Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Thể dục Skkn áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn thể dục ở trường thpt...

Tài liệu Skkn áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn thể dục ở trường thpt

.DOC
66
1777
72

Mô tả:

Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm tới công tác TDTT nói chung và giáo dục thể chất trong nhà trường nói riêng. Coi sức khoẻ là vốn quí nhất của con người. Bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải xây dựng thế hệ trẻ nước ta trở thành những con người có đủ bản lĩnh, phẩm chất và năng lực để kế thừa và phát huy những thành tựu và truyền thống vẻ vang của dân tộc để đưa nước ta phát triển hội nhập với cộng đồng quốc tế, vươn lên “Sánh vai với các cường quốc năm châu”. Để giúp cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện nhiều mặt trong đó có một mặt quan trọng và tất yếu là chăm lo về sức khoẻ và thể lực, không những là nhu cầu của bản thân con người mà là vốn quí để tạo tài sản vật chất cho xã hội. Giáo dục thể chất trong nhà trường là một bộ phận của nền Giáo dục Việt Nam. Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã chủ trường đổi mới Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo con người trong thời kỳ mới. Đặc biệt là sự ra đời của Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghị quyết 29, trong 2 năm qua ngành giáo dục đã chỉ đạo việc đổi mới Giáo dục và Đào tạo một cách sâu sắc và toàn diện, trước hết là đổi mới thi kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học và hướng tới đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện hành vào năm 2018. Trong lộ trình đổi mới ngành đã đưa ra các hình thức dạy học mới như dạy học theo chủ đề, chủ đề tích hợp liên môn và trường học mới … Thực hiện chủ trương đổi mới của ngành về việc dạy học theo chủ đề, trong 2 năm qua bản thân tôi đã tiến hành dạy học theo chủ đề và mang lại những hiệu quả khá thiết thực. Trong khuôn khổ đề tài này, tôi xin chia sẽ một số kinh nghiệm của Trang 1 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT bản thân trong việc “Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT”. Đó là lý do mà tôi chọn đề tài này. II. Mục tiêu, đối tương, nhiệm vụ nghiên cứu: 1. Mục tiêu: - Nhằm đổi mới hình thức dạy học, làm cho giờ học hấp dẫn hơn, có ý nghĩa hơn, học sinh chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức, chủ động trong việc rèn luyện kĩ năng. - Tạo cho học sinh tham gia hoạt động theo nhóm, hoạt động giao lưu, hoạt động tìm tòi, khám phá. 2. Nhiệm vụ: - Nghiên cứu các chủ đề dạy học áp dụng vào giảng dạy tại nhà trường phù hợp với tình hình thực tế về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học hiện có của nhà trường. - Nghiện cứu các giải pháp thực hiện khi tiến hành dạy học theo chủ đề nhằm đáp ứng tinh thần đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay. III. Đối tượng, phạm vi, thời gian và phương pháp nghiên cứu: 1. Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp 11 THPT : - Lớp 11a6: 40 học sinh (nhóm thực nghiệm). - Lớp 11a2 40 học sinh nam (nhóm đối chứng). 2. Phạm vi nghiên cứu : học sinh trường THPT Nghèn . 3. Thời gian nghiên cứu - Thời gian tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 1 năm 2016 4. Phương pháp nghiên cứu: a. Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liệu b. Phương pháp điều tra, phỏng vấn c. Phương pháp quan sát sư phạm d. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. Trang 2 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT IV. Giả thiết khoa học - Việc dạy học theo chủ đề sẽ giúp học sinh hình thành kĩ năng kĩ xảo thực hiện bài tập tốt hơn. - Việc dạy học theo chủ đề chủ yếu là giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tòi và khám phá kiến thức mới thông qua nghiên cứu tài liệu và xem tranh ảnh. - Việc dạy học chủ đề chú trọng đến việc hoạt động nhóm, khả năng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong nhóm để đưa ra kết quả. V. Đóng góp của đề tài: Đề tài sẽ giúp giáo viên giảng dạy môn thể dục nhìn nhận một cách toàn diện hơn về việc chủ động xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp để áp dụng vào điều kiện thực tế của từng nhà trường để từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Thể dục, góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở khoa học Dạy học theo chủ đề là hình thức tìm tòi những khái niệm, tư tưởng, đơn vi kiến thức, nội dung bài học, chủ đề, ... có sự giao thoa, tương đối lẫn nhau, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lý luận và thực tiễn được đề cập trong các môn học hoặc các hợp phần của môn học đó làm thành nội dung học trong một chủ đề có ý ngĩa hơn, thực tế hơn, nhờ đó học sinh có thể tự hoạt động nhiều hơn để tìm ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và hiên đại, ở đó giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ (xây dựng) kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ỹ nghĩa thực tiễn. Với mô hình này, học sinh có nhiều cơ hội làm việc theo nhóm để giải quyết những vấn đề xác thực, có hệ thống và liên quan đến nhiều kiến thức khác nhau. Các em thu thập thông tin từ nhiều nguồn kiến thức. Trang 3 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT Việc học của học sinh thực sự có giái trị vì nó kết nối với thực tế và rèn luyện được nhiều kĩ năng hoạt động và kĩ năng sống. Học sinh được tạo điều kiện minh họa kiến thức mình vừa nhận được và đánh giá mình học được bao nhiêu và giao tiếp tốt như thế nào. Với cách tiếp cận này, vai trò của giáo viên chỉ là người hướng dẫn, chỉ bảo thay vì quản lý trực tiếp học sinh làm việc. II. Kết quả điều tra khảo sát ban đầu Qua kết quả khảo sát, điều tra trước khi áp dụng đề tài với 80 học sinh lớp ( 11a2 và 11a6 trường THPT Nghèn tôi thấy như sau: Lớp Sĩ số Năng lực hợp Năng lực phân Năng lực phát Năng lực tổ tác trong sinh tích kết hợp thực hiện, sửa sai hoạt nhóm hiện động tác 11a2 40 SL 10 11a6 40 9 chức, điều hành % 25 SL 9 % 22,5 SL 6 % 15 SL 8 % 20 22,5 7 17,5 5 12,5 6 15,5 III. Nguyên nhân Đó là do các em chưa chủ động, chưa tự tìm tòi khám phá trong trong tiếp nhận kiến thức mới, còn thụ động trong luyện tập để hình thành kĩ năng, kĩ xảo, chưa hoạt động nhóm và chưa hợp tác lẫn nhau trong tập luyện. Thiếu ý thức quan sát và giúp đỡ nhau trong học tập. Ít khi trình bày quan điểm của mình trước nhóm và trước bạn bè. Không có khả năng tự tổ chức tập luyện khi giáo viên không có mặt. Đây chính là những hạn chế của phương pháp dạy học cũ. Vì vậy việc chủ động đổi mới phương pháp dạy học hay tổ chức dạy học theo chủ đề là yêu cầu cấp thiết hiện nay của mỗi giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. IV. Các giải pháp thực hiện: Trang 4 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT 1. Xây dựng các chủ đề dạy học: Muốn tổ chức dạy học thì trước khi bước vào đầu năm học tổ chuyên môn và giáo viên phải có kế hoạch xây dựng các chủ đề phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. Thứ nhất: Tổ chuyên môn cho các giáo viên lựa chọn và xây dựng các chủ đề phù hợp với điều kiện giảng dạy của nhà trường. Thứ hai: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi thống nhất các chủ đề sẽ được dạy học trong năm học trên cở sở xây dựng của các cá nhân. Các thành viên trong tổ chuyên môn đóng góp ý kiến về các chủ đề dạy học. Tổ chuyên môn tổng hợp ý kiến và thống nhất các chủ đề dạy học của các khối lớp trong năm học. Thứ ba: Tổ chuyên môn biên soạn các chủ đề thành PPCT của bộ môn Thể dục và trình ban giám hiệu phê duyệt. Thứ tư: Giáo viên căn cứ PPCT có chủ đề đề tiến hành soạn chủ đề và dạy học theo kế hoạch. Trong năm học 2015 – 2016, Tổ Thể dục trường chúng tôi đã xây dựng PPTC chủ đề dạy học và đã áp dụng giảng dạy. (Phần phụ lục) 2. Biên soạn các chủ đề dạy học: Biên soạn chủ đề dạy học là khâu rất quan trọng, trong việc tổ chức dạy học theo chủ đề. Đây là khâu chúng ta xác định các mức độ về kiến thức, kĩ năng cần đạt được thông qua chủ đề, từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với các mức độ đó, đề ra các công tác chuẩn bị cho từng tiết dạy trong chủ đề và khâu cuối cùng là soạn tiến trình dạy học cho các tiết học trong chủ đề: Để tiến hành biên soạn các chủ đề dạy học, chúng ta thực hiện các phần sau đây sau đây: Phần I: Thiết lập ma trận công cụ đánh giá năng lực theo chủ đề: Theo 4 mức độ về kiến thức, kĩ năng: nhận biết; thông hiểu; vận dụng thấp; vận dung cao; Trang 5 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT Phần II: Xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với 4 mức độ trên Câu hỏi: về mức độ nhận biết Câu hỏi: về mức độ thông hiểu Câu hỏi: về mức độ vận dụng thấp Câu hỏi: về mức độ vận dụng cao Phần II: Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho chủ đề Chia theo tiết dạy 45 phút trên lớp của chủ đề. Phần IV: Soạn các tiết dạy của chủ đề Để soạn các tiết dạy của chủ đề chúng ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Nêu mục tiêu của chủ đề Bước 2: Nêu nội dung của chủ đề Bước 3: Nêu công tác chuẩn bị của giáo viên và học sinh Bước 4: Tiến trình hoạt động của tiết dạy: gồm các hoạt động sau Hoạt động 1: Hoạt động khởi động: gồm các hoạt động sau: - Hoạt động lớp hoặc hoạt động nhóm (tùy theo yêu cầu của giáo viên) Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Hoạt động nhóm - Hoạt động lớp (có thể tiến hành cả hai hoạt động trên, cũng có thể tiến hành chắc hoạt động lớp tùy theo yêu cầu của từng tiết dạy) Hoạt động 3: Hoạt động thực hành: - Hoạt động nhóm Hoạt động 4: Hoạt động ứng dụng: - Hoạt động lớp Hoạt động 5: Hoạt động mở rộng - Hoạt động lớp * Chủ đề minh họa bài soạn tôi đã biên soạn và giảng dạy trong năm học 2015 – 2016 Trang 6 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT CHỦ ĐỀ: NHẢY XA ƯỠN THÂN LỚP 11 - MÔN: THỂ DỤC PHẦN I: MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ NỘI DUNG CÂU NHẬN THÔNG VẬN DỤNG VẬN DỤNG HỎI/BÀI BIẾT HIỂU THẤP CAO 1. Chuẩn kiến TẬP Trắc - HS nêu - HS trình - HS nhận xét thức, kỷ năng nghiệm, được 4 được tên các giai tích kỹ thuật bày được tên đoạn trong kỹ - HS phân - Biết cách thực tự luận giai đoạn từng giai 4 giai đoạn hiện các giai nhảy xa đoạn kỹ thuật thuật nhảy xa nhảy xa ưỡn đoạn nhảy xa ưỡn động tác và ưỡn thân và giải thân một cách ưỡn thân, một thân. nêu được tác thích tương đối hoàn chỉnh. số trò chơi, dụng của đầy đủ. động tác bổ trợ từng bước. - HS nêu được - HS nắm kỹ thuật và phát - HS nêu - HS nêu một số bài tập và chắc tên một triển sức mạnh được được tác giải thích khá của chân. một số dụng của một đầy đủ tác dụng nêu được tác - Hiểu một số bài tập số bài tập bổ của từng giai dụng của điều luật trong bổ trợ kỹ trợ kỹ thuật đoãn kỹ thuật. từng bài tập. nhảy xa. thuật và và phát triển - Thực hiện cơ phát sức mạnh của - HS giải thích - HS giải bản đúng 4 giai triển sức chân. khá đầy đủ một thích được đoạn kỹ thuật. mạnh - HS hiểu số điểm luật những sai - Vận dụng của được một số thông qua thi lầm thường những hiểu biết chân. điểm luật đấu. gặp cũng như về luật để áp - HS nêu trong luật vi phạm luật dụng trong tập được khi tham gia điền kinh Trang 7 số bài tập và Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT luyện và thi một số đấu. điểm ( nhảy xa). thi đấu. luật trong luật điền kinh ( nhảy xa). 2. Năng lực có Thực HS thực hiện cơ - HS thực thể hình thành hành bản đúng các hiện hoàn thông qua chủ giai đoạn trong chỉnh các giai đề kỹ thuật nhảy xa đoạn kỹ ưỡn thân, một số thuật nhảy xa trò chơi, động ưỡn thân. tác bổ trợ kỹ - Tự giác tập thuật và phát luyện và biết triển sức mạnh lựa chọn bài của chân. tập, động tác - HS tổ chức kỹ thuật phù được nhóm tập hợp. luyện do giáo 3. Năng lực viên phân công. Vận dụng kiến Tham gia thi hướng tới thức để tập đấu luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe PHẦN II: CÂU HỎI Trang 8 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT 1. Câu hỏi Nhận biết Câu 1: Có bao nhiêu kỹ thuật nhảy xa đã học ở THCS? a.1 b.2 c.3 d.4 Đáp án: a (Nhảy xa kiểu ngồi ) Câu 2: Kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân có mấy giai đoạn? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Đáp án: c ( có 4 giai đoạn) Câu 3: Hãy kể tên các giai đoạn nhảy xa? Đáp án: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất Câu 4: Có mấy tư thế chuẩn bị trước khi chạy đà? Đáp án: 2 tư thế: Tư thế chân trước chân sau, hoặc hai chân song song Câu 5: Khi bước chạy đà lẽ thì đứng chân nào trước? Đáp án: Chân lăng trước, chân giậm nhảy sau. 2. Câu hỏiThông hiểu Câu 1: Trình bày cách đo đà trong nhảy xa? Đăp án: Đặt chân giậm nhảy vào váo giậm nhảy và đi ngược hướng đà, cứ 2 bước thường tính 1 bước chạy đà. Bước chạy đà lẻ thì đặt chân lăng trước, bước chạy đà chẵn thì đặt chân giậm nhảy trước. Câu 2: Cự ly đà đối với học sinh THPT là bao nhiêu m? Đáp án: Từ 15 đến 25 m Câu 3: Kỹ thuật chạy đà trong nhảy xa giống kỹ thuật môn gì em đã học? Đáp án: Giống kỹ thuật chạy ngắn. Câu 4: Góc độ giậm nhảy trong nhảy xa là bao nhiêu độ? Đáp án: 70 – 78 0 Câu 5: Trong nhảy xa ưỡn thân có thời kỳ bước bộ trên không hay không? Đáp án: Có Trang 9 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT 3. Câu hỏi Vận dụng thấp Câu 1: : Kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ưỡn thân” khác với kĩ thuật nhảy xa “Kiểu ngồi” ở giai đoạn nào ? Đáp án: Giai đoạn trên không Câu 2: Trong kỹ thuật nhảy xa, hai giai đoạn nào là quan trọng nhất? Vì sao? Đáp án: Chạy đà và giậm nhảy - Vì thành tích nhảy xa (S) về cơ bản phụ thuộc vào góc bay của thân thể khi rời đất và tốc độ bay ban đầu (Vo). Tốc độ bay phụ thuộc nhiều vào tốc độ đà tối đa có được trước lúc giậm nhảy và lực giậm nhảy. Về lý thuyết: Độ bay xa của lần nhảy được tính theo công thức Vo Sin 2α S = ---------------G Trong đó S : là độ xa Vo: là tốc độ bay ban đầu α : Là góc bay G : Là gia tốc rơi tự do Câu 3: Theo em trong hai kiểu nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân thì kiểu nào thành tích tốt hơn? Vì sao? Câu 4: Thực hiện cách đo đà trong nhảy xa với bước đà là 9 bước đà, 11 bước đà? Câu 5: Đà 3 bước, 5 bước, 7 bước giậm nhảy thực hiện tư thế bước bộ? Đáp án: Tư thế bước bộ là tư thế khi chân giậm nhảy rời khỏi ván giậm nhảy giữ tư thế thẳng, còn chân lăng co vuông góc với đầu gối. 4. Câu hỏi Vận dụng cao Câu 1: Nhóm xem tranh giai đoạn nhảy xa ưỡn thân và thực hành nhảy xa ưỡn thân với bước đà 3, 5, 7 bước đà ở hố nhảy có bục giậm nhảy? Trang10 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT Câu 2: Động tác cơ bản nào phải thực hiện ở giai đoạn trên không trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân”? Đáp án: Động tác cơ bản nào phải thực hiện ở giai đoạn trên không trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân” là động tác ưỡn và gập thân. Câu 3: Hãy sửa sai cho bạn khi bạn thực hiện sai kĩ thuật trên không, tiếp đất (bằng lời nói hoặc thực hiện động tác đúng để bạn bắt chước)? Câu 4: Hãy tổ chức một số động bổ trợ cho kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân? Câu 5: Lựa chọn một số bài tập để nâng cao thành tích và phát triển thể lực trong nhảy xa ưỡn thân? PHẦN III: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ NHẢY XA Tiết 1 + Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm + Học kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy. Tiết 2 + Trò chơi. + Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm nhảy + Ôn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – Học giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân + Trò chơi. Trang11 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT Tiết 3 + Một số động tác bổ trợ nhảy xa ưỡn thân + Học giai đoạn tiếp đất; Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân Tiết 4 + Trò chơi thể lực + Bài tập bỗ trợ nâng cao thành tích + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân + Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa) Tiết 5 + Trò chơi do giáo viên chọn + Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân + Kiểm tra thử Tiết 6 + Trò chơi + Kiểm tra PHẦN IV: BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ NHẢY XA LỚP 11 I. MỤC TIÊU - Biết cách thực hiện một động tác bổ trợ kĩ thuật; các giai đoạn kĩ thuật trong Nhảy xa kiểu “ Ưỡn thân”; Bài tập bỗ trợ nâng cao thành tích và một số điều luật trong Luật Điền kinh ( phần Nhảy xa ). - Biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật để tổ chức tập luyện và thi đấu - Nắm và vận dụng những hiểu biết về luật vào luyện tập, thi đấu II. NỘI DUNG Một số động tác bổ trợ kĩ thuật; các giai đoạn kĩ thuật trong Nhảy xa kiểu “ Ưỡn thân”; Bài tập bỗ trợ nâng cao thành tích và một số điều luật trong Luật Điền kinh ( phần Nhảy xa ). III. CHUẨN BỊ GV: Tranh ảnh Nhảy xa, hố nhảy, bục nhảy, thước dây, vét xới cát Trang12 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT HS: Đồng phục TD theo quy định, phân công vệ sinh khu vực tập luyện, hố nhảy IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Tiết 1 - Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm - Học kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy. - Trò chơi. A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Hoạt động lớp: - Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang - Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe ,sỉ số + Đội hình nhận lớp: GV xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - Hướng dẫn học sinh khởi động: + Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi bổ trợ nhảy xa đã học ở lớp 10: 3 – 4 phút. Trang13 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT + Sau đó các nhóm khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Kiểm tra bài cũ: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời Câu 1: Ở THCS em đã học những kiểu nhảy xa gì? Đáp án: Nhảy xa kiểu ngồi. Câu 2: Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi có mấy giai đoạn? Hãy kể tên các giai đoạn nhảy xa? Đáp án: Có 4 giai đoạn, gồm: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất. Câu 3: Có mấy tư thế chuẩn bị trước khi chạy đà? Đáp án: 2 tư thế: Tư thế chân trước chân sau, hoặc hai chân song song. Câu 4: Kỹ thuật chạy đà trong nhảy xa giống kỹ thuật môn gì em đã học? Đáp án: Giống kỹ thuật chạy ngắn. B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI * Hoạt động lớp: - Đội hình: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên như đội hình kiểm tra bài cũ: Trang14 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT - Cho học sinh xem xem tranh mô phỏng động tác chân lăng và chân giậm và dành 2 phút để học sinh nghiên cứu và thảo luận theo các nhóm. Sau đó mỗi nhóm cử 1 học sinh thực hiện 2 động tác đó. - Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau; giáo viên nhận xét, kết luận và thực hiện nhảy thị phạm để tất cả học sinh cùng xem. - Cho học sinh xem tư liệu về thời kỳ bước bộ trong nhảy xa và dành 2 phút để học sinh nghiên cứu và thảo luận theo các nhóm. Sau đó mỗi nhóm cử 1 học sinh thực hiện tư thế bước bộ. - Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau; giáo viên nhận xét, kết luận và thực hiện nhảy thị phạm để tất cả học sinh cùng xem. C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Hoạt động nhóm: - Nhóm trưởng điều hành tập: +Tập mô phỏng động tác ưỡn của chân lăng và ưỡn của chân giậm nhảy: 3 –4 lần + Xuất phát cao chạy nhanh 10 – 15 m: Theo từng hàng: 3- 4 lần * Sau đó vào thực hiện ở hố cát: - Nhóm 1, 2: Thực hiện ở hố nhảy 1 - Nhóm 3, 4: Thực hiện ở hố nhảy 2 Thực hiện luyện tập theo các nội dung sau: + Chạy đà tự do xác định chân giậm nhảy + Thực hiện cách đo đà: 7 đến 9 bước đà + Chạy đà 3 bước, 5 bước, 7 bước thực hiện đặt chân giậm vào ván giậm nhảy (không giậm nhảy) + Chạy đà 5 bước, 7 bước giậm nhảy, thực hiện tư thế bước bộ rơi vào hố cát. - GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai Trang15 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT xxxxxx D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Hoạt động lớp - GV yêu cầu mỗi nhóm cử 1HS thực hiện mô phỏng động tác ưỡn của chân lăng và chân giậm - Giáo viên và học sinh cùng nhận xét và đánh giá - Trò chơi: Giao cho 4 nhóm tổ chức các trò chơi thư giản như: Kết đoàn; Chim bay, cò bay – Đội hình chơi: Vòng tròn E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG - Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của các nhóm trưởng - Giáo viên nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Nhảy xa - Tự tập luyện các kỷ thuật: chạy đà, giậm nhảy, trên không ở nhà + Đội hình xuống lớp cự li hẹp. ---------------------------------------------Tiết 2 - Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm nhảy - Ôn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – Học giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân - Trò chơi. II. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG A. Hoạt động khởi động * Hoạt động lớp: - Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang Trang16 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT - Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe ,sỉ số + Đội hình nhận lớp: GV xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - Hướng dẫn học sinh khởi động: + Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi vận động đã học: thời gian: 4 – 5 phút. + Sau đó các nhóm khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Thời gian: 2- 3 phút - Kiểm tra bài cũ: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời Câu 1: Trong chạy đà nhảy xa Bước đà lẻ thì đặt chân nào trước? Đáp án: Bước chạy đà lẻ thì đặt chân lăng trước, bước chạy đà chẵn thì đặt chân giậm nhảy trước. Câu 2: Cự ly đà đối với học sinh THPT là bao nhiêu m? Trang17 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT Đáp án: 15 – 25m Câu 3: Khi đặt chân giậm nhảy vào ván giậm nhảy thì đặt bằng nữa bàn chân hay cả bàn chân? Đáp án: Đặt bằng cả bàn chân Câu 4: Góc độ giậm nhảy trong nhảy xa ưỡn thân là bao nhiêu độ? Đáp án: 70 – 780 Câu 5: Em hãy thực hiện cách đo đà trong nhảy xa ưỡn thân? Câu 6: Em hãy thực hiện tư thế bước bộ trong nhảy xa ưỡn thân? B. Hoạt động hình thành kiến thức mới * Hoạt động lớp: Đội hình như kiểm tra bài cũ: - Cho học sinh xem tranh giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân và dành 2 phút để học sinh nghiên cứu và thảo luận theo 4 nhóm. Sau đó 4 nhóm mỗi nhóm cử ra 1 học sinh thực hiện giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân (có bục giậm nhảy). Cả lớp cùng giáo viên quan sát. - Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau; giáo viên nhận xét, kết luận và thực hiện nhảy thị phạm. ************** ************** GV ************** ************** C. Hoạt thực hành Trang18 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT * Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm: - Nhóm 1, 2: Thực hiện ở hố nhảy 1 - Nhóm 3,4 : Thực hiện ở hố nhảy 2 Nhóm trưởng điều hành tập luyện các nội dung sau: + Chạy đà 3 bước, 5 bước, 7 bước thực hiện tư thế bước bộ: 2 – 3 lần mỗi mức đà + Đứng trên bàn học sinh thực hiện giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân: 2 – 3 lần + Đà 3, 5,7 giậm nhảy thực hiện giai đoạn ưỡn thân có bục nhảy + Đà tăng dần (7 bước đà trở lên) thực hiện cả ba giai đoạn chạy đà, giậm nhảy, trên không kiểu ưỡn thân. - GV quan sát, sửa sai cả xxxxxx D. Hoạt động ứng dụng * Hoạt động lớp - Giáo viên yêu cầu 4 học sinh của 4 nhóm thực hiện các kỷ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không kiểu ưỡn thân. - Giáo viên cùng học sinh quan sát và nhận xét. - Bài tập phát triển thể lực: Giao cho 4 nhóm tập luyện theo nội dung sau: + Bật cóc tiến lùi: 1- 2 lần (20 cái – 30 cái mỗi lần) + Đứng lên ngồi xuống trên hai chân: 1 – 2 lần (60 cái – 80 cái mỗi lần) E. Hoạt động mở rộng - Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của các nhóm trưởng Trang19 Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT - GV nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Nhảy xa - Tự tập luyện các kỷ thuật: chạy đà, giậm nhảy, trên không. + ĐH xuống lớp cự li hẹp. 3. Công tác chuẩn bị cho tiết học của chủ đề. a. Khâu chuẩn bị cán sự lớp, nhóm trưởng và ý thức học tập của học sinh Khâu quan trọng nhất để thực hiện tiết học theo chủ đề là khả năng tạo cho học sinh năng lực hoạt động nhóm; năng lực điều hành của lớp trưởng và của các nhóm trưởng; năng lực hợp tác lần nhau trong nhóm; năng lực biết sửa sai cho bạn bè trong nhóm. Chính vì vậy, để tiến hành dạy thành công các tiết dạy chủ đề, người giáo viên phải tiến hành một số nội dung sau: * Lựa chọn đội ngũ nhóm trưởng và cán sự lớp Một trong những yếu tố thành công của người chỉ huy là khả năng chỉ đạo, có sự thông minh, nhanh nhẹn, giọng nói, thái độ và cử chỉ rõ ràng, nghiêm túc, vui vẻ và hòa đồng. Chính vì vậy, người giáo viên dạy thể dục phải là người nhạy bén trong vịêc lựa chọn đội ngũ cán sự thể dục, giáo viên có thể giữ nguyên hay cũng có thể thay đổi đội ngũ cán sự. Giáo viên nên quan sát, phân tích các yêu cầu cần đạt được để lựa chọn các cán sự có năng lực chỉ đạo điều hành lớp trong tiết thể dục. Môt yếu tố để các thành viên khác trong lớp, nhóm thực hiện tốt các hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự lớp và nhóm trưởng đó là sự tin tưởng, sự đồng ý vào khả năng chỉ huy của ban cán sự và nhóm trưởng. Chính vì vậy người giáo viên nên định hướng cho họ. * Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhóm trưởng và cán sự lớp. Ngay từ buổi đầu tiên tiếp xúc với môn học, người giáo viên phải xây dựng, hình thành và rèn luyện cho đội ngũ nhóm trưởng và cán sự lớp những kĩ năng chỉ đạo lớp từ khâu tập trung, báo cáo, khởi động và các hoạt động tập luyện đến việc thả lõng, nhận xét, đánh giá cũng như sửa sai. Để đạt được điều này, giáo viên phải Trang20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan