Tài liệu Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị và dẫn đường cho robot hoạt động ở môi trường trong nhà

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 162031 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đề xuất hệ thống định vị và dẫn đường dành cho robot hoạt động trong môi trường trong nhà, áp dụng hệ thống đề xuất trên nền tảng phần cứng robot tự xây dựng. Luận văn có trình bày các kết quả khảo sát của hệ thống robot thử nghiệm tại phòng trưng bày của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, luận văn đã tích hợp thành công bộ lọc Kalman Filter vào hệ định vị cho robot, dữ liệu thử nghiệm thực tế cho thấy kết quả sau bộ lọc chính xác hơn dữ liệu trả về từ thiết bị định vị.