Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Sách - Truyện đọc Truyện ngắn Nhật ký vũ trụ của ion lặng lẽ...

Tài liệu Nhật ký vũ trụ của ion lặng lẽ

.PDF
109
329
146

Mô tả:

NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ Truyïån khoa hoåc viïîn tûúãng Nhaâ xuêët baãn khoa hoåc vaâ kyä thuêåt http://ebooks.vdcmedia.com 1 XTANIXLAP LEM 2 MUÅC LUÅC LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .................................................................................................................... 3 LÚÂI NOÁI ÀÊÌU................................................................................................................................. 5 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ BAÃY ..................................................................................................... 7 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI HAI ........................................................................................ 28 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI BÖËN....................................................................................... 39 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ HAI MÛÚI LÙM .............................................................................. 81 HAÄY CÛÁU LÊËY VUÄ TRUÅ BÛÁC THÛ NGOÃ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ.............................................. 99 http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 3 LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN Tiïëp theo caác têåp saách Cuöåc thûã thaách trñ tuïå, Thûåc nghiïåm cuöëi cuâng, Maáy thúâi gian, chuáng töi giúái thiïåu vúái baån àoåc taác phêím Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä cuãa Xtanixlap Lem, nhaâ vùn Ba Lan chuyïn viïët truyïån tûúãng tûúång khoa hoåc nöíi tiïëng thïë giúái. Cuäng nhû caác taác phêím chñnh khaác cuãa Lem - Àõa àaâng, Soliaris, Bêët khaã chiïën thùæng..., Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä àïì cêåp àïën nhûäng vêën àïì cêëp thiïët cuãa thúâi àaåi chuáng ta, thöng qua caác dûå àoaán khoa hoåc taáo baåo vaâ nöåi dung triïët lyá sêu sùæc. Tuy nhiïn, vïì hònh thûác, Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä laâ möåt taác phêím hïët sûác àöåc àaáo, àûúåc viïët theo thïí du kyá, vûâa mang yïëu töë haâi, vûâa mang yïëu töë viïîn tûúãng khoa hoåc. Bùçng trñ tûúãng tûúång vö cuâng phong phuá, dûåa trïn cú súã nhûäng hiïíu biïët vïì khoa hoåc kyä thuêåt vaâ vùn hoáa xaä höåi hiïån taåi, taác giaã dêîn dùæt chuáng ta theo caác chuyïën bay cuãa Ion Lùång Leä àïën vúái caác nïìn vùn minh khaác nhau trong vuä truå. Laâ saãn phêím cuãa trñ tûúãng tûúång khöng biïët àêu laâ cuâng cuãa taác giaã, caác thïë giúái àûúåc phaãn aánh àoá thêåt muön maâu muön veã, thêåm chñ coân coá veã khoá chêëp nhêån nûäa, nhûng suy cho cuâng thò àoá àïìu laâ nhûäng hïå quy chiïëu giuáp chuáng ta nhòn nhêån laåi nïìn vùn minh Traái Àêët möåt caách tónh taáo vaâ àuáng mûåc hún. Cuäng vêåy, nhûäng tònh huöëng haâi hûúác àûúåc taåo ra trong caác chuyïën bay cuãa Ion Lùång Leä khöng phaãi chó nhùçm muåc àñch giaãi thñch àún thuêìn, maâ bao giúâ cuäng gùæn liïìn vúái nhûäng hiïån tûúång xaä höåi vaâ caác biïíu hiïån têm lyá khöng lêëy gò laâm hay húám nhûng laåi khaá phöí biïën trong con ngûúâi chuáng ta, àïí qua àoá phï phaán vaâ caãnh baáo nhûäng thoái hû têåt xêëu trong àúâi söëng thûúâng ngaây (thoái àuân àêíy viïåc, sûå laäng phñ thúâi gian vaâo caác cuöåc hoåp haânh vö böí, chuã nghôa giaáo àiïìu trong khoa hoåc, tïå quan liïu, thoái nïån saách vúã v.v...). Möåt vêën àïì lúán khaác maâ taác giaã rêët quan têm, àoá laâ tïå naån sûã duång vaâ khai thaác bûâa baäi haânh tinh chuáng ta, maâ kïët quaã têët yïëu laâ sûå http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 4 huãy hoaåi vaâ ö nhiïîm möi trûúãng ngaây möåt trêìm troång, àûúåc àïì cêåp àïën vúái möåt möëi lo ngaåi xaác àaáng trong "Bûác thû ngoã cuãa Ion Lùång Leä". Chó riïng vúái phêìn naây, taác giaã àaä toã ra laâ möåt nhaâ sinh thaái hoåc ài trûúác thúâi àaåi (nïn nhúá laâ cuöën saách àûúåc viïët ra tûâ nùm 1957). Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä, ngoaâi "Lúâi noái àêìu" vaâ "Bûác thû ngoã cuãa Ion", bao göìm caã thaãy saáu cuöåc phiïu lûu khaác nhau cuãa Ion Lùång Leä trong vuä truå. Caác cuöåc phiïu lûu àoá coá thïí noái laâ hoaân toaân àöåc lêåp àöëi vúái nhau, trong àoá "Cuöåc phiïu lûu thûá hai mûúi taám" laâ möåt chûúng khaá rùæc röëi, taác giaã kïí vïì lai lõch cuãa doâng hoå Lùång Leä vúái rêët nhiïìu chi tiïët khoá theo doäi. Xeát thêëy àoá laâ nhûäng vêën àïì khöng thêåt phuâ húåp vúái trònh àöå baån àoåc phöí thöng, nïn chuáng töi maån pheáp khöng giúái thiïåu trong lêìn xuêët baãn naây. Rêët mong àûúåc caác baån cho yá kiïën àoáng goáp. Nhaâ xuêët baãn khoa hoåc vaâ kyä thuêåt http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 5 LÚÂI NOÁI ÀÊÌU Giúái thiïåu vúái àöåc giaã nhûäng àoaån trñch choån loåc trong "Nhêåt kyá vuä truå" cuãa Ion Lùång Leä, nhaâ xuêët baãn chuáng töi seä khöng phñ giêëy mûåc àïí miïu taã nhûäng ûu àiïím cuãa nhaâ thaám hiïím maâ tïn tuöíi àaä vang döåi caã hai bïn búâ daãi Ngên Haâ. Laâ möåt nhaâ du haânh vuä truå nöíi tiïëng, chó huy nhûäng chuyïën bay vuä truå daâi ngaây trong thiïn haâ, ngûúâi thúå chuyïn sùn àuöíi nhûäng ngöi sao chöíi cuâng caác thiïn thaåch, möåt nhaâ nghiïn cûáu khöng biïët mïåt moãi vaâ laâ ngûúâi àêìu tiïn khaám phaá ra taám mûúi nghòn linh ba haânh tinh, haâm tiïën sô honoris causa1 cuãa caác trûúâng àaåi hoåc töíng húåp trïn caã hai choâm Gêëu Lúán vaâ Gêëu Nhoã, höåi viïn Höåi baão vïå caác tiïíu haânh tinh vaâ cuãa nhiïìu höåi khaác nûäa, ngûúâi àaä àûúåc thûúãng huên chûúng Ngên Haâ vaâ tinh vên, Ion Lùång Leä seä tûå giúái thiïåu vïì mònh vúái àöåc giaã trong têåp "Nhêåt kyá" sùæp ra mùæt àêy, têåp nhêåt kyá seä xïëp öng ngang haâng vúái caác nhaâ hoaåt àöång quaã caãm trong quaá khûá nhû Cac Frïàïric Ierönim Munkhauden, Paven Maxlöböiniköp, Lïmuen Gulivú hay ngaâi thõ trûúãng Ancöfribac2. Toaân böå têåp "Nhêåt kyá" göìm taám mûúi baãy têåp in quarto3. Vúái caác phuå baãn (tûâ àiïín caác vò sao vaâ caác taâi liïåu minh hoaå), cuäng nhû baãn àöì cuãa caác chuyïën bay àang àûúåc möåt têåp thïí caác nhaâ baác hoåc, thiïn vùn hoåc, haânh tinh hoåc chónh lyá, vaâ vò khöëi lûúång cöng viïåc quaá lúán nïn khöng thïí súám xuêët baãn àûúåc. Xuêët phaát tûâ chöî cho rùçng, nïëu giûä trong voâng bñ mêåt nhûäng phaát minh vô àaåi cuãa Ion Lùång Leä, khöng cho àöåc giaã röång raäi biïët àïën thò thêåt laâ khöng phaãi, nïn nhaâ xuêët baãn àaä choån trong têåp "Nhêåt kyá" möåt phêìn rêët nhoã vaâ giúái thiïåu nguyïn vùnhiïåm vúái baån àoåc, khöng chuá thñch, 1 Hanoris causa (tiïëng Latinh): danh dûå - N.D 2 3 http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 6 trñch dêîn, chuá giaãi vaâ khöng coá caã phêìn tûâ àiïín caác thuêåt ngûä vuä truå. Trong cöng viïåc chuêín bõ xuêët baãn têåp "Nhêåt kyá", thûåc chêët khöng coá ai giuáp àúä töi caã; coân nhûäng ngûúâi ngùn trúã töi, töi seä khöng nïu tïn ra àêy búãi vò viïåc àoá seä töën quaá nhiïìu giêëy mûåc. Axtran Xternu Tarantöga, Giaáo sû vaån vêåt hoåc vuä truå Trûúâng Àaåi hoåc töíng húåp Phomangaut. Phomangaut, ngaây 18, Nhõp àêåp Vuä truå thûá VI. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 7 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ BAÃY Thûá hai möìng hai thaáng tû, khi töi àang bay gêìn haânh tinh Betengêy thò bõ möåt maãnh thiïn thaåch khöng lúán hún haåt àêåu mêëy tñ xuyïn thuãng voã thaânh taâu laâm hoãng böå phêån àiïìu chónh cöng suêët àöång cú vaâ tay laái - khöng thïí àiïìu khiïín tïn lûãa àûúåc nûäa. Töi mùåc böå quêìn aáo cöng taác, chui ra ngoaâi taâu àïí sûãa chöî hoãng, nhûng thêëy ngay laâ khöng coá thïm ngûúâi giuáp thò khöng thïí naâo lùæp nöíi tay laái dûå trûäc maâ töi àaä cêín thêån mang theo. Caác cöng trònh sû àaä thiïët kïë con taâu rêët dúã: möåt ngûúâi khöng thïí möåt mònh vùån chùåt àûúåc ïcu, phaãi coá möåt ngûúâi nûäa duâng clï giûä cûáng lêëy àêìu chiïëc öëc. Thoaåt tiïn, àiïìu àoá khöng laâm töi lo lùæng cho lùæm, vaâ töi àaä mêët mêëy giúâ liïìn thûã duâng chên giûä möåt chiïëc clï, coân tay thò quay ïcu theo chiïìu ngûúåc laåi. Nhûng àaä quaá giúâ ùn trûa röìi maâ moåi cöë gùæng cuãa töi àïìu vö ñch. Àuáng luác hêìu nhû töi àaä sùæp vùån àûúåc, thò chiïëc clï tuöåt khoãi chên töi vaâ rúi vaâo khoaãng khöng vuä truå. Thïë laâ khöng nhûäng töi àaä khöng chûäa àûúåc gò maâ coân àïí mêët toi caái duång cuå quyá giaá vaâ àaânh bêët lûåc nhòn theo chiïëc clï àang bay ngaây caâng xa, ngaây möåt nhoã dêìn trïn nïìn trúâi àêìy sao. Möåt luác sau chiïëc clï bay voâng laåi theo möåt quyä àaåo hònh elip deåt, nhûng mùåc duâ àaä trúã thaânh vïå tinh cuãa con taâu, noá vêîn khöng chõu bay gêìn laåi àuã àïí cho töi coá thïí vúái tay toám lêëy. Töi quay vaâo trong taâu, ùn uöëng qua loa röìi ngöìi ngêîm nghô xem laâm caách naâo àïí thoaát khoãi tònh traång phiïìn toaái àoá. Trong khi êëy con taâu vêîn tiïëp tuåc bay theo àûúâng thùèng vúái töëc àöå ngaây möåt tùng, búãi caác maãnh thiïn thaåch khöën naån kia laâm taâu cuãa töi hoãng mêët caã böå phêån àiïìu chónh cöng suêët. Thûåc ra, trïn àûúâng bay khöng coá möåt vêåt thïí vuä truå naâo, nhûng khöng leä laåi àïí cho chuyïën bay cûá muâ quaáng keáo daâi vônh viïîn nhû vêåy.Thoaåt àêìu töi coân kòm àûúåc cún giêån, song khi ùn trûa xong ài rûãa baát, töi phaát hiïån laâ àöång cú nguyïn tûã noáng rûåc lïn do quaá taãi http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 8 àaä laâm hoãng mêët cuãa töi miïëng thõt boâ ngon nhêët maâ töi àïí daânh trong tuã laånh cho bûäa ùn ngaây chuã nhêåt; trong möåt thoaáng töi mêët tûå chuã vaâ tuön ra nhûäng lúâi chûãi ruãa cay àöåc, àêåp vúä mêët möåt söë baát àôa. Laâm thïë thò quaã laâ chùèng thöng minh gò, nhûng noá cuäng giuáp töi ñt nhiïìu truát vúåi nöîi bûåc trong loâng. Thïm vaâo àoá, miïëng thõt boâ töi vûát ra ngoaâi khoang taâu àaáng leä ra phaãi bay vaâo vuä truå thò laåi nhû khöng muöën xa con taâu maâ xûá xoaáy voâng quanh noá nhû möåt vïå tinh nhên taåo thûá hai, vaâ cûá mûúâi möåt phuát böën giêy laåi gêy ra hiïån tûúång nhêåt thûåc ngùæn nguãi. Àïí cho thêìn kinh àûúåc thû giaän, töi ngöìi lò cho àïën töëi, tñnh toaán caác phêìn tûã chuyïín àöång cuãa noá cuâng àöå sai lïåch cuãa quyä àaåo do chuyïín àöång cuãa chiïëc clï töi àaánh rúi gêy nïn. Töi tñnh ra laâ saáu triïåu nùm nûäa miïëng thõt boâ seä àuöíi kõp chiïëc clï, quay xung quanh taâu vúái möåt quyä àaåo troân röìi sau àoá seä bay vûúåt ài. Mïåt moãi vò nhûäng tñnh toaán, töi ài nùçm nguã. Nûãa àïm töi coá caãm giaác nhû coá ai àoá tuám lêëy vai töi maâ lay. Töi múã mùæt vaâ thêëy möåt ngûúâi àûúng cuái xuöëng bïn giûúâng, mùåt cuãa anh ta nom rêët quen mùåc duâ töi khöng thïí hiïíu àûúåc ngûúâi àoá laâ ai. - Naây cêåu, dêåy thöi, - anh ta noái, - vaâ cêìm lêëy clï. Chuáng ta ra ngoaâi vùån chùåt laåi tay laái ài. - Naây anh baån, thûá nhêët, töi vúái anh chûa quen nhau àïën mûác anh coá thïí ùn noái suöìng saä vúái töi, - töi traã lúâi, - thûá hai, töi biïët chùæc chùæn khöng coá anh úã àêy. Töi úã möåt mònh trïn con taâu naây àaä hai nùm röìi, chùèng laâ töi bay tûâ Traái Àêët túái choâm sao Kim Ngûu maâ. Vò thïë chùæc laâ töi mú thêëy anh àêëy thöi. Nhûng hùæn vêîn tiïëp tuåc laåy töi dêåy, laãi nhaãi àoâi töi phaãi lêåp tûác ài tòm duång cuå vúái hùæn. - Àöì ngöëc, - töi khoaát tay, bùæt àêìu thêëy bûåc doåc vò súå laâ cuöåc caäi coå trong giêëc mú seä laâm töi tónh dêåy. Maâ theo kinh nghiïåm, töi biïët rùçng sau khi àöåt nhiïn thûác giêëc nhû vêåy töi seä rêët khoá nguã laåi. - Töi khöng ài àêu caã, vö ñch thöi. Caái öëc àûúåc xiïët laåi trong giêëc mú khöng thïí thay àöíi àûúåc gò trong thûåc taåi àêu. Tan hay biïën ngay ài höå cho töi nhúâ, khöng töi àïën thûác dêåy mêët. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 9 - Nhûng cêåu coá nguã àêu, xin thïì vúái cêåu nhû vêåy! - caái boáng ma bûúáng bónh kïu lïn. - Cêåu khöng nhêån ra túá sao? Nhòn laåi xem! Vûâa noái hùæn vûâa lêëy ngoán tay chaåm vaâo hai caái muån coác lúán tröng nhû hai höåt àêåu úã maá traái cuãa hùæn. Theo baãn nùng töi vöåi súâ lïn mùåt, vò trïn maá töi, cuäng àuáng úã chöî àoá, coá hai caái muåc coác hïåt nhû vêåy. Ngay lêåp tûác töi hiïíu taåi sao caái ngûúâi trong mú naây laåi tröng coá veã quen thïë: hùæn giöëng töi nhû hai gioåt nûúác mùæt. - Àïí töi yïn naâo! - Töi kïu lïn vaâ nhùæm mùæt laåi, chó súå mònh thûác dêåy. - Nïëu nhû cêåu àuáng laâ túá thò quaã tònh túá chùèng viïåc gò phaãi noái nùng lõch sûå vúái cêåu caã, àöìng thúâi àiïìu àoá cuäng chûáng toã thûåc tïë cêåu khöng töìn taåi. Sau àoá töi giúã mònh sang phña bïn kia, keáo chùn chuâm kñn àêìu. Töi vêîn nghe thêëy hùæn lêím bêím gò àoá, noái töi laâ ngöëc nghïëch; vaâ cuöëi cuâng, thêëy töi vêîn khöng phaãn ûáng gò caã, hùæn kïulïn: - Röìi cêåu seä phaãi höëi hêån, àöì ngöëc aå! Röìi cêåu seä phaãi tin rùçng àêy hoaân toaân khöng phaãi laâ nùçm mú, nhûng luác àoá thò àaä muöån röìi. Töi khöng theâm nhuác nhñch. Buöíi saáng, khi múã mùæt tónh dêåy, töi lêåp tûác nhúá ngay laåi giêëc mú kò quùåc töëi qua. Töi ngöìi trïn giûúâng vaâ ngêîm nghô, thêëy àêìu oác con ngûúâi àuâa cúåt thêåt laå vúái chñnh noá: trong tònh traång cêëp thiïët khöng thïí trò hoaän àûúåc, khi trong taâu khöng coân coá möåt ai nûäa, töi àaä tûå phên thên trong giêëc mú àïí mong thoaát khoãi hiïím hoaå. Sau bûäa saáng, töi phaát hiïån ra laâ qua möåt àïm con taâu àaä tùng töëc àöå túái möåt mûác àaáng kïí. Töi bùæt àêìu luåc loåi thû viïån trïn taâu, tòm trong saách hûúáng dêîn möåt lúâi khuyïn coá thïí giuáp ñch cho töi trong tònh traång bïë tùæc naây, nhûng khöng tòm àûúåc gò caã. Töi beân traãi ra baân têëm baãn àöì sao vaâ trong aánh saáng phaãn chiïëu tûâ haânh tinh Betengêy úã ngay caånh maâ thónh thoaãng laåi bõ miïëng thõt boâ bay quanh con taâu che lêëp, töi cöë tòm xem gêìn àêy coá xûá súã cuãa möåt nïìn vùn minh vuä truå naâo maâ cû dên trïn àoá coá thïí giuáp àúä töi àûúåc chùng. Nhûng àêy laâ möåt vuâng cûåc kò hoang vùæng trong vuä truå, caác con taâu qua àoá àïìu bay traánh saáng möåt bïn nhû laâ möåt khu vûåc hïët sûác nguy hiïím -úã àêy thûúâng coá caác vuâng xoaáy hêëp http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 10 dêîn cûåc maånh vaâ bñ hiïím vúái töíng söë ghi àûúåc laâ möåt trùm böën mûúi baãy con, maâ àïí giaãi thñch sûå töìn taåi cuãa chuáng ngûúâi ta àaä àïì ra saáu lñ thuyïët thiïn vùn khaác nhau. Lõch chó dêîn cho caác nhaâ du haânh vuä truå khuyïn laâ nïn traánh xa chuáng vò khöng thïí tñnh trûúác àûúåc hêåu quaã cuãa caác hiïåu ûáng tûúng taác coá thïí gêy ra khi con taâu sa vaâo vuâng xoaáy êëy, àùåc biïåt laâ luác vêån töëc cuãa taâu quaá cao. Nhûng töi bêët lûåc. Töi chó tñnh àûúåc laâ taâu cuãa töi seä sa vaâo ròa vuâng xoaáy thûá nhêët vaâo luác mûúâi möåt giúâ, vaâ vò thïë töi vöåi vaâng chuêín bõ bûäa saáng àïí khoãi phaãi àoái buång maâ vêåt löån vúái hiïím nguy. Töi vûâa lau xong caái àôa ùn cuöëi cuâng thò con taâu bùæt àêìu chao àaão tûá tung; nhûäng àöì vêåt khöng àûúåc cöë àõnh chûåat thò bay loaån xaå tûâ tûúâng bïn naây sang tûúâng bïn kia. Töi khoá nhoåc lêìn túái chöî ghïë baânh, ngöìi xuöëng vaâ buöåc chùåt mònh vaâo àêëy; khi con taâu bõ lùæc lû dûä hún, töi chúåt nhêån thêëy nhû coá möåt maân sûúng maâu tñm nhaåt che phuã phêìn taâu àöëi diïån, vaâ úã àoá coá hònh ngûúâi lúâ múâ mùåc taåp dïì àûúng luái huái giûäa böìn rûãa mùåt vaâ tuã bïëp àiïån. Ngûúâi àoá àöí baát trûáng àaä àaánh kyä vaâo chaão raán, ngûúác mùæt chùm chuá nhòn töi nhûng khöng coá veã gò laâ ngaåc nhiïn, röìi aão aãnh àoá lùæc lû vaâ biïën mêët. Töi àûa tay duåi mùæt. Têët nhiïn, chó coá mònh töi trïn taâu, vaâ töi coi àêëy chùèng qua laâ vò àêìu oác taåm thúâi muå mêîm ài maâ nhòn ra thïë thöi. Töi vêîn ngöìi yïn trong ghïë nhû trûúác, àuáng hún laâ cuâng nhaãy chöìm chöìm vúái noá, vaâ chúåt töi hiïíu ra àêëy hoaân toaân khöng phaãi laâ aão aãnh. Khi cuöën "Thuyïët tûúng àöëi töíng quaát" daây cöåp bay ngang qua chiïëc ghïë töi ngöìi, töi cöë tòm caách bùæt lêëy noá àïën lêìn thûá tû thò töi chöåp àûúåc. Giúã cuöën saách nùång trõch trong àiïìu kiïån nhû töi hiïån giúâ thêåt laâ khoá khùn - möåt baân tay khöíng löì naâo àoá àûúng vêìn chúi con taâu, noá lùæc lû nhû thùçng say rûúåu. Nhûng röìi töi cuäng tòm àûúåc trang cêìn thiïët. Trang naây noái vïì möåt hiïån tûúång àùåc biïåt goåi laâ xoaáy thúâi gian, tûác laâ hiïån tûúång vectú thúâi gian bõ uöën cong úã trong phaåm vi cuãa caác trûúâng hêëp dêîn cûúâng àöå maånh; hiïån tûúång naây coá thïí dêîn túái viïåc thúâi gian bõ quay ngûúåc trúã laåi vaâ gêy ra hiïån tûúång goåi laâ nhên àöi hiïån taåi. Vuâng xoaáy maâ con taâu cuãa töi àûúng lao qua khöng phaãi laâ loaåi cûåc maånh. Töi biïët, nïëu nhû töi http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 11 quay àûúåc muäi con taâu duâ chó möåt chuát thöi vïì phña cûåc Thiïn Haâ, töi seä àêm vaâo caái goåi laâ vortex gravitatiosus Pincken bachii(1) úã àoá hiïån tûúång nhên àöi, thêåm chñ nhên ba hiïån taåi diïîn ra nhiïìu lêìn. Thûåc ra tay laái khöng coân taác duång nûäa, nhûng töi vêîn chui vaâo khoang àöång cú vaâ loay hoay úã àoá cho àïën khi àöíi àûúåc hûúáng bay cuãa con taâu ài möåt chuát. Cöng viïåc naây ngöën cuãa töi mêët mêëy tiïëng. Kïët quaã vûúåt quaá sûác mong àúåi. Con taâu rúi vaâo àuáng trung têm vuâng xoaáy vaâoquaäng nûãa àïm. Noá rung bêìn bêåt, caác khúáp nöëi rñt lïn ken keát. Töi súå con taâu khonog coân àûúåc nguyïn veån, song noá àaä vûúåt qua thûã thaách möåt caách quang vinh, vaâ khi noá laåi loåt vaâo trong loâng vuä truå tônh lùång, töi tûâ khoang maáy bûúác ra vaâ thêëy ngay chñnh baãn thên mònh àang nguã ngon laânh trïn giûúâng. Töi hiïíu àoá chñnh laâ töi cuãa ngaây höm trûúác, tûác laâ cuãa àïmthûá hai. Khöng suyb ngêîm lêu la vïì khña caånh triïët hoåc cuãa hiïån tûúång àöåc àaáo naây, töi lêåp tûác lay vai keã àang nguã, yïu cêìu hùæn dêåy ngay tùæp lûå, - búãi töi khöng biïët caái daång töìn taåi höm thûá hai naây seä keáo daâi bao lêu trong caái ngaây thûá ba töi àûúng söëng àêy, vò vêåy chuáng töi cêìn phaãi caâng nhanh caâng töët ra ngay phña ngoaâi taâu àïí sûãa chûäa tay laái. Nhûng caái keã àûúng nguã êëy chó heá coá möåt mùæt vaâ tuyïn böë laâ hùæn khöng muöën töi suöìng saä cêåu túá vúái hùæn vaâ rùçng töi chó laâ ngûúâi trong giêëc mú cuãa hùæn maâ thöi. Töi söët ruöåt lay goåi hùæn nhûng vö ñch, duäng vuä lûåc keáo hùæn ra khoãi giûúâng cuäng vö hiïåu. Hùæn giaäy giuåa, bûúáng bónh nhùæc ài nhùæc laåi àêëy laâ do hùæn nùçm mú maâ thöi; töi chûãi ruãa thò hùæn giaãng giaãi lögic vúái töi rùçng hùæn seä khöng ài àêu caã vò caái öëc àûúåc xiïët laåi trong cún mï thûåc tïë khöng thïí naâo giûä chùåt tay laái àûúåc. Töi thïì laâ hùæn nhêìm àêëy, röìi van xin, röìi chûãi ruãa, song àïìu vö ñch; thêåm chñ töi giú caái muån coác ra cuäng khöng thuyïët phuåc àûúåc hùæn tin lúâi töi noái. Hùæn quay lûng laåi phña töi vaâ ngaáy khoâ khoâ. Töi ngöìi vaâo ghïë àïí coá thïí bònh têm suy nghô vïì hoaân caãnh hiïån taåi. Töi àaä hai lêìn traãi qua caãnh naây, möåt lêìn laâ höm thûá hai, úã vaâo àõa võ cuãa caái tay àang nguã kia, vaâ lêìn naây laâ vaâo ngaây thûá http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 12 ba, úã cûúng võ laâ ngûúâi àaánh thûác hùæn dêåy nhûng vö hiïåu. Töi ngaây thûá hai khöng tin vaâo hiïån tûúång phiïn baãn laâ coá thûåc, coân töi ngaây thûá ba thò àaä biïët roä laâ coá hiïån tûúång àoá. Àêëy chñnh laâ voâng xoaáy àún giaãn nhêët cuãa thúâi gian. Laâm gò bêy giúâ, laâm thïë naâo àïí chûäa tay laái àêy? Vò rùçng caái thùçng töi thûá hai vêîn tiïëp tuåc nguã, maâ nhû töi nhúá thò àïm höm àoá töi nguã rêët ngon möåt maåch cho àïën saáng, nïn töi hiïíu laâ coá cöë àaánh thûác hùæn dêåy nûäa cuäng vö ñch. Baãn àöì haânh trònh baáo cho töi biïët laâ trûúác mùæt coân nhiïìu vuâng xoaáy hêëp dêîn hún nûäa, vaâ töi coân coá thïí hy voång vaâo hiïån tûúång nhên àöi hiïån taåi trong nhûäng ngaây túái. Töi àaä àõnh viïët sùén cho mònh möåt bûác thû vaâ lêëy kim gùm noá vaâo göëi àïí caái thùçng töi ngaây thûá hai kia khi thûác dêåy coá thïí têån mùæt tin rùçng giêëc mú àoá chñnh laâ hiïån thûåc. Nhûng töi chûa kõp ngöìi vaâo baân vaâ cêìm lêëy buát thò coá tiïëng gò rñt lïn êìm êìm trong khoang maáy, töi vöåi àêm böí vaâo àoá vaâ cho àïën saáng phaãi lêëy nûúác tûúái cho loâ phaãn ûáng nguyïn tûã bõ noáng quaá àöå; coân thùçng töi ngaây thûá hai vêîn nguã ngon laânh thónh thoaãng laåi choáp cheáp miïång laâm töi rêët caáu. Vûâa àoái laåi vûâa mïåt vò köng àûúåc chúåp mùæt, töi bùæt tay vaâo chuêín bõ bûäa saáng. Vaâ àuáng luác töi vûâa lau khö nhûäng chiïëc àôa thò con taâu laåi ài vaâo möåt vuâng xoaáy múái. Töi nhòn thêëy caái thùçng töi ngaây thûá hai, thêëy hùæn ngú ngaác nhòn töi, ngûúâi hùæn bõ buöåc chùåt vaâo ghïë baânh, trong khi àoá thò töi àang raán trûáng. Sau àoá con taâu giêåt maånh möåt caái laâm töi mêët thùng bùçng, töëi sêìm mùåt muäi vaâ ngaä nhaâo xuöëng. Tónh dêåy, töi thêëy mònh nùçm trïn saân giûäa àöëng baát àôa vúä vaâ möåt àöi chên cuãa ai àoá àûáng saát ngay mùåt töi. - Àûáng lïn naâo, - hùæn vûâa noái vûâa àúä töi dêåy. - Cêåu khöng bõ bûúu àêìu chûá? - Khöng, - töi traã lúâi vaâ chöëng tay xuöëng saân; àêìu oác töi quay cuöìng. - Cêåu laâ cuãa ngaây naâo trong tuêìn? - Thûá ta. Ta ài thöi, phaãi chûäa tay laái nhanh lïn, khöng nïn boã phñ thúâi gian... http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 13 - Thïë coân caái tay cuãa ngaây thûá hai àêu? - Töi hoãi. - Hùæn ta khöng coân nûäa, maâ coá leä chñnh laâ cêåu bêy giúâ àêëy. - Sao laåi laâ túá àûúåc? - Thïë àêëy, àïm thûá hai sang ngaây thûá ba thò ngûúâi cuãa ngaây thûá hai àaä thaânh ngûúâi cuãa ngaây thûá ba röìi, vaâ cûá thïë tiïëp tuåc... - Túá khöng hiïíu! - Cuäng chùèng sao, do chûa quen àêëy thöi. Naâo, ta ài nhanh, àûâng mêët thúâi gian nûäa! - Ngay bêy giúâ, - töi àaáp nhûng vêîn khöng àûáng dêåy. - Höm nay laâ thûá ba. Nïëu cêåu laâ cuãa ngaây thûá tû vaâ cho túái phuát naây cuãa ngaây thûá tû maâ tay laái vêîn chûa àûúåc, coá nghôa laâ àiïìu gò àêëy àaä ngùn túã chuáng ta laâm viïåc àoá; nïëu khöng thò ngaây thûá tû cêåu àaä khöng phaãi thuyïët phuåc túá àïí túái cuâng vúái cêåu chûäa noá vaâo ngaây thûá ba. Coá leä töët hún chùèng cêìn phaãi maåo hiïím chui ra ngoaâi laâm gò? - Vúá vêín! - Hùæn kïu lïn. - Nghe àêy, túá thuöåc vaâo ngaây thûá tû, cêåu thuöåc thûá ba, coân vïì phêìn con taâu thò túái cho laâ noá göìm nhiïìu lúáp, tûác laâ coá chöî noá thuöåc thûá ba, coá chöî thuöåc thûá tû vaâ thïí úã möåt vaâi chöî naâo àoá noá thuöåc thûá nùm. Chùèng qua àoá laâ thúâi gian bõ xaáo tröån khi con taâu ài xuyïn qua trûúâng xoaáy. Nhûng caái àoá thò coá quan hïå gò àïën chuáng ta cú chûá, nïëu nhû chuáng ta göìm hai ngûúâi, coá nghôa laâ chuáng ta coá khaã nùng chûäa àûúåc tay laái, àuáng khöng naâo? - Khöng, cêåu noái khöng àuáng, - töi caäi laåi. - Nïëu nhû vaâo ngaây thûá tû, tûác laâ ngaây cêåu àûúng söëng sau khi àaä söëng qua ngaây thûá ba, túá xin nhùæc laåi, nïëu nhû vaâo ngaây thûá tû maâ tay laái vêîn hoãng, thò tûâ àoá ruát ra kïët luêån laâ ngaây thûá ba noá àaä khöng àûúåc sûäa chûäa, búãi vò bêy giúâ laâ ngaây thûá ba vaâ nïëu nhû choác nûäa túá vúái cêåu chûäa àûúåc noá, thò thúâi àiïím àoá àöëi vúái cêåu àaä laâ quaá khûá, vaâ nhû thïë thò chùèng coân gò àïí maâ chûäa nûäa. Vò... - Vò cêåu bûúáng bónh nhû lûâa êëy! - hùæn gaâo lïn. - Cêåu seä coân phaãi höëi hêån vúái caái thoái ngu ngöëc cuãa cêåu! Túá chó coá möåt àiïìu an http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 14 uãi: khi cêåu söëng àïën ngaây thûá tû cêåu cuäng seä phaát àiïn lïn nhû túá vò caái thoái bûúáng bónh xuêín ngöëc cuãa baãn thên. - êëy, khoan àaä! - Töi kïu lïn. - Phaãi chùng coá nghôa laâ thûá tû, khi trúã thaânh cêåu, túái laåi caâng seä phaãi thuyïët phuåc caái thùçng túá ngaây thûá ba àuáng nhû cêåu thuyïët phuåc túái bêy giúâ, chó coá àiïìu laâ moåi caái seä ngûúåc laåi, tûác laâ cêåu seä laâ túá coân seä laâ cêåu chûá gò? Túá hiïíu röìi! Ra yá nghôa cuãa caái voâng xoaáy thúâi gian laâ thïë àêëy! Chúâ tñ, túá ài ngay, ài ngay àêy, túá hiïíu röìi... Nhûng töi chûa kõp rúâi saân àûáng dêåy thò taâu cuãa chuáng töi laåi rúi vaâo vuâng xoaáy múái, möåt sûác maånh vö hònh àaáng súå eáp dñnh chuáng töi lïn trêìn. Taâu tiïëp tuåc xoác vaâ lùæc maånh suöët caã àïm thûá ba sang ngaây thûá tû. Khi trong taâu àaä trúã nïn ïm hún, cuöën "Thuyïët tûúng àöëi töíng quaát" àang bay loaån xaå trong cabin böîng giaáng maånhvaâo àêìu laâm töi bêët tónh nhên sûå. Múã mùæt, töi thêëy xung quanh ngöín ngang àoá. Töi vuâng dêåy, dûång hùæn ta lïn vaâ baão: - Àûáng lïn naâo! Cêåu khöng bõ bûúu àêìu chûá? - Khöng, - hùæn ta múã mùæt ra vaâ traã lúâi. - Cêåu laâ cuãa ngaây naâo trong tuêìn? - Thûá tû. Ta ài thöi, phaãi chûäa tay laái nhanhlïn, khöng nïn boã phñ thúâi gian. - Thïë coân caái tay cuãa ngaây thûá hai àêu? - Hùæn ta hoãi vaâ ngöìi dêåy. Dûúái mùæt hùæn ta coá möåt vïët bêìm tñm. - Hùæn ta khöng coân nûäa, - töi traã lúâi. - Maâ coá leä chñnh laâ cêåu bêy giúâ àêëy. - Sao laåi laâ túá àûúåc? - Thïë àêëy, àïm thûá hai sang ngaây thûá ba thò ngûúâi cuãa ngaây thûá hai àaä trúã thaânh ngûúâi cuãa ngaây thûá ba röìi, vaâ cûá thïë tiïëp tuåc... - Túá khöng hiïíu! - Cuäng chùèng sao, do chûa quen àêëy thöi. Naâo, ta di nhanh, àûâng mêët thúâi gian nûäa! http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 15 Vûâa noái, töi vûâa àûa mùæt nhòn quanh cöë tòm duång cuå. - Ngay bêy giúâ, - hùæn traã lúâi thuãng thùèng, thêåm chñ khöng buöìn àöång àêåy ngoán tay nûäa. - Höm nay laâ thûá ba. Nïëu cêåu laâ cuãa ngaây thûá tû vaâ cho túái phuát naây cuãa ngaây thûá tû maâ tay laái vêîn chûa chûäa àûúåc, coá nghôa laâ àiïìu gò àêëy àaä ngùn trúã chuáng ta laâm viïåc àoá; nïëu khöng thò ngaây thûá tû cêåu àaä khöng phaãi thuyïët phuåc túá dïí túá cuâng vúái caåu chûäa noá vaâo ngaây thûá ba. Coá leä töët hún chùèng cêìn maåohiïím chui ra ngoaâi laâm gò? - Vúá vaän, - töi gaâo lïn, giêån söi caã maáu. - Nghe àêy, túá thuöåc vaâo ngaây thûá tû, cêåu thuöåc thûá ba... Chuáng töi bùæt àêìu chûãa nhau, àöíi vai cho nhau. Quaã thûåc, hùæn àaä laâm cho töi phaát àiïn lïn vò hùæn cûá khùng khùng khöng chõu ài vúái töi chûäa tay laái, duâ töi àaä cöë tònh goåi hùæn laâ àöì con lûâa bûúáng bónh. Vaâ cuöëi cuâng khi töi thuyïët phuåc àûúåc hùæn thò chuáng töi laåi sa vaâo vuâng xoaáy hêëp dêîn tiïëp theo. Töi toaát möì höi laånh vúái yá nghô laâ giúâ coá leä chuáng töi seä quanh quêín maäi maäi trong caái voâng xoaáy thúâi gian naây nhû trong möåt chiïëc löìng. Nhûng may sao, àiïìu àoá àaä khöng xaãy ra. Khi sûác eáp àaä yïëu ài àuã àïí cho töi àûáng dêåy àûúåc, töi laåi chó coân möåt mònh trong cabin. Chùæc laâ caái ngaây thûá ba coá tñnh chêët cuåc böå bõ mùæt keåt trong vuâng hû khöng êëy àaä biïën mêët, vônh viïîn trúã thaânh quaá khûá röìi. Töi lêåp tûác ngöìi vaâo tra baãn àöì tòm möåt vuâng xoaáy naâo àoá kha khaá hún maâ töi coá thïí àûa taâu vaâo hoâng gêy ra möåt hiïån tûúång uöën cong thúâi gian àïí kiïëm ngûúâi giuáp töi chûäa laåi taâu. Cuöëi cuâng töi cuäng tòm àûúåc möåt vuâng coá veã nhiïìu hûáa heån vaâ khoá nhoåc àiïìu chónh hûúáng cuãa caác àöång cú àïí laái con taâu cho noá cùæt àûáng trung têm cuãa vuâng àoá. Thêåt ra, cêëu hònh cuãa vuâng xoaáy naây, nhû baãn àöì chó dêîn cho thêëy, rêët àùåc biïåt - noá coá hai têm àiïím nùçm saát caånh nhau. Nhûng töi àaä quaá thêët voång nïn cuäng chùèng buöìn chuá yá àïën àõa àiïím dõ thûúâng êëy nûäa. Sau mêëy giúâ liïìn luái huái úã trong khoang maáy, tay bï bïët dêìu múä, töi àõnh ài rûãa raáy vò chùèng coân mêëy chöëc nûäa con taâu seä ài vaâo vuâng xoaáy thúâi gian. Nhûng cûãa phoâng tùæm àoáng chùåt. Tûâ http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 16 trong àêëy voång ra nhûäng tiïëng gò àoá nghe nhû coá ai àang suác miïång. - Ai úã trong àoá thïë? Töi ngaåc nhiïn hoãi. - Töi, - tiïëng àaáp tûâ bïn trong voång ra. - Töi laâ ai múái àûúåc chûá? - Ion Lùång Leä. - Cuãa ngaây thûá mêëy? - Thûá saáu. Cêåu cêìn gò? - Muöën rûãa tay... - töi àaáp qua loa, àêìu oác cùng ra suy nghô: bêy giúâ laâ töëi thûá tû, hùæn ta thuöåc ngaây thûá saáu, coá nghôa laâ vuâng xoaáy hêëp dêîn maâ con taâu àêm vaâo àaä uöën cong thúâi gian tûâ thûá saáu vïì thûá tû, nhûng töi khöng taâi naâo àoaán trûúác àûúåc àiïìu gò seä xaãy ra tiïëp theo trong loâng vuâng xoaáy. Töi àùåc biïåt bùn khoùn khöng hiïíu caái tay thûá nùm lêín àêu? Thùçng töi ngaây thûá saáu trong khi àoá vêîn khöng chõu múã cûãa buöìng tùæm cho töi vaâo, hùæn tiïëp tuåc laâm gò trong àoá, mùåc duâ töi ra sûác goä cûãa. - Thöi àûâng coá suác miïång nûäa! - Cuöëi cuâng töi khöng coân kiïn nhêîn àûúåc nûäa, gaâo lïn. - Möîi phuát luác naây àïìu quyá, ra ài thöi, chuáng ta ài chûäa tay laái naâo? - Àïí laâm viïåc àoá túá khöng cêìn cho cêåu àêu, - hùæn traã lúâi möåt caách thúâ ú. - Caái tay thûá nùm úã àêu àêy thöi, cêåu ài vúái hùæn êëy... - Coân tay thûá nùm naâo nûäa? Khöng thïí nhû vêåy àûúåc... - Coá leä túá hiïíu hún cêåu laâ coá thïí hay khöng chûá. Túá laâ cuãa ngaây thûá saáu, vò thïë chùæc chùæn túá àaä söëng qua caái ngaây thûá tû cuãa cêåu vaâ ngaây thûá nùm cuãa hùæn ta... Caãm thêëy choáng mùåt, töi rúâi khoãi cûãa nhaâ tùæm vaâ quaã thêåt nghe thêëy coá tiïëng àöång trong cabin: coá möåt ngûúâi àang àûáng àoá, cuái xuöëng löi hoâm duång cuå tûâ dûúái gêìm giûúâng ra. - Cêåu thuöåc ngaây thûá nùm haã? - Töi kïu lïn, chaåy xöåc vaâo phoâng. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 17 - Phaãi, - hùæn ta àaáp. - Phaãi..., giuáp túá caái naâo... - Thïë liïåu chuáng mònh coá chûäa àûúåc tay laái khöng? - Töi hoãi hùæn ta khi chuáng töi cuâng löi tuái duång cuå úã dûúái gêìm giûúâng ra. - Túá khöng biïët, chó biïët àïën thûá nùm thò noá vêîn chûa chûäa àûúåc. Cêåu hoãi caái tay ngaây thûá saáu êëy... ûâ phaãi, coá thïë maâ töi khöng nghô ra! Töi chaåy vuâ laåi chöî cûãa buöìng tùæm. - Naây, thûá saáu úi! Tay laái àaä chûäa xong chûa?... - Thûá saáu thò chûa. - Taåi sao? - Taåi vò, - hùæn ta vûâa àaáp vûâa múã caánh cûãa. Àêìu hùæn ta quêën möåt chiïëc khùn mùåt, hùæn ta aáp lûúäi dao vaâo traán cöë giûä cho möåt caái bûúáu to dïî bùçng quaã trûáng khoãi sûng thïm nûäa. Thùçng töi ngaây thûá nùm luác àoá cuäng ài laåi chöî chuáng töi, tay vêîn cêìm tuái duång cuå. Hùæn ta dûâng laåi bïn töi bònh thaãn vaâ chùm chuá ngùæm nghña naån nhên àûúng àûa caánh tay coân raãnh àùåt lo thuöëc cao lïn giaá. Chñnh caái tiïëng oâng oåc cuãa loå thuöëc àoá laâm töi tûúãng laâ coá ngûúâi suác miïång. - Caái gò nïån vaâo àêìu cêåu thïë? - Töi hoãi veã thöng caãm. - Khöng phaãi caái gò, maâ laâ ai. Tay ngaây chuã nhêåt àêëy. - Chuã nhêåt aâ? Sao laåi thïë... Khöng thïí thïë àûúåc! - Chuyïån löi thöi lùæm... - Kïå noá! Mau ra ngoaâi taâu ài, coá thïí vêîn coân kõp àêëy! - Tay ngaây thûá nùm quay sang töi noái. - Nhûng taâu sùæp ài vaâo vuâng xoaáy röìi, - töi àaáp. - Möåt cuá xoác coá thïí neám chuáng ta vaâo khöng gian, thïë laâ toi àúâi... - Àûâng coá noái xuêín, - tay ngaây thûá nùm gaåt phùæt. - nïëu nhû àaä coá cêåu thûá saáu naây thò nghôa laâ khöng coá chuyïån gò xaãy ra vúái chuáng ta caã. Höm nay múái laâ thûá nùm. - Thûá tû chûá! - Töi phaãn àöëi. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 18 - Cuäng àûúåc, duâ sao thò ngaây thûá saáu túá vêîn coân söëng. Cêåu cuäng thïë. - Chuáng ta maâ laâ hai chùèng qua chó laâ tûúãng tûúång thöi, - töi nhêån xeát. - Thûåc ra chó coá mònh túá, coá caái laâ thuöåc vïì nhûäng ngaây khaác nhau trong tuêìn. - Thöi àûúåc, thöi àûúåc. Múã cûãa taâu ra... Nhûng hoáa ra chó coá möåt böå quêìn aáo cöng taác cho hai àûáa chuáng töi. Nghôa laâ chuáng töi khöng thïí cuâng ra ngoaâi taâu möåt luác àûúåc, kïë hoaåch sûãa chûäa tay laái thïë laâ phaá saãn. - Öi, quyã tha ma bùæt cho röìi! - Töi tûác giêån kïu lïn vaâ neám caái tuái duång cuå ài. - Leä ra phaãi mùåc sùén quêìn aáo vaâ khöng cúãi ra múái phaãi. Túá khöng kõp nghô àïën àiïìu àoá, nhûng khöng cêåu, cêåu thuöåc ngaây thûánùm, cêåu phaãi nghô ra múái phaãi chû? - Chñnh tay thûá saáu tûúác quêìn aáo cuãa túá. - Luác naâo? Sao laåi thïë àûúåc? - Ï, cêåu viïët thò coá àïí laâm gò, - hùænnhuán vai vaâ quay lûng ài vaâo trong cabin. Khöng thêëy caái tay thûá saáu úã trong àoá. Töi ngoá vaâo buöìng tùæm: tröëng khöng. - Tay thûá saáu àêu röìi nhó? - Töi kinh ngaåc hoãi. Thûá nùm cêín thêån lêëy dao àêåp trûáng vaâ boã vaâo chaão múä àûúng söi. - Coá leä hùæn nùçm àêu àoá úã khu vûåc thûá baãy röìi, - hùæn traã lúâi thaãn nhiïn, tay vêîn nhanh nheån àaão trûáng giöëng nhû toi vêîn thûúâng laâm. - Thöi, xin löîi cêåu ài,- töi phaãn àöëi, - cêåu àaä cheán suêët cuãa mònh ngaây thûá tû röìi, cêåu khöng coá quyïìn ùn lêìn thûá hai trong ngaây thûá tû nûäa. - Khêíu phêìn dûå trûä àoá laâ cuãa caã túá lêîn cuãa cêåu, - hùæn thaãn nhiïn àaáp, lêëy dao àaão miïëng trûáng traáng bõ xeám möåt bïn ròa. - Túá laâ cêåu, maâ cêåu laâ túá, vò thïë nïn khöng coá gò laâ laå caã... http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 19 - Chó àûúåc caái nguyå biïån! Àûâng coá maâ boã nhiïìu bú thïë! Àiïn röìi aâ? Túá khöng coá àuã thûåc phêím dûå trûä cho caái àöì ùn tham cêåu àêu! Chiïëc chaão tuöåt khoãi tay hùæn, coân töi bùæn vaâo tûúâng - taâu chuáng töi laåi ài vaâo möåt vuâng xoaáy múái. Con taâu rung bêìn bêåt nhû lïn cún söët reát, töi chó coân nghô àïën möîi möåt viïåc laâ laâm sao ra àûúåc ngoaâi haânh lang, núi coá treo böå quêìn aáo cöng taác maâ mùåc noá vaâo. Töi nghô, sau thûá tû laâ àïën thûá nùm, vaâ töi ngaây thûá nùm seä mùåc sùén böå quêìn aáo êëy, nïëu nhû töi khöng cúãi noá ra möåt luác naâo nhû töi àaä thêìm nhuã têm nhû vêåy, thò noá seä vêîn coân trïn ngûúâi töi ngay caã trong ngaây thûá saáu. Khi àoá thò toi thuöåc ngaây thûá tû cuäng nhû töi thuöåc ngaây thûá saáu, caã hai chuáng töi àïìu coá sùén quêìn aáo cöng taác, vaâ nïëu chuáng töi gùåp àûúåc nhau trong cuâng möåt hiïån taåi thò ruát cuåc seä coá thïí chûäa àûúåc caái tay laái quaái quyã êëy. Do sûác eáp tùng voåt töi ngêët xóu ài. Múã mùæt, töi thêëy mònh nùçm bïn phaãi tay thûá nùm chûá khöng phaãi bïn traái nhû mêëy phuát trûúác àêy. Nghô ra caách àïí coá quêìn aáo laâm viïåc khöng khoá, thûåc hiïån àûúåc àiïìu àoá múái khoá hún nhiïìu - do sûác eáp tùng voåt, töi khoá nhoåc lùæm múái cêët nhùæc àûúåc chên tay. Khi sûác eáp vûâa giaãm ài chuát ñt, töi boâ nhñch lïn àûúåc mêëy li vïì phña cûãa dêîn ra haânh lang. Trong khi àoá töi nhêån thêëy tay thûá nùm cuäng giöëng hïåt nhû töi, àang boâ nhñch àûúåc möåt chuát vïì phña cûãa. Cuöëi cuâng, àöå nûãa giúâ sau - vuâng xoaáy röång - chuáng töi cuång àêìu nhau úã caánh cûãa vêîn trong tû thïë nùçm soaâi trïn saân. Töi nghô, töåi gò mònh phaãi phñ sûác àïí cöë vúái túái tay nùæm cûãa, cûá àïí mùåc cho tay thûá nùm noá múã cûãa. Àöìng thúâi töi cuäng lúâ múâ nhúá ra moåi chuyïån thûá tûå trûúác sau hoaá ra bêy giúâ chñnh töi múái thuöåc ngaây thûá nùm chûá khöng phaãi hùæn. - Cêåu thuöåc ngaây naâo?- Töi hoãi cho chùæc chùæn. Cùçm töi dñnh chùåt xuöëng saân, chuáng töi nùçm gñ muäi vaâo nhau. Hùæn khoá nhoåc mêëp maáy möi rïn lïn: - Thûá nù...ùm... Thêåt laâ laå. Chùèng leä töi vêîn coân àang trong ngaây thûá tû? Àiïím laåi trong àêìu nhûäng chuyïån xaãy ra gêìn àêy nhêët àõnh phaãi thuöåc thûá saáu röìi. Tûâ trûúác àïën giúâ hùæn luön luön vûúåt trûúác töi http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 20 möåt ngaây, thò bêy giúâ cuäng nhû vêåy thöi. Töi chúâ hùæn múã cûãa, nhûng hònh nhû hùæn cuäng chúâ töi àiïìu àoá thò phaãi. Sûác eáp giaãm ài, töi vuâng dêåy chaåy ra ngoaâi haânh lang. Töi vûâa chöåp lêëy böå quêìn aáo thò hùæn ngaáng chên töi vaâ giùçng boå quêìn aáo khoãi tay töi laâm töi ngaä soäng soaâi trïn saân. - A, àöì àïíu, àöì choá! - Töi heát lïn. - Chúi xoã chñnh baãn thên mònh, maây thêåt toâi tïå hïët chöî noái! Nhûng hùæn khöng theâm chuá yá túái töi, cûá lùång thinh mùåc quêìn aáo. Thûåc múái ngang ngûúåc laâm sao! Thònh lònh nhû coá möåt sûác maånh vö hònh naâo àoá töëng hùæn ra khoãi böå quêìn aáo. Hoaá ra àaä coá ai chui vaâo trong àoá röìi. Thoaåt tiïn töi ngú ngaác khöng hiïíu ai vaâo vúái ai nûäa. - Ï, thûá tû! - Caái ngûúâi úã trong böå quêìn aáo kïu lïn. - Haäy giuáp tûá vúái, àûâng cho thùçng thûá nùm àöång vaâo! Tay thûá nùm quaã thêåt àang àõnh löåt böå quêìn aáo khoãi ngûúâi hùæn ta. - Àûa àêy! - Tay thûá nùm gêìm lïn. - Cuát ài! Àûâng coá maâ súâ vaâo! Sao, cêåu khöng hiïíu aâ, noá laâ cuãa túá chûá khöng phaãi cuãa cêåu? - Tiïëng tûâ bïn trong böå quêìn aáo àaáp. - Hay nhó, taåi sao múái àûúåc chûá ? - Àöì ngöëc aå, taåi vò túá gêìn thûá baãy hún cêåu, àïënthûá baãy seä coá hai àûáa àïìu mùåc quêìn aáo laâm viïåc. - Vúá vêín hïët, - töi xen vaâo, - may mùæn thò thûá baãy chó möåt mònh cêåu coá quêìn aáo thöi, àöì ngöëc khöí ngöëc súã aå, vaâ cêåu seä khöng laâm àûúåc gò hïët. Àûa àêy cho túá; nïëu bêy giúâ túá mùåc vaâo thò cêåu cuäng seä coá böå quêìn aáo êëy vaâo ngaây thûá saáu vúái tû caách laâ ngûúâi thuöåc vïì thûá saáu, cuäng nhû túá thuöåc vïì thûá baãy cuäng seä coá böå quêìn aáo êëy khi thûá baãy àïën, coá nghôa laâ caã hai àûáa chuáng mònh seä mùåc hai böå quêìn aáo... Thûá nùm àêu, giuáp túá möåt tay naâo!!! - Thöi ài! - Tay thûá saáu bõ töi duâng sûác maånh löåt mêët böå quêìn aáo, vùåc laåi. - Thûá nhêët, khöng coân ai àïí cêåu goåi laâ "thûá nùm" nûäa àêu, quaá nûãa àïm röìi, chñnh cêåu àaä trúã thaânh thûá nùm röìi àêy. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 21 Thûá hai laâ túá mùåc böå quêìn aáo naây thó töët hún noá chùèng coá ñch gò cho cêåu caã àêu... - Taåi sao? Nïëu nhû höm nay túá mùåc noá thò ngaây mai noá vêîn coân trïn ngûúâi túá chûá. - Röìi cêåu seä thêëy... Túá cuäng tûâng laâ cêåu trong ngaây thûá nùm, ngaây êëy cuãa túá àaä qua röìi, túá biïët chûá... - Ba hoa àuã röìi àêëy. Àûa ngay böå quêìn aáo àêy. - Töi gaâo lïn. Nhûng hùæn vuâng thoaát khoãi tay töi, töi àuöíi theo hùæn, thoaåt tiïn vaâo khoang maáy, sau àoá keã trûúác ngûúâi sau uâa vaâo cabin. Sûå viïåc xoay vêìn thïë naâo àoá maâ chuáng töi chó coân coá hai ngûúâi. Bêy giúâ töi múái hiïíu ra taåi sao khi chuáng töi cêìm tuái duång cuå àûáng úã cûãa ngoaâi tau, tay thûá nùm laåi noái vúái töi laâ thûá saáu giùçng mêët böå quêìn aáo cuãa hùæn ta: sau naây khi töi àaä trúã thaânh ngûúâi cuãa ngaây thûá nùm thò àuáng laâ ngûúâi cuãangaây thûá saáu giaânh mêët noá cuãa töi thêåt. Nhûng töi khöng chõu àêu. "Àúåi àêëy, tao seä cho maây biïët tay", - töi nghô buång. Töi chaåy ra ngoaâi haânh lang, röìi laåi chaåy vaâo khoang maáy vò trong khi àuöíi theo hùæn töi thêëy trïn saân chöî êëy coá möåt thanh sùæt duâng àïí khuêëy loâ húi nguyïn tûã. Töi vúá lêëy noá duâng laâm vuä khñ röìi chaåy vaâo cabin. Tay thûá saáu àaä mùåc xong quêìn aáo, nhûng chûa kõp àöåi muä. - Cúãi ra ngay! - Töi heát vaâo mùåt hùæn, tay nùæm chùåt thanh sùæt. - Àûâng hoâng. - Cúãi ra, nghe chûa! Töi phên vên giêy laát, chûa muöën àaánh hùæn vöåi. Toi húi bùn khoùn khi thêëy hùæn khöng coá vïåt tñm úã dûúái mùæt, traán khöng bõ sûng giöëng nhû tay thûá saáu maâ töi gùåp úã trong nhaâ tùæm, vaâ bêët chúåt töi hiïíu ra sûå tònh chñnh laâ phaãi nhû thïë. Caái tay thûá saáu khi êëy bêy giúâ chùæc chùæn àaä laâ thûá baãy, maâ coá thïí laåi àang lang thang àêu àoá trong khu vûåc chuã nhêåt cuäng nïn, trong khi àoá tay thûá saáu coá mùåt úã àêy vûâa múái röìi coân laâ thûá nùm, maâ töi luác nûãa àïm thò laåi sang ngaây cuãahùæn, vò thïë cûá theo voâng xoaáy trön öëc thúâi gian thò töi àang tiïën gêìn túái caái thúâi àiïím maâ tay thûá sauá coân chûa bõ ai àaánh phaãi trúã thaânh tay thûá saáu àaä bõ ùn àoân. Nhûng luác naäy http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 22 hùæn noái laâ tay chuã nhêåt àaánh hùæn, maâ tay naây thò chûa thêëy xuêët hiïån: trong cabin chó coá hai ngûúâi , töi vaâ hùæn. Thònh lònh, möåt yá nghô tuyïåt vúâi loeá lïn trong oác töi. - Cúãi ra ngay! - Töi gùæt lïn dûä túån. - Cuát ài, thùçng thûá nùm kia! - Hùæn heát. - Tao khöng phaãi laâ thûá nùm! Tao laâ chuã nhêåt àêy! - Töi gaâo lïn vaâ lao vaâo têën cöng. Hùæn àõnh àaá töi, song àöi uãng du haânh cuä truå rêët nùång, trong khi hùæn cöë giú chên lïn, töi àaä kõp giaáng cho hùæn möåt thanh sùæt vaâoàêìu. Têët nhiïn, khöng thêåt laâ maånh - töi àaä coá tûúng àöëi àêìy àuã kinh nghiïåm àïí hiïíu rùçng, àïën lûúåt mònh, khi töi tûâ thûá nùm chuyïín sang thûá saáu, chñnh töi cuäng seä nhêån möåt àoân vaâo giûäa traán, maâ töi thò hoaân toaân khöng muöën tûå mònh àêåp vúä soå mònh chuát naâo. Tay thûá saáu ngaä nhaâo ra, rïn ró, hai tay öm lêëy àêìu, coân töi thò huâng höí löåt böå quêìn aáo cuãa hùæn. Hùæn loaång choaång lï bûúác vaâo nhaâ tùæm, miïång thïìu thaâo: "Böng bùng àêu... thuöëc cao àêu...", coân töi liïìn nhanh choáng chui vaâo trong böå quêìn aáo cöng taác. Bêët chúåt, töi thêëy chên ai àoá àang thoâ ra dûúái gêåm giûúâng. quyâ xuöëng, töi ngoá vaâo. Dûúái gêìm giûúâng coá möåt ngûúâi nùçm boâ ra, cöë giêëu tiïëng nhai toápteáp, - hoaá ra hùæn àûúng vöåi vaä ngöën nöët thanh söcöla cuöëi cuâng maâ töi àaä cêët kyä trong hoâm àïí phoâng nhûäng ngaây ruãi ro trong vuä truå; caái thùçng khöën naån vöåi ùn àïën nöîi nhai caã miïëng giêëy thiïëc boåc bïn ngoaâi, nhûäng mêíu giêëy coân lêëp laánh dñnh trïn möi. - Nhaã thanh söcöla ra! - Töi gaâo lïn, keáo chên hùæn, - cêåu laâ ai? Thûá nùm phaãi khöng? - töi hoãi, gioång àaä kheä hún. Töi caãm thêëy höët hoaãng: nhúä giúâ töi àaä trúã thaânh thûá saáu thò sao, thïë thò chùæc chùæn töi seä bõ ùn àoân nhû töi vûâa múái tùång cho tay thûá saáu kia. - Túá laâ chuã nhêåt, -hùæn luáng tuáng, möìm coân àêìy keåo. Töi thêëy laånh caã ngûúâi. Hoùåc laâ hùæn noái döëi, thïë thò khöng coá viïåc gò caã, hoùåc laâ hùæn noái thêåt, trong trûúâng húåp àoá thò viïîn caãnh nhêån möåt caái bûúáu trïn àêìu laâ khöng thïí traánh khoãi: ngûúâi cuãa http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 23 chuã nhêåt chùèng àaánh ngûúâi cuãa thûá saáu laâ gò. Chñnh möìm tay thûá saáu noái vúái töi nhû thïë, vaâ töi sau àêëy cuäng noái döëi, tûå xûng laâ chuã nhêåt, nïå cho hùæn möåt gêåy. Nhûng töi laåi nghô, ngay caã hùæn coá noái döëi rùçng hùæn laâ chuã nhêåt ài nûäa, thò bêët luêån thïë naâo hùæn cuäng laâ ngûúâi xuêët hiïån sau so vúái töi; maâ nïëu thïë, hùæn seä nhúá têët caã moåi àiïìu nhû töi àaä tûâng nhúá, vaâ dô nhiïn hùæn cuäng biïët töi àaä àaánh lûâa tay thûá saáu nhû thïë naâo, vò thïë àïën lûúåt hùæn, hùæn seä lûâa töi àuáng nhû vêåy - caái mûu kïë àaánh nhau toi nghô ra thò hùæn chó cêìn nhúá laåi laâ àuã àïí aáp duång àûúåc röìi. Trong khi töi ngêîm nghô xem nïn laâm nhû thïë naâo, thò hùæn àaä cheán nöët thoãi söcöla vaâchui ra khoãi gêìm giûúâng. - Nïëu nhû cêåu thuöåc ngaây chuã nhêåt, thò quêìn aáo cöng taác cuãa cêåu àêu? ! Töi kïu lïn, trong àêìu chúåt loeá ra möåt yá múái. - Túá seä coá noá ngay bêy giúâ àêy, - hùæn thaãn nhiïn àaáp vaâ töi chúåt nhêån thêëy tay hùæn cêìm thanh sùæt. Töi thêëy möåt tia chúáp loeá lïn, dûúâng nhû coá muön ngaân vò sao nöí buâng cuâng möåt luác, röìi töi ngêët ài. Khi tónh dêåy, töi thêëy mònh ngöìi trïn saân nhaâ taám vaâ coá ai àoá àang àêåp cûãa àoâi vaâo. Töi xem xeát caác vïët bêìm tñm trïn ngûúâi, bïn ngoaâi vêîn àêåp cûãa thònh thònh: hoaá ra àoá laâ tay thûá tû. Töi chó cho hùæn xem caái àêìu cuãa töi àêìy nhûäng bûúáu, hùæn boã ài cuâng vúái tay thûá nùm tòm duång cuå, röìi thò bùæt àêìu àuöíi àaánh nhau, tranh nhau böå quêìn aáo vaâ cuöëi cuâng töi cuäng traãi qua têët caã caác caãnh àoá, cho àïën saáng thûá baãy cuäng chui xuöëng gêåm giûúâng àïí xem coân mêíu söcöla naâo soát laåi úã àoá khöng. Coá ai àoá löi chên töi khi töi àang nhai nöët thanh söcöla cuöëi cuâng maâ töi tòm àûúåc úã dûúái caác lêìn aáo loát. Àêëy cuäng laâ möåt thùçng "töi", khöng hiïíu thuöåc ngaây naâo, nhûng cêín thêån thò töi cûá cho hùæn möåt gêåy vaâo àêìu, löåt cuãa hùæn böå quêìn aáo cöng taác, vaâ khi àang chuêín bõ mùåc vaâo thò con taâu laåi ài vaâo vuâng xoaáy múái. Khi töi tónh laåi thò cabin àêìy ùæp ngûúâi. Khöng thïí ài laåi trong cabin àûúåc nûäa. Hoáa ra hoå àïìu laâ nhûäng pjiïn baãn cuãa töi nhûng thuöåc nhûäng ngaây, tuêìn, thaáng khaác nhau, thêåm chñ laåi coá möåt ngûúâi thuåc nùm sau. Nhiïìu ngûúâi bõ àaánh, mùåt àêìy vïët bêìm tñm, nùm ngûúâi trong söë coá mùåt úã àoá àaä mùåc sùén quêìn aáo cöng taác. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 24 Àaáng leä phaãi ra ngoaâi ngay àïí sûãa chûäa chöî hoãng, thò hoå laåi tranh caäi, chûãi búái, mùåc caã vaâ caâ khõa nhau. Hoå cöë tòm xem ai àaánh ai, àaánh khi naâo. Tònh hònh caâng phûác taåp hún khi nhûäng thùçng "töi" cuãa buöíi saáng vaâ buöíi chiïìu trong cuâng möåt ngaây xuêët hiïån, vaâ töi àaä súå rùçng cûá theo àaâ naây thò töi àïën bõ phên ra thaânh phuát, thaânh giêy mêët, hún nûäa phêìn lúán nhûäng keã coá mùåt úã àêy noái döëi nhû haát hay, vaâ cho àïën giúâ töi chõu khöng sao biïët àûúåc töi àaä àaánh ai vaâ ai àaánh töi nûäa, khi toaân böå cêu chuyïån xoay quanh caái böå ba: thûá nùm-thûá sau-thûá tû maâ töi lêìn lûúåt traãi qua. Theo töi, chó vò töi noái döëi tay thûá saáu ra veã toi thuöåc chuã nhêåt maâ töi bõ nïån nhiïìu hún laâ theo lõch möåt lêìn. Nhûng töi khöng muöën duâ chó laâ trong yá nghô quay laåi caái cêu chuyïån cuä àaáng buöìn êëy nûäa- caái anh chaâng suöët caã tuêìn khöng laâm àûúåc chuyïån gò khaác ngoaâi caái viïåc tûå mònh nïån ngay chñnh mònh thò coá gò àaáng tûå haâo àêu cú chûá. Trong khi àoá nhûäng cuöåc caäi nhau vêîn tiïëp tuåc. Nhòn caái caãnh tiïu phñ thúâi gian vö ñch êëy, töi laåi ngêåp trong möåt nöîi tuyïåt voång, trong khi àoá con taâu vêîn bay moâ, chöëc chöëc laåi sa vaâo möåt vuâng xoaáy hêëp dêîn múái. Cuöëi cuâng thò nhûäng ngûúâi mùåc quêìn aáo cöng taác quay ra àaánh nhau vúái nhûäng ngûúâi coân laåi. Töi cöë gùæng lêåp laåi möåt chuát trêåt tûå trong caái caãnh höîn loaån àoá; ruát cuåc sau möåt loaåt nhûäng cöë gùæng vûúåt quaá sûác ngûúâi, töi cuäng töí chûác àûúåc möåt caái gò àêëy giöëng nhû cuöåc hoåp, trong àoá caái ngûúâi thuöåc nùm sau àûúåc nhêët trñ bêìu laâm chuã toaå, vò anh ta laâ ngûúâi cao tuöíi nhêët. Sau àêëy chuáng töi bêìu ban kiïím phiïëu, ban àiïìu haânh cöng cuå, ban chêëp buát, böën ngûúâi thuöåc thaáng sau àûúåc giao nhiïån vuå giûä gòn trêåt tûå. Trong khoaãng thúâi gai sau àoá taâu chuáng töi kõp xuyïn qua möåt vuâng xoaáy êm laâm giaãm mêët möåt nûãa söë ngûúâi dûå hoåp, vò thïë khi boã phiïëu kñn khöng ai àuã àa söë phiïëu quy àõnh vaâ buöåc phaãi thay àöíi thïí lïå trûúác khi ddïì cûã danh saách nhûäng ngûúâi seä ài sûãa chûäa tay laái. Baãn àöì laåi cho biïët rùçng chuáng töi sùæp vaâo vuâng xoaáy tiïëp theo, noá seä xoaá saåch nhûäng thaânh quaã maâ chuáng töi àaä àaåt àûúåc. Vaâ thïë laâ bùæt àêu: nhûäng ngûúâi àûúåc àïì cûã biïën mêët, laåi xuêët hiïån nhûäng ngûúâi thuöåc thûá ba vaâ thûá saáu àêìu quêën khùn mùåt vaâ laåi bùæt àêìu nhûäng chuyïån xö xaát khöng lêëy gò laâm àeåp... Sau khi taâu http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 25 chuáng töi ài ngang qua möåt vuâng xoaáy dûúng cûåc maånh, chuáng töi trúã nïn àöng àïën nöîi phaãi chen chuác nhau trong cabin vaâ haânh lang, vaâ vò khöng coân chöî nïn khöng thïí noái gò àïën chuyïån múã cûãa taâu ra ngoaâi àûúåc. Nguy hún nûäa laâ giúái haån pha dõch chuyïín thúâi gian ngaây caâng múã röång, àaä thêëy xuêët hiïån möåt vaâi ngûúâi àêìu chúám baåc, vaâ àöi chöî coân thêëy caã nhûäng caái àêìu treã con huái cao lêëp loá; têët nhiïn, têët caã nhûäng àûáa treã con êëy àïìu laâ höìi beá caã. Thaânh thêåt maâ noái, töi cuäng khöng hiïíu töi thuöåc ngaây naâo: chuã nhêåt hay thûá hai? Duâ sao thò nhûäng caái àoá cuäng khöng coá nghôa gò nûäa. Nhûäng àûáa treã gaâo khoác - ngûúâi ta chen beåp chuáng trong àaám àöng - vaâ goåi meå inh oãi; viïn chuã toaå - Ion Lùång leä cuãa nùm túái - chûãi ruãa nhû möåt thùçng lûu manh vaâ bõ tay cuãa ngaây thûá tû khi chui xuöëng gêåm giûúâng trong möåt cöë gùæng vö ñch tòm xem coân söcöla khöng, cùæn vaâo chên vò öng naây dêîm lïn tay hùæn. Töi thêëy trûúác laâ moåi chuyïån seä kïët thuác chùèng ra gò; thïm nhûäng ngûúâi rêu toác baåc phú xuêët hiïån. Trong luác bay tûâ vuâng xoaáy thûá möåt trùm böën mûúi sang möåt trùm böën mûúi ba, töi phaát cho moåi ngûúâi túâ khai, song hoaá ra nhiïìu ngûúâi trong söë hoå noái döëi khöng biïët ngûúång. Àïí laâm gò- coá trúâi maâ biïët àûúåc! Coá thïí caái khöng khñ trong cabin àaä lamf loaån oác chùng? öìn aâo, êìm ô àïën nöîi phaãi heát lïn múái nghe àûúåc. Böîng nhiïn, möåt tay thuöåc nùm ngoaái naãy ra möåt yá maâ moåi ngûúâi coá caãm giaác laâ rêët àaåt: yïu cêìu ngûúâi giaâ nhêët trong sso chuáng töi kïí laåi cuöåc àúâi mònh; àiïìu naây cho pheáp laâm saáng toã ai seä laâ ngûúâi phaãi ài chûäa tay laái, búãi vò ngûúâi giaâ nhêët seä mang trong mònh toaân böå kho kinh nghiïåm cuãa têët caã nhûäng ngûúâi thuöåc caác ngaây, caác thaáng, caác nùm khaác nhau. Chuáng töi trònh baây yïu cêìu àoá vúái öng giaâ àêìu oác baåc phú àang àûáng dûåa vaâo tûúâng, ngûúâi kheä lùæc lû. Öng bùæt àaâu daâi doâng kïí tó mó cho chuáng töi nghe vïì caác con chaáu cuãa mònh, khöng röìi laåi kïí àïën caác chuyïën du haânh vuä truå cuãa öng maâ trong chñn mûúi nùm söëng trïn àúâi coá leä öng àaä bay khöng biïët bao nhiïu maâ kïí. Nhûng nhûäng chuyïån xaãy ra vaâo luác naây (vaâ àêëy múái laâ àiïìu chuáng töi quan têm) thò öng laåi khöng nhúá gò caã do chûáng baão thuã, khöng muöën thûâa nhêån àiïìu àoá, laåi coân quanh co laãi nhaãi vïì viïåc mònh quen biïët caác nhên vêåt quan troång, vïì caác huên chûúng vaâ http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 26 chaáu chùæt cuãa mònh; chuáng töi khöng chõy nöíi nûäa, la oá vaâ bùæt öng phaãi im. Qua hai vuâng xoaáy tiïëp theo, söë ngûúâi thûa ài nhiïìu. Sau möåt vuâng xoaáy nûäa thò trong cabin thoaáng hùèn, song nhûäng ngûúâi mùåc quêìn aáo cöng taác cuäng biïën mêët. Chó coân coá möîi möåt böå quêìn aáo, chuáng töi nhêët trñ treo noá ra ngoaâi aânh lang vaâ tiïëp tuåc ngöìi hoåp. Sau möåt loaåt nhûäng trêån êíu àaã nhùçm chiïëm àoaåt böå quêìn aáo quyá giaá àoá, coân taâu ài vaâo vuâng xoaáy tiïëp theo, vaâ àöåt nhiïn cabin trúã nïn vùæng tanh. Töi ngöìi bïåt trïn saân, mùæt sûng huáp, möåt mònh trong cabin röång raäi àïën kyâ laå, giûäa nhûäng maãnh baát àôa vúä, nhûäng maãnh quêìn aáo vaâ nhûäng maãnh saách bõ xeá vûát tûá tung. Saân taâu àêìu nhûäng phiïëu bêìu. Baãn àöì cho biïët laâ taâu cuãa töi àaä bay hïët vuâng coá nhûäng cún xoaáy hêëp dêîn. Khöng coân hy voång taåo ra àûúåc phiïn baãn cuãa baãn thên, coá nghôa laâ mêët nöët caã hy voång sûãa chûa chöî hoãng, töi lêm vaâo têm traång hoaân toaân tuyïåt voång. Möåt luác sau ngoá ra ngoaâi haânh lang, töi ngaåc nhiïn nhêån thêëy böå quêìn aáo cöng taác khöng coân treo úã àêëy nûäa. Àêìu oác haäy coân lung mung, nhûng töi lúâ múâ nhúá ra rùçng trûúác khi con taâu rúi vaâo vuâng xoaáy cuöëi cuâng coá hai cêåu beá tröën ra phña ngoaâi cabin. Chùèng leä hai àûáa laåi cuâng mùåc chung möåt boå quêìn aáo?! Sûãng söët trûúác yá nghô bêët ngúâ êëy, töi àêm böí vïì phña tay laái. Noá hoaåt àöång röìi! Coá nghôa laâ caác cêåu beá àaä chûäa xong chöî hoãng trong khi chuáng töi ngúåp àêìu trong nhûäng cuöåc tranh caäi vö böí. Coá leä möåt àûáa xoã tay vaâo tay aáo, coân àûáa kia löìng tay vaâo öëng quêìn cuãa böå quêìn aáo cöng taác; nhû thïë chuáng coá thïí cuâng möåt luác giûä hai clï úã hai bïn tay laái. Böå quêìn aáo sau àoá töi thêëy vûát choãng chú úã chiïëc thang ngoaâi cûãa taâu. Töi mang noá vaâo trong taâu, trêån troång nhû möåt di vêåt, loâng traân àêìy tònh caãm biïët ún àöëi vúái nhûäng àûáa treã duäng caãm, hiïån thên cuãa töi höìi thú êëy xa xûa. Vêåy laâ, möåt trong nhûäng cuöåc phiïu lûu kyâ laå nhêët cuãa töi àaä kïët thuác nhû thïë àêëy. Töi àûa con taâu túái àñch toaân nhúâ vaâo trñ thöng minh vaâ loâng duäng caãm maâ töi àaä thïí hiïån ra trong hònh haâi cuãa hai àûáa treã. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 27 Sau naây coá keã noái laâ töi àaä phõa ra cêu chuyïån trïn, coân boån ngûúâi chuyïn noái xêëu thò ài loan truyâen nhûäng lúâi tïå haåi: dûúâng nhû töi coá thoái nghiïån ngêåp rûúåu nhûng laåi kheáo leáo che giêëu àiïìu àoá khi úã Traái Àêët, vaâ àaä tha höì àïí cho têåt xêëu êëy hoaân thaânh suöët nhûäng nùm daâi du haânh trong vuä truå. Coá Chuáa chûáng giaám, hoå coân àúm àùåt ra biïët bao àiïìu quanh chuyïån êëy nûäa, song con ngûúâi laâ nhû vêåy àêëy: hoå sùén saâng tin ngay caã nhûäng àiïìu nhaãm nhñ nhêët trong khi laåi nghi ngúâ nhûäng sûå viïåc coá thûåc maâ töi àaä maån pheáp caác baån kïí laåi trïn àêy. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 28 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI HAI Coá leä chûa lêìn naâo töi laåi phaãi traãi qua nhiïìu nguy hiïím nhû laâ chuyïën ài thaám hiïím Amauropia, möåt haânh tinh trong choâm sao Xiclop. Töi phaãi biïët ún giaáo sû Tarantöga vò nhûäng àiïìu töi àaä nïëm traãi trong chuyïën ài àoá. Nhaâ baác hoåc vuå truå àoá khöng chó laâ nhaâ nghiïn cûáu vô àaåi. Ai cuäng biïët laâ khi röîi raäi öng coân saáng chïë, phaát minh nûäa. Chùèng haån, öng àaä chïë ra möåt thûá thuöëc nûúác maâ uöëng vaâo ta seä quïn àõ nhûäng höìi ûác khoá chõu, hay nhûäng túâ giêëy baåc vúái con söë taám nùçm ngang1 trõ giaá möåt söë tiïìn vö cuâng lúán, ba phûúng phaáp tö àieãm cho boáng àïm coá maâu maát mùæt, cuäng nhû laâ möåt thûá böåt chuyïn duång, nïëu àem rùæc noá vaâo caác àaám mêy àen laâm cho chuáng coá hònh thuâ öín àõnh dïî ûa. Chñnh öng laâ ngûúâi àaä chïë taåo ra möåt caách vö ñch, búãi vò ai cuäng roä laâ boån chuáng coá bao giúâ chõu ngöìi yïn àêu. Böå maáy àoá laâ caã möåt hïå thöëng nhûäng tay àoân, baánh xe truyïìn lûåc, baân àaåp àûúåc böë trñ úã khùæp núi trong caác cùn höå: luä treã seä àûa àaãy, xö keáo, xï dõch nhûäng thûá àoá trong luác nö àuâa maâ khöng biïët laâ bùçng caách àoá chuáng àaä búm nûúác, giùåt quêìn aáo, goåt khoai têy, quay maáy phaát àiïån, vên vên.. Quan têm àïën nhûäng àûáa treã nhoã àöi khi bõ böë meå àïí úã nhaâ möåt mònh, giaáo sû àaä chïë ra nhûäng que diïm khöng chaáy, viïåc saãn xuêët haâng loaåt diïm naãy úã Traái Àêët àaä àûúåc töí chûác öín thoãa. Möåt höm, giaáo sû töi xem phaát minh múái nhêët cuãa öng. Thoaåt àêìu, töi coá caãm giaác trûúác mùåt töi chó laâ möåt chiïëc loâ sûúãi bûaâng gang, chñnh giaáo sû Tarantöga cuäng cöng nhêån vúái töi rùçng àuáng laâ öng àaä sûúãi àïí laâm böå phêån chñnh cuãa maáy. 1 http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 29 - Anh baån Ion thên mïën cuãa töi úi, àêy chñnh laâ caái ûúác mú bao àúâi nay cuãa con ngûúâi àaä biïën thaânh hiïån thûåc, - öng giaãi thñch, - noá chñnh laâ cöî maáy múã röång, hay nïëu anh muöën, cöî maáy laâm chêåm thúâi gian. Noá cho pheáp ta keáo daâi cuöåc àúâi tuyâ thñch. Möåt phuát trong aáy coá thïí daâi gêìn bùçng hai thaáng úã ngoaâi, nïëu nhû töi tñnh khöng lêìm. Anh coá muöën thûã khöng?... Töi bao giúâ cuäng say mï caác thaânh tûåu kyä thuêåt múái, vò vêåy töi khöng ngêìn ngaåi gêåt àêìu àöìng yá vaâ chiu ngay vaâo maáy. Töi vûâa kõp ngöìi xuöëng trïn hai goát chên thò giaáo sû àaä àoáng ngay cûãa laåi. Khi caánh cûãa sêåp vaâo, loâ bõ rung laâm nhûäng haåt möì hoáng coân soát laåi bay tung lïn, töi hñt p chuáng, muäi liïìn ngûáa ngaáy vaâ thïë laâ töi hùæt húi. Àuáng luác àoá giaáo sû àoáng cêìu dao àiïån. Do thúâi gian bõ laâm chêåm laåi, caái hùæt húi cuãa töi keáo daâi trong nùm ngaây àïm liïìn, vaâ khi giaáo sû Tarangöta múã maáy ra öng thêëy töi mïåt laã ài dúã söëng dúã chïët. Thoaåt tiïn öng ngaåc nhiïn vaâ lo lùæng, nhûng sau khi biïët roä chuyïån xaãy ra öng cûúâi àön hêåu vaâ noái: - Thïë maâ theo àöìng höì cuãa töi thûåc ra múái chó coá böën giêy thöi àêëy nheá. Thïë naâo, Ion, caãm tûúãng cuãa anh vïì phaát minh múái naây cuãa töi nhû thïë naâo? - Thaânh thûåc maâ noái, töi coá caãm giaác laâ noá coân lêu múái coá thïí àûúåc coi laâ hoaân thiïån, mùåc duâ cuäng àaáng chuá yá àêëy, - sau khi hoaân höìn, töi traã lúâi. Võ giaáo sû àaáng kñnh húi buöìn möåt chuát nhûng röìi àaä cao thûúång tùång töi chiïëc maáy sau khi giaãi cho töi roä laâ coá thïí sûã duång noá rêët töët àïí keáo daâi cuäng nhû ruát ngùæn thúâi gian. Caãm thêëy mònh àaä mïåt moãi, töi taåm thúâi khöng thûã nghiïåm tiïëp nûäa, chên thaânh caãm ún giaáo sû vaâ chúã chiïëc maáy vïì nhaâ. Thûåc ra töi cuäng khöng biïët roä lùæm laâ nïn laâm gò vúái noá, vò thïë töi àem töíng lïn trêìn nhaâ àïí tïn lûãa cuãa töi, vaâ noá àaä nùçm chïët gñ úã àoá suöët nûãa nùm. Khi viïët têåp taám cuãa böå saách nöíi tiïëng "Vaån vêåt hoåc vuä truå", giaáo sû àùåc biïåt chuá yá àïën nhûäng taâi liïåu liïn quan túái caác sinh vêåt söëng trïn haânh tõnh Amauropia. Vaâ öng chúåt naãy ra yá nghô chuáng seä laâ àöë tûúång tuyïåt vúâi àïí thûã nghiïåm chiïëc maáy keáo daâi (vaâ ruát ngùæn) thúâi gian naây. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 30 Tòm hiïíu dûå aán àoá, töi cuäng bõ cuöën huát àïën nöîi trong voâng ba tuêìn töi vöåi chêët lïn taâu söë thûåc phêím, nhiïn liïåu dûå trûä, mang theo nhûäng têëm baãn àöì vïì khu vûåc àoá cuãa Thiïn Haâ maâ töi chûa kõp nghiïn cûáu kyä cuâng chiïëc maáy cuãa giaáo sû Tarantöga röìi xuêët phaát ngay. Àiïìu àoá caâng dïî hiïíu hún nïëu biïët rùçng cuöåc haânh trònh túái haânh tinh Amauropia keáo daâi chûâng ba mûúi nùm. Vïì nhûäng chuyïån töi àaä laâm trong chuyïën bay àoá, töi seä kïí laåi sau, vaâo möåt dõp naâo àoá. Töi chó muöën nhùæc àïën úã àêy möåt sûå kiïån hïët sûác thuá võ laâ viïåc töi tiïëp xuác vúái nhûäng ngûúâi thuöåc böå laåc du cû vuä truå, vêîn thûúâng àûúåc goåi laâ nhûäng keã tha hûúng, trong khu vûåc ngoaåi vi cuãa têm thiïn haâ (maâ cuäng phaãi cöng nhêån laâ khöng mêëy núi trong vuä truå laõ buåi bùåm nhû úã àêëy). Nhûäng keã bêët haånh naây noái chung laâ khöng coá töí quöëc. Noái möåt caách nûúng nheå thò nhûäng ngûúâi naây coá möåt trñ tûúãng tûúång hïët sûác phong phuá - hêìu nhû möîi ngûúâi trong söë hoå kïí laåi lõch sûã böå töåc mònh vúái töi theo möåt kiïíu khaác. Vïì sau töi múái biïët laâ chùèng qua do tham lam, hoå àaä vung phñ hïët haânh tinh cuãa mònh, khai phaá bûâa baäi moåi taâi nguyïn trong loâng àêët, xuêët khêíu àuã loaåi khoaáng saãn. Hoå àaä àaâo xúái toân böå haânh tinh cuãa mònh, àaâo ài búái laåi àïën nöîi noá chó coân laâ möåt caái höë khöíng löì, vaâ vaâo möåt ngaây kia noá vúä vuån ra ngay dûúái chên hoå. Thêåt ra, coá möåt söë ngûúâi laåi quaã quyïët rùçng hoå laâ nhûäng keã möåt bêån keáo nhau ài uöëng rûúåu sau röìi bõ laåc, khöng coân nhúá ra àûúâng vïì nhaâ nûäa. Coá àuáng thïë khöng, cuäng chùèng ai biïët, song bêët luêån thïë naâo thò nhûäng keã lang thang trong vuä truå naây cuäng khöng àûúåc ai tiïëp àoán niïìm núã caã; vò nïëu nhû ài lang thang nhû thïë maâ hoå bùæt gùåp möåt haânh tinh naâo chùèng haån thò chùèng bao lêu sau cû dên trïn àoá seä phaát hiïån ra laâ mònh bõ mêët möåt thûá gò àêëy: luác thò möåt ñt khöng khñ, luác thò bõ möåt con söng chúåt caån saåch caã nûúác, luác thò laåi thiïëu mêët möåt hoân àaão. Coá lêìn hoå àaä ùn tröåm, hònh nhû úã haânh tinh Aràemuri thò phaãi, caã möåt àaåi luåc, may thay laâ khöng coá ngûúâi úã trïn àoá vò noá bõ bùng bao phuã toaân böå. Hoå söët sùæng nhêån laâm thuï nhûäng viïåc nhû lau saåch vaâ àiïìu chónh voâng quay cuãa caác vïå tinh, song ñt ai daám tin maâ giao cho hoå nhûäng cöng viïåc quan troång nhû thïë. Con caái http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 31 cuãa hoå thûúâng nghõch n eåm àaá vaâo caác sao chöíi hay cûúäng lïn caác maãnh thiïn thaåch cuä naát àïí nghõch chúi - noái toám laåi, hoå gêy ra nhiïìu chuyïån löi thöi khöng kïí xiïët. Töi quyïët àõnh khöng thïí àïí töìn taåi maäi nhûäng caãnh nhû vêåy nïn taåm thúâi ngûâng chuyïën bay laåi ñt lêu vaâ bùæt tay vaâo giaãi quyïët vêën àïì, vaâ töi àaä thaânh cöng to. Tònh cúâ tòm àûúåc möåt vïåt tinh tröng coân khaá tûúm têët, töi nhúâ ngûúâi ta tu sûãa laåi noá, vaâ nhúá nhûäng möëi quen biïët cuãa töi noá daä àûúåc chuyïín haång lïn haânh tinh. Thûåc ra, úã àoá khöng coá khöng khñ, song töi àaä töí chûác quyïn goáp: dên chuáng quanh vuâng möîi ngûúâimang àïën ñt nhiïìu tuyâ theo khaã nùng, vaâ thêåt caãm àöång khi têån mùæt thêëy nhûäng ngûúâi tha hûúng töët buång vui sûúáng àïën ngheån ngaâo àùåt chên lïn haânh tinh riïng cuãa mònh. Loâng biïët ún cuãa hoå thûåc laâ vö giúái haån. Thên mêåt chia tay vúái hoå, töi laåi tiïëp tuåc cuöåc haânh trònh. Àïën Amauropia chó coân chûa àêìy saáu quintilion(1) kilömet; sau khi ài nöët quaäng àûúâng coân laåi vaâ tòm thêëy haânh tinh mònh àõnh túái (úã àêëy coá vö söë haânh tinh) töi bùæt àêìu cho taâu haå xuöëng bïì mùåt cuãa noá. Bêåt hïå thöëng haäm, töi vö cuâng hoaãng höët khi bêët ngúâ nhêån thêëy noá khöng hoaåt àöång vaâ con taâu cûá thïë lao xuöëng haânh tinh. Ngoá qua khung cûãa söí töi chûåt thêëy böå phanh taâu àaä biïën àêu mêët. Töi cùm phêîn nghô túái boån ngûúâi tha hûúng vö ún, nhûng cuäng khöng coân thúâi gian àïí maâ ngêîm nghô nûäa: con taâu àûúng lao qua lúáp khñ quyïín, voã taâu chaáy saáng rûåc maâu höìng ngoåc- chó möåt tñch tùæc nûäa laâ töi bõ thiïu söëng. May quaá, vaâo giêy cuöëi cuâng töi chúåt nhúá àïën chiïëc maáy keáo daâi thúâi gian; bêåt noá lïn, töi àaä laâm cho doâng thúâi gian tröi chêåm laåi àïën mûác thúâi gian con taâu rúi xuöëng ngoaâi haânh tinh keáo daâi àïën ba tuêìn. Sau khi khoá nhoåc thoaát ra khoãi hoaân caãnh tuyïåt voång àoá, töi bùæt àêìu xem xeát àõa hònh xung quanh. Con taâu àêåu trïn möåt khoaãng àêët tröëng röång raäi, chung quanh laâ nhûäng caánh rûâng maâu xanh da trúâi nhaåt. Phña trïn caác ngoån cêy maâ caânh cuãa chuáng tröng giöëng nhû nhûäng chiïëc xuác tu cuãa loaâi mûåc, coá nhûäng con vêåt gò àoá àang bay lûúån nhanh àïën choáng mùåt. Thêëy töi xuêët hiïån, vö söë nhûäng sinh vêåt giöëng con ngûúâi khöng thïí tûúãng, chó coá àiïìu da chuáng maâu xanh laá cêy vaâ http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 32 laåi lêëp laánh, vöåi àêm böí tröën vaâo caác buåi rêåm maâu tñm. Töi àaä àûúåc Tarantöga noái cho nghe vaâi àiïìu vïì chuáng, nhûng töi vêîn lêëy cuöën saách chó dêîn cuãa caác nhaâ du haânh vuä truå ra àoåc thïm nhûäng àiïìu cêìn thiïët úã trong àoá. Saách cho biïët rùçng, söëng trïn haânh tinh naây laâ nhûäng sinh vêåt hònh thuâ giöëng nhû con ngûúâi, tïn goåi laâ microxephan, coân úã giai àoaån phaát triïín hïët sûác thêëp. Moåi cöë gùæng thiïët lêåp giao tiïëp vúái chuáng àïìu thêët baåi. Chùæc chùæn laâ saách noái àuáng. Microxephan boâ trïn böën chên, thónh thoaãng laåi ngöìi xöím trïn hai chên sau nhanh nheån tòm bùæt caác giöëng sêu boå, vaâ khi töi túái gêìn, chuáng giûúng cùåp mùæt lêëp laánh nhû ngoåc lïn nhòn töi, miïång lêím bêím nhûäng tiïëng gò khöng roä. Mùåc duâ hoaân toaân khöng coá khaã nùng trñ tuïå, chuáng àùåc biïåt hiïìn laânh vaâ töët buång. Hai ngaây liïìn töi nghiïn cûáu caánh rûâng maâu xanh da trúâi vaâ caác àöìng coã röång lúán bao quanh. Khi vïì àïën taâu, töi quyïët àõnh nghó ngúi chuát ñt. Àaä nùçm vaâo giûúâng röìi, töi laåi chúåt nhúá túái caái maáy tùng giaãm thúâi gian vaâ quyïët àõnh cho noá chaåy möåt vaâi giúâ àïí thûã xem saáng mai coá kïët quaã gò khöng. Töi nheå nhaâng bï chiïëc ra ngoaâi taâu, àùåt dûúái möåt göëc cêy, múã cho thúâi gian chaåy nhanh lïn röìi quay vaâo giûúâng àaánh möåt giêëc say sûa. Töi tónh giêëc vò coá ai àang lay töi rêët maånh, múã mùæt ra, töi ngaåc nhiïn thêëy böå mùåt cuãa nhûäng ngûúâi microxephan àang cuái xuöëng trïn ngûúâi töi, coá àiïìu laâ giúâ chuáng àaä ài bùçng hai chên, vaâ noái lñu rñu nhûäng gò àoá vúái nhau, toâ moâ keáo tay töi. Khi töi àõnh chöëng laåi thò chó chuát nûäa laâ chuáng beã gêîy tay töi. Tïn lúán nhêët trong boån, möåt gaä khöíng löì da tñm ngùæt, duâng sûác nêåy miïång töi ra thoâ ngoán tay vaâo àïëm rùng töi. Kïå cho töi giaäy giuåa, chuáng löi töi ra ngoaâi baäi tröëng vaâ troái töi vaâo àuöi tïn lûãa. Trong caái tû thïë khöng lêëy gò laâm thuêån tiïån êëy töi nhòn boån ngûúâi microxephan löi àuã moåi thûá trong taâu ra; nhûäng thûá to khöng loåt vûâa khung cûãa thò trûúác hïët chuáng lêëy àaá gheâ ra tûâng maãnh nhoã. Thònh lònh möåt trêån mûa àaá tûâ àêu bay túái àêåp raâo raâo vaâo tïn lûãa vaâ truát xuöëng àêìu boån ngûúâi microxephan àang tuám tuåm quanh töi, möåt hoân àaá giaáng truáng àêìu töi. Bõ troái http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 33 chùåt, töi khöng thïí naâo quay àêìu nhòn vïì phña àaá bay túái. Töi chó nghe thêëy tiïëng reo hoâ cuãa trêån xung saát. Cuöëi cuâng, àaám microxephan àaä bùæt troái töi boã chaåy. Möåt àaám khaác xuêët hiïån, thaáo xiïìng cho töi, laâm àöång taác cuái chaâo biïíu löå loâng vö cuâng kñnh cêín röìi cöng kïnh töi lïn vai, mang vaâo rûâng sêu. Àoaân ngûúâi dûâng laåi dûúái möåt göëc cöí thuå caânh laá xum xuï. Trïn àaám dêy leo giûäa caác caânh cuãa noá coá möåt caái gò tröng giöëng nhû tuáp lïìu treo giûäa trúâi vúái möåt ö cûãa söí nhoã. Hoå töëng töi vaâo lïìu qua ö cûãa àoá, trong khi êëy àaám àöng tuå taåp dûúái göëc cêy quyâ moåp xuöëng röëng lïn nhûäng lúâi cêìu nguyïån. Haâng àoaân microxephan àïën dêng töi hoa quaã. Nhûäng ngaây sau àêëy töi laâ àöëi tûúång cuãa sûå thaânh kñnh chung, hún nûäa caác võ tû tïë coân dûåa vaâo neát mùåt töi maâ àoaán trûúác tûúng lai, khi naâo thêëy mùåt töi coá veã dûä túån, hoå àöët hûúng ngaãi xöng khiïën töi xuyát chïët ngaåt. May sao trong thúâi gian tïë lïî caác võ tú tïë laåi àung àûa toaâ thaáp töi ngöìi úã trong, nhúâ vêåy maâ thónh thoaãng töi coân thúã lêëy húi àûúåc. Sang ngaây thûá tû, nhûäng ngûúâi suâng baái töi bõ möåt toaán microxephan vuä trang bùçng gêåy göåc dûúái sûå chó huy cuãa tïn khöíng löì àaä àïëm rùng töi têën cöng. Trong thúâi gian chiïën trêån, hïët rúi vaâo tay toaán naây laåi àïën toaán kia, töi luác thò laâ ngûúâi àûúåc suâng baái, luác laåi laâ ngûúâi bõ só nhuåc. Trêån àaánh kïët thuác vúái thùæng lúåi cuãa nhûäng keã xêm lûúåc maâ laänh tuå cuãa hoå laâ gaä khöíng löì tïn laâ Glixtolot. Thïë laâ töi bõ troái vaâo àêìu möåt cêy saâo daâi vaâ àûúåc boån thên quyïën cuãa võ töåc trûúãng vaác trïn vai, töi khöng tham gia lïî diïîu haânh chiïën thùæng vïì khu t raåi cuãa tïn khöíng löì. Chuyïån àoá sau naây trúã thaânh tuåc lïå, vaâ tûâ àoá trúã ài töi trúã thaânh möåt thûá biïíu tûúång, nhû möåt laá cúâ maâ hoå mang theo trong têët caã caác cuöåc haânh quên. Thêåt laâ mïåt, song noá cuäng mang laåi cho töi möåt vaâi àùåc quyïìn naâo àêëy. Hoåc àûúåc chuát ñt thöí ngûä cuãa ngûúâi microxephan, töi thûã giaãng giaãi cho Glixtolot laâ chñnh hùæn vaâ àöìng baâo cuãa hùæn phaãi chõu ún töi àaä giuáp foå phaát triïín nhanh nhû vêåy. Hùæn rêët chêåm hiïíu nhûng töi coá caãm giaác laâ àêìu oác hùæn àaä coá saáng ra chuát ñt. Nhûng than öi, hùæn laåi bõ àêìu àöåc búãi àûáa chaáu hoå cuãa hùæn laâ Otlopedo. Tay töåc trûúãng naây àaä thöëng nhêët caác böå laåc microxephan úã trïn thaão nguyïn vaâ trong rûâng vöën vêîn thuâ àõch http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 34 vúái nhau laåi bùçng caách cûúái Maxtodimade, nûä tû tïë cuãa böå laåc trong rûâng, laâm vúå. Trong bûäa tiïåc cûúái, khi tröng thêëy töi (töi laâ quan chuyïn nïëm thûã caác thûác ùn - chûác naây do Otlopedo phong cho töi), Maxtodimade àaä theát kïu lïn vui sûúáng : "Nûúác da anh sao maâ trùæng thïë! ". Nghe vêåy, têm höìn töi traân àêìy nhûäng linh caãm nùång nïì, vaâ chuáng àaä ûáng nghiïåm ngay. Maxtodimade boáp àûúåcöí chöìng luác hùæn àang nguã röìi cuâng vúái töi söëng theo kiïíu giaâ nhên ngaäi non vúå chöìng. Bêy giúâ töi laåi thûã giaãng giaãi cho cö ta biïët cöng lao cuãa töi àöëi vúái nhûäng ngûúâi microxephan, song cö ta hiïíu töi rêët sai lïåch vaâ múái nghe vaâi cêu àaä kïu lïn: "Trúâi úi, anh chaán em röìi sao!" vaâ töi laåi phaãi döî daânh cö ta rêët lêu. Tiïëp theo laåi xaãy ra möåt cuöåc àaão chñnh cung àònh vaâ Maxtodimade bõ giïët, coân töi chaåy thoaát àûúåc nhúâ tröën qua cûãa söí. Cuöåc tònh cuãa chuáng töi chó coân lûu laåi trïn maâu trùæng tñm cuãa laá quöëc kyâ. Sau khi chaåy tröën töi tòm àûúåc baäi tröëng trong rûâng núi àïí caái maáy thúâi gian vaâ àaä àõnh tùæt noá ài, song töi laåi nghô coá leä thöng minh hún laâ cûá àúåi cho àïën khi ngûúâi microxephan xêy dûång àûúåc möåt nïìn vùn minh dên chuã hún. Töi söëng möåt thúâi gian trong rûâng, ùn toaân rïî cêy vaâ chó àïm múái daám moâ túái gêìn thõ trêën, caái thõ trêën, giúâ àêy àaä nhanh choáng biïën thaânh möåt thaânh phöë coá thaáp chuöng vêy böën mùåt. Nhûäng ngûúâi microxephan söëng úã nöng thön thò laâm ruöång, coân nhûäng ngûúâi thaânh phöë têën cöng hoå, cûúäng hiïëp vúå con hoå, cûúáp boác taâi saãn vaâ giïët haåi hoå. Cuäng trong thúâi gian àoá tön giaáo àûúåc cuãng cöë vûäng chùæc, caác nghi lïî ngaây caâng trúã nïn phûác taåp. Ruãi cho töi hún nûäa laâ nhûäng ngûúâi microxephan laåi keáo con taâu vuä truå cuãa töi tûâ khoaãng àêët tröëng trong rûâng vïì thaânh phöë vaâ àùåt noá úã giûäa quaãng trûúâng chñnh thaânh phöë, coi àoá laâ baáu vêåt, xêy tûúâng quêy lêëy noá vaâ àùåt lñnh gaác. Nhiïìu bêån nhûäng ngûúâi nöng dên húåp nhau laåi vaâ têën cöng thaânh bang Tñm (thaânh phöë àûúåc goåi tïn nhû vêåy), taân phaá noá thaânh bònh àõa, song lêìn naâo noá cuäng àûúåc dûång laåi. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 35 Vua Xarxepanox àaä chêëm dûát nhûäng cuöåc chiïën tranh liïn miïn àoá bùçng caách àöët truåi caác laâng maåc, chùåt hïët nhûäng caánh rûâng vaâ giïët saåch nhûäng ngûúâi laâm ruöång, nhûäng ngûúâi coân söëng soát bõ bùæt laâm tuâ binh vaâ àûa vïì söëng úã quanh thaânh phöë. Khöng coân chöî naâo àïí êín naáu nûäa, töi àaânh phaãi phiïu baåt àïën thaânh phöë Tñm. Nhúâ coá nhûäng möëi quen biïët (àaám hêåu cêìn trong cung àònh biïët töi tûâ thúâi vua Maxtodimade ), töi àûúåc phong chûác quan têím quêët cuãa nhaâ vua. Vua Xarxepanox mïën töi vaâ phong töi laâm trúå thuã cuãa àao phuã quöëc gia, haâm aác ön cao cêëp. Tuyïåt voång, töi laåi àïën chöî baäi àêët tröëng, núi chiïëc maáy thúi gian àang chaåy vaâ gaåt noá sang chïë àöå tùng nhanh cûåc àaåi. Têët nhiïn, ngay àïm àoá Xarxepanox tûâ trêìn do bõ böåi thûåc; Trimon Xanh Da Trúâi, töíng chó huy quên àöåi, lïn kïë võ. Öng ta àûa ra chïë àöå quan chûác thûá bêåc, lïå nöåp cöëng vaâ chïë àöå nghôa vuå quên sûå. Maâu da cuãa töi àaä giuáp töi thoaát khoãi phuåc vuå trong quên àöåi. Töi bõ liïåt vaâo haâng ngoaåi töåc vaâ cêëm khöng àûúåc beán maãng laåi gêìn cung vua. Töi söëng vúái nhûäng ngûúâi nö lïå vaâ hoå goåi töi laâ Ion Nhúåt Nhaåt. Töi bùæt àêìu tuyïn truyïìn chuã thuyïët moåi ngûúâi àïìu bònh àùèng vaâ giaãi thñch vai troâ cuãa töi trong quaá trònh phaát triïín xaä höåi cuãa ngûúâi microxephan. Töi àaä têåp húåp àûúåc xung quanh mònh möåt nhoám àöng àaão nhûäng ngûúâi uãng höå thuyïët àoá; ngûúâi ta goåi hoå laâ boån thúå maáy. Bùæt àêìu xaãy ra nhûäng vuå chöëng àöëi vaâ biïíu tònh. Àöåi cêån vïå cuãa Trimon Xanh Da Trúâi àaân aáp hoå möåt caách khöng thûúng tiïëc. Chuã nghôa duy maáy moác bõ cêëm vaâ bõ àe doaå kïët aán tûã hònh bùçng caách cuâ cho cûúâi àïën chïët thò thöi. Nhiïìu bêån töi buöåc phaãi tröën khoãi thaânh phöë vaâ êín trong vuâng àêìm lêìy ven ào, coân nhûäng ngûúâi àöìng chñ hûúáng vúái töi bõ truy naä gùæt gao. Vïì sau chung quanh hoåc thuyïët cuãa töi têåp húåp àûúåc ngaây caâng àöng nhûäng àaåi diïån cuãa têìng lúáp trïn, dô nhiïn laâ hoå giêëu tïn tuöíi. Khi Trimon chïët möåt caách bi thaãm, vò àaäng trñ maâ quïn khöng thúã, thò Carbagax Thöng Minh lïn nùæm chñnh quyïìn. Öng ta laâ ngûúâi theo hoåc thuyïët cuãa töi vaâ öng àaä àûa noá lïn haâng quöëc giaáo. Töi àûúåc phong tûúác võ Thêìn Baão höå maáy moác vaâ coá caã möåt dinh thûå nguy nga trong cung vua. Töi bêån vö söë cöng viïåc vaâ töi cuäng khöng biïët tûâ khi naâo nûäa nhûäng viïn tû tïë dûúái quyïìn töi http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 36 bùæt àêìu loan truyïìn caái giaã thuyïët vïì nguöìn göëc thêìn linh cuãa töi. Töi àaä ngùn cêëm chuyïån àoá nhûng vö hiïåu. Cuäng trong thúâi gian àoá möåt töí chûác chöëng àöëi nhûäng ngûúâi Thúå maáy bùæt àêìu hoaåt àöång, hoå tuyïn truyïìn laâ ngûúâi microxephan phaát triïín theo con àûúâng tûå nhiïn, coân töi, vöën laâ möåt keã nö lïå, àaä lêëy vöi queát trùæng ngûúâi vaâ lûâa bõp nhên dên. Nhûäng ngûúâi cêìm àêìu töí chûác àoá bõ toám cöí, vaâ nhaâ vua yïu cêìu töi, vúái tû caách la Thêìn Baão höå Maáy moác, kïët aán tûã hònh hoå. Khöng tòm ra löëi thoaát naâo khaác, töi àaânh boã tröën qua cûãa söí cung àiïån vaâ êín naáu möåt thúâi gian úã vuâng àêìm lêìy ven àö. Möåt höm, töi àûúåc tin laâ caác viïn tû tïë àaä thöng baáo cho toaân thïí nhên dên biïët viïåc thaánh Ion Nhúåt Nhaåt sau khi hoaân thaânh sû mïånh cao caã cuãa mònh àaä trúã vïì Trúâi, vïì vúái gia àònh thêìn thaánh. Töi liïìn àïën thaânh phöë Tñm àïí baác boã tin àoá nhûng khi töi vûâa múái cêët lúâi thò àaám àöng àûúng quyâ trûúác bûác tûúång töi àaä toan lêëy àaá neám toi chïët. Àöåi lñnh gaác àïìn àaä cûáu töi nhûng laâ àïí röìi giam töi vaâo nguåc töëi dûúái àêët nhû möåt keã maåo danh vaâ baáng böí thaánh thên. Ba ngaây liïìn hoå kyâ coå vaâ caåo da töi cho mêët caái maâu trùæng àaáng nghi maâ töi dûåa vaâo àêëy-nhû lúâi tuyïn aán àaä noái-àïí tûå xûng mònh laâ thaánh Nhúåt Nhaåt àaä vïì trúâi. Búãi vò töi khöng thïí naâo xanh ra àûúåc, hoå liïìn quyïët àõnh àem töi ra tra têën. Töi thoaát àûúåc tai hoaå àoá laâ nhúâ möåt ngûúâi lñnh gaác àaä cho töi möåt ñt sún xanh. Töi phoáng chaåy vaâo rûâng, núi àïí chiïëc maáy thúâi gian, sau möåt höìi lêu hñ hoaáy, töi àaä àiïìu chónh noá úã mûác döìn neán thúâi gian hún nûäa vúái hy voågn laâ nhû thïë seä àêíy nhanh àûúåc thúâi àiïím xuêët hiïån möåt chïë àöå vùn minh naâo àoá taåm chêëp nhêån àûúåc; sau àoá töi êín naáu úã vuâng àêìm lêìy ven àö hai tuêìn liïìn. Töi trúã laåi thuã àö khi chïë àöå cöång hoaâ àûúåc tuyïn böë thaânh lêåp cuâng vúái naån laåm phaát, lïånh ên xaá vaâ quyïìn bònh àùèng giûäa caác têìng lúáp xaä höåi. úã caác traåm kiïím soaát ngûúâi ta hoãi giêëy túâ, vaâ vò töi khöng coá giêëy túâ nïn bõ bùæt vò töåi du thûã du thûåc. Sau khi àûúåc thaã, vò khöng coân phûúng tiïån gò àïí sinh söëng töi phaãi laâm nghïì chaåy giêëy cho Böå giaáo duåc. Chñnh phuã àöi khi thay àöíi àïën hai lêìn trong ngaây vaâ cuäng vò bêët kyâ möåt chñnh phuã múái lïn naâo cuäng bùæt àêìu bùçng viïåc huyã boã caác sùæc lïånh múái, nïn töi cûá phaãi chaåy ài http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 37 chaåy laåi suöët ngaây. Kïët cuåc laâ chên töi moãi raä rúâi, vaâ töi nöåp àún xin vïì hûu, nhûng ngûúâi ta khöng chêëp nhêån vaâ àuáng vaâo luác àoá tònh t raång quên luêåt àûúåc ban haânh. Sau khi traãi qua hai chïë àöå cöång hoaâ, hai chñnh phuã àaåi nghõ, viïåc phuåc höìi nïìn quên chuã lêåp hiïën, chñnh quyïìn àöåc trõ cuãa tûúáng Rozgroda, röìi chûáng kiïën caãnh öng ta bõ giïët nhû laâ möåt keã phaãn böåi Töí quöëc, ruát cuåc töi khöng chõu àûång nöíi sûå phaát triïín chêåm chaåp nhû vêåy cuãa nïìn vùn minh nïn laåi bùæt àêìu xuåc xaåo trong cöî maáy vaâ loay hoay thïë naâo maâ laâm gêîy möåt caái öëc nhoã. Töi khöng coi àiïìu àoá laâ hïå troång lùæm, nhûng möåt vaâi ngaây sau chúåt nhêån ra laâ coá chuyïån kyâ laå gò àoá àang xaãy ra. Mùåt trúâi moåc úã àùçng Têy. Tûâ phñ nghôa àõa vvoång laåi nhûäng tiïëng öìn aâo àuã loaåi, nhûäng ngûúâi àaä chïët chùèng hiïíu vò sao laåi ài àêìy trïn caác àûúâng phöë, thïm vaâo àoá tònh traång sûác khoeã cuãa hoå möîi luác möåt khaá lïn, coân nhûäng ngûúâi coá tuöíi thò treã laåi tröng thêëy. Thúâi kyâ chñnh quyïìn cuãa tûúáng Rozgroda trúã laåi, röìi àïën chïë àöå quên chuã lêåp hiïën, chïë àöå àaåi nghõ vaâ cuöëi cuâng laâ chïë àöå cöång hoaâ. Khi chñnh mùæt töi tröng thêëy àaám tang cuãa vua Carbagax ài giêåt luâi trúã laåi vaâ ba ngaây sau chñnh nhaâ vua tûâ aáo quan àûáng dêåy vaâ thaáo boã lúáp vaãi liïåm thò töi hiïíu rùçng töi àaä laâm hoãng caái maáy röìi vaâ bêy giúâ thúâi gian tröi ngûúåc alõ. Tïå hún caã laâ töi thêëy trong ngûúâi töi cuäng coá nhûäng dêëu hiïåu treã laåi. Töi quyïët àõnh chúâ àïën khi vua Carbagax Àïån nhêët söëng laåi vaâ töi laåi trúã thaânh Ngûúâi Thúå maáy Vô àaåi, vò khi àoá lúåi duång nhûäng ûu thïë coá àûúåc, töi coá thïí loåt vaâo con taâu vuä truå. Nhûng töëc àöå thay àöíi quaá nhanh laâm töi höët hoaãng: töi khöng coân tin chùæc laâ mònh àúåi àûúåc cho túái luác cêìn thiïët. Hùçng ngaây töi túái chöî caái cêy trong sên vaâ vaåch möåt vaåch dêëu ngang àêìu. Töi thêëy ngûúâi mònh thêëp ài nhanh quaá. Khi töi laåi trúã thaânh Thêìn Baão höå Maáy moác dûúái triïìu vua Carbagax thò tröng töi g.ioãi lùæm chó bùçng àûáa beá lïn chñn, theá maâ töi laåi coân phaãi tñch trûä lûúng thûåc cho chuyïën ài nûäa. Àïm àïm töi chuyïín chuáng lïn taâu, cöng viïåc thêåt hïët sûác vêët vaã vò töi yïëu ài rêët nhanh. Nguy hún nûäa, töi phaát hiïån ra rùçng mònh luön coá yá thñch khöng cûúäng nöíi laâ muát ngoán tay. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 38 Khi con taâu àaä sùén saâng cêët caánh, tûâ saáng súám töi àaä tröën sùén trong taâu, vaâ khi töi àõnh nùæm lêëy cêìn khúãi àöång thò thêëy sao noá úã cao thïë. Töi buöåc phaãi treâo lïn chiïëc ghïë àêíu múái keáo àûúåc noá. Töi muöën chûãa ruãa cho haã giêån nhûng thêåt kinh hoaâng khi thêëy mònh chó coá thïí suåt sõt muäi maâ thöi. Luác taâu cêët caánh töi coân ài laåi àûúåc, nhûng hònh nhû taác àöång cuãa soáng thúâi gian coân tiïëp tuåc möåt luác nûäa thò phaãi, vò sau khi taâu bay lïn röìi vaâ khi haânh tinh chó coân laâ möåt caái chêëm nhoã lêëp laánh tñt têån núi xa, töi phaãi khoá nhoåc lùæm múái boâ lïn àûúåc chöî bònh sûäa maâ töi àaä cêín thêån chuêín bõ trûúác. Saáu thaáng liïìn töi phaãi ùn uöëng theo caách nhû vêåy. Chuyïën du haânh túái haânh tònh Amauropia, nhû toi àaä noái luác àêìu, keáo daâi gêìn ba mûúi nùm, vò thïë khi trúã vïì Traái Àêët veã ngoaâi cuãa con ngûúâi töi khöng laâm cho caác baån töi kinh ngaåc. Chó tiïëc laâ töi khöng coá taâi tûúãng tûúång, nïëu khöng töi àaä chùèng phaãi traánh mùåt giaáo sû Tarantöga vaâ töi coá thïí bõa ra möåt cêu chuyïån nguå ngön hoang àûúâng naâo àêëy àïí khen ngúåi taâi phaát minh cuãa öng maâ khöng laâm cho öng phêåt yá. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 39 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI BÖËN 19 thaáng VIII. Àûa taâu vaâo xûúãng sûäa chûäa. Trong chuyïën bay sau cuâng mònh cho taâu bay quaá gêìn Mùåt Trúâi nïn toaân böå lúáp sún trïn thaânh taâu àïìu bõ röåp caã lïn. Viïn quaãn lyá xûúãng khuyïn nïn sún maâu xanh. Coân phên van chûa quyïët àõnh. Saáng nay tûâ súám töi ngöìi sùæp xïëp laåi böå sûu têåp cuãa mònh. Têëm da cuãa con gargaun bõ möëc hïët caã. Rùæc böåt trûâ nêëm cho noá. Caã buöíi chiïìu ngöìi chúi úã nhaâ Tarautöga. Cuâng haát nhûäng baâi ca Sao Hoãa. Mûúån ong ta cuöën "Hai nùm trúâi söëng giûäa bêìy cuöcli vaâ thuáa taám voâi" cuãa Brida. Àoåc suöët àïm. Hay khöng thïí taã. 20 thaáng VIII. Àöìng yá sún maâu xanh. Vien quaãn lyá laåi khuyïn mua möåt böå oác àiïån tûã. Öng ta hiïån coá möåt böå rêët chónh, múái sûã duång chûa lêu, cöng suêët bùçng möåt taá maáy húi nûúác. Öng ta thïì rùçng thúâi bêy giúâ maâ khöng coá oác àiïån tûã thò khöng ai buöìn ài àêu duâ chó laâ lïn Mùåt Trùng. Do dûå - öng ta àoâi dùæt quaá! Thêåt xêëu höí vò mònh chûa bao giúâ thêëy con cuöcli caã. 21 thaáng VIII. Buöíi saáng àïën xûúãng. Viïn quaãn lyá àûa cho xem böå oác àiïån tûã. Quaã thêåt laâ chónh coá caã möåt bùng caxet chuyïån tiïëu lêu àuã cho nùmnùm. Coá thïí caái àoá seä xua àuöíi àûúåc nöîi buöìn mïnh möng trong vuä truå. - Öng seä cûúâi thoãa thñch suöët haânh trònh, - viïn quaãn lyá cam àoan. Khi bùng catxet hïët coá thïí àùåt tiïëp bùng khaác. Yïu caâu sún baánh laåi maâu àoã. Coân vïì phêìn böå oác àiïån tûã thò coân phaãi nghô àaä. Àoåc Brida àïën nûãa àïm. Hay laâ mònh ài sùn con thuá àoá nhó? 22 thaáng VIII. Ruát cuöåc cuäng mua böå oác àiïån tûã. Yïu cêìu lùæp noá vaâo thaânh taâu. Viïn quaãn lyá cho thïm möåt chiïëc loâ sûúãi àiïån nûäa. Chùæc laâ hùæn àaä löåt àûúåc cuãa mònh khaá àêy! Hùæn coân noái xûng xûng laâ mònh seä tiïët kieåm àûúåc khöëi tiïìn. Vêën àïì laâ khi àêåu xuöëng http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 40 möåt haânh tinh naâo àoá phaãi traã thuïë nhêåp caãnh. Coân nïëu nhû lùæp böå oác àiïån tûã vaâo, coá thïí àïí taâu ngoaâi khöng gian cho noá bay tûå do quanh haânh tinh nhû laâ möåt vïå tinh nhên taåo, thïë laâ khoãi phaãi traã möåt xu thuïë naâo, quaäng àûúâng coân laåi coá thïí ài böå. Böå oác seä tñnh toaán caác phêìn tûã cuãa chuyïín àöång trong khöng gian vaâ baáo cho biïët sau naây seä tòm thêëy taâu úã àêu. Àoåc xong Brida. Hêìu nhû àaä quyïët àõnh laâ seä bay túái Interopia. 23 thaáng VIII. Lêëy taâu tûâ xûúãng vïì. Tröng rêët àeåp, coá àiïìu caái baánh laái khöng ùn maâu vúái caác phêìn coânl aåi. Tûå tay sún noá thaânh maâu vaâng. Tröng àeåp hún nhiïìu. Mûúån Tarangöga cuöën Tûâ àiïín Baách khoa vuä truå, vêìn "I", cheáp laåi phaân noái vïì haânh tinh Interopia. Nguyïn vùn nhû sau: "Iteropia. Haânh tinh thûá saáu cuãa möåt mùåt trúâi àöi (àoã vaâ xanh luåc) trong choâm sao Kim Ngûu. Coá taám luåc àõa, hai àaåi dûúng, 167 nuái lûãa àûúng hoaåt àöång, 1 xchiooc (xem: Xchiooc). Möåt ngaây àïm laâ 20 giúâ, khñ hêåu êëm aáp, àiïìu kiïån sinh söëng, ngoaåi trûâ muâa ththahölö (xem: Thiathahölo) noái chung laâ töët. Cû dên: a) Ngûúâi Acàirit - chuãng töåc àöng àaão nhêët, laâ sinh vêåt coá lyá trñ, cú thïí cêëu taåo nhiïìu lúáp trong suöët, phên nhaánh leã àöëi xûáng vúái nhau1, thuöåc böå Polytheria trong lúáp Zuminifera cuãa ngaânh Siliconoidae. Nhû têët caã böå Polytheria, ngûúâi Acàirit sinh saãn theo chu kyâ bùçng caách phên chia. Gia àònh coá cêëu taåo theo hònh cêìu. Chïë àöå cai trõ: hïå thöëng thûá bêåc IIB, vúái chïë àöå Tranxm Penitenxia àûúåc thiïët lêåp tûâ 340 nùm trûúác (xem: Tranxm). Nïìn cöng nghiïåp phaát triïín cao, chuã yïëu laâ cöng nghiepeå thûåc phêím. Saãn phêím xuêët khêíu chuã yïëu: quùång manubrri lên quang, khung tim vaâ khung xûúng tay chên vaâi chuåc hiïíu, xûúng sûúân àaä töi kyä. Thuã àö: Etotam, 1400000 dên. Caác trung tê cong nghiïåp chñnh: Gaup, Àrur, Arbagelar. Nïìn vùn hoáa Lumina vúái caác àùåc àiïím hioânh nêëm, coá liïn quan vúái viïåc tiïëp thu caác di snr cuãa nïìn vùn minh Phitogodian àaä bõ ngûúâi Acàrit tiïu diïåt. Trong nhûäng nùm gêìn 1 http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 41 àêy àoáng vai troâ ngaây caâng lúán trong àúâi söëng vùn hoáa xaä höåi laâ caá xepunki (xen: Xepunki). Tñn ngûúäng: tön giaáo thöëng trõ monoàrumiz. Theo tön giaáo naây thïë giúái do àêëng Vaån nùng Àrum taåo ra dûúái daång Casva nguyïn khai, tûâ àoá maâ taåo nïn mùåt trúâi vaâ caác haânh tinh khaác àûáng àêìu laâ Interopia. Ngûúâi Acàrit xêy àïìn thúâ Casva kiïíu cöë àõnh hay lùæp gheáp. Ngoaâi àaåo monoàrumiz (xem: Placontran). Nhûäng ngûúâi theo àaåo naây khöng tin gò caã ngoaâi thêìn emfez (xem: emfez), maâ cuäng khöng phaãi têët caã àïìu tin. Nghïå thuêåt: muáa (trûúåt), kõch vö tuyïën, xepunle, kõch nguå ngön. Kiïën truác: do coá thúâi kyâ thithahölo nïn laâ kiïën thûác búm húi - neán bùçng gmaz. Nhûäng ngöi nhaâ bùçng gamz hònh cheán cao túái 130 têìng. Trïn caác mùåt trùng nhên taåo, chuã yïëu xêy dûång caác cöng trònh hònh trûáng. b). Àöång vêåt. Hïå àöång vêåt ngaânh Siliconoidae, nhûäng àaåi diïån tiïu biïíu: meap, àenàrog, àunman, axmanit, cuöcli vaâ thuá taám voâi miïång loa. Trong thúâi gian thithahölo cêëm sùn bùæn loaåi cuöcli va thuá taám voâi. Àöëi vúái loaâi ngûúâi, thõt cuãa nhûäng con thuá naây khöng ùn àûúåc, trûâ thõt cuöcli (riïng úã vuâng zarà; xem Zarà). Hïå àöång vêåt söëng dûúái nûúác laâ nguyïn liïåu cho ngaânh cöng nghiïåp thûåc phêím. Nhûäng àaåi diïån tiïu biïíu: brusan (orukhi), bliz, pxivet avaâ xmetzi. Möåt àùåc àiïím nûäa phaãi kïí àïën cuãa interopia laâ xchiooc vúái hïå àöång vêåt vaâ thûåc vêåt söëng trong buân cuãa noá. Trong Thiïn Haâ cuãa chuáng ta, tûúng tûå vúái noá duy nhêët chó coá caác alû trong caác khu rûâng cêy khöng hö hêëp cuãa Sao Möåc. Nhû caác cöng tònh nghiïn cûáu cuãa trûúâng phaái giaáo sû Tarantöga àaä chó ra, sûå söëng trïn Interopia phaát triïín trong phaåm vi cuãa xchiooc tûâ caác vóa banbazin. Do viïåc xêy dûång öì aåt caác cöng trònh trïn àêët liïìn cuäng nhû dûúái nûúác, cêìn phaãi tñnh àïën sûå huyã diïåt nhanh choáng caác têìng xchiooc coân laåi. Nùçm trong àiïìu khoaãn söë 6 vïì viïåc baão vïå caác di tñch lõch sûã trïn caác haânh tinh (Böå luêåt Thiïn Haâ, têåp MCCC VII, phêìn XXXII, trang 4670), xchiooc cêìn àûúåc gòn giûä; àùåc biïåt cêëm khoan noá trong àïm. Moåi àiïìu viïët trong muåc naây vúái töi àïìu roä caã trûâ nhûäng àoaån viïët vïì xepunki, tranxm vaâ thithahölo. Than öi, têåp baách khoa toaân thû cuöëi cuâng múái xuêët baãn laåi chêëm dûát úã muåc "Nûúác xöëc http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 42 nêëm", coá nghôa laâ khöng coá gò caã vïì xem muåc viïëtv ïì xepunki. Chó thêëy nhûäng thön tin ngùæn nguãi: "Xepunki - laâ möåt yïëu töë àoáng vai troâ àaáng kïí trong nïìn vùn minh cuãa ngûúâi Acàrit trïn haânh itnh Iteropia. Xem: Xepunkari". Töi theo lúâi khuyïn àoá vaâ àoåc thêëy: - "Xepunkari - laâ möåt cú cêëu àïí tiïën haânh xepunle". Tòm muåc xepunle, úã àêëy ghi: "Xepunle - laâ möåt cöng viïåc cuãa ngûúâi Acàrit trïn haânh tinh Interopia. Xem: Xepuinki". Voâng troân àaä kheáp laåi khöng coân chöî naâo àïí maâ tòm nûäa. Khöng àúâi naâo töi laåi thuá nhêån sûå ngu döët cuãa mònh vúái giaáo sû Tarantöga, nhûng cuäng chùèng coân ai àïí maâ hoãi caã. Thïë laâ töi quyïët dõnh phaãi bay àïën Iteropia. Ba ngaây nûäa seä lïn àûúâng. 28 thaáng VIII. Xuêët phaát luác hai giúâ, ngay sau bûäa trûa, Khöng cêìm theo cuöën saách naâo caã, vò àaä coá böå oác àiïån tûã múái lùæp röìi. Suöët doåc àûúâng túái Mùåt Trùng nghe toaân chuyïån tiïëu lêm do noá kïí. Cûúâi khaá thoaãi maái. Sau àêëy laâ bûäa töëi vaâ nguã. 29 thaáng VIII. Coá leä bõ caãm khi bay ngang qua boáng rúåp cuãa Mùåt Trùng, cûá hùæt húi hoaâi. Uöëng aspirin. Trïn àûúâng bay xuêët hiïån ba taâu vêån taãi tûâ Sao Diïn Vûúng bay vïì; tay thúå laái àaánh àiïån àïí töi nhûúâng àûúâng. Töi àiïån hoãi xem hoå chúã haâng gò. Tûúãng gò, hoáa ra chó laâ loaåi haâng brûdax thöng thûúâng. Theo ngay sau hoå laâ chuyïën taâu chúã khaách tûâ Sao Hoãa vïì chêåt nñch ngûúâi. Töi nhòn qua cûãa söí thêëy haânh khaách chen chuác chêåt leân nhû nïm cöëi. Chuáng töi giú khùn vêîy nhau maäi cho àïën khi mêët huát múái thöi. Laåi nghe chuyïën tiïëu lêm àïën têån bûäa töëi. Tuyïåt vúâi, chó coá caái vêîn cûá bõ hùæt húi maäi. 30 thaáng VIII. Tùng töëc àöå. Böå oác àiïån tûã laâm viïåc khöng chï vaâo àêu àûúåc. Töi cûúâi suyát nûäa bõ vúä buång, vò thïë nïn tùæt noá ài hai giúâ vaâ múã loã sûúãi àiïån. Thêëy khoan khoaái vö cuâng. Quaãng trûa bùæt àûúåc tñn hiïåu vö tuyïën àiïån maâ Pöpöp phaát ài tûâ Traái Àêët vaâo nùm 1869. Thïë laâ töi àaä bay caách Traái Àêët khaá xa roâi àêëy. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 43 31 thaáng VIII. Mùåt Trúâi chó coân laâi möåt chêëm le loái àùçng xa. Trûúác bûäa ùn di daåo möåt voâng quanh taâu àïí khoãi ngöìi quaá nhiïìu. Nghe tiïëu lêm cho àïën töëi. Phêìn lúán laâ nhûäng giai thoai coá liïn quan àïën böå rêu. Theo töi, tay quaãn lyá xûúãng maáy àaä àïí cho böå oác àiïån tûã àoåc caác taåp chñ haâi hûúác cuä, röìi sau àoá thïm dêëu úát vaâo cho múái. Töi quïn mêët moán khoai têy àïí trïn loâ phaãn ûáng nguyïn tûã chaáy raáo caã. 32 thaáng VIII. Do töëc àöå lúán lïn thúâi gian bõ keáo daâi ra - phaãi thaáng chñn röìi maâ úã chöî töi àêy vêîn laâ àaä àïën daãi Ngên Haâ röìi, naâo ngúâ àaáy chó laâ lúáp sún àang bõ troác ra. Boån ùn gian laâm döëi àaáng nguyïìn ruãa! Ngay trïn àûúâng bay coá möåt traåm phuåc vuå. Nghô ra xem coá nïn dûâng úã àoá khöng. 33 thaáng VIII. Vêîn thaáng taám. Àïëc traåm phuåc vuå sau bûäa ùn trûa. Noá nùçm trïn möåt haânh tinh beá nhoã vaâ hoaân toaân vùæng veã. Gian nhaâ tröng nhû àaä chïët, chung quanh khöng möåt boáng ngûúâi. Töi xaách theo chiïëc thuâng thûã ài kiïëm xem úã àêëy coá loaåi sún naâo chùng. Ài maäi cho àïën khi nghe coá tiïëng xò xò. Tröng lïn thêëy àùçng sau nhaâ coá mêëy chiïëc maáy hún nûúác àang àûáng noái chuyïån! Möåt chiïëc noái: - Roä quaá röìi coân gò. Mêy àen laâ daång töìn taåi úã thïë giúái bïn kia cuãa caác maáy húi nûúác. Dô nhiïn cêìn phaãi laâm roä vêën àïì - caái gò coá trûúác - maáy húi nûúác hay húi nûúác? Töi khùèng àõnh laâ húi nûúác! - Cêm ài, àöì duy têm àaáng nguyïìn ruãa kia! - Chiïëc maáy khaác rñt lïn. Töi àõnh hoãi xin chuáng ñt sún, nhûng chuáng xò xò vaâ rñt len nhû coâi laâm töi khöng nghe thêëy caã tiïëng mònh nûäa. Töi ghi noá vaâo soã goáp yá röìi laåi bay tiïëp. 