Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Biểu mẫu - Văn bản Biểu mẫu Mẫu giấy ủy quyền - cá nhân...

Tài liệu Mẫu giấy ủy quyền - cá nhân

.DOC
1
2593
87

Mô tả:

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.\r\nGiấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, mà tùy theo hoàn cảnh, có thể là bắt buộc phải có để người ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người được ủy quyền. Đa số các trường hợp ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều đòi hỏi phải được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân (nếu là ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân) - Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành. Lon don, ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có: I/ Bên ủy quyền:................................................................................................................................. Địa Chỉ:.................................................................................................................................................... Số CMND/Hộ chiếu :.................Nơi cấp :........................................ Ngày cấp :..................................... II/ Bên được ủy quyền:.................................................................................................................... Địa chỉ:..................................................................................................................................................... Số CMND/Hộ chiếu:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp Điện thoại:...........................................................Fax:............................................................................. III/ Nội dung ủy quyền: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ IV. Cam kết: - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên. - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết. Bên ủy quyền (Chữ ký, họ tên)
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan