Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh (iuh) có đáp án

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40611 |
  • Lượt tải: 23
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (IUH) CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1) Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? a) Là tư tưởng của 1 cá nhân b) Là tư tưởng của lãnh tụ c) Là tư tưởng của 1 giai cấp, 1 dân tộc d) Là tất cả những vấn đề trên 2) Đối tượng của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? a) Quá trình sản sinh ra tư tưởng b) Quá trình hiện thực hoá tư tưởng c) Quá trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng d) Quá trình Đảng Cộng sản vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh 3) Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam? a) Là 1 bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng b) Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng c) Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng d) Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng 4) Vấn đề nào mà giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên? a) Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác b) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị c) Nâng cao long tự hào dân tộc, tự hào về Bác kính yêu d) Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường 5) a) b) c) d) Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng nào? Hệ tư tưởng phong kiến Hệ tư tưởng tư sản Hệ tư tưởng Mac-Lênin Là sự pha trộn 3 hệ tư tưởng trên 6) Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh của đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên 4 vấn đề: nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh … Vấn đề thứ 4 là gì? a) Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh b) Mục đích tư tưởng Hồ Chí Minh c) Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh d) Cả 3 vấn đề trên đều đúng 7) Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh có 6 nhiệm vụ cần phải làm rõ: Xác định cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung, bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta qua các thời kì cách mạng; giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh… Nhiệm vụ còn lại là gì? a) Làm rõ tư tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh b) Làm rõ tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh c) Làm rõ tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh d) Xác định rõ các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 8) Có 6 nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học; nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn; quan điểm lịch sử cụ thể; quan điểm toàn diện và hệ thống; kết hợp nghiên cứu tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh. Quan điểm còn lại là gì? a) Quan điểm toàn diện và hệ thống b) Quan diểm vận dụng phương pháp lien ngành khoa học c) Quan điểm phân tích và tổng hợp các sự kiện kịch sử d) Quan điểm kế thừa và phát triển 9) Trong các phương pháp cụ thể dùng để nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp nào mang lại kết quả đúng đắn nhất? a) Phương pháp thống kê b) Phương pháp phỏng vấn nhân chứng lịch sử c) Phương pháp logic- lịch sử d) Phương pháp liên ngành khoa học CHƯƠNG MỘT 10) Trong những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh , tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh? a) Tinh hoa văn hoá dân tộc b) Tinh hoa văn hoá nhân loại c) Chủ nghĩa Mac- Lenin d) Tất cả các tiền đề trên 11) Ai là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành hiểu theo nghĩa cao quý nhất của từ này? a) Phan Bội Châu b) Vương Thúc Quý c) Nguyễn Sinh Sắc d) Lê Văn Miến 12) Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước? a) 6-5-1911 b) 5-6-1911 c) 15-6-1911 d) 25-6-1911 13) Ai gợi ý cho Nguyễn Tất Thành về phương pháp tìm đường cứu nước qua câu nói sau đây: “muốn đánh Pháp phải hiểu Pháp, muốn hiểu Pháp, phải học tiếng Pháp”? a) Nguyễn Sinh Sắc b) Phan Bội Châu c) Hoàng Thông d) Nguyễn Quý Song 14) Lý do chính của Nguyễn Ái Quốc đến Pháp? a) Để học nghề b) Để tìm hiểu văn minh Pháp c) Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam d) Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính quốc”. 15) Nguyễn Ái Quốc sang Mỹ nhằm mục đích gì? a) Để tham quan b) Để học nghề c) Để nghiên cứu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ d) Để nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Mỹ 16) “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hoà dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp cứa thuộc địa”. Câu nói được trích từ tác phẩm nào? a) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1 b) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2 c) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 d) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4 17) Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vecxay vào năm nào? a) 1918 b) 1919 c) 1920 d) 1921 18) “Luận cương của Lenin làm cho tôi rất phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngối 1 mình trong buống mà tôi phải nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoà đày đau khổ! Đây là con đường giải phóng chúng ta”. Câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? a) Đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch b) Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Mac-Lenin c) Lenin vĩ đại d) Cách mạng tháng Mười và con đường giải phóng thuộc địa 19) “Luận cương của Lenin về những vấn đề dân tộc và thuộc địa đến với Ngưởi như một ành sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”. Ai là tác giả nhận định trên? a) Trường Chinh b) Phạm Văn Đồng c) Lê Duẩn d) Nguyễn Văn Linh 20) Bác Hồ thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp năm nào? a) 1917 b) 1918 c) 1919 d) 1920 21) Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về cách mạng Việt Nam được tính từ: a) 1921 đến 1930 b) 1931 đến 1945 c) 1945 đến 1954 d) 1954 đến 1969 22) Thử thách mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930-1945 là thử thách gì? a) Bị đế quốc cầm tù b) Đời sống khổ cực của người cách mạng trong điều kiện hoạt động bí mật c) Quan điểm “tả, khuynh” của quốc tế cộng sản thời kì đó d) Bị bệnh hiểm nghèo 23) Sự phát triển của tình hình sau: “vụ án chính cương sách lược vắn tắt” đã chứng tỏ ai đúng, ai sai lầm? a) Những người có quan điểm “tả” khuynh trong Quốc tế Cộng sản và trong ban chấp hành lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương đúng b) Những người theo quan điểm “tả” khuynh sai lầm c) Hồ Chí Minh đúng d) Hồ Chí Minh sai 24) Năm nào Đảng ta trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong chính cương sách lược vắn tắt? a) 1935 b) 1936 c) 1939 d) 1941 25) Hội nghị lần thứ mấy của Ban Chấp Hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương đánh dấu thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh? a) Hội nghị lần thứ 6 b) Hội nghị lần thứ 7 c) Hội nghị lần thứ 8 d) Hội nghị lần thứ 9 26) Tư tưởng nào của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- than phụ của Bác- đã ảnh hưởng sâu sắc nhân cách Hồ Chí Minh? a) Tư tưởng yêu nước b) Tinh thần hiếu học c) Tư tưởng “thương dân” d) Nghị lực vượt qua khó khăn gian khổ để đạt mục đích của cuộc sống 27) Cách thức Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa vắn hoá nhân loại- kể cả Mac-Lenin – như thế nào? a) Sao y bản chính b) Có chọn lọc, phê phán, kế thừa và phát triển c) Loại bỏ hết các tư tưởng phong kiến, tư sản d) Loại bỏ hết các tư tưởng tôn giáo 28) Trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kì trước 1911 được gọi là thời kì gì? a) Thời kì học tập kiến thức văn hoá b) Thời kì hình thành nhân cách c) Thời kì tuổi trẻ sống vô tư d) Thời kì hình thành long yêu nước và chí hướng cứu nước 29) “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”; “ỷ pháp cầu tiến bộ” là nhận xét của Nguyễn Ái Quốc về chủ trương cứu nước sai lầm của ai? a) Phan Đình Phùng b) Hoàng Hoa Thám c) Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh d) Phái chủ hoà trong triều đình nhà Nguyễn 30) Những câu viết sau đây ghi lại các dk hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu nào viết sai? a) Nhu cầu khách quan và bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải tìm một con đường mới b) Quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm c) Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi nhân dân, cụ than sinh có tư tưởng thương dân, chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính trị d) Ngay từ khi còn ở trong nước, Hồ Chí Minh đã nhận thức được đặc điểm thời đại 31) Tìm 1 có chi tiết bị nhầm lẫn trong câu viết: “Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hoá phương Đông”. Cụ thể là: a) Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lý hành động, là lý tưởng về 1 thế giới đại đồng b) Tư tưởng vị tha của Phật giáo c) Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi Giáo d) Tiếp thu các giá trị tư tưởng của Lão tử, Mạc tử, Quản tử 32) Tìm 1 câu bị viết nhầm lẫn trong câu viết: “Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hoá phương Đông”. Cụ thể là: a) Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lý hành động, là lý tưởng về 1 thế giới đại đồng b) Tư tưởng vị tha của Phật giáo c) Kế thừa những giá trị văn hoá tiến bộ của thời kì Phục Hưng d) Tiếp thu “chủ nghĩa tam dân” của Tôn Trung Sơn 33) Dưới đây là những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc đã giúp ông trở thành nhà tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân tố nào tuộc về phẩm chất trí tuệ đặc sắc nhất làm điều kiện cho Nguyễn Ái Quốc trở thành 1 nhà tư tưởng? a) Tư duy độc lập, tự chủ sáng tao, với đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn b) Sự khổ công học tấp c) Tình cảm mãnh liệt của một con người suốt dời yêu nước, thương dân d) Ý chí rất cao của một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng 34) Tìm 1 câu có sự nhầm lẫn trong các câu sau đây? Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: a) Đến nước Pháp, nơi sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái b) Đến nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ c) Sống, làm thuê và tự học hỏi tại các nước Mỹ, Anh, Pháp d) Viết tác phẩm Đường Cách Mệnh 35) Tìm 1 câu có sự nhầm lẫn trong các câu sau đây? Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: a) Đến nước Pháp, nơi sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái b) Đến nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ c) Tham gia Đảng xã hội Pháp d) Hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan 36) Các sự kiện sau đây là điều kiện chính trị góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kiện nào thuộc về yếu tố thời đại? a) Các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp trong nữa cuối thế kỷ XIX dựa trên ý thức hệ phong kiến đều thất bại b) Các phong trào chống Pháp do các sỹ phu phong kiến có tư tưởng duy tân dẫn dắt cũng không tránh khỏi hạn chế và thất bại c) Mười năm đầu TK XX, khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, phong trào yêu nước của nhân dân ta bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, đang ở vào thời kì khó khăn nhất d) Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang đầu thế kỉ XX đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa gắn với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở chính quốc 37) Trong những câu nói dưới đây, câu nào của người khác mà Bác Hồ sử dụng lại? a) “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười chỉ theo cảm tính tự nhiên” b) “Tôi tham gia Đảng xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông, bà” ấy đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức” c) “Còn Đảng là gì, công đoàn là gì, CNXH và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu” d) “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” 38) Đoạn viết dưới đây ghi lại nhận định của Hồ Chí Minh về Khổng tử, trong đó nhận định nào chứng tỏ Hồ Chí Minh tiếp nhận giá trị tích cực của tư tưởng Nho giáo? a) Tư tưởng của Khổng tử chỉ thích hợp với 1 xã hội bình yên không bao giờ thay đổi b) Khổng tử là người phát ngôn bênh vực những người bóc lột chống lại những người bị áp bức c) Tuy Khổng tử là phong kiến song những điều hay trong học thuyết của ông thì ta nên học d) Trong học thuyết của Khổng tử có nhiều điều không đúng 39) Tìm 1 câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu sau: một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu tư tưởng và văn hoá phương Tây. Cụ thể là: a) Tiếp thu giá trị tư tưởng nhân quyền của cuộc cách mạng Mỹ, được ghi trong tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Mỹ b) Ở nước Anh, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận được lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh c) Khi hoạt động ở Pari, thủ đô nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã hấp thu được tư tưởng dân chủ và hình thành được phong cách dân chủ trong hoạt động chính trị d) Trong sinh hoạt khoa học, chính trị với Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã học được cách làm việc dân chủ trong tranh luận, trình bày ý kiến 40) Phát hiện một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu sau: con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mac-Lenin có mấy đặc điểm sau: a) Khi ra đi tìm dường cứu nước ở lứa tuổi 20, hành trang quý giá nhất của Nguyễn Ái Quốc là lòng yêu nước nhiệt thành b) Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thiện cho mình bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, nhờ đó khi tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa MacLenin không rơi vào giáo điều, sao chép c) Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mac-Lenin chủ yếu như đến với một học thuyết, nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức về khoa học d) Nguyễn Ái Quốc tiếp thu lý luận MacLenin theo phương pháp “không học sách vở MacLenin mà học tinh thần Mac-Lenin CHƯƠNG HAI 41. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng , dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a) Bản án chế độ thực dân Pháp b) Chính cương sách lược vắn tắt c) Tuyên ngôn độc lập d) Đường cách mệnh 42. Giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới được các tác giả giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh đánh giá là: a) Có giá trị bình thường b) Có giá trị lịch sử to lớn c) Có giá trị lịch sử đặc biệt d) Là bản thiên cổ hùng văn 43. Đường lối kháng chiến mà chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra là gì? a) Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc b) Kháng chiến toàn dân, toàn diện c) Kháng chiến trường kỳ và tự lực cánh sinh d) Cả 3 vấn đề trên 44. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? a) Đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc b) Đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân c) Đòi quyền tự trị dân tộc dưới sự bảo hộ của ngoại bang d) Đấu tranh giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập, trong đó nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. 45. Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải đi theo? a) Con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã đi b) Con đường giành độc lập của người Mỹ c) Con đường giành độc lập của nhân dân Ấn độ d) Con đường cách mạng vô sản 46. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải do: a) Giai cấp tư sản lãnh dạo b) Phải do một cá nhân xuất chúng lãnh đạo c) Do tầng lớp trí thức lãnh đạo d) Phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo 47. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của? a) Giai cấp công nhân với tầng lớp giai cấp nông dân b) Giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức c) Giai cấp công nhân với nhà công thương giàu có d) Của toàn dân trên cơ sở lien minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức 48. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi, cần phải? a) Được tiến hành 1 cách chủ động và sáng tao b) Dựa vào các nước có nền kinh tế phát triển cao c) Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở “chính quốc” d) Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác 49. Biện pháp hàng đầu để thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc phải: a) Dựa vào bạo lực vũ trang thuần tuý b) Dùng phương pháp đàm phán hoà bình c) Kêu gọi quân đội nước ngoài trợ giúp d) Sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp bạo lực chính trị của quần chúng với bạo lực vũ trang 50. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là: a) Đảng Cộng sản b) Các lực lượng cách mạng thế giới c) Khối đại đoàn kết dân tộc mà nồng cốt là lien minh công, nông, trí thức d) Tất cả các lực lượng trên 51. Theo Hồ Chí Minh, ai là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa a) C. Mac b) Lenin c) Ho-xe-mac-ti d) Mao Trạch Đông 52. “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a) Sửa đổi lề lối làm việc b) Bản án chế độ thực dân Pháp c) Đường Cách mệnh d) Đạo đức cách mạng 53. “Công- nông là cái gốc cách mạng, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ… là bầu bạn của cách mạng của công- nông”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? a) Thư gửi uỷ ban hành chính các kỳ, bộ, tổng và làng b) Thư gửi đồng bào Nam bộ c) Sửa đổi lề lối làm việc d) Đường Cách mệnh 54. Câu “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới một xã hội cộng sản” trích từ văn kiện nào? a) Đường Cách mệnh b) Chánh cương, sách lược vắn tắt c) Chương trình tóm tắt của Đảng d) Chương trình của mặt trận Việt minh 55. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thẩy”. kết luận trên là nội dung của hội nghị nào của ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương do Nguyễn Ái Quốc chủ trì? a) Hội nghị TW 6 (11/1939) b) Hội nghị TW 7 (11/1940) c) Hội nghị TW 8 (11/1941) d) Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945) 56. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định vận mệnh của dân tộc đã đến. toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi trên được trích trong tác phẩm nào? a) Quân lệnh số một của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh c) Hiệu triệu tổng khởi nghĩa d) Tuyên ngôn độc lập 57. Bác Hồ căn dặn bộ đội “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đó là lời Bác dặn dò đơn vị nào trước khi về tiếp quản thủ đô? a) Đại đoàn 312 b) Đại đoàn 320 c) Đại đoàn quân tiên phong d) Đơn vị bộ đội bảo vệ Bác 58. Chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” được Bác khẳng định nhân sự kiện lịch sử nào diễn ra lúc đó? a) Cách mạng tháng Tám thành công b) Bác Hồ và chính phủ từ chiến khu trở về Hà Nội c) Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc nhằm đưa nước ta trở lại “thời kỳ đồ đá” d) Kỷ niệm 20 năm ngày cách mạng tháng Tám thắng lợi (1945-1965) ở Hà Nội 59. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: a) Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với cách mạng vô sản ở chính quốc b) Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi sau cách mạng vô sản ở chính quốc c) Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc d) Thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc 60. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản? a) Con bạch tuộc b) Con rồng tre c) Con đĩa 2 vòi d) Con voi 61. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là: a) Chủ nghĩa yêu nước b) Chủ nghĩa xã hội c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu d) Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 62. Hồ Chí Minh là “Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX”. Ai đánh giá sự nghiệp của Hồ Chí Minh như trên? a) Đảng Cộng sản Việt Nam b) Uỷ ban hoà bình thế giới c) Hội chữ thập đỏ quốc tế d) Cơ quan văn hoá- giáo dục của Liên Hợp Quốc 63. Chủ nghĩa dân tộc mà Hồ Chí Minh coi là động lực lớn của đất nước là chủ nghĩa dân tộc gì? a) Chủ nghĩa dân tộc nước lớn b) Chủ nghĩa dân tộc nhược tiểu c) Chủ nghĩa quốc gia d) Chủ nghĩa dân tộc chân chính 64. Hồ Chí Minh đứng trên quan điểm nào để giải quyết vấn đề dân tộc? a) Quan điểm quốc gia dân tộc b) Quan điểm chủng tộc (huyết thống, màu da, tiếng nói…) c) Quan điểm đại dân tộc d) Quan điểm giai cấp công nhân 65. Xác định đúng quan điểm của Hồ Chí Minh a) Giải phóng giai cấp là tiền đề để giải phóng dân tộc b) Giải phóng con người là tiền đề để giải phóng dân tộc c) Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng giai cấp d) Giải phóng xã hội là tiền đề giải phóng giai cấp 66. “Những tư tưởng dân tộc chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là những tư tưởng quốc tế chân chính”. Ai nói câu trên? a) Mac b) Angghen c) Hồ Chí Minh d) Lenin. 67. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là gì? a) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản dân tộc b) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông nhân với địa chủ phong kiến c) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nông dân, trí thức với địa chủ phong kiến d) Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân 68. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là: a) Giai cấp tư sản bản địa b) Địa chủ phong kiến c) Bọn phản động, tay sai ôm chân đế quốc d) Chủ nghĩa thực dân và bọn tay sai phản động 69. Vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là: a) Ruộng đất cho nhân dân b) Là vấn đề dân chủ xã hội c) Cải thiện dân sinh d) Độc lập dân tộc 70. Hãy chỉ ra một luận điểm sai so với quan điểm của Hồ Chí Minh trong các câu sau “Hồ Chí Minh cho rằng để được giải phóng, mỗi dân tộc, mỗi giai cấp, mỗi con người phải đánh thắng các loại kẻ thù” sau đây: a) Thực dân, đế quốc và bọn tay sai của chúng b) Nghèo nàn, lạc hậu tức là giặc đói và giặc dốt c) Chủ nghĩa cá nhân d) Tất cả địa chủ, tư sản 71. Hồ Chí Minh luôn tìm cách phân hoá triệt để kẻ thù làm cho cách mạng thêm bạn bớt thù. Trong những câu sau đây luận điểm nào là của Hồ Chí Minh đã nêu trong chánh cương vắn tắt? a) Đã là địa chủ, tức là cừu địch của nông dân, thì phải đánh đổ và thâu hết ruộng đất của chúng b) Chia địa chủ thành đại, trung và tiểu địa chủ là không rõ ràng và có chỗ không đúng c) Đối với tiểu, trung địa chủ mà chủ trương lợi dụng họ là sai lầm và nguy hiểm d) Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc 72. Dưới đây là tóm tắt một số đoạn trong chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc đưa ra ngày 3/2/1930. Đoạn tóm tắt nào thể hiện con đường mới của phong trào cứu nước ở Việt Nam? a) Tư bản bản xứ bị tư bản Pháp hết sức ngăn trở không thể mở mang được b) Nông nghiệp khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều c) Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa d) Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản 73. Hãy phát hiện câu nhầm lẫn trong những câu ghi lại vai trò của chủ nghĩa dân tộc ở các nước thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh? a) Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước b) Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh quốc tế cộng sản, là một chính sách không mang tính hiện thực c) Chiến tranh đã làm thay đổi chủ nghĩa dân tộc d) Chủ nghĩa dân tộc là động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của các nước thuộc địa 74. Dưới đây là tóm tắt một số luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hẹ dân tộc và giai cấp. Luận điểm nào chứng tỏ từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã có quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế? a) Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước b) Chúng tôi không chủ trương giai cấp đấu tranh vì một lẽ tầng lớp tư sản Việt Nam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được c) Trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển. mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển d) Đồng thời chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà cộng tác với chúng tôi. Một là để xây dựng lại Việt Nam sau lúc chiến tranh tàn phá, hai là để điều hoà kinh tế thế giới và giữ gìn hoà bình. 75. Trong những quan điểm sau, quan điểm nào của Hồ Chí Minh? a) Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ b) Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo c) Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là dk để giải phóng dân tộc d) Trong điều kiện các nước thuộc địa thì giải phóng dân tộc là cơ sở để giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 76. Phát hiện chi tiết bị sai quan điểm Hồ Chí Minh của 1 trong các câu sau đây: a) Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ b) Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo c) Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc d) Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên cơ sở châu Âu, mà châu Âu thì đại điện cho toàn nhân loại. 77. Tìm câu có nội dung ghi sai tư tưởng Hồ Chí Minh trong những câu sau: a) Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại b) Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại c) Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người d) Đối với phương Đông, trong đó có Việt Nam, giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trên hết, trước hết 78. Trong các luận diểm dưới đây, luận điểm nào của Hồ Chí Minh? a) Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ b) Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo c) Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc d) Cần xem xét lại chủ nghĩa mac về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông 79. dưới đây là tóm tắt nội dung trong tài liệu “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ” của Hồ Chí Minh gửi Quốc tế cộng sản. hãy phát hiện trong đó một câu bị ghi nhầm? a) Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của dất nước b) Quốc tế cộng sản nên nhân danh mình phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ c) Chủ trương phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ sẽ là một chính sách mang tính hiện thực tuyệt vời d) Khi chủ nghĩa dân tộc bản xứ thắng lợi thì nó sẽ biến thành chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi 80. Trong những lời kêu gọi sau đây, câu nào của Hồ Chí Minh? a) Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại b) Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại c) Vô sản tất cả các nước, liên hiệp lại d) Lao động tất cả các nước đoàn kết lại 81. Lập luận nào dưới đây chứng tỏ tư duy độc lập, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi Người tiếp nhận một lý luận mới? a) Nếu nông dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa b) Xung đột về quyền lợi của học được giảm thiểu. điều đó không thể chối cai được c) Mai đây, khi chủ nghĩa tư bản phương Tay làm thay đổi phương Đông thì đấu tranh giai cấp ở đó có trở nên quyết liệt hay không? Đại thể là có, nếu xét gương của Nhật Bản d) Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mac bằng cách đưa thêm và đó những tư liệu mà Mac ở thời của mình không thể có được. CHƯƠNG BA 82. Đặc trưng Hồ Chí Minh khi Nười tiếp cận CNXH là gì? a) Từ vấn đề khát vọng giải phóng dân tộc b) Từ phương diện đạo đức c) Từ văn hoá d) Cả 3 vấn đề trên 83. “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng… làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”. Định nghĩa này nhấn mạnh lĩnh vực nào? a) Chính trị b) Xã hội c) Kinh tế d) Văn hoá 84. Quan niệm khái quát của chủ tịch Hồ Chí Minh về CNXH là gì? a) Là chế độ chính trị do nhân đân làm chủ b) Là chế độ xã hội có nên kinh tế phát triển gắn với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật c) Là chế độ không còn áp bức bóc lột, văn hoá, đạo đức phát triển cao d) Cả 3 vấn đề trên đều đúng 85. Động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? a) Tiền vốn b) Tài nguyên thiên nhiên c) Khoa học- kỹ thuật d) Con người lao động 86. Trong quan niệm của Bác Hồ, chủ nghĩa xã hội là chế độ chính trị mà trong đó: a) Giai cấp công nhân là người làm chủ b) Giai cấp nông nhân là người làm chủ c) Trí thức là người làm chủ d) Nhân dân lao động là người làm chủ 87. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nên kinh tế được tạo lập trên cơ sở đặc trưng nhất đó là: a) Nền công nghiệp hiện đại b) Nền nông nghiệp hiện đại c) Nền công- nông nghiệp hiện đại d) Trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu 88. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, trong thời kì quá độ, thành phần kinh tế được ưu tiên phát triển là: a) Kinh tế hợp tác xã b) Kinh tế tư bản tư nhân c) Kinh tế cá thể, tiểu chủ d) Kinh tế quốc doanh 89. Quan niệm của Hồ Chí Minh về cách làm chủ nghĩa: a) Đem của dân, sức dân, tài dân làm lợi cho dân b) Quản lý nhà nước tập trung, bao cấp c) Phải dựa vào các nước xã hội chủ nghĩa d) Phải dựa vào các nước tiên tiến 90. Theo Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong thời kì quá độ ở nước ta? a) Mâu thuẫn giai cấp xã hội b) Mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng c) Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao đất nước với thực trạng nghèo nàn, lạc hậu d) Cả 3 vấn đề trên 91. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? a) Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu b) Làm theo năng lực, hưởng theo lao động c) Phân phối bình quân d) Phân phối theo vốn và tài sản đóng góp 92. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị trong chủ nghĩa xã hội là gì? a) Nhà nước được xây dựng và hoạt động theo pháp luật b) Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân c) Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu d) Đảng Cộng sản lãnh đạo 93. Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản Dân tộc như thế nào? a) Xử bắn, xử tù họ b) Tịch thu tài sản của họ c) Coi họ là đối tượng nguy hiểm d) Cải tạo họ thành người lao động mới 94. Phát hiện một câu có nội dung lầm lẫn trong các câu dưới đây. “Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội”: a) Làm cho dân giàu nước mạnh, ai cũng có công ăn, việc làm, được ăn no, mặc ấm, được học hành b) Ai làm nhiều thì hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, ai có sức lao động mà không làm thì không hưởng c) Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày mỗi nâng cao d) Hòa bình, hữu nghị và làm bạn với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em 95. Phát hiện một luận điểm bị viết thiếu nội dung quan trọng trong những câu tóm tắt quan niệm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội a) Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường nào khác con đường tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng b) Nếu nước độc lập mà người dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì c) Thắng đế quốc phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng lạc hậu khó khăn hơn d) Đánh đổ giai cấp địch đã khó, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội còn gian khổ, khó khăn hơn nhiều. 96. Hãy xác định câu trích nào dưới đây thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng kinh tế, đồng thời là xây dựng văn hóa a) Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng vừa chuyên” b) Đảng ta là một Đảng cầm quyền c) Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên là công việc đối với con người d) Công việc xây dựng và khôi phục đất nước sau khi thắng Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tạp mà cũng rất vẻ vang. Đây là cuộc chiến đấu chống lại ngững gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tươi tốt CHƯƠNG 4 97. Đảng Cộng sản là sản phẩm cua sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac và phong trào công nhân. Ai nói về quy luật ra đời của Đảng Cộng sản như trên? a) C.Mac b) Lenin c) S.Talin d) Hồ Chí Minh 98. Chủ nghĩa Mac-Lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ Chí Minh? a) Đường cách mệnh b) Thường thức chính trị c) Diễn văn chính trị đọc tại đại hội III d) Ba mươi năm hoạt động của Đảng 99. Đảng Cộng sản Việt Nam, do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, hoạt động vì lợi ích của ai? a) Vì lợi ích của bản thân Đảng b) Vì lợi ích của giai cấp công nhân c) Vì lợi ích của công nhân, nông dân, trí thức d) Vì lợi ích của dân tộc Việt Nam 100. Hồ Chí Minh diễn đạt như thế nào về vấn đề “Đảng của ai”? a) Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam b) Đảng lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của giai cấp cần lao và đại biểu lợi ích của cả dân tộc c) Đảng là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân d) Cả 3 câu trên đều đúng 101. Vì sao số đông nhân dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của mình? a) Vì Đảng tự nhận như thế b) Vì Đảng đang là lực lượng lãnh đạo đất nước c) Vì sách báo nói nhiều nên trở thành thói quen d) Vì Đảng hoạt động vì lợi ích của họ 102. Trong các thuật ngữ chỉ vai trò Đảng lãnh đạo xã hội mà chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng? a) Đảng nắm quyền b) Đảng lãnh đạo chính quyền c) Đảng cầm quyền d) Các thuật ngữ trên đều phản ánh rõ vai trò của Đảng 103. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là người lãnh đạo, Đảng phải có những phẩm chất gì? a) Tư cách, đạo đức, năng lực cần thiết b) Phải có khẳ năng làm cho dân tin, dân mến, dân phục, dân theo c) Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nghe ý kiến của dân, học nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân… d) Tất cả những phẩm chất trên 104. chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “Đảng ta vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” a) Đầy tớ là tôi tớ, tôi đòi, theo đuôi quần chúng b) Là tận tâm, tận lực phụng sự quần chúng c) Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh d) Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ 105. Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là: a) Tinh hoa văn hoá dân tộc Việt Nam b) Tinh hoa văn hoá nhân loại c) Là tinh hoa dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại d) Là chủ nghĩa Mac-Lenin 106. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi, là để: a) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng b) Xác định mục đích của Đảng c) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng d) Xác định nhiệm vụ của Đảng 107. Luận điểm “Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”, là nhằm: a) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng b) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng c) Xác định bản chất của Đảng d) Xác định chức năng, nhiệm vụ của Đảng 108. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện ở chỗ: a) Số lượng Đảng viên của Đảng b) Năng lực lãnh đạo của đảng viên c) Nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức của Đảng d) Số lượng Đảng viên là công nhân chiếm đa số trong Đảng 109. trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nội dung xây dựng Đảng? a) 2 nội dung b) 3 nội dung c) 4 nội dung d) 5 nội dung 110. “Đảng muốn vững, phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh nói ở đây là chủ nghĩa gì? a) Chủ nghĩa quốc gia –dân tộc b) Chủ nghĩa tam dân c) Chủ nghĩa quốc tế d) Chủ nghĩa Mac-Lenin 111. Trong xây dựng Đảng về chính trị, vấn đề nào là “cốt tử”? a) Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng b) Củng cố lập trường chính trị c) Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng viên d) Xây dựng đường lối chính trị 112. Đảng ta là một Đảng cầm quyền, các đồng chí từ chi bộ đến TW phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a) Diễn văn chính trị tại Đại hội III của Đảng b) Bài nói chuyện tại trường Nguyễn Ái Quốc trung ương năm 1957 c) Di chúc d) Bài nói chuyện với cán bộ cao cấp quân đội nhân dân Việt Nam 113. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất của đạo đức cộng sản là gì? a) Tình thương dành cho công nhân b) Tình thương dành cho người nghèo c) Tình thương dành cho con người d) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu 114. Trong những luận điểm dưới đây của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản, luận điểm nào được Hồ Chí Minh viết lần đầu trong tác phẩm đường cách mệnh? a) Chủ nghĩa Mac-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 b) Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị c) Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt d) Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân 115. Trong những luận điểm về xây dựng Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh dưới đây, luận điểm nào được viết trong Di chúc? a) Chủ nghĩa Mac-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 b) Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị c) Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy d) Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân 116. Trong di chúc, phần nói về Đảng, lời căn dặn nào thể hiện sự mẫn cảm và tầm nhìn xa của Hồ Chí Minh đối với việc ngăn ngừa nguy cơ thoái hoá trong Đảng sau khi đất nước đạt được đỉnh cao thắng lợi? a) Đảng ta là một Đảng cầm quyền. mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư b) Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau c) Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân d) Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng 117. Theo Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mac-Lênin như thế nào là đúng đắn nhất? Tìm câu sai trong những cách học dưới đây: a) Học thuộc lòng sách vở Mac-Lênin b) Học lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mac-Lênin để giải quyết những vấn đề thực tế của nước ta c) Học lý luận cốt để áp dụng vào thực tế d) Học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình 118. Khi trả lời câu hỏi: “dạy chủ nghĩa Mac-Lênin như thế nào là đúng?” Hồ Chí Minh đã nêu ý kiến như sau. Hãy tìm ý kiến nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong việc giảng dạy chủ nghĩa Mac-Lênin của Hồ Chí Minh. a) Hiểu chủ nghĩa Mac-Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì đều phải làm tròn nhiệm vụ b) Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mac nói thế này, cụ Lenin nói như thế kia, nhưng quét nhà lại để cho nhà đầy rác c) Hiểu chủ nghĩa Mac-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa d) Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là “hiểu chủ nghĩa Mac-Lênin được” CHƯƠNG NĂM 119. Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa thế nào trong sự nghiếp cách mạng? a) Rất quan trọng b) Đặc biệt quan trọng c) Là vấn đề có ý nghĩa sách lược d) Là vấn đề chiến lược quyết định thắng lợi của cách mạng 120. “Mục đích của Đảng lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Bác Hồ nói câu trên nhân sự kiện chính trị nào? a) Đại hội I b) Đại hội II c) Đại hội III d) Hội nghị chính trị đặc biệt 1965 121. “Sông ta, biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng nó sâu. Cái chén nhỏ, cái dĩa cạn, thì một chút nước đã tràn đầy, vì độ lượng nó nhỏ hẹp. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái đĩa cạn”. Câu trên của Bác Hồ có ngụ ý gì? a) Phê bình một số cán bộ, Đảng viên kiêu căng, tự mãn b) Phê phán lối sống hẹp hòi, ích kỉ c) Giáo dục cán bộ, Đảng viên và quần chúng lòng khoan dung, độ lượng với những người có sai lầm, khuyết điểm d) Cả 3 ý trên 122. Lòng khoan dung, độ lượng của Hồ Chí Minh đối với những người lầm đường, lạc lối là sự biểu hiện: a) Một sách lược cách mạng nhất thời b) Một thủ đoạn chính trị c) Một thủ đoạn mỵ dân d) Là tư tưởng nhất quán, một mục tiêu của cách mạng mà suốt đời Bác theo đuổi
- Xem thêm -