h i ệ n i r o n g m ộ t tỉiừi m a n n h ấ t đ ị n h , irón n l u i n u ỉ ln h vực c ụ tho' n à o d ó . Bán c h ã i , nội i l u n g và p h ư ơ n g h ư ớ r m c h í n h s á c h u ù t h u ộ c v à o l í n h c h ấ t đ ư ừ n ụ lối. n h i ệ m vụ c h í n h trị, k i n h tò, vãn h o á . xà hói M u ố n đ ị n h ra c h í n h s á c h đ ú n g phá i c ă n c ứ v à o t in h h ì n h i h ực liễ n t r o n '4 lim ì! i Inh v ụ c , liniii ‘4 Íai đ o ạ n , phai v ừ a 2 Ĩừ vữiiii m ụ c liê u , p h ư ơ n u h ư ứ n ụ đ ư ợ c \ á c vlịrih iroiiii ciLlôniz lòi. n h i ệ m vụ c h u n a . v ừ a linh h o ạ t v ậ n t h u m v à o h o à n c à n h vù (liêu k i ệ n c ụ 11lò” . [ 2 5 , 7 1 Mui vụv. Ui có thè' hiếu, chính sách la (.tịuli hướng co' ban được CO' quan có IỈK1 I!: qiAcn \;i\ ilium irẽii cơ S(í ihrừnii lõi. chi CI1 lược cứu MÙI nước iront: lirivj 6 ỈII1ỈI vực cu IỈ1C. IhKK II'DIIU q u v 1loitch pliai Ilion IOIILÎ lile Iilium dạl đư ợc nluïim n ìựv. l i e u n i uVt ( lu t h . Co' qiiíin cấm quvcii ìlurc hiện quvõn lực của mình thóne qua các liướng lõi. chú ưưtínt’. chiên lược. Chính sách là cỏ 11 Si cụ các nhà cấm quyên sứ tilín” đế cụ Ihẽ ho;í các \ tướng lãnh dạo CIKI minh. Chinh sách là sán pháni cùa các nhà cam quyên, nõ (lune \;ì\ tlựniì lion V urớim eo' tịtian cấm quyên, dồng thời nó cĩuu: là CÕIIŨ cụ kiếm nũhiệm tính chán [hực. tliÌMii dãn cua các nhà lanh dạo. C h í n h VICỈ 1 c u a n h ã Iiưức ciut IÌÌỌ1 q u á li c h u vò II ilược \i\ \ âii d ể m a n u h á n c h á i x ã h ộ i . n ó la s án p h ẩ m lilí) i h ực h i ệ n q u y c n lụv c h ỉ n h |||. Ọ uu uitih h o ạ c h đ ịn h chính sách il i ền r a I ron li b ộ m á y n h à n ư ớ c , h a o lìà m c á s ư i r a o dổi ihônsi liu. V- . «w cúc Iiuuổn lực. lluio luận irons các thê chè nhà nước và hao lùim ca sự iưong lác với các lổ cluiv hên ncoài. Chính sách nhằm clụl tới IT1ỊIC liêu lổriíỉ quan xã hội, vi lợi ích cluintr cua toàn xà hội phàn ánh sự tôn lại ihê chố nha nước cua giai cáp cám lỊiivến. C h u iho h a n h ã n h ra c h í n h s á c h là tiiai c ấ p c á m q u y ề n và c h ủ ihê c h u yêu k i n liànlì ra c h í n h s á c h là c ơ q u a n h à n h p h á p , tló là c h í n h p h ú . C h í n h ph ú tren co s ớ c h i ê n lược cùa cơ quan quyền lực N h à n ư ớ c , h o ạ c h đ ị n h c á c c h í n h s á c h đê l ii c n khai c á c c h i ê n lược d ó . đ ị n h lìirớnu c h o c á c c ư q u a n h a n n í ià u h Ih eo m ụ c liêu ilv MÌ'J n h à i c h u n a Irên c ư s ứ đ ư ờ n g lối và p h ư ơ n u ilúrc ilurc h i ệ n c ó h i ệ u qui!. 0 Việt N a m . c h í n h s á c h t h ư ờ n g la c á c N g h ị q u y ê ì c ú a Q i i õ c hội. c h í n h s á c h d o C h í n h p h ú h o ạ c h đ ị n h , c h í n h s á c h c l u i y ẽ n lìíĩành (lo c á c n g à n h , địa p h ư ơ n g x a y clựng và h o ạ c h đ ị n h trẽ n c ơ s ở m ụ c ti ê u c h u n g c ú a Đ á n g và N h à n ư ớ c và d ư o c C h í n h p h ú p h ê d u y ệ t . N h ư vậ y, c ơ q u a n h a n h à n h c h ú y ê u c h í n h s á c h <1 Việt N a m là C h í n h p h u . c ơ q u a n h à n h p h á p . Chính Diluí iỉóc đo M idi la c á c c h ú trư ơi i‘_í. (.lịnh h ư ớ n g c h u i i ü c ù a c ơ q u a n n h à nước. n d i i ẽ n p h á p luật, c h í n h s á c h c ó V n g h ĩ a lo lớn, n ê u p h á p luậi đ ư ợ c \;iv (.lựiìii k h o i m i h e o đ ị n h hưóĩìi: c h u n ủ n à o . m u i nũì uih , đ ị a p h ươ ni : c ầ n di ố LI c h i n h vó HỊMuh. lĩnh vực ¿11 m à tự lio b a n hành p h á p luai thi p h á p ỉ Liạl sẽ bị c h ố n li chòo Ị-Miìa cac Mũanli. cúc địa phưoììíỉ, lau mạn khõiiíi ilico mục liêu diuim làm cho hoại iIọiiị: cua \à hói khõnii ihco lính thòng nlũu. Wại lự k\ cuonu chuim. IMKII> luại b a n h à n h t rẽ n c ư s ớ c h í n h s;ich c u a N h à n ư ớ c i rưó v hè! là n lKỉnì iliực liu c h í n h s;ich vito t hự c lien c u ò c sỏníi. C h i i ì h sácli J u n e llalli b a o ilìực hi ộn hànt! p h á p luại và thô c h é c ù a N h à IIIIOC. II10 clK' n h à iníóv la hệ t h õ n g c á c c ơ q u a n , b ộ m á y c ủ a n h à n ư ớ c lừ tr u n g itMnu đó 11 ciịa p lu rơ n ũ c ó q u y ê n lực nlìâi đ ị n h irontỊ vi ệc tổ c h ứ c , t h ự c h i ệ n và d à m Ixt«' lỉu l ù m h n i a n ũ tinh cưỡiìíi c h o n h à nước. C h í n h s á c h ilụrc s ự ph á t luiv đ ư ợ c sức m ạ n h c u a m ì n h khi d ú m í! là c h í n h s á c h rò l à n g , p h a u á n h d ư ợ c n h u c à u phút trien c h u n Vi c ù a \ à h ộ i. p h ù h ợ p \ ói đ i c u k i ệ n l ự n h i ê n , xã h ộ i, XII h ư ớ n g p h á i t rie n c ù a x ã hội . C l ì í n h s á c h x à v đ ự n g t h ực h i ệ n n h â m t h ự c h i ệ n m ụ c tiêu ntỊãn h ạ n . tru n g h ạ n h o ặ c d à i hạn . C h í n h s á c h i h ự c h i ệ n n e n lát c a c á c lình v ự c c u a dờ i s ố n g n h ư k i n h lê, c h í n h trị. \ à h ộ i . . . C h í n h s á c h b i ê n là m ộ t tr o n ụ n l ũ m ụ chính s á c h c ụ thố t r o n g lĩnlì vực khai 11lúc, s ư c l ụ n i! b i e n và b á o vệ m ò i iruùìiiỊ bien. Chính sách bien (lược hiếu là hệ ihòim qiKin điếm, các chú trirơim, tlưừnu lõi cơ han cua một quốc gia VC11 biển trong việc sứ dụng, khai thác, bao vệ bien phù họp với clièu kiẹn kinh tế. vãn hoá xã hội. tniih độ khoa học cõng Iiũhệ cùa lỊiiòc uia đó; phu hợp với xu thè phái triển chung của iliè giới, các Iiũuyên lác eơ báu cúa lual pháp quốc lê vổ biến. Đó là lổnụ hợp các (lịnh hưóim hao ũồm chiến lưọv hao vệ an ninh quỏc plìònn trẽn hiến, chiên lược phát trien kinh lô. báo vệ mõi iruuiiìi bien: các CỊIIN hoạch phái trien imimh, địa phươiiti troiìi> lừniì ciai iloan; CLÍC chú irươnu \ây dưũL’ và phái trien các nụành hoại độn» trên hiến, các vãn ban <.|U\ pliạni ph;íp luậl điêu chinh các hoạt ilóiiü lien hiên. s Chính Nüdi bien Ixii) íiổm chính sách bien Iiüitiih \ à chính sách bien quôc ma. Chính sách bien iìLiaiih la chính sách cùa iunu nuànli ilựa lrủn các iliôu kiọiì di liic CIUI Iivi.mil minh. ihco (lịnh lurớni! pluíi Ilion CIUI nhà nước, mục lieu phai HicD cua Iiyãnli. Tuy nlìicn. nêu chi có chinh sách hiên Iiũành. liu mỏi ngành chi quan Kim itciì lợi ích liC'iiii cú a ngành minh, khóiiũ linh den lọi ích liên quan den hion. Ht vi \ ậ \ . hen cạnh chính sik h bien Iiüânh la chính sách Ilion tòna hợp ('hình sách biên lốiii! hợp là hộ ihốnu chinh sách hiên tliốnụ nliàì dược lái c;i các ihành phấn, yêu lõ theo quycĩi lợi cùa lùiniỉ loạt các các HLiành liên quan lien biến. Chính sách bien lổn» hợp nham mục liêu phát iuiv sức mạnh lổim hợp cùa moi quốc 'JÍa bien, phái trien ben viril I! vùng ven bien và vùn li bien, üuim thiêu sự iluio'nü ion c ú a vuim Ven N ó n \'à CU' clan ven hiên khi tiiiili siiili thái cán bán. duv tlì sự sòn 12 và tỉa hiến. vcn biến và il kim lliièu các xung dội ilạiiii vè c ó l hiền tai. duy III các quá sinh học. háo vệ mõi trườnü lợi ích giữa các Iiũành. các địa phươniỉ YCI1 hiến. Chính sách bien lốHi» hợp xác tlịnh rõ ràn li, dLÍIÌ« (lán vị trí. vui irò cứa từnu nuành 11 tillé tham gia khai thác, sử dụng, phân lích sự tương tác üiù'ü các nviànli. giữa nụành \ ói cư (làn ven bien, tro nu mõi tổn‘4 C|uan YÓ'1 hoạt ilọnu cua cae quòV iiiu khác trên cư sò' luật pháp và tập quán quốc tế. Chính sách bien tổng hợp kci hợp dược sự phát trien eúa lừng nũùiìh lìiỉhé. ( 'ác Iiiiành Iichc cló hỗ irợ* cho nhau, tránh chồn« chéo nhau, ỉỉây cán trớ cho nhau *. c K- * lao Ia sự phát trien hài hoà. báo vệ mõi trườnũ hiến và phát trien bén vữnu, dám kio quòc pliòn!2 an ninh trôn biển. thính sách biên tổiiíì họp cỏ phạm UI VI anh hưỡiiiỊ lới các \ìum dát IÍC11. 11‘2 dai WI1 bien (liât liüáp nước, dám lây). vìinụ nước ven bờ. vimu bien khơi và bien ca. Mức (.lọ quan lâm cùa từíiỊi Co' quan chính quyền đôn các viirn: này co c;tp ( l u khúc nhau, chính C| UYÓI 1 clịa pluioïi'j. chú vêu CỊIUII1 t ã i n lien liât lieu, vùnỵ vlãi VCI1 bien vá YÌmũ nước vcn bien ilmọc sự (.ỊLian UÌI11 cua cá chính quvến địa y pliuoiiL’ \;’| lililí" ưiíiiii, \a hon la VL1I1Ü hiõn kliiíi vil hĩcn ca nơi ma lien lỊikin Iilik'ii don lụi ích qiióc gia VÌI quòc ú’ clui yên la sự qmin tâm cua Iru 111! ương. Dôi Uiợntĩ ;ip tiụiit: cua chính sách biên la vùnn khôiìiỉ iium vcn hiến. hicn vil (.li¿II chinh hãi hoa sự tác đónu qua lại ui ứa các niiuõn lài Manyen vá các loại hoại ilõim khác nhau. 1.1.2 Dặc (licm • Chinh sácli hiến tốnỈỊ hợp có linh loàn diện, mỗi lĩnh vực liona khai iluic và su cUtiiiz dinh \à thuc hiên u hiên đêu hoạch • • . . . muc liêu. chiên lược cua imànli ^ inìnli chủ yếu tren cơ sờ quyến vù lợi ích của lUỊÌmh mình, vi dụ như phát trien ci;iu khí chu Yêu quan làm ctõn sán lươnu. đôn cách thức vận đuivõn nhanh nlũtì. hiộII quá nlúit mà không C|Lian tâm lới mồi trườn Ü biên: hay phái trien Ihuv sán khũii'2 quan làm đến hão vệ IIÌUIỎII lợi. bào vệ (ta dạng sinh thái biến... Bới vậv, chinh sách bien lổim hợp trong t|iui trinh hoạch định luôn lính đón tính toàn dicn. Irẽii co NO' quyên. lợi ích và imilla vụ tác lUiành, lililí vục, chính sách biến Mili! họp hao C|tuít vừa phát huy thô mạnh của mỏi lìũành thực hiện mục tiêu của iiLÙmh nlunm ilám báo mục tiêu chung phái IIÍLMI kinh lẽ hiên đi dõi với háo vệ au ninh quoc pliònu Ilẽn bien, báo vệ môi trường hiên, phát trien bổn vữny. • lililí Iiliất (/mili, chính sách hiến tốnụ hợp xúy ilựni: thièì lập nên cúc liêu chilan chìm':, lurớn«c? chunsi, lĩiìh vực khác nhau C7 làm I1CI1 iheo dinh . V.. các imànlì, c? ironu khai thác và sứ tỉ ụn12 biên Ixrng các cổng cụ và phương tiện khác nhau clê dại được mục lièu cua minh nhưnự cluínụ ilược thực hiện Irén các mục tiêu chuiíii. thỗni: nhất. Tinh Iiluii quán còn thê hiện ớ chỗ, chính sách hiếu lổnti họp xàv dựng mục tiứu. ».lịnh hướnt» cửa mình tron« thời uian imán hạn hoặc dài hạn, tron« kiioãnii thòi iỊÍan mà chính sách dự (.lịnh thực hiện, các ngành, lĩnh vực theo đuoi \ I cluinụ được Iheo đuối. thực hiện ironũ suòl khoáiiií thời liian ció nham (hực li.cn 10 • hựp cua chỉnh sách bien loiiiỊ hợp lliê liicn: I mil Cíic ỉĩuh vực: BÍCI1 khónu phán biẹt gianh ìiiới '-'iữa VCI1 hớ luiv bien sau. iiiữa vùn«! nà\ với VÚI1Ü khác, ‘-lilla Iiiiuỏn lài HiỊUvẽn lài na\ VÒI Iiũiiổn tai niiuvcn khác... m;i lã! cú chiiim iián như la mội ilìẽ ihõni! Iilìát. có Liu độnn qua lại. Các ngành. lĩnh vực thực hiện các hoại độn 12 của mình aìnií khốn ì! phân biệt được cái gì mình làm khõim ỉtnlì hinVntĩ ilcii neimh này ha\ nuành kliúc. ví dụ nhu phái trien mạnh iianu hai SC có ò nhiễm lừ láII ihuyến inrớc hêì là ánh hiĩớnũ den mòi inrờnii hiên dan den ánh hướnti (len 11 *1 1 1 0 1 ) lợi húi san va kct qua la ánh hưiíiiìi đen Diiành khai tluíc llmv sán; hav như hoại độiiiì sán xiiál cùa các nhà más \í niihiệp IICIÌ dãi liền đổ thái lác ihai ra sông, ra biển liáv ó Iihicm mòi trưònu biến. íiày I I UI I V hại lới nguón hai sau cửa sông, ven bien, ánh hưonL! clti lịch ven biốn... Như vậv. chính sách bien lổuii hợp có lính dự báo. Iirờnn nưóc sự tác dộnẹ ánh hươim den nhau troiiĩỊ quan hẹ tổiiii thể các Iiuànli lien quan đến hoạt lỉộnạ, hiến dua la các giúi pháp clìunu nhăm làm hài hoà lợi ích các ngành, báo dám lọi ích cliuim cua xã hói va cộniic? (lồnsi. : Các cãp chính quven: cơ quan quàn lý c á c vìinii hiên bao gổni c á c c ơ q u a n (V đ ị a p h ư ơ n g và c ơ q u a n (V l n i n y ư ơ n « , c ơ q u a n Ì1 (!Ị;i p h ư ơ n u U) CỈ10 q u y ề n lợi ích c u a cíiạ p h ư ơ n g m ì n h , uiái q u v ế t c á c vấn tic clui y ế u h a o h a m lợi ích c u a đị a p l u rơ n u m i n h , t h e o I r u v ề n tlìứnu CIUI d í a phương mình Vi d ụ : ilịa phiro'im cơm m à k h ô n g q u a n lâiri i rì n h d ộ đ ế đánh đánh bắt cá x a von b ờ , p h á v ỡ hộ sinh cái c h u n s cái t oà n c ụ c , t ri n h đ ộ I1ÜƯơi d ã n lạc Iiühco. ha 11a c á c ho ạ i đ ộ n g đôn hừ hái cá von hờ, hặu khôn» sinh c ỏ ilti kinh m iêiiìỉ p h í và sõ l à m c ạ n kiệt n i i u ồ n ihuv lợi tlìuý san thái v e n bờ. C h í n h q u y ể n trọiìii liên lợi ích c h u i m , nliiiì van dỏ l o à n c;inh m à mưu c h i lo họ khùng c u a n e ư ó i c á n d ư ợ c ciuv u i . Bón c ạ n h đ ó . vi ệc Il ư ơ n ũ lai c h ú trung lính Ihực đ ế n kè thi p h á p lililí \u cliíiih N>k'l) cua nlui nước lili el ni llic có v;ii 11 õ qiun lioiiü iitSp Ịìliáii lluinli COII1.! \ü trien khai vúo lluic lien luí la địa phưiíiiũ. Như vậv. i! thonil nluu. dam bao dille 1 1 ÚIU! Iihióin vụ cua mỏi cấp chính quyên UUI1Ü iroìiii ilịíi phương I1ÌIV, cán sự ilmui hoĩi, Nlũi nước lio Irợ đãII UI cho cư dàn địa plurơriũ nhằm ổn định dời SÓI1Ü cư ilãn ven hiến, bao vệ đuóe hệ sinh thái ven biến và dó là cỏm: việc mà chính sách bien tổng hợp dụ liệu troriỵ quá ninh hoạch ctịnli của mình. Đài VÌI biên: bien la noi cuntí cìp tài nuuvẽii Ị'Ỉ)UL ụi nhu cáu NÕsinh huII. sun MÚI. (lu lịch, ilịch vụ... và mọi hoại clộtiiỊ ciut biếu den xuál [iuìl lừclái liên. Hoại (.lọiiii lừ đài lien có ihẽ ụáv vUih huúiiLỉ. cho moi iRiònũ biòn như sinh lu>ai từ cUưi cư (lo lliai Ixút hãi sẽ tha.) mu V' ¡nuil IUSÕI1Usuùi (lo III bien: 1K>;Uilộiiii tliài lừ các nhà má\ khu cóniì imliicpuic ihãnh pliố VUI bien; hoai độnu phá rìiliu Iiiiập nitUì... gâv ánh hut»ng Iiiihiéin liụiii lói Clin sñnü và khu MỈUven bien lác ọnụ tiực tiếp (tái Iiiiuồn Uiu\' Nin I^hoiiũ phú và tia cLuiii khu vục cứa SÒ11Ũ vú vcn biến, ãnh hưong mói nuờnẹ sinh iliái cho du lịch hiến.. ..Như vậy. tlã! liên Ịiày anh hưóng lói hiên ihì nnay lập tức IX) tác (.loiiü nuiu Vuứlụi điođâi liến. sựliMH! tác nay có môi lien họ lác eĩộnụ (.ỊIU.I lại mt Un1. cliõu niIVIlòi ỉtoi chính Siich bien tốn» hợpđự im ironu hoạch lililí 1cua minhclíim bao lọi ídtchoilãi lien và bien. N lỉoũì iu. iiiiut ilãl va biến còn có XIH11Ị đột lọi ích còn lien quan uung uuiìịi \ù dia pliưoliLỉ Tổiiì! hop IIuyli! tínluịiiôc tê: sự (liêu [TỈloi liụit đỏng uiiìit quyến và lọi ích quũc gia vxVi các I1ƯOL' là hêl súi’ căn [hiél nhúni tránh cúc Inuih chãp liên quan den nghê a i . õ nliiem xuyẽn hiên ìiiói. Iì( ụch định iiianlì ìiiói biên, các dirònu hàiiLi hai quỏc lõ. t>a\ k un ột vãmlc 1lòi sức qmm lu«m. nón ũi;ii quyèi lốt sẽ iiiúpcho chính sách bien ciia quõc uia ven hiến điiụe iliựe thi eó hiệu lụi' và hiệu quá, ị)liu họp vói MI luióihi }TỈiút uiến đuiiHL cùa li lò giói. 1.2 Nu can tliiel phai có chinh sách Im 11 12 ('mi;.! line I9S2 lit «.loi \;ic hip UIIUÍ (.lạc qiiYCH kinh tè. ihêm lục địa 101112 l.'ii lliuọc chu L|uvón. quyên chu quvõn cua các quoc ilia ven bien. cúc \ ùiìii hiên ná\ chua (lựng lUỊUôn lai niiiiycn hiến da dạiiiỉ phim*: phú như hái san. ilàu khí. kho;iiiL!V. san. nãníis.. lượiii! va là nơi thirc hiện uiao lưu 1hL«'<ínii mại rónt! klúipI bans • . V diíơiii! Iiùiiíi hái. iláp Línn nhu cấu vui chơi giai trí. Còng ƯỚC tạo ra qiiv chè pháp !\ cho vunii và bio'll cá cho I;'|| c;i cũc quốc ạia có hiến cüns như khônư có biên lívl-u có CỊUYCII tham ũia khai Ihác. sử đụn«, các quốc uia khõnũ có hiên hav hát lợi vẽ bien được Conn ước trao cho mọt sò quYổn dặc hiél như: quvồn di ra hiến và til lu bión \ Í I ( >; qu\ẽn tự (.lo quá canh: quvên tliam gia khai ihác một phân Ihích họp so (lư lili nguyên sinh vật ciia vùnu đặc quyên kinh te clia quòc lúa vcn biến llìco các 1 |UV clịiìh cua Cõim ước... Nliii vậy. lát ca các quốc gia déu có cơ hội khai thác lài iiiiiivOn biên, mỏi quỏc uia dựa trên đicu kiện võ (lịa lý, sự ưu dãi vè HíUiỏn tài nẹuycn biên, định hướnũ phái món kinh tó hiên, íỉiéu kiện lài chính và khoa học kỹ ihuạl xây đựiìiỉ chính sách hiến nhầm khai thác có hiệu quá nhài nuuổn lài ruỉuyên phục vụ plìál Ilion kinh le YÜ phái trien hen vững mỏi trườn“ hiên. Chính sách bien là định hướnạ cơ bán dược lliiết lập lạo ra khung hoại đọnụ irurm một khoánü ihời iiiaiì. theo mục liủu chiến lược, các mục liêu này dược linh toán (lựa ưẽn rãi Iiliicu yêu ló như là lien đé thúc dấy phái Ilion kinl) lẽ; háo vệ mỏi trườn« biến; Liiam thiêu xung dột ụiữa các nũành;... T r ô n c ơ s ở c á c đ ị n h h ư ớ n g c h u ñ e , p h á p luật d ư ợ c b a n h à n h , c á c ns à iìl i Ihực h i ệ n IhôIIII n h a i t h e o m ụ c tiõu m à n h à n ư ớ c d ã đ e ra. t h ố n y n h á t đ ư ợ c q u y ê n vu loi ích c u a c á c h ê n c ù a n h à n ư ớ c . IIÌIÓV hết, chínli sách biên tổng hợp khơi dụv ticin năn li và thê mạnh cua dài I1ƯOV vế hiển, lạo ra killing định lurớni! phái iriẽn các Iiiiành kinh tê bien mũi nhọn: kích thích, ho trự các lìiiành còn vêu kém: làm eium thiêu các Hiiành. lình ụiv ‘j;i\ anh liưiHiy xẩu lới mõi irườnũ bien: háo dam phái iricn kinh tè bền vững; uiiiMi Ihicu \unu liộl lợi ích. lạo ra lợi riluiãn cao nhài. mói trướng tốt IIhãi cho 13 I.n Iiii.mh. Uóim ilioi diínli sácli biến hoạch định c;ic cluririij: Iimh Iiụhién C l in . lh;im lio. khai thác' úii nuuvC'n. khoáiiü san phục MI các Iiiiimh kiiili le khác CIUI tlül I Hit Ve. Chiiih sách bien loiiü hợp \ á c 1.1Ịlili mục liêu phái Ilion kinh te bien có tầm lililí) bao quai, iluiv hiện ihco các mục liêu chimi! nón cơ so các «.tịnh hirớniỉ cIuidí>-: cua lìiNtnh. lạo IU mõi trườn«! lành mạnh cho các nuành V. c. . C u cìmu khai thác sử (.lụm: bien phục vil lililí càu chung cùa xã hội, tUim háo lợi ích các Iiiíành. l.ànì iiium thiêu xunii dộl iiiữa các nizáiih là mội vai irò rất quan irọníĩ nút chinh sãclì hiC‘ 11 tổDịỉ h ợ p dự liệu iront* nội clunụ cua mình. Khai tỉuic và sứ tlụnii bi ù11 quan l> ilico Iiũành. lĩnh vực, mỏi Iiũành căn cứ \ào điêu kiệu, nhu cáu cua m ình lili el lập chính sách phát trien, chính sách này chú yếu C|tian tâin den quycn lợi cua Hiiành mình. ít quan lâm đòn sự tác clộĩiỉi tới neành khác, ánh iiưởns xấu lion Iiìùinh khác. Hoại độnu nàv sẽ tạo ra sự chỏna chéo ỵiũa các Hìiìmh trên phưong điên quan lý. livn phương diện lợi ích. Các ngành iiiái t|uvct (.lược vân đổ trước mắt cùa mình nhưnỵ kliòníi có lầm nhìn làu dài. không quan tám đến báo vẽ mòi trườn*:, hộ sinh thái biên, sự phát trien elumíỊ cùa quốc ÜKI. cua cọn« đỏ nu ihè iỉiới. Bcn cạnh (ló. chinh sách bien tony họp lliực hiện các lợi ích chung cho sụ phát íriủn nén kinh tế đất nước hiện lại cũng như láu dài đó là thực hiện các công việc thuộc Nhà nước đó là háo vệ au ninh quốc phòiìi! trẽn bien; bão vệ mõi Irường bien; liop lác quốc tô Hon*: lĩnh vực biên. Môi irườnũ bien là VÌÚ1 đố loàn cầu, ô nhiỏm biến do các Iiũuổn íiây ô nhiễm lừ đùi liên, lừ hoạt dộiìiỉ CIÌU làu thuvên... liêu kliôni! kiếm soá[ được õ nhiễm hiên sẽ uâv suy ihoái hộ sinh thái bien, iĩãy ntỉuy hại lới Ii'juon lợi thuv san. tiV>ị•>phán ó nhicm toàn câu sây ra các bien clộn 11 cho nhân loại như nước hicn tí;‘uì 11 cao nvỉập các lltànli phô. làiiíỊ mục, nước lừ hiến iúiy sạl nờ vùnu (lài WI1 Ilion. Văn lió môi trirờnu hi0 1 1 khõnsỊ tho lĩiái quvêi đơn ló hoi mỗi (lịa phu'oiiLí. ỉut\ mỏi Iiũùnh nij 111 ) can iui\ tỉộniỊ hoi sức mạnh touu hợp cua các 14 IIÍMIII). c ác c a p đ ịa pliiroìiii CUI1U c h u n ” sức và llico liướiìi! co' h;m. ilióng nhái, ( ’hiuli s ác h bien IOI1Ü h o p q u ỏ c üia SC linh tiêu ván tic m ó i liưÒML! \ à nó tlơụV \ c m n hu th.uili tó k hóm : ihõ ihiẽu Irons: c h i e n luo'c phái Iric-n kinh lẽ hiên, khai thác bien bén vĩrnũ. c 'hình sách hiến 111 ực hiọn h á o vệ mõi trườn ü biên thôn ì! q u a thiêl lạp các tiêu đi i i. m vé moi invờnii c h o m ó i nviành: thực hiệu việc ilánh iiiá lác độn*: mõi liuontr. 1 |II\ hoỊicii plKĨl Il ion c á c k h u hao lỏn. b á o vệ sự da đ ạ i m si n h h ọ c hi ến, ũiá o (lục V thức mui irườnii loi lừiiLỉ c h ú ilìê ih a m g ia khai thác sứ ilimụ hiên. Phai Ilion k i n h tó b i ề n đi d õ i vói b á o vệ m ô i irưòiiii b i e n la m ụ c t i c u c ủ a lái ca ó c CỊUÔC nia iroiiũ cl ì iê n l ư ợ c k i o vệ a n n i n h q u ố c p h ò n u . C ô n n ước Luại hiên I9S2 đã ỵ i à n h c h o c á c q u ố c LỊĨa v e n hiên c h ú q u y ề n , quyén clui q u y ế n , q u y ê n lài p h á n q u ố c e ia trôn c á c v ù n g h i ế n l ó n g lớn. và (.ỊIIVCIÌ k ha i t h á c tren c á c v ù n « hiến ca . lie sir ilụ no hôi c á c q u y ề n c u a m ì n h p h ụ c vụ c h o p h á i trien k i n h tẽ. ư ư ớ e hòi mõi CỊIIỎC ụia c ấ n b;io vò c á c \ ìiug bien cmi mình. C h í n h s á c h an n i n h IỊUÒC phònq irẽn Nen là mội hộ p h ậ n troim c h í n h s á cl ì bien tố nụ h ợ p nliáin inrức hốt đ á m h á o h i ê n ìiiới l ã n h t h ổ q u ố c ilia. a n ninh, a n t oà n lính m ạ n ụ i r ê n b i ê n , i h ực thi p h á p luật IIVI) biên, diõnụ, mọi hành vi xàm phạm bất hợp pháp. Chính sách bien lổnu hợp xây ilụìiũ kê hoạch phònvì vệ và hao vệ bien là pilan kiiõníi the thiếu, niioài ra các hoại tlộnu khai thác và sử dụng biến trẽn các vùng bien thuộc quyến tài phán định CỈ1LÌ quyền cùa tlia veil biên sẽ và nỏ là nhữnn chứng cứ cỏ V ntiliĩa CỊUỐC quốc gia là một iron« những quyêi clinli iron lí các cuộc tranh chấp vé chu quyền m inh chứnu killing trên các vúns biên cùa các quốc nia lien kẽ hav (lôi diện, đong thòi là mộl iron” nhữnii hiìim chứní! cùa việc chièm cứ luìu hiệu các vùng dao và Cịiuìn đao vò clui. (Yic h o ạ i đ ọ n i : c ứ a to clu rc . c á n h ã n m ỏ i q u ố c n i a I rô 11 c á c vùn« b i e n ã m i i đ ư ợ c \ c ;n n h ư c á c c h i ê n b i n h h a o vệ c h u q u v ề n q u õ c gill, m ọ i s ự x â m p h ạ m Ciut ca n h a n . u> c h ứ c n ư ớ c nuoài \ á m p h ạ m trẽn c á c \ min b i e n sẽ s u m ilược phát lucí). 15 M u r v ạ v , c h í n h Siicli h i ê n l;i m õ i iront! uliũiiiỊi c ô 111! c ụ h ữ u hiộn L’o p ph án hao \ộ chu quvẽn CJIIOV. ilia, a n n i n h , a n loim n é i i b i e n là (lieu k i ệ n q u a n iront: thự c liiọn c;’u; m ụ c lieu pluỉt 1l ion k i n h tẽ. xã hoi c u a N h a n ướ c . Niio.ii la. chính sách hiên tiuọv xcin nhu' ch ICC cali nói viiữa C|UÔU iiia Vcn bun Mil các muV iroiii.' khu vực \;t ihc giới. Chính sách bien là clurơni! ninh, ilịnh hLnVrii.' Iliực lili các cam kêt quốc lè mà ak' quốc uia thì ilia nhập hoặc kv kết nhám ilìực hiện các mục liêu eliuiui cua quốc tẽ, háo đám tịuvcn vù lợi ích cho quuc ui a IKÚ chunt! UI cho quốc nia hoạch tlịnli nói riêng. Nỉioài ra chính sách bien quốc uki còn là (.tịnh hướnv! lliực hiện họp tác VI hoà bình, an ninh clume của nhàn loại. 1.3 OiKi trinh Innli thành chinh sách bien tong hợp Triíov kia biên ca đuọv xem lii mênh mông, khñiiü bao tiiò' khai Ihác hết iiii lìguvén Uoim lòtm I1 Ó. Cime như khôn» thê ihiiìh hái Ilôt lìguổn hái sáu ư biên sàu, ha\ hiến là noi kliõim hị ổ nhiễm \ ói luợiiíi rác thái đố xuống lòn tỉ nó. Mỏi quóc lỊÍa khi tló, ngành có khá năng khai tluic vù phái luiy dược lợi thè cùa mình (hi nũùnh cló phát trien. Thời kỳ lìày. chú yếu phái trien các ngành liênỵ lè như i-ỉánh hãí tliiụ san. vận tái hiến, lili lịch biên.... chuna dược iiọi la cách phát iriên iiiũmh nulle bien theo cách liuvii-n ihôii«. Các Iiuành nulle này plìál í liên trong SIIỎÌ quá Irình lịch sử với sự hưnũ thịnh khác nhau luỳ thuộc nhu càu linui quốc Đ ụ c đ i ẽ m đ ặ c i r ư n g c u a c á c h p h á t iriến n ụ à n h b i e n i h e o c á c h n à y la I 1Ó c h ú \L‘U phiii trien (V VÌ1 I1 ỊI \ en bien và "un hờ; c h í n h s á c h d ư ợ c xãv d ự n i ỉ cho tirrm niùmh n*_ilìõ. lĩnh MIC hoạt tlộiiii bien riôniỉ hiệt, t h i ê u s ự g ắ n kci vù phôi họp c h o m ụ c liẽu ph;ii Irien c l u i n u . Đó la các chính sách de phái iriõn nũànlì T hu \ san. Dấu khí. Iiìiánh Giao Ihõnii Vặ 11 lai. Ìiíỉành L)u lịch, ngành khai khoánii biển: chính sách vẽ bao vệ quốc phi'»1112 ilII ninh tròn hiên: imhién cứu khoa học vù Ixio vệ mòi il'U'n'ii'j, bien; Ui \ó liúp l;íc q u ỏ c le li e n bien. TI l e o cácl] pha l Ilion uáv. c á c c l i m h sáeli lluióii'j! dun\. \ ü \ ilựnt! ilico htftvns el 1i q u a n Lìm c h u \ ó u liên d ạ c »tiếm. q u v c n lọi c u a HiMiili m i n h . \CII1 nhọ lu 'ặ c li iỊiKtn láiỊì t!0n s ự anlỉ hưóiiii tu< VììLĩ lió J e n các HLMiili kl mc . d ạ c hiệt Iroiiii nội ilimii c ù a Ỉ1Ọ Ihônli c h i n h s á c h i h c o c á c h n à y c h u a c o su i!c c ậ p đ ù n ụ m ứ c cỉen v â n tic h á o vệ m ỏ i i r ư ò ì m s i n h thái b i ê n vì dặt ưu lien c h o k h a i iluic vã ph.it tri en , c h ư a Iìhận thtic 1.1ãV chi lác hại á n h luiớiiiỉ đ ô n mõi mionü. I’liái 11 ion ihco cách nàV có ưu điếm là mỏi nuàuli pỉuíl liuy được sức mạnh cua minlì một cách nhanh chóng, kịp lỉiòi (láp lini: dược nhu cáu thav dổi cứa thị irưôiiũ. lạo ra sự phái trien nhanh cho tìrnụ lìũùnh ironạ tùnII giai đoạn phái iriõn.Tuv nhliicii. lụm chê cua nó là MI phái liiẽn thiêu tlonu bo cùa các imàith, mạnh Iììiánh nàn nyãnh đó phái iriẽn (.lan đến sự chốnii chéo uiữa các Uiiành ironi! Ihuv hicii. hiệu lịiut khôn« cao. các Iiiiành chi hoạch (lịnh theo lãm nhìn nuắn hạn. kliõiii; có lính chiòn lược, loàn cục, lau dài. Đicu này «ây ánh lurớnụ den sự pluíi irien cliuiii’ của các niiành liên quan đến bien. XLinụ (lột vế quyền và lợi ích iỊÌữa các ngành là (.liêu tát yếu sẽ \;iy ra. Vi dụ như: việc mớ rộng xây (Imli! củng có ihò làm anh hướnụ IIŨUY hại đến nghe cá và nuòi trỏnìi thuv sán đo sử ilụnii diện lích, lãng hoạt động lùmg hai gáy cáu trớ và ỏ nhiễm. Việc nạo vél va tỉào bới đáy bien co ihê làm mãi tii môi sinh và ihav dổi mói uường sống của các loại tái numen Mitlt vậl; việc quai dê lân bien cune cỏ lile gây ra lác hại cho Iiiihủ cá, ánh hướiiii ilén luổnu lutnụ hái và vận chuyên ilurơníỊ mại: việc lãiiti cườiìíi khai ihác dấu khí nLíơùi klioi cũnn làm àtìh lìirớng. nặrm ne tlén ni hề cá. Liâv ò nhiễm mõi 11 irono. YÙnvỉ ven biến; việc khai thác san hõ làm vật liệu xâ\ clựrỉii sẽ phá huy IÌÌO. Ninh cua các loài hai san... Hàu liếl các nước ihời kỳ trước lìliữnu n;im 60 đêu phái trien theo turớny nà\. một lìirớc ràl qiKin lăm ctõn hiên và coi việc khui thác biến là một tron*! Iihừiiii nluìuii nụ uốn ihu chính cua đ;ii nuo'c như Nhại Ban thì CŨI1 Ũ phái triết! ilieo cudi n;i\ liến n lì 111 1971 mới thành lập cơ quan Hội tlôiiii pluil trien dại dưoiìLí ilưiv \CI11 nhu co niiip Chinh plui lilla ra các V'iuivü !ü{iOjíuaÍ^‘tM^ÍJÓÍ I lum«. TRUNG TẨM THÒNG TIN TMl.f VIỆN v;i!i lie lien tJLiai 1 dé 11 Milieu Hộ. n*ỊÌiniì: Ớ M\ liên Hàm 1977. quán l\ hoạt lít >11*2 kluii lilac bien múi iluọv ilióMii nluit hỡi HLMiih va lililí vực. nám LO ' quan cóc|U\én Lịiuin l\ tlu‘>n*_ĩ nhất các L\!C mục lieu lỏn và mói ciut các hoại bien (luov ilạl đuoi MI lỊium I\ cua Co quan Oại iliuvnvi vj Khí qLI\en quốc iỉia nhưnu các hoạt động nà\' v;in lan mat cho clC‘ 11 năm ll)77, c(U|iian nuy dã háo cáo lới Tone thóiiü vù Iiìihị viện veil câu xem XÓI vò tính ihôìiiỉ nhát và phù hợp I|iián lv thòiiii nhất hiên Ilico ch ươn í Ilinh bien quốc iỉia. khônii pliân tán quven quan lý Iiav cho quá nliióu c o ' i | i u n khá c nhau. [ 2 6 . 3 2 ] YYvị sụ ilia líiiiiỊ các hoại động cùa con Iiiiười đoi với bien ca. tác lỉộnu cùa 111 »iki anh lurớiiii irụv liẽp lới hẹ sinh thái bien, môi irườnụ bien, chiiiiü la hiếu ra rănÜ Million loi hiếu ca không phái la vỏ.lận, sự trao dổi cua bien ca cũng chi có "iúi hạn khom: ihc hấp iliụ ilưụv lài Ci» các loại chái thái cú a con niurời (lo ra. Sự pỈKii 1l ien bìrn hãi các Iiũành Iiiihể klióiiy luán thú các lieu chiùin chum: dẩn tích các MIIIIỊ ilói khóiiiỉ thê dieu lioà cỉnọc. Đã đôn lúc các quốc uia cần thiõt phai có phương iliức mới truno quail lý và sứ tiụim bien, đó là chính sách bien tốn*! hợp tỊiiùc ui a ra dời. Chính sách biên lổnu hợp khác phục được các hạn chê cua chính sách các Hiiành hoạt itộiiũ riẽui! le. I1 Ó lá định hướiii» chuna manu lính hao quát, nhìn nhận các vàn dò ihco lính ton.li thê. chính sách này bao liàin ironu nó là (lịnh hướnii chiên lược, (lưa ra các lieu cluuìn chun” . dieu hoa lợi ích các Iiuành, các cơ quan U'UIIÜ ương và địa phưưnư, tlúp ứiiii nhu cáu hào vệ mỏi trườn li bien, báo vệ hệ sinh iluii hiên va phái niên bẽn viril«:. Chính sách bien tổniỉ hợp có phạm vi hoạt cìộnu rông hao trùm các vìmu hiến thuộc quyón lài phán quốc nin YÌI điưoĩm ninh kè hoạch khai ilìác các vìiim hiên quốc Lẽ liny hợp lác phái irión mang tính quòc lô. Vãn dê phát irién hoạt độn*: khai thác hiến Iheo cách quán lý long hợp killing chi là nhu cầu cil a mỏi quốc ‘-lia mà nó thực sự dã liu lliànỉi ván do loàn CUII khi sụ Minim cap nultiem Irọtiii ai;i các MII1Ü ven hiên (lo hoại (luny đanh hăt IN k.Hi l'k'i nvuión loi \en hicn va khai ihac CỊiiá mức các sạn san hỏ, phá riniü tiüíip man 1,1111 mal mõi trưòĩiự sinh s õ n ạ cua nhiêu liùii. lililí u.inL’ õ Iilúẽm toan củ LI ironu do ÚI sự ilónn iiõp CIIÍI ó nhiêm hiến thì làm cho irái ilài nóiiii ilùn lèn. làm UI1 hãn Li (>' liai iláu Ixìc cực lililí (tên mực nước hiến (.Lì I1Ü c ao lán vào đài lien, làm lì KII11 i l i é n The lích dái liền là noi sinh son« cua con 11Üười . ‘jiói d ã \ ¿U) c u ộ c iront! CÛJI'J c u ộ c b a o vệ m õ i irườnn s ò n Sỉ c ứ a c o n 11 «¿ười iroiiL’ đ ó c o m õ i irư òĩiũ b i e n , lãn đ â u lien v à ơ n ă m 19 7 2. Hội imh ị c ủ a L io n h ợ p q u o c vẽ m ói ir ư ò ĩm d à tổ c h ứ c tại T l i u v Đ i ê n lliỏ nu q u a h á n K ê h o ạ c h h à n h đ ộ n g \c mòi trưỡntỊ \i\ khtiNÒD HLihị i h à n h lặp Cliưtĩnụ Irinh M ò i Iruoĩm c ú a L i ê n h ọ p qu> v. Bul đầu lu ĩihừnLI n á m 1980, llội iiulii c ủ a L i e n H o p Q u ó c vê Mòi Irường và 1’lmi trien d ã iliuc d ã y l liẽm m ộ t h ư ớ c s ự h ì n h tlùiiih kh á i n i ệ m c h í n h s á c h quàn \\ b ie n lốiiii hợ p . riếp đó. n ã n i 198 8. I V b a n L i ê n C h í n h p h ú vé !ỉki\ đổi khí lum l o à n c à u ( I P C C ) đ o IV) c h ứ c K h í t ư ơ n u thê uióĩ ( W M O ) và d u r o n s trinh m ó i I r ư ờ n g c u a L i ê n ỉ l ợ p Q u ỏ c ( U N E P ) I h à n h l ậ p đ ã lố c h ứ c n h ó m ve q u á n lý lổiii! lurp VÙI1U VCI1 h i ế n và d ã đ ó n i ỉ iióp n h i ề u c h o s ự p h á i i ric n khái n i ệ m vé climii s á c h b ie n l o n ü h ự p . C á c c h í n h s á c h c u ò i c íi n n đ ư ợ c clịnh h ì n h 1ro 11il T u v ôi i b ó R i n \ à C l u i ơ i m t i ĩ n h 21 c ù a H ộ i rmliị t h ư ợ n g đ i n h t h ê s i ớ i vé M ó i n ư ờ m : \’à MÚI mon khãii'4 đ ị n h " Q u á n lý l ỏ n g h ợ p và phát trie n b é n v ữ n g các vù n ụ VCI1 h i é u \;i í nói n ư ờ m : b i e n t h u ộ c q u v é n tài p h á n q u ố c ụ ia . k e cá v ù n a d ặ c q 11vốn vé kinh te" vil C ó i i ü ư ớ c L u ậ i b i e n 19 82. Chu đOn nay. nhiêu quốc uia đã \ ã v đựriii và di vào ihực hiện chinh sách bien diu minh nhu Trung Quốc xây dựim Chien lươ( khai thác biển nám 1990 1.26], Canada \ ã \ dựnii chính sách bien năm 19X7. ú c xay ilựriii chinh sáclỉ biển úi năm l l)9N, ỉ íàn Quốc. Nhật Bàn cũnu đan*: triển khai chính sách bien cil a minh... í uy nhiên. kliổiiiỉ, phái quốc yia nào tlôn nay cữnu xây ilựĩiũ dược chính •sách biõu cua minh \;i \ iệI Nam là một ví dụ dieu hình. Viội Nam claiiiỉ nỏ lực \;i\ dụìiu chính sách bien quoi: liia nham thực hiện mục lieu phái trien kinh lò bióu cua tẰMìũ và Nhã nước. 19
- Xem thêm -