Tài liệu Luật giáo dục việt nam

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 672 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Luật giáo dục Việt Nam
Quèc héi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam LuËt sè: 38/2005/QH11 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam Khãa XI, kú häp thø 7 (Tõ ngµy 05 th¸ng 5 ®Õn ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005) LuËt Gi¸o dôc C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ gi¸o dôc. Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt gi¸o dôc quy ®Þnh vÒ hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n; tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng gi¸o dôc. §iÒu 2. Môc tiªu gi¸o dôc Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §iÒu 3. TÝnh chÊt, nguyªn lý gi¸o dôc 1. NÒn gi¸o dôc ViÖt Nam lµ nÒn gi¸o dôc x· héi chñ nghÜa cã tÝnh nh©n d©n, d©n téc, khoa häc, hiÖn ®¹i, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng. 2. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¶i ®îc thùc hiÖn theo nguyªn lý häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi lao ®éng s¶n xuÊt, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn, gi¸o dôc nhµ trêng kÕt hîp víi gi¸o dôc gia ®×nh vµ gi¸o dôc x· héi. 2 §iÒu 4. HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n gåm gi¸o dôc chÝnh quy vµ gi¸o dôc thêng xuyªn. 2. C¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n bao gåm: a) Gi¸o dôc mÇm non cã nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o; b) Gi¸o dôc phæ th«ng cã tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng; c) Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cã trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ; d) Gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (sau ®©y gäi chung lµ gi¸o dôc ®¹i häc) ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ. §iÒu 5. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc 1. Néi dung gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh c¬ b¶n, toµn diÖn, thiÕt thùc, hiÖn ®¹i vµ cã hÖ thèng; coi träng gi¸o dôc t tëng vµ ý thøc c«ng d©n; kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i; phï hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ t©m sinh lý løa tuæi cña ngêi häc. 2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc; båi dìng cho ngêi häc n¨ng lùc tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v¬n lªn. §iÒu 6. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc 1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp, mçi cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o. 2. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh æn ®Þnh, tÝnh thèng nhÊt; kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc, c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n luång, liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh ®µo t¹o vµ h×nh thøc gi¸o dôc trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 3. Yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i ®îc cô thÓ hãa thµnh s¸ch gi¸o khoa ë gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ë gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc, gi¸o dôc thêng xuyªn. S¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc. 4. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo n¨m häc ®èi víi gi¸o dôc mÇm non vµ gi¸o dôc phæ th«ng; theo n¨m häc hoÆc theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ ®èi víi gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc. KÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ mµ ngêi häc tÝch luü ®îc khi theo häc mét ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®îc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi cho m«n häc hoÆc tÝn chØ t¬ng øng trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc kh¸c khi ngêi häc chuyÓn ngµnh nghÒ ®µo t¹o, chuyÓn h×nh thøc häc tËp hoÆc häc lªn ë cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cao h¬n. 3 Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ, viÖc c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi kÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ. §iÒu 7. Ng«n ng÷ dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c; d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè; d¹y ngo¹i ng÷ 1. TiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ chÝnh thøc dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c. C¨n cø vµo môc tiªu gi¸o dôc vµ yªu cÇu cô thÓ vÒ néi dung gi¸o dôc, Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc d¹y vµ häc b»ng tiÕng níc ngoµi trong nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c. 2. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi d©n téc thiÓu sè ®îc häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc m×nh nh»m gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, gióp cho häc sinh ngêi d©n téc thiÓu sè dÔ dµng tiÕp thu kiÕn thøc khi häc tËp trong nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c. ViÖc d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Ngo¹i ng÷ quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc lµ ng«n ng÷ ®îc sö dông phæ biÕn trong giao dÞch quèc tÕ. ViÖc tæ chøc d¹y ngo¹i ng÷ trong nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c cÇn b¶o ®¶m ®Ó ngêi häc ®îc häc liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. §iÒu 8. V¨n b»ng, chøng chØ 1. V¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc sau khi tèt nghiÖp cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. V¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n gåm b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng, b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, b»ng th¹c sÜ, b»ng tiÕn sÜ. 2. Chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®îc cÊp cho ngêi häc ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp sau khi ®îc ®µo t¹o hoÆc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, nghÒ nghiÖp. §iÒu 9. Ph¸t triÓn gi¸o dôc Ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi. Ph¸t triÓn gi¸o dôc ph¶i g¾n víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ, cñng cè quèc phßng, an ninh; thùc hiÖn chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa; b¶o ®¶m c©n ®èi vÒ c¬ cÊu tr×nh ®é, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬ cÊu vïng miÒn; më réng quy m« trªn c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng vµ hiÖu qu¶; kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông. §iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, tÝn ngìng, nam n÷, nguån gèc gia ®×nh, ®Þa vÞ x· héi, hoµn c¶nh kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi häc tËp. Nhµ níc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong gi¸o dôc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ai 4 còng ®îc häc hµnh. Nhµ níc vµ céng ®ång gióp ®ì ®Ó ngêi nghÌo ®îc häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ngêi cã n¨ng khiÕu ph¸t triÓn tµi n¨ng. Nhµ níc u tiªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho con em d©n téc thiÓu sè, con em gia ®×nh ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i, ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt vµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi kh¸c thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña m×nh. §iÒu 11. Phæ cËp gi¸o dôc 1. Gi¸o dôc tiÓu häc vµ gi¸o dôc trung häc c¬ së lµ c¸c cÊp häc phæ cËp. Nhµ níc quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ cËp gi¸o dôc, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trong c¶ níc. 2. Mäi c«ng d©n trong ®é tuæi quy ®Þnh cã nghÜa vô häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é gi¸o dôc phæ cËp. 3. Gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn cña gia ®×nh trong ®é tuæi quy ®Þnh ®îc häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é gi¸o dôc phæ cËp. §iÒu 12. X· héi hãa sù nghiÖp gi¸o dôc Ph¸t triÓn gi¸o dôc, x©y dùng x· héi häc tËp lµ sù nghiÖp cña Nhµ níc vµ cña toµn d©n. Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc; thùc hiÖn ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng vµ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc; khuyÕn khÝch, huy ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. Mäi tæ chøc, gia ®×nh vµ c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc, phèi hîp víi nhµ trêng thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc, x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh vµ an toµn. §iÒu 13. §Çu t cho gi¸o dôc §Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t ph¸t triÓn. Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho gi¸o dôc; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho gi¸o dôc. Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho gi¸o dôc. §iÒu 14. Qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n vÒ môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung, kÕ ho¹ch gi¸o dôc, tiªu chuÈn nhµ gi¸o, quy chÕ thi cö, hÖ thèng v¨n b»ng, chøng chØ; tËp trung qu¶n lý chÊt lîng gi¸o dôc, thùc hiÖn ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý gi¸o dôc, t¨ng cêng quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¬ së gi¸o dôc. §iÒu 15. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ gi¸o Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng gi¸o dôc. 5 Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn nªu g¬ng tèt cho ngêi häc. Nhµ níc tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o; cã chÝnh s¸ch sö dông, ®·i ngé, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó nhµ gi¸o thùc hiÖn vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh; gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng quý träng nhµ gi¸o, t«n vinh nghÒ d¹y häc. §iÒu 16. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc C¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. C¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc nh»m ph¸t huy vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc, b¶o ®¶m ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. §iÒu 17. KiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc KiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc lµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m x¸c ®Þnh møc ®é thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung gi¸o dôc ®èi víi nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c. ViÖc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú trong ph¹m vi c¶ níc vµ ®èi víi tõng c¬ së gi¸o dôc. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc ®îc c«ng bè c«ng khai ®Ó x· héi biÕt vµ gi¸m s¸t. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc. §iÒu 18. Nghiªn cøu khoa häc 1. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c tæ chøc nghiªn cøu, øng dông, phæ biÕn khoa häc, c«ng nghÖ; kÕt hîp ®µo t¹o víi nghiªn cøu khoa häc vµ s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, tõng bíc thùc hiÖn vai trß trung t©m v¨n hãa, khoa häc, c«ng nghÖ cña ®Þa ph¬ng hoÆc cña c¶ níc. 2. Nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c phèi hîp víi tæ chøc nghiªn cøu khoa häc, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô trong viÖc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u tiªn ph¸t triÓn nghiªn cøu, øng dông vµ phæ biÕn khoa häc gi¸o dôc. C¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vÒ gi¸o dôc ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. §iÒu 19. Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o, tiÕn hµnh c¸c nghi thøc t«n gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n. §iÒu 20. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®Ó xuyªn t¹c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, chèng l¹i Nhµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, chia rÏ khèi ®oµn kÕt toµn d©n téc, kÝch ®éng b¹o lùc, tuyªn truyÒn chiÕn tranh x©m lîc, ph¸ ho¹i thuÇn phong mü tôc, truyÒn b¸ mª tÝn, hñ tôc, l«i kÐo ngêi häc 6 vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc v× môc ®Ých vô lîi. Ch¬ng II hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n Môc 1 Gi¸o dôc mÇm non §iÒu 21. Gi¸o dôc mÇm non Gi¸o dôc mÇm non thùc hiÖn viÖc nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi. §iÒu 22. Môc tiªu cña gi¸o dôc mÇm non Môc tiªu cña gi¸o dôc mÇm non lµ gióp trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch, chuÈn bÞ cho trÎ em vµo häc líp mét. §iÒu 23. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc mÇm non 1. Néi dung gi¸o dôc mÇm non ph¶i b¶o ®¶m phï hîp víi sù ph¸t triÓn t©m sinh lý cña trÎ em, hµi hßa gi÷a nu«i dìng, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc; gióp trÎ em ph¸t triÓn c¬ thÓ c©n ®èi, khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn; biÕt kÝnh träng, yªu mÕn, lÔ phÐp víi «ng, bµ, cha, mÑ, thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ ngêi trªn; yªu quý anh, chÞ, em, b¹n bÌ; thËt thµ, m¹nh d¹n, hån nhiªn, yªu thÝch c¸i ®Ñp; ham hiÓu biÕt, thÝch ®i häc. 2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc mÇm non chñ yÕu lµ th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i ®Ó gióp trÎ em ph¸t triÓn toµn diÖn; chó träng viÖc nªu g¬ng, ®éng viªn, khÝch lÖ. §iÒu 24. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non 1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc mÇm non; cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ em ë tõng ®é tuæi; quy ®Þnh viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü; híng dÉn c¸ch thøc ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ em ë tuæi mÇm non. 2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non. §iÒu 25. C¬ së gi¸o dôc mÇm non C¬ së gi¸o dôc mÇm non bao gåm: 1. Nhµ trÎ, nhãm trÎ nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn ba tuæi; 2. Trêng, líp mÉu gi¸o nhËn trÎ em tõ ba tuæi ®Õn s¸u tuæi; 7 3. Trêng mÇm non lµ c¬ së gi¸o dôc kÕt hîp nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o, nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi. Môc 2 Gi¸o dôc phæ th«ng §iÒu 26. Gi¸o dôc phæ th«ng 1. Gi¸o dôc phæ th«ng bao gåm: a) Gi¸o dôc tiÓu häc ®îc thùc hiÖn trong n¨m n¨m häc, tõ líp mét ®Õn líp n¨m. Tuæi cña häc sinh vµo häc líp mét lµ s¸u tuæi; b) Gi¸o dôc trung häc c¬ së ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc, tõ líp s¸u ®Õn líp chÝn. Häc sinh vµo häc líp s¸u ph¶i hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc, cã tuæi lµ mêi mét tuæi; c) Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ®îc thùc hiÖn trong ba n¨m häc, tõ líp mêi ®Õn líp mêi hai. Häc sinh vµo häc líp mêi ph¶i cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, cã tuæi lµ mêi l¨m tuæi. 2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp cã thÓ häc tríc tuæi ®èi víi häc sinh ph¸t triÓn sím vÒ trÝ tuÖ; häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh ®èi víi häc sinh ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, häc sinh ngêi d©n téc thiÓu sè, häc sinh bÞ tµn tËt, khuyÕt tËt, häc sinh kÐm ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ, häc sinh må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa, häc sinh trong diÖn hé ®ãi nghÌo theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, häc sinh ë níc ngoµi vÒ níc; nh÷ng trêng hîp häc sinh häc vît líp, häc lu ban; viÖc häc tiÕng ViÖt cña trÎ em ngêi d©n téc thiÓu sè tríc khi vµo häc líp mét. §iÒu 27. Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng 1. Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 2. Gi¸o dôc tiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc trung häc c¬ së. 3. Gi¸o dôc trung häc c¬ së nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc tiÓu häc; cã häc vÊn phæ th«ng ë tr×nh ®é c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ th«ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. 4. Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc trung häc c¬ së, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt th«ng thêng vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän híng ph¸t triÓn, tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. §iÒu 28. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng 8 1. Néi dung gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i b¶o ®¶m tÝnh phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn, híng nghiÖp vµ cã hÖ thèng; g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng, phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi cña häc sinh, ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc ë mçi cÊp häc. Gi¸o dôc tiÓu häc ph¶i b¶o ®¶m cho häc sinh cã hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, cÇn thiÕt vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ngêi; cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ tÝnh to¸n; cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh; cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ h¸t, móa, ©m nh¹c, mü thuËt. Gi¸o dôc trung häc c¬ së ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÓu häc, b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt phæ th«ng c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt, to¸n, lÞch sö d©n téc; kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi, khoa häc tù nhiªn, ph¸p luËt, tin häc, ngo¹i ng÷; cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tèi thiÓu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp. Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë trung häc c¬ së, hoµn thµnh néi dung gi¸o dôc phæ th«ng; ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m b¶o ®¶m chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ híng nghiÖp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh. 2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. §iÒu 29. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, s¸ch gi¸o khoa 1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc phæ th«ng; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc phæ th«ng, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp vµ mçi cÊp häc cña gi¸o dôc phæ th«ng. 2. S¸ch gi¸o khoa cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc cña c¸c m«n häc ë mçi líp cña gi¸o dôc phæ th«ng, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng. 3. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, duyÖt s¸ch gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch gi¸o khoa. §iÒu 30. C¬ së gi¸o dôc phæ th«ng C¬ së gi¸o dôc phæ th«ng bao gåm: 1. Trêng tiÓu häc; 2. Trêng trung häc c¬ së; 3. Trêng trung häc phæ th«ng; 9 4. Trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc; 5. Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp. §iÒu 31. X¸c nhËn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµ cÊp v¨n b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng 1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh tiÓu häc cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc HiÖu trëng trêng tiÓu häc x¸c nhËn trong häc b¹ viÖc hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc. 2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc Trëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së. 3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc phæ th«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc Gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng. Môc 3 Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp §iÒu 32. Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp bao gåm: 1. Trung cÊp chuyªn nghiÖp ®îc thùc hiÖn tõ ba ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng; 2. D¹y nghÒ ®îc thùc hiÖn díi mét n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, tõ mét ®Õn ba n¨m ®èi víi ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, tr×nh ®é cao ®¼ng. §iÒu 33. Môc tiªu cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp Môc tiªu cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp lµ ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp ë c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau, cã ®¹o ®øc, l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, ý thøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, cã søc khoÎ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc tiÕp tôc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, cñng cè quèc phßng, an ninh. Trung cÊp chuyªn nghiÖp nh»m ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã kiÕn thøc, kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n cña mét nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ cã tÝnh s¸ng t¹o, øng dông c«ng nghÖ vµo c«ng viÖc. D¹y nghÒ nh»m ®µo t¹o nh©n lùc kü thuËt trùc tiÕp trong s¶n xuÊt, dÞch vô cã n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o. §iÒu 34. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp 1. Néi dung gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ph¶i tËp trung ®µo t¹o n¨ng lùc thùc 10 hµnh nghÒ nghiÖp, coi träng gi¸o dôc ®¹o ®øc, rÌn luyÖn søc khoÎ, rÌn luyÖn kü n¨ng theo yªu cÇu ®µo t¹o cña tõng nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn theo yªu cÇu ®µo t¹o. 2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ph¶i kÕt hîp rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh víi gi¶ng d¹y lý thuyÕt ®Ó gióp ngêi häc cã kh¶ n¨ng hµnh nghÒ vµ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp theo yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc. §iÒu 35. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp 1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc kh¸c. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung vÒ ®µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè m«n häc, thêi lîng c¸c m«n häc, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, thùc tËp ®èi víi tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña trêng m×nh. Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng tr×nh ®é nghÒ ®îc ®µo t¹o bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè lîng, thêi lîng c¸c m«n häc vµ c¸c kü n¨ng nghÒ, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, b¶o ®¶m môc tiªu cho tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, c¬ së d¹y nghÒ x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cña c¬ së m×nh. 2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp do HiÖu trëng nhµ trêng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc trong c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp. §iÒu 36. C¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp 1. C¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp bao gåm: a) Trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp; b) Trêng cao ®¼ng nghÒ, trêng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ, líp d¹y nghÒ (sau ®©y gäi chung lµ c¬ së d¹y nghÒ). 2. C¬ së d¹y nghÒ cã thÓ ®îc tæ chøc ®éc lËp hoÆc g¾n víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, c¬ së gi¸o dôc kh¸c. 11 §iÒu 37. V¨n b»ng, chøng chØ gi¸o dôc nghÒ nghiÖp 1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, ch¬ng tr×nh båi dìng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù kiÓm tra vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc Thñ trëng c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cÊp chøng chØ nghÒ. 2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn nghiÖp. 3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp nghÒ. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ. Môc 4 Gi¸o dôc ®¹i häc §iÒu 38. Gi¸o dôc ®¹i häc Gi¸o dôc ®¹i häc bao gåm: 1. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ®îc thùc hiÖn tõ hai ®Õn ba n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; 2. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ®îc thùc hiÖn tõ bèn ®Õn s¸u n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ hai n¨m rìi ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng cïng chuyªn ngµnh; 3. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn tõ mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc; 4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, tõ hai ®Õn ba n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng th¹c sÜ. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo dµi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é t¬ng ®¬ng víi tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt. §iÒu 39. Môc tiªu cña gi¸o dôc ®¹i häc 1. Môc tiªu cña gi¸o dôc ®¹i häc lµ ®µo t¹o ngêi häc cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, cã ý thøc phôc vô nh©n d©n, cã kiÕn thøc vµ n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp t¬ng xøng víi tr×nh ®é ®µo t¹o, cã søc khoÎ, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 12 2. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng gióp sinh viªn cã kiÕn thøc chuyªn m«n vµ kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò th«ng thêng thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 3. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc gióp sinh viªn n¾m v÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n vµ cã kü n¨ng thùc hµnh thµnh th¹o, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 4. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ gióp häc viªn n¾m v÷ng lý thuyÕt, cã tr×nh ®é cao vÒ thùc hµnh, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ cã n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o. 5. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ gióp nghiªn cøu sinh cã tr×nh ®é cao vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh, cã n¨ng lùc nghiªn cøu ®éc lËp, s¸ng t¹o, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi vÒ khoa häc, c«ng nghÖ, híng dÉn nghiªn cøu khoa häc vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n. §iÒu 40. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹i häc 1. Néi dung gi¸o dôc ®¹i häc ph¶i cã tÝnh hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn, b¶o ®¶m c¬ cÊu hîp lý gi÷a kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n, ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ th«ng tin víi kiÕn thøc chuyªn m«n vµ c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh; kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc; t¬ng øng víi tr×nh ®é chung cña khu vùc vµ thÕ giíi. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n cÇn thiÕt, chó träng rÌn luyÖn kü n¨ng c¬ b¶n vµ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n t¬ng ®èi hoµn chØnh; cã ph¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc; cã n¨ng lùc vËn dông lý thuyÕt vµo c«ng t¸c chuyªn m«n. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho häc viªn ®îc bæ sung vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr×nh ®é ®¹i häc; t¨ng cêng kiÕn thøc liªn ngµnh; cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n vµ nghiªn cøu khoa häc trong chuyªn ngµnh cña m×nh. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho nghiªn cøu sinh hoµn chØnh vµ n©ng cao kiÕn thøc c¬ b¶n; cã hiÓu biÕt s©u vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n; cã ®ñ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®éc lËp c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ s¸ng t¹o trong c«ng t¸c chuyªn m«n. 2. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i coi träng viÖc båi dìng ý thøc tù gi¸c trong häc tËp, n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc tham gia nghiªn cøu, thùc nghiÖm, øng dông. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch phèi hîp c¸c h×nh thøc häc tËp trªn líp víi tù häc, tù nghiªn cøu; coi träng viÖc ph¸t huy n¨ng lùc thùc hµnh, n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng tù häc, tù 13 nghiªn cøu díi sù híng dÉn cña nhµ gi¸o, nhµ khoa häc; coi träng rÌn luyÖn thãi quen nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o trong ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n. §iÒu 41. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc ®¹i häc; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc ®¹i häc, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc ®¹i häc; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc kh¸c. Trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc, Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng ngµnh ®µo t¹o ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc bao gåm c¬ cÊu néi dung c¸c m«n häc, thêi gian ®µo t¹o, tû lÖ ph©n bæ thêi gian ®µo t¹o gi÷a c¸c m«n häc, gi÷a lý thuyÕt víi thùc hµnh, thùc tËp. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc cña trêng m×nh. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh vÒ khèi lîng kiÕn thøc, kÕt cÊu ch¬ng tr×nh, luËn v¨n, luËn ¸n ®èi víi ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ. 2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o. HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh c¸c m«n häc ®Ó sö dông chÝnh thøc trong trêng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp; b¶o ®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt c¸c gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc. §iÒu 42. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc 1. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc bao gåm: a) Trêng cao ®¼ng ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng; b) Trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc; ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. 2. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n; b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ; c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; ®· thùc hiÖn 14 nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp nhµ níc; cã kinh nghiÖm trong ®µo t¹o, båi dìng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. 3. M« h×nh tæ chøc cô thÓ cña c¸c lo¹i trêng ®¹i häc do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 43. V¨n b»ng gi¸o dôc ®¹i häc 1. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc HiÖu trëng trêng cao ®¼ng hoÆc trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng. 2. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh ®¹i häc, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc dù thi hoÆc b¶o vÖ ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. B»ng tèt nghiÖp ®¹i häc cña ngµnh kü thuËt ®îc gäi lµ b»ng kü s; cña ngµnh kiÕn tróc lµ b»ng kiÕn tróc s; cña ngµnh y, dîc lµ b»ng b¸c sÜ, b»ng dîc sÜ, b»ng cö nh©n; cña c¸c ngµnh khoa häc c¬ b¶n, s ph¹m, luËt, kinh tÕ lµ b»ng cö nh©n; ®èi víi c¸c ngµnh cßn l¹i lµ b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. 3. Häc viªn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn v¨n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng th¹c sÜ. 4. Nghiªn cøu sinh hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn ¸n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc, ViÖn trëng viÖn nghiªn cøu khoa häc cÊp b»ng tiÕn sÜ. 5. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng cña c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc trong níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña LuËt nµy khi liªn kÕt ®µo t¹o víi c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc níc ngoµi. 6. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh v¨n b»ng tèt nghiÖp t¬ng ®¬ng tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ cña mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt. Môc 5 gi¸o dôc thêng xuyªn §iÒu 44. Gi¸o dôc thêng xuyªn Gi¸o dôc thêng xuyªn gióp mäi ngêi võa lµm võa häc, häc liªn tôc, häc suèt ®êi nh»m hoµn thiÖn nh©n c¸ch, më réng hiÓu biÕt, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó c¶i thiÖn chÊt lîng cuéc sèng, t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm vµ thÝch nghi víi ®êi sèng x· héi. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc thêng xuyªn, thùc hiÖn gi¸o dôc cho mäi ngêi, x©y dùng x· héi häc tËp. §iÒu 45. Yªu cÇu vÒ ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thêng xuyªn 15 1. Néi dung gi¸o dôc thêng xuyªn ®îc thÓ hiÖn trong c¸c ch¬ng tr×nh sau ®©y: a) Ch¬ng tr×nh xãa mï ch÷ vµ gi¸o dôc tiÕp tôc sau khi biÕt ch÷; b) Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¸p øng yªu cÇu cña ngêi häc; cËp nhËt kiÕn thøc, kü n¨ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ; c) Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô; d) Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 2. C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n bao gåm: a) Võa lµm võa häc; b) Häc tõ xa; c) Tù häc cã híng dÉn. 3. Néi dung gi¸o dôc cña c¸c ch¬ng tr×nh quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thiÕt thùc, gióp ngêi häc n©ng cao kh¶ n¨ng lao ®éng, s¶n xuÊt, c«ng t¸c vµ chÊt lîng cuéc sèng. Néi dung gi¸o dôc cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ néi dung cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc cïng cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 29, 35 vµ 41 cña LuËt nµy. 4. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thêng xuyªn ph¶i ph¸t huy vai trß chñ ®éng, khai th¸c kinh nghiÖm cña ngêi häc, coi träng viÖc båi dìng n¨ng lùc tù häc, sö dông ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ d¹y vµ häc. 5. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ vÒ ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu gi¸o dôc thêng xuyªn. §iÒu 46. C¬ së gi¸o dôc thêng xuyªn 1. C¬ së gi¸o dôc thêng xuyªn bao gåm: a) Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn ®îc tæ chøc t¹i cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn; b) Trung t©m häc tËp céng ®ång ®îc tæ chøc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·). 2. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn cßn ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc vµ th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng. 3. Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó lÊy b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy. 16 4. C¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc khi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn ph¶i b¶o ®¶m nhiÖm vô ®µo t¹o cña m×nh, chØ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc cã thÈm quyÒn cho phÐp. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn lÊy b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc chØ ®îc liªn kÕt víi c¬ së gi¸o dôc t¹i ®Þa ph¬ng lµ trêng ®¹i häc, trêng cao ®¼ng, trêng trung cÊp, trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn cÊp tØnh víi ®iÒu kiÖn c¬ së gi¸o dôc t¹i ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ c¸n bé qu¶n lý cho viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc. §iÒu 47. V¨n b»ng, chøng chØ gi¸o dôc thêng xuyªn 1. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së. Trõ trêng hîp häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy, häc viªn theo häc ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc dù thi, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp: a) §¨ng ký t¹i mét c¬ së gi¸o dôc cã thÈm quyÒn ®µo t¹o ë cÊp häc vµ tr×nh ®é t¬ng øng; b) Häc hÕt ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp trong ch¬ng tr×nh vµ ®îc c¬ së gi¸o dôc n¬i ®¨ng ký x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. ThÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng gi¸o dôc thêng xuyªn ®îc quy ®Þnh nh thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 31, 37 vµ 43 cña LuËt nµy. 2. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc dù kiÓm tra, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp chøng chØ gi¸o dôc thêng xuyªn. Gi¸m ®èc trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn cÊp chøng chØ gi¸o dôc thêng xuyªn. Ch¬ng III nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c Môc 1 Tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ trêng §iÒu 48. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®îc tæ chøc theo c¸c lo¹i h×nh sau ®©y: a) Trêng c«ng lËp do Nhµ níc thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, b¶o ®¶m kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô chi thêng xuyªn; b) Trêng d©n lËp do céng ®ång d©n c ë c¬ së thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng; 17 c) Trêng t thôc do c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng b»ng vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n thuéc mäi lo¹i h×nh ®Òu ®îc thµnh lËp theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trêng c«ng lËp gi÷ vai trß nßng cèt trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. §iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp nhµ trêng ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 vµ §iÒu 51 cña LuËt nµy. §iÒu 49. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n 1. Trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. Trêng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n cã nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n quèc phßng; båi dìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý nhµ níc vÒ nhiÖm vô vµ kiÕn thøc quèc phßng, an ninh. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ trêng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n. §iÒu 50. Thµnh lËp nhµ trêng 1. §iÒu kiÖn thµnh lËp nhµ trêng bao gåm: a) Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nhµ gi¸o ®ñ vÒ sè lîng vµ ®ång bé vÒ c¬ cÊu, ®¹t tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, b¶o ®¶m thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh gi¸o dôc; b) Cã trêng së, thiÕt bÞ vµ tµi chÝnh b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 2. Ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña LuËt nµy, c¨n cø nhu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®èi víi trêng c«ng lËp hoÆc quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc. §iÒu 51. ThÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp, ®×nh chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng 1. ThÈm quyÒn thµnh lËp trêng c«ng lËp vµ cho phÐp thµnh lËp trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng mÇm non, trêng mÉu gi¸o, trêng tiÓu häc, trêng trung häc c¬ së, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró; b) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng trung häc phæ th«ng, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng trung cÊp thuéc tØnh; c) Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng trung cÊp trùc thuéc; 18 d) Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng cao ®¼ng, trêng dù bÞ ®¹i häc; Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng cao ®¼ng nghÒ; ®) Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng ®¹i häc. 2. Ngêi cã thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp th× cã thÈm quyÒn ®×nh chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ nhµ trêng. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ thñ tôc thµnh lËp, ®×nh chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ trêng ®¹i häc. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh thñ tôc thµnh lËp, ®×nh chØ ho¹t ®éng, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ trêng ë c¸c cÊp häc kh¸c. §iÒu 52. §iÒu lÖ nhµ trêng 1. Nhµ trêng ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ ®iÒu lÖ nhµ trêng. 2. §iÒu lÖ nhµ trêng ph¶i cã nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña nhµ trêng; b) Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ trêng; c) NhiÖm vô vµ quyÒn cña nhµ gi¸o; d) NhiÖm vô vµ quyÒn cña ngêi häc; ®) Tæ chøc vµ qu¶n lý nhµ trêng; e) Tµi chÝnh vµ tµi s¶n cña nhµ trêng; g) Quan hÖ gi÷a nhµ trêng, gia ®×nh vµ x· héi. 3. Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh ®iÒu lÖ trêng ®¹i häc; Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ ban hµnh ®iÒu lÖ nhµ trêng ë c¸c cÊp häc kh¸c theo thÈm quyÒn. §iÒu 53. Héi ®ång trêng 1. Héi ®ång trêng ®èi víi trêng c«ng lËp, héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc (sau ®©y gäi chung lµ héi ®ång trêng) lµ tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng híng ho¹t ®éng cña nhµ trêng, huy ®éng vµ gi¸m s¸t viÖc sö dông c¸c nguån lùc dµnh cho nhµ trêng, g¾n nhµ trêng víi céng ®ång vµ x· héi, b¶o ®¶m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. 2. Héi ®ång trêng cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: a) QuyÕt nghÞ vÒ môc tiªu, chiÕn lîc, c¸c dù ¸n vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña nhµ trêng; b) QuyÕt nghÞ vÒ quy chÕ hoÆc söa ®æi, bæ sung quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ trêng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; c) QuyÕt nghÞ vÒ chñ tr¬ng sö dông tµi chÝnh, tµi s¶n cña nhµ trêng; d) Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña héi ®ång trêng, viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 19 3. Thñ tôc thµnh lËp, c¬ cÊu tæ chøc, quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cô thÓ cña héi ®ång trêng ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ nhµ trêng. §iÒu 54. HiÖu trëng 1. HiÖu trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng, do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm, c«ng nhËn. 2. HiÖu trëng c¸c trêng thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ph¶i ®îc ®µo t¹o, båi dìng vÒ nghiÖp vô qu¶n lý trêng häc. 3. Tiªu chuÈn, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu trëng; thñ tôc bæ nhiÖm, c«ng nhËn HiÖu trëng trêng ®¹i häc do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh; ®èi víi c¸c trêng ë c¸c cÊp häc kh¸c do Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh; ®èi víi c¬ së d¹y nghÒ do Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ quy ®Þnh. §iÒu 55. Héi ®ång t vÊn trong nhµ trêng Héi ®ång t vÊn trong nhµ trêng do HiÖu trëng thµnh lËp ®Ó lÊy ý kiÕn cña c¸n bé qu¶n lý, nhµ gi¸o, ®¹i diÖn c¸c tæ chøc trong nhµ trêng nh»m thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô thuéc tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña HiÖu trëng. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c héi ®ång t vÊn ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ nhµ trêng. §iÒu 56. Tæ chøc §¶ng trong nhµ trêng Tæ chøc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong nhµ trêng l·nh ®¹o nhµ trêng vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. §iÒu 57. §oµn thÓ, tæ chøc x· héi trong nhµ trêng §oµn thÓ, tæ chøc x· héi trong nhµ trêng ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cã tr¸ch nhiÖm gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. Môc 2 NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña nhµ trêng §iÒu 58. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña nhµ trêng Nhµ trêng cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tæ chøc gi¶ng d¹y, häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c theo môc tiªu, ch¬ng tr×nh gi¸o dôc; x¸c nhËn hoÆc cÊp v¨n b»ng, chøng chØ theo thÈm quyÒn; 2. TuyÓn dông, qu¶n lý nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn; tham gia vµo qu¸ tr×nh ®iÒu ®éng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn; 3. TuyÓn sinh vµ qu¶n lý ngêi häc; 4. Huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt theo yªu cÇu chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa; 6. Phèi hîp víi gia ®×nh ngêi häc, tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng gi¸o dôc; 20 7. Tæ chøc cho nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn vµ ngêi häc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi; 8. Tù ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¸o dôc vµ chÞu sù kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc; 9. C¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 59. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña trêng trung cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc trong nghiªn cøu khoa häc, phôc vô x· héi 1. Trêng trung cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 58 cña LuËt nµy, ®ång thêi cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: a) Nghiªn cøu khoa häc; øng dông, ph¸t triÓn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng vµ ®Êt níc; b) Thùc hiÖn dÞch vô khoa häc, s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, trêng trung cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc cã nh÷ng quyÒn h¹n sau ®©y: a) §îc Nhµ níc giao hoÆc cho thuª ®Êt, giao hoÆc cho thuª c¬ së vËt chÊt; ®îc miÔn, gi¶m thuÕ, vay tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, gi¸o dôc, v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao, y tÕ, nghiªn cøu khoa häc nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, g¾n ®µo t¹o víi sö dông, phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, bæ sung nguån tµi chÝnh cho nhµ trêng; c) Sö dông nguån thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng, më réng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ chi cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 60. QuyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña trêng trung cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc Trêng trung cÊp, trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc ®îc quyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo ®iÒu lÖ nhµ trêng trong c¸c ho¹t ®éng sau ®©y: 1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, häc tËp ®èi víi c¸c ngµnh nghÒ ®îc phÐp ®µo t¹o; 2. X©y dùng chØ tiªu tuyÓn sinh, tæ chøc tuyÓn sinh, tæ chøc qu¸ tr×nh ®µo t¹o, c«ng nhËn tèt nghiÖp vµ cÊp v¨n b»ng; 3. Tæ chøc bé m¸y nhµ trêng; tuyÓn dông, qu¶n lý, sö dông, ®·i ngé nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn; 4. Huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc; 5. Hîp t¸c víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, gi¸o dôc, v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao, y tÕ, nghiªn cøu khoa häc trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Môc 3 21 C¸c lo¹i trêng chuyªn biÖt §iÒu 61. Trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró, trêng dù bÞ ®¹i häc 1. Nhµ níc thµnh lËp trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró, trêng dù bÞ ®¹i häc cho con em d©n téc thiÓu sè, con em gia ®×nh c¸c d©n téc ®Þnh c l©u dµi t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n nh»m gãp phÇn t¹o nguån ®µo t¹o c¸n bé cho c¸c vïng nµy. 2. Trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró, trêng dù bÞ ®¹i häc ®îc u tiªn bè trÝ gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ ng©n s¸ch. §iÒu 62. Trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu 1. Trêng chuyªn ®îc thµnh lËp ë cÊp trung häc phæ th«ng dµnh cho nh÷ng häc sinh ®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c trong häc tËp nh»m ph¸t triÓn n¨ng khiÕu cña c¸c em vÒ mét sè m«n häc trªn c¬ së b¶o ®¶m gi¸o dôc phæ th«ng toµn diÖn. Trêng n¨ng khiÕu nghÖ thuËt, thÓ dôc, thÓ thao ®îc thµnh lËp nh»m ph¸t triÓn tµi n¨ng cña häc sinh trong c¸c lÜnh vùc nµy. 2. Nhµ níc u tiªn bè trÝ gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ ng©n s¸ch cho c¸c trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu do Nhµ níc thµnh lËp; cã chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi c¸c trêng n¨ng khiÕu do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp. 3. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan quyÕt ®Þnh ban hµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc, quy chÕ tæ chøc cho trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu. §iÒu 63. Trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt 1. Nhµ níc thµnh lËp vµ khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt nh»m gióp c¸c ®èi tîng nµy phôc håi chøc n¨ng, häc v¨n hãa, häc nghÒ, hßa nhËp víi céng ®ång. 2. Nhµ níc u tiªn bè trÝ gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ ng©n s¸ch cho c¸c trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt do Nhµ níc thµnh lËp; cã chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi c¸c trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp. §iÒu 64. Trêng gi¸o dìng 1. Trêng gi¸o dìng cã nhiÖm vô gi¸o dôc ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó c¸c ®èi tîng nµy rÌn luyÖn, ph¸t triÓn lµnh m¹nh, trë thµnh ngêi l¬ng thiÖn, cã kh¶ n¨ng t¸i hßa nhËp vµo ®êi sèng x· héi. 2. Bé trëng Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc cho trêng gi¸o dìng. Môc 4 chÝnh s¸ch ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc 22 §iÒu 65. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña trêng d©n lËp, trêng t thôc 1. Trêng d©n lËp, trêng t thôc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh trêng c«ng lËp trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn tuyÓn sinh, gi¶ng d¹y, häc tËp, thi cö, kiÓm tra, c«ng nhËn tèt nghiÖp, cÊp v¨n b»ng, chøng chØ. 2. Trêng d©n lËp, trêng t thôc tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhµ trêng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o, huy ®éng, sö dông vµ qu¶n lý c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. 3. V¨n b»ng, chøng chØ do trêng d©n lËp, trêng t thôc, trêng c«ng lËp cÊp cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau. 4. Trêng d©n lËp, trêng t thôc chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 66. ChÕ ®é tµi chÝnh 1. Trêng d©n lËp, trêng t thôc ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù c©n ®èi thu chi, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n. 2. Thu nhËp cña trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc dïng ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cña nhµ trêng, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc, thiÕt lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn vµ c¸c quü kh¸c cña nhµ trêng. Thu nhËp cßn l¹i ®îc ph©n chia cho c¸c thµnh viªn gãp vèn theo tû lÖ vèn gãp. 3. Trêng d©n lËp, trêng t thôc thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ho¹t ®éng tµi chÝnh h»ng n¨m cho c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph¬ng. §iÒu 67. QuyÒn së h÷u tµi s¶n, rót vèn vµ chuyÓn nhîng vèn Tµi s¶n, tµi chÝnh cña trêng d©n lËp thuéc së h÷u tËp thÓ cña céng ®ång d©n c ë c¬ së; tµi s¶n, tµi chÝnh cña trêng t thôc thuéc së h÷u cña c¸c thµnh viªn gãp vèn. Tµi s¶n, tµi chÝnh cña trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc Nhµ níc b¶o hé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc rót vèn vµ chuyÓn nhîng vèn ®èi víi trêng t thôc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, b¶o ®¶m sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ trêng. §iÒu 68. ChÝnh s¸ch u ®·i Trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc Nhµ níc giao hoÆc cho thuª ®Êt, giao hoÆc cho thuª c¬ së vËt chÊt, hç trî ng©n s¸ch khi thùc hiÖn nhiÖm vô do Nhµ níc giao theo ®¬n ®Æt hµng, ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ vµ tÝn dông. Trêng d©n lËp, trêng t thôc ®îc Nhµ níc b¶o ®¶m kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi häc quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 cña LuËt nµy. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi trêng d©n lËp, trêng t thôc. Môc 5 23 Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c §iÒu 69. C¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c 1. C¬ së gi¸o dôc kh¸c thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n bao gåm: a) Nhãm trÎ, nhµ trÎ; c¸c líp ®éc lËp gåm líp mÉu gi¸o, líp xãa mï ch÷, líp ngo¹i ng÷, líp tin häc, líp dµnh cho trÎ em v× hoµn c¶nh khã kh¨n kh«ng ®îc ®i häc ë nhµ trêng, líp dµnh cho trÎ tµn tËt, khuyÕt tËt, líp d¹y nghÒ vµ líp trung cÊp chuyªn nghiÖp ®îc tæ chøc t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô; b) Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp; trung t©m d¹y nghÒ; trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn; trung t©m häc tËp céng ®ång; c) ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ. 2. ViÖn nghiªn cøu khoa häc, khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao nhiÖm vô phèi hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ cã tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång víi trêng ®¹i häc ®Ó tæ chøc ®µo t¹o. 3. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy; quy ®Þnh nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy; quy ®Þnh nguyªn t¾c phèi hîp ®µo t¹o cña c¬ së gi¸o dôc kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. Ch¬ng IV Nhµ gi¸o Môc 1 nhiÖm vô vµ quyÒn cña nhµ gi¸o §iÒu 70. Nhµ gi¸o 1. Nhµ gi¸o lµ ngêi lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¸o dôc trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c. 2. Nhµ gi¸o ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn sau ®©y: a) PhÈm chÊt, ®¹o ®øc, t tëng tèt; b) §¹t tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô; c) §ñ søc kháe theo yªu cÇu nghÒ nghiÖp; d) Lý lÞch b¶n th©n râ rµng. 3. Nhµ gi¸o gi¶ng d¹y ë c¬ së gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc nghÒ nghiÖp gäi lµ gi¸o viªn; ë c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc gäi lµ gi¶ng viªn. §iÒu 71. Gi¸o s, phã gi¸o s Gi¸o s, phã gi¸o s lµ chøc danh cña nhµ gi¸o ®ang gi¶ng d¹y ë c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc. 24 Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh tiªu chuÈn, thñ tôc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm chøc danh gi¸o s, phã gi¸o s. §iÒu 72. NhiÖm vô cña nhµ gi¸o Nhµ gi¸o cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y: 1. Gi¸o dôc, gi¶ng d¹y theo môc tiªu, nguyªn lý gi¸o dôc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ cã chÊt lîng ch¬ng tr×nh gi¸o dôc; 2. G¬ng mÉu thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ nhµ trêng; 3. Gi÷ g×n phÈm chÊt, uy tÝn, danh dù cña nhµ gi¸o; t«n träng nh©n c¸ch cña ngêi häc, ®èi xö c«ng b»ng víi ngêi häc, b¶o vÖ c¸c quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi häc; 4. Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chÝnh trÞ, chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, nªu g¬ng tèt cho ngêi häc; 5. C¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 73. QuyÒn cña nhµ gi¸o Nhµ gi¸o cã nh÷ng quyÒn sau ®©y: 1. §îc gi¶ng d¹y theo chuyªn ngµnh ®µo t¹o; 2. §îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô; 3. §îc hîp ®ång thØnh gi¶ng vµ nghiªn cøu khoa häc t¹i c¸c trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc víi ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô n¬i m×nh c«ng t¸c; 4. §îc b¶o vÖ nh©n phÈm, danh dù; 5. §îc nghØ hÌ, nghØ TÕt ©m lÞch, nghØ häc kú theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ c¸c ngµy nghØ kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. §iÒu 74. ThØnh gi¶ng 1. C¬ së gi¸o dôc ®îc mêi ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 70 cña LuËt nµy ®Õn gi¶ng d¹y theo chÕ ®é thØnh gi¶ng. 2. Ngêi ®îc mêi thØnh gi¶ng ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña LuËt nµy. 3. Ngêi ®îc mêi thØnh gi¶ng lµ c¸n bé, c«ng chøc ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh nhiÖm vô ë n¬i m×nh c«ng t¸c. §iÒu 75. C¸c hµnh vi nhµ gi¸o kh«ng ®îc lµm Nhµ gi¸o kh«ng ®îc cã c¸c hµnh vi sau ®©y: 1. Xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm, x©m ph¹m th©n thÓ cña ngêi häc; 25 2. Gian lËn trong tuyÓn sinh, thi cö, cè ý ®¸nh gi¸ sai kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña ngêi häc; 3. Xuyªn t¹c néi dung gi¸o dôc; 4. Ðp buéc häc sinh häc thªm ®Ó thu tiÒn. §iÒu 76. Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam Ngµy 20 th¸ng 11 h»ng n¨m lµ ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. Môc 2 §µo t¹o vµ båi dìng nhµ gi¸o §iÒu 77. Tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o cña nhµ gi¸o 1. Tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o cña nhµ gi¸o ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn mÇm non, gi¸o viªn tiÓu häc; b) Cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng s ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng vµ cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn trung häc c¬ së; c) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc s ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc vµ cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn trung häc phæ th«ng; d) Cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp nghÒ, cao ®¼ng nghÒ hoÆc lµ nghÖ nh©n, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao ®èi víi gi¸o viªn híng dÉn thùc hµnh ë c¬ së d¹y nghÒ; ®) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc s ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc vµ cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô s ph¹m ®èi víi gi¸o viªn gi¶ng d¹y trung cÊp; e) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn vµ cã chøng chØ båi dìng nghiÖp vô s ph¹m ®èi víi nhµ gi¸o gi¶ng d¹y cao ®¼ng, ®¹i häc; cã b»ng th¹c sÜ trë lªn ®èi víi nhµ gi¸o gi¶ng d¹y chuyªn ®Ò, híng dÉn luËn v¨n th¹c sÜ; cã b»ng tiÕn sÜ ®èi víi nhµ gi¸o gi¶ng d¹y chuyªn ®Ò, híng dÉn luËn ¸n tiÕn sÜ. 2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh vÒ viÖc båi dìng, sö dông nhµ gi¸o cha ®¹t tr×nh ®é chuÈn. §iÒu 78. Trêng s ph¹m 1. Trêng s ph¹m do Nhµ níc thµnh lËp ®Ó ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. 2. Trêng s ph¹m ®îc u tiªn trong viÖc tuyÓn dông nhµ gi¸o, bè trÝ c¸n bé qu¶n lý, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ký tóc x¸ vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ®µo t¹o. 3. Trêng s ph¹m cã trêng thùc hµnh hoÆc c¬ së thùc hµnh. §iÒu 79. Nhµ gi¸o cña trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc Nhµ gi¸o cña trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc ®îc tuyÓn dông theo ph¬ng 26 thøc u tiªn ®èi víi sinh viªn tèt nghiÖp lo¹i kh¸, lo¹i giái, cã phÈm chÊt tèt vµ ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ, cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng thùc tiÔn, cã nguyÖn väng trë thµnh nhµ gi¸o. Tríc khi ®îc giao nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¶ng viªn cao ®¼ng, ®¹i häc ph¶i ®îc båi dìng vÒ nghiÖp vô s ph¹m. Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh båi dìng nghiÖp vô s ph¹m. Môc 3 ChÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o §iÒu 80. Båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô Nhµ níc cã chÝnh s¸ch båi dìng nhµ gi¸o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ chuÈn hãa nhµ gi¸o. Nhµ gi¸o ®îc cö ®i häc n©ng cao tr×nh ®é, båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®îc hëng l¬ng vµ phô cÊp theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 81. TiÒn l¬ng Nhµ gi¸o ®îc hëng tiÒn l¬ng, phô cÊp u ®·i theo nghÒ vµ c¸c phô cÊp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 82. ChÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n 1. Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c t¹i trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró, trêng dù bÞ ®¹i häc, trêng dµnh cho ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt, trêng gi¸o dìng hoÆc c¸c trêng chuyªn biÖt kh¸c ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp vµ c¸c chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp t¹o ®iÒu kiÖn vÒ chç ë, ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp vµ c¸c chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch lu©n chuyÓn nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; khuyÕn khÝch vµ u ®·i nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ë vïng thuËn lîi ®Õn c«ng t¸c t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ë vïng nµy an t©m c«ng t¸c; tæ chøc cho nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c ë vïng d©n téc thiÓu sè ®îc häc tiÕng d©n téc thiÓu sè ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. Ch¬ng V ngêi häc Môc 1 27 NhiÖm vô vµ quyÒn cña ngêi häc §iÒu 83. Ngêi häc 1. Ngêi häc lµ ngêi ®ang häc tËp t¹i c¬ së gi¸o dôc cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Ngêi häc bao gåm: a) TrÎ em cña c¬ së gi¸o dôc mÇm non; b) Häc sinh cña c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, líp d¹y nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ, trêng trung cÊp, trêng dù bÞ ®¹i häc; c) Sinh viªn cña trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc; d) Häc viªn cña c¬ së ®µo t¹o th¹c sÜ; ®) Nghiªn cøu sinh cña c¬ së ®µo t¹o tiÕn sÜ; e) Häc viªn theo häc ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn. 2. Nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 vµ 92 cña LuËt nµy chØ ¸p dông cho ngêi häc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c, d, ® vµ e kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 84. QuyÒn cña trÎ em vµ chÝnh s¸ch ®èi víi trÎ em t¹i c¬ së gi¸o dôc mÇm non 1. TrÎ em t¹i c¬ së gi¸o dôc mÇm non cã nh÷ng quyÒn sau ®©y: a) §îc ch¨m sãc, nu«i dìng, gi¸o dôc theo môc tiªu, kÕ ho¹ch gi¸o dôc mÇm non cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; b) §îc ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu; ®îc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp; c) §îc gi¶m phÝ ®èi víi c¸c dÞch vô vui ch¬i, gi¶i trÝ c«ng céng. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi trÎ em t¹i c¬ së gi¸o dôc mÇm non. §iÒu 85. NhiÖm vô cña ngêi häc Ngêi häc cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y: 1. Thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp, rÌn luyÖn theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¸o dôc cña nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c; 2. T«n träng nhµ gi¸o, c¸n bé vµ nh©n viªn cña nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c; ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp, rÌn luyÖn; thùc hiÖn néi quy, ®iÒu lÖ nhµ trêng; chÊp hµnh ph¸p luËt cña Nhµ níc; 3. Tham gia lao ®éng vµ ho¹t ®éng x· héi, ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng phï hîp víi løa tuæi, søc khoÎ vµ n¨ng lùc; 4. Gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c; 5. Gãp phÇn x©y dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c. §iÒu 86. QuyÒn cña ngêi häc 28 Ngêi häc cã nh÷ng quyÒn sau ®©y: 1. §îc nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c t«n träng vµ ®èi xö b×nh ®¼ng, ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ viÖc häc tËp, rÌn luyÖn cña m×nh; 2. §îc häc tríc tuæi, häc vît líp, häc rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh, häc kÐo dµi thêi gian, häc lu ban; 3. §îc cÊp v¨n b»ng, chøng chØ sau khi tèt nghiÖp cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o theo quy ®Þnh; 4. §îc tham gia ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. §îc sö dông trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô c¸c ho¹t ®éng häc tËp, v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao cña nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c; 6. §îc trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®¹i diÖn hîp ph¸p cña m×nh kiÕn nghÞ víi nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c c¸c gi¶i ph¸p gãp phÇn x©y dùng nhµ trêng, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi häc; 7. §îc hëng chÝnh s¸ch u tiªn cña Nhµ níc trong tuyÓn dông vµo c¸c c¬ quan nhµ níc nÕu tèt nghiÖp lo¹i giái vµ cã ®¹o ®øc tèt. §iÒu 87. NghÜa vô lµm viÖc cã thêi h¹n theo sù ®iÒu ®éng cña Nhµ níc 1. Ngêi häc c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc nÕu ®îc hëng häc bæng, chi phÝ ®µo t¹o do Nhµ níc cÊp hoÆc do níc ngoµi tµi trî theo hiÖp ®Þnh ký kÕt víi Nhµ níc th× sau khi tèt nghiÖp ph¶i chÊp hµnh sù ®iÒu ®éng lµm viÖc cã thêi h¹n cña Nhµ níc; trêng hîp kh«ng chÊp hµnh th× ph¶i båi hoµn häc bæng, chi phÝ ®µo t¹o. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thêi gian lµm viÖc theo sù ®iÒu ®éng cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, thêi gian chê ph©n c«ng c«ng t¸c vµ møc båi hoµn häc bæng, chi phÝ ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 88. C¸c hµnh vi ngêi häc kh«ng ®îc lµm Ngêi häc kh«ng ®îc cã c¸c hµnh vi sau ®©y: 1. Xóc ph¹m nh©n phÈm, danh dù, x©m ph¹m th©n thÓ nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn cña c¬ së gi¸o dôc vµ ngêi häc kh¸c; 2. Gian lËn trong häc tËp, kiÓm tra, thi cö, tuyÓn sinh; 3. Hót thuèc, uèng rîu, bia trong giê häc; g©y rèi an ninh, trËt tù trong c¬ së gi¸o dôc vµ n¬i c«ng céng. Môc 2 ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi häc §iÒu 89. Häc bæng vµ trî cÊp x· héi 1. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch cÊp häc bæng khuyÕn khÝch häc tËp cho häc sinh ®¹t kÕt qu¶ häc tËp xuÊt s¾c ë trêng chuyªn, trêng n¨ng khiÕu quy ®Þnh t¹i §iÒu 62 cña LuËt nµy vµ ngêi häc cã kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn tõ lo¹i kh¸ trë lªn ë 29 c¸c c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc; cÊp häc bæng chÝnh s¸ch cho sinh viªn hÖ cö tuyÓn, häc sinh trêng dù bÞ ®¹i häc, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng d¹y nghÒ dµnh cho th¬ng binh, ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt. 2. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch trî cÊp vµ miÔn, gi¶m häc phÝ cho ngêi häc lµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi, ngêi d©n téc thiÓu sè ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ngêi må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa, ngêi tµn tËt, khuyÕt tËt cã khã kh¨n vÒ kinh tÕ, ngêi cã hoµn c¶nh kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n vît khã häc tËp. 3. Häc sinh, sinh viªn s ph¹m, ngêi theo häc c¸c khãa ®µo t¹o nghiÖp vô s ph¹m kh«ng ph¶i ®ãng häc phÝ, ®îc u tiªn trong viÖc xÐt cÊp häc bæng, trî cÊp x· héi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. Nhµ níc khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n cÊp häc bæng hoÆc trî cÊp cho ngêi häc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 90. ChÕ ®é cö tuyÓn 1. Nhµ níc thùc hiÖn tuyÓn sinh vµo ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp theo chÕ ®é cö tuyÓn ®èi víi häc sinh c¸c d©n téc ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®Ó ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cho vïng nµy. Nhµ níc dµnh riªng chØ tiªu cö tuyÓn ®èi víi nh÷ng d©n téc thiÓu sè cha cã hoÆc cã rÊt Ýt c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp; cã chÝnh s¸ch t¹o nguån tuyÓn sinh trªn c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó häc sinh c¸c d©n téc nµy vµo häc trêng phæ th«ng d©n téc néi tró vµ t¨ng thêi gian häc dù bÞ ®¹i häc. 2. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, c¨n cø vµo nhu cÇu cña ®Þa ph¬ng, cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt chØ tiªu cö tuyÓn, ph©n bæ chØ tiªu cö tuyÓn theo ngµnh nghÒ phï hîp, cö ngêi ®i häc cö tuyÓn theo ®óng chØ tiªu ®îc duyÖt vµ tiªu chuÈn quy ®Þnh, ph©n c«ng c«ng t¸c cho ngêi ®îc cö ®i häc sau khi tèt nghiÖp. 3. Ngêi ®îc cö ®i häc theo chÕ ®é cö tuyÓn ph¶i chÊp hµnh sù ph©n c«ng c«ng t¸c sau khi tèt nghiÖp. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tiªu chuÈn vµ ®èi tîng ®îc hëng chÕ ®é cö tuyÓn, viÖc tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é cö tuyÓn, viÖc båi hoµn häc bæng, chi phÝ ®µo t¹o ®èi víi ngêi ®îc cö ®i häc theo chÕ ®é cö tuyÓn sau khi tèt nghiÖp kh«ng chÊp hµnh sù ph©n c«ng c«ng t¸c. §iÒu 91. TÝn dông gi¸o dôc Nhµ níc cã chÝnh s¸ch tÝn dông u ®·i vÒ l·i suÊt, ®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n vay tiÒn ®Ó ngêi häc thuéc gia ®×nh cã thu nhËp thÊp cã ®iÒu kiÖn häc tËp. §iÒu 92. MiÔn, gi¶m phÝ dÞch vô c«ng céng cho häc sinh, sinh viªn Häc sinh, sinh viªn ®îc hëng chÕ ®é miÔn, gi¶m phÝ khi sö dông c¸c dÞch vô c«ng céng vÒ giao th«ng, gi¶i trÝ, khi tham quan viÖn b¶o tµng, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n hãa theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch¬ng VI 30 Nhµ trêng, Gia ®×nh vµ x· héi §iÒu 93. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ trêng Nhµ trêng cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng phèi hîp víi gia ®×nh vµ x· héi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu, nguyªn lý gi¸o dôc. C¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn nhµ trêng trong Ch¬ng nµy ®îc ¸p dông cho c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c. §iÒu 94. Tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh 1. Cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cã tr¸ch nhiÖm nu«i dìng, gi¸o dôc vµ ch¨m sãc, t¹o ®iÒu kiÖn cho con em hoÆc ngêi ®îc gi¸m hé ®îc häc tËp, rÌn luyÖn, tham gia c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 2. Mäi ngêi trong gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa, t¹o m«i trêng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü cña con em; ngêi lín tuæi cã tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc, lµm g¬ng cho con em, cïng nhµ trêng n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc. §iÒu 95. QuyÒn cña cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cña häc sinh Cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cña häc sinh cã nh÷ng quyÒn sau ®©y: 1. Yªu cÇu nhµ trêng th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña con em hoÆc ngêi ®îc gi¸m hé; 2. Tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc theo kÕ ho¹ch cña nhµ trêng; tham gia c¸c ho¹t ®éng cña cha mÑ häc sinh trong nhµ trêng; 3. Yªu cÇu nhµ trêng, c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc gi¸o dôc con em hoÆc ngêi ®îc gi¸m hé. §iÒu 96. Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®îc tæ chøc trong mçi n¨m häc ë gi¸o dôc mÇm non vµ gi¸o dôc phæ th«ng, do cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé häc sinh tõng líp, tõng trêng cö ra ®Ó phèi hîp víi nhµ trêng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. Kh«ng tæ chøc ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh liªn trêng vµ ë c¸c cÊp hµnh chÝnh. §iÒu 97. Tr¸ch nhiÖm cña x· héi 1. C¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) Gióp nhµ trêng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ nghiªn cøu khoa häc; t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ gi¸o vµ ngêi häc tham quan, thùc tËp, nghiªn cøu khoa häc; 31 b) Gãp phÇn x©y dùng phong trµo häc tËp vµ m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, an toµn, ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng cã ¶nh hëng xÊu ®Õn thanh niªn, thiÕu niªn vµ nhi ®ång; c) T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi häc ®îc vui ch¬i, ho¹t ®éng v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao lµnh m¹nh; d) Hç trî vÒ tµi lùc, vËt lùc cho sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc theo kh¶ n¨ng cña m×nh. 2. Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn cã tr¸ch nhiÖm ®éng viªn toµn d©n ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc. 3. §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi nhµ trêng gi¸o dôc thanh niªn, thiÕu niªn vµ nhi ®ång; vËn ®éng ®oµn viªn, thanh niªn g¬ng mÉu trong häc tËp, rÌn luyÖn vµ tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. §iÒu 98. Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî gi¸o dôc Nhµ níc khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî gi¸o dôc. Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî gi¸o dôc ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VII Qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc Môc 1 Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc §iÒu 99. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc bao gåm: 1. X©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc; 2. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc; ban hµnh ®iÒu lÖ nhµ trêng; ban hµnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc kh¸c; 3. Quy ®Þnh môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung gi¸o dôc; tiªu chuÈn nhµ gi¸o; tiªu chuÈn c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ trêng häc; viÖc biªn so¹n, xuÊt b¶n, in vµ ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh; quy chÕ thi cö vµ cÊp v¨n b»ng, chøng chØ; 4. Tæ chøc, qu¶n lý viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng gi¸o dôc vµ kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc; 5. Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, th«ng tin vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc; 6. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gi¸o dôc; 32 7. Tæ chøc, chØ ®¹o viÖc ®µo t¹o, båi dìng, qu¶n lý nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc; 8. Huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc; 9. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu, øng dông khoa häc, c«ng nghÖ trong lÜnh vùc gi¸o dôc; 10. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ vÒ gi¸o dôc; 11. Quy ®Þnh viÖc tÆng danh hiÖu vinh dù cho ngêi cã nhiÒu c«ng lao ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc; 12. Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc. §iÒu 100. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc. ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi tríc khi quyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr¬ng lín cã ¶nh hëng ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n trong ph¹m vi c¶ níc, nh÷ng chñ tr¬ng vÒ c¶i c¸ch néi dung ch¬ng tr×nh cña mét cÊp häc; h»ng n¨m b¸o c¸o Quèc héi vÒ ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ viÖc thùc hiÖn ng©n s¸ch gi¸o dôc. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc. 3. Bé, c¬ quan ngang bé phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc theo thÈm quyÒn. 4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®éi ngò nhµ gi¸o, tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc cña c¸c trêng c«ng lËp thuéc ph¹m vi qu¶n lý, ®¸p øng yªu cÇu më réng quy m«, n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc t¹i ®Þa ph¬ng. Môc 2 §Çu t cho gi¸o dôc §iÒu 101. C¸c nguån tµi chÝnh ®Çu t cho gi¸o dôc C¸c nguån tµi chÝnh ®Çu t cho gi¸o dôc bao gåm: 1. Ng©n s¸ch nhµ níc; 2. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh; c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng t vÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña c¸c c¬ së gi¸o dôc; ®Çu t cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc; c¸c kho¶n tµi trî kh¸c cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 102. Ng©n s¸ch nhµ níc chi cho gi¸o dôc 1. Nhµ níc dµnh u tiªn hµng ®Çu cho viÖc bè trÝ ng©n s¸ch gi¸o dôc, b¶o 33 ®¶m tû lÖ t¨ng chi ng©n s¸ch gi¸o dôc h»ng n¨m cao h¬n tû lÖ t¨ng chi ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Ng©n s¸ch nhµ níc chi cho gi¸o dôc ph¶i ®îc ph©n bæ theo nguyªn t¾c c«ng khai, tËp trung d©n chñ; c¨n cø vµo quy m« gi¸o dôc, ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tõng vïng; thÓ hiÖn ®îc chÝnh s¸ch u tiªn cña Nhµ níc ®èi víi gi¸o dôc phæ cËp, ph¸t triÓn gi¸o dôc ë vïng d©n téc thiÓu sè vµ vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 3. C¬ quan tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ kinh phÝ gi¸o dôc ®Çy ®ñ, kÞp thêi, phï hîp víi tiÕn ®é cña n¨m häc. C¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ phÇn ng©n s¸ch gi¸o dôc ®îc giao vµ c¸c nguån thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 103. ¦u tiªn ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Êt ®ai x©y dùng trêng häc Bé, c¬ quan ngang bé, Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm ®a viÖc x©y dùng trêng häc, c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao, v¨n hãa, nghÖ thuËt phôc vô gi¸o dôc vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; u tiªn ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Êt ®ai cho viÖc x©y dùng trêng häc vµ ký tóc x¸ cho häc sinh, sinh viªn trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §iÒu 104. KhuyÕn khÝch ®Çu t cho gi¸o dôc 1. Nhµ níc khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t, ®ãng gãp trÝ tuÖ, c«ng søc, tiÒn cña cho gi¸o dôc. 2. C¸c kho¶n ®Çu t, ®ãng gãp, tµi trî cña doanh nghiÖp cho gi¸o dôc vµ c¸c chi phÝ cña doanh nghiÖp ®Ó më trêng, líp ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp, phèi hîp ®µo t¹o víi c¬ së gi¸o dôc, cö ngêi ®i ®µo t¹o, tiÕp thu c«ng nghÖ míi phôc vô cho nhu cÇu cña doanh nghiÖp lµ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý, ®îc trõ khi tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 3. C¸c kho¶n ®ãng gãp, tµi trî cña c¸ nh©n cho gi¸o dôc ®îc xem xÐt ®Ó miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh phôc vô cho gi¸o dôc; ®ãng gãp, tµi trî, ñng hé tiÒn hoÆc hiÖn vËt ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc ®îc xem xÐt ®Ó ghi nhËn b»ng h×nh thøc thÝch hîp. §iÒu 105. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh 1. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh lµ kho¶n tiÒn cña gia ®×nh ngêi häc hoÆc ngêi häc ph¶i nép ®Ó gãp phÇn b¶o ®¶m chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. Häc sinh tiÓu häc trêng c«ng lËp kh«ng ph¶i ®ãng häc phÝ. Ngoµi häc phÝ vµ lÖ phÝ tuyÓn sinh, ngêi häc hoÆc gia ®×nh ngêi häc kh«ng ph¶i ®ãng gãp kho¶n tiÒn nµo kh¸c. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh c¬ chÕ thu vµ sö dông häc phÝ ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c. Bé trëng Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ 34 trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ ®Ó quy ®Þnh møc thu häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh ®èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp trùc thuéc trung ¬ng. Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh møc thu häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh ®èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp thuéc cÊp tØnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp. C¬ së gi¸o dôc d©n lËp, t thôc ®îc quyÒn chñ ®éng x©y dùng møc thu häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh. §iÒu 106. ¦u ®·i vÒ thuÕ trong xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa, s¶n xuÊt thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi viÖc xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh, tµi liÖu d¹y häc; s¶n xuÊt vµ cung øng thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i cho trÎ em; nhËp khÈu s¸ch, b¸o, tµi liÖu, thiÕt bÞ d¹y häc, thiÕt bÞ nghiªn cøu dïng trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c. Môc 3 hîp t¸c Quèc tÕ vÒ gi¸o dôc §iÒu 107. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ gi¸o dôc Nhµ níc më réng, ph¸t triÓn hîp t¸c quèc tÕ vÒ gi¸o dôc theo nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn quèc gia, b×nh ®¼ng vµ c¸c bªn cïng cã lîi. §iÒu 108. KhuyÕn khÝch hîp t¸c vÒ gi¸o dôc víi níc ngoµi 1. Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c cña ViÖt Nam hîp t¸c víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi trong gi¶ng d¹y, häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc. 2. Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n ViÖt Nam ra níc ngoµi gi¶ng d¹y, häc tËp, nghiªn cøu, trao ®æi häc thuËt theo h×nh thøc tù tóc hoÆc b»ng kinh phÝ do tæ chøc, c¸ nh©n trong níc cÊp hoÆc do tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi tµi trî. 3. Nhµ níc dµnh ng©n s¸ch cö ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt, ®¹o ®øc vµ tr×nh ®é ®i häc tËp, nghiªn cøu ë níc ngoµi vÒ nh÷ng ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc then chèt ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §iÒu 109. KhuyÕn khÝch hîp t¸c vÒ gi¸o dôc víi ViÖt Nam 1. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®îc Nhµ níc ViÖt Nam khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶ng d¹y, häc tËp, ®Çu t, tµi trî, hîp t¸c, øng dông khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ gi¸o dôc ë ViÖt Nam; ®îc b¶o hé quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 2. ViÖc hîp t¸c ®µo t¹o, më trêng hoÆc c¬ së gi¸o dôc kh¸c cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ trªn l·nh thæ ViÖt Nam do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 110. C«ng nhËn v¨n b»ng níc ngoµi 35 1. ViÖc c«ng nhËn v¨n b»ng cña ngêi ViÖt Nam do níc ngoµi cÊp ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ký hiÖp ®Þnh vÒ t¬ng ®¬ng v¨n b»ng hoÆc c«ng nhËn lÉn nhau vÒ v¨n b»ng víi c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ. Môc 4 Thanh tra gi¸o dôc §iÒu 111. Thanh tra gi¸o dôc 1. Thanh tra gi¸o dôc thùc hiÖn quyÒn thanh tra trong ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc nh»m b¶o ®¶m viÖc thi hµnh ph¸p luËt, ph¸t huy nh©n tè tÝch cùc, phßng ngõa vµ xö lý vi ph¹m, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong lÜnh vùc gi¸o dôc. 2. Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ gi¸o dôc cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y: a) Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc; b) Thanh tra viÖc thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc; quy chÕ chuyªn m«n, quy chÕ thi cö, cÊp v¨n b»ng, chøng chØ; viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt b¶o ®¶m chÊt lîng gi¸o dôc ë c¬ së gi¸o dôc; c) Thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o trong lÜnh vùc gi¸o dôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o; d) Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh; ®) Thùc hiÖn nhiÖm vô phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng trong lÜnh vùc gi¸o dôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chèng tham nhòng; e) KiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hµnh ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc; ®Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ gi¸o dôc; g) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 112. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Thanh tra gi¸o dôc Thanh tra gi¸o dôc cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra. Khi tiÕn hµnh thanh tra, trong ph¹m vi thÈm quyÒn qu¶n lý cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cïng cÊp, thanh tra gi¸o dôc cã quyÒn quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ ho¹t ®éng tr¸i ph¸p luËt trong lÜnh vùc gi¸o dôc, th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. §iÒu 113. Tæ chøc, ho¹t ®éng cña Thanh tra gi¸o dôc 1. C¸c c¬ quan thanh tra gi¸o dôc gåm: 36 a) Thanh tra Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; b) Thanh tra së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 2. Ho¹t ®éng thanh tra gi¸o dôc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thanh tra. Ho¹t ®éng thanh tra gi¸o dôc ë cÊp huyÖn do Trëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trùc tiÕp phô tr¸ch theo sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña thanh tra së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Ho¹t ®éng thanh tra gi¸o dôc trong c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc do thñ trëng c¬ së trùc tiÕp phô tr¸ch theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ. Ch¬ng VIII khen thëng vµ Xö lý vi ph¹m §iÒu 114. Phong tÆng danh hiÖu Nhµ gi¸o nh©n d©n, Nhµ gi¸o u tó Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc, c¸n bé nghiªn cøu gi¸o dôc cã ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®îc Nhµ níc phong tÆng danh hiÖu Nhµ gi¸o nh©n d©n, Nhµ gi¸o u tó. §iÒu 115. Khen thëng ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong gi¸o dôc Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®ãng gãp cho sù nghiÖp gi¸o dôc ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 116. Khen thëng ®èi víi ngêi häc Ngêi häc cã thµnh tÝch trong häc tËp, rÌn luyÖn ®îc nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c, c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc khen thëng; trêng hîp cã thµnh tÝch ®Æc biÖt xuÊt s¾c ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 117. Phong tÆng danh hiÖu TiÕn sÜ danh dù Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi cã uy tÝn quèc tÕ, nhµ gi¸o, nhµ khoa häc lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi cã ®ãng gãp nhiÒu cho sù nghiÖp gi¸o dôc vµ khoa häc cña ViÖt Nam ®îc trêng ®¹i häc tÆng danh hiÖu TiÕn sÜ danh dù theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 118. Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi nµo cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: a) Thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc hoÆc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc tr¸i phÐp; 37 b) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c; c) Tù ý thªm, bít sè m«n häc, néi dung gi¶ng d¹y ®· ®îc quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc; d) XuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa tr¸i phÐp; ®) Lµm hå s¬ gi¶, vi ph¹m quy chÕ tuyÓn sinh, thi cö vµ cÊp v¨n b»ng, chøng chØ; e) X©m ph¹m nh©n phÈm, th©n thÓ nhµ gi¸o; ngîc ®·i, hµnh h¹ ngêi häc; g) G©y rèi, lµm mÊt an ninh, trËt tù trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c; h) Lµm thÊt tho¸t kinh phÝ gi¸o dôc; lîi dông ho¹t ®éng gi¸o dôc ®Ó thu tiÒn sai quy ®Þnh; i) G©y thiÖt h¹i vÒ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c; k) C¸c hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc. Ch¬ng IX ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 119. HiÖu lùc thi hµnh 1. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006. 2. LuËt nµy thay thÕ LuËt gi¸o dôc n¨m 1998. §iÒu 120. Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005. chñ tÞch quèc héi NguyÔn V¨n An
- Xem thêm -