Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HCM (CHUẨN NHẤT) - ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM - IUH (có đáp án) (trên web bị lỗi font chữ, tải về không bị lỗi, cứ yên tâm).

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 9284 |
  • Lượt tải: 12
chaulong

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

Chào các bạn.Đây là ngân hàng đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh mới nhất kể tử năm 2013.Đảm bảo khi thi các câu hỏi sẽ rơi vào trong ngân hàng câu hỏi này,ít nhất là 8đ.....
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN THI TƯ TƯỞNG HCM TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM (IUH) CHƯƠNG MỞ ĐẦẦU 1. a. b. c. d. Thuật ngữ “tư tưởng Hồồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? Là tư tưởng của một cá nhân. Là tư tưởng của lãnh tụ. Là tư tưởng của một giai cấấp, một dấn tộc. Là tâất cả những vâấn đềề trền. 2. a. b. c. d. Tư tưởng Hồồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng nào? Hệ tư tưởng phong kiềấn. Hệ tư tưởng tư sản. Hệ tư tưởng Mác - Lênin. Là sự pha trộn 3 hệ tư tưởng trền. 3. “Đảng lấấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồồ Chí Minh làm nêồn tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Cấu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội nào? a. Đại hội IV b. Đại hội V c. Đại hội VI d. Đại hội VII 4. Chọn đáp án đúng và điêồn vào chồỗ trồấng: “Tư tưởng Hồồ Chí Minh là một hệ thồấng quan điểm toàn diện và sấu sắấc vêồ nh ững vấấn đêồ c ơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dấn tộc dấn chủ nhấn dấn đêấn cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kêất qu ả của sự……chủ nghĩa Mác - Lênin vào điêồu kiện cụ thể nước ta, đồồng th ời là sự kêất tinh tinh hoa dấn tộc và trí tuệ thời đại nhắồm gi ải phóng dấn t ộc, giải phóng giai cấấp và giải phóng con ng ười”. a. Vận dụng và phát triển b. Vận dụng sáng tạo và phát triển c. Kềấ thừa và phát triển d. Cả a, b, c đềều đúng. 5. Trong định nghĩa Tư tưởng Hồồ Chí Minh, Đảng ta đã làm rõ được vấấn đêồ gì sau đấy? a. Bản châất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng Hồề Chí Minh. b. Nguồền gồấc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồề Chí Minh. 1 c. Giá trị, ý nghĩa, sức hâấp dâẫn, sức sồấng lâu bềền của tư t ưởng Hồề Chí Minh. d. Cả a, b, c đêồu đúng. 6. Tư tưởng Hồồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin có vị trí như thêấ nào trong hệ thồấng tư tưởng của Đảng cộng s ản Vi ệt nam? a. Là một bộ phận trong hệ thồấng tư tưởng của Đảng. b. Là bộ phận quan trọng trong hệ thồấng tư tưởng của Đảng . c. Là kim chỉ nam cho hành động của Đảng . d. Là bộ phận nêồn tảng, kim chỉ nam cho hành động c ủa Đ ảng . 7. a. b. c. d. Đồấi tượng của bộ mồn Tư tưởng Hồồ Chí Minh là gì? Quá trình sản sinh tư tưởng. Quá trình hiện thực hoá tư tưởng. Quá trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng trong th ực tiêỗn. Quá trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồề Chí Minh. 8. a. b. c. d. Có mấấy nhiệm vụ khi nghiên cứu tư tưởng Hồồ Chí Minh? 4 nhiệm vụ. 5 nhiệm vụ. 6 nhiệm vụ. 7 nhiệm vụ. 9. Chọn đáp án đúng và điêồn vào chồỗ trồấng: “Th ực tiêỗn khồng có lý luận hướng dấỗn thì thành thực tiêỗn mù quáng, dêỗ mắấc b ệnh……; lý luận mà khồng liên hệ với thực tiêỗn là lý luận suồng”. a. Quan liều. b. Tham ồ. c. Chủ quan. d. Lãng phí. 10. Sự sáng tạo của Hồồ Chí Minh vêồ con đường cách mạng Việt Nam thể hiện trong lĩnh vực nào? a. Tư duy lý luận. b. Chiềấn lược. c. Đường lồấi cách mạng. d. Cả a, b, c đêồu đúng. 11. Tư tưởng, lý luận nào của Hồồ Chí Minh đã góp phấồn làm phong phú thêm và phát triển lý luận cách mạng của Chủ nghĩa MácLênin? a. Cách mạng tư sản dân quyềền. 2 b. Cách mạng giải phóng dấn tộc. c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. d. Cách mạng ruộng đâất. 12. Vận dụng và kêất hợp các phương pháp cụ thể để nghiên cứu tư tưởng Hồồ Chí Minh phải cắn cứ vào vấấn đêồ gì? a. Các tác phẩm. b. Phỏng vâấn nhân chứng lịch sử. c. Các bài nói chuyện. d. Nội dung nghiên cứu. 13. Có mấấy nguyên tắấc phương pháp luận khi nghiên c ứu tư tưởng Hồồ Chí Minh? a. 4 nguyền tắấc. b. 5 nguyền tắấc. c. 6 nguyên tắấc. d. 7 nguyền tắấc. 14. Muồấn nghiên cứu tư tưởng Hồồ Chí Minh một cách đúng đắấn, khách quan cấồn dựa vào những nguồồn tư liệu nào? a. Những bài nói của Hồề Chí Minh đã được cồng bồấ và th ẩm đ ịnh. b. Những bài viềất của Hồề Chí Minh đã được cồng bồấ và th ẩm đ ịnh. c. Những hoạt động chỉ đạo thực tiềẫn của cách mạng nước ta. d. Cả a,b,c 15. Ý nghĩa học tập mồn học Tư tưởng Hồồ Chí Minh đồấi với sinh viên hiện nay? a. Nâng cao nắng lực tư duy lý luận và phương pháp cồng tác. b. Bồềi dưỡng phẩm châất đạo đức cách mạng. c. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. d. Cả a, b, c đêồu đúng. 16.Định nghĩa tư tưởng Hồồ Chí Minh của đ ại h ội IX Đ ảng C ộng s ản Việt Nam nêu lên 4 vấấn đêồ: nguồồn gồấc tư tưởng Hồồ Chí Minh, b ản chấất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồồ Chí Minh, n ội dung t ư t ưởng Hồồ Chí Minh … Vấấn đêồ thứ 4 là gì? a) Giá trị tư tưởng Hồề Chí Minh b) Mục đích tư tưởng Hồề Chí Minh c) Ý nghĩa của tư tưởng Hồồ Chí Minh d) Cả 3 vâấn đềề trền đềều đúng 3 17. Trong các phương pháp cụ thể dùng để nghiên cứu tư tưởng Hồồ Chí Minh, phương pháp nào mang lại kêết quả đúng đắến nhấết? a) Phương pháp thốống kê b) Phương pháp phỏng vấốn nhấn chứng lịch sử c) Phương pháp logic- lịch sử d) Phương pháp liên ngành khoa học CHƯƠNG 1 1. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là nhận xét của Nguyêỗn Ái Quồấc vêồ chủ trương cứu nước của ai? a. Phan Đình Phùng. b. Hoàng Hoa Thám. c. Phan Bội Chấu. d. Phan Chu Trinh. 2. “Ỷ Pháp cấồu tiêấn bộ” là nhận xét của Nguyêỗn Ái Quồấc vêồ ch ủ trương cứu nước của ai? a. Phan Đình Phùng. b. Hoàng Hoa Thám. c. Phan Bội Châu. d. Phan Chu Trinh. 3. “Vấỗn mang nặng cồất cách phong kiêấn ” là nhận xét của Nguyêỗn Ái Quồấc vêồ chủ trương cứu nước của ai? a. Phan Đình Phùng. b. Hoàng Hoa Thám. c. Phan Bội Châu. d. Phan Chu Trinh. 4. Sự kiện nào sau đấy được Hồồ Chí Minh đánh giá là đã làm “th ức tỉnh các dấn tộc chấu Á”? a. Cách mạng Tháng Mười Nga nắm 1917. b. Quồấc tềấ Cộng sản ra đời nắm 1919. c. Cách mạng Tháng Tám nắm 1945. d. Cả a, b, c đềều đúng. 4 5. Phong trào cồng nhấn trong các nước tư bản chủ nghĩa phương Tấy và phong trào giải phóng dấn tộc ở các nước thuộc địa phương Đồng có quan hệ mật thiêất với nhau hơn trong cuộc đấấu tranh chồấng chủ nghĩa đêấ quồấc là do sự kiện nào tác đ ộng? a. Quồấc têấ III ra đời nắm 1919. b. Đảng Cộng sản Pháp ra đời nắm 1920. c. Cách mạng Tháng Tám nắm 1945. d. Cả a, b, c đềều đúng. 6. Truyêồn thồấng quý báu nhấất của dấn tộc Việt Nam đ ược Hồồ Chí Minh kêấ thừa và phát triển là gì? a. Tình thương yều con người. b. Tinh thâền hiềấu học. c. Chủ nghĩa yêu nước. d. Câền cù, sáng tạo trong lao động, chiềấn đâấu. 7. Chọn đáp án đúng và điêồn vào chồỗ trồấng : “Chủ nghĩa yêu nước seỗ biêấn thành……thực sự khi nó ắn sấu vào tiêồm thức, vào ý chí và hành động của mồỗi con người”. a. Sức mạnh vật châất. b. Sức mạnh tinh thâền. c. Lực lượng vật chấất. d. Giá trị. 8. Trong những giá trị truyêồn thồấng của dấn tộc Vi ệt Nam, yêấu tồấ nào được coi là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dấn t ộc? a. Chủ nghĩa yêu nước. b. Tinh thâền tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cồấ kềất c ộng đồềng. c. Ý chí vươn lền vượt qua mọi khó khắn, thử thách. d. Cả a, b, c đềều đúng. 9. Tiêồn đêồ tư tưởng - lý luận nào là cơ sở hình thành tư tưởng Hồồ Chí Minh? a. Giá trị truyềền thồấng tồất đẹp của dân tộc Việt Nam. b. Tinh hoa vắn hóa nhân loại. c. Chủ nghĩa Mác - Lềnin. d. Cả a, b, c đêồu đúng. 10. Cách thức Hồồ Chí Minh tiêấp thu tinh hoa vắn hóa nhấn lo ại là gì? a. Kềấ thừa nguyền vắn và phát triển. b. Có chọn lọc, phê phán, kêấ thừa và phát triển . 5 c. Loại bỏ hềất các tư tưởng phong kiềấn, tư sản. d. Loại bỏ hềất các tư tưởng tồn giáo. 11. Theo Hồồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhấất của học thuyêất Kh ổng Tử là gì? a. Tinh thâền hiềấu học. b. Quản lý xã hội bắềng đạo đức. c. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhấn. d. Đạo chính danh. 12. Hồồ Chí Minh đã tiêấp thu tư tưởng nào của Nho giáo? a. Tinh thâền bình đẳng, dân chủ, chồấng phân biệt đẳng câấp. b. Triêất lý hành động, tư tưởng nhập thêấ, hành đạo, giúp đời. c. Quyềền sồấng, quyềền tự do, quyềền mưu câều hạnh phúc. d. Cả a, b, c đềều đúng. 13. Đoạn viêất dưới đấy ghi lại nhận định của Hồồ Chí Minh vêồ Kh ổng Tử, trong đó nhận định nào chứng tỏ Hồồ Chí Minh tiêấp nh ận giá tr ị tích cực của tư tưởng Nho giáo? a. Tư tưởng của Khổng Tử chỉ thích hợp với một xã hội bình yền khồng bao giờ thay đổi. b. Khổng tử là người phát ngồn bềnh vực những người bóc lột chồấng lại những người bị áp bức. c. Tuy Khổng Tử là phong kiêấn song những điêồu hay trong h ọc thuyêất của ồng thì ta nên học. d. Trong học thuyềất của Khổng Tử có nhiềều điềều khồng đúng. 14. Tư tưởng nào của Tồn Trung Sơn được Nguyêỗn Ái Quồấc đánh giá là phù hợp với điêồu kiện nước ta? a. Đánh đổ phong kiềấn, ủng hộ dân chủ tư sản, thân Nga Xồ viềất. b. Đánh đổ phong kiềấn, thân Nga, Quồấc - Cộng hợp tác. c. Dấn tộc độc lập, dấn quyêồn tự do, dấn sinh h ạnh phúc. d. Dân tộc độc lập, tam quyềền phân lập, dân sinh hạnh phúc. 15. Vì sao Hồồ Chí Minh tiêấp thu chủ nghĩa Tam dấn c ủa Tồn Trung Sơn? a. Lòng thương người. b. Đâấu tranh vì tự do,dân chủ. c. Thích hợp với điêồu kiện nước ta. d. Chồấng phong kiềấn. 6 16. Trong những cấu nói dưới đấy, cấu nào của người khác mà Hồồ Chí Minh đã sử dụng lại? a. Lúc bâấy giờ tồi ủng hộ cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiền. b. Tồi tham gia Đảng xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ồng bà” âấy đã t ỏ đồềng tình với tồi, với cuộc đâấu tranh của các dân t ộc b ị áp b ức. c. Còn Đảng là gì, cồng đoàn là gì, chủ nghĩa xã h ội và ch ủ nghĩa c ộng sản là gì, thì tồi chưa hiểu. d. Dấn tộc độc lập, dấn quyêồn tự do, dấn sinh h ạnh phúc. 17. Hồồ Chí Minh đã tiêấp thu tư tưởng nào của Phật giáo? a. Lòng thương người. b. Tinh thâền từ bi, bác ái. c. Tinh thâền cứu khổ cứu nạn. d. Cả a, b, c đêồu đúng. 18. Hồồ Chí Minh đã tiêấp thu tư tưởng nào của các nhà Khai sáng Pháp? a. Tinh thâền bình đẳng, dân chủ, chồấng phân biệt đẳng câấp. b. Tự do, bình đẳng, bác ái. c. Quyềền sồấng, quyềền tự do, quyềền mưu câều hạnh phúc. d. Cả a, b, c đềều đúng. 19. Hồồ Chí Minh đã tiêấp thu tư tưởng nào của Tuyên ngồn độc lập ở Myỗ nắm 1776? a. Tinh thâền bình đẳng, dân chủ, chồấng phân biệt đẳng câấp. b. Tự do, bình đẳng, bác ái. c. Quyêồn sồấng, quyêồn tự do, quyêồn mưu cấồu hạnh phúc. d. Cả a, b, c đềều đúng. 20. Tiêồn đêồ lý luận nào quyêất định bản chấất cách mạng và khoa h ọc của Tư tưởng Hồồ Chí Minh? a. Giá trị truyềền thồấng tồất đẹp của dân tộc. b. Tinh hoa vắn hoá nhân loại. c. Chủ nghĩa Mác - Lênin. d. Khả nắng tư duy và trí tuệ Hồề Chí Minh. 21. Theo Hồồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhấất của chủ nghĩa Mác - Lênin là gì? a. Bản châất cách mạng. b. Bản châất khoa học. c. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để. 7 d. Phương pháp làm việc biện chứng. 22. “Luận cương của Lênin làm cho tồi rấất phấấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biêất bao. Tồi vui mừng đêấn phát khóc lên. Ngồồi m ột mình trong buồồng mà tồi nói to lên như đang nói trước quấồn chúng đồng đảo: Hỡi đồồng bào bị đọa đày đau khổ! Đấy là cái cấồn thiêất cho chúng ta, đấy là con đường giải phóng chúng ta”. Cấu trên đ ược trích dấỗn từ tác phẩm nào của Nguyêỗn Ái Quồấc? a. Đời hoạt động của Hồề Chủ tịch. b. Con đường dấỗn tồi đêấn với chủ nghĩa Lênin. c. Lềnin vĩ đại. d. Cách mạng tháng Mười và con đường giải phóng thuộc địa. 23. “Luận cương của Lênin vêồ những vấấn đêồ dấn tộc và thuộc địa đêấn với Người như một ánh sáng kỳ diệu nấng cao vêồ chấất tấất c ả những hiểu biêất và tình cảm cách mạng mà Người hắồng nung nấấu”. Ai là tác giả của nhận định trên? a. Trường Chinh. b. Phạm Vắn Đồềng. c. Lề Duẩn. d. Nguyềẫn Vắn Linh. 24. Ai gợi ý cho Nguyêỗn Tấất Thành vêồ phương hướng tìm đường cứu nước qua cấu nói sau đấy: “Muồấn đánh Pháp ph ải hi ểu Pháp, muồấn hiểu Pháp, phải học tiêấng Pháp”? a. Nguyềẫn Sinh Sắấc. b. Phan Bội Châu. c. Vương Thúc Quý. d. Nguyêỗn Quý Song. 25. Tư tưởng nào của cụ Phó bảng Nguyêỗn Sinh Sắấc (thấn ph ụ Bác Hồồ) đã ảnh hưởng sấu sắấc đồấi với quá trình hình thành nhấn cách Hồồ Chí Minh? a. Tư tưởng yều nước. b. Lòng thương yều con người. c. Tư tưởng “thấn dấn”. d. Tư tưởng “cứu nhân độ thềấ”. 26. Tư tưởng Hồồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấấy th ời kỳ? a. 3 thời kỳ. b. 4 thời kỳ. 8 c. 5 thời kỳ. d. 6 thời kỳ. 27. Trong quá trình hình thành tư tưởng Hồồ Chí Minh, th ời kỳ tr ước nắm 1911 được gọi là gì? a. Thời kỳ học tập kiềấn thức vắn hóa. b. Thời kỳ hình thành nhân cách. c. Thời kỳ tuổi trẻ sồấng vồ tư. d. Thời kỳ hình thành lòng yêu nước và chí hướng cứu nước . 28. Thời kỳ Tìm thấấy con đường cứu nước, giải phóng dấn tộc của Hồồ Chí Minh được tính trong khoảng thời gian nào? a. Nắm 1911 đêấn nắm 1920. b. Nắm 1921 đềấn nắm 1930. c. Nắm 1945 đềấn nắm 1954. d. Nắm 1954 đềấn nắm 1969. 29. Thời kỳ Hình thành tư tưởng cơ bản vêồ cách mạng Việt Nam của Hồồ Chí Minh được tính trong khoảng thời gian nào? a. Nắm 1921 đêấn nắm 1930. b. Nắm 1931 đềấn nắm 1945. c. Nắm 1945 đềấn nắm 1954. d. Nắm 1954 đềấn nắm 1969. 30. Quan điểm chính trị chủ yêấu của Hồồ Chí Minh hình thành trong giai đoạn 1921-1930 vêồ vấấn đêồ gì? a. Tập hợp lực lượng cách mạng. b. Hình thành phương pháp cách mạng. c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. d. Cách mạng giải phóng dấn tộc. 31. Các tác phẩm Bản án chêấ độ thực dấn Pháp (1925); Đường cách mệnh (1927); Cương lĩnh chính trị đấồu tiên của Đảng (1930), là s ự phát triển và tiêấp tục hoàn thiện tư tưởng nào sau đấy c ủa Hồồ Chí Minh? a. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. b. Cách mạng giải phóng dấn tộc. c. Con đường quá độ lền chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. d. Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 32. Hành trình tìm đường cứu nước của Hồồ Chí Minh được bắất đấồu từ địa danh nào? 9 a. b. c. d. Từ cảng Hải Phòng. Từ cảng Nhà Rồồng. Từ Nghệ An. Từ Phan Thiềất. 33. Nội dung pháp lý chủ yêấu trong Bản yêu sách của nhấn dấn An Nam được Nguyêỗn Ái Quồấc gửi Hội nghị Vécxấy là vấấn đêồ gì? a. Đòi độc lập cho các nước Đồng Dương. b. Đòi quyềền tự do lập các hội, đoàn quâền chúng. c. Đòi quyềền tự do ngồn luận, tự do báo chí. d. Đòi quyêồn tự do, dấn chủ và bình đẳng của nhấn dấn Vi ệt Nam. 34. Tư tưởng vêồ độc lập dấn tộc gắấn với chủ nghĩa xã hội c ủa Hồồ Chí Minh được thể hiện lấồn đấồu tiên trong vắn kiện nào? a. Bản án chềấ độ thực dân Pháp(1925). b. Đường cách mệnh(1927). c. Bản yêu sách gửi hội nghị Vécxấy(1919). d. Cương lĩnh chính trị đâều tiền của Đảng(1930). 35. Tháng 7 nắm 1920, Hồồ Chí Minh đọc tác ph ẩm nào c ủa Lênin? a. Làm gì. b. Bút ký triềất học. c. Sơ thảo lấồn thứ nhấất những luận cương vêồ vấấn đêồ dấn tộc và vấấn đêồ thuộc địa. d. Một bước tiềấn, hai bước lùi. 36. Chọn đáp án đúng điêồn vào chồỗ trồấng: “Toàn thể dấn tộc Việt Nam quyêất đem……để giữ vững quyêồn tự do, độc lập ấấy”. a. Toàn bộ sức lực. b. Tâất cả tinh thâền và lực lượng. c. Tấất cả tinh thấồn và lực lượng, tính mạng và của cải. d. Nguồền lực vồấn có. 37. Tư tưởng chính trị cồất lõi trong Tuyên ngồn đ ộc l ập nắm 1945 của Hồồ Chí Minh là gì? a. Độc lập, tự do gắấn với phương hướng phát triển lên ch ủ nghĩa xã hội. b. Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. c. Con đường quá độ lền chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. d. Cả a, b, c đềều đúng. 10 38. Chọn đáp án đúng điêồn vào chồỗ trồấng: sau 10 nắm ho ạt đ ộng ở nhiêồu nước, Nguyêỗn Ái Quồấc rút ra kêất luận "ở đấu nhấn lao đ ộng cũng là bạn; ở đấu .......cũng là thù". a. Giai câấp tư sản. b. Tâềng lớp nhà giàu. c. Chủ nghĩa đêấ quồấc. d. Chủ nghĩa phát xít. 39. Hồồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào nắm nào? a. Nắm 1920. b. Nắm 1925. c. Nắm 1927. d. Nắm 1930. 40. Hội người Việt Nam được Nguyêỗn Ái Quồấc thành lập ở Thái Lan trong những nắm 1927-1928, có tên gọi là gì? a. Hội Người Việt Nam yều nước. b. Hội Đoàn kềất. c. Hội Thấn ái. d. Hội Những người Việt hướng vềề Tổ quồấc. CHƯƠNG II 1. Theo Hồồ Chí Minh, thực chấất của vấấn đêồ dấn tộc thu ộc địa là gì? a. Đòi quyềền bình đẳng giữa các dân tộc b. Đòi quyềền tự do dân chủ cho nhân dân c. Đòi quyềền tự trị dân tộc để thành lập Nhà nước dân tộc d. Đấấu tranh chồấng chủ nghĩa thực dấn, giải phóng dấn t ộc và lựa chọn con đường phát triển dấn tộc 2. Trong bồấi cảnh của thời đại mới, Hồồ Chí Minh lựa ch ọn con đường phát triển dấn tộc Việt Nam như thêấ nào? a. Độc lập dân tộc gắấn liềền với chủ nghĩa xã hội b. Xây dựng chềấ độ phong kiềấn c. Xây dựng chềấ độ tư bản chủ nghĩa theo các quồấc gia phương Tây d. Cả a, b, c đềều đúng 3. Nét đặc sắấc trong tư tưởng Hồồ Chí Minh vêồ vấấn đêồ dấn tộc thu ộc địa là gì? a. Đâấu tranh chồấng chủ nghĩa tư bản 11 b. Độc lập là nội dung cồất lõi của vâấn đềề dân tộc c. Hoạch định con đường phát triển của dấn tộc thuộc địa d. Chủ nghĩa dân tộc là động lực duy nhâất trong đời sồấng xã h ội c ủa các dân tộc thuộc địa 4. Nội dung cồất lõi của vấấn đêồ dấn tộc thuộc địa theo Hồồ Chí Minh là gì? a. Tự do, dân chủ b. Độc lập dấn tộc c. Bình đẳng, bác ái d. Hợp tác, hòa bình 5. Để hình thành nên nội dung cồất lõi của vấấn đêồ dấn t ộc thu ộc địa, Hồồ Chí Minh đã tiêấp cận từ phương diện nào? a. Quyềền tự quyềất của một dân tộc b. Quyềền được sồấng của con người c. Quyêồn con người d. Quyềền làm chủ của nhân dân lao động 6. Hồồ Chí Minh đã tìm hiểu và tiêấp nhận những nhấn tồấ vêồ quyêồn con người trong những tác phẩm nào sau đấy? a. Tuyền ngồn của Đảng cộng sản 1848 và Tuyền ngồn Đ ộc l ập 1776 c ủa nước Myẫ b. Tuyên ngồn Độc lập 1776 của nước Myỗ và Tuyên ngồn Nhấn quyêồn và Dấn quyêồn 1791 của Cách mạng Pháp c. Đường cách mệnh 1927 và Lời kều gọi toàn quồấc kháng chiềấn 1946 d. Bản án chềấ độ thực dân Pháp 1925 và Yều sách của nhân dân An Nam 1919 7. Nội dung cơ bản màTuyên ngồn Độc lập 1776 của n ước Myỗ đêồ cập đêấn là gì? a. Đoàn kềất giữa các dân tộc trền thềấ giới b.Quyềền bình đẳng giữa các dân tộc c. Con người sinh ra được tự do và bình đẳng vêồ quyêồn lợi d.Quyềền con người 8. Điểm khác giữa bản Tuyên ngồn Độc lập 1945 của Hồồ Chí Minh với bản Tuyên ngồn Độc lập 1776 của nước Myỗ; bản Tuyên ngồn Nhấn quyêồn và Dấn quyêồn 1791 của Cách mạng Pháp là: a. Quyềền được sồấng và mưu câều hạnh phúc của con người b.Quyêồn dấn tộc c. Quyềền con người 12 d.Cả a, b, c đềều đúng 9. Điêồn vào chồỗ trồấng: “Tự do cho đồồng bào tồi, đ ộc l ập cho T ổ quồấc tồi, đấấy là tấất cả những điêồu tồi ……; đấấy là tấất c ả nh ững điêồu tồi ……” (Trích: Hồồ Chí Minh nói với Bộ trưởng Bộ Thuộc địa của Pháp An-be Xa-rồ). a. Muồấn - biêất b. Câền - hiểu c. Nghiền cứu - biềất d. Tìm hiểu - câền 10. Hồồ Chí Minh thay mặt tổ chức nào tại Pháp gửi Bản yêu sách gồồm tám điểm tới Hội nghị Véc-xấy (1919)? a. Hội những người Việt Nam yêu nước b. Hội Việt Nam cách mạng thanh niền c. Việt Nam quồấc dân Đảng d. Hội liền hiệp các dân tộc bị áp bức 11. Nội dung cơ bản mà Bản yêu sách của nhấn dấn An Nam đêồ c ập đêấn là? a. Đòi độc lập, tự do cho nước ta b. Cải cách nềền pháp lí ở Việt Nam c. Tự do báo chí cho nhân dân An Nam d. Đòi các quyêồn tự do dấn chủvà bình đẳng cho nhấn dấn An Nam 12. Tháng 7/1945, Hồồ Chí Minh đã đúc kêất ý chí đấấu tranh cho đ ộc lập, tự do của nhấn dấn ta qua cấu nói nào d ưới đấy: a. “Cờ treo độc lập nềền xây bình quyềền” b. “Khồng chúng ta thà hi sinh tâất cả, chứ nhâất định khồng ch ịu mâất nước, nhâất định khồng chịu làm nồ lệ” c. “Dù hi sinh đêấn đấu, dù phải đồất cháy c ả dãy Tr ường S ơn cũng phải kiên quyêất giành cho được độc lập” d. Ca a, b, c 13. Điêồn vào chồỗ trồấng: “Nước Việt Nam có quyêồn hưởng …… , và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dấn tộc Việt Nam quyêất đem tấất cả tinh thấồn và lực lượng, tính m ạng và c ủa c ải đ ể giữ vững …... ấấy”.(Trích: Tác phẩm Tuyên ngồn Độc Lập 1945). a. Quyềền con người - quyềền tự do, dân chủ b. Tự do và độc lập - quyềền bình đẳnggiữa các dân tộc c. Quyềền tự do, dân chủ - tự do và độc lập d. Tự do và độc lập - quyêồn tự do, độc lập 13 14. Trong Lời kêu gọi toàn quồấc kháng chiêấn ngày 17/7/1966, Hồồ Chí Minh đã nêu cao chấn lý lớn nhấất của thời đại là: a. “Tự do cho đồềng bào tồi, độc lập cho Tổ quồấc tồi, đâấy là tâất c ả nh ững gì tồi muồấn, đâấy là tâất cả những gì tồi hi ểu” b. “Khồng có gì quý hơn độc lập tự do” c. Tâất cả các dân tộc trền thềấ giới đềều sinh ra bình đẳng, dân t ộc nào cũng có quyềền sồấng, quyềền sung sướng và quyềền tự do” d. Cả a, b, c đềều đúng 15. Hồồ Chí Minh đưa ra chấn lí:“Khồng có gì quý hơn đ ộc l ập t ự do” trong hoàn cảnh nào? a. Khi đêấ quồấc Myỗ mở rộng chiêấn tranh ở miêồn Nam, tiêấn hành chiêấn tranh phá hoại miêồn Bắấc b. Cuộc kháng chiềấn toàn quồấc chồấng thực dân Pháp bùng n ổ c. Sau thắấng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 d. Sau chiềấn dịch Điện Biền Phủ1954 16. HCM đã nhận định vêồ ai trong cấu nói sau:“Người đấồu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”(Trích: Hồồ Chí Minh toàn tập, tập 2). a. C. Mác b. V.I.Lênin c. Hồ-xề-mác-ti d. Mao Trạch Đồng 17. Xuấất phát từ lí do nào để Hồồ Chi Minh kh ẳng đ ịnh: “Ch ủ nghĩa dấn tộc là động lực lớn nhấất của đấất nước”? a. Xuâất phát từ điềều kiện kinh tềấ phát triển cao của xã hội thuộc địa b. Xuâất phát từ sồấ phận của người dân mâất tự do c. Xuâất phát từ truyềền thồấng lịch sử của dân tộc d. Xuấất phát từ truyêồn thồấng lịch sử và quan hệ giai cấấp trong xã hội thuộc địa 18. Theo Hồồ Chí Minh, mồấi quan hệ giữa vấấn đêồ dấn t ộc và giai cấấp là gì? a. Giải phóng giai câấp là tiềền đềề để giải phóng dân t ộc b. Gỉai phóng con người là tiềền đềề để giải phóng dân t ộc c. Giải phóng dấn tộc là tiêồn đêồ giải phóng giai cấấp d. Giải phóng xã hội là tiềền đềề giải phóng giai câấp 14 19. Theo Hồồ Chí Minh, tính chấất và nhiệm vụ hàng đấồu c ủa cách mạng ở thuộc địa là gì? a. Đánh đổ ách thồấng trị của quân xâm lược b. Giải phóng dấn tộc c. Đánh đổ bọn phản động, tay sai d. Giải phóng giai câấp tiềấn tới giải phóng dân tộc 20. Theo Hồồ Chí Minh, mấu thuấỗn chủ yêấu trong xã hội thuộc địa ở phương Đồng là gì? a. Mâu thuâẫn giữa giai câấp cồng nhân với giai câấp t ư s ản dân t ộc b. Mâu thuâẫn giữa giai câấp nồng dân với địa chủ phong kiềấn c. Mâu thuâẫn giữa cồng nhân, nồng dân, trí thức với địa ch ủ phong kiềấn d. Mấu thuấỗn giữa dấn tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dấn 21. Theo Hồồ Chí Minh, đồấi tượng cách mạng trong xã h ội thu ộc đ ịa là gì? a. Chủ nghĩa thực dấn và bọn tay sai b. Giai câấp tư sản c. Giai câấp địa chủ d. Chủ nghĩa đềấ quồấc xâm lược 22. Theo Hồồ Chí Minh, nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dấn tộc của các nước thuộc địa phương Đồng là gì? a. Xóa bỏ sự tư hữa, sự áp bức bóc lột nói chung b. Lật đổ ách thồấng trị của chủ nghĩa đêấ quồấc c. Lật đổ ách thồấng trị của giai câấp địa chủ và bọn tay sai d. Cả a, b, c đềều đúng 23. Nhiệm vụ hàng đấồu mà Cương lĩnh chính trị đấồu tiên của Đảng 1930 đêồ ra là gì? a. Chồấng đêấ quồấc giành độc lập dấn tộc b. Thiềất lập chính quyềền của nhân dân c. Xây dựng thành cồng chềấ độ xã hội chủ nghĩa d. Giải phóng các dân tộc thuộc địa ở Đồng Dương 24. Điêồn vào chồỗ trồấng: Chủ trương “Làm tư sản dấn quyêồn cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới một ...... ”. (Trích: Cương lĩnh chính trị đầồu tiên của Đảng). a. Chủ nghĩa xã hội b. Xã hội cộng sản c. Độc lập dân tộc d. Giải phóng dân tộc 15 25. Theo Hồồ Chí Minh, mục tiêu của cách mạng giải phóng dấn tộc là gì? a. Đánh đổ ách thồấng trị của chủ nghĩa thực dấn, giành đ ộc l ập dấn tộc và thiêất lập chính quyêồn của nhấn dấn b. Xây dựng nềền dân chủ xã hội chủ nghĩa c. Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân d. Chồấng chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ áp bức, bóc lộ 26. Hội nghị lấồn thứ VIII Ban chấấp hành Trung ương Đảng (5/1941) do Hồồ Chí Minh chủ trì, đã chủ trương thay đổi chiêấn l ược cách mạng như thêấ nào? a. Giải phóng giai câấp tiềấn tới giải phóng dân tộc b. Thực hiện cuộc cách mạng ruộng đâất c. Chuyển từ đấấu tranh giai cấấp sang đấấu tranh gi ải phóng dấn t ộc d. Xóa bỏ sự tư hữu, sự áp bức bóc lột nói chung 27. Theo Hồồ Chí Minh, trong thời đại mới muồấn giải phóng các dấn tộc thuộc địa phải lựa chọn con đường cách mạng nào? a. Cách mạng tư sản b. Cách mạng vồ sản c. Cách mạng tư sản dân quyềền d. Cả a,b, c 28. Nguyên nhấn nào dấỗn đêấn các phong trào yêu nước và các cu ộc khởi nghĩa ở Việt Nam cuồấi thêấ kỷ XIX đấồu thêấ kỷ XX đêồu thấất b ại? a. Do thiềấu đường lồấi chính trị đúng đắấn b. Do thiềấu tổ chức chặt cheẫ c. Do thiềấu cơ sở rộng rãi trong quâền chúng d. Cả a,b, c 29. Vì sao cuộc Cách mạng vồ sản là triệt để nhấất? a. Giải phóng một bộ phận người trong xã hội b. Đem lại nềền kinh tềấ phát triển cao cho các quồấc gia c. Đem lại nềền chính trị ổn định và nềền vắn hóa phát tri ển cho các quồấc gia d. Giải phóng dấn tộc, giải phóng giai cấấp, giải phóng con ng ười. 30. Theo Hồồ Chí Minh, cách mạng giải phóng tộc trong thời đại mới muồấn giành thắấng lợi phải do ai lãnh đạo? a. Giai câấp tư sản b. Một cá nhân kiệt xuâất 16 c. Đảng cộng sản d. Nhân dân 31. Quan điểm xuyên suồất trong quá trình chỉ đạo cách m ạng c ủa Hồồ Chí Minh là gì? a. Lực lượng tham gia cách mạng là giai câấp cồng nhân b. Lâấy dân làm gồấc c. Được tiêấn hành chủ động và sáng tạo d. Bạo lực cách mạng 32. Theo Hồồ Chí Minh, trong lực lượng các m ạng giai cấấp nào đ ược coi là gồấc của cách mạng? a. Cồng nhấn và nồng dấn b. Tâềng lớp trí thức c. Liền minh cồng, nồng, binh d. Tư sản dân tộc 33. Theo Hồồ Chí Minh, giai cấấp tư sản dấn tộc, ti ểu t ư s ản và m ột b ộ phận giai cấấp địa chủ có vị trí, vai trò như thêấ nào trong l ực l ượng tham gia cách mạng? a. Là gồấc của cánh mệnh b. Là lực lượng cách mạng chủ chồất c. Là bạn đồồng minh của cách mạng d. Là bâều bạn của cách mệnh 34. Luận điểm sáng tạo vêồ bước đi trong cách mạng giải phóng dấn tộc ở tư tưởng Hồồ Chí Minh là gì? a. Cách mạng giải phóng dấn tộc ở thuộc địa có khả nắng giành thắấng lợi trước cách mạng vồ sản ở chính quồấc b. Đi theo con đường cách mạng vồ sản c. Lực lượng tham gia cách mạng là toàn thể dân tộc d. Có Đảng cộng sản lãnh đạo 35. Theo Hồồ Chí Minh, Cách mạng giải phóng dấn tộc muồấn giành thắấng lợi thì cấồn phải: a. Phát triển kinh tềấ b. Phụ thuộc vào các nước thuộc địa trền thềấ giới c. Dựa vào thắấng lợi của cách mạng ở chính quồấc d. Được tiêấn hành một cách chủ động, sáng tạo 36.Theo Hồồ Chí Minh,phương hướng kinh têấ trong cách m ạng gi ải phóng dấn tộc là: a. Khoa học gắấn với giáo dục 17 b. Cồng nghiệp hóa,hiện đại hóa c. Hậu phương thi đua với tiêồn phương d. Xây đi với chồấng CHƯƠNG 3 1. Hồồ Chí Minh đã tiêấp thu, vận dụng sáng t ạo học thuyêất nào c ủa lý luận Mác - Lênin vêồ sự phát triển tấất yêấu của chủ nghĩa xã h ội ở Việt Nam? a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lềnin b. Phép biện chứng c. Học thuyêất vêồ sự phát triển của các hình thái kinh têấ - xã hội d. Học thuyềất giá trị thặng dư 2. Để hình thành nên quan niệm vêồ chủ nghĩa xã hội, Hồồ Chí Minh đã tiêấp cận từ những phương diện nào? a. Lý luận vềề Chủ nghĩa xã hội b. Từ phương diện đạo đức c. Từ phương diện vắn hóa d. Cả a, b, c đêồu đúng 3. Nội dung cơ bản vêồ phương diện vắn hóa mà Hồồ Chí Minh tiêấp cận để hình thành nên quan niệm vêồ chủ nghĩa xã hội là gì? a. Bảo tồền và phát huy các giá trị vắn hóa của 54 dân tộc anh em b. Kêấ thừa, phát triển những giá trị vắn hóa truyêồn thồấng c ủa dấn tộc và tiêấp thu tinh hoa vắn hóa thêấ giới c. Sáng tạo nền các giá trị vắn hóa mới làm phong phú vồấn vắn hóa c ủa mồẫi quồấc gia d. Cả a, b, c đềều đúng 4. Mồấi quan hệ giữa độc lập dấn tộc và chủ nghĩa xã h ội theo t ư tưởng Hồồ Chí Minh là gì? a. Độc lập dấn tộc là tiêồn đêồ, là điêồu kiện tiên quyêất để xấy d ựng chủ nghĩa xã hội; xấy dựng thành cồng chủ nghĩa xã h ội là điêồu kiện đảm bảo vững chắấc cho mục tiêu độc lập dấn t ộc b. Giành độc lập dân tộc là điềều kiện câền và đủ để tiềấn lền xây d ựng ch ủ nghĩa xã hội c. Xây dựng thành cồng chủ nghĩa xã hội tạo điềều kiện vững chắấc đ ể giành độc lập dân tộc d. Cả a, b, c đềều đúng 5. Bản chấất của chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồồ Chí Minh là gì? 18 a. Là chềấ độ xã hội với nềền kinh tềấ phát triển cao b. Là chêấ độ xã hội phát triển phong phú, hoàn chỉnh vêồ các m ặt đời sồấng xã hội nhắồm đạt tới mục tiêu giải phóng con ng ười c. Là chềấ độ xã hội với nềền vắn hóa hiện đại d. Mọi thiềất chềấ, cơ câấu xã hội đềều nhắềm mục tiều giải phóng giai câấp thồấng trị 6. “Chủ nghĩa xã hội là lấấy nhà máy, xe lửa, ngấn hàng…làm c ủa chung. Ai làm nhiêồu thì ắn nhiêồu, ai làm ít thì ắn ít, ai khồng làm thì khồng ắn, tấất nhiên là trừ những người già c ả, đau yêấu và tr ẻ con”. Định nghĩa này nhấấn mạnh nguyên tắấc phấn phồấi nào trong kinh têấ? a. Phân phồấi theo vồấn, tài sản và các nguồền lực khác b. Phân phồấi thồng qua giá cả sức lao động c. Phấn phồấi theo lao động và phấn phồấi thồng qua phúc l ợi xã h ội d. Cả a, b, c đềều đúng 7. Luận điểm nào của Hồồ Chí Minh thể hiện chính sách phấn phồấi theo lao động và phúc lợi xã hội ở nước ta hiện nay? a. Ai làm nhiềều ắn nhiềều, ai làm ít ắn ít, ai có s ức lao đ ộng mà khồng làm thì khồng ắn b. Ai góp vồấn nhiềều thì hưởng nhiềều, góp vồấn ít thì hưởng ít khồng góp vồấn thì khồng hưởng c. Thực hiện chính sách xã hội với những người già, đau ồấm và tr ẻ con d. Cả a, b, c đêồu đúng 8. Theo Hồồ Chí Minh, sức mạnh tổng hợp được sử dụng và phát huy trong cồng cuộc xấy dựng chủ nghĩa xã h ội là gì? a. Khồấi đại đoàn kềất của toàn dân b. Chủ động hội nhập kinh tềấ quồấc tềấ với giữ gìn bản sắấc vắn hóa dân t ộc c. Kêất hợp sức mạnh dấn tộc với sức mạnh thời đại d. Đẩy mạnh cồng nghiệp hóa, hiện đại hóa đâất nước gắấn với phát triển kinh tềấ tri thức 9. Theo Hồồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có đặc trưng gì? a. Là chềấ độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ b. Là chềấ độ xã hội có nềền kinh tềấ phát triển cao gắấn với s ự phát tri ển khoa học kyẫ thuật c. Là chềấ độ khồng còn áp bức bóc lột, vắn hóa, đạo đức phát tri ển cao Cả a, b, c đêồu đúng 10. Theo Hồồ Chí Minh, đặc trưng kinh têấ của chủ nghĩa xã h ội là gì? 19 a. Đẩy mạnh cồng nghiệp hóa, hiện đại hóa đâất nước gắấn với phát triển kinh tềấ tri thức b. Là chêấ độ xã hội có nêồn kinh têấ phát triển cao, gắấn liêồn v ới s ự phát triển của khoa học - kyỗ thuật c. Phát triển nềền kinh tềấ hàng hóa nhiềều thành phâền theo định hướng xã hội chủ nghĩa d. Nâng cao đời sồấng của nhân dân, thực hiện cồng bắềng xã h ội 11. Theo Hồồ Chí Minh, đặc trưng vắn hóa, đạo đức của ch ủ nghĩa xã hội là gì? a. Là một xã hội có hệ thồấng quan hệ xã hội lành m ạnh, cồng bắồng, khồng còn áp bức, bóc lột, bấất cồng, con ng ười đ ược phát tri ển toàn diện b. Là hệ thồấng các nguyền tắấc chuẩn mực, quy phạm đạo đức nhắềm điềều chỉnh hành vi của con người c. Là một chềấ độ xã hội ở đó giá trị con người được đảm bảo d. Cả a, b, c đềều đúng 12. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng cao nhấất trong chủ nghĩa xã hội mà loài người muồấn vươn tới là gì? a. Liên hợp tự do những người lao động b. Vồ sản tâất cả các nước, đoàn kềất lại c. Vồ sản tâất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kềất lại d. Lao động tâất cả các nước đoàn kềất lại 13. Theo quan niệm của Hồồ Chí Minh, vấấn đêồ có ý nghĩa ph ương pháp luận quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu xấy dựng chủ nghĩa xã hội là gì? a. Đêồ ra các mục tiêu chung và mục tiêu cụ th ể trong cồng cu ộc xấy dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua từng thời kỳ b. Đềề ra mục tiều cao nhâất của chủ nghĩa xã hội là nâng cao đ ời sồấng c ủa nhân dân c. Đềề ra các mục tiều trong cồng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã h ội qua từng thời kỳ d. Cả a, b, c đềều đúng 14. Điêồn vào chồỗ trồấng: “Mục tiêu chung của ch ủ nghĩa xã h ội và mục tiêu phấấn đấấu của Người là một, đó là độc lập tự do cho dấn tộc, hạnh phúc cho nhấn dấn; đó là làm sao cho n ước ta hoàn toàn độc lập, dấn ta được hoàn toàn tự do, đồồng bào ta……”? a. Ai cũng được hạnh phúc b. Ai cũng có cơm ắn, ai cũng được học hành 20
- Xem thêm -