34 thaáng VIII. Chùèng leä caái thaáng tam naây khöng coá luác kïët thuác sao? Coå rûãa taâu àïën têån trûa. Möåt cöng viïåc chaán kinh khuãng. Chui vöåi vaâo trong taâu àïën chöî böå oác àiïån tûã. Àaáng ra phaãi cûúâi thò laåi bùæt àêìu ngaáp daâi àïën nöîi phaát lo cho caái quai haâm cuãa mònh. Phña bïn phaãi taâu coá möåt haânh tinh nhoã beá. Khi bay ngang qua noá, töi nhêån thêëy coá nhûäng chêëm trùæng gò àoá. Nhòn qua öng nhoâm thò http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 44 thêëy àoá laâ nhûäng têëm biïín vúái aâng chûä: "Khöng thoâ àêìu ra ngoaâi". Böå oác bõ truåc trùåc úã choä naâo àoá - noá nuöët têët caã dêëu chêëm phêíy. 1 thaáng X. Buöåc phaãi àöî laåi trïn haânh tinh Xtroglon: hïët nhiïn liïåu. Khi phanh taâu laåi, tiïån àaâ voåt qua luön caã thaáng chñn. Sên bay vuä truå rêët naáo nhiïåt. Àöî taâu trïn khöng àïí khoãi phaãi traã thuïë, chó mang theo thuâng àûång nhiïn liïåu. Trûúác àoá àaä cuâng vúái böå oác tñnh toaán toåa àöå cuãa quyä àao hònh elip. Möåt giúâ sau quay laåi vúái thuâng nhiïn lieåu àaä lêëy àêìy thò khöng coân thêëy möåt dêëu vïët naâo cuãa con taâu nûäa caã. Têët nhiïu laâ phaãi ài tòm noá röìi. Àaä nghô àïën chïët mêët thöi: phaãi ài böå gêìn böën nghòn kilömet. Hûâm, têët nhiïn laâ do böå oác lêîn röìi. Khi naâo trúã vïì phaãi noái cho tay quaãn lyá xûúãng maáy möåt trêån múái àûúåc. 2 thaáng X. Töëc àöå taâu lúán àïën nöîi caác ngöi sao biïën thaânh nhûäng vïåt lûãa nhû coá ai doá hoa hoa haâng triïåu àiïëu thuöëc laá àang chaáy trong möåt cùn phoâng töëi. Böå oác böîng sinh chûáng noái lùæp. Tïå nhêët laâ caái cöng tùæc laåi gêîy, nïn khöng thïí tùæt noá ài àûúåc. Noá cûá liïën thoùæng khöng ngûâng. 3 thaáng X. Qau caác dêëu hiïåu coá thïí dûå àoaán laâ böå oác àang suy kiïåt - giúâ noá chó lùæp bùæp tûâng vêìn rúâi raåc. Töi dêìn dêìn cuäng quen vúái àiïìu àoá. Cöë gùæng ngöìi thêåt lêu úã phña ngoaâi taâu, chó àuát chên vaâo trong thöi: trúâi húi laånh. 7 thaáng X. Mûúâi möåt rûúäi trûa thò àïën ga biïn caãnh cuãa Interopia. Khi giaãm töëc, taâu bõ noáng chaáy lïn rêët dûä. Àöî taâu úã sên ga trïn m ùåt trùng nhên taåo (nhaâ ga dûång úã àêëy) vaâ ài xuöëng têìng dûúái àïí laâm caác thuã tuåc. Trong dêîy haânh lang hònh xoaáy trön öëc laâ caã möåt àaám àöng öìn aâo naáo nhiïåt; nhûäng sinh vêåt tûâ nhûäng haânh tinh xa xöi nhêët cuãa Thiïn Haâ túái àêy, hoå ài ài laåi laåi, chen lêën nhau, nhaãy tûâ ö cûãa söí naây túái ö cûãa söí khaác. Töi àûáng vaâo haâng sau möåt ngûúâi Angön da xanh biïëc, anh ta bùçng möåt cûã chñ lõch sûå baáo cho töi biïët chúá coá àûáng quaá gêìn böå phêån tñch àiïån úã sau möng anh ta. Àûáng ngay sau töi laâ möåt ngûúâi Sao Thöí treã tuöíi trong böå quêìn aáo ài àûúâng maâu ghi. Anh ta duâng ba voâi tay xaách nhûäng chiïëc vali, coân voi thûá tû thò lau möì höi. Quaã thêåt trúâi rêët noáng. Khi àïën lûúåt töi, tay nhên viïn ngûúâi acàrit trong suöët nhû pha lï http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 45 ngùæm nhòn töi chùm chuá; röìi ngûúâi anh ta trúã nïn xanh ngùæt (ngûúâi Acàrit biïíu löå tònh caãm bùçng caách thay àöíi maâu sùæc, maâu xanh laá cêy tûúng ûáng vúái nuå cûúâi) vaâ töi hoãi: - Öng laâ àöång vêåt coá xûúng söëng? - Vêng. - Lûúäng cû? - Khöng, chó thúã bùçng khöng khñ thöi. - Töët lùæm, caám ún öng. Öng ùn taåp chûá? - Vêng. - Xin öng cho biïët laâ tûâ haânh tinh naâo túái? - Tûâ Traái Àêët. - Xin múâi öng sang ö cûãa bïn caånh. Töi laåi chöî ö cûãa bïn caånh, ngoá vaâo trong; vaâ töi àoaán chùæc laâ trûúác mùåt töi vêîn chó laâ ngûúâi nhên viïn àoá thöi, àuáng hún laâ nûãa khaác cuãa anh ta. Anh ta lêåt giúã möåt cuöën söí lúán. - AÂ, àêy röìi, - anh ta noái. Traái Àêët... Hûâm, töët lùæm. Öng àïën chöî chuáng töi du lõch hay buön baán? - Du lõch. - Thïë thò xin múâi öng... Möåt chiïëc voâi tay anh ta viïët vaâo möåt túâ khai, àöìng thúâi chiïëc khaác chòa ra cho töi möåt túâ khai khaác àïí lêëy cûä kyá vaâ thöng baáo: - Möåt tuêìn lïî nûäa seä bùæt àêìu thúâi kyâ thithahölo. Vò thïë xin múâi öng quaá böå túái phoâng möåt trùm mûúâi saáu, àoá laâ phoâng lêëy phiïn baãn dûå trûä cuãa chuáng töi, hoå seä laâm viïåc vúái öng. Sau àoá xin múâi túái phoâng saáu mûúi baãy, àoá laâ phoâng thuöëc cuãa chuáng töi. úã àoá öng seä àûúåc phaát nhûäng viïn thuöëc efruglim maâ cûá ba giúâ öng phaãi uöëng möåt lêìn àïí phoâng taác haåi cuãa àöå phoáng xaå trïn haânh tinh chuáng töi àöëi vúái cú thïí öng... Trong thúâi gian úã thùm Interopia, öng coá muöën laâm cho ngûúâi phaát saáng khöng? - Caám ún öng, khöng. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 46 - Tuây yá öng thöi. Giêëy túâ cuãa öng àêy, xin múâi. Öng thuöåc ngaânh àöång vêåt coá vuá phaãi khöng? - Vêng. - Thïë thò xin chuác öng buá sûäa ngon laânh. Chia tay vúái ngûúâi nhên viïn niïìm núã, theo sûå chó dêîn cuãa anh ta, töi túái phoâng dûå trûä phiïn baãn. Cùn phoâng hònh trûáng thoaåt nhòn nhû khöng coá ai. úã àêy, chó coá vaâi chiïëc maáy àiïån, möåt cêy àeân pha lï lêëp laánh dûúái trêìn nhaâ. Hoáa ra àoá chñnh laâ möåt nhên viïn kyä thuêåt thûúâng trûåc ngûúâi Acàrit, anh ta lêåp tûác tuåt tûâ trïn trêìn xuöëng. Töi ngöìi vaâo ghïë baânh, anh ta vûâa noái chuyïån cho töi khoãi súå vûâa laâm caác xeát nghiïåm cêìn thiïët, sau àoá anh ta noái: - Xin caám ún öng, thêån cuãa öng chuáng töi seä àûa ài khùæp caác loâ nuöi cêëy trïn haânh tinh. Nïëu coá àiïìu gò xaãy ra vúái öng trong thúâi kyâ thithahölo, öng coá thïí hoaân toaân yïn têm... Chuáng töi seä ngay lêåp tûác àûa phiïn baãn dûå trûä àïën! Töi khöng hiïíu roä anh ta nguå yá túái chuyïån gò, nhûng kinh nghiïåm nhiïìu nùm du lõch daåy töi biïët kiïìm chïë: àöëi vúái cû dên möåt haânh tinh, khöng coá gò khoá chõu hún laâ phaãi giaãi thñch vúái ngûúâi xûá laå vïì caác têåp quaán vaâ phong tuåc àõa phûúng. Túái phoâng thuöëc töi àûáng xïëp haâng nhûng haâng ngûúâi dõch chuyïín rêët nhanh, vò thïë chùèng mêëy chöëc möåt cö Acàrit trong caái hcao àeân sûá nhanh nhêíu phaát cho töi caã möåt nùæm nhûäng viïn thuöëc. Thïm möåt vaâi thuã tuåc haãi quan nho nhoã nûäa (töi àaä hïët hy voång vaâo böå oác àiïån tûã), vaâ vúái höå chiïëu trong tay töi quay trúã laåi sên ga. Vïå tinh nhên taåo nùçm ngay àêìu möåt tuyïën giao thöng vuä truå àûúåc trang bõ khaá hiïån àaåi vúái caác haâng chûä quaãng quaáo lúán chaåy doåc hai bïn. Caác chûä caái caách xa nhau haâng nghòn kilömet sao cho khi ài vúái töëc àöå bònh thûúâng chuáng seä nhanh choáng kïët húåp vúái nhau thaânh caác tûâ giöëng nhû laâ àûúåc in trïn baáo vêåy. Suöët möåt quaäng àûúâng töi chùm chuá àoåc - thñ duå: "Caác baån ài sùn chó àûúåc sûã duång thûá thuöëc MLIN thöi!", hay laâ "Nïëu baån muöën vui veã, haäy ài sùn thuá taám voâi!", vên vên... http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 47 Baãy giúâ töëi, töi àöî xuöëng sên bay vuä truå Etotam. Vêìng mùåt trúâi xanh vûâa múái lùån. Trong aánh nùæng cuãa vêìng mùåt trúâi àoã haäy coân tñt trïn cao, caãnh vêåt xung quanh nhû hcaáy rûåc - möåt caãnh tûúång thêåt kyâ laå. Möåt con taâu chúã khaách xuyïn thiïn haâ àûúâng bïå haå xuöëng ngay caånh con taâu cuãa töi. Caãnh gùåp gúä caãm àöång diïîn ra úã phña àuöi taâu. Nhûäng ngûúâi Acàrit sau nhiïìu thaáng xa caách thöët ra nhûäng tiïëng mûâng rúä ngaä vaâo voâng tay cuãa nhau, röìi thò caã nhaâ böë meå con caái êu yïëm hoâa lêîn vúái nhau thaânh khöëi cêìu gia àònh vöåi vaä lùn vïì phña cûãa, tröng lêëp laánh tuyïåt àeåp dûúái aánh nùæng mùåt trúâi. Töi cuäng baám theo nhûäng gia àònh hoaâ húåp vui veã àùng lùn ài êëy; ngay cöíng phi trûúâng laâ bïën xe glambux. Töi ngöìi vaâo àoá. Chiïëc xe naây vúái nhûäng caái vaâng choeá úã phña trïn taåo thaânh doâng chûä: "Thuöëc böåt Raux tûå mònh ài sùn", tröng giöëng nhû möåt miïëng phoá maát Thuåy Sô maâ trong caác löî to laâ ngûúâi lúán ngöìi, coân trong caác löî nhoã laâ boån treã con. Töi vûâa ngöìi vaâo thò xe chuyïín baánh. Chiïëc xe àûúåc bao boåc búãi nhûäng vaách pha lï trong suöët mïìm maåi, töi nhòn quanh trïn àêìu, dûúái chên chöî naâo cuäng thêëy boáng daáng cuãa caác haânh khaách lêëp laánh bûâng saáng muön maâu rêët vui mùæt. Töi thoâ tay vaâo tuái àõnh tòm cuöën saách cuãa Bedekú, àêy laâ luác thñch húåp nhêët àïí àoåc caác lúâi giaáo huêën cuãa öng. Nöîi ngaåc nhiïn cuãa töi thûåc khöng coá giúái haån khi töi thêëy trong tay töi laåi laâ cuöën saách hûúáng dêîn du lõch trïn haânh tinh Interopia caách haânh tinh töi àûúng úã ba triïåu nùm aánh saáng. Caái nhaâ öng Beàekú cêìn thiïët thò laåi quïn úã nhaâ mêët röìi. caái tñnh àaäng trñ thêåt àaáng nguyïìn ruãa. Khöng coân caách naâo khaác laâ phaãi tòm àïën chi nhaánh dõch vuå vuä truå nöíi tiïëng mang tïn Galac úã Etotam naây vêåy. Ngûúâi kiïím soaát veá khi nghe töi yïu cêìu àaä vui loâng dûâng chuyïën xe glambux laåi, giú voâi chó cho töi möåt toâa nhaâ lúán vaâ khi chaâo tûâ biïåt ngûúâi öng ta àöíi maâu möåt caách chên thaânh. Töi àûáng ngêy nhû tûúång àïën vaâi phuát thûúãng thûác caãnh tûúång kyâ laå cuãa khu trung têm thaânh phöë khi hoaâng hön xuöëng. Vêìng mùåt trúâi àoã vûâa múái khuêët sau chên trúâi. Nhûäng ngûúâi Acàrit khöng sûã duång caác nguöìn saáng nhên taåo búãi vò tûå noá àaä phaát saáng röìi. Àûúâng Mrut núi töi àûáng àöng nghõt nhûäng ngûúâi thên hònh lêëp laánh qua laåi: möåt thiïëu nûä Acàrit ài ngang qua chöî http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 48 töi tinh nghõch loáe lïn nhûäng vêåt vaâng choái phña trong têëm chao cuãa cö, song hònh nhû nhêån ra töi laâ ngûúâi xûá laå, cö xêëu höí vöåi tùæt chuáng ài. Nhûäng ngöi nhaâ xa cuäng nhû gêìn lêëp laánh, àûúåc chiïëu roåi rûåc rúä búãi nhûäng ngûúâi àaä trúã vïì nhaâ; sêu trong hêåu cung caác ngöi àïìn, caác àaám àöng tñn àöì àûúng cêìu nguyïån cuäng phaát saáng; boån treã con loang loaáng àuã baãy sùæc cêìu vöìng chaåy trong nhûäng löìng cêìu thang - têët caã nhûäng caãnh àoá thêåt tuyïåt vúâi, thêåt sinh àöång khiïën töi khöng muöën rúâi ài. Rêët tiïëc laâ töi buöåc phaãi vöåi vò sú chi nhaánh Galac àoáng cûãa. Taåi phoâng àúåi cuãa cöng ty du lõch, ngûúâi ta chó cho töi lïn têìng thûá hai mûúi ba, túái phoâng phuå traách caác khu vûåc ngoaåi vi. Than öi, thêåt cay àùæng nhûng àêy laâ möåt sû thêåt khöng thïí chöëi caäi àûúåc: Traái Àêët nùçm úã möåt khu vûåc heão laánh ñt ngûúâi biïët àïën cuãa vuä truå! Ngûúâi nûä nhên viïn cuãa phoâng dõch vuå du lõch khi nghe töi yïu cêìu böîng böëi röëi àïën nöîi múâ hùèn ài vaâ traã lúâi rêët tiïëc Galac khöng coá caã saách hûúáng dêîn lêîn söí tay cêím ngang du lõch cho khaác tûâ Traái Àêët túái, búãi vò haâng trùm nùm múái coá möåt ngûúâi àïën thùm Interopia. Xeát viïåc Sao Möåc vaâ Traái Àêët coá chung nguöìn göëc Mùåt Trúâi, cö ta àïì nghõ töi duâng taåm cuöën cêím nang cho ngûúâi Sao Möåc. Vò khöng coá caách naâo khaác hún, töi àaânh cêìm lêëy noá vaâ yïu cêìu àùåt cho töi möåt phoâng trong khaách saån "Coxmonia". Töi cuäng ghi tïn tham gia cuöåc ài sùn do Galac töí chûác, sau àoá ài daåo lang thang trong thaânh phöë. Viïåc ngûúâi töi khöng tûå phaát saáng hoáa ra rêët bêët tiïån, töi cûá phaãi dûâng laåi úã caác ngaä tû gêìn nhûäng ngûúâi Acàrit laâm nhiïåm vuå àiïìu khiïín giao thöng vaâ nhúâ aánh saáng cuãa hoå àïí àoåc cuöën cêím nang múái mua. Àuáng nhû töi dûå àoaán, nöåi dung cuãa noá toaân laâ: úã àêu coá thïí coá àûúåc caác thûåc phêím chïë tûâ mïtan; phaãi sûã duång caác voâi nhû thïë naâo trong caác buöíi tiïëp tên long troång, vên vên... Töi vûát luön cuöën cêím nang vaâo thuâng àûång raác, vêîy möåt chiïëc xe eboret chaåy ngang qua vaâ baão chúã túái khu nhaâ gmaz. Nhûäng cöng trònh xêy dûång tuyïåt vúâi hònh cheán êëy tûâ xa àaä thêëy nhêëp nhaäy nhûäng ngoån lûãa muön maâu cuãa nhûäng ngûúâi Acddrit àûúng sung sûúáng hûúãng thuá vui cuãa àúâi söëng gia àònh, coân trong http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 49 caác toâa nhaâ cöng súã lêëp laánh nhûäng chuöîi ngoåc rûåc saáng àeåp mï höìn cuãa doâng caác viïn chûác. Chiïëc xe eboret ài röìi, töi coân daåo möåt laát nûäa. Khi töi àang àûáng thaán phuåc trûúác toâa nhaâ gmaz - töíng cuåc Xupxú - cao ngêët trïn quaãng trûúâng, thò coá hai viïn chûác cao cêëp úã trong bûúác ra, coá thïí nhêån ngay ra chûác vuå cuãa hoå qua cûúâng àöå phaát saáng vaâ lúáp rùng cûãa àoã viïìn chung quanh chao cuãa hoå. Hoå dûâng laåi caách töi khöng xa vaâ töi nghe àûúåc cêu chuyïån cuãa hoå. - Caái viïåc àaáng ngaåi êëy khöng nhêët thiïët nûäa chûá? - Ngûúâi cao lúán ngûåc àeo àêìy huên chûúng hoãi. Ngûúâi kia traã lúâi, toaân thên bûâng saáng: - Khöng. Giaám àöëc noái laâ chuáng töi khöng hoaân thaânh kïë hoaåch vaâ têët caã laâ do Grutrup. Khöng coân caách naâo khaác, giaám àöëc noái laâ phaãi thay anh ta thöi. - Grutrup êëy aâ? - Àuáng thïë. Ngûúâi thûá nhêët tùæt ngêëm, chó coân nhûäng chiïëc huên chûúng cuãa öng ta laâ tiïëp tuåc phaát saáng thaânh möåt voâng hoa muön maâu röìi haå thêëp gioång, öng ta noái: - Anh chaâng khöën khöí êëy seä phaãi long àöng nhiïìu àêëy. - Kïå cho hùæn long àöng, khöng coá gò giuáp hùæn àûúåc nûäa. Bùçng khöng thò chùèng coân quy cuã gò caã. Bao nhiïu nùm nay ngûúâi ta àaä loaåi ài àuã caác haång ngûúâi àêu phaãi àïí cho xepunki ngaây caâng phaát triïín hún! Thêëy hay, töi bêët giaác tiïën laåi gêìn chöî nhûäng ngûúâi Acàrit, nhûng hoå im bùåt vaâ laãng ài. Thêåt laå, nhûng sau àoá bïn tai töi luön luön vùèng lïn caái tûâ "xepunki". Khi ài trïn vóa heâ cöë hoâa nhêåp vaâo cuöåc söëng ban àïm cuãa thuã àö, tûâ trong nhûäng àaám àöng ngûúâi laáo nhaáo, caái tûâ bñ êín àoá cûá àuöíi theo töi, khi thò bùçng möåt gioång thò thêìm, khi thò vang lïn laãnh loát say mï; coá thïí àoåc thêëy noá trïn caác quaã cêìu quaãng caáo thöng baáo vïì caác cuöåc baán àêëu giaá vaâ àêëu thêìu cöng khai caác http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 50 xepunki hiïëm, hoùåc trïn caác biïín quaãng caáo bùçng àeân nïöng nhêëp nhaáy múâi chaâo moåi ngûúâi mua caác xepunkari möët nhêët. Töi cöë àoaán xem noá laâ thûá gò nhûng vö hiïåu; cuöëi cuâng, gêìn nûãa àïm, khi töi ngöìi trong quaán giaãi khaát trïn têìng thûá taám mûúi cuãa cûãa haâng baách hoáa töíng húåp, uöëng möåt cöëc nûúác eáp cuöcli cho tónh ngûúâi, nghe cö ca sô ngûúâi Acàrit cêët gioång haát baâi haát thúâi thûúång luác àoá laâ baâi "Xepunki nhoã beá cuãa em", thò nöîi toâ moâ cuãa töi àaä tùng lïn túái mûác töi phaãi hoãi ngay ngûúâi hêìu baân àang ài laåi chöî töi ngöìi laâ coá thïí kiïëm xepunki úã àêu àûúåc. - Cûãa haâng trûúác mùåt, - anh ta traã lúâi möåt caánh lú àaäng trong khi nhêån tiïìn. Chúåt anh ta chùm chuá nhòn t öi, ngûúâi húi sêîm laåi. Öng coá möåt mònh thöi aâ? -Anh ta hoãi. - Vêng. Thïë thò sao? - Khöng. khöng sao. Rêët tiïëc laâ töi khöng coá tiïìn leã. Vêåy laâ khöng nhêån àûúåc tiïìn traã laåi, töi ra thang maáy ài xuöëng dûúái. Quaã thêåt, phña trûúác mùåt töi nhòn thêëy coá möåt têëm biïín lúán quaãng caáo xepunki, töi àêíy caánh cûãa thuyã tinh vaâ bûúác vaâo bïn trong möåt cûãa haâng vùæng tanh vaâo luác khuya khoùæt naây. Töi bûúác laåi chöî quêìy haâng vaâ vúái möåt veã thúâ ú giaã taåo cöë yá, töi hoãi mua möåt xepunki. - Loaåi xepunki naâo aå? Ngûúâi baán haâng vûâa tuåt tûâ chöî treo mònh xuöëng vûâa hoãi. - Hûâm, loaåi naâo aâ... Loaåi bònh thûúâng thöi,- töi traã lúâi. - Sao laåi laâ bònh thûúâng àûúåc ?- Anh ta ngaåc nhiïn. - Chuáng töi chó baán caác loaåi xepunki coá tiïëng huyát gioá thöi... - Thò cho töi möåt chiïëc... - Thïë phu nhên cuãa ngaâi àêu? - Hûâm... Töi khöng àem theo... - Laâm sao ngaâi laåi coá thïí mua noá khi thiïëu vúå àûúåc ? - Ngûúâi baán haâng noái vaâ nhòn töi chùçm chùçm. Ngûúâi anh ta dêìn dêìn sêîm laåi. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 51 - Töi khöng coá vúå, - töi thöët lïn möåt caách thiïëu thêån troång. - Ngaâi...khöng... coá vúå ?!- Ngûúâi baán haâng sêìm mùåt laåi noái lùæp bùæp, anh ta nhòn töi vúái veã hoaãng súå, - Thïë maâ ngaâi muöën mua xepunki?... Khöng coá vúå?... Caã ngûúâi anh ta run lïn bêìn bêåt. Cay àùæng, töi lao ra ngoaâi phöë, vêîy àûúåc möåt chiïëc eboret coân raãnh vaâ ra lïånh àûa töi túái möåt hiïåu ùn naâo àoá. Noá chúã töi àïën hiïåu ùn "Mirgindrag". Töi bûúác vaâo àuáng luác daân nhaåc ngûâng chúi. Trong phoâng coá hún ba trùm khaách àûúng treo mònh. Töi laách qua àaám àöng vûâa ài vûâa ngoá quanh tòm möåt chöî tröëng. Thònh lònh coá ai goåi toi. Töi sung sûúáng nhêån ra möåt khuön mùåt quen thuöåc. àoá laâ möåt nhaâ buön maâ trûúác àêy töi àaä coá dõp laâm quen úã autröpia. Öng ta àang treo mònh bïn caånh vúå vaâ con gaái. Töi tûå giúái thiïåu vúái caác baâ vaâ bùæt àêìu noái chuyïån vui vúái caã nhaâ; hoå àaä ùn uöëng tûúng àöëi nhiïìu vaâ chöëc chöëc laåi àûáng dêåy àïí lùn trïn saân theo möåt àiïåu nhaåc nhaãuy naâo àoá. Àûúåc baâ vúå öng baån khuyïën khñch, cuöëi cuâng töi cuäng duäng caãm lao vaâo nhaãy; öm nhau thêåt chùåt, caã böën ngûúâi chuáng töi lùn theo möåt àiïåu mambrin böëc lûãa. Thaânh thêåt maâ noái, cuäng vaâi lêìn töi bûúu traán nhûng phaãi dúã khoác dúã cûúâi laâm ra böå khoaái traá lùæm. Khi chuáng töi quay vïì baân, trïn àûúâng ài töi giûä öng baån laåi vaâ gheá saát vaâo tai öng ta hoãi öng ta vïì xepunki. - Xin löîi, öng noái gò thïë ? - öng ta nghe khöng ra. Töi nhùæc laåi cêu hoãi vaâ noái thïm laâ töi muöën kiïëm xepunki. Coá leä töi noái quaá to, - nhûäng ngûúâi treo úã gêìn àêëy quay hïët caã laåi, mùåt sa sêìm nhòn töi, coân öng ngûúâi quen cuãa töi thò hoaãng höët chùæp hai voâi laåi van vó. - Laåy Àrum chñ thaánh, öng coá möåt mònh thöi maâ, Ion! - Thò àaä sao naâo ? - Töi kïu to, maáu àaä húái böëc lïn àêìu. Chùèng leä vò thïë töi khöng àûúåc nhòn caái xepunki sao ? Nhûäng lúâi noái àoá vang lïn raânh roåt trong bêìu khöng khñ àöåt nhiïn im lùång nhû túâ. Baâ vúå cuãa öng baån töi ngêët ài guåc xuöëng saân, öng ta vöåi lao laåi chöî baâ ta, nhûäng ngûúâi Acàrit àûáng gêìn àoá tiïën http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 52 laåi chöî töi, àöíi maâu toã roä yá thuâ àõch; ngay luác àoá ba ngûúâi hêìu bvaân xuêët hiïån, hoå toám lêëy cöí aáo töi vaâ töëng töi ra àûúâng. Töi hïët sûác giêån dûä, vêîy möåt chiïëc eboret vaâ yïu cêìu chúã töi vïì khaách saån. Caã àïm toi khöng sao chúåp àûúåc mùæt, ngûúâi nhû coá ai caâo cêëu. Maäi saáng ra töi múái hiïíu vò sao. do khöng àûúåc Galac cung cêëp nhûäng tin tûác chñnh xaác nïn nhûäng ngûúâi phuåc vuå trong khaách saån, theo nhûäng kinh nghiïåm cay àùæng cuãa mònh thêëy coá möåt söë khaách troå vêîn thûúâng àöët thuãng caã àïåm, nïn àaä traãi giûúâng nùçm bùçng têëm amiùng. Buöíi saáng trúâi tuyïåt àeåp vaâ nhûäng êën tûúång khoá chõu cuãa ngaây höm qua khöng coân laâm töi tûác töëi nûäa. Töi vui sûúáng chaâo àoán ngûúâi àaåi diïån cuãa cöng ty Galac, öng naây àïën chöî töi luác mûúâi giúâ bùçng eboret, trïn xe luãng cuãng nhûäng goái, höåp cuâng vúái kem böi ài sùn vaâ caã möåt lö nhûäng trang bõ sùn bùæn. - Öng chûa bao giúâ ài sùn cuöcli phaãi khöng?- Ngûúâi dêîn àûúâng cho töi hoãi khi chiïëc xe àaä lao nhanh trïn àûúâng phöë cuãa Etotam. - Chûa. Öng coá thïí vui loâng hûúáng dêîn töi àûúåc chûá ? - Töi móm cûúâi àïì nghõ. Vúái kinh nghiïåm cuãa nhûäng chuyïën ài sùn nhûäng con vêåt lúán nhêët trong Thiïn Haâ, thûåc ra töi coá thïí cho pheáp mònh giûä thaái àöå hoaân toaân thaãn nhiïn. - Xin sùén loâng, - ngûúâi dêîn àûúâng lïî àöå traã lúâi. Àoá laâ möåt ngûúâi Acdrit gêìy goâ, neát mùåt nhúåt nhaåt, khöng doá chao, quêën möåt têëm vaãi xanh thêîm. Löëi trang phcuå nhû töi chûa gùåp bao giúâ trïn haânh tinh naây. Khi töi noái àiïìu àoá vúái öng ta thò àûúåc traã lúâi àoá laâ böå quêìn aáo ài sùn cêìn thiïët phaãi mùåc àïí coá thïí laåi gêìn con thuá; caái maâ töi cho laâ vaãi thûåc ra laâ möåt chêët töíng húåp chuyïn duång phuã lïn thên thïí. Noái toám laåi, àoá laâ thûá böå àöì phun lïn ngûúâi tiïån lúåi, thûåc duång vaâ àiïìu quan troång nhêët laâ noá hoaân toaân nguyå trang àûúåc sûå phaát saáng tûå nhiïn cuãa ngûúâi Acàrit coá thïí laâm cho con cuöcli súå. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 53 Ngûúâi hûúáng dêîn lêëy tûâ trong cùåp ra möåt túâ giêyá in sùén àûa töi àoåc àïí laâm quen. Töi vêîn coân giûä túâ giêëy àoá trong söë giêëy túâ cuãa töi. Nöåi dung nhû sau: ÀIÏÌU LÏÅ SÙN CUÖCLI TAÂI LIÏÅU HÛÚÁNG DÊÎN KHAÁCH TÛÂ XÛÁ KHAÁC TÚÁI Cuöcli, vúái tû caách la möåt giöëng thuá coá giaá trõ vïì mùåt sùn bùæn, àoâi hoãi nhûäng yïu cêìu rêët cao àöëi vúái phêím chêët cs nhên cuäng nhû trang bõ cuãa ngûúâi ài sùn. Giöëng thuá naây, trong quaá trònh tiïën hoaá àïí thñch nghi vúái nhûäng cún mûa thiïn thaåch àaä hònh thaânh möåt lúáp voã giaáp khöng thïí bùæn thuãng, vò vêåy ngûúâi ta sùn cuöcli tûâ trong ra. Àïí sùn cuöcli cêìn phaãi coá a) giai àoaån àêìu: böi kem da maâu àêët, nûúác chêëm laâm tûâ nêëm, muöëi, vaâ haåt tiïu. b) giai àoaån chuã yïëu: chöíi rúm, mòn heån giúâ. I. Cöng taác chuêín bõ taåi chöî. Ngûúâi ta ài sùn cuöcli bùng möi. Ngûúâi ài sùn trûúác tiïn phaãi xoa kyä kem böi da maâu àêët lïn ngûúâi vaâ ngöìi xöím trïn raänh xchiooc, sau àoá ngûúâi cuâng ài seä lêëy haânh thaái nhoã phuã lïn ngûúâi anh ta vaâ cho gia võ vûâa àuã. II. Phaãi chúâ cuöcli trong tû thïë àoá. Khi naâo con thuá laåi gêìn cêìn giûä bònh tônh, hai tay öm chùåt traái mòn cho àïën luác bêëy giúâ vêîn àûúåc giûä giûäa hai àêìu göëi. Giöëng cuöcli àoái thûúâng nuöët möìi ngay lêåp tûác. Nïëu nhû cuöcli khöng muöën ùn, àïí kñch thñch coá thïí vöî nheå vaâo lûúäi noá. Trong trûúâng húåp coá nguy cú thêët baåi coá ngûúâi khuyïn nïn gia thïm muöëi, nhûng àoá laåi laâ möåt biïån phaáp cûåc kyâ nguy hiïím, búãi vò cuöcli coá thïí hùæt húi. Khöng mêëy ai trong söë ngûúâi ài sùn chõu nöíi caái hùæt húi cuãa giöëng cuöcli. III. Giöëng cuöcli sau khi nuöët möìi thûúâng liïëm meáp röìi boã ài. Sau khi bõ nuöët vaâo röìi, ngûúâi ài sùn khöng àûúåc chêåm trïî phaãi bùæt http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 54 tay vaâo hoaåt àöång tñch cûåc, coá nghôa laâ duâng chiïëc chöíi phuãi hïët haânh vaâ gia võ trïn ngûúâi àïí kem böi da coá thïí phaát huy taác duång laâm yïëu con thuá, sau àoá àiïìu chónh cú chïë heån giúâ cho traái mòn vaâ chaåy thêåt nhanh vïì hûúáng ngûúåc vúái hûúáng vûâa bõ nuöët vaâo. IV. Khi nhaãy tûâ miïång con cuöcli ra cöë gùæng rúi xuöëng bùçng caã tay lêîn chên vaâ àûâng àïí bõ bûúu àêìu. Ghi chuá: Cêëm sûã duång caác võ cay noáng. Cuäng cêëm caã viïåc àùåt mòn heån giúâ vaâ rùæc haânh lïn àoá àïí lûâa cuöcli. Nhûäng haânh àöång nhû vêåy seä bõ truy töë vaâ trûâng trõ theo phaáp luêåt nhû laâ töåi sùn bùæn tröëm muöng thuá. Àoán chuáng töi úã bòa khu rûâng baão töìn sùn bùæn àaä coá viïn quaãn lyá Vauvrú cuâng vúái gia àònh cuãa öng; dûúái aánh mùåt trúâi ngûúâi hoå lêëp laánh nhû pha lï. Öng coá veã laâ möåt ngûúâi rêët chên tònh vaâ hiïëu khaách, múâi chuáng töi cuâng ùn trûa, vaâ chuáng töi àaä ngöìi vaâi giúâ cuâng vúái àaám vúå con dïî thûúng cuãa öng, nghe nhûäng cêu chuyïån vïì àúâi söëng cuãa loaâi ngûúâi, caác kyã niïåm ài sùn cuãa Vauvrú vaâ nhûäng ngûúâi con trai cuãa öng. Chúåt möåt tay thúå sùn thúã höín hïín chaåy vaâo baáo rùçng nhûäng ngûúâi thúå sùn àaä döìn àûúåc con cuöcli vaâo rûâng. - Caái giöëng cuöcli êëy, - viïn quaãn lyá giaãi thñch vúái töi, - luác àêìu phaãi àuöíi cho noá chaåy möåt trêån àaä, àïí cho noá àoái maâ! Ngûúâi böiàêìy kem, tay mang traái mòn vaâ caác gia võ, töi cuâng vúái nhoám Vauvrú vaâ ngûúâi dêîn àûúâng ài sêu vaâo xchiooc. Con ngûúâi chùèng mêëy chöëc àaä mêët huát trong möåt khu rûâng rêåm. Chuáng töi ài rêët vêët vaã, thónh thoaãng laåi phaãi voâng qua nhûäng vïët chên cuãa con cuöcli to nhû nhûäng caái ao, röång àïën nùmmeát àûúâng kñnh. Cuöåc haânh trònh keáo daâi rêët lêu. Àöåt nhiïn mùåt àêët rung lïn, ngûúâi dêîn àûúâng dûâng laåi, giú voâi lïn ra hiïåu cho moåi ngûúâi im lùång. Coá nhûäng tiïëng êìm êìm, dûúâng nhû àêu àoá phña chên trúâi baäo taáp àûúng nöíi lïn. - Nghe thêëy khöng? - ngûúâi dêîn àûúâng thò thêìm. - Coá. Cuöcli àêëy aâ? - Phaãi. Noá gêìm àêëy. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 55 Chuáng töi giúâ di chuyïín chêåm chaåp vaâ thêån troång hún. Tiïëng êìm êìm àaä dõu ài vaâ xchiooc chòm vaâo im lùång. Cuöëi cuâng, giûäa caác àaám buåi cêy chúåt xuêët hiïån möåt baäi tröëng rêët röång. Dûâng laåi bïn ròa baäi tröëng àoá, nhûäng ngûúâi baån àöìng haânh cuãa töi tòm möåt chöî thuêån tiïån rùæc gia võ lïn ngûúâi töi vaâ, khi àaä tin chùæc laâ caái chöíi vaâ traái mòn cuãa töi àaä sùén saâng àêu vaâo doá röìi, hoå roán reán laánh ài ra sau khi khuyïn töicöë giûä bònh tônh. Möåt luác lêu sûå yïn tônh chó bõ khuêëy àöång búãi tiïëng nhai söåt soaåt cuãa luä thuá taám voâi; chên cuãa töi hêìu nhû tï daåi. Thònh lònh mùåt àêët laåi rung chuyïín. Tñt àùçng xa töi nhêån thêëy coá vêåt gò àoá àang chuyïín àöång - ngoån caác cêy úã meáp khoaãng rûâng tröëng nghiïng ngaã vaâ àöí raåp àaánh dêëu àûúâng ài cuãa con thuá. Chùæc chùænghiïn cûáu phaãi laâ möåt con thuá lúán ra troâ. Chùèng bao lêu con cuöcli loá àêìu ra baäi tröëng, bûúác qua caác thên cêy àöí vaâ tiïën vïì phña trûúác. Noá bûúác ài huâng duäng, khõt muäi êìm ô, tiïën laåi phña töi. Hai tay öm chùåt lêëy traái mòn àêìy mêëu, töi thaãn nhiïn chúâ àúåi. Con cuöcli dûâng laåi caách töi khoaãng nùm mûúi meát vaâ liïëm meáp. Qua lúáp da thõt trong suöët cuãa noá, töi nhòn thêëy bïn trong haâi cöët cuãa nhûäng ngûúâi ài sùn khöng gùåp may. Con cuöcli coân àûáng têìn ngêìn möåt luác. Töi àaä bùæt àêìu súå noá boã ài, thò con thuá chúåt laåi gêìn vaâ liïëm töi. Töi chó nghe thêëy möåt tiïëng túåp maånh röìi mùåt àêët nhû chuöìi ài dûúái chên. "Truáng röìi!" - Töi tûå nhuã. Trong buång con cuöcli khöng quaá töëi nhû caãm giaác luác ban àêìu cuãa töi. Sau khi phuãi ngûúâi töi nhêëc traái mòn nùång trôu lïn vaâ bùæt àêìu vùån kñp heån giúâ, thò coá tiïëng ai ho khe kheä vùèng àïën tai töi. Töi ngêíng àêìu lïn vaâ ngaåc nhiïn thêëy trûúác mùåt mònh laâ möåt ngûúâi Acàrit khöng quen biïët cuäng nhû töi àang cuái xuöëng möåt traái mòn. Trong khoaãnh khùæc chuáng töi nhòn nhau. - Öng laâm gò úã àêy thïë? - Töi hoãi. - Sùn cuöcli, - öng ta traã lúâi. - Töi cuäng vêåy, - töi noái. - Nhûng xin öng àûâng chuá yá túái töi. Öng laâ ngûúâi vaâo àêy trûúác maâ. - Khöng thïí thïë àûúåc, - öng ta phaãn àöën. - Öng laâ khaách maâ. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 56 - Thïë àúâi naâo! - Öng ta kïu lïn. - Öng seä àïí traái mòn cuãa töi laåi khi khaác. Xin múâi öng! Xin öng àûâng ngaåi vò töi coá mùåt úã àêy. - Khöng àúâi naâo! - Öng ta kïu lïn. - Öng laâ khaách cuãa chuáng töi. - Trûúác hïët töi laâ möåt ngûúâi ài sùn. - Coân töi trûúác hïët laâ chuã nhaâ vaâ khöng thïí àïí öng vò töi maâ laåi phaãi tûâ boã con cuöcli naây. Rêët mong öng nhanh nhanh lïn cho, kem böi da bùæt àêìu coá taác duång röìi àêëy. Quaã thêåt nghe roä tiïëng noá thúã phò phoâ, cûá nhû laâ coá àïën mûúâi caái àêìu taâu àang cuâng phò húi möåt luác. Khi thêëy rùçng khöng thïí thuyïët phuåc àûúåc öng baån Acàrit gùåp úã àêy, töi vùån kñp mòn vaâ àúåi baån múái, song öng naây laåi coân naâi töi ra trûúác. Chuáng töi nhanh choáng rúâi khoãi con cuöcli.k Khi rúi tûâ àöå cao bùçng toaâ nhaâ hai têìng xuöëng, töi húi bõ giêåp àêìu göëi. Con cuöcli roä raâng laâ thêëy nheå buång, noá cùæm àêìu chaåy vaâo trong rûâng laâm cêy cöëi úã àoá àöí rêìm rêåm nghe löång oác. Cuöëi cuâng möåt tiïëng sêëm àöång khuãng khiïëp vang lïn röìi moåi vêåt lùång ài. - Xong röìi! Xin thêåt loâng chuác mûâng öng, - ngûúâi ài sùn kïu lïn vaâ xiïët chùåt tay töi. Àuáng luác àoá ngûúâi dêîn àûúâng vaâ viïn quaãn lyá khu rûâng sùn ài laåi. Vò trúâi àaä töëi, cêìn phaãi vïì thaânh cho nhanh, viïn quaãn lyá hûáa vúái töi laâ tûå tay öng ta seä nhöìi rúm con cuöcli vaâ gûãi noá vïì Traái àaát bùçng chuyïën taâu vêån taãi súám nhêët. 5 thaáng XI. Böën ngaây röìi khöng ghi möåt doâng naâo - bêån kinh khuãng. Caác buöíi saáng - tiïëp àaåi diïån cuãa Höåi liïn laåc vùn hoáa vuä truå, viïån baão taâng, phoâng triïín laäm, kõch vö tuyïën, coân buöíi chiïìu thò ài thùm hoãi, dûå caác buöíi tiïëp àoán long troång, phaát biïíu yá kiïën. Àaä caãm thêëy mïåt moãi lùæm röìi. Àaåi diïån cuãa Höåi liïn laåc vùn hoáa vuä truå baão trúå cho töi höm qua coá noái vúái töi laâ thúâi kyâ thithahölo sùæp àïën röìi, thïë maâ töi quïn hoãi öng ta xem àoá laâ caái gò. Laåi coân phaãi ài http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 57 gùåp giaáo sû Radun, nhaâ baác hoåc nöíi tiïëng ngûúâi Acàrit, nhûng chùèng biïët khi naâo múái ài àûúåc. 6 thaáng XI. Buöíi saáng àang úã trong khaách saån thò bõ àaánh thûác nhûäng tiïëng êìm êìm khuãng khiïëp. Töi nhaãy khoãi giûúâng vaâ nhòn thêëy nhûäng cöåt khoái vaâ lûãa cuöìn cuöån böëc lïn trïn thaânh phöë. Vöåi goåi àiïån thoaåi cho phoâng chó dêîn cuãa khaách saãn vaâ hoãi xem coá viïåc gò xaãy ra. - Khöng coá gò àùåc biïåt caã, - cö nhên viïn àiïån thoaåi traã lúâi. Àûâng lo, àoá laâ thithahölo1 àêëy maâ. - Thithahölo? - Doâng thiïn thaåch höîn loaån maâ cûá mûúâi thaáng mj chuáng töi laåi va chaån vúái noá möåt lêìn. - Thïë thò thêåt laâ khuãng khiïëp! - Töi kïu lïn. - Coá leä nïn ra hêìm truá êín chùng?! - ÖÌ, chùèng coá hêìm naâo chõu àûúåc thiïn thaåch rúi vaâo àêu. Nhûng öng, cuäng nhû nhûäng cöng dên khaác, àaä coá phiïn baãn dûå trûä, öng khöng cêìn phaãi lo lùæng. - Laåi coân phiïn baãn naâo nûäa? - Töi hoãi, song cö ta àaä gaác maáy. Töi vöåi vaâng mùåc quêìn aáo vaâ ài ra phöë. Moåi hoaåt àöång ngoaâi phöë vêîn bònh thûúâng; moåi ngûúâi vêîn vöåi vaä ài lo viïåc cuãa mònh, caác quan chûác saáng loáe nhûäng huên chûúng àuã maâu sùæc vêîn ngöìi xe àïën cöng súã, trong caác vûúân treã boån treã vêîn nö àuâa, nhaáy saáng vaâ haát hoâ. nhûäng tiïëng nöí trúã nïn thûa thúát hún, chó coân vùèng laåi tûâ núi xa tiïëng êìm ò àïìu àïìu. Töi nghô buång coá leä thithahölo khöng phaãi laâ möåt hiïån tûúång nguy hiïím lùæm búãi vò khöng ai chuá yá túái noá caã, vaâ thïë laâ theo kïë hoaåch àaä àõnh trûúác töi lïn xe ài àïën vûúân baách thuá. Àñch thên öng giaám àöëc, möåt ngûúâi Acàrit gaây goâ noáng naãy nhûng coá aánh saáng àeåp, àûa töi ài tham quan. Vûúân thuá Etoham àûúåc baão quaãn rêët tuyïåt vúâi; öng giaám àöëc tûå haâo cho töi biïët laâ 1 http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 58 öng coá caã möåt böå sûu têåp muöng thuá tûâ nhûäng xûá heão laánh nhêët cuãa Thiïn haâ, trong àoá coá caã nhûäng giöëng vêåt cuãa Traái Àêët. Caãm àöång , töi ngoã yá muöën xem chuáng. - Rêët tiïëc, giúâ thò khöng thïí àûúåc, - öng giaám àöëc traã lúâi, vaâ khi bûát gùåp aánh mùæt nghi ngúâ cuãa töi, liïìn thïm: Öng biïët àêëy, úã chöî chuáng töi viïåc thñch nghi vúái khñ hêåy rêët khoá khùn, vaâ töi àaä súå khöng con naâo söëng nöíi, may maâ chïë àöå ùn kiïng hoaân toaân bùçng vitamin do caác nhaâ baác hoåc cuãa chuáng töi àïì ra àaä àûa laåi nhûäng kïët quaã tuyïåt diïåu. - AÂ, ra thïë. Nhûng àoá laâ giöëng vêåt gò vêåy? - Giöëng ruöìi. Öng coá thñch cuöcli khöng? Öng ta nhòn töi, khêín khoaãn chúâ àúåi, vò thïë töi cöë traã lúâi bùçng möåt gioång nhiïåt tònh thaânh thêåt: - ÖÌ, rêët thñch, thêåt laâ möåt giöëng vêåt hiïìn laânh àaáng yïu! Öng ta raång rúä hùèn lïn: - Töët quaá, chuáng ta àïën chöî chuáng ài, nhûng xin löîi, öng hùén àúåi cho möåt chuát àaä. Öng ta quay trúã laåi vúái cuöån day thûâng trïn vai vaâ dêîn töi àïën khu chuöìng cuöcli àûúåc bao quanh bùngf caác bûác tûúâng cao chñn mûúi meát. Múã cûãa, àïí töi vaâo vaâo trûúác. - Öng coá thïí yïn têm, - öng ta noái, nhûäng con cuöcli cuãa töi hoaân toaân thuêìn tñnh. Töi loåt vaâo möåt khu xchiooc nhên taåo. úã àêy ngûúâi ta thaã chaâng saáu hay baãy con cuöcli: nhûäng caá thïí àûúåc choån lûåa cêín thêån to gêìn ba hecta. Nghe tiïëng öng giaám àöëc, con lúán nhêët tiïën laåi phña chuáng töi vaâ chòa àuöi ra. Öng giaám àöëc leo lïn caái àuöi vaâ ra hiïåu cho töi laâm theo. Khi àöå döëc trúã nïn quaá lúán, öng giaám àöëc thaáo cuöån dêy thûâng ta vaâ àûa cho töi möåt àêìu àïí töi buöåc vaâo ngûúâi. Buöåc chùçng ngûúâi vúái nhau, chuáng töi leo chûâng hai tiïëng. Túái àónh lûng con cuöcli, öng giaám àöëc lùång leä ngöìi xuöëng, tröng xuác àöång ra mùåt. Trên troång tònh caãm cuãa öng, töi khöng daám quêëy röëi bêìu khöng khñ im lùång. Möåt luác sau öng noái: http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 59 - Caãnh àeåp tuyïåt vúâi, phaãi khöng öng? Quaã thêåt, dûúái chên chuáng töi traãi röång toaân caãnh thaânh phöë Etotam vúái caác àónh thaáp, chuâa chiïìn, nhûäng ngöi nhaâ gmaz; ngûúâi ài trïn caác phöë tröng beá xñu nhû àaân kiïën àang boâ. - Öng rêët gùæn boá vúái nhûäng con cuöcli thò phaãi? - Töi kheä hoãi, àûa mùæt nhòn öng àang lêëy tay xoa xoa lûng con vêåt ngay chöî göì lïn cao nhêët. - Töi yïu chuáng, - öng noái möåt caách giaãn dõ vaâ nhòn thùèng vaâo mùæt töi. Àoá laâ vò nhûäng con cuöcli chñnh laâ caái nöi cuãa nïìn vùn minh cuãa chuáng töi, öng noái thïm. Trêìm ngêm möåt laát, öng giaám àöëc noái tiïëp: - Höìi xa xûa, caách àêy haâng nghòn nùm, chuáng töi àaä laâm gò coá thaânh phöë, nhûäng ngöi nhaâ tuyïåt vúâi, nïìn kyä thuêåt, phiïn baãn dûå trûä... Thúâi àoá, chñnh nhûäng sinh vêåt töët buång coá sûác maånh tuyïåt luên naây àaä che chúã cho chuáng töi, cûáu chuáng töi trong caác thúâi kyâ thithahölo khöí aãi. Khöng coá loaâi cuöcli thò khöng möåt nfûúâi Acàrit naâo coá thïí söëng soát túái ngaây haånh phuác höm nay, thïë maâ bêy giúâ hoå dùn bùæn chuáng, tiïu diïåt chuáng, laâm haåi chuáng - möåt sûå vö ún thêåm tïå, quaá quùæt! Töi khöng daám ngùæt lúâi öng. Vaâi giêy sau, cöë neán xuác àöång öng laåi cêët tiïëng: - Sao maâ töi cùm gheát caái boån ngûúâi ài sùn êëy thïë, caái böån ùn chaáo àaái baát êëy! Öng coá leä cuäng àaä thêëy nhûäng biïín quaãng caáo kem böi sùn röìi, coá phaãi khöng? - Vêng. Xêëu höí chñn ngûúâi vò nhûäng lúâi noái àuâa cuãa öng giaám àöëc, töi run súå trûúác yá nghô: nhúá öng ta biïët vïì caái haânh àöång múái àêy cuãa töi, rùçng chñnh tay töi àaä giïët chïët möåt con cuöcli. Cöë laái öng giaám àöëc khoãi caái àïì taâi tïë nhõ aáy, töi hoãi: - Quaã laâ caác öng phaãi mang ún chuáng nhiïìu thïë û? Töi khöng biïët chuyïån... http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 60 - Sao öng laåi khöng biïët nhó? Nhûäng con cuöcli àaä mang chuáng töi trong buång hai mûúi nhòn nùm. Söëng trong àoá, àûúåc voã giaáp chùæc chùæn cuãa chuáng che chúã khoãi caác cún mûa thiïn thaåch chïët ngûúâi, töí tiïn cuãa chuáng töi àaä trúã thaânh nhûäng ngûúâi nhû chuáng töi ngaây nay: nhûäng sinh vêåt cñ lñ trñ tuyïåt vúâi, toãa saáng trong àïm töëi. Öng khöng biïët gò vïì chuyïån àoá sao? - Töi úã xûá khaác àïën... - töi lùæm bùæp, trong thêm têm thïì rùçng seä khöng bao giúâ laâm àiïìu gò coá haåi cho loaâi cuöcli nûäa. - AÂ, vêng, vêng... - öng giaám àöëc traã lúâi, vaâ khöng nghe töi noái, öng àûáng lïn. Rêët tiïëc laâ töi phaãi vïì, cöng viïåc àang àúåi töi. ÚÃ vûúân baách thuá ra, töi ngöìi eboret ài àïën Galac, úã àêëy ngûúâi ta phaãi daânh veá cho töi xem buöíi diïîn ban ngaây. ÚÃ trung têm thaânh phöë laåi bùæt àêìu nghe thêëy nhûäng tiïëng sêëm rïìn, möîi luác möåt maånh vaâ to hún. Trïn caác maái nhaâ böëc lïn nhûäng cöåt khoái lûãa. Thêëy khöng ai trong söë ngûúâi ài àûúâng maãy may chuá yá túái chuyïån àoá, töi cuäng im lùång. Cuöëi cuâng chiïëc eboret dûâng laåi trûúác cûãa galac. Ngûúâi thûúâng trûåc hoãi töi coá thñch vûúân baách thuá khöng. - Rêët, rêët thuá võ, - töi àaáp, - nhûng... trúâi... úi! Toâa nhaâ Galac nhaãy dûång lïn. Hai daäy nhaâ trõ sûå phña ngoaâi cûãa söí nhòn roä nhû loâng baân tay, tan ra tûâng maãng búi möåt taãng thiïn thaåch rúi àuáng vaâo. Töi uâ caã tai bûán tung vaâo tûúâng. - Caái àoá khöng àaáng súå. - Ngûúâi thûúâng trûåc noái. - úã chúi chöî chuáng töi thïm ñt nûäa, öng seä quen thöi. Xin múâi, veá cuãa öng... Anh ta khöng kõp noái hïët cêu. Chúáp lûãa, tiïëng àöí rêìm, möåt àaám buåi, vaâ khi chuáng tên ài, úã chöî ngûúâi vûâa noái chuyïån vúái töi, töi thêëy möåt caái höë sêu trïn saân. Töi àûáng ngêy ngûúâi nhû hoáa àaá. Chûa àêìy möåt phuát sau, coá vaâi ngûúâi Acàrit mùåc quêìn aáo baão höå lao àöång àïën vaá laåi löî thuãng vaâ keáo möåt chiïëc xe àêìy trïn coá möåt boåc lúán. Khi hoå múã boåc ra, trûúác mùæt töi laåi laâ ngûúâi thûúâng trûåc vúái chiïëc veá trong tay. Anh ta ruä nhûäng maãnh giêëy goái coân vûúng ngûúâi, laåi leo lïn giaá treo, noái: http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 61 - Veá cuãa öng àêy. Töi àaä noái vúái öng laâ khöng coá gò àaáng súå caã maâ. Moåi ngûúâi chuáng töi àïìu àaä àûúåc sao laåi àïì phoâng trûúâng húåp cêìn thiïët. Sûå bònh thaãn cuãa töi laâm öng ngaåc nhiïn û? Nhûng nhûäng chuyïån nhû thïë naây àaä keáo daâi haâng ba mûúi ngaân nùm nay röìi, chuáng töi àaä quen... Nïëu öng muöën duâng cúm trûa, khaách saån Galac àaä múã cûãa. Têìng dûúái, bïn cûãa ra vaâo. - Caám ún, töi khöng thêëy àoái, - töi àaáp vaâ hú loaång choaång bûúác ra giûäa nhûäng tiïëng nöí êìm êìm khöng ngúát. Möåt cún caáu giêån àöåt ngöåt xêm chiïëm lêëy töi. "Khöng àûúåc àïí cho hoå thêëy lïånh chúã töi àïën nhaâ haát. Trïn àûúâng ài, möåt maãnh thiïn thaåch phaá tan chiïëc eboret, töi ngöìi sang chiïëc khaác. Ngay úã chöî hom qua coân laâ nhaâ haát, möåt àöëng àöì naát ngöín ngang àûúng böëc khoái. - Caác öng seä hoaân laåi tiïìn veá chûá? - Töi hoãi ngûúâi baán veá àûng àûáng úã heâ phöë. - Khöng. Vúã diïîn vêîn tiïën haânh bònh thûúâng. - Bònh thûúâng laâ thïë naâo? Roä raâng thiïn thaåch... - Coân hai mûúi phuát nûäa múái bùæt àêìu cú maâ. - Nhûng... - Xin öng laâm ún traánh ra khoãi cûãa baán veá àûúåc khöng? Chuáng töi muön mua veá! Haâng ngûúâi sau lûng töi xön xao. Nhuán vai, töi traánh ra. Hai chiïëc xe taãi lúán trong thúâi gian àoá àaä chêët àêìu nhûäng maãnh vúä vaâ chúã chuáng ài àêu àoá. Vaâi phuát sau baäi àêët àaä àûúåc doån saåch. - Thïë naâo, buöíi diïîn seä tiïën haânh ngoaâi trúâi aâ? - Töi hoãi möåt söë khaán giaã àang àûáng chúâ, tay phe phêíy túâ chûúng trònh. - Khöng coá chuyåen êëy àêu; töi nghô moåi chuyïån seä bònh thûúâng caã thöi. Giêån dûä, töi im bùåt, nghô rùçng anh ta àuâa töi. Möåt chiïëc xe teác lúán chaåy àïën baäi àêët. Tûâ trong buång noá, möåt doâng chêët loãng töíng húåp dñnh nhû keo lêëp laánh maâu höìng ngoåc http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 62 tuön ra thaânh möåt àöëng lúán; ngûúâi ta duái möåt àêìu öëng vaâo caái àöëng "chaáo àùåc" coân àûúng nghi nguát khoái êëy vaâ bùæt àêìu búm khöng khñ. Àöëng chaáo biïën thaânh möåt caái bong boáng, lúán nhanh àïën choáng mùåt. Phuát sau noá àaä trúã thaânh phiïn baãn giöëng hïåt toâa nhaâ haát, chó coá caái haäy coân mïìm, àung àûa trûúác gioá. Nùm phuát sau ngöi nhaâ vûâa múái àûúåc thöíi lïn àoá àaä cûáng laåi; àuáng luác êëy thiïn thaåch laåi phaá tan möåt phêìn maái. Ngûúâi ta thöíi caái maái múái, vaâ doâng khaán giaã lêåp tûác uâa vaâo qua caánh cûãa múã röång. Ngöìi vaâo ghïë cuãa mònh, töi thêëy noá haäy coân êëm vaâ àoá laâ bùçng chûáng duy nhêët vïì tai hoåa vûâa xaãy ra. Töi hoãi ngûúâi ngöìi bïn caånh xem caái chêët deão duâng àïí thöíi nïn toâa nhaâ laâ chêët gò, vaâ àûúåc biïët àoá laâ chêët gmaz nöíi tiïëng cuãa ngûúâi Acàrit. Vúã diïîn bùæt àêìu chêåm mêët möåt phuát. Sau tiïëng cöìng, raåp haát töëi laåi vaâ trúã nïn giöëng nhû möåt caái bïëp than àêìy nhûäng hoân than le loái, coân caác diïîn viïn thò laåi saáng choái lïn rêët àeåp. Hoå àiïîn möåt vúã kõch lõch sûã tûúång trûng, vaâ thaânh thêåt maâ noái, töi khöng hiïíu gò mêëy, hún nûäa phêìn lúán caác caãnh laåi laâ ngöi àïìn; möåt töëp thiïëu nûäa Acàrit treã trung dêng hoa lïn àûác Àrum vaâ haát vïì nhûäng chaâng trai yïu dêëu cuãa longf mònh. Bêët chúåt xuêët hiïån viïn tû tïë maâu höí phaách, öng ta àuöíi têët caã caác thiïëu nûä ài, chûâa laåi möîi möåt cö àeåp nhêët, trong suöët nhû nûúác nguöìn. Viïn tû tïë giam cö ta vaâo bïn trong bûác tûúång. Ngûúâi nûä tuâ nhên cêët gioång haát goåi ngûúâi yïu mònh àïën, anh ta chaåy laåi vaâ dêåp tùæt laäo giaâ. Àuáng luác àoá möåt viïn thiïn thaåch xuyïn thuãng trêìn, phaá naát möåt phêìn phöng maân vaâ giïët chïët cö thiïëu nûä àang yïu, nhûng tûâ buåc nhùæc vúã ngûúâi ta àûa ngay phiïn baãn dûå trûä cuãa cö ta ra, rêët kheáo, khiïën ai trong söë khaán giaã luác àoá maâ coá ho hay chúáp mùæt thò khöng nhêån thêëy gò caã. Vúã kõch tiïëp tuåc, àöi trai gaái quyïët àõnh lêåp gia àònh. Cuöëi maân viïn tû tïë bõ neám xuöëng vûåc. Sau giúâ nghó, khi maân laåi àûúåc keáo lïn, töi thêëy möåt quaã cêìu rêët àeåp göìm àöi vúå chöìng cuâng con caái hoå, àang lùæc lû theo tiïëng nhaåc luác bïn naây luác bïn kia. Ngûúâi hêìu ài vaâo baáo rùçng coá möåt nhaâ haão têm giêëu tïn gûãi biïëu hai vúå chöìng möåt xêëp xepunki. Ngûúâi ta bï ra sên khêëu möåt caái höåp lúán. Nñn thúã, töi theo doäi hoå múã nùæp höåp. Khi chiïëc nùæp bêåt lïn, thò coá möåt vêåt gò àoá nïån maånh http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 63 vaâo àónh àêìu töi vaâ töi ngêët ài. Töi tónh dêåy vêîn úã chöî ngöìi cuä. Trïn sên khêëu ngûúâi ta khöng noái vïì xepunki nûäa; úã àêëy, giûäa àaám treã con vaâ böë meå chuáng, viïn tû tïë ngûúâi tùæt ngêëm àang quùçn quai miïång thöët ra nhûäng lúâi nguyïìn ruãa àöåc àõa. Töi àûa tay súâ lïn àêìu - khöng thêëy vïët bûúu. - Chuyïån gò àaä xaãy ra vúái töi thïë? - Töi thêìm thò hoãi baâ ngöìi bïn caånh. - Sao aå? aâ, viïn thiïn thaåch àaä giïît chïët öng, nhûng khöng thiïåt gò caã, caãnh diïîn àöi êëy kinh khuãng lùæm. Tuy nhiïn, àiïìu naây thêåt töìi tïå: ngûúâi ta phaãi cûã ngûúâi àïëna tanaå Galac lêëy phiïn baãn dûå trûä cuãa öng, - caái baâ Acàrit töët buång thêìm thò traã lúâi: - Phiïn baãn naâo cú? - Töi hoãi vaâ thêëy trûúác mùæt töëi sêìm laåi. - Cuãa öng, têët nhiïn... - Thïë töi àang úã àêy? - Coân úã àêu naä? úã nhaâ haát trong ngûúâi khöng àûúåc khoãe aâ? - Thïë ra giúâ laâ phiïn baãn aâ? - Àuáng thïë. Öng ngöìi bïn caånh töi, vaâng ngûúâi ra vò giêån dûä, lïn tiïëng goåi ngûúâi giûä trêåt tûå laåi. Töåi nhû möåt thùçng àiïn chaåy ra khoãi nhaâ haát, ngöìi ngay vaâo chiïëc eboret àêìu tiïn chaåy ngang qua, trúã vïì khaác saån vaâ chùm chuá ngùæm nghña mònh trong gûúng. Töi húi kmûâng vò thêëy mònh vêîn hoaân toaân nhû cuä, nhûng khi kiïím tra kyä caâng hún töi phaát hiïån möåt àiïìu thêåt khoá chõu. aáo súmi cuãa töi bõ löån traái vaâ haâng khuy àûúåc gaâi khöng àuáng phña cuãa noá - bùçng chûáng roä raâng laâ nhûäng ngûúâi mùåc quêìn aáo cho töi khöng coá möåt chuát khaái niïåm gò vïì quêìn aáo cuãa ngûúâi Traái Àêët caã. Thïm vaâo têët caã caái àoá, töi ruä tûâ trong tuái bñt têët ra nhûäng mêíu giêëy vuån goái haâng maâ trong luác vöåi vaä ngûúâi ta àaä boã quïn. Töi caãm thêëy ngheåt thúã; àuáng luác àoá chuöng àiïån thoaåi vang lïn. - Chuáng töi goåi àiïån cho öng lêìn naây laâ lêìn thûá tû, - töi nhêån ra gioång cuãa ngûúâi nûä nhên viïn Höåi liïn laåc vùn hoáa vuä truå, - giaáo sû Radun muöën tiïëp öng höm nay. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 64 - Ai cú? Giaáo sû êëy aâ? Töi nhùæc laåi, duâng hïët sûác maånh yá chñ àïí têåp trung tû tûúãng. - Àûúåc, khi naâo? - Khi naâo öng thêëy tiïån. Ngay bêy giúâ cuäng àûúåc. - Thïë thò töi seä àïën chöî giaáo sû ngay bêy giúâ! - Àöåt nhiïn töi quyïët àõnh. - Vaâ... xin cö thanh toaán cho! - Öng àõnh bay ngay aâ? - Cö nhên viïn ngaåc nhiïn. - Vêng, àaânh phaãi thïë thöi. Töi thêëy trong ngûúâi khoá úã lùæm! Töi giaãi thñch vaâ àùåt öëng nghe xuöëng. Thay quêìn aáo xong töi xuöëng dûúái nhaâ. Nhûng sûå kiïn vûâa röìi taác àöång túái töi maånh àïën nöîi khi ngöìi vaâo eboret àuáng luác möåt taãng thiïn thaåch giaáng cho toâa nhaâ khaách saån tan ra tûâng maãnh, töi thêåm chñ chùèng buöìn ruâng mònh vaâ bònh thaãn noái àõa chó nhaâ giaáo sû. Öng ta söëng úã ngoaåi ö, giûäa nhûäng ngoån àöìi lêëp laánh aánh baåc ïm dõu. Töi cho xe dûâng caách nhaâ giaáo sû khaá xa, vui mûâng vò coá dõp taãn böå sau nhûäng giúâ cùng thùèng thêìn kinh vûâa qua. Raão bûúác trïn àûúâng, töi nhêån thêëy möåt ngûúâi Acàrit thêëp beá àaä coá tuöíi chêåm chaåp àêíy möåt caái gò giöëng nhû möåt chiïëc xe cuát kñt coá nùæp. Öng ta lõch sûå chaâo töi; töi chaâo àaáp laåi. Chuáng töi ài caånh nhau möåt luác. Qua chöî ngoùåt hiïån ra möåt khu vûúân xanh tûúi bao lêëy ngöi nhaâ cuãa giaáo sû, phña sau khu vûúân thêëy cuöån lïn nhûäng buåm khoái túi taã; ngay luác àoá coá tiïëng noái voång ra tûâ dûúái nùæp xe: - Sao, àïën núi röìi aâ? - Chûa aå, - ngûúâi àêíy xe traã lúâi. Töi húi ngaåc nhiïn nhûng khöng noái gò. Khi chuáng töi ài túái saát haâng raâo, töi chúåt thêëy khoái böëc lïn tûâ chñnh chöî maâ cùn cûá theo dêëu hiïåu phaãi laâ ngöi nhaâ cuãa giaáo sû. Töi lûu yá ngûúâi àêíy xe vïì àiïìu àoá, öng ta gêåt àêìu. - Àuáng. Àuáng. Bõ thiïn thaåch rúi vaâo. Mûúâi lùm phuát trûúác àêy thöi. - Thêåt û! - Töi kïu lïn súå haäi, Khuãng khiïëp quaá! - Xe chúã gmaz seä àïën ngay bêy giúâ, - ngûúâi àêíy xe noái, hoå chùèng vöåi chaåy ra ngoaåi ö àêu, khöng nhû chuáng töi. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 65 - Thïë naâo, àïën chûa? - Laåi nghe thêëy caái gioång the theá tûâ trong xe vùèng ra. - Chûa aå, - ngûúâi àêíy xe noái vaâ quay sang phña töi: Xin öng laâm ún múã höå caánh cûãa vûúân. Töi nhû caái maáy laâm theo yïu cêìu cuãa öng ta vaâ hoãi: - Thïë hoáa ra öng cuäng àïën chöî giaáo sû... - Vêng, töi chúã phiïn baãn cuãa giaáo sû àïën, - öng ta traã lúâi vaâ nhêëc caái nùæp lïn. Àúâ ra vò súå haäi, töi nhòn thêëy möåt caái boåc lúán àûúåc chùçng buöåc cêín thêån. úã möåt chöî giêëy goái bõ raách loá ra möåt con mùæt ngûúâi söëng hùèn hoi.l - Öng hoãi töi... aâ... aâ, nghôa laâ öng àïën gùåp töi... - caái gioång öng giaâ the theá lïn trong boåc. - Töi ra ngay àêy... ra ngay àêy. Xin múâi öng, xin múâi öng vaâo phoâng khaách. - Vêng... vêng... Töi chaåy ngay àêy, - töi àaápa. Ngûúâi Acàrit àêíy caái xe vaâo sêu bïn trong, coân töi quay laåi nhaãy qua haâng raâo ba chên böën cùèng chaåy ra sên bay vuä truå. Möåt tiïëng sau töi àaä lûúát trong khoaãng khöng bao la àêìy sao. Töi hy voång laâ giaáo sû Radun khöng giêån töi vò chuyïån àoá. Cuöåc phiïu lûu thûá hai mûúi hai Hiïån giúâ töi rêët bêån: phaãi sùæp xïëp laåi nhûäng kyã vêåt hiïëm coá maâ töi àem vïì trong caác chuyïën bay àïën nhûäng núi xa xöi nhêët cuãa Vuä Truå. Tûâ lêu töi àaä àõnh àem hiïën cho baão taâng böå sûu têìm àöåc àaáo coá möåt khöng hai cuãa mònh; höm qua viïn quaãn thuã baão taâng baáo cho töi biïët öng ta àaä chuêín bõ cho chuáng möåt thúâi gian riïng. Khöng phaãi têët caã caác hiïån vaåt àïìu àûúåc töi quyá nhû nhau: möåt söë gúåi laåi nhûäng höìi ûác dïî chõu, söë khaác laåi laâm töi nhúá àïën nhûäng sûå kiïån bõ thaãm àaáng súå, tuy nhiïn têët caã àïìu laâ bùçng chûáng xaác nhêån sûå thêåt veâ nhûäng chuyïën bay cuãa töi. Trong söë nhûäng hiïån vêåt laâm söëng dêåy nhûäng höìi ûác àùåc biïåt tûúi saáng coá chiïëc rùng laânh lùån vúái hai chên rùng àûúåc baây trïn möåt têëm àïåm nhoã trong chiïëc chuåp thuãy tinh: töi àaä àaánh gêîy noá http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 66 taåi buöíi chiïu àaäi cuãa Octopux, vua ngûúâi Memnoc trïn haânh tinh Urtam; úã àoá ngûúâi ta doån nhûäng moán ngon tuyïåt trêìn, chó hiïìm möåt nöîi chuáng quaá cûáng. Chiïëm möåt võ trñ trang troång nhû thïë trong böå sûu têåp coân coá chiïëc têíu bõ gêîy thaânh hai phêìn khöng àïìu nhau; noá bõ rúi khoãi taâu trong khi töi àang bay trïn haânh tinh àaá trong hïå Phi Maä. Töi khöng chõu àïí mêët nhû vêåy vaâ suöët möåt ngaây rûúäi trúâi lang thang trïn nhûäng búâ vûåc thùèm cuãa caái haânh tinh toaân àaá lúãm chúãm àïí tòm noá. Sêu hún möåt chuát trong chiïëc höåp nhoã laâ möåt viïn cuöåi húi lúán hún haåt àêìu. Lõch sûã cuãa noá rêët àùåc biïåt. Khi töi bay àïën Gerudi, möåt ngöi sao xa xöi nùçm trong àaám tinh vên àöi NGC 887, töi àaä khöng lûúång àuáng sûác mònh; chuyïën bay keáo daâi àïën nöîi suyát nûäa thò töi boã cuöåc; nöîi buöìn nhúá Traái Àêët daây voâ töi laâm töi àûáng ngöìi khöng yïn trong taâu. Coá trúâi múái biïët moåi chuyïån röìi seä ra sao nïëu nhû ngaâi thûá hai trùm saáu mûúi taám cuãa chuyïën bay töi khöng tònh cúâ caãm thêëy coá gò vûúng vûúánga trong chiïëc giaây bñt têët cuãa möåt cuåc àaá nhoã, möåt haåt soãi thûåc sûå cuãa Traái Àêët - chùæc laâ noá rúi vaâo bñt têët luác töi coân úã trïn sên bay vuä truå. Ghò chùåt vaâo ngûåc mêíu àaá nhoã beá nhûng rêët àöîi thên thûúng êëy cuãa àêët meå, töi nhû àûúåc àöång viïn vaâ àaä bay àïën àñch! vò thïë kyã vêåt naây àöëi vúái töi àùåc biïåt quyá giaá. Caånh àoá, trïn chiïëc àïåm nhung laâ möåt viïn gaåch bònh thûúâng maâu àoã nhaåt laâm bùçng àêët seát nung, húi bõ raån sûát vaâ úã möåt bïn; nïëu nhû khöng coá sûå truâng húåp may mùæn cuãa hoaân caãnh vaâ töi khöng nhanh trñ thò coá leä vò noá töi àaä vônh viïîn khöng trúã vïì trong chuyïën thaám hiïím tinh vên Laåp Khuyïín. Töi àaä quen cêìm noá theo khi bay àïën nhûäng vuâng laånh leäo cuãa vuä truå: töi coá thoái quen àùåt noá vaâo loâ phaãn ûáng nguyïn tûã möåt luác àïí röìi sau àoá khi noá àaä noáng rêîy lïn thò àùåt xuöëng dûúái giûúâng trûúác khi ài nguã. Trong khu vûåc toåa àöå ö vuöng bïn traái phña trïn cuãa daãi Ngên Haâ, chöî choâm sao Laåp Höå nöëi vúái choâm Nhên Maä, töi àaä chûáng kiïën caãnh hai thiïn thaåch lúán àuång nhau. Caãnh tûúång möåt chúáp lûãa nöí buâng trong boáng töëi laâm töi xuác àöång maånh; töi vúái lêëy chiïëc khùn böng àõnh lau traán, maâ quïn mêët laâ trûúác àoá töi àaä goái viïn gaåch vaâo trong http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 67 khùn. Khi vung tay, suyát nûäa töi àaä àêåp vúä soå mònh. Rêët may laâ töi àaä phaãn ûáng cûåc kyâ lanh leå. Caånh viïn gaåch laâ caái höåp göî nhoã trong coá àûång möåt con dao dñp, vêåt bêët ly thên cuãa töi trong nhiïìu cuöåc thaám hiïím. Töi gùæn boá vúái noá túái mûác naâo thò àaä coá cêu chuyïån sau àêy laâm chûáng. Töi seä kïí cho caác baån nghe chuyïån àoá, vò thûåc ra noá cuäng àaáng àûúåc thuêåt laåi. Töi rúâi haânh tinh Xatelin vaâo luác hai giúâ trûa vaâ àang bõ söí muäi nùång. Viïn thaây thuöëc àõa phûúng maâ töi àïën nhúâ chûäa àaä àïì nghõ töi cùæt muäi, möåt phêîu thuêåt thûåc ra rêët bònh thûúâng àöëi vúái cû dên úã àêy vò muäi hoå vêîn moåc nhû moáng tay vêåy. Caãm thêëy bõ xuác phaåm búãi löëi chûäa êëy, tûâ nhaâ viïn thêìy thuöëc töi ra thùèng sên bay vuä truå àïí bay túái vuâng trúâi khaác coá nïìn y hoåc phaát triïín hún. Chuyïën bay khöng thuêån lúåi. Ngay tûâ àêìu, khi töi múái bay caách haânh tinh àûúåc chûâng 900 nghòn kilömet, töi àaä nghe thêëy tñn hiïåu goåi cuãa möåt con taâu naâo àêëy. Töi liïìn àiïån hoãi xem ai goåi vaâ nhêån àûúåc traã lúâi cuäng bùçng chñnh cêu hoãi àoá. - Anh haäy noái trûúác ài! - Töi laâu baâu khaá gay gùæt trûúác thaái àöå bêët lõch sûå cuãa ngûúâi laå. - Anh haäy noái trûúác ài! - Hùæn àaáp laåi. Caái troâ bùæt nhaåi nhû thïë laâm töi tûác àiïn lïn, vaâ töi àöåp thùèng cho hùæn biïët nhûäng àiïìu töi nghô vïì thaái àöå xêëc laáo cuãa hùæn. Hùæn cuäng traã miïëng ngay khöng chõu keám. Chuáng töi bùæt àêìu chûãi ruãa nhau ngaây caâng dûä cho túái möåt luác sau, khi àaä caáu àïën töåt àöå, töi múái chúåt àoaán ra laâ chùèng coá con taâu naâo hïët, gioång noái maâ töi nghe thêëy chùèng qua laâ tiïëng voång laåi cuãa chñnh nhûäng tñn hiïåu vö tuyïën do töi phaát ài bõ bïì mùåt cuãa vïå tinh Xatelin phaãn xaå (töi àang bay ngang qua àoá maâ). Cho àïën bêëy giúâ töi khöng nhêån thêëy noá chùèng qua laâ vò noá quay phêìn töëi vïì phña töi maâ thöi. Laát sau, àõnh goåt quaã taáo ùn thò töi phaát hiïån ra laâ mònh àaä àaánh mêët con dao dñp. Töi chúåt nhúá ra laâ lêìn cuöëi cuâng mònh coân cêìm noá úã àêu trong cùng tin cuãa sên bay vuä truå trïn haânh tinh Xatelin; töi àaä àùåt noá trïn mùåt nghiïng cuãa quêìy haâng vaâ coá leä noá àaä trûúåt rúi xuöëng saân. Töi nhúá laåi têët caã nhûäng caãnh àoá roä àïën nöîi http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 68 coá thïí nhùæm mùæt maâ vêîn tòm thêëy con dao. Töi quay taâu laåi vaâ chó àïën luác àoá múái hiïíu ra laâ mònh àaä sa vaâo möåt hoaân caãnh khoá khùn nhû thïë naâo: bêìu trúâi daây àùåc nhûäng àöëm lûãa nhêëp nhaáy vaâ töi khöng biïët mònh tòm Xatelin úã àêu. Noá có laâ möåt trong söë 1480 haânh tinh quay xung quanh vêìng mùåt trúâi Eripela. Àa söë nhûäng haânh tinh êëy laåi coân coá thïm möåt vaâi mùåt trùng nûäa, to chùèng keám gò haânh tinh, àiïìu àoá laâm cho viïåc àõnh hûúáng caâng thïm khoá khùn. Söët ruöåt töi thûã goåi Xtelin qua àaâi vö tuyïën. Coá àïën vaâi chuåc àaâi traã lúâi laâm cho töi cûá röëi tinh lïn; caác baån nïn biïët laâ cû dên cuãa hïå thöëng sao Eripela rêët lõch sûå maâ cuäng rêët cêíu thaã, dïî thûúâng hoå àaä àùåt tïn “Xatelin”, cho 200 haânh tinh khöng biïët chûâng. Töi nhòn qua cûãa söí taâu thêëy hùçng haâ sa söë nhûäng àöëm lûãa beá tñ xñu; coân con dao dñp cuãa töi nùçm úã möåt trong nhûäng àöëm lûãa àoá; nhûng moâ kim àaáy biïín coân dïî hún laâ tòm cho ra caái haânh tinh cêìn thiïët trong caái töí kiïën nhung nhuác nhûäng sao laâ sao naây. Cuöëi cuâng töi àaânh cêìu may cho taâu lûúát thùèng túái möåt haânh tinh nùçm ngay trûúác muäi taâu. Mûúâi lùm phuát sau töi àaä àöí xuöëng sên bay vuä truå. Noá giöëng hïåt nhû sên bay maâ töi vûâa múái bay khoãi caách àêy khöng lêu, töi àaä mûâng cho laâ mònh gùåp may vaâ ài thùèng túái quêìy cùng tin. Nhûng töi àaä thêët voång xiïët bao khi maâ úã àoá mùåc duâ àaä tòm rêët kyä song töi vêîn khöng thêëy con dao àêu. Ngêîm nghô, töi ài àïën kïët luêån hoùåc laâ àaä coá keã naâo àoá nhùåt àûúåc noá röìi, hoùåc laâ töi xuöëng möåt haânh tinh hoaân toaân khaác. Hoãi nhûäng ngûúâi dên úã àêëy töi tin vaâo giaã thuyïët thûá hai. Töi àang úã trïn haânh tinh Anàrigon, möåt haânh tinh cuä naát, àang taãn ra, àaáng leä ra phaãi loaåi khoãi danh saách tûâ lêu röìi nhûng chaã ai buöìn laâm viïåc àoá vò noá nùçm xa hùèn tuyïën àûúâng giao thöng vuä truå chñnh. úã sên bay ngûúâi ta hoãi töi cêìn tòm haânh tinh Xatelin naâo, vò caác haânh tinh úã àêy àïìu coá àaánh söë. Töi àêm bñ, con söë cêìn thiïët àaä bay khoãi àêìu töi röìi. Cuäng luác àoá chñnh quyïìn àõa phûúng àûúåc ban chó huy sên bay thöng baáo àaä long troång àïën chaâo mûâng töi. Höm nay laâ möåt ngaây lïî lúán cuãa ngûúâi Anàrigon: trong têët caã caác trûúâng phöí thöng àang diïîn ra kyâ thi töët nghiïåp. Möåt trong nhûäng àaåi diïån chñnh quyïìn hoãi xem töi coá vui loâng àïën dûå àïí cho http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 69 kyâ thi thïm phêìn long troång khöng. Töi khöng thïí tûâ chöëi yïu cêìu àoá vò ngûúâi ta àaä tiïëp àoá töi quaá û laâ nhiïåt tònh. Nhû vêåy laâ tûâ sên bay vuä truå chuáng töi cûúâi pitlac (möåt loaåi boâ saát lúán, khöng chên, tröng giöëng nhû rùæn, àûúåc ngûúâi úã àêy sûã duång röång raäi àïí cûúäi ài) tiïën thùèng vaâo thaânh phöë. Sau khi àaä giúái thiïåu töi vúái àaám àöng hoåc sinh treã tuöíi vaâ caác giaáo viïn nhû laâ möåt võ khaách àaáng kñnh tûâ Traái Àêët túái, võ àaåi diïån chñnh quyïìn rúâi khoãi phoâng thi. Caác giaáo viïn múâi töi ngöìi vaâo chöî danh dûå caånh “böìn” (möåt daång baân); sau àoá buöíi thi bõ ngùæt quaäng laåi àûúåc tiïëp tuc. Àaám hoåc sinh luáng tuáng trûúác sûå coá mùåt cuãa töi, thoaåt àêìu ngûúång ngêåp ngùæc ngûá, nhûng töi àaä móm cûúâi chên thaânh cöí vuä hoå, àöi khi laåi nhùæc möåt em naâo àoá nhûäng cêu cêìn thiïët vaâ chùèng bao lêu bêìu khöng khñ xa laå àaä tan. Nhûäng ngûúâi vaâo cuöëi traã lúâi töët hún nhiïìu. Vaâ àêy, àûáng trûúác ban giaám khaão laâ möåt thanh niïn Anàrigon, ngûúâi moåc àêìy nhûäng voã zàrûc (möåt loaåi soâ àûúåc sûã duång laâm quêìn aáo) tuyïåt àeåp maâ àaä lêu lùæm röìi töi khöng coá dõp nhòn thêëy. Anh ta bùæt àêìu traã lúâi nhûäng cêu hoãi bùçng möåt gioång huâng höìn vaâ diïîn caãm khöng thïí taã nöíi. Töi haâi loâng lùæng nghe anh ta vò nhêån thêëy rùçng trònh àöå khoa hoåc úã àêy thêåt laâ cao. Röìi möåt võ giaám khaão hoãi: - Anh coá thïí chûáng minh vò sao trïn Traái Àêët khöng thïí coá sûå söëng àûúåc khöng? Nghiïng mònh möåt caái duyïn daáng, ngûúâi thanh niïn bùæt àêìu trònh baây caác lêåp luêån àûúåc sùæp xïëp hïët sûác lögic, trong àoá anh ta chûáng minh àêu ra àêëy raâng phêìn lúán Traái Àêët bõ nhûäng lúáp nûúác laånh vaâ rêët sêu bao phuã, nhiïåt àöå cua caác lúáp nûúác àoá khoaãng gêìn khöng àöå do aãnh hûúãng cuãa nhûäng nuái bùng nöíi thûúâng xuyïn hònh thaânh; rùçng khöng chó hai cûåc maâ caã caác vuâng bao quanh àïìu laâ nhûäng vuâng laånh quanh nùm hïët sûác khùæc nghiïåt vaâ trong suöët saáu thaáng chó coá àïm daâi ngûå trõ; rùçng qua caác khñ cuå thiïn vùn hoåc thêëy rêët roä laâ caác vuâng àêët liïìn, ngay caã úã caác khu vûåc coá khñ hêåu êëm aáp hún, cuäng coá àïën mêëy thaáng bõ nhûäng àaám húi nûúác àöng tuå àûúåc goåi laâ tuyïët bao phuã, chuáng rúi xuöëng laâm thaânh tûâng lúáp daây úã caác vuâng nuái cao cuäng nhû caác vuâng thêëp; rùçng vêìng Mùåt Trùng lúán cuãa Traái Àêët àaä taåo ra trïn àoá nhûäng àúåt soáng thuãy triïìu lïn xuöëng gêy taác àöång xoái moân xêm thûåc; rùçng bùçng http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 70 nhûäng khñ cuå quang hoåc cûåc maånh coá thïí thêëy laâ phêìn lúán diïån tñch haânh tinh thûúâng chòm trong caãnh múâ töëi do lúáp mêy bao phuã gêy ra; rùçng trong bêìu khñ quyïín thûúâng naãy sinh nhûäng cún gioá xoaáy, baäo, löëc khuãng khiïëp vaâ têët caã nhûäng àiïìu àoá göåp laåi àaä hoaân toaân loaåi trûâ khaã nùng töìn taåi sûå söëng trïn Traái Àêët dûúái bêët kyâ hònh thûác naâo. Bùçng möåt gioång oang oang, chaâng thanh niïn Anàrigon kïët luêån, nïëu nhû coá sinh vêåt naâo àõnh àöí böå xuöëng Traái Àêët, chùæc chùæn noá seä bõ chïët beåp dûúái aáp suêët rêët lúán cuãa khñ quyïín úã àoá, aáp suêët naây laâ möåt kilögam trïn möåt centimet vuöng hay laâ 760mm thuãy ngên. Cêu traã lúâi àêìy àuã àoá àûúåc ban giaám khaão hoaân toaân taán thaânh. Àúâ ngûúâi ra vò ngaåc nhiïn, töi ngöìi nhû hoaá àaá möåt luác, vaâ chó khi viïn giaám khaão chuyïín sang cêu hoãi khaác töi múái thöët lïn lúâi: - Thûa caác võ Anàrigon àaáng kñnh, mong caác võ thûá löîi... Nhûng... nhûng töi àuáng laâ ngûúâi sinh trûúãng úã Traái Àêët; chùæc caác võ khöng nghi ngúâ rùçng töi laâ möåt sinh vêåt söëng hùèn hoi, vaâ caác võ cuäng àaä nghe ngûúâi ta giúái thiïåu töi... Khöng khñ im lùång khoá xûã. Nhûäng giaáo viïn bõ xuác phaåm nùång nïì trûúác lúâi phaát biïíu xen vaâo cuãa töi vaâ cöë lùæm múái giûä àûúåc bònh tônh; àaám thanh niïn vöën coân chûa biïët che giêëu tònh caãm cuãa mònh taâi nhû nhûäng ngûúâi lúán tuöíi thò nhòn töi vúái veã khoá chõu ra mùåt. Cuöëi cuâng viïn giaám khaão laånh nhaåt noái: - Xin löîi anh baån phûúng xa, nhûng phaãi chùng anh baån àaä yïu cêìu quaá nhiïìu àöëi vúái loâng hiïëu khaách cuãa chuáng töi? Chùèng leä àöëi vúái anh baån viïåc àoán tiïëp long troång, tiïåc tuâng vaâ caác biïíu hiïån kñnh troång nhû vêåy vêîn coân laâ ñt sao? Chùèng leä anh baån chûa haâi loâng vúái viïåc àûúåc múâi ngöìi vaâo "böìn" giaám khaão cao quyá àoá sao? Vêîn coân ñt sao àïí anh baån quêëy rêìy vaâ àoâi chuáng töi vò anh maâ phaãi thay àöíi chûúng trònh phöí thöng cuãa mònh? - Nhûng... trïn Traái Àêët quaã thûåc laâ coá ngûúâi sinh söëng... Töi luáng tuáng thöët ra. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 71 - Nïëu nhû viïåc àoá laâ coá thêåt, - võ giaám khaão noái laâ nhòn töi nhû thïí nhòn vaâo chöî khöng ngûúâi, - thò àoá laâ sûå vi phaåm caác quy luêåt cuãa thiïn nhiïn. Töi coi lúâi cuãa öng ta laâ sûå nhuåc maå haânh tinh quï hûúng mònh, vò vêåy töi boã ra ngay lêåp tûác khöng theâm chaâo möåt ai, nhaãy lïn con pitlac àêìu tiïn vúá àûúåc vaâ ài thùèng ra sên bay vuä truå, röìi sau khi chuâi chên cho saåch hïët caái húi hûúám cuãa boån Anàrigon, töi laåi bay tiïëp tòm con dao. Nhû vêåy töi lêìn lûúåt àöí xuöëng nùm haânh tinh thuöåc nhoám Linàenblat, caác haânh tinh cuãa ngûúâi Xtereoprop vaâ Melatxina, baãy thiïn thïí lúán trong quêìn thïí haânh tinh cuãa hïå mùåt trúâi Caxiope, Oxterilia, Averanxia, Mentonia, Laternida: toaân böå nhaánh bïn traái cuãa tinh vên xoùæn öëc lúán trong choâm sao Tiïn Nûä, caác hïå thöëng Pleàiomac, Gaxtroclanxia, Eptrem, Ximenophor vaâ Paranbit; trong nùm sau àoá töi àaä xuåc tòm tó mó coá hïå thöëng caác vuâng xung quanh caác choâm sao Xapon vaâ Melenva cuäng nhû caác haânh tinh Eritronàonia, Arenoit, Eoàoxia, Artenuria vaâ Xtroglon cuâng toaân böå taám chuåc mùåt trùng cuãa noá, àöi khi coá nhûäng caái nhoã àïën nöîi kheáo chó vûâa àuã àïí àêåu con taâu. Töi khöng thïí àöî xuöëng choâm Gêëu Nhoã vò úã àoá àang kiïím kï; sau àoá laâ àïën lûúåt Xepheit vaâ Anàenit; vaâ töi caãm thêëy rúâi raä caã tay chên khi vò lêìm lêîn möåt lêìn nûäa laåi cho taâu àöî xuöëng Linàenblat. Song töi khöng chõu thua vaâ nhû möåt nhaâ nghiïn cûáu chên chñnh laåi tiïëp tuåc viïåc kiïëm tòm. Ba tuêìn sau àoá töi nhêån thêëy coá möåt haânh tinh giöëng caái haânh tinh Xatelin àaä ùn sêu vaâo trñ oác töi möåt caách laå luâng; traái tim töi àêåp röån raä khi töi cho taâu bay voâng quanh noá theo möåt àûúâng xoùæn öëc ngaây caâng heåp dêìn, cöë cùng mùæt tòm sên bay vuä truå maâ khöng ra. Töi àaä àõnh quay vaâo khoaãng khöng vuä truå bao la thò chúåt nhêån thêëy coá möåt boáng nhoã beá úã phña dûúái àang ra hiïåu cho töi. Tùæt àöång cú, töi nhanh choáng cho taâu lûúån xuöëng vaâ àöî gêìn möåt daäy vaách àaá tröng rêët ngoaån muåc, trïn àoá nhêëp nhö nhûäng taãng àaá nhùén boáng. Chaåy bùng qua caánh àöìng àïën àoán töi laâ möåt öng giaâ voác ngûúâi cao lúán trong böå aáo thuång trùæng toaát doâng http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 72 Àominicanh1. Hoaá ra àoá laâ cha cöë Laximon, ngûúâi phuå traách caác nhoám truyïìn giaáo hoaåt àöång trïn laänh thöí caác choâm sao lên cêån trong voâng baán kñnh saáu trùm nùm aánh saáng. Vuâng naây coá gêìn nùm triïåu haânh tinh trong àoá hai triïåu böën trùm nghòn laâ coá ngûúâi úã. Cha Laximon sau khi àûúåc biïët nguyïn nhên àûa töi túái vuâng naây àaä baây toã sûå thöng caãm vaâ àöìng thúâi caã sûå vui mûâng àûúåc gùåp töi, búãi vò nhû cha noái, töi laâ ngûúâi àêìu tiïn cha gùåp trong voâng baãy thaáng trúã laåi àêy. - Töi àaä quen, - cha noái, - vúái phong tuåc cuãa ngûúâi Meoraxit söëng trïn haânh tinh naây àïën mûác nhiïìu lêìn bùæt gùåp mònh coá nhûäng sai lêìm tûác cûúâi: khi töi muöën chùm chuá nghe ai àoá laâ töi laåi giú tay lïn cao giöëng hïåt nhû hoå... (tai ngûúâi Meoraxit úã dûúái naách). Cha Laximon hoaá ra laâ ngûúâi hiïëu khaách, chuáng töi cuâng ùn bûäa trûa nêëu bùçng thûåc phêím àõa phûúng (thõt pigiunki àïí töi khuêëy kyä, thõ xpichat thaái moãng, vaâ àiïím têm vúái quaã mexian - töi àaä lêu chûa àûúåc nïëm caác thûá àoá), sau àoá chuáng töi ài ra hiïn truå súã höåi truyïìn giaáo. Vêìng mùåt trúâi maâu tñm chiïëu êëm aáp, nhûäng con pteroàactin nhiïìu vö kïí trïn haânh tinh naây hoát lñu lo trong caác buåi cêy. Vaâ trong sûå tônh hùçng cuãa buöíi trûa, àûác cha àaáng kñnh doâng Àominicanh bùæt àêìu thöí löå nhûäng nöîi buöìn phiïìn cuãa mònh - öng than vaän vïì nhûäng khoá khùn àaä caãn trúã hoaåt àöång truyïìn giaáo úã caác vuâng naây. Chùèng haån, nhûäng ngûúâi Patiron cû truá trïn haânh tinh Antilen noáng boãng (úã àêëy nhiïåt àöå chó xuöëng saáu mûúi àöå baách phên laâ hoå àaä bõ coáng) thêåm chñ khöng muöën nghe giaãng vïì thiïn àûúâng, nhûng ngûúåc laåi nhûäng caãnh taã àõa nguåc laåi àaánh thûác hoå sûå hûáng thuá sêu sùæc vò úã àoá coá àuã thûá tiïån nghi (dêìu söi, lûãa chaáy). Ngoaâi ra khöng thïí naâo biïët phong chûác cha àaåo cho ai trong söë nhûäng ngûúâi Patiron, búãi vò hoå phên biïåt thaânh nhûäng nùm giöëng; àiïìu àoá thûåc laâ khöng àún giaãn cho viïåc thúâ phuång Chuáa. Töi baây toã sûå thöng caãm; àûác cha Laximon chó nhuán vai. - Hûâ, thïë àaä thêëm gò. Ngûúâi Bguit chùèng haån, hoå coi chuyïån ngûúâi chïët phuåc sinh laâ viïåc hïët sûác bònh thûúâng giöëng nhû thay 1 http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 73 quêìn aáo haâng ngaây, vaâ hoå khöng chõu cöng nhêån àoá laâ pheáp laå. Ngûúâi Àactrit vaâ Egili khöng coá caã tay lêîn chên; hoå chó coá thïí laâm dêëu thaánh bùçng àuöi, song töi khöng àuã sûác giaãi quyïët vêën àïì àoá; töi chúâ toaâ thaánh traã lúâi, nhûng Vatican vêîn lùång thinh hai nùm nay... Thïë öng chûa nghe kïí vïì söë phêån bi thaãm cuãa àûác cha Oribaài bêët haånh trong àoaân truyïìn giaáo cuãa chuáng töi aâ? Töi lùæc àêìu ra hiïåu laâ chûa. - Thïë naây nheá. Nhûäng ngûúâi àêìu tiïn tòm ra xûá Urtam vui mûâng khöng kïí xiïët vïì caác cû dên úã àêëy, nhûäng ngûúâi Memnoc huâng maånh. Nhiïìu ngûúâi quaã quyïët rùçng nhûäng sinh vêåt coá lyá trñ naây thuöåc vïì loaåi töët buång, hiïìn laânh, dõu daâng vaâ coá tònh nhêët trong vuä truå. Hi voång rùçng trïn maãnh àêët nhû thïë haåt giöëng niïìm tin gieo xuöëng seä tha höì naãy núã, chuáng töi àaä phaái túái chöî ngûúâi Memnoc àûác cha Oribadi, cûã öng laâm giaám muåc in partibus infidelium1. Àïën Urtam, àûác cha Oribadi àûúåc nhûäng ngûúâi Memmoc àoán tiïëp khöng thïí naâo töët hún; hoå chùm soác öng nhû meå àöëi vúái con, lùæng nghe tûâng lúâi cuãa öng, àoaán trûúác tûâng muöën cuãa öng vaâ lêåp tûác thûåc hiïån ngay, hoå nghe nhû uöëng lêëy tûâng lúâi thuyïët giaãng cuãa öng, vaâ trung thaânh vö haån vúái öng. Trong caác bûác thû cuãa mònh öng khöng àuã lúâi ngúåi khen hoå... Túái àêy àûác cha doâng Àominicanh àûa tay aáo choaâng lïn chuâi nûúác mùæt vaâ kïí tiïëp: - Trong bêìu khöng khñ thuêån lúåi nhû thïë àûác cha Oribadi ngaây cuäng nhû àïm tuyïn truyïìn khöng biïët mïåt giaáo lyá cuãa àaåo. Ngûúâi giaãng cho dên Memmoc vïì kinh Cûåu ûúác vaâ Tên ûúác, kinh khaãi huyïìn, röìi chuyïín sang cuöåc àúâi cuãa caác võ thaánh; àùåc biïåt öng rêët nhiïåt tònh vaâ huâng höìn ca ngúåi nhûäng bêåc tûã vò àaåo chuáa. Con ngûúâi khöën khöí... Àoá luön laâ súã thñch cuãa öng ta... Cöë neán xuác àöång, cha Laximon laåi noái tiïëp, gioång run run: - Thïë laâ öng ta kïí vïì thaánh Iohan, ngûúâi àaä àûúåc lïn haâng caác thaánh do bõ thiïu söëng trong vaåc dêìu, vïì baâ thaánh Anhet vò 1 http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 74 àûác tin maâ bõ chùåt àêìu, vïì thaánh Xïbaxchiïn thên mònh bõ vö vaân muäi tïn xuyïn thuãng, ngûúâi àaä chõu àûång nhûäng cûåc hònh taân khöëc vaâ vò thïë maâ àûúåc caác thiïn thêìn ngúåi ca àoán tiïëp úã thiïn àûúâng; vïì caác thaánh nûä àöìng trinh bõ phanh thêy, bõ boáp cöí, bõ cheã chên beã tay trïn baánh xe hoùåc bõ thiïu söëng trïn ngoån lûãa lom àom. Hoå àoán nhêån nhûäng cûåc hònh àoá möåt caách phêën khñch búãi vò biïët rùçng bùçng caách àoá hoå seä coá chöî úã dûúái chên Chuáa. Khi öng àaä kïí cho hoå nghe rêët nhiïìu nhûäng têëm gûúng tûå xûáng àaáng àûúåc noi theo, nhûäng ngûúâi Memmoc bùæt àêìu liïëc nhòn nhau, röìi sau àoá möåt ngûúâi trong söë hoå ruåt reâ hoãi: - Thûa àûác cha chñ tön, ngûúâi truyïìn àaåo vaâ ngûúâi thaây vö cuâng kñnh mïën cuãa chuáng con, xin ngûúâi haäy noái cho chuáng con nïëu nhû ngûúâi haå cöë àoaái thûúng túái àaám töi túá heân moån cuãa ngûúâi: coá phaãi linh höìn cuãa bêët kyâ keã naâo sùén saâng chõu tuêîn naån cuäng àûúåc lïn thiïn àûúâng khöng aå? - Chùæc chùæn laâ thïë röìi caác con cuãa ta! - Àûác cha Oribadi traã lúâi. - Vêåy û? Thïë thò hay quaá, - ngûúâi Memmoc daâi gioång noái. Coân cha, thûa àûác cha linh höìn cuãa chuáng con, ngûúâi coá mong àûúåc lïn thiïn àûúâng khöng aå? - Ngûúâi Memmoc to lúán tiïëp tuåc hoãi. - Con cuãa ta, ai laåi khöng muöën cú chûá, nhûng laâm sao maâ ta, möåt keã töåi löîi, laåi coá àûúåc caái vinh dûå cao quyá êëy; phaãi gùæng sûác vaâ khöng ngûâng vûún lïn trong sûå nhêîn nhuåc cao àöå àïí coá thïí bûúác lïn con àûúâng àoá... - Coá nghôa laâ cha muöën trúã thaânh thaánh aå? - Ngûúâi Memmoc hoãi laåi möåt lêìn nûäa, àûa mùæt nhòn caác baån cuãa mònh vúái veã doâ hoãi, vaâ hoå liïìn àûáng lïn khoãi chöî. - Têët nhiïn, con cuãa ta aå. - Thïë thò chuáng con seä giuáp cha. - Bùçng caách naâo vêåy, caác con chiïn cuãa ta? - Cha Oribadi móm cûúâi hoãi, vò cha haâi loâng vúái sûå ngêy thú cuãa àaám con chiïn ngoan àaåo. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 75 Àïí traã lúâi, nhûäng ngûúâi Memmoc tïë nhõ nhûng dûát khoaát nùæm lêëy tay cha vaâ noái: - Bùçng caách maâ cha àaä daåy chuáng con êëy, thûa cha quyá mïën! Sau àoá trûúác hïët hoå löåt da lûng öng ra röìi böi dêìu vaâo àoá nhû boån àao phuã Ieclan àaä laâm àöëi vúái thaánh Ghiaxin, tiïëp àïën chùåt chên traái öng nhû boån àa thêìn giaáo àaä laâm àöëi vúái thaánh Papnuxia, röìi hoå möí buång öng ra vaâ nheát rúm vaâo àoá nhû laâ söë phêån nûä thaánh Elidabet Noocman àaä phaãi chõu, cùæm öng ta bïu trïn coåc nhoån nhû boån Emankit àaä xûã vúái thaánh Huygö, beã gaäy têët caã xûúng sûúân cuãa öng nhû àaám dên thaânh Xiracuz àaä haânh haå thaánh Henrich Paàuan, röìi tûâ tûâ thiïu söëng öng trïn lûãa nhoã nhû caách dên Buöcgun xûã àûác baâ Ooclïùng. Sau àoá hoå nghó xaã húi, tùæm rûãa vaâ bùæt àêìu cay àùæng khoác than võ linh muåc àaä qua àúâi. Khi töi bay kinh lyá caác ngöi sao trong àõa phêån cuãa mònh, reä qua giaáo khu cuãa hoå thò bùæt gùåp nhûäng ngûúâi Memmoc àang than khoác. Vûâa biïët chuyïån, toác tai töi dûång caã lïn. Töi vêåt vaä kïu lïn: - Quên taân aác vö ún kia! Moåi hònh phaåt dûúái àõa nguåc khöng àuã àïí trûâng phaåt chuáng bay! Liïåu caác ngûúâi coá biïët nhû vêåy laâ caác ngûúâi àaä vônh viïîn àêìy àoaå linh höìn mònh núi àõa nguåc khöng? - Sao laåi khöng aå, - hoå vûâa gaâo khoác vûâa traã lúâi, - Chuáng con biïët chûá! Coân caái ngûúâi Memmoc to lúán nhêët trong boån thò àûáng dêåy vaâ noái vúái töi: - Thûa àûác cha chñ tön, chuáng con biïët roä laâ àïën ngaây têån thïë chuáng con seä chõu moåi àêìy àoaå vaâ cûåc hònh, vò thïë trong loâng chuáng con àaä phaãi àêëu tranh rêët dûä trûúác khi quyïët àõnh laâm viïåc àoá, nhûng àûác cha Oribadi àaä khöng ngûâng nhùæc nhúã chuáng con laâ khöng coá viïåc gò maâ ngûúâi thiïn chuáa giaáo ngoan àaåo laåi ngêìn ngaåi khöng laâm cho ngûúâi anh em thên thiïët cuãa mònh, cêìn phaãi hiïën dêng cho ngûúâi àoá têët caã vaâ sùén saâng laâm moåi viïåc vò anh ta; chuáng con àaä phaãi tuyïåt voång tûâ chöëi sûå cûáu röîi linh höìn cuãa chuáng con maâ chó nghô laâm sao àïí àûác cha Oribadi vö cuâng thên quyá coá àûúåc voâng hoa tûã vò àaåo vaâ lïn haâng thaánh. Con khöng thïí diïîn taã cho cha biïët chuáng con àaä khöí súã thïë naâo khi quyïët àõnh laâm àiïìu àoá, búãi vò trûúác khi cha Oribadi àïën chöî chuáng con thò khöng möåt http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 76 ngûúâi naâo trong chuáng con laåi laâm haåi ngay caã con sêu caái kiïën. Chuáng con hïët ngaây naây qua ngaây khaác cêìu xin, quyâ xuöëng maâ cêìu xin cha giaãm nheå búát ài tñnh khùæc nghiïåt cuãa caác yïu cêìu àaåo giaáo, song cha vêîn kiïn quyïët nhùæc ài nhùæc laåi laâ àöëi vúái ngûúâi thên thò cêìn phaãi laâm khöng tûâ möåt viïåc gò. Vaâ thïë laâ chuáng con khöng thïí tûâ chöëi àûác cha. Chuáng con hiïíu rùçng chuáng con laâ nhûäng keã heân moån vaâ khöng xûáng àaáng so vúái bêåc thaánh nhên khaã kñnh êëy, vaâ Ngûúâi xûáng àaáng àïí chuáng con àaä laâm àuáng vaâ cha Oribadi giúâ àang úã trïn thûúång giúái. Àêy, thûa àûác cha vö cuâng tön kñnh, àêy laâ tuái tiïìn chuáng con quyïn goáp cho buöíi lïî phong thaánh àuáng nhû luêåt lïå àoâi hoãi, àûác cha Oribadi àaä giaãng giaãi rêët chi tiïët moåi àiïìu cho chuáng con. Cuäng phaãi noái rùçng, chuáng con chó aáp duång nhûäng cûåc hònh maâ cha yïu thñch vaâ thûúâng kïí cho chuáng con nghe vúái veã say sûa àùåc biïåt. Chuáng con muöën laâm cho cha vui sûúáng, nhûng cha chöëng cûå laåi, àùåc biïåt laâ khöng thñch uöëng chò loãng. Nhûng chuáng con àêu coá daám nghô laâ ngûúâi giûä sûá mïånh chùn dùæt àaân con chiïn laåi noái möåt àùçng nghô möåt neão. Nhûäng tiïëng kïu gaâo cuãa cha chó chûáng toã caái phêìn xaác heân moån trong con ngûúâi cha lïn tiïëng khöng bùçng loâng maâ thöi, vaâ chuáng con coi khinh noá vò luön nhúá rùçng phaãi phó baáng xaác thõt maâ ngúåi ca phêìn höìn. Àïí nêng àúä tinh thêìn cha, chuáng con nhùæc cho cha nhúá nhûäng giaáo lyá cuãa àûác tin maâ cha àaä thuyïët giaãng cho chuáng con, nhûng cha Oribadi àaáp laåi chuáng con bùçng möåt tûâ chuáng con hoaân toaân khöng hiïíu noá nghôa laâ gò búãi vò khöng tòm thêëy noá trong caác saách giaãng àaåo cuäng nhû trong Kinh thaánh. Chêëm dûát cêu chuyïån cuãa mònh, cha Laximon lau nhûäng gioåt möì höi to tûúáng trïn traán vaâ chuáng töi ngöìi im lùång möåt luác lêu, cuöëi cuâng àûác cha àaáng kñnh doâng Àominicanh laåi noái; - Naâo, öng thûã noái xem, liïåu coá thïí laâm ngûúâi chùm soác phêìn höìn trong hoaân caãnh nhû vêåy àûúåc khöng? Hay nhû chuyïån naây nûäa! - cha Laximon àaåp tay xuöëng túâ giêëy úã trïn baân. - Àûác cha Ipölit tûâ Arpetux, möåt haânh tinh khöng lúán trong troâm Thiïn Bònh, baáo vïì laâ cû dên úã àoá hoaân toaân khöng chõu kïët hön nûäa, khöng sinh con àeã caáo vaâ hoå coá nguy cú bõ diïåt chuãng hoaân toaân. - Taåi sao vêåy? - Töi kinh ngaåc hoãi. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 77 - Búãi vò sau khi nghe giaãng vïì töåi löîi cuãa caác quan hïå xaác thõt, hoå mong muöën àûúåc cûáu röîi linh höìn quaá nûác àïën nöîi têët caã daä phaát nguyïån vaâ kiïng doån mònh! Hai nghòn nùm nay nhaâ thúâ thuyïët giaãng vïì viïåc cêìn thiïët chùm soác phêìn höìn hún caác cöng viïåc trêìn tuåc khaác, maâ coá ai hiïíu möåt caách cuå thïí nhû thïë àêu, laåy Chuáa töi. Nhûäng ngûúâi Arpetux êëy muön ngûúâi nhû möåt àïìu caãm thêëy hoå coá thiïn chûác vaâ têët caã àïìu vaâo tu viïån; hoå triïåt àïí tuên theo caác giaáo luêåt, cêìu nguyïån ùn chay vaâ tu eáp xaác, trong khi àoá thò cöng nghiïåp, nöng nghiïåp àònh àöën, naån àoái lan truyïìn vaâ caã haânh tinh coá nguy cú diïåt vong. Töi àaä baáo caáo viïåc naây vïì La Maä nhûng úã àoá, luác naâo cuäng thïë, laåi im lùång... - Phaãi, - töi nhêån xeát, - viïåc truyïìn giaáo àïën caác haânh tinh khaác laâ rêët àöîi nguy hiïím. - Nhûng biïët laâm sao àûúåc? Nhaâ thúâi khöng vöåi, Fcclesia non festinat1, nhû moåi ngûúâi àïìu roä, búãi vò quyïìn lûåc cuãa ta khöng úã thïë giúái naây, thïë nhûng trong khi caác võ höìng y giaáo chuã hoåp baân vaâ phên vên do dûå thò úã caác haânh tinh nhûäng phaái àoaân truyïìn giaáo cuãa boån Canvanh, Têíy Lïî, Tinh laânh, Mariavit2 vaâ coá trúâi múái biïët coân nhûäng boån naâo nûäa moåc lïn nhû nêëm sau cún mûa. Chuáng ta phaãi vúát vaát nhûäng gò coân vúát vaát àûúåc. Nhûng öng baån thên mïën cuãa töi úi, möåt khi töi àaä noái cho öng hay... Múâi öng theo töi... Cha Laximon dêîn töi vaâo phoâng laâm viïåc cuãa cha. Chiïëm caã möåt bûác tûúâng cuãa cùn phoâng laâ möåt têëm baãn àöì sao lúán xanh biïëc; nûãa bïn phaãi cuãa noá daán giêëy kñn. - Öng thêëy chûá? - Cha chó tay vaâo phêìn daán giêëy. - Thïë laâ thïë naâo? - Phêìn bõ mêët, öng baån thên mïën aå. Bõ mêët hùèn röìi. Khoaãng khöng gian naây coá möåt loaâi sinh vêåt vúái nùng lûåc trñ tuïå phaát triïín àùåc biïåt cao sinh söëng. Hoå truyïìn baá chuã nghôa duy vêåt, vö thêìn vaâ khuyïn moåi ngûúâi nïn têåp trung sûác phaát triïín cöng nghiïåp, kyä 1 2 http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 78 thuêåt vaâ caãi thiïån àiïìu kiïån söëng trïn caác haânh tinh. Chuáng töi àaä cûã àïën chöî hoå nhûäng nhaâ truyïìn giaáo xuêët sùæc nhêët, caác cha thuöåc doâng Saledian, Becneàic, Àominicanh1, thêåm chñ caã caác cha thuöåc doâng Jeduyt2, nhûäng nhaâ thuyïët giaãng lúâi Chuáa möåt caách hùng haái, nhûäng diïîn giaã noái ngoåt nhû mña luâi; thïë maâ têët caã, têët caã boån hoå khi trúã vïì àïìu trúã thaânh ngûúâi vö thêìn!!! Cha Laximon caáu kónh ài laåi phña baân. - Chöî chuáng töi coá cha Boniphaxi, töi vêîn nhúá öng ta laâ möåt trong nhûäng linh muåc thaánh thiïån nhêët; ngaây àïm öng ta chó cêìu nguyïån, moåi cöng viïåc trêìn thïë khaác àöëi vúái öng ta àïìu khöng töìn taåi, öng ta khöng biïët möåt cöng viïåc gò khaác ngoaâi viïåc cêìu nguyïån, möåt niïìm vui naâo lúán hún àûúåc haânh lïî, thïë maâ sau ba tuêìn úã àoá, túái àêy cha Laximon choåc ngoán tay vaâo phêìn baãn àöì daán giêëy, - àaä vaâo taåi trûúâng àaåi hoåc baách khoa vaâ viïët cuöën saách naây àêy! - Cha Laximon giú lïn möåt cuöën saách daây röìi quùèng xuöëng baân veã ghï túãm. Töi àoåc àêìu àïì: "Caác phûúng phaáp nêng cao àöå an toaân cho caác chuyïën bay cuãa tïn lûãa" - Öng ta coi sûå an toaân cuãa möåt vêåt vö tri vö giaác quan troång hún viïåc cûáu röîi linh höìn, chùèng leä àiïìu àoá khöng àaáng súå sao?! Chuáng töi àaä gûãi ài caác baáo caáo baáo àöång vïì viïåc naây, vaâ lêìn naây thò Toaâ thaánh khöng chêåm rïî. Vúái sûå giuáp àúä cuãa caác chuyïn viïn trong toaâ àaåi sûá Myä La Maä, Viïån thêìn hoåc cuãa Giaáo hoaâng àaä viïët cöng trònh naây àêy, - cha Laximon ài túái chöî möåt caái rûúng to vaâ múã noá ra, chiïëc rûúng chêët àêìy nhûäng cuöën saách daây cöåp. - úã àêy coá gêìn hai trùm cuöën mö taã hïët sûác cùån keä nhûäng phûúng phaáp baåo lûåc, khuãng böë, aám thõ, phaá hoaåi ngêìm, cûúäng baách, thöi miïn, àêìu àöåc, tra têën vaâ gêy phaãn xaå coá àiïìu kiïån maâ ngûúâi ta aáp duång àïí tiïu diïåt àûác tin. Töi àoåc chuáng maâ toác tai dûång hïët caã lïn. úã àoá coá aãnh, lúâi khai, biïn baãn, tang chûáng, lúâi thuêåt laåi cuãa nhûäng ngûúâi chûáng kiïån vaâ coá trúâi múái biïët coân nhûäng gò nûäa. Hoå laâm ra nhûäng 1 2 http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 79 thûá àoá múái nhanh laâm sao, nghô laâm choáng caã mùåt, kyä thuêåt Myä m aâ ... Nhûng thûåc thïë coân àaáng súå hún nhiïìu! Cha Laximon tiïën laåi saá töi vaâ thêìm thò, húi thúã noáng höíi phaãi bïn tai töi: - Töi úã àêy, ngay taåi chöî, nïn àõnh hûúáng töët hún... Hoå khöng haânh haå, khöng bùæt eáp ai laâm gò caã, khöng tra têën, khöng xoaáy àinh vñt vaâo àêìu, hoå chó daåy cho hiïíu rùçng vuä truå laâ gò, sûå söëng naãy sinh nhû thïë naâo, yá thûác phaát sinh ra sao vaâ sûã duång khoa hoåc nhû thïë naâo dïí phuåc vuå lúåi ñch xaä höåi. Hoå coá nhûäng lyá leä cuå thïí nhúâ àoá maâ coá thïí chûáng minh roä raâng nhû hai vúái hai laâ böën rùçng toaân böå thïë giúái naây laâ do vêåt chêët taåo ra. Trong têët caã nhûäng nhaâ truyïìn giaáo cuãa töi, chó coân coá cha Xervaxi laâ coân giûä àûúåc àûác tin, maâ cuäng chó vò öng ta àiïëc àùåc vaâ khöng nghe àûúåc ngûúâi ta noái gò!... Caái àoá coân tïå hún laâ hònh phaåt, öng baån thên mïën aå! Chöî töi coá möåt nûä tu sô doâng Cacmelit, möåt àûáa con tinh thêìn chó biïët coá Chuáa; cö ta coá thïí ùn chay liïn tuåc, tu eáp xaác, coá caác möëi giao caãm vúái thaánh thêìn, cö ta àùåc biïåt yïu mïën baâ thaánh Melania vaâ toaân têm toaân yá bùæt chûúác baâ ta: hún nûäa, thónh thoaãng ngay caã thiïn thêìn Gavrin cuäng hiïån ra cho cö ta thêëy... Coá möåt lêìn cö ta àïën àoá, - cha Laximon chó vaâo nûãa bïn phaãi baãn àöì, - Töi yïn têm cho pheáp cö ta vò cö ta laâ ngûúâi tinh thêìn kiïn àõnh; thiïn àûúâng núi thûúång giúái thuöåc vïì nhûäng ngûúâi nhû thïë; coân ngûúâi naâo bùæt àêìu suy nghô: caái gò, úã àêu ra, taåi sao, thò lêåp tûác tûåc thùèm taâ àaåo nûát ra dûúái chên hoå. Töi tin rùçng moåi lyá leä thöng minh cuãa caái boån àoá khöng thïí taác àöång túái cö ta. Thïë maâ khi cö ta àïën àêëy, ngay trong lêìn àêìu tiïn cö ta hiïíu thaánh trûúác cöng chuáng keâm theo nhûäng lúâi böëc àöìng tön giaáo cuöìng nhiïåt, hoå laåi cho laâ cö ta bõ suy nhûúåc thêìn kinh (hònh nhû bïånh àoá goåi laâ nhû vêåy) vaâ chûäa cho cö ta bùçng chïë àöå tùæm rûãa, laâm vûúân, àûa cho cö ta nhûäng thûá àöì chúi, nhûäng con buáp bï gò àoá, böën thaáng sau cö ta trúã vïì, nhûng trong möåt tònh traång thêåt àaáng súå! Cha Laximon run bùæn caã ngûúâi. - Cö ta khöng coân nhûäng möëi linh caãm nûäa, cö ta theo hoåc lúáp laái taâu vuä truå vaâ àaä cuâng vúái möåt àoaân thaám hiïím khoa hoåc bay túái http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 80 trung têm Thiïn Haâ, khöí thïë àêëy! Caách àêy khöng lêu töi nghe noái cö ta laåi mú thêëy baâ thaánh Melania hiïån vïì, tim töi àaä run lïn vò mûâng vaâ hy voång, nhûng hoaá ra chó laâ vò cö ta mú thêëy baâ dò cuãa mònh maâ thöi. Töi àaä noái vúái öng: thêët baåi, phaá saãn, suåp àöí! Nhûäng tay chuyïn viïn Myä êëy quaá ngêy thú: gûãi cho töi nùm têën saách mö taã sûå hung aác cuãa boån thuâ gheát àaåo. Trúâi úi, giaá nhû hoå truy bûác tön giaáo, giaá nhû hoå àoáng cûãa nhaâ thúâ, xûa àuöíi con chiïn thò laåi ài möåt nheä; àùçng naây, than öi, khöng hïì coá chuyïån nhû thïë, têët caã àïìu khöng pheáp: caã sûå thúâ phuång Chuáa, caã trûúâng doâng; hoå chó phöí biïët quan àiïím vaâ hoåc thuyïët cuãa mònh. Möåt thúâi gian chuáng töi àaä thûã aáp duång phûúng caách êëy, - cha Laximon chó vaâo baãn àöì, - song noá khöng àem laåi kïët quaã. - Xin löîi, phong caách gò thïë aå? - Àoá laâ daán caái phêìn vuä truå àoá laåi, coi nhû khöng coá noá, nhûng àiïìu àoá cuäng chùèng giuáp àûúåc gò. Hiïån nay úã La Maä ngûúâi ta àang baân àïën möåt cuöåc thêåp tûå chin baão vïå àaåo. - Vêåy cha nghô thïë naâo vïì chuyïån àoá? - Kïí ra thò cuäng khöng àïën nöîi naâo; nïëu nhû maâ coá thïí laâm nöí tung haânh tinh cuãa hoå, phaá huyã caác thaânh phöë, àöët saách vúã, giïët saåch khöng soát möåt ai thò coá thïí chuáng ta seä cûáu vaän àûúåc giaáo thuyïët yïu thûúng àöìng loaåi cuãa ta. Nhûng löi keáo nhûäng ai vaâo cuöåc thêåp tûå chinh àoá bêy giúâ? Ngûúâi Memmoc aâ? Hay laâ ngûúâi Arpetux chùng? Thêåt nûåc cûúâi vaâ cuäng thêåt àaáng súå!... Bùæt àêìu möåt sûå im lùång nùång nïì. Loâng traân ngêåp möåt niïìm caãm thöng sêu sùæc, töi àùåt tay lïn vai võ linh muåc giaâ mong àöång viïn öng ta; àuáng luác àoá coá caái gò lêëp laánh tuöåt ra khoãi öëng tay aáo töi vaâ rúi àaánh cöåp xuöëng saân nhaâ. Thêåt khöng thïí naâo taã hïët niïìm vui sûúáng vaâ ngaåc nhiïn cuãa töi khi nhêån ra àoá chñnh laâ con dao cuãa mònh. Hoaá ra suöët thúâi gian àoá noá nùçm yïn trong lúáp aáo loát bludöng cuãa töi sau khi rúi vaâo àoá qua löî thuãng trong tuái aáo. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 81 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ HAI MÛÚI LÙM Möåt trong nhûäng tuyïën àûúâng giao thöng vuä truå chñnh úã choâm Gêëu Lúán nöëi liïìn haânh tinh Mutria vúái haânh tinh Latriàa. Nùçm ngay trïn tuyïën àûúâng naây laâ Tairia, möåt quaã cêìu khöíng löì bùçng àaá nöíi tiïëng laâ nguy hiïím vò nhûäng àaám mêy àaá rêët lúán bao quanh noá. Bïì mùåt cuãa haânh tin, gêìn nhû bõ têëm naâm àaá che lêëp, liïn tuåc rung chuyïín trong nhûäng tia chúáp choái loaâ vaâ tiïëng nöí dûä döåi cuãa nhûäng taãng àaá xö vaâo nhau; noái ngùæn goån laåi, úã àoá àuáng laâ möåt chöën höîn àöån nguyïn sú! Mêëy nùm trûúác àêy caác phi cöng bay trïn tuyïën àûúâng Mutria - Lariàa bùæt àêìu khaáo nhau vïì möåt loaåi quaái vêåt naâo àoá thûúâng bêët ngúâ tûâ sau nhûäng àaám mêy chêët àöëng phña trïn Tairia xöng ra duâng caác caánh tay voâi daâi ngoùéng öm lêëy con taâu cöë keáo vaâo hang öí töëi tùm cuãa mònh. Viïåc àoá gêy nïn sûå hoaãng loaån cuãa haânh tinh khaách ài trïn tuyïën àûúâng naây. ñt lêu sau coá tin àöìn rùçng nhûäng con quaái vêåt àoá têën cöng möåt nhaâ du haânh vuä truå khi öng ta àang ài daåo trïn bïì mùåt con taâu cuãa mònh cho tiïu cúm sau bûäa trûa. Thûåc ra úã àêy coá nhiïìu àiïìu bõ phoáng àaåi lïn - nhaâ du haânh vuä truå (laâ möåt ngûúâi quen cuãa töi) lúä tay àaánh àöí nûúác cheâ lïn böå quêìn aáo cöng taác nïn àem moác noá ra ngoaâi ö cûãa nhoã àïí phúi, vûâa khi àoá coá nhûäng con vêåt thên hònh ngoùçn ngoeâo kyâ laå bay túái vöì lêëy noá röìi chaåy ài mêët. Têët caã nhûäng tin àöìn àoá laâm cho caác haânh tinh úã trong vuâng lo lùæng àïën nöîi möåt àoaân thaám hiïím àùåc biïåt àûúåc giao nhiïåm vuå àïën nghiïn cûáu kyä khu vûåc phuå cêån cuãa Tairia. Möåt söë ngûúâi tham gia àoaân thaám hiïím noái rùçng dûúâng nhû hoå àaä tröng thêëy phña sêu trong caác àaám mêy àaá cuãa Tairia nhûäng quaái vêåt daång rùæn giöëng nhû nhûäng con baåch tuöåc, nhûng àiïìu naây khöng àûúåc chñnh thûác khùèng àõnh, vaâ sau möåt thaáng àoaân thaám hiïím khöng daám ài sêu vaâo khu vûåc caác àaám mêy àaá cuãa Tairia, àaä trúã vïì Latriàa vúái hai http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 82 baân tay khöng. Vïì sau ngûúâi ta coân thaânh lêåp thïm mêëy àoaân thaám hiïím nûäa, nhûng khöng möåt àoaân naâo mang laåi kïët quaã gò. Cuöëi cuâng, Ao Mubrax, möåt con ngûúâi gan daå, möåt keã lang thang vuä truå nöíi tiïëng, mang hai con choá mùåc aáo giaáp àïën Tairia àïí sùn bùæt nhûäng con vêåt bñ hiïím. Nùm ngaây sau anh ta laåi quay laåi möåt mònh, ngûúâi taã túi mïåt lûã. Theo anh ta kïí laåi, úã caách Tairia khöng xa, tûâ sau möåt àaám mêy böîng coá vö söë caác quaái vêåt nhaãy xöí ra, chuáng duâng tay voâi quêën chùåt lêëy anh vaâ hai con choá, ngûúâi ài sùn duäng caãm chöåp vöåi lêëy con dao, àêm chùåt tûá tung vaâ thoaát ra àûúåc khoãi nhûäng voâng öm chïët ngûúâi, coân àöi choá, thò than öi, khöng laâm àûúåc àiïìu àoá. Böå quêìn aáo vuä truå cuãa Mubrax caã bïn ngoaâi lêîn bïn trong àïìu mang dêëu vïët cuãa cuöåc vêåt löån, úã mêëy chöî coân dñnh laåi vaâi mêíu xanh xanh cuãa möåt vêåt gò àoá giöëng nhû thên cêy coá súåi. Möåt höåi àöìng khoa hoåc, sau khi nghiïn cûáu kyä lûúäng caác mêíu hiïån vêåt, xaác àõnh rùçng àoá laâ nhûäng maãnh nhoã cuãa möåt cú thïí àa baâo maâ úã Traái Àêët àûúåc biïët rêët roä dûúái tïn Solanum tuberosum, möåt loaâi cêy thên cuã nhiïìu mêìm àûúåc ngûúâi Têy Ban Nha mang tûâ chêu Myä sang chêu Êu vaâo thïë kyã thûá XVI. Caái tin àoá àaä kñch thñch caác nhaâ thöng thaái, vaâ khöng buát naâo coá thïí mö taã àûúåc tònh traång höîn loaån xaãy ra khi coá möåt ngûúâi naâo àoá dõch caái tïn goåi khoa hoåc kia ra ngön ngûä bònh thûúâng: hoaá ra laâ Mubrax àaä mang trïn têëm aáo giaáp vuä truå cuãa mònh nhûäng mêíu thên laá khoai têy bònh thûúâng! Chaâng laäng tûã vuä truå gan daå tûác àiïn lïn vò bõ nghi laâ trong suöët böën tiïëng àöìng höì àaä àaánh nhau vúái khoai têy, liïìn àoâi höåi àöìng phaãi caãi chñnh caái tin vu khöëng àöën maåt àoá, nhûng caác nhaâ baác hoåc khöng chõu thay àöíi möåt lúâi naâo trong kïët luêån cuãa mònh. Tin àoá laâm cho têët caã moåi ngûúâi bõ kñch àöång dûä döåi. Lêåp tûác hònh thaânh hai àaãng phaái - àaãng uãng höå Khoai têy vaâ àaãng chöëng Khoai têy; trêån giao chiïën luác àêìu bao truâm khùæp choâm Gêëu Nhoã, röìi sau àoá lan sang caã choâm Gêëu Lúán; caác àöëi thuã trao àöíi nhûäng lúâi thoaá maå nùång nïì nhêët. Nhûng têët caã caái àoá chó múái laâ chuyïån vùåt vaänh so vúái nhûäng gò diïîn ra khi caác triïët gia bùæt àêìu xöng vaâo trêån. Tûâ caác nûúác Anh, Phaáp, Öxtrêylia, Canaàa vaâ Húåp chuáng quöëc Hoa Kyâ keáo àïën nhûäng nhaâ lyá luêån nhêån thûác vaâ nhûäng àaåi http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 83 diïån cuãa trñ tuïå thuêìn khiïët xuêët chuáng nhêët, vaâ kïët quaã caác hoaåt àöång cuãa hoå laâm chêën àöång caã thïë giúái! Sau khi nghiïn cûáu vêën àïì möåt caách toaân diïån, nhûäng ngûúâi theo trûúâng phaái vêåt lyá tuyïn böë rùçng, khi hai vêåt thïí A vaâ B chuyïín àöång, seä àïìu àuáng nhû nhau nïëu noái A chuyïín àöång àöëi vúái B vaâ B chuyïín àöång àöëi vúái a. Vaâ búãi vò chuyïín àöång laâ tûúng àöëi cho nïn choá thïí noái möåt caách coá cú súã nhû nhau rùçng con ngûúâi chuyïín àöång àöëi vúái khoai têy vaâ khoai têy chuyïín àöång àöëi vúái con ngûúâi. Vò vêåy vêën àïì àùåt ra khoai têy coá chuyïín àöång àûúåc khöng? - laâ vö nghôa, laâ do tûúãng tûúång ra, khöng coá thêåt, tûác laâ noái chung khöng töìn taåi. Nhûäng nhaâ ngûä nghôa hoåc tuyïn böë rùçng: toaân böå vêën àïì phuå thuöåc vaâo viïåc hiïíu nhû thïë naâo caác tûâ "khoai têy", "laâ" vaâ "chuyïín àöång". Vaâ búãi vò caái chòa khoaá úã àay nùçm trong àöång tûâ "laâ", nïn cêìn phaãi nghiïn cûáu noá thêåt tó mó, sêu sùæc. Hoå liïìn bùæt tay vaâo biïn soaån cuöën Tûâ àiïín Baách khoa Ngûä nghôa hoåc Vuä truå, trong àoá daânh böën têåp àêìu cho tûâ "laâ". Nhûäng ngûúâi theo chuã nghôa thûåc chûáng múái tuyïn böë rùçng: caái chuáng ta trûåc tiïëp coá àûúåc khöng phaãi laâ möåt nhuám khoai têy, maâ laâ möåt nhuám caác tri giaác caãm tñnh; sau àoá hoå lêåp caác biïíu tûúång logic àïí chó "nhuám tri giaác" vaâ "nhuám khoai têy", röìi hoå lêåp phûúng trònh àùåc biïåt cuãa hai phaán àoaán chó bùçng caác kyá hiïåu àaåi söë hoåc vaâ sau khi viïët hïët caã biïín mûåc, ài àïën möåt kïët quaã toaán hoåc chñnh xaác vaâ khöng thïí nghi ngúâ vïì sûå àuáng àùæn laâ 0 = 0. Nhûäng ngûúâi theo thuyïët Tomat tuyïn böë rùçng: Chuáa sinh ra caác quy luêåt tûå nhiïn laâ àïí taåo ra khaã nùng laâm caác chuyïån kyâ laå búã vò chuyïån kyâ laå, chñnh laâ sûå vi phaåm caác quy luêåt tûå nhiïn, coân núi naâo khöng coá quy luêåt thò úã àoá chùèng coá gò àïí vi phaåm caã. Trong trûúâng húåp naây khoai têy chuyïín àöång àûúåc nïëu nhû yá Chuáa Töëi cao laâ nhû vêåy, nhûng khöng biïët àêy coá phaãi laâ möåt troâ bõp búåm cuãa luä theo chuã nghôa duy vêåt àaáng nguyïìn ruãa àang cöë tòm àïí haå uy tñn nhaâ thúâ hay khöng; toám laåi, cêìn phaãi chúâ quyïët àõnh cuãa toaâ thaánh Vatican. Nhûäng ngûúâi theo thuyïët Cùng múái tuyïn böë rùçng: sûå vêåt laâ saáng taåo cuãa tinh thêìn, chûá khöng phaãi laâ nhûäng àöì vêåt coá thïí http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 84 nhêån thûác àûúåc; nïëu nhû lñ trñ taåo ra yá niïåm loaâi khoai têy chuyïín àöång àûúåc, thò coá nghôa laâ seä töìn taåi loaâi khoai têy chuyïín àöång àûúåc. Nhûng àoá chó laâ êën tûúång àêìu tiïn, búãi vò caã tinh thêìn cuãa chuáng ta, cuäng nhû caác taåo vêåt cuãa noá, laâ khöng thïí nhêån thûác àûúåc; vaâ vò vêåy chuáng ta khöng thïí biïët àûúåc caái gò caã. Nhûäng ngûúâi theo chónh thïí luêån - thuyïët àa nguyïn - chuã nghôa haânh vi - vêåt lyá tuyïn böë rùçng: nhû vêåt lyá hoåc cho thêëy, caác quy luêåt trong thiïn nhiïn chó laâ möåt quy luêåt thöëng kï. Chuäng nhû khöng thïí naâo àoaán trûúác möåt caách tuyïåt àöëi chñnh xaác àûúâng ài cuãa möåt electron riïng biïåt, chùæc chùæn ta cuäng khöng thïí àoaán trûúác àûúåc möåt caá thïí khoai têy seä xûã sûå ra sao. Têët caã nhûäng quan saát trûúác àêy cho thêëy rùçng àaä haâng triïåu triïåu lêìn con ngûúâi àaâo búái khoai têy, nhûng àiïìu àoá khöng loaåi trûâ khaã nùng trong söë haâng tó tó lêìn seä coá möåt lêìn xaãy ra ngûúåc laåi, tûác laâ khoai têy seä àaâo búái con ngûúâi. Giaáo sû Urlipa, möåt nhaâ tû tûúãng àún àöåc cuãa trûúâng phaái Raxen vaâ Rêyhenbach, àaä lïn tiïëng cûåc lûåc phï phaán têët caã nhûäng luêån thuyïët àoá. Öng khùèng àõnh rùçng con ngûúâi khöng nhêån àûúåc caác tri giaác caãm tñnh, vò khöng ai quan saát thêëy caác tri giaác caãm tñnh cuãa caái baân, maâ chó coá chñnh caái baân; nhûng mùåt khaác, vò moåi ngûúâi àïìu biïët rùçng chuáng ta khöng biïët gò vïì thïë giúái bïn ngoaâi, nïn coá nghôa laâ khöng coá caã nhûäng sûå vêåt bïn ngoaâi lêîn nhûäng tri giaác caãm tñnh. "Khöng coá gò hïët, - giaáo sû Urlipan tuyïn böë, - Vaâ nïëu nhû coá ai nghô khaác ài, keã àoá sai lêìm". Nhû vêåy laâ khöng thïí naâo noái àûúåc gò vïì khoai têy caã, nhûng laåi laâ do möåt nguyïn nhên hoaân toaân khaác so vúái phaái Cùng múái. Trong khi giaáo sû Urlipan maãi mï laâm viïåc khöng loá àêìu ra khoãi nhaâ (trûúác cûãa nhaâ öng coá nhûäng ngûúâi Chöëng Khoai têy tay cêìm khoai têy thöëi àang rònh àúåi, búãi vò sûå cuöìng nhiïåt àaä laâm luá lêîn àêìu oác cuãa hoå), thò trïn àêëu trûúâng xuêët hiïån giaáo sû Tarantöga, hay noái chñnh xaác hún laâ öng àaä haå caánh xuöëng haânh tinh Latrida. Khöng bêån têm àïën nhûäng cuöåc tranh caäi vö tñch sûå, öng quyïët àõnh nghiïn cûáu àiïìu bñ mêåt sine ira et studio(1) nhû möåt nhaâ baác hoåc chên chñnh. Öng bùæt àêìu bùçng viïåc àïën thùm nhûäng haânh tinh lên cêån, thu nhêåp caác nguöìn tin trong dên àõa http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 85 phûúng. Bùçng caách àoá öng àaä xaác àõnh àûúåc rûâng loaâi quaái vêåt bñ êín coá nhiïìu tïn khaác nhau: Khoai Dêy, Khoai Daâi, Khoai Dùng, Khoai Cuã, Khoai Chaåc, Khoai Thûâng, vên vên; àiïìu àoá àaä cho öng cú súã àïí suy ngêîm, búãi vò nhû caác tûâ àiïín cho biïët, têët caã nhûäng tïn goåi àoá àïìu àöìng nghôa vúái chûä khoai têy thöng thûúâng. Vúái möåt sûå kiïn trò àaáng kinh ngaåc vaâ niïìm say mï khöng gò lay chuyïín nöíi, giaáo sû Tarantöga dêìn dêìn ra baãn chêët cuãa àiïìu bñ êín, vaâ sau nùm nùm öng àaä hoaân chónh möåt hoåc thuyïët giaãi thñch roä raâng têët caã. Trûúác àêy, úã vuâng ngoaåi vi Tairia, möåt chiïëc taâu chúã khoai têy àïën Latriàa cho nhûäng ngûúâi di cû àaä va phaãi möåt thiïn thaåch ngêìm. Qua löî thuãng úã vúã taâu, toaân böå söë khoai têy rúi hïët ra ngoaâi. Ngûúâi ta truåc chiïëc taâu lïn, vaâ caác taâu keáo àaä àûa àûúåc noá vïì Latriàa, sau röìi toaân böå cêu chuyïån naây bõ laäng quïn ài. Trong luác àoá, nhûäng cuã khoai têy rúi lïn bïì mùåt Tairia bùæt àêìu àêm mêìm vaâ phaát triïín nhû khöng coá chuyïån gò xaãy ra. Nhûng duâ sao thò àiïìu kiïån sinh töìn úã àêy cuäng cûåc kyâ khoá khùn: thónh thoaãng laåi coá möåt trêån mûa àaá tûâ trïn trúâi rúi xuöëng huyã diïåt nhûäng mêìm nom, thêåm chñ caã toaân böå dêy khoai. Kïët quaã laâ chó nhûäng cêy naâo khön ngoan nhêët biïët caách thñch ûáng vaâ tòm ra chöî êín naáu laâ söëng soát àûúåc. Möåt biïën chuãng khoai têy thöng minh xuêët hiïån vaâ caâng ngaây caâng phaát triïín maånh. Sau nhiïìu thïë hïå, khoai têy bùæt àêìu chaán cuöåc söëng àõnh cû möåt chöî, noá liïìn tûå nhöí rïî lïn vaâ chuyïín sang löëi söëng du cû. Àöìng thúâi, noá cuäng mêët dêìn sûå dõu daâng vaâ thuå àöång vöën coá nhúâ sûå chùm soác tûúái tùæm cuãa con ngûúâi trûúác àêy. Möîi ngaây möåt trúã nïn hoang daä, khoai têy cuöëi cuâng àaä biïën thaânh loaâi ùn thõt. Dêìn dêìn, haânh tinh àöëi vúái noá caâng trúã nïn chêåt chöåi, bùæt àêìu möåt giai àoaån khuãng hoaãng múái; thïë hïå khoai têy treã trung khao khaát hoaåt àöång, mú ûúác laâm nïn nhûäng sûå nghiïåp phi thûúâng vaâ hoaân toaân múái laå àöëi vúái caác loaâi thûåc vêåt. Ngûúác caânh hûúáng lïn trúâi cao, chuáng tröng thêëy nhûäng maãnh thiïn thaåch bay trïn khöng trung vaâ quyïët àõnh lïn àêëy úã. http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 86 Chuáng ta seä ài quaá xa nïëu nhû trònh baây laåi toaân böå hoåc thuyïët cuãa giaáo sû Tarantöga mö taã viïåc luác àêìu khoai têy vêîy vêîy nhûäng caânh laá hoåc bay nhû thïë naâo, sau àoá chuáng vûúåt ra ngoaâi giúái haån bêìu khñ quyïín cuãa Tairia ra sao àïí cuöëi cuâng dïën sinh söëng úã trïn caác maãnh thiïn thaåch bay chung quanh haânh tinh. ñt ra, khoai têy laâm àûúåc àiïìu àoá laâ nhúâ vêîn giûä nguyïn phûúng thûác trao àöíi chêët cuãa thûåc vêåt, do àoá chuáng coá thïí söëng möåt thúâi gian daâi trong khoaãng khöng maâ khöng cêìn öxi, thu nùng lûúång söëng tûâ aánh saáng mùåt trúâi. Khi àaä trúã nïn hoaân toaân taáo túån, khoai têy bùæt àêìu têën cöng caác con taâu vuä truå bay gêìn Tairia. Bêët kyâ möåt nhaâ baác hoåc naâo úã vaâo àõa võ cuãa Tarantöga chùæc hùèn àaä cho cöng böë caái giaã thuyïët tuyïåt vúâi naây vaâ thoaã maän vúái thùæng lúåi, nhûng giaáo sû quyïët àõnh khöng nghó ngúi cho àïën khi chûa bùæt àûúåc duâ chó laâ möåt mêíu vêåt cuãa loaâi khoai têy ùn thõt naây. Giúâ àêy, sau khi hoåc thuyïët àaä xêy dûång xong, bùæt àêìu àïën giai àoaån thûåc haânh. Nhiïåm vuå múái àùåt ra cuäng khoá khùn khöng keám. Àaä xaác àõnh àûúåc rùçng khoai têy thûúâng tröën trong caác khe nûát cuãa nhûäng khöëi àaá lúán, vaâ chui vaâo tòm chuáng trong caác mï cung di àöång cuãa nhûäng thiïn thaåch bay vuân vuåt laâ möåt viïåc chùèng khaác gò tûå saát. Mùåt khaác, Tarantöga khöng coá yá àõnh giïët chïët khoai têy, öng muöën coá àûúåc möåt caá thïí söëng khoeã maånh vaâ nguyïn laânh. Luác àêìu giaáo sû àaä toan töí chûác möåt cuöåc vêy sùn, nhûng sau öng vûát boã dûå àõnh khöng chñn chùæn àoá vaâ choån möåt phûúng aán khaác hoaân toaân múái, noá seä laâm cho danh tiïëng cuãa giaáo sû nöíi nhû cöìn. Tarantöga quyïët àõnh bùæt khoai têy bùçng möìi nhûã. Vúäi muåc àñch àoá, öng mua úã cûãa haâng àöì duâng hoåc têåp cuãa Latriàa quaã àõa cêìu to nhêët coá thïí tòm àûúåc trïn àoá - möåt khöëi cêìu sún vecni tuyïåt àeåp àûúâng kñnh saáu meát. Giaáo sû coân mua möåt lûúång lúán mêåt ong, keo daán giêìy vaâ dêìu caá, tröån kyä chuáng theo tyã lïå bùçng nhau röìi àem chêët thu àûúåc queát lïn bïì mùåt quaã àõa cêìu. Xong xuöi, öng gùæn noá vaâo àêìu möåt súåi caáp daâi vaâ bay vïì phña Tairia. Khi àaä àïën http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 87 gêìn àuã mûác cêìn thiïët, giaáo sû nêëp úã meáp cuãa àaám tinh vên gêìn nhêët vaâ neám súåi caáp coá möìi ra. Toaân böå kïë hoaåch àûúåc tñnh toaán dûåa vaâo thoái toâ moâ maänh liïåt cuãa khoai têy. Möåt luác sau, súåi caáp keä giêåt nheå cho biïët con thuá àang laåi gêìn. Thêån troång nhòn ra, Tarantöga thêëy möåt söë cêy ùn thõt lùæc lû caânh vaâ vung vêíy cuã chêåm chaåp tiïën vïì phña quaã àõa cêìu: coá leä chuáng cho àêëy laâ möåt haânh tinh laå naâo àoá. Laát sau, chuáng àaánh baåo àêåu xuöëng quaã àõa cêìu vaâ bõ dñnh chùåt vaâo àoá. Giaáo sû nhanh nheån keáo súåi caáp vïì, buöåc noá vaâo àuöi con taâu vuä truå vaâ bay vïì phña Latriàa. Khoá coá thïí mö taã laåi àûúåc sûå phêën khúãi cuãa dên chuáng khi àoán nhaâ baác hoåc gan daå trúã vïì. Ngûúâi ta àem nhöët khoai têy bõ bùæt cuâng vúái caã quaã àõa cêìu vaâo nhaâ löìng vaâ àûa ra cho moåi ngûúâi xem. Cêy khoai têy vûâa giêån vûâa àiïn khuâng vûâa súå haäi, vung caânh laá quaåt gioá tûá tung vaâ giêîm rïî thònh thõch, nhûng têët nhiïn noá chùèng laâm gò àûúåc. Ngaây höm sau höåi àöìng caác nhaâ khoa hoåc tòm àïën gùåp Tarantöga àïí trao tùång öng bùçng khen vaâ möåt têëm huy chûúng lúán vò cöng lao to lúán öng àaä àaåt àûúåc, nhûng hoå khöng thêëy giaáo sû àêu. Thò ra, sau khi hoaân thaânh nhiïåm vuå, ngay àïm höm àoá öng àaä bay ài khöng roä theo hûúáng naâo. Nguyïn nhên cuãa chuyïën bay bêët ngúâ àoá töi biïët rêët roä. Tarantöga vöåi laâ vò sau chñn ngaây nûäa öng seä phaãi gùåp töi úã Xurulêy. Vïì phêìn töi luác àoá àang bay rêët nhanh àïën àiïím heån tûâ phña bïn kia cuãa Ngên Haâ. Chuáng töi trûúác àoá àaä thoaã thuêån laâ seä cuâng nhau laâm möåt chuyïën thaám hiïím àïën nhaánh Thiïn Haâ coân chûa àûúåc nghiïn cûáu nùçm phña sau àaám tinh vên töëi àen úã vuâng choâm Laåp Höå. Töi coân chûa trûåc tiïëp quen giaáo sû, vaâ muöën àûúåc tiïëng laâ ngûúâi biïët giûä lúâi nïn cöë sûác múã hïët àöång cú. Nhûng, nhû thûúâng vêîn vêåy, nhûäng khi rêët vöåi töi laåi hay gùåp phaãi àuã thûá chuyïån bêët ngúâ. Möåt hoân thiïn thaåch nhoã àaä xuyïn thuãng thuâng nhiïn liïåu cuãa töi vaâ vûúáng vaâo öëng xaã laâm noá mùæc ngheåt laåi. Khöng lûúäng lûå, töi mùåc böå quêìn aáo cöng taác, cêìm möåt cêy àeân bêëm cûåc maånh vaâ caác duång cuå röìi rúâi cabin bûúác ra ngoaâi. Trong khi duâng kòm löi hoân thiïn thaåch ra, töi tuöåt tay àaánh rúi http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 88 cêy àeân bêëm, noá vùng ra khaá xa röìi bùæt àêìu àöåc lêåp bay trong khöng gian. Töi haân löî thuãng trïn thuâng nhiïn liïåu laåi röìi ài vaâo cabin. Àuöíi theo chiïëc àeân àaä bõ rúi vaäi hïët vaâ phaãi may mùæn lùæm töi múái àïën àûúåc haânh tinh nùçm gêìn nhêët úã àoá laâ Proxit. Söëng úã Proxit nhûäng sinh vêåt coá lyá trñ vaâ rêët giöëng con ngûúâi chuáng ta, ngoaâi möåt àiïím khaác biïåt nhoã: tûâ phña trïn cho àïën àêìu göëi chên cuãa hoå cuäng bònh thûúâng nhû chên chuáng ta, coân úã dûúái nûäa laâ baánh xe, khöng phaãi nhên taåo maâ laâ möåt phêìn cú thïí. Ngûúâi Proxit ài laåi rêët nhanh vaâ duyïn daáng, chùèng keám gò caác nghïå sô xiïëc xe àaåp möåt baánh. Nïìn khoa hoåc cuãa hoå àùåc biïåt phaát triïín, nhêët laâ thiïn vùn hoåc; viïåc nghiïn cûáu sao phöí biïën àïën nöîi lïn àoá caác baån seä khöng gùåp möåt ngûúâi dên Proxit naâo - caã giaâ lêîn treã - maâ khöng coá kñnh thiïn vùn mang theo ngûúâi. Trïn haânh tinh naây moåi ngûúâi hêìu nhû chó sûã duång àöìng höì mùåt trúâi, coân viïåc ài cöng khai xem àöìng höì cú hoåc bõ coi laâ möåt haânh àöång vö giaáo duåc. Ngûúâi Proxit cuäng coá rêët nhiïìu cú quan vùn hoaá. Töi coân nhúá lêìn àêìu tiïn lïn thùm Proxit, töi àûúåc múâi àïën dûå bûäa tiïåc mûâng nhaâ thiïn vùn hoåc danh tiïëng cuãa hoå laâ Maratilitex. Töi cuâng vúái öng ta bùæt àêìu thaão luêån möåt vêën àïí thiïn vùn hoåc naâo àoá. Võ giaáo sû phaãn àöëi töi, vaâ cuöåc tranh luêån möîi luác möåt trúã nïn gay gùæt hún; öng ta trúån mùæt nhòn töi tûúãng chûâng nhû sùæp nöí tung ra. Böîng nhiïn öng ta nhaãy bêåt dêåy vaâ vöåi vaä nhaãy ra khoãi phoâng. Sau nùm phuát, Maratilitex quay laåi ngöìi xuöëng caånh töi, tröng öng hiïìn laânh, tûúi tùæn vaâ bònh thaãn nhû möåt àûáa beá. Ngaåc nhiïn trûúác àiïìu àoá, vïì sau töi coá hoãi xem caái gò àaä gêy nïn sûå thay àöíi kyâ diïåu nhû vêåy trong têm traång cuãa võ giaáo sû giaâ. - Sao, - ngûúâi Proxit maâ töi hoãi ngaåc nhiïn kïu lïn, - anh khöng biïët aâ? Giaáo sû àaä sûã duång phoâng giaãi khuâng àêëy maâ. - Àoá laâ caái gò thïë? - Tïn goåi cuãa noá coá göëc tûâ chûä "nöíi khuâng". Ngûúâi naâo lïn cún giêån dûä hoùåc nöíi caáu vúái ai àoá thò ài vaâo möåt cùn buöìng nhoã boåc lie maâ thaã sûác cho caác xuác àöång cuãa mònh tuön ra hïët. Coân bêy giúâ, trong khi haå caánh xuöëng Proxit, tûâ trïn cao töi àaä thêëy nhûäng àaám àöng tuå têåp khùæp àûúâng phöë, hoå vung vêíy http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 89 nhûäng chiïëc àeân hoa nhiïìu maâu vaâ hoâ heát vui mûâng. Giao con taâu laåi cho caác thúå maáy tröng coi, töi ài vaâo thaânh phöë. Ngûúâi ta giaãi thñch cho töi rùçng úã àêy àang múã höåi ùn mûâng ngöi sao múái xuêët hiïån àïm qua trïn bêìu trúâi cuãa hoå. Àiïìu àoá buöåc töi phaãi suy nghô, vaâ sau buöíi gùåp gúä tên mêåt, khi Maratilitex múâi töi àïën bïn chiïëc kñnh viïîn voång cûåc maånh cuãa öng, töi chó múái liïëc nhòn qua thõ kñnh àaä hiïíu ngay ngöi sao múái êëy chùèng qua laâ chiïëc àeân bêëm cuãa töi àang bay trong khöng gian. Àaáng leä phaãi noái àiïìu àoá vúái nhûäng ngûúâi Proxit, töi laåi húi nöng nöíi muöën toã ra mònh laâ möåt nhaâ thiïn vùn hoåc coân trïn taâi hoå, nïn sau khi nhêím tñnh xem pin àeân coân àuã cho bao nhiïu lêu nûäa, töi liïìn lúán tiïëng tuyïn böë vúái têët caã nhûäng ngûúâi vêy quanh rùçng ngöi sao múái seä coá aánh saáng trùæng trong voâng saáu giúâ nûäa, sau àoá noá seä chuyïín sang maâu vaâng, maâu àoã quaåch röìi tùæt hùèn. Trûúác lúâi àoaán cuãa töi, nhûäng ngûúâi Proxit coá thaái àöå ngúâ vûåc, coân Maratilitex, vúái tñnh noáng naãy vöën coá, thò tuyïn böë laâ nïëu àiïìu àoá àuáng öng ta seä ùn hïët caã böå rêu cuãa mònh. Ngöi sao bùæt àêìu múâ ài àuáng vaâo thúâi gian töi dûå àoaán; vaâ buöíi chiïìu, khi töi àïën àaâi thiïn vùn, möåt nhoám caác trúå lyá böëi röëi baáo vúái töi rùçng Maratilitex, vúái loâng tûå aái bõ töín thûúng nùång, àaä khoaá mònh laåi trong phoâng àïí thûåc hiïån lúâi thïì àûa ra möåt caách noáng naãy. Lo lùæng cho sûác khoeã cuãa öng, töi cöë tòm caách àaâm phaán qua khe cûãa, nhûng khöng coá kïët quaã. Gheá tai qua löî khoaá, töi nghe thêëy nhûäng êm thanh khùèng àõnh àiïìu thöng baáo cuãa caác trúå lyá. Trong cún böëi röëi, töi viïët möåt bûác thû trong àoá giaãi thñch têët caã, trao noá cho caác trúå lyá vaâ nhúâ hoå chuyïín têån tay giaáo sû ngay sau khi töi bay khoãi, röìi ba chên böën cùèng chaåy ra sên bay. Töi buöåc phaãi haânh àöång nhû vêåy, vò khöng tin rùçng giaáo sû kõp sûã duång phoâng giaãi khuâng trûúác khi noái chuyïån vúái töi. Töi rúâi Proxit vaâo luác gêìn hai giúâ àïm möåt caách vöåi vaä àïën nöîi quïn caã laáy thïm nhiïn liïåu. Sau chûâng möåt triïåu kilömet, caác thuâng röîng khöng, vaâ töi rúi vaâo caãnh anh chaâng gùåp naån trong vuä truå trïn möåt con taâu lang thang bêët lûåc giûäa khöng gian. Àïën cuöåc heån gùåp vúái Tarantöga chó coân ba ngaây nûäa. Xûrulêy tröng rêët roä ngoaâi cûãa söí, noá chiïëu saáng caách töi chó chûâng ba trùm triïåu kilömet, nhûng töi chó coá thïí ngöìi nhòn noá http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 90 trong cún giêån dûä bêët lûåc. Thïë àêëy, coá nhûäng khi möåt nguyïn nhên khöng àaáng kïí laåi sinh ra nhûäng hêåu quaã nghiïm troång. ñt lêu sau, töi tröng thêëy möåt haânh tinh àang chêåm chaåp to dêìn lïn. Con taâu chõu sûác huát cuãa noá bay möîi luác möåt nhanh hún lïn vaâ cuöëi cuâng rúi thùèng xuöëng nhû möåt khöëi àaá. Töi dúã cûúâi dúã mïëu ngöìi xuöëng cêìm lêëy tay laái. Haânh tinh naây khaá nhoã, hoang vùæng nhûng êëm aáp. Töi nhòn thêëy nhûäng öëc àaão vúái caác vuâng àûúåc nuái lûãa sûúãi noáng vaâ nhûäng doâng nûúác chaãy. Nuái lûãa rêët nhiïìu, chuáng phuåt ra nhûäng cöåt khoái vaâ lûãa. Töi quay tay laái bay trong bêìu khñ quyïín, cöë tòm caách giaãm töëc àöå, nhûng àiïìu àoá cuäng chó laâm chêåm laåi caái thúâi àiïím rúi xuöëng maâ thöi. Bêët ngúâ, khi bay qua möåt cuåm nuái lûãa, töi böîng naãy ra möåt yá nghô tuyïåt vúâi. Sau möåt thoaáng lûúäng lûå, töi quyïët àõnh möåt caách tuyïåt voång. Töi quay muäi taâu xuöëng phña dûúái vaâ lao nhû möåt tia chúáp vaâo miïång höë múã röång cuãa ngoån nuái lûãa to nhêët. Vaâo khoaãnh khùæc cuöëi cuâng, khi caái miïång chaáy boãng cuãa noá sùæp nuöët chûãng con taâu, bùçng möåt voâng quay kheáo leáo töi quay con taâu dûång muái lïn trïn vaâ cûá thïë haå thùèng xuöëng luöìng lûãa xoaáy àang gêìm ruá. Quaã laâ maåo hiïím, nhûng khöng coân caách naâo khaác. Töi tñnh toaán rùçng, bõ möåt àoân kñch thñch maånh do con taâu rúi xuöëng gêy nïn, nuái lûãa seä phaãn ûáng laåi bùçng möåt vuå nöí, vaâ töi àaä khöng lêìm. Möåt tiïëng sêëm rung chuyïín gêìm lïn, vaâ trong cöåt lûãa, nham thaåch, tro buåi vaâ khoái voåt cao nhiïìu dùåm, con taâu phoáng thùèng lïn trúâi. Töi laái tïn lûãa sao cho noá nùçm àuáng theo hûúáng vïì phña Xûrulêy, vaâ töi àaä thaânh cöng myä maän. Ba ngaây sau, töi àaä coá mùåt úã àoá, chêåm nhêët hai mûúi phuát. Nhûng khöng gùåp Tarantöga: öng àaä bay ài khoãi, chó àïí laåi möåt bûác thûá lûu traåm. Vaâ àêy laâ toaân böå bûác thû: "Baån àöìng nghiïåp thên mïën, hoaân caãnh buöåc töi phaãi lïn àûúâng ngay, vò vêåy töi àïì nghõ chuáng ta seä gùåp nhau úã trung têm khu vûåc coân chûa àûúåc nghiïn cûáu. Vò nhûäng ngöi sao úã àoá chûa coá tïn goåi, töi thöng baáo cho anh biïët toaå àöå cuãa àõa àiïím: anh haäy bay thùèng, khi àïën vêìng mùåt trúâi xanh thò reä sang traái, coân sau vêìng mùåt trúâi tiïëp theo, maâu da cam, laåi reä phaãi. úã àoá coá böën haânh http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 91 tinh, - ta seä gùåp nhau trïn haânh tinh thûá ba tñnh tûâ traái sang. Töi seä àúåi! Baån trung thaânh cuãa anh, Tarantöga. Naåp nhiïn liïåu xong, töi xuêët phaát luác hoaâng hön. Sau möåt tuêìn ài àûúâng, töi àïën khu vûåc chûa àûúåc nghiïn cûáu, dïî daâng tòm ra nhûäng ngöi sao cêìn thiïët, vaâ chñnh xaác tuên theo lúâi chó dêîn cuãa giaáo sû, àïën raång saáng ngaây thûá taám töi coá mùåt trïn haânh tinh àaä heån. Möåt khöëi cêìu khöíng löì phuã àêìy lúáp dûúng xó mïìm maâu xanh, àoá laâ nhûäng khu rûâng nhiïåt àúái khöíng löì. Quang caãnh àoá laâm töi húi böëi röëi - laâm thïë naâo àïí tòm ra Tarantöga àêy? Nhûng töi tin tûúãng úã taâi nhanh trñ cuãa giaáo sû, vaâ töi àaä khöng nhêìm. Trong àûúâng bay thùèng túái haânh tinh, vaâo höìi mûúâi möåt giúâ saáng töi tröng thêëy úã bùæc baán cêìu nhûäng kyá hiïåu gò khöng roä, chuáng laâm húi thúã cuãa töi nhû ngheån laåi. Töi vêîn thûúâng xuyïn noái vúái caác nhaâ du haânh vuä truå treã tuöíi chûa coá kinh nghiïåm: nïëu coá ai kïí laåi cho caác baån nghe rùçng khi bay àïën gêìn möåt haânh tinh naâo àoá coá thïí àoåc àûúåc trïn àêëy tïn goåi cuãa noá, thò caác baån àûâng tin, - àoá chó laâ möåt löëi noái àuâa vuä truå bònh thûúâng. Nhûng lêìn naây töi ngú ngaác thêåt sûå, vò trïn nïìn maâu xanh cuãa nhûäng caánh rûâng hiïån lïn rêët roä doâng chûä: "Töi khöng àúåi àûúåc. Heån gùåp úã haânh tinh sau. Tarantöga". Nhûäng chûä caái lúán haâng cêy söë, nïëu khöng têët nhiïn töi àaä chùèng thïí nhêån thêëy. Kinh ngaåc vaâ toâ moâ, töi lûúån thêëp xuöëng, cöë hiïíu xem bùçng caách naâo giaáo sû àa taåo àûúåc haâng chûä khöíng löì nhû thïë. Töi thêëy laâ àûúâng viïìn cuãa caác chûä caái àûúåc taåo nïn búãi nhûäng vïåt cêy bõ xö ngaä hiïån lïn rêët roä trïn nïìn rûâng xanh nguyïn thuyã. Khöng àoaán ra, töi vöåi phoáng taâu vïì haânh tinh tiïëp sau, theo lúâi chó dêîn. Àoá laâ möåt haânh tinh coá sûå söëng vaâ nïìn vùn minh phaát triïín. Chiïìu töëi töi haå caánh xuöëng sên bay vuä truå vaâ bùæt àêìu hoãi thùm vïì Tarantöga, nhûng vö ñch: caã lêìn naây nûäa thay cho öng laâ möåt bûác thû àang chúâ töi: http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 92 "Baån àöìng nghiïåp thên mïën, töi vö cuâng tha thiïët xin löîi anh vïì nhûäng thêët voång àaä gêy cho anh, nhûng nhûäng viïåc gêëp cuãa gia àònh, buöåc töi, thêåt àaáng tiïëc, phaãi quay trúã vïì nhaâ ngay. Àïí giaãm nheå búát sûå khöng bùçng loâng cuãa anh, töi xin gûãi laåi úã vùn phoâng sên bay möåt goái nhoã, xin anh nhêån cho: trong àoá coá caác kïët quaã cuãa nhûäng chuyïën nghiïn cûáu cuöëi cuâng cuãa töi. Coá leä anh cuäng muöën biïët bùçng caách naâo töi àaä àïí laåi àûúåc trïn haânh tinh trûúác doâng thöng baáo bùçng chûä; àiïìu àoá hoaân toaân àún giaãn. Haânh tinh naây hiïån àang úã vaâo thúâi kyâ tûúng àûúng vúái kyã than àaá cuãa Traái Àêët, vúái nhûäng loaâi boâ saát khöíng löì, trong àoá coá loaâi khuãng long daâi àïën böën chuåc meát. Sau khi haå caánh xuöëng haânh tinh, töi leãn àïën möåt àaân khuãng long lúán vaâ trïu troåc cho àïën khi chuáng nöíi àiïn lïn àuöíi theo töi. Töi chaå trong rûâng vúái dûå tñnh laâm sao cho àûúâng töi qua taåo thaânh nhûäng chûä caái, coân bêìy thuá giêån dûä àuöíi theo töi xö àöí cêy laâm thaânh nhûäng vïåt lúán röång àïën taám meát. Àiïìu àoá, töi nhùæc laåi, rêët àún giaãn, nhûng khaá mïåt: töi buöåc phaãi chaåy àïën hún ba chuåc cêy söë, maâ laåi khaá nhanh nûäa. Töi rêët tiïëc laâ caã lêìn naây nûäa chuáng ta vêîn chûa trûåc tiïëp quen biïët nhau. Bùæt chùåt baân tay gan goác cuãa anh vaâ xin baây toã sûå ngûúäng möå trûúác nhûäng àûác tñnh töët àeåp vaâ loâng cuäng caãm cuãa anh. Tarantöga T.B. Töi nöìng nhiïåt khuyïn anh buöíi töëi nïn vaâo thaânh phöë dûå hoaâ nhaåc - rêët tuyïåt vúâi." Töi nhêån goái quaâ do Tarantöga gûãi laåi, ra lïånh mang àïën khaách saån, coân tûå mònh ài vaâo thaânh phöë. Caãnh vêåt tröng rêët ngoaån muåc. Haânh tinh naây quay vúái töëc àöå rêët nhanh, möåt ngaây àïm cuãa noá chó bùçng mêëy giúâ. Töëc àöå quay nhû vêåy taåo ra möåt lûåc li têm khaá lúán, vaâ quaã doåi buöng tûå do seä khöng taåo nïn möåt àûúâng thùèng àûáng vúái bïì mùåt haânh tinh nhû trïn Traái Àêët, maâ taåo thaânh vúái noá möåt goác böën mûúi lùm àöå. Têët caã nhaâ cûãa, thaáp chuöng, tûúâng thaânh, noái chung moåi cöng trònh xêy dûång úã àêëy àïìu nghiïng vúái bïì mùåt haânh tinh möåt goác böën mûúi lùm àöå, àiïìu àoá taåo nïn möåt bûác tranh hïët sûác laå luâng àöëi vúái con mùæt ngûúâi Traái http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 93 Àêët. Caác ngöi nhaâ möåt bïn phöë nhû nùçm ngaã ra, coân úã phña bïn kia laåi nhû treo sêëp trïn mùåt àûúâng nhûåa. Dên úã àêy, àïí khoãi ngaä, tuên theo luêåt thñch nghi tûå nhiïn, coá möåt chên daâi möåt chên ngùæn; coân con ngûúâi chuáng ta khi ài buöåc phaãi khuyåu möåt chên xuöëng, nhûng sau möåt thúâi gian ài nhû vêåy seä rêët khoá chõu, mïåt moãi. Vò vêåy töi ài chêåm àïën nöîi khi túái àûúåc ngöi nhaâ biïíu diïîn thò ngûúâi ta àaä bùæt àêìu àoáng cûãa. Töi vöåi vaä mua veá vaâ chaåy vaâo phoâng. Töi vûâa múái kõp ngöìi xuöëng thò nhaåc trûúãng àaä vung que chó huy vaâ têët caã lùång nhû túâ. Caác nhaåc cöng cuãa daân nhaåc bùæt àêìu cûã àöång, hoå sûã duång nhûäng nhaåc cuå rêët laå luâng giöëng nhûäng chiïëc keân coá àuåc löî nhû thuâng tûúái; hai caánh tay cuãa nhaåc trûúãng khi thò hûáng khúãi vung cao, khi thò giang röång dûúâng nhû ra lïånh chúi kheä hún; nhûng töi möåt luác möåt thïm kinh ngaåc vò khöng hïì nghe thêëy gò, duâ chó laâ möåt êm thanh nhoã nhêët. Töi thêån troång liïëc nhòn moåi ngûúâi vaâ tröng thêëy nhûäng böå mùåt xung quanh àïìu löå veã khoan khoaái. Möîi luác möåt böëi röëi vaâ lo lùæng hún, töi thûã kñn àaáo ngoaáy thöng tai, nhûng vêîn khöng coá kïët quaã. Cuöëi cuâng, töi chùæc rùçng mònh àaä bõ àiïëc thêåt sûå, töi kheä goä hai moáng tay vaâo nhau, nhûng êm thanh do chuáng phaát ra laåi nghe rêët roä. Hoaân toaân khöng hiïíu viïåc gò àang diïîn ra, kinh ngaåc trûúác nhûäng neát mùåt löå veã khoaái caãm thêím mô cuãa moåi ngûúâi trong phoâng, töi quyïët àõnh ngöìi cho àïën cuöëi buöíi. Tiïëng vöî tay nhû sêëm vang lïn, nhaåc trûúãng cuái ngûúâi àaáp lïî röìi laåi vung que chó huy, vaâ daân nhaåc laåi bùæt àêìu baãn giao hûúãng múái. Moåi ngûúâi xung quanh ngêy ngêët, töi nghe nhûäng tiïëng thúã khoâ kheâ - chùæc àoá laâ sûå thïí hiïån nhûäng xuác àöång sêu sùæc. Cuöëi cuâng laâ àoaån kïët thuác rêët söi nöíi - töi coá thïí àoaán ra àiïìu àoá qua nhûäng cûã àöång maånh meä cuãa nhaåc trûúãng vaâ nhûäng gioåt möì höi to tûúáng lùn trïn mùåt caác nhaåc cöng. Tiïîng vöî tay laåi vang lïn. Ngûúâi ngöìi bïn caånh quay sang töi baây toã sûå thaán phuåc àöëi vúái baãn giao hûúãng vaâ nhûäng ngûúâi biïíu diïîn. Töi lêím nhêím àaáp laåi bùçng möåt lúâi gò àoá khöng roä vaâ ngú ngaác chaåy ra phöë. Àaä rúâi phoâng hoaâ nhaåc àûúåc vaâi chuåc bûúác thò böîng coá möåt caái gò àoá buöåc töi quay laåi vaâ nhòn lïn phêìn trïn cuãa toaâ nhaâ. Cuäng nhû nhûäng cöng trònh khaác, toaâ nhaâ naây nghiïng xuöëng àûúâng vúái http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 94 möåt goác böën mûúi lùm àöå, tûâ trïn tûúâng àêåp vaâo mùæt laâ möåt haâng chûä lúán: "olfactoria1 thaânh phöë", vaâ phña dûúái laâ nhûäng têëm aáp phñch maâ töi àoåc thêëy: GIAO HÛÚÃNG DAÅ HÛÚNG CUÃA ODONTRON I. PRELUDIUM ODORATUM II. ALLEGRO AROMATOSO III. ANDANTE OLENS2 CHÓ HUY DAÂN NHAÅC: NHAÂ KHÛÁU GIAÁC NÖÍI TIÏËNG KRANTR Töi buöåt ra tiïëng ruãa giêån dûä, quay lûng ài thùèng vïì nhaâ. Töi khöng traách Tarantöga trong chuyïån töi khöng nhêån khöng khoaái caãm thêím mô trong buöíi hoaâ nhaåc, vò laâm sao öng biïët rùçng muäi töi àang tùæc tõt búãi chûáng söí muäi töi mùæc phaãi khi úã trïn Xalentin. Àïí buâ laåi cún thêët voång, vûâa vïì àïën núi töi lêåp tûác múã goái quaâ ra. Trong àoá coá möåt maáy chiïëu phim êm thanh, möåt cuöån phim vaâ möåt bûác thûá vúái nöåi dung nhû sau: "Baån àöìng nghiïåp thên mïën! Coá leä anh vêîn coân nhúá cêu chuyïån chuáng ta trao àöíi vúái nhau qua àiïån thoaåi khi anh àang úã choâm Gêëu Nhoã, coân töi úã choâm Gêëu Lúán? Luác àoá töi noái vúái anh rùçng, theo töi, coá thïí coá nhûäng sinh vêåt söëng àûúåc úã nhûäng nhiïåt àöå cao trïn nhûäng haânh tinh noáng möåt nûãa bùçng chêët loãng, vaâ töi dûå àõnh seä bùæt tay vaâo nghiïn cûáu àiïìu àoá. Anh àaä toã ra nghi ngúâ rùçng viïåc naây khoá coá thïí mang laåi kïët quaã. Vaâ giúâ àêy kïët quaã àang úã trûúác mùæt anh. Sau khi choån möåt haânh tinh lûãa, töi cho taâu chaåy laåi gêìn vaâ duâng súåi amiùng thaã xuöëng àoá möåt maáy quay phim chõu lûãa vaâ micro; bùçng caách àoá töi àaä quay àûúåc khaá nhiïìu àoaån thuá võ. Töi gûãi keâm theo cho anh möåt söë àoaån. Tarantöga cuãa anh." 1 2 http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 95 Toâ moâ àïën cûåc àöå, vûâa àoåc xong bûác thû töi liïìn lùæp phim vaâo maáy chiïëu, giêåt khùn traãi giûúâng treo lïn cûãa, tùæt àeân, múã maáy. Luác àêìu trïn maân aãnh tûå taåo chó thêëp thoaáng nhûäng vïët maâu vaâ vang lïn nhûäng tiïëng nöí leáp beáp, laåo xaåo nhû tiïëng cuãi chaáy trong loâ sûúãi, röìi hònh aãnh bùæt àêìu hiïån lïn rêët roä. Mùåt trúâi xuöëng thêëp dêìn. Bïì mùåt àaåi dûúng xao xuyïën, àêy àoá hiïån lïn nhûäng àöëm lûãa xanh nho nhoã. Caác àaám mêy lûãa trúã nïn nhúåt nhaåt röìi töëi sêîm. Xuêët hiïån nhûäng ngöi sao múâ aão àêìu tiïn. Chaâng Kralos, mïåt moãi sau möåt ngaây laâm viïåc, nhöí chùèng rïî lïn àïí thûúãng thûác cuöåc àaåo chúi buöíi chiïìu. Anh khöng vöåi ài àêu caã; chêåm raäi vung vêíy nhûäng gêìu loåc, anh khoan khoaái thúã nhûäng luöìng hûúng thúm nûác cuãa amöniac àûúåc àöët noáng. Möåt boáng hònh cuãa ai àoá àang tiïën laåi gêìn anh trong boáng chiïìu möîi luác möåt thïm daây àùåc. Kralos cùng tai mêëu àïí nghe, nhûng chó khi caái boáng túái saát gêìn, chaâng trai múái nhêån ra àoá laâ baån mònh. - Buöíi chiïìu höm nay tuyïåt quaá nhó, - Kralos noái. Anh baån dêîm dêîm cùèng rïî, nhöí nûãa mònh ra khoãi lûãa vaâ àaáp. - Quaã laâ tuyïåt thêåt. Cêåu biïët khöng, amon clorua nùm nay khaá lùæm. - Àuáng thïë, muâa maâng nùm nay àêìy hûáa heån. Kralos lûúâi biïëng lùæc lû mònh, nùçm uáp xuöëng, àûa mùæt nhòn kyä caác ngöi sao. - Cêåu biïët khöng, - möåt phuát sau anh lïn tiïëng, möîi khi túá nùçm nhòn lïn bêìu trúâi àïm nhû thïë naây, túá laåi coá caãm tûúãng gêìn nhû tin chùæc rùçng, úã bïn kia rêët xa coá nhûäng thïë giúái khaác, úã àoá cuäng coá nhûäng sinh vêåt coá lñ trñ söëng giöëng nhû úã thïë giúái chuáng ta. - Ai noái vïì lñ trñ úã àêy thïë? - Chúåt möåt gioång noái vang lïn úã àêu àoá rêët gêìn. Caã hai chaâng trai xoay lûng laåi vïì phña coá tiïëng noái àïí tòm ngûúâi múái àïën. Hoå tröng thêëy thên hònh àaä guâ xuöëng, nhûng vêîn coân chùæc chùæn cuãa Flamen. Nhaâ baác hoåc danh tiïëng tiïën àïën gêìn hoå bùçng bûúác ài bïå vïå, coân thïë hïå tûúng lai, giöëng nhû nhûäng chuâm http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 96 nho, àaä tröìi lïn, àêm nhûäng mêìm nhoã àêìu tiïn trïn nhûäng caái vai toaã nhaánh röång cuãa öng. - Em noái vïì nhûäng sinh vêåt coá lñ trñ söëng úã caác thïë giúái khaác aå... - Kralos àaáp vaâ giú tay caânh lïn lïî pheáp chaâo. - Kralos noái vïì nhûäng sinh vêåt coá lñ trñ söëng trïn caác thïë giúái khaác? - Nhaâ baác hoåc thöët lïn. - Nhòn cêåu ta xem kòa! úã thïë giúái khaác!!! Öi, Kralos, Kralos! Em laâm caái gò thïë haã? Múã voâi phun tûúãng tûúång aâ? Thêåt àaáng khen... Vaâo möåt buöíi chiïìu nhû höm nay thò coá thïí lùæm... Caác em coá nhêån thêëy laâ àaä laånh hùèn röìi khöng? - Khöng aå, - caã hai chaâng trai àöìng thanh àaáp. - Têët nhiïn, lûãa coân treã maâ, cuäng phaãi thöi. Nhûng duâ sao thò bêy giúâ cuäng chó coá taám trùm saáu mûúi àöå; àaáng leä töi cêìn phaãi mùåc thïm aáo khoaác hai lúáp dung nham. Laâm sao àûúåc, tuöíi giaâ maâ. Thïë em baão laâ, - öng laåi xoay lûng vïì phña Kralos, noái tiïëp, - úã caác thïë giúái khaác töìn taåi nhûäng sinh vêåt coá lñ trñ aâ? Theo em, chuáng nhû thïë naâo? - Khöng thïí biïët chñnh xaác àiïìu àoá àûúåc, - chaâng trai ruåt reâ àaáp laåi. - Nhûng em nghô laâ chuáng phaãi khaác nhau lùæm. Coá leä cuäng khöng loaåi trûâ laâ úã trïn caác haânh tinh laånh, tûâ chêët coá tïn goåi laâ anbumin coá thïí taåo nïn nhûäng cú thïí söëng. - Em nghe ai noái thïë àêëy? - Öng giaâ giêån dûä hoãi. - Em nghe Implox aå. Anh ta laâ möåt sinh viïn treã úã khoa hoaá sinh, ngûúâi àaä. .. - Möåt thùçng ngöëc treã thò àuáng hún! - Flamen caáu kónh noái to. - Chêët söëng anbumin?! Nhûäng sinh vêåt söëng tûâ chêët anbumin? Vaâ em khöng thêëy xêëu höí khi noái vúái thaây giaáo cuãa mònh nhûäng lúâi nhaãm nhñ nhû vêåy aâ?! Àêëy hêåu quaã cuãa sûå ngu döët vaâ laáo xûúåc! Khöng hiïíu sao giúâ chuáng phaát triïín khuãng khiïëp àïën thïë! Em coá biïët cêìn phaãi laâm thïë naâo vúái gaä Implox cuãa em khöng? Hùæt nûúác vaâo ngûúâi noá, cho noá àaáng àúâi! - Nhûng thûa thaây Flamen kñnh mïën - anh baån cuãa Kralos àaánh baåo noái, - taåi sao thaây laåi muöën trûâng phaåt Implox nùång nïì nhû vêåy? Thaây coá thïí cho chuáng em biïët caác sinh vêåt söëng trïn http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 97 nhûäng haânh tinh khaác coá thïí tröng nhû thïë naâo chûá aå? Theo thaây, chuáng khöng coá thïí coá daång àûáng thùèng vaâ di chuyïín bùçng möåt thûá cú quan goåi laâ chên àûúåc sao? - Ai noái vúái em nhû thïë? Kralos súå haäi im lùång. - Implox... - anh baån kheä àaáp. - Thöi vûát meå caái thùçng Implox vúái nhûäng chuyïån hoang àûúâng cuãa noá ài! - Nhaâ baác hoåc heát lïn. - Chên! Hûâ, têët nhiïn! Laâm nhû hai mûúi lùm ngoån lûãa trûúác àêy1 töi coân chûa chûáng minh bùçng toaán hoåc rùçng bêët kyâ möåt sinh vêåt hai chên naâo, chó cêìn dûång noá lïn röìi buöng ra laâ lêåp tûác àöí nhaâo xuöëng! Thêåm chñ töi coân thiïët kïë ra caã möåt baãn veä vaâ mö hònh tûúng ûáng, nhûng laâm sao caác anh, nhûng kïí vö cöng, coá thïí biïët àûúåc! Caác sinh vêåt coá lñ trñ úã caác thïë giúái khaác tröng nhû thïë naâo aâ? Töi seä khöng noái thùèng ra àêu, caác anh tûå mònh suy nghô lêëy, haäy hoåc caách tû duy àöåc lêåp. Trûúác hïët, chuáng cêìn phaãi coá cú quan àïí hêëp thuå amöniac, àuáng khöng? Thûã hoãi coá cú cêìu naâo àïí laâm viïåc àoá töët hún laâ gêìu loåc? Röìi nûäa, chùèng leä chuáng khöng cêìn di chyïín trong möi trûúâng vûâa àaân höìi vûâa êëm aáp nhû chuáng ta? Nhêët àõnh laâ thïë àuáng khöng? Àêëy, thêëy chûa! Thïë thò laâm viïåc àoá nhû thïë naâo, nïëu nhû khöng duâng cùèng rïî? Cuäng tûúng tûå nhû vêåy ta seä coá caác giaác quan khaác - mùæt mêëu, tay caânh, chên khoeâo. Nhûng chuáng cêìn phaãi giöëng chuáng ta, loaâi nùm giöëng, khöng chó vïì cêëu taåo cú thïí, maâ caã vïì löëi söëng. Búãi vò, nhû ai cuäng biïët roä, söë nùm laâ àún võ cú súã cuãa cuöåc söëng gia àònh chuáng ta - cûá thûã tha höì tûúãng tûúång xem coá thïí naâo khaác ài àûúåc khöng, vaâ töi daám chùæc laâ caác anh seä thêët baåi! Àïí xêy dûång gia àònh, sinh con àeã caái, cêìn phaãi kïët húåp caác giöëng Àaàa, Haha, Mama, Phapha vaâ Khakha vúái nhau. Nïëu thiïëu möåt trong nùm giöëng àoá thò duâ coá thiïån caãm lêîn nhau, duâ coá kïë hoaåch vaâ mú ûúác nhû thïë naâo ài nûäa thò cuäng chùèng laâm nïn troâ tröëng gò. Nhûäng tònh huöëng nhû vêåy, thêåt àaáng tiïëc, vêîn thónh thoaãng gùåp trong àúâi. Chuáng ta goåi àoá laâ bi kõch böën bïn hoùåc tònh yïu bêët haånh... 1 http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 98 Caác anh thêëy chûa, nïëu nhû suy luêån möåt caách chùåt cheä dûåa trïn caác cú súã khoa hoåc, nïëu nhû aáp duång pheáp lögic chñnh xaác, tû duy möåt caách laånh luâng vaâ khaách quan, thò chuáng ta ài àïën möåt kïët luêån khöng baác boã àûúåc, laâ bêët kyâ sinh vêåt coá lñ trñ naâo cuäng cêìn phaãi giöëng loaâi nùm giöëng nhû chuáng ta... Thïë àêëy. Hi voång rùçng töi àaä thuyïët phuåc àûúåc caác anh röìi chûá? http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 99 HAÄY CÛÁU LÊËY VUÄ TRUÅ BÛÁC THÛ NGOÃ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ Sau möåt thúâi gian daâi ngöìi nhaâ trïn Traái Àêët, töi laåi sûãa soaån lïn àûúâng àïën thùm nhûäng chöî maâ töi ûa thñch qua caác chuyïën du haânh trûúác àêy cuãa töi - nhûäng khöëi cêìu khöíng löì cuãa choâm sao Anh Tiïn, choâm sao Kim Ngûu vaâ àaám tinh vên lúán úã trung têm Thiïn Haâ. Àêu àêu töi cuäng gùåp nhûäng sûå thay àöíi maâ phaãi viïët vïì chuáng, töi caãm thêëy rêët nùång nïì, vò àoá laâ nhûäng thay àöíi khöng töët àeåp gò. Bêy giúâ ngûúâi ta àang noái nhiïìu vïì sûå phaát triïín cuãa ngaânh du lõch vuä truå. Khöng nghi ngúâ gò, du lõch laâ viïåc töët, nhûng moåi caái àïìu phaãi coá mûác àöå cuãa noá. Sûå höîn àöån bûâa baäi bùæt àêìu ngay khi vûâa bûúác chên qua ngûúäng cûãa. Vaânh àai tiïíu haânh tinh giûäa Traái Àêët vaâ Sao Hoaã nùçm trong tònh traång thêåt thaãm haåi. Nhûäng khöëi àaá àöì söå naây trûúác àêy àùæm mònh trong boáng àïm vônh cûãu giúâ àaä àûúåc aánh àiïån chiïëu saáng, nhûng thay voaâ àoá moãm àaá naâo cuäng chi chñt nhûäng chûä kïët vaâ tïn hoå viïët tùæt àûúåc cêìn cuâ khùæc àuã kiïíu. Tiïíu haânh tinh Erox1 rêët àûúåc caác cùåp trai gaái ûa thñc, thûúâng xuyïn rung lïn búãi tiïëng buáa nïån cuãa nhûäng nhaâ "àiïu khùæc" nûãa muâa àuåc nhûäng haâng chûä kyã niïåm lïn voã cuãa noá. Möåt söë nhûäng keã laáu caá laåi coân kiïëm ùn bùçng caách cho thuï caác loaåi àuåc, buáa, khoan neán khñ, vaâ bêy giúâ khöng thïí naâo tòm ra àûúåc lêëy möåt moãm àaá naâo coân nguyïn sú trïn caái caãnh khu trûúác àêy hoang daåi naây. Duâ coá quay ài hûúáng naâo, àêu àêu cuäng àêåp vaâo mùæt nhûäng cêu gêy kinh hoaâng nhû "Trïn maãnh thiïn thaåch naây xûa cuä, anh nguåp trong tònh yïu cuãa em, nhû trong àaåi dûúng cöìn soáng caã", 1 http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 100 "Trïn tiïíu haânh tinh naây tuyïåt diïåu, tònh hai ta nhû möåt lúâi ca, àöët têm höìn chaáy ruåi ra tro" vaâ nhûäng cêu tûúng tûå bïn caånh nhûäng traái tim thö thiïín bõ muäi tïn xuyïn thuáng. Trïn tiïíu haânh tinh Xerex1, maâ khöng hiïíu sao àûúåc caác gia àònh àöng con rêët ûa thñch, thò àuáng laâ àang diïîn ra loaån chuåp aãnh. Vö söë caác nhaâ nhiïëp aãnh lùng xùng chaåy ài chaåy laåi, hoå khöng chó rao cho thuï nhûäng böå quêìn aáo vuä truå àïí laâm "phöng", maâ coân phuã lïn caác moãm àaá möåt lúáp thuöëc traáng aãnh àùåc biïåt vaâ in lïn trïn àoá nhûäng têëm aãnh lúán bïn ngoaâi coá phuã keo cho bïìn. Haâng loaåt nhûäng gia àònh - böë, meå, öng, baâ, con chaáu, - àûáng ngöìi àuã moåi tû thïë tûâ trïn caác moãm àaá móm cûúâi nhòn xuöëng vaâ taåo nïn, nhû töi àoåc àûúåc trong möåt baâi quaãng caáo naâo àoá, caái "khöng khñ gia àònh" êëm cuáng. Coân Junon, möåt tiïíu haânh tinh trûúác àêy àeåp àïën vêåy, bêy giúâ hêìu nhû khöng coân töìn taåi nûäa: bêët kyâ ngûúâi naâo ngûáa tay àïìu coá thïí beã cuãa noá möåt mêíu röìi neám tûá tung vaâo khöng gian. Ngûúâi ta khöng tiïëc caã nhûäng thiïn thaåch sùæt niken - chuáng bõ xoaáy àïí laâm cuác aáo vaâ nhêîn lûu niïåm - lêîn caác sao chöíi. Bêy giúâ hiïëm coá sao chöíi naâo xuêët hiïån maâ àuöi coân nguyïn veån. Töi hy voång rùçng khi ra khoãi giúái haån cuãa Hïå Mùåt Trúâi, töi seä thoaát khoãi caái múá höîn àöån nhöën nhaáo naây, khoãi caác bûác chên dung gia àònh trïn vaách àaá vaâ nhûäng cêu thú ngêy ngö, nhûng naâo coá àûúåc! Giaáo sû Briuke úã àaâi thiïn vùn múái àêy coá than thúã vúái töi rùçng aánh saáng cuãa hai ngöi sao trong choâm Baán Nhên Maä àïìu bõ múâ ài. Maâ laâm sao coá thïí khaác àûúåc, nïëu nhû nhûäng vuâng lên cêån àïìu bõ àöí àêìy raác rûúãi?! Xung quanh haânh tinh nùång Thiïn Lang (coá thïí noái, noá laâ caái àinh cuãa hïå thöëng naây), dêìn dêìn àaä hònh thaânh nïn möåt vaânh àai giöëng nhû vaânh àai nöíi tiïëng cuãa Sao Thöí, chó coá àiïìu laâ bùçng vö söë voã chai bia vaâ nûúác ngoåt. Caác nhaâ du haânh vuä truå qua àêy phaãi traánh khöng chó nhûäng doâng thiïn thaåch, maâ caã tûâng luöìng voã àöì höåp, voã trûáng vaâ giêëy baáo cuä. Coá nhiïìu núi caác thûá raác naây che lêëp caã nhûäng ngöi sao. Caác nhaâ vêåt 1 http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 101 lyá vuä truå haâng nùm trúâi naát oác tòm nguyïn nhên cuãa tònh traång buåi vuä truå phên böë rêët khöng àöìng àïìu trong caác thiïn haâ khaác nhau. Töi nghô rùçng lúâi giaãi àaáp úã àêy hïët sûác àún giaãn - núi naâo nïìn vùn minh thiïn haâ caâng phaát triïín núi àoá caâng xaã raác nhiïìu, vò vêåy maâ caâng lùæm buåi bêåm, raác rûúãi vaâ chêët thaãi. Àêy laâ möåt vêën àïì gêy cêën khöng chó àöëi vúái caác nhaâ vêåt lyá vuä truå, maâ coân caã àöëi vúái nhûäng ngûúâi doån raác. Tuy rùçng úã caác thiïn haâ khaác ngûúâi ta cuäng chûa biïët caách giaãi quyïët noá, nhûng noái thùèng ra, àiïìu àoá cuäng chùèng an uãi àûúåc bao nhiïu. Möåt troâ nghõch ngúåm nûäa cuäng rêët àaáng phaãi lïn aán laâ thoái nhöí vaâo khoaãng khöng, búãi vò nûúác boåt, cuäng nhû bêët kyâ möåt thûá chêët loãng naâo khaác, úã nhiïåt àöå thêëp àoáng bùng laåi, vaâ viïåc àuång phaãi noá seä dïí daâng dêîn túái tai naån. Noái vïì àiïìu naây quaã laâ khöng tiïån lùæm, nhûng hònh nhû nhûäng ngûúâi keám chõu àûång caác cuöåc du lõch cûá coi vuä truå laâ möåt caái öëng nhöí, dûúâng nhû hoå khöng biïët rùçng haâng triïåu nùm theo caác quyä àaåo cuãa mònh gêy nïn úã caác khaách du lõch nhûäng liïn tûúãng khoá chõu vaâ sûå kinh túãm coá thïí hiïíu àûúåc. Tïå uöëng rûúåu cuäng laâ möåt vêën àïì àùåc biïåt. ÚÃ gêìn sao Thiïn Lang, töi àaä thûã cöë àïëm xem coá bao nhiïu doâng quaãng caáo khöíng löì treo trong khoaãng khöng, kiïíu "Chêët cay Hoaã tinh", "Thiïn Haâ", "Mùåt Trùng àùåc biïåt" hay "Baån àöìng haânh choån loåc", nhûng chùèng mêëy chöëc àaä bõ lêîn vaâ àaânh boã caái viïåc laâm vö böí àoá. Caác phi cöng vuä truå quen biïët kïí vúái töi laâ möåt söë sên bay vuä truå nhoã àaä buöåc phaãi duâng axit nitric thay cho nhiïn liïåu cöìn; nhiïìu khi vò thiïëu chêët àöët maâ phaãi huyã caã nhûäng chuyïën bay khêín cêëp. Caác nhên viïn tuêìn tra khùèng àõnh rùçng, úã trong khoaãng khöng vuä truå rêët khoá nhêån ra keã say rûúåu tûâ xa, vò ai nêëy àïìu giaãi thñch caác àöång taác khöng chñnh xaác vaâ bûúác ài laão àaão cuãa mònh laâ do tònh traång khöng troång lûúång gêy ra. Nhûng cuäng cêìn noái rùçng thaái àöå àöëi vúái khaách haâng úã möåt söë traåm phuåc vuå ruä truå cuäng thêåt àaáng phêîn nöå. Coá lêìn, úã möåt traåm noå, töi yïu cêìu búm àêìy öxi vaâo caác bònh cêìu dûå trûä, nhûng sau khi àaä bay xa àûúåc möåt pacxet, töi böîng nghe coá tiïëng oâng oåc kyâ laå, vaâ töi phaát hiïån ra caác http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 102 bònh cêìu àïìu chûáa àêìy cöìn nguyïn chêët! Khi töi quay trúã laåi traåm, viïn traåm trûúãng khùèng àõnh rùçng, khi töi noái vúái anh ta dûúâng nhû töi coá nhaáy mùæt. Coá thïí laâ töi coá nhaáy mùæt thêåt, vò rùçng töi àang bõ viïm kïët maåc, nhûng chùèng leä àiïìu àoá laåi coá thïí biïån minh àûúåc cho sûå viïåc àaä xaãy ra hay sao? Trïn caác tuyïën àûúâng giao thöng chñnh thûúâng diïîn ra nhûäng troâ khöng thïí chõu àûång nöíi. Bêy giúâ khöng coân ai ngaåc nhiïn trûúác söë lûúång caác vuå tai naån tùng nhanh, vò coá rêët nhiïìu ngûúâi thûúâng xuyïn phoáng vúái töëc àöå khöng cho pheáp. Maâ chuã yïëu àoá laåi laâ phuå nûä, búãi vò khi bay vúái caác töëc àöå lúán, thúâi gian seä chaåy chêåm laåi, vaâ nhû vêåy hoå seä lêu giaâ hún. Thónh thoaãng coân gùåp caã nhûäng con taâu cuä kyä thaãi khñ xaã muâ mõt laâm uïë bêín caã àûúâng hoaâng àaåo. Khi úã trïn haânh tinh Polinàronia töi yïu cêìu söí goáp yá thò ngûúâi ta traã lúâi laâ höìi trûúác noá àaä bõ möåt maãnh thiïn thaåch tiïu huyã mêët. Viïåc cung cêëp öxi cuäng úã trong tònh traång töìi tïå. úã caách Beluria saáu nùm aánh saáng, töi àaä khöng thïí naâo tiïëm àûúåc öxi nûäa; kïët quaã laâ nhûäng ngûúâi àïën àêy vúái muåc àñch du lõch buöåc phaãi nùçm vaâo tuã laånh vaâ chúâ trong tònh traång chïët khaã höìi cho àïën khi naâo coá taâu chúã khöng khñ àïën, vò hoå khöng coân gò àïí thúã maâ söëng nûäa. Khi töi bay lïn àoá, trïn sên bay vuä truå vùæng tanh khöng möåt boáng ngûúâi, têët caã àïìu àang nùçm trong caác thiïët bõ àöng laånh, nhûng úã quêìy cùng tin töi tòm ra àûúåc caã möåt tuã àöì uöëng - tûâ dûáa ngêm cönhùc àïën bia thûúång haång... Tònh traång vïå sinh, àùåc biïåt laâ trïn caác haânh tinh thuöåc khu Baão töìn lúán, thêåt thaãm haåi. Trïn túâ "Tiïëng noái Merxituria", töi àoåc àûúåc möåt baâi baáo, trong àoá taác giaã kïu goåi tiïu diïåt kyâ hïët loaâi thuá tuyïåt àeåp chúâ - nuöët. Söë laâ úã möi trïn cuãa loaâi àöång vêåt ùn thõt naây coá nhûäng daãi haåt cúm tûå phaát saáng taåo thaânh nhûäng hònh thuâ khaác nhau. Trong mêëy nùm gêìn àêy úã khu vûåc naây xuêët hiïån ngaây caâng nhiïìu laåi thuá coá nhûäng haåt cúm taåo thaânh hònh hai con söë khöng. Chuáng thûúâng leãn àïën gêìn caác traåi du lõch vaâ múã röång miïång trong boáng töëi chúâ nhûäng keã ài tòm chöî kñn àaáo. Nhûng chùèng leä taác giaã baâi baáo khöng hiïíu rùçng nhûäng con vêåt àoá hoaân toaân khöng coá löîi http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 103 vaâ khöng nïn buöåc töåi chuáng, maâ phaãi buöåc töåi caác cú quan chõu traách nhiïåm vïì tònh traång thiïëu caác cöng trònh vïå sinh cêìn thiïët. Cuäng úã trïn Merxituria naây, tònh traång thiïëu caác tiïån nghi cöng cöång àaä gêy nïn möåt loaåt àöåt biïën di truyïìn úã caác loaâi cön truâng. ÚÃ nhûäng núi coá caãnh àeåp, ta thûúâng thêëy nhûäng chiïëc ghïë bïån rêët tiïån nghi dûúâng nhû àang múâi goåi khaách ài àûúâng mïåt moãi ngöìi xuöëng nghó ngúi. Nhûng nïëu nhû võ khaách du lõch thuêån theo sûå quyïën ruä àoá maâ ngöìi xuöëng möåt chiïëc ghïë nhû vêåy, thò anh ta seä bõ ngay nhûäng àaám mêy àen cön truâng vêy boåc. Caái maâ ta ngúâ laâ ghïë baânh àaä biïën thaânh haâng nghòn con kiïën sao löëm àöëm (loaâi kiïën bïån ghïë, hay laâ Multipodium pseudostellatum Tribopii), chuáng ken saát bïn nhau möåt caách kheáo leáo àïí taåo thaânh chiïëc ghïë bïån tûúãng tûúång. Töi coân nghe àöìn rùçng möåt söë loaâi chên àöët coân giaã vúâ laâm ra caác quêìy nûúác ga, voäng hoáng maát hoùåc thêåm chñ caã buöìng tùæm coá voâi hoa sen lêîn, khùn mùåt, nhûng àöå chñnh xaác cuãa caác tin àöìn àoá thò töi khöng daám chùæc, vò chñnh töi chûa tröng thêëy têån mùæt, coân caác nhaâ chuyïn gia vïì lônh vûåc naây vêîn im húi lùång tiïëng. Nhûng bïn caånh àoá cêìn phaãi baáo trûúác àïí àïì phoâng loaâi chên-rùæn-kñnh-viïîn-voång (Annecephalus pseudoopticus tripedius Klaczkinensis). Chuáng hay rònh sùén úã nhûäng núi coá caãnh àeåp, xoaäi nhûäng chiïëc chên daâi vaâ maãnh ra giöëng hïåt nhû giaá àúä ba chên, choát àuöi loe ??? öëng kñnh chôa vïì phña coá caãnh àeåp, nûúác miïëng tiïët ra àêìy miïång giaã laâm mùåt kñnh viïîn voång; vaâ möåt ngûúâi thiïëu thêån troång naâo àoá coá thïí gheá mùæt nhòn, kïët quaã têët nhiïn laâ thêåt àaáng buöìn. Möåt loaâi rùæn khaác (loaâi naây úã trïn haânh tinh Haurrimakhia) laâ hai mùåt haåi ngêìm (Serpens vitiosus Reichenmantlii), chuáng thûúâng nêëp trong caác buåi rêåm vaâ thoâ àuöi ra ngoaâi àïí ngûúâi qua laåi vêëp ngaä. Nhûng, thûá nhêët, loaâi boâ saát naây chó ùn thõt ngûúâi toác vaâng, vaâ thûá hai, chuáng khöng giaã böå biïën thaânh vêåt gò khaác. Vuä truå khöng phaãi laâ vûúân treã, vaâ sûå tiïën hoaá sinh hoåc khöng phaãi laâ möåt caãnh àiïìn viïn. Cêìn phaãi xuêët baãn nhûäng cuöën saách nhoã nhû töi àaä thêëy trïn Àeràimon, trong àoá ngûúâi ta baáo cho caác nhaâ thûåc vêåt hoåc nghiïåp dû àïì phoâng loaâi hoa veã-àeåp-baåo-taân (Pliximiglaguia bombardans L.). Loaâi cêy naây núã http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 104 nhûäng böng hoa tuyïåt sùæc, keã thiïëu caãnh giaác seä bõ ngay möåt trêån mûa nhûäng quaã cêy rùæn nhû àaá rúi lïn àêìu. Caã veã-àeåp-baåo-taân lêîn quaã-chuyâ-àaá àïìu khöng laâm àiïìu gò xêëu àöëi vúái ngûúâi bõ giïët, vò chuáng àaä thoaã maän vúái nhûäng kïët quaã tûå nhiïn do caái chïët cuãa ngûúâi àoá mang laåi - laâm maâu múä thïm àêët àai xung quanh chuáng. Noái cho cuâng, nhûäng chuyïån laå luâng tûúng tûå nhû vêåy cuãa hiïån tûúång thay hònh àöíi daång coá thïí gùåp úã têët caã caác haânh tinh cuãa Khu baão töìn. Chùèng haån, caác àöìng coã nhiïåt àúái cuãa Beluria sùåc súä àuã moåi maâu sùæc hoa, trong àoá nöíi bêåt lïn möåt loaåi hoa höìng àoã choái coá muâi hûúng vaâ sùæc àeåp tuyïåt vúâi. Caác hoa giaã àoá thûåc ra laâ nuám àuöi cuãa möåt loaâi thuá ùn thõt úã Beluria coá tïn laâ àuöi cêu. Khi bõ àoái, theâm möìi, thuá àuöi-cêu giêëu mònh trong rûâng, neám caái àuöi daâi laå thûúâng ra ngoaâi baäi, vaâ giûäa àaám coã ngûúâi ta chó thêëy moåc lïn nhûäng boong hoa rêët àeåp. Khi ngûúâi khaách du lõch, hoaân toaân khöng nghi ngúâ gò, cuái xuöëng àïí ngûãi hoa, thò con quaái vêåt liïìn tûâ phña sau nhaãy túái. Loaâi thuá ùn thõt naây coá nhûäng chiïëc rùng nanh daâi gêìn bùçng ngaâ voi. Cho nïn cêu ngaån ngûä "Höìng naâo maâ chùèng coá gai" quaã cuäng khöng sai ngay caã trong àiïìu kiïån vuä truå. Duâ phaãi ài laåc àïì, töi cuäng khöng cûúäng nöíi yá muöën kïí vïì möåt àiïìu kyâ quaái khaác úã Beluria, àoá laâ möåt loaâi thûåc vêåt coá hoå haâng xa vúái khoai têy, cêy àùæng-cay-trñ tuïå (Gentiana sapiens suicidalis Pruck). Cuã cuãa noá rêët ngon, coân tïn goåi cuãa noá coá nguöìn göëc tûâ möåt söë àùåc tñnh tinh thêìn. Sûå thïí laâ úã loaâi àùæng-cay naây do kïët quaã cuãa caác àöåt biïën maâ nhiïìu khi thay vò caác cuã tinh böåt bònh thûúâng laåi moåc ra nhûäng khöëi naäo nhoã. Biïën chuãng naây coá tïn laâ àùæng-cay-mêët-trñ (Gentiana mentecapta), noá caâng lúán caâng caãm thêëy bêët yïn, tûå nhöí rïî lïn röìi ài vaâo rûâng sêu, vaâ úã àoá bùæt àêìu chòm àùæm vaâo nhûäng suy ngêîm cö àún. Thûúâng thûúâng noá ài àïën kïët luêån laâ cuöåc àúâi naây khöng àaáng söëng, vaâ sau khi hiïíu àûúåc toaân böå nöîi àùæng-cay cuãa sûå töìn taåi liïìn tûå tûã. Àöëi vúái con ngûúâi, loaâi cêy naây khöng coá gò laâ nguy hiïím , khaác hùèn vúái möåt loaâi thûåc vêåt khaác úã Beluria laâ cêy röì-daåi. Bùçng quy luêåt cuãa sûå thñch ûáng tûå nhiïn, cêy röì-daåi thñch nghi vúái möi trûúâng àûúåc taåo ra búãi nhûäng àûáa treã hû thên mêët nïët luác naâo cuäng chaåy röng ngoaâi àûúâng, xö àêíy, àaá àaåp têët caã nhûäng gò bùæt gùåp vaâ thñch àêåp vúä trûáng cuãa loaâi http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 105 chim caánh-hêåu-nhaãy-nhanh. Traái cêy röì-daåi giöëng nhûäng quaã trûáng naây möåt caách lyá tûúãng. Àûáa treã tröng thêëy tûúãng laâ trûáng, liïìn thoaã cún ham muöën phaá phaách vaâ àaá vúä voã noá ra; nhúâ vêåy nhûäng baâo tûã nùçm trong quaã trûáng àûúåc giaãi thoaát ra ngoaâi vaâ thêm nhêåp vaâo cú thïí àûáa beá. Bõ nhiïîm àöåc, àûáa beá lúán lïn thaânh möåt ngûúâi veã ngoaâi hoaân toaân bònh thûúâng, nhûng ñt lêu sau noá bõ möåt cún söët khöng thïí naâo chûäa khoãi: àam mï cúâ baåc, nghiïån ngêåp rûúåu cheâ, dêm ö traác taáng laâ nhûäng gia àoaån lêìn lûúåt cuãa cùn bïånh naây, sau àoá thò hoùåc laâ kïët thuác bùçng caái chïët, hoùåc laâ bùæt àêìu möåt bûúác àûúâng cöng danh nhanh àïën choáng mùåt. Àaä nhiïìu lêìn töi àûúåc nghe nhûäng yá kiïën laâ phaãi tiïu diïåt têån göëc loaâi röì-daåi naây. Nhûng nhûäng ngûúâi noái nhû thïë khöng nghô àïën möåt giaãi phaáp àún giaãn hún nhiïìu - êëy laâ giaáo giuåc luä treã àïí chuáng àûâng ngûáa chên àaá àaåp têët caã nhûäng gò gùåp trïn caác haânh tinh laå. Theo baãn tñnh tûå nhiïn töi laâ ngûúâi laåc quan, vaâ töi hïët sûác cöë gùæng yá kiïën töët àeåp vïì con ngûúâi, nhûng, thuá thêåt, àiïìu àoá khöng phaãi bao giúâ cuäng thaânh cöng. Trïn haânh tinh Protoxteneda coá möåt loaâi chim nhoã giöëng con veåt trïn Traái Àêët chuáng ta, nhûng noá khöng noái, maâ viïët trïn caác búâ dêåu nhûäng cêu, than öi, nhiïìu khi rêët mêët lõch sûå, nhûäng cêu àûúåc caác nhaâ du lõch tûâ Traái Àêët lïn daåy cho. Möåt söë ngûúâi cöë yá laâm cho con chim naây nöíi khuâng lïn bùçng caách chó cho noá thêëy nhûäng löîi chñnh taã cuãa noá. Vò tûác giêån, noá bùæt àêìu nuöët chûãng têët caã nhûäng gò noá tröng thêëy. Ngûúâi ta nheát vaâo dûúái moã cuãa noá naâo laâ gûâng cay, naâo laâ úát tiïu, coá khi caã loaâi coã phaát ra tiïëng kïu vang rïìn keáo daâi vaâo luác mùåt trúâi moåc (nhiïìu khi noá coân àûúåc sûã duång laâm àöìng höì baáo thûác nûäa). Khi con chim bõ chïët vò böåi thûåc, ngûúâi ta àem xiïn noá lïn que nûúáng thõt. Loaâi chim naây coá tïn goåi laâ nhaâ-vùn-viïët-ngoång (Grafomanus spasmaticus Essenbachii). Àïën nay loaâi chim naây àang coá nguy cú bõ tiïu diïåt hoaân toaân, vò bêët kyâ ngûúâi khaách du lõch naâo cuäng lùm le àûúåc nïëm moán mô võ nhaâ-vùn-viïët-ngoång nûúáng chêëm nûúác xöët. Laåi nûäa, möåt söë ngûúâi vêîn cho rùçng nïëu chuáng ta ùn thõt caác sinh vêåt cuãa caác haânh tinh khaác, thò moåi viïåc àïìu öín thoaã caã; nhûng coân ngûúåc laåi thò hoå lêåp tûác laâm êìm ô lïn thêåt khuãng khiïëp, http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 106 kïu goåi giuáp àúä, àoâi hoãi phaãi töí chûác nhûäng cuöåc viïîn chinh trûâng phaåt, vên vên... Vêåy laâ bêët kyâ möåt lúâi buöåc töåi caác hïå thöëng hoùåc thûåc vêåt vuä truå naâo khaác laâ àaåo àûác giaã hoùåc xaão quyïåt àïìu laâ àiïìu vö nghôa theo thuyïët nhên hònh. Nïëu nhû loaâi cöåt-chó-àûúâng-xoã-laá vúái hònh thuâ nhû möåt göëc cêy muåc àûáng trïn hai chên trong möåt tû thïë giöëng hïåt cöåt chó àûúâng úã caác vuâng nuái àïí lûâa cho nhûäng ngûúâi ài àûúâng bõ laåc löëi rúi xuöëng vûåc laâm möìi cho noá cheán àêîy, nïëu nhû, töi xin nhùæc laåi, noá coá laâm nhû vêåy thò cuäng chó vò caác cú quan phuåc vuå khöng theo doäi àïí cho caác cöåt hiïåu chó àûúâng trïn Khu baão töìn bõ troác sún muåc naát giöëng hïåt nhû loaâi thuá kia. úã vaâo àõa võ vaâ hoaân caãnh nhû vêåy coá leä ai cuäng àïìu laâm nhû thïë caã. Coân caác aão aãnh kheát tiïëng trïn haânh tinh Xtreàoghenxia töìn taåi àûúåc chuã yïëu laâ nhúâ nhûäng ham muöën thêëp keám cuãa con ngûúâi. Trûúác àêy trïn Xtreàoghenxia moåc vö söë loaâi húi-laånh, coân loaâi húiêëm hêìu nhû khöng gùåp. Thïë maâ hiïån nay loaâi húi êëm laåi phaát triïín àïën mûác khöng thïí hònh dung nöíi, trïn caác baäi rêåm cuãa chuáng laân khöng khñ àûúåc hun noáng phaãn chiïëu aánh saáng taåo thaânh nhûäng aão aãnh hònh quaán rûúåu, chuáng àaä quyïën ruä khaá nhiïìu ngûúâi tûâ Traái Àêët lïn àïën vúái caái chïët. Ngûúâi ta noái rùçng têët caã töåi löîi laâ do loaâi húi-êëm. Nhûng thûã hoãi taåi sao nhûäng aão aãnh do chuáng taåo ra laåi khöng mang hònh trûúâng hoåc, hiïåu saách hay phoâng hoaâ nhaåc? Taåi sao chuáng laåi chó phoãng theo hònh aãnh nhûäng quêìy baán rûúåu? Roä raâng laâ do tñnh khöng àiïìu khiïín àûúåc cuãa caác döåt biïën sinh hoåc, nïn luác àêìu loaâi húi-êëm cuäng taåo ra têët caã nhûäng aão aãnh coá thïí, nhûng dêìn dêìn nhûäng caá thïí naâo mang aão aãnh giaãng àûúâng, thû viïån hay cêu laåc boå àïìu bõ chïët àoái hïët, chó coân biïën chuãng quaán rûúåu (Thermomendax spirituosus halucinogenes thuöåc hoå ùn thõt ngûúâi) laâ coân söëng. Nhû vêåy àuáng laâ caái hiïån tûúång kyâ laå, caái khaã nùng thñch ûáng noá cho pheáp loaâi húi-êëm taåo nïn aão aãnh bùçng caách phun khöng khñ noáng lïn khöng, àaä trúã thaânh möåt sûå töë caáo àêìy thuyïët phuåc nhûäng thoái hû têåt xêëu cuãa con ngûúâi chuáng ta. Keã taåo nïn chiïën thùæng cuãa biïën chuãng quaán rûúåu naây chñnh laâ con ngûúâi, laâ baãn chêët àaáng thûúng haåi cuãa con ngûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 107 Töi lêëy laâm phêîn nöå trûúác bûác thû cuãa möåt baån àoåc àùng trïn baáo "Tiïëng vang Xtrenàoghenxia". Taác giaã bûác thû àoâi huyã diïåt toaân böå loaâi húi-êëm cuäng nhû loaâi phun-nhûåa (nhûäng cêy àeåp tuyïåt vúâi naây coá thïí laâm niïìm tûå haâo trang àiïím cho bêët kyâ cöng viïn naâo). Vò rùçng nïëu duâng dao cûáa vaâo thên cêy thò tûâ dûúái lúáp voã cuãa noá seä phun ra nhûäng tia nhûåa laâm muâ mùæt. Phun-nhûåa laâ loaâi cêy cuöëi cuâng cuãa Xtreàoghenxia khöng bõ chaåm khùæc tûâ trïn xuöëng dûúái vúái nhûäng doâng chûä vaâ kyá hiïåu àuã kiïíu thïë maâ bêy giúâ chuáng ta laåi phaãi loaåi boã noá ài! Coá leä möåt söë phêån tûúng tûå cuäng àang chúâ nhûäng taåo vêåt quyá giaá cuãa tûå nhiïn nhû caác loaâi khöng-löëi-traã-thuã, bùæn-ra-lûãa, moán-ùn-thêìm-kñn, hoùåc laâ nhiïîu-àiïån-trûúâng. Àïí cûáu mònh vaâ con chaáu cuãa mònh khoãi bõ tï liïåt hïå thêìn kinh búãi tiïëng öìn quaá mûác cuãa vö söë nhûäng chiïëc raàiö maâ caác khaách du lõch mang vaâo rûâng sêu, loaâi nhiïîu-àiïån-trûúâng naây theo quy luêåt choån loåc tûå nhiïn àaä taåo ra möåt biïën chuãng coá khaã nùng laâm tiïu êm nhûäng buöíi phaát thanh quaá to, àùåc biïåt laâ nhaåc Jaz! Caác böå phêån àiïån tûã cuãa nhiïîu-àiïån-trûúâng phaát ra nhûäng soáng giöëng nhû maáy thu àöíi têìn; caái taåo vêåt laå thûúâng naây cuãa tûå nhiïn cêìn phaãi cêëp töëc àûúåc baão vïå! Coân vïì cêy thöëi-hoùæc, thò töi phaãi cöng nhêån rùçng caái muâi maâ noá toaã ra àuáng laâ vö àõch - tiïën sô Hopkinx úã trûúâng Àaåi hoåc Töíng húåp Minvöc àaä tñnh ra rùçng nhûäng cêy sung sûác nhêët coá thïí toaã ra àïën nùm nghòn àöå thöëi (àún võ ào muâi höi) trong möåt giêy. Nhûng ngay caã àûáa treã cuäng biïët rùçng cêy thöëi-hoùæc chó toaã muâi thöëi khi bõ ngûúâi ta chuåp aãnh maâ thöi. Hònh aãnh chiïëc öëng kñnh chôa vaâo noá gêy nïn caái goåi laâ phaãn xaå dûúái thêëu kñnh, nhúâ àoá maâ thiïn nhiïn tòm caách baão vïå caái taåo vêåt vö töåi naây cuãa mònh khoãi nhûäng keã vö cöng röìi nghïì. Thûåc ra, do cêån thõ nïn cêy thöëi-hoùæc ngûúâi khi nhêån nhêìm laâ maáy aãnh caã nhûäng vêåt nhû höåp thuöëc laá, bêåt lûãa, àöìng höì vaâ thêåm chñ caã caác loaåi huy chûúng, huy hiïåu àeo trïn khuyïët aáo, nhûng chuyïån àoá xaãy ra möåt phêìn cuäng laâ vò ngaây nay nhiïìu khaách du lõch sûã duång caác loaåi maáy aãnh tñ hon, vaâ nhû vêåy rêët dïî nhêìm. Coân trong nhûäng nùm gêìn àêy cêy thöëi-hoùæc tùng cûúâng mûác àöå hoaåt àöång vaâ nhiïìu khi toaã ra àïën baãy mïga àöå thöëi http://ebooks.vdcmedia.com XTANIXLAP LEM 108 trong möåt hecta laâ do viïåc sûã duång haâng loaåt caác loaåi öëng kñnh têìm xa gêy nïn. Töi khöng muöën taåo cho baån àoåc êën tûúång laâ töi coi têët caã caác loaâi àöång vêåt vaâ thûåc vêåt vuä truå laâ khöng àûúåc xêm phaåm àïën. Chùæc chùæn laâ caác loaâi nhû boáp-chïët-ngheåt, öm-quyïën-ruä, haáu-nhai, lûúäi-dao-daâi, xaác-àen hay ngöën-têët àïìu khöng àaáng àïí ta coá thiïån caãm. Tònh hònh cuäng nhû vêåy àöëi vúái caác loaâi chiïëm-àoaåt thuöåc hoå Tûå cêëp nhû Gauleiterium fragellans, Syphonophiles pruritualis hoùåc àuåc-khoeát-voâi-vônh. Nhûng nïëu suy ngêîm möåt caách thêëu àaáo vaâ cöë gùæng thêåt khaách quan thò cuãa àaáng töåi, cuäng khöng roä taåi sao con ngûúâi laåi àûúåc pheáp haái hoa eáp khö trong caác têåp mêîu thûåc vêåt, trong khi möåt loaâi cêy naâo àoá ngùæt tai ngûúâi ngêm trong nhûåa cuãa mònh thò laåi bõ coi laâ traái tûå nhiïn? Vaâ nïëu nhû loaâi tiïëng-vangxêëc-xûúåc (Echolalium impudicum Schwamps) sinh söi naãy núã quaá mûác trïn haânh tinh Aeàonoxia, thò àêëy laâ löîi cuãa con ngûúâi. Búãi vò cêy tiïëng-vang lêëy nùng lûúång söëng tûâ caác nguöìn êm thanh - trûúác kia àoá laâ tiïëng sêëm, vò vêåy cho àïën ngaây nay chuáng vêîn coân thñch thuá lùæng nghe dû êm cuãa caác cún giöng nhûng bêy giúâ chuáng chuyïín hûúáng sang caác võ khaách du lõch, ngûúâi naâo cuäng coi mònh coá traách nhiïåm phaãi tùång cho chuáng nhûäng traâng chûãi ruãa thö tuåc. Hoå noái rùçng hoå rêët thñch thuá trûúác caãnh loaâi cêy naây núã hoa ngay trûúác mùåt hoå khi nghe nhûäng cêu chûãi tuåc. Quaã laâ chuáng núã hoa thêåt, nhûng àoá laâ nhúâ nùng lûúång sinh ra búãi àöå rung cuãa êm thanh chûá khöng phaãi búãi yá nghôa àaáng túãm cuãa nhûäng lúâi leä maâ caác võ khaách du lõch bõ kñch àöång tuön ra. Têët caã nhûäng chuyïån àoá seä dêîn àïën caái gò? Trïn bïì mùåt caác haânh tinh àaä biïën mêët caác loaâi nhû gùæt-goãng-maâu-xanh hay söëphêån-bûúáng-bónh. Haâng nghòn loaâi khaác cuäng àang bõ huyã diïåt. Nhûäng àaám mêy raác rûúãi laâm tùng thïm caác vïåt àen trïn Mùåt Trúâi. Töi coân nhúá vaâo thúâi kyâ trûúác àêy phêìn thûúãng töët nhêët àöëi vúái möåt àûáa treã laâ hûáa cho ài thùm Sao Hoaã ngaây chuã nhêåt, coân bêy giúâ caác cêåu con trai oäng eåo seä khöng chõu ùn saáng nïëu nhû öng böë khöng taåo riïng cho chuáng möåt vuå nöí sao siïu múái! Trong khi tiïu phñ nùng lûúång vuä truå cho nhûäng troâ tiïu khiïín nhû vêåy, laâm uïë bêín caác haânh tinh vaâ thiïn thaåch, phaá tan http://ebooks.vdcmedia.com NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 109 hoang Khu baão töìn, àïí laåi sau möîi bûúác chên mònh trong khoaãng khöng gian caác thiïn haâ vö söë voã trûáng, mêíu thûác ùn thûâa, giêëy löån, chuáng ta àang huyã hoaåi Vuä Truå, biïën noá thaânh möåt baäi raác khöíng löì. Àaä àïën luác cêìn tónh ngöå laåi vaâ bùçng moåi biïån phaáp, kïí caã nhûäng biïån phaáp haâ khùæc nhêët, buöåc nhûäng ngûúâi du lõch tuên theo caác nöåi quy àaä àûúåc àïì ra. Tin chùæc rùçng möîi phuát giêy chêåm trïî àïìu nguy hiïím, töi lïn tiïëng baáo àöång vaâ kïu goåi: Haäy cûáu lêëy Vuä Truå! http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan