Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Khảo sát hệ thống điện sử dụng phần mềm powerworld...

Tài liệu Khảo sát hệ thống điện sử dụng phần mềm powerworld

.PDF
72
6353
136

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM POWERWORLD CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN Trần Trung Tính Lê Minh Thắng MSSV: 1064176 Cần Thơ 11/2010 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính MỤC LỤC MỤC LỤC ...................................................................................................................... 1 CHƯƠNG I..................................................................................................................... 3 SƠ LƯỢC VỀ PHẦN MỀM POWERWORLD............................................................. 3 1.1 POWERWORLD LÀ GÌ? .................................................................................. 3 1.2 ỨNG DỤNG CỦA POWERWORLD ................................................................ 3 1.3 CÁC THANH CÔNG CỤ .................................................................................. 4 1.3.1 Thanh công cụ chính ....................................................................................... 4 1.3.2 Thanh công cụ file ........................................................................................... 4 1.3.4 Thanh công cụ Program................................................................................... 5 1.3.5 Thanh Edit Mode (Edit mode only .................................................................. 5 1.3.6 Thanh công cụ Insert ....................................................................................... 6 1.3.7 Thanh công cụ Format..................................................................................... 6 1.3.8 Thanh công cụ Zoom....................................................................................... 7 1.3.9 Thanh công cụ Case Information .................................................................... 7 1.3.10Thanh công cụ OptionInfo............................................................................... 8 1.3.11Thanh công cụ Run Mode ............................................................................... 9 CHƯƠNG II ................................................................................................................. 10 CÔNG CỤ Ở CHẾ ĐỘ EDIT MODE .......................................................................... 10 2.1 CÁC CÔNG CỤ ............................................................................................... 10 2.1.1 Thêm dữ liệu vào sơ đồ ................................................................................. 10 2.1.2 Làm tươi” các kết nối .................................................................................... 10 2.1.3 Sắp xếp lại số thứ tự cho thanh cái ................................................................ 11 2.1.4 Phân chia thanh cái ........................................................................................ 12 2.1.5 Di chuyển thiết bị .......................................................................................... 13 2.1.6 Điểm nối trên đường dây............................................................................... 14 2.1.7 Cài đặt mặc định cho các đối tượng vẽ.......................................................... 15 2.1.8 Hiển thị danh sách các đối tượng chưa liên kết............................................. 17 2.1.9 Danh sách tất cả các đối tượng hiển thị trên sơ đồ ........................................ 18 2.2 CHÈN TỰ ĐỘNG ............................................................................................ 19 2.2.1 Chèn tự động một thanh cái........................................................................... 19 2.2.2 Chèn tự động đường dây truyền tải ............................................................... 19 2.2.3 Chèn tự động máy phát.................................................................................. 20 2.2.4 Chèn tự động tải vào sơ đồ. ........................................................................... 20 CHƯƠNG III ................................................................................................................ 22 KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN....................................... 22 3.1 ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH .......................................................................... 22 3.1.1 Ổn định điện áp ............................................................................................. 22 3.1.2 Ảnh hưởng của điện áp đến hoạt động của hệ thống điện............................. 22 3.1.3 Nhiệm vụ của việc điều chỉnh điện áp........................................................... 23 3.2 ĐƯỜNG CONG ĐIỆN ÁP............................................................................... 23 3.2.1 Quan hệ công suất phản kháng và điện áp .................................................... 23 3.2.2 Quan hệ giữa công suất tác dụng và điện áp ................................................. 25 SVTH: Lê Minh Thắng 1 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính 3.3 CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÊN PHẦN MỀM .................................................. 26 3.3.1 Đường cong PV ............................................................................................. 26 3.3.2 Đường cong QV ............................................................................................ 36 CHƯƠNG IV ................................................................................................................ 38 KHẢO SÁT GIÁ ĐIỆN TẠI NÚT THANH CÁI (LMP) ............................................ 38 4.1 TÍNH KINH TẾ TỐI ƯU CÔNG SUẤT SỬ DỤNG(EDC) ............................ 38 4.1.1 Giải quyết tính kinh tế ................................................................................... 38 4.1.2 Công suất giới hạn ......................................................................................... 38 4.1.3 Mô hình phân bố............................................................................................ 38 4.1.4 Bài toán tổng quát về EDC ............................................................................ 39 4.1.5 Trường hợp tổng quát, hàm Lagrangian........................................................ 39 4.1.6 Trường hợp khi không thõa sự tối ưu kinh tế................................................ 39 Ví dụ áp dụng:.......................................................................................................... 40 4.2 GIÁ ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ BIÊN CỦA HỆ THỐNG(LMP) ................................ 42 Các định nghĩa về (LMP)......................................................................................... 42 4.3 MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM ................................................................... 43 CHƯƠNG V ................................................................................................................. 48 KHẢO SÁT HỆ SỐ PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRUYỀN TẢI TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN(PTDF) ................................................................................................................ 48 5.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA ......................................................................................... 48 5.1.1 PTDF là gì?.................................................................................................... 48 5.1.2 Ý nghĩa của PTDFs ....................................................................................... 49 5.2 KHẢO SÁT “PTDF” TRONG THỰC NGHIỆM ............................................ 49 5.3 CÁC VÍ DỤ ...................................................................................................... 49 Ví dụ 1: .................................................................................................................... 49 Ví dụ 2 ..................................................................................................................... 50 Ví dụ 3 ..................................................................................................................... 51 5.4 MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM ................................................................... 59 CHƯƠNG VI................................................................................................................ 65 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MẤT ĐIỆN TRÊN ĐƯỜNG DÂY(LODFs)................. 65 6.1 GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 65 6.2 CÁCH TÍNH TOÁN “LODF”.......................................................................... 66 6.2.1 Các công thức tính......................................................................................... 66 6.2.2 Ví dụ .............................................................................................................. 66 6.3 HƯỚNG DẪN TRÊN PHẦN MỀM ................................................................ 69 KẾT LUẬN.................................................................................................................. 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 71 SVTH: Lê Minh Thắng 2 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính CHƯƠNG I SƠ LƯỢC VỀ PHẦN MỀM POWERWORLD 1.1 POWERWORLD LÀ GÌ? Phần mềm mô phỏng powerworld là sản phẩm của công ty Powerworld với nhiều phiên bản được phát hành. Phần mềm được dùng để thiết kế, mô phỏng sự vận hành của hệ thống điện dựa trên các thông số của hệ thống, có khả năng phân tích và tính toán các thông số của hệ thống như: dòng công suất tối ưu(OPF), đánh giá độ ổn định của hệ thống (PVQV), phân tích khả năng truyền tải (ATC)… 1.2 ỨNG DỤNG CỦA POWERWORLD Powerworld là phần mềm có khả năng phân tích hệ thống điện lớn với nhiều thanh cái. Là phần mềm cho phép ta có thể thiết kế hệ thông điện một cách nhanh chống, dễ sử dụng với độ tin cậy cao. Cho phép phân tích các thông số của hệ thống điện qua các bảng số liệu, biểu đồ và đồ thị cụ thể nhờ đó mà ta có thể dễ dàng kiểm soát hệ thống, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời chánh những tổn thất đáng tiếc ngoài ra trong thiết kế chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề giảm giá thành điện năng nhưng phải tăng độ tin cậy. Và phần mềm này cho phép ta tính toán được điều đó thông qua tính toán chi phí sử dụng của hệ thống ngoài thực tế. Bên cạnh những công cụ dùng trong việc thiết kế hệ thống, phần mềm còn có những công cụ mở rộng khác (Simulator Add-On Tools). - Công cụ đánh giá tính ổn định và tương thích của điện áp (Voltage Adequacy And Stability Tool). - Công cụ xác định dòng công suất tối ưu (Optimal Power Flow Tool). - Công cụ xác định tính an toàn dòng công suất tối ưu (Security Constrained Optimal Power Flow Tool). - Công cụ phân tích khả năng truyền tải của hệ thống (Available Transfer Capability Analysis Tool) - Khả năng tự động hóa (Simulator Automation Server SVTH: Lê Minh Thắng 3 Luận Văn Tôt Nghiệp 1.3 CBHD: Ts. Trần Trung Tính CÁC THANH CÔNG CỤ Hình 1.1 1.3.1 Thanh công cụ chính Hình 1.2 Thanh công cụ này luôn hiển thị trên màn hình làm việc 1.3.2 Thanh công cụ file Hình 1.3 Thanh công cụ này cho phép truy cập các hoạt động của hệ thống điều hành như: lưu sơ đồ, in sơ đồ, tải hồ sơ từ đĩa. Ngoài ra còn có các chức năng sau: - Mở sơ đồ dự án (Open Case) - Mở sơ đồ đơn tuyến (Open Oneline) - Lưu một sơ đồ dự án (Save Case) - Lưu một sơ đồ đơn tuyến (Save Oneline) - Tạo mới sơ đồ dự án (New Case) - Tạo mới sơ đồ đơn tuyến (New Oneline) - Tải một tập tin hỗ trợ (Load Auxiliary File) - Tính hợp lệ của dự án (Validate Case) - Cửa sổ in (Print Window) SVTH: Lê Minh Thắng 4 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính Trợ giúp (Help) - 1.3.4 Thanh công cụ Program Hình 1.4 Thanh công cụ Program cung cấp khả năng chuyển đổi qua lại giữa chế độ chỉnh sửa và chạy chương trình Các tùy chọn: - Abort: ấn nút chương trình sẽ tạm dừng mô phỏng. - Edit Mode: chuyển chương trình sang chế độ chỉnh sửa - Run Mode: Chạy chuong trình đã được thiết lập, ta có thể thực hiện các giải pháp cho hệ thống hay mô phỏng bằng hoạt cảnh. - Script Mode dùng để gọi một nhóm lệnh hoặc mở một tập tin hỗ trợ chứa các nhóm lênh và dữ liệu sửa đổi. - Log: Chức năng hiển thị bảng ghi các thông số vận hành của sơ đồ mô phỏng. chỉ ra các thông tin mà Power Flow Solution vừa xữ lý. - Single Solution-Full Newton (Run mode only): Xuất hiện ở chế độ run mode, tunh toán dòng công suất môt cách độc lập. 1.3.5 Thanh Edit Mode (Edit mode only) Hình 1.5 - Bao gồm các lệnh sau: + Cắt (cut) + Sao chép (copy) + Dán (paste) SVTH: Lê Minh Thắng 5 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính + Chọn một đối tượng (select by criteria) + Chọn một nhóm đối tượng (rectangle selection) 1.3.6 Thanh công cụ Insert Hình 1.6 Thanh này hiển thị ở chế độ Edit Mode, chứa rất nhiều tùy chọn cho phép chèn, vẽ các phần tử hệ thống vào sơ đồ đơn tuyến như: thanh cái, máy phát, máy biến áp, đường dây truyền tải,… Các nút bấm trên thanh công cụ này cung cấp hầu hết các tính năng sẵn có trong menu Insert. 1.3.7 Thanh công cụ Format Hình 1.7 Thanh công cụ cho phép điều khiển thuộc tinh sau: Font chữ (Font), màu sắc (color), kiểu đường kẻ (line styles)… Thanh này còn cho phép đặt các giá trị mặc định cho các tham số vẽ khác nhau và để xác lập các giá trị mặc định khi cần thiết. Thanh này còn cung cấp các tính năng có sẵn trong trình đơn Format của menu chính. Gồm các lệnh sau: - Font: cho phép xác định kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc. - Line/Fill: quy định màu sắc, kích cỡ của đường dây. - Levels/Layer: dùng để tùy chỉnh, xếp lớp đối tượng. - Sent to back: chuyển ra sau một đối tượng khac. - Bring to front: chuyển ra trước một đối tượng. SVTH: Lê Minh Thắng 6 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính 1.3.8 Thanh công cụ Zoom Hình 1.8 Thanh ZoomToolbar là thanh công cụ dùng để phóng to, thu nhỏ các đối tượng trên màn hình mô phỏng. Thanh công cụ này giúp ta có thể lưu tại một vị trí nào đó trên màn hình mô phỏng và gọi lại vị trí đó khi cần. Các tùy chọn bao gồm: - Show full oneline: hiển thị đầy đủ sơ đồ trên màn hình - Save view: lưu một sơ đồ đơn tuyến - Present zoom level: cho phép chon kích thước thích hợp - Pan-ZoomCtrl: cho phép quan sát chi tiết trên sơ đồ. - Zoom in on Area: phóng to nơi cần quan sát. 1.3.9 Thanh công cụ Case Information Hình 1.9 Thanh công cụ này hiển thị thông tin của dự án, cung cấp những khả năng để dễ dàng truy cập đến những tùy chọn hiển thị thông tin của dự án, nhằm tùy chỉnh và định dạng một danh sách đang hiển thị Bao gồm các tùy chọn sau: - Options: cho phép gọi một trình đơn kéo xuống có các tùy chọn giống như hộp thoại Case information Display. - Copy All: cho phép sao chép toàn bộ mẫu tin vào vùng lưu trữ tạm thời, từ đó có thể dán sang một chương trình khác. - Copy selection: sao chép những mẫu tin được chọn và dán vào một chương trình khác. - Paste: dán những mẫu tin được chọn. SVTH: Lê Minh Thắng 7 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính - Find: truy cập đến những mẫu tin có liên quan bằng số thứ tự hay tên. - Search: gọi hộp thoại search for text, cho phép tìm đến địa chỉ văn bản trong sơ đồ. - Use Area/Zone/Owner Filters: chon lọc mẫu tin hiển thị bằng cách cho hiển thị theo vùng, khu vực. - Set Area/Zone/Wner Filters: đặt lại các vùng, khu vực để áp dụng lọc mẫu tin. - Show Dialog: cho phép gọi một hộp thoại chứa thông tin chi tiết các thiết bị và cho phép điều chỉnh các thông tin cho từng thiết bị. - Display/Column Option: điều chỉnh các nội dung và các thông tin định dạng của bảng số liệu đang hiển thị. - Advanced Filtres: tùy chỉnh lọc theo mong muốn. - Advanced Sort: tùy chỉnh sắp xếp các thông tin hiển thị theo mong muốn. - Refresh: cập nhật dữ liệu hiện thời nhằm thỏa trạng thái dang hiện hữu của hệ thống. - Get Column Metrics: hộp thoại này cho phép ước tính số lượng cột được chọn. - Auto Size all column widths: quy định độ rộng của tất cả các file để chứa dữ liệu rộng nhất của các phần tử trong mỗi cột. - Increase/Decrease Decimals: điều chỉnh tăng giảm số thập phân cho mỗi ô. 1.3.10 Thanh công cụ OptionInfo Hình 1.10 Đây là thanh công cụ cung cấp khả năng truy suất nhanh đến nhiều thông tin hiển thị và cài dặt tùy chọn của ứng dụng. Sử dụng thanh công cụ này để mô phỏng và giải quyết các tùy chọn, định nghĩa các vùng hay khu vực được lựa chọn, thực hiện giải quyết dòng công suất, tạo nhanh danh sách dòng công suất… Bao gồm các tùy chọn: - Case/Simulation Option: cung cấp môi trường linh hoạt để mô tả, mô phỏng sự vận hành của hệ thống. - Oneline Option: tùy chọn màu nền sơ đồ đơn tuyến. SVTH: Lê Minh Thắng 8 Luận Văn Tôt Nghiệp - CBHD: Ts. Trần Trung Tính Quick Powerflow List: cung cấp một danh sách tổng quát về dòng công suất của một thanh cái nào đó. Hình 1.11 - Display Bus View: hiển thị thông tin của tất cả các phần tử nối với thanh cái. - Area/ Zone Filters: lựa chọn vùng, khu vực hiển thị trên bảng số liệu. - Display Subtation view: hiển thị thông tin liên quan đến trạm biến áp… 1.3.11 Thanh công cụ Run Mode Hình 1.12 Thanh công cụ này sử dụng ở chế độ Run Mode, giúp chúng ta điều chỉnh sơ đồ như: bắt đầu chạy mô phỏng, khởi động lại và dừng. Nó liên kết với các công cụ như contouring, difference flow và fault analysis. Có các lệnh sau: - Play: bắt đầu chạy mô phỏng. - Pause: dừng mô phỏng. - Reset: khởi động lại chương trình mô phỏng - Contouring: dùng thể hiện các màu sắc khác nhau của từng phần tử trong hệ thống (tùy vào hiện trạng của các phần tử này). - Difference Flows: cho phép so sánh hai đường truyền khác nhau trên cùng hệ thống. - Fault Analysis: cho phép phân tích các tình huống xảy ra sự cố ngắn mạch , hiển thị các thông số của các phần tử trên hệ thống(thanh cái, máy phát…) SVTH: Lê Minh Thắng 9 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính CHƯƠNG II CÔNG CỤ Ở CHẾ ĐỘ EDIT MODE 2.1 CÁC CÔNG CỤ 2.1.1 Thêm dữ liệu vào sơ đồ Lệnh Append Case cho phép ta thêm vào những thiết bị mới cho hệ thống điện để bổ xung vào sơ đồ có sẵn. Khác với lệnh Open Case, lệnh Append Case không xóa mất những sơ đồ đang hiện hữu (nếu có), trước khi tải sơ đồ mới được chọn. Để sữ dụng lệnh này ta vào hướng dẫn Tool>Append Case ở chế độ Edit Mode. Lệnh Append Case rất hữu ích khi sử dụng phối hợp chúng với lệnh hiển thị một sơ đồ tương đương (Equivalencing Display). Khi sử dụng lệnh Append Case thì dữ liệu hoàn toàn được ghi đè lên các thông số đang hiện hữu sẵn tương ướng với số thứ tự của từng thanh cái. 2.1.2 Làm tươi” các kết nối Tùy chọn này cho phép ta cập nhật hoặc điều chỉnh lại sự kết nối của các thiết bị trên hệ thống khi ta xây dựng hay thêm vào hệ thống thiết bị mới. Để truy cập đến tùy chọn ta theo hướng dẫn Option > Refresh Anchors ở chế độ Edit Mode. Hình 2.1 SVTH: Lê Minh Thắng 10 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính 2.1.3 Sắp xếp lại số thứ tự cho thanh cái Hộp thoại Renumber Buses cho phép ta thay đổi số thứ tự của thanh cái trên toàn bộ hệ thống đang mở. Để vào hộp thoại ta chọn Option > Renumber Buses Hình 2.2 Bảng số liệu của hộp thoại Renumber Buses được sử dụng để quản lý danh sách số thứ tự thanh cái hiện thời, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, sẽ sắp xếp lại thứ tự thanh cái trên sơ đồ. Ta có thể chỉ rõ số thứ tự thanh cái muốn thay đổi và nhập giá trị mới của chúng trực tiếp vào bảng. Hoặc ta có thể truy cập tự động số thứ tự của thanh cái bằng cách chọn bất kỳ một tùy chọn nào trong các tùy chọn tự động cài đặt (Automatic Setup Of Bus List Options) và click vào nút Setup Bus Swap List trên hộp thoại. Ở hộp thoại này ta có thể chèn một thanh cái với một số thứ tự mới bằng cách chọn Insert hay xóa các số thứ tự một thanh cái đang hiển thị trong danh sách bằng cách chọn Delete từ trình đơn vùng khi click chuột phải lên danh sách. Ta cũng có thể xóa sạch toàn bộ danh sách các số thứ tự của thanh cái bằng cách click vào Clear Bus Swap List trên hộp thoại Automatic Setup Of Bus List: tùy chọn này dùng để tạo một danh sách thanh cái được đánh số. Lựa chọn một tùy chọn từ danh sách và click vào “Setup Bus Swap SVTH: Lê Minh Thắng 11 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính list” để tạo môt danh sách hoặc xóa một danh sách số thứ tự bằng cách click vào “Clear Bus Swap List” từ hộp thoại. Load All Buses in Case: tùy chọn này cho phép đánh số cho toàn bộ thanh cái trong hệ thống bằng cách mặc định. Mặc định số thứ tự của thanh cái mới cũng chính là số thứ tự của thanh cái cũ.Ngoài ra ta còn có thể đánh số lại cho mỗi thanh cái hoặc thêm thanh cái vào, nhưng số thanh cái mới và cũ phải đồng nhất. Load Buses with Valid Area/Zone Filters: chế độ này cho phép ta đánh số những thanh cái nằm trung vùng/khu vực hợp lệ mới được nhập vào bảng để đánh số tự động. Load Only Buses on Oneline: chỉ dùng để đánh số những thanh cái có trên sơ đồ đơn tuyến tùy chọn này đem lại nhiều hữu ích cho chúng takhi cần thay đổi thanh cái trên sơ đồ đơn tuyến. Load Buses From Text File: dùng để đánh lại số toàn lại thanh cái trong bảng bằng cách sử dụng từ những tập tin ngoài. Freshen Current Online: tùy chọn này giúp ta danh số lại một cách nhanh chóng môt sơ đồ đơn tuyến đang hiện hữu với một sự sắp xếp thứ tự mới. 2.1.4 Phân chia thanh cái Trong phần mềm này có thể giúp ta thay đổi từ một thanh cái kết hợp chuyển ngược lại thành hai thanh cái. Trong quá trình phân chia ta có thể giữ lại những thiết bị nào nối với thanh cái nguyên bản hay di chuyển thiết bị đến thanh cái mới. Để phân chia ta click chuột phải vào thanh cái và chọn Split Bus Hình 2.3 SVTH: Lê Minh Thắng 12 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính Hộp thoại này chứa hai mục chính: Existing Bus: là mục chứa những thanh cái đang hiện hữu trên sơ đồ, vùng để phân chia. Ngoài ra chúng ta có thể bấm vào mục Find… để tìm tới những thanh cái đang hiện hữu trên sơ đồ. New Bus: là mục dùng để đặc số thứ tự và đặc tên cho thanh cái mới được phân chia ra thành thanh cái gốc. Ta có thể chỉ rõ sự quan hệ giữa thanh cái gốc và thanh cai mới bằng cách chọn “Insert bus tie between existing and new buses”, khi đó chương trình tự đặt trở kháng cho quan hệ giữa thanh cái mới và thanh cái gốc. Vấn đề còn lại là thanh cái sau khi được phân chia ra thành từng phần thì chuỗi dữ liệu được xữ lý làm sao? Nếu ta đã định nghĩa chuỗi dữ liệu cho sự phân tích thì chương trình mô phỏng sẽ tính toán lại chuỗi dữ liệu cho thanh cái gốc và thanh cái mới sau khi chia ra. 2.1.5 Di chuyển thiết bị Dùng để di chuyển các thiết bị giữa các thanh cái như tải, máy phát,… để tiến hành công việc này ta vào Tool > Move Bus Equipment. Trên thanh menu chính của chương trình, hoặc ta click phải chuột vào thiết bị rồi chon Equipment Move. Hình 2.4 SVTH: Lê Minh Thắng 13 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính Trong hộp thoại này ta có thể lựa chọn thiết bị cần chuyển của thanh cái nguồn từ danh sách thanh bên dưới và chọn “Yes” trong trường “Move Object” và chọn giá trị % từ trường “Move%”. Sau khi đã chọn thiết bị cần chuyển ta click chuột vào “Move equipment” để chuyển. Để kết thúc công việc ta click “close” trên hộp thoại. 2.1.6 Điểm nối trên đường dây Hộp thoại này cho phép ta có thể chèn thêm thanh cái tại một vị trí nào đó trên đường dây truyền tải đang hiện hữu. Thiết bị này giúp ta có thể gắn thêm những thiết bị lên sơ đồ. Để làm được việc này ta click chuột phải lên đường dây và chọn Insert Line Tap hoặc chon Tool > Tap transmission line. Hình 2.5 SVTH: Lê Minh Thắng 14 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính Hộp thoại này cho phép ta định nghĩa được việc cài đặt để chèn một thanh cái mới tới đường dây truyền dẫn. Tại đây ta có thể thay đổi đường dây bằng cách chọn những đối tượng trong mục “Search For Near Bus”, rồi sau đó chọn đối tượng trong mục “Select Far Bus, CKT”. Position along line (vị trí dọc theo đường dây): là mục chỉ khoảng cách tại vị trí click chuột phải trên đường dây truyền dẫn so với tổng chiều dài đường dây theo đơn vị phần trăm. Nói cách khác nếu đoạn dây có độ dài là 10,chúng ta click chuột vào vị trí đơn vị là 7 thì Posittion along line sẽ là 30% từ thanh cái đến điểm cuối cùng của đường dây. New Bus Number: dùng đặt số thứ tự cho thanh cái mới. Mặc định chương trình sẽ đặt một số thứ tự mới không có trên sơ đồ. New Bus Name: dùng đặt tên cho thanh cái mới. Nếu không đặt tên thì chương trình cũng tự động đặt tên. Tên có thể trùng với số thứ tự của nó. New Bus Area: dùng để chọn vùng cho thanh cái mới. Nó có thể cùng vùng với các thanh cái khác trên sơ đồ hoặc ta có thể chon vùng khác cho nó. New Bus Zone: dùng để chọn khu vực cho thanh cái mới. Cũng giống như chọn vùng cho thanh cái Shunt Model: dùng để đặt giá trị điện dung cho đường dây truyền dẫn khi chèn thanh cái mới vào. Mặc định chương trình sẽ gán cho giá trị gốc từ đường dây ban đầu. Thường điện dung của hai phần tử nhánh được đặt giá trị là 0. Treat sections as a multi-section line: khi ta chọn mục này là để bắt buộc trạng thái của hai đoạn dây mới được điều khiển đồng thời. Click nút Tab để đóng hộp thoại và thi hành lệnh. 2.1.7 Cài đặt mặc định cho các đối tượng vẽ Được sữ dụng để mặc định kích thước, những đối tượng mới và hiển thị các tham số khác. Những tùy chọn này chỉ có ở chế độ Edit Mode. Để làm được việc này ta chọn đường dẫn Options > Default Drawing Values, trên thanh menu chính của chương trình. SVTH: Lê Minh Thắng 15 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính Hình 2.6 Giá trị mặc định này xuất hiện khi chúng ta chèn một đối tượng mới vào một sơ đồ đơn tuyến. Khi chúng ta thay đổi các giá trị mặc định sẽ không làm thay đổi các đối tượng đã vẽ trên sơ đồ. Trường Nom kV: do có nhiều đối tượng với nhiều mức điện áp khác nhau. Vì vậy trường này dùng để đặt giá trị điện áp cho từng đối tượng. Dựa vào mức điện áp của từng đối tượng mà ta có thể đặt vào đó mức điện áp tương ứng với nó trong trường Nom kV. Mức điện áp đặt vào phải lớn hơn hoặc bằng mức điện áp trong trường Nom kV. Nếu mức điện áp của đối tượng nhỏ hơn các giá trị trong trường Nom kV thì chúng ta đặt giá trị này ở mức giá trị điện áp thấp nhất trong trường Nom kV. Chỉnh sửa giá trị trong bảng số liệu Những font màu trong bảng số liệu này theo quy ước của Case Information Display. Hầu hết các giá trị mặc định có thể truy nhập và sửa đổi bằng cách lựa chọn giá trị mà ta muốn thay đổi và sau đó nhập giá trị vào. Để thay đổi giá trị trong bảng số liệu ta nhấp double click chuột vào giá trị cần thay đổi và nhâp giá trị mới vào. Trường CB size: khi ta chèn những đường dây truyền tải hoặc máy biến thế mới, thì những cầu dao điện sẽ tự động chèn lên nhánh với kích thước được chỉ rõ trong trường CB size. Nếu ta không muốn những cầu dao này chèn vào thì ta đặt giá trị cho trường là “0” hoặc một số âm. SVTH: Lê Minh Thắng 16 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính Trường Pie size: những đồ thị hình tròn sẽ tự động chèn vào hệ thống khi ta chèn đường dây và máy biến thế mới vào hệ thống kích thước giống như trường CB size. Tùy chọn Set Default Font: khi click vào nút này thì chương trình xuất hiên hộp thoại Font cho ta lựa chọn phông chữ, màu sắc, kích cỡ… dùng để mặc định sử dụng các trường văn bản mới. để sử dụng được những giá trị này ta chọn Use the default font size for new text. Tùy chọn Only Cut/Copy Display Objects, Not Power System Records: khi ta muốn cắt hoặc xóa một đối tượng từ sơ đồ đơn tuyến. chương trình cần biết có phải ta muốn cắt hoặc xóa các biểu tượng trong hệ thống đã được định nghĩa từ mô hình hay không. Click chọn tùy chọn này để chương trình hiểu rằng nó cần phải luôn luôn xóa những đối tượng từ sơ đồ đơn tuyến, không phải từ mô hình hệ thống. Mục Oneline/Bus View Background Color: để thay đồi màu sắc cho sơ đồ đơn tuyến và màu nền cho hộp thoại tổng quan thanh cái 2.1.8 Hiển thị danh sách các đối tượng chưa liên kết Tùy chọn này liệt kê danh sách các đối tượng chưa liên kết tới bảng ghi của mô hình hệ thống. Sự tồn tại của các đối tượng chưa liên kết này có thể bị thất lạc bởi vì chúng có giá trị điện áp và dòng bằng “Zero”. Hình 2.7 SVTH: Lê Minh Thắng 17 Luận Văn Tôt Nghiệp CBHD: Ts. Trần Trung Tính Tùy chọn Total Number of Unlinked Display Objects: tùy chọn này cho biết toàn bộ đối tương chưa liên kết trên màn hình. Theo lý tưởng số trong mục này là zero. Nếu khác không thì các đối tượng này sẽ được xác định trong bảng bởi kiểu “type”, vị trí trên màn hình “screen location”… Tùy chọn Delete Unlinked Objects: xóa bỏ các thông sổ của các đối tượng chưa liên kết được hiển thị. 2.1.9 Danh sách tất cả các đối tượng hiển thị trên sơ đồ Vào đường dẫn Option > list display object > on Hình 2.8 Hộp thoại này cho chúng ta biết được tọa độ X,Y của các thiết bị trên màn hình hiển thị cùng một lúc với thông tin của chúng. Để tùy chỉnh các đối tượng hiển thị ta click chuột phải lên sơ đồ và chọn các tùy chọn từ danh sách menu hiện lên. Để xóa các đối tượng trên sơ đồ đơn tuyến ta chọn Delete, để xem thông tin các đối tượng hiển thị ta chọn Show Dialog. Cuối cùng ta chọn Pan Oneline to Object để di chuyển đến vị trí mong muốn và chọn các đối tượng tương ứng trên sơ đồ đơn tuyến. SVTH: Lê Minh Thắng 18 Luận Văn Tôt Nghiệp 2.2 CBHD: Ts. Trần Trung Tính CHÈN TỰ ĐỘNG 2.2.1 Chèn tự động một thanh cái Chương trình cho phép ta chèn tự động thanh cái vào sơ đồ. Nếu chúng ta muốn tự động chèn đường dây truyền tải sau khi đã chèn thanh cái thì ta click vào Auto Insert transmission lines when finished. Nếu không thì chương trình chỉ chèn thanh cái vào sơ đồ Để truy xuất hộp thoại này ta chọn Insert > Auto Insert > Buses Hình 2.9 2.2.2 Chèn tự động đường dây truyền tải Hộp thoại này cung cấp cho ta các tùy chọn để xác định điện áp nhỏ nhất qua đường dây (Minimum kV Level), cho phép chúng ta mặc định chèn CB, biểu đồ hình tròn, thông số cho đường dây truyền tải (Default Drawing Values), nhập giá trị trở kháng của đường dây để tự động chèn ( Maximum P.U. …..). Ngăn không cho chèn nhánh cụt vào thanh cái ( Do not insert…) và chỉ chèn một CB cho đường dây (Only insert….) Để truy xuất hộp thoại này ta chọn như sau: Insert > Auto Insert > Lines SVTH: Lê Minh Thắng 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan