Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ Tiếng Nhật - Hàn Tự học tiếng hàn quốc giáo trình tiếng hàn sejong tiếng việt (quyển 3 + bài tậ...

Tài liệu Tự học tiếng hàn quốc giáo trình tiếng hàn sejong tiếng việt (quyển 3 + bài tập)

.PDF
88
1340
106

Mô tả:

교재 구성표 Cấu trúc của giáo trình 4 • 일러두기 Lời nói đầu 6 제 1 과 직업 Nghề nghiệp 9 제 2 과 좋아하는 것 Những việc yêu thích 19 제 3 과 축하 Chúc mừng 29 제 4 과 할 일 Việc sẽ làm 39 ■ 종합 연습 문제 1 Ôn tập 1 49 ■ 문화 1 한국인의 축하하는 날 Ngày chúc mừng của người Hàn Quốc 51 제 5 과 휴가 계획 Kế hoạch cho kỳ nghỉ 53 제 6 과 쇼핑 Mua sắm 63 제 7 과 여행과 방문 Du lịch và thăm hỏi 73 제 8 과 공공 예절 Phép tắc nơi công cộng 83 ■ 종합 연습 문제 2 Ôn tập 2 93 ■ 문화 2 한국인의 휴가 Kỳ nghỉ phép của người Hàn Quốc 95 제 9 과 생활 습관 Thói quen sinh hoạt 97 제 10 과 물건 찾기 Tìm kiếm đồ vật 107 제 11 과 날씨 Thời tiết 117 ■ 종합 연습 문제 3 Ôn tập 3 127 ■ 문화 3 한국인의 공공 예절 Phép tắc nơi công cộng của người Hàn Quốc 129 제 12 과 부탁 Nhờ giúp đỡ 131 제 13 과 살고 싶은 집 Ngôi nhà mình muốn sống 141 제 14 과 꿈 Ước mơ 151 ■ 종합 연습 문제 4 Ôn tập 4 161 ■ 문화 4 한국의 날씨와 음식 Thời tiết và ẩm thực của Hàn Quốc 163 • 정답 Đáp án 165 [세종한국어 3] - 4 -교재 구성표 CÚC TRÚC CỦA GIÁO TRÌNH 단원 Bài 주제 Chủ đề 기능 Kỹ năng 1 직업 Nói về nghề nghiệp và việc đang làm của mọi người Nghe và viết bài giới thiệu về người mới cho bạn bè 2 좋아하는 것 Nói về công việc thường xuyên làm Đọc và viết về việc sẽ làm khi có thời gian 3 축하 Nói về lý do và ý kiến về việc sẽ làm khi chúc mừng Đọc và viết bài về chúc mừng 4 할 일 Nói về việc nhà và việc sẽ phải làm Đọc và viết về việc sẽ phải làm ■ 종합 연습 문제 1 Ôn tập 1 ■ 문화 1 Ngày chúc mừng của người Hàn Quốc 5 휴가 계획 Nói về việc sẽ làm khi đi nghỉ và vào thời gian nghỉ Đọc và viết về kế hoạch cho kỳ nghỉ 6 쇼핑 Nói về đồ vật muốn mua Đọc và viết đánh giá về đồ vật 7 여행과 방문 Nói về việc chuẩn bị đi du lịch và những việc sẽ làm trong chuyến du lịch Đọc và viết về du lịch 8 공공 예절 Nói về phép tắc nơi công cộng Đọc và viết về phép tắc nơi công cộng ■ 종합 연습 문제 2 Ôn tập 2 ■ 문화 2 Kỳ nghỉ phép của người Hàn Quốc 9 생활 습관 Nói về thói quen sinh hoạt Đọc và viết về thói quen sinh hoạt tốt 10 물건 찾기 Nói sự miêu tả về đồ vật Đọc và viết giải thích về vị trí và hình dáng của đồ vật 11 날씨 Nói về thời tiết và sự thay đổi của thời tiết Đọc và viết giải thích về thời tiết ■ 종합 연습 문제 3 Ôn tập 3 ■ 문화 3 Phép tắc nơi công cộng của người Hàn Quốc 12 부탁 Nói về việc giải thích tình huống và nhờ giúp đỡ Đọc và viết bài về việc giải thích tình huống và nhờ giúp đỡ 13 살고 싶은 집 Nói về nơi mà mình muốn sống Đọc và viết về điều kiện và tình trạng của ngôi nhà 14 꿈 Hỏi và trả lời về ước mơ của mình và bạn bè Đọc và viết về lý do ước mơ và quyết tâm ■ 종합 연습 문제 4 Ôn tập 4 ■ 문화 4 Thời tiết và ẩm thực của Hàn Q
세종한국어 3 [익힘책] [세종한국어 3] [세종한국어 3] 교재 구성표 CÚC TRÚC CỦA GIÁO TRÌNH 차 례 MỤC LỤC • 교재 구성표 Cấu trúc của giáo trình 4 Lời nói đầu 6 제 1 과 직업 Nghề nghiệp 9 제 2 과 좋아하는 것 Những việc yêu thích 19 제 3 과 축하 Chúc mừng 29 제 4 과 할 일 Việc sẽ làm 39 Ôn tập 1 49 • 일러두기 ■ 종합 연습 문제 1 ■ 문화 1 한국인의 축하하는 날 Ngày chúc mừng của người Hàn Quốc 휴가 계획 Kế hoạch cho kỳ nghỉ 53 제 6 과 쇼핑 Mua sắm 63 제 7 과 여행과 방문 Du lịch và thăm hỏi 73 제 8 과 공공 예절 Phép tắc nơi công cộng 83 Ôn tập 2 93 ■ 문화 2 한국인의 휴가 Kỳ nghỉ phép của người Hàn Quốc 제 9 과 생활 습관 제 10 과 제 11 과 ■ 문화 3 97 물건 찾기 Tìm kiếm đồ vật 107 날씨 Thời tiết 117 Ôn tập 3 127 한국인의 공공 예절 Phép tắc nơi công cộng của người Hàn Quốc 기능 Chủ đề Kỹ năng 1 직업 Nói về nghề nghiệp và việc đang làm của mọi người Nghe và viết bài giới thiệu về người mới cho bạn bè 2 좋아하는 것 Nói về công việc thường xuyên làm Đọc và viết về việc sẽ làm khi có thời gian 3 축하 Nói về lý do và ý kiến về việc sẽ làm khi chúc mừng Đọc và viết bài về chúc mừng 4 할 일 Nói về việc nhà và việc sẽ phải làm Đọc và viết về việc sẽ phải làm ■ 종합 연습 문제 1 Ôn tập 1 ■ 문화 1 Ngày chúc mừng của người Hàn Quốc 5 휴가 계획 Nói về việc sẽ làm khi đi nghỉ và vào thời gian nghỉ Đọc và viết về kế hoạch cho kỳ nghỉ 6 쇼핑 Nói về đồ vật muốn mua Đọc và viết đánh giá về đồ vật 7 여행과 방문 Nói về việc chuẩn bị đi du lịch và những việc sẽ làm trong chuyến du lịch Đọc và viết về du lịch 8 공공 예절 Nói về phép tắc nơi công cộng Đọc và viết về phép tắc nơi công cộng ■ 종합 연습 문제 2 Ôn tập 2 ■ 문화 2 Kỳ nghỉ phép của người Hàn Quốc 9 생활 습관 Nói về thói quen sinh hoạt Đọc và viết về thói quen sinh hoạt tốt 10 물건 찾기 Nói sự miêu tả về đồ vật Đọc và viết giải thích về vị trí và hình dáng của đồ vật 11 날씨 Nói về thời tiết và sự thay đổi của thời tiết Đọc và viết giải thích về thời tiết ■ 종합 연습 문제 3 Ôn tập 3 ■ 문화 3 Phép tắc nơi công cộng của người Hàn Quốc 12 부탁 Nói về việc giải thích tình huống và nhờ giúp đỡ Đọc và viết bài về việc giải thích tình huống và nhờ giúp đỡ 95 Thói quen sinh hoạt ■ 종합 연습 문제 3 주제 Bài 51 제 5 과 ■ 종합 연습 문제 2 단원 129 제 12 과 부탁 Nhờ giúp đỡ 131 제 13 과 살고 싶은 집 Ngôi nhà mình muốn sống 141 제 14 과 꿈 Ước mơ 151 Ôn tập 4 161 13 살고 싶은 집 Nói về nơi mà mình muốn sống Đọc và viết về điều kiện và tình trạng của ngôi nhà 163 14 꿈 Hỏi và trả lời về ước mơ của mình và bạn bè Đọc và viết về lý do ước mơ và quyết tâm ■ 종합 연습 문제 4 Ôn tập 4 ■ 문화 4 Thời tiết và ẩm thực của Hàn Quốc ■ 종합 연습 문제 4 ■ 문화 4 • 정답 한국의 날씨와 음식 Thời tiết và ẩm thực của Hàn Quốc Đáp án 165 - 4 - [세종한국어 3] 문법 어휘와 표현 Ngữ pháp Từ vựng và biểu hiện 이/가 아니다, -는 Nghề nghiệp, công việc đang làm (이)나, -는 것 Tập thể thao, việc làm khi có thời gian -(으)니까, 에게 Những việc sẽ làm khi chúc mừng, ngày chúc mừng -고 있다, -기가 싫다/힘들다/쉽다/어렵다 일러두기 본 익힘책은 『세종한국어 3』에 맞춰 개발된 연습책으로, 베트남 학습자의 한국어 능력을 향상시키고 한국 문화에 대한 이해를 넓히는 것을 목표로 개발되었다. 교재구성 『세종한국어 3』의 순서에 따라 14개의 단원과 종합 연습 문제 1~4, 문화 1~4를 두었다. 각 단원은 Việc nhà, việc sẽ phải làm ‘도입 → 어휘와 표현 1 → 문법 1 → 어휘와 표현 2 → 문법 2 → 활동 1 → 활동 2 → 어휘’ 순으로 제시 되었다. 동안, -기로 하다 Thời gian, việc sẽ làm vào kỳ nghỉ 말고, - 는/(으)ㄴ 것 같다 Màu sắc và hoa văn, đánh giá về đồ vật -(으)ㄹ 수 있다/없다, -(으)ㄴ Những việc sẽ làm khi đi du lịch, chuẩn bị đi du lịch -(으)면 안 되다, -아도/어도 되다 [세종한국어 3] • 도입 단원의 학습 목표와 목표 문법 및 목표 어휘 등을 베트남어로 제시하였다. • 어휘와 표현 1, 2 각 단원의 대화 1, 2에 나오는 어휘와 표현을 연습할 수 있도록 하였다. Những việc không được làm ở nơi công cộng, những việc phải chú ý nơi công cộng • 문법 1, 2 • 활동 1, 2 마다, -기 전에 Thói quen tốt cho sức khỏe, thói quen xấu -(으)ㄹ 거예요, -아/어 있다 Miêu tả hình dáng, tình trạng của đồ vật -아지다/어지다, -네요 Thời tiết 목표 문법에 대한 베트남어 설명과 기본 예문을 제시하고 다양한 유형을 통해 연습이 이루어지도록 하였다. 말하기, 읽기, 쓰기 활동을 통해 단원의 주된 표현들을 확인하고 심화시킬 수 있도록 구성하였다 단원의 목표가 되는 어휘와 표현과 익힘책에서 새로 제시된 어휘는 한국 • 어휘 어와 베트남어로 제시하였다. 익힘책에서 새로 제시된 어휘의 경우 해 당 어휘 뒤에 별표(*)로 표기하였다. • 종합 연습 문제 3~4개 단원이 끝날 때마다 한국어능력시험(TOPIK) 유형에 맞춘 종합 연습 문 제를 두어 복습이 가능하도록 하였다 한국 사회와 문화뿐만 아니라 베트남 사회와 문화에 대한 이해를 돕고 -아/어 줄래요, -는데/(으)ㄴ데 Việc sẽ nhờ giúp đỡ, tình huống phải nhờ giúp đỡ -았으면/었으면 좋겠다, -거나 Điều kiện của ngôi nhà, tình trạng của ngôi nhà -기 때문에, -겠- Quyết tâm, lý do mang ước mơ - 5 - • 문화 흥미를 유발할 수 있도록 베트남어로 내용을 제시하였으며, 확인 질문을 제시하여 학습자 스스로 답해 볼 수 있게 하였다. 끝으로, 누리-세종학당의 ‘디지털교육자료관’의 이미지 자료들을 본 익힘책에 활용하였음을 밝힌다. - 6 - [세종한국어 3] Lời nói đầu Giáo trình này là giáo trình luyện tập được phát triển trên cơ sở kết hợp tương ứng nội dung với giáo trình 『세종한국어 3』 với mục đích nâng cao năng lực tiếng Hàn và mở rộng sự hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc cho học viên người Việt Nam. Cấu trúc của giáo trình Giáo trình có 14 bài theo trình tự của giáo trình 『세종한국어 3』 cùng với 4 bài ôn tập tổng hợp và 4 bài tìm hiểu văn hóa. Mỗi bài được trình bày theo trình tự: Dẫn nhập → Từ vựng và biểu hiện 1 → Ngữ pháp 1 → Từ vựng và biểu hiện 2 → Ngữ pháp 2→ Hoạt động 1 → Hoạt động 1→ Từ vựng. • Dẫn nhập Đưa ra mục tiêu bài học, ngữ pháp và từ vựng cần học của mỗi bài bằng tiếng Việt. • Từ vựng và biểu hiện 1,2 Giúp cho người học có thể luyện tập từ vựng và những biểu hiện xuất hiện ở hội thoại 1,2 của mỗi bài. • Ngữ pháp 1,2 Giải thích ngữ pháp cần học bằng tiếng Việt, đưa ra ví dụ cơ bản rồi luyện tập thông qua các mẫu câu khác nhau. • Hoạt động 1,2 Thông qua các hoạt động nói, đọc, viết, giúp cho người học ôn tập lại và tăng cường khả năng sử dụng các cách biểu hiện chính của bài học. • Từ vựng Hệ thống lại những từ mới đã sử dụng trong bài học bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt giúp người đọc hiểu chính xác nghĩa của từ. Trong trường hợp xuất hiện từ mới sẽ đánh dấu *. • Ôn tập Sau 3~4 bài có phần ôn tập tổng hợp được cấu trúc giống với dạng bài thi TOPIK giúp người học ôn luyện. • Văn hóa Là phần nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt không chỉ văn hóa, xã hội Hàn Quốc mà còn lồng ghép cả văn hóa, xã hội Việt Nam, giúp người đọc có thể so sánh, hiểu sâu thêm về văn hóa của hai quốc gia. Thêm vào đó, câu hỏi đưa ra ở cuối bài là sẽ là phần dành cho người học tự trả lời. Cuối cùng, các tranh ảnh hình sử dụng trong cuốn giáo trình này được lấy từ ‘디지털교육 자료관’ của 누리세종학당. - 7 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 어휘와 표현 1 : 직업 Từ vựng và biểu hiện 1: Nghề nghiệp 제1과 직업 1. 알맞은 단어를 찾아 쓰세요. Chọn từ thích hợp và điền vào chỗ trống. NGHỀ NGHIỆP 요리사 사업가 관광 안내원 l 학 습 목 표 Mục tiêu bài học: 약사 영화배우 간호사 가수 미용사 (1) : 노래를 잘 불러요. (2) : 식당에서 음식을 만들어요. (3) : 미용실에서 손님의 머리를 잘라요. (4) : 영화를 찍어요. (5) : 병원에서 의사와 함께 환자를 돌봐요. (6) : 사업을 해요. (7) : 약국에서 약을 팔아요. (8) : 여행하는 사람에게 여행지를 소개하고 정보를 알려 줘요. - Nói về nghề nghiệp và việc đang làm của mọi người. - Đọc và viết giới thiệu về người mới cho bạn bè. l 문 법 Ngữ pháp: 이/가 아니다, -는 l 어휘와 표현 Từ vựng và biểu hiện: Nghề nghiệp, công việc đang làm - 9 - - 10 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] 2. 다음 <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. v 문법 1 Ngữ pháp 1: 이/가 아니다 ∧ ‘이/가 아니다’ kết hợp sau danh từ, biểu thị ý nghĩa phủ định danh từ ấy. l 저는 의사가 아니에요. 관광 안내원이에요. 보 기 l 저는 한국 사람이 아니에요. 베트남 사람이에요. ∨ 가: 투이 씨는 선생님이에요? 나: 아니요. 투이 씨는 선생님이 아니에요 . 요리사예요. 1. 다음 <보기>와 같이 문장을 완성하세요. Hoàn thành câu theo mẫu sau. (1) 이것 / 의자(X) / 칠판(○) <보기> → (1) 가: 나딤 씨는 미용사예요? 나: 아니요. 이것은 의자가 아니에요. 칠판이에요 . 여기 / 한국(X) / 베트남(○) (2) → . 관광 안내원이에요. . 가: 토야 씨는 간호사예요? 나: 아니요. . 의사예요. (2) 오늘 / 일요일(X) / 월요일(○) → . (3) (3) 나: 아니요. 뚜언 씨 / 의사(X) / 선생님(○) → (4) 가: 수진 씨는 회사원이에요? . 흐엉 씨 / 사업가(X) / 관광 안내원(○) → . 선생님이에요. (4) . 가: 민수 씨는 학생이에요? 나: 아니요. . 경찰이에요. (5) 분 짜 / 일본 음식(X) / 베트남 음식(○) → . (5) (6) 나: 아니요. 하노이 / 한국의 도시(X) / 베트남의 도시(○) → . - 11 - 가: 마크 씨는 가수예요? . 영화배우예요. - 12 - [세종한국어 3] v 어휘와 표현 2 : 하는 일 [세종한국어 3] v 문법 2 Ngữ pháp 2 : -는 Từ vựng và biểu hiện 2: Công việc đang làm '-는' đứng sau động từ để bổ nghĩa cho danh từ phía sau nó, biểu thị sự 1. 알맞은 것을 찾아 쓰세요. Chọn từ thích hợp và điền vào chỗ trống. việc hay hành vi ấy hiện đang diễn ra. l 민영 씨는 한국어를 전공하는 학생이에요. 전공하다 가르치다 은행에서 일하다 회사에 다니다 l 저는 어제 이사하는 친구를 도와주었어요. 1. 다음과 같이 쓰세요. Viết các từ sau theo mẫu. 한국 요리를 만들다 -는 가다 (1) 먹다 걷다 가: 투이 씨는 직업이 뭐예요? 나: 대학생이에요. 대학에서 한국어를 (2) -는 가는 . 좋아하다 돕다 알다 모르다 만들다 2. 다음 <보기>와 같이 쓰세요. Viết theo mẫu sau. 가: 로라 씨는 직업이 뭐예요? 나: 로라 씨는 영어 선생님이에요. 대학교에서 영어를 . ∧ 보 기 진호 씨는 컴퓨터 회사에서 회사원이에요. (일하다) ∨ (3) 일하는 가: 수진 씨는 관광 안내원이에요? 나: 아니요, 수진 씨는 은행원이에요. . (1) 수진 씨는 한국어를 선생님이에요. (가르치다) (4) 가: 타완 씨는 무슨 일을 해요? (2) 나: 타완 씨는 요리사예요. 한국 식당에서 . 미떰 씨는 노래를 가수예요. (부르다) (5) 가: 마크 씨는 무슨 일을 해요? (3) 나: 마크 씨는 회사원이에요. . 타완 씨는 옷을 사람이에요. (만들다) - 13 - - 14 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 활동 1 Hoạt động 1 3. 다음 <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. 1. 반 친구들의 직업을 말해 보세요. Hãy nói về nghề nghiệp của bạn. 뚜언 수진 민수 ◾ 타완 ◾ <보기> 가: 누가 뚜언 씨예요? 나: 노래를 (1) ◾ 부르는 사람이 뚜언 씨예요 . 가: 누가 수진 씨예요? 2. 다음 표를 보고 <보기>와 같이 말해 보세요. Xem bảng và nói theo mẫu sau. 나: 한국어를 . 이름 (2) 나: 도서관에서 (3) 직업 무엇을 해요? 가: 누가 민수 씨예요? . 정우 공무원 (X) 회사원 (○) 회사에서 일하다 투이 선생님 (X) 학생 (○) 한국어를 전공하다 흐엉 가수 (X) 선생님 (○) 베트남어를 가르치다 유키 미용사 (X) 요리사 (○) 요리를 만들다 뚜언 의사 (X) 영화배우 (○) 영화를 찍다 가: 누가 타완 씨예요? 나: 옷을 . 4. 다음 <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. <보기> 가: 수진 씨는 지금 무슨 음식을 먹어요? (비빔밥) 나: 수진 씨가 먹는 음식은 비빔밥이에요 . (1) 가: 유키 씨는 무슨 차를 마셔요? (녹차) 나: . (2) 가: 프엉 씨는 무슨 음식을 만들어요? (분 짜) 나: . <보기> 가: 정우 씨는 공무원이에요? 나: 아니요, 정우 씨는 공무원이 아니에요. (3) 가: 투이 씨가 사는 도시는 어디예요? (하노이) 나: 회사에서 일하는 회사원이에요. . - 15 - - 16 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 어휘 Từ vựng v 활동 2 Hoạt động 2 번 1. 다음을 읽고 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요. Đọc và chọn phương án đúng, sai. 한국어 호 1 요리사 2 사업가 3 약사 4 간호사 베트남어 5 관광 안내원 6 영화배우 다녀요. 흐엉 씨는 한국 음식을 아주 좋아해요. 한국 식당에서 음식을 만드는 요리사 7 가수 예요. 8 미용사 9 회사에 다니다 10 은행에서 일하다 11 한국 요리를 만들다 12 교육학을 전공하다 13 영어를 가르치다 14 인사하다 15 회사를 세우다 16 방콕 17 이사하다 18 돕다 19 처음 20 연극영화 21 출생 어휘와 22 학력 표현 23 지난번 Từ mới 24 기억하다 25 수출하다 26 가요 27 드럼 28 연주 29 잘 맞다 30 답장 31 미용실* Đầu bếp Nhà kinh doanh Dược sĩ Y tá, hộ lý Hướng dẫn viên du lịch Diễn viên điện ảnh Ca sĩ Thợ cắt tóc Làm việc ở công ty Làm việc ở ngân hàng Làm món ăn Hàn Quốc Học chuyên ngành giáo dục học Dạy tiếng Anh Chào hỏi Lập công ty Băng Cốc Chuyển nhà Giúp đỡ Lần đầu, đầu tiên Khoa diễn viên Sinh ra, sinh Học lực Lần trước Nhớ Xuất khẩu Ca nhạc, ca khúc Cái trống Biểu diễn Thích hợp, đúng Trả lời, đáp lại Tiệm cắt tóc nữ 32 돌보다* Chăm sóc 33 환자* Bệnh nhân Nếu đúng chọn O, sai chọn X. 세종학당에는 많은 친구들이 있어요. 하 씨는 학생이에요. 대학교에서 한국어를 전 공해요. 투이 씨는 여행하는 사람에게 여행지를 소개하는 일을 해요. 응옥 씨와 뚜언 씨는 회사원이에요. 응옥 씨는 옷을 만드는 회사에서 일하고 뚜언 씨는 컴퓨터 회사에 직업 Nghề nghiệp 하는 일 (1) 투이 씨는 관광 안내원이에요. ( ○ , X ) Công (2) 흐엉 씨는 요리사가 아니에요. ( ○ , X ) việc (3) 응옥 씨와 뚜언 씨는 같은 회사에 다녀요. ( ○ , X ) đang làm 2. 여러분의 가족은 무슨 일을 해요? 가족의 직업에 대해 쓰세요. Các thành viên trong gia đình bạn làm nghề gì? Hãy viết về nghề nghiệp của họ. 새 và biểu hiện - 17 - - 18 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 어휘와 표현 1 : 운동 제2과 좋아하는 것 NHỮNG VIỆC YÊU THÍCH Từ vựng và biểu hiện 1: Tập thể thao 1. 알맞은 단어를 쓰세요. Điền từ thích hợp vào bảng sau. 축구 야구 농구 배구 탁구 수영 조깅 태권도 테니스 배드민턴 하다 치다 l 학 습 목 표 Mục tiêu bài học: - Nói về công việc thường xuyên làm. - Đọc và viết về việc sẽ làm khi có thời gian. l 문 법 Ngữ pháp: (이)나, -는 것 2. 여러분은 무슨 운동을 좋아해요? Bạn thích môn thể thao nào? l 어휘와 표현 Từ vựng và biểu hiện: Tập thể thao, việc làm khi có thời gian - 19 - - 20 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] 3. <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. v 문법 1 Ngữ pháp 1: (이)나 ‘(이)나’ kết hợp phía sau danh từ, biểu thị sự lựa chọn giữa danh từ đứng <보기> 가: 보통 어디에서 공부해요? (학교 / 도서관) 나: trước và danh từ đứng sau nó. 보통 학교나 도서관에서 공부해요 . l 저는 수영이나 조깅을 자주 해요. l 저는 학교나 도서관에서 공부해요. (1) 나: 1. 다음과 같이 쓰세요. Viết các từ sau theo mẫu. 나 커피, 차 가: 보통 친구를 만나면 어디에 가요? (영화관 / 공원) . 이나 커피나 차 점심, 저녁 태권도, 축구 (2) 도서관, 집 가: 이번 생일에 무엇을 받고 싶어요? (케이크 / 꽃) 나: . 2. <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. (3) ∧ 보 가: 시간이 있을 때 뭘 해요? 기 나: 축구나 야구를 해요 가: 이번 방학에 어디를 갈 거예요? (사파 / 냐짱) 나: . . ∨ (4) 가: 이번 주말에 무엇을 할 거예요? (태권도 / 수영) 나: . (1) 가: 아침에 주로 무슨 운동을 해요? 나: . (5) 가: 오늘 저녁에 무엇을 먹을까요? (김치찌개 / 된장찌개) 나: . (2) 가: 주말에 무엇을 할까요? 나: (6) . (3) 나: (7) 가: 오늘 저녁에 뭘 먹고 싶어요? 가: 어느 나라에 여행을 가고 싶어요? (한국 / 일본) . 가: 어디에서 이야기를 하고 싶어요? (커피숍 / 공원) 나: 나: (불고기) . . (김밥) - 21 - - 22 - [세종한국어 3] v 어휘와 표현 2 : 시간이 있을 때 하는 일 [세종한국어 3] v 문법 2 Ngữ pháp 2: -는 것 Từ vựng và biểu hiện 2: Những việc sẽ làm khi có thời gian ‘-는 것’ kết hợp sau động từ để biến đổi động từ ấy thành danh từ. 1. 알맞은 것을 찾아 쓰세요. Chọn từ thích hợp và điền vào chỗ trống. 사람들과 어울리다 집에 있다 l 저는 운동하는 것을 싫어해요. l 제 꿈은 한국 회사에 취직하는 것이에요. 혼자 시간을 보내다 책을 읽다 밖에 나가다 노래를 부르다 1. 다음과 같이 쓰세요. Viết các từ sau theo mẫu. -는 것 (1) 가: 지난 주말에 뭐 했어요? 나: 그냥 (2) 가다 집에 있었어요 . [-았어요/었어요] 집에서 가족들과 시간을 보냈어요. 가: 오늘은 왜 친구를 만나지 않아요? 나: 가끔은 (3) . [-고 싶다] 가: 친구들과 만나서 주로 뭘 해요? 나: 저와 친구들은 노래를 좋아해서 듣다 돕다 고르다 살다 어울리다 알다 공부하다 만들다 2. 다음 <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. . [-아요/어요] 가: 투이 씨 생일 파티가 어땠어요? 나: 가는 것 읽다 <보기> (4) -는 것 가: 사람들과 어울리는 것을 좋아해요? (시간을 보내다) 나: 네. 하지만 가끔은 혼자 시간을 보내는 것도 좋아해요. [-아서/어서] 이야기도 많이 하고 춤도 췄어요. 아주 즐거웠어요. (1) (5) 가: 시간이 있을 때 주로 뭘 해요? 나: 아니요. 축구 나: 저는 (6) 가: 축구하는 것을 좋아해요? (경기를 관람하다) 을 좋아해요. [-아서/어서] 농구나 축구를 해요. (2) 가: 지난 주말에 뭘 했어요? 나: 저는 지난 주말에 도서관에서 가: 새로운 나: 네, 저는 새로운 사람들과 어울리는 것을 좋아해요. . (3) 가: 보통 친구를 만나면 뭘 해요? (노래를 부르다) 나: 친구가 - 23 - 을 좋아해요? (친구를 사귀다) 을 좋아해서 노래방에 가요. - 24 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] 3. 다음 <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. v 활동 1 Hoạt động 1 ∧ 가: 시간이 있을 때 뭘 해요? 보 기 ∨ 나: 저는 친구를 만나는 것을 좋아해요 . 그래서 주로 1. 여러분이 좋아하는 것과 싫어하는 것을 쓰고 이야기하세요. Viết và nói về việc bạn thích và việc bạn ghét. 친구를 만나요. <좋아하는 것> (1) <싫어하는 것> 가: 뚜언 씨는 시간이 있으면 뭘 해요? 나: 저는 . 그래서 주로 음악 ◾ 을 들어요. (2) ◾ 가: 민수 씨는 시간이 있으면 뭘 해요? 나: 저는 집에서 . 그래서 주 ◾ ◾ ◾ ◾ 로 게임을 해요. <보기> (3) 가: 로라 씨는 커피를 좋아해요? 나: 네, 저는 가: 무엇을 좋아해요? 나: 축구나 야구 경기를 보는 것을 좋아해요. . 그래서 커피를 2. 다음 표를 완성하고 <보기>와 같이 말해 보세요. Hoàn thành bảng sau và nói theo mẫu. 자주 마셔요. 투이 (4) 가: 수진 씨는 요리를 좋아해요? 나: 네, 저는 . 그래서 요리를 (1) 혼자 시간을 보내다 X (2) 노래를 부르다 ○ (3) 음식을 만들다 X 자주 해요. 4. 다음 질문에 대답해보세요. Trả lời các câu hỏi sau. (1) 여러분은 시간이 있을 때 무엇을 하는 것을 좋아해요? (3) ( ) ○ (2) 여러분은 주말에는 주로 뭘 해요? <보기> 가: 투이 씨는 혼자 시간을 보내는 것을 좋아해요? 나: 아니요, 저는 혼자 시간을 보내는 것을 안 좋아해요. - 25 - - 26 - 나 [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 어휘 Từ vựng v 활동 2 Hoạt động 2 한국어 번호 1. 다음을 읽고 틀린 것을 고르세요. Đọc và chọn phương án sai. 1 축구 2 야구 3 농구 4 배구 5 수영 6 조깅 7 태권도 8 탁구 시간이 9 사람을 만나다 ① 치엔 씨는 혼자 시간을 보내는 것을 좋아해요. 있을 때 10 친구를 사귀다 ② 치엔 씨 취미는 음악을 듣는 것이에요. 하는 일 11 집에 있다 Những 12 책을 읽다 việc 13 사람들과 어울리다 thường làm 14 밖에 나가다 khi có thời 15 혼자 시간을 보내다 gian 16 노래를 부르다 17 주로 18 경기 19 싫어하다 20 필요하다 21 나라 22 치우다 23 밭 24 논 Từ mới 25 새롭다 và biểu 26 목소리 hiện 27 빠르다 28 친하다 29 모습 30 그러나 31 중요하다 치엔 씨는 밖에 나가는 것을 안 좋아해요. 혼자 있는 것을 좋아해서 주로 집에 있어 요. 혼자 집에서 영화를 보기도 하고 책도 읽어요. 음악을 듣는 것도 좋아해서 음악도 들어요. 운동 Tập thể 민수 씨는 혼자 시간을 보내는 것을 좋아하지 않아요. 사람들과 어울리는 것을 좋아 thao 해요. 그래서 시간이 있으면 친구들과 자주 운동을 해요. 축구나 농구를 해요. 특히 농 구를 좋아해요. 하지만 잘 하지는 못 해요. ③ 민수 씨는 농구를 잘해요. ④ 민수 씨는 사람들과 만나는 것을 좋아해요. 2. 여러분은 시간이 있을 때 주로 무엇을 하는 것을 좋아해요? 쓰세요. Khi có thời gian các bạn thường làm gì? Hãy viết về nội dung ấy. 새 어휘와 표현 - 27 - 베트남어 Bóng đá Bóng chày Bóng rổ Bóng chuyền Bơi Chạy bộ Taekwondo Bóng bàn Gặp mọi người Kết bạn Ở nhà Đọc sách Hòa hợp với mọi người Đi ra ngoài Trải qua khoảng thời gian nào đó một mình Hát Chủ yếu Trận đấu Ghét Cần, cần thiết Đất nước, quốc gia Xóa, tẩy Cánh đồng Ruộng Mới, mới mẻ Giọng, giọng nói Nhanh, nhanh nhẹn Thân, thân thiết hình dáng, dáng vẻ Nhưng Quan trọng - 28 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 어휘와 표현 1 : 축하할 때 하는 일 Từ vựng và biểu hiện 1: Những việc sẽ làm khi chúc mừng 제3과 축하 CHÚC MỪNG 1. 다음 <보기>와 같이 알맞은 것을 고르세요. Chọn phương án thích hợp theo mẫu sau. <보기> 가: 마크 씨, 23살 생일을 (축하해요 / 축하드려요). 나: 축하해 줘서 고마워요. (1) 가: 오늘은 스승의 날이지요? 선물을 샀어요? 나: 네, 선생님께 (주려고 / 드리려고) 꽃을 샀어요. (2) 가: 저, 다음 달에 결혼해요. 나: 정말이에요? 축하해요. 청첩장을 (써 / 보내) 주세요. (3) 가: 결혼식 축가가 뭐예요? 나: 결혼식에서 결혼을 축하하는 의미로 (부르는 / 듣는) 노래예요. (4) 가: 민수 씨, 승진 축하해요. 나: 감사합니다. 내일 승진 파티를 하니까 꼭 파티에 (인사해 주세요 / 참석해 주세요). l 학 습 목 표 Mục tiêu bài học: - Nói về lý do và ý kiến với việc sẽ làm khi chúc mừng. - Đọc và viết bài về chúc mừng. l 문 법 Ngữ pháp: -(으)니까, 에게 (5) 가: 저기 있는 저 분은 누구세요? 나: 우리 선생님이에요. 가서 (인사하고 / 인사드리고) 올게요. l 어휘와 표현 Từ vựng và biểu hiện: Những việc sẽ làm khi chúc mừng, ngày chúc mừng - 29 - - 30 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] 3. 다음 <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. v 문법 1 Ngữ pháp 1: -(으)니까 <보기> ‘-(으)니까’ kết hợp phía sau động từ hoặc tính từ để biểu thị nội dung phía 가: 민수 씨, 생일이 내일이지요? (생일 축하 파티가 있다) 나: 네, 생일 축하 파티가 있으니까 꼭 오세요. trước là lý do cho nội dung phía sau. ‘-(으)니까’와 ‘-아서/어서’ đều là đuôi câu liên kết biểu thị căn nguyên hay lý do nhưng ‘-아서/어서’ không dùng với (1) câu mệnh lệnh cũng như câu thỉnh dụ, không kết hợp sau ‘-았-’, ‘-겠-’. 가: 투이 씨 선물로 뭐가 좋을까요? (화장품이 없다) 나: 투이 씨가 l 오늘은 바쁘니까 내일 만나요. 화장품이 어때요? l 감기에 걸렸으니까 오늘은 푹 쉬세요. (2) 1. 다음과 같이 쓰세요. Viết các từ sau theo mẫu. 나: 아니요, 오늘은 비가 오고 -니까 가다 먹다 바쁘다 받다 고르다 좋다 복잡하다 듣다 멀다 어렵다 니까 (3) 의사니까 (4) (5) 학생 (1) 가: 친구가 이사를 했어요. 무슨 선물이 좋을까요? (이사하다) 나: 휴지나 세제를 사요. 4. 알맞은 것을 고르세요. Chọn phương án đúng. 수진 씨가 꽃을 좋아하다 / 생일 선물로 꽃을 살까요? 수진 씨가 꽃을 좋아하니까 생일 선물로 꽃을 살까요 (1) (늦어서 / 늦으니까) 죄송합니다. (2) 날씨가 (좋아서 / 좋으니까) 등산을 갑시다. (3) 그 식당은 여기에서 (멀어서 / 머니까) 가까운 곳으로 갑시다. (4) 내일은 시험이 (있어서 / 있으니까) 열심히 공부할 거예요. (5) 그 영화는 (봐서 / 봤으니까) 다른 영화를 볼까요? (6) 어제 잠을 잘 (못 자서 / 못 잤으니까) 피곤해요. ? 배가 많이 고프다 / 음식점에 같이 갑시다. . 도서관에 사람이 많다 / 조용히 하세요. → (3) 오늘은 밖에 나가지 마세요. 한국 사람 → (2) 다른 길로 갑시다. 가: 감기에 걸려서 열이 나고 머리가 아파요. (감기에 걸리다) 나: 2. 다음 <보기>와 같이 문장을 완성하세요. Hoàn thành câu theo mẫu sau. → 가: 이 길은 집까지 좀 멀어요. (멀다) 나: 그래요? 그러면 이 길은 이니까 한국어 <보기> 다음 주에 만납시다. -으니까 가니까 의사 가: 오늘 오후에 만날까요? (춥다) . 밖이 춥다 / 창문을 열지 마세요. → . - 31 - - 32 - [세종한국어 3] v 어휘와 표현 2 : 축하할 일 [세종한국어 3] v 문법 2 Ngữ pháp 2: 에게 Từ vựng và biểu hiện 2: Ngày chúc mừng '에게‘ kết hợp phía sau danh từ để chỉ đối tượng mà hành động nào đó 1. 알맞은 단어를 찾아 쓰세요. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. tác động ảnh hưởng tới danh từ ấy. ‘께’ là biểu hiện dạng kính trọng của 생신 돌 결혼 이사 입학 졸업 취직 승진 ‘에게’, kết hợp sau danh từ chỉ người lớn tuổi hoặc người phải kính trọng. l 돌이니까 아기에게 금반지를 선물하세요. l 부모님께 유학 계획을 말씀드렸어요. 1. 다음 <보기>와 같이 알맞은 것을 고르세요. Chọn phương án thích hợp theo mẫu sau. (1) : 오늘은 친구 생일이에요. 내일은 어머니의 ○○이에요. <보기> 마크 씨가 로라 씨(에게 / 께) 전화를 해요. (2) : 아기의 첫 번째 생일이에요. (3) : 중학교에 들어가요. 3년을 공부할 거예요. (1) 수진 씨가 유키 씨(에게 / 께) 선물을 줘요. (4) : 대학교에서 4년을 공부했어요. ○○시험을 봐요. (2) 학생이 선생님(에게 / 께) 이메일을 썼어요. (5) : 뚜언 씨는 한국 회사에 들어갔어요. (3) 언니가 동생(에게 / 께) 공부를 가르쳐 줘요. (6) : 회사에서 일을 잘 했어요. ○○을 했어요. (4) 아이가 아버지(에게 / 께) 물을 드리고 있어요. (7) : 내일 새로운 집으로 ○○를 할 거예요. (5) 여자 친구가 남자 친구(에게 / 께) 카드를 줘요. (6) 투이 씨가 어머니(에게 / 께) 전화를 드려요. (8) : 민수 씨와 수진 씨는 2년을 사귀었어요. 이제 두 사람은 ○○을 해요 - 33 - - 34 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] 2. 다음 <보기>와 같이 대화를 완성하세요. Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau. v 활동 1 Hoạt động 1 <보기> 가: 그 지갑을 누구에게 줄 거예요? (여자 친구 / 주다) 1. 다음 표를 보고 <보기>와 같이 말해 보세요. Xem bảng sau rồi nói theo mẫu. 나: (1) 여자 친구에게 줄 거예요 언제 축하할 일 무엇을 할 거예요? 오늘 수진 씨가 이사하다 휴지를 선물할 거예요 다음 주 금요일 동생이 졸업하다 축하 인사를 할 거예요 다음달 아버지께서 승진하시다 넥타이를 선물해 드릴 거예요 내년 선생님께서 결혼하시다 축하 카드를 드릴 거예요 가: 그 꽃을 누구에게 줄 거예요? (어머니 / 드리다) 나: (2) . . 가: 투이 씨가 누구한테 전화하고 있어요? (타완 씨 / 전화하다) 나: . <보기> (3) 가: 오늘 수진 씨가 이사하니까 수진 씨에게 휴지를 선물할 거예요. 가: 누구에게 이메일을 보낼 거예요? (친구 / 이메일을 보내다) 나: . 2. 여러분은 축하할 일이 있어요? 다음 표를 완성하고 <보기>와 같이 말해 보세요. Bạn có việc gì để chúc mừng không? Hãy hoàn thành bảng sau và nói theo mẫu. (4) 가: 뚜언 씨는 누구에게 베트남어를 가르쳐 주었어요? (민수 씨 / 가르치다) 나: (5) . 이름 축하할 일 무엇을 할 거예요? 동생 졸업 꽃을 선물할 거예요. 가: 학생들이 누구에게 편지를 쓰고 있어요? (선생님 / 편지를 쓰다) 나: . <보기> (6) 가: 흐엉 씨가 누구에게 이야기를 하고 있어요? (수진 씨 / 이야기하다) 나: 가: 축하할 일이 있어요? 나: 네, 동생이 졸업을 해요. . 가: 무엇을 할 거예요? 나: 동생 졸업이니까 동생에게 꽃을 선물할 거예요. - 35 - - 36 - [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 어휘 Từ vựng v 활동 2 Hoạt động 2 번 1. 다음을 읽고 틀린 것을 고르세요. Đọc và chọn phương án sai. 축하할 때 하는 일 Việc sẽ làm khi chúcmừng 축하할 축하해 주세요. 일 Ngày chúc mừng ① 이것은 결혼식 초대장이에요. ② 결혼식은 토요일이에요. ③ 결혼식은 세종호텔 3층에서 해요. ④ 응옥 씨와 꾸엣 씨는 12월에 결혼을 해요. 2. 위 1번의 초대장에 축하하는 카드를 쓰세요. Viết thiếp chúc mừng theo nội dung của giấy mời trong phần 1. 새 어휘와 표현 Từ mới và biểu hiện - 37 - 한국어 베트남어 호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 축하하다/축하드리다 인사하다/인사드리다 꽃을 선물로 주다/드리다 파티에 가다/참석하다 축하 카드를 쓰다/보내다 축하 노래를 하다/부르다 생일/생신 돌 결혼 이사 입학 졸업 취직 승진 보통 새집 휴지 세제 가장 시디 전자사전 잃어버리다 잘되다 아기 금반지 말씀드리다 진심으로 청첩장 결혼식 한라산 전자 제품 스승의 날* 33 축가* - 38 - Chúc mừng/Kính chúc Chào hỏi/Kính chào Tặng/kính tặng hoa làm quà Đi/tham dự tiệc Viết/gửi thiệp chúc mừng Hát bài hát chúc mừng Sinh nhật Đầy năm Kết hôn Chuyển, di chuyển Nhập học Tốt nghiệp Xin việc Thăng tiến Thông thường, bình thường Nhà mới Giấy Chất tẩy rửa, xà phòng Nhất CD Từ điển điện tử Làm mất, đánh mất Trở nên tốt Em bé Nhẫn vàng Thưa, bẩm, nói Một cách thật lòng Thiệp mời cưới Lễ kết hôn Núi Halla-san Sản phẩm điện tử Ngày nhà giáo Ca khúc chúc mừng [세종한국어 3] [세종한국어 3] v 어휘와 표현 1 : 집안일 제4과 할 일 Từ vựng và biểu hiện 1: Việc nhà 1. 알맞은 것을 찾아 쓰세요 Chọn từ thích hợp và điền vào chỗ trống. VIỆC SẼ LÀM 장을 보다 방을 치우다 물건을 정리하다 빨래를 하다 옷을 세탁소에 맡기다 설거지를 하다 쓰레기를 버리다 화분에 물을 주다 세탁소에서 옷을 찾다 (1) 내일은 시간이 있으니까 시장에 가서 (2) 밥을 먹은 후에 제가 (3) 집에서 세탁기를 사용해서 (4) 양복이 더러워요. (5) 3일 전에 옷을 세탁소에 맡겼어요. 내일 (6) 물건이 여기저기에 장을 볼 거예요 . [-(으)ㄹ 거예요] . [-(으)ㄹ게요] . [-아요/어요] . [-아/어 주세요] 떨어져 있어서 . [-(으)ㄹ 거예요] 물건을 잘 못 찾아요. 그래서 . [-아야/어야 하다] (7) 방이 더러워요. . [-아야/어야 하다] (8) 이 쓰레기통에 . [-아/어 주세요] (9) 집에 화분이 많아요. 저는 매일 아침에 l 학 습 목 표 Mục tiêu bài học: : - Nói về việc nhà và việc sẽ phải làm. - Đọc và viết về việc sẽ phải làm. l 문 법 Ngữ pháp: -고 있다, -기가 싫다/힘들다/쉽다/어렵다 l 어휘와 표현 Từ vựng và biểu hiện: Việc nhà, việc sẽ phải làm - 39 - - 40 - . [-아요/어요]
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan