Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công nghệ thông tin Thiết kế - Đồ họa Học phần mềm adobe photoshop cs3...

Tài liệu Học phần mềm adobe photoshop cs3

.PDF
117
1076
123

Mô tả:

học phần mềm adobe_photoshop_cs3
[email protected] http://bookonline.ucoz.com/ TRAÀN THÒ THU THUÛY HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ADOBE ® PHOTOSHOP® CS3 NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP ÑOÀNG NAI 5 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ CHÖÔNG I LAØM QUEN VÔÙI PHOTOSHOP BAØI 1. TOÅNG QUAN VEÀ ADOBE PHOTOSHOP CS3 1. Gôùi thieäu Adobe Photoshop CS3 Haún baïn seõ khoâng xa laï gì vôùi phaàn meàm Photoshop. Phieân baûn CS3 laø tieáp noái cuûa phieân baûn Photoshop CS2. Vôùi nhieàu coâng cuï ñöôïc xem laø khaù noåi baät, hoã trôï nhieàu nhaát trong vieäc xöû lyù aûnh soá sao cho hoaøn haûo vaø chaát löôïng toát nhaát. Neáu baïn laø ngöôøi thích khaùm phaù phieân baûn môùi thì Photoshop CS3 cuõng raát ñaùng ñeå cho baïn söû duïng. CS3 seõ cho baïn moät soá coâng cuï môùi, chaúng haïn: + Thoâng qua Filter –––> Convert for Smart Filters, baïn coù theå söû duïng caùc Smart Object treân caùc layer moät caùch thuaän tieän vaø nhanh choùng. Hôn nöõa, vieäc thieát laäp caùc smart filter seõ cho baïn moät hieäu öùng ñeïp treân hình aûnh ñöôïc xöû lyù. + Vôùi coâng cuï Quick Selection. Baïn seõ choïn nhanh moät vuøng aûnh ñeå xöû lyù. Caùc hình aûnh seõ ñöôïc Photoshop CS3 phaân tích töï ñoäng neân deã daøng cho baïn tinh chænh thoâng qua phím W. + Tính naêng “Auto–Align Layers" and "Auto–Blend Layers” hoã trôï cho baïn töï ñoäng thao taùc treân caùc layer moät caùch nhanh choùng. + Tính naêng Black and White conversion cho baïn chuyeån ñoåi qua laïi nhanh choùng vaø ñôn giaûn thoâng qua thieát laäp, phaân tích tröôùc khi thöïc hieän. 2. Nhöõng khaùi nieäm cô baûn trong Photoshop + Ñieåm aûnh (pixel – px): Laø nhöõng phaàn töû hình vuoâng caáu taïo neân file aûnh. Noùi caùch khaùc moät file aûnh laø taäp hôïp cuûa nhieàu ñieåm aûnh, soá löôïng vaø ñoä lôùn cuûa caùc ñieåm aûnh trong file aûnh phuï thuoäc vaøo ñoä phaân giaûi cuûa file ñoù. + Ñoä phaân giaûi (Resolution–pixel/inch,dpi): Laø soá VD: ñoä Coù theå px lôùn, 6 löôïng ñieåm aûnh treân 1 ñôn vò daøi (thöôøng duøng inch). phaân giaûi cuûa aûnh baèng 80 (nghóa laø 80 ñieåm aûnh treân 1 inch daøi) noùi neáu ñoä phaân giaûi thaáp thì soá löôïng ñieåm aûnh ít, dieän tích cuûa hình aûnh seõ khoâng ñöôïc roõ neùt. [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ + Vuøng choïn (selection): Laø vuøng aûnh ñöôïc giôùi haïn baèng ñöôøng bieân vaø neùt ñöùt ñöôïc duøng ñeå khoanh vuøng xöû lí rieâng. Moïi thao taùc xöû lí hình aûnh chæ coù taùc duïng beân trong vuøng choïn. + Layer: Laø lôùp aûnh, trong 1 layer chöùa caùc vuøng coù ñieåm aûnh hoaëc khoâng coù ñieåm aûnh. Vuøng khoâng coù ñieåm aûnh ñöôïc goïi laø vuøng trong suoát (Transparent). + Maøu tieàn caûnh (Foreground Color), maøu haäu caûnh (Background Color): Laø 2 hoäp maøu cô baûn trong Photoshop, noù naèm treân thanh coâng cuï. Chuùng ta coù theå hieåu moät caùch chung chung: - Maøu tieàn caûnh laø maøu seõ toâ vaøo aûnh. - Maøu haäu caûnh laø maøu neàn giaáy. 3. Thuû thuaät nho nhoû khi söû duïng Photoshop Photoshop cung caáp cho chuùng ta tính naêng Plug-in, nghóa laø b n coù theå ñöa theâm leänh vaøo filter hoaëc vaøo menu baèng caùch caøi ñaët theâm phaàn meàm. Ví duï: Caøi ñaët theâm phaàn meàm Adobe Photoshop Plugin – Filters Unlimited 2.0 Full. Töø ñóa CD baïn click chuoät traùi –––> setup –––> giao dieän Welcome to the Filters xuaát hieän. 7 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ –––> Next –––> Trình caøi ñaët yeâu caàu xaùc nhaän baûn quyeàn –––> choïn I Accept the agreement –––> Next. Hoäp thoaïi yeâu caàu choïn ñöôøng daãn hoaëc ñeå nguyeân maëc ñònh. Ñöông nhieân chuùng ta phaûi choïn vì neáu ñeå nguyeân maëc ñònh thì hoûng heát. Muïc ñích cuûa chuùng ta laø caøi phaàn meàm naøy vaøo trong ruoät cuûa Adobe Photoshop. Vaäy chuùng ta phaûi laøm sao? Phaûi chuû ñoäng choïn ñöôøng daãn! C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Plug-Ins\Filters –––> Next ñeå tieán haønh caøi ñaët –––> Finish ñeå keát thuùc. 8 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ Baây giôø baïn khôûi ñoäng Adobe Photoshop roài click choïn Filter. Tröôùc khi caøi ñaët Sau khi caøi ñaët 4. Caøi ñaët, khôûi ñoäng Photoshop vaø môû moät file a) Caøi ñaët: – Caáu hình phaàn cöùng ñeà nghò: + CPU: Pentium 4 + Windows XP with Service Pack 2, 3 or Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise, ... + RAM: 512MB + Ñóa cöùng : 80GB + Card maøn hình: 256MB + CD–ROM (hoaëc DVD-ROM) – Install your software (caøi ñaët): + Tröôùc heát baïn haõy ñoùng taát caû caùc öùng duïng hieän thôøi ñang chaïy treân heä thoáng. Bao goàm nhöõng öùng duïng Adobe khaùc, nhöõng öùng duïng Microsoft Office, . . . + Cheøn ñóa caøi ñaët vaøo oå CD hay DVD vaø choïn bieåu töôïng Setup: Click chuoät 9 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ + Ñi theo nhöõng chæ daãn treân maøn hình, chæ ngoài chôi xôi nöôùc moät laùt vaø sau ñoù Photoshop seõ saün saøng phuïc vuï baïn. b) Khôûi ñoäng Photoshop: – Start –––> All Programs –––> Adobe Photoshop (Hoaëc click vaøo bieåu töôïng treân Desktop) c) Môû moät file hình: + Choïn File –––> Open ( hoaëc Ctrl + O) + Moät hoäp thoaïi xuaát hieän vaø baïn tìm Hình 1 trong CD (thí duï), ngay laäp töùc Hình 1 hieän ra trong cöûa soå rieâng, vaø cöûa soå naøy ñöôïc goïi laø "cöûa soå hình aûnh". 10 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ + Vieäc chuùng ta caàn laøm laø click vaøo file roài choïn Open. BAØI 2. PHÍM TAÉT TRONG PHOTOSHOP CS3 Photoshop CS3 laø phaàn meàm chuyeân thieát keá, chænh söûa aûnh vì vaäy khi laøm vieäc vôùi ñoái töôïng chuùng ta thöôøng söû duïng chuoät. Ñieàu naøy seõ laøm giaûm hieäu suaát laøm vieäc. Seõ laø hieäu quaû hôn neáu chuùng ta bieát keát hôïp baøn phím vôùi chuoät. Tuy nhieân phaàn meàm naøo cuõng vaäy, vieäc nhôù ñöôïc heä thoáng caùc phím taét ñeàu raát vaát vaû. Vaäy ngoaøi nhöõng phím taét maëc ñònh, baïn coù theå thieát ñaët laáy moät vaøi leänh thöôøng duøng ñeå deã nhôù, deã laøm vieäc. + Heä thoáng phím taét maëc ñònh cuûa moät soá coâng cuï: Result Move tool Rectangular Marquee Tool Elliptical Marquee Tool Windows Mac OS V V M M L L Lasso Tool Polygonal Lasso Tool Magnetic Lasso tool 11 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ Result Magic Wand Tool Quick Selection Tool Crop Tool Slice Tool Slice Select Tool Windows Mac OS W W C C K K J J B B S S Y Y E E G G R R Spot Healing Brush Tool Healing Brush Tool Patch Tool Red Eye Tool Brush Tool Pencil Tool Color Replacement Tool Clone Stamp Tool Pattern Stamp Tool History Brush Tool Art History Brush Tool Eraser Tool Background Eraser Tool Magic Eraser Tool Gradient Tool Paint Bucket Tool Blur Tool Sharpen Tool Smudge Tool 12 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ Result Windows Mac OS O O P P T T A A U U N N I I H H Dodge Tool Burn Tool Sponge Tool Pen Tool Freeform Pen Tool Horizontal Type Tool Vertical Type Tool Horizontal Type Mask Tool Vertical Type Mask Tool Path Selection Tool Direct Selection Tool Rectangle Tool Rounded Rectangle Tool Ellipse Tool Polygon Tool Line Tool Custom Shape Tool Notes Tool Audio Annotation Tool Eyedropper Tool Color Sampler Tool Measure Tool Count Tool Hand Tool 13 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ Result Zoom Tool Windows Mac OS Z Z + Töï thieát ñaët phím taét: Click choïn Window –––> Workspace –––> Keyboard Shortcuts Hoäp thoaïi xuaát hieän: Taïi muïc Shortcuts For: baïn click choïn nhoùm phím taét, ôû ñaây toâi choïn 14 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ nhoùm Tools (coâng cuï). Tieáp theo baïn di chuyeån chuoät xuoáng baûng tìm coâng cuï caàn thieát laäp roài di chuyeån chuoät sang coät Shortcut luùc naøy chuoät seõ bieán thaønh baøn tay vaø baïn chæ vieäc click chuoät nhaäp phím. BAØI 3. GIAO DIEÄN PHOTOSHOP CS3 A B D C 15 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ A: Thanh menu B: Thanh tuyø bieán coâng cuï C: Hoäp coâng cuï D: Caùc palette Cuï theå: ° Caùc thanh ngang : + Thanh memu ngang naèm treân cuøng laø danh muïc caùc leänh. + Thanh Option (thanh tuyø choïn) naèm phía döôùi thanh menu trình baøy caùc tuyø choïn vaø thuoäc tính cuûa caùc coâng cuï . + Thanh Status (thanh traïng thaùi) naèm döôùi cuøng cuûa maøn hình Photoshop bieåu dieãn traïng thaùi cuûa file aûnh vaø chöùc naêng cuûa coâng cuï hieän haønh. ° Hoäp coâng cuï (tool box): Ñaây laø hoäp ñoà ngheà raát quan troïng, chia thaønh 4 nhoùm chính: + Nhoùm coâng cuï taïo vuøng choïn vaø di chuyeån. + Nhoùm coâng cuï toâ veõ. + Nhoùm coâng cuï taïo path, chænh söûa path & coâng cuï goõ text. + Ngoaøi caùc coâng cuï keå treân, Tool box coøn chöùa hai oâ maøu Foreground, Background. ° Caùc baûng (palettes): Ñaây laø nhoùm duøng ñeå quaûn lyù hình aûnh Goàm caùc baûng sau : – Nhoùm 1 : + Baûng Navigator quaûn lyù vieäc xem aûnh. + Baûng Info thoâng tin veà maøu saéc vaø toaï ñoä cuûa ñieåm maø con troû ñaët tôùi. + Baûng Histogam laø bieåu ñoà ño ñieåm aûnh. – Nhoùm 2 : + Baûng Color quaûn lyù veà maøu saéc. + Baûng Swatches quaûn lyù maøu cho saün. + Baûng Styles quaûn lyù maãu hieäu öùng cho saün. – Nhoùm 3 : + History quaûn lyù thao taùc ñaõ laøm ñoái vôùi file aûnh. + Actions quaûn lyù caùc thao taùc töï ñoäng. 16 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ – Nhoùm 4 : + Layer quaûn lyù veà lôùp. + Channel quaûn lyù caùc keânh maøu. + Path quaûn lyù veà path ° Chuù yù Raát nhieàu tröôøng hôïp moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Photoshop khoâng coù hoäp coâng cuï, caùc palette gioáng nhö tröôøng hôïp naøy: Thoaït ñaàu nhìn hôi troáng traûi nhöng duø sao ñaây cuõng laø meïo vaët khieán moâi tröôøng laøm vieäc goïn gaøng, thoâng thoaùng hôn, neáu caàn thì baïn coù theå goïi chuùng ra. Treân thanh menu click chuoät choïn Windows, danh saùch caùc tuyø choïn soå ra, öng muïc naøo baïn click chuoät choïn muïc ñoù. Click chuoät 17 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ Tuy nhieân chaúng nheõ moãi khi muoán taét, goïi caùc palette ta laïi phaûi chaïy loøng voøng nhö theá thì hôi choùng maët. Ñôn giaûn hôn baïn chæ caàn nhaán phím “Tab” ñeå chuyeån qua chuyeån laïi. BAØI 4. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ HOÄP COÂNG CUÏ (TOOLS BOX) 18 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ Hoäp coâng cuï (Tools Box) laø moät palette daøi, heïp naèm beân traùi moâi tröôøng laøm vieäc goàm nhöõng bieåu töôïng cuûa caùc coâng cuï nhö: coâng cuï löïa choïn, veõ, toâ maøu, chænh söûa . . . Noùi chung Tools Box luoân ñoàng haønh cuøng baïn trong quaù trình hoïc cuõng nhö laøm vieäc. Neáu nhö vieäc söû duïng thuaàn thuïc, caùc coâng cuï seõ giuùp ích baïn raát nhieàu trong vieäc taêng cöôøng hieäu naêng laøm vieäc. 1. Marquee: Taïo caùc vuøng choïn hình chöõ nhaät, ellip, haøng ñôn vaø coät ñôn 2. Move: Di chuyeån vuøng choïn 19 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ 3. Lasso: Taïo caùc vuøng choïn baèng tay, ña giaùc coù meùp thaúng. Toâi cuõng thöôøng duøng caùi naøy ñeå caét aûnh khi môùi chaäp chöõng vaøo ngheà. 4. Magic Wand: Choïn vuøng coù maøu töông töï 20 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ 5. Crop: Xeùn hình aûnh 6. Slice: Taïo laùt caét. 7. Slice Select: Choïn caùc laùt vöøa caét. 8. Healing Brush: Chaám söûa loãi treân hình aûnh. 9. Patch tool: Gioáng nhö Healing Brush söûa chöõa nhöôïc ñieåm cuûa aûnh. 21 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ 10. Brush: Toâ caùc neùt coï. 11. Pencil: Toâ caùc neùt coù meùp cöùng. 12. Clone Stamp: Laøm nhaùi (baûn sao) thoâng qua vieäc ñoùng daáu. 22 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ 13. Pattern Stamp: Toâ caùc maãu hoa vaên. 14. History Brush: Toâ baûn sao cuûa traïng thaùi hoaëc snapshot ñöôïc choïn vaøo cöûa soå aûnh hieän haønh. 15. Art History Brush: Toâ vôùi neùt coï myõ thuaät. 23 [email protected] http://bookonline.ucoz.com/ 16. Eraser: Duøng ñeå xoaù vaø chuyeån noù thaønh maøu background. 17. Background Eraser: Duøng ñeå xoaù vaø chuyeån noù thaønh daïng trong suoát. 18. Magic Eraser: Xoaù caùc vuøng coù maøu gioáng nhau. 24
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan