Tài liệu Thu hoạch diễn án dân sự hồ sơ 11 tranh chấp hợp đồng thầu phụ synthetic lớp luật sư học viện tư pháp

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7043 |
  • Lượt tải: 35
uploadxemtailieu

Tham gia: 02/01/2016

Hệ thống đang quá tải...vui lòng truy cập lại sau.

Mô tả:

(Hồ sơ vụ án r n p p ồn t u p ụ LS.TM-11/B5.TH2-DA3) v n: XXX MSHV: YYY p: ZZZ 2016 1 I. .............................................. 3 II. ....................................... 4 III. ........................................................................................ 4 a) n u n ơn .................................................................................... 4 b) ơn ............................................................................................ 5 IV. .............................................................................................. 7 2 I. 8 th u phụ T HH Sơ ẻo nhiệ S việc ơ ẻ ờng thuộc D án nâng cấp c i t o qu c lộ 32 – thị x Sơ T . Ngày 13/5/2009 hai bên ký Biên b n nghiệm thu kh ng. Ngày 16/06/2009, hai bên ký Biên b n xác nh n kh h .T ó T HH Sơ ẻo nhiệ S ơ ờng v i kh ng thi công là 3437,52m2, v trong h 8 . ng giá trị h 7 . ơ ă ệu ă ẻ mộ ng). ơ . ện ph n á c giao kết (H ă b y 6 9 bê ý B n thanh lý h ng s 012/05 ngày 8/12/2005, v i nội dung là phía Công ty C ph n v n t i và Xây d ng công trình có trách nhiệ á T HH Sơ ẻo nhiệt Synthetic s ti n là 7 . . (H ă b ơ ă ệu ă ẻ mộ ng). 3 9 T HH Sơ Công ty C ph n v n t i và Xây d ẻo nhiệ S ó ă ửi cho nghị thanh toán tr c tiếp s ti n. Ngày 13/04/2010, Công T HH Sơ ẻo nhiệt Synthetic gử ă nghị thanh toán cho c Công ty C ph n v n t i và Xây d ng và T ng Công ty C ph n v n t i và Xây d ng công trình v s ti ơ ử ờ T HH Sơ dẻo nhiệ S c thanh toán. Ngày 19/04/2010, T ng Công ty C ph n v n t i và Xây d ng công trình gửi ă T HH Sơ ẻo nhiệ S êu õ ĩ ụ tr n thuộc v Công ty C ph n v n t i và Xây d ng công trình. Hai bên tiếp tụ ă việ nghị thanh toán c a Công ty T HH Sơ ẻo nhiệt Synthetic vào ngày 30/07/2010 và c a T ng Công ty C ph n v n t i và Xây d ng công trình vào ngày 13/08/2010. T ă 3 3 T HH Sơ ẻo nhiệt Synthetic yêu c u T ng Công ty C ph n v n t i và Xây d ng công trình và Công ty C ph n v n t i và Xây d ng công trình thanh toán nếu không sẽ Tò á i quyết. Sơ ẻ bê ệ S u ế ệ T ấ u H T HH ế êu u: 3 - Buộc Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng công trình có trách nhiệm thanh toán số nợ gốc cho Công ty Sơn Dẻo Nhiệt là 275.001.000đ và lãi phát sinh do chậm trả (từ 20/06/2009 đến 20/02/2012) cụ thể như sau: + N gố : : 275.001.000 + ã p át s n : 271.150.986 (275.001.000 x 58 t án x 1,7%) + Tổng số tiền phả t n toán là: 546.151.986 (Bằng chữ: Năm trăm ốn mươ sáu tr ệu, một trăm năm mươ mốt n ìn ín trăm tám mươ sáu ồng). - Phía Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng công trình phải thanh toán các khoản phạt, án phí, các khoản phát sinh khác theo quy định pháp luật. - Có biện pháp phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng công trình để đảm bảo thu hồi công nợ. II. ộ T x xử ệ ệ T á ị u T u b bị ơ êu á ệ ệ u u ệ á .S u u ê Theo á u 8 bị ơ á bị ơ u ê ệ u ( u bị ơ T á x ơ u ê ơ ơ . Hơ á ế bộ êu u ĩ ế ụ ện p ệ bê u ê ế ý ý ụ ế b ấ u ơ . Bị ơ u ê u b u: u ý ơ H bị ơ bị ơ u ê ơ . ơ . . III. a) ỏi nguy n đơn 1. N u n ơn o ồn on nt t là n ư tr t p t t u n, í t và t u p ụ số 012 05 ư í t n à 08 12 2005 4 oán u trả l : B n tr t p t t u n và í t p ồn v n u n ơn là n t ổ p n n tả và x n n trìn . n n t ện p ồn là n u n ơn. (B ơn ện ư t ện n vụ t n toán o n u n ơn) 2. N u n ơn o n n trìn ( n t m t qu n ệ ữ n u n ơn và o t n (n là n t N ơn và là n à t u ín tron oán u trả l : N u n ơn n t và ơn. N u n ơn t t u n và í t ổ p n v n tả và x n n trìn . 3. N u n ơn và ơn ã t t u nt n t t tư v n tả và x n tả và x n ) án) là n ư t nào n l n ệ ì n t m p ồn v ơn là n t n toán n ư t nào oán u trả l : N u n ơn và ơn ã t t u n ơn p ả t n toán 100% á tr ố lư n n ệm t u t o ơn á n t p ơn 80.000 1m2, và ơn p ả t n toán n s u n n ư t ền t n toán u tư án. 4. N u n ơn không? oán o tt u trả lơ : 5. N u n ơn ăn ư t n toán t oán 6. t u nt n u tư u n u n ơn nào n n o rằn oán u trả l : o n v ệ t o l u rồ và n t ã n ều l n mà n u n ơn uộ p ả ện r t . 7. ư t ện tron p ồn . u trả l : N u n ơn vào n u n ơn n toán n mn n ơn ã ovệ ơn ã n n n toán o ì ả. n vụ t p ồn n u n ơn ã oàn t àn n ơn v n n t n toán, n n í ơn ã n ều l n trả lơ v n u n ơn là ơn ư ư t n toán t ền t p í u tư n n ư t t n toán ư o n u n ơn. í n u n ơn n ì về v ệ nà oán u trả l : N u n ơn n qu n t m ều . N u n ơn t n n u n ơn ã oàn t àn n v ệ t o n ư p ồn t ì ơn p ả t n toán t ền o n u n ơn. b) ỏi ị đơn 5 1. B ơn n o t qu n ệ ữ n trìn o t n (n oán 2. u trả l : là n t m ệ ơn í t p ồn 08 12 2005 s tá ộn oán 3. B ơn u trả l : o t ơn và n t là n t N n t t tư v n tả và x n tả và x n ) ơn. on nt n t m u p ụ số 012 05 ư n í tn à . n t m ã tá ộn n ư t nào oán u trả l : B ơn n tr t p t t u n v n u n ơn về p ồn . B ơn n n ư o n t m n n n r í t p ồn v n u n ơn. í p ồn , n t n í t o p ồn m u n u n u n ơn. ệ í t p ồn là s o n t m . 4. B ơn o t qu n ệ ữ p quố lộ 32 o n t xã ơn oán u trả l : ơn và n t m tron án ả t o n n – u run m 42- Km 61? n t m là n à t u ơn ã n n ư t ền t n toán p ư + rả l : B ơn ư n n ư n 5. oản t ền p ả t oán ồn n 6. , u n toán ín và ơn là n à t u p ụ. nvệ mìn tron án nà oản t ền t n toán nào ả. o n u n ơn t ì s o u trả l : oản t ền p ả t ư n n ư . n toán o n u n ơn t o n ư n n n ư oản t ền trả o n u n ơn, u n à t u ín t n toán t ền n ơn p làm ì oán u trả l : B ơn ã n ều l n u u t n toán t ền. N ưn n à t u ín trả l v n vo và ư t n toán o ơn. 7. p ả ản: B n lư n ã n à ơn là ã n n t N ơn o n ệt nt t l p á n ản n ệm t u ố lư n n à 13 05 2006; B n ản xá n n ố oàn t àn n à 16 06 2009; B n ản t n l p ồn số 23 – 20 06 2009. oán trả l : 8. n v . s o ư ư t n toán t ền t p í mà ơn ã l p n ữn n ản tr n n t m trả o n u n ơn 6 oán u trả l : o t t ơn ã n r í t p ồn số 012 05 v n u n ơn. u n p ả trá n ệm trả t ền o n u n ơn n ưn ơn muốn p n u n ơn ư t n toán t ền o n ữn n vệ n u n ơn ã làm, n n ơn muốn làm v xá n n p n u n ơn àn ơn tron v ệ t ền n t m . ron o t ộn n o n ìn t ư n , ơn p ả n t m v o t ộn n o n mìn n + 9. oán u trả l : o là n t on n o n n t us o p ồn n tr n v p í n u n ơn. us o n t m .N n số o t ộn n t m . B o ồm ả v ệ í t IV. H bị ơ T T T .T á u ó T ộ x xử, ệ ệ á ị u ệ . XXX, vă ò u ê ò H ă ộ YYY b 3 u ệ u . ị u ế á T x b uộ á T ò u ộ3 ý ế u ó u . ó u á ê b ụ. ế u u ụ u u u á ă TNHH Sơ ẻ ơ ờ u x Sơ á á ơ ê ẻ ă ơ u ẻ ờ ệ x ế ệ ệ S T HH Sơ ịu á ơ ẻ ờ x x ệ S . ụ ế ệ ẻ ế ệ ệ ( ệ ệ S ệ . ux ê á x T HH T ộ bê . á u x T HH T T HH u ó ịu á . 7 S u x x ộ u ê u ế ơ ụá b õ ệ u á u ị ê á ò á ế u ó ê u .T x bị ơ b u: bị ơ 8 u ê ơ ó u ị õ u á u: “5. B n (t n ơn) s t n toán 100% á tr ố lư n n ệm t u t o ơn á toán ã ư u tư u ệt trả o n B (t nn u n ơn) n à s u u tư t n toán o n ( ơn á t m tín n t p 2 ơn 80.000 m ).” ộ u ê ệ (b ế u ị u B S :“ ệ t ện p ồn p ả tu n t o á n u nt s u : 1. ện n p ồn , n ố tư n , t lư n , số lư n , n lo , t n, p ươn t và á t t u n á ”. T ó bê bị ơ u ê ơ u ệ u ế . T u 8 B S ờ ệ ĩ ụ “ 1. nt ện n vụ n s o á nt t u n o t o qu n p áp lu t. B n n vụ p ả t ện n vụ n s n t n…” ụ ờ bị ơ ệ ĩ ụ á u ê ơ ĩ ụ á ế . u á u ị õ ờ bê bị ơ ệ ĩ ụ á bê u ê ơ bị ơ á u . ế bị ơ á . bị ơ u ó ă êu u á . ă bê bị ơ á bê u ê ơ ĩ ụ á ế u ị á u . êu u bị ơ ó á ệ á 7 . . ý. ó êu u á á 7 . .976 á á á á u ị á u . ê bê bị ơ ĩ ụ á . ê êu u bị ơ b u u ê ơ u ị á u . ệ bị ơ ế .T ó bị ơ ó ê ệ u u ê ơ ế u ê ơ ệ bị ơ ò bị ơ bế u u ê ơ .T á bị ơ u ụ bị ơ u . bê ế u ý á ộ á ệ ơ ẻ ờ bê u ê ơ u ý . ó u u á : 8 “5. B n t o ơn á ơn) n à s u 80.000 m2).” ếu (t n ơn) s t n toán 100% á tr ố lư n n ệm t u toán ã ư u tư u ệt trả o n B (t nn u n u tư t n toán o n ( ơn á t m tín n t p ơn bê ấ ờ bị ơ u ó ý b u á ế ệ á ấ u ệ u ê ơ . Bị ơ bê u ê ơ . ó á ệ á ệ S . bị ơ ó u b T ó bị ơ ă u u ệ ệ ó u ơ u ụ . u êu ê ( bị ơ T HH Sơ u . u ế ó ẻ ế u : - u cầu kh i kiện uộc công ty cổ phần ận tải và y ựng công trình c trách nhiệm thanh toán các khoản ti n cả nợ gốc 275.001.000đ; lãi phát sinh 271.150.986đ các khoản phạt án ph các khoản phát sinh khác; y u cầu phong tỏa tài khoản của ị đơn là không c c n c . - rách nhiệm thanh toán ti n cho nguy n đơn theo hợp đồng số 012/05 k ngày 02/12/2005 thuộc v ph a công ty ật tư ận tải và y ựng công trình giao thông nay là công ty ận tải và y ựng . ịH Tê bị ơ bộ u ơ H bộ êu b ệ u ệ u x x u ê u á x H á bá ơ . u nh. ó ộ b á . . r n tr n XXX. I. 9 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 10 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 13
- Xem thêm -